Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser"

Transkript

1 Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser Innehållsförteckning Specifik tillämpning för området 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling Hjälpmedel för andningsbehandling Nebulisator/inhalator Hemrespirator/ventilator Hostmaskin CPAP Oxygenutrustningar/Syrgas Slemsugar Andningsmuskeltränare/PEP mask/cpap för andningsgymnastik Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling Kompressionsstrumpor för armar och ben Kompressionsutrustningar/ pump Hjälpmedel för ljusbehandling UVB-lampor Stimulatorer Stimulatorer för smärtlindring/tens 06 Proteser Proteser utom extremitetsproteser Peruker Toupéer Bröstprotes

2 Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser Specifik tillämpning för området Medicinska behandlingshjälpmedel och proteser lämnas ut kostnadsfritt om inget annat anges. Tillbehör och/eller förbrukningsartiklar, vilka hjälpmedelsanvändaren ska bekosta själv, anges i samband med ordination. Eventuellt tillkommer avgifter för läkemedel via recept. Riktlinjer för förskrivning av medicinska behandlingshjälpmedel framgår under respektive produkt Hjälpmedel för andningsbehandling Förskrivning av medicinsktekniska produkter för behandling av andningsproblem Generella riktlinjer Patienten skall vara utredd och av läkare bedömd vara i behov av en medicinskteknisk produkt för sin behandling. Vid förskrivning och utprovning skall man särskilt beakta SOFS 2008:1 3 kap 7-9. All utrustning skall registreras i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar. Avsteg kan förekomma och rutiner för detta skall då dokumenteras. Vid utprovning, anpassning och uppföljning av medicinsktekniska produkter för sjukdomsbehandling tas avgift ut för sjukvårdande behandling. Detta ingår i eventuellt högkostnadsskydd. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta särskilt motiveras och dokumenteras Nebulisator Förskrivning En nebulisator är en elektrisk eller tryckluftsdriven anordning för tillförsel av läkemedel till luftvägarna. Dosinhalatorer är enklare att handha och ger i regel en bättre spridning av läkemedlet i lungorna. Nebulisator används därför endast om dosinhalatorer visat sig vara ineffektiva eller otillräckliga. Cystisk fibros. Vissa patienter med annan kronisk lungsjukdom med obstruktion och/eller sekretstagnation. Framför allt gäller det om läkemedlet inte finns i dosinhalator. Patienter som pga ålder eller funktionshinder inte kan hantera en dosinhalator har i regel även svårt att utan hjälp hantera en nebulisator. Sjukgymnast eller sjuksköterska med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området kan prova ut och utlämna hjälpmedlet efter ordination/remiss från läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, internmedicin, allergologi, pediatrik eller infektionssjukdomar. Nebulisatorer utlämnas endast på ordinerande/utlämnande enheters normala mottagningstider/öppettider. Jourservice (kvällar, nätter, helger) behövs normalt inte för denna typ av

3 utrustning. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingseffekt samt uppföljning av följsamhet till behandling och inandningsteknik. I praktiken sköts detta av sjukgymnast eller sjuksköterska hos förskrivaren. Nebulisatorer som inköpts av verksamheten registreras i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. i inventariesystemet enligt ovan. Vid flyttning till annat landsting/region följer utrustningen patienten och stryks ur Region Skånes inventariesystem. Nebulisatorer som förskrivits på hjälpmedelskort kan inte följas på detta sätt. Nebulisatorn tillhör då patienten. Nebulisatorer som inköpts av verksamheten skall genomgå service och förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar. Nebulisatorer som förskrivits på hjälpmedelskort kan inte kontrolleras av verksamheten på samma sätt. Ordinatören av läkemedel till nebulisatorn bör förvissa sig om att patientens nebulisator är i gott skick och att patienten får hjälpmedelskort på de delar som åldras/förslits vid normal användning. Nebulisatorer och förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för patienten. Kostnader för läkemedel följer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets riktlinjer. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Hemrespirator/ventilator En hemrespirator/ventilator används för övertrycksventilering av patienter med kronisk hypoventilation. I begreppet hemrespirator ingår även BilevelPAP när den används för behandling av hypoventilation. Den kliniska situationen avgör om hemrespiratorn skall ha prestanda för livsuppehållande (patient som inte kan andas själv) eller enbart andningsunderstödjande (patient som delvis kan andas själv) behandling. Behandling med respirator/ventilator i hemmet kan vara aktuellt för patienter med kronisk hypoventilation (andningsinsufficiens med koldioxidansamling som

4 Förskrivning Avgifter Övrigt dominerande problem). Exempel: Patienter med neurologisk sjukdom/skada, bröstkorgsdeformitet eller sjuklig fetma.. Vanligast är behandling enbart nattetid men behandling dygnet runt via trakealkanyl kan förekomma. Läkare med specialistkompetens i lungmedicin, anestesiologi, pediatrik och infektionssjukdomar. Ordinatören ansvarar för inställningar på utrustningen. Legitimerad sjukvårdspersonal skall lämna ut utrustningen, hjälpa patienten med inställningarna och instruera patienten i handhavandet. Havererade respiratorer skall vid behov kunna bytas mot fungerande utrustning även utanför ordinerande/utlämnande enheters normala mottagnings/öppettider. Jourservice (kvällar, nätter, helger) skall finnas och patienterna skall ha information om vart de skall vända sig. Ordinatören ansvarar för uppföljningen som styrs individuellt av den kliniska situationen. i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. Patienter som förskrivits hemrespirator/ventilator skall anmälas till Andningssviktregistret Swedevox. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Hemrespirator (och BilevelPAP när den används för andningsunderstöd) är avgiftsfritt för patienten. Förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för dessa patienter.. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Patient som inte kan andas själv mer än högst några timmar i taget skall alltid ha två apparater och möjlighet till batteridrift. Handläggningen skall följa Svensk Lungmedicinsk Förenings riktlinjer för behandling med respirator i hemmet (www.ucr.uu.se/swedevox) Mekanisk insufflator-exsufflator ( hostmaskin ) En mekanisk insufflator-exsufflator blåser först in luft i patientens luftvägar (vanligen via en ansiktsmask) och suger sedan snabbt ut luften med undertryck. Detta kan i vissa fall

5 Förskrivning möjliggöra för en patient utan egen hostförmåga att få upp sekret från andningsvägarna. Vakna och i övrigt medverkande patienter med svår allmän förlamning (ej stroke) och nedsatt förmåga att hosta upp sekret från luftvägarna. Erfarenheten visar dock att metoden inte fungerar vid förlamningar eller motorikstörningar i mun och svalg. Enklare tekniker som kan hjälpa patienterna att få upp sekret (PEP-mask, CPAP, yttre hostassistans) skall vara provade och bedömda som otillräckliga. Sjukgymnast med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området kan prova ut och utlämna hjälpmedlet efter ordination/remiss från läkare med specialistkompetens inom lungmedicin eller infektionssjukdomar samt med kliniskt dokumenterad erfarenhet av handläggning av patienter med nedsatt hostmotorik. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingseffekten och följsamheten till behandlingen. i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Utrustning och förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för brukaren. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras CPAP En CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) består av en elektroniskt styrd fläktanordning, förbindelseslang, näs/ansiktsmask och maskhållare. Syftet är att med ett kontinuerligt övertryck hålla svalget öppet för att förhindra obstruktiva apnéer (andningsstopp) under sömn. Behandlingen används under hela natten, varje natt och blir i regel livslång. I denna definition på CPAP ingår även APAP (med automatiskt reglerad trycknivå) och enklare BilevelPAP (med två alternerande trycknivåer) om syftet är att förhindra obstruktiva apnéer.

6 Samma sorts maskin (CPAP och BilevelPAP) kan i vissa fall också användas som andningsgymnastik. För sömnapnébehandling av vuxna rekommenderas behandling med CPAP baserat på Skånska sömnapnégruppens riktlinjer som sammanfattas nedan. Vid bedömningen sammanvägs den kliniska bilden med objektiva mätresultat i form av Apné-Hypopnéindex (AHI) dvs antalet andningsstopp per timma. Eftersom CPAP är den mest väldokumenterade behandlingen skall den i princip erbjudas till alla patienter med uttalat förhöjt AHI (>30/h) och den rekommenderas även vid måttligt förhöjt AHI (15-30). Patienter som inte uppfyller ovanstående kriterier kan likväl vara kvalificerade för behandling med CPAP enligt läkarens bedömning. Behandling med CPAP som startats på försök kan lätt avslutas. Maskinens interna logg ger tydligt besked om den använts eller ej och om behandlingen varit effektiv. Återlämnad maskin kan återanvändas för annan patient, och kostnaderna för försöket är väsentligt mycket lägre än för ett behandlingsförsök med sömnapnéskena eller med operation. Förskrivning För behandling av barn och vid användning av CPAP eller BilevelPAP som andningsgymnastik är indikationen individuell. Utredning inför behandling med och förskrivning av CPAP skall ledas av legitimerad läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, öron-näsa-halssjukdomar eller pediatrik, samt med kliniskt dokumenterad erfarenhet av handläggning av sömnapnésyndrom. Utredningen skall baseras på nattlig andningsregistrering enligt Skånska sömnapnégruppens riktlinjer. CPAP för andningsgymnastik kan också förskrivas av infektionsläkare. Legitimerad sjukvårdspersonal skall lämna ut utrustningen och instruera patienten i dess handhavande. CPAP-utrustning (maskin, slangar, masker etc) utlämnas endast på ordinerande/utlämnande enheters normala mottagningstider/öppettider. Jourservice (kvällar, nätter, helger) behövs inte för denna typ av utrustning. Återbesök inom 1-3 månader efter inledande av behandling. Därefter rekommenderas fortsatt uppföljning med 1-2 års mellanrum under behandlingstiden som i regel är livslång i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. Utrustningen följer patienten vid flyttning. Vid flyttning till annat landsting/region följer utrustningen patienten och stryks

7 ur Region Skånes inventariesystem. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Patienten betalar en egenavgift om 500 kr. I kostnaden ingår själva CPAP-maskinen inklusive eventuell befuktare (även om den utlämnas vid ett senare tillfälle), slang och vid behandlingsstarten även en komplett mask med maskhållare. Mask, maskhållare och slang (utöver den första uppsättningen) bekostas i fortsättningen av patienten. Patienten betalar för förbrukningsmaterial till självkostnadspris. När patienten behöver en ny maskin (stöld, haveri, normalslitage efter 5-10 år) utgår en ny egenavgift om 500 kr. Luftfilter till maskinen tillhandahålls utan avgift för patienten. För barn under 18 år utgår ingen avgift. Övrigt Patienten bekostar själv eventuell kringutrustning (lågvoltskablar, omformare etc). skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Handläggningen av vuxna patienter i behov av CPAP skall följa Skånska sömnapnégruppens riktlinjer Oxygenutrustning Oxygen i hemmet kan tillföras patienten som gas från oxygenflaskor med komprimerad gas, som gas från behållare med flytande oxygen eller som oxygenanrikad luft från en oxygenkoncentrator. En oxygenkoncentrator är en utrustning som samlar och koncentrerar, dvs anrikar, oxygen ur luften. Oxygen från en oxygenkoncentrator är att föredra vid kontinuerlig oxygenbehandling i patientens hem. Det finns två typer av flödesregulatorer på oxygenkoncentratorer. På den ena typen är den ordinerade dosen fast förinställd och på den andra typen ställs dosen in av användaren. För båda typerna gäller att man noggrant informerar hur utrustningen fungerar, liksom vilka säkerhetsföreskrifter som gäller samt försäkrar sig om att användarinstruktioner finns dokumenterade och att patienten fått adekvat undervisning/introduktion. Se Handbok för hälso- och sjukvård. Terapeutisk oxygenbehandling ordineras vid lungsvikt med

8 kronisk hypoxi trots optimal behandling med bronkvidgande eller andra för ändamålet förskrivna farmaka. Patienten skall enligt de grundläggande riktlinjerna ha befunnit sig i stabilt skede under minst tre veckor före ställningstagande till långtidsbehandling. När avsteg görs från detta skall ett sk utsättningsförsök göras inom några månader. Palliativ oxygenbehandling kan ordineras vid syrebrist med andnöd pga avancerad cancersjukdom i lungor och luftvägar. Mindre vanligt är palliativ oxygenbehandling vid andra svåra sjukdomar i livets slutskede. I sällsynta fall ordineras palliativ oxygenbehandling vid avancerad kronisk hjärtsvikt med nattlig andnöd. Förskrivning Legitimerad läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, internmedicin, pediatrik samt läkare med ansvar för patienter i palliativt skede. Legitimerad sjukvårdspersonal skall lämna ut utrustningen och instruera patienten i dess handhavande. Övrigt Havererad oxygenutrustning skall vid behov kunna bytas mot fungerande utrustning även utanför ordinerande/utlämnande enheters normala mottagnings/öppettider. Jourservice (kvällar, nätter, helger) skall finnas och patienterna skall ha information om vart de skall vända sig. Förskrivaren ansvarar för att utvärdera behandlingsresultatet samt att följa upp följsamheten kring behandlingen. Uppföljningen sker i nära samverkan med syrgassjuksköterska. i den medicintekniska verksamhetens inventariesystem. Patienter som förskrivits oxygen i hemmet skall anmälas till Andningssviktregistret Swedevox (av SKL finansierat kvalitetsregister). förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Hjälpmedlet och förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för patienten. Patienten bekostar själv oxygenkoncentratorns elförbrukning. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Se särskilt anvisningar för syrgasbehandling i Handboken för hälso- och sjukvård

9 När inga medicinska skäl föreligger för att välja en särskild produkt skall det mest kostnadseffektiva hjälpmedlet förskrivas.vanligtvis är behandling med oxygenkoncentratorer mer kostnadseffektivt för förskrivaren än behandling med oxygenflaskor Slemsug Förskrivning Registrering/spårbarhet Övrigt Behandling med oxygenkoncentratorer belastar hjälpmedelsbudgeten (vid kliniken eller sjukhuset) medan behandling med oxygenflaskor och flytande oxygen belastar förskrivande enhets läkemedelsbudget. Patienten betalar oxygenkoncentratorns strömförbrukning. En elektrisk (ev batteridriven) vacuumsug som skapar ett undertryck som används för sugning enligt nedan. Sugning i trakeostoma med eller utan trakealkanyl. I enstaka fall för sugning av munhåla och svalg hos patienter med grava fysiska funktionshinder. Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, neurologi, öron-näsahalssjukvård samt läkare med ansvar för patienter i habilitering/rehabilitering eller palliativ vård. Legitimerad sjukvårdspersonal skall lämna ut utrustningen och instruera patienten eller vårdgivaren i handhavandet. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingen. i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Slemsug och förbrukningsmaterial tillhandahålls utan kostnad för brukaren. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne har tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Patient med trakealkanyl skall ha två apparater och möjlighet till batteridrift Sömnapnéskena En sömnapnéskena (eng Mandibular Advancement Device, MAD) är en dentalteknisk anordning för att föra fram underkäken för att därigenom dra fram tungan och skapa mer plats i svalget. Den används under sömn för att motverka eller

10 Förskrivning reducera sömnapnéer. Sömnapnétillstånd där CPAP-behandling inte fungerar eller inte bedömts nödvändig. Tandläkare med erforderlig kompetens kan prova ut och utlämna hjälpmedlet efter ordination/remiss från läkare med specialistkompetens inom lungmedicin eller öron-näsahalssjukdomar samt med kliniskt dokumenterad erfarenhet av handläggning av sömnapnésyndrom. Utredningen skall baseras på nattlig andningsregistrering enligt Skånska sömnapnégruppens riktlinjer. Ansvarig tandläkare följer upp patienten i nära samarbete med remitterande läkare. Eftersom behandling med sömnapnéskenor endast untantagsvis följs upp av remitterande läkare finns inget sjukvårdsmässigt motiv för registrering eller spårbarhet. Sömnapnéskenan är individuellt anpassad och ansvar för funktionaliteten åligger ansvarig tandläkare. Patienten betalar en egenavgift motsvarande 500 kr. När patienten behöver en ny skena (efter fem års normalslitage) utgår en ny egenavgift om 500 kr. en är individuellt utformad och anpassad av tandläkare tillsammans med dentaltekniskt laboratorium. Den kan inte återanvändas för annan patient. Den innehåller ingen funktion som gör det möjligt att kontrollera användningen Hjälpmedel för cirkulationsbehandling Kompressionsstrumpor för armar och ben Generella riktlinjer Ordinationsrätt Utprovare Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av kompressionsstrumpa som ett led i sin behandling. Lyfmödem, venös insufficiens, posttrombotiskt syndrom, keloider vid brännskada, andra kroniska ödemtillstånd, kompletterande behandling vid djup ventrombos. Läkare med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området. Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingseffekten Avgift i samband med utprovning tas ut enligt taxa för sjukvårdande behandling och ingår i högkostnadsskyddet. Kompressionsstrumpa med kompressionsgrad 2 och 3 är avgiftsfria. Kompressionsstrumpa med kompressionsgrad 1 kan förskrivas utan kostnad för patienten efter särskild bedömning.

11 skall väljas från de leverantörer som Region Skåne tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras Kompressionsutrustning/pump Generella riktlinjer Ordinationsrätt Utprovare Registrering/spårbarhet Avgifter för hjälpmedel Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av en kompressionspump. Lymfödem, venös insufficiens, posttrombotiskt syndrom, andra kroniska ödemtillstånd Läkare med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området. Sjukgymnast, sjuksköterska eller arbetsterapeut med dokumenterad kompetens och erfarenhet inom området. Förskrivaren ansvarar för utvärdering av behandlingseffekten medicintekniska produkter och patienter som förskrivits hjälpmedlet. Hjälpmedlet skall servas enligt leverantörens anvisningar. Avsteg kan förekomma och skall motiveras och dokumenteras. Ingen avgift utgår för kompressionspumpen. skall väljas från de leverantörer som Region Skåne tecknat avtal med. Vid avsteg skall detta motiveras och dokumenteras UVB-lampa Förskrivning Psoriasis, eksem eller annan dermatos där effekt av ljusbehandling kan förväntas. Läkare med specialistkompetens inom dermatologi. Kontroll av behandlingseffekt ska ske sex till tolv veckor efter påbörjad behandling. i den medicinsktekniska verksamhetens inventariesystem. Skriftlig information om skötsel av lampan ska medfölja i samband med förskrivning. förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar i samverkan mellan medicinsk teknik och berörd klinisk verksamhet. Strålningsmätning som möjliggör bestämning av ultraviolett stråldos ska ske omedelbart före och efter byte av strålkällor och i övrigt när det bedöms nödvändigt. Vid

12 Avgifter för hjälpmedel enheter som förskriver UVB-lampor ska särskild ansvarig för strålningsmätning utses. En depositionsavgift om 400 kr ska tas ut i samband med förskrivning/utlåning av UVB-lampa. Patienten betalar också en egenavgift om 300kr TENS (Transkutan elektrisk nervstimulering) Generella riktlinjer Ordinationsrätt. Registrering/spårbarhet Avgifter för hjälpmedel Övrigt Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av en medicinteknisk produkt som ett led i sin behandling. TENS används för att lindra smärta av olika genes. Vid en TENS-behandling stimuleras hudnära nerver med en svag elektrisk ström. Genom att aktivera beröringsnerver och/eller muskelnerver stimuleras kroppens egna smärtlindringssystem Smärttillstånd av olika genes. Hjälpmedlet kan efter medicinsk bedömning ordineras av läkare och sjukgymnast. TENS bör inte förskrivas för längre period än 3 månader. Vid fortsatt behov efter en prövotid om 3 månader rekommenderas patienten att själv inköpa TENSstimulator. Behandlande läkare/sjukgymnast ansvarar för uppföljning av behandlingsresultatet Ansvarig klinisk verksamhet skall föra register över förskrivna TENS-stimulatorer. Stimulatorn skall servas enligt leverantörens anvisningar. En egenavgift/hyresavgift om 300 kr tas ut i samband med utlåning av TENS. Förbrukningsmaterial /elektroder, gel, tejp och batterier) bekostas av patienten. Under prövotiden skall produkt väljas från de leverantörer som Region Skåne tecknat avtal med, vid undantag skall detta motiveras och dokumenteras. TENS kan efter medicinsk bedömning hyras under en prövotid om 3 månader till en hyreskostnad motsvarande 300 kr. Vid användning utöver prövotiden om 3 månader får patienten själv bekosta hjälpmedlet och Peruker och Toupéer Generella riktlinjer Ordinationsrätt Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av ett medicinskt behandlingshjälpmedel Läkare med specialistkompetens inom dermatologi, gynekologi, kirurgi, internmedicin, onkologi samt neurokirurgi. Vid universell alopeci kan ordinationen gälla för

13 Reordinationsrätt Riktlinjer /tjänst längre tid än ett år. Specialist i allmänmedicin Om patienten av medicinska skäl har behov av fler peruker ska samråd ske med berörd verksamhetschef. Ett bidrag upp till 6000 kr erhålles årligen. Bidraget kan alternativt användas för tatuering av ögonbryn och eyeliner vid universell alopeci. Patienten genomför tatueringen på eget ansvar. eller tjänst skall väljas från leverantörer som Region Skåne träffat avtal med. Tatuering ligger utanför Region Skånes ansvar men bidrag till tatuering av ögonbryn vid universell alopeci kan erhållas enligt ovan.(se avgift) Bröstprotes Generella riktlinjer Ordinationsrätt/utprovare Registrering/spårbarhet Avgifter för hjälpmedel Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av hjälpmedlet som ett led i sin fortsatta behandling. Partiell eller total amputation av bröst Leg hälso- och sjukvårdspersonal med dokumenterad kompetens och erfarenhet verksamma vid Bröstmottagning kan förskriva och prova ut behandlingshjälpmedlet. Patienten skall ha tillgång till två utprovade bröstproteser samtidigt och skall kontakta ansvarig bröstmottagning vid behov. patienter som förskrivits hjälpmedel. Ingen avgift utgår för bröstprotes. Patienten bekostar själv BH

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS.

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Rutiner för utlåning av stimulator för Transcutan Elektrisk Nerv Stimulering Gäller för Samtliga legitimerade sjukgymnaster inom Örebro läns landsting.

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Innehållsförteckning: Sid Specifika regler för området 2 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 4 06 03

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter.

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. För dig inom primärvården. Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. Linde: Living healthcare Att upptäcka kronisk hypoxi 03 Den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2006-03-10 LiÖ 2005-398 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling

Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2006-03-10 LiÖ 2005-398 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2006-03-10 LiÖ 2005-398 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Ekonomisk kompensation för höga elkostnader i samband med syrgasbehandling Från

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Fallbeskrivningar - egenvård

Fallbeskrivningar - egenvård Fallbeskrivningar - egenvård Innehåll Fallbeskrivning 1 Injektion fragmin - utskrivning från sjukhus... 2 Fallbeskrivning 2 Ögondroppar efter poliklinisk starroperation... 2 Fallbeskrivning 3 TENS-behandling

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Skara den 21 november 2011 Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköt. Innehållsförteckning DELEGERING... 3 Personalplanering...

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning Region Stockholms Innerstad Sida 1 (9) MEDICINSKT ANSVARIGA 2014-04-07 SJUKSKÖTERSKOR OCH MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILTERING Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning MAS

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

1. Dagvård/Barnmottagning, Barn- och ungdomsmedicin. Namn, tel # 2. Sjuksköterska BUH Namn, tel # Kontaktuppgifter skall framgå av egenvårdsplanen

1. Dagvård/Barnmottagning, Barn- och ungdomsmedicin. Namn, tel # 2. Sjuksköterska BUH Namn, tel # Kontaktuppgifter skall framgå av egenvårdsplanen Egenvårdbeslut Fall: Flicka 6 år, flerfunktionshinder pga CP-skada, grav utvecklingsstörning. Grav utvecklingsstörning, epilepsi. Har tracheostomi, syrgas, sugning av luftvägar, gastrostomi a. Sugning

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

OBS: All inrapportering görs digitalt efter inloggning via www.palliativ.se

OBS: All inrapportering görs digitalt efter inloggning via www.palliativ.se Fylls i av ansvarig läkare eller sjuksköterska gärna efter samråd i arbetslaget. Förtydligande till frågorna hittar du genom att klicka på dödsfallsenkäten efter inloggning. - symbolen i den digitala 1.

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Enkät om prioriteringar till medicinkliniker

Enkät om prioriteringar till medicinkliniker Bilaga 2. Prioriteringar SIM: Enkät 1 Enkät om prioriteringar till medicinkliniker Uppläggning Enkäten skickades till ett antal medicinkliniker i landet och bestod av 1. Introduktionsbrev till verksamhetschefer

Läs mer

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan 10.30-11.00 Endobronkiella stentar vid emfysem Lars

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Huvudskär, Haninge kommun 2014-11-07 1

Huvudskär, Haninge kommun 2014-11-07 1 Huvudskär, Haninge kommun 2014-11-07 1 Resursteamet Socialförvaltning Historik Organisation Uppdrag 2014-11-07 2 Historik Omsorgsnämnd nedlagd 1994 Kommunen får ansvar för LSS boende Hsl regleras av principöverenskommelse,

Läs mer

Riktlinjer CPAP vid sömnapné

Riktlinjer CPAP vid sömnapné Riktlinjer CPAP vid sömnapné Andningssviktregistret Swedevox Nationellt kvalitetsregister för långtidsbehandling med oxygen (LTOT), respirator (LTMV) eller CPAP Denna version är daterad 6 februari 2014

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Hur många är ni som besvarar enkäten?

Hur många är ni som besvarar enkäten? Hur många är ni som besvarar enkäten? Namn Antal % A. Jag besvarar enkäten ensam B. Vi är en grupp på vår arbetsplats som besvarar enkäten tillsammans 23 41,8 32 58,2 Total 55 100 1 Om mer än en rollatorer

Läs mer

Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård.

Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård. Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård. I gruppen deltar öl Tomas Gars, Motala; öl Karin Cederquist, Norrköping; öl Urban Wennerström, Västervik; öl Fredrik Olsson Västervik; öl Olof Torstensson Oskarshamn;

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen Hjälpmedelshandboken. Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller information om

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015-03-20 M. Karlsson Marit Karlsson Med dr överläkare LAH Linköping SLS Delegation för medicinsk etik Vår tids utmaning 1. Vi kan idag (alltmer) förlänga

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 2006-11-14 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Inledning 1 Grundläggande utgångspunkter Detta avtal reglerar ansvar och samverkan

Läs mer

Läkarsamverkan Alla kunder i den basala hemsjukvården skall ha en patientansvarig läkare.

Läkarsamverkan Alla kunder i den basala hemsjukvården skall ha en patientansvarig läkare. Riktlinje Utgåva nr sida 5 Dokumentets namn Riktlinje gällande Kundval, basal hemsjukvård och hemrehabilitering Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 130920 Reviderad

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10 Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Kostnadsfördelning mellan landsting och kommun. Vilhelmina kommuns särskilda boenden

Kostnadsfördelning mellan landsting och kommun. Vilhelmina kommuns särskilda boenden Kostnadsfördelning mellan landsting och kommun På Vilhelmina kommuns särskilda boenden Kostnadsfördelning mellan kommun och landsting av vissa kostnader för personer i särskilda boendeformer Grundmodell

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar Neonatalavdelningen Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Information till föräldrar 2 Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Målet med den här foldern är att hjälpa

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Terapigrupp Fysisk Aktivitet Anders Mellén klinisk farmakolog, ordförande Anna Cavrak leg. sjukgymnast/fysioterapeut,

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Leva med övertrycksbehandling

Leva med övertrycksbehandling Leva med övertrycksbehandling Leva med övertrycksbehandling 3 4 Innehåll Goda råd vid övertrycksbehandling 6 Vad är snarkning och vad är skillnaden mellan snarkning och sömnapné? 7 Varför blir svalget

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett

Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett 2002-05-14 REV 2008-11-17 1 (5) REV 2012-05-09, 2012-05-09 Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett Inledning Palliativ

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Tredje steget Nytt tandvårdsst rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar ttningar 2012 11 08 Statligt tandvårdsstöd Tandvårdsstödet från staten Försäkringskassan Landstingen/Regionen

Läs mer

Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Påföljder av felaktigt förfarande-case presentation Kerstin Gudmundson, Inspektör IVO avdelning öst, Stockholm, Sweden Leg läkare AA BAKGRUND

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: FOTSJUKVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: FOTSJUKVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-02-24 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: FOTSJUKVÅRD Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer