Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun"

Transkript

1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Bilaga till Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun. Antagen av kommunfullmäktige

2 Innehåll 2-3 Inledning 4 Säkerhetsmål 4 Ansvar 5 Prestationsmål 5 Tillsyn Information/Rådgivning Utbildning Fysisk planering Systematiskt brandskyddsarbete SBA Rengöring och brandskyddskontroll Resurser Samverkan Analys och uppföljning 6 Säker och trygg kommun 6 Definition enligt WHO (Världshälsoorganisationen) Medborgarenkäter Tvärsektoriell samverkan Fallolyckor Vattensäkerhet Trafiksäkerhet Brottsförebyggande Övrigt skade- och olycksskydd internt skydd Systematiskt brandskyddsarbete SBA Tillträdesskydd IT-säkerhet Säkerhetsskydd Skydd mot vattenskador 2

3 Handlingsprogram för räddningstjänst 9 Inledning 9 Prestationsmål 9 Organisation 10 Räddningstjänstens organisation under höjd beredskap 10 Räddningsledning 10 Räddningsledning under höjd beredskap 11 Beskrivning av räddningsstyrkor 11 Personal/kompetens 11 Övning 11 Insatsplanering 11 Förmåga 12 Resurser/enheter 12 Samverkan 12 Brandvattenförsörjning 13 Åtgärder efter insats 13 Alarmering och varning 13 Samband 13 Insatstider (bilaga: Karta med insatstider) 13 Anordningar för räddningstjänst 13 Definitioner 14 3

4 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Inledning Denna handling utgör det handlingsprogram för skadeförebyggande verksamhet som föreskrivs i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Den behandlar dessutom skydd av kommunal egendom. En processinriktad och långsiktigt arbetssätt som leder till och vidmakthåller en säker och trygg livsmiljö i Kinda kommun. Syftet är att verksamheten, enligt handlingsprogrammet, skall leda till ett tryggt och säkert samhälle med minskade olyckor, skador och sänkta skadekostnader. Förutsättningar för samordning av den olycksförebyggande och skadebegränsande verksamheten skall klargöras. Ansvarsfördelning för förvaltningar, nämnder och eventuella stiftelser/bolag skall tydliggöras. Säkerhetsmål. Säkerhetsmålen strävar att uppnå en ökad trygghet för medborgare och besökare i kommunen. Säkerhetsmålen fram till och med är: 1. antalet bränder och räddningsinsatser totalt, per tusen invånare, ska minska i förhållande till ett genomsnitt mellan som var antalet bränder i byggnader, per tusen invånare, ska minska i förhållande till ett genomsnitt mellan som var 1,21 3. inga människor ska omkomma till följd av bränder 4. antalet skadade och döda till följd av olyckor ska minska, fallolyckor ska ägnas särskild omsorg 5. risken för olyckor vid buss- och taxitransporter, där kommunen är beställare ska minska 6. systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas inom kommunen enligt Räddningsverkets allmänna råd % av alla bostäder skall ha fungerande brandvarnare senast skriftlig redogörelse för brandskyddet ska finnas för objekt enligt Räddningsverkets allmänna råd 9. anställda i kommunen och entreprenörer som utför stadigvarande tjänster åt kommunen ska regelbundet (minst var 4:de år) ha genomgått tillräcklig brandskyddsutbildning 10.miljöskador i samband med olyckor skall minska 11.samhällets kostnader för skador skall minska 12.kommunen skall kunna bedriva prioriterad verksamhet vid störningar till följd av elavbrott, teleavbrott, extrema vädersituationer eller andra störningar 4

5 Ansvar MBR är den förvaltning som ansvarar för ledning och samordning av det förebyggande arbetet. Tillsyn, information, rådgivning och utbildning genomföres av räddningstjänsten. Förvaltningar och kommunala bolag/stiftelser ansvarar för åtgärder inom egen verksamhet, samt medverkar på lämpligt sätt i övergripande förebyggande arbete. Prestationsmål Alla olyckor kan inte förebyggas. När en händelse inträffat kan en olycksutredning bidra till att förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra att en liknande olycka ska inträffa. Kommunens prestationsmål för förebyggande verksamhet för innevarande mandatperiod är: Tillsyn 1. skriftlig redogörelse som lämnas in till kommunen skall granskas 2. tillsyn i enlighet med förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska utföras på objekt enligt särskild tillsynsplanering, 3. tillsyn av brandfarlig varor enligt lag (1988:868) om brandfarliga- och explosiva varor skall ske enligt särskild tillsynsplanering 4. tillsyn av så kallad farlig verksamhet som anges i lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ske i samråd med länsstyrelsen. Information/rådgivning 5. brandskyddsinformation ska ges i samband med tillsyn och som allmän rådgivning till allmänheten ska riktade informationskampanjer ske minst 3 ggr per år 6. kommunens hemsida ska innehålla brandskyddsinformation och annan rådgivning 7. informationsträffar för ideella organisationer, föreningar och grupper skall erbjudas 8. boende i kommunen där första räddningsenheten inte är på plats inom 10 minuter ska av kommunen erbjudas brandskyddsinformation. Utbildning 9. brandskyddsutbildning riktad till företag, förvaltningar, organisationer och allmänhet ska erbjudas 10. allmänheten skall erbjudas brand och säkerhetsutbildning minst en gång vartannat år, 11.grundskolans elever ska utbildas i brandskydd och säkerhet under sammanlagt 6 timmar fördelat på tre tillfälle och i olika årskurser. Fysisk planering 12.planärenden i kommunen ska granskas ur brandskydds- och säkerhetssynpunkt, 13.vid byggsamråd ska personal med brandteknisk kompetens kunna medverka 14.tillståndssökningar för hantering av brandfarlig vara ska granskas ur brandskyddssynpunkt 15.remisser från myndigheter och organisationer ska vid behov granskas och besvaras ur brandskyddssynpunkt 16.brandskyddsdokumentationer skall granskas. Systematiskt brandskyddsarbete- SBA 5

6 17.ägare och nyttjanderättshavare ska fortlöpande informeras om sitt ansvar och sina skyldigheter 18. inom kommunen och de kommunala bolag/stiftelser ska alla verksamheter arbeta systematiskt med brandskydd 19.inom kommunen och dess bolag/stiftelser ska alla verksamheter minst uppfylla lagens krav på dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet och skriftlig redogörelse för brandskyddet (kan samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet) Rengöring och brandskyddskontroll 20.i kommunen ska rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler ske enligt kommunens fastställda frister 21.kommunen ska kunna tillåta enskild fastighetsägare att utföra rengöring på egen fastighet under förutsättning att säkerheten är uppfylld. Resurser 22.inom alla förvaltningar och kommunala bolag/stiftelser ska personal finnas i tillräcklig omfattning för att systematiskt arbeta med säkerhet- och olycksförebyggande. Samverkan 23. En säkerhetsgrupp ska vara organiserad för samordning av förebyggande arbete och internt skydd inom kommunen. Alla förvaltningar ska vara representerade. I övriga skadeförebyggande frågor ska samverkan och samordning eftersträvas. Kommunen har ett lagstiftat områdesansvar som innebär att man ska samordna säkerhetsarbetet inom kommunen för sektorsmyndigheter. (t.ex polismyndighet- landsting mm) Analys och uppföljning För att hela tiden förbättra säkerhet och trygghet ska kommunen systematiskt följa upp och analysera sin verksamhet. 24.olycksundersökning ska genomföras för alla olyckor som kräver räddningstjänstinsats 25.ett skadeuppföljningssystem som på ett tydligt sätt kan mäta var och hur andra olyckor sker, kostnader samt effekten av insatta åtgärder ska finnas 26.statistikanalyser ska genomföras och användas i informations- och tillsynsarbetet samt som grund för övrigt säkerhetsarbete. Säker och trygg kommun Olyckor som inte föranleder räddningsinsats utgör en betydande del av olyckor i vårt samhälle. De orsakar mycket lidande för de som drabbas. Samhällets kostnader för dessa olyckor är dessutom mycket stora. För att minska sådana olyckor krävs att förebyggande insatser vidtas inom flera område. Detta arbete ska bedrivas på ett sätt att det leder till långsiktiga och varaktiga förbättringar. En modell för arbetet finns och ingår som en viktig del i Räddningsverkets nationella och WHO:s globala skadeförebyggande program. Definition enligt WHO (Världshälsoorganisationen En certifierad säker och trygg kommun ska ha: 1. en infrastruktur baserad på kommuninnevånarnas deltagande och samarbete, ledd av en tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen, 2. långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar miljöer och situationer, 6

7 3. program som riktas mot högriskgrupper och miljöer samt program som främjar säkerhet för utsatta grupper, 4. program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker, 5. utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändringar 6. fortgående deltagande i nationella och internationella Safe Community nätverk Strategin är att minska olyckorna genom att inom kommunen bedriva arbetet på ett sätt så att kommunen på sikt kan bli en certifierad säker o trygg kommun enligt ovan. 1. Medborgarenkäter Medborgarundersökningar för att mäta kunskap och medvetenhet inom skydd säkerhet och trygghet ska regelbundet genomföras. 2. Tvärsektoriell samverkan Kommunen skall arbeta tvärsektoriellt med myndigheter, näringsliv, organisationer, föreningar och enskilda. Olycks- och brottsförebyggande rådet ska vara en av flera kontaktytor över kommunen. 3. Fallolyckor Kunskapen om fallolyckor och hur dessa kan förebyggas, ska förmedlas till äldreomsorgspersonal, anhöriga, distriktssjukvård m.fl. 4. Vattensäkerhet I slutet av det femte skolåret ska eleverna kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten enligt Skolverkets kursplan för idrott och hälsa. Elever i grundskolan ska ges kunskap om vattenoch issäkerhet. Kommunala badplatser skall ha livräddningsutrustning. Vid andra, ej kommunägda eller utarrenderade badplatser ska kommunen verka för att livräddningskompetens finns. 5. Trafiksäkerhet Trafikundervisning skall bedrivas i grundskolan. Kampanjer och information i avsikt att öka användandet av cykelhjälm, ska genomföras. trafikmiljön inom kommunen skall kontinuerligt förbättras för att minska antalet olyckor och dess skadeverkningar. Skolskjutsar skall ske på ett säkert sätt. 6. Brottsförebyggande I kommunen finns ett aktivt brottsförebyggande råd. Kommunen ska stödja grannsamverkan i syfte att minska såväl brott som olyckor. Vuxna på samhället och föräldravandringar ska stödjas. Klotter och annan skadegörelse ska snarast åtgärdas efter att den inträffat. 7. Övrigt skade- och olycksskydd Internt skydd Internt skydd syftar till att skydda kommunens personal och egendom så att skador till följd av hot, brand, inbrott, stöld, vattenskador, skadegörelse, IT-intrång mm. minimeras. För att fånga upp brister och problem som kan leda till skador, ska regelbundna säkerhetsronder genomföras inom varje kommunal verksamhet. 7

8 8. Systematiskt brandskyddsarbete SBA Inom alla kommunala verksamheter ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. Organisation, ansvar och åtgärder ska tydliggöras. Personalen ska regelbundet utbildas. 9. Tillträdesskydd Inom kommunala anläggningar sak en analys av skyddsnivå göras. Rutiner ansvar för bland annat låsning skall finnas. 10. IT-säkerhet IT-avdelningen ska ha en planering för skydd av data, mot intrång, skador i kommunala system, samt hur internt data skyddas. 11. Säkerhetsskydd Säkerhetsskydd syftar till att skydda känsliga uppgifter från att komma i orätta händer. Goda rutiner för dokumentskydd skal finnas, personkontroll av personal i nyckelbefattningar ska göras. 12. Skydd mot vattenskador Risker för vattenskador analyseras. Rutiner och säkerhetsronder inom verksamheter samt förebyggande underhåll ska minimera dessa risker. 8

9 Handlingsprogram för räddningstjänst. Inledning. Denna handling utgör det handlingsprogram för räddningstjänst som föreskrivs i lag(2003:778) om skydd mot olyckor. En processinriktat och långsiktigt arbetssätt som leder till och vidmakthåller en säker och trygg livsmiljö i Kinda kommun ska utvecklas. Syftet är att reglera vilken beredskap som ska finnas för att hantera olyckor som kan föranleda räddningsinsats, samt vilka resurser, organisation och stöd som behövs. Ansvaret för olika delar inom handlingsprogrammet ska också regleras. Prestationsmål Prestationsmål är verksamhetsmål i form av resultat som ska uppnås i olika hänseenden för att tillgodose de säkerhetsmål som satts upp för verksamheten. För räddningstjänsten är målen följande. 1. Personal- och kompetensplan skall regelbundet uppdateras, för att vara så aktuell som möjligt. 2. Insatsplaner för större eller komplicerade objekt ska finnas och regelbundet uppdateras, samt studiebesök för insatspersonal. 3. Räddningstjänsten ska samverka med andra förvaltningar, kommuner, organisationer, företag och myndigheter för att förbättra sin insatsförmåga. 4. Räddningspersonal ska övas enligt uppgjord plan, Till grund för denna plan ska finnas en uppgiftskatalog med beskrivning av förmåga. 5. Samtliga räddningsinsatser ska undersökas utifrån orsak, förlopp samt insatsens genomförande, vilket skall leda till förbättringar och ett minskat antal bränder i vårt samhälle. 6. Räddningsstyrkorna ska utföra akut restvärdesräddning efter insats, så att samhällets skadekostnader för egendom och miljö kan minimeras. 9

10 Organisation. Räddningstjänstens organisation och ledningsförhållande vid räddningsinsats redovisas i detta avsnitt med hjälp av en översiktlig organisationstablå Räddningschef Kommunal ledningsgrupp Krisledningsnämnd Räddningschef i beredskap Räddningsledning Räddningsstyrka Kisa Räddningsstyrka Horn Räddningsstyrka Rimforsa Räddningsvärn Björkfors 1 typstyrka Höjd beredskap 0,5 typstyrka Höjd beredskap 0,5 typstyrka Höjd beredskap 1+5= räddningsstyrka med 6 man, varav ett gruppbefäl, Typstyrka består av 2 befäl och 11 man, 0.5 typstyrka består av 1 befäl och 6 man. Räddningstjänstens organisation under höjd beredskap. Kommunen har ansvar att planera organisationen under höjd beredskap. Först efter beslut av regeringen kommer organisationen i sin helhet att övas och kunna verka. Organisationen ska ledas av en räddningsstab i samverkan med kommunens ledningsgrupp. Räddningsledningen ska Samverka med statliga myndigheter, landsting, länsstyrelse m fl. i frågor som berör räddningstjänstens uppgifter under höjd beredskap. 10

11 Räddningsledning Räddningsledning består av operativ ledning,. Varje räddningsinsats ska ledas av en räddningsledare. Personal med brandmästarkompetens ska genom beredskap finnas tillgänglig. Samverkan om stabs- och ledningsresurser ska ömsesidigt ske med närliggande kommuner. ( Räddsam-E där vi har tillgång till brandingenjörskompetens) Räddningsledning under höjd beredskap Räddningsledning ska under höjd beredskap förstärkas, men i övrigt vara organiserad på samma sätt som i fred. Ledningsutrymmen, som har förutsättningar att fungera även under höjd beredskap, ska finnas. Räddningsledningen ska dimensioneras för arbete i två skift. Beskrivning av räddningsstyrkor. För att upprätthålla godtagbar förmåga och framkomsttid vid olyckor, ska räddningsstyrkor ständigt finnas på de platser som framgår nedan, samt med den numerär och anspänningstid som anges nedan. Räddningsstyrka: Beredskaps- Numerär: Anspänningstid: form: Räddningschef I beredskap heltid/deltid 1 90 sekunder* Kisa deltid 6 5 minuter Horn deltid 3 5 minuter Rimforsa deltid 4 5 minuter Björkfors värn räddningschef i beredskap skall vara anträffbar på radio inom 90 sekunder samt kunna inställa sig på ledningsplats inom 30 min Personal/kompetens Varje räddningsstyrka sak sammantaget ha den kompetens som krävs för att genomföra de uppgifter som beskrivs i Förmåga. Personal i räddningsstyrka ska minst ha erhållit 80 timmars introduktionsutbildning, Tillräckligt antal med räddningsledare ska finnas. Räddningsstyrkornas samlade kompetens ska ge möjlighet att utföra säkra och effektiva räddningsinsatser. Övning. Personal som ingår i räddningsinsats ska övas utifrån de uppgifter som de ska kunna genomföra. En övergripande övningsplanering ska finnas som beskriver omfattningen och inriktningen av långsiktig övningsverksamhet. Planen fastställes av räddningschefen. Insatsplanering. Inom kommunen ska insatsplaner finnas för komplicerade objekt och objekt med särskilda risker. En insatsplan visar allmänt vilka åtgärder en räddningsstyrka ska vidta i samband med t.ex brand i en viss anläggning och vilka lokala förhållande som påverkar genomförandet av insatsen. 11

12 Förmåga Enhet Bemanning Kompetens och utrustning för att göra insatser vid; Kisa 6 Vanliga olyckor (olika typer av bränder) Livräddning/släckning inne i byggnad upp till 6 våningar, vinds och takbränder Trafikolyckor Ytlivräddning i sjöar och vattendrag Kemolyckor (nivå 1-styrka) Större skuminsats. Horn 3 Vanliga olyckor (olika typer av bränder) Trafikolyckor Yttre släckning tills förstärkning erhålles Kemolyckor (nivå 1-styrka) Transport i väglös terräng Rimforsa 4 Vanliga olyckor (olika typer av bränder) Trafikolyckor Yttre släckning tills förstärkning erhålles Kemolyckor (nivå 1-styrka) Insats i grottsystem Björkfors 0 10 Yttre släckning, brand i skog o mark Resurser/enheter: En strategisk och långsiktig resursplan ska finnas upprättad. En utbytesplan för de kommande 5 åren ska finnas för räddningsfordon och annan kostnadskrävande utrustning. Resursplanen fastställes av MBR-nämnden. Samverkan. Kommunen ska samverka för att effektivisera räddningstjänsten. Nedan anges exempel på de samverkansavtal som finns avseende räddningstjänstinsats: samverkan vid farligt godsolyckor stabs- och ledningssamverkan brandingenjör i beredskap avtal om att närmaste räddningsstyrka ska rycka ut oavsett kommun eller länsgräns 12

13 helikopterburen vattentank. Samverkansplaner ska finnas för följande område. plan för psykiskt och socialt omhändertagande efter olyckor samverkansplan med kommunens miljökontor vid miljöolyckor samverkansplan med kommunens tekniska verksamheter vid olyckor Brandvattenförsörjning: Brandpostnät med fastställda reservoarvolym, tryck och flöde ska finnas inom tätbebyggda område. Plan för brandvattenförsörjning inklusive underhåll ska tas fram i samverkan med GS (gatusidan) Åtgärder efter insats Räddningsledaren ska: initiera psykiska och sociala insatser vid behov, sk. POSOM bevaka så att effektiva åtgärder vidtas för at minska kostnaderna för följdskador mot ersättning kunna bistå med restvärdesräddning undersöka och dokumentera olyckans orsaker och insatsens genomförande för erfarenhetsåterföring och utveckling Alarmering och varning Genom avtal med larmcentral (SOSAB), ska inkomna larm förmedlas till respektive räddningsstyrka. Anordningar för utalarmering av räddningsstyrkorna via minst två av varandra oberoende larmvägar ska finnas. Kommunen ska ha rutiner för inkommande alarmering vid avbrott i teletrafiken. Upplysning om hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser ska ske genom information till den enskilde. Informationen ska samordnas med andra kommunala förvaltningars information till hushållen i kommunen. Samband Räddningstjänsten ska från fasta och mobila ledningsplatser ha möjlighet till radiosamband med egna, samverkande kommunala och statliga räddningsenheter. Insatstider Insatstider för första räddningsstyrka inom kommunen ska redovisas. Anordningar för räddningstjänst Brandstationen i Kisa ska ha eget fast monterat reservkraftverk för sin elförsörjning. På övriga stationer ska det för in- och utalarmeringsfunktionen samt radiokommunikation minst finnas batteribackup samt möjlighet att via mobilt reservkraftverk tillgodose elförsörjningen. Trafikljusreglering för att säkra räddningstjänstens utfartsbehov, ska finnas på huvudbrandstationen i Kisa. Särskilda skyddade utrymmen för ledningsverksamhet (höjd beredskap) ska finnas i Kisa. Bilaga. Karta med insatstider 13

14 Definitioner: Insatstid Tiden från alarmering av räddningsstyrka till dess att räddningsarbetet kan påbörjas, dvs. summan av anspänningstid, körtid och angreppstid. Anspänningstid Tid från alarmering av personal till dess att räddningsstyrkans första fordon kan utgå Körtid Tiden det tar att med räddningsfordon förflytta sig från brandstation till skadeplats Angreppstid Tiden från det att fordonen placerats vid skadeplats till dess att räddningsarbetet kan påbörjas Höjd beredskap Höjd beredskap är antingen skärp beredskap eller högsta beredskap. Regeringen får besluta om höjd beredskap när: - Sverige är i krig Sverige är i krigsfara det råder utomordentliga förhållande som är föranledda av att det är krig utomlands Sverige har varit i krig Sverige har varit i krigsfara. Typskada Den skada som en 250 kilos minbomb förorsakar om den exploderar i en byggnad (avser höjd beredskap) ingångarna och reservutgångarna till underliggande skyddsrum blockeras av rasmassorna, människor i skyddsrummen överlever dock explosionen (skyddsrummet intakt), ventilationen i skyddsrummen måste stängas på grund av att brand utbryter i rasmassorna. Skadeplats Plats där olyckan inträffat. Skadeplats kan ha olika utbredning och omfattning, uppdelade i i sektorer. En större skadeplats uppdelas ofta i sektorer. SMO Utbildning i skydd mot olyckor- Grundutbildning Skydd mot Olyckor. Räddningsinsats Bmd Utbildning för räddningsinsats för deltidsanställda brandmän Räddningsledning A, B resp. C Kurs A för räddningsledare ska ge kompetens i rollen som kommunal räddningsledare vid räddningsinsats 14

15 Kurs B ger ytterligare kompetens för att kunna förbereda och leda arbetet vid komplexa räddningsinsatser Kurs C ska ge fördjupad kompetens för at kunna leda komplexa räddningsinsatser som ställer stora krav på ledning och samverkan 15

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 6.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 174/04 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar 1 Förord

Läs mer

Handlingsprogram. enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Handlingsprogram. enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 Mandatperioden 2011 2014 1 2 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) för Nybro kommun Gäller från 2012-01-01 Innehåll

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete Åmåls kommun -------------------------------------------------------------------------------- Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Antagit av Kommunfullmäktige 2012-10-22 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Verksamhetsidé

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Operativa insatser. Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Räddningstjänsten 2012-08-03

Operativa insatser. Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Räddningstjänsten 2012-08-03 Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Gällande mandatperiod 2011-2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 1.2 AMBITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR 1.3 SAMRÅD 2. LJUSDALS KOMMUN 2.1 RISKBILD

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2012 2014

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2012 2014 Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2012 2014 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida:

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 Innehåll Inledning... 4 2 1.1 Lag om skydd mot olyckor... 4 1.2 Nationella mål... 4 1.3 Syftet med handlingsprogrammet... 5 Riskanalys... 6 2.1 Kommunens

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

Handlingsprogram 2009/rev 2012

Handlingsprogram 2009/rev 2012 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR SOM KAN FÖRANLEDA RÄDDNINGSINSATS Antagen av räddningsnämnd 2009 Antagen av kommunfullmäktige nov 2009 Reviderad utgåva antagen av räddningsnämnd 2012-05-22 Reviderad

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 2014-01-24/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). År 2013 blev ett förhållandevis lugnt år med tanke på antalet utryckningar. Trots att det under januari

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor Utgivare: Kommunfullmäktige Gäller från: Antagen: HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET TILL SKYDD MOT OLYCKOR. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 1 kap. Organisation

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Antagen av direktionen 2013-09-02 Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Den enskildes respektive kommunernas skyldigheter

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 2012-01-23/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). Efter flera års planeranden och förberedelser har räddningstjänsten äntligen fått klart med införandet

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun. Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete

För en säkrare och tryggare kommun. Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete För en säkrare och tryggare kommun Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Eda kommun 2012 2014

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Eda kommun 2012 2014 Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Eda kommun 2012 2014 Postadress: Box 66673 22 CHARLOTTENBERG Postgiro: 1 12 87-0 Bankgiro: 104-2134 Organisationsnr: 212000-1769 e-post:

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Stadsbyggnadsnämnden 2012-04-19

Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Stadsbyggnadsnämnden 2012-04-19 Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN 1(15) HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN Handlingsprogrammet är framtaget av riskhanteringsgruppen i Jokkmokks kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2008 10

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Handlingsprogram LSO 2014. Beslutad: 2014-02-14

Handlingsprogram LSO 2014. Beslutad: 2014-02-14 Handlingsprogram LSO 2014 Beslutad: 2014-02-14 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST 3 Operativ organisation 4 PROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor 1 Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18 241 Dnr 66/08.179 Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor Bakgrund I propositionen (2002/03:119) till Lag om skydd mot olyckor, LSO, (SFS

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR FÖR RÄDDNINGSTJÄNST OCH FÖREBYGGANDE VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-16 Perioden 2012-01-01 2015-12-31 INNEHÅLL 1. Inledning. 1.1 Bakgrund

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst i Ånge kommun Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt lag om skydd mot

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR 1 Inledning... 3 2 Bakgrund och syfte... 4 3 mets avgränsningar... 5 4 Beskrivning av Strömstads kommun... 5 5 Målsättning...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR Mandatperioden 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Kommunalt säkerhetsarbete... 4 Begränsningar...

Läs mer

Kommunal räddningstjänst 2002. En lägesredovisning

Kommunal räddningstjänst 2002. En lägesredovisning Kommunal räddningstjänst 2002 En lägesredovisning 2003 Räddningsverket, Karlstad Tillsynsenheten ISBN 91-7253-202-5 Beställningsnummer I99-103/03 2003 års utgåva Kommunal räddningstjänst 2002 En lägesredovisning

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Upplägg Organisation Utveckling av det brottsförebyggande arbetet med start 2008 och framåt, med polisavtal mm Byggnation samutnyttjande av ny brandstation

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

BORGHOLMS. KOMMLrN 1(5) Antagen KF 2007-12-17 109. Brandskyddspolicy

BORGHOLMS. KOMMLrN 1(5) Antagen KF 2007-12-17 109. Brandskyddspolicy BORGHOLMS KOMMLrN Brandskyddspolicy 1(5) KF 2007-12-17 109 Antagen betsmiljöarbetet. föreskrifter mm Lagstiftning, 2 (5) för ny- ombyggnader av byggnader lokaler Brandskyddet Boverkets ByggRegler författningssamling

Läs mer

Riktlinjer. för systema- kt brands kyddsar- bete (SBA) KOMMUN BORGHOLM$ 1(7) Antagen KS 2007-12-11 162

Riktlinjer. för systema- kt brands kyddsar- bete (SBA) KOMMUN BORGHOLM$ 1(7) Antagen KS 2007-12-11 162 BORGHOLM$ KOMMUN för systema- Riktlinjer kt brands kyddsar- tis bete (SBA) 1(7) KS 2007-12-11 162 Antagen W:\Pdkt]injc svstcmatiskt brandskyddsarbc,,:c amagen. KS.DOC föreskrifter upptar anvisningar vad

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST Foto: räddningstjänsten Foto: räddningstjänsten Antagen av Foto: räddningstjänsten Gäller från 2011- Antagen av kommunfullmäktige 111128

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG. Antaget av kommunfullmäktige 2006-05-29 40

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG. Antaget av kommunfullmäktige 2006-05-29 40 HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG Antaget av kommunfullmäktige 2006-05-29 40 Handlingsprogram Räddningstjänsten Västra Skaraborg Förebyggande mot olyckor och Räddningstjänst för kommunerna

Läs mer

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion 201-02-27 Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion Malung-Sälen 201-2014 Innehållsförteckning BAKGRUND... RISKANALYS... BESKRIVNING AV KOMMUNEN... TILLBAKABLICKANDE RISKANALYS... 4 Antal räddningsinsatser

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer