Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 Innehåll Avdelningen för klinisk bettfysiologi Avdelningen för odontologisk radiologi Avdelningen för oral protetik Avdelningen för ortodonti, Jönköping Avdelningen för ortodonti, Nässjö Avdelningen för ortodonti, Värnamo Avdelningen för parodontologi och endodonti Avdelningen för pedodonti Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Käkkirurgiska kliniken Tandtekniskt laboratorium i Jönköping och Nässjö

3 Avdelningen för klinisk bettfysiologi Inriktning och mål Målsättningen med verksamheten vid avdelningen är att tillhandahålla högkvalitativ, kostnadseffektiv bettfysiologisk specialistvård i enlighet med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer, för länsinvånarna. Klinisk mottagning med utredning och behandling ska i första hand erbjudas patienter med mer komplicerad bettfysiologisk problematik. Avdelningen ska ha en god tillgänglighet för såväl patienter som remittenter. Klinikens mål är att samtliga patienter ska erbjudas besökstid inom tre månader efter att remiss inkommit till avdelningen. Patienter med uttalad orofacial smärta och svår käkfunktionsstörning ska erbjudas förtur till utredning. Bedriva ST-utbildning av hög kvalitet i enlighet med aktuell vetenskap samt anordna utbildning till allmäntandvårdens personal och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med patienter som lider av orofacial smärta och käkfunktionsstörning. Målet är även att bedriva utbildning inom tandhygienist- och tandsköterskeutbildningarna. Bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ämnet. Arbeta för ett gott samarbete med Folktandvårdens övriga specialist- och allmäntandvårdskliniker samt att utöka samarbetet med övrig hälso- och sjukvård för ett bättre och mer tillgängligt omhändertagande av patienterna. Vård Under året har antalet inkomna remisser varit 645 varav 229 kommit från sjukvården och 416 kommit från allmäntandvården, av dessa har 151 st. kommit från privattandläkare. Antal patientbesök vid avdelningen under året: tandläkare 1 842, tandsköterska 189, tandhygienist 161, sjukgymnastkonsult 13. Antalet vårdtimmar: Vårdpanoramat har bestått i utredning och behandling av patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning. Dessa har utgjorts av huvudvärkspatienter, patienter med ansiktsoch käkrelaterad smärta, bettanomali/störning, bruxism/parafunktion, gapsvårigheter/ käkfunktionsstörning, käkledsknäppning, käkledssmärta, ledsjukdomar/käkledsartrit, låsning/upphakning, tinnitus, trauma ansikte/käkar och ansikts- käkrelaterade neuropatiska tillstånd. Fler och fler patienter uppvisar en allt mer komplex smärtbild där den bettfysiologiska orofaciala smärtan är en del av en mångfasetterad, ibland handikappande, smärta generellt. Detta ställer allt större krav på personalen avseende helhetssyn och omhändertagande av patienterna. Under året varierade kötiden mellan tre och fem månader. Detta innebar att vi under stora delar av året uppfyllde avdelningens mål avseende patientens väntetid till omhändertagande/utredning vid kliniken. Ett stadigt ökat inflöde av remisser de senaste åren gör dock att kösituationen riskerar bli längre framöver.

4 Utbildning/undervisning Under året deltog huvudhandledaren vid N-SATS-möte i Linköping där övergripande frågor kring specialistutbildningen inom odontologin diskuterades. Ansvariga från bland annat Socialstyrelsen föreläste. Specialistutbildning av tandläkare utifrån Socialstyrelsens riktlinjer genomförs kontinuerligt vid avdelningen som innehar en solidariskt finansierad utbildningsplats och är godkänd för två utbildningsplatser. Utbildningsinsatser har genomförts inom landstinget. Bland annat föreläste en av övertandläkarna vid Hörselvårdens/ÖNH-klinikens informationskvällar som hålls regelbundet för tinnitusdrabbade patienter. Under våren deltog en övertandläkare i planeringen av och genomförandet av Diplomkurs för allmäntandvården på ämnet smärta, som i första hand riktade sig till erfarna tandläkare inom Folktandvårdens organisation. Utbildningen omfattade tre dagar och genomfördes i samarbete med endodontist, käkkirurg och pedodontist. Under hösten föreläste personal vid introduktionsdag för nyanställda tandläkare vid utbildningskliniken i Sävsjö. Kliniken har, under året, tagit emot auskultanter från andra specialistavdelningar vid Odontologiska Institutionen och från tandhygienistutbildningen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Klinisk forskning Två vetenskapliga artiklar har utgått från avdelningen, en i ett länsövergripande samarbete med avdelningen för klinisk bettfysiologi i Kalmar och en i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping. - Anastassaki Köhler, A, Hugoson A, Magnusson T. Clinical signs indicative of temporomandibular disorders in adults: time trends and associated factors. Swed Dent J 2013; 37: Nilsson H, Samuelsson M, Ekdahl S, Halling Y, Oster A, Perseius KI. Experiences by patients and health professionals of a multidisciplinary intervention for long-term orofacial pain. J Multidiscip Healthc Sep 23;6: En av övertandläkarna höll forskningsrapport vid 28th Conference of the Society of Oral Physiology 23-26/5, Amsterdam. Personal På avdelningen arbetar två övertandläkare, en ST-tandläkare, en klinikkordinator (33 %), en tandhygienist (60 %) och tre tandsköterskor (2,9 tjänster). Avdelningen har administrativ assistans motsvarande 0,75 tjänst. Under hösten hölls klinikutvecklingsdag där avdelningens samtliga kliniska rutiner och riktlinjer uppdaterades. Hela klinikens personal deltog.

5 Klinikens två övertandläkare gick två utbildningar; en i diagnossystemet DC/TMD (23-24/9) vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, och dessutom deltog de vid Svensk Förening för Bettfysiologis höstmöte där utbildningen berörde Neurologi allmän och relaterad till orofacial smärta och käkfunktionsstörningar (Stockholm, 9-11/10). Personalen har fått utbildning i brandskydd. Medarbetarna deltog vid utbildning i samband med Tandvårdsdagen. Klinikchefen genomgick Landstingets ledarskaps- och chefsutbildning under hösten 2012 och våren Ekonomi Det ekonomiska utfallet var negativt vid årets slut. Lokalytorna har minskat, vilket innebär lägre hyreskostnader. I samband med tandsköterskas pensionsavgång avvaktades tillsättning av ny för att spara in personalkostnader under en tremånadersperiod. En övertandläkartjänst är vakant men beräknade kostnader för denna har legat centralt i specialisttandvårdens budget och inte funnits tillgänglig för avdelningen, vilket förklarar en del av det negativa resultatet. Vid årsskiftet ändrade Bedömningsenheten för tandvård sina tolkningar av de patientkategorier som behandlas vid avdelningen och detta innebar en dramatisk försämring för avdelningens ekonomi. Det innebar att avdelningen inte kunde få tillräcklig kostnadstäckning för i första hand utredningsinsatserna på patienterna. Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll av indikationerna för radiologisk utredning vid käkledsproblematik genomfördes under första halvåret. Resultatet visade att den absoluta majoriteten av de remitterade patienterna genomgick radiologisk utredning av olika modalitet på odontologiskt adekvata indikationer, vilket ledde till att den bettfysiologiska utredningen gick framåt och att patienterna därmed kunde få en individuellt anpassad kvalitativ vård. Arbetsmiljö Under året har regelbundna arbetsplatsträffar hållits och arbetsmiljön har funnits med som en stående punkt på dagordningen. Arbetsmiljörond har genomförts och inför denna har personalen tillfrågats om och uppmanats komma med förslag till förbättringsåtgärder där brister identifieras. Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal med klinikchefen och i samband med dessa har individuella kompetensutvecklingsplaner upprättats eller uppgraderats/justerats. Under 2013 genomfördes en omfattande flytt av verksamheten inom huset på Rosenlund. Kliniken flyttades från plan 10 till plan 9 och tjänsterummen på plan 11 flyttades till plan 9. Efter flytten har övertandläkare inte längre eget tjänsterum, vilket inte är bra utifrån verksamhetens behov där många av arbetsuppgifterna (både inom patientadministration, FoU och utbildning) kräver en ostörd miljö, vilken inte längre kan garanteras. Avdelningens

6 seminarierum avvecklades och delades under året med avdelningen för parodontologi/ endodonti/oral protetik. Ett kraftigt ökat remissinflöde de senaste två åren i kombination med att avdelningen tappat övertandläkarresurs bedöms ha ökat belastningen på kvarvarande personal. Detta utgör en arbetsmiljöförsämring med ökad risk för ytterligare dålig miljö framöver. Den fysiska arbetsmiljön har för övrigt varit god med hög materiell standard. Omvärldsanalys Avdelningens övertandläkare har deltagit i ämnesmöte, med utbildning, vid Svensk Förening för Bettfysiologis höstmöte i Stockholm under oktober månad. Denna konferens utgör en viktig del i det professionella utbytet mellan de bettfysiologiska klinikerna i Sverige års möte kommer att arrangeras i Jönköping. Det kan konstatera att det förändringsarbete som pågår på avdelningen ligger väl i linje med, och i vissa avseende före, det arbete som bedrivs på andra bettfysiologiska kliniker i Sverige. Avdelningens verksamhet grundar sig på evidensbaserad internationell vetenskap och följer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för ämnet. Den aktuella kösituationen på sex månader för oprioriterade patienter vid avdelningen innebär, trots ett kraftigt ökat inflöde av remisser de senaste två åren, att vi för närvarande är en av de bettfysiologiska kliniker i Sverige som har bäst tillgänglighet för upptagningsområdets patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning. Brist på specialisttandläkare inom ämnet i landet gör det är svårt att rekrytera nödvändig personal med denna kompetens. Jönköping Håkan Nilsson Klinikchef

7 Avdelningen för odontologisk radiologi Inriktning och mål Övergripande mål för verksamheten är att ge god vård inom en rimlig tid. Genomföra adekvata röntgenundersökningar av god kvalité vars svar och bilder ska vara lättillgängliga för remittenterna. Skapa tillgänglighet och närhet för patienterna genom att behålla utbudsställen: Rosenlunds vårdcentrum, röntgen vid Länssjukhuset Ryhov och Käkkirurgiska kliniken. Från och med maj 2014 kommer sjukvården att bemanna lab 18/19 vid röntgen på Länssjukhuset med röntgensjuksköterska. Odontologisk radiologi kommer dock fortsättningsvis bemanna med tandläkare. De flesta av käkkirurgens patienter kommer att undersökas på Käkkirurgiska kliniken. Bedriva utbildning. Verksamheten ska stödja och bedriva forskning av god kvalité. Delta och befrämja utveckling, kompetens och kvalité inom specialist- och allmäntandvård. Ha ett gott samarbete med medicinsk radiologi och ÖNH vid Länssjukhuset Ryhov. Vård Under 2013 har kliniken haft patientbesök för tandvården. Vi har gjort ca 95 eftergranskningar av insända röntgenbilder (CD) och/eller bilder i Schick. Vi har skrivit signerade utlåtanden i PACS. Dessa siffror ger att vi har skrivit utlåtanden för sjukvårdens räkning. Jämfört med 2012 är det en liten ökning av antalet remisser, detta trots att personalstyrkan varit reducerad med 1,3 övertandläkartjänst och 0,66 av en tandskötersketjänst. För tandvården undersöker vi tänder och angränsande vävnader, käkleder, prekirurgiska utredningar av olika slag, traumautredningar, efterkontroller samt utredningar av olika patologiska tillstånd som kan finnas i käkarna. För sjukvården tillkommer undersökningar och utlåtandeskrivning av bland annat näsans bihålor, temporalben, ansikte, käkleder, spottkörtlar och munbotten. Vi bedriver rondverksamhet tillsammans med Käkkirurgiska kliniken, ÖNH-kliniken samt avdelningarna för bettfysiologi, parodontologi och pedodonti. Dessutom medverkar någon av tandläkarna i olika patientrelaterade grupper, till exempel BOTA, JIA och implantatmöten. Sedan september medverkar en av övertandläkarna vid videokonferens och demonstrerar fall tillsammans med läkare från Linköping vid terapidiskussion för patienter med maligna tumörer inom huvudhalsområdet. En övertandläkare håller också i dysfagironder sex gånger per år.

8 För Jönköpingsundersökningen, som påbörjades under året, har vi undersökt 246 patienter. Två av röntgenapparaterna på röntgen Ryhov är gamla och kan ej ersättas när de går sönder. Därför har vi installerat en ny panoramamaskin med kefalostat på Käkkirurgiska kliniken. Utbildning/undervisning Inom tandhygienistutbildningen, i samarbete med Hälsohögskolan, har vi haft både grundläggande och fortsättningskurs i odontologisk radiologi. Undervisningen ges både i föreläsnings- och gruppundervisningsform. Tandhygieniststudenterna får även klinisk, praktisk undervisning i bildtagning på plan 6, vilket ombesörjs av våra tandsköterskor. Total undervisningstid är ca 160 timmar. Kliniken har även tagit emot auskultanter från andra specialistavdelningar vid Odontologiska Institutionen, totalt fyra tandläkare med sammanlagt 20 dagar. Vi har genomfört en körkortskurs i panoramateknik för tandläkare inom allmäntandvården. Kliniken har även haft en JUST-kurs i oktober. Vi har även föreläst för nya tandläkare i Sävsjö. Vår sjukhusfysiker har fortsatt med insatser inom allmäntandvården kvalitetskontroller av deras nya intraorala sensorer. Kontroller av samtliga panoramamaskiner inom Folktandvården i länet har utförts. Vår ST-tandläkare påbörjade sitt sista år och kommer att examineras i mars Klinisk forskning Två publicerade vetenskapliga artiklar under året med anknytning till vår avdelning. Klinikchefen har antagits som doktorand vid Sahlgrenska akademin och är även antagen vid den Nationella kliniska forskarskolan i odontologi (KI). Forskningsprojektets titel är: Kan digital skiktröntgen ersätta intraorala bilder? En jämförande studie avseende radiologiska tekniker. Projektet kommer att bidra till ökad kunskap om hur undersökningar med digital skiktröntgen kan optimeras, om digital skiktröntgen kan ersätta konventionella röntgentekniker och i vilken utsträckning denna nya radiologiska teknik kan användas av icke-specialister. Dessutom kommer projektet att bidra till en ökad förståelse för hur patienter upplever röntgenundersökningar och hur det kan påverka valet av teknik. Målsättningen är att utforma rekommendationer för hur digital skiktröntgen bör användas inom tandvården. Avdelningen har varit behjälplig med att planera och genomföra Jönköpingsundersökningen.

9 Personal På kliniken arbetar för närvarande två övertandläkare, ST-huvudhandledare (17 %), en ST-tandläkare, 3,33 tandsköterskor, ett vårdbiträde och en röntgensjuksköterska. Dessutom har vi en sjukhusfysiker som är hos oss på 30 % och en administrativ assistent som arbetar 40 % på kliniken (som har varit mammaledig sedan i juni). Sedan oktober är övertandläkartjänsterna reducerade med 0,4 och innan dess var vi en övertandläkare kort sedan januari Det betyder det att för tillfället är vi 1,4 övertandläkare för lite. Nyrekrytering har skett och en ny övertandläkare anställs från och med april Vår sjukhusfysiker ska gå i pension from juni 2014 och vi håller på att hitta en hållbar lösning som kan ta över dessa arbetsuppgifter. Vi hoppas här på samarbete med röntgen Länssjukhuset Ryhov och deras sjukhusfysiker. Sjukfrånvaro var låg. Vård av barn förekom vid några tillfällen. All personalen har fått utbildning i brandskydd och HLR. Tre röntgentandsköterskorhar deltagit i föreläsningarna på panoramakursen. De flesta av medarbetarna har deltagit i utbildning i samband med tandvårdsdagen. Två övertandläkare var på The 5th Leuven Course on Ear Imaging (tre dagar). ST-tandläkare och ST-handledaren deltog i Internationell Congress of Dento-Maxillo- Facial Radiology, Bergen (fem dagar). Två övertandläkare deltog, en av dem som föreläsare, på European Association of Osseointegration congress, Dublin (fyra dagar). Klinikchefen var på samtliga kursdagar som anordnade i samband med den Nationella kliniska forskarskolan i odontologi (totalt tolv dagar). Vår klinikkoordinator har varit fem dagar på den pågående klinikkoordinatorutbildningen som anordnas inom Folktandvården. Personalen vid röntgen Ryhov var även med på strålskyddsutbildning (en och en halv timmar). Nytt samarbetsavtal är skrivet beträffande ST-handledning med Folktandvården Västra Götaland. Detta ska träda i kraft i samband med att nuvarande ST-handledare går i pension i slutet av mars. Ny ST-tandläkare beräknas från 1/ Ekonomi Ekonomin har varit god under året.

10 Kvalitetskontroll Vi arbetar hela tiden med att förbättra kvalitén på vår radiologiska verksamhet. Under året har vi påbörjat ett kvalitetsarbete tillsamman med personalen på Käkkirurgiska kliniken för att förbättra kvalitén på innehållet i röntgenremisserna. Vi har även påbörjat tillsammans med IT och andra avdelningar en process för att få våra digitala system mer integrerade. För vår klinik är det fram för allt T4 och AGFA PACS och RIS. ST-samarbetsavtalet är med Västra Götalandsregionen också en kvalitetsförbättring. Arbetsmiljö På OI har det skett en del omflyttningar och förtätningar av kontorsutrymmen och seminarierum. Vi en god arbetsmiljö på våra olika utbudsställen. Omvärldsanalys Det är svårt att rekrytera personal, speciellt forskningsmeriterad övertandläkare. Förhoppningsvis kommer remissflödet att vara oförändrat men det är svårt att förutsäga. Allt fler remittenter önskar CBCT-undersökningar. Det är viktigt att forskning görs för att säkerställa när och hur CBCT kan och bör användas och när och hur den kan ersätta intraorala röntgenundersökningar. Jönköping Ninita Lindfors Klinikchef

11 Avdelningen för oral protetik Inriktning och mål Kliniken har tre övergripande mål: - Oralprotetisk specialisttandvård av högsta kvalitet med patienten i centrum och i samverkan med remittenten. - Bedriva högkvalitativ specialistutbildning samt bidra till kompetenshöjning inom ämnesområdet inom allmäntandvården. - Bedriva patientnära klinisk forskning. Vård Avdelningen för oral protetik behandlade 2013 framför allt patienter med komplexa orala tillstånd i behov av protetisk rehabilitering. Den största andelen patienter är i åldersspannet år. De vanligaste remissfrågeställningarna är tandförluster och tandslitage. Vi behandlar även unga patienter med omfattande agenesier eller tandutvecklingsstörningar. Patienter med svåra resttillstånd efter tumörkirurgi i huvud-halsområdet rehabiliteras med käkprotetiska konstruktioner. Protetisk rehabilitering är tidskrävande både avseende antal besök och långa behandlingar i stolen. Vi ser färre antal remisser från privata vårdsektorn men inflödet av remisser är likvärdigt med föregående år. Sammantaget har det inneburit en god patienttillgång och övervägande andel med komplexa behandlingsbehov. Antalet helt tandlösa patienter minskar och detsamma gäller rena implantatbehandlingar. Vi ser en tendens att remisserna avser omfattande tandstödd protetik på grund av partiella tandförluster och tandslitage, ofta i kombination med implantatstödda sektionsbroar. En del remisser gäller svårbehandlade patienter både avseende odontologisk och psykologisk komplexitet. Vi får in haverier och missnöjda patienter där garantier/ekonomi behöver utredas. All protetisk vård syftar till habiltering/rehabilitering för god funktion och med ett gott estetiskt resultat. Vi ser ett ökat krav från våra patienter där alla önskar ett vackert leende. Antalet inkomna remisser under året: 482, varav 389 från Folktandvården och 88 från privattandvård och 5 från sjukvård. Väntetiden för oprioriterade patienter har varit ett år. En timmes telefontid per vecka är avsatt för allmäntandvården för rådfrågning/terapiplanering. En fredag per månad erbjuds allmäntandläkare att komma hit för att diskutera patientfall, så kallat öppet hus. Klinikbesök har utförts inom allmäntandvården, ca fem heldagar. En övertandläkare har deltagit i träffar för allmäntandläkare som jobbar med implantat så kallat implantatnätverk. Vi har deltagit i specialisttandvårdens gemensamma möten då svåra patientfall diskuteras till exempel implantatmöte protetik/parodontologi/ käkkirurgi, BOTA, möte ortodonti/pedodonti/protetik, HNC-möten (cancerpatienter).

12 Utbildning/undervisning Vid avdelningen för oral protetik bedrivs specialistutbildning inom ämnesområdet. Fyra STtandläkare fanns på avdelningen; tre på nationella platser och en på uppdragsutbildning. Två ST-tdl gick sitt första utbildningsår, en ST-tandläkare sitt tredje utbildningsår och en STtandläkare examinerades Uppdragsutbildningen sker i samarbete med Folktandvården i Östergötland. Hon går den teoretiska delen hos oss medan kliniska delen utförs på Centrum för Oral Rehabilitering i Linköping. Två ST-tandläkare och en tandhygienist har undervisat på tandsköterskeutbildningen i Tranås, respektive tandhygienistutbildningen på Hälsohögskolan i Jönköping. En STtandläkare har föreläst inom Folktandvårdens fortbildningsprogram. En övertandläkare har föreläst en halvdag i introduktionsprogrammet för nyanställda tandläkare. En övertandläkare har föreläst vid extern utbildning. JUST-kurs har genomförts i september. Klinisk forskning/utveckling En övertandläkare haft halvtid FoU med Futurum som finansiär, hon är inskriven som doktorand på Sahlgrenska akademin i Göteborg. En övertandläkare publicerade en vetenskaplig artikel under året. En övertandläkare har avsatt en förmiddag/vecka till Jönköpingsundersökningen. En övertandläkare har börjat på Nationell forskarskola , vilket under 2013 inneburit 15 utbildningsdagar. Två övertandläkare har arbetat med en separat modul för patientrapporterade utfallsmått. Vid avdelningen för oral protetik pågår fem kliniska forskningsprojekt som kommit olika långt och samtliga övertandläkare är forskningsaktiva. Personal I början av året började tandläkare Kerstin Gustavsson som klinikchef och i augusti slutade hon sin anställning. Ola Norderyd tillträdde då som klinikchef i samband med sammanslagning av avdelningarna för parodontologi, oral protetik, endodonti. Den sammanslagna avdelningens namn är ännu inte bestämt. En timanställd, disputerad övertandläkare har ansvarat för den teoretiska delen i ST-utbildningen. En övertandläkare avslutade sin tjänstgöring i juni och ST-tandläkare Maria Kassapidou fick en övertandläkartjänst efter sin examination. Det finns en vakant övertandläkartjänst. Under hösten har tandläkare Eva Örn stödtjänstgjort kliniskt en dag/vecka. Vid avdelningen för oral protetik arbetade vid årets slut tre övertandläkare, två ST-tandläkare, två tandhygienister, nio tandsköterskor och en administrativ assistent på halvtid. Sjukfrånvaron var i medeltal låg så även frånvaron för vård av barn. Personalen har fått utbildning i brandskydd. De flesta medarbetare deltog i utbildning i samband med tandvårdsdag.

13 I februari fick alla utbildning i intraoral scanningteknik och fick sedan prova detta på egna patienter. Ekonomi Avdelningen för oral protetik har gjort ett positivt resultat under Kvalitetskontroll - Interna mätningar hygien - Kvalitetsregister för implantat (SEVS/NQRDI) - Arbetsmiljörond - Kontinuerligt förbättringsarbete avseende klinikrutiner - Under 2013 anmäldes tre avvikelserapporter i Synergi Arbetsmiljö Under året har regelbundna arbetsplatsträffats hållits. Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal med dåvarande klinikchef Kerstin Gustavsson. Omvärldsanalys Några av tandläkarna har medverkat vid Svensk Förening för Oral protetiks (SFOP) specialistmöte , vilket är ett viktigt nätverk att vara del av. Två övertandläkare och en ST-tandläkare var på Tylösandsdagarna. En övertandläkare var utsedd av att vara med i planeringsgruppen avseende protetiks programpunkter vid Odontologisk Riksstämma. En övertandläkare är medlem i Tandläkarförbundets Etiska kommitté. Jönköping Catharina Göthberg Ämnesansvarig i oral protetik Ola Norderyd Klinikchef

14 Avdelningen för ortodonti, Jönköping Inriktning och mål Målsättningen med ortodontiverksamheten är att kunna erbjuda barn och ungdomar den ortodontibehandling de efterfrågar och har behov av samt att kunna erbjuda vissa vuxna ortodontibehandling. Patienter med sömnapnéproblematik ska erbjudas behandling för detta. Vården ska kunna ges på ett rationellt och säkert sätt med kompetent och välutbildad personal och med god miljöinriktning. Målsättningen är också att bedriva en kvalificerad specialistutbildning för de ST-tandläkare som gör sin specialiseringstjänstgöring vid avdelningen, samt bedriva patientnära klinisk forskning av hög kvalitet. Vård Under året har vi haft patientbesök vid avdelningen. Vi har sett cirka patienter vid ortodontikonsultationer i allmäntandvården samt mottagit 465 remisser för specialisttandvård i ortodonti. Dessutom har 167 nya patienter med diagnosen sömnapnésyndrom remitterats till avdelningen för behandling. Dessa senare patienter har remitterats från sjukhusens öron-näsa-hals-avdelningar, privat verksamma läkare och enstaka från folktandvården. Vi arbetar kontinuerligt med kliniskt förbättringsarbete och patientsäker vård. Pågående förbättringsprojekt är i första hand att försöka finna orsakerna till och reducera antalet akutbesök. Vid klinikerna i Värnamo och Nässjö saknas det tandläkarresurser. Vi arbetar med internutbildning av specialister för att avhjälpa detta och samarbetar mellan klinikerna så långt det går. Ortodontibehandling erbjuds endast de med en objektiv bettavvikelse av en viss svårighetsgrad. För detta används urvalsindex. Det kan då uppstå problem med vem som ska få behandling eller ej. Jag bedömer att det är rimligt att man har en omfattning på verksamheten som innebär möjlighet att ge % av barnen ortodontibehandling på specialistklinik och ytterligare % någon enklare ortodontisk åtgärd eller behandling på allmänklinik. ST-utbildningen kräver en viss spridning i svårighetsgrad och ibland kan detta vara svårt att tillgodose med stränga urvalskriterier. För att skapa harmonisering av behandlingarna har vi i länet utarbetat ett index. Utbildning/undervisning Under året har fem ST-tandläkare arbetat med sin specialiseringstjänstgöring. Vi har två antagna inom det nationellt finansierade systemet för specialistutbildning. Tre ST-tandläkare har genomgått avtalsutbildning med uppdrag från Landstinget i Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län.

15 Undervisningen sker i enlighet med Socialstyrelsens instruktioner, SOSFS 1993 (M). Avdelningens övertandläkare och ST-tandläkare har också deltagit i utbildningen av tandhygienistelever samt i landstingens interna fortbildning för tandläkare. Övertandläkarna har också deltagit i seminarieverksamheten vid specialistutbildningarna i Linköping, Göteborg och Örebro. Förutom utbildningen av ST-tandläkare har fortbildningskurser/kompetensutveckling skett för övrig personal med 41 dagar. Lokalminskningen inom Odontologiska Institutionen kan innebära att det blir svårigheter vid seminarieverksamheten men detta får visa sig under kommande år. Klinisk forskning Två artiklar har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter. En av övertandläkarna har försvarat sin doktorsavhandling under året. Under senare delen av sin doktorandtid hade han bidrag från Futurum för att kunna fullgöra sin utbildning. Detta har varit positivt för verksamheten. Personal Krister Bjerklin arbetar kvar i Jönköping halvtid till dess att den avtalsutbildning som pågår för att fylla behovet i Värnamo är klar. Vi har en halvtids övertandläkare som är utlånad till Värnamo. När uppdragsutbildningen av en ST-tandläkare är klar förväntas den utlånade övertandläkartjänsten återgå till Jönköping och kliniken i Värnamo får en ny övertandläkare. Vi har rekryterat två tandsköterskor som ersätter en ortodontiassistent och en tandsköterska som har slutat med pension. Kliniken har önskemål om att utbilda två tandsköterskor till ortodontiassistenter. Det är planerat att dessa får starta sin utbildning under Tidigare har en tandskötersketjänst dragits in i samband med pensionering. Vi har blivit av med två tandsköterskor (Maud och Iris) och en ortodontiassist (Birgitta) som ersatts med två tandsköterskor. En ytterligare tandskötersketjänst (Annki) ersattes heller aldrig. Vid årets slut fanns tre övertandläkare på heltid, varav en klinikchef, samt två övertandläkare på halvtid. Vi hade tre ST-tandläkare, sex ortodontiassistenter, sex tandsköterskor, en vårdadministratör, en kliniksamordnare samt en allmäntandläkare. Kliniksamordnaren har 50 % tjänstgöring på avdelningen för ortodonti och 50 % på avdelningen för pedodonti. Allmäntandläkarens huvudsakliga arbetsuppgifter är behandling av patienterna med sömnapnésyndrom. Reduktionen av lokalytor under slutet av året har gjort att personalen känner en osäkerhet kring var arbetsplatsträffar ska genomföras. Föreläsningssalen på plan 6 är ett alternativ men användningen av den får inte blockera OI:s utbildningsverksamhet. Ekonomi Det ekonomiska utfallet för kliniken 2013 var positivt. Lokalytorna har minskats under Detta innebär lägre hyreskostnader.

16 Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll av patientvården sker kontinuerligt med hjälp av ett väl fungerande journalsystem med integrerad bildhantering, Edward 32. ST-tandläkarnas verksamhet, framför allt ST-tandläkarnas kliniska verksamhet, går bra att följa då journalsystemet Edward 32 även har ett rapportverktyg som gör att man kan ta fram patienter med olika diagnoser och behandlingar. Den mest påtagliga kvalitetskontrollen sker i samband med examination av ST-tandläkarna. Då kommer även en extern examinator från en annan utbildningsklinik för att kontrollera att utbildningen följer uppsatta mål och att ST-tandläkarna uppnått nödvändiga kunskaper och skicklighet. Under året har vi rapporterat tre Synergiärenden. Kontinuerlig kontroll av basala hygienrutiner görs och detta diskuteras vid medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar. Arbetsmiljö Vi har arbetat med arbetsmiljöfrågor kontinuerligt under året. En arbetsmiljörond har genomförts. Det har tidvis varit problem med datasystemen. Det är tidvis problem med licensuppdateringar. Avdelningen är nöjd med journalen om den sköts med normal service. Vi är angelägna om att den nya planering som finns kring bildhanteringen fullföljs så att klinikerna får en rimlig bildhantering. Det har skett en märkbar förbättring i inställningen till underhåll av vår journal. Omvärldsanalys Ortodonti är en internationell odontologisk specialitet. Det finns idag 230 utbildningskliniker i Europa och ett stort antal i USA och andra delar av världen. Första gången ett försök till att samordna de olika specialistutbildningarna i ortodonti genomfördes 1992 då man tog fram ett 3-årigt postgraduateprogram i ortodonti, det så kallade ERASMUS programmet. Detta har sedan legat till grund för många länders specialistutbildningar. Inom svenska ortodontikåren märker man en tydlig internationalisering på så sätt att många svenska ortodontister flyttar utomlands. Idag har vi mer än 60 svenska ortodontister som arbetar helt eller delvis utanför Sveriges gränser. Jag bedömer det rimligt att man har en omfattning på verksamheten som innebär möjlighet att ge % av barnen ortodontibehandling på specialistklinik och ytterligare % någon enklare ortodontisk åtgärd eller behandling på allmänklinik. Detta är rimligt för att länsinvånarna (barnens föräldrar) ska uppleva att de får en bra vård. Omfattningen är högre än man valt i Regionkommunerna men kostnaden är relativt liten. En lägre ambition innebär att fler ska hänvisas till att betala själva vilket försvårar urvalet och ökar risken för social segregering. Kliniken bidrar till besparingar genom att minska personalen men det är vår förhoppning att vi ska få behålla resurser så att vi kan tillhöra de bättre landstingen i landet. Det är svårare att rekrytera tandläkare till mindre orter. Inom ortodontin i länet är detta märkbart i Nässjö och Värnamo. Kliniken i Jönköping har aktivt arbetat med att avtalsutbilda specialister som kommer från dessa områden för att på så sätt försörja länet. Jag bedömer att detta är en framgångsrik metod och tror att vi ska tänka likadant framöver.

17 I några landsting har ortodontivården konkurrensutsatts vilket har inneburit att några privata vårdgivare tar hand om behandlingarna. I Stockholm är detta uttalat och där bedrivs majoriteten av ortodontivården av privata vårdgivare. Detta har inneburit svårigheter med patienttillgången för Karolinska Institutet. Företrädare för grund- och specialistutbildning upplever problem med att få tillräckligt med patienter till undervisningsverksamheten. De privata vårdgivarna är missnöjda med den låga ersättningsnivån för behandlingarna och några menar att de tvingas göra kompromissbehandlingar eftersom ersättningen är för låg. En annan mycket märklig företeelse i det konkurrensutsatta systemet är att det måste finnas ett urvalssystem. Det är en grindvaktsfunktion där en ortodontist ska avgöra om patienten ska få avgiftsfinansierad vård eller ej. Denna grindvaktsfunktion är nästan uteslutande besatt med pensionerade ortodontister. Detta ser jag som en olycklig utveckling där kompetensen inte upprätthålls. En annan stor nackdel med ett dylikt system är att interceptiv ortodonti under handledning av specialist i stort sett upphör. För att säkra kvaliteten på specialistverksamheten och specialistutbildningen inom ortodontin i Jönköping är det min förhoppning att vi ska kunna driva verksamheten med mycket god service och i stort sett oförändrad behandlingsvolym. Jönköping Rune Lindsten Klinikchef

18 Avdelningen för ortodonti, Nässjö Inriktning och mål Vår uppgift är att utföra ortodontisk behandling på barn och ungdomar i den östra länsdelen som bedömts vara i behov av behandling och själv efterfrågar den. Vi tar även emot vuxna patienter för behandling, i mindre omfattning. Konsultationer utförs i allmäntandvården, där vi även kan erbjuda utbildning och handledning. Vi har som mål att kunna erbjuda vård med god kvalitet och tillgänglighet. Vi arbetar för ständig utveckling där arbetet utförs på ett rationellt sätt med gott bemötande av välutbildad personal och med engagerade och välinformerade patienter. Vård Under året har vi mottagit 409 remisser. 104 patienter har tagits in med förtur och 176 påfördes kö. Övriga remisser är för terapiplanering, röntgenundersökning eller vuxenkonsultation. Vi har nyregistrerat 277 patienter för specialistbehandling och avregistrerat 260. För närvarande står ca 300 patienter i kö och kötiden för de som kallas nu är ca två år, vilket är oförändrat sedan föregående år. Utbildning/undervisning Deltagande i traineeprogrammet för nyanställda tandläkare med föreläsning om ortodonti i allmäntandvården. Egen utbildning har utförts 1 3 dagar per person, dock ej för tandläkarna där vi noterar en tillfällig nedgång. Tandläkare Emelie Söljegård har auskulterat en dag per vecka under hösten. Personal Anna Kratochwil blev klar med sin specialistutbildning och är sedan november anställd som övertandläkare, vilket innebär att vi i slutet av året blev fullt bemannade på tandläkarsidan. Susanna Andersson lämnade sin tjänst som klinikkoordinator i september och ersattes i november av Ewa Wallén. Hos oss arbetar även tre ortodontiassistenter och tre tandsköterskor. Vi har hjälpt till med tandsköterskeresurs under ca tio dagar på Bodafors Folktandvård och på avdelningen för ortodonti i Jönköping. Ekonomi Det ekonomiska utfallet är positivt. Kvalitetskontroll och utvecklingsarbete Vi har haft två synergiärenden som gett upphov till utveckling av nya rutiner. Förbättringsarbeten och uppdatering av klinikens rutiner pågår kontinuerligt. Under året har vi bland annat arbetat med bracketplacering och arbetssätt för mer rationellt utnyttjande av personalresurser.

19 Arbetsmiljö Arbetsmiljörond har genomförts under året. Ventilationen har byggts om i byggnaden vilket givit ett bättre inomhusklimat, dock förekommer fortfarande lukt av matos i vissa rum. Arbetssituationen påverkas till viss del negativt av att vi har kö. Vi har upplevt att prioriteringsdiskussioner ökat såväl avseende om behandling ska erbjudas som när den ska påbörjas. Omvärldsanalys Vi upplever en fortsatt hög efterfrågan på ortodontisk behandling från såväl barn- och ungdomar som vuxna. Estetiska behandlingsalternativ efterfrågas allt mer. Nässjö Karolina Mikkelä Stange Klinikchef

20 Avdelningen för ortodonti, Värnamo Inriktning och mål Avdelningen för ortodontis huvudsakliga mål är att erbjuda barn och ungdomar den vård de efterfrågar och är i behov av. Även vuxna med ortodontiskt behandlingsbehov ska erbjudas behandling. Vården ska vara av hög kvalitet och tillhandahållas med god tillgänglighet. Kliniken ska också tillhandahålla utbildning och handledning av kollegor inom allmäntandvården vid till exempel konsultationsbesök i vår region. Vård Under året har ca 358 remisser inkommit. Av dessa är ca en tredjedel remisser för röntgen i form av panorama eller profil. Patienter med någon typ av förtur tas om hand inom en till sex månader efter individuell bedömning. I skrivande stund står 170 personer i kö för behandling. Kötiden för blivande patienter utan förtur är för närvarande ca 24 månader. Antalet patientbesök under året uppgår till och det totala antalet patienter som finns inregistrerade på kliniken är ca remisser har avslutats under året. Kliniken ansvarar för konsultationsverksamheten i den södra länsdelen både hos allmäntandvårdsklinikerna och hos de privata vårdgivarna. Elisabeth Kaijser har under 2013 fortsatt stöttat oss genom att sköta konsultationsverksamheten i Gislaved, Smålandsstenar och på Värnamo sjukhus. Hon har även haft konsultationer hos privata vårdgivare. Utbildning/undervisning Vi har på kliniken haft tandläkare och en tandsköterskestuderande som auskulterat under kortare tidsperioder. Därutöver sker handledning kontinuerligt vid konsultationsbesök hos allmäntandvården. Personal På kliniken har vi sex ortodontiassistenter, varav två med 50 % tjänstgöring. Därutöver har vi två tandsköterskor som bägge arbetar 50 %. Det har funnits tre övertandläkare på kliniken: Elisabeth Kaijser som arbetar några dagar i månaden, Christina Giovanos 40 % och Camilla Mangenstrand som arbetar 80 %. ST-tandläkare Monika Müller har patientverksamhet hos oss två dagar i veckan. Utbildning under året har omfattat 22 kursdagar. Ekonomi Under 2013 har vi gått med ett litet överskott.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro O S M Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro dontologiska utbildningsenheten i Örebro har bedrivit specialistutbildning för tandläkare sedan 1966. Sammanlagt har cirka

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland 1 (11) Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland Gäller från och med 2015-01-01 2 (11) Innehåll 1 VALFRIHET 3 2 OMFATTNING 3 3 URVALSFUNKTION 3 3.1 Information i samband med urval

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

Rutiner. över det delningen.

Rutiner. över det delningen. 19: Ortodonti Den ortodontiska vården skötss i samverkan mellan allmäntandvård och specialisttandvård. Det är viktigt att det görs en kontroll av bettutvecklingen i samband med dee regelbundna revisionsundersökningarna

Läs mer

Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012

Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Thomas Modéer Januari 2013 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Uppdraget... 6 Metod...

Läs mer

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Dnr HSS 2010-0146 Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Gäller från den 1 januari 2014 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10

Läs mer

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Enheten för tandvård Tilläggsavtal, till Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om Barn- och ungdomstandvård för 3-19-åringar i Region Skåne 2012. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare

Läs mer

Avsaknad av permanenta tänder

Avsaknad av permanenta tänder Avsaknad av permanenta tänder 2010-05-02 Rutiner för omhändertagande av barn och ungdomar inom Folktandvården i Jämtlands läns landsting Ansvariga: Maria Gunneriusson, Kristina Johansson, Per-Ola Malmström

Läs mer

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI 1 Vårdprogram 2014-09-01 VÅ RDPROGRÅM KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI Introduktion Vid starkt uttalade ocklusionsavvikelser med samtidig käkställningsavvikelse utförs behandling genom en

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Seminarieprogram Vårterminen 2014

Seminarieprogram Vårterminen 2014 Seminarieprogram inom specialiseringstjänstgöringen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Vårterminen 2014 www.lj.se/oi Version 3 1 SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING VÅREN 2014 Teoretiska seminarier i

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet

Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Pedodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro Handledares och övriga tandläkares kompetens Huvudhandledare Annika Gustafsson

Läs mer

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland!

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Vi har byggt en speciell entré för dig som just blivit klar med utbildningen, så att du ska känna dig både trygg och välkommen hos oss. Vi

Läs mer

Folktandvården i Kronoberg

Folktandvården i Kronoberg Folktandvården i Kronoberg 1 2 Folktandvården i Kronoberg är en förhållandevis liten verksamhet och som medarbetare hos oss har man nära till kollegor, specialister och ledning. Men även om vi är ett litet

Läs mer

Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2018

Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2018 DNR 10/2921 2010-06-15 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Jenny O Connor Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2018 Sammanfattning

Läs mer

Remissmall Bettfysiologi

Remissmall Bettfysiologi Remissmall Bettfysiologi Aktuella subjektiva symtom i käkar/ ansikte/ huvud? Har patienten någon ovana/ parafunktion som kan belasta käksystemet, t.ex. nagelbitning, frekvent tuggummituggning, frekvent

Läs mer

Folktandvården söker: Övertandläkare

Folktandvården söker: Övertandläkare Folktandvården söker: Övertandläkare Vi söker nu övertandläkare till Folktandvården Skåne i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Vi söker specialister till följande orter: Oral protetik, Helsingborg,

Läs mer

Utbildningsprogram Höstterminen 2014

Utbildningsprogram Höstterminen 2014 Utbildningsprogram inom specialiseringstjänstgöringen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Höstterminen 2014 plus.lj.se/oi 1 SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING HÖSTEN 2014 Teoretiska seminarier i den

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Mobil klinik komplett vårdutbud Mobil utrustning komplett vårdutbud Bärbar utrustning begränsat vårdutbud 2013-03-21 Göran Friman

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Specialisttandvård i pedodonti

Specialisttandvård i pedodonti vetenskap & klinik klingberg et al gunilla klingberg, odont dr, övertandläkare, Mun-H-Center, Göteborg göran dahllöf, professor, Karolinska institutet, Stockholm anna-lena erlandsson, övertandläkare, Folktandvården

Läs mer

Oförändrad tillgång på specialisttandläkare

Oförändrad tillgång på specialisttandläkare VETENSKAP & KLINIK Oförändrad tillgång på specialisttandläkare Bengt Sjödin odont dr, tandvårdsdir, Örebro läns landsting E-post: bengt.sjodin @orebroll.se Christer Engström docent, ötdl, Folktandvården

Läs mer

Tandvårdsnämnden. Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet.

Tandvårdsnämnden. Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet. Tandvårdsnämnden Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet. Avtal Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård Aktiebolag,

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Utbildningsprogram Höstterminen 2015

Utbildningsprogram Höstterminen 2015 Utbildningsprogram inom specialiseringstjänstgöringen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Höstterminen 2015 plus.rjl.se/oi Version 5 1 SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING HÖSTEN 2015 Teoretiska seminarier

Läs mer

Utbildningsprogram Vårterminen 2015

Utbildningsprogram Vårterminen 2015 Utbildningsprogram inom specialiseringstjänstgöringen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Vårterminen 2015 plus.rjl.se/oi Version 5 1 SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING VÅREN 2015 Teoretiska seminarier

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2010-01-15 Ersättningslistan är baserad på Folktandvården Västra Götalands prislista, och anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig

Läs mer

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan YH1008, v1.7, 2013-05-15 1 (13) Dnr MYH 2014/1502 Remiss Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan Er organisation/myndighet/bransch ges här möjlighet att lämna

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ Tandvårdshögskolan Malmö Hygienansvarig/Tandsköterska Ingegärd Lundgren Svensson Malmö högskola, odontologiska fakulteten avd för oral protetik 205 06 Malmö Tel: 040 665 85 10

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2014 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 13-12-05 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Remissflödet till specialistkliniker för pedodonti, oral protetik och käkkirurgi i Stockholms län

Remissflödet till specialistkliniker för pedodonti, oral protetik och käkkirurgi i Stockholms län Accepterad för publicering den 28 mars 2000 Remissflödet till specialistkliniker för pedodonti, oral och käkkirurgi i Stockholms län Johan Mårtensson Remissflödet till specialistklinikerna vid folktandvården

Läs mer

Seminarieprogram Höstterminen 2013

Seminarieprogram Höstterminen 2013 Seminarieprogram inom specialiseringstjänstgöringen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Höstterminen 2013 www.lj.se/oi 1 SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING HÖSTEN 2013 Teoretiska seminarier i den kompletterande

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Barntandvårdsprogram 2015

Barntandvårdsprogram 2015 www.ltv.se RIKTLINJE 1 (10) VALET Sedan 1 juli 2000 har barn och ungdomar, 3 19 år, möjligheten att välja mellan folktandvård och privattandvård. Patienten ska erbjudas fullständig allmäntandvård i enlighet

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2 VÅRDUPPDRAG 2007 Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1 Allmänt...2 Barn- och ungdomstandvård...3 Allmäntandvård - individuell del... 3 Allmäntandvård - områdesansvar... 3 Specialisttandvård - tandreglering...

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

[L5] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Ortodontikonsult HSF 1309-1007 Sidan 1 av 13

[L5] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Ortodontikonsult HSF 1309-1007 Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 1. Ortodonti.................................................................................... 2 1.1 OTV - Administration.......................................................................

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för division Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för division Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för division Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 21 jan 2013 Tor Svensson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer

Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012

Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012 Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012 Docent Leif Lysell och Tandläkare Mats Peterson håller kursen: Från terapiplanering till uppföljning av färdig implantatbehandling

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring.

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Syftet med riktlinjerna är att samma normer för bedömning och tillsättning av specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Sida 1 Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Specialiståtgärder 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 114S Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring Sida 1 av 13 Utskrift från www.socialstyrelsen.se Publicerad: 1993-04-16 02:00 Start /SOSFS /1993:4 SOSFS 1993:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio. Birgitta Jälevik Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.se Barns tandhälsa Barn och ungdomstandvårdens organisation Tändernas

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Höstterminen 2014 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 14-05-28 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

GERODONTIDAGARNA 2014

GERODONTIDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 VÅRA KLINISKA TALARE: Dentomed Mercedes Jaktlund Tandsköterska, distriktchef Erja Anttonen Profylaxtandsköterska Praktikertjänst Annika Sahlin-Platt,

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill

Läs mer

Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna 2011-01-01

Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna 2011-01-01 R Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna 2011-01-01 Innehåll 1 Målet för Regionens fria tandvård till Unga Vuxna...4 1.1 Definition av Unga Vuxna... 4 1.2 Tandvårdsenheten... 4 1.2.1 Västra Götalandsregionen

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Rapport 2013 - Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland www.lio.se 1. SAMMANFATTNING Landstinget har ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet.

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan.

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan. RAMAVTAL Mellan Landstinget Dalarna, representerat av Tandvårdsnämnden, nedan kallad landstinget och privattandläkarna i Dalarna, företrädda av privattandläkarföreningen i Dalarna, nedan kallad föreningen.

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi.

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi. 1 (5) Anvisningar till pris- och åtgärdsförteckning för specialisttandvård till barn och ungdomar Åtgärderna i pris- och åtgärdsförteckningen för specialisttandvård till barn och ungdomar tillämpas enligt

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2012 01 01

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2012 01 01 Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2012 01 01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdscheck 30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer