Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun"

Transkript

1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Bilaga till Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun. Antagen av kommunfullmäktige

2 Innehåll 2-3 Inledning 4 Säkerhetsmål 4 Ansvar 5 Prestationsmål 5 Tillsyn Information/Rådgivning Utbildning Fysisk planering Systematiskt brandskyddsarbete SBA Rengöring och brandskyddskontroll Resurser Samverkan Analys och uppföljning 6 Säker och trygg kommun 6 Definition enligt WHO (Världshälsoorganisationen) Medborgarenkäter Tvärsektoriell samverkan Fallolyckor Vattensäkerhet Trafiksäkerhet Brottsförebyggande Övrigt skade- och olycksskydd internt skydd Systematiskt brandskyddsarbete SBA Tillträdesskydd IT-säkerhet Säkerhetsskydd Skydd mot vattenskador 2

3 Handlingsprogram för räddningstjänst 9 Inledning 9 Prestationsmål 9 Organisation 10 Räddningstjänstens organisation under höjd beredskap 10 Räddningsledning 10 Räddningsledning under höjd beredskap 11 Beskrivning av räddningsstyrkor 11 Personal/kompetens 11 Övning 11 Insatsplanering 11 Förmåga 12 Resurser/enheter 12 Samverkan 12 Brandvattenförsörjning 13 Åtgärder efter insats 13 Alarmering och varning 13 Samband 13 Insatstider (bilaga: Karta med insatstider) 13 Anordningar för räddningstjänst 13 Definitioner 14 3

4 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Inledning Denna handling utgör det handlingsprogram för skadeförebyggande verksamhet som föreskrivs i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Den behandlar dessutom skydd av kommunal egendom. En processinriktad och långsiktigt arbetssätt som leder till och vidmakthåller en säker och trygg livsmiljö i Kinda kommun. Syftet är att verksamheten, enligt handlingsprogrammet, skall leda till ett tryggt och säkert samhälle med minskade olyckor, skador och sänkta skadekostnader. Förutsättningar för samordning av den olycksförebyggande och skadebegränsande verksamheten skall klargöras. Ansvarsfördelning för förvaltningar, nämnder och eventuella stiftelser/bolag skall tydliggöras. Säkerhetsmål. Säkerhetsmålen strävar att uppnå en ökad trygghet för medborgare och besökare i kommunen. Säkerhetsmålen fram till och med är: 1. antalet bränder och räddningsinsatser totalt, per tusen invånare, ska minska i förhållande till ett genomsnitt mellan som var antalet bränder i byggnader, per tusen invånare, ska minska i förhållande till ett genomsnitt mellan som var 1,21 3. inga människor ska omkomma till följd av bränder 4. antalet skadade och döda till följd av olyckor ska minska, fallolyckor ska ägnas särskild omsorg 5. risken för olyckor vid buss- och taxitransporter, där kommunen är beställare ska minska 6. systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas inom kommunen enligt Räddningsverkets allmänna råd % av alla bostäder skall ha fungerande brandvarnare senast skriftlig redogörelse för brandskyddet ska finnas för objekt enligt Räddningsverkets allmänna råd 9. anställda i kommunen och entreprenörer som utför stadigvarande tjänster åt kommunen ska regelbundet (minst var 4:de år) ha genomgått tillräcklig brandskyddsutbildning 10.miljöskador i samband med olyckor skall minska 11.samhällets kostnader för skador skall minska 12.kommunen skall kunna bedriva prioriterad verksamhet vid störningar till följd av elavbrott, teleavbrott, extrema vädersituationer eller andra störningar 4

5 Ansvar MBR är den förvaltning som ansvarar för ledning och samordning av det förebyggande arbetet. Tillsyn, information, rådgivning och utbildning genomföres av räddningstjänsten. Förvaltningar och kommunala bolag/stiftelser ansvarar för åtgärder inom egen verksamhet, samt medverkar på lämpligt sätt i övergripande förebyggande arbete. Prestationsmål Alla olyckor kan inte förebyggas. När en händelse inträffat kan en olycksutredning bidra till att förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra att en liknande olycka ska inträffa. Kommunens prestationsmål för förebyggande verksamhet för innevarande mandatperiod är: Tillsyn 1. skriftlig redogörelse som lämnas in till kommunen skall granskas 2. tillsyn i enlighet med förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska utföras på objekt enligt särskild tillsynsplanering, 3. tillsyn av brandfarlig varor enligt lag (1988:868) om brandfarliga- och explosiva varor skall ske enligt särskild tillsynsplanering 4. tillsyn av så kallad farlig verksamhet som anges i lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ske i samråd med länsstyrelsen. Information/rådgivning 5. brandskyddsinformation ska ges i samband med tillsyn och som allmän rådgivning till allmänheten ska riktade informationskampanjer ske minst 3 ggr per år 6. kommunens hemsida ska innehålla brandskyddsinformation och annan rådgivning 7. informationsträffar för ideella organisationer, föreningar och grupper skall erbjudas 8. boende i kommunen där första räddningsenheten inte är på plats inom 10 minuter ska av kommunen erbjudas brandskyddsinformation. Utbildning 9. brandskyddsutbildning riktad till företag, förvaltningar, organisationer och allmänhet ska erbjudas 10. allmänheten skall erbjudas brand och säkerhetsutbildning minst en gång vartannat år, 11.grundskolans elever ska utbildas i brandskydd och säkerhet under sammanlagt 6 timmar fördelat på tre tillfälle och i olika årskurser. Fysisk planering 12.planärenden i kommunen ska granskas ur brandskydds- och säkerhetssynpunkt, 13.vid byggsamråd ska personal med brandteknisk kompetens kunna medverka 14.tillståndssökningar för hantering av brandfarlig vara ska granskas ur brandskyddssynpunkt 15.remisser från myndigheter och organisationer ska vid behov granskas och besvaras ur brandskyddssynpunkt 16.brandskyddsdokumentationer skall granskas. Systematiskt brandskyddsarbete- SBA 5

6 17.ägare och nyttjanderättshavare ska fortlöpande informeras om sitt ansvar och sina skyldigheter 18. inom kommunen och de kommunala bolag/stiftelser ska alla verksamheter arbeta systematiskt med brandskydd 19.inom kommunen och dess bolag/stiftelser ska alla verksamheter minst uppfylla lagens krav på dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet och skriftlig redogörelse för brandskyddet (kan samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet) Rengöring och brandskyddskontroll 20.i kommunen ska rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler ske enligt kommunens fastställda frister 21.kommunen ska kunna tillåta enskild fastighetsägare att utföra rengöring på egen fastighet under förutsättning att säkerheten är uppfylld. Resurser 22.inom alla förvaltningar och kommunala bolag/stiftelser ska personal finnas i tillräcklig omfattning för att systematiskt arbeta med säkerhet- och olycksförebyggande. Samverkan 23. En säkerhetsgrupp ska vara organiserad för samordning av förebyggande arbete och internt skydd inom kommunen. Alla förvaltningar ska vara representerade. I övriga skadeförebyggande frågor ska samverkan och samordning eftersträvas. Kommunen har ett lagstiftat områdesansvar som innebär att man ska samordna säkerhetsarbetet inom kommunen för sektorsmyndigheter. (t.ex polismyndighet- landsting mm) Analys och uppföljning För att hela tiden förbättra säkerhet och trygghet ska kommunen systematiskt följa upp och analysera sin verksamhet. 24.olycksundersökning ska genomföras för alla olyckor som kräver räddningstjänstinsats 25.ett skadeuppföljningssystem som på ett tydligt sätt kan mäta var och hur andra olyckor sker, kostnader samt effekten av insatta åtgärder ska finnas 26.statistikanalyser ska genomföras och användas i informations- och tillsynsarbetet samt som grund för övrigt säkerhetsarbete. Säker och trygg kommun Olyckor som inte föranleder räddningsinsats utgör en betydande del av olyckor i vårt samhälle. De orsakar mycket lidande för de som drabbas. Samhällets kostnader för dessa olyckor är dessutom mycket stora. För att minska sådana olyckor krävs att förebyggande insatser vidtas inom flera område. Detta arbete ska bedrivas på ett sätt att det leder till långsiktiga och varaktiga förbättringar. En modell för arbetet finns och ingår som en viktig del i Räddningsverkets nationella och WHO:s globala skadeförebyggande program. Definition enligt WHO (Världshälsoorganisationen En certifierad säker och trygg kommun ska ha: 1. en infrastruktur baserad på kommuninnevånarnas deltagande och samarbete, ledd av en tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen, 2. långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar miljöer och situationer, 6

7 3. program som riktas mot högriskgrupper och miljöer samt program som främjar säkerhet för utsatta grupper, 4. program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker, 5. utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändringar 6. fortgående deltagande i nationella och internationella Safe Community nätverk Strategin är att minska olyckorna genom att inom kommunen bedriva arbetet på ett sätt så att kommunen på sikt kan bli en certifierad säker o trygg kommun enligt ovan. 1. Medborgarenkäter Medborgarundersökningar för att mäta kunskap och medvetenhet inom skydd säkerhet och trygghet ska regelbundet genomföras. 2. Tvärsektoriell samverkan Kommunen skall arbeta tvärsektoriellt med myndigheter, näringsliv, organisationer, föreningar och enskilda. Olycks- och brottsförebyggande rådet ska vara en av flera kontaktytor över kommunen. 3. Fallolyckor Kunskapen om fallolyckor och hur dessa kan förebyggas, ska förmedlas till äldreomsorgspersonal, anhöriga, distriktssjukvård m.fl. 4. Vattensäkerhet I slutet av det femte skolåret ska eleverna kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten enligt Skolverkets kursplan för idrott och hälsa. Elever i grundskolan ska ges kunskap om vattenoch issäkerhet. Kommunala badplatser skall ha livräddningsutrustning. Vid andra, ej kommunägda eller utarrenderade badplatser ska kommunen verka för att livräddningskompetens finns. 5. Trafiksäkerhet Trafikundervisning skall bedrivas i grundskolan. Kampanjer och information i avsikt att öka användandet av cykelhjälm, ska genomföras. trafikmiljön inom kommunen skall kontinuerligt förbättras för att minska antalet olyckor och dess skadeverkningar. Skolskjutsar skall ske på ett säkert sätt. 6. Brottsförebyggande I kommunen finns ett aktivt brottsförebyggande råd. Kommunen ska stödja grannsamverkan i syfte att minska såväl brott som olyckor. Vuxna på samhället och föräldravandringar ska stödjas. Klotter och annan skadegörelse ska snarast åtgärdas efter att den inträffat. 7. Övrigt skade- och olycksskydd Internt skydd Internt skydd syftar till att skydda kommunens personal och egendom så att skador till följd av hot, brand, inbrott, stöld, vattenskador, skadegörelse, IT-intrång mm. minimeras. För att fånga upp brister och problem som kan leda till skador, ska regelbundna säkerhetsronder genomföras inom varje kommunal verksamhet. 7

8 8. Systematiskt brandskyddsarbete SBA Inom alla kommunala verksamheter ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. Organisation, ansvar och åtgärder ska tydliggöras. Personalen ska regelbundet utbildas. 9. Tillträdesskydd Inom kommunala anläggningar sak en analys av skyddsnivå göras. Rutiner ansvar för bland annat låsning skall finnas. 10. IT-säkerhet IT-avdelningen ska ha en planering för skydd av data, mot intrång, skador i kommunala system, samt hur internt data skyddas. 11. Säkerhetsskydd Säkerhetsskydd syftar till att skydda känsliga uppgifter från att komma i orätta händer. Goda rutiner för dokumentskydd skal finnas, personkontroll av personal i nyckelbefattningar ska göras. 12. Skydd mot vattenskador Risker för vattenskador analyseras. Rutiner och säkerhetsronder inom verksamheter samt förebyggande underhåll ska minimera dessa risker. 8

9 Handlingsprogram för räddningstjänst. Inledning. Denna handling utgör det handlingsprogram för räddningstjänst som föreskrivs i lag(2003:778) om skydd mot olyckor. En processinriktat och långsiktigt arbetssätt som leder till och vidmakthåller en säker och trygg livsmiljö i Kinda kommun ska utvecklas. Syftet är att reglera vilken beredskap som ska finnas för att hantera olyckor som kan föranleda räddningsinsats, samt vilka resurser, organisation och stöd som behövs. Ansvaret för olika delar inom handlingsprogrammet ska också regleras. Prestationsmål Prestationsmål är verksamhetsmål i form av resultat som ska uppnås i olika hänseenden för att tillgodose de säkerhetsmål som satts upp för verksamheten. För räddningstjänsten är målen följande. 1. Personal- och kompetensplan skall regelbundet uppdateras, för att vara så aktuell som möjligt. 2. Insatsplaner för större eller komplicerade objekt ska finnas och regelbundet uppdateras, samt studiebesök för insatspersonal. 3. Räddningstjänsten ska samverka med andra förvaltningar, kommuner, organisationer, företag och myndigheter för att förbättra sin insatsförmåga. 4. Räddningspersonal ska övas enligt uppgjord plan, Till grund för denna plan ska finnas en uppgiftskatalog med beskrivning av förmåga. 5. Samtliga räddningsinsatser ska undersökas utifrån orsak, förlopp samt insatsens genomförande, vilket skall leda till förbättringar och ett minskat antal bränder i vårt samhälle. 6. Räddningsstyrkorna ska utföra akut restvärdesräddning efter insats, så att samhällets skadekostnader för egendom och miljö kan minimeras. 9

10 Organisation. Räddningstjänstens organisation och ledningsförhållande vid räddningsinsats redovisas i detta avsnitt med hjälp av en översiktlig organisationstablå Räddningschef Kommunal ledningsgrupp Krisledningsnämnd Räddningschef i beredskap Räddningsledning Räddningsstyrka Kisa Räddningsstyrka Horn Räddningsstyrka Rimforsa Räddningsvärn Björkfors 1 typstyrka Höjd beredskap 0,5 typstyrka Höjd beredskap 0,5 typstyrka Höjd beredskap 1+5= räddningsstyrka med 6 man, varav ett gruppbefäl, Typstyrka består av 2 befäl och 11 man, 0.5 typstyrka består av 1 befäl och 6 man. Räddningstjänstens organisation under höjd beredskap. Kommunen har ansvar att planera organisationen under höjd beredskap. Först efter beslut av regeringen kommer organisationen i sin helhet att övas och kunna verka. Organisationen ska ledas av en räddningsstab i samverkan med kommunens ledningsgrupp. Räddningsledningen ska Samverka med statliga myndigheter, landsting, länsstyrelse m fl. i frågor som berör räddningstjänstens uppgifter under höjd beredskap. 10

11 Räddningsledning Räddningsledning består av operativ ledning,. Varje räddningsinsats ska ledas av en räddningsledare. Personal med brandmästarkompetens ska genom beredskap finnas tillgänglig. Samverkan om stabs- och ledningsresurser ska ömsesidigt ske med närliggande kommuner. ( Räddsam-E där vi har tillgång till brandingenjörskompetens) Räddningsledning under höjd beredskap Räddningsledning ska under höjd beredskap förstärkas, men i övrigt vara organiserad på samma sätt som i fred. Ledningsutrymmen, som har förutsättningar att fungera även under höjd beredskap, ska finnas. Räddningsledningen ska dimensioneras för arbete i två skift. Beskrivning av räddningsstyrkor. För att upprätthålla godtagbar förmåga och framkomsttid vid olyckor, ska räddningsstyrkor ständigt finnas på de platser som framgår nedan, samt med den numerär och anspänningstid som anges nedan. Räddningsstyrka: Beredskaps- Numerär: Anspänningstid: form: Räddningschef I beredskap heltid/deltid 1 90 sekunder* Kisa deltid 6 5 minuter Horn deltid 3 5 minuter Rimforsa deltid 4 5 minuter Björkfors värn räddningschef i beredskap skall vara anträffbar på radio inom 90 sekunder samt kunna inställa sig på ledningsplats inom 30 min Personal/kompetens Varje räddningsstyrka sak sammantaget ha den kompetens som krävs för att genomföra de uppgifter som beskrivs i Förmåga. Personal i räddningsstyrka ska minst ha erhållit 80 timmars introduktionsutbildning, Tillräckligt antal med räddningsledare ska finnas. Räddningsstyrkornas samlade kompetens ska ge möjlighet att utföra säkra och effektiva räddningsinsatser. Övning. Personal som ingår i räddningsinsats ska övas utifrån de uppgifter som de ska kunna genomföra. En övergripande övningsplanering ska finnas som beskriver omfattningen och inriktningen av långsiktig övningsverksamhet. Planen fastställes av räddningschefen. Insatsplanering. Inom kommunen ska insatsplaner finnas för komplicerade objekt och objekt med särskilda risker. En insatsplan visar allmänt vilka åtgärder en räddningsstyrka ska vidta i samband med t.ex brand i en viss anläggning och vilka lokala förhållande som påverkar genomförandet av insatsen. 11

12 Förmåga Enhet Bemanning Kompetens och utrustning för att göra insatser vid; Kisa 6 Vanliga olyckor (olika typer av bränder) Livräddning/släckning inne i byggnad upp till 6 våningar, vinds och takbränder Trafikolyckor Ytlivräddning i sjöar och vattendrag Kemolyckor (nivå 1-styrka) Större skuminsats. Horn 3 Vanliga olyckor (olika typer av bränder) Trafikolyckor Yttre släckning tills förstärkning erhålles Kemolyckor (nivå 1-styrka) Transport i väglös terräng Rimforsa 4 Vanliga olyckor (olika typer av bränder) Trafikolyckor Yttre släckning tills förstärkning erhålles Kemolyckor (nivå 1-styrka) Insats i grottsystem Björkfors 0 10 Yttre släckning, brand i skog o mark Resurser/enheter: En strategisk och långsiktig resursplan ska finnas upprättad. En utbytesplan för de kommande 5 åren ska finnas för räddningsfordon och annan kostnadskrävande utrustning. Resursplanen fastställes av MBR-nämnden. Samverkan. Kommunen ska samverka för att effektivisera räddningstjänsten. Nedan anges exempel på de samverkansavtal som finns avseende räddningstjänstinsats: samverkan vid farligt godsolyckor stabs- och ledningssamverkan brandingenjör i beredskap avtal om att närmaste räddningsstyrka ska rycka ut oavsett kommun eller länsgräns 12

13 helikopterburen vattentank. Samverkansplaner ska finnas för följande område. plan för psykiskt och socialt omhändertagande efter olyckor samverkansplan med kommunens miljökontor vid miljöolyckor samverkansplan med kommunens tekniska verksamheter vid olyckor Brandvattenförsörjning: Brandpostnät med fastställda reservoarvolym, tryck och flöde ska finnas inom tätbebyggda område. Plan för brandvattenförsörjning inklusive underhåll ska tas fram i samverkan med GS (gatusidan) Åtgärder efter insats Räddningsledaren ska: initiera psykiska och sociala insatser vid behov, sk. POSOM bevaka så att effektiva åtgärder vidtas för at minska kostnaderna för följdskador mot ersättning kunna bistå med restvärdesräddning undersöka och dokumentera olyckans orsaker och insatsens genomförande för erfarenhetsåterföring och utveckling Alarmering och varning Genom avtal med larmcentral (SOSAB), ska inkomna larm förmedlas till respektive räddningsstyrka. Anordningar för utalarmering av räddningsstyrkorna via minst två av varandra oberoende larmvägar ska finnas. Kommunen ska ha rutiner för inkommande alarmering vid avbrott i teletrafiken. Upplysning om hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser ska ske genom information till den enskilde. Informationen ska samordnas med andra kommunala förvaltningars information till hushållen i kommunen. Samband Räddningstjänsten ska från fasta och mobila ledningsplatser ha möjlighet till radiosamband med egna, samverkande kommunala och statliga räddningsenheter. Insatstider Insatstider för första räddningsstyrka inom kommunen ska redovisas. Anordningar för räddningstjänst Brandstationen i Kisa ska ha eget fast monterat reservkraftverk för sin elförsörjning. På övriga stationer ska det för in- och utalarmeringsfunktionen samt radiokommunikation minst finnas batteribackup samt möjlighet att via mobilt reservkraftverk tillgodose elförsörjningen. Trafikljusreglering för att säkra räddningstjänstens utfartsbehov, ska finnas på huvudbrandstationen i Kisa. Särskilda skyddade utrymmen för ledningsverksamhet (höjd beredskap) ska finnas i Kisa. Bilaga. Karta med insatstider 13

14 Definitioner: Insatstid Tiden från alarmering av räddningsstyrka till dess att räddningsarbetet kan påbörjas, dvs. summan av anspänningstid, körtid och angreppstid. Anspänningstid Tid från alarmering av personal till dess att räddningsstyrkans första fordon kan utgå Körtid Tiden det tar att med räddningsfordon förflytta sig från brandstation till skadeplats Angreppstid Tiden från det att fordonen placerats vid skadeplats till dess att räddningsarbetet kan påbörjas Höjd beredskap Höjd beredskap är antingen skärp beredskap eller högsta beredskap. Regeringen får besluta om höjd beredskap när: - Sverige är i krig Sverige är i krigsfara det råder utomordentliga förhållande som är föranledda av att det är krig utomlands Sverige har varit i krig Sverige har varit i krigsfara. Typskada Den skada som en 250 kilos minbomb förorsakar om den exploderar i en byggnad (avser höjd beredskap) ingångarna och reservutgångarna till underliggande skyddsrum blockeras av rasmassorna, människor i skyddsrummen överlever dock explosionen (skyddsrummet intakt), ventilationen i skyddsrummen måste stängas på grund av att brand utbryter i rasmassorna. Skadeplats Plats där olyckan inträffat. Skadeplats kan ha olika utbredning och omfattning, uppdelade i i sektorer. En större skadeplats uppdelas ofta i sektorer. SMO Utbildning i skydd mot olyckor- Grundutbildning Skydd mot Olyckor. Räddningsinsats Bmd Utbildning för räddningsinsats för deltidsanställda brandmän Räddningsledning A, B resp. C Kurs A för räddningsledare ska ge kompetens i rollen som kommunal räddningsledare vid räddningsinsats 14

15 Kurs B ger ytterligare kompetens för att kunna förbereda och leda arbetet vid komplexa räddningsinsatser Kurs C ska ge fördjupad kompetens för at kunna leda komplexa räddningsinsatser som ställer stora krav på ledning och samverkan 15

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-27 Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun för 2011-2014 F:\RTJ\1 Förvaltningsledning\Lag om skydd mot olyckor\handlingsprogram\2011\handlingsprogram

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

2013-02-27. Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Malung-Sälens kommun

2013-02-27. Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Malung-Sälens kommun 2013-02-27 Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning INLEDNING... 3 RISKBILD... 4 INRIKTNING... 5 Strategi... 5 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET... 6 MÅL... 6 TILLSYN...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras?

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO - Kommunens uppgifter och målstyrning - Mål för verksamheten - Riskanalys - Förebyggande verksamheten; ordnad och planerad

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun

Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun 2011-2014 Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst inom Vimmerby kommun. 1. Förord Lagen delar upp

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Orsa kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor Antagen av kommunalfullmäktige 2011-11-28 INNEHÅLL Förkortningar och definitioner... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS

Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-24 175 Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS 2016-175 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Orsa kommun Orsa kommun Orsa kommun Orsa

Orsa kommun Orsa kommun Orsa kommun Orsa Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor INNEHÅLL Förkortningar och definitioner...3 Inledning...4 Bakgrund...5 Kommunens mål för olycksförhindrande verksamheten...6 Kommunens tillsynsverksamhet och

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Delprogram Räddningstjänst. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram Räddningstjänst. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram Räddningstjänst Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun 2015-2018 1 Inledning Trots ett väl fungerande förebyggande arbete kommer det alltid att inträffa händelser då snabb

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Handlingsprogram. enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Handlingsprogram. enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 Mandatperioden 2011 2014 1 2 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) för Nybro kommun Gäller från 2012-01-01 Innehåll

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1997-05-26 53 1997-05-27 1997/236-171 Kf 2012-06-25 120 2012-06-26 2011/906 HANDLINGSPROGRAM FÖR SAMHÄLLSINRIKTAT

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 6.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 174/04 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar 1 Förord

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF MSB-1.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 () Ert datum Er referens Utbildning, övning och beredskap Verksamhetsställe Sandö Enhetschef Tomas Ljunglund 010-240 2107 Tomas.ljunglund@msb.se Myndigheten

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning Landstingsstyrelsens förvaltning Administration 1 (6) Handläggare: Hendry Andersson Rickard Fröling Locum AB Landstingsstyrelsen Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor; SFS 2008:1220 Utkom från trycket den 12 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Katrineholms kommun \. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ Förslag till Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun 2009-03-02 Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun Syfte

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun En trygg och säker kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 3 september 2001, 94 Dnr KS2006/458 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Definition...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap Antaget av Kommunfullmäktige 2016-01-DD 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Räddningsnämnden 2013-01-23 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Malung Kl. 16.30-18.00 Jan Jespersen (S), ordförande Lars-Åke Nilsson (M), vice ordförande

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande insatser och räddningstjänst i Sunne kommun

Handlingsprogram för förebyggande insatser och räddningstjänst i Sunne kommun Handlingsprogram för förebyggande insatser och räddningstjänst i Sunne kommun 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-16, 283 1 Kommunstrategi 2014-2025 Visionen Sunne är platsen där modet växer,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-05 DNR SN 2014.206 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete Åmåls kommun -------------------------------------------------------------------------------- Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet 2011-12-30 Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet 1 Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner har bildat ett kommunalförbund för att bedriva gemensam räddningstjänstverksamhet, Västra Sörmlands

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är För en säkrare och tryggare kommun - Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. 2008-09-25 1 Inledning Med

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Antagit av Kommunfullmäktige 2012-10-22 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Verksamhetsidé

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström Östgötamodellen för Egenkontroll Calle Granström Förutsättningar och drivkraft för förändring Länsstyrelsen hade länge påtalat vikten av egenkontroll De egenkontroller som kom in var av mycket skiftande

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Årsuppföljning kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Årsuppföljning kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Årsuppföljning 2012 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) MSB och Länsstyrelserna genomför årligen en uppföljning av kommunernas uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer