Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2010 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten har varit Landstinget Blekinge utifrån samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg beträffande verksamhet, ekonomi m.m. Länsbibliotek Sydost har styrts av en nämnd bestående av tre politiker från Landstinget Kronoberg och tre politiker från Landstinget Blekinge. Nämnden har under året haft fyra sammanträden: Den 2 mars på Ronneby bibliotek, den 10 maj på Rottne biblioteksfilial Växjö, den 14 september på Ljungby bibliotek och den 7 december på Blekinge Museum, Rosenholm Karlskrona. Nytt huvudmannaskap för Länsbibliotek Sydost Landstingsfullmäktige för Blekinge beslutade i november 2009 att överföra kulturinstitutionerna Länsbibliotek Sydost och Musik i Blekinge till Region Blekinge och att Region Blekinge ska vara huvudman för samtliga regionala kultur- och fritidsinstitutioner från och med Under år 2010 har förberedelsearbete pågått för att Region Blekinge ska överta huvudmannaskapet. Länsbibliotekarien/ställföreträdare har medverkat i flera överläggningar med kulturansvarig från Region Blekinge som sammankallande. Vid länsbibliotekets nämndssammanträde den 14 september 2010, 28, beslutade nämnden att framhålla att det är angeläget att nuvarande principer för politisk styrning, verksamhet och organisation för Länsbibliotek Sydost kvarstår i största möjliga omfattning. Vid sammanträde den 15 december 2010 beslutade regionstyrelsen att Region Blekinge blir ny huvudman för kulturverksamheterna Musik i Blekinge samt Länsbibliotek Sydost.

2 2 Utredning om fördjupat samarbete mellan läns- och regionbiblioteken i Småland och Blekinge Ansvariga chefer och politiker för Länsbibliotek Sydost, Regionförbundet i Kalmar län och Länsbibliotek Jönköping har på inbjudan av Regionförbundet i Kalmar län fört diskussioner om fördjupat bibliotekssamarbete med primär utgångspunkt i strategiska verksamhetsfrågor. Samarbete mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar Sedan flera år finns ett nära samarbete mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost. Dokumentet Fördjupad samverkan mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar finns utlagt på länsbibliotekets webbplats under avdelningen Om oss Verksamhet. Det fördjupade samarbetet har redan fått flera konkreta resultat. Några exempel: Gemensam transportorganisation med möjlighet till mera flexibla lån och med bättre utnyttjande av gemensamma mediaresurser inom regionen. Samverkan kring inköpspaket och information och utbildning kring databaser, elektroniska resurser och kommunikationsprogram. Samverkan i projektverksamhet. Gemensam blogg samt projektbloggar för biblioteken i regionen. Gemensamma planerings-/arbetsmöten mellan läns-/regionbiblioteken. Gemensamma, gränsöverskridande konsulentteam för arbete över länsgränserna. Gemensamma biblioteksbesök för konsultativa samtal. Gemensamma arbetsmöten och kompetensutvecklingsinsatser för biblioteksanställda från sydost. Organisation Den centrala funktionen för ledning, rådgivning, stöd, samordning och utveckling finns i Ronneby, på Soft Center, i lokaler nära Ronneby Kunskapskälla/Lärcenter. (Fram till juni 2010 fanns där även en avdelning av Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek.) Under flera år har på Soft Center funnits chefen för länsbibliotekets verksamhet samt två konsulenter, som bl.a. arbetat med frågor rörande media, livslångt lärande, distansstudiestöd, fortbildning, kurser/konferenser, utveckling, forskning, projektstöd, samverkansfrågor högskola/universitet, lärsamverkan mellan olika slags bibliotek, internationella kontakter, särskilda tjänster och tillgänglighet, barn/ungdomsverksamhet, samverkansfrågor skola/skolbibliotek.

3 3 Under 2010 avled länsbibliotekarie Solveig Einarsdóttir och konsulent/ställföreträdande länsbibliotekarie Ulf Redmo utsågs av nämnden till ny chef/länsbibliotekarie. Frågan om utlysning av ny konsulenttjänst ska behandlas under På Växjö stadsbibliotek finns också en konsulent som arbetar med frågor rörande bl.a. särskilda tjänster och tillgänglighet, social biblioteksverksamhet, fortbildning, kurser/konferenser, IT, digitala tjänster, media och webb. Dessutom finns där en projektanställd konsulent för perioden med uppdrag beträffande utveckling av webbfunktioner med webb/opac 2.0 på biblioteken samt aktiviteter inom IKT-lyftet/Digital Delaktighet i samverkan mellan bibliotek och folkbildning. I Växjö finns även en redaktör och webbmaster för design och konstruktion av webbplats samt arbete med grafik, layout, trycksaker samt ABM-tjänster med kulturarvsportal. Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats under Om oss-kontakta oss. Tjänster för kompletterande mediaförsörjning och fjärrlån upphandlar länsbiblioteket via avtal med värdbiblioteken Karlskrona stadsbibliotek och Växjö stadsbibliotek. För att effektivisera och tidspressa fjärrlånehanteringen samt underlätta tendensen med ökade direkta interkommunala fjärrån har länsbiblioteket även en gemensam regional mediapott tillgänglig för de övriga folkbiblioteken i Sydost. Riktlinjer för det gemensamma medieanslaget återfinns på länsbibliotekets webbplats under Media-Medieförsörjning. Regionbibliotek Kalmar har på uppdrag och enligt avtal tagit över tjänster för den kompletterande medieförsörjningen av talböcker för kommunbiblioteken i sydost. Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar har även inrättat en gemensam talbokspott för folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Riktlinjer för potten finns på länsbibliotekets webbplats under Media-Talböcker. För arbete med lokalsamlingar köper länsbiblioteket tjänster från Blekinge Museum och värdbiblioteket i Växjö. På sikt kommer Databas Blekinge att föras över till specialdatabasen Småland, Öland och Blekinge i Libris. Databas Kronoberg innehåller referenser till artiklar i länets lokallitteratur. Denna artikeldatabas är numera genom avtal integrerad med Växjö biblioteks katalog. För arbete med lokala bibliografier har länsbiblioteket köpt tjänster från Olle Wingborg och Inger Jönsson. Målgrupper och samverkansparter Som framgår av Bibliotekslagen, 4, från 1997 är folkbiblioteken i länet den primära målgruppen för länsbibliotekens insatser. Men i lagen, t.ex. 10, framhålls även vikten av samverkan mellan olika slags bibliotek. I december 2004 antog dessutom riksdagen ett tillägg till bibliotekslagen: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261) 7a.

4 4 På webbplatsen för Länsbibliotek Sydost under Arbetsområden-Biblioteksplaner återfinns antagna biblioteksplaner från kommunbibliotek i sydost. Länsbibliotek Sydost ser det som nödvändigt att samverka med folkbibliotek, läns/regionbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, skol- och gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek inom och utom regionen. I synnerhet gäller detta för fortsatt och fördjupad samverkan med Regionbibliotek Kalmar för utvecklingsinsatser och stöd till kommunbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län med slutmålet att ge kvalificerad service till den enskilde samhällsmedborgaren. Det är även väsentligt att samverka med kulturorganisationer, myndigheter, arkiv, museer, lärcentra, skolor, universitet/högskolor, studieförbund, föreningar m.fl. - framför allt i Blekinge och Kronoberg med tanke på kommande regionala kulturplaner. Projekt och uppföljande samverkansinsatser Länsbibliotek Sydost har under 2010 drivit och medverkat i flera projekt och uppföljande samverkansinsatser. Futurum.kom Projekt Futurum.kom är ett samverkansprojekt mellan Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Kalmar (projektägare) och de 25 folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Konsulent på Länsbibliotek Sydost är sammankallande i styrgruppen. Projektet är treårigt och kom igång i början av Kulturrådet har gett bidrag för första året och bidrag kommer att sökas för fortsättningen. I övrigt finansieras projektet av de medverkande läns/region- och folkbiblioteken. Syftet med projektet är att skapa bilden av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Projektets inriktning är att utifrån gemensamma värdegrunder och prioriterade målgrupper arbeta med utåtriktad kommunikation och marknadsföring. Tjänster från företaget Kreation har upphandlats för insatser kring dialogseminarier och marknadsföring. Under våren genomfördes tio dialogseminarier runt om i länen där så gott som all bibliotekspersonal deltog. Resultatet av seminarierna blev kärnvärdena lyhörd, kompetent, kreativ och engagerad och löftet Låna dig rik som ska genomsyra alla kampanjer. Arbetsgruppen för den inledande övergripande kampanjen har tillsammans med marknadsföringsföretaget arbetat fram ett kampanjupplägg som startar vecka 3, Under hösten inriktades arbetet på förankring bland bibliotekens personal, marknadsplaner togs fram och kampanjaktiviteter planerades. Klustergrupper för det fortsatta kampanjarbetet har bildats. Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet har inlett arbetet med den vetenskapliga utvärderingen av projektet.

5 5 Kombib.eu Bakgrunden till projektet är att förprojekteringar, med bidrag från Svenska ESF-rådet, har genomförts i samverkan mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost under 2008/2009 i avsikt att undersöka behovet av kompetensutvecklingsinsatser hos personalen på folkbibliotek och universitets/högskolebibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Man har velat få en bild av vilka framtida nyckelkompetenser som kommer att behövas på biblioteken i sydost för att de skall kunna spela en aktiv roll i den lokala och regionala utvecklingen. Förstudierna har resulterat i rapporter digitalt och i tryck, se projektet Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En ansökan beviljades under 2009 av Svenska ESF-rådet för fortsatta direkta kompetensutvecklingsinsatser för bibliotekspersonal i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län under projektnamnet Kombib.eu och med projektperiod Under 2010 har omfattande utbildningsinsatser genomförts för att folkbibliotekspersonal ska kunna fungera som utvecklingsledare i kommunikationsplanering/utveckling och som utvecklingsledare i webbutveckling. Dessutom har en särskild chefsutvecklingskurs genomförts. Personal från universitet/högskola har genomgått fördjupningskurs i undervisning/pedagogik. Projektägare är Regionbibliotek Kalmar och personal från Länsbibliotek Sydost medverkar i styrgrupp för projektet. Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over Det tvååriga projektet Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over avslutades under hösten med en slutkonferens om projektet och om framåtsyftande läsfrämjande arbete för deltagare från Sydostregionen och Sydsverige. Kulturrådet beviljade medel till projektet. Länsbibliotek Sydost har varit projektägare. Genomförandet har skett i samverkan med Regionbibliotek Kalmar. Deltagarna i projektet har varit bibliotekspersonal och pedagoger. Efter att ha fått utbildning i bl. a dramatiserat bokprat, filmande och filmteknik, har de under projektets andra år parvis tillämpat sina kunskaper genom bokprat för grupper av barn och unga och produktion av filmade bokpresentationer. Bokpresentationer har publicerats på webben. Information och redovisning av projektet, utdrag ur deltagarnas loggböcker och hur man planerar fortsätta verksamheten efter projektets slut liksom inemot 40-talet producerade filmer finns på projektets informationsblogg (adress ovan). Startasmart.nu Projekt Startasmart.nu har avslutats under året. Det drevs i samverkan mellan Regionbibliotek Kalmar (projektägare) och Länsbibliotek Sydost. Projektets mål var att bygga en informationsportal för vuxenstuderande i Blekinge, Kronoberg och

6 6 Kalmar län. Informationsmaterial i form av roll-ups och trycksaker har tagits fram. Portalen invigdes under 2010 och biblioteken bjöds in till ett e-möte via Adobe Connect för en presentation av sajten. Kulturrådet har gett bidrag till projektet. Verksamhetsområden (se även information om Projekt ovan) ABM Blekinge (Kulturarv Sydost) ABM Kronoberg (Södra Smålands historia) Under 2010 har ABM-arbetet kommit att utökas, så till vida att en samordning av det tekniska kulturarvssystemet görs tillsammans med Kulturarv Östergötland, (som är Östergötlands motsvarighet till ABM Blekinge) och Västarvet. Inom Kulturarvsportalen har Blekinge arbetat tillsammans med ovan nämnda samarbetspartners för att utveckla en samsökningsfunktion inom det tekniska systemet, som har direkt koppling till K-samsök. Kulturarv Sydost är också en aktiv part i det s.k. Portalnätverket, där representanter för ett antal regionala kulturarvsportaler ingår, ex. Västernorrland, Östergötland, Västarvet, Stockholm, Gotland m fl. Gruppen arbetar med gemensamma utvecklingsstrategier och utgör även remissinstans i frågor som gäller digitalisering och hantering/förmedling av kulturarvsinformation via webben. Arbetet med portalen har fortgått under 2010 med utökat innehåll och kontinuerligt kalendariearbete. Adresser: Kulturarv Sydost: Portalnätverket: ABM arbetet i Kronoberg har under hösten utmynnat i en kommande historiebok på nätet i form av en hemsida som kommer att heta Södra Smålands historia. Det tekniska skalet är byggt men kommer under våren 2011 att omstruktureras och fyllas med material från både arkiv, bibliotek och museum i Kronobergs län. Primärt sker arbetet tillsammans med Lennart Johansson, Kronobergsarkivet samt Ella Styf Prellwitz, Växjö stadsbibliotek. Barn- och skolbiblioteksverksamhet Två extra fortbildningstillfällen om videofilmning arrangerades under året för deltagarna (Kronoberg och Blekinge) inom ramen för projektet Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over. En framåtsyftande slutkonferens om projektet och om läsfrämjande förmedling arrangerades också (mer om detta under Projekt ). Vid ett gemensamt arbetsmöte (G- och K-län) var temat barn (6 13) som biblioteksbesökare på sin fritid och vilka krav detta ställer på bibliotekens erbjudanden, aktiviteter och lokaler.

7 7 Barn- och skolbibliotekspersonal deltog tillsammans på en dag om marknadsföring av den digitala talboken/daisy på bibliotek och i skola. På biblioteken gjordes sedan lokala handlingsplaner i ämnet. Skol- och gymnasiebibliotekspersonal samlades vid konferensen Röda trådar eller rött nystan? En dag om bibliotekssamverkan. Medverkande var bibliotekarier från skol- och gymnasiebibliotek i Växjö och Älmhult samt universitetsbiblioteket i Växjö. Regionbibliotek Kalmar var medarrangör. För dokumentation, se: Hässleholmsdagen med barn- och ungdomsboksförfattare arrangeras av Författarcentrum Syd och Kultur Skåne/Regionbiblioteket och länsbiblioteken i södra Sverige i samverkan. Under år 2010 samlade författardagen nära 250 deltagare, med dryga 60 -talet pedagoger och folkbiblioteksanställda från Sydost. Ett uppmärksammat och uppskattat inslag var de medverkande författarna med nord-, respektive sydsamisk bakgrund. Andra medverkande berörde genusperspektivet utifrån olika aspekter. Bibliografiarbete Inger Jönsson har under början av 2010 fortsatt bibliografiarbetet över Karlskrona kommun med socknarna Jämjö, Kristianopel Lösen, Ramdala och Torhamn. Olle Wingborg har under början av året fortsatt arbetet med en bibliografi över Växjö kommun med socknarna Bergunda, Öja, Öjaby, Hemmesjö, Tegnaby och Östra Torsås. Bibliografierna finns utlagda på länsbibliotekets webbplats liksom tidigare bibliografier över kommunerna i Blekinge och Kronoberg. Information och förmedling av lokallitteratur och författare i regionen På länsbibliotekets webbplats finns presentationer av författare i Blekinge och Kronobergs län. Författare i Blekinge län innehåller f.n. länkar till Harry Martinsonsällskapets, Ragnar Jändel-sällskapets, Sven-Edvin Salje-sällskapets och Frank Heller-sällskapets webbsidor samt information om författaren Allan Bengtson. Författare i Kronobergs län består f.n. av fakta och texter kring sju författare: Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Elin Wägner, Carl von Linné, Gunnar Adolfsson, Margareta Strömstedt och Peter Nilson. Adressen är registrerad och knuten till länsbibliotekets undersida om lokala författare. BISS (Bibliotek i Sydost i Samverkan) och Vuxnas lärande Projektet Lärsamverkan avslutades år Det har ersatts av nätverksarbete kring interregional plattform för bibliotek och lärande i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län, (från 2010 kallat BISS, Bibliotek i Sydost i Samverkan). En styrgrupp för BISS har bildats med deltagare från folkbibliotek, universitets/högskolebibliotek, skolbibliotek, gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek i de tre länen. Gruppen har haft flera möten under 2010 och bl.a. enats om en

8 8 övergripande målsättning beträffande omvärldsbevakning speciellt med inriktning på KB-uppdraget, att stärka BISS som strategisk samarbetsorganisation samt att få till stånd gemensamma projekt med externa medel. Vid styrgruppsmöte den 2 juni i Karlskrona på Landstinget Blekinges Kompetenscentrum deltog även Gunilla Herdenberg, chef för avdelningen för nationell samverkan på KB, Kungliga Biblioteket och informerade om KB:s nya uppdrag kring nationella utvecklingsfrågor. Länsbibliotekarien från Länsbibliotek Sydost och regionbibliotekarien från Regionbibliotek Kalmar medverkade med föreläsning om samverkan över biblioteksgränser på Kungliga Bibliotekets Biblioteksstämma 2010 den november i Stockholm om att bygga nytt Bibliotekssverige. Länsbibliotek Sydost har fortsatt samarbetet med Regionbibliotek Kalmar för utvecklingsinsatser för biblioteksstöd till livslångt lärande och vuxnas lärande. Vid nätverksträff kring Lärande och bibliotek för bibliotekspersonal i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län den 3 mars i Kalmar fick deltagarna bl.a. information om webbplatsen för vuxenstuderande Startasmart.nu, om Kalmar stadsbiblioteks satsning Kom igång med datorn och om Länsbibliotek Östergötlands projekt Internet för alla i samverkan med studieförbund. Avsikten med projektet var att motverka den digitala klyftan. Länsbibliotek Sydost har också under 2010 anslutit sig till kampanjen IKT-lyftet, se under IKT och Digital Delaktighet nedan. Den 30 september arrangerade Länsbibliotek Sydost i samverkan med CELA (Collaborative E-learning Arena), Ronneby Kunskapskälla och Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek ett seminarium på plats och via webb på temat Bibliotekets digitala framtid - finns den? Flera gemensamma kompetensutvecklingsinsatser har även genomförts i samband med projektet Kombib.eu, se Projekt ovan. IKT och Digital Delaktighet Länsbibliotek Sydost har under 2010 anslutit sig till den nationella kampanjen IKT-lyftet i avsikt att motverka digitala klyftor mellan människor. Den 28 april genomfördes webbseminariet Hur får vi alla med på det digitala tåget? via webb och på plats. Det var ett samarbete mellan: Folkbildningsrådet, IKT-lyftet, Stockholms läns Bildningsförbund, Folkbildningsförbundet, RIO och SKL. Det gick även att ta del av seminariet via storbild lokalt i Ronneby. Lokala arrangörer där var CELA, Länsbibliotek Sydost och Ronneby Lärcenter. Vid mötet diskuterades hur man skulle gå vidare för att genomföra IKT-lyftet regionalt och lokalt. Under hösten tog Länsbibliotek Sydost i samverkan med Regionbibliotek Kalmar kontakt med folkbildningsförbunden och studieförbunden i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Avsikten var att få till stånd ett nätverk och en arbetsgrupp för kommande insatser när projektet IKT-lyftet övergår till projektet Digidel, där bibliotek och folkbildning ska samverka nationellt, regionalt och lokalt för att öka den digitala delaktigheten. En arbetsgrupp med deltagare från folkbildning och läns/regionbiblioteken i de tre länen har också bildats och haft sammanträden för att

9 9 förbereda projektinsatser under de kommande åren. I arbetsgruppen ingår även en projektanställd konsulent på Länsbibliotek Sydost (för frågor rörande såväl webb/opac 2.0 samt IKT-lyftet/Digidel). Länsbibliotek Sydost är medlem i Blekinge Läns Bildningsförbund samt Kronobergs Läns Bildningsförbund. Personal från länsbiblioteket är ledamöter och har deltagit i styrelsemöten för bildningsförbunden. IKT och nättjänster Det subventionerade nättjänstpaketet har utvärderats med hjälp av enkät och uppföljningsmöte via Adobe Connect. Innehållet i paketet förändras så tillvida att EBSCO MasterFile Elite/Novelist avslutas och den internationella dagstidningstjänsten Library PressDisplay kommer till. Samtliga bibliotek fortsätter med nättjänstpaketet under Trycksaksmaterial och informationsfilm för Arkiv Digital har tagits fram. E-möten i Adobe Connect har arrangerats angående Arkiv Digital, KULDA, Referensbiblioteket.se, Bibliotek24, WebbIT och Sociala medier på bibliotek. Formulärsystem för anmälan till konferenser och temadagar via Internet har utvecklats och används nu i vårt arbete. Driften fortsätter av den gemensamma bloggen tillsammans med Regionbibliotek Kalmar (http://www.bibliotek25.se/). Biblioteken har bidragit med inlägg enligt ett rullande schema. Under 2010 hade bloggen besökare, i snitt 43 besökare per dag. 105 personer prenumererar på inläggen. Som uppföljning på den gemensamma servern för Book-it i Kronberg har möten för systemansvariga i Kronoberg ordnats, både fysiska och via Adobe Connect. Arbetet med att samordna en gemensam bibliotekswebb med integrerad katalog (webb/opac 2.0) har inletts. En arbetsgrupp bildades i början på året. Den gruppen har bland annat tagit fram förslag till arbetsdirektiv för en projektanställd konsulent/projektledare samt påbörjat förslag till kravspecifikation för den nya webben. En projektledare anställdes från september och har tagit fram ett omfattande utredningsmaterial kring alternativa lösningar, kommunikationsplan och fortsatt projektorganisation och utvecklingsinsatser. Vid ett chefsmöte för Sydost i november beslutades att stödja insatser för en gemensam webb/opac 2.0 och en styrgrupp bildades för det fortsatta arbetet under 2011 med länsbibliotekarien som sammankallande och projektledaren som adjungerad. Media och fjärrlån Det regionala samarbetet med transporter mellan biblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län forsätter. Under 2010 transporterades lån fram och tillbaka mellan biblioteken. Jämfört med 2009 är det här en ökning med lån eller 5,5 %. Trenden att medierna strömmar i friare banor mellan de tre länen, oberoende av läns- och kommungränser, fortsätter.

10 10 Tillgången för biblioteken till det regionala medieanslaget och det regionala talboksanslaget fortsatte under Tre lokala talboksinläsningar har producerats under året. En mediedag arrangerades tillsammans med Regionbibliotek Kalmar där bland annat aktuella medie- och fjärrlånefrågor diskuterades. Dagstidningstjänsten Library PressDisplay samt e-böcker och läsplattor presenterades av externa medverkande. En studiedag om gallring i teori och praktik arrangerades under medverkan av Depåbiblioteket i Umeå. Dagen dubblerades och genomfördes i Karlskrona och Växjö. Arbetsgruppen för mediearbete på värdbiblioteken i Växjö, Karlskrona och Kalmar har träffats en gång och arbetat vidare med bland annat statistikjämförelser. Mångspråkig litteratur Medieförsörjningsfrågor vad gäller mångspråkig litteratur har under året diskuteras med representanter för värdbiblioteken (Växjö och Karlskrona) samt vid ett mediamöte. En medverkande från Internationella biblioteket/ib presenterade vid ett e-möte (Adobe Connect) IB:s hemsida och den information och de resurser som finns där. Till en Bokmässa om lättläst i Växjö kom glädjande nog flera grupper av besökande SFI elever. Särskilda tjänster och tillgänglighet Nedladdningen av DAISY-talböcker fortsätter att öka på folk- och skolbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Enbart på folkbiblioteken har antalet nedladdningar ökat från 4464 år 2009 till 5416 år En talboksdag har arrangerats som bland annat innehöll en workshop där frågan Vilka förändringar har vi varit med om på de senaste tre åren inom talboksområdet? diskuterades. Konferensen Nu är det 2010! Om att nå målen för tillgänglighet arrangerades med bred inbjudan även utanför biblioteken. Syftet med dagen var att belysa att 2010 var det år då målen i den nationella handikappolitiken skulle vara uppfyllda. För att få en presentation av nyheter och projekt från Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) bjöds biblioteken in till ett e-möte i Adobe Connect. Vid Svenska DAISY-konsortiets (SDK) årsmöte omvaldes en av Länsbibliotek Sydosts konsulenter till ordförande för konsortiet. Ordförandeskapet innebär bland annat möte med SDK-kansliet på TPB. I samband med årsmötet arrangerade SDK tillsammans med TPB en konferens om DAISY och olika sätt att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder.

11 11 Den regionala talboksplanen har uppdaterats tillsammans med Regionbibliotek Kalmar. Länsbiblioteket är tillsammans med representanter från FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för Lättläst en av parterna i en regional arbetsgrupp för att främja arbetet med lättläst litteratur och information inom den kommunala handikappomsorgen. Ett resultat av årets samarbete blev en Bokmässa om lättläst i Växjö med 600 besökare, där Länsbiblioteket samordnat kontakt och information till biblioteken i regionen. Växjö stadsbibliotek tillhörde en av utställarna. I Blekinge har sedan flera år Bildningsförbundet samverkat med länets regionala kulturinstitutioner kring Festival Spezial, ett kulturarrangemang framför allt för funktionshindrade med utvecklingsstörning samt fortbildningsdagar för personal inom handikappomsorg och särskola. Vid årets två fortbildningsdagar i Karlshamn respektive Karlskrona informerade och visade personal från kommunbiblioteken anpassade medier. Utbildning och fortbildning för bibliotekspersonal Kurser, konferenser, arbetsmöten med Länsbibliotek Sydost som arrangör eller medarrangör Det avser genomförande av uppemot 90-talet arrangemang för ca 970 deltagare från Blekinge och Kronoberg. Flera av arrangemangen har även haft deltagare från andra län. Ökningen i antal arrangemang och deltagare i jämförelse med år 2009 beror på kurser/kompetensutvecklingsinsatser via projektet Kombib.eu samt dialogseminarier via projektet Futurum.kom. Kombib.nu utvecklingsledare kommunikation, 10 dagars kurs på tre platser (Karlskrona, resp. Växjö, resp. Oskarshamn) under våren BISS/Bibliotek i Sydost i Samverkan, 14 januari Kalmar Chefsmöte ang. Kombib.eu och Futurum.kom 22 januari, Kalmar Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost i samverkan Filialträff på Öjaby och Hovshaga bibliotek 29 januari, Växjö Filmredigering, heldag med mediepedagog. Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over. 3 februari, Karlskrona Vi sparkar igång nättjänståret 2010! 5 februari, e-möte Filmredigering, heldag med mediepedagog. Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over. 10 februari, Växjö Styrgruppsmöte Futurum, 25 februari, Växjö

12 12 Nätverksträff - Lärande och bibliotek. För bibliotekspersonal i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. 3 mars, Kalmar Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost i samverkan Arbetsmöte (Blekinge) om skönlitteratur för vuxna 5 mars, Karlskrona Möte om länsbibliotekssamverkan mellan Sydost, Kalmar, Jönköping och Östergötland 9 mars, Växjö Att marknadsföra DAISY på barnbibliotek och i skola. 10 mars, Växjö Chefsmöte 11 mars, Alvesta Presentation av Arkiv Digital 24 mars, e-möte Arbetsmöte (Kronoberg) om skönlitteratur för vuxna 25 mars, Ljungby Information från KULDA 31 mars, e-möte Frihet, jämlikhet, facebook - Framtid för folkbibliotek - Halmstadskonferensen april, Halmstad Arrangörer: Regionbibliotek Halland, Halmstad Stadsbibliotek, Hordaland Fylkesbibliotek, Regionbibliotek Skåne, Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Västra Götaland och Borgerservice og Biblioteker i Århus. Styrgruppsmöte Futurum 19 april, Kalmar Festival Spezial, studiedag (personal och chefer inom handikappomsorgen, politiker, kulturarbetare, musik- och kulturskolor, övriga intresserade) Karlshamns bibliotek medverkar med utställning och information om anpassade medier. 22 april, Karlshamn Festival Spezial, studiedag (personal inom sär- och träningsskola, kulturarbetare, musik- och kulturskolor, övriga intresserade) Karlskrona stadsbibliotek medverkar med utställning och information om anpassade medier. 23 april, Karlskrona Referensbiblioteket.se 23 april, e-möte Hur får vi alla med på det digitala tåget? Seminarium via webb och på plats Webbseminariet är ett samarbete mellan: Folkbildningsrådet, IKT-lyftet, Stockholms läns Bildningsförbund, Folkbildningsförbundet, RIO och SKL. Lokala arrangörer: CELA, Länsbibliotek Sydost och Ronneby Lärcenter. 28 april, Ronneby Webbseminariet är ett samarbete mellan: Folkbildningsrådet, IKT-lyftet, Stockholms läns Bildningsförbund, Folkbildningsförbundet, RIO och SKL. Lokala arrangörer: CELA, Länsbibliotek Sydost och Ronneby Lärcenter. Möte om länsbibliotekssamverkan mellan Sydost, Kalmar, Jönköping och Östergötland 10 maj, Rottne biblioteksfilial Växjö

13 13 Startasmart.nu 10 maj, e-möte Inspirationsdag för läsombud/lättläst och medlemmar i kommunala arbetsgrupper. 11 maj, Emmaboda Futurum.kom dialogseminarium 17 maj, Kalmar Planeringsmöte samverkansinsatser, Länsbibliotek och Regionbibliotek Kalmar maj, Guö Futurum.kom - dialogseminarium 20 maj, Växjö Talboksdag 21 maj, Ljungby Futurum.kom dialogseminarium 24 maj, Västervik Futurum.kom dialogseminarium 25 maj, Karlshamn Futurum.kom dialogseminarium 26 maj, Karlskrona Futurum.kom dialogseminarium 31 maj, Kalmar Bibliotek24 1 juni, e-möte Futurum.kom dialogseminarium 2 juni, Oskarshamn Bibliotek24 2 juni, e-möte BISS, Bibliotek i Sydost i Samverkan 2 juni, Karlskrona Chefsmöte 3 juni, Växjö Futurum.kom dialogseminarium 3 juni, Emmaboda Futurum.kom - dialogseminarium 7 juni, Växjö Futurum.kom dialogseminarium 8 juni, Ljungby Styrgruppsmöte Futurum 21 juni, Kalmar Röda trådar blir ett nystan konferens för grundskole- och gymnasiebibliotekarier i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Samverkansarrangemang mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar. 22 juni, Växjö

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse 2012 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län med Landstinget Kronoberg och Region Blekinge som huvudmän. Huvudmännen upprättar avtal

Läs mer

Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats http://www.lansbiblioteksydost.org/ under Om oss-kontakta oss.

Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats http://www.lansbiblioteksydost.org/ under Om oss-kontakta oss. 1 Verksamhetsberättelse 2011 Antagen av styrgruppen för Länsbibliotek Sydost Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län med Landstinget Kronoberg och Region Blekinge

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 1 Verksamhetsberättelse 2007 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten är Landstinget Blekinge. Samverkansavtal finns mellan Landstinget

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser 1 (5) Bidragsmottagare Organisationsnummer Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 Adress Uppgiftslämnare Box 762 Postnummer Ort 391

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Till näst/kommande föreläsningar via videokonferens kan det ev. bli aktuellt att byta ut några studior för att få en viss cirkulation av ansvaret.

Till näst/kommande föreläsningar via videokonferens kan det ev. bli aktuellt att byta ut några studior för att få en viss cirkulation av ansvaret. Biblioteken och det livslånga lärandet / ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal Föreläsning via videokonferens/telebild Fredagen den 9 december 2005, kl. 08.30 12.00 till studior i Alvesta, Växjö, Ronneby,

Läs mer

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö 1 Uppstart Samtliga folkbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inbjuds

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

Länsbibliotek Dalarna

Länsbibliotek Dalarna Kulturnämnden Länsbibliotek Dalarna www.lansbibliotekdalarna.se Verksamhet Helårsrapport 2010 Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling. Uppdraget är att vara

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

3URMHNWUHGRYLVQLQJ9X[QDVOlUDQGHL6\GRVW²

3URMHNWUHGRYLVQLQJ9X[QDVOlUDQGHL6\GRVW² 1 (1) 3URMHNWUHGRYLVQLQJ9X[QDVOlUDQGHL6\GRVW² %DNJUXQG Finansdepartementet (Enheten för kommunal ekonomi) beviljade 2003 340 000 kr till samverkansprojektet Vuxnas lärande i Sydost/Regional bibliotekskonsulent

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015 Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Tisdag 6 november, 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Tisdag 6 november, 2012 ANTAL SIDOR 1(8) Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Tisdag 6 november, 2012 Närvarande: ordförande: Madelein Enström Gunilla Eldebro (adjungerad) Anna Gustafsson Chen Ilona Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010

Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 RH09253 1(12) HANDLÄGGARE, ANETTE ELIASSON Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 Region Halland har under 2010 arbetat för att förverkliga målen i Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost

Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost 1 Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost Birgitta Hellman Magnusson, april 5 Slutversion 551 Innehåll: Inledning, sid. Förslag till basnivå

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Seminarium i Stockholm, Serafen, den 15 januari 2009 Deltagare: Se bilaga Maria Törnfeldt, ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier, hälsade

Läs mer

Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0

Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0 Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0 Namn: Sydostbiblioteken, Biblioteken i Sydost? Projektledarens arbetsuppgifter och ansvarsområden 1. Webbredaktör

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH En ny industriell revolution? En ny industriell revolution? 1. Förnybar energi En ny industriell revolution?

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun Telebild - det nya mediet för att nå maximal kunskap och gemenskap? Med fokus på användaren fördjupad

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

En resurs för regional biblioteksutveckling?

En resurs för regional biblioteksutveckling? En resurs för regional biblioteksutveckling? En genomlysning av Länsbiblioteket i Örebro Län, på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Fia Söderberg 30 november 2007 Innehåll Sammanfattning 3 A. Introduktion

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 Plats: Kungl. biblioteket Tid: 10.00-15.00 Deltagare: Kerstin Andersson, utredare (punkt 4) Louise Brunes, Södertörns högskolebibliotek

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Skolbibliotek och lärande

Skolbibliotek och lärande Slutrapport Projektperiod: 2012-01-07 2013-01-07 Skolbibliotek och lärande Margareta Gulder & Kia Andersson Sammanfattning Projektet Skolbibliotek och lärande har pågått under perioden 2012-01-07 2013-01-07

Läs mer