Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser"

Transkript

1 Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser Innehållsförteckning Specifik tillämpning för området 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling Hjälpmedel för andningsbehandling Nebulisator/inhalator Hemrespirator/ventilator Hostmaskin CPAP Oxygenutrustningar/Syrgas Slemsugar Andningsmuskeltränare/PEP mask/cpap för andningsgymnastik Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling Kompressionsstrumpor för armar och ben Kompressionsutrustningar/ pump Hjälpmedel för ljusbehandling UVB-lampor Stimulatorer Stimulatorer för smärtlindring/tens 06 Proteser Proteser utom extremitetsproteser Peruker Toupéer Bröstprotes

2 Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser Specifik tillämpning för området Medicinska behandlingshjälpmedel och proteser lämnas ut kostnadsfritt om inget annat anges. Tillbehör och/eller förbrukningsartiklar, vilka hjälpmedelsanvändaren ska bekosta själv, anges i samband med ordination. Eventuellt tillkommer avgifter för läkemedel via recept. Riktlinjer för förskrivning av medicinska behandlingshjälpmedel framgår under respektive produkt Hjälpmedel för andningsbehandling Förskrivning av medicinsktekniska produkter för behandling av andningsproblem Generella riktlinjer Patienten skall vara utredd och av läkare bedömd vara i behov av en medicinskteknisk produkt för sin behandling. Vid förskrivning och utprovning skall man särskilt beakta SOFS 2008:1 3 kap 7-9. All utrustning skall registreras i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar. Avsteg kan förekomma och rutiner för detta skall då dokumenteras. Vid utprovning, anpassning och uppföljning av medicinsktekniska produkter för sjukdomsbehandling tas avgift ut för sjukvårdande behandling. Detta ingår i eventuellt högkostnadsskydd. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta särskilt motiveras och dokumenteras Nebulisator Förskrivning En nebulisator är en elektrisk eller tryckluftsdriven anordning för tillförsel av läkemedel till luftvägarna. Dosinhalatorer är enklare att handha och ger i regel en bättre spridning av läkemedlet i lungorna. Nebulisator används därför endast om dosinhalatorer visat sig vara ineffektiva eller otillräckliga. Cystisk fibros. Vissa patienter med annan kronisk lungsjukdom med obstruktion och/eller sekretstagnation. Framför allt gäller det om läkemedlet inte finns i dosinhalator. Patienter som pga ålder eller funktionshinder inte kan hantera en dosinhalator har i regel även svårt att utan hjälp hantera en nebulisator. Sjukgymnast eller sjuksköterska med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området kan prova ut och utlämna hjälpmedlet efter ordination/remiss från läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, internmedicin, allergologi, pediatrik eller infektionssjukdomar. Nebulisatorer utlämnas endast på ordinerande/utlämnande enheters normala mottagningstider/öppettider. Jourservice (kvällar, nätter, helger) behövs normalt inte för denna typ av

3 utrustning. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingseffekt samt uppföljning av följsamhet till behandling och inandningsteknik. I praktiken sköts detta av sjukgymnast eller sjuksköterska hos förskrivaren. Nebulisatorer som inköpts av verksamheten registreras i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. i inventariesystemet enligt ovan. Vid flyttning till annat landsting/region följer utrustningen patienten och stryks ur Region Skånes inventariesystem. Nebulisatorer som förskrivits på hjälpmedelskort kan inte följas på detta sätt. Nebulisatorn tillhör då patienten. Nebulisatorer som inköpts av verksamheten skall genomgå service och förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar. Nebulisatorer som förskrivits på hjälpmedelskort kan inte kontrolleras av verksamheten på samma sätt. Ordinatören av läkemedel till nebulisatorn bör förvissa sig om att patientens nebulisator är i gott skick och att patienten får hjälpmedelskort på de delar som åldras/förslits vid normal användning. Nebulisatorer och förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för patienten. Kostnader för läkemedel följer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets riktlinjer. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Hemrespirator/ventilator En hemrespirator/ventilator används för övertrycksventilering av patienter med kronisk hypoventilation. I begreppet hemrespirator ingår även BilevelPAP när den används för behandling av hypoventilation. Den kliniska situationen avgör om hemrespiratorn skall ha prestanda för livsuppehållande (patient som inte kan andas själv) eller enbart andningsunderstödjande (patient som delvis kan andas själv) behandling. Behandling med respirator/ventilator i hemmet kan vara aktuellt för patienter med kronisk hypoventilation (andningsinsufficiens med koldioxidansamling som

4 Förskrivning Avgifter Övrigt dominerande problem). Exempel: Patienter med neurologisk sjukdom/skada, bröstkorgsdeformitet eller sjuklig fetma.. Vanligast är behandling enbart nattetid men behandling dygnet runt via trakealkanyl kan förekomma. Läkare med specialistkompetens i lungmedicin, anestesiologi, pediatrik och infektionssjukdomar. Ordinatören ansvarar för inställningar på utrustningen. Legitimerad sjukvårdspersonal skall lämna ut utrustningen, hjälpa patienten med inställningarna och instruera patienten i handhavandet. Havererade respiratorer skall vid behov kunna bytas mot fungerande utrustning även utanför ordinerande/utlämnande enheters normala mottagnings/öppettider. Jourservice (kvällar, nätter, helger) skall finnas och patienterna skall ha information om vart de skall vända sig. Ordinatören ansvarar för uppföljningen som styrs individuellt av den kliniska situationen. i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. Patienter som förskrivits hemrespirator/ventilator skall anmälas till Andningssviktregistret Swedevox. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Hemrespirator (och BilevelPAP när den används för andningsunderstöd) är avgiftsfritt för patienten. Förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för dessa patienter.. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Patient som inte kan andas själv mer än högst några timmar i taget skall alltid ha två apparater och möjlighet till batteridrift. Handläggningen skall följa Svensk Lungmedicinsk Förenings riktlinjer för behandling med respirator i hemmet (www.ucr.uu.se/swedevox) Mekanisk insufflator-exsufflator ( hostmaskin ) En mekanisk insufflator-exsufflator blåser först in luft i patientens luftvägar (vanligen via en ansiktsmask) och suger sedan snabbt ut luften med undertryck. Detta kan i vissa fall

5 Förskrivning möjliggöra för en patient utan egen hostförmåga att få upp sekret från andningsvägarna. Vakna och i övrigt medverkande patienter med svår allmän förlamning (ej stroke) och nedsatt förmåga att hosta upp sekret från luftvägarna. Erfarenheten visar dock att metoden inte fungerar vid förlamningar eller motorikstörningar i mun och svalg. Enklare tekniker som kan hjälpa patienterna att få upp sekret (PEP-mask, CPAP, yttre hostassistans) skall vara provade och bedömda som otillräckliga. Sjukgymnast med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området kan prova ut och utlämna hjälpmedlet efter ordination/remiss från läkare med specialistkompetens inom lungmedicin eller infektionssjukdomar samt med kliniskt dokumenterad erfarenhet av handläggning av patienter med nedsatt hostmotorik. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingseffekten och följsamheten till behandlingen. i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Utrustning och förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för brukaren. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras CPAP En CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) består av en elektroniskt styrd fläktanordning, förbindelseslang, näs/ansiktsmask och maskhållare. Syftet är att med ett kontinuerligt övertryck hålla svalget öppet för att förhindra obstruktiva apnéer (andningsstopp) under sömn. Behandlingen används under hela natten, varje natt och blir i regel livslång. I denna definition på CPAP ingår även APAP (med automatiskt reglerad trycknivå) och enklare BilevelPAP (med två alternerande trycknivåer) om syftet är att förhindra obstruktiva apnéer.

6 Samma sorts maskin (CPAP och BilevelPAP) kan i vissa fall också användas som andningsgymnastik. För sömnapnébehandling av vuxna rekommenderas behandling med CPAP baserat på Skånska sömnapnégruppens riktlinjer som sammanfattas nedan. Vid bedömningen sammanvägs den kliniska bilden med objektiva mätresultat i form av Apné-Hypopnéindex (AHI) dvs antalet andningsstopp per timma. Eftersom CPAP är den mest väldokumenterade behandlingen skall den i princip erbjudas till alla patienter med uttalat förhöjt AHI (>30/h) och den rekommenderas även vid måttligt förhöjt AHI (15-30). Patienter som inte uppfyller ovanstående kriterier kan likväl vara kvalificerade för behandling med CPAP enligt läkarens bedömning. Behandling med CPAP som startats på försök kan lätt avslutas. Maskinens interna logg ger tydligt besked om den använts eller ej och om behandlingen varit effektiv. Återlämnad maskin kan återanvändas för annan patient, och kostnaderna för försöket är väsentligt mycket lägre än för ett behandlingsförsök med sömnapnéskena eller med operation. Förskrivning För behandling av barn och vid användning av CPAP eller BilevelPAP som andningsgymnastik är indikationen individuell. Utredning inför behandling med och förskrivning av CPAP skall ledas av legitimerad läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, öron-näsa-halssjukdomar eller pediatrik, samt med kliniskt dokumenterad erfarenhet av handläggning av sömnapnésyndrom. Utredningen skall baseras på nattlig andningsregistrering enligt Skånska sömnapnégruppens riktlinjer. CPAP för andningsgymnastik kan också förskrivas av infektionsläkare. Legitimerad sjukvårdspersonal skall lämna ut utrustningen och instruera patienten i dess handhavande. CPAP-utrustning (maskin, slangar, masker etc) utlämnas endast på ordinerande/utlämnande enheters normala mottagningstider/öppettider. Jourservice (kvällar, nätter, helger) behövs inte för denna typ av utrustning. Återbesök inom 1-3 månader efter inledande av behandling. Därefter rekommenderas fortsatt uppföljning med 1-2 års mellanrum under behandlingstiden som i regel är livslång i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. Utrustningen följer patienten vid flyttning. Vid flyttning till annat landsting/region följer utrustningen patienten och stryks

7 ur Region Skånes inventariesystem. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Patienten betalar en egenavgift om 500 kr. I kostnaden ingår själva CPAP-maskinen inklusive eventuell befuktare (även om den utlämnas vid ett senare tillfälle), slang och vid behandlingsstarten även en komplett mask med maskhållare. Mask, maskhållare och slang (utöver den första uppsättningen) bekostas i fortsättningen av patienten. Patienten betalar för förbrukningsmaterial till självkostnadspris. När patienten behöver en ny maskin (stöld, haveri, normalslitage efter 5-10 år) utgår en ny egenavgift om 500 kr. Luftfilter till maskinen tillhandahålls utan avgift för patienten. För barn under 18 år utgår ingen avgift. Övrigt Patienten bekostar själv eventuell kringutrustning (lågvoltskablar, omformare etc). skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Handläggningen av vuxna patienter i behov av CPAP skall följa Skånska sömnapnégruppens riktlinjer Oxygenutrustning Oxygen i hemmet kan tillföras patienten som gas från oxygenflaskor med komprimerad gas, som gas från behållare med flytande oxygen eller som oxygenanrikad luft från en oxygenkoncentrator. En oxygenkoncentrator är en utrustning som samlar och koncentrerar, dvs anrikar, oxygen ur luften. Oxygen från en oxygenkoncentrator är att föredra vid kontinuerlig oxygenbehandling i patientens hem. Det finns två typer av flödesregulatorer på oxygenkoncentratorer. På den ena typen är den ordinerade dosen fast förinställd och på den andra typen ställs dosen in av användaren. För båda typerna gäller att man noggrant informerar hur utrustningen fungerar, liksom vilka säkerhetsföreskrifter som gäller samt försäkrar sig om att användarinstruktioner finns dokumenterade och att patienten fått adekvat undervisning/introduktion. Se Handbok för hälso- och sjukvård. Terapeutisk oxygenbehandling ordineras vid lungsvikt med

8 kronisk hypoxi trots optimal behandling med bronkvidgande eller andra för ändamålet förskrivna farmaka. Patienten skall enligt de grundläggande riktlinjerna ha befunnit sig i stabilt skede under minst tre veckor före ställningstagande till långtidsbehandling. När avsteg görs från detta skall ett sk utsättningsförsök göras inom några månader. Palliativ oxygenbehandling kan ordineras vid syrebrist med andnöd pga avancerad cancersjukdom i lungor och luftvägar. Mindre vanligt är palliativ oxygenbehandling vid andra svåra sjukdomar i livets slutskede. I sällsynta fall ordineras palliativ oxygenbehandling vid avancerad kronisk hjärtsvikt med nattlig andnöd. Förskrivning Legitimerad läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, internmedicin, pediatrik samt läkare med ansvar för patienter i palliativt skede. Legitimerad sjukvårdspersonal skall lämna ut utrustningen och instruera patienten i dess handhavande. Övrigt Havererad oxygenutrustning skall vid behov kunna bytas mot fungerande utrustning även utanför ordinerande/utlämnande enheters normala mottagnings/öppettider. Jourservice (kvällar, nätter, helger) skall finnas och patienterna skall ha information om vart de skall vända sig. Förskrivaren ansvarar för att utvärdera behandlingsresultatet samt att följa upp följsamheten kring behandlingen. Uppföljningen sker i nära samverkan med syrgassjuksköterska. i den medicintekniska verksamhetens inventariesystem. Patienter som förskrivits oxygen i hemmet skall anmälas till Andningssviktregistret Swedevox (av SKL finansierat kvalitetsregister). förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Hjälpmedlet och förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för patienten. Patienten bekostar själv oxygenkoncentratorns elförbrukning. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Se särskilt anvisningar för syrgasbehandling i Handboken för hälso- och sjukvård

9 När inga medicinska skäl föreligger för att välja en särskild produkt skall det mest kostnadseffektiva hjälpmedlet förskrivas.vanligtvis är behandling med oxygenkoncentratorer mer kostnadseffektivt för förskrivaren än behandling med oxygenflaskor Slemsug Förskrivning Registrering/spårbarhet Övrigt Behandling med oxygenkoncentratorer belastar hjälpmedelsbudgeten (vid kliniken eller sjukhuset) medan behandling med oxygenflaskor och flytande oxygen belastar förskrivande enhets läkemedelsbudget. Patienten betalar oxygenkoncentratorns strömförbrukning. En elektrisk (ev batteridriven) vacuumsug som skapar ett undertryck som används för sugning enligt nedan. Sugning i trakeostoma med eller utan trakealkanyl. I enstaka fall för sugning av munhåla och svalg hos patienter med grava fysiska funktionshinder. Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, neurologi, öron-näsahalssjukvård samt läkare med ansvar för patienter i habilitering/rehabilitering eller palliativ vård. Legitimerad sjukvårdspersonal skall lämna ut utrustningen och instruera patienten eller vårdgivaren i handhavandet. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingen. i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Slemsug och förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för brukaren. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Patient med trakealkanyl skall ha två apparater och möjlighet till batteridrift Sömnapnéskena En sömnapnéskena (eng Mandibular Advancement Device, MAD) är en dentalteknisk anordning för att föra fram underkäken för att därigenom dra fram tungan och skapa mer plats i svalget. Den används under sömn för att motverka eller

10 Förskrivning reducera sömnapnéer. Sömnapnétillstånd där CPAP-behandling inte fungerar eller inte bedömts nödvändig. Tandläkare med erforderlig kompetens kan prova ut och utlämna hjälpmedlet efter ordination/remiss från läkare med specialistkompetens inom lungmedicin eller öron-näsahalssjukdomar samt med kliniskt dokumenterad erfarenhet av handläggning av sömnapnésyndrom. Utredningen skall baseras på nattlig andningsregistrering enligt Skånska sömnapnégruppens riktlinjer. Ansvarig tandläkare följer upp patienten i nära samarbete med remitterande läkare. Eftersom behandling med sömnapnéskenor endast untantagsvis följs upp av remitterande läkare finns inget sjukvårdsmässigt motiv för registrering eller spårbarhet. Sömnapnéskenan är individuellt anpassad och ansvar för funktionaliteten åligger ansvarig tandläkare. Patienten betalar en egenavgift motsvarande 500 kr. När patienten behöver en ny skena (efter fem års normalslitage) utgår en ny egenavgift om 500 kr. en är individuellt utformad och anpassad av tandläkare tillsammans med dentaltekniskt laboratorium. Den kan inte återanvändas för annan patient. Den innehåller ingen funktion som gör det möjligt att kontrollera användningen Hjälpmedel för cirkulationsbehandling Kompressionsstrumpor för armar och ben Generella riktlinjer Ordinationsrätt Utprovare Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av kompressionsstrumpa som ett led i sin behandling. Lyfmödem, venös insufficiens, posttrombotiskt syndrom, keloider vid brännskada, andra kroniska ödemtillstånd, kompletterande behandling vid djup ventrombos. Läkare med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området. Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingseffekten Avgift i samband med utprovning tas ut enligt taxa för sjukvårdande behandling och ingår i högkostnadsskyddet. Kompressionsstrumpa med kompressionsgrad 2 och 3 är avgiftsfria. Kompressionsstrumpa med kompressionsgrad 1 kan förskrivas utan kostnad för patienten efter särskild bedömning.

11 skall väljas från de leverantörer som Region Skåne tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Kompressionsutrustning/pump Generella riktlinjer Ordinationsrätt Utprovare Registrering/spårbarhet Avgifter för hjälpmedel Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av en kompressionspump. Lymfödem, venös insufficiens, posttrombotiskt syndrom, andra kroniska ödemtillstånd Läkare med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området. Sjukgymnast, sjuksköterska eller arbetsterapeut med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingseffekten medicintekniska produkter och patienter som förskrivits hjälpmedlet. Hjälpmedlet skall servas enligt leverantörens anvisningar. Avsteg kan förekomma och skall motiveras och dokumenteras. Ingen avgift utgår för kompressionspumpen. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras UVB-lampa Förskrivning Psoriasis, eksem eller annan dermatos där effekt av ljusbehandling kan förväntas. Läkare med specialistkompetens inom dermatologi. Kontroll av behandlingseffekt ska ske sex till tolv veckor efter påbörjad behandling. i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. Skriftlig information om skötsel av lampan ska medfölja i samband med förskrivning. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Strålningsmätning som möjliggör bestämning av ultraviolett stråldos ska ske omedelbart före och efter byte av strålkällor och i övrigt när det bedöms nödvändigt. Vid

12 Avgifter för hjälpmedel enheter som förskriver UVB-lampor ska särskild ansvarig för strålningsmätning utses. En depositionsavgift om 400 kr ska tas ut i samband med förskrivning/utlåning av UVB-lampa. Patienten betalar också en egenavgift om 300kr TENS (Transkutan elektrisk nervstimulering) Generella riktlinjer Ordinationsrätt. Registrering/spårbarhet Avgifter för hjälpmedel Övrigt Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av en medicinteknisk produkt som ett led i sin behandling. TENS används för att lindra smärta av olika genes. Vid en TENS-behandling stimuleras hudnära nerver med en svag elektrisk ström. Genom att aktivera beröringsnerver och/eller muskelnerver stimuleras kroppens egna smärtlindringssystem Smärttillstånd av olika genes. Hjälpmedlet kan efter medicinsk bedömning ordineras av läkare och sjukgymnast. TENS bör inte förskrivas för längre period än 3 månader. Vid fortsatt behov efter en prövotid om 3 månader rekommenderas patienten att själv inköpa TENSstimulator. Behandlande läkare/sjukgymnast ansvarar för uppföljning av behandlingsresultatet Ansvarig klinisk verksamhet skall föra register över förskrivna TENS-stimulatorer. Stimulatorn skall servas enligt leverantörens anvisningar. En egenavgift/hyresavgift om 300 kr tas ut i samband med utlåning av TENS. Förbrukningsmaterial /elektroder, gel, tejp och batterier) bekostas av patienten. Under prövotiden skall produkt väljas från de leverantörer som Region Skåne tecknat avtal med, vid undantag skall detta motiveras och dokumenteras. TENS kan efter medicinsk bedömning hyras under en prövotid om 3 månader till en hyreskostnad motsvarande 300 kr. Vid användning utöver prövotiden om 3 månader får patienten själv bekosta hjälpmedlet och Peruker och Toupéer Generella riktlinjer Ordinationsrätt Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av ett medicinskt behandlingshjälpmedel Läkare med specialistkompetens inom dermatologi, gynekologi, kirurgi, internmedicin, onkologi samt neurokirurgi. Vid universell alopeci kan ordinationen gälla för

13 Reordinationsrätt Riktlinjer /tjänst längre tid än ett år. Specialist i allmänmedicin Om patienten av medicinska skäl har behov av fler peruker ska samråd ske med berörd verksamhetschef. Ett bidrag upp till 6000 kr erhålles årligen. Bidraget kan alternativt användas för tatuering av ögonbryn och eyeliner vid universell alopeci. Patienten genomför tatueringen på eget ansvar. eller tjänst skall väljas från leverantörer som Region Skåne träffat avtal med. Tatuering ligger utanför Region Skånes ansvar men bidrag till tatuering av ögonbryn vid universell alopeci kan erhållas enligt ovan.(se avgift) Bröstprotes Generella riktlinjer Ordinationsrätt/utprovare Registrering/spårbarhet Avgifter för hjälpmedel Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av hjälpmedlet som ett led i sin fortsatta behandling. Partiell eller total amputation av bröst Leg hälso- och sjukvårdspersonal med dokumenterad kompetens och erfarenhet verksamma vid Bröstmottagning kan förskriva och prova ut behandlingshjälpmedlet. Patienten skall ha tillgång till två utprovade bröstproteser samtidigt och skall kontakta ansvarig bröstmottagning vid behov. patienter som förskrivits hjälpmedel. Ingen avgift utgår för bröstprotes. Patienten bekostar själv BH

RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN

RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 HMC/HMF Syn Hörsel Ortopedi Övriga Grundregeln är att hjälpmedel är en del av de samlade habiliterings-, rehabiliterings-

Läs mer

Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1

Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1 1(38) Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1 HJÄLPMEDEL VID RÖRELSEHINDER, TALSKADOR, KOGNITIVA OCH MEDICINSKA FUNKTIONSHINDER Kommunernas ansvar efter 2008-01-01 omfattar förskrivningsanvisningarna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Fastställda av den strategiska ledningsgruppen för kommunerna och landstinget i Östergötland (SLG), den 13 december 2013 Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Ingress

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS.

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Rutiner för utlåning av stimulator för Transcutan Elektrisk Nerv Stimulering Gäller för Samtliga legitimerade sjukgymnaster inom Örebro läns landsting.

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni 2012 1 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...

Läs mer

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Östergötlands kommuner och landsting 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt...3 1.2 Hjälpmedelsguide...3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763...3

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014 Bok 1 Allmän del Januari 2014 Välkommen till Hjälpmedelshandboken. Bok 1 Allmän del Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR

GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR Följande dokument är eförskrivarett regelverk för förskrivning av hjälpmedel för kommunikation, kognition, rörelsehinder samt medicinska behandlingshjälpmedel

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(14) Dokument ID: 09-63297 Fastställandedatum: 2014-02-27 Giltigt t.o.m.: 2015-02-27 Upprättare: Gunilla M Tuvér Fastställare: Berit Fredriksson Hjälpmedel Länsgemensam

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-09-18 88 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00 16.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer Socialförvaltningen Författare: Marini Adams Verksamhetssansvarig för tekniska hjälpmedel Granskad av: Vård och omsorgschef, MAS Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2011-12-01 Utgåva nr 2 Giltig

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer