Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser"

Transkript

1 Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser Innehållsförteckning Specifik tillämpning för området 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling Hjälpmedel för andningsbehandling Nebulisator/inhalator Hemrespirator/ventilator Hostmaskin CPAP Oxygenutrustningar/Syrgas Slemsugar Andningsmuskeltränare/PEP mask/cpap för andningsgymnastik Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling Kompressionsstrumpor för armar och ben Kompressionsutrustningar/ pump Hjälpmedel för ljusbehandling UVB-lampor Stimulatorer Stimulatorer för smärtlindring/tens 06 Proteser Proteser utom extremitetsproteser Peruker Toupéer Bröstprotes

2 Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser Specifik tillämpning för området Medicinska behandlingshjälpmedel och proteser lämnas ut kostnadsfritt om inget annat anges. Tillbehör och/eller förbrukningsartiklar, vilka hjälpmedelsanvändaren ska bekosta själv, anges i samband med ordination. Eventuellt tillkommer avgifter för läkemedel via recept. Riktlinjer för förskrivning av medicinska behandlingshjälpmedel framgår under respektive produkt Hjälpmedel för andningsbehandling Förskrivning av medicinsktekniska produkter för behandling av andningsproblem Generella riktlinjer Patienten skall vara utredd och av läkare bedömd vara i behov av en medicinskteknisk produkt för sin behandling. Vid förskrivning och utprovning skall man särskilt beakta SOFS 2008:1 3 kap 7-9. All utrustning skall registreras i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar. Avsteg kan förekomma och rutiner för detta skall då dokumenteras. Vid utprovning, anpassning och uppföljning av medicinsktekniska produkter för sjukdomsbehandling tas avgift ut för sjukvårdande behandling. Detta ingår i eventuellt högkostnadsskydd. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta särskilt motiveras och dokumenteras Nebulisator Förskrivning En nebulisator är en elektrisk eller tryckluftsdriven anordning för tillförsel av läkemedel till luftvägarna. Dosinhalatorer är enklare att handha och ger i regel en bättre spridning av läkemedlet i lungorna. Nebulisator används därför endast om dosinhalatorer visat sig vara ineffektiva eller otillräckliga. Cystisk fibros. Vissa patienter med annan kronisk lungsjukdom med obstruktion och/eller sekretstagnation. Framför allt gäller det om läkemedlet inte finns i dosinhalator. Patienter som pga ålder eller funktionshinder inte kan hantera en dosinhalator har i regel även svårt att utan hjälp hantera en nebulisator. Sjukgymnast eller sjuksköterska med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området kan prova ut och utlämna hjälpmedlet efter ordination/remiss från läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, internmedicin, allergologi, pediatrik eller infektionssjukdomar. Nebulisatorer utlämnas endast på ordinerande/utlämnande enheters normala mottagningstider/öppettider. Jourservice (kvällar, nätter, helger) behövs normalt inte för denna typ av

3 utrustning. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingseffekt samt uppföljning av följsamhet till behandling och inandningsteknik. I praktiken sköts detta av sjukgymnast eller sjuksköterska hos förskrivaren. Nebulisatorer som inköpts av verksamheten registreras i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. i inventariesystemet enligt ovan. Vid flyttning till annat landsting/region följer utrustningen patienten och stryks ur Region Skånes inventariesystem. Nebulisatorer som förskrivits på hjälpmedelskort kan inte följas på detta sätt. Nebulisatorn tillhör då patienten. Nebulisatorer som inköpts av verksamheten skall genomgå service och förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar. Nebulisatorer som förskrivits på hjälpmedelskort kan inte kontrolleras av verksamheten på samma sätt. Ordinatören av läkemedel till nebulisatorn bör förvissa sig om att patientens nebulisator är i gott skick och att patienten får hjälpmedelskort på de delar som åldras/förslits vid normal användning. Nebulisatorer och förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för patienten. Kostnader för läkemedel följer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets riktlinjer. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Hemrespirator/ventilator En hemrespirator/ventilator används för övertrycksventilering av patienter med kronisk hypoventilation. I begreppet hemrespirator ingår även BilevelPAP när den används för behandling av hypoventilation. Den kliniska situationen avgör om hemrespiratorn skall ha prestanda för livsuppehållande (patient som inte kan andas själv) eller enbart andningsunderstödjande (patient som delvis kan andas själv) behandling. Behandling med respirator/ventilator i hemmet kan vara aktuellt för patienter med kronisk hypoventilation (andningsinsufficiens med koldioxidansamling som

4 Förskrivning Avgifter Övrigt dominerande problem). Exempel: Patienter med neurologisk sjukdom/skada, bröstkorgsdeformitet eller sjuklig fetma.. Vanligast är behandling enbart nattetid men behandling dygnet runt via trakealkanyl kan förekomma. Läkare med specialistkompetens i lungmedicin, anestesiologi, pediatrik och infektionssjukdomar. Ordinatören ansvarar för inställningar på utrustningen. Legitimerad sjukvårdspersonal skall lämna ut utrustningen, hjälpa patienten med inställningarna och instruera patienten i handhavandet. Havererade respiratorer skall vid behov kunna bytas mot fungerande utrustning även utanför ordinerande/utlämnande enheters normala mottagnings/öppettider. Jourservice (kvällar, nätter, helger) skall finnas och patienterna skall ha information om vart de skall vända sig. Ordinatören ansvarar för uppföljningen som styrs individuellt av den kliniska situationen. i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. Patienter som förskrivits hemrespirator/ventilator skall anmälas till Andningssviktregistret Swedevox. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Hemrespirator (och BilevelPAP när den används för andningsunderstöd) är avgiftsfritt för patienten. Förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för dessa patienter.. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Patient som inte kan andas själv mer än högst några timmar i taget skall alltid ha två apparater och möjlighet till batteridrift. Handläggningen skall följa Svensk Lungmedicinsk Förenings riktlinjer för behandling med respirator i hemmet (www.ucr.uu.se/swedevox) Mekanisk insufflator-exsufflator ( hostmaskin ) En mekanisk insufflator-exsufflator blåser först in luft i patientens luftvägar (vanligen via en ansiktsmask) och suger sedan snabbt ut luften med undertryck. Detta kan i vissa fall

5 Förskrivning möjliggöra för en patient utan egen hostförmåga att få upp sekret från andningsvägarna. Vakna och i övrigt medverkande patienter med svår allmän förlamning (ej stroke) och nedsatt förmåga att hosta upp sekret från luftvägarna. Erfarenheten visar dock att metoden inte fungerar vid förlamningar eller motorikstörningar i mun och svalg. Enklare tekniker som kan hjälpa patienterna att få upp sekret (PEP-mask, CPAP, yttre hostassistans) skall vara provade och bedömda som otillräckliga. Sjukgymnast med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området kan prova ut och utlämna hjälpmedlet efter ordination/remiss från läkare med specialistkompetens inom lungmedicin eller infektionssjukdomar samt med kliniskt dokumenterad erfarenhet av handläggning av patienter med nedsatt hostmotorik. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingseffekten och följsamheten till behandlingen. i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Utrustning och förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för brukaren. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras CPAP En CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) består av en elektroniskt styrd fläktanordning, förbindelseslang, näs/ansiktsmask och maskhållare. Syftet är att med ett kontinuerligt övertryck hålla svalget öppet för att förhindra obstruktiva apnéer (andningsstopp) under sömn. Behandlingen används under hela natten, varje natt och blir i regel livslång. I denna definition på CPAP ingår även APAP (med automatiskt reglerad trycknivå) och enklare BilevelPAP (med två alternerande trycknivåer) om syftet är att förhindra obstruktiva apnéer.

6 Samma sorts maskin (CPAP och BilevelPAP) kan i vissa fall också användas som andningsgymnastik. För sömnapnébehandling av vuxna rekommenderas behandling med CPAP baserat på Skånska sömnapnégruppens riktlinjer som sammanfattas nedan. Vid bedömningen sammanvägs den kliniska bilden med objektiva mätresultat i form av Apné-Hypopnéindex (AHI) dvs antalet andningsstopp per timma. Eftersom CPAP är den mest väldokumenterade behandlingen skall den i princip erbjudas till alla patienter med uttalat förhöjt AHI (>30/h) och den rekommenderas även vid måttligt förhöjt AHI (15-30). Patienter som inte uppfyller ovanstående kriterier kan likväl vara kvalificerade för behandling med CPAP enligt läkarens bedömning. Behandling med CPAP som startats på försök kan lätt avslutas. Maskinens interna logg ger tydligt besked om den använts eller ej och om behandlingen varit effektiv. Återlämnad maskin kan återanvändas för annan patient, och kostnaderna för försöket är väsentligt mycket lägre än för ett behandlingsförsök med sömnapnéskena eller med operation. Förskrivning För behandling av barn och vid användning av CPAP eller BilevelPAP som andningsgymnastik är indikationen individuell. Utredning inför behandling med och förskrivning av CPAP skall ledas av legitimerad läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, öron-näsa-halssjukdomar eller pediatrik, samt med kliniskt dokumenterad erfarenhet av handläggning av sömnapnésyndrom. Utredningen skall baseras på nattlig andningsregistrering enligt Skånska sömnapnégruppens riktlinjer. CPAP för andningsgymnastik kan också förskrivas av infektionsläkare. Legitimerad sjukvårdspersonal skall lämna ut utrustningen och instruera patienten i dess handhavande. CPAP-utrustning (maskin, slangar, masker etc) utlämnas endast på ordinerande/utlämnande enheters normala mottagningstider/öppettider. Jourservice (kvällar, nätter, helger) behövs inte för denna typ av utrustning. Återbesök inom 1-3 månader efter inledande av behandling. Därefter rekommenderas fortsatt uppföljning med 1-2 års mellanrum under behandlingstiden som i regel är livslång i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. Utrustningen följer patienten vid flyttning. Vid flyttning till annat landsting/region följer utrustningen patienten och stryks

7 ur Region Skånes inventariesystem. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Patienten betalar en egenavgift om 500 kr. I kostnaden ingår själva CPAP-maskinen inklusive eventuell befuktare (även om den utlämnas vid ett senare tillfälle), slang och vid behandlingsstarten även en komplett mask med maskhållare. Mask, maskhållare och slang (utöver den första uppsättningen) bekostas i fortsättningen av patienten. Patienten betalar för förbrukningsmaterial till självkostnadspris. När patienten behöver en ny maskin (stöld, haveri, normalslitage efter 5-10 år) utgår en ny egenavgift om 500 kr. Luftfilter till maskinen tillhandahålls utan avgift för patienten. För barn under 18 år utgår ingen avgift. Övrigt Patienten bekostar själv eventuell kringutrustning (lågvoltskablar, omformare etc). skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Handläggningen av vuxna patienter i behov av CPAP skall följa Skånska sömnapnégruppens riktlinjer Oxygenutrustning Oxygen i hemmet kan tillföras patienten som gas från oxygenflaskor med komprimerad gas, som gas från behållare med flytande oxygen eller som oxygenanrikad luft från en oxygenkoncentrator. En oxygenkoncentrator är en utrustning som samlar och koncentrerar, dvs anrikar, oxygen ur luften. Oxygen från en oxygenkoncentrator är att föredra vid kontinuerlig oxygenbehandling i patientens hem. Det finns två typer av flödesregulatorer på oxygenkoncentratorer. På den ena typen är den ordinerade dosen fast förinställd och på den andra typen ställs dosen in av användaren. För båda typerna gäller att man noggrant informerar hur utrustningen fungerar, liksom vilka säkerhetsföreskrifter som gäller samt försäkrar sig om att användarinstruktioner finns dokumenterade och att patienten fått adekvat undervisning/introduktion. Se Handbok för hälso- och sjukvård. Terapeutisk oxygenbehandling ordineras vid lungsvikt med

8 kronisk hypoxi trots optimal behandling med bronkvidgande eller andra för ändamålet förskrivna farmaka. Patienten skall enligt de grundläggande riktlinjerna ha befunnit sig i stabilt skede under minst tre veckor före ställningstagande till långtidsbehandling. När avsteg görs från detta skall ett sk utsättningsförsök göras inom några månader. Palliativ oxygenbehandling kan ordineras vid syrebrist med andnöd pga avancerad cancersjukdom i lungor och luftvägar. Mindre vanligt är palliativ oxygenbehandling vid andra svåra sjukdomar i livets slutskede. I sällsynta fall ordineras palliativ oxygenbehandling vid avancerad kronisk hjärtsvikt med nattlig andnöd. Förskrivning Legitimerad läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, internmedicin, pediatrik samt läkare med ansvar för patienter i palliativt skede. Legitimerad sjukvårdspersonal skall lämna ut utrustningen och instruera patienten i dess handhavande. Övrigt Havererad oxygenutrustning skall vid behov kunna bytas mot fungerande utrustning även utanför ordinerande/utlämnande enheters normala mottagnings/öppettider. Jourservice (kvällar, nätter, helger) skall finnas och patienterna skall ha information om vart de skall vända sig. Förskrivaren ansvarar för att utvärdera behandlingsresultatet samt att följa upp följsamheten kring behandlingen. Uppföljningen sker i nära samverkan med syrgassjuksköterska. i den medicintekniska verksamhetens inventariesystem. Patienter som förskrivits oxygen i hemmet skall anmälas till Andningssviktregistret Swedevox (av SKL finansierat kvalitetsregister). förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Hjälpmedlet och förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för patienten. Patienten bekostar själv oxygenkoncentratorns elförbrukning. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Se särskilt anvisningar för syrgasbehandling i Handboken för hälso- och sjukvård

9 När inga medicinska skäl föreligger för att välja en särskild produkt skall det mest kostnadseffektiva hjälpmedlet förskrivas.vanligtvis är behandling med oxygenkoncentratorer mer kostnadseffektivt för förskrivaren än behandling med oxygenflaskor Slemsug Förskrivning Registrering/spårbarhet Övrigt Behandling med oxygenkoncentratorer belastar hjälpmedelsbudgeten (vid kliniken eller sjukhuset) medan behandling med oxygenflaskor och flytande oxygen belastar förskrivande enhets läkemedelsbudget. Patienten betalar oxygenkoncentratorns strömförbrukning. En elektrisk (ev batteridriven) vacuumsug som skapar ett undertryck som används för sugning enligt nedan. Sugning i trakeostoma med eller utan trakealkanyl. I enstaka fall för sugning av munhåla och svalg hos patienter med grava fysiska funktionshinder. Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, neurologi, öron-näsahalssjukvård samt läkare med ansvar för patienter i habilitering/rehabilitering eller palliativ vård. Legitimerad sjukvårdspersonal skall lämna ut utrustningen och instruera patienten eller vårdgivaren i handhavandet. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingen. i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Slemsug och förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för brukaren. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Patient med trakealkanyl skall ha två apparater och möjlighet till batteridrift Sömnapnéskena En sömnapnéskena (eng Mandibular Advancement Device, MAD) är en dentalteknisk anordning för att föra fram underkäken för att därigenom dra fram tungan och skapa mer plats i svalget. Den används under sömn för att motverka eller

10 Förskrivning reducera sömnapnéer. Sömnapnétillstånd där CPAP-behandling inte fungerar eller inte bedömts nödvändig. Tandläkare med erforderlig kompetens kan prova ut och utlämna hjälpmedlet efter ordination/remiss från läkare med specialistkompetens inom lungmedicin eller öron-näsahalssjukdomar samt med kliniskt dokumenterad erfarenhet av handläggning av sömnapnésyndrom. Utredningen skall baseras på nattlig andningsregistrering enligt Skånska sömnapnégruppens riktlinjer. Ansvarig tandläkare följer upp patienten i nära samarbete med remitterande läkare. Eftersom behandling med sömnapnéskenor endast untantagsvis följs upp av remitterande läkare finns inget sjukvårdsmässigt motiv för registrering eller spårbarhet. Sömnapnéskenan är individuellt anpassad och ansvar för funktionaliteten åligger ansvarig tandläkare. Patienten betalar en egenavgift motsvarande 500 kr. När patienten behöver en ny skena (efter fem års normalslitage) utgår en ny egenavgift om 500 kr. en är individuellt utformad och anpassad av tandläkare tillsammans med dentaltekniskt laboratorium. Den kan inte återanvändas för annan patient. Den innehåller ingen funktion som gör det möjligt att kontrollera användningen Hjälpmedel för cirkulationsbehandling Kompressionsstrumpor för armar och ben Generella riktlinjer Ordinationsrätt Utprovare Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av kompressionsstrumpa som ett led i sin behandling. Lyfmödem, venös insufficiens, posttrombotiskt syndrom, keloider vid brännskada, andra kroniska ödemtillstånd, kompletterande behandling vid djup ventrombos. Läkare med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området. Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingseffekten Avgift i samband med utprovning tas ut enligt taxa för sjukvårdande behandling och ingår i högkostnadsskyddet. Kompressionsstrumpa med kompressionsgrad 2 och 3 är avgiftsfria. Kompressionsstrumpa med kompressionsgrad 1 kan förskrivas utan kostnad för patienten efter särskild bedömning.

11 skall väljas från de leverantörer som Region Skåne tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Kompressionsutrustning/pump Generella riktlinjer Ordinationsrätt Utprovare Registrering/spårbarhet Avgifter för hjälpmedel Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av en kompressionspump. Lymfödem, venös insufficiens, posttrombotiskt syndrom, andra kroniska ödemtillstånd Läkare med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området. Sjukgymnast, sjuksköterska eller arbetsterapeut med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingseffekten medicintekniska produkter och patienter som förskrivits hjälpmedlet. Hjälpmedlet skall servas enligt leverantörens anvisningar. Avsteg kan förekomma och skall motiveras och dokumenteras. Ingen avgift utgår för kompressionspumpen. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras UVB-lampa Förskrivning Psoriasis, eksem eller annan dermatos där effekt av ljusbehandling kan förväntas. Läkare med specialistkompetens inom dermatologi. Kontroll av behandlingseffekt ska ske sex till tolv veckor efter påbörjad behandling. i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. Skriftlig information om skötsel av lampan ska medfölja i samband med förskrivning. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Strålningsmätning som möjliggör bestämning av ultraviolett stråldos ska ske omedelbart före och efter byte av strålkällor och i övrigt när det bedöms nödvändigt. Vid

12 Avgifter för hjälpmedel enheter som förskriver UVB-lampor ska särskild ansvarig för strålningsmätning utses. En depositionsavgift om 400 kr ska tas ut i samband med förskrivning/utlåning av UVB-lampa. Patienten betalar också en egenavgift om 300kr TENS (Transkutan elektrisk nervstimulering) Generella riktlinjer Ordinationsrätt. Registrering/spårbarhet Avgifter för hjälpmedel Övrigt Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av en medicinteknisk produkt som ett led i sin behandling. TENS används för att lindra smärta av olika genes. Vid en TENS-behandling stimuleras hudnära nerver med en svag elektrisk ström. Genom att aktivera beröringsnerver och/eller muskelnerver stimuleras kroppens egna smärtlindringssystem Smärttillstånd av olika genes. Hjälpmedlet kan efter medicinsk bedömning ordineras av läkare och sjukgymnast. TENS bör inte förskrivas för längre period än 3 månader. Vid fortsatt behov efter en prövotid om 3 månader rekommenderas patienten att själv inköpa TENSstimulator. Behandlande läkare/sjukgymnast ansvarar för uppföljning av behandlingsresultatet Ansvarig klinisk verksamhet skall föra register över förskrivna TENS-stimulatorer. Stimulatorn skall servas enligt leverantörens anvisningar. En egenavgift/hyresavgift om 300 kr tas ut i samband med utlåning av TENS. Förbrukningsmaterial /elektroder, gel, tejp och batterier) bekostas av patienten. Under prövotiden skall produkt väljas från de leverantörer som Region Skåne tecknat avtal med, vid undantag skall detta motiveras och dokumenteras. TENS kan efter medicinsk bedömning hyras under en prövotid om 3 månader till en hyreskostnad motsvarande 300 kr. Vid användning utöver prövotiden om 3 månader får patienten själv bekosta hjälpmedlet och Peruker och Toupéer Generella riktlinjer Ordinationsrätt Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av ett medicinskt behandlingshjälpmedel Läkare med specialistkompetens inom dermatologi, gynekologi, kirurgi, internmedicin, onkologi samt neurokirurgi. Vid universell alopeci kan ordinationen gälla för

13 Reordinationsrätt Riktlinjer /tjänst längre tid än ett år. Specialist i allmänmedicin Om patienten av medicinska skäl har behov av fler peruker ska samråd ske med berörd verksamhetschef. Ett bidrag upp till 6000 kr erhålles årligen. Bidraget kan alternativt användas för tatuering av ögonbryn och eyeliner vid universell alopeci. Patienten genomför tatueringen på eget ansvar. eller tjänst skall väljas från leverantörer som Region Skåne träffat avtal med. Tatuering ligger utanför Region Skånes ansvar men bidrag till tatuering av ögonbryn vid universell alopeci kan erhållas enligt ovan.(se avgift) Bröstprotes Generella riktlinjer Ordinationsrätt/utprovare Registrering/spårbarhet Avgifter för hjälpmedel Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av hjälpmedlet som ett led i sin fortsatta behandling. Partiell eller total amputation av bröst Leg hälso- och sjukvårdspersonal med dokumenterad kompetens och erfarenhet verksamma vid Bröstmottagning kan förskriva och prova ut behandlingshjälpmedlet. Patienten skall ha tillgång till två utprovade bröstproteser samtidigt och skall kontakta ansvarig bröstmottagning vid behov. patienter som förskrivits hjälpmedel. Ingen avgift utgår för bröstprotes. Patienten bekostar själv BH

HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING 04 03

HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING 04 03 HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING 04 03 04 03 06 INHALATORER Indikation i allergologi, lungmedicin eller barn- och ungdomsmedicin. Astma. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Cystisk fibros. 04 03 12 RESPIRATORER

Läs mer

HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING 04 03

HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING 04 03 HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING 04 03 04 03 06 INHALATORER Indikation specialistkompetens i allergologi, lungmedicin, barnoch ungdomsmedicin, öron-, näs- och hals sjukdomar eller läkare verksamma inom

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS.

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Rutiner för utlåning av stimulator för Transcutan Elektrisk Nerv Stimulering Gäller för Samtliga legitimerade sjukgymnaster inom Örebro läns landsting.

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Syrgasbehandling i särskilda boenden. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Sjuksköterskor. Medicinskt Ansvariga

Regel för Hälso- och sjukvård. Syrgasbehandling i särskilda boenden. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Sjuksköterskor. Medicinskt Ansvariga Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-02-14 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård Syrgasbehandling i särskilda boenden Sida 2 (5) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD... 1 SYRGASBEHANDLING

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Leg. fysioterapeut. Hjälpmedel som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad.

Leg. fysioterapeut. Hjälpmedel som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad. SPINALA ORTOSER 06 03 06 03 12 CERVISTÖD Leg. arbetsterapeut. Leg. fysioterapeut. Hjälpmedel som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad. Person med nedsatt huvudkontroll

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING

HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGBEHANDLING 04 03 04 03 27 PEP/RMT - ET (PEP=Positiv Experatory Pressure RMT=Respirations Muskel Träning) L med specialistkompetens i allergologi, anestesi, öron-, näs och halssjukdomar,

Läs mer

13. ÖVRIGA PRODUKTGRUPPER

13. ÖVRIGA PRODUKTGRUPPER 13. ÖVRIGA PRODUKTGRUPPER Övriga produktgrupper innefattar dels klinikspecifika behandlingshjälpmedel i patientens hemmiljö och dels läkemedelsnära förbrukningsartiklar och övriga hjälpmedel som behövs

Läs mer

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Innehållsförteckning: Sid Specifika regler för området 2 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 4 06 03

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-23 Ansvarig: Karin Blom Malmberg Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

1. INDELNING OCH DEFINITIONER

1. INDELNING OCH DEFINITIONER H A N D L Ä G G A R E Avgiftshandboken 2013-01-01 Flik 09 D A T U M Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. INDELNING OCH DEFINITIONER 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER 2 EGENVÅRDSPRODUKTER

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Ansvarsfördelning gällande andningshjälpmedel

Ansvarsfördelning gällande andningshjälpmedel Upprättad Reviderad Utfärdad av Godkänd av 170413 - Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Mar Camilla Nordh, EC Hemsjukvård Linda Kärnman EC Hemsjukvård Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Mar Camilla Nordh,

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS.

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Rutiner för utlåning av stimulator för Transcutan Elektrisk Nerv Stimulering Gäller för Samtliga legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster inom Region

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering

Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering Omsorgsförvaltningen Kravspecifikation för rehabiliterande synsätt I Landskrona stad ska vi arbeta med ett rehabiliterande synsätt. Med detta menas

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel

Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel PM 1 (9) Division Hälsa Habilitering Rehabilitering HHR 2012-05-23 Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel LANDSTINGET I VÄRMLAND 2012-05-23 2 (9) Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel 1 Bakgrund 3 Samrådsgruppens

Läs mer

Personliga medicinska behandlingshjälpmedel

Personliga medicinska behandlingshjälpmedel RUTINER FÖR HANTERING OCH BESTÄLLNING Personliga medicinska behandlingshjälpmedel samordnar (HMC) samordnar hantering och beställning av personliga medicinska behandlingshjälpmedel vid användning i ordinärt

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Snarkning och obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna

Snarkning och obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna Snarkning och obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, specialisttandvården och Primärvården Kontaktpersoner Överläkare

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Blås- och tarmdysfunktion

Blås- och tarmdysfunktion Region Stockholm Innerstad Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (6) 2017-08-30 Blås- och tarmdysfunktion MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna

Läs mer

Medicinteknisk handbok

Medicinteknisk handbok 2015-02-26 1 (8) Omsorgsavdelningen Ansvarig Pernilla Hedin Upprättad av Gunilla Marcusson Upprättad den 2008-12-10 Reviderad den 2015-02-26 Medicinteknisk handbok Inledning Syftet med Medicinteknisk handbok

Läs mer

Del 4 Ortoser och proteser 06

Del 4 Ortoser och proteser 06 Del 4 Ortoser och proteser 06 Ortopedklinikerna vid sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik har generellt ett delat kostnadsansvar/budget för de ortopedtekniska hjälpmedlen om inget annat anges i

Läs mer

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2011 Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Målgrupp: Medarbetare på Vårdoch omsorgskontoret Diarienummer:

Läs mer

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER GÄLLER ORTOPEDTEKNISKA HJÄLPMEDEL

Läs mer

Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Medicinskt Ansvariga

Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Medicinskt Ansvariga Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-02-14 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD KONTAKT MED LÄKARE OCH ÖVRIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL vid förändring

Läs mer

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter.

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. För dig inom primärvården. Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. Linde: Living healthcare Att upptäcka kronisk hypoxi 03 Den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Nätverkets uppdrag, nätverksträff 16 maj 2013 Vårdprogram och rutiner synpunkter

Läs mer

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi. 3.0 1(5) Riktlinje Cyklar Rekommenderad förskrivare Leg arbetsterapeut eller leg sjukgymnast. Vid behov i samverkan med patientens/brukarens läkare, psykolog och/eller hjälpmedelskonsulent. Kriterier Behovet

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott Uppföljning Gästhemmet Edsby slott Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2006-03-10 LiÖ 2005-398 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling

Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2006-03-10 LiÖ 2005-398 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2006-03-10 LiÖ 2005-398 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Ekonomisk kompensation för höga elkostnader i samband med syrgasbehandling Från

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

26 Yttrande över motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel RS140395

26 Yttrande över motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel RS140395 26 Yttrande över motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel RS140395 Ärendet I en motion från Margit Bik, Socialdemokraterna yrkas att Region Halland ska införa användning att

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad Uppföljning Lokevägens gruppbostad Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen... 3 1.2 Kontakt med läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal...

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Tandvårdspersonal Nr 15/2012 December 2012 Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Från och med den 1 januari 2013 gäller Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD... 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 VÅRDGIVAREN... 4 MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA, MAS... 4 VERKSAMHETSCHEF ENLIGT HSL... 4 LEGITIMERAD

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5. The Capital of Scandinavia

Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5. The Capital of Scandinavia Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5 The Capital of Scandinavia Funktionstillstånd Planera Bedöma Utredande Utföra Utvärdera Ej behandla Planera Behandling Bedöma Behandlande Utföra

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning Region Stockholms Innerstad Sida 1 (9) MEDICINSKT ANSVARIGA 2014-04-07 SJUKSKÖTERSKOR OCH MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILTERING Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning MAS

Läs mer

Vård av patienter med sömnapné i Sydöstra sjukvårdsregionen

Vård av patienter med sömnapné i Sydöstra sjukvårdsregionen Vård av patienter med sömnapné i Sydöstra sjukvårdsregionen En utredning för RMPG Öronsjukvård på uppdrag av Centrumrådet av Ola Sunnergren verksamhetschef, överläkare, docent Öron-, näs- och halskliniken

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING 04 03

HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING 04 03 HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGBEHANDLING 04 03 04 03 27 PEP/RMT - ET (PEP=Positiv Experatory Pressure RMT=Respirations Muskel Träning) L med specialistkompetens i allergologi, anestesi, öron-, näs och halssjukdomar,

Läs mer

TENS. Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad

TENS. Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad TENS Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: 1 DELEGERING

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Revidering och komplettering 2010-11-10 och 2011-02-16 Beslut TKL 2011-03-11 Utvärderas senast 2012-12-01 Riktlinjer för samverkan avseende medicinska

Läs mer

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011 Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011 Pål Resare Socialstyrelsen 1 3 TL Krav på tandvården 3 Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården Här är svaren på 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. De är hämtade från den

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2017-03-06 Ulrika Ström, Anna Gröneberg Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28 uniform

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Livsmedel för speciella medicinska ändamål för barn och ungdomar upp till 16 år Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Socialstyrelsens bedömningar och centrala rekommendationer 2011

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Fallbeskrivningar - egenvård

Fallbeskrivningar - egenvård Fallbeskrivningar - egenvård Innehåll Fallbeskrivning 1 Injektion fragmin - utskrivning från sjukhus... 2 Fallbeskrivning 2 Ögondroppar efter poliklinisk starroperation... 2 Fallbeskrivning 3 TENS-behandling

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Socialtjänsten HSL Medicintekniska produkter d.nr. 2014/34/730 Upprättad: 2014-04-03 Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd

Läs mer

Socialstyrelsens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak

Socialstyrelsens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak Socialstyrelsens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam informationsstruktur Karin Ahlzén 2015-02-24 Nationell källa för ordinationsorsak

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer