Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Tommy Eriksson. Gåva eller muta. Gift or bribe. How is the opinion in Swedish companies

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Tommy Eriksson. Gåva eller muta. Gift or bribe. How is the opinion in Swedish companies"

Transkript

1 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Tommy Eriksson Gåva eller muta Hur är uppfattningarna i Svenska företag Gift or bribe How is the opinion in Swedish companies Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT 2008 Handledare: Olle Sonesson Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Sammanfattning De rubriker som funnits i media den senaste tiden om korruption gav mig idén till att skriva detta arbete. Jag sökte teori och upptäckte snart att det saknades arbeten som behandlade korruption inom den privata sektorn och fann därför det området intressant att koncentrera sig till. Mitt syfte formades efter de frågor jag ställde mig genom att granska dels teori och artiklar i media. Det jag ville ha svar på med undersökningen var om företagen använder sig av gåvor samt deras motiv bakom och att klargöra deras uppfattningar om lagstiftningen när en gåva blir en otillbörlig förmån. Jag ville även skapa mig en uppfattning om företagen arbetar för att minimera risken för korruption inom den egna organisationen. För att uppnå mitt syfte genomförde jag sex stycken intervjuer med arbetstagare inom den privata sektorn i Sverige. Företag som har en inköpande och säljande enhet valdes ut på grunda av att teorin har visat att de instanserna är som mest utsatta för korruptions beteende. Undersökningen visar att det är vanligt att företag ger gåvor i affärssammanhang. De ger gåvor för att stärka samarbetet. Gåvornas karaktär är från enklare presentartiklar till mer lyxbetonad representation. Min uppfattning var att företagen hade svårt att tydligt konstatera var en gräns skall dras för när en gåva skall klassas som otillbörlig förmån. Inom vissa företag förekom även brister i deras arbete för ett positivt etiskt handlande. 2

3 Innehållsförteckning 1 Gåvor och korruption Bakgrund Problemformulering Syfte Avgränsningar Vägen för att uppnå syftet Val av metod Intervjuer Analys av intervjuer Trovärdighetsdiskussion Förståelse för korruption Etik Intressen Agentteori COSO definitionen Gåvor Vad kännetecknar en gåva Ge, ta emot och återgälda Korruption Historik Vad är korruption Parterna Handlingen Sambandet med tjänsteutövningen Mutan, Beskaffenheten Otillbörlighetsrekvisitet Tillbörliga gåvor Rättslig prövning Motiv för korruption Intervjuerna Gåvor Förekomsten av gåvor Vad kännetecknar en gåva Karaktär, tidpunkt Motiv Korruption Kontrollprogram, intern policy Vad är otillbörligt Vad kännetecknar en muta Riskområden Övrigt av intresse

4 5 Likheter & Skillnader Gåvor Förekomst av gåvor Vad kännetecknar en gåva Motiv tillgåvor Korruption Vad kännetecknar en muta Uppfattningar kring otillbörlig förmån Riskområden enligt respondenterna Lagstiftningen Företagens interna kontroll, policy Vad visade undersökning Undersökningens syfte Slutsats Källförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 4

5 1 Gåvor och korruption I det inledande kapitlet vill jag presentera min uppsats. Jag redogör för läsaren bakgrunden till problemet, mitt ämnesval, problemformulering, syftet med uppsatsen samt de avgränsningar jag har satt upp. 1.1 Bakgrund Ekonomi och moral är det något som kan kombineras? Denna uppsats kommer att behandla när lojaliteten mellan huvudman och agent brister, korruption. Begreppet korruption kommer från det latinska ordet corru ptio som betyder fördärvat tillstånd, förfall och bestickning. Det har innebörden att man missbrukar den förtroendeställning man besitter för att gynna sin egen vinning, i första hand genom tagande av mutor (Nationalencyklopedin (A)). Denna uppsats kommer att behandla den korruption som består av givandet och mottagandet av mutor, där ordet korruption förekommer i fortsättningen skall förstås givande eller tagande av muta. Begreppet korruption kan ha en mycket vidare innebörd men det kommer utelämnas i denna uppsats (Cars 2001). I början av 2000 talet fick fifflet stora rubriker världen om genom att de två stora bolagen Enron och Worldcom gick i konkurs efter att haft höga börsvärden men efter kort tid vara föremål för konkurs (Brulde & Strannegård 2007). Bolagen hade haft svindlande redovisning och massmedia fick snabbt upp ögonen för skandalen vilket medförde att företags moral och trovärdighet ställdes inför granskning (Brulde & Strannegård 2007). Granskningen har medfört att det arbetats fram regelverk för att få tillbaka förtroendet inom den finansiella sektorn (Brulde & Strannegård 2007). Ett ramverk som blivit internationellt erkänt för internkontroll och styrning är COSO-definitionen (COSO). Sverige anses idag vara en av de minst korrupta nationerna i världen (Sydsvenskan). Men under de senaste åren har rubriker i media om skandaler och fiffel med muthärvor som systembolagets i spetsen rubricerats. I systembolagets fall handlade det om mutor för över 1,8 miljoner kronor totalt som delats ut från leverantörer till systembolagsanställda, främst butikschefer (Svt). Men det är inte alltid som mutor är så tydliga som direkta ersättningar till 5

6 butikschefer. Ett exempel är att ett industriföretag erbjöd en freestyle värd 298 kronor till dem som beställer varor för mer än 3290 kronor. Direktören, marknadschefen och försäljningschefen dömdes för bestickning, och reklambyrån för medhjälp till brottet (Arvidsson 2003). Denna handling för att sälja mer kan kännas oskyldig och frågan är hur mycket tanke industriföretaget lagt bakom ifall det skulle var lagstridigt. Christer van der Kwast som är överåklagare vid Riksenheten mot korruption har uttalat sig om de ärenden han får för att behandla (Arvidsson 2003): De flesta som blir föremål för vårt intresse vet inte ens om att de bryter mot lagen Institutet mot mutor (IMM (A)) som är en ideell näringslivsorganisation har funnits sedan 1923 och jobbar mot korruption i Sverige. De arbetar för en god sed vid beslutspåverkan och att motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner. Under slutet av år 2006 överlämnade IMM en granskning av mutlagstiftningen till regeringens justitieminister Beatrice Ask. De menar att lagstiftningen på området behöver en ordentlig översyn samt att klarare regler önskas, definitionen av vad en muta är saknas och det blir domstolen som avgör från fall till fall var gränsen mellan tillbörlig och otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning dras (Dagens miljö). IMM menar att dagens lagstiftning liknar ett lotteri om man skall bli dömd eller inte. Under våren 2008 meddelas att regeringen håller på att ta fram ett direktiv till en utredning som skall se över den rådande korruptionslagstiftningen (Nyhetskanalen). Gåvor är ett fenomen som funnits långt tillbaka i historien. Tidigt fick givandet av gåvor en avgörande roll i samhället för individers status och styrde därför relationen mellan människor (Mauss 1972). I ett samhälle med stor konkurrens mellan företag är det viktigt att skapa goda affärsrelationer för att på långsikt nå maximal effektivitet. Företag har tidigt identifierat fördelar med att krydda sina relationer till andra företag genom att ge gåvor som saker eller aktiviteter, något som kan ses positivt och underlätta för att skapa en långsiktig och nära relation mellan företag. Gåvor kan förstärka ett företags kommunikation med dess intressenter, dels som reklam men även som imageskapande och attitydpåverkande. En god relation till sina intressenter kan vara avgörande på en konkurrensutsatt marknad och utgöra skillnaden mellan succé eller fiasko. Att hålla sig på rätt sida om gränsen för att inte gåvan skall bli en muta är viktig för företagen. Ett misstänkt övertramp som innebär att media får upp ögonen kan vara nog så illa utan att man blivit dömd. Den negativa publicitet det innebär gör att folk lätt uppfattar företagets representanter som förbrytare trots de senare blir friade i eventuell domstolsprövning. 6

7 Tidigare undersökning av den offentliga sektorns föreställning och inställningar kring korruption visade att respondenterna inte närmare hade kännedom till lagstiftningen. De hade även en restriktiv inställning till gåvor och uppvaktningar. En av respondenterna uttryckte en önskan om att denne ser helst att det inte förekommer gåvor inom deras sektor. En annan av respondenterna uttrycker att korrupta handlingar är vanligt inom den privata sektorn (Eriksson & Myrén 2004). Av detta resonemang finner jag det viktigt inte bara för mig själv i kommande yrkesliv utan även för andra som sitter på förtroendeposter i företag att belysa frågan om gåvors relevans och hur lagstiftningen ser ut. Jag fördjupar därför mitt arbete till den privata sektorn och kommer besvara följande kapitels frågor. 1.2 Problemformulering Förekommer gåvor inom den privata sektorn och vad kännetecknar gåvohandlingen? Vad är den privata sektorns uppfattning om vad som är gåva respektive korruption? Vad har privata sektorn för uppfattning på lagstiftningen kring korruption? 1.3 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka om företagen använder sig av gåvor samt deras motiv bakom och att klargöra deras uppfattningar om lagstiftningen när en gåva blir en otillbörlig förmån. Jag vill även skapa mig en uppfattning om företagen arbetar för att minimera risken för korruption inom den egna organisationen. 1.4 Avgränsningar För att göra arbetet mer hanterbart har jag valt att begränsa mig till den privata sektorn i Sverige. Av de företag som intervjuats har endast sådana kontaktats som har en inköpande funktion och en säljande funktion. 7

8 2 Vägen för att uppnå syftet Under följande kapitel kommer jag att beskriva hur jag valde att gå tillväga och varför för att uppnå mitt syfte. En beskrivning av intervju och analysteknik av det empiriska materialet kommer att presenteras samt en diskussion om trovärdigheten. 2.1 Val av metod Syftet med uppsatsen är att undersöka om företagen använder sig av gåvor samt deras motiv bakom och att klargöra deras uppfattningar om lagstiftningen när en gåva blir en otillbörlig förmån. Jag vill även skapa mig en uppfattning om företagen arbetar för att minimera risken för korruption inom den egna organisationen. Starten av arbetet inleddes med att studera sekundära källor (Jacobsen 2002) som webbplatser, tidningsartiklar, litteratur och lagtext inom ämnet för att jag skulle kunna förstå grunderna till problemet. Av det material jag hittade kring gåvor och muta/bestickning skapade jag det teoretiska kapitel som ligger som grund för samlandet av empiri. Den deduktiva datainsamlingsmetoden fann jag bäst lämpad eftersom jag ville skapa mig mer förståelse för problemet innan jag insamlade empiri (Jacobsen 2002). Jag ansåg att en kvalitativ metod skulle vara bäst lämpad för mitt problem då den kan belysa fler nyanser än den kvantitativa (Jacobsen 2002). Den kvalitativa metoden gav mig även den fördelen att det öppnade möjligheterna till följdfrågor samt att jag ville få en djupare förståelse för problemet. Med intervjuer såg jag även en öppning för möjligheten att dialogerna skulle kunna leda till att frågeställningar inom ämnet jag ej hade tänkt på tidigare skulle kunna komma fram. Intervjuer anses förövrigt vara den metod som är mest lämpad när man vill skapa en klarare bild i ett oklart ämne (Jacobsen 2002). 2.2 Intervjuer Av teorin byggde jag min intervjuguide för att kunna jämföra de teoretiska ansatserna med vad det empiriska materialet skulle visa. Frågornas karaktär gjordes under den premissen att ett diskussionssvar skulle komma hellre än ett kort icke nyanserat svar. Respondenterna gavs även möjligheten att tala fritt för att få fler upplysningar av intresse. 8

9 För att få lämpliga personer att intervjua till min empiri sökte jag först inom mitt befintliga kontaktnät inom näringslivet. De personerna var svåra att få kontakt med för intervju därför breddade jag mig och använde internet för att söka upp större företag med en inköpande och säljande enhet. Valet av företag och intervjupersoner gjordes med tanke på att de är berörda av mutlagstiftningen. Därför var inte enmansbolag där ägaren är självständig aktuella för min undersökning. Sex stycken företag tackade jag för en intervju och tid bokades för dess genomförande. Innan intervjuerna genomfördes kontrollerades frågornas relevans och om de skulle täcka in den aktuella frågeställning samt att de även analyserades med handledaren Olle Sonesson för att de inte skulle vara ledande i något avseende utan att respondenterna skulle ges möjligheten att tala fritt. När frågorna hade blivit godkända kunde intervjuerna inledas. Intervjuerna gjordes via telefon på grund av företagens geografiska placering, tidsbrist, samt att det underlättade för respondenterna som hade begränsad tid över för intervjuer. Trots att tid hade bokats i förväg skedde det att respondenten inte hade möjlighet att besvara frågor vid det tillfälle som överenskommelse skett. Detta gjorde att de fick kontaktas igen vilket ledde till att intervjuerna drog ut något på tiden. För att underlätta intervjuerna spelades de in så fokus hamnade på att kunna vara aktiv i diskussionen istället för att fokus skulle hamna på att anteckna svaren. Andra fördelar som jag såg med att spela in intervjuerna var att inga detaljer skulle gå förlorade så att viktiga citat och nyanser kunde fångas upp. 2.3 Analys av intervjuer Analyserna av intervjuerna inledes med att noggrant lyssna av det inspelade materialet. Sen antecknades vad som sagts för att sedan kunna strukturera materialet så det blev hanterbart. Informationen kategoriserades inom de olika områdena gåva och korruption för att mängden data skulle bli lättare att hantera samt att hitta gemensamma uttalanden i form av citat, meningar och tankegångar. Dessa sammanfattades sedan till en löpande text som utgör empirikapitlet i uppsatsen. För att få optimal stuktur delades empirikapitlet in i två huvudavdelningar, gåva och korruption. Det gjordes på grund av att svaren från respondenterna kunde ofta innehålla stora mängder information som ibland inte föll under given fråga varför jag fann det lämpligast att dela upp resultatet. 9

10 2.4 Trovärdighetsdiskussion I forskning är det de två centrala begreppen validitet och reliabilitet man ofta nämner när man ska avgöra dess trovärdighet. Med validitet menas att man mäter det som man verkligen vill mäta, att det är relevant och det vi har fått fram vid mätning av få enheter även gäller för flera (Jacobsen 2002). Reliabilitet har den innebörden att undersökningen är tillförlitlig och trovärdig, att den helt enkelt går att lita på. Den får heller inte innehålla mätfel som kan påverka undersökningens reliabilitet (Thurén 1991). För att höja undersökningens validitet skapades frågorna utifrån att problemet skulle täckas in så att syftet med uppsatsen skulle uppfyllas. Reliabiliteten i undersökningen har jag försökt stärka med att ha ett kritiskt förhållningssätt till genomförandet med insamling av data och dess tolkning och analys. Att telefonintervjuer genomfördes minskar eventuell intervjuareffekt (Jacobsen 2002). Det innebär att respondenten skulle kunna bli påverkad av intryck som intervjuaren sänder ut, som kroppsspråk men även att undersökningen skedde i anonym form vilket förhoppningsvis gjorde respondenterna tryggare och ärligare svar gavs. Det märktes vid kontakt med företagen att detta var ett känsligt ämne och därför var mina frågor inte av den karaktären att de avgjorde om företaget gjort något lagstridigt. För att höja tillförlitligheten vid intervjuerna spelades de in för att inte detaljer och viktiga delar skulle missas, vilket man hade löpt stor risk för om man istället antecknat konversationen. För att minimera risken att intervjuerna skedde vid ett olämpligt tillfälle som skulle påverka svaren negativt ringdes respondenterna upp först för att tillfrågas om en tid som de fann lämplig. 10

11 3 Förståelse för korruption Efter framställningen om vilken metod som har använts presenteras nu teorin som ligger som till grund för förståelsen för korruption. Kapitlet inleds med att beskriva etiska synsätt som styr vårt handlande. Etiken är med för skapa en förståelse hur vi som individer kan tänka. Därefter följer agentteorin som intresserar sig för korrupt beteende mellan huvudman och agent. Agent teorin belyser hur huvudmannens intresse kan kontrolleras och från det känns det naturligt och beskriva hur begreppet intresse styr oss människor. Därefter fortsätter jag med att beskriva det ramverk som fått stor betydelse för att kontrollera handlingar inom organisationer, COSO- definitionen. Kapitlet avslutas med en framställning av fenomenet gåvor och en utförlig beskrivning av när gåvohandlingen övergått till korruptionsbrott enligt Brottsbalken. 3.1 Etik Inom företagsekonomin har de grundläggande ekonomiska modellerna ett antagande om att man handlar för att maximera sin vinst, vilket är det ledande sättet att tänka inom företag (Brytting 1999). Detta sätt att tänka är konsekvensetiskt, att man handlar på ett sätt som ger mest positiva konsekvenser utifrån det värde man sätter som högsta prioritet. Om man handlar så att ens egna värden sätts som första prioritet att uppfylla talar man om etisk egoism (Brytting 1999). Ett annat sätt att tänka inom företagsekonomin är att man skall handla efter de normer, regler eller principer som finns, ett pliktetiskt tänkande. Dessa normer talar om för individerna vad som skall anses som rätt eller fel och företag som har skrivna regelverk presenterar ofta sitt material i en pliktetisk form. De pliktetiska handlingssätten kan stundtals vara mindre ekonomiska i ett kortare perspektiv än vad det konsekvensetiska synsättet kan uppnå. Ett exempel är att företagen aldrig ger mutor även om det leder till att de skulle förlora en affär (Koskinen 1999). Ett sätt för företag att förmå sina anställda att handla på ett önskvärt sätt är att ha företagets grundläggande värderingar och affärsprinciper nedskrivna i ett dokument som blir företagets etiska kod (Brytting 1999). En etisk kod inom ett företag ger en fördel genom att den dels 11

12 stärker företagets identitet. Den arbetande personalen inom företaget är en del av företagets identitet eftersom de reppresenterar organisationen. Den etiska koden visar även ledningens engagemang i frågorna och kan ytterligare användas som marknadsföring genom att den stärker företaget image (Brytting 1999). Företagets värde kan idag ofta bestå av dess immateriella värde som kan höjas genom företagets bild utåt. Det är inte helt problemfritt att implementera en etisk kod i företagen. Forskning har visat spridda resultat på om de skall anses vara effektiva styrmedel eller inte för företagen och sammantaget har man kommit fram till tre olika reaktioner på införandet av etisk kod (Bonnedahl et al. 2007). Den första reaktionen är att Införandet av etiska regler skapar mer ansvarstagande chefer och anställda vilket skulle ge resultatet att företaget får ett bättre etiskt uppträdande, gråzoner mellan tillåtet och otillåtet blir tydligare och regler efterföljs bättre. Den andra reaktionen är att införandet av etiska regler har ingen som helst påverkan på beteendet (och det är heller inte meningen), vilket menar att framtagandet av en etisk kod kommer från ledningen i syfte att skapa förtroende från omgivningen så att företaget image ser bra ut och ingen kan ana att det finns något att anmärka på. Den etiska koden implementeras i företaget men det är ofta bara ett dokument som inte uppmärksammats av de anställda och de känner ofta inte till innehållet. Den tredje reaktionen är att Införandet av etiska regler som är kontraproduktiva; de leder till en avmoralisering. De etiska reglerna identifierar vad som är rätt och fel inom företaget. Det finns då en tendens till att individen lämnar sin egen moral åt sidan och uppfattar att det som inte står i regler skulle vara tillåtet. (Bonnedahl et al. 2007). 12

13 3.2 Intressen Begreppet intresse avser något som en individ strävar efter och vill uppnå (Abrahamsson & Andersen 1998). Våra intressen är något som vi vill skydda och vi engagerar oss utan problem för att försvara oss eller alternativt attackera tillbaka för att bibehålla eller förstärka vår ståndpunkt vid en eventuell konflikt av intressen (Morgan 1999). Vid en analys av vilka intressen som är konkurrerande och vilka som faller samman kan man dela upp intresset mellan tre olika parter. Det första är Uppgiftsintresset som speglar det intresse som finns på arbetsplatsen. Att man som anställd måste sköta sina arbetsuppgifter. Det andra är Karriärintresset som innebär att individen har med sig mål, förhoppningar och visioner till arbetsplatsen som handlar om vad framtiden kan ge dem oberoende av vilken arbetsuppgift de har. Det tredje är Yttre intressen som innefattar personalens personlighet, attityder, värderingar och åsikter. Det yttre intresset kan påverka hur personalen agerar i relation till arbete och karriär. Alla tre intressena kan ibland sammanfalla men endast till en viss del, desto större del som faller samman desto större balans, något som eftersträvas (Morgan 1999). Vid en motsättning av intressen uppstår en konflikt. Det som då sker är att en part vill lyfta sina egna intressen genom att utöva makt över de andra berörda (Abrahamsson & Andersen 1998). Konflikten kan beskrivas som en process där den ena parten utför handlingar i syfte att hindra eller naturalisera handlingar från andra parter. Intresse, girighet och maktbegär anses vara källan till viss sorts korruption, den som sker i kontakten mellan organisationer och som anses vara lite finare och inte syns lika tydligt som den korruption som sker mellan organisationen och allmänheten, något som gör den svår att hantera (Papakostas 2005). För att hantera fenomenet med olika intressen har agentteorin en betydande roll. Den kommer därför presenteras i följande avsnitt. 13

14 3.3 Agentteori Agentteorin är en teori som handlar om den relation som finns mellan huvudmän och agenter, det vill säga ombud (Eriksson - Zetterquist et al. 2005). Relationen kan generaliseras och användas på förhållandet mellan chefer på lägre nivåer och deras underordnade (Hatch 2002), se figur 1. Huvudman Aktieägare Styrelsen Förman Hussäljare Agent Styrelse VD Arbetare Mäklare Figur 1, exempel på huvudman och agent, egen modell, teori från (Eriksson - Zetterquist et al. 2005). Delegationen av ansvar från huvudmannen till agenten sker på grund av att agenten har information eller kunskaper som huvudmannen saknar. I fokus för teorin står problemet att huvudmannen och agenten har olika intressen. Agentproblem finns när huvudmannen och agenten har olika intressen eller uppfattningar och agenten är kapabel till att handla på ett sätt som är svårt för huvudmannen att upptäcka och/eller när agenten har tillgång till mer och bättre information än sin huvudman. Som ett exempel kan vara när en företagsledning ger sig själva stora bonusar och andra förmåner och på så sätt inte handlar enligt aktieägarnas syn på deras uppdrag (Eriksson - Zetterquist et al. 2005). För att undvika Agentproblem är det fyra åtgärder som man bör ta hänsyn till (Andersson 2002), kontrakts utformning, gallrings- & urvalsmekanismer, övervakning & rapporteringsbehov och slutligen institutionella kontroller. Agentteorin löser problemet med olika intressen genom kontraktsutformning för att eftersträva att agentens eget intresse är på samma nivå som huvudmannens intresse. Ett kontrakt innehåller åtgärder och belöningar som utfaller till agenten ifall den uppnår de kraven som finns specificerade i kontraktet. Det finns två huvudtyper av kontrakt i Agentteorin (Norrman 2005). Den ena är beteendeorienterade kontrakt som exempelvis är ordinär timlön som ges för ersättning att man befinner sig på sin arbetsplats. Ofta är kontraktet styrt med regler om att man skall ha ett önskvärt beteende. I Beteendeorienterade kontrakt är det huvudmannen som 14

15 står för risken på grund av att agenten får sitt intresse uppfyllt oavsett om han presterar något, därför är det viktigt att denna typ av kontrakt regleras. Den andra typen av kontrakt är resultatorienterade kontrakt, agenten får endast sitt utbytte om denne uppfyller det krav som kontraktet med huvudmannen innehåller. Med ett sådant kontrakt är det agenten som får ta risken. Gallrings & urvalsmekanismer handlar om upphandlingen av rätt person. Information om en Agents egenskaper och kompetens kan vara kostnadskrävande för huvudmannen att erhålla. När väl ett kontrakt mellan parterna kommit till stånd kan det vara en mycket hög kostnad att bryta det. Övervakning & rapportering handlar om vilka typer av alarmerande signaler och kontrollsystem man skall använda sig av. Om det är något speciellt område man vill följa upp för att verkligen se vad agenten utför. Den enklaste lösningen på problemet skulle vara att kräva att agenten skulle rapportera all relevant information och handlingar den vidtagit för att undvika undangömd information eller aktivitets brist. Men det skulle ta allt för mycket tid och flytta fokus från huvudsysslan för att vara effektivt. Ett alternativ för att inte huvudmannen skall drunkna i information från agenten är att denne tillsätter utredningar och revideringar för att få en översyn på agentens arbete. Institutionella kontroller menar att man bygger in en kontrollerande funktion i verksamheten, att ett beslut måste godkännas av två parter exempelvis. Då minskar risken att agenten handlar på ett sätt som inte är välkomnat av huvudmannen. Det ger ett säkrare system men blir också trögare. En modell som blivit internationellt erkänt för intern kontroll och styrning är COSO definitionen. En presentation av dess funktion kommer i följande kapitel. 3.4 COSO definitionen Efter diverse redovisningsskandaler har intresset för ökad kontroll i företagen väckts. Därför har en kommite i USA, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), tagit fram en definition av intern kontroll som skall kunna användas av alla intressenter för alla slags företag och organisationer. COSO- definitionen består av fem delar som den interna kontrollen delas in i (FAR 2006), kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollåtgärder, information & kommunikation och sist övervakning & uppföljning. 15

16 Den första, kontrollmiljö, behandlar etik, integritet, ledarskapsstil, ansvarsfördelning, organisatorisk uppbyggnad samt engagemang och styrning från företagsledningen och styrelsen (FAR 2006). Kontrollmiljön är själva grunden för de andra delarna i den interna kontrollen. Kontrollmiljön anger vilken disciplin och struktur som råder inom företaget. Riskbedömning avser att ledningen delvis skall bedöma hur risken för att mutbrott skall inträffa är. Den bör även resultera i de kontrollmål företaget skall ha. Kontrollåtgärder tar upp att ett bra skydd mot korruption innebär att det krävs genomtänkta och sammanhängande riktlinjer, rutiner och kontroller av efterlevnad. Exempelvis handlar det om fördelning av arbete och ansvar, om attestrutiner etc. Information & kommunikation avser att företaget genomsyrar hela organisationen med informationen om riktlinjer och ansvar. Det kan ske genom utbildningar eller ett annat effektivt kommunikationssystem. Övervakning & uppföljning behandlar att de kontroller företaget har måste följas upp. De måste kontrolleras så de fungerar och om brister uppdagas måste de åtgärdas (Riksrevisionen 2006:8). 3.5 Gåvor Gåvor är ett fenomen som funnits långt tillbaka i historien. Tidigt fick givandet av gåvor en avgörande roll i samhället för individers status och styrde därför relationen mellan människor (Mauss 1972) Vad kännetecknar en gåva Om man slår upp ordet gåva i ett uppslagsverk så får man fram definitionen: gåva, överlåtelse av fast eller lös egendom utan vederlag (Nationalencyklopedin (B)). I den företagsekonomiska och juridiska litteraturen har man försökt definiera begreppet närmare men man hänvisar ofta till den civilrättsliga tolkningen. Enligt Regeringsrätten finns det inget allmängiltigt begrepp för vad som klassas som gåva, men att alla gåvor borde uppfylla följande tre rekvisit samtidigt (Antonson & Båvall 2001), förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt. 16

17 Med förmögenhetsöverföring förstås att gåvotagaren skall berikas på givarens bekostnad. Om den som tar emot gåvan lämnar ersättning för vad han tagit emot som motsvarar gåvans värde anses rekvisitet inte uppfyllt. Gåva är även uteslutet om värdet mellan parternas prestationer skiljer sig men det beror på att den ena parten gjort en bättre affär (Silfverberg 1992). Med frivilighet menas att prestationen inte grundar sig i någon rättslig förpliktelse, som exempelvis skadestånd (Silfverberg 1992). I frivilighetsbedömningen får man även ta med de fall där man kompenserar gåvotagaren för utförd arbetsinsats eller tjänst som den utfört åt givaren. Har prestationerna ett starkt samband eller ser man dem som helt fristående från varandra, vid ett fristående förhållande uppfylls trots allt rekvisitet (Silfverberg 1992). Med gåvoavsikt avses inom juridiken och i allmänt språkbruk ett psykiskt förhållande (Påhlsson 2000). Av senare års rättsfall har istället domstolarna bestämt rekvisitet gåvoavsikt på helt objektiva grunder, givarens vilja eller psykiska känsla har inte avgjort (Påhlsson 2000) Ge, ta emot och återgälda Ett gåvoutbyte följer vissa regler (Mauss 1972). Man kan kalla det för att gåvan har speciella normer som är tre till antalet. För det första att det är en plikt att ge gåvor, vilket följs av att det är en plikt att ta emot gåvor för att slutligen det är en plikt att ge gengåvor (Mauss 1972). Att bryta mot dessa normer leder till att parterna skulle få en fientlig inställning gentemot varandra. En given gåva skall återgäldas, om den inte gör det sänker det statusen på den som tog emot den, speciellt om den togs emot utan någon tanke på att ge tillbaka en gåva. Om man avstår från att ta emot eller att man skulle låta bli att ge en motprestation är en förlust av prestige. Tiden som går innan en gåva återgäldas kan bli socialt betydelsefull, när den ena parten besitter den högre statusen kan den använda sig av strategiska och taktiska handlingar (Nationalencyklopedin (B)). Med dagens lagstiftning finns det en viss tendens att försöka begränsa verkan av gåvans tre normer (Mauss 1972). 3.6 Korruption Efter presentationen av gåvor och dess verkningar faller det sig naturligt att övergå till att förklara när en gåva inte längre är tillåten i juridisk mening. En utförlig beskrivning av korruptionsbrott kommer att ske och lagstiftningen finns även i bilaga 2. 17

Fem flaskor vin och en cabbe? Ja, tack! eller...

Fem flaskor vin och en cabbe? Ja, tack! eller... Institutionen för ekonomi Handledare: Professor Carl Martin Roos Datum: 2005-06-01 Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Fem flaskor vin och en cabbe? Ja, tack! eller... en undersökning om hur muta

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

Revisorns skadeståndsansvar inför förändring

Revisorns skadeståndsansvar inför förändring Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbnor Avollaj Revisorns skadeståndsansvar inför förändring En studie utifrån revisorns perspektiv Auditor s liability facing change A study based on the auditor

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR

REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR Handelshögskolans Civilekonomprogram/ Undergraduate Programme in Business Studies Bachelor Thesis, ICU2008:22 REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR Vilka argument talar för respektive emot att revisionspliktens avskaffande

Läs mer

Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse

Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse Institutionen för företagsekonomi Rose-Marie Gustavsson Anna Nyström Linda Åhlin Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse Crime in accountancy - A study of its

Läs mer

Mäklaryrkets etik och moral

Mäklaryrkets etik och moral Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Företagsekonomi 61 90 hp Kandidatuppsats 15 hp Mäklaryrkets etik och moral en studie om kommersiell anständighet Författare: Carina Åhlander 661214

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor

Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor Företagsekonomiska Institutionen Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2004 Handledare: Stefan Schiller

Läs mer

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Magisteruppsats i Företagsekonomi Extern redovisning och företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Jan Marton Anna Karin Pettersson

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer

Mutor och bestickning i byggbranschen

Mutor och bestickning i byggbranschen Handelsrätt C Department of Commercial Law Uppsats HT 2005 Institutionen för Handelsrätt Författare: Martin Mörman & Karin Sundh Handledare: Kjell Adolfsson Sammanfattning Mutor och bestickning har fått

Läs mer

Mutskandalen inom Systembolaget

Mutskandalen inom Systembolaget Kriminologiska institutionen Mutskandalen inom Systembolaget Butikschefernas förklaringar till sina mutbrott samt subkulturens inverkan på deras brottsliga handlingar Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi

Läs mer

Handledning mot mutor

Handledning mot mutor *Skatteverket 1(25) Dnr 131 552805-06/121 Handledning mot mutor Huvudkontoret, Personalavdelningen www.skatteverket.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress 171 94 Solna Solna strandväg

Läs mer

Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten

Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten Hur påverkas kontrollen av företag inom restaurangbranschen? Magisteruppsats i Externredovisning Vårterminen 2008 Handledare: Gudrun Baldvinsdottir

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Reglerna om revisorsrotation

Reglerna om revisorsrotation Reglerna om revisorsrotation Oberoende vs. kvalitet Maria Ekeblad Frida Larsson Humaniora och samhällsvetenskap Företagseknomi Kandidatuppsats 15hp Bengt Bengtsson Karin Brunsson 2013-06-20 Frida Larsson

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Ny skuldsaneringslag

Ny skuldsaneringslag Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Susanne Andersen Christine Gauffin Ny skuldsaneringslag - Ett snabbare och enklare förfarande? - Hur borgenärsgynnande är lagen? Företagsekonomi C-uppsats 15

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Revisionsvalet i byggbranschen

Revisionsvalet i byggbranschen Revisionsvalet i byggbranschen - Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring valet av revision? Författare: Anton Holkvik Patrik Nygren Handledare: Thommie Burström

Läs mer

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG 2013-04-23 53 Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare EXAMENSARBETE 2005:054 SHU Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare En fallstudie i Norrbotten Christian Andersson Johan Eriksson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar

Läs mer