Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland

2 Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland. Revisionsfråga för denna granskning är: Är styrning och uppföljning av Region Hallands FoUU-verksamhet ändamålsenlig? Granskningen omfattar följande kontrollområden: organisation, styrningen, samverkan med externa aktörer, redovisningssystem och ekonomisk uppföljning, uppföljning och rapportering verksamheten, hur resultat kommer hälso- och sjukvården till godo samt hur FoU-resurser från tidigare Region Hallands integrerats i den nya regionen. Resultatet bygger på intervjuer av ledningspersonal inom FoUU, personer inom Vetenskapliga rådet, företrädare inom hälso- och sjukvården samt anställda som bedriver forskning med stöd från FoUU. Vi har också tagit del av styrdokument och ekonomisk redovisning. Enligt vår sammanfattande bedömning är den nuvarande styrningen ändamålsenlig. Organisationen, personen i ledningen och styrformer är nya och verksamheten inte har funnits i sin nuvarande form mer än ett år. Därför begränsas våra möjligheter i granskningen att full ut avgöra huruvida målen är styrande och rätt för verksamheten samt om uppföljning är fullt ändamålsenligt. Nedan sammanfattar vi bedömningar på granskningens kontrollområden. Organisation och verksamhet. Organisationen är ny sedan 2010 med en placering inom Hallands Sjukhus Halmstad. FoUU:s inre organisation är uppbyggd som en matrisorganisation. Uppdraget omfattande samtliga förvaltningar inom Region Halland som bedriver hälso- och sjukvård. FoUU har en särskild utmaning framför sig att stödja och stimulera till forsknings- och utvecklingsarbete inom närsjukvården. Vi rekommenderar att Driftnämnden Halmstad gör en uppföljande analys av organisation efter ytterligare något år. Styrningen av verksamheten. Mål och verksamhetsplaner används i styrning av verksamheterna och är politiskt tanga i Driftnämnden Halmstad. Representanter för hälso- och sjukvården har inte medverkat i diskussioner om målen för FoUU och flera av dem känner inte till de politiska målen. Eftersom FoUU är en stödfunktion till hälso- och sjukvården rekommenderar vi att hälso- och sjukvården görs delaktiga i styrningen. Den nybildade styrgruppen är lämpligt forum för att utveckla delaktigheten. Styrning av enskilda forsknings- och utvecklingsprojekt genom Vetenskapliga rådet sker genom fastställda prioriteringar. Det vetenskapliga stödet från FoUU är utbyggt och tillgodoser behovet hos enskilda anställda. Stödet kan dock utvecklas och bli mer kollegialt, till exempel genom forskarträffar. Möjligheterna för flera anställda att ägna sig åt forsknings- och utvecklingsarbetet avgörs främst inom hälso- och sjukvården. Att avsätta tid vid sidan om produktio-

3 nen är den mest avgörande faktorn. Ansvaret för detta ligger inom hälso- och sjukvården men FoUU kan bidra med gemensam planering i enskilda projekt. Samverkan med externa aktörer Högskolor och universitet är representerade i flera av de styrande och stödjande organ som finns inom FoUU. Samverkan fungerar väl. Redovisningssystem och ekonomisk uppföljning Dokumenterade rutiner och riktlinjer finns inom flertalet områden, används som ett stöd till verksamheten och ger en tydlig bild om vilka regler som gäller vid hanteringen av projektmedel. Processen vid anslagsansökan skiljer sig åt mellan den som går via Vetenskapliga rådet och externt. Detta hjälper verksamheten att särskilja projekten. De externa medel och anslagsfinansierade medel särskiljs i redovisningen på ett bra sätt. Den ekonomiska uppföljningen som sker månatligen avseende projektmedel fungerar på ett bra sätt. Vi anser att projektledaren bör leveransgodkänna de fakturor som inkommer till projektet. Vi rekommenderar FoUU att se över denna process. Uppföljning och rapportering av FoUU-verksamheten Uppföljningar görs regelbundet och följer målen i verksamhetsplanen. Resultatet från uppföljningarna används i diskussioner hos ledningen. Enligt vår bedömning är det för tidigt att svara på om de uppföljningar som görs är fullt ut ändamålsenliga. Hur kommer resultat till godo inom hälso- och sjukvården? I första hand har hälso- och sjukvården ett ansvar för att anställda kan bedriva forsknings- och utvecklingsarbete samt utbildning. FoUU kan bidra genom att stimulera intresset och stödja de personer som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete. Genom en närmare samverkan mellan terapigrupperna och FoUU kan hälso- och sjukvården förbättra möjligheterna att resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt kommer hälso- och sjukvården till godo. Hur har FoUU-resurser från tidigare Region Hallands integrerats i den nya regionen och hur har detta fungerat? Enligt granskningen är denna fråga avklarad.

4 Innehållsförteckning Uppdrag och genomförande 1 Uppdrag 1 Genomförande 1 Iakttagelser 1 Organisation och verksamhet 1 Organisation 1 Ledningsfunktion 2 Från intervjuerna 2 Styrningen av verksamheten 3 Mål och verksamhetsplan 3 Styrfunktioner för forskning 4 Från intervjuerna 5 Samverkan med externa aktörer 6 Redovisningssystem och ekonomisk uppföljning 6 Uppföljning och rapportering 9 Hur kommer resultat till godo inom hälso- och sjukvården? 9 FoU-resurser från tidigare Region Halland 10 Vår bedömning 10 Bilaga: verksamhet i sektionerna 13 Bilaga: Mål ur verksamhetsplanen

5 Uppdrag och genomförande Uppdrag Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland. Revisionsfråga för granskningen: Är styrning och uppföljning av Region Hallands FoUU-verksamhet ändamålsenlig? Revisionsfrågan besvaras genom följande kontrollområden: En orientering av organisation och verksamhet Hur är styrningen av verksamheten utformad (uppdrag, policy, verksamhetsplanering och mål, vetenskapligt råd etc.)? Hur sker samverkan med externa aktörer (högskolor och universitet) internt inom Region Halland? Hur är redovisningssystem och ekonomisk uppföljning ordnad (hur särskiljs projekt med externa medel från anslagsfinansierad verksamhet)? Hur sker uppföljning och rapportering av FoUU-verksamheten? Hur kommer resultat till godo inom hälso- och sjukvården? Hur har FoU-resurser från tidigare Region Halland integrerats i den nya regionen och hur har detta fungerat? Genomförande Granskningen har genomförts genom intervjuer av FoUU-chef, två linjeansvariga och fem sektionsansvariga, två personer inom Vetenskapliga rådet, fem företrädare inom hälso- och sjukvården samt två som bedriver forskning med stöd från FoUU. En genomgång av styrdokument och ekonomisk redovisning inom området har gjorts. Granskningen omfattar inte styrning av enskilda projekt, förutom stickprov på tre projekt som granskats för att verifiera den övergripande styrningen. Iakttagelser Organisation och verksamhet Organisation Under 2010 bildades en samlad organisation för Region Hallands FoUUverksamhet. Beslutet om bildandet av en samlad organisation togs av Landstingsstyrelsen i HSU Idag är FoUU placerad inom förvaltningen Hallands sjukhus under Driftnämnden för Halmstad. Uppdraget för FoUU avser samtliga de sex förvaltningar Ambulanssjukvård Halland, Närsjukvården Halland, Psykiatrin Halland samt förvaltningarna för de tre sjukhusen Halmstad, Varberg och Kungsbacka. 1 av 16

6 FoUU är idag uppbyggd som en matrisorganisation med sektioner och avdelningar. Under chefen för FoUU finns fem sektioner med var sin sektionsansvarig. Sektionsansvariga har processansvar för följande processer (verksamheterna inom sektionerna framgår i bilaga): Utbildning, Omvårdnad och Hälsa Kompetensutveckling Utbildning läkare Forskning/epidemiologi/folkhälsa Bibliotek och medicinsk information FoUU är lokaliserad till två arbetsplatser, sjukhusen i Halmstad och Varberg, och bildar var sin avdelning, Söder respektive Norr. Varje avdelning har en avdelningschef med ansvar för personal och ekonomi. I Varberg finns 17 personer och i Halmstad 18 personer. I den gemensamma funktionen för ekonomi och personal finns 4 personer. Antalet medarbetare som har disputerat är 10. Budgeten för inköp till bibliotek och medicinsk information finns hos processansvarig. Från och med 2011 har FoUU ansvar för AT-läkare. I organisationen finns en chef för AT-läkare i Norr respektive Söder. Antalet AT läkare har ökat de senare åren och uppgår idag till 96. Blivande läkare som går sin utbildning vid Köpenhamns universitet har möjlighet att göra en del av sin utbildning i Halland. FoUU har ett övergripande ansvar för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för omkring 5000 studerande sjuksköterskor på grund- och avancerad nivå. Inom FoUU finn kliniska lektorer och studierektor. Ledningsfunktion FoUU chefens uppdrag är att leda och fördela arbetet inom FoUU Halland. Ledningsuppdrag har delegerats till avdelningscheferna när det gäller att samordna och utnyttja FoUU Hallands gemensamma resurser på ett sätt som stimulerar och skapar samverkan och effektivitet inom FoUU Halland. Sektionscheferna har uppdrag inom respektive sektion och ämnesområde. I ledningsgruppen för FoUU ingår avdelningscheferna och sektionscheferna. Gruppen träffas varannan vecka. Enligt intervjuerna är ledningsgruppen viktig för att man inom FoUU ska kunna klargöra roller och ansvar i organisationen, vilket de intervjuade anger vara särskilt angeläget nu när organisationen är under uppbyggnad. Chefen för FoUU är från hösten 2011 adjungerad till sjukhusledningsgruppen och medverkar på deras månadsmöten. Från intervjuerna Organisationen är relativt ny. De intervjuade ser en fördel i att FoUU ingår i hälsooch sjukvårdsorganisationen (i jämförelse med att vara placerad inom Regionkon- 2 av 16

7 toret). Placeringen i organisationen gör det lättare att få legitimitet för en klinisk och patientnära forskning samt att bygga upp kontakter och nära relationer med verksamhetsområden och kliniker. FoUU:s ambitioner är att nå en hög kvalitet i stödet till forskningen och en bred medverkan från anställda i forskningen och utbildning. FoUU har ambitionen att stödja sjuksköterskor som strävar efter akademisk kompetens. Ambitionerna ses i bredare perspektiv som ett led i att stärka Region Halland som en attraktiv arbetsplats för läkare, sjuksköterskor med flera. Inriktningen ligger nära den kliniska nivån med forskning och utvecklingsprojekt. De personer inom hälso- och sjukvården som vi intervjuat får bland annat praktiskt stöd från FoUU. Detta stöd består i hjälp med att administrera forskningsanslag, vilket inte belastar anslaget, tillgång till arbetsplats, datorer och support, hjälp med att bearbeta enkäter och statistiska analyser, ta fram presentationsmaterial, litteratursökning och sökning av vetenskapliga artiklar. Den allmänna uppfattningen är att FoUU har en hög tillgänglighet och kompetens. Stödet från FoUU är i första hand riktat till enskilda anställda. Under intervjuerna har framkommit att arbetssättet och stödet till anställda som forskar kan utvecklas, till exempel genom att ordna forskarträffar och bilda forum för samverkan mellan forskare och verksamhet med syfte att sprida resultat från forskningen. FoUU skulle också kunna initiera ett tätare samarbete med terapigrupperna inom hälso- och sjukvården. Styrgruppen har besökt ledningsgrupperna i förvaltningarna för att presentera sig och göra verksamheten mer känd. En kommunikationsplan har tagits fram. Man anser att den nybildande styrgruppen bör arbeta med att göra FoUU mera känd inom hälso- och sjukvården. Styrningen av verksamheten Mål och verksamhetsplan Förutsättningarna för planering av verksamheten inom FoUU utgår från Region Hallands vision och övergripande mål samt från verksamhetsidén för Hallands sjukhus. Målen för FoUU Halland framgår i verksamhetsplanen för Enligt denna skall en hög tillgänglighet till forsknings- och utvecklingsstödjande insatser finnas. För utbildning och kompetensutveckling skall FoUU Halland medverka till identifiering av kompetensutvecklingsbehov, utveckling av pedagogiska insatser och utbildningsmodeller för alla kategorier av medarbetare inom Region Hallands sjukvård. I verksamhetsplanen framgår delmål för respektive sektion/process. Delmålen för respektive sektion/process presenteras i bilaga. 3 av 16

8 Styrfunktioner för forskning FoU-policy Region Hallands FoU-policy är antagen I denna framgår bland annat Vetenskapliga rådets sammansättning samt kriterier och prioritering av FoU-områden. Vetenskapliga rådet Region Hallands Vetenskapliga råd består av 15 ledamöter, bland annat chefsläkare för respektive förvaltning och högskolor/universitet i Halmstad, Göteborg och Lund. Rådet förfogar över 2,9 miljoner kronor per år. Ansökan av medel från vetenskapliga rådet görs en gång per år. Vetenskapliga rådet granskar projektens vetenskapliga kvalitet och nyttan för verksamheten samt lämnar ett förslag till Regionstyrelsen. Regionstyrelsen fattar beslut om hur projektmedlen ska fördelas. Regionstyrelsen har angett prioriterade områden och prioriteringsprinciper för fördelningen av projektmedel. Enligt intervjuerna svarar anställda läkare för flest ansökningar, men även andra yrkeskategorier som sjuksköterska och kurator inom psykiatrin förekommer. Styrgruppen En styrgrupp för FoUU har bildats på initiativ av regiondirektören. Gruppen består av representanter från Regionkontoret och förvaltningar för de tre sjukhusen, närsjukvården, ambulanssjukvården och psykiatrin. Vid tillfället då granskningen görs är inte alla ledamöter i styrgruppen utsedda. Styrgruppen hade sitt konstituerande möte i april och har därefter haft möten varje månad. Styrgruppens uppdrag är att utveckla och samordna forskning, utbildning och utveckling i syfte att sprida och underlätta alla delar av FoUU inom hela Region Hallands samtliga förvaltningar. Vidare ska en dialog med verksamheten föras om behoven och årligen upprätta en produktionsplan som ska stämmas av med förvaltningsledningarna. Samverkan med högskolan, kommunerna i regionen och med andra regioner skall underlättas och stimuleras samt nya och tidigare forskningsmiljöer utvecklas. Vetenskapliga stödfunktioner SDB Study Design Board har som uppgift att stödja personal inom hälso- och sjukvården som bedriver forskning. I SDB ingår personer från FoUU Halland samt personer från hälso- och sjukvården som har erfarenhet av forskning. SDB lämnar rådgivande yttrandet till de som bedriver forskning. BSB- Bio Statistical Board är en expertgrupp inom statistisk bearbetning med uppgift att stödja personer inom hälso- och sjukvården som planerar och bedriver forskning. BSB kan utgöra ett stöd under ett hela forskningsprocessen. 4 av 16

9 SRB Strenghtering Reporting Board har som uppgift att stödja personer med publiceringar av vetenskapliga artiklar i tidskrifter. SRB kommer att införlivas med BSB. FoUU-support har som uppgift att ge stöd i idéstadiet. Personal kan lämna in idéer till FoUU-support och få stöd och råd med strukturen och bedömningar för planering av den fortsatta forskningen. FoUU-support är en relativt ny konstellation. FoUU planerar för att marknadsföra denna under sommaren och hösten Från intervjuerna Enligt intervjuerna av personer inom FoUU har målen utarbetats i diskussioner inom respektive sektion och samordnas i summerande diskussioner i ledningsgruppen. Verksamhetsplanen med FoUU:s mål fastställs av Driftnämnden Halmstad. Några framhåller att det borde vara möjligt att söka medel från Vetenskapliga rådet vid mer än ett tillfälle per år. De senaste åren har kompletterande ansökningsomgångar genomförts. Ett alternativ kan vara att ger FoUU vissa medel för att stödja forskningsprojekt i ett inledande skede. Flera av dem vi intervjuar inom hälso- och sjukvården känner inte till de politiska målen Region Hallands forsknings- och utvecklingsverksamhet. De företrädare för hälso- och sjukvården som vi intervjuat framhåller att de vill vara med och påverka målen för FoUU. Motivet är att FoUU är en stödfunktion till hälso- och sjukvården och att de därmed bör ha möjlighet att påverka mål och inriktning av verksamheten. Jämförelser görs med kompetensutveckling där FoUU efterfrågar behoven. Tillkomsten av styrgruppen ger hälso- och sjukvårdsverksamheterna större möjligheter till inflytande på FoUU. Genom inflytandet kommer samtliga förvaltningar att kunna vara med och påverka verksamheten inom FoUU. Framförallt har man förhoppningar om att fler inom närsjukvården ska stimuleras till att börja forska. Enligt intervjuerna utgör SDB, BSB och FoUU-support sammantaget ett starkt stöd från FoUU för den forskning och de utvecklingsprojekt som bedrivs av personer inom hälso- och sjukvården. Enligt de intervjuade förekommer, i jämförelse med andra landsting, relativt mycket klinisk forskning i Halland. FoUU ingår i Region Hallands Kompetensråd. Inom Kompetensrådet görs kartläggningar av samtliga anställda som underlag för utbildningar. Enligt intervjuerna gör deras medverkan i Kompetensrådet att samverkan med Regionkontoret ökar. Tiden för anställda att ägna sig åt forskning uppges vara en central fråga. Dels är det svårt för enskilda personer att frigöra tid för forskning dels är det svårt att dela tid mellan forskning och produktion. I diskussion har ett förslag kommit fram som innebär att den anställde som forskar, dennes chef och FoUU gör en gemensam planering och överenskommelse om villkor och stöd för forsknings- och utvecklingsarbetet. 5 av 16

10 Samverkan med externa aktörer FoUU Halland ska ge stöd till forskning och utveckling i verksamheterna. Högskolan i Halmstad är representerad i SDB. FoUU ger viss support via BSB till forskning som bedrivs vid Högskolan i Halmstad. Region Halland deltar också i ett flertal gemensamma projekt tillsammans med högskolan, särskilt med inriktningen mot folkhälsovetenskap och inom ramen för folkhälsoalliansen. Enligt intervjuerna pågår en diskussion om formerna för samverkan med Högskolan i Halmstad. Vidare samverkar sektorn för forskning med Universitetet i Lund. FoUU samverkan med Högskolan i Halmstad om den VFU i ett gemensamt kvalitetsråd. FoUU ingår i ett nationellt nätverk för KTC. FoUU medverkar tillsammans med hälso- och sjukvården i diskussioner med Högskolan i Halmstad samt Universiteten i Lund och Göteborg om uppdragsutbildningar, bland annat om sjuksköterskor inom IVA. Enligt intervjuerna fungerar samverkan med högskolor och universitet bra. Några vill se en närmare samverkan med den akademiska verksamheten. Redovisningssystem och ekonomisk uppföljning FoUU omsluter enligt budget för 2011 drygt 74 miljoner kronor. Medel för forskning kan sökas från Vetenskapliga rådet, som har 2,9 miljoner kronor att tillgå. Sjukvården i Södra Regionen (Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland) förfogar över 1,2 miljoner. Det är också vanligt att forskande läkare söker medel från andra fonder och stipendier. FoUU Halland skapar ett konto för varje forskningsprojekt. Idag har man totalt cirka 110 forskningskonton fördelat på 80 projekt. Rutiner och riktlinjer Under granskningen har vi tagit del av verksamhetens arbetssätt och hur man arbetar med dokumenterade rutiner. Vi har tagit del av följande rutiner/riktlinjer: Beviljade FoU-medel Region Hallands gemensamma anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt via Vetenskapliga rådet 2012 Information om administration av beviljade projektmedel för forskningsoch utvecklingsarbete från Vetenskapliga Rådet 2011 Överenskommelse FoU-projekt 6 av 16

11 Ansökan om anstånd av återredovisning av beviljade FoU-medel från Vetenskapliga Rådet Uppföljning av FoU-projekt där projektmedel erhållits från Region Halland via Vetenskapliga Rådet Överföring av beviljade projektmedel till annan behörig i samband med avslutad anställning i Region Halland Information om hanteringen av beviljade externa forskningsmedel som administreras av FoUU Halland Rutiner/riklinjer skickas ut till de som ansöker och får beviljade anslag till sitt utvecklings- och forskningsprojekt. Projektledaren får därmed vetskap om de regler som gäller vid hanteringen av projektmedel vid både anslagsfinansierade medel och externa forskningsmedel. Projekt verksamheten FoUU fungerar bland annat som en stöd-funktion till projektledarna för forskningsprojekten med ekonomi, rum, datorer mm. FoUU tar ingen administrativ avgift för att tillhandahålla förvaltningen av medel eller för de kostnader man har för avsatta rum med datorer. Motsvarande administrativa avgift ligger, enligt uppgift från de intervjuade, runt procent om det förvaltas av ett universitet. Däremot debiteras tryckning av broschyrer eller annat material för projektens räkning. Vid anslagsfinansiering från Vetenskapliga rådet tecknas avtal mellan FoUU och projektledaren. För externa medel tecknas avtal mellan uppdragsgivaren och projektledaren. FoUU förvaltar de anslag som går via Vetenskapliga rådet och de externa anslagen förvaltas antingen av uppdragsgivaren eller av FoUU. De som har fått projektmedel via Vetenskapliga rådet har en återrapporteringstid på 2 år. Om projektet inte är färdigt och det finns medel kvar har projektledaren möjlighet till en anståndsansökan. Ekonomer på regionkontoret och inom FoUU sköter återredovisningen och påminner samtliga när det är dags att återredovisa. För de projekt som inte återredovisas lämnas överskotten av anslagen till Vetenskapliga rådet. Pengarna går in på ett konto som en klumpsumma och används till nya projekt. Har projektansvarig däremot belastat projektet mer än avsatt är man personligen ansvarig för de kostnaderna. Forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid FoUU förfogar över 1 miljon kronor per år för projekt som anställda inom Region Halland kan söka. Medel kan sökas för högst 20 procent av arbetstiden och beviljas för högst ett halvår i taget. Ansökan från den anställde ska godkännas av verksamhetschefen. Ansökan behandlas av en arbetsgrupp inom FoUU inför beslut i styrgruppen. 7 av 16

12 Som underlag för prövning och beslut har en bedömningsmall och bedömningskriterier tagits fram. I kriterierna ingår frågeställning, metodik, genomförbarhet samt nyttan för hälso- och sjukvården. Varje projekt diarieförs och samtliga handlingar för ett visst projekt förvaras i en mapp. FoUU följer projektet genom att den anställde måste förnya sin ansökan varje halvår och i samband med denna lämna en lägesrapport. När projektet är avslutat ska den anställde lämna en skriftlig redovisning och en uppföljning till FoUU. I denna ingår i redovisningen av hur resultatet har redovisats och kommit till nytta inom hälso- och sjukvården. Ekonomisk uppföljning och rapportering Ekonom på sjukhuset ekonomiavdelning gör månatliga och kvartalsvisa uppföljningar av budget och redovisar detta till ansvariga avdelningschefer. En ekonomisk avstämning av projekt sker varje månad där bilagor sparas till samtliga kostnader. Det är ett ansvar som verksamheten har gentemot sin uppdragsgivare Vetenskapliga rådet. I samband med återredovisningen av beviljade projektmedel görs en uppföljning av forskningsprojektet och dess resultat. Administrativt ansvarig inom FoUU ansvarar för att de förvaltade medlen redovisas korrekt och att kostnaderna följer Vetenskapliga rådets riktlinjer för användningen av beviljade projektmedel. Det har enligt de intervjuade aldrig inträffat någon oegentlighet, vilket beror på att systemet inte tillåter detta. Projektledaren är personligt ansvarig för sitt konto. När projektet är avslutat så stängs kontot och det unika numret används inte igen. Redovisningsprocessen Alla som har beviljats medel för sitt forskningsprojekt får ett eget forskningskonto som är knutet till projektansvarig vilket man är personligt ansvarig för. Det är till största delen forskningstid som beviljas i projektanslaget. Om en person som är anställd inom Region Halland slutar återgår medlen till Vetenskapliga rådet. Vetenskapliga rådet kan också efter en ansökan föra över medlen till annan som kan fortsätta forskningen. För varje projekt kopplas även ett referensnummer som alltid skall uppges vid inköp. Fakturorna går via scanning till MEA-effekt, till ansvarig inom FoUU som leveransgodkänner samtliga fakturor och sedan till chefen för FoUU som huvudattesterar alla fakturor. När fakturan kommer för leveransgodkännande skickar administrativt ansvarig fakturan i PDF till projektansvarig som godkänner den. Ansvarig ser också till att projektavtalet följs och att ingen kostnad tas upp som inte hör till projektet. Fakturor som kommer via MEA har alltid referensnummer som kopplas till projektet och konteras därmed sällan fel. Fel kan uppstå inom lönekostnader om projektledare har angett fel kontonummer. Ansvarig gör kontroller varje månad över alla 8 av 16

13 kostnader som uppkommer i ett projekt. Vid dessa kontroller upptäcks sådana fel i och med att rätt underlag inte finns kopplat till lönekostnaden. Då undersöks felet vidare och rättas till så att kostnaden belastar rätt projektkonto. Vad gäller externa medel ansvarar projektansvarig för att avtalet följs samt redovisningen till uppdragsgivaren. Uppföljning och rapportering Avdelningscheferna tar varje månad del av ekonomens rapporter. Uppföljningen av verksamheten utgår från verksamhetsplanen och redovisas i kvartalsrapporter, tertialrapporter och bokslut. Sektionerna och ansvariga för processerna in FoUU gör uppföljningar som lämnas och summeras av ledningen. FoUU har sammanställt publicerade forskningsresultat inom medicin, odontologi och hälsa under Sammanlagt 101 artiklar har publicerats som har anknytning till Region Halland. Vissa av målen på sektionsnivå följs upp en gång per år, till exempel målen som rör AT-läkare. För samtliga utbildningar som FoUU genomför sker en utvärdering i direkt anslutning till utbildningstillfället. Hur kommer resultat till godo inom hälso- och sjukvården? Ansvaret för att resultat från forskning återförs och kommer hälso- och sjukvården till godo har verksamhetscheferna. FoUU har inte ett formellt ansvar för att resultat från forskning kommer till användning men kan stödja verksamheten och de som forskar med detta. FoUU kan bidra med och stödja processen från idé till användning av resultat från FoUU-projekt genom bland annat FoUU-luncher och föreläsningar. I uppföljningen av avslutade projekt inom Forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid ingår redovisning av resultat i skriftlig rapportering, spridning i verksamheten samt nyttan för verksamheten. Enligt intervjuerna är effekterna av FoUU:s verksamhet inom hälso- och sjukvården svår att mäta. Nyttan av FoUU-projekt är svårt att mäta i sig eftersom den kan ta långt tid från evidens till implementering i verksamheten. Man för dock diskussioner inom FoUU om möjligheten att mäta utfallet av FoUU-projekt, till exempel hur många medarbetare in hälso- och sjukvården som deltar i FoUU-projekt, om resultat används eller inte eller hur många patienter som ingår i FoUU-projekt. Satsningen på stödet till AT-läkare kommer hälso- och sjukvården till del främst genom att det underlättar rekryteringen av läkare. I första hand om fler väljer att 9 av 16

14 göra sin ST-tjänstgöring i Halland. Utbildningarna leder sammantaget till bättre utbildade läkare. De personer som företräder hälso- och sjukvården anger att nyttan med FoUU är att anställda kan pröva och kunna bli intresserade av forskning. Utbildningen i forskningsmetodik ses som en plattform där den enskilde kan få en inblick för att kunna besluta sig för att ta steget in i forskningen. Det är vanligtvis en hög tröskel att ta sig över för att inleda forskning. Utbildningen i forskningsmetodik är värdefull eftersom den ger en inblick i och stimulans till att inleda en forskarkarriär. Vidare består nyttan av FoUU:s verksamhet att förstärka det vetenskapliga förhållningssättet i arbetet. I dag anses det viktigt att leva upp till en evidensbaserad praxis inom hälso- och sjukvården. Till exempel kan samverkan med terapigrupperna vara ett inslag för att resultat ska kunna komma hälso- och sjukvården till del. De intervjuade anger också att FoUU:s samordning av fortbildningarna i länet är bra. De framför också synpunkter på hur FoUU kan utveckla stödet till hälso- och sjukvården. De initiativ som tas till att börja forska beror mer på den enskildes initiativ och engagemang än på verksamhetens behov. Verksamheten borde kunna ta större ansvar för behovet av forskning, för att underlätta rekryteringen och för att stärka det vetenskapliga intresset inom hälso- och sjukvården. De intervjuade ser stora utmaningar idag för FoUU-verksamheten inom hälso- och sjukvården. Antalet långsiktiga projekt har blivit färre. Utmaningen är särskilt stor för närsjukvården. Traditionen att genomföra behandlande forskning eller att driva utvecklingsprojekt är inte lika stark som inom slutenvården. Närsjukvården är i större utsträckning intäktsfinansierad, vilket också utgör ett hinder. För att ta sig an dessa utmaningar anser man att den nybildade styrgruppen kan fylla en funktion. FoU-resurser från tidigare Region Halland I rapporten om förberedelserna för en gemensam organisation framgår att inför bildandet av en gemensam organisation bör diskuteras möjligheten att knyta samman FoU-verksamheten där och landstingets nya FoUU-funktion. Diskussioner har först med regionkontoret inför bildandet av den nya Region Halland. Den före detta FoU-verksamheten har integrerats i annan verksamhet inom Region Halland, varför frågan anses avklarad. Vår bedömning Revisionsfråga för granskningen: Är styrning och uppföljning av Region Hallands FoUU-verksamhet ändamålsenlig? Enligt vår sammanfattande bedömning är den nuvarande styrningen ändamålsenlig. Organisationen och personerna i ledningen är nya och verksamheten har inte funnits i sin nuvarande form mer än ett år. Därför begränsas våra möjligheter att 10 av 16

15 fullt ut avgöra huruvida målen är styrande och rätt för verksamheten samt om uppföljningen är fullt ändamålsenligt. Vi lämnar här bedömningar på granskningens kontrollområden. Organisation och verksamhet Organisationen är ny sedan 2010 med en placering inom Hallands sjukhus Halmstad. Placeringen ligger nära verksamheten i linje med inriktningen att stödja patientnära klinisk forskning. Uppdraget avser stöd till samtliga förvaltningar inom Region Halland som bedriver hälso- och sjukvård. Uppdraget har breddats och FoUU har en särskild utmaning framför sig att stödja och stimulera till forsknings- och utvecklingsarbete inom närsjukvården. FoUU:s inre organisation är uppbyggd som en matrisorganisation. Sådana organisationer är förhållandevis otydliga när det gäller att placera och utkräva ansvar. Av intervjuerna att döma finns inget hinder i ansvarsfrågan, bland annat för att ledningen är förtrogen med organisationsmodellen samt arbetar tillsammans i ledningsgruppen. Vi rekommenderar att Driftnämnden Halmstad gör en uppföljande analys av organisationen efter ytterligare något år. Styrningen av verksamheten Mål och verksamhetsplaner är diskuterade inom FoUU. Målen är nedbrutna till sektorer och används i styrning av verksamheterna. Målen och verksamhetsplan är politiskt tagna i Driftnämnden Halmstad. Representanter för hälso- och sjukvården har inte medverkat i diskussioner om målen för FoUU och flera av dem känner inte till de politiska målen. FoUU är en stödfunktion till hälso- och sjukvården och vi rekommenderar vi att hälso- och sjukvården görs delaktiga i styrningen, till exempel genom styrgruppen. Det vetenskapliga stödet från FoUU är utbyggt och tillgodoser behovet hos enskilda anställda. Stödet kan dock utvecklas och bli mer kollegialt, till exempel genom forskarträffar. Ansvaret för att ge anställda möjligheter och tid för att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt ligger inom hälso- och sjukvården. FoUU kan bidra med gemensam planering tillsammans med hälso- och sjukvården i enskilda projekt. Samverkan med externa aktörer Högskolor och universitet är representerade i flera av de styrande och stödjande organ som finns inom FoUU. Samverkan fungerar väl. Redovisningssystem och ekonomisk uppföljning Vi ser positivt på att dokumenterade rutiner och riktlinjer finns inom flertalet områden och används som ett stöd till verksamheten. Det ger en tydlig bild om vilka regler som gäller vid hanteringen av projektmedel och gör det även lättare för nya medarbetare att ta över såväl projekt som hanteringen av medel inom avdelningen. Processen vid anslagsansökan skiljer sig åt mellan den som går via Vetenskapliga rådet och externt. Detta hjälper verksamheten att ytterligare särskilja projekten. För 11 av 16

16 de externa anslagen är det projektledaren själv som ansvarar för uppföljning trots att medlen kan förvaltas av FoUU-avdelningen. Vi ser positivt på detta förfarande. Vi anser att den ekonomiska uppföljningen som sker månatligen avseende projektmedel fungerar på ett bra sätt. Underlag finns till samtliga kostnadsposter och projektansvarig får kontinuerlig information om vad som finns kvar av anslaget och vilka kostnader som har belastat projektet. Vi anser att de externa medlen och anslagsfinansierade medlen särskiljs i redovisningen på ett bra sätt genom att samtliga projekt har ett eget konto som projektledaren är personligt ansvarig för. Är man ansvarig för flera projekt kan man föra över tid mellan projekten, men inte andra kostnader som avser ett specifikt projekt. Vidare anser vi att projektledaren bör leveransgodkänna de fakturor som inkommer till projektet. De är beställare och bör således även leveransgodkänna. Vi rekommenderar FoUU att se över denna process för att såväl underlätta arbetet för avdelningen som att få fakturaprocessen att fungera på ett korrekt sätt. Uppföljning och rapportering av FoUU-verksamheten Uppföljningar görs regelbundet och följer målen i verksamhetsplanen. Resultatet från uppföljningarna används i diskussioner hos ledningen. Enligt vår bedömning är det för tidigt att svara på om de uppföljningar som görs är fullt ut ändamålsenliga. Hur kommer resultat till godo inom hälso- och sjukvården? I första hand har hälso- och sjukvården ett ansvar för att anställda kan bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. FoUU kan bidra genom att stimulera intresset och stödja de personer som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete. FoUU kan genom sin verksamhet underlätta rekrytering av personal till hälso- och sjukvården, främja och stödja forsknings- och utvecklingsarbete och höja kompetensen genom att stärka ett vetenskapligt och kritiskt tänkande. Det enskilt bästa medlet anses utbildningarna i forskningsmetodik vara. Genom en närmare samverkan mellan terapigrupperna och FoUU kan hälso- och sjukvården förbättra möjligheterna att resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt kommer hälso- och sjukvården till godo. Hur har FoUU-resurser från tidigare Region Hallands integrerats i den nya regionen och hur har detta fungerat? Enligt granskningen är denna fråga avklarad. 12 av 16

17 Bilaga: verksamhet i sektionerna Forskning/epidemiologi/folkhälsa Inom folkhälsa används enkätdata och uppgifter i register för att kartlägga och analysera folkhälsan hos invånarna i Halland. I arbetet samverkar sektionen med folkhälsochef i Region Halland och övriga folkhälsoaktörer i Halland. I framtiden ser man sin roll som att bidra med att utforma projekt inom folkhälsoområdet. Stödet till forsknings- och utvecklingsarbete finns FoUU-Support, SDB och BSB. En årlig rapport tas fram över Forskning inom medicin, odontologi och hälsa. Genom denna synliggörs resultat av forskningen. Sektionen svarar för den epidemiologiska kartläggningen och bevakningen genom uppgifter från sjukdoms- och befolkningsregister. Utbildning, Omvårdnad och Hälsa Svarar för att förvalta avtalet med Högskolan i Halmstad om den verksamhetsförlagda utbildningen i sjuksköterskeutbildningen. Högskolan i Halmstad ersätter Region Halland för den verksamhetsförlagda utbildningen. En gemensam handledningsmodell har fastställts och ett gemensamt kvalitetsråd har tillsatts, bland annat med uppgiften att utvärdera och utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen. Inom sektionen finns tre kliniska lektorer. FoUU arbetar tillsammans med förvaltningarna för att stimulera fler sjuksköterskor att gå handledarutbildning. En inventering har gjorts inom samtliga förvaltningar som underlag för att stimulera sjuksköterskor till vidareutbildning för kandidateller magisterexamen. Inom sektionen vill man utveckla den rådgivande och stödjande funktionen för sjuksköterskor som vill bedriva forskning, bland annat genom stöd att utarbeta projektplan och söka pengar från fonder. Inom FoUU finns också vissa medel för att personer ska få tid att samla in data, skriva rapport etc. Kompetensutveckling Verksamheten riktar sig till alla yrkeskategorier inom hälso- sjukvården som har en akademisk examen. Varje år görs en inventering som underlag för planering av interna utbildningar. Inventeringen vänder sig till samtliga förvaltningar. Styrgruppen gör prioriteringar av utbildningar. Det fastställda utbudet presenteras i en utbildningskatalog på LINA. FoUU medverkar i Region Hallands chefsutbildningar med att utforma och genomföra utbildningar på förfrågningar från verksamheterna, till exempel för att åtgärda brister i målstyrning som framkommit i medarbetarenkäterna. KTC Kliniks Teknik Centrum finns inom sektionen. I korthet är det en avancerad docka/dator där diagnoser och behandlingar av olika sjukdomstillstånd simuleras. KTC används bland annat för träning av team och anlitas av olika yrkesgrupper 13 av 16

18 inom Region Halland. FoUU ingår i ett nationellt nätverk av KTC-användare och samarbetar med Universiteten i Lund och Göteborg. MTA är också involverad i driften av KTC. Diskussioner förs med Högskolan i Halmstad om att använda KTC inom sjuksköterskeutbildningen. Utbildning läkare Sektionen har ansvar för utbildning av läkare i deras AT- och ST-tjänstgöring. För AT-läkarna finns en chef i Norr och en i Söder. När det gäller ST-läkare så har FoUU inget personalansvar. Inom FoUU finns studierektorer för såväl AT- som STläkare för förvaltningarna i norr respektive söder. Utöver detta har man ansvar för läkarstuderande från Köpenhamn som går sin nionde termin i Halmstad. Sektionen har ett utbildningsprogram för AT-läkarnas kliniska praktik som bland annat omfattar tid för kompetensutveckling, handledarutbildning och färdighetsyttrande. Tillsammans med övriga sektioner inom FoUU genomför man utbildningar i till exempel forskningsmetodik, ledarskap och informationssökning. Dessa utbildningar vänder sig till såväl AT- och ST-läkare som till övriga läkare i Region Halland. Bibliotek och medicinsk information Sektionen skapar förutsättningar för personal att söka information. Basen i verksamheten är att förse anställda, studerande och forskare med evidensbaserad information, bland annat genom att söka i databaser. Den arbetsförlagda delen i utbildningar har blivit längre vilket ökar betydelsen av stöd i informationssökning. Sektionen ingår i nationella nätverk för medicinsk information. Sektionen svarar för all prenumeration av tidskrifter och inköp av litteratur till bibliotek, kliniker, vårdcentraler etc. 14 av 16

19 Bilaga: Sektionernas mål Målen är hämtade ur verksamhetsplanen för Forskning/epidemiologi/folkhälsa Öka tillgängligheten till, och stärka, support gällande forsknings- och utvecklingsprojekt, riktad mot medarbetarna inom hälso- och sjukvården. Bidra till att bättre synliggöra resultat av forskning inom medicin, odontologi och hälsa som bedrivs i Region Halland. Stärka epidemiologisk kartläggning av bevakning i Region Halland, och därigenom leverera bra underlag för folkhälsoarbete. Utbildning, Omvårdnad och Hälsa Att ansvara för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och att avtalet och kvalitetsmål följs upp. I samverkan med förvaltningarna följa upp och öka antalet sjuksköterskor som genomför handledarutbildning i Region Halland och uppnår kandidat och magisternivå inom omvårdnad. I samverkan med förvaltningarna och dess linjeorganisationer. Öka antalet som deltar i olika former av akademisk kompetensutveckling/forskningsprojekt inom omvårdnad och hälsa. Utbildning läkare Verka för att utöka utbildningsuppdraget med Köpenhamns universitet, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Utbildning för AT-läkare ska få högre rating. Att alla ST läkarna har en individuell utbildningsplan och att en kontinuerlig utvärdering görs av utbildningsresultatet. Att 95 procent av läkarna under utbildning i Region Halland anser att de kan rekommendera Region Halland som bra arbetsplats. Kompetensutveckling Att i samverkan med förvaltningarna och linjeorganisationen inom hälso- och sjukvård i Region Halland medverka till att medarbetare och chefer erhåller den kompetensutveckling, som verksamheten identifierat som viktig för produktion och resultat. Att etablera ett KTC (kliniskt tränings centrum) inom FoUU Halland och som görs tillgänglig för hälso- och sjukvården i Region Halland genom att skapa både tekniska och kompetensmässiga resurser. 15 av 16

20 Att ger projektstöd och support till verksamheten inom olika processer och projekt i förbättringsarbetet inom hälso- och sjukvården. Bibliotek och medicinsk information Att upprätta en hög tillgänglighet till sektionens kompetens och service för förvaltningar i Region Halland. Att medverka till att regelbundet redovisa den forskningsproduktion som utförs i Region Halland. Att upprätta tillgängligheten och öka kunskapen kring de databaser som finns tillgängliga för forskning och utveckling inom Region Halland. 16 av 16

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Utbildnings- och utvecklingsfonder

Utbildnings- och utvecklingsfonder LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-08-18 Anna-Lena Wallin Rev/08054 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 Rapport 2-08 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 1. Inledning I revisorernas granskningsarbete

Läs mer

Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg FoU Kronoberg Rev 2014-09-15 Katarina Hedin Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg Forsknings- och utvecklingsarbetet inom Landstinget Kronoberg är omfattande och bedrivs både på FoU Kronoberg och

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag PROLUMA omgång 2 beslutsförslag Bakgrund För att möta de utmaningar som sjukvården står inför i form av stora pensionsavgångar, snabb medicinsk och teknisk utveckling samt framtida konkurrensutsättning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning 01054 1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-09 RS140539 Suzanna Klang HR-strateg HR-avdelningen 035-13 49 06 Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Handledningsmodell verksamhetsförlagd utbildning på grund- och avancerad nivå En samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Region Halland

Handledningsmodell verksamhetsförlagd utbildning på grund- och avancerad nivå En samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Region Halland Handledningsmodell verksamhetsförlagd utbildning på grund- och avancerad nivå En samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Region Halland Färdigställd 2002 Reviderad 2006 och 2011 Dec 2012 Inledning Dagens

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Revisionsrapport* Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Finspångs kommun 15 maj 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd 1 Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd Allmänt Projektledaren är ansvarig för att beviljade medel används i enlighet med de regler som finns angivna i avtalet samt

Läs mer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer 1(1) Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer Tid: Kl. 13-15 Plats: Böcklingen, Regionens hus Närvarande: Kristina Karlsson, ordf. HNH Rose-Marie Henriksson, vice ordf.

Läs mer