STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER"

Transkript

1 REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD REVIDERAD HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

2 SID 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Kvalitetssäkring av MTP Förskrivning av hjälpmedel Underhåll Grupp 1, Medicinteknisk utrustning Grupp 2, Arbetstekniska hjälpmedel Grupp 3, Individuellt utprovade hjälpmedel Lathund förskrivning av antidecubitusmadrasser och dynor Antidecubitusmadrasser Antidecubitusdynor Lathund för underhåll och kontroll av funktion Lathund över MTP grupp Lathund över MTP grupp 2 och Checklistor Duschstol Duschvagn Transportrullstol Personlyft Lyftsele Sängar Antidecubitusmadrass Rullstol Rollator Gåbord... 21

3 SID 3(21) 1. INLEDNING Denna handbok är en pratisk tillämpning av Socialstyrelsens författningar, MAS och MAR lokala regler och övriga tillämpliga styrdokument om användning och hantering av medicintekniska produkter. Den kan användas både som uppslagsbok och som underlag till de lokala rutiner för medicintekniska produkter (MTP) som ska finnas på varje enhet. Till MTP i denna handbok räknas i huvudsak hjälpmedel och utrustning för vård och behandling. 2. KVALITETSSÄKRING AV MTP Kvalitetssäkringen innefattar: Anskaffning - kostnadseffektiv upphandling/hyra av säkra och ändamålsenliga produkter Inventering - att aktuell förteckning över enhetens MTP finns Användning; - att personal har den utbildning/kompetens som krävs och har tillgång till bruksanvisningar för aktuella produkter Underhåll - att personal kontinuerligt kontrollerar funktion och rengör produkter - att förebyggande underhåll och kontroller genomförs av behörig person Återlämning, kassering - att produkter som inte längre ska användas omdisponeras, återlämnas eller kasseras Anskaffning Inköp eller hyra ska ske enligt gällande regler för upphandling eller gällande avtal. Ansvarig chef svarar för avrop i samråd med arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska. Vid nyanskaffning ska utbildning ingå som ett krav på leverantören. Utbildningen ska avse handhavande av produkten och ska komma personalen till del. Personalen ska även ges möjlighet att öva på att använda produkten och få kunskap om hur fel i produkten eller felaktig användning kan påverka vårdtagaren. Verksamhetschef ansvarar för att all berörd personal ges tillfälle att delta i sådan utbildning. Vid mottagande av produkt ska det säkras att rätt produkt och bruksanvisning levererats. Produkten ska ankomstkontrolleras, samt märkas och registreras i ett inventariesystem. Detta kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal med kunskap om produkten.

4 SID 4(21) Innan en medicinteknisk produkt utlämnas till användare ska arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska säkerställa att produkten är i funktionsdugligt skick, säker och lämplig för avsett användningsområde. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om användning och skötsel av produkten. Denna information ska lämnas muntligt och skriftligt. Inventering Enhetens inköpta medicintekniska produkter skall registreras i ett inventariesystem för underhåll och spårbarhet. Där ska finnas uppgifter om inventarienummer, typ av produkt/hjälpmedel, placering, inköpsår och pris, garantitid, underhåll samt genomförda kontroller. Förteckningen ska hållas aktuell och uppdateras i samband med nyanskaffning, omdisponering eller utrangering. Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för att detta sker. Hälso- och sjukvårdspersonal eller annan utsedd person ansvarar för utförandet av uppgiften. Användning Vid användning krävs att: - Produkten fungerar på avsett sätt - Personalen handhar den på rätt sätt Den som använder medicintekniska produkter ansvarar för att iordningsställa produkten och kontrollera funktionen, hantera produkten på ett säkert sätt och därefter återställa den. Den som förskriver och lämnar ut medicintekniska produkter vilka ska brukas av en vårdtagare, ensam eller med hjälp av närstående eller någon annan person, ska se till att produkten är lämplig samt att vårdtagaren har tillräcklig kunskap för att kunna hantera och sköta produkten. Med vårdtagare kan även närstående eller vårdpersonal jämställas. Kontaktperson ansvarar för att kontrollera och rengöra produkten enligt tillgänglig bruksanvisning och givna instruktioner. Verksamhetschef svarar för att personalen följer upprättade rutiner samt att de har kunskap om rapporteringsrutiner vid fel på produkten, avvikande händelser och tillbud. Underhåll På varje enhet finns produkter som regelbundet ska genomgå förebyggande underhåll/besiktning för att säkra användningen och upptäcka eventuella skador som kan orsaka risker för användaren. Verksamhetschef ansvarar för att rutiner upprättas, där det framgår: - Intervall för förebyggande underhåll/besiktning och löpande funktionskontroll

5 SID 5(21) - Vem som utför förebyggande underhåll/besiktning och löpande funktionskontroller Förebyggande underhåll/besiktning ska ske minst en gång per år. Förebyggande underhåll/besiktning och reparationer får endast utföras av leverantören eller annan auktoriserad sakkunnig eller för ändamålet utbildad och kompetent person. Vid fel på produkt ska den tas ur bruk. Arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan utsedd ansvarig ska kontaktas för åtgärd. Återlämning, kassering Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska bedömer om behovet av en medicinteknisk produkt hos vårdtagaren upphört eller om produkten inte längre är funktionsduglig och skall kasseras. Finns tveksamhet om produktens funktion ska sakkunnig person konsulteras. Återlämning av hyrda hjälpmedel dokumenteras i journal. Kassation eller avyttring av inköpta hjälpmedel ska registreras i inventariesystemet. 3. FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL Hjälpmedelsansvar inom särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Kommun/privat entreprenör har ansvaret för sängar, personlyftar, mobila duschstolar/duschvagn, bashjälpmedel och förebyggande antidecubitusmadrasser 1 samt för transportrullstolar. För komfortrullstolar har kommun/privat entreprenör delad kostnad med landstinget 2. Övriga individuellt förskrivna hjälpmedel har landstinget ansvar för. Mer information om förskrivning finns i Hjälpmedelsinstitutets skrift Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar - tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivare Den som förskriver ett hjälpmedel ska ha den yrkeskompetens som finns rekommenderad för förskrivare enligt Hjälpmedelsguiden. Förskrivare ska vara anställd inom en förvaltning eller av en vårdgivare som har avtal med förvaltning inom Stockholms stad. Alla förskrivare bör ha genomgått utbildning i förskrivningsprocessen. Inkontinenshjälpmedel förskrivs av sjuksköterska eller sjukgymnast med formell kompetens för detta. Som förskrivare har man ansvar att hålla sig informerad om bl a lagstiftning och produkter. Hjälpmedelsleverantör erbjuder kontinuerligt information och utbildning till förskrivare. 1 Behandlande antidecubitusmadrasser är vårdgivarens ansvar i 6 månader. Efter ny förskrivning, om behov kvarstår, övergår ansvaret till landstinget. 2 Hjälpmedelsöverenskommelse mellan SLL och KSL 1997

6 SID 6(21) Förskrivningsprocessen Att förskriva medicintekniska produkter är en integrerad del i behandling och rehabilitering. Förskrivaren ansvarar för att: bedöma behov av insatser prova ut, anpassa och välja lämplig produkt initiera specialanpassning instruera, träna och informera följa upp och utvärdera funktion samt nytta dokumentera föreskriven produkt i journal Beställningsportalen Beställningsportalen är ett digitalt beställningssystem för medicintekniska produkter på internet. Här hanteras beställningar av hjälpmedel för personer med rörelse-, kommunikations- och kognitionshinder, inkontinensproblem samt beställningar av medicintekniska produkter. I portalen beställer förskrivare produkter som sedan handläggs på aktuell Hjälpmedelsverksamhet. För tillgång till beställningsportalen ska inloggningsuppgifter av säkerhetsskäl beställas av verksamhetschef. Beställning sker via ett e-postmeddelande till SLL IT-support: Uppgifter som ska uppges är: Enhetens namn och kombikakod Förskrivarens för- och efternamn Förskrivarens yrke/profession Förskrivarens e-postadress samt HSAID enligt landstingets Elektroniska katalog (EK) Hjälpmedelsområde (t ex förflyttning, ADL, kommunikation och vård och behandling) Kombikakod Den som har rätt att förskriva hjälpmedel får tillgång till verksamhetens specifika kombikakod från verksamhetschef. Uppgift kan även inhämtas via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSf), enheten för Rehabilitering, Habilitering och hjälpmedel. Kombikakoden används vid beställning av medicintekniska produkter i Beställningsportalen. Hjälpmedelsguiden Hjälpmedelsguiden fungerar som ett stöd för förskrivning av medicintekniska produkter och finns på Guiden är upplagd efter behovstrappor för olika områden och beskriver förutsättningar för förskrivning.

7 SID 7(21) Kloka hjälpmedelslistan Listan finns tillgänglig på hjälpmedelsguiden och visar aktuellt sortiment som kan förskrivas på hjälpmedelsportalen. Den ger rekommendationer till förskrivare med hänsyn tagen till bl a behov, funktionalitet, pris och leveransvillkor. 4. UNDERHÅLL Löpande underhåll och skötsel För att bevara produktens tekniska funktioner och säkerhetsnivå, för att minimera risk för olyckor och tillbud, ska alla medicintekniska produkter kontinuerligt underhållas. Verksamhetschef svarar för att detta sker och att lokala rutiner tas fram. I underhållet ingår kontroller av funktion och den regelbundna rengöring av hjälpmedel som ska göras av kontaktman, enligt bruksanvisning och hälso- och sjukvårdspersonalens instruktioner. En årlig genomgång av all MTP i verksamheten bör genomföras av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. En vägledning över lämpliga intervall för underhåll och kontroller av funktion samt åtgärder som ska vidtas finns i tabell i kapitel 6. Vid behov av reparationer kontaktas tillverkare eller serviceföretag enligt avtal. Underhåll och skötsel vid risk för smittspridning Det är viktigt att dagligen rengöra och desinfektera hjälpmedel som används, liksom innan de återlämnas. Basala hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård ska alltid följas. För mer information om rutiner vid återlämnande av hjälpmedel, kontakta aktuell hjälpmedelsleverantör. 4.1 Grupp 1, Medicinteknisk utrustning Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar för att kontrollera de produkter de använder i sitt arbete. Ansvarig chef svarar för att förebyggande underhåll och service genomförs samt för nyanskaffning/inköp av medicintekniska produkter. Produktens funktion skall testas enligt bruksanvisning, inför varje användningstillfälle Förebyggande underhåll/service ska utföras minst en gång per år och dokumenteras Förrådshantering, se FYFFE - Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad under flik Dokument på hemsidan för Svensk Förening för Vårdhygien 3 3

8 SID 8(21) 4.2 Grupp 2, Arbetstekniska hjälpmedel Brukare och/eller personal ska få tillräcklig information om handhavande och skötsel av produkten för säker användning. Denna information ska lämnas muntligt och skriftligt. I de fall arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska utifrån boendes behov och i samråd med honom/henne bedömt att produkten ska användas ansvarar denne för att informationen ges i enlighet med förskrivningsprocessen. Om användandet av arbetsteknisk produkt baseras på arbetsmiljöansvaret har verksamhetschef ansvar för att personal får nödvändig utbildning och information om produkten. Användande av arbetstekniska hjälpmedel ska ske enligt bruksanvisning samt instruktion och handledning från hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens om produkten. Felaktigheter på produkten samt olyckor och tillbud ska rapporteras så att åtgärder kan vidtas. Kontaktperson ansvarar för löpande underhåll/rengöring vid behov och att kontroll av funktion utförs enligt upprättade rutiner. Verksamhetschef ansvarar för att förebyggande underhåll, service och årlig kontroll sker samt för nyanskaffning/inköp av medicintekniska produkter. 4.3 Grupp 3, Individuellt utprovade hjälpmedel Individuellt utprovade produkter förskrivs och utlämnas av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Förskrivna och utlämnade produkter ska dokumenteras i boendes journal. I förskrivningsprocessen ingår ansvar för uppföljning av produktens funktion och nytta samt informera och instruera om handhavande till brukare och personal (se kapitel 3 om förskrivning av medicintekniska produkter). Kontaktman ansvarar för löpande underhåll/rengöring vid behov och att kontroll av funktion utförs enligt upprättade rutiner. 5. LATHUND FÖRSKRIVNING AV ANTIDECUBITUSMADRASSER OCH DYNOR 4 Sjuksköterskor ansvarar för förskrivning av antidecubitusmadrasser, medan arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för förskrivningen av antidecubitusdynor. Antidecubitusmadrasser och dynor är vård- och behandlingsutrustning och ingår i vårdgivarens ansvar. Vid beställning av förebyggande madrass är madrassen ett inköp, medan tillhörande pump/motor hyrs av hjälpmedelsleverantören. Vid beställning av behandlande madrass utgår hyra under de första 6 månaderna. Efter 6 månader betraktas behandlande madrasser som medicinteknisk utrustning i 4 Källa: Hjälpmedelsguiden, Beställningsportalen och Sodexo hjälpmedelsservice

9 SID 9(21) hemmet om förskrivaren har gjort en bedömning att behov kvarstår. Kostnaden övergår till landstinget efter att ny förskrivning skett i Beställningsportalen. Information och utbildning På Sodexo s kundportal 5 eller på Hjälpmedel Stockholms hemsida 6 hittar du förskrivarinformation och information om utbildningsprogram. Kurser om förskrivning och madrasser erbjuds regelbundet. På Sodexo s hemsida, under Produkter/Madrassortiment finns ett schema över madrasser och rekommendationer efter Nortonpoäng. 5.1 Antidecubitusmadrasser Antidecubitusmadrasser förskrivs utifrån den sårgrad som patienten bedöms ha. Förebyggande och behandlande madrasser förskrivs vid sårgrad 1 som avser rodnad som inte bleknar vid tryck. Den individuella bedömningen avgör val av förebyggande eller behandlande madrass. Behandlande madrasser förskrivs vid sårgrad 2-4 som avser trycksår. Grad 2 innebär epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden. Grad 3 innebär fullhudsdefekt utan djup sårhåla ner i subcutis eller för patient med 20 poäng eller lägre på modifierad Nortonskala. Grad 4 innebär fullhudsdefekt med djup sårhåla och vävnadsnekros in till underliggande ben, sena eller ledkapsel. 5.2 Antidecubitusdynor Dynor och underlägg används i sittande vid grad 2 som innebär epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden och grad 3 som innebär fullhudsdefekt utan djup sårhåla ner i subcutis. Se även behovstrappa förflyttning. 6. LATHUND FÖR UNDERHÅLL OCH KONTROLL AV FUNKTION 7 Med underhåll och skötsel i dessa tabeller avses den kontinuerliga kontroll och omhändertagandet av medicintekniska produkter i verksamheten. Denna tabell är en rekommendation över underhåll och kontroll av funktion i verksamheten och kompletteras av årlig service och kontroll som ska utföras av behörig fackman. Se även bruksanvisningar/teknisk dokumentation för produkter Kontroll ska alltid genomföras i samband med användning. Därutöver rekommenderas kontroll av funktion enligt lathund

10 SID 10(21) 6.1 Lathund över MTP grupp 1 El-sug Produkt Att kontrollera Vem gör/ ansvarar för TENS - apparat Värmevantar Funktion, slangar, materialskada Funktion, elektroder, kablar, batterier Funktion, materialskada, kablar Vid fel kontakta Kontroll av funktion / intervall Ssk Fackman Var 4:e vecka Sg Fackman Var 4:e vecka At Fackman Var 4:e vecka Hb apparat Funktion kontrollkuvett Ssk Kasseras Var 4:e vecka Blodtrycksmätare Funktion, materialskada Ssk Kasseras Var 4:e vecka Behandlingsbrits/ Tippbräda Träningsutrustning Lås- och höjfunktion, materialskada, fixeringsband Materialskada, skruvar åtdragna, ev kedjor och vajrar Sg Fackman Var 3:e månad At/Sg Fackman Var 3:e månad 6.2 Lathund över MTP grupp 2 och 3 Produkt Att kontrollera Vem gör/ ansvarar för Antidecubitusmadrass /dynor Pump/aggregat till ad-madrass El-Säng Personlyft - mobil Personlyft - tak/båge Luftmängd, materialskada Funktion, slangar och kontakt Materialskada, hjul, höj- och låsfunktion, nödsänkning Batterier, nödfunktioner, benskänklar, bygel, urkrokningsskydd, hjul Nödfunktioner, bygel och urkrokningsskydd Vid fel kontakta Kontroll av funktion / intervall kontaktman Ssk, At, Sg Dagligen Kontaktman Ssk Dagligen Kontaktman Chef Var 4:e vecka Kontaktman At, Sg Var 4:e vecka Kontaktman At, Sg Var 4:e vecka Lyftsele Materialskador, slitage Kontaktman At, Sg Inför användning/efter varje tvätt

11 SID 11(21) Produkt Att kontrollera Vem gör/ ansvarar för Vid fel kontakta Kontroll av funktion / intervall Lyftsele Materialskador, slitage At/Sg Kasseras Var 6:e månad/vid utlämning Rollator Gåbord Rullstol Vårdaraggregat till rullstol Vårdarbälte Toalettförhöjning, fast och fristående Mobil duschstol Duschvagn Hjul, broms- och låsfunktion, handtag sitter fast Hjul, broms- och låsfunktion, broms, höjfunktion, ev batteri laddat Tippskydd, låsfunktion, luft i däck, materialskada Kontakt, låsskruvar, funktion Kontaktman Sg Var 4:e vecka Kontaktman Sg Var 4:e vecka Kontaktman At, Sg Var 4:e vecka At/Sg Fackman Var 4:e vecka Materialskada, slitage, Kontaktman Sg Var 4:e vecka fixlockspänne Stabilitet, materialskada Kontaktman At Var 4:e vecka Hjul, lås- och höjfunktion, tippfunktion, materialskada Hjul, lås- och höjfunktion, materialskada Kontaktman At Var 4:e vecka Kontaktman At Var 4:e vecka Förutsättningen för att kontaktman/omvårdnadspersonal ska göra kontroller är att de har reell kompetens för detta. 7. CHECKLISTOR Checklistorna ska fungera som stöd och information om hjälpmedelshanteringen. Grunden för hantering och kontroller av enskilda produkter ska dock i första hand utgå från befintliga produkt- och bruksanvisningar från tillverkaren.

12 SID 12(21) 7.1 Duschstol Hjälpmedlet utlämnas av arbetsterapeut utifrån bedömning av behov och lämplighet. Information och instruktioner om användandet ska lämnas till berörd personal. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet innan varje användning och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan varje användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: fotplattor, armstöd, eventuellt nackstöd sitter rätt eventuell tippfunktion fungerar och går i lås det inte finns materialskador eller rost Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell duschstol. Felanmälan Vid fel på duschstol kontaktas ansvarig arbetsterapeut. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

13 SID 13(21) 7.2 Duschvagn Utlämnas vid behov, efter kontroll av arbetsterapeut/sjukgymnast när det bedömts vara funktionsdugligt. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Kontrollen dokumenteras enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan varje användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: tillbehör är rätt fastsatta höj- och sänkningsfunktion fungerar och låser det inte finns materialskador, rost Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell duschvagn. OBS! Duschvagn som används av fler boende skall ytdesinfekteras efter varje användning. Felanmälan Vid fel på duschvagn kontaktas arbetsterapeut eller sjukgymnast. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

14 SID 14(21) 7.3 Transportrullstol Utlämnas av arbetsterapeut/sjukgymnast efter att den bedömts vara funktionsduglig. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Transportrullstol är inte individuellt utprovad och skall endast användas tillfälligt t. ex. vid transporter. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Kontrollen dokumenteras enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. För bättre köregenskaper samt fungerande bromsar krävs för de flesta rullstolar att däcken är pumpade. Kontrollera därför alltid att: däcken är pumpade bromsarna fungerar Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell rullstol. Felanmälan Vid fel på rullstol kontaktas ansvarig arbetsterapeut eller sjukgymnast. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

15 SID 15(21) 7.4 Personlyft Lyftar, mobila eller fast monterade, tillhör verksamhetens grundutrustning. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. När behov av personlyft vid förflyttning uppstår ska även individuell lyftsele utprovas av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Utbildning All personal som använder lyft i arbetet skall ha genomgått utbildning i förflyttning och hantering av lyft och lyftsele. Service/kontroll/underhåll Service/besiktning av personlyft ska göras enligt de tidsintervall som tillverkaren angivit, dock minst en gång per år. Det ska utföras av fackman med behörighet. Verksamhetschef ansvarar för att detta sker. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att: batteriet är laddat nödstopp och nödsänkning fungerar urkrokningsskydd är intakta Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell lyft. Felanmälan Kontakta arbetsterapeut/sjukgymnast eller annan utsedd person för kontakt med aktuellt serviceföretag. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering. Vid fel på lyft får den inte användas innan åtgärd!

16 SID 16(21) 7.5 Lyftsele Information och instruktioner om handhavande ska lämnas muntligt och skriftligt av arbetsterapeut/sjukgymnast. Selen ska vara märkt så att förväxling inte kan ske. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Arbetsterapeut/sjukgymnast ansvarar för att genomföra dokumenterad kontroll av lyftsele var 6:e månad eller oftare vid behov. Kontaktman ansvarar för löpande underhåll och att kontrollera funktion inför användning och i samband med tvätt. Kontrollen dokumenteras i ParaSol. Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera: att alla sömmar och öglor samt tyget är intakt vid varje lyfttillfälle att selen är rätt placerad Se även bruksanvisning. Rengöring Tvättas enligt tillverkarens anvisningar. Felanmälan Kontakta arbetsterapeut/sjukgymnast Observera! Använd aldrig en trasig lyftsele. En lyftsele får inte heller lagas. Om något är fel på lyftselen ska arbetsterapeut eller sjukgymnast omgående kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

17 SID 17(21) 7.6 Sängar Vårdsängar tillhör grundutrustningen i vård- och omsorgsboende. Produkten ska kontrolleras innan den tas i bruk. Bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Rengöra och kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad. Kontrollen dokumenteras enligt lokal rutin Kontrollera: höj- och sänkningsfunktion nödsänkning bromsar Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell säng. Felanmälan Vid fel på säng ska utsedd ansvarig person kontaktas. I servicehus kontaktas förskrivare/ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast. Service/förebyggande underhåll Service av sängar ska göras enligt de tidsintervall som tillverkaren angivit och utförs av fackman med behörighet. Verksamhetschef ansvarar för att detta sker. I servicehus ansvarar förskrivare för att service av vårdsäng/sänglyft sker genom kontakt med aktuell hjälpmedelscentral. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

18 SID 18(21) 7.7 Antidecubitusmadrass Förebyggande och behandlande antidecubitusmadrasser utlämnas av sjuksköterska efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Förskrivaren ansvarar för att kontinuerligt underhåll och att funktionskontroll sker dagligen. Bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för skötsel, efter instruktion från förskrivande sjuksköterska. Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. För fullgod effekt av utprovad antidecubitusmadrass är det viktigt med dagliga kontroller. Kontrollera att: det finns luft i madrassen eventuella slangar och sladdar ej är klämda madrassen är hel och ren brukaren inte upplever/uttrycker något obehag av madrassen Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell madrass. Felanmälan Vid fel på madrass ska sjuksköterska kontaktas. Service/förebyggande underhåll Service av antidecubitusmadrass ska göras enligt de tidsintervall som tillverkaren angivit, dock minst en gång per år. Förskriven/hyrd madrass, kontakta aktuell hjälpmedelsleverantör Inköpt madrass, kontakta företag enligt avtal Ansvarig chef svarar för beställning av service på enhetens inköpta madrasser. Förskrivare ansvarar för att service av hyrd/förskriven madrass sker. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

19 SID 19(21) 7.8 Rullstol Rullstol utlämnas till boende av arbetsterapeut eller sjukgymnast efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om handhavande och skötsel av produkten. Bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: däcken är pumpade bromsar fungerar Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell rullstol. Felanmälan Vid fel på rullstol ska ansvarig arbetsterapeut/ sjukgymnast kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

20 SID 20(21) 7.9 Rollator Rollator utlämnas till boende av sjukgymnast efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om handhavande och skötsel av produkten. Denna information kan lämnas muntligt och/eller skriftligt. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: bromsarna fungerar körhandtag sitter fast Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell rollator. Felanmälan Vid fel på rollator ska ansvarig sjukgymnast kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

21 SID 21(21) 7.10 Gåbord Gåbord utlämnas till boende av sjukgymnast efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om handhavande och skötsel av produkten. Denna information kan lämnas muntligt och/eller skriftligt. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: bromsar fungerar höjdinställningen fungerar (om hydraulik/el) eventuellt batteri är laddat Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuellt gåbord. Felanmälan Vid fel på gåbord ska ansvarig sjukgymnast kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Äldre och handikappomsorgen Skara kommun ÅR 2010 Reviderad år 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK ALLMÄNT När behov uppstår av medicinteknisk produkt Rutin för

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2013-11-26 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen 2 2014-04-08 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen

Läs mer

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel - 1 1. Rutin för utprovning av hjälpmedel Patient som kan gå självständigt med eller utan hjälpmedel får inte någon rullstol förskriven av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för att klara förflyttning

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Q-RA Äldrenämnden Uppföljning hemsjukvård

Läs mer

Hur många är ni som besvarar enkäten?

Hur många är ni som besvarar enkäten? Hur många är ni som besvarar enkäten? Namn Antal % A. Jag besvarar enkäten ensam B. Vi är en grupp på vår arbetsplats som besvarar enkäten tillsammans 23 41,8 32 58,2 Total 55 100 1 Om mer än en rollatorer

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna riktlinjer 3 Ritlinjer förskrivning inom produktnivå 5 04 Personlig Medicinsk behandlig 6 05 Hjälpmedel för träning

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 115 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2007-08-11, Därefter reviderad

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL LÅNTAGARE Låntagare INFORMATION OM ELRULLSTOLEN Modell av elrullstol Artikelnummer Registreringsnummer Serienummer Anskaffningsår Anskaffningsvärde

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel

21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel HSL rutiner 21:1 INKONTINENS 21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel 21:4 Förskrivare inkontinensartiklar - lista

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Information om rehabilitering och hjälpmedel

Information om rehabilitering och hjälpmedel Information om rehabilitering och hjälpmedel Välkommen till Gällivare Kommun! Du kommer att jobba med våra boende inom äldreomsorg, handikappomsorg eller psykiatri. Vad kul att du vill göra det! Här kommer

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning Region Stockholms Innerstad Sida 1 (9) MEDICINSKT ANSVARIGA 2014-04-07 SJUKSKÖTERSKOR OCH MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILTERING Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning MAS

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting

Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting 2009-05-19 INNEHÅLL Inledning 1 Lagen 1 Föreskrifter 1 Västerbottens läns landstings tolkning

Läs mer

TIPS OCH RÅD VID FÖRSKRIVNING AV MANUELL RULLSTOL

TIPS OCH RÅD VID FÖRSKRIVNING AV MANUELL RULLSTOL TIPS OCH RÅD VID FÖRSKRIVNING AV En handbok för förskrivare Fortbildningskurs för hjälpmedelskonsulenter Maj 2008 Linköpings Univeritet SWECO Brogatan 23, 302 43 Halmstad Telefon 035-295 00 00 Telefax

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23 lista LDH 2015 1 2014-12-23 Sid 1 (5) PRISLISTA LDH 2015 erna är angivna utan moms om inget annat anges. Tjänster - kostnad per timme Tjänstetyp Tjänst 10 Utredning nivå 1 kr/tim 635 535 11 Utredning nivå

Läs mer

Huvudskär, Haninge kommun 2014-11-07 1

Huvudskär, Haninge kommun 2014-11-07 1 Huvudskär, Haninge kommun 2014-11-07 1 Resursteamet Socialförvaltning Historik Organisation Uppdrag 2014-11-07 2 Historik Omsorgsnämnd nedlagd 1994 Kommunen får ansvar för LSS boende Hsl regleras av principöverenskommelse,

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Riktlinjer för hjälpmedelshantering

Riktlinjer för hjälpmedelshantering Riktlinjer för hjälpmedelshantering 2013-11-01 Dokumentet reviderat av: Carin Thunman Områdeschef Elisabeth A Holmqvist Områdeschef Utbildnings- och omsorgsnämnden 2013-12-10 633 INLEDNING... 3 SYFTE...

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

KVALITETSHANDBOK FÖR HJÄLPMEDEL/MTP

KVALITETSHANDBOK FÖR HJÄLPMEDEL/MTP KOMMUNERNA I GÄVLEBORG KVALITETSHANDBOK FÖR HJÄLPMEDEL/MTP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid KVALITETSHANDBOK HJÄLPMEDEL/MTP 3-4 BAKGRUND - SYFTE 4-6 DEFINITION AV HJÄLPMEDEL/MTP ANSVARSFÖRDELNING I KOMMUNEN

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Reviderade och beslutade av: Äldrenämnden och Nämnden för vuxna med funktionshinder 2010-01-28 1 Innehållsförteckning Hjälpmedelsorganisationen i Sverige

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10 Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2015-06-03 Tid: Tisdagen den 9 juni 2015, kl. 13:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl 12.30 i lilla konferensrummet

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01

RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01 HEBY100 v 1.0 2005-11-28 RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Storgatan 3 0224-360 00 0224-312-87 www.heby.se 366-5114 212000-2049 744 88

Läs mer

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Fastställt av: Riktlinjer Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 2014-01-17 Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 Övergripande mål Alla ska följa de basala hygienrutinerna samt klädreglerna. Minimera antal avvikelser gällande fall, mediciner

Läs mer

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Medicintekniska produkter Sidan 1 av 13 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Vid Ädelreformen 1992 överfördes ansvaret för långvarig vård och service av medicinsk karaktär i hemmet från landstinget till

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården Konsumentprodukter som hjälpmedel En handbok för hälso- och sjukvården Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist och Manólis Nymark Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist Illustrationer:

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

2013-04-14. Hemsjukvård 2015. delprojekt hjälpmedel HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-14. Hemsjukvård 2015. delprojekt hjälpmedel HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-14 Hemsjukvård 2015 delprojekt hjälpmedel HEMSJUKVÅRD 2015 1 Hemsjukvård 2015 - Delutredning om Hjälpmedel 1(38) Hemsjukvård 2015 Delutredning om hjälpmedel Preliminär rapport Capire Stockholm,

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Lokal anvisning 2012-04-30

Lokal anvisning 2012-04-30 1(5) Virusorsakad gastroenterit Lokal anvisning 2012-04-30 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

Läkarsamverkan Alla kunder i den basala hemsjukvården skall ha en patientansvarig läkare.

Läkarsamverkan Alla kunder i den basala hemsjukvården skall ha en patientansvarig läkare. Riktlinje Utgåva nr sida 5 Dokumentets namn Riktlinje gällande Kundval, basal hemsjukvård och hemrehabilitering Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 130920 Reviderad

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer