LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M3-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M3-9"

Transkript

1 LUFTFARTSBESTÄMMELSE AGA M3-9 ändring PB 186, VANDA, FINLAND, tel. 358 (0) , fax 358 (0) UNDERHÅLL AV TRAFIKFLYGPLATS OCH INSPEKTIONER AV FÄRDOMRÅDET Denna luftfartsbestämmelse har utfärdats med stöd av 51 i luftfartslagen (281/1995). Den grundar sig på normerna (Standard) och rekommendationerna (Recommendation) i bilaga 14 (Annex 14, Volume I) till konventionen om internationell civil luftfart och på handboken Airport Services Manual, Part 8 som utgivits av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Denna luftfartsbestämmelse träder i kraft och upphäver luftfartsbestämmelsen AGA M3-9 av den Innehåll Sida 1 Allmänt Underhållsprogram Beläggningar Förnyelse av beläggning på bana Flygplatsljus och elsystem Inspektioner av färdområdet ALLMÄNT 1.1 Tillämpning Denna luftfartsbestämmelse gäller trafikflygplatser. Anmärkning: En trafikflygplats är en flygplats med fast flygtrafikledningstjänst. Bestämmelser om övriga flygplatser ingår i luftfartsbestämmelserna AGA M1-1 och AGA M Denna luftfartsbestämmelse hänför sig till flygplatser och flygplatsinnehavare. Genom denna bestämmelse inskränks eller regleras inte den verksamhet som bedrivs av besättningen på luftfartyg eller av flygföretagare Om inte något annat anges gäller det som i denna luftfartsbestämmelse bestäms om flygkontroll också AFIS-organ. 1.2 Definitioner Definitioner av begrepp som förekommer i denna luftfartsbestämmelse ges i luftfartsbestämmelserna AGA M3-1 och OPS M Dispens Luftfartsförvaltningen kan på motiverad ansökan lämna dispens från bestämmelserna i denna luftfartsbestämmelse. 2 UNDERHÅLLSPROGRAM 2.1 Trafikflygplatsen ska ha ett underhållsprogram som vid behov också innefattar ett system för förebyggande underhåll vars syfte är att hålla utrustningen i sådant skick att flygtrafikens säkerhet, regelbundenhet och effektivitet inte eftersätts. Här avses med utrustning bland annat beläggningar, visuella markanordningar, elförsörjningssystem, dräneringssystem, säkerhetsstängsel och byggnader. Anmärkning 1. Med förebyggande underhåll avses underhållsarbete enligt ett fastlagt program i syfte att förhindra fel eller skador på utrustningen. Anmärkning 2. I Airport Services Manual, Part 9 ges anvisningar om förebyggande underhåll av visuella markanordningar. Anmärkning 3. Anvisningar om hur principerna om mänskliga faktorer tillämpas vid planeringen och genomföringen av underhållsprogrammet ges i ICAO:s publikationer Circular 216 (Human Factors Digest No. 1 Fundamental Human Factors Concepts) och Circular 238 (Human Factors Digest No. 6 Ergonomics). 3 BELÄGGNINGAR 3.1 Trafikflygplatsen ska ha en instruktion vars syfte är att minska spridning av främmande föremål till färdområdet och hålla belagda områden (banor, taxibanor, plattor o.d.) fria från lösa stenar eller andra föremål som LU 3300R 01/06

2 2/6 AGA M3-9, kan skada luftfartygets konstruktioner och motorer eller försvåra funktionen hos luftfartygets system. Anmärkning 1. I Annex 14, bilaga A, kapitel 8 och Aerodrome Design Manual, Part 2 ges anvisningar om säkerhetsåtgärder gällande taxibanors skuldror. I Airport Services Manual, Part 2, Pavement Surface Conditions, moment 10.1 ges anvisningar om hur områdena hålls fria från främmande föremål. Anmärkning 2. Om militärt luftfartyg ställer särskilda krav på färdområdets renhet ska flygplatsinnehavaren och de militära myndigheterna sinsemellan avtala därom. 3.2 Banas yta ska hållas i sådant skick att oregelbundenheter som kan skada luftfartyg inte uppkommer i dess yta. Anmärkning. Se Annex 14, bilaga A, kapitel 5. Enligt vissa sakkunniga leder följande enskilda ojämnheter (upphöjningar eller fördjupningar) inte ännu till skada på flygplan med turbojetmotorer: Sträcka på vilken Ojämnhet ojämnheten mäts 1 m 12 mm 5 m 30 mm 10 m 50 mm 60 m 100 mm 3.3 Banytans friktion ska vid behov med bestämda tidsintervall mätas med en kontinuerligt mätande friktionsmätare med vattensystem. Mätningen ska ske när beläggningen är fri från snö och is. Är den mätta friktionskoefficienten på någon tredjedel av banan mindre än 0,50 ska till flygbriefingtjänsten rapporteras att banan är hal i vått tillstånd. Anmärkning. I Annex 14, bilaga A, kapitel 7 ges anvisningar om bedömning av en banas friktion. Airport Services Manual, Part 2 innehåller tilläggsanvisningar. 3.4 Beläggningens friktion på banan måste förbättras om friktionskoefficienten på hela beläggningen eller en del av den är mindre än 0,50, när mätningen görs med en friktionsmätare med vattensystem och beläggningen är fri från snö och is. Anmärkning. En banlängd av ca 100 m ska anses tillräcklig för att föranleda underhållsåtgärder eller rapport. 3.5 Behovet av korrigerande underhållsåtgärder ska undersökas om friktionskoefficienten på hela eller en del av banan understiger 0,60, när banan är fri från snö och is. 3.6 Om det finns skäl att anta att dräneringsegenskaperna på hela eller en del av banan försämrats på grund av lutningar eller sättningar ska banans friktion mätas i sådana naturliga eller simulerade förhållanden som efterliknar de lokala nederbördsförhållandena, och vid behov ska korrektivt underhåll sättas in. 3.7 Används taxibanorna av turbinmotorförsedda flygplan ska ytan på taxibanans skuldror skötas så att den är fri från lösa stenar eller andra föremål som av luftströmmarna kan dras in i planets motorer. Anmärkning. I Aerodrome Design Manual, Part 2 ges anvisningar härom. 3.8 Från ytan på belagd bana ska sand, gyttja, damm, olja, stående vatten, gummiavlagringar och andra främmande föremål avlägsnas innan de ansamlas i sådan mängd att de menligt påverkar flygtrafiken. Anmärkning. I Airport Services Manual, Part 2 ges tilläggsuppgifter om förbättring av friktionen och renhållning av banan. 4 FÖRNYELSE AV BELÄGGNING PÅ BANA Anmärkning. Följande bestämmelser gäller förnyelse av beläggning på bana när banan på nytt ska tas i drift innan hela banan fått ny beläggning, varvid en tillfällig sluttande kant vid behov kan anläggas mellan den nya och den gamla beläggningen. Anvisningar om förnyelse av beläggningen och bedömning av beläggningars skick ges i Aerodrome Design Manual, Part Den tillfälliga kantens längdlutning får inte överstiga följande värden: a) 1,0 %, när den nya beläggningens tjocklek är högst 5 cm; och b) 0,5 %, när den nya beläggningens tjocklek är över 5 cm. Anmärkning. Lutningen mäts som skillnad i lutning relativt banytan och inte horisontalplanet. 4.2 I varje fas av beläggningsarbetet ska den nya beläggningen färdigställas över banans hela bredd innan banan tas i drift. Anmärkning. Bestämmelser om banans markeringar i samband med förnyelse av beläggningen finns intagna i luftfartsbestämmelsen AGA M FLYGPLATSLJUS OCH ELSYS- TEM Anmärkning. Syftet med dessa bestämmelser är att sätta målnivåerna för det förebyggande underhållet. Med ledning av dem kan man inte bestämma när ett visst ljussystem är ur funktion (unserviceable) med avseende på flygverksamheten. (Se dock avsnitten 5.8 och 5.9.) Luftfartygets

3 AGA M3-9, /6 befälhavare kan vid behov beakta bristen när han underrättats om antalet och lägena hos de ljus som är ur funktion i det aktuella ljussystemet. Särskilt viktigt att veta är om ljusbildens form ändrats på grund av de fallerande ljusen. 5.1 Ljuset anses vara obrukbart om huvudlobens genomsnittliga uppmätta ljusstyrka är mindre än 50 % av det värde som anges i den för det aktuella fallet gällande bilden i bilaga 2 i Annex 14 eller om ljusstyrkan vid visuell kontroll konstateras vara klart nedsatt. Flygplatsinnehavaren ska ge anvisningar om hur man vid visuell kontroll bedömer nedgången i ljusstyrka och i vilka fall och på vilket sätt de fallerande ljusens antal och lägen ska rapporteras till luftfartygets befälhavare. 5.2 För att säkerställa driftdugligheten hos de visuella markanordningarna ska ett system för förebyggande underhåll finnas upprättat. Anmärkning. I Airport Services Manual, Part 9 ges anvisningar om förebyggande underhåll av visuella markanordningar. 5.3 Det förebyggande underhållet av systemen för precisionsbanor kategori II eller III ska omfatta åtminstone följande kontroller: a) kontroll och vid behov mätning på fältet av ljusstyrka, ljusfördelning och inriktning hos inflygningsljussystemen och banljussystemen, b) mätning av de elektriska egenskaperna hos varje krets i inflygningsljussystemen och banljussystemen, c) kontroll av att regleringen av ljusstyrkan i ljusanläggningarna fungerar korrekt. 5.4 Kontrollen av ljusstyrka, ljusfördelning och inriktning hos ljus hörande till banljussystemen för precisionsbanor kategori II eller III ska utföras antingen genom att alla ljusenheter mäts eller genom tillräckligt omfattande stickprov. 5.5 Mätningen på fältet av ljusstyrka, ljusfördelning och inriktning hos nedsänkta ljus hörande till banljussystemen för precisionsbanor kategori II eller III ska senast fr.o.m utföras med en mobil mätenhet som är tillräckligt noggrann för analys av enskilda ljusenheters egenskaper. 5.6 Nedsänkta ljus hörande till inflygningsljussystemen och banljussystemen för precisionsbanor kategori II eller III ska mätas med en frekvens som bestäms av trafikvolym, luftens förorening lokalt, installerade ljusanläggningars driftsäkerhet och en fortlöpande bedömning av fältmätningarnas resultat. Fältmätning av nedsänkta ljus ska under alla omständigheter utföras minst en gång om året och fr.o.m minst två gånger om året. Fältmätning av andra för precisionsbanor kategori II eller III avsedda ljusanläggningar än nedsänkta banljus ska utföras minst en gång om året. 5.7 Systemet för förebyggande underhåll av precisionsbanor kategori II eller III har målsättningen att alla inflygningsljus och banljus alltid fungerar vid kategori II- eller III-operationer, och i alla händelser ska åtminstone: a) 95 % av ljusenheterna i vart och ett av följande delsystem fungera: 1) den inre delen (450 m) av inflygningsljussystemet till precisionsbana kategori II och III; 2) centrumlinjeljusen i banan; 3) tröskelljusen; och 4) bankantljusen; b) 90 % av sättningszonljusen fungera; c) 85 % av yttre delen av inflygningsljussystemet (utanför 450 m) fungera; d) 75 % av banändljusen fungera; e) två eller flera intill varandra liggande ljusenheter får inte vara ur funktion. För att säkerställa en kontinuerlig vägledning får inte tillåtet bortfall av ljusenheter vara fördelat på sådant sätt att ljussystemets ursprungliga utformning förändras eller missledande ljusbild uppstår. Anmärkning. I crossbarer och baretter får högst två intilliggande ljusenheter vara ur funktion. 5.8 När en rad av stoppljus (stopbar) är avsedd att användas vid en bansynvidd av mindre än 350 m ska man med hjälp av systemet för förebyggande underhåll sträva efter a) att högst två ljusenheter är ur funktion; och b) att två intilliggande ljusenheter inte är ur funktion, om inte delningen mellan ljusen är betydligt mindre än den föreskrivna. Om tre intilliggande ljusenheter eller totalt flera än fyra ljusenheter är ur funktion ska stopbaren anses vara obrukbar. 5.9 Om fler än en ljusenhet i någon av PAPIsystemets moduler är ur funktion ska hela systemet anses vara obrukbart och det ska avstängas När en taxibana är avsedd att användas vid en bansynvidd av mindre än 350 m ska man med hjälp av systemet för förebyggande underhåll sträva efter att två intilliggande ljusenheter av taxibanans centrumlinjeljus inte är ur funktion När systemet för förebyggande underhåll är avsett för precisionsbanor kategori I ska man med hjälp av systemet sträva efter

4 4/6 AGA M3-9, att alla inflygningsljus och banljus alltid fungerar vid kategori I-operationer, och i alla händelser ska åtminstone 85 % av ljusenheterna i vart och ett av följande delsystem fungera: a) inflygningsljussystemet till precisionsbana kategori I; b) tröskelljusen; c) bankantljusen, och; d) banändljusen. För att säkerställa en kontinuerlig vägledning får två intilliggande ljusenheter inte vara ur funktion om inte delningen mellan ljusen är betydligt mindre än den föreskrivna. Anmärkning. I crossbarer och baretter får högst två intilliggande ljusenheter vara ur funktion När en bana är avsedd att användas för starter vid en bansynvidd av mindre än 550 m ska man med hjälp av systemet för förebyggande underhåll sträva efter att alla banljus fungerar under varje operationsfas, och i alla händelser: a) ska åtminstone 95 % av centrumlinjeljusen i banan (där sådana finns) och bankantljusen fungera, och samtidigt; b) ska åtminstone 75 % av banändljusen fungera. Man ska sträva efter att två eller flera intill varandra liggande ljusenheter inte är obrukbara När en bana är avsedd att användas för starter vid en bansynvidd av minst 550 m ska man med hjälp av systemet för förebyggande underhåll sträva efter att alla banljus och i alla händelser minst 85 % av bankantljusen och banändljusen fungerar under varje operationsfas När procedurerna vid låga siktvärden (LVP) är i bruk under snöfall eller i motsvarande förhållanden ska funktionsdugligheten hos i banan nedsänkta ljus fortlöpande kontrolleras med korta tidsintervaller, och genom underhållsåtgärder ska de hållas i funktion i den mån det är praktiskt möjligt. Om funktionsdugligheten hos de nedsänkta ljusen inte kan bedömas ska detta rapporteras till flygkontrollenheten När procedurerna vid låga siktvärden (LVP) är i bruk får trafikflygplatsen inte utföra eller låta utföra markarbeten eller markundersökningar på området innanför säkerhetsstängslet. När LVP är i bruk får trafikflygplatsen inte utföra eller låta utföra markarbeten eller markundersökningar på sådana ställen utanför säkerhetsstängslet där det kan finnas för flygtrafiktjänsten viktiga elkraft- eller kommunikationskablar. 6 INSPEKTIONER AV FÄRDOM- RÅDET 6.1 Antal inspektioner av färdområdet per dygn Banor som är i bruk ska inspekteras minst a) tre gånger per dygn när flygplatsens öppettid är över 16 timmar under ifrågavarande dygn, b) två gånger per dygn när flygplatsens öppettid är över 8 timmar men högst 16 timmar under ifrågavarande dygn eller, c) en gång per dygn när flygplatsens öppettid är högst 8 timmar under ifrågavarande dygn. Anmärkning. Vintertid ska i första hand luftfartsbestämmelsen AGA M3-10 tillämpas när det gäller antalet inspektioner av banor Taxibanor, plattor, motoruppkörningsplatser, devieringsplattor samt hangarplattor som sköts av flygplatsen ska inspekteras minst en gång om dagen. Utryckningsvägarna ska inspekteras minst en gång i veckan. Utanför flygkontrollenhetens öppettid samt vid tider när bana, taxibana eller del därav är ur bruk behöver inspektion inte utföras Flygplatschefen ska med beaktande av ovan nämnda minimikrav utfärda närmare bestämmelser om tidpunkterna för inspektionerna Inspektion ska i erforderlig omfattning utföras också a) när det finns skäl att anta att förhållandena ändrats så mycket efter senaste inspektion att det ska rapporteras till flygtrafiken, b) när arbete utförts i ett område och området annars inte inspekterats på behörigt sätt (gäller inte normalt vinterunderhåll), c) när luftfartyg, arbetsmaskin eller fordon manövrerat på avvikande sätt, d) efter oväder och störtregn och, om trafiken kräver det, under oväder och störtregn, e) när bansynvidden sjunker under 800 m, om starter och landningar är att vänta vid en bansynvidd under 600 m, eller om sikten börjar försämras så, att regelbundna inspektioner kan försvåras, f) när det är skäl att befara att det i området finns fågelflockar eller större fåglar eller djur, obehöriga personer eller annat som kan utgöra en fara för flygtrafiken,

5 AGA M3-9, /6 g) när flygkontrollenheten eller luftfartyget anhåller om det, h) när en bana, taxibana eller en del därav på nytt tas i drift, och i) när andra särskilda skäl påkallar det. 6.2 Inspektionernas genomförande Flygplatschefen ska bestämma vem som ska inspektera ovan nämnda områden. Särskilt ska bestämmas om övervakningen av flygplatsljusens och i synnerhet de nedsänkta ljusens funktionsduglighet i snöiga förhållanden ankommer på dem som utför baninspektionerna eller på elunderhållsfunktionen. Om anställd vid trafikflygplatsen på eller i närheten av färdområdet observerar brister som påverkar flygsäkerheten och som eventuellt inte ännu är kända ska han utan dröjsmål rapportera dem till flygkontrollenheten. Om anställd vid trafikflygplatsen när han rör sig på färdområdet observerar ett främmande föremål ska han avlägsna det. Har föremålet kunnat skada ett luftfartyg ska det tas till vara och flygkontrollenheten omgående underrättas. Föremålet ska också tas till vara om det behövs för att utreda hur föremålet hamnat på området. Krävs särskilda åtgärder för att avlägsna föremålet ska flygkontrollenheten och fälthållningsenheten genast underrättas. Hittas på färdområdet föremål som kan vara delar av luftfartyg eller bitar av däck ska de tas till vara och genast rapporteras, så att man omgående kan vidta åtgärder för att kontakta luftfartyget Vid inspektioner på färdområdet och anslutande, för luftfartygens säkerhet viktiga områden, ska man särskilt ge akt på följande omständigheter: a) främmande föremål och föroreningar, såsom delar som fallit från fordon eller luftfartyg, vätska som runnit från luftfartyg, borst från borstmaskiner, förpackningstillbehör, material som lossnat från beläggningen, jordmaterial, kvarbliven sand som använts till sandning, stenar, farliga snö- och isanhopningar samt bränsle- och oljefläckar b) med avseende på flygsäkerheten betydande skador på beläggningen, såsom från ytan lossnade stenar, stycken som lossnat från kanten av sprickor, stora eller annars avvikande ojämnheter, sviktande bärighet, över 10 mm nivåskillnad mellan kanterna av en spricka i banbeläggningen, krackelerade områden, av strömmande vatten efter häftigt regn orsakad erosion inne i sprickor samt av flygplanshjul orsakade sättningar på uppställningsplatser och särskilt på s.k. push-back-platser c) dålig bärighet på obelagda områden, översvämmade områden och vattenindränkta områden som förlorat sin bärförmåga samt bristfälligt fyllda schaktgropar d) nya ojämnheter och sättningar på obelagda områden, såsom plötsliga ras och sättningar i schaktgropars fyllning på grund av skador på underjordiska rörledningar eller brunnar med åtföljande erosion e) höjdskillnad mellan beläggningens kant och anslutande obelagt område f) skicket hos brunnslock, att de sitter på plats och eventuell nivåskillnad gentemot markytan g) mekaniska skador på flygplatsljusen och särskilt glidbaneljusen, om ljusen skyms av växtlighet, snövallar eller andra hinder, rimfrostbildning på glidbaneljusen och de nedsänkta ljusens funktionsduglighet i snöiga förhållanden h) skyltars och markeringars skick och läsbarhet, om skyltarna skyms av växtlighet, snövallar, rimfrost, vidhäftad snö eller andra hinder samt funktionsdugligheten hos skyltarnas belysning, när denna kan konstateras i rådande belysningsförhållanden i) dagermarkeringarnas skick, och särskilt skicket hos banors och taxibanors centrumlinjer, väntplatsmarkeringar, markeringar som vägleder till uppställningsplatser och väntplatsernas nummer samt huruvida de eventuellt täcks av snö j) hinderfrihet och skick hos säkerhetsområde vid banände, eventuellt utrullningsområde samt stigområde k) skador på flygtrafiktjänstens anläggningar, orsakade av utblåsning från jetmotorer l) förekomst av vatten på bana, taxibana eller platta som ska rapporteras till luftfartyg (se avsnitt 6.3.2) m) temporära arrangemang under byggarbeten samt skicket hos markeringar och ljus med vilka man märkt ut områden som tillfälligt eller permanent avstängts för flygtrafik samt schaktgropar och andra objekt n) otillåtna hinder, föremål och gropar o) fåglar och djur som kan utgöra en fara för luftfartyg, döda fåglar p) obehörig eller mot reglerna för marktrafik stridande vistelse innanför säkerhetsstängslet

6 6/6 AGA M3-9, q) luftfartygs avvikande manövrering, felaktigt uppställda luftfartyg r) spår som vittnar om att luftfartyg rört sig på avvikande sätt eller varit med om tillbud s) säkerheten hos flygpassagerares gångrutter på plattan till den del den inte är flygoperatörens ansvar t) kemikalier som hamnat på området och kan skada luftfartyg eller vars sammansättning är okänd u) vintertid omständigheter i samband med rapportering av färdområdets skick och behovet av underhåll på det sätt som anges i luftfartsbestämmelsen AGA M3-10. Vid inspektioner av banorna vintertid prioriteras friktionsmätning och observationer av snöförekomster, och denna information ska omgående rapporteras till berört organ. 6.3 Rapportering och åtgärder Uppdagade brister ska i mån av möjlighet åtgärdas direkt i samband med inspektionen. Observationer som har betydelse för flygsäkerheten ska genast rapporteras till flygkontrollenheten och till dem vars ansvar det är att avhjälpa bristerna. När flygkontrollenheten är stängd ska rapporteringen vid behov ske till områdeskontrollenheten. Om så behövs ska området avstängas för sådan flygtrafik som utsätts för faran tills bristen är avhjälpt Finns det vatten på banans mittfält, som är hälften av banbredden, ska det rapporteras till flygkontrollenheten, varvid följande fraser används: FUKTIG: banan är så fuktig att dess färg ändrats VÅT: banans yta är våt, men inga vattenpölar TÄCKT AV VATTENPÖLAR: betydande antal pölar med stående vatten på banan ÖVERSVÄMMAD: en stor del av banan är täckt av stående vatten. Dessutom ska vattenförekomstens läge och vid behov djup anges. Också översvämmade delar av banan utanför mittfältet ska rapporteras till flygkontrollenheten. Likaså ska översvämmade områden på taxibanor och platta rapporteras till flygkontrollenheten Anteckning om utförd inspektion, inspekterat objekt, vem som utfört inspektionen och inspektionstidpunkten ska göras i underhållsjournalen eller motsvarande anmälan göras till flygkontrollenheten så, att anmälan lagras av flygkontrollenhetens ljudupptagningsutrustning. Har vid inspektionen uppdagats betydande brister som inte kunnat avhjälpas eller vars upprepning måste förhindras ska dessutom en skriftlig rapport upprättas Utöver vad som sägs i luftfartsbestämmelsen GEN M1-4 om det förfarande som ska tillämpas vid rapportering av haveri, skada eller tillbud i flygverksamhet gäller följande: Om platsen för det inträffade måste kunna tas i bruk för trafikens behov eller om spåren eller annat bevismaterial annars riskerar förstöras eller täckas av snö innan haveriutredarna hinner fram ska polisen tillkallas och ombedjas göra en kartskiss av spåren och upphittade delars lägen samt ta behövliga foton. Luftfartyg som skadats vid haveri får flyttas bara med haveriutredarens tillstånd. Oavsett utredningstekniska skäl ska dock bana åter tas i bruk så snart i luften väntande luftfartygs säkerhet så kräver.

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde.

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. Sidan 1 / 9 Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. 1 Generella krav för färdområde och manöverområde 1 1.1 Varselkläder och varningsljus... 1 1.2 Hastighet... 2 1.3 FOD- kontroll... 2 2 Krav

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ MYNDIGHETSENHETEN FÖR MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITÄR LUFTFARTSFÖRESKRIFT SIM-He-lv-002 version A, ändring 0 19.12.2008 PB 30, FI-41161 TIKKAKOSKI, FINLAND,

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-18 19 Jörgen Andersson Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag

Läs mer

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för anläggningsarbeten inom och i närheten av flygplats färdområde

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för anläggningsarbeten inom och i närheten av flygplats färdområde FORTV Ordnings- och säkerhetsföreskrifter 2009:01 Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Foto: Malmen, Per Wilhelmsson Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Förord Fortifikationsverket (FORTV) har tagit fram

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17 FÖRFATTNINGSSAMLING 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17 ISSN 0347-1640 Länsstyrelsens i Södermanlands län föreskrifter om ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta flygplats, Nyköpings kommun

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

Materialspecifikation för Paroc Lösull

Materialspecifikation för Paroc Lösull 2009-02-12 Materialspecifikation för Paroc Lösull Produkt Tillverkningsort Säckvikt λ D Densitet λ D Densitet kg mw/ C kg/m 3 mw/ C kg/m 3 PAROC BLT 1* Hässleholm 15 ± 1 44 28 41 33 PAROC BLT 3 H-holm/Hällekis/

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om krav och administrativa förfaranden för flygplatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Gjutning av betongplattor för återvinningsstationernas containrar

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Gjutning av betongplattor för återvinningsstationernas containrar OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN Gjutning av betongplattor för återvinningsstationernas containrar Sida 1 / 8 ANBUDSFÖRFRÅGAN GJUTNING AV BETONGPLATTOR FÖR ÅTERVINNINGSSTATIONERNAS CONTAINRAR 1. UPPHANDLINGSENHET

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE

TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND M 3166/14 LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE 12.11.2014 PB 320, 00101 Helsingfors, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi Åtgärd

Läs mer

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010.

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. 2010-09-09 1 (9) Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. Nedanstående bestämmelser gäller för fjällflygläger i Hemavan hösten 2010. Bestämmelserna har fastställts av ÄFK flygchef Ulf Jonsson

Läs mer

Flygsäkerhetsanvisningar. För dig som arbetar på Dala Airport

Flygsäkerhetsanvisningar. För dig som arbetar på Dala Airport Flygsäkerhetsanvisningar För dig som arbetar på Hej Välkommen till denna flygsäkerhetsutbildning. är och skall vara en säker flygplats. Därför är det mycket viktigt med utbildning i säkerhetsfrågor. Alla

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt Zurich Global Corporate UK ZS 127:1 - Särskilt villkor - Klausul för brandlarm För att rabatt på brandförsäkring skall kunna medges för automatisk brandlarmanläggning

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster.

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster. Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM MANUAL 1(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT (ESGP) MANUAL 2(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT Styrande och vägledande dokument Luftfartslagstiftningen Gällande EG-förordningar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB SÄKERHETSREGLER STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB BARKARBY GÄLLER FR.O.M. Stockholms Radioflygklubb Sidan 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FLYGSÄKERHETSREGLER... 3 1.1 Flygområde... 3 1.2 RC-behörighetskrav för klubbmedlemmar...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer

Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats

Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats Sidan 1 / 9 Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats Innehåll 1. Avhysning och skrämselåtgärder mot fågel och vilt... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Uppgiften... 2 1.3 CMF delegation... 2 1.4 Genomförande...

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Finlands viltcentrals anteckningar: Adress Postnummer och -anstalt Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater: P

Läs mer

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör UNDVIK OLYCKOR! Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Arbeta säkert vid avluftning Risker vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Se till att u Inandning av gaser som ansamlas i fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET) Konsekvensutredning 1 (18) Datum Handläggare Ann-Sofi Lorefält Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav 1 (6) Utfärdad: 14.11.2013 Rättsgrund: Träder i kraft: 29.11.2013 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (1194/2009) 45, 78, 119 120 såsom 45, 119 120 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06 BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON 3 Tillståndshandlingar 3 Behörighetsområde avgångshall och Platta (röd) 3 Behörighetsområde

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Förtydligande av SSNf rekommendation för Robusta Nät Version 2 2011-10-21

Förtydligande av SSNf rekommendation för Robusta Nät Version 2 2011-10-21 Förtydligande av SSNf rekommendation för Robusta Nät Version 2 2011-10-21 Branschinformation 2015-01-01 I samband med besiktningar av teleanläggningar har det framkommit ett behov att förtydliga kraven

Läs mer

UAS Obemannad flygfotografering Trimtec AB www.trimtec.se. Copyright. 2013 Trimtec AB, all rights reserved

UAS Obemannad flygfotografering Trimtec AB www.trimtec.se. Copyright. 2013 Trimtec AB, all rights reserved UAS Obemannad flygfotografering Trimtec AB www.trimtec.se UAS Obemannad flygfotografering Agenda UAS Fördelar Tekniken Hur det går till Användningsområden Lagar Tillstånd Regler Kamera Egenskaper Noggrannhet

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar Statens tens geotekniska institut informer ormerar Sättningar i småhus Till dig som bor eller tänker bo i småhus på lera Geoteknik är ett ord som kan låta främmande, men dess betydelse är minst sagt jordnära.

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Nr 204 / 2006 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering Given i Helsingfors den 21 mars 2006 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer