STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER"

Transkript

1 REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD REVIDERAD HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

2 SID 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Kvalitetssäkring av MTP Förskrivning av hjälpmedel Underhåll Grupp 1, Medicinteknisk utrustning Grupp 2, Arbetstekniska hjälpmedel Grupp 3, Individuellt utprovade hjälpmedel Lathund förskrivning av antidecubitusmadrasser och dynor Antidecubitusmadrasser Antidecubitusdynor Lathund för underhåll och kontroll av funktion Lathund över MTP grupp Lathund över MTP grupp 2 och Checklistor Duschstol Duschvagn Transportrullstol Personlyft Lyftsele Sängar Antidecubitusmadrass Rullstol Rollator Gåbord... 21

3 SID 3(21) 1. INLEDNING Denna handbok är en pratisk tillämpning av Socialstyrelsens författningar, MAS och MAR lokala regler och övriga tillämpliga styrdokument om användning och hantering av medicintekniska produkter. Den kan användas både som uppslagsbok och som underlag till de lokala rutiner för medicintekniska produkter (MTP) som ska finnas på varje enhet. Till MTP i denna handbok räknas i huvudsak hjälpmedel och utrustning för vård och behandling. 2. KVALITETSSÄKRING AV MTP Kvalitetssäkringen innefattar: Anskaffning - kostnadseffektiv upphandling/hyra av säkra och ändamålsenliga produkter Inventering - att aktuell förteckning över enhetens MTP finns Användning; - att personal har den utbildning/kompetens som krävs och har tillgång till bruksanvisningar för aktuella produkter Underhåll - att personal kontinuerligt kontrollerar funktion och rengör produkter - att förebyggande underhåll och kontroller genomförs av behörig person Återlämning, kassering - att produkter som inte längre ska användas omdisponeras, återlämnas eller kasseras Anskaffning Inköp eller hyra ska ske enligt gällande regler för upphandling eller gällande avtal. Ansvarig chef svarar för avrop i samråd med arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska. Vid nyanskaffning ska utbildning ingå som ett krav på leverantören. Utbildningen ska avse handhavande av produkten och ska komma personalen till del. Personalen ska även ges möjlighet att öva på att använda produkten och få kunskap om hur fel i produkten eller felaktig användning kan påverka vårdtagaren. Verksamhetschef ansvarar för att all berörd personal ges tillfälle att delta i sådan utbildning. Vid mottagande av produkt ska det säkras att rätt produkt och bruksanvisning levererats. Produkten ska ankomstkontrolleras, samt märkas och registreras i ett inventariesystem. Detta kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal med kunskap om produkten.

4 SID 4(21) Innan en medicinteknisk produkt utlämnas till användare ska arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska säkerställa att produkten är i funktionsdugligt skick, säker och lämplig för avsett användningsområde. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om användning och skötsel av produkten. Denna information ska lämnas muntligt och skriftligt. Inventering Enhetens inköpta medicintekniska produkter skall registreras i ett inventariesystem för underhåll och spårbarhet. Där ska finnas uppgifter om inventarienummer, typ av produkt/hjälpmedel, placering, inköpsår och pris, garantitid, underhåll samt genomförda kontroller. Förteckningen ska hållas aktuell och uppdateras i samband med nyanskaffning, omdisponering eller utrangering. Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för att detta sker. Hälso- och sjukvårdspersonal eller annan utsedd person ansvarar för utförandet av uppgiften. Användning Vid användning krävs att: - Produkten fungerar på avsett sätt - Personalen handhar den på rätt sätt Den som använder medicintekniska produkter ansvarar för att iordningsställa produkten och kontrollera funktionen, hantera produkten på ett säkert sätt och därefter återställa den. Den som förskriver och lämnar ut medicintekniska produkter vilka ska brukas av en vårdtagare, ensam eller med hjälp av närstående eller någon annan person, ska se till att produkten är lämplig samt att vårdtagaren har tillräcklig kunskap för att kunna hantera och sköta produkten. Med vårdtagare kan även närstående eller vårdpersonal jämställas. Kontaktperson ansvarar för att kontrollera och rengöra produkten enligt tillgänglig bruksanvisning och givna instruktioner. Verksamhetschef svarar för att personalen följer upprättade rutiner samt att de har kunskap om rapporteringsrutiner vid fel på produkten, avvikande händelser och tillbud. Underhåll På varje enhet finns produkter som regelbundet ska genomgå förebyggande underhåll/besiktning för att säkra användningen och upptäcka eventuella skador som kan orsaka risker för användaren. Verksamhetschef ansvarar för att rutiner upprättas, där det framgår: - Intervall för förebyggande underhåll/besiktning och löpande funktionskontroll

5 SID 5(21) - Vem som utför förebyggande underhåll/besiktning och löpande funktionskontroller Förebyggande underhåll/besiktning ska ske minst en gång per år. Förebyggande underhåll/besiktning och reparationer får endast utföras av leverantören eller annan auktoriserad sakkunnig eller för ändamålet utbildad och kompetent person. Vid fel på produkt ska den tas ur bruk. Arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan utsedd ansvarig ska kontaktas för åtgärd. Återlämning, kassering Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska bedömer om behovet av en medicinteknisk produkt hos vårdtagaren upphört eller om produkten inte längre är funktionsduglig och skall kasseras. Finns tveksamhet om produktens funktion ska sakkunnig person konsulteras. Återlämning av hyrda hjälpmedel dokumenteras i journal. Kassation eller avyttring av inköpta hjälpmedel ska registreras i inventariesystemet. 3. FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL Hjälpmedelsansvar inom särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Kommun/privat entreprenör har ansvaret för sängar, personlyftar, mobila duschstolar/duschvagn, bashjälpmedel och förebyggande antidecubitusmadrasser 1 samt för transportrullstolar. För komfortrullstolar har kommun/privat entreprenör delad kostnad med landstinget 2. Övriga individuellt förskrivna hjälpmedel har landstinget ansvar för. Mer information om förskrivning finns i Hjälpmedelsinstitutets skrift Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar - tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivare Den som förskriver ett hjälpmedel ska ha den yrkeskompetens som finns rekommenderad för förskrivare enligt Hjälpmedelsguiden. Förskrivare ska vara anställd inom en förvaltning eller av en vårdgivare som har avtal med förvaltning inom Stockholms stad. Alla förskrivare bör ha genomgått utbildning i förskrivningsprocessen. Inkontinenshjälpmedel förskrivs av sjuksköterska eller sjukgymnast med formell kompetens för detta. Som förskrivare har man ansvar att hålla sig informerad om bl a lagstiftning och produkter. Hjälpmedelsleverantör erbjuder kontinuerligt information och utbildning till förskrivare. 1 Behandlande antidecubitusmadrasser är vårdgivarens ansvar i 6 månader. Efter ny förskrivning, om behov kvarstår, övergår ansvaret till landstinget. 2 Hjälpmedelsöverenskommelse mellan SLL och KSL 1997

6 SID 6(21) Förskrivningsprocessen Att förskriva medicintekniska produkter är en integrerad del i behandling och rehabilitering. Förskrivaren ansvarar för att: bedöma behov av insatser prova ut, anpassa och välja lämplig produkt initiera specialanpassning instruera, träna och informera följa upp och utvärdera funktion samt nytta dokumentera föreskriven produkt i journal Beställningsportalen Beställningsportalen är ett digitalt beställningssystem för medicintekniska produkter på internet. Här hanteras beställningar av hjälpmedel för personer med rörelse-, kommunikations- och kognitionshinder, inkontinensproblem samt beställningar av medicintekniska produkter. I portalen beställer förskrivare produkter som sedan handläggs på aktuell Hjälpmedelsverksamhet. För tillgång till beställningsportalen ska inloggningsuppgifter av säkerhetsskäl beställas av verksamhetschef. Beställning sker via ett e-postmeddelande till SLL IT-support: Uppgifter som ska uppges är: Enhetens namn och kombikakod Förskrivarens för- och efternamn Förskrivarens yrke/profession Förskrivarens e-postadress samt HSAID enligt landstingets Elektroniska katalog (EK) Hjälpmedelsområde (t ex förflyttning, ADL, kommunikation och vård och behandling) Kombikakod Den som har rätt att förskriva hjälpmedel får tillgång till verksamhetens specifika kombikakod från verksamhetschef. Uppgift kan även inhämtas via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSf), enheten för Rehabilitering, Habilitering och hjälpmedel. Kombikakoden används vid beställning av medicintekniska produkter i Beställningsportalen. Hjälpmedelsguiden Hjälpmedelsguiden fungerar som ett stöd för förskrivning av medicintekniska produkter och finns på Guiden är upplagd efter behovstrappor för olika områden och beskriver förutsättningar för förskrivning.

7 SID 7(21) Kloka hjälpmedelslistan Listan finns tillgänglig på hjälpmedelsguiden och visar aktuellt sortiment som kan förskrivas på hjälpmedelsportalen. Den ger rekommendationer till förskrivare med hänsyn tagen till bl a behov, funktionalitet, pris och leveransvillkor. 4. UNDERHÅLL Löpande underhåll och skötsel För att bevara produktens tekniska funktioner och säkerhetsnivå, för att minimera risk för olyckor och tillbud, ska alla medicintekniska produkter kontinuerligt underhållas. Verksamhetschef svarar för att detta sker och att lokala rutiner tas fram. I underhållet ingår kontroller av funktion och den regelbundna rengöring av hjälpmedel som ska göras av kontaktman, enligt bruksanvisning och hälso- och sjukvårdspersonalens instruktioner. En årlig genomgång av all MTP i verksamheten bör genomföras av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. En vägledning över lämpliga intervall för underhåll och kontroller av funktion samt åtgärder som ska vidtas finns i tabell i kapitel 6. Vid behov av reparationer kontaktas tillverkare eller serviceföretag enligt avtal. Underhåll och skötsel vid risk för smittspridning Det är viktigt att dagligen rengöra och desinfektera hjälpmedel som används, liksom innan de återlämnas. Basala hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård ska alltid följas. För mer information om rutiner vid återlämnande av hjälpmedel, kontakta aktuell hjälpmedelsleverantör. 4.1 Grupp 1, Medicinteknisk utrustning Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar för att kontrollera de produkter de använder i sitt arbete. Ansvarig chef svarar för att förebyggande underhåll och service genomförs samt för nyanskaffning/inköp av medicintekniska produkter. Produktens funktion skall testas enligt bruksanvisning, inför varje användningstillfälle Förebyggande underhåll/service ska utföras minst en gång per år och dokumenteras Förrådshantering, se FYFFE - Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad under flik Dokument på hemsidan för Svensk Förening för Vårdhygien 3 3

8 SID 8(21) 4.2 Grupp 2, Arbetstekniska hjälpmedel Brukare och/eller personal ska få tillräcklig information om handhavande och skötsel av produkten för säker användning. Denna information ska lämnas muntligt och skriftligt. I de fall arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska utifrån boendes behov och i samråd med honom/henne bedömt att produkten ska användas ansvarar denne för att informationen ges i enlighet med förskrivningsprocessen. Om användandet av arbetsteknisk produkt baseras på arbetsmiljöansvaret har verksamhetschef ansvar för att personal får nödvändig utbildning och information om produkten. Användande av arbetstekniska hjälpmedel ska ske enligt bruksanvisning samt instruktion och handledning från hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens om produkten. Felaktigheter på produkten samt olyckor och tillbud ska rapporteras så att åtgärder kan vidtas. Kontaktperson ansvarar för löpande underhåll/rengöring vid behov och att kontroll av funktion utförs enligt upprättade rutiner. Verksamhetschef ansvarar för att förebyggande underhåll, service och årlig kontroll sker samt för nyanskaffning/inköp av medicintekniska produkter. 4.3 Grupp 3, Individuellt utprovade hjälpmedel Individuellt utprovade produkter förskrivs och utlämnas av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Förskrivna och utlämnade produkter ska dokumenteras i boendes journal. I förskrivningsprocessen ingår ansvar för uppföljning av produktens funktion och nytta samt informera och instruera om handhavande till brukare och personal (se kapitel 3 om förskrivning av medicintekniska produkter). Kontaktman ansvarar för löpande underhåll/rengöring vid behov och att kontroll av funktion utförs enligt upprättade rutiner. 5. LATHUND FÖRSKRIVNING AV ANTIDECUBITUSMADRASSER OCH DYNOR 4 Sjuksköterskor ansvarar för förskrivning av antidecubitusmadrasser, medan arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för förskrivningen av antidecubitusdynor. Antidecubitusmadrasser och dynor är vård- och behandlingsutrustning och ingår i vårdgivarens ansvar. Vid beställning av förebyggande madrass är madrassen ett inköp, medan tillhörande pump/motor hyrs av hjälpmedelsleverantören. Vid beställning av behandlande madrass utgår hyra under de första 6 månaderna. Efter 6 månader betraktas behandlande madrasser som medicinteknisk utrustning i 4 Källa: Hjälpmedelsguiden, Beställningsportalen och Sodexo hjälpmedelsservice

9 SID 9(21) hemmet om förskrivaren har gjort en bedömning att behov kvarstår. Kostnaden övergår till landstinget efter att ny förskrivning skett i Beställningsportalen. Information och utbildning På Sodexo s kundportal 5 eller på Hjälpmedel Stockholms hemsida 6 hittar du förskrivarinformation och information om utbildningsprogram. Kurser om förskrivning och madrasser erbjuds regelbundet. På Sodexo s hemsida, under Produkter/Madrassortiment finns ett schema över madrasser och rekommendationer efter Nortonpoäng. 5.1 Antidecubitusmadrasser Antidecubitusmadrasser förskrivs utifrån den sårgrad som patienten bedöms ha. Förebyggande och behandlande madrasser förskrivs vid sårgrad 1 som avser rodnad som inte bleknar vid tryck. Den individuella bedömningen avgör val av förebyggande eller behandlande madrass. Behandlande madrasser förskrivs vid sårgrad 2-4 som avser trycksår. Grad 2 innebär epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden. Grad 3 innebär fullhudsdefekt utan djup sårhåla ner i subcutis eller för patient med 20 poäng eller lägre på modifierad Nortonskala. Grad 4 innebär fullhudsdefekt med djup sårhåla och vävnadsnekros in till underliggande ben, sena eller ledkapsel. 5.2 Antidecubitusdynor Dynor och underlägg används i sittande vid grad 2 som innebär epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden och grad 3 som innebär fullhudsdefekt utan djup sårhåla ner i subcutis. Se även behovstrappa förflyttning. 6. LATHUND FÖR UNDERHÅLL OCH KONTROLL AV FUNKTION 7 Med underhåll och skötsel i dessa tabeller avses den kontinuerliga kontroll och omhändertagandet av medicintekniska produkter i verksamheten. Denna tabell är en rekommendation över underhåll och kontroll av funktion i verksamheten och kompletteras av årlig service och kontroll som ska utföras av behörig fackman. Se även bruksanvisningar/teknisk dokumentation för produkter Kontroll ska alltid genomföras i samband med användning. Därutöver rekommenderas kontroll av funktion enligt lathund

10 SID 10(21) 6.1 Lathund över MTP grupp 1 El-sug Produkt Att kontrollera Vem gör/ ansvarar för TENS - apparat Värmevantar Funktion, slangar, materialskada Funktion, elektroder, kablar, batterier Funktion, materialskada, kablar Vid fel kontakta Kontroll av funktion / intervall Ssk Fackman Var 4:e vecka Sg Fackman Var 4:e vecka At Fackman Var 4:e vecka Hb apparat Funktion kontrollkuvett Ssk Kasseras Var 4:e vecka Blodtrycksmätare Funktion, materialskada Ssk Kasseras Var 4:e vecka Behandlingsbrits/ Tippbräda Träningsutrustning Lås- och höjfunktion, materialskada, fixeringsband Materialskada, skruvar åtdragna, ev kedjor och vajrar Sg Fackman Var 3:e månad At/Sg Fackman Var 3:e månad 6.2 Lathund över MTP grupp 2 och 3 Produkt Att kontrollera Vem gör/ ansvarar för Antidecubitusmadrass /dynor Pump/aggregat till ad-madrass El-Säng Personlyft - mobil Personlyft - tak/båge Luftmängd, materialskada Funktion, slangar och kontakt Materialskada, hjul, höj- och låsfunktion, nödsänkning Batterier, nödfunktioner, benskänklar, bygel, urkrokningsskydd, hjul Nödfunktioner, bygel och urkrokningsskydd Vid fel kontakta Kontroll av funktion / intervall kontaktman Ssk, At, Sg Dagligen Kontaktman Ssk Dagligen Kontaktman Chef Var 4:e vecka Kontaktman At, Sg Var 4:e vecka Kontaktman At, Sg Var 4:e vecka Lyftsele Materialskador, slitage Kontaktman At, Sg Inför användning/efter varje tvätt

11 SID 11(21) Produkt Att kontrollera Vem gör/ ansvarar för Vid fel kontakta Kontroll av funktion / intervall Lyftsele Materialskador, slitage At/Sg Kasseras Var 6:e månad/vid utlämning Rollator Gåbord Rullstol Vårdaraggregat till rullstol Vårdarbälte Toalettförhöjning, fast och fristående Mobil duschstol Duschvagn Hjul, broms- och låsfunktion, handtag sitter fast Hjul, broms- och låsfunktion, broms, höjfunktion, ev batteri laddat Tippskydd, låsfunktion, luft i däck, materialskada Kontakt, låsskruvar, funktion Kontaktman Sg Var 4:e vecka Kontaktman Sg Var 4:e vecka Kontaktman At, Sg Var 4:e vecka At/Sg Fackman Var 4:e vecka Materialskada, slitage, Kontaktman Sg Var 4:e vecka fixlockspänne Stabilitet, materialskada Kontaktman At Var 4:e vecka Hjul, lås- och höjfunktion, tippfunktion, materialskada Hjul, lås- och höjfunktion, materialskada Kontaktman At Var 4:e vecka Kontaktman At Var 4:e vecka Förutsättningen för att kontaktman/omvårdnadspersonal ska göra kontroller är att de har reell kompetens för detta. 7. CHECKLISTOR Checklistorna ska fungera som stöd och information om hjälpmedelshanteringen. Grunden för hantering och kontroller av enskilda produkter ska dock i första hand utgå från befintliga produkt- och bruksanvisningar från tillverkaren.

12 SID 12(21) 7.1 Duschstol Hjälpmedlet utlämnas av arbetsterapeut utifrån bedömning av behov och lämplighet. Information och instruktioner om användandet ska lämnas till berörd personal. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet innan varje användning och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan varje användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: fotplattor, armstöd, eventuellt nackstöd sitter rätt eventuell tippfunktion fungerar och går i lås det inte finns materialskador eller rost Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell duschstol. Felanmälan Vid fel på duschstol kontaktas ansvarig arbetsterapeut. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

13 SID 13(21) 7.2 Duschvagn Utlämnas vid behov, efter kontroll av arbetsterapeut/sjukgymnast när det bedömts vara funktionsdugligt. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Kontrollen dokumenteras enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan varje användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: tillbehör är rätt fastsatta höj- och sänkningsfunktion fungerar och låser det inte finns materialskador, rost Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell duschvagn. OBS! Duschvagn som används av fler boende skall ytdesinfekteras efter varje användning. Felanmälan Vid fel på duschvagn kontaktas arbetsterapeut eller sjukgymnast. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

14 SID 14(21) 7.3 Transportrullstol Utlämnas av arbetsterapeut/sjukgymnast efter att den bedömts vara funktionsduglig. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Transportrullstol är inte individuellt utprovad och skall endast användas tillfälligt t. ex. vid transporter. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Kontrollen dokumenteras enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. För bättre köregenskaper samt fungerande bromsar krävs för de flesta rullstolar att däcken är pumpade. Kontrollera därför alltid att: däcken är pumpade bromsarna fungerar Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell rullstol. Felanmälan Vid fel på rullstol kontaktas ansvarig arbetsterapeut eller sjukgymnast. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

15 SID 15(21) 7.4 Personlyft Lyftar, mobila eller fast monterade, tillhör verksamhetens grundutrustning. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. När behov av personlyft vid förflyttning uppstår ska även individuell lyftsele utprovas av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Utbildning All personal som använder lyft i arbetet skall ha genomgått utbildning i förflyttning och hantering av lyft och lyftsele. Service/kontroll/underhåll Service/besiktning av personlyft ska göras enligt de tidsintervall som tillverkaren angivit, dock minst en gång per år. Det ska utföras av fackman med behörighet. Verksamhetschef ansvarar för att detta sker. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att: batteriet är laddat nödstopp och nödsänkning fungerar urkrokningsskydd är intakta Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell lyft. Felanmälan Kontakta arbetsterapeut/sjukgymnast eller annan utsedd person för kontakt med aktuellt serviceföretag. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering. Vid fel på lyft får den inte användas innan åtgärd!

16 SID 16(21) 7.5 Lyftsele Information och instruktioner om handhavande ska lämnas muntligt och skriftligt av arbetsterapeut/sjukgymnast. Selen ska vara märkt så att förväxling inte kan ske. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Arbetsterapeut/sjukgymnast ansvarar för att genomföra dokumenterad kontroll av lyftsele var 6:e månad eller oftare vid behov. Kontaktman ansvarar för löpande underhåll och att kontrollera funktion inför användning och i samband med tvätt. Kontrollen dokumenteras i ParaSol. Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera: att alla sömmar och öglor samt tyget är intakt vid varje lyfttillfälle att selen är rätt placerad Se även bruksanvisning. Rengöring Tvättas enligt tillverkarens anvisningar. Felanmälan Kontakta arbetsterapeut/sjukgymnast Observera! Använd aldrig en trasig lyftsele. En lyftsele får inte heller lagas. Om något är fel på lyftselen ska arbetsterapeut eller sjukgymnast omgående kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

17 SID 17(21) 7.6 Sängar Vårdsängar tillhör grundutrustningen i vård- och omsorgsboende. Produkten ska kontrolleras innan den tas i bruk. Bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Rengöra och kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad. Kontrollen dokumenteras enligt lokal rutin Kontrollera: höj- och sänkningsfunktion nödsänkning bromsar Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell säng. Felanmälan Vid fel på säng ska utsedd ansvarig person kontaktas. I servicehus kontaktas förskrivare/ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast. Service/förebyggande underhåll Service av sängar ska göras enligt de tidsintervall som tillverkaren angivit och utförs av fackman med behörighet. Verksamhetschef ansvarar för att detta sker. I servicehus ansvarar förskrivare för att service av vårdsäng/sänglyft sker genom kontakt med aktuell hjälpmedelscentral. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

18 SID 18(21) 7.7 Antidecubitusmadrass Förebyggande och behandlande antidecubitusmadrasser utlämnas av sjuksköterska efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Förskrivaren ansvarar för att kontinuerligt underhåll och att funktionskontroll sker dagligen. Bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för skötsel, efter instruktion från förskrivande sjuksköterska. Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. För fullgod effekt av utprovad antidecubitusmadrass är det viktigt med dagliga kontroller. Kontrollera att: det finns luft i madrassen eventuella slangar och sladdar ej är klämda madrassen är hel och ren brukaren inte upplever/uttrycker något obehag av madrassen Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell madrass. Felanmälan Vid fel på madrass ska sjuksköterska kontaktas. Service/förebyggande underhåll Service av antidecubitusmadrass ska göras enligt de tidsintervall som tillverkaren angivit, dock minst en gång per år. Förskriven/hyrd madrass, kontakta aktuell hjälpmedelsleverantör Inköpt madrass, kontakta företag enligt avtal Ansvarig chef svarar för beställning av service på enhetens inköpta madrasser. Förskrivare ansvarar för att service av hyrd/förskriven madrass sker. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

19 SID 19(21) 7.8 Rullstol Rullstol utlämnas till boende av arbetsterapeut eller sjukgymnast efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om handhavande och skötsel av produkten. Bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: däcken är pumpade bromsar fungerar Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell rullstol. Felanmälan Vid fel på rullstol ska ansvarig arbetsterapeut/ sjukgymnast kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

20 SID 20(21) 7.9 Rollator Rollator utlämnas till boende av sjukgymnast efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om handhavande och skötsel av produkten. Denna information kan lämnas muntligt och/eller skriftligt. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: bromsarna fungerar körhandtag sitter fast Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell rollator. Felanmälan Vid fel på rollator ska ansvarig sjukgymnast kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

21 SID 21(21) 7.10 Gåbord Gåbord utlämnas till boende av sjukgymnast efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om handhavande och skötsel av produkten. Denna information kan lämnas muntligt och/eller skriftligt. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: bromsar fungerar höjdinställningen fungerar (om hydraulik/el) eventuellt batteri är laddat Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuellt gåbord. Felanmälan Vid fel på gåbord ska ansvarig sjukgymnast kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Östergötlands kommuner och landsting 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt...3 1.2 Hjälpmedelsguide...3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763...3

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer Socialförvaltningen Författare: Marini Adams Verksamhetssansvarig för tekniska hjälpmedel Granskad av: Vård och omsorgschef, MAS Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2011-12-01 Utgåva nr 2 Giltig

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-09-18 88 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00 16.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2013-01-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna riktlinjer 3 Ritlinjer förskrivning inom produktnivå 5 04 Personlig Medicinsk behandlig 6 05 Hjälpmedel för träning

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014 Bok 1 Allmän del Januari 2014 Välkommen till Hjälpmedelshandboken. Bok 1 Allmän del Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring RIKTLINJER med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån Riktlinjer antaget av socialnämnden 2012-10-02 101

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(14) Dokument ID: 09-63297 Fastställandedatum: 2014-02-27 Giltigt t.o.m.: 2015-02-27 Upprättare: Gunilla M Tuvér Fastställare: Berit Fredriksson Hjälpmedel Länsgemensam

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni 2012 1 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

Märka hjälpmedel för spårbarhet. en vägledning för individmärkning

Märka hjälpmedel för spårbarhet. en vägledning för individmärkning Märka hjälpmedel för spårbarhet en vägledning för individmärkning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Ulla-Britt Blomquist, Jeanette Adolfsson Foto/illustration: Sara Fundell Ansvarig handläggare:

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

Egenkontroll - Självskattning

Egenkontroll - Självskattning BJURHOLMSKOMMUN Flik 3.3 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Uppdaterats 13/2-2014 Egenkontroll - Självskattning Bemötande 4 HSL. 5 Kompetens 6 Kontakt med hälsosjukvårdspersonal 7 Läkemedelshantering..8 Delegering

Läs mer