1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen."

Transkript

1 Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget ett betydande värde. I kommunens senaste årsredovisning är byggnader och anläggningstillgångar värderade till sammanlagt ca 144 mkr varav fastigheter för verksamhetsändamål är värderade till ca 63 mkr. Fastigheter behöver därför löpande underhållas för att det ekonomiska värdet inte skall urholkas i fastigheterna. Enligt Plan och bygglagen har också kommunen ett ansvar för att långsiktigt upprätthålla värdet på sitt kapital i fastigheterna. 1.1 Syfte Syftet med granskningen är att dels granska att det finns tydliga roller kring hantering av underhåll av fastigheter (såväl felavhjälpande som planerat) och att insatserna är budgeterade utifrån behov dels granska att det planerade underhållet bygger på framtagna underhållsplaner. Ett ändamålsenligt fastighetsunderhåll syftar till att upprätthålla fastigheternas ekonomiska värde långsiktigt. 1.2 Revisionsfrågor De frågor som skall belysas i granskningen är: Görs skillnader mellan felavhjälpande underhåll och planerat underhåll budgettekniskt? Görs skillnader mellan planerat underhåll och investeringar budgettekniskt? Hur stort är det eftersatta underhållsbehovet? Finns en långsiktig plan för det planerade underhållet av lokaler? Bygger den långsiktiga planen på en genomarbetad modell för underhållet? Medlem i Ernst & Young Global Limited

2 Finns det acceptans bland brukare om hur kostnader för det planerade underhållet skall hanteras? Är ansvarsgränserna tydliga mellan kommunen och bolaget om vem som ansvarar för vad i processen kring det planerade underhållet? 1.3 Metod Granskningen är gjord i form av genomgång av budgetdokument, lokalutredning 2013, underlag för beräkning av det planerade underhållet och intervjuer med samhällsbyggnadschef som är kommunens beställare av lokaler, verkställande direktör för det kommunala bolaget och driftchef inom fastighetsbolaget. 1.4 Definitioner av begrepp I frågor som rör fastigheter är det viktigt att definiera en del begrepp. Man skiljer på drift, underhåll och investering. Drift: Innefattar mediaförsörjning, tillsyn och skötsel. Underhåll: Syftar till att bibehålla en fastighets funktion på den ursprungliga nivån. Underhåll delas in i planerat underhåll och felavhjälpande (akut) underhåll. 1 är underhåll som är planerat till tid, insats och omfattning. Underhållsplan är en långsiktig plan på mellan tre och 20 års sikt. Det planerade underhållet bör i sin tur utgå från en strategi. Man brukar då skilja på följande strategier: Felavhjälpande Behovsstyrt Förebyggande Ur kostnadssynpunkt är det ideala att det planerade underhållet har ett stort inslag av förebyggande underhåll. Erfarenheten visar tyvärr att det ofta inte är så. Felavhjälpande underhåll är underhåll som syftar till att återställa en funktion som händelsevis fått en oacceptabel försämring till följd av skadegörelse eller uppstådda brister. Insatsen bekostas inom ett år och tas normalt inom driftbudgeten. Det finns ett samband mellan akut underhåll och planerat underhåll. För lågt planerat underhåll under lång tid kan leda till betydande akuta underhållsåtgärder. 1 VFAB använder begreppet reparation istället för felavhjälpande underhåll. 2 (11)

3 Investering: Är en åtgärd som innebär att funktionen förbättras jämfört med dess ursprungliga standard. Man brukar tala om utbytesinvestering, nyinvestering, effektivitetsinvestering, kvalitetshöjande investeringar. Det finns också ett samband mellan underhåll och investeringar. Om en fastighet inte underhålls överhuvudtaget under lång tid kan det bli aktuellt med nyinvestering istället för underhåll. Det finns också i praktiken en flytande gräns mellan underhåll och investeringar i och med att det planerade underhållet blir eftersatt. Det som görs så småningom kanske är ett underhåll men hanteras budgettekniskt som en investering. Erfarenheten från flera kommuner är att insatser för planerat underhåll inte är tillräckligt budgeterat. Det leder till två samverkande effekter på sikt. För det första blir det akuta felavhjälpande underhållet periodvis för stort i förhållande till den avsatta budgeten. För det andra blir lokalerna så småningom i sådant skick att de ersätts med nya via investeringsbudgeten. Det blir ofta en dyrare lösning än att successivt budgetera för ett långsiktigt planerat underhåll. För en fastighetsägare är det viktigt att få en balans mellan de aktuella åtgärderna. 1.5 Avgränsning Granskningen avgränsas till frågor om hur akut felavhjälpande underhåll och planerat underhåll hanteras i kommunen. Granskningen avser år Lagkrav på underhåll I bygglagstiftningen sägs att den som äger en fastighet har ansvar för underhållet av fastigheten. Plan- och bygglagen innehåller därför bestämmelser om att den som äger en fastighet och inte underhåller den kan ställas till svars av byggnadsnämnden i kommunen. Underhållsplaneringen kan ske med eller utan dokumenterade underhållsplaner. Underhållsplanerna kan ses som en prioritering av nödvändiga underhållsinsatser som är tidssatta. De dokumenterade planerna har fördelar. De kan avse olika tidsperioder. De dokumenterade planerna kan ha olika hög grad av information. Alltför långa tidshorisonter bör undvikas eftersom relevansen i uppgifterna minskar med tiden. De dokumenterade underhållsplanerna ger en handlingsberedskap, underlättar ett långsiktigt budgetarbete och skapar förutsättningar för kostnadseffektiva upphandlingar. 3 Bakgrund Sedan år 2011 finns ett avtal mellan kommunen och det helägda bolaget Vadstena fastighets AB. I avtalet regleras ansvaret för drift och underhåll av kommunens verksamhetslokaler. 3 (11)

4 Bolaget ges ansvaret att sköta drift inkl. energi samt felavhjälpande underhåll. Den ersättning som utgår från kommunen inrymmer visst planerat underhåll. Storlek samt innehåll avseende planerat underhåll regleras årligen mellan parterna inom den totala ersättningen. I avtalet görs sedan ett allmänt påpekande att den ersättning som utgår i första hand avser drift och att det därutöver kan användas till planerat underhåll i mån av ekonomiskt utrymme. 2 I avtalet sägs också att bolaget kan ta extra betalt för vissa typer av tjänster som rör bl.a. tjänster i samband med verksamhetsstöd, planerat underhåll och hyresgästanpassningar. Avtalet är ett s.k. AFF-avtal som bygger på branschstandard. Enligt VD för bolaget ingår aldrig planerat underhåll i denna typ av avtal. Båda parter är eniga om att de pengar som blir över inom ramen för den ersättning som gäller används till planerat underhåll Kommentar Avtalet är otydligt. Parterna har inte klargjort vad som skall räknas som felavhjälpande underhåll (reparation enligt VFAB:s språkbruk) och vad som räknas som planerat underhåll. Det framgår inte heller vem som har ansvar för att klargöra behovet av det planerade underhållet, kommunen i kraft av sitt ägaransvar eller bolaget i rollen som förvaltare och driftentreprenör. Parterna har en samsyn om att underhållet är eftersatt. Parterna har en regelbunden dialog på tjänstemannanivå. 4 Lokalytor och lokalstandard Totalt finns omkring kvm bruttoarea. Ytorna är inte mätta, det är en fiktiv uppskattning. Av verksamhetslokalernas samlade ytor på ca kvm är ca kvm skollokaler. Lokalerna är av skiftande standard. I en utredning som gjordes år 2010 avseende skolorna framkom bl.a. att flertalet skolor är mellan 40 och 60 år gamla och med ett betydande underhållsbehov både utvändigt och invändigt men också avseende elinstallationer och VVS. 3 En del av de påpekanden som bedömdes behöva åtgärdas omedelbart har åtgärdats under de senaste åren, enligt driftchefen i fastighetsbolaget. 5 Budgeteras för både felavhjälpande och planerat underhåll? Bolagets intäkter består av hyresintäkter. Ersättningen grundar sig i huvudsak på kommunens internhyror. Dessa intäkter skall täcka bolagets kostnader. Bolaget 2 Förvaltningsavtal mellan och Vadstena fastighets AB. 3 Rapport av konsultföretaget Ramböll, (11)

5 hantera sitt uppdrag så att förvaltningsuppdragets ekonomi särredovisas och verksamheten styrs mot ett nollresultat. Rent budgettekniskt budgeterar bolaget för separata budgetposter avseende felavhjälpande underhåll och planerat underhåll. Budgetposten för det planerade underhållet blir en sorts restpost som budgeteras sist, när alla andra poster är kända. Det planerade underhållet blir därmed, vad VD kallar ett dragspel för att uppnå nollresultat. Bolaget och kommunen har under åren haft olika åsikter om vad driften faktiskt uppgår till, dvs. allt utom underhållet. Till detta kommer kommunens syn på internhyra som grund för ersättningen till bolaget. Enligt VD var internhyran ursprungligen kommunens självkostnad för fastighetsförvaltningen, men med tiden har internhyran blivit föremål för reduceringar i den kommunala budgetprocessen. De medel som bolaget därmed fått har successivt reducerats något, vilket också hade skett om fastighetsförvaltningen legat kvar i samhällsbyggnadskontorets uppdrag. Som VD ser det borde ersättningsnivå därför ses över. Kommunens beställare delar inte beskrivningen riktigt. I kommunens budget ingår redan från början pengar för både drift och felavhjälpande underhåll. Kostnaderna för det akuta underhållet är budgeterade till ca två mkr, vilket i sig är en reducering med ca halva beloppet sedan år Budget och utfall avseende felavhjälpande och planerat underhåll, VFAB Felavhjälpande underhåll Budget utfall Budget utfall * *prognos Kommentar Parterna definierade begreppen felavhjälpande underhåll och planerat underhåll olika. Numera finns en samsyn kring vad som är felavhjälpande underhåll och vad som är planerat underhåll. Som tabellen visar har utfallet för det planerade underhållet överstigit budgeten de tre åren med totalt 1,3 mkr. Från 2013 finns det sammantaget en budget för både felavhjälpande och planerat underhåll på drygt ca 4 mkr. Det totala utfallet för fastighetsförvaltningen har ändå motsvarat ett nollresultat. Bolaget har fått tilläggsbeställningar som betalas av kommunen. Extrabeställningarna bokförs som underhåll i bolagets redovisning samtidigt som bolaget får en extra intäkt. Det överskridande som framgår av tabellen ovan avseende det planerade underhåll har således skett enligt plan. 5 (11)

6 6 Finns ett eftersatt underhållsbehov? Parterna gjorde gemensamt en utredning kring fastighetsfrågorna under 2013 och i den utredningen slogs fast att kostnaderna för planerat underhåll var otillräckligt budgeterade och att fastighetsunderhållet var eftersatt. Parterna uttryckte sin gemensamma vilja att arbeta för att konstruktivt lösa de problem som fanns. Kommunens beställare har ingen uppfattning om hur stort det eftersatta underhållsbehovet är och enligt beställaren är det numera bolagets ansvar att beräkna detta. Kommunens ansvar är att svara för investeringsfrågorna. Inom bolaget har man gjort en inventering av kommunens fastigheter utifrån underhållsbehov. Utifrån detta har man tagit fram olika alternativ på prioriteringar. En miniminivå på det planerade underhållet bedöms uppgå till ca 4,5 mkr per år och utifrån det finns underlag på olika åtgärder under de kommande sju åren. Det skulle innebära planerade underhållsinsatser motsvarande ca 30 mkr. Då är skollokalerna exkluderade från detta. En annan bedömning som bolaget gjort innebär att det eftersatta underhållsbehovet beräknas uppgå till ca mkr. Det är en bedömning som inte delas av kommunens beställare. Det har funnits ett mål för styrelsen sedan bolaget bildades 2011 och det är att fastställa hur stort underhållsbehovet är och vilka resurser som behöver avsättas för underhåll av kommunens verksamhetslokaler. Redovisningen visar att det i praktiken finns en skillnad mellan budget och utfall för det planerade underhållet motsvarande ca 2,5 mkr per år. 7 Nyckeltal för underhåll Det finns inte något enkelt nyckeltal för beräkning av planerat underhåll att tillgå på nationell nivå. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör inte längre sammanställningar av statistik över kommunernas underhållskostnader för fastigheter. För att ändå komma fram till en möjlig utgångspunkt för en bedömning finns en del olika alternativ som man kan använda sig av. En sådan modell är att se på fördelningen mellan planerat underhåll och akut felavhjälpande underhåll. Ett riktvärde vid en sådan utgångspunkt brukar vara att det planerade underhållet skall utgöra procent av det samlade underhållet i kommunen. 6 (11)

7 Med denna utgångspunkt är budgeten för det planerade underhållet enbart ca hälften av det felavhjälpande underhållet för närvarande i kommunen. Ett annat sätt kan vara att använda sig av de riktvärden som man kan få fram via konsultföretaget REPAB. Riktvärden för årskostnad kr/kvm BRA Grundskola F-3 eller gymnasium* Grundskola F-6* Grundskola typ F-9 eller 6-9* Felavhjälpande underhåll *Olika typfastigheter Utifrån detta kan man göra en teoretisk beräkning vad budgeten för det planerade underhållet borde uppgå till i varje år. Om man utgår från att det finns kvm skollokaler inkl. förskolor och anger ett genomsnittspris på 160 kr/kvm i planerat underhåll skulle det årliga planerade underhållet motsvara en kostnad av ca tre mkr. Ett tredje sätt kan vara att beräkna kostnaderna utifrån en modell som vi tagit del av i Stockholms läns landsting. Utredningen gjordes för några år sedan. I den undersökte man sambandet mellan kostnader för planerat underhåll och drift. När kostnaderna för det planerade underhållet blev för låga ökade kostnaderna för driften. I driften ingick kostnader för akuta åtgärder. Det värde som man kom fram till var att det planerade underhållet borde motsvara en kvmkostnad/bta (bruttoarea) på mellan kr. Om kostnaden var lägre än 115 kr/kvm BTA blev driftskostnaden högre. Var kostnaden för det planerade underhållet högre än 140 kr/kvm BTA påverkades inte driftskostnaden nämnvärt, dvs. den samlade kostnaden blev omotiverat hög. Den optimala budgeten för både drift och planerat underhåll skulle med det resonemanget innebära att det planerade underhållet skulle kunna beräknas till en kostnad mellan 115 och 140 kr per kvm. Om vi utgår från att samma resonemang skulle vara tillämpbart i s verksamhetslokaler och räknar med att det finns ca kvm får vi en årlig budgeterad kostnad av ca 7,3 mkr i planerat underhåll. Beloppet bygger då på antagandet att vi avsätter 130 kr/kvm i underhåll och att det finns ca kvm 7 (11)

8 verksamhetslokaler i kommunen. 4 Till denna kostnad skall läggas den budget som krävs för det akuta underhållet Kommentar Oavsett vilken modell som används av de tre som redovisas ovan framträder samma bild: f n avsätts för lite resurser för det planerade underhållet i s verksamhetslokaler. 8 Långsiktig plan? Innan drift och underhåll fördes över till bolaget genomförde kommunens samhällsbyggnadskontor en form av långsiktig inventering av underhållsbehovet. Det fanns planer uppgjorde på ett, fem, tio, tjugo och trettio år. Systemet var datoriserat. Bolaget uppfattar inte dessa planer som särskilt väl underbyggda för beslut om underhållsinsatser. Det finns ett underlag till plan inom bolaget, men den är inte fastställd i styrelsen eller tagen i fullmäktige. Den fungerar endast som underlag för planering inom bolaget. Enligt bolagets driftchef är underhållsbehovet gällande yttre ytskikt samt i vissa fall teknikinstallationer helt akut, för merparten av fastighetsbeståndet. Ett antal av kommunens byggnader kan anses ha hanterats som planerat underhåll (där övergripande underhållsåtgärder genomförts under den senaste femårsperioden.) Det gäller för följande fastigheter. Stationshuset Klosterliljan Glasskiosken Katarinaskolan Vallerska Villan Kommunhuset Kommunförrådet Men underhållsbehovet är mycket akut, enligt bolagets driftchef. Situationen uppfattas allvarlig. Inom ett par år måste man börja med taken på många fastigheter. Under kommande tio år går bolaget in i en mycket kritisk period, med akuta problem beroende på eftersatt underhåll, enligt bolagets driftchef. Som driftchefen tolkar situationen: Det 4 Bolaget har inte i detalj kartlagt hur många kvadratmeter verksamhetslokaler som finns. 5 Kommunens beställare anser inte att är jämförbar med Stockholms läns landstings beräkningsmodell. 8 (11)

9 finns stor risk att pengarna inte räcker till någonting pga. att stora akutinsatser kommer att äta upp budgetmedlen. Arbetet med att fastställa underhållsbehov och kostnader för underhållet pågår kontinuerligt. Bolaget för även diskussioner med kommunen som fastighetsägare. Kostnadsberäkningarna för underhållet bygger i så stor utsträckning på riktiga offerter, i de fall underhållskostnader uppskattas används REPAB:s underhållsystem. 8.1 Regelbundna överläggningar Bolaget genomför driftmöten fyra gånger per år med varje verksamhet. Vid dessa möten diskuteras alltid underhållsfrågor. Bolaget och kommunens beställare har också regelbundna överläggningar. Då diskuteras underhåll och investeringar, enligt kommunens beställare. Kommunens beställare träffar dessutom kommunens olika verksamhetsföreträdare för att diskutera lokalerna och löpande akut underhållsbehov. Beställaren informerar löpande nämnden om de underhållsåtgärder som genomförs. Vid två tillfällen har medel avsedda för planerat underhåll använts för åtgärder invändigt efter beslut från kommunledningen. Enligt bolaget är det snarare normalt att hyresgäster som vill ha förbättringar invändigt själva betalar för dessa insatser i form av lokalanpassningar. Kostnaden för lokalanpassningen justeras sedan via hyressättningen. Bolaget har framfört synpunkten att det är olyckligt att de pengar som avsatts för planerat underhåll används som lokalanpassningar istället. Bolagets VD framhåller i intervjun att kommunen inte har en strategisk syn på sitt fastighetsbestånd vilket försvårar en dialog om vad som behöver prioriteras när mycket är eftersatt. Bolagets VD menar att kommunen saknar en långsiktig strategi för sitt fastighetsbestånd. Det saknas en lokalförsörjningsplan. Med en lokalförsörjningsplan i botten skulle kommunstyrelsen sedan kunna diskutera med bolaget vad man vill. Nu finns ingen plan och då blir denna diskussion inte av, enligt VD. Kommunen lägger mycket resurser på verksamhetsplanering men behöver enligt VD tydliggöra fastigheternas betydelse för möjligheterna att bedriva verksamheten bättre. I den planering som nu pågår i kommunen kring lokalbehov framöver framgår att en av tre grundskolor läggs ner. Detsamma gäller för förskolorna. Gymnasieskolan är i dåligt skick, men det finns inga konkreta planer på vad som skall hända med gymnasiet. Centralköket är också gammalt och dåligt anpassat till den verksamhet som nu bedrivs. Förändringar står för dörren. Det blir tillagningskök på flera enheter och centralköket ersätts. 9 (11)

10 Enligt VD för bolaget är det viktigt att kommunen klargör vad de vill med sina lokaler. 9 Svar på revisionsfrågor I granskningen skulle följande frågor besvaras: Fråga: Görs skillnader mellan felavhjälpande underhåll och planerat underhåll budgettekniskt? Svar: Ja, i princip. Fråga: Görs skillnader mellan planerat underhåll och investeringar budgettekniskt? Svar: Ja, numera sedan bolaget bildats. Fråga: Hur stort är det eftersatta underhållsbehovet? Svar: Det finns inte några exakta siffror men kvalificerade bedömningar i bolaget talar om ett eftersatt planerat underhåll motsvarande mellan 50 och 60 mkr exkl skollokaler. Fråga: Finns en långsiktig plan för det planerade underhållet av lokaler? Svar: Ja, i princip. Det finns ett genomarbetat material framtaget inom bolaget. Dessutom finns en inventering för några år sedan kring det byggnadstekniska underhållet. Dessa båda dokument fungerar som underlag för tjänstemännen i deras planering. Underhållsplanerna är inte beslutade i bolagets styrelse och inte heller i kommunen. Fråga: Bygger den långsiktiga planen på en genomarbetad modell för underhållet? Svar: Inriktning på inventering av underhållsbehoven är praktiskt utformad. Inventeringen görs i form av platsbesök och bedömning av om något utförts i närtid och i så fall vilken livslängden är den för vidtagna åtgärden. I de flesta fall för kommunens byggnader är den s.k. brukstiden uppnådd avseende yttre klimatskärm, vvs el och telesystem. Fråga: Finns det acceptans bland brukare om hur kostnader för det planerade underhållet skall hanteras? Svar: Det förs en dialog mellan hyresvärden och hyresgästen gällande underhållsfrågor vid regelbundna driftsmöten. Om byggnadernas inre ytskikt uppfattas godtagbara kretsar dialogen om främst yttre underhåll som t.ex. fönster, dörrar, tak etc. 10 (11)

11 Fråga: Är ansvarsgränserna tydliga mellan kommunen och bolaget om vem som ansvarar för vad i processen kring det planerade underhållet? Svar: Det finns en process som innebär att bolaget tar fram underlag som sedan stäms av med kommunens beställare. Kommunen kan sedan ändra planerna eftersom man äger fastigheterna. 10 Slutbedömning Granskningen syftade till att besvara den övergripande frågan om det finns en ändamålsenlig struktur och form för hantering av det planerade underhållet av verksamhetslokaler i kommunen. I granskningen framkommer att det finns samsyn kring behovet av planerat underhåll, men också att behoven är eftersatta. Bedömningar inom bolaget pekar på att det sammanlagda underhållsbehovet uppgår till omkring 50 mkr. exkl. skollokaler. I granskningen framkommer dessutom att det finns genomarbetade underhållsplaner men som inte är förankrade och budgeterade i styrelse eller kommunfullmäktige. Kommunen saknar också en långsiktig strategisk plan för sitt fastighetsägande. Kommunen behöver ta beslut om en strategi för det långsiktiga ägande av verksamhetslokaler, budgetering för det planerade underhållet och en plan för genomförandet av underhållet för att hanteringen skall bli ändamålsenlig och tillfredsställande. 11 (11)

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin. Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor

Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin. Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod... 3 2.2. Utgångspunkt... 3 3. Bakgrund... 3 3.1.1. Kommentar...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. Januari Lomma kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. Januari Lomma kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Lomma kommun Lomma kommun 1 av 18 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund och syfte 4 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder.

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder. Kommunrevisionen 2009-01-14 Servicenämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Granskning av underhåll av kommunens fastigheter På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult Revisionsrapport Fastighetsunderhåll Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor Robert Öberg, revisionskonsult Mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av fastighetsunderhåll Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Underhåll av fastigheter

Underhåll av fastigheter Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Mjölby kommun Lennart Elfving April 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. December Mönsterås kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. December Mönsterås kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Mönsterås kommun Mönsterås kommun 1 av 16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund och syfte 4 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Underhållsplan. År 2015 till BRF Sanbacka nr 1. BRF Sandbacka nr 1. Datum för utskrift:

Underhållsplan. År 2015 till BRF Sanbacka nr 1. BRF Sandbacka nr 1. Datum för utskrift: Underhållsplan År 2015 till 2044 BRF Sanbacka nr 1 Datum för utskrift: 2015-12-04 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Sida 1 / 20 Underhållsplanens inställningar Benämning på underhållsplan

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Granskning av strategisk lokalförsörjning goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av strategisk lokalförsörjning Av kommunfullmäktiges budget för år 2016 framgår

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov

Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov Revisionsrapport Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov Trelleborgs kommun Stefan Karlsson Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Bakgrund och syfte 5 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Drift och underhåll - agenda. Livscykelekonomi (LCE) Hyreshus säljs efter viteskrav. VBEF10 Drift och underhåll.

Drift och underhåll - agenda. Livscykelekonomi (LCE) Hyreshus säljs efter viteskrav. VBEF10 Drift och underhåll. Drift och underhåll - agenda VBEF10 Drift och underhåll ANNE LANDIN» Konflikt mellan ägarens och byggnadens livslängd» Underhåll Många exempel på eftersatt underhåll Problem att bestämma underhållskostnaden»

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Sammanträden Revisorerna har under året haft 10 sammanträden Utbildningar Under året har samtliga revisorer deltagit i den kommunalekonomiska mässan i Malmö.

Läs mer

Teknisk fastighetsförvaltning. Grundbegrepp drift och underhåll

Teknisk fastighetsförvaltning. Grundbegrepp drift och underhåll Teknisk fastighetsförvaltning Grundbegrepp drift och underhåll Förvaltningsföretag: bolag vars verksamhet består i att äga och förvalta fast eller lös egendom, t.ex. fastigheter eller värdepapper. Förvaltning:

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Agenda Driftnetto Driftkostnader Underhållskostnader Diagnos- prognos modellen Drift- och underhållsplanering FÖRVALTNINGSARBETE.

Agenda Driftnetto Driftkostnader Underhållskostnader Diagnos- prognos modellen Drift- och underhållsplanering FÖRVALTNINGSARBETE. och Agenda netto kostnader skostnader Diagnos- prognos modellen - och splanering netto DN= H- Ad -D -U H= Hyresinbetalningar Ad= Administrationsutbetalningar D= utbetalningar U= sutbetalningar DN skall

Läs mer

Granskning av fastighetsverksamheten

Granskning av fastighetsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fastighetsverksamheten Peter Aschberg Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

Granskning av Fastighetsunderhåll

Granskning av Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Granskning av Fastighetsunderhåll Vetlanda kommun Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Köpings kommun. Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 7

Köpings kommun. Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 7 Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Byggningabalk (1736: 0123 1) Grundläggande 2015-01-29. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Byggningabalk (1736: 0123 1) Grundläggande 2015-01-29. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Byggningabalk (1736: 0123 1) 3 Nu haver bonde byggt hus, efter ty, som sagt är; då äger han dem vid makt hålla. Brister något i hävd eller byggnad; bättre och böte, som

Läs mer

INNEHÅLL DEL 1 UNDERHÅLL 9 DEL 2 UNDERHÅLLSPLANER 23. Förord 3 Innehåll 5

INNEHÅLL DEL 1 UNDERHÅLL 9 DEL 2 UNDERHÅLLSPLANER 23. Förord 3 Innehåll 5 FÖRORD Den här boken vänder sig till alla som avser att underhålla sin fastighet och som är intresserad av underhållsplanering. Ingen byggnad är helt eller för evigt underhållsfri och det finns mycket

Läs mer

PM-granskningsanteckningar

PM-granskningsanteckningar PM-granskningsanteckningar Datum 4 februari 2005 Till Från Kontor Angående i Finspång Susanne Svensson och Lars Rydvall Norrköping God ekonomisk hushållning 1 Syfte och bakgrund Kommunernas ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll

Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Kjell Arefjäll Jörn Wahlroth Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

5-årig underhållsplan för fastighetskontorets byggnader. Redovisning

5-årig underhållsplan för fastighetskontorets byggnader. Redovisning Karl Frisell Fastighetsavdelningen 08-508 270 16 karl.frisell@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-05-19 5-årig underhållsplan för fastighetskontorets byggnader. Redovisning Förslag till beslut 1.

Läs mer

Revisionsredogörelse för Vadstena kommuns revisorer

Revisionsredogörelse för Vadstena kommuns revisorer Revisionsredogörelse för Vadstena kommuns revisorer 1 INLEDNING Under verksamhetsåret 2011 har Vadstena kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden.

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Kommunens investeringsplanering. Matti Leskelä. 19 juni 2013

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Kommunens investeringsplanering. Matti Leskelä. 19 juni 2013 Revisionsrapport Kommunens investeringsplanering Mjölby Kommun Matti Leskelä 19 juni 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Effektivisera din fastighet med hjälp av vår bokserie REPAB Fakta. Incit AB Lena Johansson Walter

Effektivisera din fastighet med hjälp av vår bokserie REPAB Fakta. Incit AB Lena Johansson Walter Effektivisera din fastighet med hjälp av vår bokserie REPAB Fakta Incit AB Lena Johansson Walter lena.walter@incit.se 2 Agenda Vad är REPAB Faktaböcker? - Underhållskostnadsboken vanliga /antikvariska

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:122 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Planerat fastighetsunderhåll i ett långsiktigt fastighetsekonomiskt perspektiv Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun

UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun Efter ett långt uppehåll med PU har man beslutat att upprätta en PU-plan. Man kan konstatera att K behöver 62 miljoner första året. Realistisk är

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Byggningabalk (1736: 0123 1) Grundläggande 2013-10-03. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Byggningabalk (1736: 0123 1) Grundläggande 2013-10-03. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Byggningabalk (1736: 0123 1) 3 Nu haver bonde byggt hus, efter ty, som sagt är; då äger han dem vid makt hålla. Brister något i hävd eller byggnad; bättre och böte, som

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer Granskningsrapport Nr. 2016-01 Åstorps kommuns revisorer Granskning av kommunala vägar Maj 2016 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i Åstorps kommun genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Gällivare kommun. Samordnad fastighetsförvaltning. Top bostäder AB. Revisionsrapport. Samordnad fastighetsförvaltning

Gällivare kommun. Samordnad fastighetsförvaltning. Top bostäder AB. Revisionsrapport. Samordnad fastighetsförvaltning Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Jonas Wallin Revisionskonsult Samordnad fastighetsförvaltning Gällivare kommun Top bostäder AB Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning,

Läs mer

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 17.00 19.30 Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Granskningsredogörelse Skellefteå museum AB

Granskningsredogörelse Skellefteå museum AB www.pwc.se Granskningsredogörelse 2013 Skellefteå museum AB Robert Bergman Bolagets förvaltaruppdrag gentemot stiftelsen Skellefteå museum Bakgrund I bolagets uppdrag ingår att förvalta, vårda och tillgängliggöra

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

AVTAL - FÖRVALTNINGSUPPDRAG

AVTAL - FÖRVALTNINGSUPPDRAG ÄNGELHOLMS KOMMUN AVTAL - FÖRVALTNINGSUPPDRAG 1. PARTER Mellan Ängelholms kommun, organisationsnummer 212000-0977, nedan kallad Kommunen och AB Ängelholmslokaler, organisationsnummer 556851-4557, nedan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Underhåll av VA-ledningsnät

Underhåll av VA-ledningsnät Underhåll av VA-ledningsnät Östersunds kommun Augusti 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Kommunens och bostadsföretagets fastighetsunderhåll

Kommunens och bostadsföretagets fastighetsunderhåll Revisionsrapport* Kommunens och bostadsföretagets fastighetsunderhåll Gällivare kommun December 2007 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2015 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll Revisionsrapport Datum 2010-08-26 Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Kommunens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer