Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2010 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten har varit Landstinget Blekinge utifrån samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg beträffande verksamhet, ekonomi m.m. Länsbibliotek Sydost har styrts av en nämnd bestående av tre politiker från Landstinget Kronoberg och tre politiker från Landstinget Blekinge. Nämnden har under året haft fyra sammanträden: Den 2 mars på Ronneby bibliotek, den 10 maj på Rottne biblioteksfilial Växjö, den 14 september på Ljungby bibliotek och den 7 december på Blekinge Museum, Rosenholm Karlskrona. Nytt huvudmannaskap för Länsbibliotek Sydost Landstingsfullmäktige för Blekinge beslutade i november 2009 att överföra kulturinstitutionerna Länsbibliotek Sydost och Musik i Blekinge till Region Blekinge och att Region Blekinge ska vara huvudman för samtliga regionala kultur- och fritidsinstitutioner från och med Under år 2010 har förberedelsearbete pågått för att Region Blekinge ska överta huvudmannaskapet. Länsbibliotekarien/ställföreträdare har medverkat i flera överläggningar med kulturansvarig från Region Blekinge som sammankallande. Vid länsbibliotekets nämndssammanträde den 14 september 2010, 28, beslutade nämnden att framhålla att det är angeläget att nuvarande principer för politisk styrning, verksamhet och organisation för Länsbibliotek Sydost kvarstår i största möjliga omfattning. Vid sammanträde den 15 december 2010 beslutade regionstyrelsen att Region Blekinge blir ny huvudman för kulturverksamheterna Musik i Blekinge samt Länsbibliotek Sydost.

2 2 Utredning om fördjupat samarbete mellan läns- och regionbiblioteken i Småland och Blekinge Ansvariga chefer och politiker för Länsbibliotek Sydost, Regionförbundet i Kalmar län och Länsbibliotek Jönköping har på inbjudan av Regionförbundet i Kalmar län fört diskussioner om fördjupat bibliotekssamarbete med primär utgångspunkt i strategiska verksamhetsfrågor. Samarbete mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar Sedan flera år finns ett nära samarbete mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost. Dokumentet Fördjupad samverkan mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar finns utlagt på länsbibliotekets webbplats under avdelningen Om oss Verksamhet. Det fördjupade samarbetet har redan fått flera konkreta resultat. Några exempel: Gemensam transportorganisation med möjlighet till mera flexibla lån och med bättre utnyttjande av gemensamma mediaresurser inom regionen. Samverkan kring inköpspaket och information och utbildning kring databaser, elektroniska resurser och kommunikationsprogram. Samverkan i projektverksamhet. Gemensam blogg samt projektbloggar för biblioteken i regionen. Gemensamma planerings-/arbetsmöten mellan läns-/regionbiblioteken. Gemensamma, gränsöverskridande konsulentteam för arbete över länsgränserna. Gemensamma biblioteksbesök för konsultativa samtal. Gemensamma arbetsmöten och kompetensutvecklingsinsatser för biblioteksanställda från sydost. Organisation Den centrala funktionen för ledning, rådgivning, stöd, samordning och utveckling finns i Ronneby, på Soft Center, i lokaler nära Ronneby Kunskapskälla/Lärcenter. (Fram till juni 2010 fanns där även en avdelning av Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek.) Under flera år har på Soft Center funnits chefen för länsbibliotekets verksamhet samt två konsulenter, som bl.a. arbetat med frågor rörande media, livslångt lärande, distansstudiestöd, fortbildning, kurser/konferenser, utveckling, forskning, projektstöd, samverkansfrågor högskola/universitet, lärsamverkan mellan olika slags bibliotek, internationella kontakter, särskilda tjänster och tillgänglighet, barn/ungdomsverksamhet, samverkansfrågor skola/skolbibliotek.

3 3 Under 2010 avled länsbibliotekarie Solveig Einarsdóttir och konsulent/ställföreträdande länsbibliotekarie Ulf Redmo utsågs av nämnden till ny chef/länsbibliotekarie. Frågan om utlysning av ny konsulenttjänst ska behandlas under På Växjö stadsbibliotek finns också en konsulent som arbetar med frågor rörande bl.a. särskilda tjänster och tillgänglighet, social biblioteksverksamhet, fortbildning, kurser/konferenser, IT, digitala tjänster, media och webb. Dessutom finns där en projektanställd konsulent för perioden med uppdrag beträffande utveckling av webbfunktioner med webb/opac 2.0 på biblioteken samt aktiviteter inom IKT-lyftet/Digital Delaktighet i samverkan mellan bibliotek och folkbildning. I Växjö finns även en redaktör och webbmaster för design och konstruktion av webbplats samt arbete med grafik, layout, trycksaker samt ABM-tjänster med kulturarvsportal. Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats under Om oss-kontakta oss. Tjänster för kompletterande mediaförsörjning och fjärrlån upphandlar länsbiblioteket via avtal med värdbiblioteken Karlskrona stadsbibliotek och Växjö stadsbibliotek. För att effektivisera och tidspressa fjärrlånehanteringen samt underlätta tendensen med ökade direkta interkommunala fjärrån har länsbiblioteket även en gemensam regional mediapott tillgänglig för de övriga folkbiblioteken i Sydost. Riktlinjer för det gemensamma medieanslaget återfinns på länsbibliotekets webbplats under Media-Medieförsörjning. Regionbibliotek Kalmar har på uppdrag och enligt avtal tagit över tjänster för den kompletterande medieförsörjningen av talböcker för kommunbiblioteken i sydost. Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar har även inrättat en gemensam talbokspott för folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Riktlinjer för potten finns på länsbibliotekets webbplats under Media-Talböcker. För arbete med lokalsamlingar köper länsbiblioteket tjänster från Blekinge Museum och värdbiblioteket i Växjö. På sikt kommer Databas Blekinge att föras över till specialdatabasen Småland, Öland och Blekinge i Libris. Databas Kronoberg innehåller referenser till artiklar i länets lokallitteratur. Denna artikeldatabas är numera genom avtal integrerad med Växjö biblioteks katalog. För arbete med lokala bibliografier har länsbiblioteket köpt tjänster från Olle Wingborg och Inger Jönsson. Målgrupper och samverkansparter Som framgår av Bibliotekslagen, 4, från 1997 är folkbiblioteken i länet den primära målgruppen för länsbibliotekens insatser. Men i lagen, t.ex. 10, framhålls även vikten av samverkan mellan olika slags bibliotek. I december 2004 antog dessutom riksdagen ett tillägg till bibliotekslagen: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261) 7a.

4 4 På webbplatsen för Länsbibliotek Sydost under Arbetsområden-Biblioteksplaner återfinns antagna biblioteksplaner från kommunbibliotek i sydost. Länsbibliotek Sydost ser det som nödvändigt att samverka med folkbibliotek, läns/regionbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, skol- och gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek inom och utom regionen. I synnerhet gäller detta för fortsatt och fördjupad samverkan med Regionbibliotek Kalmar för utvecklingsinsatser och stöd till kommunbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län med slutmålet att ge kvalificerad service till den enskilde samhällsmedborgaren. Det är även väsentligt att samverka med kulturorganisationer, myndigheter, arkiv, museer, lärcentra, skolor, universitet/högskolor, studieförbund, föreningar m.fl. - framför allt i Blekinge och Kronoberg med tanke på kommande regionala kulturplaner. Projekt och uppföljande samverkansinsatser Länsbibliotek Sydost har under 2010 drivit och medverkat i flera projekt och uppföljande samverkansinsatser. Futurum.kom Projekt Futurum.kom är ett samverkansprojekt mellan Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Kalmar (projektägare) och de 25 folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Konsulent på Länsbibliotek Sydost är sammankallande i styrgruppen. Projektet är treårigt och kom igång i början av Kulturrådet har gett bidrag för första året och bidrag kommer att sökas för fortsättningen. I övrigt finansieras projektet av de medverkande läns/region- och folkbiblioteken. Syftet med projektet är att skapa bilden av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Projektets inriktning är att utifrån gemensamma värdegrunder och prioriterade målgrupper arbeta med utåtriktad kommunikation och marknadsföring. Tjänster från företaget Kreation har upphandlats för insatser kring dialogseminarier och marknadsföring. Under våren genomfördes tio dialogseminarier runt om i länen där så gott som all bibliotekspersonal deltog. Resultatet av seminarierna blev kärnvärdena lyhörd, kompetent, kreativ och engagerad och löftet Låna dig rik som ska genomsyra alla kampanjer. Arbetsgruppen för den inledande övergripande kampanjen har tillsammans med marknadsföringsföretaget arbetat fram ett kampanjupplägg som startar vecka 3, Under hösten inriktades arbetet på förankring bland bibliotekens personal, marknadsplaner togs fram och kampanjaktiviteter planerades. Klustergrupper för det fortsatta kampanjarbetet har bildats. Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet har inlett arbetet med den vetenskapliga utvärderingen av projektet.

5 5 Kombib.eu Bakgrunden till projektet är att förprojekteringar, med bidrag från Svenska ESF-rådet, har genomförts i samverkan mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost under 2008/2009 i avsikt att undersöka behovet av kompetensutvecklingsinsatser hos personalen på folkbibliotek och universitets/högskolebibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Man har velat få en bild av vilka framtida nyckelkompetenser som kommer att behövas på biblioteken i sydost för att de skall kunna spela en aktiv roll i den lokala och regionala utvecklingen. Förstudierna har resulterat i rapporter digitalt och i tryck, se projektet Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En ansökan beviljades under 2009 av Svenska ESF-rådet för fortsatta direkta kompetensutvecklingsinsatser för bibliotekspersonal i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län under projektnamnet Kombib.eu och med projektperiod Under 2010 har omfattande utbildningsinsatser genomförts för att folkbibliotekspersonal ska kunna fungera som utvecklingsledare i kommunikationsplanering/utveckling och som utvecklingsledare i webbutveckling. Dessutom har en särskild chefsutvecklingskurs genomförts. Personal från universitet/högskola har genomgått fördjupningskurs i undervisning/pedagogik. Projektägare är Regionbibliotek Kalmar och personal från Länsbibliotek Sydost medverkar i styrgrupp för projektet. Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over Det tvååriga projektet Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over avslutades under hösten med en slutkonferens om projektet och om framåtsyftande läsfrämjande arbete för deltagare från Sydostregionen och Sydsverige. Kulturrådet beviljade medel till projektet. Länsbibliotek Sydost har varit projektägare. Genomförandet har skett i samverkan med Regionbibliotek Kalmar. Deltagarna i projektet har varit bibliotekspersonal och pedagoger. Efter att ha fått utbildning i bl. a dramatiserat bokprat, filmande och filmteknik, har de under projektets andra år parvis tillämpat sina kunskaper genom bokprat för grupper av barn och unga och produktion av filmade bokpresentationer. Bokpresentationer har publicerats på webben. Information och redovisning av projektet, utdrag ur deltagarnas loggböcker och hur man planerar fortsätta verksamheten efter projektets slut liksom inemot 40-talet producerade filmer finns på projektets informationsblogg (adress ovan). Startasmart.nu Projekt Startasmart.nu har avslutats under året. Det drevs i samverkan mellan Regionbibliotek Kalmar (projektägare) och Länsbibliotek Sydost. Projektets mål var att bygga en informationsportal för vuxenstuderande i Blekinge, Kronoberg och

6 6 Kalmar län. Informationsmaterial i form av roll-ups och trycksaker har tagits fram. Portalen invigdes under 2010 och biblioteken bjöds in till ett e-möte via Adobe Connect för en presentation av sajten. Kulturrådet har gett bidrag till projektet. Verksamhetsområden (se även information om Projekt ovan) ABM Blekinge (Kulturarv Sydost) ABM Kronoberg (Södra Smålands historia) Under 2010 har ABM-arbetet kommit att utökas, så till vida att en samordning av det tekniska kulturarvssystemet görs tillsammans med Kulturarv Östergötland, (som är Östergötlands motsvarighet till ABM Blekinge) och Västarvet. Inom Kulturarvsportalen har Blekinge arbetat tillsammans med ovan nämnda samarbetspartners för att utveckla en samsökningsfunktion inom det tekniska systemet, som har direkt koppling till K-samsök. Kulturarv Sydost är också en aktiv part i det s.k. Portalnätverket, där representanter för ett antal regionala kulturarvsportaler ingår, ex. Västernorrland, Östergötland, Västarvet, Stockholm, Gotland m fl. Gruppen arbetar med gemensamma utvecklingsstrategier och utgör även remissinstans i frågor som gäller digitalisering och hantering/förmedling av kulturarvsinformation via webben. Arbetet med portalen har fortgått under 2010 med utökat innehåll och kontinuerligt kalendariearbete. Adresser: Kulturarv Sydost: Portalnätverket: ABM arbetet i Kronoberg har under hösten utmynnat i en kommande historiebok på nätet i form av en hemsida som kommer att heta Södra Smålands historia. Det tekniska skalet är byggt men kommer under våren 2011 att omstruktureras och fyllas med material från både arkiv, bibliotek och museum i Kronobergs län. Primärt sker arbetet tillsammans med Lennart Johansson, Kronobergsarkivet samt Ella Styf Prellwitz, Växjö stadsbibliotek. Barn- och skolbiblioteksverksamhet Två extra fortbildningstillfällen om videofilmning arrangerades under året för deltagarna (Kronoberg och Blekinge) inom ramen för projektet Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over. En framåtsyftande slutkonferens om projektet och om läsfrämjande förmedling arrangerades också (mer om detta under Projekt ). Vid ett gemensamt arbetsmöte (G- och K-län) var temat barn (6 13) som biblioteksbesökare på sin fritid och vilka krav detta ställer på bibliotekens erbjudanden, aktiviteter och lokaler.

7 7 Barn- och skolbibliotekspersonal deltog tillsammans på en dag om marknadsföring av den digitala talboken/daisy på bibliotek och i skola. På biblioteken gjordes sedan lokala handlingsplaner i ämnet. Skol- och gymnasiebibliotekspersonal samlades vid konferensen Röda trådar eller rött nystan? En dag om bibliotekssamverkan. Medverkande var bibliotekarier från skol- och gymnasiebibliotek i Växjö och Älmhult samt universitetsbiblioteket i Växjö. Regionbibliotek Kalmar var medarrangör. För dokumentation, se: Hässleholmsdagen med barn- och ungdomsboksförfattare arrangeras av Författarcentrum Syd och Kultur Skåne/Regionbiblioteket och länsbiblioteken i södra Sverige i samverkan. Under år 2010 samlade författardagen nära 250 deltagare, med dryga 60 -talet pedagoger och folkbiblioteksanställda från Sydost. Ett uppmärksammat och uppskattat inslag var de medverkande författarna med nord-, respektive sydsamisk bakgrund. Andra medverkande berörde genusperspektivet utifrån olika aspekter. Bibliografiarbete Inger Jönsson har under början av 2010 fortsatt bibliografiarbetet över Karlskrona kommun med socknarna Jämjö, Kristianopel Lösen, Ramdala och Torhamn. Olle Wingborg har under början av året fortsatt arbetet med en bibliografi över Växjö kommun med socknarna Bergunda, Öja, Öjaby, Hemmesjö, Tegnaby och Östra Torsås. Bibliografierna finns utlagda på länsbibliotekets webbplats liksom tidigare bibliografier över kommunerna i Blekinge och Kronoberg. Information och förmedling av lokallitteratur och författare i regionen På länsbibliotekets webbplats finns presentationer av författare i Blekinge och Kronobergs län. Författare i Blekinge län innehåller f.n. länkar till Harry Martinsonsällskapets, Ragnar Jändel-sällskapets, Sven-Edvin Salje-sällskapets och Frank Heller-sällskapets webbsidor samt information om författaren Allan Bengtson. Författare i Kronobergs län består f.n. av fakta och texter kring sju författare: Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Elin Wägner, Carl von Linné, Gunnar Adolfsson, Margareta Strömstedt och Peter Nilson. Adressen är registrerad och knuten till länsbibliotekets undersida om lokala författare. BISS (Bibliotek i Sydost i Samverkan) och Vuxnas lärande Projektet Lärsamverkan avslutades år Det har ersatts av nätverksarbete kring interregional plattform för bibliotek och lärande i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län, (från 2010 kallat BISS, Bibliotek i Sydost i Samverkan). En styrgrupp för BISS har bildats med deltagare från folkbibliotek, universitets/högskolebibliotek, skolbibliotek, gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek i de tre länen. Gruppen har haft flera möten under 2010 och bl.a. enats om en

8 8 övergripande målsättning beträffande omvärldsbevakning speciellt med inriktning på KB-uppdraget, att stärka BISS som strategisk samarbetsorganisation samt att få till stånd gemensamma projekt med externa medel. Vid styrgruppsmöte den 2 juni i Karlskrona på Landstinget Blekinges Kompetenscentrum deltog även Gunilla Herdenberg, chef för avdelningen för nationell samverkan på KB, Kungliga Biblioteket och informerade om KB:s nya uppdrag kring nationella utvecklingsfrågor. Länsbibliotekarien från Länsbibliotek Sydost och regionbibliotekarien från Regionbibliotek Kalmar medverkade med föreläsning om samverkan över biblioteksgränser på Kungliga Bibliotekets Biblioteksstämma 2010 den november i Stockholm om att bygga nytt Bibliotekssverige. Länsbibliotek Sydost har fortsatt samarbetet med Regionbibliotek Kalmar för utvecklingsinsatser för biblioteksstöd till livslångt lärande och vuxnas lärande. Vid nätverksträff kring Lärande och bibliotek för bibliotekspersonal i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län den 3 mars i Kalmar fick deltagarna bl.a. information om webbplatsen för vuxenstuderande Startasmart.nu, om Kalmar stadsbiblioteks satsning Kom igång med datorn och om Länsbibliotek Östergötlands projekt Internet för alla i samverkan med studieförbund. Avsikten med projektet var att motverka den digitala klyftan. Länsbibliotek Sydost har också under 2010 anslutit sig till kampanjen IKT-lyftet, se under IKT och Digital Delaktighet nedan. Den 30 september arrangerade Länsbibliotek Sydost i samverkan med CELA (Collaborative E-learning Arena), Ronneby Kunskapskälla och Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek ett seminarium på plats och via webb på temat Bibliotekets digitala framtid - finns den? Flera gemensamma kompetensutvecklingsinsatser har även genomförts i samband med projektet Kombib.eu, se Projekt ovan. IKT och Digital Delaktighet Länsbibliotek Sydost har under 2010 anslutit sig till den nationella kampanjen IKT-lyftet i avsikt att motverka digitala klyftor mellan människor. Den 28 april genomfördes webbseminariet Hur får vi alla med på det digitala tåget? via webb och på plats. Det var ett samarbete mellan: Folkbildningsrådet, IKT-lyftet, Stockholms läns Bildningsförbund, Folkbildningsförbundet, RIO och SKL. Det gick även att ta del av seminariet via storbild lokalt i Ronneby. Lokala arrangörer där var CELA, Länsbibliotek Sydost och Ronneby Lärcenter. Vid mötet diskuterades hur man skulle gå vidare för att genomföra IKT-lyftet regionalt och lokalt. Under hösten tog Länsbibliotek Sydost i samverkan med Regionbibliotek Kalmar kontakt med folkbildningsförbunden och studieförbunden i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Avsikten var att få till stånd ett nätverk och en arbetsgrupp för kommande insatser när projektet IKT-lyftet övergår till projektet Digidel, där bibliotek och folkbildning ska samverka nationellt, regionalt och lokalt för att öka den digitala delaktigheten. En arbetsgrupp med deltagare från folkbildning och läns/regionbiblioteken i de tre länen har också bildats och haft sammanträden för att

9 9 förbereda projektinsatser under de kommande åren. I arbetsgruppen ingår även en projektanställd konsulent på Länsbibliotek Sydost (för frågor rörande såväl webb/opac 2.0 samt IKT-lyftet/Digidel). Länsbibliotek Sydost är medlem i Blekinge Läns Bildningsförbund samt Kronobergs Läns Bildningsförbund. Personal från länsbiblioteket är ledamöter och har deltagit i styrelsemöten för bildningsförbunden. IKT och nättjänster Det subventionerade nättjänstpaketet har utvärderats med hjälp av enkät och uppföljningsmöte via Adobe Connect. Innehållet i paketet förändras så tillvida att EBSCO MasterFile Elite/Novelist avslutas och den internationella dagstidningstjänsten Library PressDisplay kommer till. Samtliga bibliotek fortsätter med nättjänstpaketet under Trycksaksmaterial och informationsfilm för Arkiv Digital har tagits fram. E-möten i Adobe Connect har arrangerats angående Arkiv Digital, KULDA, Referensbiblioteket.se, Bibliotek24, WebbIT och Sociala medier på bibliotek. Formulärsystem för anmälan till konferenser och temadagar via Internet har utvecklats och används nu i vårt arbete. Driften fortsätter av den gemensamma bloggen tillsammans med Regionbibliotek Kalmar (http://www.bibliotek25.se/). Biblioteken har bidragit med inlägg enligt ett rullande schema. Under 2010 hade bloggen besökare, i snitt 43 besökare per dag. 105 personer prenumererar på inläggen. Som uppföljning på den gemensamma servern för Book-it i Kronberg har möten för systemansvariga i Kronoberg ordnats, både fysiska och via Adobe Connect. Arbetet med att samordna en gemensam bibliotekswebb med integrerad katalog (webb/opac 2.0) har inletts. En arbetsgrupp bildades i början på året. Den gruppen har bland annat tagit fram förslag till arbetsdirektiv för en projektanställd konsulent/projektledare samt påbörjat förslag till kravspecifikation för den nya webben. En projektledare anställdes från september och har tagit fram ett omfattande utredningsmaterial kring alternativa lösningar, kommunikationsplan och fortsatt projektorganisation och utvecklingsinsatser. Vid ett chefsmöte för Sydost i november beslutades att stödja insatser för en gemensam webb/opac 2.0 och en styrgrupp bildades för det fortsatta arbetet under 2011 med länsbibliotekarien som sammankallande och projektledaren som adjungerad. Media och fjärrlån Det regionala samarbetet med transporter mellan biblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län forsätter. Under 2010 transporterades lån fram och tillbaka mellan biblioteken. Jämfört med 2009 är det här en ökning med lån eller 5,5 %. Trenden att medierna strömmar i friare banor mellan de tre länen, oberoende av läns- och kommungränser, fortsätter.

10 10 Tillgången för biblioteken till det regionala medieanslaget och det regionala talboksanslaget fortsatte under Tre lokala talboksinläsningar har producerats under året. En mediedag arrangerades tillsammans med Regionbibliotek Kalmar där bland annat aktuella medie- och fjärrlånefrågor diskuterades. Dagstidningstjänsten Library PressDisplay samt e-böcker och läsplattor presenterades av externa medverkande. En studiedag om gallring i teori och praktik arrangerades under medverkan av Depåbiblioteket i Umeå. Dagen dubblerades och genomfördes i Karlskrona och Växjö. Arbetsgruppen för mediearbete på värdbiblioteken i Växjö, Karlskrona och Kalmar har träffats en gång och arbetat vidare med bland annat statistikjämförelser. Mångspråkig litteratur Medieförsörjningsfrågor vad gäller mångspråkig litteratur har under året diskuteras med representanter för värdbiblioteken (Växjö och Karlskrona) samt vid ett mediamöte. En medverkande från Internationella biblioteket/ib presenterade vid ett e-möte (Adobe Connect) IB:s hemsida och den information och de resurser som finns där. Till en Bokmässa om lättläst i Växjö kom glädjande nog flera grupper av besökande SFI elever. Särskilda tjänster och tillgänglighet Nedladdningen av DAISY-talböcker fortsätter att öka på folk- och skolbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Enbart på folkbiblioteken har antalet nedladdningar ökat från 4464 år 2009 till 5416 år En talboksdag har arrangerats som bland annat innehöll en workshop där frågan Vilka förändringar har vi varit med om på de senaste tre åren inom talboksområdet? diskuterades. Konferensen Nu är det 2010! Om att nå målen för tillgänglighet arrangerades med bred inbjudan även utanför biblioteken. Syftet med dagen var att belysa att 2010 var det år då målen i den nationella handikappolitiken skulle vara uppfyllda. För att få en presentation av nyheter och projekt från Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) bjöds biblioteken in till ett e-möte i Adobe Connect. Vid Svenska DAISY-konsortiets (SDK) årsmöte omvaldes en av Länsbibliotek Sydosts konsulenter till ordförande för konsortiet. Ordförandeskapet innebär bland annat möte med SDK-kansliet på TPB. I samband med årsmötet arrangerade SDK tillsammans med TPB en konferens om DAISY och olika sätt att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder.

11 11 Den regionala talboksplanen har uppdaterats tillsammans med Regionbibliotek Kalmar. Länsbiblioteket är tillsammans med representanter från FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för Lättläst en av parterna i en regional arbetsgrupp för att främja arbetet med lättläst litteratur och information inom den kommunala handikappomsorgen. Ett resultat av årets samarbete blev en Bokmässa om lättläst i Växjö med 600 besökare, där Länsbiblioteket samordnat kontakt och information till biblioteken i regionen. Växjö stadsbibliotek tillhörde en av utställarna. I Blekinge har sedan flera år Bildningsförbundet samverkat med länets regionala kulturinstitutioner kring Festival Spezial, ett kulturarrangemang framför allt för funktionshindrade med utvecklingsstörning samt fortbildningsdagar för personal inom handikappomsorg och särskola. Vid årets två fortbildningsdagar i Karlshamn respektive Karlskrona informerade och visade personal från kommunbiblioteken anpassade medier. Utbildning och fortbildning för bibliotekspersonal Kurser, konferenser, arbetsmöten med Länsbibliotek Sydost som arrangör eller medarrangör Det avser genomförande av uppemot 90-talet arrangemang för ca 970 deltagare från Blekinge och Kronoberg. Flera av arrangemangen har även haft deltagare från andra län. Ökningen i antal arrangemang och deltagare i jämförelse med år 2009 beror på kurser/kompetensutvecklingsinsatser via projektet Kombib.eu samt dialogseminarier via projektet Futurum.kom. Kombib.nu utvecklingsledare kommunikation, 10 dagars kurs på tre platser (Karlskrona, resp. Växjö, resp. Oskarshamn) under våren BISS/Bibliotek i Sydost i Samverkan, 14 januari Kalmar Chefsmöte ang. Kombib.eu och Futurum.kom 22 januari, Kalmar Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost i samverkan Filialträff på Öjaby och Hovshaga bibliotek 29 januari, Växjö Filmredigering, heldag med mediepedagog. Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over. 3 februari, Karlskrona Vi sparkar igång nättjänståret 2010! 5 februari, e-möte Filmredigering, heldag med mediepedagog. Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over. 10 februari, Växjö Styrgruppsmöte Futurum, 25 februari, Växjö

12 12 Nätverksträff - Lärande och bibliotek. För bibliotekspersonal i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. 3 mars, Kalmar Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost i samverkan Arbetsmöte (Blekinge) om skönlitteratur för vuxna 5 mars, Karlskrona Möte om länsbibliotekssamverkan mellan Sydost, Kalmar, Jönköping och Östergötland 9 mars, Växjö Att marknadsföra DAISY på barnbibliotek och i skola. 10 mars, Växjö Chefsmöte 11 mars, Alvesta Presentation av Arkiv Digital 24 mars, e-möte Arbetsmöte (Kronoberg) om skönlitteratur för vuxna 25 mars, Ljungby Information från KULDA 31 mars, e-möte Frihet, jämlikhet, facebook - Framtid för folkbibliotek - Halmstadskonferensen april, Halmstad Arrangörer: Regionbibliotek Halland, Halmstad Stadsbibliotek, Hordaland Fylkesbibliotek, Regionbibliotek Skåne, Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Västra Götaland och Borgerservice og Biblioteker i Århus. Styrgruppsmöte Futurum 19 april, Kalmar Festival Spezial, studiedag (personal och chefer inom handikappomsorgen, politiker, kulturarbetare, musik- och kulturskolor, övriga intresserade) Karlshamns bibliotek medverkar med utställning och information om anpassade medier. 22 april, Karlshamn Festival Spezial, studiedag (personal inom sär- och träningsskola, kulturarbetare, musik- och kulturskolor, övriga intresserade) Karlskrona stadsbibliotek medverkar med utställning och information om anpassade medier. 23 april, Karlskrona Referensbiblioteket.se 23 april, e-möte Hur får vi alla med på det digitala tåget? Seminarium via webb och på plats Webbseminariet är ett samarbete mellan: Folkbildningsrådet, IKT-lyftet, Stockholms läns Bildningsförbund, Folkbildningsförbundet, RIO och SKL. Lokala arrangörer: CELA, Länsbibliotek Sydost och Ronneby Lärcenter. 28 april, Ronneby Webbseminariet är ett samarbete mellan: Folkbildningsrådet, IKT-lyftet, Stockholms läns Bildningsförbund, Folkbildningsförbundet, RIO och SKL. Lokala arrangörer: CELA, Länsbibliotek Sydost och Ronneby Lärcenter. Möte om länsbibliotekssamverkan mellan Sydost, Kalmar, Jönköping och Östergötland 10 maj, Rottne biblioteksfilial Växjö

13 13 Startasmart.nu 10 maj, e-möte Inspirationsdag för läsombud/lättläst och medlemmar i kommunala arbetsgrupper. 11 maj, Emmaboda Futurum.kom dialogseminarium 17 maj, Kalmar Planeringsmöte samverkansinsatser, Länsbibliotek och Regionbibliotek Kalmar maj, Guö Futurum.kom - dialogseminarium 20 maj, Växjö Talboksdag 21 maj, Ljungby Futurum.kom dialogseminarium 24 maj, Västervik Futurum.kom dialogseminarium 25 maj, Karlshamn Futurum.kom dialogseminarium 26 maj, Karlskrona Futurum.kom dialogseminarium 31 maj, Kalmar Bibliotek24 1 juni, e-möte Futurum.kom dialogseminarium 2 juni, Oskarshamn Bibliotek24 2 juni, e-möte BISS, Bibliotek i Sydost i Samverkan 2 juni, Karlskrona Chefsmöte 3 juni, Växjö Futurum.kom dialogseminarium 3 juni, Emmaboda Futurum.kom - dialogseminarium 7 juni, Växjö Futurum.kom dialogseminarium 8 juni, Ljungby Styrgruppsmöte Futurum 21 juni, Kalmar Röda trådar blir ett nystan konferens för grundskole- och gymnasiebibliotekarier i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Samverkansarrangemang mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar. 22 juni, Växjö

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 1 Verksamhetsberättelse 2007 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten är Landstinget Blekinge. Samverkansavtal finns mellan Landstinget

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK, http://www.norrbottenslansbibliotek.nu 2 INNEHÅLL 1. BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR VUXNA s. 3 Basverksamhet 1.1 Kompletterande medieförsörjning 1.2

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Medlemsmöte 13-14 februari 2014

Medlemsmöte 13-14 februari 2014 1 Medlemsmöte 13-14 februari 2014 Deltagare: Maria Ehrenberg, Regionbibliotek Halland Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping Susanne Ljungström, Länsbiblioteket i Västerbotten Bengt Källgren, Kultur i Väst

Läs mer

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg 2010 Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg Weine Sundell Länsbibliotek Sydost 2010 Innehåll Direktiv utredning om möjligheter till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge

Läs mer

Kultur i vården i Sverige 2002

Kultur i vården i Sverige 2002 Kultur i vården i Sverige 2002 Korta nulägesrapporter från tolv landsting om verksamheten i Kultur i vården Birgitta Rapp Rapport 2003:16 Bruno Liljefors, Katt med rödstjärtunge i munnen (bilden är något

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Biblioteksbladet #02 SSB: Från vision till verklighet KB: Instruktionen dröjer Hällefors: Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Förord Henriette Zorn Biblioteksbladet #02 Förr

Läs mer

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Sid 1 (37) Projektnamn KUB Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Rapportering av mobiliseringsfasen Vilken verksamhet har bedrivits under projektets mobiliseringsfas? Länsbiblioteken beslöt

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser 1 (5) Bidragsmottagare Organisationsnummer Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 Adress Uppgiftslämnare Box 762 Postnummer Ort 391

Läs mer