Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 Innehåll Avdelningen för klinisk bettfysiologi Avdelningen för odontologisk radiologi Avdelningen för oral protetik Avdelningen för ortodonti, Jönköping Avdelningen för ortodonti, Nässjö Avdelningen för ortodonti, Värnamo Avdelningen för parodontologi och endodonti Avdelningen för pedodonti Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Käkkirurgiska kliniken Tandtekniskt laboratorium i Jönköping och Nässjö

3 Avdelningen för klinisk bettfysiologi Inriktning och mål Målsättningen med verksamheten vid avdelningen är att tillhandahålla högkvalitativ, kostnadseffektiv bettfysiologisk specialistvård i enlighet med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer, för länsinvånarna. Klinisk mottagning med utredning och behandling ska i första hand erbjudas patienter med mer komplicerad bettfysiologisk problematik. Avdelningen ska ha en god tillgänglighet för såväl patienter som remittenter. Klinikens mål är att samtliga patienter ska erbjudas besökstid inom tre månader efter att remiss inkommit till avdelningen. Patienter med uttalad orofacial smärta och svår käkfunktionsstörning ska erbjudas förtur till utredning. Bedriva ST-utbildning av hög kvalitet i enlighet med aktuell vetenskap samt anordna utbildning till allmäntandvårdens personal och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med patienter som lider av orofacial smärta och käkfunktionsstörning. Målet är även att bedriva utbildning inom tandhygienist- och tandsköterskeutbildningarna. Bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ämnet. Arbeta för ett gott samarbete med Folktandvårdens övriga specialist- och allmäntandvårdskliniker samt att utöka samarbetet med övrig hälso- och sjukvård för ett bättre och mer tillgängligt omhändertagande av patienterna. Vård Under året har antalet inkomna remisser varit 645 varav 229 kommit från sjukvården och 416 kommit från allmäntandvården, av dessa har 151 st. kommit från privattandläkare. Antal patientbesök vid avdelningen under året: tandläkare 1 842, tandsköterska 189, tandhygienist 161, sjukgymnastkonsult 13. Antalet vårdtimmar: Vårdpanoramat har bestått i utredning och behandling av patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning. Dessa har utgjorts av huvudvärkspatienter, patienter med ansiktsoch käkrelaterad smärta, bettanomali/störning, bruxism/parafunktion, gapsvårigheter/ käkfunktionsstörning, käkledsknäppning, käkledssmärta, ledsjukdomar/käkledsartrit, låsning/upphakning, tinnitus, trauma ansikte/käkar och ansikts- käkrelaterade neuropatiska tillstånd. Fler och fler patienter uppvisar en allt mer komplex smärtbild där den bettfysiologiska orofaciala smärtan är en del av en mångfasetterad, ibland handikappande, smärta generellt. Detta ställer allt större krav på personalen avseende helhetssyn och omhändertagande av patienterna. Under året varierade kötiden mellan tre och fem månader. Detta innebar att vi under stora delar av året uppfyllde avdelningens mål avseende patientens väntetid till omhändertagande/utredning vid kliniken. Ett stadigt ökat inflöde av remisser de senaste åren gör dock att kösituationen riskerar bli längre framöver.

4 Utbildning/undervisning Under året deltog huvudhandledaren vid N-SATS-möte i Linköping där övergripande frågor kring specialistutbildningen inom odontologin diskuterades. Ansvariga från bland annat Socialstyrelsen föreläste. Specialistutbildning av tandläkare utifrån Socialstyrelsens riktlinjer genomförs kontinuerligt vid avdelningen som innehar en solidariskt finansierad utbildningsplats och är godkänd för två utbildningsplatser. Utbildningsinsatser har genomförts inom landstinget. Bland annat föreläste en av övertandläkarna vid Hörselvårdens/ÖNH-klinikens informationskvällar som hålls regelbundet för tinnitusdrabbade patienter. Under våren deltog en övertandläkare i planeringen av och genomförandet av Diplomkurs för allmäntandvården på ämnet smärta, som i första hand riktade sig till erfarna tandläkare inom Folktandvårdens organisation. Utbildningen omfattade tre dagar och genomfördes i samarbete med endodontist, käkkirurg och pedodontist. Under hösten föreläste personal vid introduktionsdag för nyanställda tandläkare vid utbildningskliniken i Sävsjö. Kliniken har, under året, tagit emot auskultanter från andra specialistavdelningar vid Odontologiska Institutionen och från tandhygienistutbildningen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Klinisk forskning Två vetenskapliga artiklar har utgått från avdelningen, en i ett länsövergripande samarbete med avdelningen för klinisk bettfysiologi i Kalmar och en i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping. - Anastassaki Köhler, A, Hugoson A, Magnusson T. Clinical signs indicative of temporomandibular disorders in adults: time trends and associated factors. Swed Dent J 2013; 37: Nilsson H, Samuelsson M, Ekdahl S, Halling Y, Oster A, Perseius KI. Experiences by patients and health professionals of a multidisciplinary intervention for long-term orofacial pain. J Multidiscip Healthc Sep 23;6: En av övertandläkarna höll forskningsrapport vid 28th Conference of the Society of Oral Physiology 23-26/5, Amsterdam. Personal På avdelningen arbetar två övertandläkare, en ST-tandläkare, en klinikkordinator (33 %), en tandhygienist (60 %) och tre tandsköterskor (2,9 tjänster). Avdelningen har administrativ assistans motsvarande 0,75 tjänst. Under hösten hölls klinikutvecklingsdag där avdelningens samtliga kliniska rutiner och riktlinjer uppdaterades. Hela klinikens personal deltog.

5 Klinikens två övertandläkare gick två utbildningar; en i diagnossystemet DC/TMD (23-24/9) vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, och dessutom deltog de vid Svensk Förening för Bettfysiologis höstmöte där utbildningen berörde Neurologi allmän och relaterad till orofacial smärta och käkfunktionsstörningar (Stockholm, 9-11/10). Personalen har fått utbildning i brandskydd. Medarbetarna deltog vid utbildning i samband med Tandvårdsdagen. Klinikchefen genomgick Landstingets ledarskaps- och chefsutbildning under hösten 2012 och våren Ekonomi Det ekonomiska utfallet var negativt vid årets slut. Lokalytorna har minskat, vilket innebär lägre hyreskostnader. I samband med tandsköterskas pensionsavgång avvaktades tillsättning av ny för att spara in personalkostnader under en tremånadersperiod. En övertandläkartjänst är vakant men beräknade kostnader för denna har legat centralt i specialisttandvårdens budget och inte funnits tillgänglig för avdelningen, vilket förklarar en del av det negativa resultatet. Vid årsskiftet ändrade Bedömningsenheten för tandvård sina tolkningar av de patientkategorier som behandlas vid avdelningen och detta innebar en dramatisk försämring för avdelningens ekonomi. Det innebar att avdelningen inte kunde få tillräcklig kostnadstäckning för i första hand utredningsinsatserna på patienterna. Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll av indikationerna för radiologisk utredning vid käkledsproblematik genomfördes under första halvåret. Resultatet visade att den absoluta majoriteten av de remitterade patienterna genomgick radiologisk utredning av olika modalitet på odontologiskt adekvata indikationer, vilket ledde till att den bettfysiologiska utredningen gick framåt och att patienterna därmed kunde få en individuellt anpassad kvalitativ vård. Arbetsmiljö Under året har regelbundna arbetsplatsträffar hållits och arbetsmiljön har funnits med som en stående punkt på dagordningen. Arbetsmiljörond har genomförts och inför denna har personalen tillfrågats om och uppmanats komma med förslag till förbättringsåtgärder där brister identifieras. Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal med klinikchefen och i samband med dessa har individuella kompetensutvecklingsplaner upprättats eller uppgraderats/justerats. Under 2013 genomfördes en omfattande flytt av verksamheten inom huset på Rosenlund. Kliniken flyttades från plan 10 till plan 9 och tjänsterummen på plan 11 flyttades till plan 9. Efter flytten har övertandläkare inte längre eget tjänsterum, vilket inte är bra utifrån verksamhetens behov där många av arbetsuppgifterna (både inom patientadministration, FoU och utbildning) kräver en ostörd miljö, vilken inte längre kan garanteras. Avdelningens

6 seminarierum avvecklades och delades under året med avdelningen för parodontologi/ endodonti/oral protetik. Ett kraftigt ökat remissinflöde de senaste två åren i kombination med att avdelningen tappat övertandläkarresurs bedöms ha ökat belastningen på kvarvarande personal. Detta utgör en arbetsmiljöförsämring med ökad risk för ytterligare dålig miljö framöver. Den fysiska arbetsmiljön har för övrigt varit god med hög materiell standard. Omvärldsanalys Avdelningens övertandläkare har deltagit i ämnesmöte, med utbildning, vid Svensk Förening för Bettfysiologis höstmöte i Stockholm under oktober månad. Denna konferens utgör en viktig del i det professionella utbytet mellan de bettfysiologiska klinikerna i Sverige års möte kommer att arrangeras i Jönköping. Det kan konstatera att det förändringsarbete som pågår på avdelningen ligger väl i linje med, och i vissa avseende före, det arbete som bedrivs på andra bettfysiologiska kliniker i Sverige. Avdelningens verksamhet grundar sig på evidensbaserad internationell vetenskap och följer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för ämnet. Den aktuella kösituationen på sex månader för oprioriterade patienter vid avdelningen innebär, trots ett kraftigt ökat inflöde av remisser de senaste två åren, att vi för närvarande är en av de bettfysiologiska kliniker i Sverige som har bäst tillgänglighet för upptagningsområdets patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning. Brist på specialisttandläkare inom ämnet i landet gör det är svårt att rekrytera nödvändig personal med denna kompetens. Jönköping Håkan Nilsson Klinikchef

7 Avdelningen för odontologisk radiologi Inriktning och mål Övergripande mål för verksamheten är att ge god vård inom en rimlig tid. Genomföra adekvata röntgenundersökningar av god kvalité vars svar och bilder ska vara lättillgängliga för remittenterna. Skapa tillgänglighet och närhet för patienterna genom att behålla utbudsställen: Rosenlunds vårdcentrum, röntgen vid Länssjukhuset Ryhov och Käkkirurgiska kliniken. Från och med maj 2014 kommer sjukvården att bemanna lab 18/19 vid röntgen på Länssjukhuset med röntgensjuksköterska. Odontologisk radiologi kommer dock fortsättningsvis bemanna med tandläkare. De flesta av käkkirurgens patienter kommer att undersökas på Käkkirurgiska kliniken. Bedriva utbildning. Verksamheten ska stödja och bedriva forskning av god kvalité. Delta och befrämja utveckling, kompetens och kvalité inom specialist- och allmäntandvård. Ha ett gott samarbete med medicinsk radiologi och ÖNH vid Länssjukhuset Ryhov. Vård Under 2013 har kliniken haft patientbesök för tandvården. Vi har gjort ca 95 eftergranskningar av insända röntgenbilder (CD) och/eller bilder i Schick. Vi har skrivit signerade utlåtanden i PACS. Dessa siffror ger att vi har skrivit utlåtanden för sjukvårdens räkning. Jämfört med 2012 är det en liten ökning av antalet remisser, detta trots att personalstyrkan varit reducerad med 1,3 övertandläkartjänst och 0,66 av en tandskötersketjänst. För tandvården undersöker vi tänder och angränsande vävnader, käkleder, prekirurgiska utredningar av olika slag, traumautredningar, efterkontroller samt utredningar av olika patologiska tillstånd som kan finnas i käkarna. För sjukvården tillkommer undersökningar och utlåtandeskrivning av bland annat näsans bihålor, temporalben, ansikte, käkleder, spottkörtlar och munbotten. Vi bedriver rondverksamhet tillsammans med Käkkirurgiska kliniken, ÖNH-kliniken samt avdelningarna för bettfysiologi, parodontologi och pedodonti. Dessutom medverkar någon av tandläkarna i olika patientrelaterade grupper, till exempel BOTA, JIA och implantatmöten. Sedan september medverkar en av övertandläkarna vid videokonferens och demonstrerar fall tillsammans med läkare från Linköping vid terapidiskussion för patienter med maligna tumörer inom huvudhalsområdet. En övertandläkare håller också i dysfagironder sex gånger per år.

8 För Jönköpingsundersökningen, som påbörjades under året, har vi undersökt 246 patienter. Två av röntgenapparaterna på röntgen Ryhov är gamla och kan ej ersättas när de går sönder. Därför har vi installerat en ny panoramamaskin med kefalostat på Käkkirurgiska kliniken. Utbildning/undervisning Inom tandhygienistutbildningen, i samarbete med Hälsohögskolan, har vi haft både grundläggande och fortsättningskurs i odontologisk radiologi. Undervisningen ges både i föreläsnings- och gruppundervisningsform. Tandhygieniststudenterna får även klinisk, praktisk undervisning i bildtagning på plan 6, vilket ombesörjs av våra tandsköterskor. Total undervisningstid är ca 160 timmar. Kliniken har även tagit emot auskultanter från andra specialistavdelningar vid Odontologiska Institutionen, totalt fyra tandläkare med sammanlagt 20 dagar. Vi har genomfört en körkortskurs i panoramateknik för tandläkare inom allmäntandvården. Kliniken har även haft en JUST-kurs i oktober. Vi har även föreläst för nya tandläkare i Sävsjö. Vår sjukhusfysiker har fortsatt med insatser inom allmäntandvården kvalitetskontroller av deras nya intraorala sensorer. Kontroller av samtliga panoramamaskiner inom Folktandvården i länet har utförts. Vår ST-tandläkare påbörjade sitt sista år och kommer att examineras i mars Klinisk forskning Två publicerade vetenskapliga artiklar under året med anknytning till vår avdelning. Klinikchefen har antagits som doktorand vid Sahlgrenska akademin och är även antagen vid den Nationella kliniska forskarskolan i odontologi (KI). Forskningsprojektets titel är: Kan digital skiktröntgen ersätta intraorala bilder? En jämförande studie avseende radiologiska tekniker. Projektet kommer att bidra till ökad kunskap om hur undersökningar med digital skiktröntgen kan optimeras, om digital skiktröntgen kan ersätta konventionella röntgentekniker och i vilken utsträckning denna nya radiologiska teknik kan användas av icke-specialister. Dessutom kommer projektet att bidra till en ökad förståelse för hur patienter upplever röntgenundersökningar och hur det kan påverka valet av teknik. Målsättningen är att utforma rekommendationer för hur digital skiktröntgen bör användas inom tandvården. Avdelningen har varit behjälplig med att planera och genomföra Jönköpingsundersökningen.

9 Personal På kliniken arbetar för närvarande två övertandläkare, ST-huvudhandledare (17 %), en ST-tandläkare, 3,33 tandsköterskor, ett vårdbiträde och en röntgensjuksköterska. Dessutom har vi en sjukhusfysiker som är hos oss på 30 % och en administrativ assistent som arbetar 40 % på kliniken (som har varit mammaledig sedan i juni). Sedan oktober är övertandläkartjänsterna reducerade med 0,4 och innan dess var vi en övertandläkare kort sedan januari Det betyder det att för tillfället är vi 1,4 övertandläkare för lite. Nyrekrytering har skett och en ny övertandläkare anställs från och med april Vår sjukhusfysiker ska gå i pension from juni 2014 och vi håller på att hitta en hållbar lösning som kan ta över dessa arbetsuppgifter. Vi hoppas här på samarbete med röntgen Länssjukhuset Ryhov och deras sjukhusfysiker. Sjukfrånvaro var låg. Vård av barn förekom vid några tillfällen. All personalen har fått utbildning i brandskydd och HLR. Tre röntgentandsköterskorhar deltagit i föreläsningarna på panoramakursen. De flesta av medarbetarna har deltagit i utbildning i samband med tandvårdsdagen. Två övertandläkare var på The 5th Leuven Course on Ear Imaging (tre dagar). ST-tandläkare och ST-handledaren deltog i Internationell Congress of Dento-Maxillo- Facial Radiology, Bergen (fem dagar). Två övertandläkare deltog, en av dem som föreläsare, på European Association of Osseointegration congress, Dublin (fyra dagar). Klinikchefen var på samtliga kursdagar som anordnade i samband med den Nationella kliniska forskarskolan i odontologi (totalt tolv dagar). Vår klinikkoordinator har varit fem dagar på den pågående klinikkoordinatorutbildningen som anordnas inom Folktandvården. Personalen vid röntgen Ryhov var även med på strålskyddsutbildning (en och en halv timmar). Nytt samarbetsavtal är skrivet beträffande ST-handledning med Folktandvården Västra Götaland. Detta ska träda i kraft i samband med att nuvarande ST-handledare går i pension i slutet av mars. Ny ST-tandläkare beräknas från 1/ Ekonomi Ekonomin har varit god under året.

10 Kvalitetskontroll Vi arbetar hela tiden med att förbättra kvalitén på vår radiologiska verksamhet. Under året har vi påbörjat ett kvalitetsarbete tillsamman med personalen på Käkkirurgiska kliniken för att förbättra kvalitén på innehållet i röntgenremisserna. Vi har även påbörjat tillsammans med IT och andra avdelningar en process för att få våra digitala system mer integrerade. För vår klinik är det fram för allt T4 och AGFA PACS och RIS. ST-samarbetsavtalet är med Västra Götalandsregionen också en kvalitetsförbättring. Arbetsmiljö På OI har det skett en del omflyttningar och förtätningar av kontorsutrymmen och seminarierum. Vi en god arbetsmiljö på våra olika utbudsställen. Omvärldsanalys Det är svårt att rekrytera personal, speciellt forskningsmeriterad övertandläkare. Förhoppningsvis kommer remissflödet att vara oförändrat men det är svårt att förutsäga. Allt fler remittenter önskar CBCT-undersökningar. Det är viktigt att forskning görs för att säkerställa när och hur CBCT kan och bör användas och när och hur den kan ersätta intraorala röntgenundersökningar. Jönköping Ninita Lindfors Klinikchef

11 Avdelningen för oral protetik Inriktning och mål Kliniken har tre övergripande mål: - Oralprotetisk specialisttandvård av högsta kvalitet med patienten i centrum och i samverkan med remittenten. - Bedriva högkvalitativ specialistutbildning samt bidra till kompetenshöjning inom ämnesområdet inom allmäntandvården. - Bedriva patientnära klinisk forskning. Vård Avdelningen för oral protetik behandlade 2013 framför allt patienter med komplexa orala tillstånd i behov av protetisk rehabilitering. Den största andelen patienter är i åldersspannet år. De vanligaste remissfrågeställningarna är tandförluster och tandslitage. Vi behandlar även unga patienter med omfattande agenesier eller tandutvecklingsstörningar. Patienter med svåra resttillstånd efter tumörkirurgi i huvud-halsområdet rehabiliteras med käkprotetiska konstruktioner. Protetisk rehabilitering är tidskrävande både avseende antal besök och långa behandlingar i stolen. Vi ser färre antal remisser från privata vårdsektorn men inflödet av remisser är likvärdigt med föregående år. Sammantaget har det inneburit en god patienttillgång och övervägande andel med komplexa behandlingsbehov. Antalet helt tandlösa patienter minskar och detsamma gäller rena implantatbehandlingar. Vi ser en tendens att remisserna avser omfattande tandstödd protetik på grund av partiella tandförluster och tandslitage, ofta i kombination med implantatstödda sektionsbroar. En del remisser gäller svårbehandlade patienter både avseende odontologisk och psykologisk komplexitet. Vi får in haverier och missnöjda patienter där garantier/ekonomi behöver utredas. All protetisk vård syftar till habiltering/rehabilitering för god funktion och med ett gott estetiskt resultat. Vi ser ett ökat krav från våra patienter där alla önskar ett vackert leende. Antalet inkomna remisser under året: 482, varav 389 från Folktandvården och 88 från privattandvård och 5 från sjukvård. Väntetiden för oprioriterade patienter har varit ett år. En timmes telefontid per vecka är avsatt för allmäntandvården för rådfrågning/terapiplanering. En fredag per månad erbjuds allmäntandläkare att komma hit för att diskutera patientfall, så kallat öppet hus. Klinikbesök har utförts inom allmäntandvården, ca fem heldagar. En övertandläkare har deltagit i träffar för allmäntandläkare som jobbar med implantat så kallat implantatnätverk. Vi har deltagit i specialisttandvårdens gemensamma möten då svåra patientfall diskuteras till exempel implantatmöte protetik/parodontologi/ käkkirurgi, BOTA, möte ortodonti/pedodonti/protetik, HNC-möten (cancerpatienter).

12 Utbildning/undervisning Vid avdelningen för oral protetik bedrivs specialistutbildning inom ämnesområdet. Fyra STtandläkare fanns på avdelningen; tre på nationella platser och en på uppdragsutbildning. Två ST-tdl gick sitt första utbildningsår, en ST-tandläkare sitt tredje utbildningsår och en STtandläkare examinerades Uppdragsutbildningen sker i samarbete med Folktandvården i Östergötland. Hon går den teoretiska delen hos oss medan kliniska delen utförs på Centrum för Oral Rehabilitering i Linköping. Två ST-tandläkare och en tandhygienist har undervisat på tandsköterskeutbildningen i Tranås, respektive tandhygienistutbildningen på Hälsohögskolan i Jönköping. En STtandläkare har föreläst inom Folktandvårdens fortbildningsprogram. En övertandläkare har föreläst en halvdag i introduktionsprogrammet för nyanställda tandläkare. En övertandläkare har föreläst vid extern utbildning. JUST-kurs har genomförts i september. Klinisk forskning/utveckling En övertandläkare haft halvtid FoU med Futurum som finansiär, hon är inskriven som doktorand på Sahlgrenska akademin i Göteborg. En övertandläkare publicerade en vetenskaplig artikel under året. En övertandläkare har avsatt en förmiddag/vecka till Jönköpingsundersökningen. En övertandläkare har börjat på Nationell forskarskola , vilket under 2013 inneburit 15 utbildningsdagar. Två övertandläkare har arbetat med en separat modul för patientrapporterade utfallsmått. Vid avdelningen för oral protetik pågår fem kliniska forskningsprojekt som kommit olika långt och samtliga övertandläkare är forskningsaktiva. Personal I början av året började tandläkare Kerstin Gustavsson som klinikchef och i augusti slutade hon sin anställning. Ola Norderyd tillträdde då som klinikchef i samband med sammanslagning av avdelningarna för parodontologi, oral protetik, endodonti. Den sammanslagna avdelningens namn är ännu inte bestämt. En timanställd, disputerad övertandläkare har ansvarat för den teoretiska delen i ST-utbildningen. En övertandläkare avslutade sin tjänstgöring i juni och ST-tandläkare Maria Kassapidou fick en övertandläkartjänst efter sin examination. Det finns en vakant övertandläkartjänst. Under hösten har tandläkare Eva Örn stödtjänstgjort kliniskt en dag/vecka. Vid avdelningen för oral protetik arbetade vid årets slut tre övertandläkare, två ST-tandläkare, två tandhygienister, nio tandsköterskor och en administrativ assistent på halvtid. Sjukfrånvaron var i medeltal låg så även frånvaron för vård av barn. Personalen har fått utbildning i brandskydd. De flesta medarbetare deltog i utbildning i samband med tandvårdsdag.

13 I februari fick alla utbildning i intraoral scanningteknik och fick sedan prova detta på egna patienter. Ekonomi Avdelningen för oral protetik har gjort ett positivt resultat under Kvalitetskontroll - Interna mätningar hygien - Kvalitetsregister för implantat (SEVS/NQRDI) - Arbetsmiljörond - Kontinuerligt förbättringsarbete avseende klinikrutiner - Under 2013 anmäldes tre avvikelserapporter i Synergi Arbetsmiljö Under året har regelbundna arbetsplatsträffats hållits. Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal med dåvarande klinikchef Kerstin Gustavsson. Omvärldsanalys Några av tandläkarna har medverkat vid Svensk Förening för Oral protetiks (SFOP) specialistmöte , vilket är ett viktigt nätverk att vara del av. Två övertandläkare och en ST-tandläkare var på Tylösandsdagarna. En övertandläkare var utsedd av att vara med i planeringsgruppen avseende protetiks programpunkter vid Odontologisk Riksstämma. En övertandläkare är medlem i Tandläkarförbundets Etiska kommitté. Jönköping Catharina Göthberg Ämnesansvarig i oral protetik Ola Norderyd Klinikchef

14 Avdelningen för ortodonti, Jönköping Inriktning och mål Målsättningen med ortodontiverksamheten är att kunna erbjuda barn och ungdomar den ortodontibehandling de efterfrågar och har behov av samt att kunna erbjuda vissa vuxna ortodontibehandling. Patienter med sömnapnéproblematik ska erbjudas behandling för detta. Vården ska kunna ges på ett rationellt och säkert sätt med kompetent och välutbildad personal och med god miljöinriktning. Målsättningen är också att bedriva en kvalificerad specialistutbildning för de ST-tandläkare som gör sin specialiseringstjänstgöring vid avdelningen, samt bedriva patientnära klinisk forskning av hög kvalitet. Vård Under året har vi haft patientbesök vid avdelningen. Vi har sett cirka patienter vid ortodontikonsultationer i allmäntandvården samt mottagit 465 remisser för specialisttandvård i ortodonti. Dessutom har 167 nya patienter med diagnosen sömnapnésyndrom remitterats till avdelningen för behandling. Dessa senare patienter har remitterats från sjukhusens öron-näsa-hals-avdelningar, privat verksamma läkare och enstaka från folktandvården. Vi arbetar kontinuerligt med kliniskt förbättringsarbete och patientsäker vård. Pågående förbättringsprojekt är i första hand att försöka finna orsakerna till och reducera antalet akutbesök. Vid klinikerna i Värnamo och Nässjö saknas det tandläkarresurser. Vi arbetar med internutbildning av specialister för att avhjälpa detta och samarbetar mellan klinikerna så långt det går. Ortodontibehandling erbjuds endast de med en objektiv bettavvikelse av en viss svårighetsgrad. För detta används urvalsindex. Det kan då uppstå problem med vem som ska få behandling eller ej. Jag bedömer att det är rimligt att man har en omfattning på verksamheten som innebär möjlighet att ge % av barnen ortodontibehandling på specialistklinik och ytterligare % någon enklare ortodontisk åtgärd eller behandling på allmänklinik. ST-utbildningen kräver en viss spridning i svårighetsgrad och ibland kan detta vara svårt att tillgodose med stränga urvalskriterier. För att skapa harmonisering av behandlingarna har vi i länet utarbetat ett index. Utbildning/undervisning Under året har fem ST-tandläkare arbetat med sin specialiseringstjänstgöring. Vi har två antagna inom det nationellt finansierade systemet för specialistutbildning. Tre ST-tandläkare har genomgått avtalsutbildning med uppdrag från Landstinget i Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län.

15 Undervisningen sker i enlighet med Socialstyrelsens instruktioner, SOSFS 1993 (M). Avdelningens övertandläkare och ST-tandläkare har också deltagit i utbildningen av tandhygienistelever samt i landstingens interna fortbildning för tandläkare. Övertandläkarna har också deltagit i seminarieverksamheten vid specialistutbildningarna i Linköping, Göteborg och Örebro. Förutom utbildningen av ST-tandläkare har fortbildningskurser/kompetensutveckling skett för övrig personal med 41 dagar. Lokalminskningen inom Odontologiska Institutionen kan innebära att det blir svårigheter vid seminarieverksamheten men detta får visa sig under kommande år. Klinisk forskning Två artiklar har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter. En av övertandläkarna har försvarat sin doktorsavhandling under året. Under senare delen av sin doktorandtid hade han bidrag från Futurum för att kunna fullgöra sin utbildning. Detta har varit positivt för verksamheten. Personal Krister Bjerklin arbetar kvar i Jönköping halvtid till dess att den avtalsutbildning som pågår för att fylla behovet i Värnamo är klar. Vi har en halvtids övertandläkare som är utlånad till Värnamo. När uppdragsutbildningen av en ST-tandläkare är klar förväntas den utlånade övertandläkartjänsten återgå till Jönköping och kliniken i Värnamo får en ny övertandläkare. Vi har rekryterat två tandsköterskor som ersätter en ortodontiassistent och en tandsköterska som har slutat med pension. Kliniken har önskemål om att utbilda två tandsköterskor till ortodontiassistenter. Det är planerat att dessa får starta sin utbildning under Tidigare har en tandskötersketjänst dragits in i samband med pensionering. Vi har blivit av med två tandsköterskor (Maud och Iris) och en ortodontiassist (Birgitta) som ersatts med två tandsköterskor. En ytterligare tandskötersketjänst (Annki) ersattes heller aldrig. Vid årets slut fanns tre övertandläkare på heltid, varav en klinikchef, samt två övertandläkare på halvtid. Vi hade tre ST-tandläkare, sex ortodontiassistenter, sex tandsköterskor, en vårdadministratör, en kliniksamordnare samt en allmäntandläkare. Kliniksamordnaren har 50 % tjänstgöring på avdelningen för ortodonti och 50 % på avdelningen för pedodonti. Allmäntandläkarens huvudsakliga arbetsuppgifter är behandling av patienterna med sömnapnésyndrom. Reduktionen av lokalytor under slutet av året har gjort att personalen känner en osäkerhet kring var arbetsplatsträffar ska genomföras. Föreläsningssalen på plan 6 är ett alternativ men användningen av den får inte blockera OI:s utbildningsverksamhet. Ekonomi Det ekonomiska utfallet för kliniken 2013 var positivt. Lokalytorna har minskats under Detta innebär lägre hyreskostnader.

16 Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll av patientvården sker kontinuerligt med hjälp av ett väl fungerande journalsystem med integrerad bildhantering, Edward 32. ST-tandläkarnas verksamhet, framför allt ST-tandläkarnas kliniska verksamhet, går bra att följa då journalsystemet Edward 32 även har ett rapportverktyg som gör att man kan ta fram patienter med olika diagnoser och behandlingar. Den mest påtagliga kvalitetskontrollen sker i samband med examination av ST-tandläkarna. Då kommer även en extern examinator från en annan utbildningsklinik för att kontrollera att utbildningen följer uppsatta mål och att ST-tandläkarna uppnått nödvändiga kunskaper och skicklighet. Under året har vi rapporterat tre Synergiärenden. Kontinuerlig kontroll av basala hygienrutiner görs och detta diskuteras vid medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar. Arbetsmiljö Vi har arbetat med arbetsmiljöfrågor kontinuerligt under året. En arbetsmiljörond har genomförts. Det har tidvis varit problem med datasystemen. Det är tidvis problem med licensuppdateringar. Avdelningen är nöjd med journalen om den sköts med normal service. Vi är angelägna om att den nya planering som finns kring bildhanteringen fullföljs så att klinikerna får en rimlig bildhantering. Det har skett en märkbar förbättring i inställningen till underhåll av vår journal. Omvärldsanalys Ortodonti är en internationell odontologisk specialitet. Det finns idag 230 utbildningskliniker i Europa och ett stort antal i USA och andra delar av världen. Första gången ett försök till att samordna de olika specialistutbildningarna i ortodonti genomfördes 1992 då man tog fram ett 3-årigt postgraduateprogram i ortodonti, det så kallade ERASMUS programmet. Detta har sedan legat till grund för många länders specialistutbildningar. Inom svenska ortodontikåren märker man en tydlig internationalisering på så sätt att många svenska ortodontister flyttar utomlands. Idag har vi mer än 60 svenska ortodontister som arbetar helt eller delvis utanför Sveriges gränser. Jag bedömer det rimligt att man har en omfattning på verksamheten som innebär möjlighet att ge % av barnen ortodontibehandling på specialistklinik och ytterligare % någon enklare ortodontisk åtgärd eller behandling på allmänklinik. Detta är rimligt för att länsinvånarna (barnens föräldrar) ska uppleva att de får en bra vård. Omfattningen är högre än man valt i Regionkommunerna men kostnaden är relativt liten. En lägre ambition innebär att fler ska hänvisas till att betala själva vilket försvårar urvalet och ökar risken för social segregering. Kliniken bidrar till besparingar genom att minska personalen men det är vår förhoppning att vi ska få behålla resurser så att vi kan tillhöra de bättre landstingen i landet. Det är svårare att rekrytera tandläkare till mindre orter. Inom ortodontin i länet är detta märkbart i Nässjö och Värnamo. Kliniken i Jönköping har aktivt arbetat med att avtalsutbilda specialister som kommer från dessa områden för att på så sätt försörja länet. Jag bedömer att detta är en framgångsrik metod och tror att vi ska tänka likadant framöver.

17 I några landsting har ortodontivården konkurrensutsatts vilket har inneburit att några privata vårdgivare tar hand om behandlingarna. I Stockholm är detta uttalat och där bedrivs majoriteten av ortodontivården av privata vårdgivare. Detta har inneburit svårigheter med patienttillgången för Karolinska Institutet. Företrädare för grund- och specialistutbildning upplever problem med att få tillräckligt med patienter till undervisningsverksamheten. De privata vårdgivarna är missnöjda med den låga ersättningsnivån för behandlingarna och några menar att de tvingas göra kompromissbehandlingar eftersom ersättningen är för låg. En annan mycket märklig företeelse i det konkurrensutsatta systemet är att det måste finnas ett urvalssystem. Det är en grindvaktsfunktion där en ortodontist ska avgöra om patienten ska få avgiftsfinansierad vård eller ej. Denna grindvaktsfunktion är nästan uteslutande besatt med pensionerade ortodontister. Detta ser jag som en olycklig utveckling där kompetensen inte upprätthålls. En annan stor nackdel med ett dylikt system är att interceptiv ortodonti under handledning av specialist i stort sett upphör. För att säkra kvaliteten på specialistverksamheten och specialistutbildningen inom ortodontin i Jönköping är det min förhoppning att vi ska kunna driva verksamheten med mycket god service och i stort sett oförändrad behandlingsvolym. Jönköping Rune Lindsten Klinikchef

18 Avdelningen för ortodonti, Nässjö Inriktning och mål Vår uppgift är att utföra ortodontisk behandling på barn och ungdomar i den östra länsdelen som bedömts vara i behov av behandling och själv efterfrågar den. Vi tar även emot vuxna patienter för behandling, i mindre omfattning. Konsultationer utförs i allmäntandvården, där vi även kan erbjuda utbildning och handledning. Vi har som mål att kunna erbjuda vård med god kvalitet och tillgänglighet. Vi arbetar för ständig utveckling där arbetet utförs på ett rationellt sätt med gott bemötande av välutbildad personal och med engagerade och välinformerade patienter. Vård Under året har vi mottagit 409 remisser. 104 patienter har tagits in med förtur och 176 påfördes kö. Övriga remisser är för terapiplanering, röntgenundersökning eller vuxenkonsultation. Vi har nyregistrerat 277 patienter för specialistbehandling och avregistrerat 260. För närvarande står ca 300 patienter i kö och kötiden för de som kallas nu är ca två år, vilket är oförändrat sedan föregående år. Utbildning/undervisning Deltagande i traineeprogrammet för nyanställda tandläkare med föreläsning om ortodonti i allmäntandvården. Egen utbildning har utförts 1 3 dagar per person, dock ej för tandläkarna där vi noterar en tillfällig nedgång. Tandläkare Emelie Söljegård har auskulterat en dag per vecka under hösten. Personal Anna Kratochwil blev klar med sin specialistutbildning och är sedan november anställd som övertandläkare, vilket innebär att vi i slutet av året blev fullt bemannade på tandläkarsidan. Susanna Andersson lämnade sin tjänst som klinikkoordinator i september och ersattes i november av Ewa Wallén. Hos oss arbetar även tre ortodontiassistenter och tre tandsköterskor. Vi har hjälpt till med tandsköterskeresurs under ca tio dagar på Bodafors Folktandvård och på avdelningen för ortodonti i Jönköping. Ekonomi Det ekonomiska utfallet är positivt. Kvalitetskontroll och utvecklingsarbete Vi har haft två synergiärenden som gett upphov till utveckling av nya rutiner. Förbättringsarbeten och uppdatering av klinikens rutiner pågår kontinuerligt. Under året har vi bland annat arbetat med bracketplacering och arbetssätt för mer rationellt utnyttjande av personalresurser.

19 Arbetsmiljö Arbetsmiljörond har genomförts under året. Ventilationen har byggts om i byggnaden vilket givit ett bättre inomhusklimat, dock förekommer fortfarande lukt av matos i vissa rum. Arbetssituationen påverkas till viss del negativt av att vi har kö. Vi har upplevt att prioriteringsdiskussioner ökat såväl avseende om behandling ska erbjudas som när den ska påbörjas. Omvärldsanalys Vi upplever en fortsatt hög efterfrågan på ortodontisk behandling från såväl barn- och ungdomar som vuxna. Estetiska behandlingsalternativ efterfrågas allt mer. Nässjö Karolina Mikkelä Stange Klinikchef

20 Avdelningen för ortodonti, Värnamo Inriktning och mål Avdelningen för ortodontis huvudsakliga mål är att erbjuda barn och ungdomar den vård de efterfrågar och är i behov av. Även vuxna med ortodontiskt behandlingsbehov ska erbjudas behandling. Vården ska vara av hög kvalitet och tillhandahållas med god tillgänglighet. Kliniken ska också tillhandahålla utbildning och handledning av kollegor inom allmäntandvården vid till exempel konsultationsbesök i vår region. Vård Under året har ca 358 remisser inkommit. Av dessa är ca en tredjedel remisser för röntgen i form av panorama eller profil. Patienter med någon typ av förtur tas om hand inom en till sex månader efter individuell bedömning. I skrivande stund står 170 personer i kö för behandling. Kötiden för blivande patienter utan förtur är för närvarande ca 24 månader. Antalet patientbesök under året uppgår till och det totala antalet patienter som finns inregistrerade på kliniken är ca remisser har avslutats under året. Kliniken ansvarar för konsultationsverksamheten i den södra länsdelen både hos allmäntandvårdsklinikerna och hos de privata vårdgivarna. Elisabeth Kaijser har under 2013 fortsatt stöttat oss genom att sköta konsultationsverksamheten i Gislaved, Smålandsstenar och på Värnamo sjukhus. Hon har även haft konsultationer hos privata vårdgivare. Utbildning/undervisning Vi har på kliniken haft tandläkare och en tandsköterskestuderande som auskulterat under kortare tidsperioder. Därutöver sker handledning kontinuerligt vid konsultationsbesök hos allmäntandvården. Personal På kliniken har vi sex ortodontiassistenter, varav två med 50 % tjänstgöring. Därutöver har vi två tandsköterskor som bägge arbetar 50 %. Det har funnits tre övertandläkare på kliniken: Elisabeth Kaijser som arbetar några dagar i månaden, Christina Giovanos 40 % och Camilla Mangenstrand som arbetar 80 %. ST-tandläkare Monika Müller har patientverksamhet hos oss två dagar i veckan. Utbildning under året har omfattat 22 kursdagar. Ekonomi Under 2013 har vi gått med ett litet överskott.

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården Delårsbokslut augusti 2014 Folktandvården Augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 4 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Folktandvårdens årsredovisning

Folktandvårdens årsredovisning Folktandvårdens årsredovisning 2000 2000 King Features Syndicate Inc Represented by Bulls Östergötland www.folktandvarden.se www.lio.se 2 F Gemensam vision, målsättning och syfte olktandvårdens vision

Läs mer

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TVÅ FÖRSTA KVARTALEN 2012 Rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin 2 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting Bilaga 1 Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting En översyn 2009 Risto-Pekka Happonen Bertil Koch September 2009 2(55) 3(55) Innehållsförteckning Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet Barntandläkar bladet SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2004 /ÅRGÅNG 17 EAPD-möte i Barcelona Barntandvårdsdagar i Linköping Vad händer med förskolan?... och mycket mer! Barntandläkarbladet

Läs mer

Utbildningsplaner. för tandläkares specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Institutionen i Jönköping

Utbildningsplaner. för tandläkares specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Utbildningsplaner för tandläkares specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Odontologiska Institutionen Tfn: 036-32 46 00 Box 1030, 551 11 Jönköping Fax: 036-32 46 12, 32

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Barntandläkarbladet. Svenska pedodontiföreningens medlemsblad. Nummer 1 2012/Årgång 25. Henrik Olsson Barntandläkarbladet 1 2012/årgång 25

Barntandläkarbladet. Svenska pedodontiföreningens medlemsblad. Nummer 1 2012/Årgång 25. Henrik Olsson Barntandläkarbladet 1 2012/årgång 25 Barntandläkarbladet Svenska pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1 2012/Årgång 25 Henrik Olsson Barntandläkarbladet 1 2012/årgång 25 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen

Läs mer

Tandläkarnas specialistutbildning. En översyn

Tandläkarnas specialistutbildning. En översyn Tandläkarnas specialistutbildning En översyn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller nya eller ändrade ställningstaganden

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet S E N S K A P E O O N T I F Ö R E N I N G E N Barntandläkar bladet SENSKA PEOONTIFÖRENINGENS MELEMSBLA NMMER 1 2004 /ÅRGÅNG 17 årmöte i Skevik Projekt för förlossningsrädda Specialistenkäten 2003... och

Läs mer

Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare

Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare LEDARE Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare»jag ser denna proposition som ett tydligt tecken på allas vilja att ha en sammanhållen tandläkarorganisation med ett starkt förbund «roland svensson Ordförande

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2008/ÅRGÅNG 21

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2008/ÅRGÅNG 21 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2008/ÅRGÅNG 21 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person Pulsen Nu vill vi väva samman inomhusmiljön med utomhusmiljön SIDAN 18 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2014 FOKUS PÅ BRED DIALOG SID 4 5 Lättare rekrytera rätt person SID 15 Journalen

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Ansvarig utgivare: Ledningsgruppen för Spenshult sjukhus genom Annika Teleman, Mai-Lis Örjansson och Torvald Berg

Ansvarig utgivare: Ledningsgruppen för Spenshult sjukhus genom Annika Teleman, Mai-Lis Örjansson och Torvald Berg Sida 1 av 28 Innehåll Inledning... 4 Verksamhet/produktion... 4 Ortopedi/handkirurgi... 4 Reumatologi... 5 Medicinsk service... 6 Laboratoriet... 6 Röntgen... 7 Rehabilitering... 8 Reumarehabilitering...

Läs mer

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2011/Årgång 24. Special om Williams syndrom

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2011/Årgång 24. Special om Williams syndrom Barntandläkarbladet Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2011/Årgång 24 Special om Williams syndrom Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish

Läs mer

Nr 1 årgång 1 2011 OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin

Nr 1 årgång 1 2011 OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Nr 1 årgång 1 2011 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin ISSN: 2000-9070 Plusgiro: Bankgiro: Upplaga

Läs mer

Sveriges Tandläkarförbund har under

Sveriges Tandläkarförbund har under LEDARE Avskaffa regler som försvårar undervisningen»om inte en ändring omgående kommer till stånd slår det hårt mot förutsättningarna att ge en god och patientsäker grundutbildning.«roland svensson Ordförande

Läs mer

Hur gör vi med introduktionen?

Hur gör vi med introduktionen? FoU-rapport 2015:1 P raktik U tveckling F orskning F ramtid Hur gör vi med introduktionen? En studie om arbetet med introduktion för nyutexaminerade socionomer Emmy Johansson Sammanfattning Syftet men

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer