falun.se/ Befolkningsutveckling Prognos Bilaga till Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 Falu kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "falun.se/ Befolkningsutveckling Prognos Bilaga till Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 Falu kommun"

Transkript

1 falun.se/ Befolkningsutveckling Prognos Bilaga till Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 Falu kommun

2 Befolkningsprognos Falu kommun, ledningsförvaltningen Frågor om prognosen besvaras av Malin Adolphson, tel ,

3 Innehållsförteckning 1. Befolkningsutveckling Befolkningsfördelning Prognos Prognosantaganden Befolkningsförändringar i olika åldrar Osäkerhetsfaktorer i prognoser Befolkningsutveckling i kommundelar Befolkningsutveckling , Falu kommun riket Kommentarer kring framtida befolkningsutveckling Förskolebarnen Grundskolebarnen Gymnasieungdomarna Yrkesverksamma försörjningskvot De äldre Invånare med utländsk bakgrund Sysselsättning, arbetsmarknad och bostadsmarknad Sysselsättning Arbetsmarknad Bostadsmarknad och bostadsproduktion...18

4 4

5 1. Befolkningsutveckling Mellan åren 2004 och 2014 ökade folkmängden i Falu kommun med drygt personer, varav en tredjedel utgjordes av födelseöverskott och två tredjedelar av flyttningsöverskott. Under perioden hade vi födelseöverskott alla år medan flyttnettot har varierat mellan -50 och +290 personer. Under år 2014 blev folkökningen +129 personer, fördelat på födelsenetto 126, flytt netto -4 personer. 1) Trots att flyttningen står för de stora volymförändringarna är det födelse kullarnas storlek som sätter sin prägel på kommunens befolkningsstruktur och hur den har förändrats. I diagrammet nedan märks de stora barnkullarna från 1940-talet och åren kring 1990 samt den kraftiga nedgången i barnafödandet under den andra halvan av 1990-talet. Dessa barnkullar går över tiden som vågor genom befolkningspyramiden. Perioden visar i Falu kommun stora förändringar i framförallt åldersgrupperna: 0 5 år Gruppen har ökat med drygt 600 barn, 18 procent, från en mycket låg nivå år år Från den högsta nivån någonsin runt sekelskiftet har denna åldersgrupp minskat med drygt 900 barn fram till och med år 2014, motsvarande -13 procent. Barnen från baby boomen kring 1990 har passerat genom grundskolan år Åldersgruppen som utgör elevunderlaget i gymnasiet har minskat med 430 ungdomar över 10-årsperioden vilket motsvarar -18 procent år Den stora gruppen födda på 40-talet passerar 65-årsåldern och åldersgruppen har ökat med drygt personer. 90 år Gruppen har haft den procentuellt största ökningen, +43 procent, under perioden. Befolkningsutveckling i Falu kommun Ålder, år Befolkning Befolkning Differens, antal Differens, procent % % % % % % % % % Totalt % 1) Till det kommer ett justeringstal på +7 personer. Justeringstal är något SCB lägger till för att kompensera för sent rapporterade demografiska händelser som gör att flyttnettot och födelsenettot inte summerar till folkökningen. 5

6 2. Befolkningsfördelning 2014 Befolkningsfördelningen i Falu kommun överensstämmer i stora drag med den för hela riket men några avvikelser finns. I åldrarna år har Falun en lägre andel än riket och i åldrarna samt år en högre andel. Befolkning 31 december 2014, ålder i ettårsklasser 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Falun Riket Ålder ettårsklasser 6

7 3. Prognos Prognosantaganden Kommunprognosen består av det senaste årets befolkning i kommunen följt av antaganden om framtida fruktsamhet, dödsrisker, inflyttning och utflyttning. Prognosen sträcker sig tio år framåt i tiden. Födsel och död Hur många barn som föds beror på hur många kvinnor i barnafödande ålder som bor i kommunen och andelen kvinnor som föder barn. Antalet avlidna beräknas i prognosen genom att ålders- och könsspecifika dödsrisker appliceras på befolkningen. I prognosen antas dödsrisker och fruktsamhets tal följa rikets utveckling enligt SCB:s riksprognos. Det innebär ett fruktsamhetstal på 1,9 barn per kvinna under hela prognosperioden samt svagt sjunkande antal avlidna under hela prognosperioden. In- och utflyttning Köns- och åldersfördelning på inflyttarna bestäms av hur fördelningen sett ut under tidigare år. Antalet invånare som antas flytta ut från kommunen beräknas genom att utflyttarrisker (sannolikheten att flytta ut från kommunen för män och kvinnor i olika åldrar under ett år) appliceras på befolkningen. Inflyttningen styrs av bostadsbyggandet där år med ökat bostadsbyggande väntas ge en ökad inflyttning. Prognos 2015: Befolkningsförändringar År Födelsenetto Flyttningsnetto Befolkningsförändring Befolkningsförändringar i olika åldrar Relativt stora folkökningar förväntas i åldersgrupperna 7 15 år och år. Åldersgruppen 7 15 år har ökat de senaste åren efter en längre tid av minskning. Denna ökning beräknas fortsätta under hela prognosperioden. Åldersgruppen år, gymnasieåldrarna, har minskat i antal sedan år 2008, men efter ett par skakiga år väntas utvecklingen därefter vända i en uppgång från år 2019 och framåt. Åldersgruppen förväntas minska väsentligt när de stora barnkullarna från omkring år 1990 går ut åldersgruppen. Även åldersgruppen väntas minska när de sista av 40-talisterna passerar 65 års ålder och mindre födelsekullar fyller på underifrån, det vill säga åldrarna närmast under 50 år. Därmed kan man också förutse en stor ökning av personer över 65 år. 7

8 Prognos 2015: Befolkningsförändringar efter ålder År Ålder Summa i procent -4,0 6,9 13,4 20,7 16,1-18,0 6,8-3,2 6,5 40,9 2,0 4,4 Prognos 2015: Förändring från närmast föregående år År Ålder Summa Totalt

9 Prognos 2015: Förändring från närmast föregående år 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Ålder ettårsklasser 3.3 Osäkerhetsfaktorer i prognoser Användare av befolkningsprognoser bör vara medvetna om att prognoser till sin natur är osäkra. Osäkerheten ökar med prognosperiodens längd. Generellt är osäkerheten störst för ålderskategorier som vid prognosens tillkomst ännu inte är födda. Betydande osäkerhet finns även för åldersgruppen år där flyttbenägenheten är stor. För Faluns del brukar kommunprognosens överensstämmelse med det verkliga utfallet vara relativt god under de första åren av prognosperioden och något sämre i slutet. De största avvikelserna finns oftast i åldersgrupperna 0 5 år och år, de lägsta i åldrarna över 40 år. Förändringarna mellan de olika prognosåren i Falu kommun antas följa SCB:s riksprognos, det vill säga öknings- eller minskningstakten antas vara den samma i Falun som i riket när det gäller antalet födda och avlidna. En prognos görs alltid utifrån den verklighet och den kunskap som finns när prognosen tas fram. Om situationen i samhället kraftigt förändras, till exempel när det gäller arbetslöshet, bostads priser, familjepolitik, invandring eller ekonomiska konjunkturer, kan det få direkta återverkningar på framförallt flyttningsmönster och fruktsamhet. Flyttningarna är en av de svåraste komponenterna att prognostisera. Antalet in- och utflyttare påverkas av många faktorer. En faktor är bostadsbyggandet i kommunen, men det räcker inte alltid med att det finns en bostad för att flytta. Hur arbetsmarknaden ser ut har också stor betydelse. Som studentort har högskolans utbud och attraktivitet betydelse för befolkningsutvecklingen, särskilt i åldersgruppen år. Fler eller färre studenter på Högskolan Dalarna kan få direkt genomslag på kommunens befolkningssiffror eftersom de flesta flyttningarna sker i årsåldern. 9

10 4. Befolkningsutveckling kommundelar Direkt kopplat till kommunprognosen görs delområdesprognoser för kommunens statistikområden. För varje område beskrivs bostadsbebyggelsen: hustyp, byggnadsår och läge. Till denna beskrivning finns kopplat ett utglesningstal som innehåller de förväntade befolkningsförändringarna för respektive bostadstyp. Kända kommande förändringar i bostadsbeståndet i form av nybyggnation eller rivningar läggs in på respektive område och år. Delområdesprognoserna stäms av mot kommun prognosen, d v s summan av alla delområdesprognoserna måste alltid stämma överens med summan i kommunprognosen. Befolkningsförändring Den enskilt viktigaste faktorn i befolkningsprognoser för delområden är det planerade bostadsbyggandet i områdena. Under prognosperioden planeras nytillkommande bostäder främst i kommundelarna Falun-Söder, Falun-Öster samt Falun-Centrum. Procentuellt störst folkökning fram till 2019 förväntas i kommundelarna Falun-Söder, Falun-Öster och Falun-Centrum, i nämnd ordning. En viss befolkningsminskning förväntas ske i flera områden där det finns få eller inga planerade bostadsprojekt så som i Aspeboda, Svärdsjö, Bjursås och Enviken. I flera av dessa om råden är även andelen äldre större än i Falun, centralorten. Befolkningsutveckling per kommundel Kommundel Befolkning 2014 Befolkning 2019 Procentuell förändring Aspeboda ,1% Bjursås/Sågmyra ,6% Enviken ,3% Grycksbo ,3% Sundborn ,5% Svärdsjö ,1% Vika ,2% Falun-Öster* ,7% Falun-Norr* ,5% Falun-Väster* ,4% Falun-Söder* ,9% Falun-Centrum* ,1% Restförda** ,4% Totalt ,8% * Falun-Öster: Lasarettet-Norslund-Hälsinggården-Hälsingberg-Korsnäs-Hosjö. Falun-Norr: Bojsenburg-Britsarvet-Lustigknopp-Högbo. Falun-Väster: Slätta-Herrhagen-Stenslund-Korsgården-Västanbäck. Falun-Söder: Främby-Källviken-Nedre Gruvriset-Övre Gruvriset. Falun-Centrum: de centrala delarna av Falu tätort. ** På församlingen skrivna, utan känt hemvist, uppgift om kommundel saknas. 10

11 Grycksbo Sundborn Falun-Norr Falun-Väster Falun-Centrum Falun-Öster Falun-Söder Aspeboda Vika 11

12 5. Befolkningsutveckling , Falu kommun riket Befolkningstillväxten i Falu kommun jämfört med hela landet har varit lägre de senaste tio åren och förväntas även de kommande åren ligga en bit under rikets genomsnitt. Åren ökade folkmängden i Falu kommun med 3,5 procent (ca +190 personer per år), jämfört med rikets befolkningstillväxt på 8,2 procent under samma period. De kommande elva åren (elva år eftersom innevarande år, 2015, ingår i prognosen) förväntas folkmängden i Falu kommun öka med 4,4 procent (ca 226 personer/år), medan tillväxten i riket beräknas bli 8,6 procent. Befolkningsutveckling i Falu kommun /år /år

13 6. Kommentarer kring framtida befolkningsutveckling 6.1 Förskolebarnen Under andra hälften av 1990-talet var födelsetalen låga men sedan dess har det skett en vändning och nu föds allt fler barn. År 2004 föddes 575 barn i Falun och barn. År 2014 var nära barn inskrivna i förskola. Det är en ökning sedan 2008 med 14 procent eller 340 barn. Samtidigt som antalet barn i åldern 1 5 år har blivit fler har även efterfrågan på barnomsorg ökat procentuellt. År 2004 var 74 procent av alla 1 5-åringar inskrivna i förskoleverksamhet. År 2014 hade andelen inskrivna barn ökat till 84 procent. Falun följer utvecklingen i riket. Ökningen av antalet förskolebarn och ökad efterfrågan medför ett stort behov av att bygga ut verksamheten med fler förskoleplatser. Enligt aktuell befolkningsprognos väntas antalet förskolebarn i åldern 1 5 år öka ytterligare med 7 procent, eller 228 barn under perioden år, utveckling Grundskolebarnen Från den högsta nivån någonsin runt millennieskiftet har barn i åldrarna 6 15 år minskat med drygt fram till och med år 2014, motsvarande 20 procent. Barnen från babyboomen kring 1990 har passerat genom grundskolan. Vid årets slut 2014 var elevantalet i åldrarna 6 15 år Befolkningsprognosen visar att den nedgång som skett de senaste tio åren nu har vänt till en uppgång från Under perioden beräknas åldersgruppen öka med elever till vilket motsvarar en ökning med 20 procent. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen, inlett ett arbete med en lokalförsörjningsplan för kommande tioårsperiod. Denna plan ska revideras årligen och ligga till grund för budgetarbetet. 13

14 6 15 år, utveckling Gymnasieungdomarna Elevunderlaget för gymnasieskolan har minskat väsentligt i hela landet sedan år Det beror på att de stora barnkullarna från början av 1990-talet ersatts av allt mindre barnkullar. Åren var barnafödandet i riket det lägsta på över 60 år och när dessa kommer efter babyboombarnen kring år 1990 blir svängningarna ganska stora. Minskningen av åldersgruppen är också större i Falun än i riket. Enligt prognosen kommer Faluns ungdomar i gymnasieåldern år 2015 att vara vilket kan jämföras med toppåret 2008 då antalet var Minskningen är drygt 800 elever vilket motsvarar mer än 30 procent. Från 2016 förväntas årligen en svag ökning av åldersgruppen. Vid slutet av prognosperioden beräknas antalet personer i gymnasieåldern vara vilket jämfört med 2014 motsvarar en ökning med 16 procent år, utveckling Yrkesverksamma försörjningskvot Den demografiska försörjningskvoten definieras som antalet personer under 20 år tillsammans med personer som är 65 år eller äldre i förhållande till antalet personer i arbetsför ålder, år. Den demografiska försörjningskvoten var 0,77 den sista december Det innebär att 100 personer i åldern år ska utöver sig själva försörja 77 personer. Vid samma tidpunkt var den demo grafiska försörjningskvoten 0,73 i riket. Liksom för riket väntas den demografiska försörjnings kvoten stiga i Falun under hela prognosperioden. Vid utgången av år 2025 beräknas den demografiska försörjningskvoten vara 0,91 i Falu kommun medan den i riket väntas vara 0,81 enligt SCB:s befolkningsprognos

15 Försörjningskvot i Falu kommun, (0 19 år + 65 år)/20 64 år 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, De äldre De senaste årens kraftiga ökning av antalet personer i åldersgruppen år avtar av under prognosperioden och åldersgruppen beräknas minska de tre sista prognosåren. I åldersgruppen år har ca 2 procent behov av vård- och omsorgsinsatser. Även om det är en låg andel så gör den kraftiga tillströmningen under första prognosåren att förändringen är märkbar i utfallet av beslutade och genomförda insatser. Gruppen beräknas öka svagt redan första prognosåret efter fem års minskning. Det är allt större årskullar som når upp i 80 års ålder och när 40-talisterna mot slutet av prognosperioden når 80 års ålder väntas åldersgruppen öka markant. Gruppen 90 år och äldre fortsätter att öka och har de senaste tio åren ökat med över 40 procent Under prognosperioden fortsätter inte denna ökning och antalet 90 år eller äldre beräknas ligga kvar på dagens nivå. 65 år, utveckling år år 90 år 15

16 6.6 Invånare med utländsk bakgrund Som invånare med utländsk bakgrund räknas de personer som är födda utomlands samt personer födda i Sverige där båda föräldrarna är födda utomlands. Förändringen mellan åren 2004 och 2014 visas i tabellen nedan. År 2014 hade elva procent av Falu kommuns befolkning utländsk bakgrund. Motsvarande andel för hela Sverige var 21 procent. Invånare med utländsk bakgrund i Falu kommun Födda utomlands Födda i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands Summa, utländsk bakgrund Andel av kommunens befolkning 8,0% 11,0% Falu kommun tar emot drygt 150 flyktingar med uppehållstillstånd varje år, inklusive ensamkommande flyktingbarn. Flyktingmottagningen regleras i en överenskommelse med Länsstyrelsen. Enligt Migrationsverkets senaste prognos 2) förväntas en kraftig ökning under åren av antalet kommunmottagna flyktingar och deras anhöriga. Detta omfattar även personer som beviljas uppe hållstillstånd med hitresta anhöriga samt ensamkommande barn. Volymökningen av det svenska flyktingmottagandet under kommande år medför ökat behov av tillgängliga kommun platser och kan leda till en ökning av kommunplatser i Falu kommun under prognosperioden. Den 15 december 2008 genomförde den svenska regeringen en genomgripande arbetskraftsreform. Reformen gör det lättare för utomeuropeiska medborgare att komma till Sverige för att arbeta och det går därmed att se nya mönster i migrationens sammansättning. Arbetskraftsreformen innebär att personer med utländsk bakgrund som flyttar till Falun kan öka ytterligare. 2) Verksamhets- och utgiftsprognos Februari 2015, Migrationsverket. 16

17 7. Sysselsättning, arbetsmarknad och bostadsmarknad 7.1 Sysselsättning Sysselsättningsstatistiken för kommunen levereras med ett års fördröjning varför här presenteras uppgifter fram till och med år Under 2013 ökade såväl dag- som nattbefolkningen i Falu kommun. Dagbefolkningen (förvärvsarbetande med arbetsplats i Falu kommun) ökade med fem personer, motsvarande 0,2 procent, och uppgick i slutet av året till personer. Nattbefolkningen (förvärvsarbetande med bostad i Falu kommun) ökade under samma tid med 248 personer, motsvarande 0,9 procent, och uppgick i slutet av året till personer. År 2013 var därmed det första året under den studerade perioden då den förvärvsarbetande nattbefolkningen var större än dagbefolkningen. Sysselsättning , dag- och nattbefolkning i Falu kommun Nattbefolkning Dagbefolkning Under perioden ökade antalet sysselsatta i Falu kommun (dagbefolkningen) med 41 personer. Även om ökningen var nära obefintlig skedde en omfördelning av sysselsättningen mellan branscherna där tillverkningsindustrin minskade samtidigt som tjänstesektorn och skogsbruk ökade. Sysselsättning per näringsgren 2007 respektive 2013 Okänt Kulturella och personliga tjänster m.m. Vård och omsorg samt sociala tjänster Utbildning Offentlig förvaltning och försvar Företagstjänster Fastighetsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Information och kommunikation Hotell- och restaurangverksamhet Transport och magasinering Handel Byggverksamhet Energiförsörjning och miljöverksamhet Tillverkning och utvinning Jordbruk, skogsbruk och fiske Antal sysselsatta 17

18 7.2 Arbetsmarknad Obalansen på arbetsmarknaden, öppet arbetslösa plus personer i program med aktivitetsstöd, sjönk under 2014 efter att ha legat på en ganska oförändrad nivå under ett par år. De senaste fyra åren har obalansen på arbetsmarknaden legat på en lägre nivå i Falun jämfört med riket och i stort på samma nivå som länet. Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd under Andel av befolkningsgrupp. Befolkningsgrupp Falun Dalarna Sverige år 5,3% 5,6% 6,3% år 8,0% 9,2% 9,3% Arbetslösa (obalans) , andel av total befolkning i åldern år 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Falun Dalarna Sverige 7.3 Bostadsmarknad och bostadsproduktion I kommunens bostadsprogram finns en projektförteckning över det bostadsbyggande som bedöms starta under perioden Förteckningen har upprättats dels utifrån bedömd efterfrågan grundad på befolkningsprognos och dels med stöd av de uppgifter som exploatörer och bygg herrar redovisat. Totalt antal planerade bostäder för perioden är cirka 900, fördelat på 65 procent i flerbostadshus och 35 procent i småhus. Det är dock svårt att i förväg veta vilka projekt som verkligen kommer att genomföras och när de kommer till utförande och därmed antal lägenheter och småhus som kommer att byggas. Bostadsbyggande och outhyrda bostäder i Falu kommun Flerbostadshus Småhus Vakanta lägenheter 18

19

20 Falu kommun Ekonomikontoret Confetti 2015 Fotografer: Ulf Palm, Elin Wennemyr.

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt Linköpings kommun Statistik & Utredningar 19 mars 2013 Sten Johansson tel 013-20 88 52 Sofia Papanikolaou tel 013-20 58 46 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2013-2022 20 000 15 000 10 000 5 000

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun Enköping växer 2015-2024 Foto: Getty Images Befolkningsprognos Enköpings kommun Sammanfattning Enköpings kommuns befolkning beräknas öka med cirka 5 000 invånare och 13 procent, från 40 656 år 2013 till

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2013-2022/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2025

Befolkningsprognos med utblick mot 2025 Befolkningsprognos 2016-2020 med utblick mot 2025 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2016-2020,

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Linköpings kommun Statistik & Utredningar 18 mars 2016 Sofia Papanikolaou tel 013-20 62 87 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2016-2025 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2016-2025, befolkningsutveckling

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 2015-04-22 STADSLEDNINGSKONTORET SUNDBYBERGS STAD Titel: Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 Författare: Ulrika Isberg, WSP Analys

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun Befolkningsprognos för Trollhättans kommun 2016-2022 Kommunprognosen Sammanfattning av prognosresultaten Enligt årets prognos beräknas befolkningen öka med 7 179 personer från årsskiftet 2015/2016 fram

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020 STENUNGSUNDS Dnr 0276/15 KOMMUN Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020 Av Helena Franzén och Eva Hammar Inledning Sverige hade en befolkningsökning på 1,1 procent eller ca 102 000 personer under

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 3: 2014 Perspektiv Helsingborg Befolkningsprognos 2014 Kommunprognos med utblick mot 2035 samt delområdesprognos 2014 2018 Stadsledningsförvaltningen gör årligen

Läs mer

2 Prognosresultat huvudalternativet

2 Prognosresultat huvudalternativet 2 Prognosresultat huvudalternativet Sveriges framtida befolkning 23 25 19 För tre år sedan förväntades enligt prognosen en befolkning om 9,5 miljoner år 25. Enligt årets prognos kommer folkmängden att

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020

Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020 Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2011-2020/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun Rapport Dnr 0372/16 2016-06-28 Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020 Av Helena Franzén Inledning Sverige hade en befolkningsökning på 103 662 personer under 2015 vilket ger en befolkning på

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning 1(5) Befolkningsprognos för åren 2011-2015 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för

Läs mer

Enköping växer Foto: Thomas Henrikson. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Enköping växer Foto: Thomas Henrikson. Befolkningsprognos. Enköpings kommun Enköping växer 2017-2026 Foto: Thomas Henrikson Befolkningsprognos Enköpings kommun Sammanfattning De kommande årens befolkningsutveckling kommer att påverka Enköpings kommun ur ett flertal perspektiv.

Läs mer

Befolkningsprognos 2009-2018

Befolkningsprognos 2009-2018 Statisticon AB Mats Forsberg Charlotta Danielsson Frida Westling 2009-05-05 2 (56) Sammanfattning FOLKMÄNGDEN I NACKA KOMMUN ÖKADE UNDER 2008 Folkmängden i Nacka kommun ökade under år 2008 med 1 369 personer,

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan Bilaga 5.4 Avdelningen för ekonomi och Sida 1 (5) styrning 2016-03-14 Lokalförsörjningsplan 2017-2019 Bilaga 5.4 Teknisk beskrivning av befolknings- och elevantalsprognos Behovsanalysen grundar sig på

Läs mer

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34 Befolkningsprognos 2014 2023 Befolkningsprognos Partille kommun 2014-2023 Stadsbyggnadskontoret Jörgen Hermansson, samhällsbyggadschef Marlene Segerson, statistikhandläggare Kontaktperson Marlene Segerson

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer