Bilaga. Nämnd. der och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga. Nämnd. der och"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Bilaga 2 Nämnd der och bolag

2 Sida 2 av 3

3 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse 2012

4 VIKTIGA HÄNDELSER Arbetet med att centralisera stödfunktioner fortsätter. Den 1 mars genomfördes sammanslagningen av kommunens ekonomifunktion. En ny ekonomichef tillträdde den 2 maj. Upphandling av vindkraftverk har slutfördes och två verk har upphandlats och är i drift. Personalavdelningen har under 2012 genomgått en rad förändringar, dels när det gäller hur vi ska vara organiserade men också när det gäller vårt arbetssätt. Stort fokus har varit på effektiviseringar och kundfokus som båda enhetscheferna har kraftsamlat sina medarbetare kring. Personalavdelningen har uppfyllt de aktiviteter som skulle genomföras under 2012 för att nå måluppfyllelse. Ny Personalchef har tillträtt fr o m 13 augusti. Arbetet med det uppdaterade programmet för utveckling av kommunalt vatten och avlopp fortsätter. Under året har 454 st nya kunder anslutits till det kommunala VA-nätet. Norrvattenledningens utbyggnad pågår. Inkoppling av fastigheter i Gräddö och Räfsnäs pågår. Ett flertal områden har anslutits under året som t e x: Midsjö, Storsten/Vingelebacke, Stämmarsund, Gräddö/Asken, Syninge och Björnöledningen. Ny Renhållningsordning beslutades av KF och gäller fr o m 1/ De första flytande Miljöbryggorna i Skandinavien finns nu på plats vid Rödlöga/Megelskär och Arholma. En brygga med en 5 kubiks s.k. molok behållare prövas också vid Fejans restaurang. Arbetet med att färdigställa nya återvinningsstationer på replipunkter och latrintömningsstationer i skärgården pågår och färdigställs under våren. Gata/Park avdelningen har upphandlat Green Landscaping AB som ny driftentreprenör.driftstart den 1 oktober Avetablering av tidigare entreprenör har genomförts. Fyra stycken nyrekryteringar har genomförts i samband med den nya entreprenaden då vissa administrativa arbetsuppgifter som tidigare utförts av entreprenören tas hem till kommunen. Rekrytering av avdelningschef och två projektledare investeringsprojekt har genomförts. Arbetet med Trafikverkets projekt Västra vägen etapp 2, där kommunen är medfinansiär och svarar för anslutande kommunala vägar pågår. Cirkulationsplatsen vid Estunavägen-Vätövägen är slutbesiktigad och busshållplats Campus med nytt övergångsställe och gångväg har utförts samt nya gator vid handelområdet Flygfyren Försköning av Norrtäljes Å-rum pågår med renovering av murar och byggande av nya bryggor. Även blomsterprogram har genomförts i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Arbetet med att utveckla Kontaktcenter utifrån Tydligt, Tillgängligt, Enkelt, har intensifierats under Samarbete med barn och utbildningsförvaltningens placeringsenhet har utfallit väl och fr o m oktober har även samarbete med Gata/Park avdelningen startat som en del i konceptet en väg in. Rekryteringar har genomförts där flera manliga medarbetare rekryterats viket innebär en jämnare könsfördelning. Upphandling av kundhanteringssystem är genomfört och implementeras under hösten Norrtälje kommun är sedan den 1 januari 2012 finskt förvaltningsområde. En samordnare har projektanställts. Under december genomfördes en Finsk kulturvecka. Uppdraget att avveckla kommunens interna bilpool har slutförts per Nytt avtal för korttidsfordon har tecknats med extern aktör. Införande av ny ärendehanteringsprocess med digitala utskick av handlingar har införts. Ca 50 % av fullmäktiges ledamöter har valt av avstå från pappershandlingar. Stadsarkivet har flyttat till nya kontorslokaler och tagit emot 556 besökare och svarat på 461 förfrågningar under 2012 Uppdraget att samordna nämnd administrationen påbörjades under året. Tre gemensamma förvaltningsövergripande workshops har ägt rum och ett antal utvecklingsområden har identifierades. Arbetsgrupper har tillsatts och lämnat förslag på åtgärder som kommer utvecklas under 2013.

5 Den 16 januari genomförde Räddningstjänsten bytet av samverkande larm & ledningscentral. Bytet från Södertörns Brandförvarsförbund till StorStockholms brandförsvar gick helt enligt plan. Beslut om att införa radiosystemet Rakel har fattats, installation och utbildning pågår. Driftstart januari Kommunfullmäktige har tagit beslut om nytt handlingsprogram för arbetet med skydd mot olyckor. Under året har 583 st larm till akuta insatser förekommit. Ny upphandling av turistverksamheten har genomförts. Överprövningen ännu ej avgjord i förvaltningsrätten. Centralisering av stödresurser inom information och kommunikation samt nyrekryteringar har genomförts. Uppgradering av extern webb och intranät. Varumärkesarbete inlett med imageundersökning. Kommunikationspolicy och kriskommunikationsplan antagna. Elektronisk informationstavla vid E18 installerad. Under våren har den kommunomfattande översiktsplanen varit utställd för samråd. Flera informationsmöten har hållit bl a i Hallstavik, Rimbo och Norrtälje samt för byalag och intresserade organisationer/föreningar. Arbetet har fortsatt med fördjupade översiktsplanen för Rådmansö. En strukturplan för Norrtälje hamnområde med förslag till gemensamt genomförande har arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. 24 detaljplaner har antagits av kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige under året viket är 40% fler än föregående år. Visionen för StockholmNordost har färdigställts och antagits av kommunfullmäktige och ett stort förankringsseminarium hölls i slutet av augusti för att marknadsföra Stockholm Nordost för byggherrar, myndigheter och organisationer. En uppgradering av IT-plattformen har påbörjats. Målet är en IT-miljö som inte begränsar utan ger utvecklingsmöjligheter för Norrtälje Kommun. Resultat av det arbetet är bl.a. nya trådlösa nät, ny e- tjänstplattform, nya datorer till elever och lärare, extern service- och supportorganisation för skolverksamheten, framtagning av tjänstekatalog för IT-tjänster. Arbetet med ny servicefokuserad webbplats för Norrtälje Kommun har startat och genomförs tillsammans med alla förvaltningar och avdelningar. IT-avdelningen har under året påbörjat en treårig förändringsprocess med målet att arbeta mer strategiskt och närmare verksamheten.

6 MÅLUPPFYLLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. INDIKATOR Nöjd-kund-index: Norrtäljes resultat i SCB:s medborgarundersökning skall kontinuerligt förbättras. Nämndens mål: NKI Resultat Resultat Målvärde Resultat Förvaltning av byggnader Förvaltning av tomtmark Fritidsanläggningar Gata/Parkverksamhet VA-verksamhet Renhållningsverksamhet Växel och Kontaktcenter >80 Ingen mätning Kommentarer och analys Fastighetsavdelningens NKI resultat visar en klar förbättring jämfört med 2011, förvaltning tomtmark når målvärdet medan byggnader och fritidsanläggningar ej når målet. Renhållningen når målet med ett index på 82 vilket är en förbättring med två enheter från Gata/park verksamheten når sitt mål med index 68 vilket är det högsta värdet sedan mätningen startade. Ökad nöjdhet med bla vinterväghållning och skötsel av parker och lekplatser. Försköning av tätorter med blommor har bidragit positivt till det ökade resultatet. Resultatet för VA-verksamhet har förbättrats med en enhet från 2011 dock är resultatet långt från målvärdet. För växel och kontaktcenter har ingen mätning genomförts för 2012 då svarsfrekvensen varit för låg tidigare år. Aktiviteter Aktivt arbete med företagsträffar och kontakter genomförs enligt plan. Kontaktcenter har rekryterarat nya medarbetare enligt ny kravprofil för en Kontakt Center medarbetare. Planbesked har lämnats inom 4 månader vid 7 tillfällen under perioden Förstärkning av webbresurser och förändringar av kommunens webbplats är genomförda, bl.a. kommenteringsfunktioner. Första e-tjänsten Mitt Bygge är införd. Regelbunden annonsering i Norrtelje Tidning och Roslagens Bo- och Motormarknad har genomförts. Införande av ny ärendehanteringsprocess med digitala utskick av handlingar har införts. Ca 50 % av fullmäktiges ledamöter har valt av avstå från pappershandlingar. En förstudie har genomförts under våren inom ramen för projekt Superservice. Målet med förstudien har varit att undersöka om Norrtälje Kommun kan arbeta annorlunda med webben för att förbättra servicen till våra medborgarna och samtidigt effektivisera våra interna processer. Ett resultat av förstudien är att det under hösten startas ett pilotprojekt för en särskild medborgargrupp. I pilotprojektet införs en ny e-tjänstplattform som ska underlätta och påskynda utvecklingen av nya e-tjänster.

7 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Befolkningen i Norrtälje kommun ska kontinuerligt öka. Aktiviteter/kommentarer Medarbetare har rekryterats på VA-avdelningen för att säkerställa genomförandet av VA-utvecklingsplanen. 454 st ny kunder har anslutits under 2012 och 70 mkr har inkommit i anläggningsavgifter. Det pågår arbete med 56 detaljplaner för olika utnyttjande i kommunen. En projektanställd planarkitekt arbetar enbart med utökade byggrätter i områden som får kommunalt vatten och avlopp. Fram till sista november har befolkningen ökat med 387 personer. Processen med samhällsbyggnad har utvecklats och inbegriper nu alla berörda förvaltningar och avdelningar. Alla större detaljplaner inleds med ett startpm där förutsättningarna för planen klarläggs. Marknadsföring av kommunens kommande bostad- och arbetsplatsområden genomförds genom annonsering i bl.a. Fastighetsvärlden KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska öka. Aktiviteter/kommentar: Lokalförsörjningsplaner för samtliga skolformer har tagits fram. Tillsammans med Barn- och Utbildningsförvaltningen har projekt Digitalt Lärande i Norrtälje Skolor startats. Med utgångspunkt i pedagogiken och att långsiktigt förbättra resultaten i Norrtäljes skolor kommer alla elever i årskurs sju och åtta samt ettor på gymnasiet få egna datorer under hösten. Lärarna har fått nya datorer efter sommaren och en utbildningssatsning för pedagogerna har inletts eftersom målet är att etablera nya pedagogiska metoder. Projektet sträcker sig över tre år och inkluderar förutom elevdatorer även översyn av läroplattform, webbaserad portal, molntjänster, trådlösa nät på alla skolor mm. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Andelen av befolkningen som arbetar ska öka och utanförskapet på arbetsmarknaden ska minska. Aktiviteter/kommentar: 11 detaljplaner pågår där markanvändningen är för verksamheter. Arbete med kontakter och företagsträffar genomförts enligt plan. Kommunen deltar i ett projekt för att utveckla besöksnäringen i Stockholms skärgård och därmed öka tillväxten och sysselsättningen i näringen.

8 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Norrtälje stads attraktionskraft ska öka. Aktiviteter/kommentar: Drygt 30 detaljplaner pågår för områden med attraktiva boendemiljöer, bl a Norrtälje hamn, Färsna, Björnö och Nordrona. Beläggningsgraden på den nya pendlarparkeringen vid södra infarten av Norrtälje (Campus) har mätts i syfte att öka pendlingsmöjligheter. Av totalt ca 300 platser var i snitt 120 platser belagda under första kvartalet. Under sommaren har beläggningen varit ca 200 platser och under augusti steg snittet till 280 bilar eller drygt 90% En mindre enklare parkering har byggs under perioden vid södra infarten till Älmsta under Arbetet med att färdigställa programmet för Resecentrum har ändrat inriktning då ett företag anmält intresse att genomföra en större satsning på terminalområdet. Varumärkesarbete inlett med imageundersökning. Elektronisk informationstavla vid E18 installerad. UPPDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG Uppdra till kommunstyrelsen att effektivisera nyttjandet av kommunens fastigheter Aktiviteter/kommentar: Genomgång av samtliga lokaler använda i utbildningssyfte i samråd med förvaltning. Planer för samtliga skolformer pågår Genomgång av lokaler för övriga verksamheter. Psykiatriboendeplan pågår Tillse att lokaler som inte fylls av verksamhet eller är olämpliga till verksamhet fasas ut och avyttras alternativt iordningställs för lämplig verksamhet. Översyn av framtida användning för ROS pågår. Ombyggnad av del av Norrsundsskolan till folkbibliotek har genomförts med invigning 3 september. Förslag till användning av låghusdelen vid Eneberg, har tagits fram. Stadsarkivets administrativa funktion har flyttat in och förslag till boendeenhet om nio lägenheter är framtagen för beslut i början av 2013 Ta fram lokalförsörjningsplaner för kommunens verksamheter. Pågår. Utbildningsnämnden har fattat beslut om sin verksamhet. KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG Uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur volymförändringar inom äldre- och handikappomsorgen kan hanteras i budgetarbetet Aktiviteter/kommentar: Ta fram underlag för hantering av volymförändringar. Förslag till modell för hantering av volymförändringar inom äldre- och handikappomsorgen har tagits fram. Beslut om ny modell föreslås hanteras i samband med beslut om budget 2013.

9 PERSONAL Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ. Kommentar: Personalavdelningen tillsammans med förvaltningarna och KSK fokuserat kring aktiviteter såsom rekrytering, deltagande vid mässor. Sammanfattningsvis har 386 nya medarbetare rekryterats under 2012 till Norrtälje kommun. Personalavdelningen har deltagit i 34 rekryteringar varav 21 har varit chefsrekryteringar, samt 32 feriearbeten. Personalavdelningen har under 2012 (med stöd av andra avdelningar) genomfört chefsutbildningar vid fem tillfällen. Dessa har innehållit moment såsom, ekonomihantering, personaladministration, delegering, attesträtt, kommunallag, offentlighetsprincipen, rekrytering mm. Dessutom har samtliga chefer inbjudits till två frukostmöten, där nyheter inom personalområdet avhandlats. En modell för arbete med gemensam kompetensförsörjningsprocess inom Norrtälje kommun har tagits fram. Den innehåller strategisk rekrytering, pensionsavgångar samt ersättarplanering. Kompetensinventering av lärarbehörigheter har genomförts. Arbetet med lönekartläggningen har påbörjats och grunden för detta arbete, dvs inventeringen av befintliga yrkesroller är klar. En HR-konsult med specialistkomptenens inom rekrytering har anställts. EKONOMI Driftbudget Driftbudget tkr Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse utfall/budget Utfall 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommentarer och analys Kommunstyrelsekontoret visar en positiv avvikels med 2,2 mkr, vilket är en minskning från prognos i delår 2 med 6,9 mkr. Avvikelsen är 0,2 % av budgeterad omsättning. Minskat överskott mot prognos delår 2 kan till stor del förklaras med ökade kostnader för fastighetsunderhåll under hösten. Skattefinansierad verksamhet står för 1,2 mkr av avvikelsen och Taxefinansierad verksamhet för 1,0 mkr. Större avvikelser per verksamhet redovisas nedan. Driftbudget per verksamhet tkr Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse utfall/budget Utfall 2011 KS / KF Kommundirektör Näringsliv/komm IT Personal Ekonomi Planering/utv Service Räddningstjänst Fastighet Gata/Park Renhållning VA

10 Verksamhet KS / KF Små avvikelser där kostnad revision är lägre än budget. Kommundirektör Budgeterat sparbeting utför i verksamheten under året, Näringsliv/kommunikation Inom verksamheten förekommer avvikelser där Turism lämnar ett överskott på 700 tkr och Informationsverksamheten visar motsvarande underskott. IT Kapitalkostnader lägre än budget pga lägre investeringar. Ej fördelat anslag har ej utnyttjats samt lägre kostnader för licenser. Personal Facklig verksamhet lämnar överskott med 500 tkr. En avtalspension gör att ett prognostiserat överskott istället ger underskott med 143 tkr. Ekonomi Centralisering har gjort att kostnader och intäkter ökat, liten nettoavvikelse. Planering/utveckling Anslag för arbete att genomföra utställning mm av Översiktsplanen har ej utnyttjats med motsvarande 600 tkr där man föreslår en ombudgetering till Kostander för arbetet med detaljplaner täcks inte av intäkter i budgeterad utsträckning. Service Sena rekryteringar till Kontaktcenter ger överskott. Räddningstjänst Små avvikelser där vissa kostnader i samband med införande av RACEL senarelagts. Fastighet En rad större avvikelser där media-, entreprenad-, snökostnader samt ökade intäkter ger en positiv avvikelse på 14,4 mkr medan underhållskostnader avviker negativt med 19 mkr fördelat på planerat underhåll -6,0 mkr, felavhjälpandeuh -11,0 mkr och försäkringsskador och skadegörelse -2,0 mkr. Gata/Park Överskott med ca 1,3 mkr på driftentreprenad Gata/Park har utnyttjats till att åtgärda statusåtgärder i befintliga anläggningar. Renhållning Budgeterad ej bokförd avsättning renhållningsfond +1,5 mkr. Personalkostnader något lägre än budgeterat. Överskottet föreslås avsättas till renhållningsfonder. VA Överskott driftentreprenad +0,8 mkr samt underskottet med 1,0 mkr har utnyttjats för att renovera VA-ledningar i Norrtälje stad. Underskottet föreslås belasta VA-driftfond enlig beslut i Kommunfullmäktige KF uttag av medel ur driftfond. Avvikelse utfall/budget Investeringsbudget Investeringar tkr Utfall 2012 Utfall 2011 Skolor & Förskolor Omsorgslokaler (TioHundra) Gymnasielokaler Övriga Fastigheter och anläggningar Vindkraftverk 2 st Gata/Park verksamhet VA-verksamhet Renhållningsverksamhet Räddningstjänst IT-investeringar Inventarier Digital informationstavla Inköp fordon Inköp Fastigheter Total

11 FRAMTID Arbetet med att centralisera stödfunktioner fortsätter, kompetensväxling blir en stor utmaning då nya kompetenser behövs samt att ett antal pensioneringar är nära förestående. Det handlar om personer med lång erfarenhet och kan i vissa falla vara svårrekryterade. Fastighetsavdelningen arbetar med att konsolidera organisationen och bredda utbudet med nya arbetsområden. En strategi för markanvisning och uthyrning tas fram. Ekonomiavdelningen arbetar med effektivisera och tydliggöra avdelningens tjänster efter centraliseringen. Etablering och införande av den nya styrprocessen kommer pågå under 2013 Personalavdelningen arbetar med att säkerställa styrning och uppföljning av personalområdet. En kompetensförsörjningsplan tas fram som är underbyggd av övriga förvaltningars kompetenförsörjnings strategier. Arbetet med arbetsgivarvarumärket startar under Arbetet med programmet för utveckling av kommunalt vatten och avlopp fortsätter. Renhållningen arbetar med intern kvalitetssäkring samt att uppfylla de mål som definierats i den nya avfallsplanen. Under 2013 startar upphandling av ny entreprenör för insamling hushållssopor samt insamling av slam. Besked från riksdagen om den avfallsutredning som är gjord, där bl.a. kommunerna föreslås ta över ansvaret för insamling av förpackningar, kan komma få stor betydelse för kommunens sätta att samla in hushållsavfall i framtiden. Gata/Park avdelningen i samband med byggandet av Västra vägen överta väghållaransvaret för Stockholmsvägen och Estunavägen.. Administrativa arbetsuppgifter som synpunkts- och felanmälan utförs av kommunen. Arbetet med trafiksäkerhet kommer intensifieras. Avdelningen arbetar med att utveckla processer inom enheten. Utvecklingen av En väg In via Kontaktcenter fortsätter. Effektiviseringen av nämndsadministrationen genom att bland annat införa/utveckla gemensamma förvaltningsövergripande processer, är ett viktigt arbete. Likaså den fortsatta digitaliseringen av ärendehantering. Ställningstagande vad gäller införande av e-arkiv är en annan viktig fråga. Implementeringen av Finskt förvaltningsområde fortsätter. Förberedelser för Eu-valet och det allmänna valet 2014 påbörjas under Ett fortsatt arbete med att utveckla och implementera samhällsbyggnadsprocessen för att åstadkomma bred samverkan och effektivt arbetssätt över förvaltnings- och avdelningsgränser. En utmaning är att integrera översiktplanering, fördjupad översiktsplan och detaljplanering för att lösgöra resurser för att i detalj analysera konsekvenser av. Arbetet med utökade byggrätter i detaljplaner fortsätter. Genom olika EU-direktiv och EU-förordningar ställs även högre krav på utrednings/inventeringsinsatser från kommunen. RAKEL kommer implementeras som nytt kommunikationssystem för räddningstjänsten under Ett antal reinvesteringar i fordon behöver genomföras. En stor utmaning är att rekrytera och behålla beredskapsanställd personal. Näringsliv och information arbetar med att fullfölja centraliseringen av resurser och varumärket Norrtälje kommun. I samband med att medborgarservicen förbättras kommer kommunens hemsida utvecklas. Ytterligare krav och förväntningar både internt och från omvärlden på ökad kommunikation och förbättrad service kommer att ställa krav på resursförstärkningar. Uppgraderingen av kommunens IT-plattformen pågår. IT. Avdelningen fokuserar mer på strategiska frågor med en gemensam arbetsform. Arbetsplats 2.0, Gränslös infrastruktur och konceptet Superservice.

12 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Avdelning: Räddningstjänsten HELÅRSRAPPORT

13 2 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2012 Den 16 januari genomfördes bytet av samverkande larm & ledningscentral. Bytet från Södertörns Brandförvarsförbund till Stor-Stockholms brandförsvar gick helt enligt plan. Kommunfullmäktige tog beslut om nytt handlingsprogram för arbetet med skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen uppdrog till räddningstjänsten att köpa in fler hjärtstartare att placera ut så effektivt som möjligt i olika kommunala verksamheter. Underlag till beslut om investering i radiosystemet RAKEL har arbetats fram. Utredning klar om tvärprocessen säkerhetsarbete i Norrtälje kommun Inventariesystem infört. Utbildning för handläggare i arbetssystemet Diabas Mångfald och jämställdhetsprojektet uppstartat tillsammans med Södertörns Brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda, medfinansiering av EU:s socialfond. Risk och sårbarhetsanalys (RSA) samt rapport Styrel är färdigställt. En medarbetare utbildad att tjänstgöra som Operativ Chef vid larm & ledningscentralen samt att räddningschefen är utbildad att delta i länets gemensamma brandchefsjour. De brister som arbetsmiljöverket såg vid brandstationen i Norrtälje är tillsammans med fastighetsavdelningen nu åtgärdade. Länsstyrelsen genomförde under juni ett tillsynsbesök för att avgöra kommunens förmåga att leva upp till intentionerna i lagen om skydd mot olyckor. I skrivande stund så har Lsty skriftliga utlåtande ej kommit oss tillhanda. Men det muntliga utlåtandet var att kommunen arbetar tillfredsställande enligt lagstiftningens intentioner och kan tillhandahålla ett likvärdigt skydd för kommunens invånare och besökare. Beslut om införande av radiosystemet Rakel har fattats och upphandling, omfattande utbildning och monteringar är genomförda. Systemet går i drift under vecka 2, En riskanalys är färdig. Riskanalysen ska ligga till grund för kommunens handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. En konsultrapport om kommunens förmåga att bedriva effektiv krishantering har genomförts och har avrapporterats till kommunsstyrelsekontorets ledningsgrupp. En kontors och avdelningsgemensam lösning för att tillhandahålla tjänsteman i beredskap (TiB) har arbetats fram och funktionen trädde i kraft vecka 35. Tidigare upprätthölls funktionen av räddningstjänstens Insatsledare. Arbetsmiljöverket har gjort uppföljning av den handlingsplan som upprättats för att åtgärda brister i arb.miljön på Ne brandstation. Kommentaren är att man inte är tillfredsställd med miljön i kontorskorridoren. Brandpostsystemet i Norrtälje stad har stora brister där underhållsarbeten har påbörjats. Ett samarbetsprojekt med polisen, Karolinska institutet och SOSAB som kallas SPIS (suicid prevention in stockholm) med syfte att snabbare ge hjälp och stöd till självmordsbenägna personer har startats upp. En stor utbildningsinsats har genomförts hos vår personal och ett antal lyckade insatser har redan genomförts. Den 5 dec drabbades Stockholmsområdet och Norrtälje av ett omfattande snöoväder som satte kommunens handlingsförmåga på prov. En utvärdering av genomförda insatser och kommunens samverkansförmåga såväl internt som med externa aktörer pågår. Vi har under året larmats till 583st akuta insatser. Det som är anmärkningsvärt är att vid årsskiftet 2011/2012 omkom 5 personer till följd av bränder och startade en utredning kring detta. De samband som påträffades var att alla var över 70 år och att det i vissa fall förekom såväl rökning som alkohol som kan vara en bakomliggande orsak.

14 3 PÅBÖRJAT ARBETE MED KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL MÅL Befolkningen i Norrtälje kommun ska kontinuerligt öka. Aktiviteter: Öka planberedskapen för bostäder i attraktiva livsmiljöer, marknära bostäder och möta ungdomars efterfrågan. Fortsatt utveckling av samhällsbyggnadsprocessen och införa gemensamma rutiner. Kommentar: Räddningstjänsten deltar vid Samhällsbyggnadsberedningens möten och är en inarbetad del i start-pm för detaljplaner. MÅL Norrtälje stads attraktionskraft ska öka. Aktiviteter: Påbörja fördjupade översiktsplaner för områden med attraktiva boendemiljöer. Arbetet fortsätter med upprustning och försköning, tillgänglighet och trafiksäkerhet inom tätorterna i kommunen. För att kommuninnevånarna ska känna sig tryggare i tätorternas utemiljöer sker arbete med att öppna upp (beskärning) och installera en jämnare och bättre ljussättning på platser som upplevs som otrygga. Tink:s (trygg i Norrtälje kommun) arbete utgår från bland annat tillgänglig statistik, medvetna strategier utifrån beteendeteorier, tydliga strukturer samt en etablerad och accepterad samverkan i bred omfattning. Kommentar: Räddningstjänsten medverkar i arbetet med översiktsplaner och deltar i arbetet med att skapa trygga utemiljöer. Preventionsenheten har bytt namn till trygg i Norrtälje kommun (Tink) UPPDRAG Uppdra till kommunstyrelsen att effektivisera nyttjandet av kommunens fastigheter Aktiviteter: Tillse att brister som uppmärksammats vid tillsyn enligt Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor på fastigheter ägda av kommunen skyndsamt åtgärdas så att bristerna inte behöver gå till föreläggande. Kommentar: Under året har ett föreläggande enligt Lag om skydd mot olyckor meddelats en kommunägd fastighet. Räddningstjänsten har också påmint om att tidsfristen gått ut för att åtgärda brister, vilket kan leda till fler förelägganden på kommunägda fastigheter. Uppföljning sker tills de tillsynade verksamheterna har ett skäligt brandskydd samt uppfyller kraven enligt Lag om brandfarlig och explosiv vara

15 4 PERSONAL Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ. Aktiviteter: Under 2012 kommer en obligatorisk chefsutbildning för nya och befintliga chefer att genomföras. Strategisk och operativ planering för rekrytering och kompetensförsörjning har genomförts. En kompetensinventering genomförs liksom samordning av administrativa funktioner. Kommentar: Delår 1 och 2. Samtliga enhetschefer samt avd.chefer genomför utbildningarna enligt plan. Helår Samtlig personal genomgår en stegutbildning i projektet självklart med mål och syfte att öka medvetenheten kring frågorna mångfald och jämställdhet. Utöver ordinarie utbildningsprogram har även omfattande utbildningar genomförts inför införandet av Rakel samt projektet SPIS. HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR Kommunfullmäktiges mål har i fastställt handlingsprogram för skydd mot olyckor satt upp följande mål för perioden MÅL Räddningstjänsten ska genomföra effektiva räddningsinsatser Målet kan anses uppfyllt när följande resultat uppnåtts: Räddningsstyrkornas storlek är väl anpassad efter rådande riskbild. Ambitionsnivån beträffande bemanning ska hållas till lägst 75%. Kommentar: Delår 1. Når upp till 67 % men har haft en del vakanser under perioden. Vi har anställt fem beredskapsbrandmän som efter introduktionsutbildning kommer att bidra till ökad beredskapsnumerär under nästa tertial. Delår 2. Når upp till 70 % men har haft föräldraledigheter på deltid samt långtidssjukskrivningar. Vi har valt att prioritera och öka bemanningen på Älmsta i sommar för att taktiskt ha en styrka att nyttja vid längre insatser. Totalt har vi ökat och kommer om inget inträffar nå målet på 75% över året.

16 5 Helår Vi når inte målet med 75%, resultatet är 71,8%. Anledningen till det är att vi inte lyckas återbesätta de vakanser på deltiden som vi har. Det är särskilt svårt att bemanna dagtid då många av våra beredskapsanställda brandmän arbetar på annan ort. 50% av olyckplatserna skall nås av räddningstjänsten inom 10 minuter, inom 20 minuter nås 75% och inom 30 minuter har räddningstjänsten nått fram till 90% av alla olyckplatser inom kommunen. Skärgården beräknas i många fall ta längre tid än 30 minuter. Kommentar: Delår 1. Vi når 44% inom 10 minuter, 78,5% inom 20 minuter och 89% inom 30 minuter. En anledning att vi inte når hela vägen fram är att vi inte använder förstahandsperson på Älmsta brandstation. Konceptet FIP behöver utvecklas så att brandmän kanske också kan åka som förstahandsperson. Delår 2. Vi når 37% inom 10 minuter, 77% inom 20 minuter och 92% inom 30 minuter. Ingen förändring av FIP-resursen har genomförts. Helår Den genomsnittliga ankomsttiden har under 2012 varit <10 min till 38% av insatserna, <20 min till 77% och <30 min till 91% av insatserna. Sannolikt är tiderna bättre än så gällande de mest akuta insatserna (prio 1), systemet anger ankomsttid för alla insatser, även sådana som inte påkallar fri väg. För att minska tiden till framkomst behöver vi utveckla FIP konceptet till att gälla även Älmsta. Detta innebär viss investering i fordon, utbildning av personal samt att utveckla nya rutiner där brandmän kan åka på FIP. På kort sikt är detta det mest effektiva som ger omedelbart resultat. Ett nationellt projekt har startats upp där räddningstjänsten i Norrtälje ingår. Syftet med projektet är att skapa en överenskommelse med sjöfartsverket om att få nyttja deras räddningshelikoptrar i samband med kommunala räddningsinsatser i miljöer med lång framkörningstid, ex skärgården. Personalen ska övas och utbildas så att målsättningar i dokumentet förmåga vid insats kan uppnås. Kommentar: Ingen avvikelse. Brandpostnäten i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo ska funktionskontrolleras enligt plan. Kommentar: Delår 1. Hallstaviks brandpostnät är inte fullständigt kontrollerat. På Norrtäljes brandpostnäst finns det brister som vi tillsammans med Veolia håller på att åtgärdas. Delår 2. Hallstavik är klart. På Norrtäljes brandpostnäst finns det brister som vi tillsammans med Veolia håller på att åtgärdas.

17 6 Helår Under hösten har en inventering och prioritering genomförts. Utfallet efter detta är att vi bytt ut och renoverat 10 st brandposter framför allt i Görlaområdet. MÅL Det olycksförebyggande arbetet inriktas så att medborgare utifrån sina egna förutsättningar och förmåga får möjlighet att kunna hantera sina egna risker. Målet kan anses uppfyllt när följande resultat uppnåtts: I samverkan med SSRS ska samtliga materieldepåer (6st) i skärgården besökas för att kontrollera materiel och öva de boende i brandskydd, Lacb och brandsläckning. Kommentar: Ingen avvikelse Samtliga handbrandsläckare i kommunala fastigheter/verksamheter ska kontrolleras enligt plan. Kommentar: En del av kommunens verksamheter som bedrivs i inhyrda lokaler har problem med detta. Det måste vara en kommunal fastighet och kommunal verksamhet för att vi skall utföra kontroll. Skolans alla 6-åriga förskoleelever samt elever i årskurserna 2, 5, 8 samt gymnasiet åk2 ska genomföra räddningstjänstens utbildningsplan skydd. Kommentar: Ingen avvikelse 50% av kommunens anställda ska årligen erbjudas utbildning i Labc eller brandskyddsutbildning. Kommentar: Vi har hittills erbjudit kurser för att motsvara andelen anställda som ska ha utbildningen under våren. Intresset från de andra verksamheterna i kommunen har varit låg och vi har fått ställa in kurser och därmed stått med övertalig personal. Räddningstjänsten kan erbjuda kurser i islivräddning. Kommentar: Ingen avvikelse vi har erbjudit och genomfört. Information från räddningstjänsten skall vara tillgänglig. Kommentar: Hemsidan har varit eftersatt men arbete pågår, tex låg inte rätt HP ute när LST tillsynade rtj. Att bemöta alla inkomna remisser och ansökningar. Kommentar: Delår 1 och 2. Fram till och med har räddningstjänsten besvarat 49 remisser, 61 sotningsärenden, 42 tillståndsansökningar för brandfarlig och explosiv vara och ca 40 bygglovsärenden. Helår Under 2012 har räddningstjänsten besvarat 63 remisser, 124 sotningsärenden, 54 tillståndsansökningar för brandfarlig och explosiv vara och ca 65 bygglovsärenden.

18 7 MÅL Räddningstjänsten utövar tillsyn av verksamheter som i första hand innebär risk för tredje part. Målet kan anses uppfyllt när följande resultat uppnåtts: Tillsyn av riskfyllda verksamheter sker kontinuerligt efter upprättad plan ska 120 verksamheter besökas. Tillsynen ska leda till att verksamheterna har ett skäligt brandskydd. I begreppet ingår både organisatoriskt- och byggnadstekniskt brandskydd. Påträffas brister vid en tillsyn ska räddningstjänsten följa upp att dessa åtgärdas. Kommentar: Delår 1. På grund av ökad arbetsbelastning kommer vi troligtvis inte hinna besöka 120 verksamheter. Dock så skickar vi ut tillsynsunderlag så att vi kan göra en bedömning av brandskyddet på sammanlagt 120 stycken verksamheter. Delår 2. Fram till och med var 60 tillsyner genomförda. Dock så skickar vi ut tillsynsunderlag så att vi kan göra en bedömning av brandskyddet på sammanlagt 120 stycken verksamheter. Helår genomfördes 94 tillsyner. Räddningstjänsten stängde en verksamhet, 6 verksamheter fick förelägganden, hos 63 verksamheter påtalades brister och 24 tillsyner genomfördes utan anmärkning. De tillsynade verksamheterna har ett skäligt brandskydd samt uppfyller kraven enligt Lag om brandfarlig och explosiv vara Kommentar: Ingen avvikelse (vi följer upp tills ett skäligt brandskydd är uppnått).

19 8 MÅL FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAMHETSPLAN Räddningstjänstens VP har särskilt beslutats av kommunstyrelsen då den har bäring på HP. MÅL Räddningstjänsten ska verka för att kommunens förmåga att hantera kriser och extraordinära händelser inom vårt geografiska område och i våra samhällsviktiga verksamheter ska anses vara god. Målet kan anses uppfyllt när följande resultat uppnåtts: Verka för och följa upp att åtgärderna i RSA:n genomförs av respektive verksamhet. Verka för att kontinuitetsplanering i de identifierade samhällsviktiga verksamheterna påbörjas. Medverka i samverkansform för krishanteringsfrågor i länet. Verka för en utveckling av samverkan med frivilligorganisationer och andra aktörer inom vårt geografiska område. Utbilda berörda förtroendevalda och tjänstemän i krisledning. Utbilda berörda förtroendevalda och tjänstemän i krisledning. Kommunens övergripande mål med krishanteringen under en extraordinär händelse finns beskrivna i Norrtälje kommuns krisledningsplan som är antagen av kommunfullmäktige. Kommentar: Att hinna utbilda även förtroendevalda i krisledning har under 2012 har inte kunnat genomföras då kommunen prioriterat att utbilda tjänsteman i beredskap och få denna implementerad under MÅL Räddningstjänsten ska verka för ett systematiskt säkerhetsarbete i kommunens egna verksamheter. Stödja verksamheterna i försäkringsärenden. Följa upp de skador som kommer oss till känna. Verka för att minska kommunens kostnader för väktarutryckningar med 10%. Stödja verksamheterna genom gemensamma mallar och dokument som stöd i säkerhetsarbetet. Utgöra en rådgivande expertfunktion i säkerhetsfrågor. En översyn av försäkringsskydd och säkerhet bör genomföras under Kommentar: Helår Då fastighetsavdelningen och säkerhetsenheten är inne i en omfördelningsprocess rörande ansvar för bland annat inbrottslarm kan det bli svårt att uppnå målet med minskade kostnader för väktarutryckningar under Förutsättningen för att minska antalet väktarryck är att vi ser över och byter ut larmsystem. Detta har ännu inte hunnit påbörjas. Det pågår en utredning/översyn av säkerhetsarbetet som syftar till att tydliggöra ansvar, mandat och säkerhetsarbetet. När detta är på plats kan man påbörja arbetet med gemensamma mallar som stöd för säkerhetsarbetet utifrån identifierat stödområde. Omfördelning av personella resurser samt ny debiteringsrutin för fastighetsförsäkringar är klar och börjar gälla under 2013.

20 9 MÅL Räddningstjänsten verkar miljövänligt. Målet kan anses uppfyllt när följande resultat uppnåtts: Insatser genomförs på ett miljövänligt sätt. Taktik- och metodval grundas delvis på miljöaspekter. Vid nyanskaffning av materiel ska jämförelsen mellan olika produkter ta stor hänsyn till det miljövänligaste alternativet. Räddningstjänsten utökar sin förmåga till källsortering under Kommentar: Inga avvikelser MÅL Mål med jämställdhet Ledande befattningar ska öka sin kunskap i jämställdhetsfrågor. Skapa förutsättningar så att flickor och pojkar lär sig lika mycket på räddningstjänstens skolutbildningar. Öka förutsättningarna för att skapa en mer jämställd arbetsplats. Kommentar: Räddningstjänsten deltar tillsammans med Södertörns Brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda i ett omfattande jämställdhets & mångfaldsprojekt som medfinansieras av EU:s socialfond (7,2 mkr) under två år. Se även under punkten Personal.

21 10 EKONOMI Räddning 2012 Ack budget tom vald Ack utfall tom vald Utfall mot Årsbudget Årsbudget Avvikelse månad månad % Räddning Och Säkerhet ,1% Beredskap Och Insats ,7% Risk Och Säkerhet ,6% Drift Och Teknik ,0% Myndighet Och Tillsyn ,6% Tink ,0% Total ,5% Kommentarer: Räddning och säk. Intäkter för deltagande i internationellt EU-projekt om östersjöns beredskap mot oljeolyckor ger positiv avvikelse Beredskap och Insats Överskott om ca 94 tkr. De största anledningarna till detta är att vi har svårt att rekrytera till vakanta beredskapstjänster till ytterstationerna samt att vi haft 700 timmar mindre larmtimmar än föregående år. Vi har också haft svårt att få våra beredskapsanställda att genomföra de nationella utbildningarna, både för att vara brandman men också för att bli befäl. Låg sjukskrivning endast 1% bidrar givetvis också till ett plus Risk och säkerhet. Underskottet uppstår då avgifter/intäkter för larmanläggningar sänkts i förhållande till budgeterat Drift och teknik Positiv avvikelse pga sänkta hyror och minskad kapitaltjänst Myndighet och tillsyn De kr plus beror främst på att driftkostnad för datorer inte debiterats från rätt ställe, kan vara något liknande med lönekostnaden Tink Avvikelsen ligger inom felmarginal.

22 11 Nyckeltal enligt VP 2012 För att mäta måluppfyllnad följs nedanstående nyckeltal upp varje nytt.tertial BEDÖMNINGSGRUND/INDIKATOR Utfall Utfall Mål Antal insatser minska Antal insatser bedömda som räddningstjänst enl LSO 332 el 52% 322 el 55% minska Antal insatser med brand där den hjälpsökande har lyckats åtgärda problemet i väntan på räddningstjänsten - System för u-följning saknas Antal brand i byggnad minska Antal fritidshus 11 3 minska Antal villa minska Antal flerbostadshus 5 13 minska Övriga ex, ladugård, industrier mm minska Antal svårt skadade vid brand i byggnad 1 0 minska Antal döda i brand i byggnad 2 3 minska Antal trafikolycka minska Antal svårt skadade trafikolycka minska Antal döda trafikolycka 2 5 ökad andel Antal sjukvårdsinriktade insatser Antal automatlarm, ej brand minska Mantimmar på larm totalt minska Mantimmar på larm/olyckor 7,67 minska Ankomsttid till olycksplats < 10 min < 20 min < 30 min 40% 75% 93% 38% 77% 91% 50% 70% 90% Beredskap i deltidsorganisationen till ambitionsnivå 55,6% 71,8% 75 % Genomförd övningstid: B10 Norrtälje B11 Hallstavik B12 Rimbo B13 Blidö B14 Älmsta tim 900 tim 900 tim 450 tim 780 tim Elever och kommunanställda utbildade i brandskydd Elever och kommunanställda utbildade i sjukvård Antal utbildade i bilsäkerhet (elever) Sjukfrånvaro 1,9% 1% 0 C2 (felanmälningar) minska Antal remisser/yttrande 63 Besvara alla inkomna Antal genomförda tillsyner Antal egensotare Behandla öka

23 alla ansökningar Antal remisser/yttranden, sotning 124 Besvara alla inkomna Antal behandlade LBE tillstånd 42 Behandla alla ansökningar Öva kommunens krisledningsorganisation 5 Anat utbildade förtroendevalda och tjänstemän i krisledning Kommentarer till nyckeltal: Beredskap kan inte upprätthållas till ambitionsnivån 75 % men har i jämförelse med förra året höjt oss ordentligt. 2011hade vi ambitionsnivå till ca 55,6% och i år har vi uppnått 71,8%. Det finns flera orsaker till detta där stor personalomsättning är en del och att beredskapspersonal har dagtid sina ordinarie arbeten på annan ort. Larmen har totalt minskat både till såväl antal som sammanlagd larmtid. Det anmärkningsvärda är att antalet trafikolyckor har ökat kraftigt gentemot förra året. Det har även sjukvårdsrelaterade larm gjort. Det pågår det ett arbete med att särskilja de sjukvårdsuppdrag som vi har avtal om och annan assistans till landstinget som saknar sådana. Den genomsnittliga ankomsttiden till olycksplatserna når inte upp till målet. Vi ser över möjligheterna till FIP lösning i Älmsta med en erfaren brandman istället för SL. Det är den stora anledningen till att vi har sämre siffror i år eftersom Älmsta under ett halvår 2011 åkte FIP. Detta kräver nytt fordon och utbildning. Ytterligare orsak är att det saknas ett tidssystem som mer exakt kan redogöra för våra ankomsttider. Då Rakel införs så ökar dessa möjligheter. Övning och utbildning avviker från målet med antal övade timmar. Målet beskriver bara kvantitet men vårt interna övningsdokument Förmåga vid Insats ställer kvalitativa mål som anses uppfyllda. På Blidö fungerar uppkopplingen gentemot Alarmos (rapporteringssystem) dåligt vilket gör att siffrorna inte överensstämmer med verkligheten. Här pågår det ett arbete att rätta till detta. Att endast 78 % av de planerade tillsynerna genomfördes beror på tidsbrist. Omfördelning av resurser ska ske för att målen ska nås nästa år.

24 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro BYGG- OCH MILJÖNÄMND Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2012

25 BYGG- OCH MILJÖNÄMND VIKTIGA HÄNDELSER Kontoret hanterar ca ärenden om året (belägenhetsadresser borträknat), vilket är en stor verksamhet i jämförelse med många andra kommuner i Sverige. Sedan den nya plan och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011 ligger Norrtälje kommun på topp 5 i landet i antal givna lov. Det är bara större städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping som ligger före. På avloppssidan är kommunen klart störst i landet med våra ca enskilda avlopp. Kundsatsningar E-tjänster för ansökan om bygglov, Mitt Bygge, infördes under Detta innebär bl a att det går att ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispens, anmäla åtgärder som är anmälningspliktiga enligt plan och bygglagen och beställa nybyggnadskarta via webben. När ett ärende kommer in via e-tjänsten innebär det en besparing rent administrativt varför taxan för ett ärende som lämnas in den vägen är lägre. Andelen ärenden som kommer in via e-tjänst är i nuläget ca %. Bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning har genomförts som planerat. Det samlade resultatet uppgick till index 92 för VA och 90 för bygglov (mål 88), och resultatet för frågan Hur upplevde du kontakten med handläggaren på Bygg- och Miljökontoret uppgick till index 89 för VA och 88 för bygglov (mål 85). En aktivitetsplan med anledning av resultatet i SBAundersökningen har tagits fram och planerade aktiviteter under 2012 har genomförts, bl a en mycket lyckad öppet hus kväll för företagare. Särskilda tillsynsinsatser Kontoret har under 2012 fortsatt och slutfört sin del av arbetet med EU-projektet Act 4 My Baltic Sea. Bygg och miljökontoret har bidragit med att testa tre metoder för att informera, inventera och förbättra enskilda avloppsanläggningar i kommunen. För att bl a skapa underlag till beslut om kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp har fem områden inventerats. Resultatet av inventeringarna har presenterats i rapporter. Totalt rör det sig om ca 540 fastigheter som inventerats. Antalet kontrollobjekt på livsmedelssidan har under året ökat med 35 objekt från 536 till 571 st. Kontrollprojekten har under året genomförts enligt kontrollplan. 295 verksamheter har besökts i form av revision/inspektion, 349 st kontroller har genomförts och 55 verksamheter varit föremål för uppföljande kontroll. Tillsynen gällande hälsoskydd har bedrivits på 18 förskolor inga allvarliga anmärkningar påträffades. Förorenad mark I slutet av 2012 hade Länsstyrelsen 764 registrerade markföroreningsobjekt i Norrtälje kommun. Tio av dessa objekt har den högsta riskklassen, Riskklass 1 och sexton av dessa objekt har tilldelats Riskklass 2. Riskklass 1 innebär att objektet bedöms utgöra en mycket stor risk för negativa effekter för människa och/eller miljön och Riskklass 2 innebär att objektet bedöms utgöra stor risk för negativa effekter för människa och/eller miljön. Under 2012 har nio nya ärenden rörande förorenad mark påbörjats. Ett av dessa ärenden har inneburit sanering av ett av kommunens Riskklass 2 -objekt, ett tungmetallsgjuteri i de centrala delarna av Norrtälje stad. Under året har även den sista saneringsinsatsen genomförts vid Tomta såg, Väddö, ett ärende påbörjat 2007 och som även det berör ett av kommunens Riskklass 2 -objekt.

26 Kartproduktion mm Framställning av nybyggnadskartor och utsättning av nybyggnad har verkställts inom bl.a. kv Niord, Phaeton, Dolomiten och Graniten för bostäder, kv Biotiten till förskola samt kv Storsten, Flygfyren och Hinderbanan för industri/handel. Grundkartor till detaljplan har upprättats i Norrtälje över bl.a. Södra infarten samt Solbacka Trädgård Östra och Västra Färsna för bostäder. Vidare över Brevik för utökad byggrätt samt för Dragracingbana utanför Hallstavik, över Kapellskärs hamn och Älmsta centrum. Även en grundkarta över Smedsmora by har tagits fram. Flygfotografering och flygskanning av en yta som sammanlagt motsvarar c:a ha genomfördes under våren över bland annat Rådmansölandet och Bergshamra. Syftet var att täcka området för kommunens VA-utbyggnad. Även tätorterna Norrtälje, Rimbo, Hallstavik, Älmsta, Grisslehamn, Herräng, Rånäs och Svanberga ingick i fotograferingen. Uppdraget utföres genom en ramavtalsupphandling där länets samtliga kommuner deltar. Arbetet att mäta in gränspunkter utanför kommunens tätorter för omräkning till ett länstäckande koordinatsystem har fortsatt under året All lägesbunden information inom fotograferingsområdet kommer inom något år att redovisas i samma system. Belägenhetsadresser Projektet med belägenhetsadresser inom kommunen fortgår planenligt och skall av avslutas i halvårsskiftet Vid slutet av året hade vi drygt 6100 adressplatser kvar enligt Lantmäteriets databas. I verkligheten är dock antalet adressplatser som kräver en belägenhetsadress färre då en fastighet kan inrymma flera byggnader som inte nödvändigtvis behöver en belägenhetsadress. Kvar att åtgärda är bland annat dublettnamn, de stora vägarnas adressättning samt genomgång av tätorternas eventuella brister i adressättning eller numrering.

27 MÅLUPPFYLLELSE Bygg- och miljönämndens arbete med kommunfullmäktiges mål har i princip löpt enligt plan. Samtliga aktiviteter som planerades under 2012 har genomförts. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer 1. Resultatet i bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall minst uppgå till index 88. Mäts och redovisas första halvåret Att e-tjänster införs enligt plan. Mäts och redovisas vid årets slut. 3. De tjänstegarantier som bygg- och miljökontoret har skall uppfyllas. Detta mäts och kommenteras i samtliga delårsbokslut 4. Resultatet av frågan Hur upplevde du kontakten med handläggaren på Bygg- och Miljökontoret i bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall uppgå till minst index 85. Mäts och redovisas första halvåret Att en aktivitetsplan med anledning av resultatet i SBA-undersökningen har tagits fram. När ovanstående 5 pkt uppfyllts bedöms målet som uppnått. Aktiviteter för att nå målet: Bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall genomföras. E-tjänster Mitt Bygge skall införas under året. En aktivitetsplan utifrån resultatet i Stockholm business alliance (SBA) -undersökningen skall tas fram under året. Kommentarer och analys Bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning har genomförts som planerat. Det samlade resultatet uppgick till index 92 för VA och 90 för bygglov (mål 88), och resultatet för frågan Hur upplevde du kontakten med handläggaren på Bygg- och Miljökontoret uppgick till index 89 för VA och 88 för bygglov (mål 85). E-tjänster för bygglov Mitt Bygge har införts. Aktivitetsplan med anledning av resultatet i SBA-undersökningen har tagits fram. De åtgärderna som i handlingsplanen planerades för 2012 har genomförts.

28 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Befolkningen i Norrtälje kommun ska kontinuerligt öka. Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer Målet bedöms som uppnått om utlovade tjänstegarantier hålls och handlingsplanen för utökad kartproduktion är klar. Aktiviteter för att nå målet: Hantera ärenden snabbt och korrekt, enligt utlovade tjänstegarantier. Delta i översiktsplanearbetet. Hantera planremisser skyndsamt. Upprätta primärkartor som underlag till detaljplaner och inom verksamhetsområden för kommunalt VA. Ajourföra primärkartor som underlag till detaljplaner och inom verksamhetsområden för kommunalt VA. Handlingsplan kartproduktion. Upprätta grundkartor som underlag till detaljplaneändringar vid VA-anslutning. Kommentarer och analys Målet för ökad befolkning i verksamhetsplanen genom kartförsörjning inom tätorter med primärkarta har kunnat uppnås. En handlingsplan för kartförsörjning över områden med fritidsbebyggelse är upprättad samt flygfotografering och flygskanning genomförd där kommunal VA-anslutning ger möjlighet till utökad byggrätt. Tjänstegarantier för bygglov/förhandsbesked och avlopp bedöms som uppfyllda under perioden. Handlingsplanen för utökad kartproduktion har tagits fram. Bygg- och miljökontoret har dessutom nu fått flygbilderna från den stora flygfotograferingen levererade och ett ärende om produktion av primärkarta över stora delar av kommunen har hanterats. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska öka. Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer Bygg- och miljönämnden har inte för avsikt att mäta målet. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Andelen av befolkningen som arbetar ska öka och utanförskapet på arbetsmarknaden ska minska. Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer Målet bedöms som uppnått när aktivitetsplanen är klar. Aktiviteter för att nå målet: För att förbättra förutsättningarna för ett ökat företagande i kommunen skall en aktivitetsplan utifrån resultatet i Stockholm business alliance (SBA) -undersökningen skall tas fram under året. Kommentarer och analys En aktivitetsplan har tagits fram. De åtgärder som planerades under 2012 har genomförts.

29 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Norrtälje stads attraktionskraft ska öka. Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer Målet bedöms som uppfyllt ifall de bygglov som lämnas inom stadskärnan under 2012 stämmer med bevarandeprogrammet samt klarar de utlovade tjänstegarantierna. Aktiviteter för att nå målet: Bevarandeprogrammet för Norrtälje stadskärna skall övervakas både i bygglovsärenden och i detaljplaneärenden. Arbetet med detaljplaner i Norrtälje stad prioriteras högre än övriga detaljplaner. Kommentarer och analys Bygg- och miljökontoret har hittills under året klarat uppställda tjänstegarantier och de bygglov som givits i stadskärnan bedöms följa bevarandeplanen. Detaljplaner i Norrtälje stad har prioriterats.

30 PERSONAL Nämndens mål: Bygg- och miljökontoret skall upplevas som en attraktiv arbetsplats. Aktiviteter för att nå målen: Resultatet i den årliga medarbetarundersökningen skall uppnå minst index 67. Samtliga anställda skall ha en dokumenterad kompetens och utvecklingsplan. Rapporteras vid årets slut. Sjukfrånvaron understiger 5 %. Mäts/ Rapporteras vid samtliga delårsbokslut. Analys och kommentarer Resultatet i den årliga medarbetarundersökningen uppgick till index 66 för Bygg- och miljökontoret sammantaget. Vid samtliga medarbetarsamtal, vilka hålls 1 ggr per år, dokumenteras kompetenser och utveckling för framtiden. Sjukfrånvaron var under 2012 i snitt 2,1 % vilket är en låg siffra och innebär en minskning jämfört med 2011 (2,8 %). Under året har den totala frånvaron motsvarat drygt 4,4 tjänster varav 1,2 tjänster avser sjukfrånvaro, 1,3 tjänster för föräldraledigheter, 0,5 tjänst enskilda angelägenheter och 1,4 tjänster utgör vakanser.

31 EKONOMI Driftbudget Driftbudget tkr Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse utfall/budget Utfall 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommentarer och analys Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott med tkr jämfört med budget för år Intäkterna blev tkr högre än beräknat och då står bygglov, hälsoskydd och livsmedel för merparten med tkr, tkr och 606 tkr. Till detta kommer mät- o kart (65 tkr), ledningen (-164,8 tkr) samt staben (-48 tkr). Utgifterna (kostnaderna) blev lägre i jämförelse med budgeterat med tkr där lönerna står för tkr och övriga kostnader för tkr. De lägre lönekostnaderna beror på sammanlagt 1,4 vakanta tjänster, 1,3 tjänster för föräldraledigheter 0,5 tjänster enskilda angelägenheter och delvis på 1,2 tjänster för sjukfrånvaro. I kostnadsöverskottet ingår också kontorets två projekt Rådmansö med 650 tkr och Adressprojektet med 678 tkr. Orsaken till överskotten i dessa beror på överföringar från tidigare år. Begäran om överföring av överskottet till 2012 års budget kommer att ske enligt tidigare avisering. Driftbudget per verksamhet tkr Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse utfall/budget Utfall 2011 Nämnd Sekreterare Bygglov Mät- o kart Miljö-o hälsoskydd Livsmedel Miljövård Ledning Stab Kommentarer och analys Nämndens överskott beror bland annat dels på att arvoden har varit lägre med 64 tkr samt en post för oförutsedda kostnader 75 tkr som inte har använts. Bygglovenhetens överskott beror till största delen på att intäkterna från den nya taxan blev högre än beräknat. Då lagstiftningen är helt ny sker en succesiv anpassning till det nya, vilket innebär att fler tjänster för lovprövningen kommer att införas allt eftersom behov finns (och kan finansieras med intäktsmedel). Till detta kommer också en intäktspost om tkr för startbesked vilket är en arbetsuppgift som utförs först när byggnationen påbörjas. Denna intäktspost har därför förts över till år I mät- och kartverksamhetens överskott ingår tidigare nämnda adressprojekt med 678 tkr. Resterande härrör till en vakant tjänst med 550 tkr. Den vakanta tjänsten kommer att besättas under Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens överskott innehåller en intäktsökning med tkr samt minskade personalkostnader med 240 tkr. I överskottet för livsmedelsenheten ingår en intäktsökning om 607 tkr samt vakant tjänst med 366 tkr. Intäktsökningen beror på att livsmedelsanläggningarna har klassats om enligt den nya taxan och det kommer att ta lite tid innan verksamheten har anpassat sig till förändringen. I ledningens överskott ingår bland annat Rådmansöprojektet med 650 tkr, utbildningskostnader motsvarande 270 tkr vilka har bokförts på andra verksamheter, en outnyttjad post för oförutsedda kostnader om 342 tkr samt några mindre poster.

32 Stabens underskott beror dels på att kostnaderna för inhyrd administrativ personal blev högre än budgeterat med 534 tkr då bland annat en tjänst flyttades över till KSK. Personalkostnaderna blev samtidigt 451 tkr lägre än budgeterat. Sammanlagt blev sedan intäkter lägre med 43 tkr och övriga kostnader högre med 89 tkr. Investeringsbudget Utfall 2012 Budget 2012 Investeringar tkr Inkomster Utgifter Flygfotografering Nettoinvesteringar Kommentarer och analys I investeringsbudgeten ingår 350 tkr för verksamhetens instrument mm. År 2012 ingår också ett extra anslag om tkr avsett för flygfotografering Då flygfotograferingen blev försenad har också efterarbetet försenats. Detta innebär att kontoret inte har använt hela anslaget. Eftersom arbetet kommer att fullföljas under 2013 kommer en begäran om överflyttning av resterande anslag om 942 tkr till 2013 års anslag. FRAMTID På Bygg- och miljökontoret arbetar idag ca 60 st personer med bl a tillstånd, tillsyn och en del kommunövergripande projekt såsom t ex belägenhetsadresser, kartproduktion och inventeringar av avlopp i anslutning till kommunens va-utbyggnadsplaner. Belägenhetsadressprojektet kommer att slutföras i halvårsskiftet 2013, och därefter övergår verksamheten till att ajourhålla adressregistret. Kontoret hanterar ca ärenden om året (belägenhetsadresser borträknat), vilket är en stor verksamhet i jämförelse med många andra kommuner i Sverige. Sedan den nya plan och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011 ligger Norrtälje kommun på topp 5 i landet i antal givna lov. Det är bara större städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping som ligger före. På avloppssidan är kommunen klart störst i landet med våra ca enskilda avlopp. Med en sådan stor verksamhet är det viktigt att ständigt fundera kring hur vi kan hålla koll på våra leveranser och hur effektiviteten och kvaliteten kan öka. På kort sikt kan en svag konjunktur leda till ett avtagande tryck på verksamheten. Inom de närmaste åren bedöms det dock finnas ett behov av att utöka verksamheten. Inom flera delområden kan utökningen finansieras med taxeintäkter. Detta gäller inte för att ajourhålla adressregistret eller för att på kort sikt driva vidare uppdraget om utökad kartproduktion. Bygg- och miljökontoret har under lång tid arbetat för att förbättra företagsklimatet kopplat till vår verksamhet. Vi mäter vad våra kunder tycker om hur vi sköter verksamheten dels genom egna kundundersökningar riktat mot både företag och privatkunder, dels genom att delta i Stockholms business alliance kundundersökningar riktade mot företag. Vi har gjort stora förbättringar som t ex drastiskt minskade handläggningstider, utökade möjligheter att komma i kontakt med oss genom spontanbesök och utökade telefontider, vi har satsat resurser på informationsmaterial mm. Detta till trots kan vi konstatera att våra satsningar inte fullt ut fått genomslag hos våra företagare, privatkunderna är mycket mer nöjda med oss. Detta är en av utmaningarna som verksamheten står inför. Dels måste vi bli bättre på att visualisera våra resultat, både intern och externt, dels måste vi satsa på att ytterligare modernisera vår interaktion med kunder och medborgare. Projektet superservice är vår ledstjärna för att komma vidare i utvecklingsarbetet.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro SOCIALNÄMND Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2012

49 SOCIALNÄMND INLEDNING Socialnämnden fullgör kommunens åtaganden i huvudsak enligt socialtjänstlagen (SoL). Verksamheter som ingår i nämndens förvaltning är: Ekonomiskt bistånd Budget- och skuldrådgivning Missbruks- och övrig vuxenvård Insatser för barn och unga Flyktingmottagning Arbetsmarknadsåtgärder Säkerhetsprogrammet Familjerätt VIKTIGA HÄNDELSER Det har varit mycket stora volymökningar inom avdelningen för barn och unga myndighetsutövning. Den nya avdelningen arbetsmarknad och integration har startat upp sin verksamhet och även flyttat till nya lokaler på Hantverkaregatan i Norrtälje. En öppen mottagning avseende budget- och skuldrådgivning påbörjades under 2012 på stadsbiblioteket i Norrtälje. Slussen är en öppen verksamhet som startades i november och som riktar sig till personer som är på väg in i den dagliga verksamheten Fabriken och som behöver stöd i sin strävan att uppnå drogfrihet. Det är svårt att få tag på alternativa bostäder till utsatta grupper vilket i hög grad påverkar samtliga ansvarsområdens möjligheter att nå målen och arbeta effektivt i förhållande till såväl lagstiftning som ekonomi. Ett arbete med att införa skanning av handlingar inom samtliga avdelningar på Socialkontoret har påbörjats.

50 MÅLUPPFYLLELSE Måluppfyllelse redovisas i särskild bilaga, Måluppfyllelse 2012 Socialnämnden. PERSONAL Socialkontoret har inom samtliga avdelningar svårigheter att rekrytera och behålla personal med rätt utbildning och erfarenhet. Detta trots att kontoret har ett utvecklat samarbete med Högskolan i Gävle och Sköndalsinstitutet samt att satsningar har gjorts på utbildning och mentorskap. På grund av att arbetsbelastningen varit mycket hög och då det har varit svårt att rekrytera socialsekreterare har kontoret tvingats hyra in personal för att klara verksamheten. Inom kontorets avdelningar har olika utbildningsinsatser genomförts under 2012: Högskoleutbildning Utredningsarbete i den sociala barn- och ungdomsvården 7,5 poäng är påbörjad CRA (community reinforcement approach) som är en missbruksbehandling som baseras på kognitiv beteendeterapi. Systematiskt familjeperspektiv en utbildning i syfte att utveckla en gemensam grundsyn och språkbruk där målet är att utveckla medarbetarnas olika specialiteter, lära känna dessa hos varandra och därmed öka möjligheten att skapa smarta och framgångsrika helhetslösningar. Under 2012 har det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklats genom att riskinventeringar har genomförts, rutiner som syftar till att undvika hot- och våldssituationer har förbättrats samt att rutiner vid introduktion av nya medarbetare har förbättrats. EKONOMI Driftbudget Driftbudget tkr Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse utfall/budget Utfall 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommentarer och analys Socialkontoret redovisar ett underskott med 29,8 mnkr för Det stod klart tidigt på året att det skulle komma bli ett underskott på Socialkontoret och då framför allt inom verksamheterna ekonomiskt bistånd och myndighetsutövning barn och unga. Det är också dessa verksamheter som står för underskottet. I november tillsattes en utredning av kommunstyrelsekontoret för att granska underskottet närmare och då framför allt granska avdelningen myndighetsutövning barn och unga. Utredningen visade att Socialkontoret har fler placeringar men också en hög andel särskilt krävande placeringar som genererar höga kostnader.

51 Driftbudget per verksamhet tkr Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse utfall/budget Utfall 2011 Politisk verksamhet Alkoholtillstånd mm Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn Familjehemsvård vuxna Familjehemsvård barn Öppna insatser vuxna Öppna insatser barn o ung Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd Familjerätt totalt Flyktingmottagande Sysselsättningsåtgärder Bostadsverksamhet Ledning och adm Kommentarer och analys Antal vuxna missbrukare har minskat något jämfört med Däremot har insatserna jämförelsevis varat under längre tidsperiod för respektive placering. Under 2012 har Socialkontoret haft ett ökat antal placeringar där kostnaderna delats med Tiohundranämnden. Verksamheterna redovisar sammantaget ett underskott om 0,6 mnkr. Heldygnsvård för barn och unga visar ett större underskott om 24,4 mnkr dels på grund av ett ökat antal ärenden samt fler krävande ärenden som har genererat höga kostnader. Utbetalning av ekonomiskt bistånd har ökat under 2012 och redovisar ett underskott med 5,6 mnkr. Det är framför allt gruppen helt arbetslösa som har ökat mest, men även gruppen sjukskrivna med och utan ersättning har ökat. Investeringsbudget Utfall 2012 Budget 2012 Investeringar tkr Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Kommentarer och analys De investeringar som har gjorts under året är inköp av kontorsmöbler till verksamheterna.

52 FRAMTID Socialnämnden står inför stora utmaningar. För att klara de ökade krav som ställs på socialtjänsten via en skärpt lagstiftning och ökande behov krävs en fortsatt utveckling. Det är av stor vikt för Socialnämnden att ytterligare förbättra och utveckla samarbete och samverkan med myndigheter och privata aktörer men även med kommunens övriga förvaltningar. Detta för att Socialnämnden på bästa sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag. En utveckling av arbetet med personalförsörjningsfrågorna är angelägen och en samverkan med kommunens HR-avdelning kommer att påbörjas inom kort. En översyn av utrednings- och biståndshandläggarfunktionen inom ansvarsområdet Individ- och familjeomsorg socialpsykiatri/lss pekas ut som ett angeläget förbättringsområde i den särskilda utredning som genomförts i november 2012, med anledning av Socialnämndens budgetunderskott.

53 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro MÅLUPPFYLLELSE 2012 SOCIALNÄMNDEN

54 2 MÅLUPPFYLLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Indikator Medborgare som har kontakt med socialförvaltningen ska få en god service och bli respektfullt och professionellt bemötta. Det ska vara lätt att komma i kontakt med socialförvaltningen. Socialnämndens mål för Kund Varje verksamhet ska ha tydliga rutiner för tillgänglighet. Uppföljning Samtliga avdelningar har ett system med mottagningstelefon med fasta telefontider då kunder kan komma i kontakt med de olika avdelningarnas verksamheter. Socialnämndens mål för Kund Varje verksamhet ska ha tidsgarantier. Uppföljning: Avdelningarna har olika tidsgarantier. Dels i form av rutiner gällande bl.a. när en klient ska erbjudas tid för nybesök och rutiner för att kontakta en klient som lämnat meddelande. Dels i form av rutiner för när ett inkommet ärende senast ska delas ut till en handläggare. Vidare finns lagreglerade tidsgarantier såsom att en s.k. skyddsbedömning ska göras samma dag eller senast dagen efter en anmälan om oro för barn inkommit, att en förhandsbedömning ska vara genomförd inom två veckor från det att en anmälan om oro för barn inkommit samt att en barnutredning ska vara slutförd senast inom fyra månader. Socialnämndens mål för Kund Antalet e-tjänster ska öka. Uppföljning I december 2012 har förvaltningen inlett ett samarbete med Superservice för att utveckla e-tjänster inom förvaltningen. Arbetet kommer att fortsätta under 2013 i syfte att förbättra informationen till brukarna och utveckla e-tjänster. Socialnämndens mål för Kund Förvaltningen ska genomföra kundundersökningar med början Uppföljning På grund av hög arbetsbelastning samt oroligt budgetläge under 2012 har brukarundersökning inte kunnat genomföras. Brukarundersökningen kommer istället att genomföras under februari månad Kommentar måluppfyllelse Kund Förvaltningen har under året förbättrat rutinerna för tillgänglighet och information.

55 Indikator Tillståndsenheten ska genom dialog, information och tillsyn arbeta för en trygg och säker restaurangmiljö i Norrtälje kommun då tillståndsinnehavarna bedriver verksamheten enligt alkohollagen. Handläggningen ska präglas av kompetens, effektivitet och rättssäkerhet. Socialnämndens mål för Tillståndsenheten Verksamhetens NKI ska uppgå till minst 75. Uppföljning Någon uppföljning gällande detta mål har inte varit möjlig, då resultat av verksamhetens NKI inte har rapporterats till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). 3 Socialnämndens mål för Tillståndsenheten Innehavare av serveringstillstånd ska årligen erhålla minst 4 informations- och tillsynsaktiviteter. Uppföljning Under 2012 har SRMH erbjudit samtliga innehavare med serveringstillstånd utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Information om bl.a. restaurangrapporteringen har skickats till samtliga verksamheter. Kontroll av ekonomisk skötsamhet har genomförts av såväl alkoholförsäljning samt tobaks- och folkölsförsäljning. Kontroll av förekomst i polisens belastningsregister har genomförts. Under året har ca 60 tillsynsbesök gjorts varav 19 på sen kvällstid. Socialnämndens mål för Tillståndsenheten Verksamhetsutövare som bedriver försäljning av folköl, tobak samt receptfria läkemedel ska årligen erhålla minst 1 tillsynsaktivitet. Uppföljning 27 av totalt 91 anmälda verksamheter med försäljning av folköl och tobak har haft tillsyn under året. Kontroll av ekonomisk skötsamhet har genomförts av såväl alkoholförsäljning som tobaks- och folkölsförsäljning. Samtliga verksamheter som säljer vissa receptfria läkemedel har haft kontroll. Kommentar måluppfyllelse Tillståndsenheten Avdelningschefen för tillståndsenheten bedömer att alla mål har uppfyllts med reservation för NKI. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Andelen av befolkningen som arbetar ska öka och utanförskapet på arbetsmarknaden ska minska. Indikator Medborgare som har behov av stöd och hjälp för att komma ut i egen försörjning, i arbete eller i utbildning, ska få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Socialnämndens mål för avdelningen Arbetsmarknad och integration En genomförandeplan avseende verksamhetsår 2013 upprättas för avdelningen för arbetsmarknad och integration. Uppföljning Under 2012 har avdelningen arbetat med genomförandeplanen och tagit fram mål för avdelningen till VP 2013.

56 4 Socialnämndens mål för avdelningen Arbetsmarknad och integration Alla arbetslösa som uppbär försörjningsstöd, arbetslösa personer år under de första 90 dagarna av arbetslöshet samt flyktingar som genomgått introduktion ska erbjudas sysselsättning eller kompetenshöjande insatser (ev. med tidsgaranti). Uppföljning Arbetsmarknadsavdelningen arbetar framför allt på uppdrag av avdelningen försörjning, råd och stöd. De ungdomar mellan år som kommit till avdelningen är de som bedöms stå långt från arbetsmarknad och behöver andra insatser än arbetsförmedlingens. Övriga ungdomar som bedöms vara jobbfärdiga hänvisas direkt till AF. Därför har avdelningen inte kunnat arbeta med alla arbetslösa ungdomar år och därmed inte nått målet. Kommentar måluppfyllelse avdelningen Arbetsmarknad och integration Bedömningen är att de mål som fanns för avdelningen i VP 2012 i stor utsträckning har uppnåtts. Indikator Medborgare ska erbjudas möjlighet att leva ett liv utan missbruk genom att få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Socialnämndens mål för avdelningen Missbruk och beroende Större andel av de personer som beviljas insats ska uppleva att de har en bättre livskvalitet 2013 jämfört med Uppföljning Någon mätning har inte skett under Kommentar måluppfyllelse avdelningen Missbruk och beroende Mot bakgrund av att avdelningen under året har bytt personal i hög utsträckning samt då ny personal ej har behörighet att utföra utredningar med ASI har någon siffra för 2012 inte varit möjlig att få fram. Under 2013 kommer denna mätning istället att ske i brukarundersökningen. Ett förbättrat samarbetsklimat vad gäller beroenderådgivningen och den psykiatriska öppenvården samt med sjukvårds- och omsorgskontoret gör att klienter erbjuds tillgång till bättre anpassade insatser. Öppenvården Garbo införde under hösten Slussen. Slussen är en öppen verksamhet som riktar sig till personer som är på väg in i den dagliga sysselsättningen på Fabriken och som behöver stöd i sin strävan att uppnå drogfrihet för att kunna skrivas in på Fabriken. Indikator Barn och ungdomar som har behov av stöd och hjälp ska få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning utredningsenheten Samtliga utredningar ska vara genomförda inom 4 månader från beslut om utredning. Uppföljning Under perioden 1/ /8-12 har 336 utredningar öppnats. Av dessa var 96 ej avslutade inom fyra månader.

57 5 Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning utredningsenheten Genomförandeplan ska finnas i samtliga ärenden där insats beviljats. Uppföljning Under 2012 har insats beviljats i 215 ärenden. I 65 av dessa ärenden saknades genomförandeplan. Kommentar måluppfyllelse barn och unga myndighetsutövning utredningsenheten Vad avser målet gällande utredningstid får anges att en stor del av de utredningar som inte har avslutats inom fyra månader avser ärenden där den praktiska ärendehandläggningen har avslutats inom fyra månader, men där reglerna om kommunicering av utredningsmaterial med vårdnadshavare innebär att utredningen inte har kunnat avslutas inom fyra månader. Målet kvarstår för Vad avser målet gällande genomförandeplan har detta inte kunnat uppnås och även detta mål kvarstår för Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning familjevårdsenheten Samtliga familjehemsplacerade barn ska klara skolan med godkända betyg. Uppföljning Vid uppföljningen inför delår 2 hade familjevårdsgruppen fastställt en rutin för att följa upp familjehemsplacerade barns skolgång. Rutinen har inte fungerat tillfredsställande varför någon uppföljning av målet gällande familjehemsplacerade barns betyg inte är möjlig. Kommentar måluppfyllelse barn och unga myndighetsutövning familjevårdsenheten En arbetsgrupp har nu tillsatts med uppgift att utifrån nyligen ikraftträdda bestämmelser i SoL och LVU, samt nya föreskrifter från Socialstyrelsen skapa tydliga rutiner kring uppföljning av placerade barns situation. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning Ett lokalt samverkansavtal med BUP och TioHundra ska upprättas. Uppföljning Något avtal har ännu inte upprättats. Indikator Familjerättens verksamhet ska präglas av ett starkt barnperspektiv. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning familjerättsenheten I samtliga vårdnadsutredningar som utförs på tingsrättens uppdrag ska barnets röst synliggöras i förvaltningens förslag till utgång i målet. Uppföljning Beskrivning av rutin: Enskilda samtal genomförs med alla barn från 6-7 års ålder under förutsättning att föräldrarna ger sitt samtycke. Yngre barn träffar familjerättssekreterarna hos föräldrarna och på förskolan. Det brukar totalt bli mellan 4 till 6 möten med barnet. När umgänget med en av föräldrarna sker med umgängesstöd, närvarar familjerättssekreterarna vid umgänget en stund för att få en uppfattning om samspelet mellan barn och förälder.

58 6 Resultat 2012: Av 22 avslutade utredningar har enskilda samtal genomförts med 11 barn. En förälder lämnade inte samtycke till enskilt samtal. Möte med det barnet har skett vid hembesök. Övriga 11 barn är under 6 år och hembesök och besök på förskolan har gjorts som underlag till att framföra barnets röst. Kommentar måluppfyllelse avdelningen Barn och unga myndighetsutövning familjerättsenheten I samtliga utredningar har barnets röst framkommit men barnets åsikt kan synliggöras tydligare i analysen och bedömningen i utredningen. Arbete med detta fortsätter under Indikator De barn, ungdomar och deras föräldrar som har behov av stöd och hjälp ska få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör där insatserna ska främja ett aktivt föräldraskap. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga öppenvård Minst tre av fyra ska uppleva att det varit lätt att finna och få stöd och hjälp av avdelningen för barn och unga öppenvård. Uppföljning Någon mätning av detta har inte skett under En rutin för att mäta detta med hjälp av dokument i BBIC ska införas under Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga öppenvård Minst tre av fyra av dem som fått stödinsatser ska uppleva att de uppnått förbättring i sin livssituation. Uppföljning Någon mätning av detta har inte skett under En rutin för att mäta detta med hjälp av dokument i BBIC ska införas under Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga öppenvård Skriftliga samarbetsrutiner mellan nämndens myndighetsutövning och öppenvård avseende barn och unga ska utarbetas. Uppföljning Skriftliga samarbetsrutiner i form av remissförfarande och uppföljning har upprättats mellan nämndens myndighetsutövning och öppenvården. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga öppenvård Etablera en fast form för regelbunden samverkan med Preventionsenheten inom Trygg i Norrtälje. Uppföljning Från höstterminen 2012 är det två kontaktpersoner från öppenvården som regelbundet träffar preventionsenheten och öppenvårdens avdelningschef är numera fast representant för både öppenvården och socialförvaltningen i TiNk-rådet (Trygg i Norrtälje kommun). Kommentar måluppfyllelse avdelningen Barn och unga öppenvård Satsningen under året har varit att utveckla samarbetet med myndighetsavdelningen samt att nå ut med information om Öppenvården till externa samarbetspartners och medborgare. Inom avdelningen har fokus legat på sammanhållning och struktur. En gemensam fortbildning/handledning startade under hösten, för att fullföljas under våren, på temat grundläggande systemorienterat perspektiv i arbete med individer, par och familjer. Målet är att kunna använda sig av ett systemorienterat synsätt i sitt arbete och att

59 7 medarbetarna i Öppenvården ska få ett gemensamt språk att utgå ifrån. På så vis kan vi motverka stuprör inom avdelningen och istället erbjuda ett brett och flexibelt arbetssätt i Rodret. Indikator Medborgare som har behov av stöd och hjälp för att få boende och uppnå egen försörjning ska få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör där Socialförvaltningen särskilt beaktar barns behov. Socialnämndens mål för avdelningen Försörjning, råd och stöd Andelen personer som uppbär försörjningsstöd mer än 6 månader ska minska 2012 jämfört med Uppföljning Med hänsyn till att ett nytt verksamhetssystem inrättades under 2011 har någon exakt mätning av detta mål inte kunnat göras. Den mätning som ändå har gjorts indikerar en marginell ökning. Socialnämndens mål för avdelningen Försörjning, råd och stöd Verksamheten ska som utredningsmetod testa Socialstyrelsens förslag till standardiserad intervjumetod. Uppföljning Verksamheten har deltagit i en första testning av socialstyrelsens förslag till standardiserad utredningsmetod under 2012 och kommer även att delta i den andra testomgången Socialnämndens mål för avdelningen Försörjning, råd och stöd Ingen i Norrtälje kommun ska stå utan boende Uppföljning Alla personer som har saknat tak över huvudet och vänt sig till socialtjänsten och ansökt om bistånd till akut boende har beviljats detta. Socialnämndens mål för avdelningen Försörjning, råd och stöd Utbudet av alternativa boende ska utökas Uppföljning Socialkontoret har av Roslagsbostäder tilldelats ytterligare bostäder till alternativt boende. Kommentar måluppfyllelse avdelningen Försörjning, råd och stöd Bedömningen är att avdelningen har uppnått målen med undantag för målet gällande antal personer som uppbär försörjningsstöd längre än 6 månader. Detta bedöms till stor del bero på att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har ökat under 2012.

60 Indikator Socialförvaltningen ska ha en personal med rätt kompetens som upplever att de ges möjlighet att påverka och utvecklas i sitt arbete. Socialnämndens mål för Personal Antalet sjukdagar inom förvaltningen ska minska 2012 jämfört med Uppföljning Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid från personalbokslut: 2011: 5,9 2012: 4,7 8 Socialnämndens mål för Personal Vid personalenkät 2012 upplever högre andel av personalen vid socialförvaltningen att de ges möjlighet till egen kontroll över sitt arbete än vid personalenkät Uppföljning Mätning av upplevelse av egen kontroll över sitt arbete i personalenkät: 2011: 53 % 2012: 58 % Socialnämndens mål för Personal Vid personalenkät 2012 anser minst 65 % av personalen vid socialförvaltningen att de får den kompetensutveckling som behövs för att klara arbetet på ett bra sätt. Uppföljning 2011: 39 % 2012: 56 % Kommentar måluppfyllelse Personal De första två målen har uppnåtts. Däremot har det tredje målet avseende kompetensutveckling inte uppnåtts även om betydligt fler av personalen 2012 anser att de får den kompetensutveckling de behöver för att klara arbetet på ett bra sätt än vid mätning 2011.

61 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro Barn- och skolnämnden Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2012

62 BARN-OCH SKOLNÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER Nedan följer en redovisning av viktiga händelser som på olika sätt påverkat verksamheterna under år Kvalitetsöversyn För att kunna tillgodose skollagens krav på en likvärdig skola har en kvalitetsöversyn av kommunens skolor genomförts. Förvaltningsledningen mötte under hösten personal och medborgare i en dialog om vad skollagens krav innebär. Arbetet fortsätter under våren Ny skolskjutsupphandling Upphandlingen av skolskjuts avslutades, och nya skolskjutsturer kom igång inför höstterminen. Turerna följer de regler och riktlinjer som har fastställts för skolskjutar i Norrtälje kommun. Omläggningen har bland annat fått till följd att några elever som tidigare åkt med skolskjutsen utan att vara berättigade inte längre omfattas av turerna. För dessa elever gäller övergångsbestämmelser. Ingen elev ska behöva byta skola på grund av omläggningen. Vid sidan av de turbundna resorna har upphandling skett av taxiresor för elever som inte kan åka med ordinarie skolskjutsturer. Behovet av taxiresor har visat sig större än beräknat. En kompletterande upphandling av taxiresor har påbörjats. Digitalt lärande Satsning på digitalt lärande är igång. Under vårterminen fick elever i behov av särskilt stöd tillgång till egna bärbara datorer, och under hösten fick samtliga lärare egen dator, samt eleverna i årskurs 7 och 8. En intensivsatsning på grundläggande IT-utbildning för alla lärare drogs igång och kommer att pågå under hela läsåret. Samtidigt påbörjas en utbildning i hur IT kan användas i undervisningen, (LearnIT 24) i syfte att nå högre måluppfyllelse. Betyg i årskurs 6 och 7 Höstterminen 2012 fick elever i årskurs 6 och 7 betyg för första gången. Kommunen anordnade central fortbildning/föreläsning för berörda lärare och Skolverket genomförde även konferenser/fortbildning för lärarna. Lärarlegitimation Skolverket sköt upp kravet på lärarlegitimation till 1 december Legitimationskravet innebär att lärare måste inneha legitimation för att bli tillsvidareanställd. Kommunen har gjort en kartläggning av lärarnas ämnesbehörighet. Nästa steg är att utforma en strategisk personal- och komptensförsörjningsplan för pedagogisk personal i kommunen. Den 30 juni 2015 ska alla lärare som är anställda i kommunen inneha lärarlegitimation och vara behöriga i de ämnen som de undervisar i.

63 Satsning på skolbibliotek Med anledning av Skollagens nya krav, som bland annat innebär att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek, tillfördes skolorna extra medel i syfte att utveckla skolbiblioteksverksamheten. Alla skolor fick i uppgift att utforma en skolbiblioteksplan. Satsning på rektors pedagogiska ledarskap Tillsammans med Roslagens Sparbank påbörjade kommunen en satsning på rektorernas personliga ledarskap. Satsningen fortsätter under år Kunskapssatsningen Kommunens kunskapssatsning gick in på sitt sista år. Av skolornas kvalitetsredovisningar framgår att mycket har hänt under de senaste åren när det gäller planering och uppföljning av elevernas lärande mot läroplanens kunskapskrav. Resultaten på nationella ämnesproven i årskurs 3 och 6 visade eleverna i Norrtälje lyckades nå mycket bra resultat. Redovisning av resultatet av kunskapssatsningen kommer att ske som ett eget ärende under våren. Satsning på förskolan Under läsåret 2011/12 påbörjades ett arbete med att utveckla verksamheten inom kommunens förskolor i enlighet med en ny reviderad läroplan för förskolan. Dokumentet Alla barn har rätt till utveckling och lärande i förskolan togs fram. Två utvecklare anställdes, en med uppdrag att implementera innehållet i dokumentet och en med uppdraget att utveckla den pedagogiska dokumentationen. Resultatet av arbetet följs upp fortlöpande under Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor Kommunen godkänner efter prövning att fristående huvudman får bedriva förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Förnärvarande bedrivs 38 procent av all verksamhet i enskild regi. Skollagen beskriver kommunen skyldig att utöva tillsyn över verksamheterna. Riktlinjer för kommunens tillsyn togs fram under året och kommunicerades med företrädare för verksamheterna.

64 MÅLUPPFYLLELSE Nedanföljer en redovisning av verksamheternas resultat utifrån de indikatorer som tagits fram för att mäta graden av måluppfyllelse gentemot kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Tillgängligheten ska öka genom att den första kontakten med invånarna lämnas över till Kontaktcenter, KC. Förstakontakten med kommunen när det gäller val av förskola och skola sker sedan via KC. I samband med skolstarten höstterminen 2012 styrdes förstahandskontakten över till KC när det gällde frågor om skolskjuts. Fler vårdnadshavare ska använda e-tjänsten. 86 procent (84 procent 2011) av föräldrarna med barn som skulle börja i förskoleklass HT-12 använde kommunens e-tjänst för val av skola. 72 procent (74 procent 2011) av föräldrarna med barn som skulle börja årskurs 7 HT-12 använde kommunens e-tjänst för val av skola. Andelen föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola ska öka.* 93 procent (92 procent 2011) angav i årets brukarundersökning att de var nöjda med sitt barns förskola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 93procent. Andelen föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns fritidshem ska öka.* 78 procent (77 procent 2011) av föräldrarna med barn i förskoleklass angav att de var nöjda med sitt barns fritidshem. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 86 procent. 75 procent (72 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 2 angav att de var nöjda med sitt barns fritidshem. Genomsnittet i VÅGA VISA* var 84 procent. Andelen elever och föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten i sin/sitt barns skola ska öka.*

65 FÖRÄLDRAR 91 procent (89 procent 2011) av föräldrarna med barn i förskoleklass angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 92 procent. 89 procent (89 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 2 angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 92 procent. 88 procent (77 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 5 angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 87 procent. 75 procent (65 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 8 angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 77 procent. ELEVER 85 procent (83procent 2011) av eleverna i årskurs 5 var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 85 procent. 65 procent (65 procent 2011) av eleverna i årskurs 8 var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 75 procent. SAMMANFATTNING: Förstahandskontakten med Norrtälje kommun sker i ökad utsträckning via Kontaktcenter, KC. Årets enkätundersökning indikerar att kundnöjdheten är fortsatt hög bland föräldrar med barn i förskolan, förskoleklass och årskurs 2. Däremot kan noteras att föräldrarna fortsatt har en mindre positiv bild av fritidshemmens verksamhet. Dock har en ganska stor andel föräldrar med barn på fritidshem svarat att de inte vet. Inställningen hos föräldrar med barn i årskurs 5 och 8 har avsevärt förbättrats från förra året. Elever i årskurs 5 ligger kvar på en hög nivå. Däremot skulle en förbättring av resultatet för elever i årskurs 8 vara önskvärd. *Enkätundersökningen genomförs i ett samarbete mellan kommunerna i Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska öka. FÖRSKOLAN Förskoleenheterna ska kontinuerligt följa alla barns språkliga utveckling och utveckling av matematiska begrepp med hjälp av bedömningsinstrumenten TRAS och MIO. Förskoleenheterna har följt upp barnens språkliga utveckling och utveckling av matematiska begrepp. Enheterna redovisar att de genom barnens framsteg kan se att verksamheterna förbättrats när det gäller att möta barnens behov av stimulans.

66 FÖRSKOLEKLASS Förskoleklasserna ska följa upp elevernas språkutveckling två gånger per år med hjälp av screening utifrån Bornholmsmodellen. Nästan alla enheter har genomfört screening av elevernas språkutveckling vid två tillfällen under läsåret 2011/12. Resultaten visar att en positiv utveckling skett i elevernas språkutveckling under året i förskoleklass. Särskilt stor har utveckling varit hos barn som visade låga resultat på hösten. GRUNDSKOLAN Andel som uppnår målen i alla ämnen i årskurs 9*) 71,2 procent (77,2 procent 2011) av eleverna i de kommunala skolorna nådde målen i alla ämnen. Resultatet kan jämföras med resultatet för samtliga skolor i kommunen, 72,1 procent och med riket 77,4 procent. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.*) Eleverna i egenregin nådde ett genomsnittligt meritvärde på 196,1 (203,9 år 2011). Resultatet kan jämföras med resultatet i samtliga skolor i kommunen, 199,9 och med riket, 211,4. Andel behöriga till gymnasieskolan.*) 84,3 procent (87,4 procent 2011) av eleverna i egenregin blev behöriga till något program i gymnasieskolan. Resultatet kan jämföras med resultatet för samtliga skolor i kommunen, 85,4 procent och med riket, 87,5 procent. Andel elever som uppnått minst G i ämnesprov i åk 9 i matematik, engelska och svenska*) År 2012 var eleverna i egenregin som nådde minst G på de nationella ämnesproven i: Svenska 95,4 procent (97,9 procent 2011) 79,1 procent, Matematik (79,5 procent 2011) 97,7 procent, Engelska (98,3 procent 2011) Resultaten skiljer sig inte särskilt jämfört med resultatet för samtliga skolor i Norrtälje. Jämfört med riket är resultatet sämre i svenska och matematik, men bättre i engelska. GRUNDSÄRSKOLAN Fler elever ska förbättra sina resultat utifrån kunskapsmålen Av skolenheternas kvalitetsredovisningar framgår att arbetet i grundsärskolan fortskrider när det gäller att arbeta med ett tydligare fokus på kunskapsuppdraget.

67 SAMMANFATTNING: Trots att insatser sattes in för att särskilt stödja årets avgångselever sjönk betygsresultaten jämfört med de senaste fyra åren. Andelen elever som nådde målen i alla ämnen, andelen behöriga till gymnasieskolan och elevernas genomsnittliga meritvärde sjönk. Även elevernas resultat på de nationella ämnesproven blev något sämre än föregående år. Det fanns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars resultat. Flickorna lyckades bättre än pojkarna. Så såg det ut i hela landet, men i Norrtälje var skillnaden större än genomsnittet i riket. Det berodde på pojkarnas lägre resultat. Men den största skillnaden i resultat visade sig dock när resultaten fördelas på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning hade generellt sätt mycket bättre resultat. I Norrtälje var andelen elever till föräldrar med eftergymnasial utbildning betydligt lägre än genomsnittet i riket. Dessutom hade dessa elever i Norrtälje relativt sätt lägre betyg än genomsnittet för motsvarande grupp elever i landet. Resultaten följs numera upp även i de lägre åldrarna och eleverna, både årskurs 3 och 6 gör Nationella ämnesprov. Statistiken visar på goda resultat. I matematik lyckades eleverna bättre än genomsnittet i riket på samtliga delprov. Även i svenska lyckades eleverna lika bra eller bättre än riksgenomsnittet, med ett undantag för skrivandet. Resultaten visar att när aktiva insatser sätts in ger det resultat. *) Indikatorn hämtad från SKL:s formulering i Öppna Jämförelser Norrtälje stads attraktionskraft ska öka. Valfriheten ska öka genom att fler verksamhetsetableringar sker i Norrtälje stad. Hösten 2012 öppnade kommunen två nya förskolor i Norrtälje, Vigelsjö förskola och Fjärilen. Dessutom startade Vildnissarna AB en ny förskola i Solbacka strand. Pysslingen Förskolor och Skolor AB planerar att starta verksamhet i Färsnaområdet under hösten SAMMANFATTNING: En fortsatt nyetablering av verksamheter, såväl inom grundskolan, som förskolan pågår. Den innebär att utbudet av förskolor och grundskolor i Norrtälje tätort kommer att öka.

68 PERSONAL Anställda i grundskolan I kommunens grundskola fanns 734 tillsvidareanställda, vilket motsvarande en sysselsättningsgrad på 670 årsarbetare. Av de anställda var 360 verksamma som lärare i grundskolan årskurs 1-9 och 183 i förskoleklass, på fritidshem eller som resursassistenter. 47 var anställda inom kök eller städ och 21 inom administration. Totalt fanns 20 rektorer/biträdande rektorer, 7 kuratorer och 4 studie- och yrkesvägledare. Utöver de tillsvidareanställda fanns 157 visstidsanställda, främst inom gruppen barnskötare/resursassistenter/fritidsassistenter. Kvinnorna var klart överrepresenterade i samtliga yrkeskategorier, utom bland lärare i praktiska/estetiska ämnen. Totalt utgjorde kvinnorna 80 procent av alla anställda. Ålderssammansättningen bland de anställda visade att 104 personer var födda 1950 eller tidigare. Anställda i förskolan I kommunens förskolor fanns 349 tillsvidareanställa, vilket motsvarade en sysselsättningsgrad på 323 årsarbetare. Av de anställda var 146 förskollärare och 158 barnskötare/resursassisteneter. Det fanns 5 dagbarnvårdare. 30 var anställda inom kök och städ och 2 inom administration. Totalt fanns 8 förskolechefer. Utöver de tillsvidareanställda fanns 58 visstidsanställda. 99 procent av alla anställda var kvinnor. Ålderssammansättningen visade att 30 av de anställda var födda 1950 eller tidigare. Behörighet och kompetens En kartläggning har gjorts av lärares och förskollärares behörighet. Den visade att verksamheterna hade en hög andel utbildade medarbetare. Kompetensen var bred, men trots det visade kartläggningen att många lärare i grundskolan undervisade i ämnen som de saknade behörighet i. Kartläggningen visade också att många av lärarna som går i pension under de närmaste åren har en bred utbildning som ger behörighet i många ämnen, medan yngre lärare har en smalare behörighet. Inom ramen för Lärarlyftet har sex lärare avslutat kompetens- och behörighetsgivande kurser och 9 har påbörjat sådana kurser. Inom ramen för Förskollärarlyftet har endast en förskollärare påbörjat utbildning. Nöjdmedarbetarindex Av 2012 års medarbetarenkät framgick att Nöjdmedarbetarindex, NMI i grundskolan blev 62 och i förskolan 68. Ledarskapsindex, LI blev 64 respektive 77. Det kan jämföras med totalresultatet för hela kommunen, NMI 57 och LI 62.

69 EKONOMI Driftbudget Driftbudget tkr Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse utfall/budget Utfall 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Barn- och skolnämnden redovisar för 2012 ett överskott om 1,7 mnkr. De redovisade intäkterna är högre med 3,4 mnkr än vad som för året budgeterats som delvis kan hänföras till ett statsbidrag från statens kulturråd avseende Skapande skola, vilket är en verksamhet som bedrivs inom Kulturskolans område. Vidare redovisas ökat momsbidrag som beror på att fler elever går i de fristående förskolorna och skolorna än vad som uppskattades vid budgetering som i sin tur leder till ökade momsintäkter. Intäktspost Belopp mnkr Skapande skola 1,9 Momsbidrag 1,5 Nämndens kostnader för verksamheten visar ett nettounderskott om 1,6 mnkr som fördelar sig på underskott avseende hyreskostnader, merkostnader för löner enligt årets löneavtal samt överskott till följd av ej tillsatta vakanser på förvaltningen. Kostnadspost Belopp mnkr Lokalkostnader -2,5 Löneavtalet enheterna -3,9 Vakanser på förvaltningen 4,8 Driftbudget per verksamhet Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse utfall/budget Utfall 2011 Nämnd Allmän Kulturverks, Övr Musikskolan/Kulturskolan Öppen Förskola Förskola Pedagogisk Omsorg Fritidshem Förskoleklass Grundskola Obligatorisk Särskola Peng Sysselsättningsåtgärder Gemensamma Verksamheter Summa Antal barn i förskolan har under varit färre än budgeterat. Den negativa avvikelsen om 1,4 mnkr beror på årets löneavtal, ökade kostnader för investeringar samt förlust till följd av ej inbetalda barnomsorgsavgifter.

70 Fritidsverksamheten har ombesörjt plats till fler barn än vad som beräknats vid budgetering. Trots detta redovisas ett överskott om 6,1 mnkr som till stor del bedöms bero på en skev redovisad kostnadsfördelning. Även verksamheten inom förskoleklasserna redovisar ett positivt utfall om 5,2 mnkr. Det totala elevantalet för året ligger i nivå med budget vilket även här talar för en skev kostnadsfördelning. Grundskolan redovisar ett negativt utfall om 15,9 mnkr. Underskottet kan hänföras till enheternas sammantaget redovisade underskott (vilket till viss del kan förklaras med kostnadsfördelning mellan fritidsverksamheterna och förskoleklasserna), skillnaden mellan budgeterad och verklig löneökning samt ökat antal elever främst inom de fristående skolverksamheterna. Kommunstyrelsens medel om 5 mnkr samt 10 mnkr ur fond för elevdatorer förväntas tas i anspråk under För 2012 har inga medel från tilldelade medel nyttjats. Investeringsbudget Investeringar tkr Utfall 2012 Budget 2012 Utgifter Nettoinvesteringar Nämndens investeringsram för 2012 uppgick initialt till 4,2 mnkr, vilket under september reviderades till 7,2 mnkr. Under året har större ombyggnationer skett i Svanberga skola samt Roslagsskolan. I övrigt har investerats i möbler och inventarier. FRAMTID Följande områden är föremål för fortsatt utvecklingsarbete i syfte att öka måluppfyllelsen gentemot kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. Ändrad skolorganisation Nuvarande elevpengsystem visar att många av kommunens grundskolor saknar bärkraft för att täcka sina egna kostnader. Till detta kommer att skollagen ställer ökade krav på skolorna när det gäller tillgång till behöriga lärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledning samt lokaler för undervisning i naturorienterande ämnen och praktiskt estetiska ämnen, skolbibliotek mm. Förvaltningen har lämnat ett förslag till ändrad skolorganisation som innebär att vissa skolor läggs ner och några skolor omvandlas till F-3-skolor. Förslaget innebär att resurser frigörs och kan tillföras övriga skolor. Inget beslut har ännu fattats i ärendet. Frågan om hur Norrtäljes skolorganisation ska se ut framöver kvarstår. Översyn av upptagningsområden och skolskjutsområden samt rutiner för skolval Nuvarande rutiner för skolval är inte anpassade till skollagens regler om placering av elever vid en skolenhet. Enligt skollagen ska placering ske i enlighet med vårdnadshavarens önskemål, under förutsättning att den inte åsidosätter annan elevs berättigade krav på placering nära hemmet. Skollagens regler påverkar inte bara nuvarande rutiner för skolval, utan aktualiserar även frågan om upptagningsområden och anpassning av nuvarande skolskjutsområden. Därför behöver kommunen se över och anpassa upptagningsområdena till gällande skollag.

71 Kunskapssatsningen Kunskapssatsningen avslutas under Satsningen ska utvärderas och eventuella åtgärder vidtas i syfte att stödja den fortsatta utvecklingen på skolorna års resultat visar att skolorna behöver bli bättre på att stödja både flickor och pojkar att nå kunskapskraven. Pojkarnas genomsnittliga resultat är genomgående sämre än flickornas och skillnaden är större i Norrtälje än i andra kommuner. Föräldrarnas utbildningsbakgrund är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller elevernas kunskapsresultat. I Norrtälje är andelen elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning lägre än i länet och riket. Statistiken visar att i Norrtälje är vi sämre än genomsnittet på att hjälpa elever till föräldrar med hög utbildningsnivå. Fokus för undervisningen bör vridas från att alla ska nå målen till att stötta alla elever att nå så långt som möjligt. Alla barn och elever i Norrtälje ska bli vinnare! Verksamhetsstöd för arbetet med att följa upp och utvärdera Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att publicera elevernas betyg och resultaten på de nationella ämnesproven, samt lärarnas bedömning av elevernas måluppfyllelse inför utvecklingssamtalen. Publiceringen sker i befintligt verksamhetstöd. Arbetet kommer att fortsätta med att kvalitetssäkra publikationerna, och att utveckla presentationen så att elevernas resultat kan redovisas enligt Öppna Jämförelsers indikatorer för rankning av skolkommun. Resultaten ska även göras tillgängliga för föräldrar och andra kommunmedborgare, så att jämförelser mellan skolor möjliggörs. Nyckeltal för förskolan behöver tas fram och resultaten redovisas så att föräldrar som ska välja förskola kan jämföra förskolorna med varandra. Nya webbar Förvaltningen har startat ett projekt som syftar till att skapa en ny och gemensam struktur för grundskolornas och förskolornas hemsidor. Effektmål för projektet är att: Ge förbättrad information om Norrtäljes kommunala grundskolor och förskolor. Göra det lättare att jämföra skolor med lika uppsatta nyckeltal/fakta. Öka intresset för presumtiva innevånare att välja Norrtälje kommun. Digitalt lärande Under 2013 fortsätter satsningen med att alla elever som börjar i årskurs 7 får egna datorer och med en förtätning av digitala enheter i årskurs 4-6. I takt med att elever i behov av särskilt stöd identifieras förses dessa elever med digitala enheter. Kompetensutveckling av lärarna fortsätter, och en IT-strateg anställs för det fortsatta arbetet med att säkerställa en lägsta gemensam nivå för det digitaliserade lärandet i kommunen. Superservice i förskolan Kommunens satsning på superservice till kommunmedborgarna syftar till att med hjälp av digital teknik underlätta kontakten med kommunens verksamheter. Först ut i Barn- och skolnämndens verksamheter blir förskolan. En förskoleportal med APP:ar och digitala informationstavlor ska testas vid några förskolor i Norrtälje stad. Förutom att underlätta för föräldrarna kommer projektet visa att Norrtäljes förskolor ligger i framkant när det gäller att använder ny teknik i kontakten med barnens föräldrar.

72 Kompetensförsörjningsplan och kompetensutvecklingsplan Kartläggning av pedagogiskt verksam personal i kommunen visar att kommunen står inför ett stort rekryteringbehov på grund av pensionsavgångar. De som går i pension har ofta en bred behörighet för att undervisa i många ämnen, samtidigt som kvarvarande personal med senare lärarutbildningar har en smalare behörighet. Det betyder att förutom nyrekryteringsbehov behöver många lärare som inte går i pension bygga på sin kompetens och bredda sin behörighet. Som en del i arbetet med kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsplaner kommer även frågan om inrättande av karriärstjänster för pedagoger att behandlas. Skolan i Norrtälje som attraktiv arbetsplats För att ligga i framkant som arbetsgivare kommer Norrtälje att se över möjligheten att inrätta karriärtjänster för särskilt skickliga lärare. Innehållet i tjänsterna kopplas till ansvar för handledning av studenter och nyexaminerade lärare. System för kvalitetsäkring av den handledning som ges lärarstudenter ska utformas, så att den är av bästa tänkbara kvalitet. Det är inte bara en god sak i sig, utan även en åtgärd för att skapa goodwill bland studenter och därmed en bas för kommande rekryteringar. Parallellt med kvalitetsäkrad handledning för lärarstudenter kommer handledningen för nyexaminerade lärare att kvalitetssäkras.

73 1 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2012

74 UTBILDNINGSNÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER Nedan följer en redovisning av viktiga händelser som på olika sätt påverkat verksamheterna under år Rodengymnasiet blev tre skolor Hösten 2012 blev Rodengymnasiet åter tre egna skolenheter med varsin rektor. Samtliga rektorer är nu på plats för att leda sina respektive verksamheter. En tjänst som tillförordnad verksamhetschef för gymnasieskolan tillsattes, med central placering på Barn- och utbildningskontoret. Vuxenutbildningen fortsatte att ligga direkt under förvaltningschefen. Stoppat intag till Vård- och omsorgsprogrammet Utbildningsnämnden beslutade att stoppa intagningen till Vård- och omsorgsprogrammet inför höstens antagning till gymnasiet. Vikande intresse tillsammans med minskade elevkullar gjorde att utbildningen hade svårt att få tillräckligt antal sökande. Det gällde inte bara i Norrtälje utan i hela landet. Utbildningsdepartementet har aviserat att en översyn av programmet kan bli aktuell i syfte att göra det mer attraktivt för eleverna. Digitalt lärande En satsning på digitalt lärande påbörjades. Samtliga elever i årskurs 1 förseddes med egna bärbara datorer. En intensivsatsning på grundläggande IT-utbildning för alla lärare påbörjades under hösten och fortsätter under våren. Parallellt påbörjas en utbildning i hur IT kan används i undervisningen, (LearnIT-24) för att nå högre måluppfyllelse. Legitimationskravet sköts upp Skolverket sköt upp kravet på lärarlegitimation till 1 december Legitimationskravet innebär att lärare måste inneha legitimation för att bli tillsvidareanställd. Kommunen gjorde under året en kartläggning av lärarnas ämnesbehörighet. Nästa steg blir att utforma en strategisk personal- och komptensförsörjningsplan för pedagogisk personal i kommunen. Den 30 juni 2015 ska alla undervisande lärare inneha lärarlegitimation och behörighet i de ämnen som de undervisar i. Ett undantag görs för lärare i yrkesämnen. Länsgemensam elevdatabas infördes Under året infördes en länsgemensam elevdatabas för elever i gymnasieskolan. Av databasen framgår i vilken skola och kommun i länet som Norrtäljes elever är inskrivna. Informationen i databasen utgör underlag för utbetalning av programpeng. Uppgifter om elever som valt en gymnasieutbildning utanför länet måste fortfarandes hämtas in manuellt. Rutiner för att följa upp var dessa elever finns behöver utarbetas.

75 3 Samarbete inom ramen för gemensam vuxenutbildningsregion Som ett led i en länsgemensam vuxenutbildningsregion deltog Norrtälje kommunala vuxenutbildningen, NKV i en gemensam brukarundersökning under hösten. Den riktade sig till alla vuxenstuderande, oavsett anordnare och följde upp kundnöjdheten i förhållande till läroplansmålen. SFI-undervisningen Under 2011 gjordes en upphandling av kommunens SFI-undervisning. Norrtälje tecknade därefter avtal med två anordnare, som sedan dess bedrivit utbildning i Norrtälje stad respektive i Hallstavik. Under hösten gjordes en uppföljning av hur anordnarna levt upp till ingångna avtal. Den gjordes med hjälp av revisonsföretaget KPMG. Därefter beslutade nämnden att inte förlänga avtalet i Hallstavik. Studerandeunderlaget visade sig vara för litet för att verksamhet skulle kunna bedrivas i enlighet med avtalet. Sjuksköterskeutbildning till Campus Roslagen I samarbete med Gävle högskola startade sjuksköterskeutbildning på Campus Roslagen under våren MÅLUPPFYLLELSE Nedan följer en redovisning av verksamheternas resultat utifrån de indikatorer som tagits fram för att mäta graden av måluppfyllelse gentemot kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Andelen elever som anger att de är nöjda med verksamheten i sin skola ska öka. 75 procent (81 procent 2011) av eleverna i årskurs två på gymnasiet var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 83 procent. I den länsgemensamma vuxenutbildningsenkäten svarade 74 procent av de studerande från Norrtälje, att de kunde rekommendera sin skola till andra. Genomsnittet låg på 73 procent. OBS, undersökningen tillämpade en femgradig skala och inte en fyrgradig vilket VÅGA VISA gjorde. Merparten av dem som svarade studerande vid Norrtälje kommunala vuxenutbildning, NKV. Några få läste hos andra anordnare. SAMMANFATTNING: Resultatet av årets enkätundersökning indikerar en lägre nöjdhet bland eleverna i gymnasieskolan än tidigare. Resultatet vid enskilda gymnasieprogram ligger dock över genomsnittet samtidigt som några gymnasieutbildningar visar kraftigt försämrade resultat. Resultatet på vuxenutbildningsenkäten låg väl i nivå med genomsnittet i undersökningen.

76 4 *Enkätundersökningen genomförs i samarbete mellan kommunerna i Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska öka. GYMNASIESKOLAN Andel elever som fullgjort gymnasieutbildning inom tre år, exkl. IV. *) Enligt KSL:s Öppna jämförelser 2012 fullföljde 67, 4 procent av eleverna i Norrtälje en gymnasieutbildning inom tre år, exkl. IV, (OBS, avser avgångselever 2011). Det placerade Norrtälje på plats 281 i jämförelse med övriga kommuner i landet. Medelvärde i riket låg på 77,1 procent. Resultatet i Norrtälje utgjorde en försämring jämfört med Öppna jämförelser 2011, 70,9 procent. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola.*) Enligt Skolverkets statistikdatabas SIRIS uppnådde 83,5 procent av de elever i Norrtälje som fick slutbetyg våren 2012 grundläggande behörighet till universitet och högskola. Det är en försämring jämfört med år 2011, (86,1 procent). Genomsnittet i riket år 2012 låg på 86,7 procent. Genomsnittliga betygspoängen*) Enligt Skolverkets betygsdatabas SIRIS blev den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna i Norrtälje 13,6 våren Det är samma resultat om tidigare år. Riksgenomsnittet låg på 14,0. Andel elever som påbörjat studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.*) Enligt KSL:s Öppna jämförelser 2012 påbörjade 32,1 procent av ungdomarna i Norrtälje studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. (OBS, avser avgångselever 2011). Det placerade Norrtälje på plats 239 i jämförelse med övriga kommuner i landet. Resultatet var något bättre än i Öppna jämförelser 2011, 30 procent. GYMNASIESÄRSKOLAN Fler elever ska förbättra sina resultat utifrån kunskapsmålen Samtliga 16 elever i gymnasiesärskolans avgångsklasser på Rodengymnasiet våren 2012 fick slutbetyg. Andelen elever i gymnasiesärskolan sjönk, främst på grund av att allt färre elever tillhör personkretsens. Från hösten 2011 står dessutom gymnasieskolans studievägar Yrkesintroduktion öppna även för särskoleelever.

77 5 VUXENUTBILDNINGEN Andelen elever som fullföljer sina kurser ska öka. Under läsåret beviljade Norrtälje kommunala vuxenutbildning studier på kursplatser. På 34 procent av platserna påbörjades aldrig studierna eller gjorde de studerande studieavbrott. Andelen som inte fullföljde har inte förändrats från föregående år. SAMMANFATTNING: Av resultaten i Öppna Jämförelser 2012 framgår att andelen ungdomar som fullföljer gymnasiet inom tre år är fortsatt lägre än genomsnittet i landet. Samtidigt redovisar Rodengymnasiet att andelen elever i avgångsklasserna, som lämnade gymnasieskolan med slutbetyg våren 2012 ökade från 81 procent till 88 procent, enligt skolans egen statistik. Enligt Skolverkets statistik låg andelen elever på Rodengymnasiet som nådde högskolebehörighet något lägre än förra året. Det genomsnittliga betygsvärdet var det samma som året innan, men lägre än genomsnittet i riket. Nedbrutet på programnivå visade resultaten att eleverna i stort sätt lyckades lika väl som elever på motsvarande program i andra kommuner. Skillnaden mot rikssnittet berodde på att fler elever i Norrtälje gick på yrkesförberedande program. Skillnaden mellan hur kvinnor och män klarade gymnasiestudierna var stor. Kvinnorna presterade bättre än männen. Statistiken för gymnasieantagningen 2012 visar att andelen elever som valde Rodengymnasiet fortsatte att sjunka, och det var främst kvinnorna som valde andra skolor. Männen är numera i klar majoritet på skolan. Andelen vuxenstuderande i Norrtälje sjönk. Det berodde dels på stramare intagningsregler, dels på att elevkullarna från gymnasiet minskade. Det var främst kvinnor som utnyttjade möjligheten att läsa vidare inom vuxenutbildningen. *) Indikatorn hämtad från SKL:s formulering i Öppna Jämförelser Andelen av befolkningen som arbetar ska öka och utanförskapet på arbetsmarknaden ska minska. GYMNASIESKOLAN Andel elever som påbörjat studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.*) Se ovan under målet om att utbildningsnivån ska öka. VUXENUTBILDNINGEN Andelen elever som fullföljer sina kurser ska öka. Se ovan under målet om att utbildningsnivån i Norrtälje ska öka.

78 6 SAMMANFATTNING: Forskningen visar att ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning löper högre risk för arbetslöshet och utanförskap. Därför är det positivt att andelen elever som lämnade Rodengymnasiet med slutbetyg ökade år 2012, även om Öppna jämförelser visar att andelen elever i Norrtälje som klarade sina gymnasiestudier på tre år sjönk, (avsåg dock 2011). Enligt Öppna jämförelser ökade andelen ungdomar som gick vidare till högskolestudier något. Dock ligger Norrtälje fortfarande långt under genomsnittet i riket. Andelen som fullföljde kurser inom vuxenutbildningen låg kvar på tidigare nivå. Att cirka 30 procent aldrig påbörjar eller hoppar av kurser beror sannolikt på att vuxenstudier utgör ett av flera alternativ för många sökande. Arbete eller studieplats inom annan utbildning kan vara mer attraktiva alternativ. Öppna jämförelser visade att andelen ungdomar i Norrtälje som var sysselsatta med att endera studera eller arbeta låg över genomsnittet i riket. Intressant är att sysselsättningsgraden var högst bland ungdomar som gått ett studieförberedande program. *) Indikatorn hämtad från SKL:s formulering i Öppna Jämförelser Norrtälje stads attraktionskraft ska öka. Andelen elever på Rodengymnasiet som kan rekommendera sin skola till andra elever ska öka. 73 procent av eleverna i årskurs två på Rodengymnasiet kunde rekommendera sin skola till andra elever. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 80 procent. Utbudet av högskoleutbildningar på Campus Roslagen ska öka. I samarbete med Gävle högskola har sjuksköterskeutbildning startat våren Från hösten 2013 kommer grundlärarprogrammet, åk 4-6 erbjudas på distans mot Karlstads universitet. SAMMANFATTNING: Eleverna är skolans bästa ambassadörer. Resultatet av enkätundersökningen visar att eleverna inställning till Rodengymnasiet kan förbättras, och det gäller vissa gymnasieprogram. Resultaten måste tas på allvar, och åtgärder vidtas för att skolan ska uppfattas som ett attraktivt alternativ. Dessutom har andelen elever som aktivt väljer andra skolor ökat. Satsningarna inom kommunens Lärcentrum på Campus Roslagen visar att insatser görs för att utveckla och öka utbudet av högskoleutbildningar. Fokus har hittills i första hand legat på utbildningar som leder till yrken som kommunen själv har behov av att rekrytera till. *) Enkätundersökningen genomförs i samarbete mellan kommunerna i Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

79 7 PERSONAL Anställda i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Det fanns 188 anställda i verksamheterna, vilket motsvarade en sysselsättningsgrad på 179 årsarbetare. Sammanlagt fanns 138 lärare. Inom kök och vaktmästeri fanns 17 anställda, och 10 inom administrationen. Det fanns 8 studie- och yrkesvägledare, 9 elevassistenter/ ungdomscoacher och 2 kuratorer. Från hösten 2012 leddes verksamheterna av 4 rektorer. 68 procent av de anställda var kvinnor. Männen var överrepresenterade bland karaktärsämnes-/yrkeslärarna. Bland övriga lärare var könsfördelningen förhållandevis jämn. Totalt fanns 40 lärare som var födda 1950 och tidigare. 19 av dessa var karaktärs-/ yrkeslärare. Behörighet och kompetens En kartläggning har gjorts av lärares behörighet. Den visade att 85 procent av gymnasieskolans lärare i allmänna ämnen var behöriga. Inom yrkesämnena var andelen behöriga något lägre, 70 procent. Även inom vuxenutbildningen var en hög andel av lärarna behöriga. Medelåldern bland lärarna var hög. I matematik och moderna språk uppnår i stort sett alla lärare pensionsåldern inom några år. I den nya gymnasieskolan som trätt ikraft finns en rad nya ämnen som kommunen ännu inte identifierat behörigheten för. Endast en lärare har påbörjat utbildning inom Lärarlyftet i syfte att bygga på sin kompetens och behörighet. Nöjdmedarbetarindex Av 2012 års medarbetarenkät framgick att Nöjdmedarbetarindex, NMI blev 45 i gymnasieskolan och 63 i vuxenutbildningen. Ledarskapsindex, LI blev 54 respektive 71. Det kan jämföras med totalresultatet för hela kommunen, NMI 57 och LI 62. EKONOMI Driftbudget Driftbudget tkr Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse utfall/budget Utfall 2011 Intäkter , Kostnader , Nettokostnad , Kommentarer och analys Utbildningsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2012 ett underskott med tkr. Underskottet kan hänföras till färre elevantal på Rodenskolan samt fler studerande i andra kommuner. Konsekvensen blir lägre redovisade elevintäkter på Rodenskolan och högre kostnader avseense interkommunala ersättningar vilket leder till den negativa avvikelsen.

80 8 Driftbudget per Utfall Budget Avvikelse Utfall verksamhet tkr utfall/budget 2011 Nämnd inkl övrig politisk verksamhet - 984, , Gymnasieskola Lokaler kultur o fritid Gymnasiesärskola Grundläggande vux Gymn vuxenutb Särvux Högskoleutb Svenska för inv Uppdragsutbildn Sysselsättn.åtg Gemensamma verksamheter Kommentarer och analys Gymnasieskolan redovisar ett underskott om tkr, vilket nästintill står för det totala underskottet som Utbildningsnämnden redovisar. Underskottet beror på att fler elever väljer att studera i andra kommuner än i Norrtälje vilket genererat lägre intäkter till det kommunala Rodengymnasiet och högre interkommunala ersättningar. Vidare har fler elever än tidigare år placerats i HVB-hem som drivs av statens institutionsstyrelse (SiS) där ersättning per månad ligger på en högre nivå än av nämnden fastställd programpeng. Gymnasiesärskolan redovisar ett positivt resultat vilket kan hänföras till högre intäkter för elever som kommer från andra kommuner samt lägre personalkostnader än vad som budgeterats. Vuxenutbildningar redovisar ett högre överskott till följd av färre köpta utbildningsplatser samt tjänster som under året varit vakanta. Investeringsbudget Investeringar tkr Utfall 2012 Budget 2012 Inkomster 0 0 Utgifter -1847, Nettoinvesteringar -1847, Kommentarer och analys Gymnasieskolan har investerat i pelarlyft, trailer mm till fordonsprogrammet. Idrottsredskap, musikinstrument och övriga kursspecifika investeringar för enheter i övrigt

81 9 Åtgärder för att undvika ekonomiskt underskott 2013 Åtgärder kommer att krävas för att undvika underskott inom gymnasieverksamheten. I arbetet med Utbildningsnämndens budget görs en bedömning av elevantalet utifrån elevprognoser och elevernas sökmönster. En kommande utmaning för Utbildningsnämnden är att besluta om den framtida organisationen för den egna gymnasieskolan anpassad till ett förändrat elevunderlag. Gymnasieenheterna har i sitt detaljbudgetarbete för 2013 ålagts effektiviseringsåtgärder som kommer att följas upp noggrant utifrån elevprognoser och gymnasievalet under våren. I övrigt har en översyn och revidering av bidragsbeloppen för gymnasiesärskolan genomförts och hänsyn tagits till minskade volymer inom gymnasiesärskolan. Utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt Barn- och utbildningskontoret att analysera och se över sina budget- och uppföljningsrutiner så att underskott undviks. Vidare beslutade nämnden att den ekonomiska rapporten ska innehålla en särredovisning per gymnasieenhet samt per program inom Rodengymnasiets enheter samt att den ekonomiska rapporten ska innehålla en särredovisning av den interkommunala ersättningen. Åtgärderna syftar till att få en mer detaljerad uppföljning verksamheten. FRAMTID Följande områden är föremål för fortsatt utvecklingsarbete i syfte att öka måluppfyllelsen gentemot kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. Attraktiv skola Andelen elever som väljer kommunens gymnasieskola fortsätter att sjunka, utan att Norrtäljeelevernas betygsresultat förbättras. Det antyder att eleverna inte lyckas bättre för att de väljer andra skolor än Rodengymnasiet. En analys av orsaker till att eleverna väljer andra gymnasieskolor behöver göras. Minskat elevunderlag riskerar få till följd att utbudet av gymnasieutbildningar i hemkommunen minskar. Därför är det viktigt att intresset för kommunens gymnasieskolor ökar bland eleverna. Det är särskilt viktigt för elever som saknar möjlighet att välja utbildning utanför hemkommunen. Ökad genomströmning Norrtälje kommun behöver se över information och vägledning inför valet till gymnasiet. Gymnasieskolan är treårig, men alltför få elever i Norrtälje går ut gymnasiet med slutbetyg inom tre år jämfört med riksgenomsnittet. Många elever beviljas ett fjärde år eller hoppar av sin gymnasieutbildning och byter till nytt gymnasieprogram. Samtidigt har statsbidraget till kommunen minskats med anledning av att statsmakterna gör bedömningen att genomströmningen i gymnasieskolan kommer att öka med anledning av att Individuella programmet avskaffats och Introduktionsprogram inrättats för elever som inte når behörighet till nationellt gymnasieprogram Översyn av gymnasiesärskolan Andelen elever i gymnasiesärskolan sjunker kraftigt. En översyn av gymnasiesärskolans utbud och organisation behöver därför göras. En utgångspunkt är att elever med utvecklingsstörning så långt som möjligt, och med lämplig anpassning ska integreras i gymnasieskolans ordinarie undervisning.

82 10 Samordning Vux/Gymnasiet Vuxenutbildning anordnar i första hand kurser inom de teoretiska ämnena. För att bredda utbudet och effektivisera resursanvändningen ges ett gemensamt uppdrag till vuxenutbildningen och gymnasiet att utreda vilka möjligheter till samordning som kan göras. Strategisk plan för att flera elever ska läsa vidare Andelen ungdomar i Norrtälje som påbörjar studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning är för låg i jämfört med riksgenomsnittet. Så har det sett ut så länge statistik redovisats. En strategisk plan för kommunens gemensamma arbete med att öka andelen ungdomar som läser vidare efter gymnasiet behöver därför utarbetas om någon förändring ska ske. Skolan i Norrtälje som attraktiv arbetsplats Kommunen står inför stora utmaningar när det gäller behovet av att nyrekrytera pedagogisk personal till sina verksamheter, ett behov som kommunen delar med de flesta andra kommuner. En strategisk personal- och kompetensförsörjningsplan behöver därför utarbetas. För att ligga i framkant som arbetsgivare kommer Norrtälje att se över möjligheten att inrätta karriärtjänster för särskilt skickliga lärare. Innehållet i tjänsterna kopplas till ansvar för handledning av studenter och nyexaminerade lärare. System för kvalitetsäkring av den handledning som ges lärarstudenter ska utformas, så att den är av bästa tänkbara kvalitet. Det är inte bara en god sak i sig, utan även en åtgärd för att skapa goodwill bland studenter och därmed en bas för kommande rekryteringar. Parallellt med kvalitetsäkrad handledning för lärarstudenter kommer handledningen för nyexaminerade lärare att kvalitetssäkras.

83

84

85

86

87 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KLIMATNÄMND Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2012

88 Skriv in det datum, som tjänsteskrivelsen hänvisar till VIKTIGA HÄNDELSER Klimatnämnden Klimatnämnden är en nämnd sedan 1 januari 2011 och de bedriver sin verksamhet helt papperslöst. Nämnden har haft 7 sammanträden som genomförts med läsplattor under Klimatnämnden har beslutat om prioritering av medel för energi- och klimatrådgivning under Klimatnämnden har rapporterat in uppgifter för till Vattenmyndigheten för Norrtälje kommun enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Tagit fram en Energieffektiviseringsstrategi för Norrtälje kommun med förslag till åtgärder och beslutat att skicka den till Kommunfullmäktige för antagande. Klimatnämnden har beslutat att förslå Kommunfullmäktige att anta Stockholms läns Klimat- och energistrategi. Därefter har länsstyrelsen kontaktat KSL angående justeringar av strategin. Länsstyrelsen kommer att återkomma till KSL och kommunerna med ett reviderat förslag. KSL har bett kommunerna invänta revideringarna innan eventuellt antagande i KF. Verkat för att klimatförändringarna och dess effekter ska ingå i arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen. Klimatnämnden får låna Länsstyrelsens klimatutställning Nordens Venedig under veckorna 5-6-7, Ett program för aktiviteter samband med utställningen har arbetats fram. Klimatnämnden har varit representerad på Sveriges Ekokommuners årsmöte den maj i Enköping Klimatnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en idéstudie och undersöka de tekniska, juridiska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för en biogasanläggning vid Löt. Klimatnämnden har genomfört samtliga planerade projekt inom Energi- och klimatrådgivningen. Klimatnämnden har behandlat tre motioner och 1 remiss. KLIMATNÄMNDENS MÅL 1. Ekokommun Norrtälje Klimatnämnden ska verka för att ekokommunbegreppet blir känt hos i hela kommunkoncernen samt för kommunens invånare och besökare. Information finns på kommunens webbplats Klimatnämnden följer utvecklingsarbetet inom föreningen Sveriges Ekokommuner och rapporterar årligen in nyckeltalen för Norrtälje kommun. Nyckeltalen för 2011 är inrapporterade och nyckeltalen för 2012 rapporteras in under våren Miljömål Klimatnämnden är ansvarig för kommunens arbete med de nationella miljömålen. Arbetet bör utgå från de nationella miljömålen, de regionala miljömålen samt erfarenheter från kommunens tidigare arbete med miljömål.

89 Förslag till åtgärder enligt de regionala miljömålen (begränsad miljöpåverkan, frisk luft, ingen övergödning, och ett rikt växt- och djurliv med god bebyggd miljö som övergripande vision) bör vara utarbetade och utskickade på remiss senast under En genomgång av att arbeta med miljömål har utförts i nämnden. Fem prioriterade miljömål har valts ut; Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar och Ingen övergödning. Av dessa mål ska åtgärdsförslag för Begränsad klimatpåverkan och Hav i balans samt levande kust och skärgård tas fram först. 3. Miljömålet Begränsad klimatpåverkan Klimatnämnden ska verka för att kommunen arbetar klimatsmart. Klimatnämnden skall vara delaktiga i framtagande av kommunens miljö/klimatpolicy Klimatnämnden ska verka för minska utsläppen av klimatpåverkande gaser i Norrtälje kommun. Klimatnämnden ska verka för att klimatfrågorna ingår i kommunens arbete med transporter och upphandlingar. Klimatnämnden ska verka för att statliga bidrag för kommunens verksamheter söks. 4. Miljömålet frisk luft Klimatnämnden ska verka för att miljömålet frisk luft uppfylls. Information har getts om Grön rutt som är ett samarbete mellan kommun och post. 5. Miljömålet Ingen övergödning Klimatnämnden ska verka för att kommunen uppnår EU:s ramdirektiv för vatten. Klimatnämnden har blivit informerad om projektet AcT4MyBalticSea som pågått i kommunen. Norrtälje kommun har deltagit i arbetet med Åkerströmmens vattensamverkan. 6. Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv Klimatnämnden ska verka för att bibehålla ett rikt växt- och djurliv i kommunen. 7. Miljömålet God bebyggd miljö Klimatnämnden ska verka för en klimatsmart samhällsutveckling Klimatnämnden skall verka för att all samhällsplanering ska användas som ett redskap för att förebygga, undvika och minimera risker och olägenheter, såsom översvämningar, ras, skred och erosion, till följd av klimatförändringar. 8. Energieffektivisering i kommunala fastigheter Klimatnämnden ska verka för att energieffektivisering sker i kommunens egna fastigheter. KLMN beslutade 3 maj 2012 att föreslå att kommunfullmäktige antar Energieffektiviseringsstrategin för Norrtälje kommun. ( KLMN 14, Dnr KLMN ). Klimatnämnden beslutade också att föreslå att kommunfullmäktige antar Klimat- och Energistrategin för Stockholms län som sin egen. KLMN beslutade vidare att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag till handlingsplan för lokalt anpassade åtgärder i linje med länets strategi.

90 Klimatnämnden skall verka för att kommunen ansöker om bidrag till energieffektivisering. 9. Energiproduktion av biogas Klimatnämnden ska under 2012 undersöka förutsättningarna för att en lokal energiproduktion med biogas kommer till stånd i egen regi eller tillsammans med externa aktörer. Klimatnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en idéstudie och undersöka de tekniska, juridiska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för en biogasanläggning vid Löt. 10. Klimatkommunikation Klimatnämnden utreder under 2012 hur nämnden skall arbeta med klimatkommunikation Inom ramen för Energi- och klimatrådgivningen har elva bostadsrättsföreningar, och fem företag fått energirådgivning. Ett energiseminarium har hållits för kommunens politiker och tjänstemän och tre seminarium riktade åt småhusägare har ägt rum i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. Fyra föreställningar av energi/klimatteatern Pojken och piraten har spelats upp för skolbarn i Norrtälje och Rimbo. PERSONAL Klimatnämnden stöds av kommunstyrelsekontoret. EKONOMI Driftbudget Driftbudget tkr Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse utfall/budget Utfall 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommentarer och analys Budgeten avser endast arvoden. Några verksamhetspengar har inte tilldelats nämnden. Beloppsmässigt är avvikelsen mycket låg och kommentteras därför inte. Investeringsbudget Investeringar tkr Utfall 2012 Budget 2012 Inkomster 0 0 Utgifter 0 0 Nettoinvesteringar 0 0 Kommentarer och analys GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Klimatnämndens budget avser endast arvoden och några verksamhetspengar har inte tilldelats nämnden. Klimatnämnden har under året bland annat lyckats driva på arbetet med energieffektivisering i kommunen och varit delaktig i energi- och klimatrådgivningen.

91 FRAMTID Viktiga frågor för klimatnämnden fortsättningsvis är att arbeta med de fem miljömål som klimatnämnden har valt ska prioriteras och att arbeta vidare med energieffektivisering och lokala aktiviteter inom energi- och klimatrådgivningen. Vi fortsäter arbete t med flera aktiviteter inom klimatkommunikation och arbetar vidare med att undersöka förutsättningarna för Biogasproduktion.

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro TIOHUNDRANÄMNDEN Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet

103 TIOHUNDRANÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER Verksamheten har präglats av stor osäkerhet gällande Tiohundraprojektet fortsättning. Inte förrän hösten 2012 fattades ett slutgiltigt beslut om förlängning av projektet med tre år, t o m Detta har påverkat verksamhetsplaneringen. Tjänsten som ordinarie förvaltningschef har varit vakant under stor del av året. Sedan första kvartalet har prognosen påvisat ett stort budgetunderskott. Ett intensivt arbete har genomförts för att analysera underskottet och identifiera besparingsåtgärder som sedan har beslutats och genomförts. Åtgärderna har dock inte haft full effekt på underskottet under innevarande år(som har fortsatt att öka.) Kundvalet inom hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering har utvecklats och (gäller nu i) omfattar nu hela Norrtälje kommun. Nya kundvalsutförare har tillkommit och kundvalsvillkorens ersättningsnivåer och kvalitetskrav har reviderats under Enebergs äldreboende har renoverats för att uppfylla socialstyrelsens och arbetsmiljöverkets krav. Detta innebär att ett flertal av de utdömda platserna på ROS har kunnat avvecklas. Driften av den nybyggda LSS-gruppbostaden i Hallstavik har upphandlats tillsammans med gruppbostäderna Övre och Nedre Kanalvillan i Elmsta. En ny LSS-gruppbostad står färdig på hemvägen i Norrtälje och kommer att ersätta den utdömda gruppbostaden Vigelsjö 2. Upphandling har skett av LSS-insatserna bostad med särskild service för vuxna respektive barn/ungdom, korttidstillsyn för barn över 12 år samt korttidsvistelse -enstaka platser. Upphandlingen har genomförts gemensamt med nordostkommunerna i Stockholms län. Upphandling av enstaka platser inom socialpsykiatrin, hem för vård eller boende (HVB) samt särskilt boende har genomförts gemensamt med nordostkommunerna. Tiohundraförvaltningen har under året samverkat med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i upphandlingen av Vårdval Stockholm enligt lagen om valfrihet (LOV) gällande avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och specialiserad palliativ slutenvård (SPSV). De två vårdvalen införs januari Resultaten för Tiohundrabarometern 2012 uppvisar att kunskapen om Tiohundra fortsätter att öka. Den positiva trenden om synen på Tiohundra är bruten och är tillbaka på samma nivå som Arbete med att utarbeta lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrtälje kommun har pågått under hela året. Förvaltningen deltar i EU-projektet UMIA(Ungas Mobilisering Inför Arbetslivet). Projektet är ett 3-årigt samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett antal kommuner. Lokala riktlinjer för vuxna med Aspergers syndrom har utarbetats och antagits av nämnden. Den tidigare gemensamma hemsidan har delats upp mellan nämnden och vårdbolaget Tiohundra AB. 2

104 Förvaltningen deltog med utställning och föreläsning på äldremässan i Kista. TioHundranämnden har drivit projektet Aktiv hälsostyrning i Norrtälje i samarbete med Stockholms läns landsting. Projektet syftar till att minska belastningen inom akutsjukvården. Nämnden har beslutat om införande av valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre. Kommunikationsinsatserna har utvecklats för att bättre anpassas till olika målgrupper. Intresset för Tiohundraprojektet är stort och många studiebesök har tagits emot, bland annat från vänorten Ruijena i Estland. Ett stort antal utvecklingsprojekt har pågått under året främst finansierade av Socialstyrelsens stimulansmedel för äldre. Förvaltningen deltar i projektarbetet med kommunalisering av hemsjukvården Kommunförbundet Stockholms län (KSL) leder projektet. 3

105 MÅLUPPFYLLELSE 2011 valde Tiohundranämnden att ta fram en verksamhetsplan som för åren Tiohundraprojektet hade förlängts t o m 31 december 2012 och under år 2011 skulle huvudmännen genomföra en slutlig värdering av projektet som skulle utgöra grund för beslut om fortsatt organisation av hälsa, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun. Nämnden utgick därför från kommunfullmäktiges mål 2011 vid framtagande av verksamhetsplanen för Därför är inte TioHundranämndens precisering av mål helt anpassade till kommunfullmäktiges nuvarande mål som de formulerats i verksamhetsplanen för Strukturen i verksamhetsberättelsen har dock anpassats så att måluppfyllelsen redovisas i relation till de mål som kommunfullmäktige formulerat för år KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen Nöjda patienter/brukare/kunder Det övergripande och långsiktiga målet är utifrån befolkningens behov att ansvara för att en kvalitativ god vård och omsorg ges till kommunens invånare, vilket också innefattar en säker och tillgänglig vård och omsorg. Beslut om verkställighet Målsättningen är att alla beslut ska verkställas inom tre månader. Målet har inte kunnat uppnås, se redovisning nedan för inrapportering till Socialstyrelsen av icke verkställda beslut per kvartal. Vid slutet av året redovisades 14 ej verkställda beslut inom SoL och 14 ej verkställda beslut inom LSS. Orsak är att det saknas boendeplatser på särskilt boende för äldre samt i LSS-boende. Nämnden har tagit fram en boendeplan med prognostiserade behov och planerade. nybyggnationer, beslut om verkställighet av nybyggnation har dock inte fattats. Risk för viten föreligger. SOL 31 mars 30 juni 30 sept 31 dec SÄBO, Särskilt boende Dagverksamhet Korttidsboende LSS 31 mars 30 juni 30 sept 31 dec Daglig verksamhet Korttidsvistelse Bostad med särskild service Ledsagarservice Kontaktperson Köerna till särskilt boende har under året 2012 varit långa. Väntetiden till ett boende på särskilt boende har medfört att flera personer än tidigare tvingats vara på korttidsboende i avvaktan på plats på särskilt boende. Detta leder i sin tur till att antalet disponibla korttidsplatser varit för få för att räcka till för de personer som har behov av en korttidsvistelse efter en sjukhusinläggning. Det har medfört att antalet utskrivningsklara på sjukhus under 2012 varit högt. 4

106 TioHundranämndens beslut att efter översyn växla ut mindre enheter,, som medförr höga dygnskostnader, genom nyproduktion enligt äldreboendeplanen har inte kunnat genomföras. Översyn samt förslag om verkställandet genom en integrerad upphandling har genomförts men beslut om verkställighet inte är fattat. NKI- Nöjd Brukare Index Resultatet från de nationella öppna jämförelserna gällande äldreomsorg och brukarenkäten om särskilda boenden för äldre visarr att Norrtäljee kommun har förbättrat sin placeringg i länet från plats 6 år 2009, till plats 1 år 2011 när det gäller brukarnas samlade omdömen om särskilda boenden.. Vårdbarometern Frågorna i vårdbarometern har till stor del förändrats mot tidigare. Därför redovisas endast resultatet från de frågeställningar som kvarstår sedan tidigare. Framledes avser nämnden att komplettera redovisningen med nya frågor, dock i början utan jämförelsetal. Observera att urvalet ur Norrtäljes befolkningg avser c:a 100 svarande personer. 5

107 Vårdbarometern (andel i procent) Norrtälje Länet Fråga/År Tillgång till den sjukvård de behöver (betyg 3-5) Har förtroende för sjukvården i SLL (betyg 4-5) Har ringt till Vårdguiden/sjukvårdsupp/-rådgivn Allmänpsykiatrin uppvisar färre väntande per den 31 nov 2012 jämfört med samma tidpunkt förra året. Av de väntande har tre personer fått vänta i över 30 dagar men ingen person har väntat över 90 dagar. Motsvarande antal år 2011 var 13 personer. För barn- och ungdomspsykiatrin har kösituationen förbättrats jämfört med läget för ett år sedan, totalt står 20 personer i kö, vilket kan jämföras med 24 personer år Av dessa 20 personer har ingen väntat över 30 eller 90 dagar. Väntande > 30 dgr > 90 dgr Psykiatrisk mottagning 50 (54) 3 (13) 0 (1) Barn- och ungdomspsykiatri 20 (24) 0 (12) 0 (0) Väntetider i specialiserad vård Vårdbolaget Tiohundra AB rapporterar väntetider vid Norrtälje sjukhus till centralt väntetidsregister (CVR) för verksamhet inom det akutsomatiska avtalet. Läget per den 30 november 2012 redovisas nedan. Antal väntetider med väntetid dagar Vårdenhet CVR-kod Vg Tot 0-30 mer än Andel 0- Vg Tot NAT 0-90 mer än Andel 0- SLL Norrtälje sjukhus % % Ortopedisk mottagning % % Allmänkirurgisk mottagning % % Urologisk mottagning % % Internmedicinsk mottagning % % Lungmedicinsk mottagning % % Kardiologisk mottagning % % Endokrinologisk mottagning % % Hudmottagning % % Gynekologisk mottagning % % Ögonmottagning % % Öron-, näs- och halsmottagning % % Barnmedicinsk mottagning % % I december hade 61 % (438) väntat färre än 30 dagar vilket kan jämföras med 71 % (508) föregående år. Mottsvarande siffra för länet är 56 %. När det gäller personer som väntat mindre än 90 dagar uppgick dessa till 98 % (883) att jämföra med 96 % (698) föregående år. Mottsvarande siffra för länet är 94 %. Vid bristande tillgänglighet på akutsjukhusen utgår viten från och med

108 Väntetid husläkare SKL: Våren 2012 Andel patienter som fick komma på besök inom 7 dagar hos allmänläkare Husläkarmottagning Hösten 2011 Hösten 2012 Riket Stockholm Tidbokning HLM Bergshamra/Blidö HLM Hallstavik HLM Norrtälje Norra HLM Norrtälje Södra HLM Väddö Husläkarna i Rimbo/Edsbro Roslagshälsans Husläkarmottagning Snitt (ej vägt) räknat på vid respektive tillfälle deltagande HLM KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Befolkningen i Norrtälje kommun ska kontinuerligt öka. Äldreomsorg Norrtälje kommun Jämförelsegrupp ÖG Länets kommuner Rikets kommuner Befolkning 65 w år ,1% 20,5% 15,7% 21,3% Befolkning 80 w år ,0% 5,9% 3,8% 6,0% Norrtälje kommun har en hög andel äldre, 23 % av invånarna är 65 år eller äldre, att jämföra med liknande kommuner som ligger på ca 20 %. Andelen äldre är den högsta i Stockholms län. Ca 6 procent av Norrtälje kommuns befolkning återfinns i gruppen över 80 år. Norrtälje kommun är en attraktiv kommun; under sommaren 2012 har cirka 80 sommargäster fått insatser via kundval under sin vistelse i Norrtälje, jämfört med total 2 personer från Norrtälje som har vistas i andra kommuner och fått insatser där. Hemkommunen har betalningsansvar, enligt sin egen hemtjänsttaxa, vilket innebär att Norrtälje kommun inte får hel täckning för ersättning till utförare och administrativa kostnader. Fixarservice är en avgiftsfri tjänst som erbjuds i Norrtälje kommun för dem som har behov av praktisk hjälp med enkla vardagliga sysslor. Huvudsyftet är att förhindra fallolyckor. Inom Roslagsmodellens verksamhet finns sju träffpunkter som serverar hemlagade luncher tillagade av frivilliga någon dag i veckan till en låg kostnad. Luncherna ger matgästerna en god och näringsriktig lunch. De ger också social gemenskap och mindre ensamhet och förebygger på så sätt ohälsa. Flera av Träffpunkternas matserveringar är numera godkända av livsmedelsinspektörerna, efter inspektion. Kansliavdelningen har arrangerat en kurs i livsmedelshygien för de frivilliga som lagar maten samt i samråd med de frivilliga utarbetat ett egenkontrollsystem för detta. Nämnden har påbörjat ett arbete med att utveckla Träffpunkterna till en mötesplats för seniorer där man kan få information om olika verksamheter och utförare i kommunen, om hjälpmedel och annat som kan intressera våra seniorer i kommunen. 7

109 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska öka. Liksom 2011 fick Tiohundraförvaltningen under 2012 medel för deltagande i det av Socialstyrelsen finansierade utbildningssatsningen Omvårdnadslyftet. Intresset att delta i utbildningarna var även i år svagt från utförarnas sida. En del av de beviljade medel för 2011 fick betalas tillbaka 2012 och bedömningen är att det kommer även att betalas tillbaka av de medel som beviljades för år Det bristande intresset beror troligen på att satsningen inte innehåller någon ersättning för vikariekostnader. I avtalen med våra utförare ställer vi krav på kompetensnivåer. Med statliga medel för det så kallade Omvårdnadslyftet pågår utbildningsinsatser inom framför allt äldreomsorgen för vårdbiträden/undersköterskor. Tiohundraförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö. Medarbetare och ledarskap följs upp i den årliga medarbetarenkäten. Inom förvaltningen sker en årlig uppdatering av de anställdas planer för kompetensutveckling KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Andelen av befolkningen som arbetar ska öka och utanförskapet på arbetsmarknaden ska minska. Kommunen deltar i UMIA- projektet som är ett projekt för att stödja unga med funktionsnedsättning år att komma ut på arbetsmarknaden. UMIA står för ungas mobilisering inför arbetslivet. Projektet delfinansieras av EU och är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna. Försäkringskassans nyckeltal Beskrivning av måttet Nya sjukpenningtalet Det nya sjukpenningtalet är definierat som antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. dec 12 dec 11 dec 10 Förändring % 12 mån Förändering % enh 12 mån Norrtälje 10,2 8,7 7,8 14,7% 1,5 (ökn av ant dgr) Sth län 7,1 6,3 5,8 11,3% 0,8 (ökn av ant dgr) Riket 7,7 6,8 6,0 11,7% 0,9 (ökn av ant dgr) Sjukpenningtalet i Norrtälje steg med 1,5 dagar under Motsvarande siffra för riket är 0,9 dagar. Orsaken till ökningen av sjukfall beror dels på att en del av de personer som uppnått tidsgränserna i sjukförsäkringen återvänder till sjukförsäkringen, men det har också skett en ökning av andra fall. Kvinnor i Norrtälje har ett högre sjukpenningtal (13,2 dagar) jämfört med män (7,3 dagar). Mottsvarande siffra för riket är 9,8 dagar (Kvinnor) jämfört med 5,6 dagar (Män). 8

110 Beskrivning av måttet Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar Nybeviljade SA per försäkrade är definierat som antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningarr (förtidspension resp. sjukbidrag före 2003) dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet persone med SA (eller förtidspension/sjukbidrag). Måttet är omräknat till per försäkrade. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkradee för 2012 i Norrtälje varr 3,6 (individer). Mottsvarande siffra för f riket 3,255 (individer). Kvinnorna har ett någott högre värde (3,8) än män (3,5). Under året har värdet ökat medd 0,4 (individer) för kvinnor men minskat med 0,5 (individer) för män (totalt 0,1 individer). KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Norrtälje stads attraktionskraft ska öka Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen Nöjda medborgare Målet för var att öka andelen nöjda medborgare jämfört medd 2010 års mätning i TioHundrabarometern. År År År Målvärde - 57% 62% Resultat 53% 55% 56% Kommentar: Målet är delvis uppfyllt. Resultatet är bättre än 2010 men målvärdet har inte uppnåtts. Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen Ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg TioHundranämnden har under 2012 för femtee året i rad genomfört enn bred medborgarundersökning; TioHundrabarometern. Frågan 12: Har möjlighet att påverka de insatser som berör mig. År 2010 instämde 31 % i påståendet. År 2011 År Målvärde 35% 40 % Resultat 32% 31 % 9

111 Frågan 14: Kan fritt välja vård- och omsorgsgivare. År 2010 instämde 35 % i påstående Målvärde Resultat År % 46 % År % 45 % Kundvalet inom hemtjänst, basalhemsjukvård och hemrehabilitering, har utvecklats och har fått fler utförare och gäller över hela kommunen. Vårdval finns inom husläkarmottagning (HLM), barnavårdscentral (BVC), logoped och medicinsk fotsjukvård. Under 2012 har beslutats att införa lagen om valfrihetsystem (LOV) inom särskilt boende för äldre. Kommentar: Målet är delvis uppfyllt. Resultatet i TioHundrabarometern avseende frågan 12 om möjligheten att påverka insatser så ligger målvärdet på samma nivå som år 2010 och målet har inte uppnåtts. Under år 2012 har fler valfrihetsområden införts och antalet utförare ökat. Resultatet från Tiohundrabarometern visat att målvärdet för frågan avseende fritt val av omsorgsgivare har uppnåtts för Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen Stolta medarbetare och god arbetsmiljö Resultaten i årets medarbetareundersökning visar bättre resultat för Tiohundraförvaltningen än för kommunen i genomsnitt när det gäller ledarskapet. Målet att minska sjukfrånvaron har inte uppfyllts, delvis på grund av personalsituationen på förvaltningen under Sjukfrånvaron var 2,5 % 2010, för 2012 redovisas en sjukfrånvaro på 3,8 %. Övrigt TioHundranämnden har en bra samverkan med de patient- brukar och intresseorganisationer som finns i Norrtälje kommun och verkar inom nämndens ansvarsområde. Enskilda, brukare och organisationer har genom olika samverkansorgan möjlighet att påverka och meddela sina synpunkter på förslag, förfrågningsunderlag och utredningar, innan de behandlas i TioHundranämnden för beslut. Ett arbete har påbörjats med att utveckla Träffpunkterna till en mötesplats för seniorer där man förutom Träffpunkternas olika aktiviteter, kan få information om olika verksamheter och utförare i kommunen, om hjälpmedel och annat som kan vara av intresse för våra seniorer i kommunen. 10

112 PERSONAL Tjänsten som förvaltningschef var varit vakant under andra halvåret och kommundirektören var tillförordnad förvaltningschef. Avdelningschefen för styrning och uppföljning slutade i mars. En ny ordinarie avdelningschef tillträdde i december. Under 2012 har flera tjänster vakanshållits i besparingssyfte samt på grund av osäkerhet om den framtida organisationen. Detta har medfört hårda prioriteringar av arbetsuppgifter och att viktiga arbetsområden blivit eftersatta vilket framfört allt har drabbat beställarfunktionen. Den centralisering som har genomförts i kommunen innebär att vissa funktioner inom ekonomi och kommunikation har flyttats från förvaltningskontoret. Centraliseringen innebär att nya arbetsprocesser måste utvecklas. Antal tillsvidareanställda i december 2012 är 54,5 årsarbetare (58 personer), övervägande kvinnor. Hälften av de anställda är 50 år eller äldre. Sjukfrånvaron är relativt låg men har ökat något sedan 2011 (2011 = 3,3 %, 2012 = 3,8 %). EKONOMI Driftbudget Driftbudget tkr Utfall 2012 Budget Avvikelse 2012 utfall/budget Utfall 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Resultatet för perioden uppgår till -55,4 mnkr. Resultatet för respektive huvudman uppgår till -26,9 mnkr för kommunen samt -28,4 mnkr för landstinget. Prognosen per sista november pekade på ett samlat underskott på -30 mnkr, av vilka 21 mnkr hänfördes till kommunen och 9 mnkr till landstinget. Huvudförklaringen till resultatförsämringen jämfört med prognosen är: En accelererande kostnadsutveckling för köp av somatisk specialistvård vid övriga akutsjukhus i länet. Kostnadsutveckligen för den somatiska specialistvården (exklusive Norrtälje sjukhus) har ökat avsevärt mellan år 2011 och Avvikelse mellan år 2011 och 2012 är + 18 % eller cirka 50 mnkr i merkostnad. Budgettilldelningen som var 3 % för år 2012 täckte således inte hela kostnaden och budgetavvikelse för år 2012 blev nästan -23 mnkr. Avvikelsen inträffade sista kvartalet Även vid Norrtälje sjukhus har produktionen ökat betydligt sista kvartalet Till skillnad mot tidigare prognoser ökade Norrtälje sjukhus sin produktion under de sista två månaderna och nådde ersättningstaket. Resultatet blev därför 2 mnkr sämre jämfört med tidigare prognoser. En konsekvens av den klausul med omsorgsprisindex (OPI) som finns i avtalen för de kommunala verksamhetsområdena är en kostnadsökning på 8 mnkr. Prisindexklausulen följer Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer. SKL:s preliminära OPI för 2012 var 1,1 %, dock lades en budget på 2,1 %. Slutgiltigt OPI blev 3 %. 11

113 Kommunens budgetram har räknats upp med 3,4 % mellan 2011 och 2012 vilket inte täcker den volymutveckling som skett inom äldreomsorg och LSS-områden. Särskilt vårdkrävande individer Nya behandlingsmetoder har gjort att livslängden för särskilt vårdkrävande individer har ökat vilket medfört att målgruppen har blivit större. Härutöver har Försäkringskassan förändrat sina regler för assistansersättning vilket innebär att kommunen får ta ett större ekonomiskt ansvar. Kostnaden för särskilt vårdkrävande individer ökade från 4 mnkr 2010 till 17 mnkr 2011, även på grund av justerad ersättning. Inför 2012 minskades ersättningen vilket resulterade i att kostnaderna minskade till 14, 4 mnkr. Ordinärt boende (hemtjänst, dagverksamhet, korttidsplatser, utskrivningsklara) Budgetposten uppvisar en avvikelse om totalt 13 mnkr. Förklaringen till detta är huvudsakligen en kraftig volymökning inom hemtjänsten. Gruppen över 80 år ökar och denna grupp har också det största behovet av vård och omsorg. Antalet personer med hemtjänst har ökat med ca 50 personer under 2012 och den beställda tiden har ökat med 7 %. Den utförda tiden har 2012 ökat med timmar och utgör 88,5% av beställd tid, vilket innebär en kostnadsökning på ca 9 mnkr. Den utförda tiden har tidigare år uppgått till % av beställd tid beroende på att personer blivit inlagda på sjukhus, är bortresta eller fått hjälp av anhöriga m m. På grund av att antalet boendeplatser i särskilt boende är för få i förhållande till behovet har kön varit onormalt lång under året med cirka 50 individer. Detta leder till att många personer med stora omsorgsbehov väntar på sin boendeplats i hemmet och under tiden behöver stora hemtjänstinsatser. Antalet personer som aktivt väljer att bo hemma hellre än att flytta till ett boende ökar också. Bristen på särskilda boendeplatser och korttidsplatser leder till att många personer inte kan skrivas ut från sjukhuset fast de är medicinskt färdigbehandlade. Kostnaderna för utskrivningsklara personer har ökat med 50 % vilket motsvarar en kostnadsökning per helår på ca 2 mnkr jämfört med Särskilt boende Budgetavvikelsen på särskilt boende är -8,4 mnkr, vilket främst förklaras av 2012 års prisjustering enligt Omsorgsprisindex som blev högre än prognostiserat. Bristen på platser i särskilt boenden har lett till ett ökat antal köpta platser utanför kommunen. Ytterligare förklaringar till denna avvikelse är extrakostnader för personal (ca 1,5 mnkr) med anledning av att lokalerna på ROS inte uppfyller brandsskyddskraven för att kunna bedriva vård och omsorgsverksamhet. En del av ökningen avser lokalkostnader (ca 3 mnkr) för ombyggda lokaler på vård och omsorgsboendet Eneberg. LSS Inom LSS konstateras en avvikelse på -10,6 mnkr, främst beroende på att antalet individer ökat i samtliga insatser jämfört med föregående år. Inom insatsen bostad med särskild service för vuxna har 9 individer tillkommit i förhållande till föregående år, vilket innebär en ökning av kostnaderna med ca 2 mnkr/år. Insatsen daglig verksamhet, har ökat med 5 % i volym jämfört med föregående år, även detta svarar för en kostnadsökning med ca 2 mnkr. Utöver dessa volymökningar har även insatsen korttidstillsyn för barn över 12 år och bostad för barn och ungdom ökat. Andra förklaringar till avvikelsen, ca -1,7 mnkr, är en konsekvens av prisjustering enligt OPI. Psykiatri Inom psykiatrin redovisas en avvikelse mot budget på 2 mnkr. Förklaringen till avvikelsen är en stor produktion av neuropsykiatriska utredningar. Tiohundranämnden har fått medel från HSF för 6 utredningar, men utökade beställningen till 25 inom befintlig budget, eftersom behovet var omfattande. I avtalet med Tiohundra Vårdbolaget fanns ett produktionstak på 25 utredningar kunde förvaltningen fakturera HSf kostnaden för utredningar som utfördes utöver taket. HSf besked 12

114 om samma hantering skulle gälla för 2012 dröjde och slutligen fattades beslut om att Norrtälje inte skulle erhålla några medel för utredningar utöver taket år Primärvård Husläkarverksamheten uppvisar en positiv avvikelse mot budget, i huvudsak beroende på att patientavgifterna har höjts men även på grund av att produktionen blev lägre än budgeterat. Geriatrik Geriatriken uppvisar en positiv avvikelse mot budget på 1,2 mnkr vilket beror på en minskad produktion. Produktionen har legat betydligt under förväntan en stor del av året, dock har produktionen för sista kvartalet nästan fördubblats jämfört med tidigare månader. 13

115 DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet Budget De cem be r 2012 Utfall Decem be r 2012 Budgetavvikelse 2012 Prognos delår 2 Avvikelse mot prognos Utfall /2011 % Driftbidrag, Norrtälje kommun ,4% Driftbidrag, SLL ,8% Driftbidrag, övriga ,6% Momsbidrag (6%) ,9% Avgifter för omvårdnad ,6% Avgifter för hyra och mat ,2% Akutsomatiska intäkter ,9% Projektintäkter ,2% Övriga intäkter ,4% Verksamhetsintäkter ,1% Finansiella intäkter ,9% S:a inkl interna intäkter ,1% Köp av verksamhet (inkl ersättning FK) ,0% Läkemedelskostnader ,9% Lokalhyror ,0% Lönekostnader (inkl arvoden mm) ,8% Projektkostnader ,2% Övriga kostnader ,3% Verksamhetskostnader ,2% Finansiella kostnader och avskrivningar ,7% S:a inkl interna kostnader ,2% Resultat ,8% Jämfört med 2011 DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet Budget De cem be r 2012 Utfall Decem be r 2012 Budgetavvikelse 2012 Prognos delår 2 Avvikelse mot prognos Utfall /2011 % PRIMÄRVÅRD ,0% HEMSJUKVÅRD ,8% REHABILITERING ,6% SOMATISK SPECIALISTVÅRD NTS ,9% SOMATISK SPECIALISTVÅRD ÖVR ,8% GERIATRIK ,5% PSYKIATRI ,2% BEROENDERÅDGIVNING ,9% LÄKEMEDEL ,9% VÅRD & OMSORG ORD. BOENDE ,3% VÅRD & OMSORG SÄ. BOENDE ,9% HABILITERING, LASS & LSS ,9% FÄRDTJÄNST ,5% FÖREBYGGANDE VERKSAMHET ,7% ÖPPNA INSATSER BARN UNGA ,8% TIOHUNDRANÄMND, RÅD & KANSLI ,8% FÖRVALTNING ,4% DRIFTBIDRAG ,5% FINANSNETTO ,1% SÄRSKILT VÅRDKRÄVANDE INDIVIDER Projekt Anhörigstöd, Äldre, Folkhälsa ,2% Intäkter till projekt ,2% Resultat exkl övriga akutsjukhus ,1% Resultat övriga akutsjukhus ,7% Intäkter övriga akutsjukhus ,5% Kostnader övriga akutsjukhus ,6% Resultat inkl övriga akutsjukhus ,8% 14

116 Åtgärder för en ekonomi i balans 2012: Utökningen av kommunalt driftsbidrag från 2011/2012 blev 28,1 mnkr. Endast volymökningen utifrån befolkningsprognoser innebär en kostnadsökning med - 24,6 mnkr. Prisjustering utifrån OPI (3 %) innebär en priskompensation -24,6 mnkr, detta innebär en underbalansering av det kommunalla verksamhetsområdet med 21,1 mnkr. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för extraordinär volymutveckling (d v s en volymutveckling som är större än befolkningsförändringarna) för flera målgrupper inom äldreomsorg och LSS området. Norrtälje kommun har en äldreomsorg som 2011 cirka 50 mnkr lägre än standardkostnaden (värden för 2012 är inte än tillgängliga). Äldreomsorgen är den verksamhet i kommunen som har lägst kostnader i jämförelse med standardkostnaden. När det gäller kostnaden för särskilt boende för äldre är standardkostnaden för Norrtälje 9 % under standardkostnaden för riket, enligt Socialstyrelsens räkenskapssammandrag som presenterades De tre externt genomförda delstudierna som redovisades för utvärderingen av Tiohundraprojektet visar att kostnadsutveckligen för Tiohundraprojektet har varit mer gynnsam än länet i övrigt. Tiohundraförvaltningen har utifrån uppdraget från kommunstyrelsen återkommit med konsekvensbeskrivningar för att kraftfullt minska prognostiserat underskott Beslutade och genomförda åtgärder för att förbättra nämndens resultat 2012: Förändrad ersättning för blandade besök inom kundvalet 2,3 mnkr 4 mnkr - Vakanshållande av tjänster samt alternativ finansiering 2,3 mnkr 2,3 mnkr - Ospecificerade besparingar, varav : 7,7 mnkr Kundval (ersättning för indirekt tid och särskilt vårdkrävande individer) 6,0 mnkr 9 mnkr Minskning av rekrytering kontaktperson 0,2 mnkr Ytterligare vakanshållande på förvaltningen 0,7 mnkr Bromsning av kostnadsutvecklingen för Utskrivningsklara 0,8 mnkr TOTALT 12,3 mnkr 15,3 mnkr 15

117 FRAMTID Utifrån årsresultatet och uppräkningen av budgetramarna för 2013 (2,7 % för kommunen och 3 % för landstinget) är det en stor utmaning att fortsatt leverera lagstadgade vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet till kommuninvånarna i Norrtälje. Därutöver måste det finnas utrymme att utveckla verksamheten. Förvaltningen ska i särskild ordning tillsammans med kommunstyrelsekontoretanalysera underskottet och vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Flera forskare har påvisat värdet av Tiohundradetprojektet, men utvärderingar har visat även ett behov av förbättrad styrning av projektet. Några kända omvärlds- och lagförändringar ska ske de närmaste åren, vilka påverkar nämnden verksamhetsområden:: Lagstadgad bemanning inom demensvården kan innebära att dygnersättning för vård av personer med demensdiagnos behöver höjas ytterligare; Införande av ICF, nationellt fackspråk kan innebära kostnader gällande utveckling av verksamhetssystemet (Procapita), information och utbildning internt och externt Kommunalisering av hemsjukvården kommer att beslutas under 2013 och beräknas genomföras under En förutsättning för genomförandet är att alla kommuner i Stockholms län säger ja. En skatteväxling kommer att genomföras, men innan beslutet är fattat är det oklart om kommunen får full kostnadstäckning. Flera av nuvarande bostäder med särskild service (LSS) uppfyller inte gällande krav. I värsta fall föreligger risk för verksamhetsförbud från Socialstyrelsen eller Arbetsmiljöverket vid tillsyn eller nekade tillståndsansökningar hos Socialstyrelsen. Investeringsinsatser i form av ombyggnationer eller nybyggnationer krävs och påföljande hyreshöjningar. Lokalkostnaderna för boende med särskild service LSS ökar: -Ytterligare planerade nybyggnationer (Solbacka Strand, Diamanten och Färsna) innebär sannolikt ytterligare utökade lokalkostnader även om några/flera av boendena växlas mot nuvarande ej fullvärdiga boenden. Dagverksamhet för yngre dementa drivs under 2013 med stimulansmedel. Den verksamheten måste permanentas från och med

118 VERKSAMHETSTAL Särskilt boende för äldre Budget 2012 Resultat tom dec 2011 Resultat tom dec 2012 Skillnad 11/12 Serviceboende antal vårddygn % Omvårdnadsboende antal vårddygn % Demensboende antal vårddygn % Totalt antal vårddygn % varav köpta av annan än TioHAB % Totalt antal individer % Antalet dygn har ökat inom demensboende samt omvårdnadsboende, samtidigt som antal dygn i service boende fortsätter att minska, dvs. samma utveckling fortsätter som de senaste åren. Det är en fortsatt utveckling, om än avtagande i jämförelse med tidigare, där personer med ett mer omfattande behov av vård och omsorg erhåller särskilt boende och där personer som har möjlighet erbjuds en trygg vård och omsorg i det egna hemmet. En demensplats är drygt 30 % dyrare än serviceboende. Förändringen innebär att totalkostnaden för särskilt boende ökat med ca 36 mnkr 2012 jämfört med boendestruktur Särskild Boende Service 58 % 16 % Omvårdnad 26 % 44 % Demens 16 % 40 % Andelen personer i olika Särskild Boende former Ordinärt boende Budget 2012 Resultat tom dec 2011 Resultat tom dec 2012 Skillnad 11/12 Hemtjänst antal beställda timmar % Hemtjänst antal utförda timmar % Andel utförd tid av beställd tid 93% 89% 88% 0% Beställd tid inom hemtjänsten har ökat med 7 % i förhållande till föregående år, även den utförda tiden har ökat med 7 %, ca tim., vilket motsvarar en ökning av kostnaderna med ca 9 mnkr. Den utförda tiden uppgick till 88 %. Antal personer med beställd tid är ca 77 fler än förra året. Antal personer över 80 år med beställd tid är ca 35 personer fler än vid samma tidpunkt förra året. Vi kan konstatera att hela ökningen inom den beställda tiden i åldersgruppen Det har skett en succesiv ökning av hemtjänstinsatser inom äldreomsorgen de senaste 5 åren. Några bakomliggande faktorer är: Andelen av dem som har hemtjänst som är över 80 år har ökat: ( % jmf ,3 %) 17

119 Hemtjänsten består av serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. En allt större andel av den beviljade insatsen är omvårdnadsinsatser: ( % jmf ,6 %) Andelen utförd tid av beviljad tid har ökat: ( ,6 % jmf ,9 %) Särskilt vårdkrävande individer Antal personer med beställd tid hos assistansorganisationen har ökat under de senaste åren. Det gäller ofta personer med personligt utformat stöd av assistansliknande karaktär. Stödet kangälla personer som fått nytt beslut, personer som fått sin assistansersättning indragen av Försäkringskassan, personer som är i behov av utökning och har fyllt 65 år samt yngre med omfattande funktionsnedsättningar. Antal personer med beställd tid ligger i samma nivå som i slutet av Antalet individer samt antalet totala timmar har varit relativt konstant under Under 2012 har beslut fattats om att delegationen på ärenden med hemtjänstbeslut över 20 timmar per vecka ska innehas avavdelningschef. From juli 2012 inkluderas assistansavtalet i Kundvals Allmänna villkorn. Socialpsykiatri Budget 2012 Resultat tom dec 2011 Resultat tom dec 2012 Skillnad 11/12 Bostad med särskild service, antal vårddygn TioHAB % Boendestöd antal timmar % HVB + övrig soc.psyk (ej TioHAB) antal vårddygn % Timmarna inom boendestöd har ökat i jämförelsen med samma period i föregående år. Hela ökningen förklaras av att en individ som har tillkommit och som har beviljats väldigt mycket stöd. Antalet vårddygn för bostad med särskild service har minskat något. LSS och LASS (antal individer under perioden) Budget 2012 Resultat tom dec 2011 Resultat tom dec 2012 Skillnad 11/12 LASS % LSS Totalt antal individer % 9.2 Personlig assistans % 9.3 Ledsagarservice % 9.4 Kontaktperson % 9.5 Avlösarservice % 9.6 Korttidsvistelse % 9.7 Korttidstillsyn för barn >12 år % 9.8 Bostad m s s Barn & Ungdom % 9.9 Bostad m s s Vuxna % 9.10 Daglig verksamhet % 18

120 Antalet individer med LASS-insatser har minskat med 5 % i jämförelse med Däremot har framförallt bostad för barn och ungdom, men även insatser korttidstillsyn för barn >12 år ökat i större utsträckning, samt bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet som har ökat betydligt, vilka är de mest kostsamma verksamheter. En enskild grupp ökar mest inom LSS, den består av personer som omfattats av neuropsykiatriska utredningar och har fått diagnoserna Aspergers eller autism. Antalet utredningar som genomförts har ökat och som konsekvens har antalet diagnoser ökat betydlig de senaste åren. Dessa personer är berättigade insatser i form av personligt anpassade boendeformer eller boendestöd enligt LSS. Primärvård Antal läkarbesök, exkl privata spec Budget Resultat Resultat Skillnad 11/12-1,1% - varav antal hembesök ,8% Antal läkarbesök, privata specialister ,4% Antal besök hos övr profess inkl ARV ,8% Läkarbesöken, exklusive privata specialister har minskat med 1,1 %. Inom husläkarverksamheten, vilken svarar för ca 94 % av de totala läkarbesöken, ökade besöken inom TioHundra AB under året med 2 % jämfört med samma period föregående år. Husläkarna Rimbo/Edsbro AB har minskat med 8,6 % och Roslagshälsan med 12 %. Hembesöken för läkarna har ökat 1,8 % jämfört med samma period föregående år. Volymen är dock oerhört liten. Besöken hos privata specialister har ökat med 11,4 % jämfört med föregående år. Besöken för övriga professioner inklusive privata sjukgymnaster har ökat med 24,8 % totalt. Besöken inom hemrehabilitering uppgår till ca st. under året. Somatisk specialistvård Antal avslutade vårdtillfällen Budget Resultat Resultat Skillnad 11/12-0,2% Antal läkarbesök, exkl privata spec ,5% Antal läkarbesök, privata specialister ,8% Antal besök hos övriga professioner ,7% Inom slutenvården har antalet avslutade vårdtillfällen minskat med 0,2 % jämfört med föregående år. Större förändringar redovisas av Danderyds sjukhus där antalet avslutade vårdtillfällen ökat med 10 % och Karolinska sjukhuset som har minskat med nästan 11 %. Inom öppenvården har antalet läkarbesök ökat med 4,5 % jämfört med föregående år. Här syns en ökning vid Danderyds Sjukhus om närmare 5 % och S:t Eriks Sjukhus om 9 %. En markant ökning syns vid de övriga sjukhusen (+54 %). Sophiahemmet har ökat antalet läkarbesök med (522 f.å) besök och Täby Närsjukhus 393 (96 f.å) besök. 19

121 Besöken hos privata specialister har minskat med 29,8 %. Ca 45 % avgenomförda besök är hos Dr Sture Mützell, Norrtälje. Besöken hos övriga professioner har enligt föreliggande redovisning ökat med 35,9 %. Klara ökningar uppvisar Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus (Akutsomatisk Rehab, Fysiologi Lab, Strokevårdskedjan och medicinmottagning) samt Avesina Hörsel Rehab Norrtälje och PSO Kungsholmen. Geriatrik Antal avslutade vårdtillfällen Budget Resultat Resultat Skillnad 11/12 1,7% Antal läkarbesök, exkl privata spec ,6% ASiH, Antal vårddygn, grupp ,0% ASiH, Antal besök, grupp ,8% Antal besök hos övriga professioner ,7% Antalet avslutade vårdtillfällen inom geriatrik har ökat med 1,7 % mot föregående år. Ökningen har skett främst vid TioHundra AB där merparten av vården sker. Läkarbesöken har ökat med hela 37,6 %. Orsaken till detta är kraftig ökning vid Minnesmottagningen i Norrtälje. Antalet övriga besök hos övriga professioner har ökat med 23,7 %. Inom ASiH (avancerad sjukvård i hemmet), främst Förenade Care AB, har besöken minskat med 11 % för grupp 1. Antalet palliativa patienter är svårt att prognostisera långt i förväg. Besöken för grupp 2 har ökat med 29,8 %. Att notera är också att inom ASiH kan statistiken påverkas mycket under året beroende på vilken typ av patienter som vårdas. Psykiatri Antal avslutade vårdtillfällen Budget Resultat Resultat Skillnad 11/12 11,7% Antal läkarbesök, exkl privata spec ,9% Antal läkarbesök, privata specialister ,0% Antal besök hos övriga professioner ,7% Antalet avslutade vårdtillfällen inom den psykiatriska slutenvården har ökat med 11,7 % mot föregående år. Främst är det PKV vid Norrtälje sjukhus och Capios mottagning som är orsak till detta. Läkarbesöken (exkl. privata specialister), har ökat med 0,9 % jämfört med föregående år. Främst är det ökningar vid TioHundra AB vid BUP Norrtälje, beroendevård, vuxenpsykiatri (allmän). Stress Rehab, Unga vuxna (Norrtälje) samt Vuxen Psyk Affektiva har minskat. Besöken hos privata specialister är oförändrad och volymen är mycket liten. De få besöken sker hos ett stort antal läkare. Besöken hos övriga professioner har ökat med 1,7 % mot föregående år. Ökningen finns bl. a vid Vuxen psyk Neuroutredningar, Mini Maria samt BUP Norrtälje. Minskningen finns bl. a inom unga vuxna, stress rehab, Vuxen psyk Allmän och Affektiv samtliga Norrtälje. 20

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Tiohundra AB Förvaltningsberättelse 2012

169 2 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2012 och förväntad utveckling Sammanfattning Förväntad utveckling Verksamhetsfakta Uppföljning av mål Uppföljning av landstingsfullmäktiges långsiktiga mål Uppföljning av Tiohundra ABs egna mål Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården En ekonomi i balans Kvalitetsredovisning Uppföljning av uppdrag Uppdrag givna i budget Uppdrag givna under Uppföljning av styrdokument Specifika ägardirektiv Följsamhet finanspolicy Övriga policyer, handlingsplaner, regelverk Intern kontroll Uppföljning verksamhet Organisationsförändringar Verksamhetsförändringar Verksamhetstal Vårdproduktion Övrig produktion Produktivitet Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv Vårdplatser Verksamhetens ekonomiska resultat Årets resultat Resultat per område Personal Övriga kostnadslag, avskrivningar och finansnetto... 33

170 3 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Resultatdisposition Investeringar Balansräkning Kassaflödesanalys Övrigt Medarbetare Verksamhetsförändringar och omstruktureringar Personal- och kompetensförsörjning Chef- och ledarskap Hälsofrämjande arbetsmiljö Sjukfrånvaro Jämställdhet och mångfald Miljö Klimateffektivt Klimateffektivt Hälsofrämjande miljöarbete Styrmedel Folkhälsoarbetet Upphandling och inköp Övrigt Ledningens åtgärder... 50

171 4 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Sammanfattning 2012 och förväntad utveckling Sammanfattning 2012 Det ekonomiska utfallet på 53,5 mkr innebär en kraftig resultatförsämring jämfört med föregående års resultat på -39,2 mkr och årets budgeterade resultat på 0 mkr. Resultatet har varierat kraftigt under året beroende på både positiva oc h negativa affärshändelser av engångskaraktär varav flera inte var kända i 2012 års verksamhetsplan TioHundra AB (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack utfall 2012 Ack utfall 2011 Periodiserad budget Föregående månadens prognos Året har starkt påverkats av händelser av engångskaraktär vilket sammantaget haft en negativ resultatpåverkan. De mest betydande är Återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AFA), + 29,1 mkr. Ökade pensionskostnad till följd av sänkta diskonteringsräntor, -36,7 mkr Avgångsvederlag till tidigare VD, -5,0 mkr. Justerat för händelser av engångskaraktär är resultatet -40,9 mkr, dvs en försämring jämfört föregående år med 1,7 mkr och en avvikelse mot budget på 40,9 mkr. Sen sista prognosen för 2012, baserad på novemberresultatet, indikerade ett resultat på 5 mkr. Vid prognostillfället var vare sig hanteringen av den ökade pensionskostnaden eller av tidigare VDs avgångsvederlag känt.

172 5 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Intäktsökningen har inte motsvarat kostnadsökningen, delvis på grund av låga eller uteblivna prisuppräkningar av befintliga avtal och delvis på grund av att bolaget inte lyckats erhålla nya uppdrag som varit en del av förutsättningarna i 2012 års budget. Bolaget har också producerat större volymer i vissa delar än avtalat. Det har inom akutsomatiken lett till ersättningsreduktioner (rabatter) på 6,4 mkr. 85 % av den slutna vården är akut och därigenom svår att styra. En större volym vård leder till ökade kostnader, vilket återspeglat sig i högre bemannings- och driftskostnader. Samtidigt har bolaget under 2012 inte lyckats minska kostnaden för inhyrd personal och övertidsuttag i tillräcklig omfattning, vilket var en viktig del i 2012 års budget. Under året har dessutom tillkommit kostnader som inte var kända vid årets ingång, t ex för administrativa lokaler och återbetalning av stående förskott som bidragit till kraftigt försämrat finansnetto. Se vidare kapitel Förväntad utveckling 2013 För TioHundra ABs del präglades 2012 i betydande utsträckning av osäkerhet kring formerna för bolagets fortsatta verksamhet och inte minst kring strukturen för och relationerna till beställarfunktionen inom projektet. Huvudmännen beslutade att förlänga TioHundraprojektet. Den föregående utvärderingen ger många goda omdömen om bolagets arbete med att förbättra vård- och omsorgskedjorna. Samtidigt pekade utvärderingen på behov av att styrning och samordning behöver göras tydligare på kommun- och landstingsnivå. Förändringar i bolagets ledningsstruktur under den senare delen av året är också en faktor att beakta i analysen av de problem som påverkar situationen inför En avgörande faktor inför 2013 är de brister som finns på avtalssidan inom stora delar av bolagets verksamhetsområden. Under 2012 har i princip inga sedvanliga avtalsdiskussioner kunnat genomföras. Detta har på flera områden skapat stor osäkerhet kring avtalstolkningar vilket lett till att verksamheter bedrivits med otydliga ekonomiska förutsättningar. Till detta kan ett mått av oklarhet kring bolagets ansvar för driften av ekonomiskt utsatta verksamheter adderas. TioHundra AB har under de senaste två åren uppvisat betydande ekonomiska underskott. Inför 2013 står bolaget, med tanke på ovanstående, inför stora utmaningar. För flera verksamheter saknas gällande avtal, principiellt eller kring volymer, och överenskommelser om prisuppräkning. Oklarheter kring om och när nya avtalskonstruktioner ska införas påverkar möjligheterna att effektivt planera verksamheten, exempelvis inom primärvården. För att motverka de negativa konsekvenserna av ovanstående förhållanden har beställarorganisationens förvaltning och TioHundra ABs ledning i samförstånd kommit överens om en strukturerad mötesstruktur liksom kring tydliggörande av innehållet i olika former av uppgörelser.

173 6 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Detta kommer att ge bättre förutsättningar i arbetet med att på ett mer proaktivt sätt agera utifrån ändringar i olika verksamheters ekonomiska och innehållsmässiga förutsättningar. Bolagets verksamheter påverkas också av de ägardirektiv som reglerar bolagets aktiviteter. Ägardirektiven genomgår för närvarande en omarbetning. Eventuella förändringar tros dock inte påverka grundförutsättningarna för bolagets verksamheter. Under de närmaste åren kommer SLLs vård och omsorg att i allt större utsträckning påverkas av de förändringar som blir en följd av Framtidens Hälso-och Sjukvård, med öppnandet av NKS. Detta kommer inte minst att påverka flödet av akuta patienter. Konsekvenserna av detta i Norrtälje kommer dock sannolikt inte vara så påtagliga under Däremot kan principiella förändringar av akutsjukhusens uppdrag få betydande konsekvenser för Norrtälje sjukhus. Det senare kan sägas även gälla bolaget i sin helhet. Sedan projektet inleddes har förutsättningarna för bolagets verksamheter förändrats på ett genomgripande sätt. Olika former av konkurrensutsättning har medfört att bolagets ställning som utförare av vård och omsorg i Norrtälje kommun förändrats. Det är viktigt att bolagets roll tydliggörs i detta föränderliga scenario. Inte minst gäller detta inför kommande förändringar av förutsättningarna för våra verksamheter. Ytterligare ett område som bör framhållas är bolagets verksamheter utanför Norrtälje kommun respektive insatser för kunder från övriga delar av SLL och från landet i övrigt. För vissa delar av bolaget, inte minst Norrtälje sjukhus, har denna verksamhet varit av stor betydelse, såväl för verksamhetsutveckling som för den ekonomiska stabiliteten. Dessa initiativ är sannolikt nödvändiga om bolaget ska fortsätta utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt kräver detta en betydande anpassningsförmåga och flexibilitet för att kunna svara upp mot de snabba förändringar som är en följd av ändringar i lagstiftning och regelverk, i metodutveckling och givetvis i kundernas behov och förväntningar. Inför det åttonde verksamhetsåret för TioHundra AB så finns därmed några viktiga områden som blir avgörande för hur väl bolaget kan lyckas nå uppsatta mål. Även om de antaganden som är gjorda i budgeten för 2013 kommer att uppfyllas, så blir det mycket svårt för bolaget att nå det budgeterade resultatet på 0 mkr. Det ekonomiska utgångsläget för bolaget är annorlunda än vad situationen var då budgeten rapporterades. Vid den tidpunkten förelåg bara årsresultatet för 2011 (- 39 mkr) och en plan att komma i ekonomisk balans under Utgångsläget är nu sämre när vi går in i 2013 med ett betydande underskott. För att resultatet skall kunna förbättras från dagens läge, krävs att bolaget får en rimlig prisuppräkning för avtalen Även de tak för ersättning som finns i vissa avtal måste läggas på en realistisk nivå. De underfinansierade avtalen måste få en bättre finansiering eller sägas upp. Detta i kombination med en fortsatt effektivisering av samtliga verksamheter bör ge TioHundra AB bättre förutsättningar än under 2012.

174 7 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Prioriterade förbättringsprojekt, utöver utveckling av kvalitets- och ledningssystem samt systematiskt förbättringsarbete, kommer fortsätta att drivas inom följande 4 områden/målgrupper under 2013: 1) Sammanhållen sjukvård och omsorg för äldre med omfattande/komplexa behov. 2) Sammanhållna och effektiva sjukvårdsprocesser 3) Sammanhållna vårdkedjor inom psykiatrisk vård och boende 4) Sammanhållen hälso- och sjukvård och sociala insatser för barn, unga och familjer 2. Verksamhetsfakta Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvård- och omsorgsbolag, TioHundra AB, ägs till 100 % av Kommunalförbundet Ägarsamverkan, som i sin tur ägs till lika delar av Stockholms Läns Landsting och Norrtälje kommun. Bolagets är sedan hösten 2011 grupperad i två divisioner, där bolagets elva verksamhetsområden inryms, samt de administrativa stabsavdelningarna. Syftet med den förändrade organisationen är att skapa ökad möjlighet att inom varje division klara av den växande konkurrensen och möta de nya kund- och vårdvalsmodellerna. Bolagsledningen Bolaget leds av en verkställande direktör, två divisionschefer, ekonomidirektör, personaldirektör och chefsläkare som också ansvarar för marknad & kommunikation, kvalité, förbättringskontoret samt för IT, Service & Logistik. Dessa utgör tillsammans bolagsledningen, då dessa funktioner har som sin huvudsakliga uppgift att arbeta med företagsgemensamma och strategiska uppgifter. Bolagsledningens arbete sker löpande och avstämning av arbetet sker vid möten varannan vecka. Björn Ekmehag Divisionschef för Sjukhus och Primärvård, blev tillika vvd den 1 november och kort därefter tf VD. Verksamhetsrådet Bolagets verksamhetsråd utgörs av bolagsledningen och samtliga verksamhetschefer i linjen. Verksamhetsrådet, som träffas ca fyra gånger per år, utgör ett forum för diskussion kring bolagets övergripande strategiska frågor. Verksamhetsrådet som leds av VD, har till uppgift att: Samordna, planera och förankra gemensamma policys och riktlinjer för bolaget. Samordna budgetprocess och andra bolagsgemensamma processer samt de som berör mer än ett verksamhetsområde. Samordna förbättrings- och utvecklingsarbetet, samt uppföljning av bolagets utveckling.

175 8 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Divisionsledning och verksamhetsledning Respektive verksamhetschef har ansvar för sitt verksamhetsområde, men medverkar också i divisionens ledningsgrupp. Respektive enhetschef har ansvar för sin enhet, men medverkar också verksamhetsledningens ledningsgrupp. Staber/Stödjande resurser Flertalet av de stödjande processerna ligger hos de administrativa staberna. Staberna har att hantera och verkställa uppdrag från VD, bolagsledningen, divisionschefer och verksamheterna. Exempel på detta är att se till att ekonomi- och personalpolicyer implementeras och följs. Staberna har ett eget ansvar för att driva sina respektive ansvarsområden. Inom varje område ska en kundprocess upprättas med samma inriktning som för de operativa processerna, dvs. kundperspektivet men där kunderna nu utgörs av verksamheten. Exempel på stödjande processer: Kompetensförsörjning, Resultatuppföljning, Materialförsörjning, Lokaler, Kost.

176 9 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Uppföljning av mål 3.1 Uppföljning av landstingsfullmäktiges långsiktiga mål SLL långsiktiga mål Dimension/parametrar Förbättrad tillgänglighet i hälso- och sjukvården Förbättrad kvalitet i hälso- och sjukvården En ekonomi i balans Uppfyllt mål? Bokslut 2012 Mål 2012 Bokslut 2011 Andel patienter väntat kortare än 4 tim på akuten Ja 84,5% >79,0% 84,4% Andel patienter väntat mindre 30 dgr mottagning 1) Nej 65,8% 100% 53,0% Andel patienter väntat mindre 90 dgr behandling/op 1) Nej 98,5% 100% 95,0% Telefontillgänglighet husläkare Ja 89,6% >85,0% 86,0% Andel patienter väntat mindre än 5 dagar husläkare Ja 91,6% >90,0% 88,5% Andel vårdrelaterade infektioner 2) Ja 5,5% <6,0% 7,7% Andel patienter på strokeenhet Ja 98,9% >90,0% 95,0% Förekomst av trombolysbehandling vid stroke 3) Nej 6,8% >10,0% 8,0% Rapportering Riks-HIA Ja 100,0% >90,0% 100,0% Täckningsgrad cancerregister Ja 100,0% >95,0% 97,0% Andel protesopererade 65+ Nej 52,7% >63,0% 67,0% Täckningsgrad IVA-register Ja 100,0% >90,0% 100,0% Andel opererade höfter inom 24 tim Ja 84,5% >71,0% 81,0% Andel MRSA-odlingar bland riskpatienter Nej 75,0% >87,0% 76,0% Årets resultat skall svara upp mot ägardirektivens krav och säkra en långsiktig utveckling. Nej - 53mkr 0 mkr - 39 mkr 1) Utfallet 2011 inkluderar patientvald väntan, medan de är exkluderade i 2012 års siffror. 2) Värdet avser tertial 1. Ny mätning görs den 23/10. 3) Även om samtliga patienter får trombolys enligt riktlinjerna, kommer Norrtälje sjukhus inte att nå målet. Det beror på de geografiska förutsättningarna med avstånd som innebär att tidsförloppet inom vilket trombolysbehandlingen har bevisad effekt, redan har förlupit när patienten kommer till sjukhuset Uppföljning av Tiohundra ABs egna mål TioHundra AB huvudmål Mätetal Kund- och processmål Utfall Mål 2012 Nöjda kunder 3) Andelen nöjda kunder skall vara minst 90 %. 81,3% >= 90 % Att möjliggöra snabb återgång till eget boende Antal utskrivningsklara patienter på sjukhuset skall vara max 3 i genomsnitt per månad 8,7 6,3 3,0 Trygghet och säkerhet i sammanlänkningen mellan vård och omsorgsinsatser. Andelen patienterna med samordnad vårdplanering i Web Care, som har ett kund-anpassat utskrivningsmeddelande vid årets slut. 80% 92% 100% Säker läkemedelshantering Andelen utskrivna patienter som erhållit ett korrekt läkemedelsberättelse i sitt utskrivningsmeddelande vid årets slut. 100% 1) 92% 1) 90% 2) Medarbetarmål Attraktiv arbetsgivare Företagsindex enligt medarbetarenkäten skall vara > > 67 Motiverade medarbetare Medarbetarindex enligt medarbetarenkäten skall vara > > 76 God arbetsmiljö 4) Minska sjukfrånvaron till 19 dagar/medarbetare 23,1 21,5 19,0 Ekonomimål Stabil ekonomi Årets resultat skall svara upp mot ägardirektivens krav och säkra en långsiktig utveckling. -53 mkr -39 mkr 0 mkr

177 10 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC ) Utfallet 2011 och 2012 avser endast patienter på med. avd. 2) Avser hela sjukhuset men har inte gått att mäta. 3) Avser nationella patientenkäten. Innefattar division sjukhus och primärvård förutom akutmottagning och husläkare, vars resultat inte är klara för ) Avser korrigerade siffror (ärende finns hos SLL Personal att korrigera Heroma) Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Nöjda kunder(patienter och brukare) Division sjukhus och primärvård Patientupplevd kvalitet i frågan Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått? Maxvärde är 100 Verksamhet Akutmottagning, X1 röntgen, dagkirurgi Slutenvård somatisk Öppenvård somatisk 87 Gynekologisk mottagn. 1) Öppenvård somatisk all övrig Husläkarna X2 Genomsnitt för 84,25 83,5 81,3 divisionen 1) endast 2012 X1=Resultat för 2012 klart februari/mars X2= Resultat för 2012 klart v. 4 Division vård och omsorg NKI- helheten från socialstyrelsens brukarundersökning. En sammanvägning av 3 frågor som ger värdet (gäller endast 2010 och 2011). Maxvärde är 100 Verksamhet Hemtjänst och 76 75,3 81,9* hemsjukvård Vård och 74,6 75,5 83,5* omsorgsboende Genomsnitt för divisionen 75,3 75,4 82,7

178 11 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC *= Förändrad enkät från socialstyrelsen, ingen NKI värdering längre. Redovisat resultat är från frågan F28 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? alt. fråga F24 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? där resultaten från svaren mycket nöjd och ganska nöjd summerats. Maxvärde är 100. Pskykiatri enheterna mäter med nationell patientenkät där värdet är patientupplevd kvalitet Svar på frågan Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått? Maxvärde 100 Verksamhet Öppen psykiatri Under 2011 avstod psykiatrin från att göra enkät eftersom en stor nationell mätning skulle göras Inom divisionen genomförs enkätundersökningar av ett enklare slag inom Habilitering & Handikapp samt Socialpsykiatrin. Tillgänglighet Graferna nedan redogör för tillgängligheten inom de dagar som vårdgarantin gäller i SLL och för de patienter som omfattas av vårdgarantin. Patienter som själva valt att vänta längre och de patienter som av medicinska skäl skall vänta längre är inte med i underlaget. Siffror för oktober och november 2011 saknas, då vårt rapporteringssystem havererade. 80 Vårdgaranti specialistmottagning Andel patienter (i procent) som väntat >30 dagar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

179 12 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Vårdgaranti operation Andel patienter (i procent) som väntat >90 dagar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tillgängligheten har avsevärt förbättrats under 2012 jämfört med 2011 såväl inom öppenvården som inom slutenvården. Införandet av CVR viten har rimligen bidragit genom ett ökat fokus på området. Noteras kan dock att mottagningsverksamheten påverkats negativt av sommar- och jul neddragning, då köerna för väntande ökat. De mindre specialistklinikerna, med få läkare anställda, är extra känsliga då det gäller sjukdom eller när läkare slutar. Patienttillströmningen har under 2012 ökat med 4% jämfört med Akutmottagningens door-to-door tider > 4 timmar uppgår till 84,5% (att jämföra med föregående år 84,4%), kvalitetsmålet på >79% är således uppfyllt.

180 13 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Telefontillgänglighet Bergshamra Hallstavik Norra Södra Väddö Vite 2/3 Vite 1/3 Mål bonus 1/3 bonus 2/3 bonus 3/3 Samtliga vårdcentraler har lyckats förbättra sin telefontillgänglighet, största förbättringen har Norra som tar emot flest samtal av alla vårdcentraler. 120,00% Andel patienter som väntat <5 dagar till HLM 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% Mål 20,00% 0,00% Bergshamra Hallstavik Norra Södra Väddö Tillgängligheten har ökat på alla vårdcentraler utom Hallstaviks, där läkarbemanning dragits ned för att slippa tomma tider.

181 14 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Kvalitet Område Mått Utfall 2012 Andel vårdrelaterade 5,5 % infektioner [1] ska minska* (Sluten somatisk Kvalitet vård + psykiatri) Andel patienter som vårdas på strokeenhet ska uppgå till 90 procent* (Se kommentar a) Förekomst av trombolysbehandling vid stroke (Se kommentar b) Rapportering till Riks-HIA (Se kommentar c) Täckningsgrad i rapportering till cancerregistret [2] ska uppgå till 92 procent* (Se kommentar d) Kommentar: Antal protesopererade 65+ Täckningsgrad IVA register (Se kommentar e) 74 procent av patienterna med höftfraktur ska opereras inom 24 timmar från ankomst* Andel MRSA-odlingar bland riskpatienter Utfall 2011 Utfall % 5 % 98,9% 95 % 99 % 6.8% 8% 1 % 100% 100% 100% 100% 94 % 100 % Av 76 patienter % med diagnosnr S7200- kollumfraktur fick 40 en hel- eller halvprotes = 52,7% 100% 100% 94% 154 höftfrakturer opererades under 2012 och av dessa blev 84,5% opererade inom 24h. 82 % 92 % 75 % 76% 62% [1] Utfallet avser andel med vårdrelaterade infektioner vid två mättillfällen [2] Gäller Cancer Coli-rekti register

182 15 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC a) Data för strokesiffrorna är baserade på de som är inrapporterade till Riksstroke, några saknas fortfarande från förra året. b) Data för Riks-HIA är kontrollerade under vecka 2. Alla som då var registrerade i TC med hjärtinfarkt diagnos förra året är registrerade i Riks-HIA. c) Förekomst av trombolysbehandling vid stroke: Det visar sig att i samtliga fall antingen funnits kontraindikationer eller så var symtomen alltför vaga alternativ hade alltför lång tid passerat sedan symtomdebut. Flera skäl kan finnas, bland annat är avstånden i Norrtälje längre än i övriga SLL. Norrtälje sjukhus upptagningsområde är så litet att våra resultat kan avvika från önskat resultat men ändå spegla en korrekt handläggning. d) Register Antal patienter totalt Antal patienter registrerade i cancerregister Täckningsgrad, % Nationella prostatacancerregistret % Nationellt kvalitetsregister för % blåscancer Nationellt kvalitetsregister för % njurcancer Cancer coli-rectiregistret % e) 540 vårdtillfällen med vårdtyp IVA. Alla ingår i SIR En ekonomi i balans Bolagsledningen har aktivt arbetat för att upprätthålla en ekonomi i balans. Med anledning av den negativa resultatutvecklingen beslöt bolagsledningen under senhösten om ett temporärt anställningsstopp. Bemanning och vårdprocesser är i fokus inom bolaget och anställnings-stoppet ska ses som en tillfällig åtgärd i avvaktan på att förbättrings- och processarbetet ger önskvärda effekter. Ytterligare åtgärder som vidtagits med anledning av det försämrade resultatet är att ännu aktivare försöka öka produktionen inom såväl omsorgen som sjukvården, inom valda områden. Andra akuta åtgärder som vidtagits är att ytterligare skärpa vikariehanteringen och förskjuta utbildningsinsatser av personal till senare tillfälle. Driftskostnaderna genomlyses på alla enheter. De strukturåtgärder som vidtagits i form av nedläggning av vårdavdelning 5 och uppsägning av sex vuxenboenden inom LSS, nya lokaler för bolagets administration mm, kommer att ge effekter först under år Ytterligare strukturella åtgärder bedöms inte som möjliga på kort sikt.

183 16 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Kvalitetsredovisning LÖF anmälningar Av de anmälningar som kommer in till LÖF ersätter försäkringen de skador som anses undvikbara. Nedan redovisas endast de ersatta (bedömda undvikbara) Tabellen innehåller samtliga ersatta anmälningar de senaste tre redovisade åren. Ansvarig verksamhetschef har fått information om samtliga ersatta fall inom ansvarsområdet inkluderande patientens identitet för fortsatt handläggning Allm internmedicin Allmän kirurgi Diagnostisk radiologi Gynekologi Akutmottagning Ortopedi Totalt Lex Maria ärenden Vårdgivaren har skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient/brukare drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom. Varje Lex Maria utreds på verksamheten med händelseanalys, de åtgärder som uppdragsgivare bestämmer sig för att genomföra följs upp av kvalitetsenheten efter 6-12 månader. År Antal Lex Sarah ärende 14 rapporteringar 2012, varav 3 bedömdes som missförhållanden och skickades till Socialstyrelsen. 6 kommer från SoL verksamheter och 7 från LSS verksamheter samt 1 från sjukhuset. Anmälningar till Patientnämnden 33 ärende från Patientnämnden är registrerad hos registrator. Rapport från Patientnämnd beräknas vara färdig i slutet av januari varför vi inte kan redovisa deras data.

184 17 (51) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Diarienummer XC Synpunktshandläggning Antalet synpunkter ökar något. För 2012 är det totalt 367 (varav 5 positiva som inte är medräknade i stapeldiagrammet). Förbättringsområden Tillgänglighet 10% (tom) 3% Administration 10% Samverkan 10% Rådgivning 0% Omvårdnad 11% Behandling 19% Bemötande 16% Juridik 4% Information 10% Ekonomi 7% De dominerade problemområdena är i år behandling följt av bemötande. När vården inte är god, upplevelse av att inte bli lyssnad på, ovänligt tilltal, bristfällig information, uppstår ett onödigt lidande förorsakat av vården. Vårdlidande kan ha olika orsaker;

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 9 11 12 12 13 13 14 17 17 18 23 Viktiga händelser Ekonomi Viktiga investeringar Räddningstjänst Administration Förebyggande Säkerhet Personal Miljö

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (9) Plats och tid Räddningsstationen, Åbacken Gnosjö, kl 14.00 16.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S)

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Ann Malmström, divisionschef Social omsorg Kristina Silverarfve, enhetschef Social omsorg Susanne Arnberg, stabschef Tekniska divisionen Stefan Ekholm, räddningschef

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer