STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER"

Transkript

1 REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD REVIDERAD HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

2 SID 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Kvalitetssäkring av MTP Förskrivning av hjälpmedel Underhåll Grupp 1, Medicinteknisk utrustning Grupp 2, Arbetstekniska hjälpmedel Grupp 3, Individuellt utprovade hjälpmedel Lathund förskrivning av antidecubitusmadrasser och dynor Antidecubitusmadrasser Antidecubitusdynor Lathund för underhåll och kontroll av funktion Lathund över MTP grupp Lathund över MTP grupp 2 och Checklistor Duschstol Duschvagn Transportrullstol Personlyft Lyftsele Sängar Antidecubitusmadrass Rullstol Rollator Gåbord... 21

3 SID 3(21) 1. INLEDNING Denna handbok är en pratisk tillämpning av Socialstyrelsens författningar, MAS och MAR lokala regler och övriga tillämpliga styrdokument om användning och hantering av medicintekniska produkter. Den kan användas både som uppslagsbok och som underlag till de lokala rutiner för medicintekniska produkter (MTP) som ska finnas på varje enhet. Till MTP i denna handbok räknas i huvudsak hjälpmedel och utrustning för vård och behandling. 2. KVALITETSSÄKRING AV MTP Kvalitetssäkringen innefattar: Anskaffning - kostnadseffektiv upphandling/hyra av säkra och ändamålsenliga produkter Inventering - att aktuell förteckning över enhetens MTP finns Användning; - att personal har den utbildning/kompetens som krävs och har tillgång till bruksanvisningar för aktuella produkter Underhåll - att personal kontinuerligt kontrollerar funktion och rengör produkter - att förebyggande underhåll och kontroller genomförs av behörig person Återlämning, kassering - att produkter som inte längre ska användas omdisponeras, återlämnas eller kasseras Anskaffning Inköp eller hyra ska ske enligt gällande regler för upphandling eller gällande avtal. Ansvarig chef svarar för avrop i samråd med arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska. Vid nyanskaffning ska utbildning ingå som ett krav på leverantören. Utbildningen ska avse handhavande av produkten och ska komma personalen till del. Personalen ska även ges möjlighet att öva på att använda produkten och få kunskap om hur fel i produkten eller felaktig användning kan påverka vårdtagaren. Verksamhetschef ansvarar för att all berörd personal ges tillfälle att delta i sådan utbildning. Vid mottagande av produkt ska det säkras att rätt produkt och bruksanvisning levererats. Produkten ska ankomstkontrolleras, samt märkas och registreras i ett inventariesystem. Detta kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal med kunskap om produkten.

4 SID 4(21) Innan en medicinteknisk produkt utlämnas till användare ska arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska säkerställa att produkten är i funktionsdugligt skick, säker och lämplig för avsett användningsområde. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om användning och skötsel av produkten. Denna information ska lämnas muntligt och skriftligt. Inventering Enhetens inköpta medicintekniska produkter skall registreras i ett inventariesystem för underhåll och spårbarhet. Där ska finnas uppgifter om inventarienummer, typ av produkt/hjälpmedel, placering, inköpsår och pris, garantitid, underhåll samt genomförda kontroller. Förteckningen ska hållas aktuell och uppdateras i samband med nyanskaffning, omdisponering eller utrangering. Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för att detta sker. Hälso- och sjukvårdspersonal eller annan utsedd person ansvarar för utförandet av uppgiften. Användning Vid användning krävs att: - Produkten fungerar på avsett sätt - Personalen handhar den på rätt sätt Den som använder medicintekniska produkter ansvarar för att iordningsställa produkten och kontrollera funktionen, hantera produkten på ett säkert sätt och därefter återställa den. Den som förskriver och lämnar ut medicintekniska produkter vilka ska brukas av en vårdtagare, ensam eller med hjälp av närstående eller någon annan person, ska se till att produkten är lämplig samt att vårdtagaren har tillräcklig kunskap för att kunna hantera och sköta produkten. Med vårdtagare kan även närstående eller vårdpersonal jämställas. Kontaktperson ansvarar för att kontrollera och rengöra produkten enligt tillgänglig bruksanvisning och givna instruktioner. Verksamhetschef svarar för att personalen följer upprättade rutiner samt att de har kunskap om rapporteringsrutiner vid fel på produkten, avvikande händelser och tillbud. Underhåll På varje enhet finns produkter som regelbundet ska genomgå förebyggande underhåll/besiktning för att säkra användningen och upptäcka eventuella skador som kan orsaka risker för användaren. Verksamhetschef ansvarar för att rutiner upprättas, där det framgår: - Intervall för förebyggande underhåll/besiktning och löpande funktionskontroll

5 SID 5(21) - Vem som utför förebyggande underhåll/besiktning och löpande funktionskontroller Förebyggande underhåll/besiktning ska ske minst en gång per år. Förebyggande underhåll/besiktning och reparationer får endast utföras av leverantören eller annan auktoriserad sakkunnig eller för ändamålet utbildad och kompetent person. Vid fel på produkt ska den tas ur bruk. Arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan utsedd ansvarig ska kontaktas för åtgärd. Återlämning, kassering Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska bedömer om behovet av en medicinteknisk produkt hos vårdtagaren upphört eller om produkten inte längre är funktionsduglig och skall kasseras. Finns tveksamhet om produktens funktion ska sakkunnig person konsulteras. Återlämning av hyrda hjälpmedel dokumenteras i journal. Kassation eller avyttring av inköpta hjälpmedel ska registreras i inventariesystemet. 3. FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL Hjälpmedelsansvar inom särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Kommun/privat entreprenör har ansvaret för sängar, personlyftar, mobila duschstolar/duschvagn, bashjälpmedel och förebyggande antidecubitusmadrasser 1 samt för transportrullstolar. För komfortrullstolar har kommun/privat entreprenör delad kostnad med landstinget 2. Övriga individuellt förskrivna hjälpmedel har landstinget ansvar för. Mer information om förskrivning finns i Hjälpmedelsinstitutets skrift Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar - tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivare Den som förskriver ett hjälpmedel ska ha den yrkeskompetens som finns rekommenderad för förskrivare enligt Hjälpmedelsguiden. Förskrivare ska vara anställd inom en förvaltning eller av en vårdgivare som har avtal med förvaltning inom Stockholms stad. Alla förskrivare bör ha genomgått utbildning i förskrivningsprocessen. Inkontinenshjälpmedel förskrivs av sjuksköterska eller sjukgymnast med formell kompetens för detta. Som förskrivare har man ansvar att hålla sig informerad om bl a lagstiftning och produkter. Hjälpmedelsleverantör erbjuder kontinuerligt information och utbildning till förskrivare. 1 Behandlande antidecubitusmadrasser är vårdgivarens ansvar i 6 månader. Efter ny förskrivning, om behov kvarstår, övergår ansvaret till landstinget. 2 Hjälpmedelsöverenskommelse mellan SLL och KSL 1997

6 SID 6(21) Förskrivningsprocessen Att förskriva medicintekniska produkter är en integrerad del i behandling och rehabilitering. Förskrivaren ansvarar för att: bedöma behov av insatser prova ut, anpassa och välja lämplig produkt initiera specialanpassning instruera, träna och informera följa upp och utvärdera funktion samt nytta dokumentera föreskriven produkt i journal Beställningsportalen Beställningsportalen är ett digitalt beställningssystem för medicintekniska produkter på internet. Här hanteras beställningar av hjälpmedel för personer med rörelse-, kommunikations- och kognitionshinder, inkontinensproblem samt beställningar av medicintekniska produkter. I portalen beställer förskrivare produkter som sedan handläggs på aktuell Hjälpmedelsverksamhet. För tillgång till beställningsportalen ska inloggningsuppgifter av säkerhetsskäl beställas av verksamhetschef. Beställning sker via ett e-postmeddelande till SLL IT-support: Uppgifter som ska uppges är: Enhetens namn och kombikakod Förskrivarens för- och efternamn Förskrivarens yrke/profession Förskrivarens e-postadress samt HSAID enligt landstingets Elektroniska katalog (EK) Hjälpmedelsområde (t ex förflyttning, ADL, kommunikation och vård och behandling) Kombikakod Den som har rätt att förskriva hjälpmedel får tillgång till verksamhetens specifika kombikakod från verksamhetschef. Uppgift kan även inhämtas via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSf), enheten för Rehabilitering, Habilitering och hjälpmedel. Kombikakoden används vid beställning av medicintekniska produkter i Beställningsportalen. Hjälpmedelsguiden Hjälpmedelsguiden fungerar som ett stöd för förskrivning av medicintekniska produkter och finns på Guiden är upplagd efter behovstrappor för olika områden och beskriver förutsättningar för förskrivning.

7 SID 7(21) Kloka hjälpmedelslistan Listan finns tillgänglig på hjälpmedelsguiden och visar aktuellt sortiment som kan förskrivas på hjälpmedelsportalen. Den ger rekommendationer till förskrivare med hänsyn tagen till bl a behov, funktionalitet, pris och leveransvillkor. 4. UNDERHÅLL Löpande underhåll och skötsel För att bevara produktens tekniska funktioner och säkerhetsnivå, för att minimera risk för olyckor och tillbud, ska alla medicintekniska produkter kontinuerligt underhållas. Verksamhetschef svarar för att detta sker och att lokala rutiner tas fram. I underhållet ingår kontroller av funktion och den regelbundna rengöring av hjälpmedel som ska göras av kontaktman, enligt bruksanvisning och hälso- och sjukvårdspersonalens instruktioner. En årlig genomgång av all MTP i verksamheten bör genomföras av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. En vägledning över lämpliga intervall för underhåll och kontroller av funktion samt åtgärder som ska vidtas finns i tabell i kapitel 6. Vid behov av reparationer kontaktas tillverkare eller serviceföretag enligt avtal. Underhåll och skötsel vid risk för smittspridning Det är viktigt att dagligen rengöra och desinfektera hjälpmedel som används, liksom innan de återlämnas. Basala hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård ska alltid följas. För mer information om rutiner vid återlämnande av hjälpmedel, kontakta aktuell hjälpmedelsleverantör. 4.1 Grupp 1, Medicinteknisk utrustning Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar för att kontrollera de produkter de använder i sitt arbete. Ansvarig chef svarar för att förebyggande underhåll och service genomförs samt för nyanskaffning/inköp av medicintekniska produkter. Produktens funktion skall testas enligt bruksanvisning, inför varje användningstillfälle Förebyggande underhåll/service ska utföras minst en gång per år och dokumenteras Förrådshantering, se FYFFE - Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad under flik Dokument på hemsidan för Svensk Förening för Vårdhygien 3 3

8 SID 8(21) 4.2 Grupp 2, Arbetstekniska hjälpmedel Brukare och/eller personal ska få tillräcklig information om handhavande och skötsel av produkten för säker användning. Denna information ska lämnas muntligt och skriftligt. I de fall arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska utifrån boendes behov och i samråd med honom/henne bedömt att produkten ska användas ansvarar denne för att informationen ges i enlighet med förskrivningsprocessen. Om användandet av arbetsteknisk produkt baseras på arbetsmiljöansvaret har verksamhetschef ansvar för att personal får nödvändig utbildning och information om produkten. Användande av arbetstekniska hjälpmedel ska ske enligt bruksanvisning samt instruktion och handledning från hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens om produkten. Felaktigheter på produkten samt olyckor och tillbud ska rapporteras så att åtgärder kan vidtas. Kontaktperson ansvarar för löpande underhåll/rengöring vid behov och att kontroll av funktion utförs enligt upprättade rutiner. Verksamhetschef ansvarar för att förebyggande underhåll, service och årlig kontroll sker samt för nyanskaffning/inköp av medicintekniska produkter. 4.3 Grupp 3, Individuellt utprovade hjälpmedel Individuellt utprovade produkter förskrivs och utlämnas av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Förskrivna och utlämnade produkter ska dokumenteras i boendes journal. I förskrivningsprocessen ingår ansvar för uppföljning av produktens funktion och nytta samt informera och instruera om handhavande till brukare och personal (se kapitel 3 om förskrivning av medicintekniska produkter). Kontaktman ansvarar för löpande underhåll/rengöring vid behov och att kontroll av funktion utförs enligt upprättade rutiner. 5. LATHUND FÖRSKRIVNING AV ANTIDECUBITUSMADRASSER OCH DYNOR 4 Sjuksköterskor ansvarar för förskrivning av antidecubitusmadrasser, medan arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för förskrivningen av antidecubitusdynor. Antidecubitusmadrasser och dynor är vård- och behandlingsutrustning och ingår i vårdgivarens ansvar. Vid beställning av förebyggande madrass är madrassen ett inköp, medan tillhörande pump/motor hyrs av hjälpmedelsleverantören. Vid beställning av behandlande madrass utgår hyra under de första 6 månaderna. Efter 6 månader betraktas behandlande madrasser som medicinteknisk utrustning i 4 Källa: Hjälpmedelsguiden, Beställningsportalen och Sodexo hjälpmedelsservice

9 SID 9(21) hemmet om förskrivaren har gjort en bedömning att behov kvarstår. Kostnaden övergår till landstinget efter att ny förskrivning skett i Beställningsportalen. Information och utbildning På Sodexo s kundportal 5 eller på Hjälpmedel Stockholms hemsida 6 hittar du förskrivarinformation och information om utbildningsprogram. Kurser om förskrivning och madrasser erbjuds regelbundet. På Sodexo s hemsida, under Produkter/Madrassortiment finns ett schema över madrasser och rekommendationer efter Nortonpoäng. 5.1 Antidecubitusmadrasser Antidecubitusmadrasser förskrivs utifrån den sårgrad som patienten bedöms ha. Förebyggande och behandlande madrasser förskrivs vid sårgrad 1 som avser rodnad som inte bleknar vid tryck. Den individuella bedömningen avgör val av förebyggande eller behandlande madrass. Behandlande madrasser förskrivs vid sårgrad 2-4 som avser trycksår. Grad 2 innebär epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden. Grad 3 innebär fullhudsdefekt utan djup sårhåla ner i subcutis eller för patient med 20 poäng eller lägre på modifierad Nortonskala. Grad 4 innebär fullhudsdefekt med djup sårhåla och vävnadsnekros in till underliggande ben, sena eller ledkapsel. 5.2 Antidecubitusdynor Dynor och underlägg används i sittande vid grad 2 som innebär epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden och grad 3 som innebär fullhudsdefekt utan djup sårhåla ner i subcutis. Se även behovstrappa förflyttning. 6. LATHUND FÖR UNDERHÅLL OCH KONTROLL AV FUNKTION 7 Med underhåll och skötsel i dessa tabeller avses den kontinuerliga kontroll och omhändertagandet av medicintekniska produkter i verksamheten. Denna tabell är en rekommendation över underhåll och kontroll av funktion i verksamheten och kompletteras av årlig service och kontroll som ska utföras av behörig fackman. Se även bruksanvisningar/teknisk dokumentation för produkter Kontroll ska alltid genomföras i samband med användning. Därutöver rekommenderas kontroll av funktion enligt lathund

10 SID 10(21) 6.1 Lathund över MTP grupp 1 El-sug Produkt Att kontrollera Vem gör/ ansvarar för TENS - apparat Värmevantar Funktion, slangar, materialskada Funktion, elektroder, kablar, batterier Funktion, materialskada, kablar Vid fel kontakta Kontroll av funktion / intervall Ssk Fackman Var 4:e vecka Sg Fackman Var 4:e vecka At Fackman Var 4:e vecka Hb apparat Funktion kontrollkuvett Ssk Kasseras Var 4:e vecka Blodtrycksmätare Funktion, materialskada Ssk Kasseras Var 4:e vecka Behandlingsbrits/ Tippbräda Träningsutrustning Lås- och höjfunktion, materialskada, fixeringsband Materialskada, skruvar åtdragna, ev kedjor och vajrar Sg Fackman Var 3:e månad At/Sg Fackman Var 3:e månad 6.2 Lathund över MTP grupp 2 och 3 Produkt Att kontrollera Vem gör/ ansvarar för Antidecubitusmadrass /dynor Pump/aggregat till ad-madrass El-Säng Personlyft - mobil Personlyft - tak/båge Luftmängd, materialskada Funktion, slangar och kontakt Materialskada, hjul, höj- och låsfunktion, nödsänkning Batterier, nödfunktioner, benskänklar, bygel, urkrokningsskydd, hjul Nödfunktioner, bygel och urkrokningsskydd Vid fel kontakta Kontroll av funktion / intervall kontaktman Ssk, At, Sg Dagligen Kontaktman Ssk Dagligen Kontaktman Chef Var 4:e vecka Kontaktman At, Sg Var 4:e vecka Kontaktman At, Sg Var 4:e vecka Lyftsele Materialskador, slitage Kontaktman At, Sg Inför användning/efter varje tvätt

11 SID 11(21) Produkt Att kontrollera Vem gör/ ansvarar för Vid fel kontakta Kontroll av funktion / intervall Lyftsele Materialskador, slitage At/Sg Kasseras Var 6:e månad/vid utlämning Rollator Gåbord Rullstol Vårdaraggregat till rullstol Vårdarbälte Toalettförhöjning, fast och fristående Mobil duschstol Duschvagn Hjul, broms- och låsfunktion, handtag sitter fast Hjul, broms- och låsfunktion, broms, höjfunktion, ev batteri laddat Tippskydd, låsfunktion, luft i däck, materialskada Kontakt, låsskruvar, funktion Kontaktman Sg Var 4:e vecka Kontaktman Sg Var 4:e vecka Kontaktman At, Sg Var 4:e vecka At/Sg Fackman Var 4:e vecka Materialskada, slitage, Kontaktman Sg Var 4:e vecka fixlockspänne Stabilitet, materialskada Kontaktman At Var 4:e vecka Hjul, lås- och höjfunktion, tippfunktion, materialskada Hjul, lås- och höjfunktion, materialskada Kontaktman At Var 4:e vecka Kontaktman At Var 4:e vecka Förutsättningen för att kontaktman/omvårdnadspersonal ska göra kontroller är att de har reell kompetens för detta. 7. CHECKLISTOR Checklistorna ska fungera som stöd och information om hjälpmedelshanteringen. Grunden för hantering och kontroller av enskilda produkter ska dock i första hand utgå från befintliga produkt- och bruksanvisningar från tillverkaren.

12 SID 12(21) 7.1 Duschstol Hjälpmedlet utlämnas av arbetsterapeut utifrån bedömning av behov och lämplighet. Information och instruktioner om användandet ska lämnas till berörd personal. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet innan varje användning och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan varje användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: fotplattor, armstöd, eventuellt nackstöd sitter rätt eventuell tippfunktion fungerar och går i lås det inte finns materialskador eller rost Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell duschstol. Felanmälan Vid fel på duschstol kontaktas ansvarig arbetsterapeut. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

13 SID 13(21) 7.2 Duschvagn Utlämnas vid behov, efter kontroll av arbetsterapeut/sjukgymnast när det bedömts vara funktionsdugligt. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Kontrollen dokumenteras enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan varje användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: tillbehör är rätt fastsatta höj- och sänkningsfunktion fungerar och låser det inte finns materialskador, rost Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell duschvagn. OBS! Duschvagn som används av fler boende skall ytdesinfekteras efter varje användning. Felanmälan Vid fel på duschvagn kontaktas arbetsterapeut eller sjukgymnast. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

14 SID 14(21) 7.3 Transportrullstol Utlämnas av arbetsterapeut/sjukgymnast efter att den bedömts vara funktionsduglig. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Transportrullstol är inte individuellt utprovad och skall endast användas tillfälligt t. ex. vid transporter. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Kontrollen dokumenteras enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. För bättre köregenskaper samt fungerande bromsar krävs för de flesta rullstolar att däcken är pumpade. Kontrollera därför alltid att: däcken är pumpade bromsarna fungerar Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell rullstol. Felanmälan Vid fel på rullstol kontaktas ansvarig arbetsterapeut eller sjukgymnast. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

15 SID 15(21) 7.4 Personlyft Lyftar, mobila eller fast monterade, tillhör verksamhetens grundutrustning. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. När behov av personlyft vid förflyttning uppstår ska även individuell lyftsele utprovas av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Utbildning All personal som använder lyft i arbetet skall ha genomgått utbildning i förflyttning och hantering av lyft och lyftsele. Service/kontroll/underhåll Service/besiktning av personlyft ska göras enligt de tidsintervall som tillverkaren angivit, dock minst en gång per år. Det ska utföras av fackman med behörighet. Verksamhetschef ansvarar för att detta sker. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att: batteriet är laddat nödstopp och nödsänkning fungerar urkrokningsskydd är intakta Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell lyft. Felanmälan Kontakta arbetsterapeut/sjukgymnast eller annan utsedd person för kontakt med aktuellt serviceföretag. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering. Vid fel på lyft får den inte användas innan åtgärd!

16 SID 16(21) 7.5 Lyftsele Information och instruktioner om handhavande ska lämnas muntligt och skriftligt av arbetsterapeut/sjukgymnast. Selen ska vara märkt så att förväxling inte kan ske. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Arbetsterapeut/sjukgymnast ansvarar för att genomföra dokumenterad kontroll av lyftsele var 6:e månad eller oftare vid behov. Kontaktman ansvarar för löpande underhåll och att kontrollera funktion inför användning och i samband med tvätt. Kontrollen dokumenteras i ParaSol. Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera: att alla sömmar och öglor samt tyget är intakt vid varje lyfttillfälle att selen är rätt placerad Se även bruksanvisning. Rengöring Tvättas enligt tillverkarens anvisningar. Felanmälan Kontakta arbetsterapeut/sjukgymnast Observera! Använd aldrig en trasig lyftsele. En lyftsele får inte heller lagas. Om något är fel på lyftselen ska arbetsterapeut eller sjukgymnast omgående kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

17 SID 17(21) 7.6 Sängar Vårdsängar tillhör grundutrustningen i vård- och omsorgsboende. Produkten ska kontrolleras innan den tas i bruk. Bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Rengöra och kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad. Kontrollen dokumenteras enligt lokal rutin Kontrollera: höj- och sänkningsfunktion nödsänkning bromsar Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell säng. Felanmälan Vid fel på säng ska utsedd ansvarig person kontaktas. I servicehus kontaktas förskrivare/ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast. Service/förebyggande underhåll Service av sängar ska göras enligt de tidsintervall som tillverkaren angivit och utförs av fackman med behörighet. Verksamhetschef ansvarar för att detta sker. I servicehus ansvarar förskrivare för att service av vårdsäng/sänglyft sker genom kontakt med aktuell hjälpmedelscentral. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

18 SID 18(21) 7.7 Antidecubitusmadrass Förebyggande och behandlande antidecubitusmadrasser utlämnas av sjuksköterska efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Förskrivaren ansvarar för att kontinuerligt underhåll och att funktionskontroll sker dagligen. Bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för skötsel, efter instruktion från förskrivande sjuksköterska. Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. För fullgod effekt av utprovad antidecubitusmadrass är det viktigt med dagliga kontroller. Kontrollera att: det finns luft i madrassen eventuella slangar och sladdar ej är klämda madrassen är hel och ren brukaren inte upplever/uttrycker något obehag av madrassen Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell madrass. Felanmälan Vid fel på madrass ska sjuksköterska kontaktas. Service/förebyggande underhåll Service av antidecubitusmadrass ska göras enligt de tidsintervall som tillverkaren angivit, dock minst en gång per år. Förskriven/hyrd madrass, kontakta aktuell hjälpmedelsleverantör Inköpt madrass, kontakta företag enligt avtal Ansvarig chef svarar för beställning av service på enhetens inköpta madrasser. Förskrivare ansvarar för att service av hyrd/förskriven madrass sker. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

19 SID 19(21) 7.8 Rullstol Rullstol utlämnas till boende av arbetsterapeut eller sjukgymnast efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om handhavande och skötsel av produkten. Bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: däcken är pumpade bromsar fungerar Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell rullstol. Felanmälan Vid fel på rullstol ska ansvarig arbetsterapeut/ sjukgymnast kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

20 SID 20(21) 7.9 Rollator Rollator utlämnas till boende av sjukgymnast efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om handhavande och skötsel av produkten. Denna information kan lämnas muntligt och/eller skriftligt. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: bromsarna fungerar körhandtag sitter fast Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell rollator. Felanmälan Vid fel på rollator ska ansvarig sjukgymnast kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

21 SID 21(21) 7.10 Gåbord Gåbord utlämnas till boende av sjukgymnast efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om handhavande och skötsel av produkten. Denna information kan lämnas muntligt och/eller skriftligt. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: bromsar fungerar höjdinställningen fungerar (om hydraulik/el) eventuellt batteri är laddat Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuellt gåbord. Felanmälan Vid fel på gåbord ska ansvarig sjukgymnast kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

HANDBOK. Stöd för hantering av Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (21)

HANDBOK. Stöd för hantering av Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (21) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (21) Medicinskt Ansvariga 2014-12-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering HANDBOK Stöd för hantering av Medicintekniska produkter (MTP) Medicinskt Ansvariga

Läs mer

Lathund för kontroll och skötsel

Lathund för kontroll och skötsel Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: (MTP) Lathund för kontroll och skötsel Sida 2 (13) Innehåll

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL MEDICINTEKNISK HANDBOK II CHECKLISTOR, EGENKONTROLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING DUSCHVAGN... 3 RULLSTOL... 4 BETASTÖD... 5 FÖRHÖJNINGSKLOTSAR... 6 MOBIL LYFT... 7 LYFTSELE OCH LYFTBAND... 8 SÄNGAR... 9 MOBIL

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel Skötselanvisning av basutrustning och personliga hjälpmedel Till personal Författare: Brittmari Hansson Fastställd av: Marie Palmgren, Sirpa Huisman Utgåva nr: 1 Granskad av: Ann-Marie Thordeman, Therese

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal SID 1 (15) Ansvarig för rutin Medicinskt amsvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2017-03-06 Ulrika Ström, Anna Gröneberg Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28 uniform

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsenheten Socialförvaltningen MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Handläggare: Befattning: Ann-Britt Christensen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2004 Uppdaterad 2013 Version:

Läs mer

Rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter

Rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter RUTIN 2016-07-20 Von 1645 Rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter [ ] Dokumentet gäller som längst fram till:2018-07-20 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering. RUTIN

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Bilaga 4 Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Kommunerna i Örebro län 2003-05-20 Reviderad av MAR-nätverket 2016-09-20 Sedan den 1 januari 1995 ansvarar kommunerna i Örebro län för omvårdnadshjälpmedel.

Läs mer

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Lokala rutiner för användning och hantering av Medicintekniska produkter (MTP) inom socialförvaltningen och samrehabförvaltningen i Mark/Svenljunga kommun Från och med den 1 december 2005 gäller nya regler

Läs mer

Medicinteknisk handbok

Medicinteknisk handbok 2015-02-26 1 (8) Omsorgsavdelningen Ansvarig Pernilla Hedin Upprättad av Gunilla Marcusson Upprättad den 2008-12-10 Reviderad den 2015-02-26 Medicinteknisk handbok Inledning Syftet med Medicinteknisk handbok

Läs mer

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och osmorgsförvaltningen Ansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gäller fr o m: 2016-05-09 Uppdateras

Läs mer

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2011 Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Målgrupp: Medarbetare på Vårdoch omsorgskontoret Diarienummer:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER Riktlinjerna omfattar Ansvarsförhållande, myndighetskrav, arbetssätt och rutiner Planering, anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicinsktekniska

Läs mer

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR Rutin Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-11 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Medicinsk tekniska produkter MAR Fastställd av

Läs mer

7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun

7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun 7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun Syftet är att tydliggöra ansvar och ange rutiner för att säkerställa en långsiktig, effektiv och säker användning av MTP och

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med MTP-grupp medicinskt ansvariga (MAS/MAR) Eva Silow MAR Centrum, Majorna-Linné, Doris Söderman

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Innehåll 1. Syfte... 3 2. Upplägg... 3 3. Definitioner... 3 3.1. Medicintekniska produkter... 3 3.2. Medicinteknisk utrustning... 3 3.3. Hjälpmedel... 3 3.4.

Läs mer

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2009-10-06 133 Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Äldre och handikappomsorgen Skara kommun ÅR 2010 Reviderad år 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK ALLMÄNT När behov uppstår av medicinteknisk produkt Rutin för

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Grundutrustning Grundutrustning är de medicintekniska produkter (MTP) som skall finnas på alla Linköpings kommuns särskilda boendeformer. Grundutrustningen

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.. Sida 1 Ur Borås Stads Styr-

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel - 1 1. Rutin för utprovning av hjälpmedel Patient som kan gå självständigt med eller utan hjälpmedel får inte någon rullstol förskriven av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för att klara förflyttning

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Vård- och omsorgskontoret 2009-11-17 Uppdaterad 2010-07-08, 2011-01-04, Ann-Mari Godeberg 2011-07-19, 2013-11-01, 2014-04-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-10-01 08-579 214 20 Hälso- och sjukvård

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2013-11-26 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen 2 2014-04-08 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för för lyftar och och lyftselar på på socialförvaltningen

Riktlinjer för för lyftar och och lyftselar på på socialförvaltningen RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för lyftar och lyftselar på socialförvaltningen Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 20140122

Läs mer

Riktlinje för tryckavlastande/tryckutjämnande madrasser

Riktlinje för tryckavlastande/tryckutjämnande madrasser RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för tryckavlastande /tryckutjämnande madrasser Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140221

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Socialtjänsten HSL Medicintekniska produkter d.nr. 2014/34/730 Upprättad: 2014-04-03 Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

080508 11:1 060621. Flik: Ers: MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

080508 11:1 060621. Flik: Ers: MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 080508 11:1 060621 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 11:2/4 Rutiner för medicintekniska produkter, MTPD - Definition - Mål och syfte för kvalitetssäkring i kommunen - Lagar, författningar 11:5/8 Ansvar - Ansvarig

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter

Riktlinje för medicintekniska produkter PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Område: Version: Trygg och säker Hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Medicinskt ansvariga Beslutad av: Medicinskt ansvariga Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar

Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar Hjälpmedelsinstitutets förslag till: Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar 2009-06-05 OBS! Besiktnings/provningsrutiner utgivna av lyft- eller seltillverkaren/ leverantören gäller i

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Rev. 2014-01-27 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Q-RA Äldrenämnden Uppföljning hemsjukvård

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5. The Capital of Scandinavia

Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5. The Capital of Scandinavia Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5 The Capital of Scandinavia Funktionstillstånd Planera Bedöma Utredande Utföra Utvärdera Ej behandla Planera Behandling Bedöma Behandlande Utföra

Läs mer

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Nätverkets uppdrag, nätverksträff 16 maj 2013 Vårdprogram och rutiner synpunkter

Läs mer

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad Uppföljning Lokevägens gruppbostad Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen... 3 1.2 Kontakt med läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal...

Läs mer

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-23 Ansvarig: Karin Blom Malmberg Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi. 3.0 1(5) Riktlinje Cyklar Rekommenderad förskrivare Leg arbetsterapeut eller leg sjukgymnast. Vid behov i samverkan med patientens/brukarens läkare, psykolog och/eller hjälpmedelskonsulent. Kriterier Behovet

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

Revisionsrapport Hjälpmedelshanteringen inom Vård- och omsorgsnämnden, februari 2004

Revisionsrapport Hjälpmedelshanteringen inom Vård- och omsorgsnämnden, februari 2004 2004-02-25 Vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport Hjälpmedelshanteringen inom Vård- och omsorgsnämnden, februari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska rutinerna för hjälpmedelshanteringen.

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Lånevillkor till dig som lånar elrullstol eller drivaggregat

Lånevillkor till dig som lånar elrullstol eller drivaggregat Lånevillkor till dig som lånar elrullstol eller drivaggregat Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 3 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Användning och skötsel 4 Förvaring 5 Trafik 5 Reparation

Läs mer

Hur många är ni som besvarar enkäten?

Hur många är ni som besvarar enkäten? Hur många är ni som besvarar enkäten? Namn Antal % A. Jag besvarar enkäten ensam B. Vi är en grupp på vår arbetsplats som besvarar enkäten tillsammans 23 41,8 32 58,2 Total 55 100 1 Om mer än en rollatorer

Läs mer

Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering

Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering Omsorgsförvaltningen Kravspecifikation för rehabiliterande synsätt I Landskrona stad ska vi arbeta med ett rehabiliterande synsätt. Med detta menas

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens 1(2) 23 januari 2006 hs 2006/0010 Hälso- och sjukvårdsnämnden Kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning, Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit revisionsrapport; Granskning av kvalitetssäkring av

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

En medicinteknisk produkt är en produkt som, enligt tillverkaren skall användas för att

En medicinteknisk produkt är en produkt som, enligt tillverkaren skall användas för att Dokumentnamn: Lokala rutiner för Medicintekniska produkter Berörd verksamhet: Välfärd (FN, ÄO) Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAR MAS 2015-01-01 Lokala rutiner för Medicintekniska produkter i

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD... 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 VÅRDGIVAREN... 4 MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA, MAS... 4 VERKSAMHETSCHEF ENLIGT HSL... 4 LEGITIMERAD

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEULÅTANDE DNR 105-243/2007 SID 1 (5) 2007-10-19 Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 15 november 2007 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom

Läs mer

21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel

21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel HSL rutiner 21:1 INKONTINENS 21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel 21:4 Förskrivare inkontinensartiklar - lista

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 8

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 8 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 8 Medicintekniska produkter -inkl. individuella/personliga och arbetstekniska hjälpmedel 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 8 Medicintekniska produkter 3 8.1 Allmänt

Läs mer

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott Uppföljning Gästhemmet Edsby slott Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få

Läs mer