Rapport mångfald 2009 Uppföljning av plan för mångfald och likvärdiga villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport mångfald 2009 Uppföljning av plan för mångfald och likvärdiga villkor"

Transkript

1 KS 2008/478:103 Frigörs alla Huddingebornas livschanser? Förskolan Svanens arbete med mångfald Sörgårdens bild av mångfald (Projektledning 2009, Konstpedagog Filippa Ydstedt Book) Rapport mångfald 2009 Uppföljning av plan för mångfald och likvärdiga villkor 23 november 2009

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Rapport Mångfald sammanfattning Plan för mångfald och likvärdiga villkor Målområden för mångfald i Huddinge kommun - uppföljning Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomisk och social trygghet Mångfald och diskriminering i Sverige och Stockholmsregionen Kommunens mångfaldsarbete...21 Referenslitteratur Rapport mångfald

3 1. Inledning Denna rapport är en första uppföljning av Plan för mångfald och likvärdiga villkor som antogs av Huddinge kommunfullmäktige den 3 november Rapporten innehåller en mätning av de indikatorer som fastställdes i samband med mångfaldsplanen. I samband med uppföljningen har det konstaterats att vissa indikatorer inte mäts i medborgar-, medarbetar- och brukarundersökningar. Det saknas en gemensam struktur för att mäta mångfald och diskriminering i Huddinge kommun. En arbetsgrupp bestående av personer från alla förvaltningar har därför under hösten 2009, i samarbete med Synovate, arbetat fram förslag på 7 riktlinjer för att mäta mångfald och diskriminering för medborgar- medarbetaroch brukarundersökningar i Huddinge kommun. En översyn av indikatorer kommer att göras i samband med revideringen av mångfaldsplanen Denna rapport fokuserar därför bara på indikatorer och statistik som belyser mångfald och likvärdiga villkor ur ett medborgarperspektiv. Detta innebär att rapporten inte följer upp indikatorer ur ett medarbetar- och brukarperspektiv. I övrigt berör rapporten även andra undersökningar och rapporter som har betydelse för mångfalden i Huddinge. Rapport mångfald 2009 kan ses som ett komplement till Rapport Folkhälsa 2009 och belyser folkhälsomålen utifrån ett mångfaldsperspektiv. Rapporten tar inte upp de åtgärder som respektive förvaltning ska genomföra för att förverkliga mångfaldsplanen. En sådan redovisning ska genomföras hösten år Rapporten har sammanställts av Marcel Moritz i dialog med Marie Erlandsson Ek och Jonas Frykman på utvecklingsavdelningen, ledningskontoret, Huddinge kommun. Rapport mångfald

4 2. Rapport Mångfald sammanfattning I Rapport mångfald följs indikatorer upp som belyser mångfald och likvärdiga villkor för invånarna i Huddinge kommun och är den första uppföljningen av Plan för mångfald och likvärdiga villkor som antogs av KF i november Rapport Mångfald visar att invånares upplevelse av diskriminering i Huddinge överensstämmer med siffrorna i landet i stort (7 procent). 9 procent av kvinnorna och 4 procent av männen uppgav att de upplevt diskriminering, vilket visar att diskrimineringen i Huddinge är en jämställdhetsfråga. En hög grad av upplevd diskriminering, en brist på förtroende för kommunens institutioner och en låg grad av tillit till andra människor är en sammanfattande bild för personer med funktionsnedsättning. Det finns anledning för kommunen att överväga insatser med målet att personer med funktionsnedsättning i större grad ska uppleva erkännande, tillit och förtroende för kommunens institutioner. Bostadsområdenas skilda villkor är en annan viktig faktor att ta hänsyn till Det är främst personer i Flemingsberg och Vårby som upplevt att de har blivit diskriminerade. De som bor i Vårby, Skogås och Flemingsberg anser i mindre utsträckning än andra att man kan lita på de flesta människor. Vårby har ett något lägre genomsnittsförtroende för kommunens institutioner än andra områden. Inför beslut och åtgärder behövs kunskapen om olika områdens skilda villkor finnas som grund för att öka mångfalden och minska diskrimineringen i Huddinge kommun. Rapport Mångfald pekar på att det i Huddinge finns skäl att iaktta att stora omflyttningar i vissa områden (Vårby Gård, Grantorp och Visättra i Flemingsberg) sammanfaller med en ökande andel inflyttande utrikes födda och utflyttning av stora andelar förvärvsarbetande hushåll. Till exempel innebar detta för Vårby Gård att området år 2007 fick cirka 100 personer färre med förvärvsarbete på grund av in- och utflyttningar. Då detta pågår under flera år innebär det att en stor andel av den förvärvsarbetande befolkningen försvinner från dessa områden. Insatser för att rustar individer till egen försörjning inom kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer därför inte alltid dessa områden eller Huddinge kommun till nytta. Studier visar att boendesegregation bland annat kan förklaras av i vilken utsträckning som områden med olika upplåtelseformer är geografiskt åtskilda i en stad. Ett sätt att komma till rätta med detta är att planera för en ökad mångfald och en större blandning av upplåtelseformer inom alla Huddinges bostadsområden. Arbetet för mångfald och likvärdiga villkor är avgörande för att nå mål om folkhälsa och att skapa en socialt hållbar utveckling. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling med ekonomisk, ekologisk och social balans är därför mångfald en förutsättning. Det fortsatta strategiska mångfaldsarbetet i kommunen kommer därför att bli en viktig del i utformandet av det kommunövergripande hållbarhetsdokument som tas fram under Rapport mångfald 2009

5 3. Plan för mångfald och likvärdiga villkor Målet med plan för mångfald och likvärdiga villkor är att såväl kommunens personal på alla nivåer som det kommunala utbudet inom alla verksamhetsområden avspeglar den mångfald som finns i befolkningens sammansättning med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En grundläggande förutsättning för att mångfald ska uppnås är att människors villkor är och upplevs som likvärdiga. Den gemensamma nämnaren är att alla former av diskriminering ska motverkas. Mångfaldsplanen utgår från mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Planen för mångfald och likvärdiga villkor ska vara ett stöd till förvaltningar att vidta åtgärder för att främja ökad mångfald och mer likvärdiga villkor för anställda, brukare och invånare i Huddinge kommun. Plan för mångfald och likvärdiga villkor innehåller mål, förslag på åtgärder och lämpliga indikatorer för att underlätta uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse. Planen berör 5 av de 11 folkhälsomålen, som har en nära koppling till de flesta kommunala verksamheter: 1. Delaktighet och inflytande i samhället - Alla invånare i Huddinge ska ha möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka samhället och sitt eget liv. 2. Ekonomisk och social trygghet - Alla invånare i Huddinge kommun ska kunna känna trygghet och trivas i sitt boende och sin närmiljö samt ha möjlighet att få ett arbete och klara sin egen försörjning. 3. Trygga och goda uppväxtvillkor - Skapa bra förutsättningar för en god och trygg uppväxt genom att stödja alla barns utveckling och då särskilt beakta barnperspektivet. 4. Ökad hälsa i arbetslivet - Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda och hälsosamma arbetsplatser. 5. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård - Alla invånare i Huddinge ska kunna lita på hälso- och sjukvården och på att deras behov blir tillgodosedda. I denna rapport görs en analys utifrån de två första ovan nämnda målområdena och indikatorer mäts utifrån ett medborgarperspektiv. De indikatorer som särskilt belyser mångfald och likvärdiga villkor är: 1. Självupplevd diskriminering (upplevelser av kränkande bemötande/behandling under de senaste tre månaderna som har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder). 2. Andel personer som uppger att de har förtroende för kommunala verksamheter. 3. Andel personer som uppger att de i allmänhet kan lita på de flesta människorna. 4. In- och utflyttning. Rapport mångfald

6 Medarbetar- och brukarperspektiv beskrivs inte i denna första rapport då indikatorerna är under översyn: 5. Andel anställda som vet vart man vänder sig om man blir utsatt för trakasserier eller diskriminering. I den årliga medarbetarenkäten undersöks om anställda i Huddinge kommun har varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats under det senaste året, samt om de vet vart de ska vända sig om de blir utsatta för sexuella trakasserier. År 2008 svarade 2 procent att de varit utsatta för sexuella trakasserier och 24 procent svarade att de inte vet vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp. Frågor om diskriminering ställs ännu inte i medarbetarenkäten: 6. Andel brukare som uppger att de har någon de kan dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt Denna indikator mäts inte för tillfället i förvaltningarnas brukarenkäter 6 Rapport mångfald 2009

7 4. Målområden för mångfald i Huddinge kommun - uppföljning De indikatorer som valts ut för att särskilt belysa mångfald och likvärdiga villkor presenteras under mångfaldsplanens två första målområden delaktighet och inflytande i samhället samt ekonomisk och social trygghet. Efter redovisning av indikatorer och statistik under varje målområde görs en sammanfattande kommentar gällande mångfalden i Huddinge. En merpart av statistiken är hämtad från SKOPs befolkningsundersökning som utförts på uppdrag av Huddinge kommun. Den bygger på data om levnadsförhållanden bland kommunens invånare våren Relevant statistik från andra rapporter och undersökningar presenteras också. 4.1 Delaktighet och inflytande i samhället Delaktighet och inflytande är grundläggande för att vara del av samhällsgemenskapen. Att ha makt att påverka sin situation kan innebära allt från inflytande över sin egen livssituation till ett demokratiskt deltagande i föreningar, organisationer eller andra etablerade former för inflytande. Ett starkt socialt kapital där sociala relationer är av godo för hälsan och för att motverka social isolering som är en klar hälsorisk, är grundläggande för arbetet. Människors möjligheter till delaktighet och inflytande grundar sig på tillgången till arbete, sysselsättning och utbildning. Information och möjlighet till kommunikation på olika språk är av vikt. Diskriminering är ett stort hot mot delaktighet och inflytande i samhället och ska därför motverkas. Mål/Vision Alla invånare i Huddinge ska ha möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka samhället och sitt eget liv. Indikatorer och statistik Indikator. Självupplevd diskriminering (upplevelser av kränkande bemötande/behandling under de senaste tre månaderna som har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder) 22 procent har känt sig kränkta under de senaste tre månaderna SKOP frågade, Har du under de senaste tre månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt? (Tabell 1) En av fem huddingebor (22 procent) har känt sig kränkta, 6 procent har känt sig kränkta flera gånger under de senaste tre månaderna. Personer som i hög grad besväras av funktionsnedsättning har blivit kränkta i större utsträckning än andra. Det är störst andel bland dem som bor i Vårby och Flemingsberg som har blivit bemötta på ett kränkande sätt. Rapport mångfald

8 % Hela Huddinge Har du under de senaste tre månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt? Segeltorp Funktionsbesvär Flemingsberg Sjödalen- Fullersta Skogås Stuvsta- Snättringe Vårby Ja, flera gånger Ja, någon gång Tabell 1. Källa: SKOP procent har blivit kränkta på grund av legal diskrimineringsgrund En närmare analys av svaren om kränkning visar att det är sju procent som har blivit kränkta på grund av legala diskrimineringsgrunder; (Tabell 2) Övriga (15 procent) känner sig kränkta av andra skäl. Personer som i hög grad besväras av funktionsnedsättning har i större utsträckning än andra blivit kränkta på grund av någon legal diskrimineringsgrund. Det är främst personer i Flemingsberg och Vårby som har blivit kränkta på legala grunder. 9 procent av kvinnorna och 4 procent av männen uppgav att de upplevt diskriminering på grund av legal diskrimineringsgrund. % Hela Huddinge Har du under de senaste tre månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt? Segeltorp Trångsund Funktionsbesvär Flemingsberg Sjödalen- Fullersta Skogås Stuvsta- Snättringe Trångsund Vårby Ja, pga diskrimineringsgrunder Ja, ej diskrimineringsgrund Tabell 2. Källa: SKOP Rapport mångfald 2009

9 47 procent av kränkningarna har skett på arbete eller i skola SKOP frågade dem som blivit kränkta, Av vem blev du behandlad så att du kände dig kränkt? Flera svar fick anges. Vanligast (45 procent) är att ha blivit kränkt på arbetet eller i skolan; (Tabell 3). På andra plats kommer kränkning av okänd person på allmän plats (23 procent). Därefter följer kränkning av statliga myndigheter t.ex. försäkringskassan, arbetsförmedlingen, polisen, domstolar (15 procent) följt av nära anhörig (13 procent), sjukvården (13 procent) samt affärer och restauranger (10 procent) Några känner sig kränkt av kommunen (7 procent), bank eller försäkringsbolag (5 procent) eller hyresvärd/bostadsförmedling (3 procent). Några (6 procent) har spontant angett andra som kränkare. % Nära anhörig Arbete skola Om du blivit kränkt, Av vem blev du behandlad så att du kände dig kränkt? Flera svar fick anges. Statlig myndighet Sjukvården Kommunen Affär restaurang Bank försäkringsbolag Hyresvärd bostadsförmedlare Okänd person allmän plats Annan Tabell 3. Källa: SKOP 2009 Etnisk tillhörighet är den vanligaste kränkningsgrunden SKOP frågade dem som blivit kränkta, Hade den kränkande behandlingen/bemötandet samband med något av följande? Flera svar fick anges. Vanligast är att huddingeborna har blivit kränkta på grund av etnisk tillhörighet (14 procent), följt av kön (9 procent), ålder (7 procent), religion eller annan trosuppfattning (5 procent), funktionsnedsättning (5 procent), könsöverskridande identitet eller uttryck (3 procent), sexuell läggning (2 procent) samt hudfärg (1 procent); (Tabell 4). Några känner sig diskriminerade på grund av utseende (9 procent) eller på grund av andra skäl (21 procent). En fjärdedel av dem som kränkts (28 procent) svarar att de inte vet varför de blev kränkta. Rapport mångfald

10 % Kön Om du blivit kränkt, Hade den kränkande behandlingen/bemötandet samband med... Flera svar fick anges. Könsöverskridande Religion tro Etnisk tillhörighet Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Hudfärg Utseende Annat Vet ej Tabell 4. Källa: SKOP 2009 Indikator. Andel personer som uppger att de har förtroende för kommunala verksamheter. SKOP har vägt samman förtroendesvaren för fyra kommunala institutioner skolan, förskolan, äldreomsorgen och socialtjänsten med vikterna 1=inget förtroende alls, 2=inte särskilt stort förtroende, 3=ganska stort förtroende och 4=mycket stort förtroende. Skalan för det sammanvägda förtroendet varierar mellan 1=lägst och 4=högst. Skalan balanserar på den neutrala mittpunkten 2,50. I hela Huddinge är genomsnittsförtroendet 2,58 för de sammanvägda kommunala institutionerna. (Tabell 5) Det ligger strax över skalans neutrala mittpunkt. Personer som i hög grad besväras av funktionsnedsättning har ett något lägre genomsnittsförtroende (2,48) för kommunens institutioner än andra, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. Störst genomsnittligt förtroende för kommunens institutioner har de som bor i Stuvsta-Snättringe (2,64). Lägst är förtroendet i Vårby (genomsnitt=2,50). Störst är förtroendet i Huddinge kommun för förskolan och skolan där cirka 80 respektive cirka 70 procent angav att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för verksamheten. Relativt lågt är förtroendet för äldreomsorg och socialtjänst där cirka 40 procent angav mycket stort eller ganska stort förtroende för verksamheterna. 10 Rapport mångfald 2009

11 Genomsnittsförtroende för institutioner hos kommunen Sammanvägning av skolan, förskolan, äldreomsorgen, socialtjänsten Hela Huddinge Funktionsbesvär Flemingsberg Segeltorp Sjödalen- Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 genomsnitt Tabell 5. Källa SKOP 2009 Indikator. Andel personer som uppger att de i allmänhet kan lita på de flesta människorna. 79 procent anser att man absolut eller kanske kan lita på de flesta människor SKOP frågade, Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor? De flesta i Huddinge (79 procent) anser att man absolut eller kanske kan lita på de flesta människor, 28 procent säger att man absolut kan göra det; (Tabell 6) Relativt få (4 procent) anser dock att man absolut inte kan lita på de flesta, 17 procent anser att man troligen inte kan göra det. Personer som i hög grad besväras av funktionsnedsättning anser i mindre utsträckning än andra att man kan lita på de flesta andra människor. Jämfört med dem som är födda i Sverige anser utrikes födda i mindre utsträckning att man kan lita på de flesta andra. De som bor i Vårby, Skogås och Flemingsberg anser i mindre utsträckning än andra att man kan lita på de flesta människor. Män och kvinnor anger i samma utsträckning att man kan lita på de flesta människor. Rapport mångfald

12 % Hela Huddinge Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor? Segeltorp Funktionsbesvär Flemingsberg Sjödalen- Fullersta Skogås Stuvsta- Snättringe Trångsund Vårby Ja, absolut Ja, kanske Tabell 6. Källa: SKOP 2009 Kommentar Sammanlagd andel invånare som upplevt diskriminering under 2009 var 7 procent, vilket kan sägas mäta toleransen för mångfald i Huddinge kommun. 9 procent av kvinnorna och 4 procent av männen uppgav att de upplevt diskriminering, vilket pekar på att diskrimineringen i Huddinge har ett jämställdhetsperspektiv och att det behövs fortsatta insatser för att skapa ett jämställt Huddinge. Vanligast är att huddingeborna har blivit kränkta på grund av etnisk tillhörighet Näst vanligast är att bli kränkt för sitt kön därefter ålder. Men många uppger att de blivit kränkta även på grund av religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning samt hudfärg. Diskriminering är med andra ord förekommande på alla olika diskrimineringsgrunder i Huddinge kommun. Huddinge kommun ska vara ett föredöme i arbetet med att skapa ett samhälle fritt från diskriminering. Huddinge kommun bör därför överväga att i samarbete med lämpliga organisationer, till exempel Antidiskrimineringsbyrån SYD, öka kunskapen och informera om diskrimineringslagen för medborgare, föreningar och företag. Detta för att minska diskrimineringen och upplysa om vart man kan vända sig om man blir utsatt för diskriminering. En hög grad av upplevd diskriminering, en brist på förtroende för kommunens institutioner och en lägre grad av tillit till andra människor är en sammanfattande bild för personer med funktionsnedsättning. Det finns anledning för kommunen att överväga insatser med målet att personer med funktionsnedsättning i större grad ska uppleva erkännande, tillit och förtroende för kommunens institutioner. 12 Rapport mångfald 2009

13 Bostadsområdenas skilda villkor är en annan viktig faktor att ta hänsyn till. Det är främst personer i Flemingsberg och Vårby som uppger att de har blivit diskriminerade. De som bor i Vårby, Skogås och Flemingsberg anser i mindre utsträckning än andra att man kan lita på de flesta människor. Vårby har ett något lägre genomsnittsförtroende för kommunens institutioner än andra områden. Inför beslut och åtgärder behöver kunskapen om olika bostadsområdens skilda villkor finnas som grund för att öka mångfalden och minska diskrimineringen i Huddinge kommun. I arbetet med att ta fram planer för områdesutveckling bör därför arbetet för mångfald och antidiskriminering prioriteras. 4.2 Ekonomisk och social trygghet Skillnaderna mellan de som har en god ekonomi och de som har det dåligt ställt är stora i samhället. Att upprätthålla en hög sysselsättning så att människor kan försörja sig genom eget arbete är basen i ett välfärdssamhälle. Förvärvsarbete och utbildning är också intimt förknippat med en människas identitet, sociala liv och i sin förlängning, barns trygghet. Sambanden mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa är starka. Bostadssegregation och otrygghet påverkar folkhälsan negativt. Kommunen ska arbeta för att alla områden blir attraktiva så att människor vill flytta dit och stanna kvar. Boendesegregation blir tydlig av den omfattning som människor flyttar in eller ut från ett område. Det är viktigt att känna sig trygg i sin närmiljö, känna sig stolt över sin kommun och sitt bostadsområde. Våld och övergrepp mot kvinnor utgör ett viktigt folkhälsoproblem. Det är en tydlig orsak till ohälsa bland kvinnor men även bland barn som tvingas bevittna våld och övergrepp. Mål/vision Alla invånare i Huddinge kommun ska kunna känna trygghet och trivas i sitt boende och närmiljö samt ha möjlighet att få ett arbete och klara sin egen försörjning. Indikatorer och statistik In- och utflyttning. Huddinge kommun har haft cirka 7-8 procents utflyttning i genomsnitt per år och denna siffra har legat relativt jämn perioden Utflyttningar i Visättra och Grantorp som båda ligger i Flemingsberg har stigit under 2000-talet och låg på cirka 20 procent år Västra Skogås och Vårby Gård har haft en utflyttning på cirka 15 procent sedan år 2003 fram till år Rapport mångfald

14 Andelen utflyttningar 25 Procent Vårby Gård Grantorp Visättra Västra Skogås Huddinge År Tabell 7. Källa: SCB Åren hade Huddinge kommun en nettoinflytt av hushåll med förvärvsarbete (se tabell 8). Under 2000-talet är det en trend att de som har arbete i högre grad flyttar ut från Huddinge kommun. År 2007 vände denna trend och det var i princip lika många in- och utflyttare med jobb (100,8 procent) vilket betyder att per 100 in- och utflyttare var det 1 person mer med arbete som flyttade in. För Västra Skogås var det i slutet av 90-talet ungefär lika många förvärvsarbetande bland in- och utflyttare. Sen år 2000 har området tappat många förvärvsarbetande hushåll genom omflyttning, men har haft en vändande trend fram till 2007 då det återigen var något fler hushåll med arbete bland inflyttare än utflyttare. För Vårby Gård och Flemingsberg har det under 2000-talet varit en starkt nedåtgående trend med en utflyttning av hushåll med förvärvsarbete från dessa områden. Detta innebar för Vårby Gård att år 2007 (med en andel på 75,5 %) förlorade området cirka 100 personer med förvärvsfrekvens på grund av in- och utflyttningar. 14 Rapport mångfald 2009

15 Andel förvärvsarbetande bland inrikes in- och utflyttare i befolkningen Andel, % Flemingsberg Vårby Gård Västra Skogås Huddinge Tabell 8. Källa: SCB (Fotnot. Den relativa kvoten mellan förvärvsarbetande in och utflyttare i relation till de förvärvsarbetande utflyttarna. Ålder år. Tal över 100 betyder att det är fler med förvärvsfrekvens som flyttar in än ut från området.) Mellan var nettoinflödet av förvärvsarbetande kvinnor större än män till Huddinge (Tabell 9). Under år var det män som i något högre grad än kvinnor stod för inflyttning av förvärvsarbetande till Huddinge Flemingsberg män 100,7 77,9 101,2 92,4 68,4 81,1 87, ,2 kvinnor 96, ,1 88,3 62,3 69,7 91,2 57,9 67,3 58,5 Vårby män 102,9 106,5 86, , ,9 53,9 90,5 kvinnor 84,2 96,2 90,8 118,4 76,6 63,6 57,7 88,9 61,1 55 Västra Skogås män 89,2 86,7 118,9 82, ,6 79,4 88,5 98,7 106,4 kvinnor 101,8 113,8 86,1 91,6 71,1 85,2 70,4 75,7 68,6 98,2 Huddinge män 116,5 118,2 119,7 105,1 92,6 93,7 97,7 97,1 93,6 103,8 kvinnor 118,1 126,6 123, ,1 88,2 97,1 97,5 88,5 97,5 Tabell 9. Källa: SCB (Fotnot. Den relativa kvoten mellan förvärvsarbetande in och utflyttare i relation till de förvärvsarbetande utflyttarna uppdelat på män och kvinnor, Ålder år) Boendesegregation Huddinge kommun har sedan slutet av 1990-talet haft en allt större andel av den utrikes födda befolkningen boende i vissa områden. Enligt boendesegregationsindex så har ökningen varit från index 34,2, år 1997 till index 40,1 år 2008 (Tabell 10). Rapport mångfald

16 Boendesegregationsindex Huddinge kommun Tabell 10. Källa: SCB Fotnot Indexberäkning som baseras på var den utrikes födda befolkningen är bosatt, beräknas med SAMS som regional indelning och vägs samman till ett kommunvärde. Utvecklingen i fråga om den etniska boendesegregationen under perioden varierar något i landets större kommuner. Tydligast är skillnaden mellan kommuner som Malmö och Uppsala där segregationen minskat och Stockholm, Linköping och Huddinge där boendesegregation successivt skärpts under den aktuella perioden (se Diagram 21). Sett över hela tidsperioden, , ökar segregationen i flertalet av landets 20 största kommuner. 16 Rapport mångfald 2009

17 Andelen utrikes födda i Huddinge kommun ökade med 4,8 procent mellan år 1997 och I Vårby Gård ökade andelen utrikes födda med 13 procent under samma period. Det område som ökat andel utrikes födda mest under perioden är Visättra med 15,4 procent. Grantorp i Flemingsberg har högst andel utrikes födda och för år 2008 var siffran 61,4 procent. Västra Skogås hade år ,9 procent utrikes födda. Andelen utrikesfödda 70,0 60,0 Procent 50,0 40,0 30,0 20,0 Vårby Gård Grantorp Visättra Västra Skogås Huddinge kommun 10,0 0, År Tabell 11. Källa: SCB Kommentar Huddinge kommun har haft cirka 7-8 procents utflyttning i genomsnitt per år och denna siffra har legat relativt jämn perioden Utflyttningar i Visättra och Grantorp som båda ligger i Flemingsberg har stigit under 2000-talet och låg på cirka 20 procent år Västra Skogås och Vårby Gård har haft en utflyttning på cirka 15 procent sedan år 2003 fram till år Huddinge kommun har sedan slutet av 1990-talet haft en ökande boendesegregation och med en allt större samling av utrikes födda till vissa områden. I jämförelse mellan de 20 större kommunerna i Sverige tillhör Huddinge kommun den grupp kommuner där boendesegregation successivt skärpts åren För Vårby Gård och Flemingsberg har det under 2000-talet varit en stark neråtgående trend med en utflyttning av hushåll med förvärvsarbete. Till exempel innebar detta för Vårby Gård att år 2007 fick området cirka 100 personer färre med förvärvsarbete på grund av in- och utflyttningar. Då detta pågår under flera år innebär det att en stor andel av den förvärvsarbetande befolkningen försvinner från Vårby gård och Flemingsberg. Insatser för att rusta individer till egen försörjning inom kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer därför inte alltid dessa områden eller Huddinge kommun till nytta. Enligt internationell forskning behöver inte etnisk boendesegregation utgöra något problem. Det är när socioekonomisk och etnisk boendesegregation sammanfaller som man bör studera situationen närmare och överväga åtgärder. I Huddinge finns skäl att iaktta att stora omflyttningar i vissa områden som Vårby Gård, Grantorp Rapport mångfald

18 och Visättra sammanfaller med en ökande andel utrikes födda och utflyttning av stora andelar förvärvsarbetande hushåll. Det faktum att det under flera år under 2000-talet varit en stor förlust av hushåll med förvärvsfrekvens i Vårby Gård och Flemingsberg bör beaktas i planering och i val av insatser för att stärka dessa områden. Studier visar att boendesegregation bland annat kan förklaras av i vilken utsträckning områden med olika upplåtelseformer är geografiskt åtskilda i en stad. Ett sätt att komma till rätta med detta vore att planera för en ökad mångfald och en större blandning av upplåtelseformer inom alla Huddinges bostadsområden. Runt Flemingsberg pågår ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan där det finns goda möjligheter att planera för en ökad mångfald. I Vårby har ett första steg mot ökad mångfald tagits genom att bygga radhus och villor om än i liten omfattning hittills. När man hittills sökt angripa bristande mångfald i boendet har man enligt forskning alltför ensidigt inriktat sig på så kallat utsatta områden där konsekvenserna av segregationen varit svårast. För att på längre sikt skapa mångfald behövs också en strategi för att blanda upplåtelseformer i både homogena områden med hyresrätter som för egnahemsområden. Om detta med tiden leder till att befolkningssammansättningen till viss del ändras, medför detta att de sociala behoven blir mer jämt fördelade över kommunen och att trycket på olika områdens offentliga service blir mer balanserad. På längre sikt kan detta också bidra till att alla områdens rykte, attraktivitet och status i Huddinge är goda. Att skapa mångfald och social sammanhållning är en fråga för hela regionen, samtidigt är det kommunen som genom sin markpolitik och sitt planmonopol behärskar några av de mest verkningsfulla instrumenten att planera och bygga för mångfald. 18 Rapport mångfald 2009

19 5. Mångfald och diskriminering i Sverige och Stockholmsregionen Den nya diskrimineringslagstiftningen från den 1 januari 2009 omfattar diskriminering som har samband med kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och könsöverskridande uttryck eller identitet. Den nya statliga myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) bildades samtidigt genom att de tidigare myndigheterna Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) slogs ihop. Nationell statistik visar att ca 7 procent av befolkningen upplevt diskriminering under den senaste 3 månadersperioden. Fler kvinnor än män anmäler könsdiskriminering. Personer med funktionsnedsättning uppger ofta att de känner sig diskriminerade på arbetsmarknaden och det är även vanligt med upplevd diskriminering bland utrikes födda och personer som ingått partnerskap. När det gäller besök på restaurang, köp av varor, och tjänster samt vid besök i hälso- och sjukvården är upplevelsen av diskriminering vanligast bland personer med funktionsnedsättning. Var och i vilka situationer upplevs diskriminering? Procent % Ingått partnerskap Utländsk härkomst Har funktionshinder I arbetslivet På restaurang/pub/kafé/d iskotek/mm Vid köp av varor eller tjänster I hälso- och sjukvården Källa: DO, HO och HomO 2005 Diskriminering påverkar människors livsvillkor enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport Trots att inställningen till samkönad sexualitet har blivit mer accepterande förekommer fortfarande diskriminering på grund av sexuell läggning. Homo- och bisexuella personer har betydligt sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen. Självmordstankar och självmordsförsök är dubbelt så Rapport mångfald

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

3:6 Frigör livschanser

3:6 Frigör livschanser 147 Frigör livschanser Ta bort barriärer så att människor kan tillvarata sin fulla livspotential. STRATEGIER Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn Säkra

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv Producerad av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting,

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2015

Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2015 Tredje årgången Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2015 Tema: Ensamkommande flyktingbarn Omslagets citat är ett före detta ensamkommande flyktingbarns råd till de som bestämmer. Samtliga

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2013-04-08 Tid 2013-04-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Årsredovisning för Botkyrka kommun

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2007:7 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:1 Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening En utvärdering 2006:2 Det framtida utbildningsbehovet på Åland 2006:3

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer