2015 (NUSU) 2015 (NUSI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 (NUSU) 2015 (NUSI)"

Transkript

1 Rapport 2015 Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare 2015 (NUSU) Nationell utvärdering av Sveriges innovationssystem av uppfinnare 2015 (NUSI) Claes Göran Hammar, Innovationsstrateg Hans Erik Nilsson, Innovatör se 1 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweIn

2 2 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

3 ISBN: (pdf) ISBN: (tryck) Nr: NUSU 2015:1 samt NUSI 2015: Omslag: GraphicStock 3 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

4 4 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

5 Innehållsförteckning i. Om Swedish Innovators sid 7 ii. Bakgrund sid 9 iii. Inledning sid 11 iv. Slutsatser och rekommendationer sid 13 v. Faktatabell sid 17 Del 1 Rapport nationell undersökning av Sveriges uppfinnare sid 19 Om uppfinnare sid 21 Om idéer sid 25 Om uppfinningar sid 27 Om innovationer sid 35 Om immaterialrätt sid 51 Övriga frågor sid 59 Del 2 Rapport nationell utvärdering av Sveriges innovationssystem sid 67 i. Slutord sid 81 vi. Undersökningsmetod sid 83 vii. Källhänvisning och referenser sid 85 viii. Bilagor sid 87 5 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

6 6 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

7 Swedish Innovators Swedish Innovators är en insamlingsstiftelse, grundad av uppfinnaren, entreprenören och innovatören Hans Erik Nilsson. Swedish Innovators stöds nationellt av uppfinnare, uppfinnarföreningar och näringsliv. Insamlingsstiftelsens huvudsyfte Utdrag ur stiftelsens stadgar: Swedish Innovators är en oberoende och obunden stiftelse med syfte att stödja och stimulera utveckling av innovationsmiljön i Sverige. Stödja idébärare och uppfinnare med information, rådgivning samt ekonomiskt, för att fler idéer och uppfinningar skall bli innovationer d.v.s. nå ut till marknaden. Swedish Innovators ändamål Swedish Innovators tillgodoser ändamålet med stiftelsen, genom att anslag fördelas till opinionsbildning samt direkt eller indirekt som stöd till idébärare, uppfinnare och innovatörer. Swedish Innovators främsta verksamhetsområden 1. Serviceorganisation till Sveriges idébärare, uppfinnare och innovatörer oavsett vart eller hur de verkar. 2. Intressebevakning av områden som berör innovation ex uppfinningar, entreprenörskap, innovations politik. 3. Omvärldsbevakning inom EU och på andra internationella marknader, trender, rapporter. Mer information finns på: 7 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

8 8 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

9 Bakgrund Grundenn till bildandet av stiftelsen Swedish Innovators utgår från den aktuella innovationsmiljö som föreligger för Sveriges uppfinnare. Underr bildandet av stiftelsen, framkomm i kontakter med uppfinnare över hela Sverige, en mängd information, påståenden samt uppgifter om hur olika förhållanden och miljöer negativt påverkar Sveriges uppfinnare. Utifrån dessa uppgiftslämnare och källor, konstaterades att: a) b) Det saknas en nationell undersökning hos Sveriges uppfinnare om hur de uppleverr Sveriges innovationsmiljö. Bristen på en sådan undersökning utifrån verkligheten hos målgruppen m d.v.s. uppfinnare, ger en förklaring till varför Sveriges innovationssystem inte är ä optimeratt för en fungerande innovationsmiljö, där människor medd idéer och uppfinningar r som vill kommersialisera sin idé, borde stödjas av innovationssystemet. Detta förklarar varför Sverige i internationell jämförelse, har en 3:e plats i antal uppfinningar, men plats 22 i antal innovationer, beräknat per capita. c) Avsaknaden av ett verklighetsanpassat innovationssystem medförr risk att Sveriges innovationssatsningar i form av investeringar av våra skattemedel slår fel samt att detta hindrar Sveriges tillväxt, minskar sysselsättning samt välfärd. Dessa punkter kompletterats av fler rapporter inom andra delar av innovationsområdet som lämnats av bl. a Riksrevisionen, Tillväxtanalys, branschorganisationer m fl. Det framkommer som anmärkningsvärt att undersökningar inte skett utifrån målgruppen (uppfinnare och innovatörer), källor och rapporter. Ett behov av en årlig undersökning av v Sveriges uppfinnare förelåg. Swedish Innovators har härmed tagit uppdraget i enlighet med sina stadgar att årligen genomföra Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare (NUSU) och Nationell undersökning av Sveriges innovationssystem av Sveriges uppfinnare (NUSI). Detta sker som grund till den programförklaring som avser riktlinjer och arbete för Swedishh Innovators under kommande verksamhetsår samt som statistisk information till nationella och internationella myndigheter, beslutsfattare och organisationer. Vid kommande års undersökningar sker jämförelser med föregåendee års undersökningar för att mäta samt redovisa förändringar samtt utveckling och som dessutom kompletteras med nya och relevanta r frågor som framkommit under undersökningen. 9 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweIn

10 10 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

11 Inledning Sveriges idébärare och uppfinnare har en avgörande betydelse för Sveriges S framtid. Det är ur idéer, problemlösningar och uppfinningar, som Sverige har byggt upp sin nuvarande välfärd och ekonomiska stabilitet genom ettt antal kända, internationella företag. Alla dessa företag började med idékraftiga, motiverade personer, som sedermera utvecklat verksamhetenn till internationella storföretag. På samma sätt som Sveriges välstånd skapat fram till idag, behöver Sverigess framtid byggas på nya idéer och uppfinningar som genererar ökad sysselsättning och välfärd för Sverige. För att uppnå dessa mål behövs en miljö som ger förutsättningar för människor med idéer och uppfinningar att testa och utveckla dessa.. Det behövs även en förståelse f för att alla idéer och uppfinningar inte leder till internationella storföretag, men att småföretag eller 100 medelstora företag, tillsammanss uppnår samma resultat som ett storföretag. Det är mängden och kvalitén på alla idéer som skaparr förutsättningar för en ökad mängd innovationerr i Sverige. Vidare behövs en acceptans och metoder för att ur misslyckade projekt hämta erfarenheter och kunskap för att lära samt utvecklas av dessa. Risken är inte att misslyckas, m den största risken r för Sverige är att ingen vågar misslyckas! En minskad risk att misslyckass ökar naturligt villigheten till nya investeringar och satsningar på innovationer. Idag finns uppfinnare inom 3 huvudområden: A. Akademi B. Näringsliv C. Fria uppfinnare d.v.s. privatpersonerr som uppfinner självständigt och utan stöd Denna rapport kommer tydligt att visa hurr främst de fria uppfinnarna försatts i ett utanförskap i Sveriges innovationssystem, detta trots att de står bakom 1/3 del av Sveriges främsta innovationer. Vi vill aktivt arbeta för ett optimerat innovationssystem i Sverige, som s stödjer alla uppfinnare som lämnar bidrag till Sveriges välfärd och framtid. Ett innovationssystem som ärr baserat på verkliga förhållanden och ettt som för Sverige och dess medborgare, ger en optimal samhällsnytta. Undersökningen visar även att det förekommer en omfattande brist på jämlikhett och jämställdhet då idébärare, uppfinnare och innovatörer är försatta i ett utanförskap genom att de stårr utanför innovationssystemet. Exempelvis går en omfattande andel av Sveriges satsningar på innovationer (totalt mer än 31,5 miljarder kronor/år) till innovationssystemets administrationn och förvaltning som har i uppdrag att stödja utvecklingen av flerr innovationer. Bl.a. Tillväxtanalys och Riksrevisionen har rapporterat brister i innovationssystemets effektivitet. Dessutom riktas innovationsstödet i stor omfattning till etablerade företag, vilket motverkar nya företag att växa fram. Rapporten visar attt alla uppfinnare inte vill starta företag, menn Sveriges innovationssystem är fokuserat på att varje uppfinnare skall starta och driva företag. Vidare saknas ekonomiskt stöd i s.k. försådd (finansiering innan företagsstart) ) som behövs för att utveckla en idé/uppfinning genom framtagning av prototyper, nyhetsgranskning, ansökan om patent 11 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweIn

12 etc. Detta finansieras på grund av bristen på innovationsstöd, istället av uppfinnaren själv, som då använder privat beskattade medel. Detta leder till att färre idéer/uppfinningar utvecklas. Uppfinnare har svårt att hitta rätt innovationsstöd då det finns mängder med olika organisationer som har i uppdrag att bistå utveckling av idéer och uppfinningar till att bli innovationer. Innovationssystemet är svårt att överblicka och slutar ofta med att uppfinnaren inte orkar leta för att hitta rätt stöd. Vi har i arbetet med denna rapport ställt oss frågan, är verkligen innovationssystemet till för uppfinnaren d.v.s. kunden? Ibland upplever vi att det känns tvärtom! Svaret är dock enkelt, för har vi inga människor med idéer och uppfinningar, då har vi heller inga innovationer alls. Avslutningsvis, Swedish Innovators består varken av politiker eller beslutsfattare, däremot är vi både engagerade och angelägna om att delta i de delar som av debatten som kan gynna en framväxande ökning av antalet innovationer. Vårt syfte med denna undersökningsrapport är att ge politiker och beslutsfattare större förståelse och kunskap om de människor som ligger bakom den idé/uppfinning som ens möjliggör en innovation. Vi vill också informera om hur tidigare beslut påverkat innovationsmiljön för idébärare och uppfinnare för att möjliggöra nya förbättrade beslut. Vi har fått mycket positiv respons av uppfinnare och innovatörer för att vi tagit initiativet till denna undersökning, vilket visar på både behovet som intresset hos Sveriges uppfinnare. Vi lever alla i Sverige och vi vill alla fortsätta att leva i ett välmående Sverige! Uddevalla den 22 april 2015 Claes Göran Hammar Innovationsstrateg Uppfinnare, entreprenör, innovatör Hans Erik Nilsson Stiftare Swedish Innovators Uppfinnare, entreprenör, innovatör 12 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

13 Slutsatser och förslag Swedish Innovators har via Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare och Nationell undersökning av Sveriges innovationssystem av Sveriges uppfinnare genomfört en undersökning bland Sveriges uppfinnare. Syftet har varit att undersöka hur uppfinnare anser det är att vara uppfinnare i Sverige samt hur de upplever att det är att vara användare av Sveriges innovationssystem. Undersökningsresultatet har som målsättning att användas till träffsäkrare och mer optimerade innovationssatsningar för Sverige. Slutsatser Det kan utifrån undersökningens resultat, konstateras att det finns ett antal förhållanden och faktorer som påverkar uppfinnares möjligheter att bära fram idéer och uppfinningar som kan bli innovationer. Detta styrks också av den rapport som The Global Innovation Index 2014 lämnar, där Sverige har en 3:e plats i antal uppfinningar, men plats 22 i antal innovationer beräknat per capita. (Not: Innovation är när uppfinningen är ute på marknaden!) Någonting händer eller händer inte, som ger resultatet plats 22 och detta är en avsevärd förlust för Sverige. En fristående uppfinnare får idag en ytterst liten andel i Sveriges innovationssatsningar, endast 0,12 % når fram till idébärare, uppfinnare och innovatörer samtidigt som dessa enligt en rapport (Källa: Reforminstitutet) lämnar 33 % av Sveriges 100 främsta innovationer. Detta förhållande saknar jämlikhet och jämställdhet, när andra delar av innovationsområdet erhåller många miljarder i stöd samt i samma rapport som ovan, lämnar betydligt färre innovationer som resultat. De organisationer som har i uppdrag att stödja utvecklingen av innovationer i Sverige ställer tidiga och ultimata krav på resultat, så till den grad att en uppfinnare skall redovisa en prognos på omsättning och vinst, långt innan idén eller uppfinningen ens är klar. Det är naturligt att en uppfinnares första tanke inte är att starta ett företag. Det är många och kostsamma steg innan en uppfinning är mogen för marknaden och skyddad av immaterialrättsliga skydd (ex patent, designskydd). En idé/uppfinning utvecklas ofta som en lösning på andra problem än vad som initialt var tanken. Sveriges innovationssystem är vidare fokuserat på att en uppfinnare skall starta och driva ett företag, vilket inte är enligt uppfinnares önskan. Undersökningen visar att ca 50 % vill sälja eller licensiera ut sin uppfinning, för att få möjligheten att fortsätta utveckla nya idéer och uppfinningar. De krav och system som verkar för att alla uppfinnare skall starta och driva företag, överensstämmer idag inte alls med verkligheten. Detta är en starkt hämmande faktor som minskar innovationsutvecklingen i Sverige. Tänk jämförelsevis, om alla som vill bli lärare tvingas starta en skola? Vi menar nu inte att uppfinnare är sämre än andra på att starta företag, vi menar att förväntningar och krav är orimligt ställda. Det finns idag ett helt orimligt förhållande, där uppfinnare förväntas ha en multitalang i att kunna lösa problem, utveckla en uppfinning och ta fram en prototyp, söka patent och sedan kommersialisera den ut på marknaden med tillhörande behov. Det finns veterligen ingen annan yrkesgrupp i Sverige, där det ställs dessa orimliga krav. Det förväntas att uppfinnaren skall klara av allt i innovationsprocessen och när hen inte gör det, så hindras uppfinnaren från att erhålla samhällets stöd. Kvinnliga och unga idébärare är underrepresenterade i undersökningen. Det kan finnas flera orsaker, bl. a kan detta bero på att Sverige av gammal tradition haft mer innovationer inom tekniska områden såsom ex. tillverkningsindustrin. Samhället behöver dock sociala 13 innovationer inom NUSU skola, 2015:1 vård & och NUSI omsorg. 2015:1 SweI

14 Slutsatser och förslag I bedömningen huruvida en idé eller uppfinning går att kommersialisera, bedöms denna i ett mycket tidigt skede. Under en utvecklingsprocess, kan en idé/uppfinning utvecklas till något som den initialt inte var avsedd för och att då kan utvecklingen hämmas genom att det inte medges ekonomiskt stöd i tidiga skeden s.k. försådd. Kraven på budget, lönsamhet och tillväxt är således oerhört svåra att ställa på en uppfinning som befinner sig i en pågående d.v.s. inte avslutad utvecklingsprocess. Brist på budget eller affärsplan vid ansökningar hos en stödorganisation medför idag att ansökt stöd avslås och detta föranleder en uppenbar risk att möjliga innovationer går förlorade. I arbetet med att föra en idé till innovation, finns ett antal faktorer som innebär att innovationsprocessen blir dyr och utdragen. Svårigheter att hitta rätt stöd, söka och få finansiering, hitta partners, leverantörer och personal mm innebär att uppfinnare, banker, investerare och innovationsorganisationer får en onödigt lång finansieringsperiod. En snabbare omsättning av en s.k. hållbar uppfinning d.v.s. när uppfinningen anpassats för marknaden, innebär att finansieringsperioden kortas ned och snabbare kan omsättas i nya idéer, uppfinningar och investeringar. Långa handläggningstider är fördyrande och hindrande. Det finns återkommande en rapportering och diskussion om hur uppfinningar och innovationer uppstår. Det behövs här ett klargörande, att varken idéer eller uppfinningar uppstår utan att det finns människor bakom. Det är människor som ser ett problem och utifrån sitt tänkande, för fram en idé på hur problemet kan lösas. Återkommande läser vi uttalande och rapporter om att Sverige skall satsa på innovationer, men det är för sent i processen. En innovation har redan nått marknaden och det är långt tidigare som satsningarna behövs. En innovation bedöms av marknaden och behöver därför inget stöd. Det behöver utvecklas en innovationsmiljö, där misstag är accepterat, utan annan konsekvens än själva lärdomen. Lärandet av misstag är själva grunden i utvecklingen av en uppfinning. Sverige behöver minska risken att misslyckas, för att fler skall våga utveckla sina idéer och uppfinningar, med stöd av banker och investerare m fl. som ser ökade möjligheter till avkastning, som i sin tur medverkar till ett innovativt och ekonomiskt hållbart Sverige. 1 av 4 uppfinnare rapporterar att de blivit lurade eller bestulna på sina uppfinningar. Internationella undersökningar visar parallellt, att under 2015 kommer intrång i immaterialrättsliga rättigheter att kosta 15,3 biljoner kronor (ca 4 ggr Sveriges BNP!). Inom EU beräknas 1,2 miljoner arbetstillfällen förloras samt i Sverige en förlust på miljarder kronor (Källa: Tradoc 2014). Detta är till omfattande skada för såväl enskilda uppfinnare, investerare som för Sverige. Uppfinnare som blivit lurade och bestulna, kommer att sprida sin negativa berättelse, vilket får fler att bli försiktiga samt minskar riskvilligheten hos uppfinnare, banker, finansiärer och även innovationsorganisationer. Det finns i innovationsmiljön ytterligare förhållanden som saknar jämlikhet, mångfald och jämställdhet. Konsekvensen av detta är att Sverige tappar innovationskraft. Vi lever idag av det som Svenska uppfinnare och innovatörer skapade förr, vi behöver då idag skapa det som vi skall leva av i framtiden! Den kraften ligger hos Sveriges uppfinnare! Det finns andra av varandra oberoende rapporter som pekar på samma resultat som denna undersökning. 14 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

15 Slutsatser och förslag Förslag Swedish Innovators föreslår politiker, beslutsfattare och myndigheter att utifrån undersökningens resultat och andra samstämmiga rapporter verka för att Sveriges innovationsmiljö optimeras utifrån verkliga förhållanden genom att vara: Enkelt Stödjande Risktagande Verklighetsbaserat Konkreta förslag Att alla former av beslut avseende innovationer oavsett om det är lokalt, regionalt eller nationellt, hämtar synpunkter och förslag från en representation av idébärare, uppfinnare, entreprenörer och innovatörer för att få en återkoppling från målgruppen för åtgärderna. Minst en representant för de fristående uppfinnarna bör ingå i det nybildade innovationsrådet. Att Sveriges för målgruppen oöverskådliga innovationssystem med många aktörer utreds och förenklas. Att Tillväxtanalys uppdrag utökas med s.k. innovationsrevison med uppgiften att granska och förelägga avseende effektiviteten av Sveriges innovationsinvesteringar, handläggningstider mm. Det konstateras som orimligt att uppfinnare skall behöva starta och driva företag för att få möjlighet till finansiering och istället skall ges möjligheten att utveckla fler idéer och uppfinningar genom att kraven på budget och lönsamhetskalkyler i s f finansieras av en externt sakkunnig som utför detta arbete åt uppfinnaren. Ansökningar av innovationsstöd förenklas, erbjuder personligt stöd vid behov samt att behandlingstiden förkortas för att minska finansieringsperioden. Uppfinnare ges möjligheten att få en sakkunnigt kreativ bedömning av sin idé och uppfinning på ett tidigt stadium, för att minimera att dessa förloras vid alldeles för tidiga krav på budget och lönsamhet. Stödet ökar till uppfinnare och att ökningen sker i form av ekonomisk försådd för att stödja utveckling av fler prototyper, forskning, nyhetsgranskning och avtal, för att uppfinnare inte skall begränsas i sitt arbete av användningen av egna privat beskattade medel. Förväntan på att uppfinnare skall ha en orealistisk multitalang elimineras och att uppfinnare möts och stöds utifrån sina personliga förutsättningar och behov. Öka skyddet av Sveriges uppfinnares immaterialrättsliga rättigheter genom att Ekobrottsmyndigheten erhåller en utökad verksamhet med att förebygga, utreda och ingripa mot alla former av intrång, stölder och manschettbrottslighet mm av immaterialrättsliga tillgångar. Inrättande av särskilda entreprenörsprogram som kan utveckla uppfinnares uppfinningar. Innovationsprocessen och därmed investerings och finansieringsperiod förkortas genom enklare och snabbare handläggning där att en idé snabbare förs till innovation. Övervakar reformen för patent och marknadsöverdomstolen så att den fullföljs inom utsatta ramar. Sveriges SCB innovationssyst och andra myndigheter får i uppdrag att särskilja statistik och rapportering mellan start av innovationsföretag och vanliga företagsstarter för att möjliggöra bättre uppföljning. 15 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

16 Slutsatser och förslag Förstärker nuvarande exportorganisationer att hjälpa till så att innovationer lanseras på fler marknader parallellt genom ökat stöd med finansiering, lokala kontakter/nätverk vilket snabbare ökar export och kassaflöde. Detta medför även att ett immaterialrättsligt skydd uppnås genom att detta mättar lokala marknader innan kopiering sker. Detta blir ett effektivt alternativ till kostsamma och tidskrävande ansökningsprocesser för ex. patent. Att skolor och vårdutbildningar m.fl. får tillgång till information och rutiner om innovationer samt hur dessa fångas upp och omvandlas till innovationer för vidare förmedling till personal och elever. Stöd till uppfinnarföreningar ekonomiskt för upprättande av kansli och uppfinnarverkstäder för att skapa en kreativ miljö där idéer kan utvecklas till s.k. hållbara uppfinningar. Sveriges innovationsorganisationer eller privata finansiärer stödjer kommersialisering. Genom lagstiftning och ändrade konsekvensförhållanden minskar risken med att misslyckas och istället verkar för lärandet av misslyckandet. (J m f r hur man gör inom forskningen) Att benämningen riskkapital tas bort i innovationssammanhang och att detta istället benämns innovationskapital. (Risken ur samhällets synpunkt är inte förlusten av kapital, risken är att det inte kommer fram tillräckligt antal innovationer) Att regeringen eliminerar att statlig innovationsfinansiering avslås grundat på att annan med /motfinansiering avslås grundat på deras lägre riskvillighet samt krav på säkerhet (enligt Riksrevisionens rapport RiR 2014:1) Det genom utbildningsinsatser, information och möten verkas för en ökad förståelse och acceptans mellan uppfinnares behov av en kreativa och ostrukturerad miljö, med samhällets behov av struktur. Det behövs utökad kunskap, förståelse samt acceptans för att alla behövs. Alla miljöer, ärenden, beslut och bemötande som hanteras inom Sveriges innovationsmiljö skall baseras på jämställdhet, mångfald och jämlikhet i alla avseenden och att det finns explicit inskrivna i styrdokument för verksamheten. En jämförelse En fungerande innovationsmiljö skapas på samma sätt som i naturen, där det krävs en gynnsam miljö för att ett frö skall kunna växa. Utan en gynnsam miljö, växer det inte! 16 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

17 Faktatabell Denna faktatabell innehåller en översikt över de tendenser som framkommit i undersökningen av Sveriges uppfinnaree och utvärderingen av Sveriges innovationssystem av Sveriges uppfinnare. Ca hälften av uppfinnarna är medlemmar i en uppfinnarförening 1 av 3 uppfinnare är medlemmar i SUF Det finns i genomsnitt 5 idéer perr uppfinnare En idébärare eller uppfinnare arbetar i genomsnitt ca 3 år på sin idé. 4 av 10 av idéerna utvecklas till enn uppfinning 1 av 3 har uppfinningar som kan kommersialiseras Uppfinnare har över 2 uppfinningar per st. som de arbetar med Uppfinnare arbetar i genomsnitt 34 arbetstimmar per månad m med sina uppfinningar 7 av 10 uppfinnare investerar i genomsnitt kr per månad av beskattad lön på sina uppfinningar 6 av 10 önskar licensiera ut sin uppfinning 2 av 10 har licensierat i verkligt utfall 5 av 10 önskar sälja sin uppfinningg 1 av 10 har sålt i verkligt utfall 3 av 10 önskar startaa företag med sin uppfinning 5 av 10 har startat företag f i verkligt utfall En innovation som lanserats på marknaden kostar i genomsnitt 2,99 mkr En innovation omsätter i genomsnitt 46 mkr/ /år En innovation ger i genomsnitt 16 ggr investeringen (är omsättningen är beräknad på ett år) egentligen större, 3 % redovisar innovation mer medd över 100 mkr/år i omsättning 0,7 % har en innovation med en omsättning över 1 miljard kr En innovation skapar ca 52 arbetstillfällen/innovation 3 av 10 har lånat i genomsnitt 8755 tkr till sin innovation De svarande i undersökningen har tillsammans lånat caa 65 mkr förr att finansiera sina innovationer Sveriges uppfinnare och innovatörer investerar ca 3 miljarder kr avv egna medel i sina uppfinningar och innovationer 8 av 10 har sökt immaterialrättsligt skydd I 3 fall av 10 skriver uppfinnaren ansökan om immaterialrättsligt skydd själv En patentansökan kostar i genomsnitt 78 tkr/ansökan Ett patentärende tar ca 2 år Ett designskydd är färdigt på straxx under 1 år Ett varumärkesskydd är färdigt påå under 6 månader 5 av 10 uppfinnare harr haft idéer som de senare sett komma ut på marknadenn 1 av 4 uppfinnare har blivit bestulen eller lurad på sin uppfinning 17 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweIn

18 Faktatabell Internationellt är förlusten i immaterialrättsliga rättigheter 15,3 biljoner kronor 2015 o 2 av 10 av dessa anser sig blivit lurade av partner utan avtal o 2 av 10 av dessa anser sig blivit lurade av partner med avtal o 2 av 10 av dessa anser sig blivit lurade av sin arbetsgivare, rådgivare, konsult, leverantör eller annan organisation 1 av 10 uppfinnare har haft rättsliga processer angående sitt immaterialrättsliga skydd o 4 av 10 av dessa rättsprocesser har skett i Svensk domstol samt 1 av 10 i skiljedom o 4 av 10 av dessa rättsprocesser har lösts genom förlikning o En rättsprocess kostar uppfinnare i genomsnitt 75 tkr (enbart juristkostnad) 1 av 10 uppfinnare har gått i konkurs med sin uppfinning o 3 av 10 av dessa p.g.a. att de blivit lurade o 1 av 10 av dessa p.g.a. de inte orkade inte driva innovationen o 2 av 10 av dessa p.g.a. de drabbades av ohälsa 3 av 10 uppfinnare överväger att flytta sin uppfinning och produktion utomlands o 5 av 10 av dessa anger billigare arbetskraft som orsak 6 av 10 uppfinnare i Sverige upplever att de saknar stöd, förståelse och blir sedda, 2 av 10 vet inte 1 av 10 upplever att de har läs och skrivsvårigheter 7 av 10 uppfinnare har ansökt om innovationsstöd Vid 5 fall av 10 krävdes motfinansiering på i genomsnitt 50 % 6 av 10 ansökningar om innovationsfinansiering har beviljats o Innovationsstöd har i genomsnitt beviljats med 158 tkr/ansökan o 6 av 10 av dessa svarar att den beviljade ansökan varit helt eller mycket avgörande för utvecklingen av uppfinningen 1 av 10 svarar att de inte klarar att fylla i en ansökan om ekonomiskt stöd 3 av 10 tycker att bemötandet i innovationsorganisationen varit ganska bra till mycket bra, 1 av 10 är neutrala och resten missnöjda 2 av 10 tycker kunskapen hos innovationsorganisationen varit ganska bra till mycket bra, 1 av 10 är neutrala och 7 av 10 är missnöjda 3 av 10 tycker att det professionella uppträdandet i innovationsorganisationen varit ganska bra till mycket bra, 1 av 10 är neutrala och 6 av 10 är missnöjda Ytterligare information finns i undersökningen! 18 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

19 RAPPORT Nationell undersökningg av Sveriges uppfinnare 2015 NUSU 2015:1 19 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

20 20 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

21 Om uppfinnare Undersökningens inledande frågor, syftar till att undersöka vemm uppfinnaren är samtt deras engagemang. Genustillhörighet Majoriteten av de svarande ärr män och det är färre än 1 av 10 som är kvinnor. Detta är en siffra som uppvisar ett ojämntt genusförhållande. Man Hen Kvinna (tabell( Q1) Detta kan bero på flera orsaker och det behövs ligger bakom detta förhållande. ytterligare utredningar om orsaker som Bl. a kan en tolkning av resultaten i enn annan fråga i nationell undersökning av Sveriges uppfinnare, tolkas som attt huvuddelen av idéer och uppfinningar genereras inom mansdominerade yrkesgrupper. Vid jämförelse med fråga Q188 i undersökningen som frågar om vilken bransch man uppfinner, kan en tolkning göras att uppfinnaree förekommer mer traditionellt i mansdominerade yrken ochh det kan till viss del styrkas av andra rapporter som förekommer om att verksamhetsområden som är mer kvinnodominerande ex vård och omsorg, saknar eller har brister i rutiner för att fånga upp idéer och uppfinningar som s kan omvandlas till innovationer. Vissa lagar ex LOU (Lagen om offentlig o upphandling) innebär svårigheter att få in sin uppfinning inom landsting och kommunal verksamhet. Uppfinnare uppfyller sällan grundkraven i upphandlingar ex. saknar tillräcklig omsättning, uppfyller inte krav på certifiering. 21 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweIn

22 Om uppfinnaren I vilket län bor Du? Det har inkommit svar från Sveriges samtliga län, dock med högre svarsfrekvens i Stockholm och Västra Götaland som tillsammans står för nästa hälften av alla svar. I dessa län finns ex även fler uppfinnarfö reningar, jämfört med vissa län som helt saknar eller enbart har en uppfinnarförening. Åldersgrupp I den undersökningen ställs frågan om ålder på den som besvarar undersökningen: Ange Din ålder Under 18 år år år år år 65 år och äldre (tabell( Q3) Över 7 av 10 av de uppfinnare som svarar på undersökningen är över 51 år och enbart 1 av 10 är under 30 år. Detta är ett relativt känt förhållande och kan möjligtvis förklaras med att högre ålder och livserfarenhet medger bättre förutsättningar och tid att arbeta med utveckling av uppfinningar. I unga år är det karriär, skaffa boende samt bilda familj som har prioriterad betydelse och där innebär risken för att misslyckass med sin uppfinning, att de prioriterade behoven omintetgörs. Det framkommer ett behov av att ytterligare undersöka samt utreda detta förhållande samt underlätta och förenkla för unga uppfinnare att utveckla sina idéer och uppfinningar. 22 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweIn

23 Om uppfinnaren Engagemang i uppfinnarföreningar Över häften av de som besvarat undersökningen är inte med i en uppfinnarförening. Bland dessa förekommer anställningar på företag, universitet eller andra organisationer där det finns en kreativ och utvecklande miljö. Flertalet arbetar dock som ensamma uppfinnare, vilket bekräftas av fråga Q13, Hur verkar/arbetar du som uppfinnare. Där uppger en majoritet att de uppfinner som privatpersoner eller som anställda i eget företag. Fler än hälften av de som rapporterar att de är medlemmar i en uppfinnarförening, anger att de är aktiva i sitt medlemskap medan 1 av 3 är passiva. Av samtliga tillfrågade anger nästan 2 av 3 att de inte är anslutna till Svenska Uppfinnarföreningen (SUF). 23 NUSU 2015:1 & NUSI 2015:1 SweI

Rapport NUSU & NUSI 2015 Presskonferens 2015-04-22

Rapport NUSU & NUSI 2015 Presskonferens 2015-04-22 Rapport NUSU & NUSI 2015 Presskonferens 2015-04-22 Presskonferens NUSU & NUSI 2015 Program 10.00 Öppningsanförande Mathias Hermansson Villeroy & Boch 10.05 Vad är en innovation och hur uppstår den? Hans

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Innovationslandskapet Åland

Innovationslandskapet Åland Innovationslandskapet Åland En undersökning om åsikter kring innovation, företagsstöd och miljöteknologi på Åland Ålands Teknologicentrum Ralf Häggblom, Roger Förström Agendan för idag Introduktion Presentation

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det?

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Västra Götalandsregionen 9 september 2015 Tomas Bokström & Christina Wahlström Disposition 1. Varför sociala investeringar?

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas!

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! Idébeskrivning En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! För att en idé ska komma på rätt spår från början är det viktigt att idébäraren har någon att prata med. Någon som har erfarenhet

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Delrapport projekt Tolvan. Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun

Delrapport projekt Tolvan. Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun ekonomiska uppföljningar, utvärderingar och analyser Delrapport projekt Tolvan Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun 22/11-2007 Sammanfattning Delrapporten, som bygger sin analys på åtta individer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd Sverige Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska i huvudsak syfta till resultat och engagemang i

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor.

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett verksamhetsstöd Verksamhetsstöd kan sökas till en eller flera av en organisations verksamhetsområden. Det är ett stöd för att organisationen ska kunna nå sin långsiktiga

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2017-09-19 Projekt

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer