LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M3-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M3-9"

Transkript

1 LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M3-9 ändring PB 186, VANDA, FINLAND, tel. 358 (0) , fax 358 (0) UNDERHÅLL AV TRAFIKFLYGPLATS OCH INSPEKTIONER AV FÄRDOMRÅDET Denna luftfartsbestämmelse har utfärdats med stöd av 51 i luftfartslagen (281/1995). Den grundar sig på normerna (Standard) och rekommendationerna (Recommendation) i bilaga 14 (Annex 14, Volume I) till konventionen om internationell civil luftfart och på handboken Airport Services Manual, Part 8 som utgivits av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Denna luftfartsbestämmelse träder i kraft och upphäver luftfartsbestämmelsen AGA M3-9 av den Innehåll Sida 1 Allmänt Underhållsprogram Beläggningar Förnyelse av beläggning på bana Flygplatsljus och elsystem Inspektioner av färdområdet ALLMÄNT 1.1 Tillämpning Denna luftfartsbestämmelse gäller trafikflygplatser. Anmärkning: En trafikflygplats är en flygplats med fast flygtrafikledningstjänst. Bestämmelser om övriga flygplatser ingår i luftfartsbestämmelserna AGA M1-1 och AGA M Denna luftfartsbestämmelse hänför sig till flygplatser och flygplatsinnehavare. Genom denna bestämmelse inskränks eller regleras inte den verksamhet som bedrivs av besättningen på luftfartyg eller av flygföretagare Om inte något annat anges gäller det som i denna luftfartsbestämmelse bestäms om flygkontroll också AFIS-organ. 1.2 Definitioner Definitioner av begrepp som förekommer i denna luftfartsbestämmelse ges i luftfartsbestämmelserna AGA M3-1 och OPS M Dispens Luftfartsförvaltningen kan på motiverad ansökan lämna dispens från bestämmelserna i denna luftfartsbestämmelse. 2 UNDERHÅLLSPROGRAM 2.1 Trafikflygplatsen ska ha ett underhållsprogram som vid behov också innefattar ett system för förebyggande underhåll vars syfte är att hålla utrustningen i sådant skick att flygtrafikens säkerhet, regelbundenhet och effektivitet inte eftersätts. Här avses med utrustning bland annat beläggningar, visuella markanordningar, elförsörjningssystem, dräneringssystem, säkerhetsstängsel och byggnader. Anmärkning 1. Med förebyggande underhåll avses underhållsarbete enligt ett fastlagt program i syfte att förhindra fel eller skador på utrustningen. Anmärkning 2. I Airport Services Manual, Part 9 ges anvisningar om förebyggande underhåll av visuella markanordningar. Anmärkning 3. Anvisningar om hur principerna om mänskliga faktorer tillämpas vid planeringen och genomföringen av underhållsprogrammet ges i ICAO:s publikationer Circular 216 (Human Factors Digest No. 1 Fundamental Human Factors Concepts) och Circular 238 (Human Factors Digest No. 6 Ergonomics). 3 BELÄGGNINGAR 3.1 Trafikflygplatsen ska ha en instruktion vars syfte är att minska spridning av främmande föremål till färdområdet och hålla belagda områden (banor, taxibanor, plattor o.d.) fria från lösa stenar eller andra föremål som LU 3300R 01/06

2 2/6 AGA M3-9, kan skada luftfartygets konstruktioner och motorer eller försvåra funktionen hos luftfartygets system. Anmärkning 1. I Annex 14, bilaga A, kapitel 8 och Aerodrome Design Manual, Part 2 ges anvisningar om säkerhetsåtgärder gällande taxibanors skuldror. I Airport Services Manual, Part 2, Pavement Surface Conditions, moment 10.1 ges anvisningar om hur områdena hålls fria från främmande föremål. Anmärkning 2. Om militärt luftfartyg ställer särskilda krav på färdområdets renhet ska flygplatsinnehavaren och de militära myndigheterna sinsemellan avtala därom. 3.2 Banas yta ska hållas i sådant skick att oregelbundenheter som kan skada luftfartyg inte uppkommer i dess yta. Anmärkning. Se Annex 14, bilaga A, kapitel 5. Enligt vissa sakkunniga leder följande enskilda ojämnheter (upphöjningar eller fördjupningar) inte ännu till skada på flygplan med turbojetmotorer: Sträcka på vilken Ojämnhet ojämnheten mäts 1 m 12 mm 5 m 30 mm 10 m 50 mm 60 m 100 mm 3.3 Banytans friktion ska vid behov med bestämda tidsintervall mätas med en kontinuerligt mätande friktionsmätare med vattensystem. Mätningen ska ske när beläggningen är fri från snö och is. Är den mätta friktionskoefficienten på någon tredjedel av banan mindre än 0,50 ska till flygbriefingtjänsten rapporteras att banan är hal i vått tillstånd. Anmärkning. I Annex 14, bilaga A, kapitel 7 ges anvisningar om bedömning av en banas friktion. Airport Services Manual, Part 2 innehåller tilläggsanvisningar. 3.4 Beläggningens friktion på banan måste förbättras om friktionskoefficienten på hela beläggningen eller en del av den är mindre än 0,50, när mätningen görs med en friktionsmätare med vattensystem och beläggningen är fri från snö och is. Anmärkning. En banlängd av ca 100 m ska anses tillräcklig för att föranleda underhållsåtgärder eller rapport. 3.5 Behovet av korrigerande underhållsåtgärder ska undersökas om friktionskoefficienten på hela eller en del av banan understiger 0,60, när banan är fri från snö och is. 3.6 Om det finns skäl att anta att dräneringsegenskaperna på hela eller en del av banan försämrats på grund av lutningar eller sättningar ska banans friktion mätas i sådana naturliga eller simulerade förhållanden som efterliknar de lokala nederbördsförhållandena, och vid behov ska korrektivt underhåll sättas in. 3.7 Används taxibanorna av turbinmotorförsedda flygplan ska ytan på taxibanans skuldror skötas så att den är fri från lösa stenar eller andra föremål som av luftströmmarna kan dras in i planets motorer. Anmärkning. I Aerodrome Design Manual, Part 2 ges anvisningar härom. 3.8 Från ytan på belagd bana ska sand, gyttja, damm, olja, stående vatten, gummiavlagringar och andra främmande föremål avlägsnas innan de ansamlas i sådan mängd att de menligt påverkar flygtrafiken. Anmärkning. I Airport Services Manual, Part 2 ges tilläggsuppgifter om förbättring av friktionen och renhållning av banan. 4 FÖRNYELSE AV BELÄGGNING PÅ BANA Anmärkning. Följande bestämmelser gäller förnyelse av beläggning på bana när banan på nytt ska tas i drift innan hela banan fått ny beläggning, varvid en tillfällig sluttande kant vid behov kan anläggas mellan den nya och den gamla beläggningen. Anvisningar om förnyelse av beläggningen och bedömning av beläggningars skick ges i Aerodrome Design Manual, Part Den tillfälliga kantens längdlutning får inte överstiga följande värden: a) 1,0 %, när den nya beläggningens tjocklek är högst 5 cm; och b) 0,5 %, när den nya beläggningens tjocklek är över 5 cm. Anmärkning. Lutningen mäts som skillnad i lutning relativt banytan och inte horisontalplanet. 4.2 I varje fas av beläggningsarbetet ska den nya beläggningen färdigställas över banans hela bredd innan banan tas i drift. Anmärkning. Bestämmelser om banans markeringar i samband med förnyelse av beläggningen finns intagna i luftfartsbestämmelsen AGA M FLYGPLATSLJUS OCH ELSYS- TEM Anmärkning. Syftet med dessa bestämmelser är att sätta målnivåerna för det förebyggande underhållet. Med ledning av dem kan man inte bestämma när ett visst ljussystem är ur funktion (unserviceable) med avseende på flygverksamheten. (Se dock avsnitten 5.8 och 5.9.) Luftfartygets

3 AGA M3-9, /6 befälhavare kan vid behov beakta bristen när han underrättats om antalet och lägena hos de ljus som är ur funktion i det aktuella ljussystemet. Särskilt viktigt att veta är om ljusbildens form ändrats på grund av de fallerande ljusen. 5.1 Ljuset anses vara obrukbart om huvudlobens genomsnittliga uppmätta ljusstyrka är mindre än 50 % av det värde som anges i den för det aktuella fallet gällande bilden i bilaga 2 i Annex 14 eller om ljusstyrkan vid visuell kontroll konstateras vara klart nedsatt. Flygplatsinnehavaren ska ge anvisningar om hur man vid visuell kontroll bedömer nedgången i ljusstyrka och i vilka fall och på vilket sätt de fallerande ljusens antal och lägen ska rapporteras till luftfartygets befälhavare. 5.2 För att säkerställa driftdugligheten hos de visuella markanordningarna ska ett system för förebyggande underhåll finnas upprättat. Anmärkning. I Airport Services Manual, Part 9 ges anvisningar om förebyggande underhåll av visuella markanordningar. 5.3 Det förebyggande underhållet av systemen för precisionsbanor kategori II eller III ska omfatta åtminstone följande kontroller: a) kontroll och vid behov mätning på fältet av ljusstyrka, ljusfördelning och inriktning hos inflygningsljussystemen och banljussystemen, b) mätning av de elektriska egenskaperna hos varje krets i inflygningsljussystemen och banljussystemen, c) kontroll av att regleringen av ljusstyrkan i ljusanläggningarna fungerar korrekt. 5.4 Kontrollen av ljusstyrka, ljusfördelning och inriktning hos ljus hörande till banljussystemen för precisionsbanor kategori II eller III ska utföras antingen genom att alla ljusenheter mäts eller genom tillräckligt omfattande stickprov. 5.5 Mätningen på fältet av ljusstyrka, ljusfördelning och inriktning hos nedsänkta ljus hörande till banljussystemen för precisionsbanor kategori II eller III ska senast fr.o.m utföras med en mobil mätenhet som är tillräckligt noggrann för analys av enskilda ljusenheters egenskaper. 5.6 Nedsänkta ljus hörande till inflygningsljussystemen och banljussystemen för precisionsbanor kategori II eller III ska mätas med en frekvens som bestäms av trafikvolym, luftens förorening lokalt, installerade ljusanläggningars driftsäkerhet och en fortlöpande bedömning av fältmätningarnas resultat. Fältmätning av nedsänkta ljus ska under alla omständigheter utföras minst en gång om året och fr.o.m minst två gånger om året. Fältmätning av andra för precisionsbanor kategori II eller III avsedda ljusanläggningar än nedsänkta banljus ska utföras minst en gång om året. 5.7 Systemet för förebyggande underhåll av precisionsbanor kategori II eller III har målsättningen att alla inflygningsljus och banljus alltid fungerar vid kategori II- eller III-operationer, och i alla händelser ska åtminstone: a) 95 % av ljusenheterna i vart och ett av följande delsystem fungera: 1) den inre delen (450 m) av inflygningsljussystemet till precisionsbana kategori II och III; 2) centrumlinjeljusen i banan; 3) tröskelljusen; och 4) bankantljusen; b) 90 % av sättningszonljusen fungera; c) 85 % av yttre delen av inflygningsljussystemet (utanför 450 m) fungera; d) 75 % av banändljusen fungera; e) två eller flera intill varandra liggande ljusenheter får inte vara ur funktion. För att säkerställa en kontinuerlig vägledning får inte tillåtet bortfall av ljusenheter vara fördelat på sådant sätt att ljussystemets ursprungliga utformning förändras eller missledande ljusbild uppstår. Anmärkning. I crossbarer och baretter får högst två intilliggande ljusenheter vara ur funktion. 5.8 När en rad av stoppljus (stopbar) är avsedd att användas vid en bansynvidd av mindre än 350 m ska man med hjälp av systemet för förebyggande underhåll sträva efter a) att högst två ljusenheter är ur funktion; och b) att två intilliggande ljusenheter inte är ur funktion, om inte delningen mellan ljusen är betydligt mindre än den föreskrivna. Om tre intilliggande ljusenheter eller totalt flera än fyra ljusenheter är ur funktion ska stopbaren anses vara obrukbar. 5.9 Om fler än en ljusenhet i någon av PAPIsystemets moduler är ur funktion ska hela systemet anses vara obrukbart och det ska avstängas När en taxibana är avsedd att användas vid en bansynvidd av mindre än 350 m ska man med hjälp av systemet för förebyggande underhåll sträva efter att två intilliggande ljusenheter av taxibanans centrumlinjeljus inte är ur funktion När systemet för förebyggande underhåll är avsett för precisionsbanor kategori I ska man med hjälp av systemet sträva efter

4 4/6 AGA M3-9, att alla inflygningsljus och banljus alltid fungerar vid kategori I-operationer, och i alla händelser ska åtminstone 85 % av ljusenheterna i vart och ett av följande delsystem fungera: a) inflygningsljussystemet till precisionsbana kategori I; b) tröskelljusen; c) bankantljusen, och; d) banändljusen. För att säkerställa en kontinuerlig vägledning får två intilliggande ljusenheter inte vara ur funktion om inte delningen mellan ljusen är betydligt mindre än den föreskrivna. Anmärkning. I crossbarer och baretter får högst två intilliggande ljusenheter vara ur funktion När en bana är avsedd att användas för starter vid en bansynvidd av mindre än 550 m ska man med hjälp av systemet för förebyggande underhåll sträva efter att alla banljus fungerar under varje operationsfas, och i alla händelser: a) ska åtminstone 95 % av centrumlinjeljusen i banan (där sådana finns) och bankantljusen fungera, och samtidigt; b) ska åtminstone 75 % av banändljusen fungera. Man ska sträva efter att två eller flera intill varandra liggande ljusenheter inte är obrukbara När en bana är avsedd att användas för starter vid en bansynvidd av minst 550 m ska man med hjälp av systemet för förebyggande underhåll sträva efter att alla banljus och i alla händelser minst 85 % av bankantljusen och banändljusen fungerar under varje operationsfas När procedurerna vid låga siktvärden (LVP) är i bruk under snöfall eller i motsvarande förhållanden ska funktionsdugligheten hos i banan nedsänkta ljus fortlöpande kontrolleras med korta tidsintervaller, och genom underhållsåtgärder ska de hållas i funktion i den mån det är praktiskt möjligt. Om funktionsdugligheten hos de nedsänkta ljusen inte kan bedömas ska detta rapporteras till flygkontrollenheten När procedurerna vid låga siktvärden (LVP) är i bruk får trafikflygplatsen inte utföra eller låta utföra markarbeten eller markundersökningar på området innanför säkerhetsstängslet. När LVP är i bruk får trafikflygplatsen inte utföra eller låta utföra markarbeten eller markundersökningar på sådana ställen utanför säkerhetsstängslet där det kan finnas för flygtrafiktjänsten viktiga elkraft- eller kommunikationskablar. 6 INSPEKTIONER AV FÄRDOM- RÅDET 6.1 Antal inspektioner av färdområdet per dygn Banor som är i bruk ska inspekteras minst a) tre gånger per dygn när flygplatsens öppettid är över 16 timmar under ifrågavarande dygn, b) två gånger per dygn när flygplatsens öppettid är över 8 timmar men högst 16 timmar under ifrågavarande dygn eller, c) en gång per dygn när flygplatsens öppettid är högst 8 timmar under ifrågavarande dygn. Anmärkning. Vintertid ska i första hand luftfartsbestämmelsen AGA M3-10 tillämpas när det gäller antalet inspektioner av banor Taxibanor, plattor, motoruppkörningsplatser, devieringsplattor samt hangarplattor som sköts av flygplatsen ska inspekteras minst en gång om dagen. Utryckningsvägarna ska inspekteras minst en gång i veckan. Utanför flygkontrollenhetens öppettid samt vid tider när bana, taxibana eller del därav är ur bruk behöver inspektion inte utföras Flygplatschefen ska med beaktande av ovan nämnda minimikrav utfärda närmare bestämmelser om tidpunkterna för inspektionerna Inspektion ska i erforderlig omfattning utföras också a) när det finns skäl att anta att förhållandena ändrats så mycket efter senaste inspektion att det ska rapporteras till flygtrafiken, b) när arbete utförts i ett område och området annars inte inspekterats på behörigt sätt (gäller inte normalt vinterunderhåll), c) när luftfartyg, arbetsmaskin eller fordon manövrerat på avvikande sätt, d) efter oväder och störtregn och, om trafiken kräver det, under oväder och störtregn, e) när bansynvidden sjunker under 800 m, om starter och landningar är att vänta vid en bansynvidd under 600 m, eller om sikten börjar försämras så, att regelbundna inspektioner kan försvåras, f) när det är skäl att befara att det i området finns fågelflockar eller större fåglar eller djur, obehöriga personer eller annat som kan utgöra en fara för flygtrafiken,

5 AGA M3-9, /6 g) när flygkontrollenheten eller luftfartyget anhåller om det, h) när en bana, taxibana eller en del därav på nytt tas i drift, och i) när andra särskilda skäl påkallar det. 6.2 Inspektionernas genomförande Flygplatschefen ska bestämma vem som ska inspektera ovan nämnda områden. Särskilt ska bestämmas om övervakningen av flygplatsljusens och i synnerhet de nedsänkta ljusens funktionsduglighet i snöiga förhållanden ankommer på dem som utför baninspektionerna eller på elunderhållsfunktionen. Om anställd vid trafikflygplatsen på eller i närheten av färdområdet observerar brister som påverkar flygsäkerheten och som eventuellt inte ännu är kända ska han utan dröjsmål rapportera dem till flygkontrollenheten. Om anställd vid trafikflygplatsen när han rör sig på färdområdet observerar ett främmande föremål ska han avlägsna det. Har föremålet kunnat skada ett luftfartyg ska det tas till vara och flygkontrollenheten omgående underrättas. Föremålet ska också tas till vara om det behövs för att utreda hur föremålet hamnat på området. Krävs särskilda åtgärder för att avlägsna föremålet ska flygkontrollenheten och fälthållningsenheten genast underrättas. Hittas på färdområdet föremål som kan vara delar av luftfartyg eller bitar av däck ska de tas till vara och genast rapporteras, så att man omgående kan vidta åtgärder för att kontakta luftfartyget Vid inspektioner på färdområdet och anslutande, för luftfartygens säkerhet viktiga områden, ska man särskilt ge akt på följande omständigheter: a) främmande föremål och föroreningar, såsom delar som fallit från fordon eller luftfartyg, vätska som runnit från luftfartyg, borst från borstmaskiner, förpackningstillbehör, material som lossnat från beläggningen, jordmaterial, kvarbliven sand som använts till sandning, stenar, farliga snö- och isanhopningar samt bränsle- och oljefläckar b) med avseende på flygsäkerheten betydande skador på beläggningen, såsom från ytan lossnade stenar, stycken som lossnat från kanten av sprickor, stora eller annars avvikande ojämnheter, sviktande bärighet, över 10 mm nivåskillnad mellan kanterna av en spricka i banbeläggningen, krackelerade områden, av strömmande vatten efter häftigt regn orsakad erosion inne i sprickor samt av flygplanshjul orsakade sättningar på uppställningsplatser och särskilt på s.k. push-back-platser c) dålig bärighet på obelagda områden, översvämmade områden och vattenindränkta områden som förlorat sin bärförmåga samt bristfälligt fyllda schaktgropar d) nya ojämnheter och sättningar på obelagda områden, såsom plötsliga ras och sättningar i schaktgropars fyllning på grund av skador på underjordiska rörledningar eller brunnar med åtföljande erosion e) höjdskillnad mellan beläggningens kant och anslutande obelagt område f) skicket hos brunnslock, att de sitter på plats och eventuell nivåskillnad gentemot markytan g) mekaniska skador på flygplatsljusen och särskilt glidbaneljusen, om ljusen skyms av växtlighet, snövallar eller andra hinder, rimfrostbildning på glidbaneljusen och de nedsänkta ljusens funktionsduglighet i snöiga förhållanden h) skyltars och markeringars skick och läsbarhet, om skyltarna skyms av växtlighet, snövallar, rimfrost, vidhäftad snö eller andra hinder samt funktionsdugligheten hos skyltarnas belysning, när denna kan konstateras i rådande belysningsförhållanden i) dagermarkeringarnas skick, och särskilt skicket hos banors och taxibanors centrumlinjer, väntplatsmarkeringar, markeringar som vägleder till uppställningsplatser och väntplatsernas nummer samt huruvida de eventuellt täcks av snö j) hinderfrihet och skick hos säkerhetsområde vid banände, eventuellt utrullningsområde samt stigområde k) skador på flygtrafiktjänstens anläggningar, orsakade av utblåsning från jetmotorer l) förekomst av vatten på bana, taxibana eller platta som ska rapporteras till luftfartyg (se avsnitt 6.3.2) m) temporära arrangemang under byggarbeten samt skicket hos markeringar och ljus med vilka man märkt ut områden som tillfälligt eller permanent avstängts för flygtrafik samt schaktgropar och andra objekt n) otillåtna hinder, föremål och gropar o) fåglar och djur som kan utgöra en fara för luftfartyg, döda fåglar p) obehörig eller mot reglerna för marktrafik stridande vistelse innanför säkerhetsstängslet

6 6/6 AGA M3-9, q) luftfartygs avvikande manövrering, felaktigt uppställda luftfartyg r) spår som vittnar om att luftfartyg rört sig på avvikande sätt eller varit med om tillbud s) säkerheten hos flygpassagerares gångrutter på plattan till den del den inte är flygoperatörens ansvar t) kemikalier som hamnat på området och kan skada luftfartyg eller vars sammansättning är okänd u) vintertid omständigheter i samband med rapportering av färdområdets skick och behovet av underhåll på det sätt som anges i luftfartsbestämmelsen AGA M3-10. Vid inspektioner av banorna vintertid prioriteras friktionsmätning och observationer av snöförekomster, och denna information ska omgående rapporteras till berört organ. 6.3 Rapportering och åtgärder Uppdagade brister ska i mån av möjlighet åtgärdas direkt i samband med inspektionen. Observationer som har betydelse för flygsäkerheten ska genast rapporteras till flygkontrollenheten och till dem vars ansvar det är att avhjälpa bristerna. När flygkontrollenheten är stängd ska rapporteringen vid behov ske till områdeskontrollenheten. Om så behövs ska området avstängas för sådan flygtrafik som utsätts för faran tills bristen är avhjälpt Finns det vatten på banans mittfält, som är hälften av banbredden, ska det rapporteras till flygkontrollenheten, varvid följande fraser används: FUKTIG: banan är så fuktig att dess färg ändrats VÅT: banans yta är våt, men inga vattenpölar TÄCKT AV VATTENPÖLAR: betydande antal pölar med stående vatten på banan ÖVERSVÄMMAD: en stor del av banan är täckt av stående vatten. Dessutom ska vattenförekomstens läge och vid behov djup anges. Också översvämmade delar av banan utanför mittfältet ska rapporteras till flygkontrollenheten. Likaså ska översvämmade områden på taxibanor och platta rapporteras till flygkontrollenheten Anteckning om utförd inspektion, inspekterat objekt, vem som utfört inspektionen och inspektionstidpunkten ska göras i underhållsjournalen eller motsvarande anmälan göras till flygkontrollenheten så, att anmälan lagras av flygkontrollenhetens ljudupptagningsutrustning. Har vid inspektionen uppdagats betydande brister som inte kunnat avhjälpas eller vars upprepning måste förhindras ska dessutom en skriftlig rapport upprättas Utöver vad som sägs i luftfartsbestämmelsen GEN M1-4 om det förfarande som ska tillämpas vid rapportering av haveri, skada eller tillbud i flygverksamhet gäller följande: Om platsen för det inträffade måste kunna tas i bruk för trafikens behov eller om spåren eller annat bevismaterial annars riskerar förstöras eller täckas av snö innan haveriutredarna hinner fram ska polisen tillkallas och ombedjas göra en kartskiss av spåren och upphittade delars lägen samt ta behövliga foton. Luftfartyg som skadats vid haveri får flyttas bara med haveriutredarens tillstånd. Oavsett utredningstekniska skäl ska dock bana åter tas i bruk så snart i luften väntande luftfartygs säkerhet så kräver.

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 AGA M3-10 ändring 1 8.1.2003 www.luftfartsforvaltningen.fi SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

ANLÄGGANDE OCH DRIFT AV OKONTROLLERADE FLYGPLATSER AVSEDDA FÖR FLYGPLAN PÅ LANDOMRÅDE SAMT TJÄNSTER OCH UTRUSTNING VID DEM

ANLÄGGANDE OCH DRIFT AV OKONTROLLERADE FLYGPLATSER AVSEDDA FÖR FLYGPLAN PÅ LANDOMRÅDE SAMT TJÄNSTER OCH UTRUSTNING VID DEM 1 (23) Utfärdad: 3.6.2013 Träder i kraft: 5.6.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) med beaktande av de standarder som publicerats av Internationella civila luftfartsorganisationen

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M3-6

LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M3-6 LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M3-6 ändring 7 31.5.2000 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.luftfartsforvaltningen.fi HINDERBEGRÄNSNINGAR OCH MARKERING AV FLYG- HINDER

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats 1 Introduktion Enligt Luftfartslagen 6 kap, 8 är en myndighet ansvarig för att utfärda tillstånd för

Läs mer

VISUELLA MARKANLÄGGNINGAR VID TRAFIKFLYGPLATSER

VISUELLA MARKANLÄGGNINGAR VID TRAFIKFLYGPLATSER 1 Utfärdad: 3.6.2013 Träder i kraft: 5.6.2013 Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 9 kap. i luftfartslagen (1194/2009). Den grundar sig på normerna

Läs mer

PROCEDUR FO R ANVA NDNING AV TAXIBANSYSTEM VID BORA S FLYGPLATS

PROCEDUR FO R ANVA NDNING AV TAXIBANSYSTEM VID BORA S FLYGPLATS 2015-08-12 00.01 D 2015-1(8) PROCEDUR FO R ANVA NDNING AV TAXIBANSYSTEM VID BORA S FLYGPLATS 1 ALLMÄNT Ny taxibana har anlagts vid Borås flygplats. Taxibanan sträcker sig från västra stationsplattan till

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M2-2

LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M2-2 LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M2-2 ändring 16.10.1998 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.luftfartsforvaltningen.fi VISUELLA MARKANORDNINGAR PÅ HELIKOPTERFÄLT OCH

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av flygplatser som inte ska godkännas

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av flygplatser som inte ska godkännas LUFTFART Serie AGA Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av flygplatser som inte ska godkännas Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Definitioner

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde.

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. Sidan 1 / 9 Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. 1 Generella krav för färdområde och manöverområde 1 1.1 Varselkläder och varningsljus... 1 1.2 Hastighet... 2 1.3 FOD- kontroll... 2 2 Krav

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M2-1

LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M2-1 LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M2-1 änändring 1dring 7 22.6.1998 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.luftfartsforvaltningen.fi ANLÄGGNING OCH DRIFT AV FLYGPLATSER

Läs mer

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Flygplatser och kommuner måste vid prövning av vindkraft enligt miljöbalken säkerställa att vindkraftverken inte tränger

Läs mer

VERKSAMHETSHANDBOK OPERATING MANUAL Fastställd 2012-04-01 Ersätter DHB RON

VERKSAMHETSHANDBOK OPERATING MANUAL Fastställd 2012-04-01 Ersätter DHB RON Sida 1 av ALLMÄNNA DATA ORGANISATORISKA, ADMINISTRATIVA OCH OPERATIVA UPPGIFTER 1. FLYGPLATSENS NAMN flygplats 1.1 Ägare FortV (FM driftansvariga) 1.2 Flygplatsansvarig Flygplatschefen 1.1 Adress Box 502

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

FLYGSÄKERHETSANALYS PROGRAM AIRPORT CITY OMPRÖVNING VÄSTRA DELEN

FLYGSÄKERHETSANALYS PROGRAM AIRPORT CITY OMPRÖVNING VÄSTRA DELEN Dokumentnummer FLYGSÄKERHETSANALYS PROGRAM AIRPORT CITY OMPRÖVNING VÄSTRA DELEN Härryda kommun 2011-04-18 RAPPORT/TILLÄG 2011-04-18 01.00 2(18) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 01.00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2011:551 Utkom från trycket den 31 maj 2011 utfärdad den 23 maj 2011. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2007:491 Utkom från trycket den 18 juni 2007 Omtryck utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Luftfartslag; utfärdad den 3 juni 2010. SFS 2010:500 Utkom från trycket den 15 juni 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 2015-04-10 Pia Hjalmarsson Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; beslutade den 15 juni 2016. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 och 4 och 14 kap. 16 luftfartsförordningen

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Gårdstånga Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Stråk Stråk 1 Sandyvägen Flyingevägen. Foto 1:1a-b -1:2 Belysning ej testad Belysning provas Visuell sidoavgränsning

Läs mer

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal Flygsäkerhetsinfo kvartal 1 2013 pernilla.gunnarsson@transportstyrelsen.se hakan.brobeck@transportstyrelsen.se Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen.

Läs mer

Dnr TSL Juni 2013 ISBN. Intrång på bana REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA INTRÅNG PÅ BANA

Dnr TSL Juni 2013 ISBN. Intrång på bana REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA INTRÅNG PÅ BANA Dnr TSL 2012-5713 Juni 2013 ISBN Intrång på bana REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA INTRÅNG PÅ BANA Transportstyrelsen Sjö och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-03 Säkerhetsprövning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER... 2 Allmänt... 2 Ansvar... 2 Pålitlighetsbedömning... 2 Säkerhetsprövningens omfattning... 3 Ansökan om behörighetskort...

Läs mer

Flygplatsbeläggningar

Flygplatsbeläggningar Flygplatsbeläggningar Robert Lestander, Swedavia Om Swedavia Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SKIDPISTER. Konsumentverkets publikationsserie 3/2002, Finland

KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SKIDPISTER. Konsumentverkets publikationsserie 3/2002, Finland KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SKIDPISTER Konsumentverkets publikationsserie 3/2002, Finland ISSN 0788-544X ISBN 951-681-026-8 (häft.) ISBN 951-681-027-6 (PDF) Konsumentverkets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER 1 Allmänt 1 Ansvar 2 Pålitlighetsbedömning 2 Registerkontroll 3 Säkerhetsprövningens omfattning 4 Ansökan om och utförande

Läs mer

AIRPORT REGULATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AIRPORT REGULATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING AIRPORT REGULATION AR AGH 19 2013 2015-02-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSEN 2 Allmänt 2 Områden på flygplatsen 2 Flygsida 2 Tillträdesbegränsad yta 2 Avgränsat område 2 Inpasseringspunkter

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN skapa Föreskrift 1 (6) Utfärdad: 9.10.2015 Träder i kraft: 9.10.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 9, 57, 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: - FLYGNING

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland 1 (11) Utfärdad: 11.11.2014 Träder i kraft: 13.11.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 5 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Kommissionens genomförandeförordning (EU) Nr 923/2012

Läs mer

VERKSAMHETSHANDBOK OPERATING MANUAL Fastställd 2013-04-20 Ersätter DHB MAL

VERKSAMHETSHANDBOK OPERATING MANUAL Fastställd 2013-04-20 Ersätter DHB MAL Fastställd 213-4-2 Ersätter DHB MAL Sida 1 av 2 ALLMÄNNA DATA ORGANISATORISKA, ADMINISTRATIVA OCH OPERATIVA UPPGIFTER 1. FLYGPLATSENS NAMN Malmens flygplats 1.1 Ägare FortV (FM driftansvariga) 1.2 Flygplatsansvarig

Läs mer

FLYGPLATSTEKNIK. Ämnets syfte

FLYGPLATSTEKNIK. Ämnets syfte FLYGPLATSTEKNIK Ämnet flygplatsteknik behandlar flygplatsen som arbetsplats och de olika verksamheter som förekommer på en flygplats. I ämnet betonas säkerhets- och miljöaspekter. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna TS och TS Scandi

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna TS och TS Scandi Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna TS och TS Scandi Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen

Läs mer

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501 Luftfart 2011 TK0501 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Luftfart A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991.

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. FFS 1991:35 Utkom från trycket 1992-01-10 Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. Chefen för flygvapnet (CFV) föreskriver

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ MYNDIGHETSENHETEN FÖR MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITÄR LUFTFARTSFÖRESKRIFT SIM-He-lv-002 version A, ändring 0 19.12.2008 PB 30, FI-41161 TIKKAKOSKI, FINLAND,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Monteringsanvisning Durapool

Monteringsanvisning Durapool Monteringsanvisning Durapool 1ma_durapool_se_2015-0413 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Markarbete Stomresning Montage av tillbehör,

Läs mer

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 2014-08-29 Staffan Stenvall SWECO Box 8 721 03 VÄSTERÅS Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till

Läs mer

Räddningstjänst vid flygplats

Räddningstjänst vid flygplats 1 (10) Utfärdad: 3.6.2013 Träder i kraft: 5.6.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av kapitel 9 i luftfartslagen (1194/2009). Den grundar sig på

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Ny luftfartslag och luftfartsförordning. Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor

Ny luftfartslag och luftfartsförordning. Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor Ny luftfartslag och luftfartsförordning Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor Innehåll Bakgrund Generellt om den nya lagen och förordningen Förändringar

Läs mer

Backströmningsskydd EKO-BSV

Backströmningsskydd EKO-BSV Backströmningsskydd EKO-BSV Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2014-10 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-BSV Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringsanvisning...5

Läs mer

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Loella Fjällskog Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Ändringarna i föreskriften var

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare

Giltighetstid: tills vidare skapa Föreskrift 1 (7) Utfärdad: 23.12.2016 Träder i kraft: 1.1.2017 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 9, 57, 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Genom denna

Läs mer

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten 1 (6) Utfärdad: 10.3.2014 Träder i kraft: 15.3.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 3 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Undantag för militär luftfart från

Läs mer

FARTYG OCH BÅTAR GEMENSAMT

FARTYG OCH BÅTAR GEMENSAMT Vårdsystem FM M7782-160301 Sida 1 av 5 FARTYG OCH BÅTAR GEMENSAMT ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Torrluftsanläggningar, fartyg och båtar För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001

Läs mer

FLYGSÄKERHETSINFO 34 FLYGTENDENSER 03/2009

FLYGSÄKERHETSINFO 34 FLYGTENDENSER 03/2009 34 FLYGTENDENSER 03/2009 Christina Berlin, christina.berlin@transportstyrelsen.se FLYGSÄKERHETSINFO I Flygsäkerhetsinfo 1 redovisas luftfartshändelser där svenskregistrerade luftfartyg är inblandade samt

Läs mer

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för anläggningsarbeten inom och i närheten av flygplats färdområde

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för anläggningsarbeten inom och i närheten av flygplats färdområde FORTV Ordnings- och säkerhetsföreskrifter 2009:01 Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Foto: Malmen, Per Wilhelmsson Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Förord Fortifikationsverket (FORTV) har tagit fram

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare. Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse OPS M1-23 om bruksflyg, utfärdad

Giltighetstid: tills vidare. Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse OPS M1-23 om bruksflyg, utfärdad lu 1 (6) Utfärdad: 11.2.2015 Träder i kraft: 15.2.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse

Läs mer

Operativa procedurer ESGP och framåt

Operativa procedurer ESGP och framåt Operativa procedurer ESGP 2017-01-12 och framåt 1 Ny frekvens 123,350 MHz 2 Rullbana / taxibanor 3 Rullbana / taxibanor 4 Rullbana / taxibanor 5 Allmänt Säve är från och med den 1/1 2017 en okontrollerad

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 november 2012 601/2012 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen Utfärdad i Helsingfors den 8 november

Läs mer

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2002:15 Olycka med flygplanet SE-IRC på Ludvika flygplats, W län, den 16 december 2001 Dnr L-088/01 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

2 Luftfartsförordningen

2 Luftfartsförordningen 2 Luftfartsförordningen Luftfartsförordning (2010:770) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpning av denna förordning 1 [3851] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till luftfartslagen (2010:500)

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008 ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008 Ansökan avser kylarbeten i kategori Företag Postadress Postnr och ort Kontaktperson Organisationsnr Telefon E-postadress

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med icke-kommersiell flygdrift och

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:15) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.1 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06 BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON 3 Tillståndshandlingar 3 Behörighetsområde avgångshall och Platta (röd) 3 Behörighetsområde

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS

Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS Upplandsstiftelsen/Policydokument/Säkra lekplatser 2009-01-01 Version 1 1 ALLMÄNT SÄKRA LEKPLATSER Vid en summering av de vanligaste felen på lekplatser

Läs mer

11 Användning och skötsel

11 Användning och skötsel SBF 110:7 Utgåva 2 Brandskyddsföreningen 11 Användning och skötsel 11.1 Allmänt 11.1.1 Brandlarmanläggningens effektivitet ska alltid upprätt hållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Definitioner och förkortningar...1

Läs mer

Slamtömning. i Linköpings kommun

Slamtömning. i Linköpings kommun Slamtömning i Linköpings kommun 1 Tömning av enskilda avloppsanläggningar Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker löpande under året enligt schemalagda turer. Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

Gasol på restauranger

Gasol på restauranger Gasol på restauranger Den vanligaste hanteringen av brandfarlig vara i restauranger är gasol. Gasolen används som bränsle till bl a gasolspisar. Det förekommer också gasol för uppvärmning av sk. terrassvärmare.

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

KAPITEL R - TRANSPORT AV FARLIGT GODS

KAPITEL R - TRANSPORT AV FARLIGT GODS JAR JAR-OPS 1 Del 1 Föreskrifter Grund- LFS 2002:78 Ändring införd t o m LFS 2006:8 Rubrik Kapitel R - Transport av farligt gods Bemyndigande 18, 28, 50, 51, 92, 94, 102 och 104 luftfartsförordningen (1986:171),

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-18 19 Jörgen Andersson Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer