Verksamhetsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2010 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten har varit Landstinget Blekinge utifrån samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg beträffande verksamhet, ekonomi m.m. Länsbibliotek Sydost har styrts av en nämnd bestående av tre politiker från Landstinget Kronoberg och tre politiker från Landstinget Blekinge. Nämnden har under året haft fyra sammanträden: Den 2 mars på Ronneby bibliotek, den 10 maj på Rottne biblioteksfilial Växjö, den 14 september på Ljungby bibliotek och den 7 december på Blekinge Museum, Rosenholm Karlskrona. Nytt huvudmannaskap för Länsbibliotek Sydost Landstingsfullmäktige för Blekinge beslutade i november 2009 att överföra kulturinstitutionerna Länsbibliotek Sydost och Musik i Blekinge till Region Blekinge och att Region Blekinge ska vara huvudman för samtliga regionala kultur- och fritidsinstitutioner från och med Under år 2010 har förberedelsearbete pågått för att Region Blekinge ska överta huvudmannaskapet. Länsbibliotekarien/ställföreträdare har medverkat i flera överläggningar med kulturansvarig från Region Blekinge som sammankallande. Vid länsbibliotekets nämndssammanträde den 14 september 2010, 28, beslutade nämnden att framhålla att det är angeläget att nuvarande principer för politisk styrning, verksamhet och organisation för Länsbibliotek Sydost kvarstår i största möjliga omfattning. Vid sammanträde den 15 december 2010 beslutade regionstyrelsen att Region Blekinge blir ny huvudman för kulturverksamheterna Musik i Blekinge samt Länsbibliotek Sydost.

2 2 Utredning om fördjupat samarbete mellan läns- och regionbiblioteken i Småland och Blekinge Ansvariga chefer och politiker för Länsbibliotek Sydost, Regionförbundet i Kalmar län och Länsbibliotek Jönköping har på inbjudan av Regionförbundet i Kalmar län fört diskussioner om fördjupat bibliotekssamarbete med primär utgångspunkt i strategiska verksamhetsfrågor. Samarbete mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar Sedan flera år finns ett nära samarbete mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost. Dokumentet Fördjupad samverkan mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar finns utlagt på länsbibliotekets webbplats under avdelningen Om oss Verksamhet. Det fördjupade samarbetet har redan fått flera konkreta resultat. Några exempel: Gemensam transportorganisation med möjlighet till mera flexibla lån och med bättre utnyttjande av gemensamma mediaresurser inom regionen. Samverkan kring inköpspaket och information och utbildning kring databaser, elektroniska resurser och kommunikationsprogram. Samverkan i projektverksamhet. Gemensam blogg samt projektbloggar för biblioteken i regionen. Gemensamma planerings-/arbetsmöten mellan läns-/regionbiblioteken. Gemensamma, gränsöverskridande konsulentteam för arbete över länsgränserna. Gemensamma biblioteksbesök för konsultativa samtal. Gemensamma arbetsmöten och kompetensutvecklingsinsatser för biblioteksanställda från sydost. Organisation Den centrala funktionen för ledning, rådgivning, stöd, samordning och utveckling finns i Ronneby, på Soft Center, i lokaler nära Ronneby Kunskapskälla/Lärcenter. (Fram till juni 2010 fanns där även en avdelning av Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek.) Under flera år har på Soft Center funnits chefen för länsbibliotekets verksamhet samt två konsulenter, som bl.a. arbetat med frågor rörande media, livslångt lärande, distansstudiestöd, fortbildning, kurser/konferenser, utveckling, forskning, projektstöd, samverkansfrågor högskola/universitet, lärsamverkan mellan olika slags bibliotek, internationella kontakter, särskilda tjänster och tillgänglighet, barn/ungdomsverksamhet, samverkansfrågor skola/skolbibliotek.

3 3 Under 2010 avled länsbibliotekarie Solveig Einarsdóttir och konsulent/ställföreträdande länsbibliotekarie Ulf Redmo utsågs av nämnden till ny chef/länsbibliotekarie. Frågan om utlysning av ny konsulenttjänst ska behandlas under På Växjö stadsbibliotek finns också en konsulent som arbetar med frågor rörande bl.a. särskilda tjänster och tillgänglighet, social biblioteksverksamhet, fortbildning, kurser/konferenser, IT, digitala tjänster, media och webb. Dessutom finns där en projektanställd konsulent för perioden med uppdrag beträffande utveckling av webbfunktioner med webb/opac 2.0 på biblioteken samt aktiviteter inom IKT-lyftet/Digital Delaktighet i samverkan mellan bibliotek och folkbildning. I Växjö finns även en redaktör och webbmaster för design och konstruktion av webbplats samt arbete med grafik, layout, trycksaker samt ABM-tjänster med kulturarvsportal. Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats under Om oss-kontakta oss. Tjänster för kompletterande mediaförsörjning och fjärrlån upphandlar länsbiblioteket via avtal med värdbiblioteken Karlskrona stadsbibliotek och Växjö stadsbibliotek. För att effektivisera och tidspressa fjärrlånehanteringen samt underlätta tendensen med ökade direkta interkommunala fjärrån har länsbiblioteket även en gemensam regional mediapott tillgänglig för de övriga folkbiblioteken i Sydost. Riktlinjer för det gemensamma medieanslaget återfinns på länsbibliotekets webbplats under Media-Medieförsörjning. Regionbibliotek Kalmar har på uppdrag och enligt avtal tagit över tjänster för den kompletterande medieförsörjningen av talböcker för kommunbiblioteken i sydost. Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar har även inrättat en gemensam talbokspott för folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Riktlinjer för potten finns på länsbibliotekets webbplats under Media-Talböcker. För arbete med lokalsamlingar köper länsbiblioteket tjänster från Blekinge Museum och värdbiblioteket i Växjö. På sikt kommer Databas Blekinge att föras över till specialdatabasen Småland, Öland och Blekinge i Libris. Databas Kronoberg innehåller referenser till artiklar i länets lokallitteratur. Denna artikeldatabas är numera genom avtal integrerad med Växjö biblioteks katalog. För arbete med lokala bibliografier har länsbiblioteket köpt tjänster från Olle Wingborg och Inger Jönsson. Målgrupper och samverkansparter Som framgår av Bibliotekslagen, 4, från 1997 är folkbiblioteken i länet den primära målgruppen för länsbibliotekens insatser. Men i lagen, t.ex. 10, framhålls även vikten av samverkan mellan olika slags bibliotek. I december 2004 antog dessutom riksdagen ett tillägg till bibliotekslagen: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261) 7a.

4 4 På webbplatsen för Länsbibliotek Sydost under Arbetsområden-Biblioteksplaner återfinns antagna biblioteksplaner från kommunbibliotek i sydost. Länsbibliotek Sydost ser det som nödvändigt att samverka med folkbibliotek, läns/regionbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, skol- och gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek inom och utom regionen. I synnerhet gäller detta för fortsatt och fördjupad samverkan med Regionbibliotek Kalmar för utvecklingsinsatser och stöd till kommunbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län med slutmålet att ge kvalificerad service till den enskilde samhällsmedborgaren. Det är även väsentligt att samverka med kulturorganisationer, myndigheter, arkiv, museer, lärcentra, skolor, universitet/högskolor, studieförbund, föreningar m.fl. - framför allt i Blekinge och Kronoberg med tanke på kommande regionala kulturplaner. Projekt och uppföljande samverkansinsatser Länsbibliotek Sydost har under 2010 drivit och medverkat i flera projekt och uppföljande samverkansinsatser. Futurum.kom Projekt Futurum.kom är ett samverkansprojekt mellan Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Kalmar (projektägare) och de 25 folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Konsulent på Länsbibliotek Sydost är sammankallande i styrgruppen. Projektet är treårigt och kom igång i början av Kulturrådet har gett bidrag för första året och bidrag kommer att sökas för fortsättningen. I övrigt finansieras projektet av de medverkande läns/region- och folkbiblioteken. Syftet med projektet är att skapa bilden av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Projektets inriktning är att utifrån gemensamma värdegrunder och prioriterade målgrupper arbeta med utåtriktad kommunikation och marknadsföring. Tjänster från företaget Kreation har upphandlats för insatser kring dialogseminarier och marknadsföring. Under våren genomfördes tio dialogseminarier runt om i länen där så gott som all bibliotekspersonal deltog. Resultatet av seminarierna blev kärnvärdena lyhörd, kompetent, kreativ och engagerad och löftet Låna dig rik som ska genomsyra alla kampanjer. Arbetsgruppen för den inledande övergripande kampanjen har tillsammans med marknadsföringsföretaget arbetat fram ett kampanjupplägg som startar vecka 3, Under hösten inriktades arbetet på förankring bland bibliotekens personal, marknadsplaner togs fram och kampanjaktiviteter planerades. Klustergrupper för det fortsatta kampanjarbetet har bildats. Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet har inlett arbetet med den vetenskapliga utvärderingen av projektet.

5 5 Kombib.eu Bakgrunden till projektet är att förprojekteringar, med bidrag från Svenska ESF-rådet, har genomförts i samverkan mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost under 2008/2009 i avsikt att undersöka behovet av kompetensutvecklingsinsatser hos personalen på folkbibliotek och universitets/högskolebibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Man har velat få en bild av vilka framtida nyckelkompetenser som kommer att behövas på biblioteken i sydost för att de skall kunna spela en aktiv roll i den lokala och regionala utvecklingen. Förstudierna har resulterat i rapporter digitalt och i tryck, se projektet Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En ansökan beviljades under 2009 av Svenska ESF-rådet för fortsatta direkta kompetensutvecklingsinsatser för bibliotekspersonal i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län under projektnamnet Kombib.eu och med projektperiod Under 2010 har omfattande utbildningsinsatser genomförts för att folkbibliotekspersonal ska kunna fungera som utvecklingsledare i kommunikationsplanering/utveckling och som utvecklingsledare i webbutveckling. Dessutom har en särskild chefsutvecklingskurs genomförts. Personal från universitet/högskola har genomgått fördjupningskurs i undervisning/pedagogik. Projektägare är Regionbibliotek Kalmar och personal från Länsbibliotek Sydost medverkar i styrgrupp för projektet. Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over Det tvååriga projektet Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over avslutades under hösten med en slutkonferens om projektet och om framåtsyftande läsfrämjande arbete för deltagare från Sydostregionen och Sydsverige. Kulturrådet beviljade medel till projektet. Länsbibliotek Sydost har varit projektägare. Genomförandet har skett i samverkan med Regionbibliotek Kalmar. Deltagarna i projektet har varit bibliotekspersonal och pedagoger. Efter att ha fått utbildning i bl. a dramatiserat bokprat, filmande och filmteknik, har de under projektets andra år parvis tillämpat sina kunskaper genom bokprat för grupper av barn och unga och produktion av filmade bokpresentationer. Bokpresentationer har publicerats på webben. Information och redovisning av projektet, utdrag ur deltagarnas loggböcker och hur man planerar fortsätta verksamheten efter projektets slut liksom inemot 40-talet producerade filmer finns på projektets informationsblogg (adress ovan). Startasmart.nu Projekt Startasmart.nu har avslutats under året. Det drevs i samverkan mellan Regionbibliotek Kalmar (projektägare) och Länsbibliotek Sydost. Projektets mål var att bygga en informationsportal för vuxenstuderande i Blekinge, Kronoberg och

6 6 Kalmar län. Informationsmaterial i form av roll-ups och trycksaker har tagits fram. Portalen invigdes under 2010 och biblioteken bjöds in till ett e-möte via Adobe Connect för en presentation av sajten. Kulturrådet har gett bidrag till projektet. Verksamhetsområden (se även information om Projekt ovan) ABM Blekinge (Kulturarv Sydost) ABM Kronoberg (Södra Smålands historia) Under 2010 har ABM-arbetet kommit att utökas, så till vida att en samordning av det tekniska kulturarvssystemet görs tillsammans med Kulturarv Östergötland, (som är Östergötlands motsvarighet till ABM Blekinge) och Västarvet. Inom Kulturarvsportalen har Blekinge arbetat tillsammans med ovan nämnda samarbetspartners för att utveckla en samsökningsfunktion inom det tekniska systemet, som har direkt koppling till K-samsök. Kulturarv Sydost är också en aktiv part i det s.k. Portalnätverket, där representanter för ett antal regionala kulturarvsportaler ingår, ex. Västernorrland, Östergötland, Västarvet, Stockholm, Gotland m fl. Gruppen arbetar med gemensamma utvecklingsstrategier och utgör även remissinstans i frågor som gäller digitalisering och hantering/förmedling av kulturarvsinformation via webben. Arbetet med portalen har fortgått under 2010 med utökat innehåll och kontinuerligt kalendariearbete. Adresser: Kulturarv Sydost: Portalnätverket: ABM arbetet i Kronoberg har under hösten utmynnat i en kommande historiebok på nätet i form av en hemsida som kommer att heta Södra Smålands historia. Det tekniska skalet är byggt men kommer under våren 2011 att omstruktureras och fyllas med material från både arkiv, bibliotek och museum i Kronobergs län. Primärt sker arbetet tillsammans med Lennart Johansson, Kronobergsarkivet samt Ella Styf Prellwitz, Växjö stadsbibliotek. Barn- och skolbiblioteksverksamhet Två extra fortbildningstillfällen om videofilmning arrangerades under året för deltagarna (Kronoberg och Blekinge) inom ramen för projektet Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over. En framåtsyftande slutkonferens om projektet och om läsfrämjande förmedling arrangerades också (mer om detta under Projekt ). Vid ett gemensamt arbetsmöte (G- och K-län) var temat barn (6 13) som biblioteksbesökare på sin fritid och vilka krav detta ställer på bibliotekens erbjudanden, aktiviteter och lokaler.

7 7 Barn- och skolbibliotekspersonal deltog tillsammans på en dag om marknadsföring av den digitala talboken/daisy på bibliotek och i skola. På biblioteken gjordes sedan lokala handlingsplaner i ämnet. Skol- och gymnasiebibliotekspersonal samlades vid konferensen Röda trådar eller rött nystan? En dag om bibliotekssamverkan. Medverkande var bibliotekarier från skol- och gymnasiebibliotek i Växjö och Älmhult samt universitetsbiblioteket i Växjö. Regionbibliotek Kalmar var medarrangör. För dokumentation, se: Hässleholmsdagen med barn- och ungdomsboksförfattare arrangeras av Författarcentrum Syd och Kultur Skåne/Regionbiblioteket och länsbiblioteken i södra Sverige i samverkan. Under år 2010 samlade författardagen nära 250 deltagare, med dryga 60 -talet pedagoger och folkbiblioteksanställda från Sydost. Ett uppmärksammat och uppskattat inslag var de medverkande författarna med nord-, respektive sydsamisk bakgrund. Andra medverkande berörde genusperspektivet utifrån olika aspekter. Bibliografiarbete Inger Jönsson har under början av 2010 fortsatt bibliografiarbetet över Karlskrona kommun med socknarna Jämjö, Kristianopel Lösen, Ramdala och Torhamn. Olle Wingborg har under början av året fortsatt arbetet med en bibliografi över Växjö kommun med socknarna Bergunda, Öja, Öjaby, Hemmesjö, Tegnaby och Östra Torsås. Bibliografierna finns utlagda på länsbibliotekets webbplats liksom tidigare bibliografier över kommunerna i Blekinge och Kronoberg. Information och förmedling av lokallitteratur och författare i regionen På länsbibliotekets webbplats finns presentationer av författare i Blekinge och Kronobergs län. Författare i Blekinge län innehåller f.n. länkar till Harry Martinsonsällskapets, Ragnar Jändel-sällskapets, Sven-Edvin Salje-sällskapets och Frank Heller-sällskapets webbsidor samt information om författaren Allan Bengtson. Författare i Kronobergs län består f.n. av fakta och texter kring sju författare: Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Elin Wägner, Carl von Linné, Gunnar Adolfsson, Margareta Strömstedt och Peter Nilson. Adressen är registrerad och knuten till länsbibliotekets undersida om lokala författare. BISS (Bibliotek i Sydost i Samverkan) och Vuxnas lärande Projektet Lärsamverkan avslutades år Det har ersatts av nätverksarbete kring interregional plattform för bibliotek och lärande i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län, (från 2010 kallat BISS, Bibliotek i Sydost i Samverkan). En styrgrupp för BISS har bildats med deltagare från folkbibliotek, universitets/högskolebibliotek, skolbibliotek, gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek i de tre länen. Gruppen har haft flera möten under 2010 och bl.a. enats om en

8 8 övergripande målsättning beträffande omvärldsbevakning speciellt med inriktning på KB-uppdraget, att stärka BISS som strategisk samarbetsorganisation samt att få till stånd gemensamma projekt med externa medel. Vid styrgruppsmöte den 2 juni i Karlskrona på Landstinget Blekinges Kompetenscentrum deltog även Gunilla Herdenberg, chef för avdelningen för nationell samverkan på KB, Kungliga Biblioteket och informerade om KB:s nya uppdrag kring nationella utvecklingsfrågor. Länsbibliotekarien från Länsbibliotek Sydost och regionbibliotekarien från Regionbibliotek Kalmar medverkade med föreläsning om samverkan över biblioteksgränser på Kungliga Bibliotekets Biblioteksstämma 2010 den november i Stockholm om att bygga nytt Bibliotekssverige. Länsbibliotek Sydost har fortsatt samarbetet med Regionbibliotek Kalmar för utvecklingsinsatser för biblioteksstöd till livslångt lärande och vuxnas lärande. Vid nätverksträff kring Lärande och bibliotek för bibliotekspersonal i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län den 3 mars i Kalmar fick deltagarna bl.a. information om webbplatsen för vuxenstuderande Startasmart.nu, om Kalmar stadsbiblioteks satsning Kom igång med datorn och om Länsbibliotek Östergötlands projekt Internet för alla i samverkan med studieförbund. Avsikten med projektet var att motverka den digitala klyftan. Länsbibliotek Sydost har också under 2010 anslutit sig till kampanjen IKT-lyftet, se under IKT och Digital Delaktighet nedan. Den 30 september arrangerade Länsbibliotek Sydost i samverkan med CELA (Collaborative E-learning Arena), Ronneby Kunskapskälla och Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek ett seminarium på plats och via webb på temat Bibliotekets digitala framtid - finns den? Flera gemensamma kompetensutvecklingsinsatser har även genomförts i samband med projektet Kombib.eu, se Projekt ovan. IKT och Digital Delaktighet Länsbibliotek Sydost har under 2010 anslutit sig till den nationella kampanjen IKT-lyftet i avsikt att motverka digitala klyftor mellan människor. Den 28 april genomfördes webbseminariet Hur får vi alla med på det digitala tåget? via webb och på plats. Det var ett samarbete mellan: Folkbildningsrådet, IKT-lyftet, Stockholms läns Bildningsförbund, Folkbildningsförbundet, RIO och SKL. Det gick även att ta del av seminariet via storbild lokalt i Ronneby. Lokala arrangörer där var CELA, Länsbibliotek Sydost och Ronneby Lärcenter. Vid mötet diskuterades hur man skulle gå vidare för att genomföra IKT-lyftet regionalt och lokalt. Under hösten tog Länsbibliotek Sydost i samverkan med Regionbibliotek Kalmar kontakt med folkbildningsförbunden och studieförbunden i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Avsikten var att få till stånd ett nätverk och en arbetsgrupp för kommande insatser när projektet IKT-lyftet övergår till projektet Digidel, där bibliotek och folkbildning ska samverka nationellt, regionalt och lokalt för att öka den digitala delaktigheten. En arbetsgrupp med deltagare från folkbildning och läns/regionbiblioteken i de tre länen har också bildats och haft sammanträden för att

9 9 förbereda projektinsatser under de kommande åren. I arbetsgruppen ingår även en projektanställd konsulent på Länsbibliotek Sydost (för frågor rörande såväl webb/opac 2.0 samt IKT-lyftet/Digidel). Länsbibliotek Sydost är medlem i Blekinge Läns Bildningsförbund samt Kronobergs Läns Bildningsförbund. Personal från länsbiblioteket är ledamöter och har deltagit i styrelsemöten för bildningsförbunden. IKT och nättjänster Det subventionerade nättjänstpaketet har utvärderats med hjälp av enkät och uppföljningsmöte via Adobe Connect. Innehållet i paketet förändras så tillvida att EBSCO MasterFile Elite/Novelist avslutas och den internationella dagstidningstjänsten Library PressDisplay kommer till. Samtliga bibliotek fortsätter med nättjänstpaketet under Trycksaksmaterial och informationsfilm för Arkiv Digital har tagits fram. E-möten i Adobe Connect har arrangerats angående Arkiv Digital, KULDA, Referensbiblioteket.se, Bibliotek24, WebbIT och Sociala medier på bibliotek. Formulärsystem för anmälan till konferenser och temadagar via Internet har utvecklats och används nu i vårt arbete. Driften fortsätter av den gemensamma bloggen tillsammans med Regionbibliotek Kalmar (http://www.bibliotek25.se/). Biblioteken har bidragit med inlägg enligt ett rullande schema. Under 2010 hade bloggen besökare, i snitt 43 besökare per dag. 105 personer prenumererar på inläggen. Som uppföljning på den gemensamma servern för Book-it i Kronberg har möten för systemansvariga i Kronoberg ordnats, både fysiska och via Adobe Connect. Arbetet med att samordna en gemensam bibliotekswebb med integrerad katalog (webb/opac 2.0) har inletts. En arbetsgrupp bildades i början på året. Den gruppen har bland annat tagit fram förslag till arbetsdirektiv för en projektanställd konsulent/projektledare samt påbörjat förslag till kravspecifikation för den nya webben. En projektledare anställdes från september och har tagit fram ett omfattande utredningsmaterial kring alternativa lösningar, kommunikationsplan och fortsatt projektorganisation och utvecklingsinsatser. Vid ett chefsmöte för Sydost i november beslutades att stödja insatser för en gemensam webb/opac 2.0 och en styrgrupp bildades för det fortsatta arbetet under 2011 med länsbibliotekarien som sammankallande och projektledaren som adjungerad. Media och fjärrlån Det regionala samarbetet med transporter mellan biblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län forsätter. Under 2010 transporterades lån fram och tillbaka mellan biblioteken. Jämfört med 2009 är det här en ökning med lån eller 5,5 %. Trenden att medierna strömmar i friare banor mellan de tre länen, oberoende av läns- och kommungränser, fortsätter.

10 10 Tillgången för biblioteken till det regionala medieanslaget och det regionala talboksanslaget fortsatte under Tre lokala talboksinläsningar har producerats under året. En mediedag arrangerades tillsammans med Regionbibliotek Kalmar där bland annat aktuella medie- och fjärrlånefrågor diskuterades. Dagstidningstjänsten Library PressDisplay samt e-böcker och läsplattor presenterades av externa medverkande. En studiedag om gallring i teori och praktik arrangerades under medverkan av Depåbiblioteket i Umeå. Dagen dubblerades och genomfördes i Karlskrona och Växjö. Arbetsgruppen för mediearbete på värdbiblioteken i Växjö, Karlskrona och Kalmar har träffats en gång och arbetat vidare med bland annat statistikjämförelser. Mångspråkig litteratur Medieförsörjningsfrågor vad gäller mångspråkig litteratur har under året diskuteras med representanter för värdbiblioteken (Växjö och Karlskrona) samt vid ett mediamöte. En medverkande från Internationella biblioteket/ib presenterade vid ett e-möte (Adobe Connect) IB:s hemsida och den information och de resurser som finns där. Till en Bokmässa om lättläst i Växjö kom glädjande nog flera grupper av besökande SFI elever. Särskilda tjänster och tillgänglighet Nedladdningen av DAISY-talböcker fortsätter att öka på folk- och skolbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Enbart på folkbiblioteken har antalet nedladdningar ökat från 4464 år 2009 till 5416 år En talboksdag har arrangerats som bland annat innehöll en workshop där frågan Vilka förändringar har vi varit med om på de senaste tre åren inom talboksområdet? diskuterades. Konferensen Nu är det 2010! Om att nå målen för tillgänglighet arrangerades med bred inbjudan även utanför biblioteken. Syftet med dagen var att belysa att 2010 var det år då målen i den nationella handikappolitiken skulle vara uppfyllda. För att få en presentation av nyheter och projekt från Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) bjöds biblioteken in till ett e-möte i Adobe Connect. Vid Svenska DAISY-konsortiets (SDK) årsmöte omvaldes en av Länsbibliotek Sydosts konsulenter till ordförande för konsortiet. Ordförandeskapet innebär bland annat möte med SDK-kansliet på TPB. I samband med årsmötet arrangerade SDK tillsammans med TPB en konferens om DAISY och olika sätt att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder.

11 11 Den regionala talboksplanen har uppdaterats tillsammans med Regionbibliotek Kalmar. Länsbiblioteket är tillsammans med representanter från FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för Lättläst en av parterna i en regional arbetsgrupp för att främja arbetet med lättläst litteratur och information inom den kommunala handikappomsorgen. Ett resultat av årets samarbete blev en Bokmässa om lättläst i Växjö med 600 besökare, där Länsbiblioteket samordnat kontakt och information till biblioteken i regionen. Växjö stadsbibliotek tillhörde en av utställarna. I Blekinge har sedan flera år Bildningsförbundet samverkat med länets regionala kulturinstitutioner kring Festival Spezial, ett kulturarrangemang framför allt för funktionshindrade med utvecklingsstörning samt fortbildningsdagar för personal inom handikappomsorg och särskola. Vid årets två fortbildningsdagar i Karlshamn respektive Karlskrona informerade och visade personal från kommunbiblioteken anpassade medier. Utbildning och fortbildning för bibliotekspersonal Kurser, konferenser, arbetsmöten med Länsbibliotek Sydost som arrangör eller medarrangör Det avser genomförande av uppemot 90-talet arrangemang för ca 970 deltagare från Blekinge och Kronoberg. Flera av arrangemangen har även haft deltagare från andra län. Ökningen i antal arrangemang och deltagare i jämförelse med år 2009 beror på kurser/kompetensutvecklingsinsatser via projektet Kombib.eu samt dialogseminarier via projektet Futurum.kom. Kombib.nu utvecklingsledare kommunikation, 10 dagars kurs på tre platser (Karlskrona, resp. Växjö, resp. Oskarshamn) under våren BISS/Bibliotek i Sydost i Samverkan, 14 januari Kalmar Chefsmöte ang. Kombib.eu och Futurum.kom 22 januari, Kalmar Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost i samverkan Filialträff på Öjaby och Hovshaga bibliotek 29 januari, Växjö Filmredigering, heldag med mediepedagog. Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over. 3 februari, Karlskrona Vi sparkar igång nättjänståret 2010! 5 februari, e-möte Filmredigering, heldag med mediepedagog. Nya medel nya möjligheter: Läsfrämjande cross over. 10 februari, Växjö Styrgruppsmöte Futurum, 25 februari, Växjö

12 12 Nätverksträff - Lärande och bibliotek. För bibliotekspersonal i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. 3 mars, Kalmar Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost i samverkan Arbetsmöte (Blekinge) om skönlitteratur för vuxna 5 mars, Karlskrona Möte om länsbibliotekssamverkan mellan Sydost, Kalmar, Jönköping och Östergötland 9 mars, Växjö Att marknadsföra DAISY på barnbibliotek och i skola. 10 mars, Växjö Chefsmöte 11 mars, Alvesta Presentation av Arkiv Digital 24 mars, e-möte Arbetsmöte (Kronoberg) om skönlitteratur för vuxna 25 mars, Ljungby Information från KULDA 31 mars, e-möte Frihet, jämlikhet, facebook - Framtid för folkbibliotek - Halmstadskonferensen april, Halmstad Arrangörer: Regionbibliotek Halland, Halmstad Stadsbibliotek, Hordaland Fylkesbibliotek, Regionbibliotek Skåne, Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Västra Götaland och Borgerservice og Biblioteker i Århus. Styrgruppsmöte Futurum 19 april, Kalmar Festival Spezial, studiedag (personal och chefer inom handikappomsorgen, politiker, kulturarbetare, musik- och kulturskolor, övriga intresserade) Karlshamns bibliotek medverkar med utställning och information om anpassade medier. 22 april, Karlshamn Festival Spezial, studiedag (personal inom sär- och träningsskola, kulturarbetare, musik- och kulturskolor, övriga intresserade) Karlskrona stadsbibliotek medverkar med utställning och information om anpassade medier. 23 april, Karlskrona Referensbiblioteket.se 23 april, e-möte Hur får vi alla med på det digitala tåget? Seminarium via webb och på plats Webbseminariet är ett samarbete mellan: Folkbildningsrådet, IKT-lyftet, Stockholms läns Bildningsförbund, Folkbildningsförbundet, RIO och SKL. Lokala arrangörer: CELA, Länsbibliotek Sydost och Ronneby Lärcenter. 28 april, Ronneby Webbseminariet är ett samarbete mellan: Folkbildningsrådet, IKT-lyftet, Stockholms läns Bildningsförbund, Folkbildningsförbundet, RIO och SKL. Lokala arrangörer: CELA, Länsbibliotek Sydost och Ronneby Lärcenter. Möte om länsbibliotekssamverkan mellan Sydost, Kalmar, Jönköping och Östergötland 10 maj, Rottne biblioteksfilial Växjö

13 13 Startasmart.nu 10 maj, e-möte Inspirationsdag för läsombud/lättläst och medlemmar i kommunala arbetsgrupper. 11 maj, Emmaboda Futurum.kom dialogseminarium 17 maj, Kalmar Planeringsmöte samverkansinsatser, Länsbibliotek och Regionbibliotek Kalmar maj, Guö Futurum.kom - dialogseminarium 20 maj, Växjö Talboksdag 21 maj, Ljungby Futurum.kom dialogseminarium 24 maj, Västervik Futurum.kom dialogseminarium 25 maj, Karlshamn Futurum.kom dialogseminarium 26 maj, Karlskrona Futurum.kom dialogseminarium 31 maj, Kalmar Bibliotek24 1 juni, e-möte Futurum.kom dialogseminarium 2 juni, Oskarshamn Bibliotek24 2 juni, e-möte BISS, Bibliotek i Sydost i Samverkan 2 juni, Karlskrona Chefsmöte 3 juni, Växjö Futurum.kom dialogseminarium 3 juni, Emmaboda Futurum.kom - dialogseminarium 7 juni, Växjö Futurum.kom dialogseminarium 8 juni, Ljungby Styrgruppsmöte Futurum 21 juni, Kalmar Röda trådar blir ett nystan konferens för grundskole- och gymnasiebibliotekarier i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Samverkansarrangemang mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar. 22 juni, Växjö

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov.

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Verksamhetsidé för Länsbibliotek Sydost Genom att verka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse 2012 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län med Landstinget Kronoberg och Region Blekinge som huvudmän. Huvudmännen upprättar avtal

Läs mer

Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats http://www.lansbiblioteksydost.org/ under Om oss-kontakta oss.

Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats http://www.lansbiblioteksydost.org/ under Om oss-kontakta oss. 1 Verksamhetsberättelse 2011 Antagen av styrgruppen för Länsbibliotek Sydost Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län med Landstinget Kronoberg och Region Blekinge

Läs mer

Länsbibliotek Sydost. Detta är vi!

Länsbibliotek Sydost. Detta är vi! Länsbibliotek Sydost Detta är vi! Maria Lundqvist, Ulf Redmo, Joakim Larnö, Solveig Einarsdóttir och Lars Johansson Kontakt: Solveig Einarsdóttir Chef/länsbibliotekarie Tel: 0457-38 61 55 Mobil: 0734-47

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning bildades 2012. Sammanlagt fyra expertgruppsmöten har ägt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 1 Verksamhetsberättelse 2007 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten är Landstinget Blekinge. Samverkansavtal finns mellan Landstinget

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information Länsbibliotek Östergötland Verksamhetsplan 2003 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län genom Europeiska Socialfonden Jag som pratar: Catharina Aineström, projektledare, Skolbibliotekarielyftet Föredraget

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Uppdraget om planerna

Uppdraget om planerna Uppdraget om planerna Cecilia Ranemo blogg http://biblioteksstatistik.kb.se e-post biblioteksstatistik@kb.se Sidnummer 1 Nytt uppdrag i KBs instruktion 1 augusti 2011 A. Tillsammans med länsbiblioteken

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för Länsbibliotek Dalarna

Verksamhetsplan 2011 för Länsbibliotek Dalarna Verksamhetsplan 2011 för Länsbibliotek Dalarna Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling i Dalarna. Uppdraget är att vara stöd och samarbetspartner för folkbiblioteken,

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Anteckningar från Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Dagen inleddes med att Elisabeth Aquilonius redogjorde för rapporten Social ekonomi http://www.regionbiblioteket.stockholm.se/upload/social%20ekonomi%2007102

Läs mer

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2016-04-25 Referens KN 160098 Kulturnämnden Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Storprojektet för mindre Barn och unga - Futurum.kom

Storprojektet för mindre Barn och unga - Futurum.kom Storprojektet för mindre Barn och unga - Futurum.kom Fas 1 3 2011-2014 Bak-grund Biblioteksutveckling genom barnets delaktighet och rättigheter barns skapande fokus barn och unga som fritidsbesökare biblioteksmiljön

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 1 Verksamhetsberättelse 2008 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten är Landstinget Blekinge. Samverkansavtal finns mellan Landstinget

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Regional biblioteksverksamhet 2012 2013. Länsbibliotek Regionbibliotek

Regional biblioteksverksamhet 2012 2013. Länsbibliotek Regionbibliotek Regional biblioteksverksamhet 2012 2013 Regionbibliotek Omslagsbild, Workshop i Värnamo, foto Jönköping Regional biblioteksverksamhet 2012 2013, Dnr 232-KB 926-2013 Publikationen kan kopieras fritt och

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 VISION Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Handläggare Carina Heurlin Fernold Nationell bibliotekssamverkan Publik verksamhet Datum 2015-09-30 Dnr Dnr 6.7 2015-923 Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Del 2 grupper (bilaga 2 till

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket

Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2016-09-14 KFN 2016/0136 50635 Kultur- och fritidsnämnden Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län 2017-2021

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö 1 Uppstart Samtliga folkbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inbjuds

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland Sesim - gemensam sökportal för biblioteken i södra Sverige Sesim en del av SIM-projektet SIM står för

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den 13-14 oktober 2004. Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den 13-14 oktober 2004. Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås den 13-14 oktober 2004 Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland KULDA-UTREDNINGEN, rapport Introduktion De senaste årens snabba utveckling av elektroniska tjänster

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser 1 (5) Bidragsmottagare Organisationsnummer Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 Adress Uppgiftslämnare Box 762 Postnummer Ort 391

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Uppdragsdirektiv för Förstudie inför marknadsföringsprojekt Unga män och pojkar läser

Uppdragsdirektiv för Förstudie inför marknadsföringsprojekt Unga män och pojkar läser Uppdragsdirektiv 1(8) Uppdragsdirektiv för Förstudie inför marknadsföringsprojekt Unga män och pojkar läser Uppdragsägare är Länsbiblioteket i Örebro län Uppdragsledare är Peter Alsbjer Versionshistorik

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2017... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner.

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Samordning för Linnea Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Bakgrund Nationell satsning Bättre liv för sjuka äldre Stärkta regionala strukturer inom äldreområdet

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

Till näst/kommande föreläsningar via videokonferens kan det ev. bli aktuellt att byta ut några studior för att få en viss cirkulation av ansvaret.

Till näst/kommande föreläsningar via videokonferens kan det ev. bli aktuellt att byta ut några studior för att få en viss cirkulation av ansvaret. Biblioteken och det livslånga lärandet / ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal Föreläsning via videokonferens/telebild Fredagen den 9 december 2005, kl. 08.30 12.00 till studior i Alvesta, Växjö, Ronneby,

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Verksamhetsplan för Regionbibliotek Halland 2009

Verksamhetsplan för Regionbibliotek Halland 2009 Datum 2008-10-15 Regionbiblioteket Verksamhetsplan för Regionbibliotek Halland 2009 Regionbibliotekets uppdrag är att stödja och komplettera regionens kommunala bibliotek, att arbeta med utveckling och

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030.

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Närvarande: Anna Lindqvist, Gävleborg, Kerstin Olsson, Östergötland, Malin Ögland, Stockholm, Maria Törnfeldt, Dalarna, Katinka Borg,

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

Regional biblioteksplan Region Blekinge och Region Kronoberg MICROSOFT OFFICE-ANVÄNDARE

Regional biblioteksplan Region Blekinge och Region Kronoberg MICROSOFT OFFICE-ANVÄNDARE Regional biblioteksplan 2016-2018 Region Blekinge och Region Kronoberg MICROSOFT OFFICE-ANVÄNDARE Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Syfte och mål med planen... 2 3. Styrdokument... 2 3.1 Bibliotekslagen (2013:801)...

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 för Länsbibliotek Dalarna

Verksamhetsplan 2010 för Länsbibliotek Dalarna Verksamhetsplan 2010 för Länsbibliotek Dalarna Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling. Uppdraget är att vara stöd och samarbetspartner för folkbiblioteken,

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-05-12 1.4.1-2015-137 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund: Ungefär 500 000 personer i Sverige har stora lässvårigheter av olika skäl: funktionshinder, ålderssvaghet, annorlunda kulturbakgrund eller bristande språkkunskaper.

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund... 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Syfte med planen... 5 1.3 Mål med planen... 5 1.4 Omfattning, uppföljning och revidering... 6

Läs mer

Länsbibliotek Dalarna

Länsbibliotek Dalarna Kulturnämnden Länsbibliotek Dalarna www.lansbibliotekdalarna.se Verksamhet Helårsrapport 2010 Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling. Uppdraget är att vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Bibliotekschefsmöte 3 mars 2010

Bibliotekschefsmöte 3 mars 2010 1 Bibliotekschefsmöte 3 mars 2010 Närvarande: Peter Åström (fm), Marie Sääf, Anneli Friberg, Marie Drejstam (em), Birgitta Hjerpe, Helena Agnemar, Lena Johansson, Marie Eriksson, Rolf Holm, Annika Holmén,

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer