DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNING AV BEGREPPEN DRIFT, UNDERHÅLL OCH INVESTERING FÖRVALTNING NÄTVERKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNING AV BEGREPPEN DRIFT, UNDERHÅLL OCH INVESTERING FÖRVALTNING NÄTVERKET"

Transkript

1 DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNING AV BEGREPPEN DRIFT, UNDERHÅLL OCH INVESTERING NÄTVERKET FÖRVALTNING

2 , har på uppdrag av Samverkansforum och nätverket Förvaltning kartlagt och jämfört hur de olika medlemsorganisationerna definierar begreppen drift, underhåll och investering, samt underliggande begrepp. I rapporten visas bland annat vilka likheter och olikheter som i nuläget råder bland medlemmarna inom området. Därutöver innehåller rapporten också rekommendationer om fortsatt arbete för att möjliggöra jämförelser mellan medlemsorganisationerna inom området. SWECO FM KONSULTERNA Gullbergs Strandgata Göteborg Telefon Telefax SWECO FM Konsulterna ingår i SWECO PROJEKTLEDNING AB Org.nr Ingår i SWECO-koncernen

3 Sammanfattning Denna rapport redovisar begrepp, definitioner samt gränsdragningar inom området drift, underhåll och investering för fastigheter och lokaler bland medlemmarna inom nätverket Förvaltning som ingår i Samverkansforum. Uppdraget från nätverket förvaltning innebär att göra en kartläggning av hur de olika medlemsorganisationerna definierar och använder begreppen drift, underhåll, och investeringar, samt underliggande begrepp. Kartläggningen visar att det finns stora likheter i tillämpningen av begrepp och definitioner mellan medlemmarna och därmed också förutsättningar för jämförelser på en grov nivå, förutsatt att vissa anpassningar görs av definitioner och gränsdragningar och att jämförelserna avser byggnader av samma slag. Administration Begreppet administration används relativt lika bland medlemmarna. De vanligaste underbegreppen är central administration, förvaltningsadministration, fastighetsadministration, försäkring samt fastighetsskatt. Drift Begreppet drift tillämpas i stor utsträckning på likartat sätt bland medlemmarna, undantaget Svenska Kraftnät. Terminologimässigt är underbegreppen mediaförsörjning, tillsyn och skötsel vanligast. Underhåll Begreppet underhåll används i stor utsträckning på likartat sätt bland medlemmarna. Vanliga underbegrepp är planerat underhåll och felavhjälpande underhåll. Tre av medlemmarna sorterar begreppet akut underhåll som drift vilket innebär att justeringar måste göras innan jämförelser kan göras mellan medlemsorganisationerna. Investering Sex medlemmar definierar begreppet investering, där samtliga har upprättat en egen definition. Gränsdragningen mellan planerat underhåll och investering är ett generellt problem i branschen. Här bör Samverkansforum ta initiativ till en rekommendation när det gäller utifrån vilka utgångspunkter som begreppet underhåll skall definieras tekniska eller ekonomiska? Vår rekommendation är att medlemmarna tills vidare använder begrepp och definitioner enligt Aff 04, vilket beskrivs i 2:a stycket avsnitt 5. Vidare rekommenderar vi att Samverkansforum tar ett aktivt ansvar för att det kommer fram moderna och effektiva rekommendationer när det gäller tillämpningen av aktivitetsbegrepp för fastighetsförvaltningen, 3:e stycket avsnitt 5.

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Projektgenomförande Medlemsorganisationernas verksamheter Begrepp och definitioner inom drift, underhåll och investering Begrepp Definitioner Administration Drift Underhåll Investering Behov av justeringar Rekommendationer...16 Bilaga 1 - Förstudie Rätt Begrepp

5 1 Inledning År 2001 bildades Samverkansforum till följd av regeringens uppdrag att utveckla byggherrerollen genom förbättrad byggherresamverkan inom statlig verksamhet. Samverkansforum består av totalt 13 medlemmar som alla är statliga myndigheter eller bolag. Inom Samverkansforum sker arbetet främst i nätverk som spänner över flera verksamhetsområden. Ett av nätverken, Förvaltning, startade sin verksamhet år 2005 och har som mål att utbyta erfarenheter och utveckla en effektiv förvaltning inom områdena fastighetsdrift, underhåll och energi. 1.1 Bakgrund I nuläget har medlemsorganisationerna i nätverket Förvaltning inte helt entydiga begrepp, definitioner och gränsdragningar inom områdena drift, underhåll och investeringar, vilket försvårar jämförelser mellan organisationerna. För att möjliggöra korrekta jämförelser krävs att medlemsorganisationerna använder sig av samma begrepp och definitioner. 1.2 Syfte Utredningen ska kartlägga och jämföra hur de olika medlemsorganisationerna definierar och använder begreppen drift, underhåll, och investeringar, samt underliggande begrepp. Vidare ska utredningen ange rekommendationer om fortsatt arbete i nätverket för att möjliggöra jämförelser mellan medlemmarna. Att undersöka hur drift, underhåll och investeringsbegreppen mäts i den ekonomiska redovisningen har inte ingått i uppdraget. 1.3 Projektgenomförande Kartläggningen genomfördes via telefonintervjuer. Som förberedelse för intervjuerna fick kontaktpersonerna var sitt frågeformulär. Intervjuerna genomfördes under juli augusti Kontaktpersoner hos de olika medlemsorganisationerna framgår av listan. Banverket Kenth Carlsson Fortifikationsverket (FORTV) Anders Ingelmark Jernhusen AB Henrik Sköldberg Luftfartsverket (LFV) Stefan Stenberg Naturvårdsverket (NV) Rickard Arvidsson Riksantikvarieämbetet (RAÄ) Ulf Hofstedt Riksdagsförvaltningen (Riksdagsförv.) Arne Holmqvist Sjöfartsverket (SjöV) Kjell Jacobsson Specialfastigheter (Specialfast) Mats Adell Statens Fastighetsverket (SFV) Patrik Häggstrand Svenska Kraftnät (SvK) Per Kvarnefalk Vasallen AB Sören Hellström Vägverket Bo Persson 1

6 Som ytterligare underlag för utredningen bad vi att få ta del av medlemsorganisationernas skriftliga dokumentation avseende definitioner och tillämpning av de aktuella begreppen. I vissa fall har definitionerna lästs upp per telefon. Skriftlig dokumentation har erhållits från: - Banverket (Aff 04) - Fortifikationsverket (Aff 04) - Statens Fastighetsverk - Specialfastigheter (Aff 04) - Sjöfartsverket - Svenska Kraftnät Ansvarig konsult för uppdraget har varit Jakob Faergemann, SWECO FM Konsulterna. 2

7 2 Medlemsorganisationernas verksamheter För att jämföra hur medlemmarnas olika verksamheter påverkar möjligheterna till jämförelser inom området kan bland annat två separata indelningar göras. Dels de medlemmar som har fastighetsförvaltning som kärnverksamhet och de som inte har det, samt de medlemmar som utgörs av statliga myndigheter respektive statliga bolag. Tabell 1. Fastighetsförvaltande och ej fastighetsförvaltande medlemmar samt statliga myndigheter och statliga bolag Fastighetsförvaltning som kärnverksamhet Fastighetsförvaltning som stöd till annan kärnverksamhet Statliga myndigheter Statliga bolag Fortifikationsverket Banverket Banverket Jernhusen AB Statens Fastighetsverk Luftfartsverket Fortifikationsverket Specialfastigheter AB Jernhusen AB Naturvårdsverket Luftfartsverket Vasallen AB Specialfastigheter AB Riksantikvarieämbetet Naturvårdsverket Vasallen AB Riksdagsförvaltningen Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket Svenska Kraftnät Vägverket Riksdagsförvaltningen Sjöfartsverket Svenska Kraftnät Statens fastighetsverk Vägverket Gemensamt för medlemmarna inom nätverket är att samtliga är statliga byggherrar och förvaltare. Samtidigt arbetar medlemmarna utifrån olika förutsättningar, där några har fastighetsförvaltning som kärnverksamhet medan andra inte har det. Vidare är några av medlemmarna statliga myndigheter medan andra är aktiebolag, vilka har att följa aktiebolagslagen och de redovisningsregler som gäller för aktiebolag. För att öka transparensen i börsföretagen och harmonisera reglerna ska samtliga noterade företag inom EU tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin koncernredovisning från och med 1 januari Reglerna gäller inte för statliga myndigheter eftersom statliga verk inte omfattas av den EU-förordning som kräver tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Däremot kräver staten att de statliga bolagen, exempelvis Jernhusen, Specialfastigheter och Vasallen, ska upprätta sin årsredovisning i enlighet med IFRS. I de nya redovisningsreglerna definieras bland annat vad som ska redovisas som investeringar respektive kostnader för reparationer och underhåll. Enligt de nya reglerna ska aktivering ske av åtgärder som innebär ekonomisk nytta i framtiden, dvs. där företaget kan få större intäkter eller annan nytta om åtgärden genomförs. Separat redovisning och avskrivning av komponenter är också ett tydligt krav. 3

8 3 Begrepp och definitioner inom drift, underhåll och investering Avsnittet redovisar vilka begrepp och definitioner inom drift, underhåll och investeringar som medlemsorganisationerna i nuläget använder sig av. Även begreppet administration och dess definition har kartlagts. Att undersöka hur drift, underhåll och investeringar mäts i den ekonomiska redovisningen har inte ingått i uppdraget. 3.1 Begrepp En sammanställning av begreppen redovisas i tabell 2. I tabellen redovisas dels huvudbegrepp och dels de underindelningar som används hos respektive medlem. Färgfälten i tabellen visar att de aktiviteter som står i den vänstra kolumnen används av respektive medlem oavsett om de har någon särskild underindelning för begreppet eller inte. 4

9 Tabell 2. Jämförelse av begrepp inom administration, drift, underhåll och investering Begrepp Fastighetsförvaltning som kärnverksamhet Fastighetsförvaltning / lokaler som stöd för annan kärnverksamhet FORTV SFV Jernhusen Specialfast. Vasallen Banverket LFV NV RAÄ Riksdagsförv. SjöV Vägverket SvK ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM Adm av egna Central adm Central adm Fastighetsadm Central adm Central adm Adm av hyror Adm av hyror Adm av hyror eller inhyrda lokaler Förvaltn. adm Förvaltn. adm Fastighetsadm Förvaltn. adm Förvaltn. adm Fastighetsskatt Fastighetsskatt Fastighetsskatt Fastighetsskatt Fastighetsskatt Fastighetsskatt Fastighetsskatt Försäkring Försäkring Försäkring Försäkring Försäkring Försäkring Övrigt Drift adm Felanmälan Konsulter DRIFT DRIFT DRIFT DRIFT DRIFT DRIFT DRIFT DRIFT DRIFT VA, avlopp, väg; DRIFT DRIFT DRIFT DRIFT DRIFT Mediaförsörjn. Mediaförsörjn. Mediaförsörjn. Media Mediaförsörjn. Mediaförsörjn. Mediaförsörjn. Mediaförsörjn. Belysning Media Mediaförsörjn. Värme, vatten, el Avbrottsplan. Tillsyn Tillsyn Tillsyn & skötsel Tillsyn Besiktning Tillsyn Tillsyn Tillsyn och vård Stationsberedsk. Skötsel Skötsel Skötsel Skötsel Skötsel Skötsel Skötsel Skötsel Driftövervakning Renhållning Skötsel Kopplingar Städning Städ Städ Renhålln. & städ Städning gem utr Städ Rengöring Reläomst Avfallshantering Sophantering Avfallshantering Avbrottsbegäran Akut uh Akut uh < 10 tkr Viss reparation Reparation uh Reparationer UNDERHÅLL UNDERHÅLL UNDERHÅLL UNDERHÅLL UNDERHÅLL UNDERHÅLL UNDERHÅLL UNDERHÅLL UNDERHÅLL UNDERHÅLL UNDERHÅLL UNDERHÅLL UNDERHÅLL UNDERHÅLL Felavhjälp. uh Felavhjälp. uh Felavhjälp. uh Felavhjälp. uh Felavhjälp. uh Felavhjälp. uh Utvändigt uh Avhjälpande uh Avhjälpande uh Akut uh Akut uh Akut uh Akut uh Akut uh Invändigt uh Akut uh Akut uh Övr felavhj. uh Övr felavhj. uh Övr felavhj. uh Övr felavhj. uh Plan. avhj uh Förebygg. uh Fb.uh/tillstkontr Förebygg. uh Förebygg. uh Planerat uh Planerat uh Planerat uh Planerat uh Planerat uh Planerat uh Planerat uh Planerat uh Planerat uh Övrigt Hyrgästanpass. INVESTERING INVESTERING INVESTERING INVESTERING INVESTERING INVESTERING INVESTERING INVESTERING INVESTERING INVESTERING INVESTERING INVESTERING INVESTERING INVESTERING Nyinvestering Nyinvestering Nyinvestering Reinvestering Ombyggnad Reinvestering Reinvestering Övrigt Hyrgästanpass. Strategisk inv. Övrigt Värdehöjande uh Kommersiell inv. 5

10 Huvudbegrepp Samtliga medlemmar använder huvudbegreppen administration, drift, underhåll och investering. Däremot skiljer sig medlemmarna åt vad gäller underindelning av huvudbegreppen och vad som ingår i begreppen. Administration Begreppet administration används relativt lika bland medlemmarna, både bland dem som har fastighetsförvaltning som kärnverksamhet och de som inte har det. De vanligast förekommande underbegreppen är central administration, förvaltningsadministration, fastighetsadministration, försäkring samt fastighetsskatt. Banverket och Svenska Kraftnät är de enda medlemmar som inte tillämpar några underbegrepp till administration. Banverket samlar sina aktiviteter i huvudbegreppet medan Svenska Kraftnät sorterar all administration till åtgärder under begreppet och i den mån det är möjligt läggs administration ut på entreprenörer. Drift De vanligaste underindelningarna är mediaförsörjning, tillsyn och skötsel. Tio av medlemmarna tillämpar i nuläget något eller samtliga av dessa underbegrepp. I begreppet skötsel ingår som regel städning och renhållning. Sex medlemmar har valt att särredovisa städning som ett eget underbegrepp. Övriga lägger städning eller renhållning i begreppet skötsel. Begreppet akut underhåll sorteras ibland under drift och ibland under underhåll, vilket försvårar jämförelser mellan medlemmarna. Fortifikationsverket, Vasallen, Naturvårdsverket och Vägverket lägger reparationer (akut underhåll) i drift, där Fortifikationsverket och Vasallen enbart gör det om åtgärden understiger ett visst belopp. Övriga medlemmar sorterar akut underhåll som underhåll. De medlemmar som har fastighetsförvaltning som kärnverksamhet har en mer enhetlig underindelning av drift än de medlemmar som ej har fastighetsförvaltning som kärnverksamhet. Exempelvis används inte begreppen media eller tillsyn av Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Vägverket. Inte heller skötsel används bland två av dessa medlemmar. Fortifikationsverket sorterar begreppsmässigt driftadministration under administration, men i den ekonomiska internredovisningen ingår den i drift och underhåll. Dessutom sorterar flertalet medlemmar försäkringar och fastighetsskatt under administration, trots att det inte är administrativa aktiviteter. Svenska Kraftnät redovisar i begreppet drift enbart åtgärder som är relaterade till drift av kraftledningar, varför deras underbegrepp inte kan jämföras med övriga medlemmar. 6

11 Underhåll De flesta medlemmarna indelar underhåll i planerat underhåll, som används av nio medlemmar, (fel)avhjälpande underhåll som används av sju medlemmar och akut underhåll som används av sex medlemmar. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet samt Statens Fastighetsverk har inte angett någon underindelning. Hos Jernhusen ingår hyresgästanpassningar i underhållsbegreppet. Planerat underhåll och hyresgästanpassningar måste dessutom understiga en kostnad av kr för att betraktas som underhåll, annars räknas det som investering. Några större skillnader i tillämpning av begrepp mellan medlemmar som har fastighetsförvaltning som kärnverksamhet och övriga har inte konstaterats. Investering De flesta medlemmarna använder inga underbegrepp till investering. Jernhusen använder begreppen nyinvestering, ombyggnad, hyresgästanpassning och värdehöjande underhåll, de senare för åtgärder som överstiger kr. Luftfartsverket använder begreppen nyinvestering, strategisk investering, kommersiell investering och reinvestering. 7

12 3.2 Definitioner I detta avsnitt redovisas de definitioner som medlemmarna använder för huvud och underbegreppen inom områdena administration, drift, underhåll och investering. Definitioner redovisas enbart i de fall där definitionen finns beskriven i text hos medlemsorganisationen. Vissa medlemmar kan i ord förklara vad som menas med ett begrepp, men om definitionen inte finns dokumenterad inkluderas den inte i rapporten Administration Huvudbegrepp Enbart en medlem, Banverket, har definierat huvudbegreppet administration. Definitionen överensstämmer med Affs (Avtal för fastighetsförvaltning) definition och lyder arbete som omfattar behandling av information inom ramen för en verksamhet. Övriga medlemmar har ingen dokumenterad definition av begreppet administration. Underbegrepp Fortifikationsverket och Jernhusen har beskrivit vad som ingår i respektive underbegrepp. Beskrivningarna redovisas i tabell 3, där det konstateras att båda beskrivit central administration på samma sätt, medan förvaltningsadministration skiljer sig åt. Tabell 3. Definition av underbegrepp till administration Definition av underbegrepp till administration Org Begrepp Beskrivning Banverket - - FORTV Jernhusen Central administration Förvaltnings administration Central administration Kostnader för styrelse, verksledning och centrala staber vid huvudkontoret inklusive övergripande IT-kostnader Kostnader för förvaltning av fastighetsbeståndet, d.v.s. alla kostnader för administration på FO- och VO-nivå vilka inte utgörs av projektadm Kostnader för styrelse, verksledning och centrala staber vid huvudkontoret inklusive övergripande IT-kostnader Förvaltnings Kostnader för förvaltning av fastighetsbeståndet, d.v.s. alla kostnader för administration administration på AO- och MO-nivå vilka inte utgörs av projektledning LFV - - NV - - RAÄ - - Riksdagsförv. - - SjöV - - Specialfast. - - SFV - - SvK - - Vasallen - - Vägverket - - 8

13 3.2.2 Drift Huvudbegrepp Sex medlemmar har en dokumenterad definition av begreppet drift, som redovisas i tabell 4. Övriga medlemmar har en uppfattning om vad de avser med begreppet, men har ingen skriftlig definition varför dessa definitioner utelämnas. Banverket, Fortifikationsverket och Specialfastigheter definierar begreppet drift enligt Affs terminologi. Sjöfartsverket, Statens Fastighetsverk samt Svenska Kraftnät har upprättat egna definitioner. Svenska Kraftnäts definition avser drift av kraftledningar och stationer. Sjöfartsverkets definition avser främst drift av farledshållningen, men används även för fastigheter. Tabell 4. Definition av huvudbegreppet drift Banverket Definition av huvudbegreppet drift Åtgärder med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt. (enligt Aff 04) FORTV Åtgärder med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt. (enligt Aff 04) Jernhusen - LFV - NV - RAÄ - Riksdagsförv. - SjöV Schemalagd planerad aktivitet för en verksamhet för att uppnå största effektivitet. Specialfast. SFV SvK Vasallen - Vägverket - Åtgärder med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt. (enligt Aff 04) Åtgärder vid tillsyn och skötsel och inre skötsel av byggnader inklusive mark med ett förväntat intervall mindre än ett år för att upprätthålla avsedd funktion hos installationer och förv.objekt. Kombination av alla tekniska och adm åtgärder i avsikt att åstadkomma en krävd prestation från en enhet med hänsyn till nödvändig anpassning till ändringar i externa förhållanden. 9

14 Underbegrepp Tre medlemmar, Banverket, Fortifikationsverket samt Specialfastigheter, har definierat sina underbegrepp till drift. De definierade underbegreppen är mediaförsörjning, tillsyn samt skötsel. Samtliga definierar begreppen enligt Aff Mediaförsörjning Driftåtgärder som omfattar tillförsel av el-energi, vatten, bränsle, gas, tryckluft, fjärrvärme och fjärrkyla samt tv, radio, tele- och datorsignaler - Tillsyn Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning och rapportering av eventuella avvikelser - Skötsel Driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial Övriga medlemmar har ingen skriftlig definition av sina underbegrepp till drift Underhåll Huvudbegrepp Åtta medlemmar har definierat huvudbegreppet underhåll, enligt tabell 5. Banverket, Fortifikationsverket samt Specialfastigheter definierar begreppet enligt Affs definitioner. Resterande fem medlemmar har upprättat egna definitioner. Gemensamt för samtliga definitioner är att underhåll syftar till att återställa eller bibehålla en funktion hos ett objekt. 10

15 Tabell 5. Definition av underhåll Definition av huvudbegreppet underhåll Banverket Åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning. (enligt Aff 04) FORTV Åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning. (enligt Aff 04) Jernhusen Åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning samt hyresgästanpassningar och planerat underhåll under 100 tkr. LFV - NV Åtgärd för att bibehålla en byggnads ursprungliga funktion. RAÄ - Riksdagsförv. - SjöV Åtgärd för att vidmakthålla en anläggnings normala driftfunktion och/eller kapitalvärde samt normala prestanda samt för att förebygga okontrollerade driftstörningar. Specialfast. Åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning. (enligt Aff 04) SFV Åtgärder som utförs för att behålla eller återställa fastigheterna i dess ursprungliga skick och där varaktigheten är längre än ett år. SvK Kombinationen av tekniska och administrativa åtgärder, inklusive övervakning, avsedda att bibehålla eller återställa en enhet till ett sådant tillstånd att den kan utföra en krävd funktion. Vasallen - Vägverket - Underbegrepp Fem medlemmar definierar sina underbegrepp till underhåll. Banverket, Fortifikationsverket och Specialfastigheter definierar sina begrepp enligt Affs terminologi. Fortifikationsverket använder ytterligare två underbegrepp, tillståndskontroll samt förebyggande underhåll, vars definitioner är upprättade inom organisationen. Jernhusen definierar felavhjälpande underhåll, enligt Affs definitioner. Även planerat underhåll följer Affs rekommendationer, men avgränsas till att gälla kostnader under kr. Sjöfartsverket har egna definitioner för begreppen förebyggande och avhjälpande underhåll. Övriga åtta medlemmar har i nuläget inga tydliga definitioner av, i de fall det förekommer, underbegrepp till underhåll. 11

16 Tabell 6. Definition av underbegrepp till underhåll Definition av underbegrepp till underhåll Org Begrepp Definition Felavhjälpande Underhåll som syftar till att återställa en funktion som Underhåll oförutsett nått en oacceptabel nivå. (Aff 04) Banverket Akut uh Felavhjälpande underhåll som behöver utföras snarast. (Aff 04) Övrigt felav- Felavhjälpande underhåll som inte är akut underhåll. (Aff 04) Hjälpande uh Planerat uh Underhåll som är planerat till tid, art och omfattning. (Aff 04) Felavhjälpande Underhåll som syftar till att återställa en funktion som Underhåll oförutsett nått en oacceptabel nivå. (Aff 04) Akut uh Felavhjälpande underhåll som behöver utföras snarast. (Aff 04) Övrigt felav- Felavhjälpande underhåll som inte är akut underhåll (Aff 04) FORTV Hjälpande uh Planerat uh Underhåll som är planerat till tid, art och omfattning. (Aff 04) Tillståndskontroll Grundlig periodisk statuskontroll av funktion eller delfunktion hos specifikt objekt. Förebyggande uh Utgörs av underhåll baserat på tillståndskontroll. Felavhjälpande Underhåll som syftar till att återställa en funktion som Jernhusen Underhåll oförutsett nått en oacceptabel nivå. Hyresgästanpassning Hyresgästanpassningar under 100 tkr. Planerat uh Underhåll som är planerat till tid, art och omfattning, under 100 tkr. LFV - - NV - - RAÄ - - Riksdagsförv. - - Felavhjälpande Underhåll som syftar till att återställa en funktion som Underhåll oförutsett nått en oacceptabel nivå. (Aff 04) Specialfast. Akut uh Felavhjälpande underhåll som behöver utföras snarast. (Aff 04) Övrigt felav- Felavhjälpande underhåll som inte är akut underhåll. (Aff 04) Hjälpande uh Planerat uh Underhåll som är planerat till tid, art och omfattning. (Aff 04) Förebyggande Planerad åtgärd som utförs i syfte dels att vidmakthålla en anläggnings SjöV Underhåll normala driftfunktion och/eller kapitalvärde samt normala prestanda. Avhjälpande Oplanerade åtgärder för att vid driftstopp eller haverier Underhåll återställa en anläggning till normal drift. SFV - - SvK - - Vasallen - - Vägverket

17 3.2.4 Investering Huvudbegrepp Sex medlemmar definierar huvudbegreppet investering. Samtliga har upprättat egna definitioner inom organisationen. Gemensamt för fem av medlemmarna är att de definierar investering som någon form av värdehöjande åtgärd. Undantaget är Fortifikationsverket som definierar begreppet som en resurs man har nytta av under flera år framöver. Tabell 7. Definition av investering Definition av investering Banverket Vad gäller investering i byggnader avses standardhöjande åtgärder eller att nya funktioner tillförs. Åtgärderna är oftast värdehöjande. FORTV Anskaffning av resurser som man har nytta av under flera år framöver Jernhusen Värdehöjande utgifter LFV Anskaffning av varaktiga produktionsresurser som ökar värdet av verkets tillgångar NV - RAÄ - Riksdagsförv. - SjöV - Specialfast. Åtgärder som är värdehöjande för fastigheten SFV Åtgärder som medför en stadigvarande värdehöjning av fastigheter. SvK - Vasallen - Vägverket - Underbegrepp Kartläggningen visade att tre medlemmar använder underbegrepp till begreppet investering. Av dessa har två, Jernhusen samt Svenska Kraftnät, beskrivit sina underbegrepp som redovisas i tabell 8. Tabell 8. Definition av underbegrepp till investering Beskrivning av underbegrepp till investering Org Begrepp Definition Jernhusen SvK Nybyggnation Ombyggnation Värdehöjande uh Hyresgästanpassning Reinvestering Uppförande av ny byggnad, inklusive exploaterings- och projekteringsutgifter Värdehöjande ombyggnation av befintlig fastighet, som inte avser planerat underhåll eller hyresgästanpassning Värdehöjande underhåll som inte är felavhjälpande, över 100 tkr Värdehöjande anpassning av en lokal för en hyresgäst, över 100 tkr. När investeringen har uppnått teknisk livslängd sker en ersättningsinvestering. I redovisningen tas då den ursprungliga investeringen bort och ersätts av det nya investeringsvärdet. 13

18 4 Behov av justeringar För att få fram kvalitetssäkrade underlag för analyser och jämförelser räcker det inte med enhetliga begrepp och definitioner. Det är också viktigt med en enhetlig och konsekvent tillämpning av begreppen, inte minst i den ekonomiska redovisningen. Det har inte ingått i uppdraget att studera hur ekonomiska redovisningen ser ut med mätområden i redovisningsplanen och tillämpningar i den praktiska redovisningen. Vår erfarenhet är dock att det är ganska vanligt att en och samma åtgärd redovisas på olika sätt. Ibland som avhjälpande underhåll, ibland som planerat underhåll och ibland som reinvestering. Här följer en sammanfattning av justeringar som behöver göras för att kostnadsjämförelser av huvudbegreppen ska vara möjliga. Administration Fastighetsskatt och försäkringar bör lyftas ut och redovisas separat. Eftersom kostnaderna bestäms utifrån helt andra utgångspunkter än vilka administrativa aktiviteter som utförs. Drift Vår bedömning är att jämförelser på huvudbegreppet drift är en alltför grov nivå för att dra intressanta slutsatser. Vid jämförelser bör man åtminstone skilja mellan mediaförsörjning och tillsyn och skötsel enligt Affs schema över drift- och underhållstermer (Aff-definitioner 04). Vid jämförelser av kostnader för mediaförsörjning måste man dessutom klara ut om de redovisade kostnaderna inkluderar drift och underhåll av egen produktionsanläggning eller enbart köp av energi och vatten. Akut underhåll som definieras som drift bör flyttas till underhåll, i enlighet med Affs terminologi. På samma sätt bör reparationer som Vasallen, Naturvårdsverket och Vägverket definierar som drift flyttas till underhåll. Underhåll Även begreppet underhåll är en alltför grov nivå för att dra intressanta slutsatser. Vår bedömning är att man bör skilja mellan (fel)avhjälpande och planerat underhåll, för att kunna analysera kostnaderna för respektive begrepp. Höga kostnader för avhjälpande åtgärder har ofta sin grund i eftersatt planerat underhåll. Justeringar bör även göras för Jernhusens hyresgästanpassningar så att de aktiviteter som tas med i jämförelsen stämmer överens mellan organisationerna. Investeringar Av kartläggningen framgår att Luftfartsverket och Svenska Kraftnät använder begreppet reinvestering. Det framgår inte av underlagen hur övriga organisationer hanterar motsvarande aktiviteter. Sannolikt förekommer de både som planerat underhåll och som investeringar. 14

19 Gränsdragningen mellan planerat underhåll och investeringar är ett generellt problem i branschen, där tillämpningen i den ekonomiska redovisningen många gånger får styra vilka aktiviteter som definieras som underhåll respektive investeringar. Se avsnitt 5. Schema över drift- och underhållstermer Drifttermer, huvudgrupper drift mediaförsörjning tillsyn skötsel Underhålltermer, huvudgrupper underhåll felavhjälpande underhåll (reparation/utbyte) Planerat underhåll akut underhåll övrigt felavhjälpande underhåll underhåll Källa: Aff-definitioner 04 15

20 5 Rekommendationer Slutsatsen av kartläggningen är att det finns stora likheter i tillämpningen av begrepp och definitioner mellan medlemmarna och därmed också förutsättningar för jämförelser på en grov nivå, förutsatt att vissa anpassningar görs av definitioner och gränsdragningar och att jämförelserna avser byggnader av samma slag. Eftersom det pågår flera branschutvecklingsprojekt som syftar till att bland annat utveckla underhållsbegreppet föreslås att medlemmarna tills vidare enas om att använda Affs begrepp och definitioner. Med Aff som utgångspunkt bör varje organisation se över sin ekonomiska redovisning så att underlagen för kostnadsjämförelser mellan organisationerna är enhetliga. Vidare rekommenderar vi att Samverkansforum tar ett aktivt ansvar för att det kommer fram moderna och effektiva rekommendationer när det gäller tillämpningen av aktivitetsbegrepp för fastighetsförvaltningen. Inom U.F.O.S. (Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor) planeras en revidering av skriften Rätt begrepp som publicerades Bakgrund till revideringen är att det skett en omfattande utveckling inom flera områden med bäring på begrepp och definitioner sedan boken skrevs. En utveckling som kommer ur ett ökat behov av kvalitetssäkrad fastighetsinformation för att mäta och följa upp fastighetsföretagets prestationer, utveckla och förbättra arbetsrutiner samt för att underlätta informationsutbyte och samverkan mellan olika organisationer. Denna utveckling gäller i hög grad Samverkansforums medlemmar. Här följer några exempel på utvecklingsområden som beskrivs i en förstudie inför nya Rätt begrepp. Förstudien är gjord av SWECO FM Konsulterna och bifogas denna rapport 1. Begreppet underhåll En fråga som behöver klaras ut är om begreppet underhåll ska definieras utifrån en teknisk eller ekonomisk utgångspunkt. Med en teknisk utgångspunkt är underhåll alla åtgärder som syftar till att återställa en funktion. Detta synsätt innebär att underhåll kan redovisas både som reinvesteringar och som direktförda kostnader i den ekonomiska redovisningen. Med en ekonomisk utgångspunkt är underhåll åtgärder som kostnadsförs direkt, till skillnad från reinvesteringar som skrivs av över tiden. Detta synsätt innebär att en och samma åtgärd kan definieras som underhåll vid ett tillfälle och som reinvestering vid ett annat tillfälle. Inom CEN pågår utvecklingen av en ny underhållsstandard (CEN/TC 319 Maintenance) med målet att stärka och harmonisera området underhåll som profession. Bakgrunden är att underhåll har genomgått en omfattande utveckling, från att tidigare ha handlat om att förhindra slitage och driftstörningar, till att idag vara en planerad verksamhet som ska bidra till företagets effektivitet och en ekologiskt hållbar miljö. Prioriterade områden i utvecklingsarbetet är underhållsmanagement, prestationsmätning och underhåll av byggnader. Vår rekommendation är att Samverkansforum tillsammans med U.F.O.S. tar initiativ till en rekommendation när det gäller gränsdragningen mellan underhåll och investeringar. 1 Förstudien bifogas med tillstånd av Sveriges Kommuner och Landsting. 16

Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation

Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation Vad har jag köpt? Vems är ansvaret? Vad är Aff? Vad är Aff? Upphandlingsreglemente för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster Accepterat och känns igen av parterna Reglerar vad som köps

Läs mer

Aff: s användningsområden

Aff: s användningsområden Vad är Aff? Per Lilliehorn Vad har jag köpt? Vems är ansvaret? 1 Aff: s användningsområden Förfrågningsunderlag vid entreprenadupphandling Kontraktshandlingar för förvaltningsentreprenad Kvalitetssäkring

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

Föreläsning. Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering. Byggnadsekonomi

Föreläsning. Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering. Byggnadsekonomi Föreläsning Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering Byggnadsekonomi Fastighetsmarknaden Trög marknad Varje komponent har lång livslängd Litet tillskott varje år

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2 1(15) Bilaga 1-1. Allmänt Kvalitetsmåtten för inrikes fastighetsdrift mäter effektiviteten i driftorganisationen och ska genomföras inom inrikes förvaltning oavsett om driften bedrivs i egen regi eller

Läs mer

SAMVERKANSFORUM - ETT SAMARBETSPROJEKT LÄGESREDOVISNING 2007-12-31

SAMVERKANSFORUM - ETT SAMARBETSPROJEKT LÄGESREDOVISNING 2007-12-31 Sidan 1 av 10 SAMVERKANSFORUM - ETT SAMARBETSPROJEKT LÄGESREDOVISNING 2007-12-31 SAMVERKANSFORUM BANVERKET - FORTIFIKATIONSVERKET - JERNHUSEN AB LUFTFARTSVERKET - NATURVÅRDSVERKET RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

SAMVERKANSFORUM - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 1 (8)

SAMVERKANSFORUM - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 1 (8) SAMVERKANSFORUM - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 1 (8) VERKSAMHETEN 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 GEMENSAMMA MÅL OCH AKTIVITETER 4 VERKSAMHET I NÄTVERKEN 5 Hållbar utveckling Kvalitetskedjan Regler

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

Nya Aff. Varför en ny Aff? Projektmål 2015-04-19. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Nya Aff. Varför en ny Aff? Projektmål 2015-04-19. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Nya Aff Varför en ny Aff? Lanserad 1995 Stor förändring på marknaden Branchpraxis Större uppdateringar 1999, 2004, 2006 Stor mängd dokument Obalans mellan tjänster 2 Projektmål Totala antalet dokument

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

SAMVERKANSFORUM - ETT SAMARBETSPROJEKT LÄGESREDOVISNING 2006-12-31

SAMVERKANSFORUM - ETT SAMARBETSPROJEKT LÄGESREDOVISNING 2006-12-31 Sidan 1 av 14 SAMVERKANSFORUM - ETT SAMARBETSPROJEKT LÄGESREDOVISNING 2006-12-31 SAMVERKANSFORUM BANVERKET - FORTIFIKATIONSVERKET - JERNHUSEN AB LUFTFARTSVERKET - NATURVÅRDSVERKET RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-12-06 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-12-06 1 STYRELSEN 2005-12-06 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 6 december 2005, klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027

Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027 Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027 Gränsdragningar mellan Samfälligheten och kommunen Vad är GA1 och GA2 GA1 avser de som har en

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan MILJÖARBETET UNDER 200 Lokal miljöpåverkan 200 20-08-7 (4) Fortifikationsverket under året 200 den lokala miljöpåverkan Fortifikationsverkets verksamhet finns över hela landet och huvudkontoret är placerat

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

Aff infoträff systemleverantörer

Aff infoträff systemleverantörer Aff infoträff systemleverantörer 2012-11-22 1 Program Presentation av föreningen Aff och projektet Nya Aff Nya grundstrukturen Framtida samarbete med systemleverantörer och andra användare av Affkoderna

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Arbetsgruppen för bildande av Byggbranschens Kvalitetsråd

Arbetsgruppen för bildande av Byggbranschens Kvalitetsråd Regeringens uppdrag genom Miljödepartementet enligt regeringsbrev nr 29/99, 99-11-25 till Banverket, Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Luftfartsverket och Vägverket att bilda ett byggbranschens kvalitetsråd,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

Handledning Redovisning av komponenter. Stöd till de myndigheter som ska dela upp sammansatta anläggningstillgångar i komponenter ESV 2015:33

Handledning Redovisning av komponenter. Stöd till de myndigheter som ska dela upp sammansatta anläggningstillgångar i komponenter ESV 2015:33 Handledning Redovisning av komponenter Stöd till de myndigheter som ska dela upp sammansatta anläggningstillgångar i komponenter ESV 2015:33 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter

Läs mer

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 Utgifter för ombyggnad av råvind till kontor uppgående till 2 459 tkr Utbyte av slitna plast- och heltäckningsmattor till motsvarande

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Uppdaterat 2015-07-03 1 (9) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB En grund två vägar! Traditionell fastighetsförvaltning Verksamhetsanknutna tjänster Gemensamma dokument Förvaltning 1 Verksamhetsanknutna tjänster Definition

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB Definition Strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att enfastighet ellerverksamhetska fungera effektivt. FM skall arbeta

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Bygga för driftbarhet!!

Bygga för driftbarhet!! Bygga för driftbarhet!! Bygga för förvaltningsbarhet!! 1 Nytt golv Valt för förvaltningsbarhet? Det tycker INTE lokalvården!! kwh/bra 290 270 250 230 210 190 170 1997 1998 1999 2000 Förvaltning /Driftoptimering

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Vägledning för energikartläggning i stora företag Vägledning för energikartläggning i stora företag Inför energikartläggningen Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Publikationer utgivna av

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Upphandlingssamverkan D-U Inledning

Upphandlingssamverkan D-U Inledning Inledning 1/7 Nu Reflektioner Resursläget Mycket på gång e-stelle! Inköp är mycket Inköp Upphandling Anskaffning Spendanalys Leverantörmarknadsanalys Strategi Anbudsinfordran Anbudsutvärdering Förhandling

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB Definition Strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en fastighet eller verksamhet ska fungera effektivt. FM skall

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Allmän beskrivning av företaget

Allmän beskrivning av företaget Allmän beskrivning av företaget 1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET 1.1 Företagets organisation Tom Hansson Bygg- och fastighetsutveckling AB är ett företag som bedriver konsult-, utvecklings- och utbildningsverksamhet

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(8) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Förmedlingsbestämmelser husägare

Förmedlingsbestämmelser husägare Förmedlingsbestämmelser husägare Besiktning och fotografering Stockholm Skärgårdsstugor AB bedömer möjligheten att förmedla er hus med hänsyn till standard, läge och disponibla veckor. Om objektet motsvarar

Läs mer

Kommentarer till Budget 2010 v6

Kommentarer till Budget 2010 v6 Kommentarer till Budget 21 v6 Budgeten har genomgått smärre revideringar sedan resultatet för 29 blivit klart. Investeringarna har utökats med en ram för eventuell anskaffning av ny spilloljetank. Investerings-

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

2006-12-22 Komponenter och byggnadsinventarier

2006-12-22 Komponenter och byggnadsinventarier Bertil Dersén Ekonomi 046-755 00 08 bertil.dersen@skane.se Styrande dokument för komponentavskrivningar och byggnadsinventarier Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Ventilationsaggregat Värmeundercentr al Ställverk

Läs mer

Exempel på att införa komponentredovisning på ett gammalt avloppsreningsverk

Exempel på att införa komponentredovisning på ett gammalt avloppsreningsverk Exempel på att införa komponentredovisning på ett gammalt avloppsreningsverk Generellt tillvägagångssätt vid införande Följande punkter sammanfattar hur några huvudmän i Sverige arbetat när de infört komponentavskrivningar.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av K3-regelverket och dess

Läs mer