LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M3-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M3-9"

Transkript

1 LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M3-9 ändring PB 186, VANDA, FINLAND, tel. 358 (0) , fax 358 (0) UNDERHÅLL AV TRAFIKFLYGPLATS OCH INSPEKTIONER AV FÄRDOMRÅDET Denna luftfartsbestämmelse har utfärdats med stöd av 51 i luftfartslagen (281/1995). Den grundar sig på normerna (Standard) och rekommendationerna (Recommendation) i bilaga 14 (Annex 14, Volume I) till konventionen om internationell civil luftfart och på handboken Airport Services Manual, Part 8 som utgivits av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Denna luftfartsbestämmelse träder i kraft och upphäver luftfartsbestämmelsen AGA M3-9 av den Innehåll Sida 1 Allmänt Underhållsprogram Beläggningar Förnyelse av beläggning på bana Flygplatsljus och elsystem Inspektioner av färdområdet ALLMÄNT 1.1 Tillämpning Denna luftfartsbestämmelse gäller trafikflygplatser. Anmärkning: En trafikflygplats är en flygplats med fast flygtrafikledningstjänst. Bestämmelser om övriga flygplatser ingår i luftfartsbestämmelserna AGA M1-1 och AGA M Denna luftfartsbestämmelse hänför sig till flygplatser och flygplatsinnehavare. Genom denna bestämmelse inskränks eller regleras inte den verksamhet som bedrivs av besättningen på luftfartyg eller av flygföretagare Om inte något annat anges gäller det som i denna luftfartsbestämmelse bestäms om flygkontroll också AFIS-organ. 1.2 Definitioner Definitioner av begrepp som förekommer i denna luftfartsbestämmelse ges i luftfartsbestämmelserna AGA M3-1 och OPS M Dispens Luftfartsförvaltningen kan på motiverad ansökan lämna dispens från bestämmelserna i denna luftfartsbestämmelse. 2 UNDERHÅLLSPROGRAM 2.1 Trafikflygplatsen ska ha ett underhållsprogram som vid behov också innefattar ett system för förebyggande underhåll vars syfte är att hålla utrustningen i sådant skick att flygtrafikens säkerhet, regelbundenhet och effektivitet inte eftersätts. Här avses med utrustning bland annat beläggningar, visuella markanordningar, elförsörjningssystem, dräneringssystem, säkerhetsstängsel och byggnader. Anmärkning 1. Med förebyggande underhåll avses underhållsarbete enligt ett fastlagt program i syfte att förhindra fel eller skador på utrustningen. Anmärkning 2. I Airport Services Manual, Part 9 ges anvisningar om förebyggande underhåll av visuella markanordningar. Anmärkning 3. Anvisningar om hur principerna om mänskliga faktorer tillämpas vid planeringen och genomföringen av underhållsprogrammet ges i ICAO:s publikationer Circular 216 (Human Factors Digest No. 1 Fundamental Human Factors Concepts) och Circular 238 (Human Factors Digest No. 6 Ergonomics). 3 BELÄGGNINGAR 3.1 Trafikflygplatsen ska ha en instruktion vars syfte är att minska spridning av främmande föremål till färdområdet och hålla belagda områden (banor, taxibanor, plattor o.d.) fria från lösa stenar eller andra föremål som LU 3300R 01/06

2 2/6 AGA M3-9, kan skada luftfartygets konstruktioner och motorer eller försvåra funktionen hos luftfartygets system. Anmärkning 1. I Annex 14, bilaga A, kapitel 8 och Aerodrome Design Manual, Part 2 ges anvisningar om säkerhetsåtgärder gällande taxibanors skuldror. I Airport Services Manual, Part 2, Pavement Surface Conditions, moment 10.1 ges anvisningar om hur områdena hålls fria från främmande föremål. Anmärkning 2. Om militärt luftfartyg ställer särskilda krav på färdområdets renhet ska flygplatsinnehavaren och de militära myndigheterna sinsemellan avtala därom. 3.2 Banas yta ska hållas i sådant skick att oregelbundenheter som kan skada luftfartyg inte uppkommer i dess yta. Anmärkning. Se Annex 14, bilaga A, kapitel 5. Enligt vissa sakkunniga leder följande enskilda ojämnheter (upphöjningar eller fördjupningar) inte ännu till skada på flygplan med turbojetmotorer: Sträcka på vilken Ojämnhet ojämnheten mäts 1 m 12 mm 5 m 30 mm 10 m 50 mm 60 m 100 mm 3.3 Banytans friktion ska vid behov med bestämda tidsintervall mätas med en kontinuerligt mätande friktionsmätare med vattensystem. Mätningen ska ske när beläggningen är fri från snö och is. Är den mätta friktionskoefficienten på någon tredjedel av banan mindre än 0,50 ska till flygbriefingtjänsten rapporteras att banan är hal i vått tillstånd. Anmärkning. I Annex 14, bilaga A, kapitel 7 ges anvisningar om bedömning av en banas friktion. Airport Services Manual, Part 2 innehåller tilläggsanvisningar. 3.4 Beläggningens friktion på banan måste förbättras om friktionskoefficienten på hela beläggningen eller en del av den är mindre än 0,50, när mätningen görs med en friktionsmätare med vattensystem och beläggningen är fri från snö och is. Anmärkning. En banlängd av ca 100 m ska anses tillräcklig för att föranleda underhållsåtgärder eller rapport. 3.5 Behovet av korrigerande underhållsåtgärder ska undersökas om friktionskoefficienten på hela eller en del av banan understiger 0,60, när banan är fri från snö och is. 3.6 Om det finns skäl att anta att dräneringsegenskaperna på hela eller en del av banan försämrats på grund av lutningar eller sättningar ska banans friktion mätas i sådana naturliga eller simulerade förhållanden som efterliknar de lokala nederbördsförhållandena, och vid behov ska korrektivt underhåll sättas in. 3.7 Används taxibanorna av turbinmotorförsedda flygplan ska ytan på taxibanans skuldror skötas så att den är fri från lösa stenar eller andra föremål som av luftströmmarna kan dras in i planets motorer. Anmärkning. I Aerodrome Design Manual, Part 2 ges anvisningar härom. 3.8 Från ytan på belagd bana ska sand, gyttja, damm, olja, stående vatten, gummiavlagringar och andra främmande föremål avlägsnas innan de ansamlas i sådan mängd att de menligt påverkar flygtrafiken. Anmärkning. I Airport Services Manual, Part 2 ges tilläggsuppgifter om förbättring av friktionen och renhållning av banan. 4 FÖRNYELSE AV BELÄGGNING PÅ BANA Anmärkning. Följande bestämmelser gäller förnyelse av beläggning på bana när banan på nytt ska tas i drift innan hela banan fått ny beläggning, varvid en tillfällig sluttande kant vid behov kan anläggas mellan den nya och den gamla beläggningen. Anvisningar om förnyelse av beläggningen och bedömning av beläggningars skick ges i Aerodrome Design Manual, Part Den tillfälliga kantens längdlutning får inte överstiga följande värden: a) 1,0 %, när den nya beläggningens tjocklek är högst 5 cm; och b) 0,5 %, när den nya beläggningens tjocklek är över 5 cm. Anmärkning. Lutningen mäts som skillnad i lutning relativt banytan och inte horisontalplanet. 4.2 I varje fas av beläggningsarbetet ska den nya beläggningen färdigställas över banans hela bredd innan banan tas i drift. Anmärkning. Bestämmelser om banans markeringar i samband med förnyelse av beläggningen finns intagna i luftfartsbestämmelsen AGA M FLYGPLATSLJUS OCH ELSYS- TEM Anmärkning. Syftet med dessa bestämmelser är att sätta målnivåerna för det förebyggande underhållet. Med ledning av dem kan man inte bestämma när ett visst ljussystem är ur funktion (unserviceable) med avseende på flygverksamheten. (Se dock avsnitten 5.8 och 5.9.) Luftfartygets

3 AGA M3-9, /6 befälhavare kan vid behov beakta bristen när han underrättats om antalet och lägena hos de ljus som är ur funktion i det aktuella ljussystemet. Särskilt viktigt att veta är om ljusbildens form ändrats på grund av de fallerande ljusen. 5.1 Ljuset anses vara obrukbart om huvudlobens genomsnittliga uppmätta ljusstyrka är mindre än 50 % av det värde som anges i den för det aktuella fallet gällande bilden i bilaga 2 i Annex 14 eller om ljusstyrkan vid visuell kontroll konstateras vara klart nedsatt. Flygplatsinnehavaren ska ge anvisningar om hur man vid visuell kontroll bedömer nedgången i ljusstyrka och i vilka fall och på vilket sätt de fallerande ljusens antal och lägen ska rapporteras till luftfartygets befälhavare. 5.2 För att säkerställa driftdugligheten hos de visuella markanordningarna ska ett system för förebyggande underhåll finnas upprättat. Anmärkning. I Airport Services Manual, Part 9 ges anvisningar om förebyggande underhåll av visuella markanordningar. 5.3 Det förebyggande underhållet av systemen för precisionsbanor kategori II eller III ska omfatta åtminstone följande kontroller: a) kontroll och vid behov mätning på fältet av ljusstyrka, ljusfördelning och inriktning hos inflygningsljussystemen och banljussystemen, b) mätning av de elektriska egenskaperna hos varje krets i inflygningsljussystemen och banljussystemen, c) kontroll av att regleringen av ljusstyrkan i ljusanläggningarna fungerar korrekt. 5.4 Kontrollen av ljusstyrka, ljusfördelning och inriktning hos ljus hörande till banljussystemen för precisionsbanor kategori II eller III ska utföras antingen genom att alla ljusenheter mäts eller genom tillräckligt omfattande stickprov. 5.5 Mätningen på fältet av ljusstyrka, ljusfördelning och inriktning hos nedsänkta ljus hörande till banljussystemen för precisionsbanor kategori II eller III ska senast fr.o.m utföras med en mobil mätenhet som är tillräckligt noggrann för analys av enskilda ljusenheters egenskaper. 5.6 Nedsänkta ljus hörande till inflygningsljussystemen och banljussystemen för precisionsbanor kategori II eller III ska mätas med en frekvens som bestäms av trafikvolym, luftens förorening lokalt, installerade ljusanläggningars driftsäkerhet och en fortlöpande bedömning av fältmätningarnas resultat. Fältmätning av nedsänkta ljus ska under alla omständigheter utföras minst en gång om året och fr.o.m minst två gånger om året. Fältmätning av andra för precisionsbanor kategori II eller III avsedda ljusanläggningar än nedsänkta banljus ska utföras minst en gång om året. 5.7 Systemet för förebyggande underhåll av precisionsbanor kategori II eller III har målsättningen att alla inflygningsljus och banljus alltid fungerar vid kategori II- eller III-operationer, och i alla händelser ska åtminstone: a) 95 % av ljusenheterna i vart och ett av följande delsystem fungera: 1) den inre delen (450 m) av inflygningsljussystemet till precisionsbana kategori II och III; 2) centrumlinjeljusen i banan; 3) tröskelljusen; och 4) bankantljusen; b) 90 % av sättningszonljusen fungera; c) 85 % av yttre delen av inflygningsljussystemet (utanför 450 m) fungera; d) 75 % av banändljusen fungera; e) två eller flera intill varandra liggande ljusenheter får inte vara ur funktion. För att säkerställa en kontinuerlig vägledning får inte tillåtet bortfall av ljusenheter vara fördelat på sådant sätt att ljussystemets ursprungliga utformning förändras eller missledande ljusbild uppstår. Anmärkning. I crossbarer och baretter får högst två intilliggande ljusenheter vara ur funktion. 5.8 När en rad av stoppljus (stopbar) är avsedd att användas vid en bansynvidd av mindre än 350 m ska man med hjälp av systemet för förebyggande underhåll sträva efter a) att högst två ljusenheter är ur funktion; och b) att två intilliggande ljusenheter inte är ur funktion, om inte delningen mellan ljusen är betydligt mindre än den föreskrivna. Om tre intilliggande ljusenheter eller totalt flera än fyra ljusenheter är ur funktion ska stopbaren anses vara obrukbar. 5.9 Om fler än en ljusenhet i någon av PAPIsystemets moduler är ur funktion ska hela systemet anses vara obrukbart och det ska avstängas När en taxibana är avsedd att användas vid en bansynvidd av mindre än 350 m ska man med hjälp av systemet för förebyggande underhåll sträva efter att två intilliggande ljusenheter av taxibanans centrumlinjeljus inte är ur funktion När systemet för förebyggande underhåll är avsett för precisionsbanor kategori I ska man med hjälp av systemet sträva efter

4 4/6 AGA M3-9, att alla inflygningsljus och banljus alltid fungerar vid kategori I-operationer, och i alla händelser ska åtminstone 85 % av ljusenheterna i vart och ett av följande delsystem fungera: a) inflygningsljussystemet till precisionsbana kategori I; b) tröskelljusen; c) bankantljusen, och; d) banändljusen. För att säkerställa en kontinuerlig vägledning får två intilliggande ljusenheter inte vara ur funktion om inte delningen mellan ljusen är betydligt mindre än den föreskrivna. Anmärkning. I crossbarer och baretter får högst två intilliggande ljusenheter vara ur funktion När en bana är avsedd att användas för starter vid en bansynvidd av mindre än 550 m ska man med hjälp av systemet för förebyggande underhåll sträva efter att alla banljus fungerar under varje operationsfas, och i alla händelser: a) ska åtminstone 95 % av centrumlinjeljusen i banan (där sådana finns) och bankantljusen fungera, och samtidigt; b) ska åtminstone 75 % av banändljusen fungera. Man ska sträva efter att två eller flera intill varandra liggande ljusenheter inte är obrukbara När en bana är avsedd att användas för starter vid en bansynvidd av minst 550 m ska man med hjälp av systemet för förebyggande underhåll sträva efter att alla banljus och i alla händelser minst 85 % av bankantljusen och banändljusen fungerar under varje operationsfas När procedurerna vid låga siktvärden (LVP) är i bruk under snöfall eller i motsvarande förhållanden ska funktionsdugligheten hos i banan nedsänkta ljus fortlöpande kontrolleras med korta tidsintervaller, och genom underhållsåtgärder ska de hållas i funktion i den mån det är praktiskt möjligt. Om funktionsdugligheten hos de nedsänkta ljusen inte kan bedömas ska detta rapporteras till flygkontrollenheten När procedurerna vid låga siktvärden (LVP) är i bruk får trafikflygplatsen inte utföra eller låta utföra markarbeten eller markundersökningar på området innanför säkerhetsstängslet. När LVP är i bruk får trafikflygplatsen inte utföra eller låta utföra markarbeten eller markundersökningar på sådana ställen utanför säkerhetsstängslet där det kan finnas för flygtrafiktjänsten viktiga elkraft- eller kommunikationskablar. 6 INSPEKTIONER AV FÄRDOM- RÅDET 6.1 Antal inspektioner av färdområdet per dygn Banor som är i bruk ska inspekteras minst a) tre gånger per dygn när flygplatsens öppettid är över 16 timmar under ifrågavarande dygn, b) två gånger per dygn när flygplatsens öppettid är över 8 timmar men högst 16 timmar under ifrågavarande dygn eller, c) en gång per dygn när flygplatsens öppettid är högst 8 timmar under ifrågavarande dygn. Anmärkning. Vintertid ska i första hand luftfartsbestämmelsen AGA M3-10 tillämpas när det gäller antalet inspektioner av banor Taxibanor, plattor, motoruppkörningsplatser, devieringsplattor samt hangarplattor som sköts av flygplatsen ska inspekteras minst en gång om dagen. Utryckningsvägarna ska inspekteras minst en gång i veckan. Utanför flygkontrollenhetens öppettid samt vid tider när bana, taxibana eller del därav är ur bruk behöver inspektion inte utföras Flygplatschefen ska med beaktande av ovan nämnda minimikrav utfärda närmare bestämmelser om tidpunkterna för inspektionerna Inspektion ska i erforderlig omfattning utföras också a) när det finns skäl att anta att förhållandena ändrats så mycket efter senaste inspektion att det ska rapporteras till flygtrafiken, b) när arbete utförts i ett område och området annars inte inspekterats på behörigt sätt (gäller inte normalt vinterunderhåll), c) när luftfartyg, arbetsmaskin eller fordon manövrerat på avvikande sätt, d) efter oväder och störtregn och, om trafiken kräver det, under oväder och störtregn, e) när bansynvidden sjunker under 800 m, om starter och landningar är att vänta vid en bansynvidd under 600 m, eller om sikten börjar försämras så, att regelbundna inspektioner kan försvåras, f) när det är skäl att befara att det i området finns fågelflockar eller större fåglar eller djur, obehöriga personer eller annat som kan utgöra en fara för flygtrafiken,

5 AGA M3-9, /6 g) när flygkontrollenheten eller luftfartyget anhåller om det, h) när en bana, taxibana eller en del därav på nytt tas i drift, och i) när andra särskilda skäl påkallar det. 6.2 Inspektionernas genomförande Flygplatschefen ska bestämma vem som ska inspektera ovan nämnda områden. Särskilt ska bestämmas om övervakningen av flygplatsljusens och i synnerhet de nedsänkta ljusens funktionsduglighet i snöiga förhållanden ankommer på dem som utför baninspektionerna eller på elunderhållsfunktionen. Om anställd vid trafikflygplatsen på eller i närheten av färdområdet observerar brister som påverkar flygsäkerheten och som eventuellt inte ännu är kända ska han utan dröjsmål rapportera dem till flygkontrollenheten. Om anställd vid trafikflygplatsen när han rör sig på färdområdet observerar ett främmande föremål ska han avlägsna det. Har föremålet kunnat skada ett luftfartyg ska det tas till vara och flygkontrollenheten omgående underrättas. Föremålet ska också tas till vara om det behövs för att utreda hur föremålet hamnat på området. Krävs särskilda åtgärder för att avlägsna föremålet ska flygkontrollenheten och fälthållningsenheten genast underrättas. Hittas på färdområdet föremål som kan vara delar av luftfartyg eller bitar av däck ska de tas till vara och genast rapporteras, så att man omgående kan vidta åtgärder för att kontakta luftfartyget Vid inspektioner på färdområdet och anslutande, för luftfartygens säkerhet viktiga områden, ska man särskilt ge akt på följande omständigheter: a) främmande föremål och föroreningar, såsom delar som fallit från fordon eller luftfartyg, vätska som runnit från luftfartyg, borst från borstmaskiner, förpackningstillbehör, material som lossnat från beläggningen, jordmaterial, kvarbliven sand som använts till sandning, stenar, farliga snö- och isanhopningar samt bränsle- och oljefläckar b) med avseende på flygsäkerheten betydande skador på beläggningen, såsom från ytan lossnade stenar, stycken som lossnat från kanten av sprickor, stora eller annars avvikande ojämnheter, sviktande bärighet, över 10 mm nivåskillnad mellan kanterna av en spricka i banbeläggningen, krackelerade områden, av strömmande vatten efter häftigt regn orsakad erosion inne i sprickor samt av flygplanshjul orsakade sättningar på uppställningsplatser och särskilt på s.k. push-back-platser c) dålig bärighet på obelagda områden, översvämmade områden och vattenindränkta områden som förlorat sin bärförmåga samt bristfälligt fyllda schaktgropar d) nya ojämnheter och sättningar på obelagda områden, såsom plötsliga ras och sättningar i schaktgropars fyllning på grund av skador på underjordiska rörledningar eller brunnar med åtföljande erosion e) höjdskillnad mellan beläggningens kant och anslutande obelagt område f) skicket hos brunnslock, att de sitter på plats och eventuell nivåskillnad gentemot markytan g) mekaniska skador på flygplatsljusen och särskilt glidbaneljusen, om ljusen skyms av växtlighet, snövallar eller andra hinder, rimfrostbildning på glidbaneljusen och de nedsänkta ljusens funktionsduglighet i snöiga förhållanden h) skyltars och markeringars skick och läsbarhet, om skyltarna skyms av växtlighet, snövallar, rimfrost, vidhäftad snö eller andra hinder samt funktionsdugligheten hos skyltarnas belysning, när denna kan konstateras i rådande belysningsförhållanden i) dagermarkeringarnas skick, och särskilt skicket hos banors och taxibanors centrumlinjer, väntplatsmarkeringar, markeringar som vägleder till uppställningsplatser och väntplatsernas nummer samt huruvida de eventuellt täcks av snö j) hinderfrihet och skick hos säkerhetsområde vid banände, eventuellt utrullningsområde samt stigområde k) skador på flygtrafiktjänstens anläggningar, orsakade av utblåsning från jetmotorer l) förekomst av vatten på bana, taxibana eller platta som ska rapporteras till luftfartyg (se avsnitt 6.3.2) m) temporära arrangemang under byggarbeten samt skicket hos markeringar och ljus med vilka man märkt ut områden som tillfälligt eller permanent avstängts för flygtrafik samt schaktgropar och andra objekt n) otillåtna hinder, föremål och gropar o) fåglar och djur som kan utgöra en fara för luftfartyg, döda fåglar p) obehörig eller mot reglerna för marktrafik stridande vistelse innanför säkerhetsstängslet

6 6/6 AGA M3-9, q) luftfartygs avvikande manövrering, felaktigt uppställda luftfartyg r) spår som vittnar om att luftfartyg rört sig på avvikande sätt eller varit med om tillbud s) säkerheten hos flygpassagerares gångrutter på plattan till den del den inte är flygoperatörens ansvar t) kemikalier som hamnat på området och kan skada luftfartyg eller vars sammansättning är okänd u) vintertid omständigheter i samband med rapportering av färdområdets skick och behovet av underhåll på det sätt som anges i luftfartsbestämmelsen AGA M3-10. Vid inspektioner av banorna vintertid prioriteras friktionsmätning och observationer av snöförekomster, och denna information ska omgående rapporteras till berört organ. 6.3 Rapportering och åtgärder Uppdagade brister ska i mån av möjlighet åtgärdas direkt i samband med inspektionen. Observationer som har betydelse för flygsäkerheten ska genast rapporteras till flygkontrollenheten och till dem vars ansvar det är att avhjälpa bristerna. När flygkontrollenheten är stängd ska rapporteringen vid behov ske till områdeskontrollenheten. Om så behövs ska området avstängas för sådan flygtrafik som utsätts för faran tills bristen är avhjälpt Finns det vatten på banans mittfält, som är hälften av banbredden, ska det rapporteras till flygkontrollenheten, varvid följande fraser används: FUKTIG: banan är så fuktig att dess färg ändrats VÅT: banans yta är våt, men inga vattenpölar TÄCKT AV VATTENPÖLAR: betydande antal pölar med stående vatten på banan ÖVERSVÄMMAD: en stor del av banan är täckt av stående vatten. Dessutom ska vattenförekomstens läge och vid behov djup anges. Också översvämmade delar av banan utanför mittfältet ska rapporteras till flygkontrollenheten. Likaså ska översvämmade områden på taxibanor och platta rapporteras till flygkontrollenheten Anteckning om utförd inspektion, inspekterat objekt, vem som utfört inspektionen och inspektionstidpunkten ska göras i underhållsjournalen eller motsvarande anmälan göras till flygkontrollenheten så, att anmälan lagras av flygkontrollenhetens ljudupptagningsutrustning. Har vid inspektionen uppdagats betydande brister som inte kunnat avhjälpas eller vars upprepning måste förhindras ska dessutom en skriftlig rapport upprättas Utöver vad som sägs i luftfartsbestämmelsen GEN M1-4 om det förfarande som ska tillämpas vid rapportering av haveri, skada eller tillbud i flygverksamhet gäller följande: Om platsen för det inträffade måste kunna tas i bruk för trafikens behov eller om spåren eller annat bevismaterial annars riskerar förstöras eller täckas av snö innan haveriutredarna hinner fram ska polisen tillkallas och ombedjas göra en kartskiss av spåren och upphittade delars lägen samt ta behövliga foton. Luftfartyg som skadats vid haveri får flyttas bara med haveriutredarens tillstånd. Oavsett utredningstekniska skäl ska dock bana åter tas i bruk så snart i luften väntande luftfartygs säkerhet så kräver.

Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om krav och administrativa förfaranden för flygplatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja, ordna och samordna användningen

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD

BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD KAPITEL I ALLMÄNT... 3 1 Byggnadsordningens syfte... 3 2 Anvisningar om byggnadssätt... 3 3 Anpassning av byggandet till områdets karaktär och särdrag... 3 4 Ägare eller

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Personuppgiftslagen

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN Antagna av kommunfullmäktige den 17 december 2008 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Handbok för. TV-inspektion i fastigheter. Utkast 20110928.

Handbok för. TV-inspektion i fastigheter. Utkast 20110928. Handbok för TV-inspektion i fastigheter Utkast 20110928. Du läser nu ett utkast till den nya TV-inspektionshandboken. Jag vill att du tittar på innehållet för att kommentera vad du anser behövas. I detta

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 01/2013 Description: Language: [SV]-Opinion 01/2013 - Explanatory Note Swedish Opinion number: 01/2013 Related NPA(s): NPA 2011-20 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Läs mer

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 1. RÄDDNINGSTJÄNST/MILJÖTILLSYN... 5 2. MYNDIGHETER... 5 2.1 Kommunala räddningstjänsten... 5 2.2 Sjö

Läs mer

Byggnadsordning för Lojo stad

Byggnadsordning för Lojo stad Byggnadsordning för Lojo stad 2(26) BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD... 6 GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE XX.XX.XXXX XX... 6 TRÄDER I KRAFT 1.XX.2014... 6 KAPITEL I ALLMÄNT... 6 1 Byggnadsordningens syfte...6

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté. Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula

Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté. Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula Översättning: Stefan Stenberg Fotografierna: Harri Halme och Arto Sinikannas Layout:

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR Bilder: Miljöförvaltnings bildarchive/pentti Hokkanen KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR En guide för bedömning av fastigheters skick och säkrare köp för säljare och köpare A. Inledning Bild: Miljöförvaltnings

Läs mer