1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen."

Transkript

1 Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget ett betydande värde. I kommunens senaste årsredovisning är byggnader och anläggningstillgångar värderade till sammanlagt ca 144 mkr varav fastigheter för verksamhetsändamål är värderade till ca 63 mkr. Fastigheter behöver därför löpande underhållas för att det ekonomiska värdet inte skall urholkas i fastigheterna. Enligt Plan och bygglagen har också kommunen ett ansvar för att långsiktigt upprätthålla värdet på sitt kapital i fastigheterna. 1.1 Syfte Syftet med granskningen är att dels granska att det finns tydliga roller kring hantering av underhåll av fastigheter (såväl felavhjälpande som planerat) och att insatserna är budgeterade utifrån behov dels granska att det planerade underhållet bygger på framtagna underhållsplaner. Ett ändamålsenligt fastighetsunderhåll syftar till att upprätthålla fastigheternas ekonomiska värde långsiktigt. 1.2 Revisionsfrågor De frågor som skall belysas i granskningen är: Görs skillnader mellan felavhjälpande underhåll och planerat underhåll budgettekniskt? Görs skillnader mellan planerat underhåll och investeringar budgettekniskt? Hur stort är det eftersatta underhållsbehovet? Finns en långsiktig plan för det planerade underhållet av lokaler? Bygger den långsiktiga planen på en genomarbetad modell för underhållet? Medlem i Ernst & Young Global Limited

2 Finns det acceptans bland brukare om hur kostnader för det planerade underhållet skall hanteras? Är ansvarsgränserna tydliga mellan kommunen och bolaget om vem som ansvarar för vad i processen kring det planerade underhållet? 1.3 Metod Granskningen är gjord i form av genomgång av budgetdokument, lokalutredning 2013, underlag för beräkning av det planerade underhållet och intervjuer med samhällsbyggnadschef som är kommunens beställare av lokaler, verkställande direktör för det kommunala bolaget och driftchef inom fastighetsbolaget. 1.4 Definitioner av begrepp I frågor som rör fastigheter är det viktigt att definiera en del begrepp. Man skiljer på drift, underhåll och investering. Drift: Innefattar mediaförsörjning, tillsyn och skötsel. Underhåll: Syftar till att bibehålla en fastighets funktion på den ursprungliga nivån. Underhåll delas in i planerat underhåll och felavhjälpande (akut) underhåll. 1 är underhåll som är planerat till tid, insats och omfattning. Underhållsplan är en långsiktig plan på mellan tre och 20 års sikt. Det planerade underhållet bör i sin tur utgå från en strategi. Man brukar då skilja på följande strategier: Felavhjälpande Behovsstyrt Förebyggande Ur kostnadssynpunkt är det ideala att det planerade underhållet har ett stort inslag av förebyggande underhåll. Erfarenheten visar tyvärr att det ofta inte är så. Felavhjälpande underhåll är underhåll som syftar till att återställa en funktion som händelsevis fått en oacceptabel försämring till följd av skadegörelse eller uppstådda brister. Insatsen bekostas inom ett år och tas normalt inom driftbudgeten. Det finns ett samband mellan akut underhåll och planerat underhåll. För lågt planerat underhåll under lång tid kan leda till betydande akuta underhållsåtgärder. 1 VFAB använder begreppet reparation istället för felavhjälpande underhåll. 2 (11)

3 Investering: Är en åtgärd som innebär att funktionen förbättras jämfört med dess ursprungliga standard. Man brukar tala om utbytesinvestering, nyinvestering, effektivitetsinvestering, kvalitetshöjande investeringar. Det finns också ett samband mellan underhåll och investeringar. Om en fastighet inte underhålls överhuvudtaget under lång tid kan det bli aktuellt med nyinvestering istället för underhåll. Det finns också i praktiken en flytande gräns mellan underhåll och investeringar i och med att det planerade underhållet blir eftersatt. Det som görs så småningom kanske är ett underhåll men hanteras budgettekniskt som en investering. Erfarenheten från flera kommuner är att insatser för planerat underhåll inte är tillräckligt budgeterat. Det leder till två samverkande effekter på sikt. För det första blir det akuta felavhjälpande underhållet periodvis för stort i förhållande till den avsatta budgeten. För det andra blir lokalerna så småningom i sådant skick att de ersätts med nya via investeringsbudgeten. Det blir ofta en dyrare lösning än att successivt budgetera för ett långsiktigt planerat underhåll. För en fastighetsägare är det viktigt att få en balans mellan de aktuella åtgärderna. 1.5 Avgränsning Granskningen avgränsas till frågor om hur akut felavhjälpande underhåll och planerat underhåll hanteras i kommunen. Granskningen avser år Lagkrav på underhåll I bygglagstiftningen sägs att den som äger en fastighet har ansvar för underhållet av fastigheten. Plan- och bygglagen innehåller därför bestämmelser om att den som äger en fastighet och inte underhåller den kan ställas till svars av byggnadsnämnden i kommunen. Underhållsplaneringen kan ske med eller utan dokumenterade underhållsplaner. Underhållsplanerna kan ses som en prioritering av nödvändiga underhållsinsatser som är tidssatta. De dokumenterade planerna har fördelar. De kan avse olika tidsperioder. De dokumenterade planerna kan ha olika hög grad av information. Alltför långa tidshorisonter bör undvikas eftersom relevansen i uppgifterna minskar med tiden. De dokumenterade underhållsplanerna ger en handlingsberedskap, underlättar ett långsiktigt budgetarbete och skapar förutsättningar för kostnadseffektiva upphandlingar. 3 Bakgrund Sedan år 2011 finns ett avtal mellan kommunen och det helägda bolaget Vadstena fastighets AB. I avtalet regleras ansvaret för drift och underhåll av kommunens verksamhetslokaler. 3 (11)

4 Bolaget ges ansvaret att sköta drift inkl. energi samt felavhjälpande underhåll. Den ersättning som utgår från kommunen inrymmer visst planerat underhåll. Storlek samt innehåll avseende planerat underhåll regleras årligen mellan parterna inom den totala ersättningen. I avtalet görs sedan ett allmänt påpekande att den ersättning som utgår i första hand avser drift och att det därutöver kan användas till planerat underhåll i mån av ekonomiskt utrymme. 2 I avtalet sägs också att bolaget kan ta extra betalt för vissa typer av tjänster som rör bl.a. tjänster i samband med verksamhetsstöd, planerat underhåll och hyresgästanpassningar. Avtalet är ett s.k. AFF-avtal som bygger på branschstandard. Enligt VD för bolaget ingår aldrig planerat underhåll i denna typ av avtal. Båda parter är eniga om att de pengar som blir över inom ramen för den ersättning som gäller används till planerat underhåll Kommentar Avtalet är otydligt. Parterna har inte klargjort vad som skall räknas som felavhjälpande underhåll (reparation enligt VFAB:s språkbruk) och vad som räknas som planerat underhåll. Det framgår inte heller vem som har ansvar för att klargöra behovet av det planerade underhållet, kommunen i kraft av sitt ägaransvar eller bolaget i rollen som förvaltare och driftentreprenör. Parterna har en samsyn om att underhållet är eftersatt. Parterna har en regelbunden dialog på tjänstemannanivå. 4 Lokalytor och lokalstandard Totalt finns omkring kvm bruttoarea. Ytorna är inte mätta, det är en fiktiv uppskattning. Av verksamhetslokalernas samlade ytor på ca kvm är ca kvm skollokaler. Lokalerna är av skiftande standard. I en utredning som gjordes år 2010 avseende skolorna framkom bl.a. att flertalet skolor är mellan 40 och 60 år gamla och med ett betydande underhållsbehov både utvändigt och invändigt men också avseende elinstallationer och VVS. 3 En del av de påpekanden som bedömdes behöva åtgärdas omedelbart har åtgärdats under de senaste åren, enligt driftchefen i fastighetsbolaget. 5 Budgeteras för både felavhjälpande och planerat underhåll? Bolagets intäkter består av hyresintäkter. Ersättningen grundar sig i huvudsak på kommunens internhyror. Dessa intäkter skall täcka bolagets kostnader. Bolaget 2 Förvaltningsavtal mellan och Vadstena fastighets AB. 3 Rapport av konsultföretaget Ramböll, (11)

5 hantera sitt uppdrag så att förvaltningsuppdragets ekonomi särredovisas och verksamheten styrs mot ett nollresultat. Rent budgettekniskt budgeterar bolaget för separata budgetposter avseende felavhjälpande underhåll och planerat underhåll. Budgetposten för det planerade underhållet blir en sorts restpost som budgeteras sist, när alla andra poster är kända. Det planerade underhållet blir därmed, vad VD kallar ett dragspel för att uppnå nollresultat. Bolaget och kommunen har under åren haft olika åsikter om vad driften faktiskt uppgår till, dvs. allt utom underhållet. Till detta kommer kommunens syn på internhyra som grund för ersättningen till bolaget. Enligt VD var internhyran ursprungligen kommunens självkostnad för fastighetsförvaltningen, men med tiden har internhyran blivit föremål för reduceringar i den kommunala budgetprocessen. De medel som bolaget därmed fått har successivt reducerats något, vilket också hade skett om fastighetsförvaltningen legat kvar i samhällsbyggnadskontorets uppdrag. Som VD ser det borde ersättningsnivå därför ses över. Kommunens beställare delar inte beskrivningen riktigt. I kommunens budget ingår redan från början pengar för både drift och felavhjälpande underhåll. Kostnaderna för det akuta underhållet är budgeterade till ca två mkr, vilket i sig är en reducering med ca halva beloppet sedan år Budget och utfall avseende felavhjälpande och planerat underhåll, VFAB Felavhjälpande underhåll Budget utfall Budget utfall * *prognos Kommentar Parterna definierade begreppen felavhjälpande underhåll och planerat underhåll olika. Numera finns en samsyn kring vad som är felavhjälpande underhåll och vad som är planerat underhåll. Som tabellen visar har utfallet för det planerade underhållet överstigit budgeten de tre åren med totalt 1,3 mkr. Från 2013 finns det sammantaget en budget för både felavhjälpande och planerat underhåll på drygt ca 4 mkr. Det totala utfallet för fastighetsförvaltningen har ändå motsvarat ett nollresultat. Bolaget har fått tilläggsbeställningar som betalas av kommunen. Extrabeställningarna bokförs som underhåll i bolagets redovisning samtidigt som bolaget får en extra intäkt. Det överskridande som framgår av tabellen ovan avseende det planerade underhåll har således skett enligt plan. 5 (11)

6 6 Finns ett eftersatt underhållsbehov? Parterna gjorde gemensamt en utredning kring fastighetsfrågorna under 2013 och i den utredningen slogs fast att kostnaderna för planerat underhåll var otillräckligt budgeterade och att fastighetsunderhållet var eftersatt. Parterna uttryckte sin gemensamma vilja att arbeta för att konstruktivt lösa de problem som fanns. Kommunens beställare har ingen uppfattning om hur stort det eftersatta underhållsbehovet är och enligt beställaren är det numera bolagets ansvar att beräkna detta. Kommunens ansvar är att svara för investeringsfrågorna. Inom bolaget har man gjort en inventering av kommunens fastigheter utifrån underhållsbehov. Utifrån detta har man tagit fram olika alternativ på prioriteringar. En miniminivå på det planerade underhållet bedöms uppgå till ca 4,5 mkr per år och utifrån det finns underlag på olika åtgärder under de kommande sju åren. Det skulle innebära planerade underhållsinsatser motsvarande ca 30 mkr. Då är skollokalerna exkluderade från detta. En annan bedömning som bolaget gjort innebär att det eftersatta underhållsbehovet beräknas uppgå till ca mkr. Det är en bedömning som inte delas av kommunens beställare. Det har funnits ett mål för styrelsen sedan bolaget bildades 2011 och det är att fastställa hur stort underhållsbehovet är och vilka resurser som behöver avsättas för underhåll av kommunens verksamhetslokaler. Redovisningen visar att det i praktiken finns en skillnad mellan budget och utfall för det planerade underhållet motsvarande ca 2,5 mkr per år. 7 Nyckeltal för underhåll Det finns inte något enkelt nyckeltal för beräkning av planerat underhåll att tillgå på nationell nivå. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör inte längre sammanställningar av statistik över kommunernas underhållskostnader för fastigheter. För att ändå komma fram till en möjlig utgångspunkt för en bedömning finns en del olika alternativ som man kan använda sig av. En sådan modell är att se på fördelningen mellan planerat underhåll och akut felavhjälpande underhåll. Ett riktvärde vid en sådan utgångspunkt brukar vara att det planerade underhållet skall utgöra procent av det samlade underhållet i kommunen. 6 (11)

7 Med denna utgångspunkt är budgeten för det planerade underhållet enbart ca hälften av det felavhjälpande underhållet för närvarande i kommunen. Ett annat sätt kan vara att använda sig av de riktvärden som man kan få fram via konsultföretaget REPAB. Riktvärden för årskostnad kr/kvm BRA Grundskola F-3 eller gymnasium* Grundskola F-6* Grundskola typ F-9 eller 6-9* Felavhjälpande underhåll *Olika typfastigheter Utifrån detta kan man göra en teoretisk beräkning vad budgeten för det planerade underhållet borde uppgå till i varje år. Om man utgår från att det finns kvm skollokaler inkl. förskolor och anger ett genomsnittspris på 160 kr/kvm i planerat underhåll skulle det årliga planerade underhållet motsvara en kostnad av ca tre mkr. Ett tredje sätt kan vara att beräkna kostnaderna utifrån en modell som vi tagit del av i Stockholms läns landsting. Utredningen gjordes för några år sedan. I den undersökte man sambandet mellan kostnader för planerat underhåll och drift. När kostnaderna för det planerade underhållet blev för låga ökade kostnaderna för driften. I driften ingick kostnader för akuta åtgärder. Det värde som man kom fram till var att det planerade underhållet borde motsvara en kvmkostnad/bta (bruttoarea) på mellan kr. Om kostnaden var lägre än 115 kr/kvm BTA blev driftskostnaden högre. Var kostnaden för det planerade underhållet högre än 140 kr/kvm BTA påverkades inte driftskostnaden nämnvärt, dvs. den samlade kostnaden blev omotiverat hög. Den optimala budgeten för både drift och planerat underhåll skulle med det resonemanget innebära att det planerade underhållet skulle kunna beräknas till en kostnad mellan 115 och 140 kr per kvm. Om vi utgår från att samma resonemang skulle vara tillämpbart i s verksamhetslokaler och räknar med att det finns ca kvm får vi en årlig budgeterad kostnad av ca 7,3 mkr i planerat underhåll. Beloppet bygger då på antagandet att vi avsätter 130 kr/kvm i underhåll och att det finns ca kvm 7 (11)

8 verksamhetslokaler i kommunen. 4 Till denna kostnad skall läggas den budget som krävs för det akuta underhållet Kommentar Oavsett vilken modell som används av de tre som redovisas ovan framträder samma bild: f n avsätts för lite resurser för det planerade underhållet i s verksamhetslokaler. 8 Långsiktig plan? Innan drift och underhåll fördes över till bolaget genomförde kommunens samhällsbyggnadskontor en form av långsiktig inventering av underhållsbehovet. Det fanns planer uppgjorde på ett, fem, tio, tjugo och trettio år. Systemet var datoriserat. Bolaget uppfattar inte dessa planer som särskilt väl underbyggda för beslut om underhållsinsatser. Det finns ett underlag till plan inom bolaget, men den är inte fastställd i styrelsen eller tagen i fullmäktige. Den fungerar endast som underlag för planering inom bolaget. Enligt bolagets driftchef är underhållsbehovet gällande yttre ytskikt samt i vissa fall teknikinstallationer helt akut, för merparten av fastighetsbeståndet. Ett antal av kommunens byggnader kan anses ha hanterats som planerat underhåll (där övergripande underhållsåtgärder genomförts under den senaste femårsperioden.) Det gäller för följande fastigheter. Stationshuset Klosterliljan Glasskiosken Katarinaskolan Vallerska Villan Kommunhuset Kommunförrådet Men underhållsbehovet är mycket akut, enligt bolagets driftchef. Situationen uppfattas allvarlig. Inom ett par år måste man börja med taken på många fastigheter. Under kommande tio år går bolaget in i en mycket kritisk period, med akuta problem beroende på eftersatt underhåll, enligt bolagets driftchef. Som driftchefen tolkar situationen: Det 4 Bolaget har inte i detalj kartlagt hur många kvadratmeter verksamhetslokaler som finns. 5 Kommunens beställare anser inte att är jämförbar med Stockholms läns landstings beräkningsmodell. 8 (11)

9 finns stor risk att pengarna inte räcker till någonting pga. att stora akutinsatser kommer att äta upp budgetmedlen. Arbetet med att fastställa underhållsbehov och kostnader för underhållet pågår kontinuerligt. Bolaget för även diskussioner med kommunen som fastighetsägare. Kostnadsberäkningarna för underhållet bygger i så stor utsträckning på riktiga offerter, i de fall underhållskostnader uppskattas används REPAB:s underhållsystem. 8.1 Regelbundna överläggningar Bolaget genomför driftmöten fyra gånger per år med varje verksamhet. Vid dessa möten diskuteras alltid underhållsfrågor. Bolaget och kommunens beställare har också regelbundna överläggningar. Då diskuteras underhåll och investeringar, enligt kommunens beställare. Kommunens beställare träffar dessutom kommunens olika verksamhetsföreträdare för att diskutera lokalerna och löpande akut underhållsbehov. Beställaren informerar löpande nämnden om de underhållsåtgärder som genomförs. Vid två tillfällen har medel avsedda för planerat underhåll använts för åtgärder invändigt efter beslut från kommunledningen. Enligt bolaget är det snarare normalt att hyresgäster som vill ha förbättringar invändigt själva betalar för dessa insatser i form av lokalanpassningar. Kostnaden för lokalanpassningen justeras sedan via hyressättningen. Bolaget har framfört synpunkten att det är olyckligt att de pengar som avsatts för planerat underhåll används som lokalanpassningar istället. Bolagets VD framhåller i intervjun att kommunen inte har en strategisk syn på sitt fastighetsbestånd vilket försvårar en dialog om vad som behöver prioriteras när mycket är eftersatt. Bolagets VD menar att kommunen saknar en långsiktig strategi för sitt fastighetsbestånd. Det saknas en lokalförsörjningsplan. Med en lokalförsörjningsplan i botten skulle kommunstyrelsen sedan kunna diskutera med bolaget vad man vill. Nu finns ingen plan och då blir denna diskussion inte av, enligt VD. Kommunen lägger mycket resurser på verksamhetsplanering men behöver enligt VD tydliggöra fastigheternas betydelse för möjligheterna att bedriva verksamheten bättre. I den planering som nu pågår i kommunen kring lokalbehov framöver framgår att en av tre grundskolor läggs ner. Detsamma gäller för förskolorna. Gymnasieskolan är i dåligt skick, men det finns inga konkreta planer på vad som skall hända med gymnasiet. Centralköket är också gammalt och dåligt anpassat till den verksamhet som nu bedrivs. Förändringar står för dörren. Det blir tillagningskök på flera enheter och centralköket ersätts. 9 (11)

10 Enligt VD för bolaget är det viktigt att kommunen klargör vad de vill med sina lokaler. 9 Svar på revisionsfrågor I granskningen skulle följande frågor besvaras: Fråga: Görs skillnader mellan felavhjälpande underhåll och planerat underhåll budgettekniskt? Svar: Ja, i princip. Fråga: Görs skillnader mellan planerat underhåll och investeringar budgettekniskt? Svar: Ja, numera sedan bolaget bildats. Fråga: Hur stort är det eftersatta underhållsbehovet? Svar: Det finns inte några exakta siffror men kvalificerade bedömningar i bolaget talar om ett eftersatt planerat underhåll motsvarande mellan 50 och 60 mkr exkl skollokaler. Fråga: Finns en långsiktig plan för det planerade underhållet av lokaler? Svar: Ja, i princip. Det finns ett genomarbetat material framtaget inom bolaget. Dessutom finns en inventering för några år sedan kring det byggnadstekniska underhållet. Dessa båda dokument fungerar som underlag för tjänstemännen i deras planering. Underhållsplanerna är inte beslutade i bolagets styrelse och inte heller i kommunen. Fråga: Bygger den långsiktiga planen på en genomarbetad modell för underhållet? Svar: Inriktning på inventering av underhållsbehoven är praktiskt utformad. Inventeringen görs i form av platsbesök och bedömning av om något utförts i närtid och i så fall vilken livslängden är den för vidtagna åtgärden. I de flesta fall för kommunens byggnader är den s.k. brukstiden uppnådd avseende yttre klimatskärm, vvs el och telesystem. Fråga: Finns det acceptans bland brukare om hur kostnader för det planerade underhållet skall hanteras? Svar: Det förs en dialog mellan hyresvärden och hyresgästen gällande underhållsfrågor vid regelbundna driftsmöten. Om byggnadernas inre ytskikt uppfattas godtagbara kretsar dialogen om främst yttre underhåll som t.ex. fönster, dörrar, tak etc. 10 (11)

11 Fråga: Är ansvarsgränserna tydliga mellan kommunen och bolaget om vem som ansvarar för vad i processen kring det planerade underhållet? Svar: Det finns en process som innebär att bolaget tar fram underlag som sedan stäms av med kommunens beställare. Kommunen kan sedan ändra planerna eftersom man äger fastigheterna. 10 Slutbedömning Granskningen syftade till att besvara den övergripande frågan om det finns en ändamålsenlig struktur och form för hantering av det planerade underhållet av verksamhetslokaler i kommunen. I granskningen framkommer att det finns samsyn kring behovet av planerat underhåll, men också att behoven är eftersatta. Bedömningar inom bolaget pekar på att det sammanlagda underhållsbehovet uppgår till omkring 50 mkr. exkl. skollokaler. I granskningen framkommer dessutom att det finns genomarbetade underhållsplaner men som inte är förankrade och budgeterade i styrelse eller kommunfullmäktige. Kommunen saknar också en långsiktig strategisk plan för sitt fastighetsägande. Kommunen behöver ta beslut om en strategi för det långsiktiga ägande av verksamhetslokaler, budgetering för det planerade underhållet och en plan för genomförandet av underhållet för att hanteringen skall bli ändamålsenlig och tillfredsställande. 11 (11)

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder.

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder. Kommunrevisionen 2009-01-14 Servicenämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Granskning av underhåll av kommunens fastigheter På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Underhåll av fastigheter

Underhåll av fastigheter Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Mjölby kommun Lennart Elfving April 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av fastighetsunderhåll Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Sammanträden Revisorerna har under året haft 10 sammanträden Utbildningar Under året har samtliga revisorer deltagit i den kommunalekonomiska mässan i Malmö.

Läs mer

Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov

Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov Revisionsrapport Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov Trelleborgs kommun Stefan Karlsson Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Bakgrund och syfte 5 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Köpings kommun. Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 7

Köpings kommun. Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 7 Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Granskning av Fastighetsunderhåll

Granskning av Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Granskning av Fastighetsunderhåll Vetlanda kommun Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av fastigheter Tierps kommun Per-Erik Waller e. Pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 17.00 19.30 Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Revisionsrapport Fastighetsförvaltning Kramfors kommun Hans Stark Erik Palmgren September 2011 Revisorerna i Kramfors kommun har den 12 oktober 2011 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den

Läs mer

Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012

Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012 Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober/November 2012 Norrköpings kommun Granskning av kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter

Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter Inger Andersson Carl-Magnus Stenehav Orust kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Revisionsrapport. Smedjebacken kommun. Underhåll av fastigheter. Leif Karlsson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Smedjebacken kommun. Underhåll av fastigheter. Leif Karlsson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Smedjebacken kommun Leif Karlsson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Granskning av bolagets investeringsprocess.

Granskning av bolagets investeringsprocess. Nacka Energi AB Granskning av bolagets investeringsprocess. Nacka kommun 2013/ 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Metod... 3 4. Inledande iakttagelser... 3 5. Revisionsfrågor...

Läs mer

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 178 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av Trelleborgs kommuns styrning och kontroll avseende gatuunderhåll

Granskning av Trelleborgs kommuns styrning och kontroll avseende gatuunderhåll Trelleborgs kornmun Revisorerna leknislca Nämnden in!;, d...5s!./... (\ Dnr. AQ&ntä Dol 2013-11-19 Kommunfullmäktiges presidium Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Granskning av Trelleborgs kommuns styrning

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND h) Framläggande av styrelsens årsredovisning Genomsnittspris Genomsnittspris 600 000 kr 500 000 kr 400 000 kr 300 000 kr 200 000 kr 100 000 kr 0 kr 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Smedjebacken kommun. Underhåll av gator och vägar. Leif Karlsson Rolf Hammar, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Smedjebacken kommun. Underhåll av gator och vägar. Leif Karlsson Rolf Hammar, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Smedjebacken kommun Leif Karlsson Rolf Hammar, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendation 1 1. Inledning

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Jämförelse av Lokalkostnader 2007

Jämförelse av Lokalkostnader 2007 l Jämförelse av Lokalkostnader 27 28-8-18 POSTADRESS Ekonomikontoret BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(28) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Eftersatt underhåll av fastigheter inom Lunds kommun november

Revisionsrapport Eftersatt underhåll av fastigheter inom Lunds kommun november 2004-12-15 Kommunstyrelsen Nämnden för Lundafastigheter/ Servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden Centrala skolnämnden Revisionsrapport Eftersatt underhåll av fastigheter inom Lunds kommun, november 2004

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014 Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer