Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Rättsmedicin ättsgenetik Rättspsykiatri R Rättskemi

2 ÅRSREDOVISNING Vasagatan 52, 1 tr STOCKHOLM Tel: E-post: Internet: Grafisk formgivning: Forma Viva, Linköping Foto: Pernille Tofte Omslagsillustration: Ebba Strid Udikas Tryck: Centraltryckeriet i Linköping AB 2009

3 Innehåll 5 Generaldirektören har ordet 8 Resultatredovisning 8 Verksamhetsstyrning 9 Rättspsykiatri 20 Rättsmedicin 29 Rättskemi 34 Rättsgenetik 38 Övriga mål och återrapporteringskrav 45 Organisationsstyrning 56 Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet per verksamhetsgren 59 Sammanställning över väsentliga uppgifter 60 Finansiell redovisning Läsanvisning: en följer kraven i förordningen om årsredovisning och strukturen i det regleringsbrev som gällt för (RMV) år. RMV s verksamhet under politikområdet Rättsväsendet delas in i följande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Rättsväsendet Utredning och lagföring Rättspsykiatri Rättsmedicin Rättskemi Rättsgenetik 3

4 4

5 Generaldirektören har ordet en utgår från de krav på återrapportering som regeringen lagt fast i regleringsbrevet för. Den är uppdelad efter de fyra verksam hetsgrenarna rättspsykiatri, rätts medicin, rättskemi och rättsgene tik som ansvarar för. har ett sam hällsuppdrag att förse rättsväsendet med de utredningar som behövs för att medborgarna i Sverige ska kunna lita på att rättsväsendet beivrar brott och att förövare döms på sakliga grunder. Verket bedriver forensisk verksamhet med huvudsaklig medicinsk inriktning vilken vilar på vetenskaplig grund och verksamheten är beroende av både specialistkunskaper och god teknisk utrustning som behöver hanteras av kunniga medarbetare. Dessutom är verksamheten geografiskt spridd över landet, vilket ställer stora krav på samordning när det gäller rutiner och kompetensutvecklingsinsatser. Verksamheten är i mycket hög grad efterfrågestyrd och möjligheterna att anpassa ambitionsnivåerna i verksamheten är starkt begränsade. När obduktioner, rättsintygsundersökningar, rättspsykiatriska undersökningar eller genetiska och kemiska analyser beställs av rättsväsendet är det vår skyldighet att genomföra dessa och i många fall inom i lag eller i avtal stipulerad tid. Sedan halvårsskiftet har även Kustbevakningen och Tullverket getts utökade befogenheter att beställa rättskemiska analyser, vilket i sig är positivt men effekterna på ärendeinflödet har vi inte fullt ut kunna planera för. Det gångna året har starkt präglats av ekonomisk osäkerhet, åtstramning och en ärendemängd som totalt sett ökat. Det har skapat stress och frustration över att resurser inte funnits att rekrytera bl.a. läkare i tillräckligt stor utsträckning som behövts och över att arbetsförutsättningarna påverkats negativt. Utvecklingssatsningar, nyrekryteringar och kompetensutveckling har tyvärr av resursskäl med nödvändighet fått stå tillbaka inom alla yrkeskategorier på ett icke önskvärt sätt. Vi har inte kunnat stötta forskningen så som vi haft ambition att göra trots den nya forskningspolicy som vi utarbetat. Vi har inte kunnat dela ut forskningsmedel som vi brukat. Allt detta i ett läge då vi börjat se en ljusning när det gäller möjligheterna, att efter den stora resursgenomgången som inleddes 2007, t.ex. rekrytera fler läkare och en positiv utveckling i stort av verksamheten. Den akademiska förankringen inom respektive verksamheter är av avgörande betydelse när det gäller att förädla, förnya, utveckla och dela med sig av den kunskap, den teknik och de metoder verket använder. Medarbetarna har på ett beundransvärt sätt lojalt och oförtrutet drivit verksamheten vidare under dessa 5

6 förutsättningar och med facit i hand kan jag se att utan dessa insatser hade det varit svårt att på ett tillfredsställande sätt uppfylla våra mål och ytterst vårt uppdrag. En efterlängtad vändpunkt kom när verket fick ett resurstillskott för och en utökad anslagsram för Den positiva trenden i verket kan nu fortsätta och vi har nu bättre förutsättningar att planera för utvecklingsinsatser,rekryteringar och utvecklingavnödvändigakompetenser.forskningen och dess förutsättningar inom verket kommer att analyseras med målet att det vi gör och satsar på ska ha operativ relevans och nytta för vårt uppdrag. Utvecklings- och förändringsarbete kräver både långsiktighet och uthållighet och resurser i form av kompetenta medarbetare och pengar. Nu ser vi framåt igen! Nyrekryteringenav läkarevarunderårethögprioriterad.underbemanningen är en ödesfråga för verket. I samband med framtagandet av en ny kompetensförsörjningsplan för hela verket under hösten beslöt vi att påbörja arbetet med en tioårsplan RMV 2018 i syfte att mer strategiskt och fokuserat planera för en bättre läkarbemanning. Vi har de senaste två åren sett att intresset för rättsmedicin och rättspsykiatri bland nyutexaminerade läkare ökar. Med de resurstillskott vi fått gör vi bedömningen att det på några års sikt finns goda möjligheter att förbättra bemanningssituationen om vi bara ges möjlighet att fortsätta den positiva utvecklingen och satsa på både kompetensutveckling och arbetsmiljö i syfte att förbättra arbetssituationen för befintlig personal men också i syfte att locka till oss nya medarbetare. Resurser har också lagts på genomförandet av ett chefsutvecklingsprogram för avdelningscheferna och cheferna i staben. Resurstillskotten gör det nu också möjligt att gå vidare med planeringen av den framtida chefsförsörjningen i verket och inom ramen för den framtagna kompetensförsörjningsplanen genomföra ett utvecklingsprogram för övriga chefer i verket under Den geografiska spridningen och uppdelningen av verksamheten på olika verksamhetsgrenar och enheter kräver ett medvetet arbete för enhetlighet och hög kvalitet och att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Det är ytterst en rättssäkerhetsfråga. Under året utsågs en kvalitetssamordnare för rättsmedicinen och samarbetet mellan avdelningarna inom rättsmedicinen respektive inom rättspsykiatrin har också fortsatt på ett positivt sätt, inte minst som ett resultat av arbetet inom verksledningsgruppen och chefsutvecklingsprogrammet. Den s.k. 7-verksamheten inom rättspsykiatrin har fått en genomlysning i syfte att förbättra hanteringen och kvaliteten. Det avdelningsövergripande arbetssättet inom ekonomi- och personalfrågor som igångsattes under 2007 har nu funnit allt tydligare former och vi ser nyttan av att samla kompetensen. Arbetsmiljöfrågorna är mycket centrala i vår verksamhet bl.a. med hänsyn till att medarbetarna befinner sig i en miljö där risken för fysiska skador, hot och pressade arbetssituationer ständigt måste uppmärksammas. Under året har vi kunnat glädjas åt att rättmedicinska avdelningen i Uppsala fått nya 6

7 lokaler. Dessutom har det utsetts en verksgemensam miljöledningssamordnare och en ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att dessa frågor ska kunna arbetas med på ett mer strukturerat och offensivt sätt. Under året har det nya insynsrådet kommit igång med sitt arbete. Särskilt värdefullt är att det i rådet finns tillgång till både rättslig och medicinsk-etisk kompetens, vilka kommer att användas i verkets kompetensutvecklingsinsatser. Medborgarperspektivet är centralt i vår verksamhet. Vi möter människor i svåra och traumatiska situationer. Livets alla skeden är en naturlig del av vår vardag i. Det ställer stora krav på medarbetarna i bemötandet av dessa personer samt i bemötandet av varandra. Vår värdegrund och bemötandefrågorna behöver därför ständigt hållas levande. Erna Zelmin Generaldirektör 7

8 Resultatredovisning Verksamhetsstyrning Mål för politikområde Rättsväsendet Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Mål för verksamhetsområde Utredning och lagföring Brottsuppklarningen ska öka och verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet. 8

9 Rättspsykiatri Mål för verksamhetsgrenen Rättspsykiatri Kvaliteten i den rättspsykiatriska verksamheten ska förbättras ytterligare och effektiviteten ska öka så att verkets utlåtanden ska kunna utgöra ett ännu bättre underlag för domstolarnas val av påföljd. Återrapportering En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Väsentliga skillnader mellan avdelningarna ska analyseras och kommenteras. Verksamhetsutveckling Beskrivning och analys Allmänt Den rättspsykiatriska utredningsverksamheten bedrivs dels vid s (verket) båda utredningsavdelningar i Stockholm och Göteborg, dels vid landstingsdrivna rättspsykiatriska vårdenheter i Umeå och Malmö enligt särskilda entreprenörsavtal. Vid de två rättspsykiatriska utredningsavdelningarna arbetar sammantaget ca 150 personer varav främst specialistläkare i rättspsykiatri (rättspsykiater), psykologer, forensiska socialutredare (kuratorer), läkarsekreterare samt vårdpersonal. Verksamheten bedrivs dygnet runt eftersom de klienter som är häktade under tiden för den rättspsykiatriska undersökningen vistas i verkets lokaler under hela den ca fyra veckor långa utredningstiden. Nattetid och helger finns alltid läkare i beredskap. Samverkan mellan utredningsavdelningarna och entreprenörerna har fortsatt att utvecklas i syftet att uppnå samsyn och gemensam standard i olika avseenden och för att minska eventuella skillnader i avdelningarnas sätt att bedriva sin verksamhet. Arbetet har omfattat alla yrkeskategorier inklusive samarbetet på avdelningsledningsnivå. Idag finns inga väsentliga skillnader mellan avdelningarna. Avdelningsledningarna och företrädarna för entreprenörerna har tillsammans tagit ett allt större ansvar för att driva utvecklings- och kvalitetsfrågorna samlat framåt. Under året har ett projekt genomförts med uppgift att se över och utveckla verksamheten enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. (s.k. 7-verksamhet). Det är ett utmärkt exempel på ett sådant gemensamt utvecklings- och kvalitetsarbete. Inom ramen för detta arbete har också grunden lagts för det under 2009 kommande arbetet med att se över verkets föreskrifter rörande rättspsykiatriska undersökningar och verkets personregisterhantering. Ärendetillströmningen inom den rättspsykiatriska utredningsverksamheten 9

10 är över tid förhållandevis stabil sett ur ett övergripande perspektiv, exempelvis ställt i relation till det totala antalet brottmål som årligen hanteras i domstolarna. Tabell 1. Antal expedierade ärenden per år Rättspsykiatrisk undersökning (RPU) varav häktade intyg Riskbedömningar i anslutning till lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid Källa: s ärendehanteringssystem PsykBase År 2007 gick ärendemängden ner något, år åter något upp. Det rör sig om fluktuationer av en omfattning som präglat verksamheten under årens lopp. Det har ställt krav på verket att långsiktigt finna former för att öka flexibiliteten i utredningskapaciteten beträffande psykologer och socialutredare för att därigenom bidra till ett effektivare resursutnyttjande av deras kompetenser. Läkarsituationen präglas alltjämt av en underkapacitet i utredningsverksamheten. Under året har dock ett antal nyrekryteringar genomförts och inom ramen för verkets kompetensförsörjningsplan har arbetet med en långsiktig bemanningsplan för verkets läkare RMV 2018 påbörjats. I syfte att kunna ge domstolarna ännu bättre underlag för sina domar och beslut arbetar avdelningarna ständigt med att utveckla utredningsverksamheten. Handläggningstiderna följs noga. Verket strävar efter att utan dröjsmål ta emot klienter, genomföra själva utredningen på ett effektivt och rättssäkert sätt samt att se till att våra utlåtanden avges till domstolarna inom rimlig tid. Det görs också insatser för att säkra och utveckla kvaliteten i våra utredningsmetoder och bedömningar. Vi för också en ständig dialog med företrädare för bl.a. domstolar, åklagarmyndigheter och polis för att sprida kunskap och skapa ömsesidig förståelse för våra olika uppdrag. Vi följer också upp domar och beslut från domstolarna och Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor (Rättsliga rådet) i syfte att ta lärdom i vårt utvecklings- och kvalitetsarbete. Frågan om införandet av en ny häkteslagstiftning är fortsatt aktuell och viktig för verksamheten. Det faktum att majoriteten av klienterna som genomgår utredning och vistas i verkets lokaler är häktade har inte fullt ut beaktats i lagstiftningen. Verkets utredningsavdelningar är inte i lag jämställda med häkten och de befogenheter som gäller vid häkten gäller inte inom den utredande rättspsykiatrin. Det ställer särskilda krav på hur vistelsen, restriktioner m.m. ska utformas och hanteras om utredningen ska kunna bedrivas på ett ur säkerhetssynpunkt helt igenom tillfredsställande sätt. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsin 10

11 rättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning har bidragit till att förutsättningar och krav för säkerhetsarbetet i verksamheten tydliggjorts. Säkerhetsarbetet vid utredningsavdelningarna har fortsatt tagit sikte på dels byggnads mässiga förändringar i säkerhetshöjande syfte, dels utbildningsinsatser för personalen vid dessa enheter. De byggnadsmässiga aspekterna har framförallt beaktats i samband med den under året fortsatta projekteringen av nya lokaler för utredningsavdelningen i Stockholm och har därmed ett mer långsiktigt perspektiv. Vid utredningsavdelningen i Göteborg har under ett arbete påbörjats för planering av byggnadsmässiga förändringar som bl.a. ska tillgodose nya och förändrade säkerhetskrav. Under genomfördes en andra gemensam utbildning med inriktning på säkerhetsfrågor för personalen vid utredningsavdelningar i syfte att bl.a. samordna säkerhetsrutinerna i verksamheten. Fr.o.m. den 1 juli trädde nya regler om påföljder för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare i kraft. För innebär de nya reglerna att en domstol kan begära att en rättspsykiatrisk undersökning ska ge domstolen ett underlag för frågan om (1) den tilltalade till följd av sin allvarliga psykiska störning har saknat förmåga att inse gärningens innebörd, eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt, eller (2) den allvarliga psykiska störningen är självförvållad genom rus eller på något annat liknande sätt. Inför reformen utfärdade verket riktlinjer för utredningsverksamheten. Arbetet bedrevs i samverkan med Domstolsverket särskilt vad gällde frågan om utformningen av begäran om rättspsykiatrisk undersökning. I nära anslutning till de nya reglernas ikraftträdande genomfördes en endagskonferens som riktades till samtliga läkare vid de rättspsykiatriska utredningsavdelningarna och hos entreprenörerna. har funnit anledning att under budgetåret följa utvecklingen vad gäller domstolarnas begäran om rättspsykiatrisk undersökning med avseende på de förändrade reglerna. Perioden 1 juli - 31 december redovisas i tabellerna 2 och 3 per utredningsavdelning/entreprenör (månad avser expediering av färdig undersökning). Tabell 2. Förmåga att inse gärningens innebörd antal förfrågningar från domstolarna Månad Stockholm Göteborg Umeå Malmö TOTALT Juli 0 Augusti September Oktober November December SUMMA

12 Tabell 3. Självförvållad allvarlig psykisk störning - antal förfrågningar från domstolarna Månad Stockholm Göteborg Umeå Malmö TOTALT Juli 0 Augusti September Oktober November December SUMMA Läkarsituationen inom den utredande rättspsykiatrin Läkarsituationen inom den utredande rättspsykiatrin har sedan länge präglats av en underbemanning. Inom verket fanns totalt 14 anställda specialister i rättspsykiatri (motsvarande 8,8 årsarbetskrafter) under. Ytterligare rekryteringar har gjorts under året och idag fullgör sex specialister i allmänpsykiatri (motsvarande 1,1 årsarbetskrafter) specialistutbildning inom ramen för sin tjänstgöring vid. Till detta kommer 9 externa läkare som kontrakterats för att genomföra 92 rättspsykiatriska undersökningar av de totalt 558 som genomfördes under året. Denna ordning ger verksamheten viss flexibilitet resursmässigt. Totalt sett behövs ännu fler läkare och exakt hur många kommer att preciseras inom ramen för arbetet med den långsiktig bemanningsplanen för verkets läkare RMV Den andelsmässiga produktionen av rättspsykiatriska undersökningar som utförts av i verket anställda läkare har under en följd av år kommit att ligga på en alltför låg nivå för att en stabil och kvalitetssäkrad verksamhet skall kunna upprätthållas. Tillräckliga resurser för god kontinuitet i bemanningen och för forsknings- och utvecklingsarbete har saknats. Ca 80 procent har satts som ett mål när det gäller andelen egenproducerade rättspsykiatriska undersökningar. Alltjämt är skillnaden mellan verkets båda rättspsykiatriska avdelningar i detta avseende relativt stor, bl.a. på grund av olika antal kontrakterade läkare. Den genomsnittliga andelen egenproducerade rättspsykiatriska utredningar framgår av tabell 4. Tabell 4. Andel egenproducerade rättspsykiatriska undersökningar Andel i procent 78,2 79,6 79,5 Att andelen egenproducerade rättspsykiatriska undersökningar inte ökat under i förhållande till 2007 kan förklaras av att en rättspsykiatrisk specialist vid vardera avdelningen förordnats som avdelningschef och därmed till viss del reducerat sin utredande verksamhet till förmån för chefsoch ledningsfrågor. Hanteringen av läkarsituationen kommenteras vidare under avsnittet Övriga mål och återrapporteringskrav. 12

13 Framtida lokalbehov De lokaler som förfogar över för den rättspsykiatriska utredningsverksamheten i Göteborg och Stockholm har alltmer kommit att behöva förändras utifrån allmänna moderniseringsbehov (rationalitetshänsyn och arbetsmiljökrav) och säkerhetsmässiga krav som betingas av de föreskrifter som utfärdats av Socialstyrelsen (SOSFS 2006:9). Sedan en längre tid har ett planerings- och förberedelsearbete genomförts mellan utredningsavdelningen i Stockholm och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Under har en ytterligare kostnadsöversyn skett beträffande en planerad nybyggnation vilket medfört att ett ianspråktagande av de nya lokalerna kan komma att ske först i början av Som grund för det fortsatta arbetet ligger alltjämt en ingången principöverenskommelse från augusti 2007 om att skall teckna hyresavtal med Locum AB under förutsättning att hyresvillkoren kan godtas. Vid utredningsavdelningen i Göteborg har i december ett revisionsarbete påbörjats beträffande de befintliga lokalerna i Backa i samarbete med hyresvärden Specialfastigheter AB. Revisionsarbetet har såväl arbetsmiljökrav som säkerhetsmässiga krav som utgångspunkt. Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt, i förekommande fall, resultat av kvalitetskontroll Inom rättspsykiatrin tillämpas inga kvalitetssäkringssystem, system som i sin grund förutsätter kvalitetssäkringssystem med ackreditering som bas. Däremot är kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling naturliga delar inom verksamheten. Fram t.o.m. år 2007 fanns inom rättspsykiatrin ett kvalitetsutvecklingsråd (RP-KUR). Detta lades ner och kvalitetsfrågorna hanteras nu direkt av chefskretsen och den centrala samordnaren för rättspsykiatri. Avdelningscheferna är ytterst ansvariga för kvalitetsarbetet på respektive utredningsavdelning. Här följer några exempel på åtgärder och aktiviteter som genomförts under året i syfte att följa upp och/eller utveckla kvaliteten i utredningsverksamheten. Nyckeltal Som ett led i kvalitetsuppföljningen har under året ett arbete med att utveckla nyckeltal för både bemanning och produktion påbörjats, ett arbete som kommer att fortsätta under

14 Genomgång av ärenden i Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor (Rättsliga rådet) Under har ett arbete påbörjats med att sammanställa en rapport beträffande rättspsykiatriska ärenden som varit föremål för Rättsliga rådets prövning under perioden I rapporten redogörs för 69 ärenden där Rättsliga rådet gjort en annan bedömning i APS-frågan (allvarlig psykisk störning) jämfört med utredande läkare. En slutlig rapport kommer att publiceras under slutet av första kvartalet Liknande rapporter har tidigare framställts intermittent på initiativ av Socialstyrelsen. Den senaste publicerades Riskbedömningar utvärdering och utveckling I anslutning till tillämpningen av lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid har det under genomförts visst utvecklingsarbete inom riskhanteringsområdet i syfte att få bättre och säkrare underlag för bedömningarna. För det första har under året ett internationellt tämligen välbeprövat kanadensiskt riskhanteringsinstrument, LSI-R (Level of Service Inventory Revised; Andrews & Bonta 2004) börjat implementeras i verksamheten. Verket har genom ett distributions- och licensavtal ensamrätten i Sverige för distribution och översättning. Verket har också, efter att ett antal användare utbildats i verket, ett ansvar att se till att utbilda andra som ska använda instrumentet. Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse har visat intresse för detta. Med LSI-R som verktyg kan man sammanställa information om riskfaktorer och behov som kan vara av betydelse för att planera insatser för den dömde, bestämma övervakningsbehov och stödinsatser för att förhindra framtida kriminalitet. Checklistan består av en sammanställning av riskfaktorer för kriminalitet hämtade från litteraturen, erfarenhet hos personal som arbetar med kriminella samt generella kunskaper rörande kriminella populationer. För det andra publicerades i november rapporten Omvandling av livstidsstraff Första verksamhetsperioden Rapporten ger en statistisk presentation av de ärenden som avgjorts enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, beskriver hur riskutredningsärendena hanteras inom samt redovisar det vetenskapliga kunskapsläget nationellt och internationellt inom riskbedömningsområdet. Rapporten syftar till att utgöra ett underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet med riskbedömningarna och ett underlag för myndighetsövergripande diskussioner om riskbedömningar. I samband med att rapporten publicerades kunde verket stå värd för en endagskonferens på temat riskhantering/riskbedömning. I konferensen deltog ett 70-tal representanter från Kriminalvården, den vårdande rättspsykiatrin och psykiatrisk vård samt den skotska organisationen Risk Management Authority (RMA). Konferensen var den andra av sitt slag och har en nätverksinriktning för praktiker och beslutsfattare inom området. Planer finns att under 2010 hålla en ny konferens för att åter utvärdera riskarbetet och redovisa erfarenheter av LSI-R. 14

15 Översyn av särskild personutredning i brottmål s.k. 7-undersökning Under har ett omfattande projektarbete genomförts med det långsiktiga målet att kvalitetsförbättra verksamheten enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m., s.k. 7-verksamhet. En första fas i projektarbetet var att ta fram föreskrifter och en handbok, fastställa riktlinjer för kvalitetsuppföljning, utveckla/revidera ärendehanteringssystemet för 7-verksamheten samt att ta fram en strategi för rekryteringen av externa kontrakterade läkare. Projektet avslutades den sista januari 2009 med avseende på dessa delar. Under 2009 kommer arbetet att fortsätta inom ramen för den ordinarie verksamheten genom att en IT-lösning för externskrivande läkare utvecklas och implementeras, upphandling av externskrivande 7-läkare genomförs i samverkan med Verket för högskoleservice (VHS), föreskrifterna implementeras, handbok samt ärendehanteringssystem färdigställs samt att utveckling och genomförande av lokal introduktionsutbildning för 7-läkare sker. Översyn av föreskrifterna avseende de rättspsykiatriska undersökningarna och personuppgiftshanteringen Som en fortsättning på det arbete som gjorts såvitt avser s.k. 7-verksamheten kommer även föreskrifterna för de rättspsykiatriska undersökningarna att ses över i syfte att modernisera dessa, anpassa dem till nyare lagstiftning och för att se till att utredningsavdelningarna arbetar likartat med utredningarna. Antal och andel av det totala antalet ärenden samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor Under de tio första månaderna av remitterade domstolarna totalt sju rättspsykiatriska utlåtanden till Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor (Rättsliga rådet) för yttrande. Av de behandlade ärendena gjorde Rättsliga rådet i fyra fall en annan bedömning jämfört med vad som bedömdes i det rättspsykiatriska utlåtandet beträffande förekomst av allvarlig psykisk störning (APS). Andelen rättspsykiatriska undersökningsfall som varit föremål för prövning av Rättsliga rådet har minskat under i jämförelse med de två föregående åren. Andelen ärenden där rådet gjort en annan bedömning har också minskat. Huvudskälet för remiss till Rättsliga rådet är att endera av parterna är missnöjd med resultatet av den rättspsykiatriska undersökningen. Man hoppas då på en annan bedömning i Rättsliga rådet, som kan gynna parten i den fortsatta rättsprocessen. Antalet remitterade ärenden varierar därför slumpmässigt år för år. Treårsperspektivet är för kort för att belysa slumpmässigheten. I det långa perspektivet är det genomsnittligt strax under 5 procent av de rättspsykiatriska utlåtandena som remitteras till Rättsliga rådet. Andelen ärenden som får en annan bedömning varierar likaledes slumpmässigt. 15

16 Tabell 5. Bedömning av rättspsykiatriska utlåtanden i Socialstyrelsens rättsliga råd (andel i procent) (10 mån) Antal Andel Antal Andel Antal Andel Remitterade RPU 20 3,6 20 3,6 7 1,5 varav annan bedömning av allvarlig psykisk störning 5 0,9 8 1,4 4 0,9 Källa: s ärendehanteringssystem PsykBase Anmärkning: Handläggningstiden i rättsliga rådet är omkring två månader, varför bara tio månader av det senaste året kan redovisas vid årsskiftet. Uppgifterna uppdateras inför varje ny årsredovisning. I vilken utsträckning domstolarna följt de förslag till påföljd som lämnats av i de rättspsykiatriska utlåtandena Under bedömdes vid rättspsykiatrisk undersökning att 46 procent av de undersökta led av en allvarlig psykisk störning (APS). Vid 43 procent av undersökningarna föreslogs rättspsykiatrisk vård som påföljd och vid sex procent skyddstillsyn. I resterande fall lämnades inget påföljdsförslag i undersökningen. I sådana fall styrs påföljdsvalet således uteslutande av domstolens straffvärdebedömning för den aktuella gärningen. Vid s.k. 7-undersökning under året förordade undersökningsläkaren i 35 procent av intygen att en rättspsykiatrisk undersökning borde genomföras och i fyra procent av intygen bedömdes att förutsättningar fanns för överlämnande till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning. Under har en genomgripande revidering av det rättspsykiatriska ärendehanteringssystemet påbörjats. Därför har inkomna domar ej registrerats i databasen sedan maj. Under årets fyra första månader var dock utfallet i domstol likartat med tidigare års dvs. förslag i ett rättspsykiatriskt utlåtande om överlämnande till rättspsykiatrisk vård följdes till 95 procent av domstolarna. 16

17 Antal och andel av det totala antalet ärenden inom rättspsykiatrin där väntetiden i häkte överstigit sju dagar, utredningstider för häktade och ej häktade, genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde) per ärendetyp samt antal och andel av det totala antalet ärenden där anstånd begärts för häktade respektive ej häktade Vilka åtgärder som vidtagits för att väntetiderna i häkte ska bibehållas på lagstadgad nivå Under år var det 11 personer som inte kunde tas in på utredningsavdelning inom i lag föreskrivna sju dagar. Skälen till detta var dels bristande transportkapacitet hos Kriminalvårdens transporttjänst dels tillfällig överbeläggning vid utredningsavdelningarna. bevakar utvecklingen fortlöpande. Hanteringen av intagningen av undersökningsfall till utredningsavdelningarna genomförs med en hög medvetenhet om de gällande tidskraven. Tabell 6. Väntetider, anstånd och utredningstider (andel i procent) Antal Andel Antal Andel Antal Andel Väntetid för häktade överstiger sju dagar Utredningstid för häktade överstiger 28 dagar för ej häktade överstiger 42 dagar Anstånd för häktade för ej häktade Källa: s ärendehanteringssystem PsykBase Andelen ärenden med förlängda utredningstider varierar mellan olika år. Variationerna är bl.a. beroende av ärendeanhopningar, vilka självfallet påverkar utredarkapaciteten men också i vissa situationer platstillgången på utredningsavdelningarna för utredningsärenden avseende häktade. Antalet begärda anstånd påverkas också av ärendenas komplexitet. I fall då åtal ej väckts vid tiden för domstolens begäran om rättspsykiatrisk undersökning riskerar utredningstiden att förlängas utöver de stipulerade fyra veckorna eftersom ytterligare förundersökningsmaterial och i vissa fall också stämningsansökan måste avvaktas för att den rättspsykiatriska undersökningen skall kunna genomföras utifrån klara utgångspunkter. 17

18 Tabell 7. Utredningstider i dagar, median och medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärde Häktade Ej häktade Källa: s ärendehanteringssystem PsykBase De genomsnittliga undersökningstiderna är stabila från år till år, omkring 28 dagar för häktade och 42 dagar för personer på fri fot, dvs. den lagstadgade längsta tiden. Anledningen till denna låga variation är att domstolarna för sin planering regelmässigt sätter ut dag för huvudförhandling veckan efter att utlåtandet skall vara domstolen tillhanda. Alltjämt framstår kravet på domstolarna att inom viss tid uppta förhandling efter det att utlåtande inkommit till domstolen som ett hinder för att ytterligare förkorta handläggningstiderna i verket. Nuvarande regler bidrar till att utlåtandet expedieras först vid i förväg fastställd tidpunkt dvs. som regel inom fyra veckor efter domstolens begäran om utlåtande- även om utredningen sedan visat sig kunna slutföras tidigare. Antal och andel av det totala antalet ärenden inom rättspsykiatrin där den undersökte personen var i åldern år Andelen personer i åldersgruppen år som årligen genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller s.k. 7-undersökning varierar med enstaka procentenheter runt 10 procent. Åldersgruppens andel av totalbefolkningen är cirka sju procent, medan dess andel av lagförda personer är omkring 20 procent. Tabell 8. Antalet åringar inom den utredande rättspsykiatrin RPU Antal RPU Andel 10 % 9 % 9 % 7-intyg Antal intyg Andel 10 % 10 % 10 % Källa: s ärendehanteringssystem PsykBase 18

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2007

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2007 Rättsmedicinalverket Rättsmedicin Rättspykiatri Rättskemi Rättsgenetik Innehåll 5 Generaldirektören har ordet Rättsmedicinalverket 8 Resultatredovisning 8 Verksamhetsstyrning 9 Rättspsykiatri 18 Rättsmedicin

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Rättsmedicinalverket Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv.

ÅRSREDOVISNING 2009 Rättsmedicinalverket Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv. Rättsmedicinalverket Rättsmedicin Rättsp sy kiatri Rättskemi Rättsgenetik ÅRSREDOVISNING Rättsmedicinalverket Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv.se

Läs mer

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2010 dnr X11-90010 2011-02-22 1 (60)

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2010 dnr X11-90010 2011-02-22 1 (60) 2011-02-22 1 (60) 2011-02-22 2 (60) Innehåll Generaldirektören har ordet 3 Resultatredovisning 5 Rättspsykiatri 5 Rättsmedicin 18 Rättskemi 27 Rättsgenetik 32 Övrig återrapportering och redovisning 36

Läs mer

Årsredovisning 2014. ÅRSREDOVISNING 2015-02-19 dnr X15-90031 1 (93)

Årsredovisning 2014. ÅRSREDOVISNING 2015-02-19 dnr X15-90031 1 (93) Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2014 1 (93) 2 (93) Innehållsförteckning Generaldirektören

Läs mer

Årsredovisning 2013. ÅRSREDOVISNING 2014-02-21 Dnr X13-90112 1 (93)

Årsredovisning 2013. ÅRSREDOVISNING 2014-02-21 Dnr X13-90112 1 (93) Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2013 1 (93) 2 (93) Innehållsförteckning Generaldirektören

Läs mer

Årsredovisning 2011. RÄTTSMEDICINALVERKET www.rmv.se

Årsredovisning 2011. RÄTTSMEDICINALVERKET www.rmv.se Årsredovisning 2011 RÄTTSMEDICINALVERKET www.rmv.se ÅRSREDOVISNING 2011 Rättsmedicinalverket Box 206, Vasagatan 52, 3 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv.se Grafisk

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2014-2016

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2014-2016 Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018 Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets

Läs mer

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten PaN A1503-00103-55 BILAGA Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH RUTINER... 3 UTVECKLING AV FÖRORDNANDEN... 4 STÖDPERSONERNA...

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Kvalitetsarbete inom svensk rättsmedicin

Kvalitetsarbete inom svensk rättsmedicin Rättsmedicin Rättspsykiatri Rättskemi Rättsgenetik Rättsmedicinalverket www.rmv.sermv.se Kvalitetsarbete inom svensk rättsmedicin i en internationell jämförelse Lennart Rammer RMV-rapport 2011:2 Lennart

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott Frances Hagelbäck Hansson Bakgrund 1998 2004 omfattande utredning om rättspsykiatri

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

RÄTTSMEDICINALVERKET. Årsredovisning

RÄTTSMEDICINALVERKET. Årsredovisning RÄTTSMEDICINALVERKET 2000 Årsredovisning Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2000 INNEHÅLL GD:s kommentar 1 RESULTATREDOVISNING Verksgemensamt 2 Rättspsykiatri 9 Rättsmedicin 13 Rättskemi 17 Rättsgenetik

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Utbildning. Sökande. ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens. Till Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. Specialistkompetens i

Utbildning. Sökande. ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens. Till Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. Specialistkompetens i Bilaga 1 : Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem. Med stöd av förordningen (2006:196) om register över hälsooch sjukvårdspersonal

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Jönköping Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 10 april 2014 Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning Utbildningsplan ST Bilaga 1 Utbildningsplanen är ett dokument som tillsammans med tjänstgöringsplan utgör ST-läkarens utbildningsprogram enligt 3 kap. 3 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud

Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud 2011-11-08 AG 2011/100384 1 (9) Ert datum Er beteckning 2011-03-03 2009/2948/ARM Enheten för generaldirektörens stab Kerstin Lindberg, 08-730 92 64 arbetsmiljoverket@av.se Uppdrag att ta fram mätbara prestationer

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen

Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen Enligt regleringsbrevet 2001 skall Socialstyrelsen utifrån patientnämndernas årliga verksamhetsredogörelse redovisa effekterna av de förändringar rörande

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården

rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården Ny undersökning från SEKO: Allvarlig utveckling inom Kriminalvården Sex av tio kriminalvårdare upplever att

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer