Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Inledning NSPHiGs kansli har under verksamhetsåret fortsatt med uppdraget att för de 17 medlemsorganisationerna driva arbetet för ökat gemensamt inflytande inom politik, vård och utbildning. NSPHiGs kansli bereder nätverkets möten, samordnar projekt och information till och från nationella, regionala och lokala aktörer och genomför beslutade uppgifter på nätverkets uppdrag. NSPHiGs kansli har under året bestått av 5 personer varav 3 är direkt anställda av NSPHiG (Tillsvidare). Utöver dessa personer har ett antal brukare och närstående från NSPHiGs organisationer erbjudits anställning i varierande omfattning i de olika projekt som NSPHiG driver (Hjärnkoll, IPS-brukarcoach, Brukarrevision Västkompetens). NSPHiG har under året finansierats av medel från Social resursförvaltning, Handisam, Västra Götalandsregionen och Västkompetens. Samverkan 2012 Här följer ett urval av de projekt, forum och den samverkan NSPHiG har medverkat i under Temagrupp psykiatri (samverkan LGS-området) Lokala arbetsgruppen för Samordna rehabiliteringen (AF, FK, AIR, Samordningsförbund, Social resursförvaltning, Stadskansliet, NSPHiG) Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan, Folkuniversitet, Sensus Västkompetens (utbildning och brukarrevision) Kampanjen (H)järnkoll IPS (brukarcoachprojekt Göteborg) Hälso- och sjukvårdsnämnderna Brukarråd/Inflytanderåd GRAF-projektet Suicidpreventiva utbildningssatsningen Första hjälpen vid psykisk ohälsa NSPH Nationella strategigruppen för psykiatriplan PRIO ( ) Nationella styrgruppen för suicidprevention (NASP) 1

2 Opinionsbildning NSPHiGs kansli har under året samordnat kritiken från NSPHiGs 17 organisationer vad gäller införandet av Kontaktpunkt psykiatri. Samtliga 17 organisationer har gemensamt protesterat mot att patienter inte längre har rätt och möjlighet att ringa direkt till en mottagning, utan nu är hänvisade till en växelfunktion kallad Kontaktpunkt psykiatri. Detta medförde omedelbart efter införandet till långa väntetider för många patienter. NSPHiG tog omgående kontakt med ansvariga för detta beslut och verksamheten och påtalade de alvarliga bristerna. Kritiken ledde till att NSPHiGs medlemsorganisationer fick till stånd möten med ansvariga tjänstemän och politiker om bristerna med kontaktpunkt psykiatri. Ansvariga för verksamheten har gett löfte om att uppföljning av ledtider och kritik från patienter ska ske i dialog med NSPHiGs medlemsorganisationer under Två av föreningarnas representanter (Hannes Qvarfordt, Sonny Wåhlstedt) deltog i inslag i Västnytt (Juni 2012) om bristerna med denna omorganisation. Under verksamhetsåret genomförde psykiatri SU också stängning av de allmänpsykiatriska mottagningarna i Härryda, Partille och Hisingen. Verksamheten i Härryda och dess patienter flyttades till mottagning i Mölndal, verksamhet och patienter i Partille flyttades till mottagning i Gamlestaden, verksamhet och patienter på Hisingen flyttades till mottagningen Centrum. NSPHiGs medlemsorganisationer protesterade gemensamt mot dessa nedläggningar med motiveringen att den geografiska närheten för patienter är av stor betydelse. NSPHiG sökte och fick också stöd i denna kritik från de 2 beställarnämnderna för att mottagningarna skulle drivas vidare i respektive ursprunglig verksamhet. Trots kritik av nedläggningen av de 3 mottagningarna från såväl NSPHiGs 17 medlemsorganisationer och beställarnämnderna så beslutade SUs styrelse att stänga dessa mottagningar. Lokal överenskommelse för ökad brukarmedverkan NSPHiG och Social resursförvaltning tecknade överenskommelse om finansiering och partnerskap för att: genom ökad brukarmedverkan bidra till dels ökad kvalitet inom de offentliga verksamheterna stärka NSPHiGs möjligheter att under avtalsperioden intensifiera arbetet med att föra ut information till offentliga samverkansparter och samtidigt göra det möjligt för fler egenerfarna personer att få ökad egenförsörjning genom att aktivt medverka i detta arbete. NSPHiG har under perioden fokuserat på följande områden enligt överenskommelsen. 2

3 Lokal arbetsgrupp Samordna rehabiliteringen och projekt IPS-brukarcoach Brukarrevison Västkompetens Boendestödsverksamhet Projekt GRAF Kompetens ACT-projekt Ökat brukarinflytande och samverkan för NSPHiGs organisationer Sammanlagt har 14 personer (brukare) fått anställning från timersättning till heltid genom medel från överenskommelsen, projektetmedel inom IPS-projektet och Brukarrevision Västkompetens. Utöver de 5 fokusområden inom överenskommelsen har NSPHiG fortsatt arbetat med och ansvarat för samordningen av Hjärnkollskampanjen i Västra Götaland på uppdrag av Handisam. NSPHiG har också med övriga medel från Social resursförvaltning och Västra Götaland arbetat med opinionsbildning och informationsspridning för NSPHiGs medlemsorganisationer. Samordning brukarmedverkan IPS Personer med psykiska funktionsnedsättningar är en tyst grupp i samhället. Det finns fortfarande många rädslor och fördomar kring psykisk ohälsa. Göteborgs Stad och NSPHiG vill genom projektet Samordning Brukarmedverkan IPS utveckla arbetet med brukarcoacher genom att sprida kunskap och förbättra såväl allmänhetens som arbetsgivares attityd kring psykisk ohälsa. Bakgrund till projektet i Göteborgs Stad I Göteborgs Stad finns ett särskilt prioriterat mål i budgeten: Tillgången på bostäder, arbete och meningsfull sysselsättning ska öka för personer med funktionsnedsättning. Ansvarig för det prioriterade målet när det gäller arbete och meningsfull sysselsättning är Sociala Resursförvaltningen inom Göteborgs Stad. Sociala Resursförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för meningsfull sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Handlingsplanen identifierar några särkskilt viktiga fokusområden: stödet till individen, integreringen i samhället, den enskildes försörjning och samverkan mellan huvudmännen (arbetsförmedlingen, försäkringskassan, västra götalandsregionen och kommunen). Projekt Samordning Brukarmedverkan IPS syftar till att påskynda etableringen av åtgärder i linje med handlingsplanen. 3

4 Det har skett flera utvecklingsprojekt inom staden och hos de olika huvudmännen inom handlingsplanens område. Erfarenheter från dessa pekar på att det saknas en gemensam samsyn mellan huvudmännen och effektiva processer som leder till arbete eller meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Detta behov lade grunden till projekt Samordning Brukarmedverkan IPS. Projektets ramar Våren 2012 ansöker Göteborgs Stad tillsammans med samverkansaktörerna NSPHiG, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och samordningsförbunden i Göteborg, statsbidrag från Socialstyrelsen för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. I ansökan uttrycks att projektet Samordning Brukarmedverkan IPS bygger på brukares medverkan, ökad kommunikation och attitydpåverkan på lokala arbetsgivare samt att öka samverkan mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, västra götalandsregionen och staden. Socialstyrelsen beviljade statsbidraget till Göteborgs Stad vilket möjliggör projektet under Samordning Brukarmedverkan IPS startade i maj 2012 och genomförs i Göteborgs alla tio stadsdelar. Projektansvarig är Göteborgs Stad, projektägare är Social resursförvaltning och ansvarig för organisering och utförande av brukarcoacherna är NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg). NSPHiG ansvarar även för supportinsatser, kommunikation samt som utbildare till handläggare och arbetsgivare. Ansvariga för samordningen i projektet är Sociala resursförvaltningen. I projektansökan uttrycks att projektet bör ha minst tre år på sig för att etablera ett nytt arbetssätt inom de fyra huvudmännens organisationer. Under förutsättning att projektet finner en bra modell för individer, myndigheter, arbetsgivare samt brukarorganisationer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, kommer budgeten framöver att kompletteras med fasta medel för IPS-arbetet. Detta är planerat till årsskiftet Syfte Syftet är att tillvarata lokala erfarenheter, forskningskunskaper, utveckla en gemensam IPSmodell över hela staden tillsammans med de fyra huvudmännen arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten och västra götalandsregionen. Projektet bygger på brukares medverkan, en ökad kommunikation och attitydpåverkan på lokala arbetsgivare samt att ökad medverkan i projektet mellan samarbetsaktörerna. Genomförande Projektet Samordning Brukarmedverkan IPS bygger på an amerikansk modell kallad IPS som står för Individual Placement Support. IPS-modellen går ut på att stödja och motivera personer med psykisk ohälsa som står utanför arbetsmarknaden till att få ett lönearbete - och behålla det. 4

5 Modellen bygger på att det är just lönearbete som avses, inte studier, praktik eller motsvarande. Kontakt och samarbete skall etableras med arbetsgivaren, och ett individuellt stöd skall utvecklas när deltagaren har börjat arbeta. Ett ökat samarbete med psykiatrin, primärvården och övriga huvudmän (arbetsförmedlingen, försäkringskassan, västra götalandsregionen och kommunen) har utvecklats inom projektets ramar. Projekt Samordning Brukarmedverkan IPS har fokuserat på att stödja redan befintliga IPS/ supported employment verksamheter i Göteborg. Konceptet brukarcoach kan liknas vid kamratstödjare men med fokus på arbetslivet. Tanken är att coachens egna erfarenheter av psykiska funktionsnedsättningar bidrar till man kan se deltagarens behov från ett annat perspektiv än traditionell jobbcoaching. Brukarcoachen kan även genom sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa förmedla mod, hopp och ge stöd på ett trovärdigt sätt. Brukarcoacherna är erfarna brukare som rekryterats och utbildats inom brukarorganisationen NSPHiG. Samtliga brukarcoacher och projektledare (SR och NSPHiG) har gått en fyra dagars grundutbildning i IPS-modellen. Målgruppen Projektet vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, i åldern år, som vill lönearbeta och är boende i Göteborg. Målgruppen består främst av personer med komplex funktionsnedsättning som inte har stöd någon annanstans. Uppföljning och utvärdering Projektet utvärderas löpande dels på nationell nivå (socialstyrelsen) och dels på lokal nivå av brukarorganisationen NSPHiG. Ansvarig för utförandet av uppföljningen är Filippa Ahlberg Gagnér från NSPHiG. Metodstöd är Anna Melke från FoU Väst. Brukarrevision Västkompetensprojektet Vård som bedrivs skall även utvärderas av de personer som nyttjar den. Det är viktigt att brukarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Därför har NSPHiG och Västkompetens startat ett samarbete kring brukarrevision som ett sätt att utvärdera utbildningssatsningen Västkompetens (utbildningsprojekt mellan kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö och NSPHiG). NSPHiG har utgått från tidigare erfarenhet av brukarrevision av psykiatrisk verksamhet i Göteborg samt den definition som FOU Västernorrland har formulerat: 5

6 Projektet leds och kontrolleras av brukare. De bestämmer forskningsfråga och gör materialinsamling och analys. Om projektet inte kan ha en samordnare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är det viktigt att samordnaren har en stor förståelse för och engagemang i frågan om brukarinflytande. Den grupp som utför projektet skall också ha stort självbestämmande och kunna sköta materialinsamling, analys och publicering av resultat utan inblandning från andra parter. FoU Västernorrland, 2007, Brukarrevision som kunskapsutveckling Bakgrund och samverkan Brukarrevisionen i Härryda kommun kom sig av ett samarbete mellan NSPHiG och Västkompetens. Projekt Västkompetens är ett projekt som omfattar Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille, Öckerö och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, psykiatri och BUP. Den psykiatriska hälso- och sjukvården samt de fem kommunerna ansökte tillsammans med NSPHiG om en gemensam utbildningssatsning och erhöll medel för perioden vilket blev grunden till Projekt Västkompetens. Satsningen syftade till att förstärka kompetensen bland baspersonal i socialtjänst och inom den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning, samt förbättra förutsättningarna för samarbete mellan personal från båda huvudmännen. Härryda kommun är en av de kommuner som fått utbildning i Västkompetens regi. Därigenom knöts kontakterna och en idé om en utvärdering kring de utbildningssatsningar som kommunen mottagit. Tidsplan Brukarrevisionen påbörjades under hösten 2012 och avslutas våren Långsiktighet Syftet för NSPHiG har varit att bygga upp en brukarrevisionskompetens och brukarrevisionsförmåga som kan erbjudas Göteborgs kommuns verksamheter inom vård- och omsorg. Några grundprinciper Reellt inflytande för omsorgstagarna. Brukare och klienter upplever ofta att man inte kan göra sin röst tillräckligt hörd eller man har kanske inte tillräcklig kunskap om alternativ. Med den metod som vi beskrivit ökar vi möjligheten för den enskilde och gruppen att påverka detta. Oberoende. De brukare/klienter som medverkar garanteras att få vara anonyma med sina enskilda svar. På så sätt ökar deltagarnas vilja att vara öppna och ärliga i svaren. 6

7 Ökad kvalitet i omsorgen. Resultatet av undersökningen är klienternas bild av hur omsorgen fungerar. Detta är myntets andra sida. Vår erfarenhet är att den bilden är väsentlig för att kunna definiera och utveckla kvaliteten i omsorgen. Förtroendeskapande. Revisionen engagerar alla parter. Brukarna/klienterna får göra sin röst hörd och får se/höra andras synpunkter. I den analys och åtgärdsdiskussion som följer medverkar berörda parter, vilket kan skapa närhet och ökat förtroende mellan ledning och brukare/klienter. Tillvägagångssätt En kartläggning har genomförts utförts gällande resultaten av det stöd brukarna/klienterna får, baserad på personliga intervjuer med brukare/klienter vid två boendeenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning, samt med personer med psykisk funktionsnedsättning som erhåller boendestöd. Två rapporter är under färdigställande, en för de som nyttjar boendestöd och en för de båda boendena. Intervjusvaren från de båda boendena kommer att slås samman i en gemensam rapport eftersom det är så få personer som bor på de bägge boendena. Detta för att skydda respondenternas identitet. Brukarrevisorer De brukarrevisorer som genomfört intervjuerna är 10 medlemmar ur NSPHiGs patientbrukar- och närståendeföreningar. Samtligahar fått utbildning i intervjuteknik av en erfaren utbildare (från föreningen OCD-Ananke) i en kurs på dagar. Brukarnas egen erfarenhet har varit ett viktigt inslag i intervjuförfarandet eftersom det skapat en trovärdighet i mötet med brukarna som intervjuats kring frågor som är känsliga och svåra att prata om. Eftersom brukarrevisorerna de inte har någon koppling till vare sig kommunen eller hälsooch sjukvården upplevs det lättare att framföra kritik mot dessa verksamhetsområden utan att känna otrygghet. Organisationer som finns representerade bland brukarrevisorerna SPES Västra krets Suicidprevention och Efterlevandes Stöd FUSiG Föreningen för Utbrända och Stressutsatta i Göteborg Autism- och Aspergerföreningen OCD-föreningen Ananke i Göteborgsregionen Stiftelsen Gyllenkroken Stiftelsen Göteborgsfontänen Attention i Göteborg Mål Att utveckla och förbättra verksamheten i Härryda kommun genom att ge berörd ledning, personal (och brukare/klienter) ökad kunskap om resultatet av verksamheten inom de aktuella enheterna samt attityderna till erhållen omsorg. 7

8 Att utifrån tidigare erfarenheter av brukarrevision och denna pågående producera en metodhandbok för brukarrevisioner. Målgrupp Brukare/klienter vid två boendeenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning samt personer med psykisk funktionsnedsättning som erhåller boendestöd. På boendena bor det 5 respektive 6 personer i åldrarna år. Det är cirka 75 personer med psykiska funktionsnedsättningar som får boendestöd i Härryda kommun. Styrgrupp Yvonne Andersson, Västkompetens Josefin Duveskog, Härryda kommun Sonny Wåhlstedt, NSPHiG Referensgrupp Verksamhetsföreträdarna svarar tillsammans med NSPHiG och Västkompetens för framtagningen av relevanta kriterier för god omsorg i sin respektive verksamhet, d.v.s. vad som ska utvärderas. Dessa utformar intervjuguiden tillsammans. I denna referensgrupp ingår: Yvonne Andersson, Västkompetens Filippa Ahlberg Gagnér, NSPHiG Göte Engelbrektsson, NSPHiG 1 personal från vardera av de 2 boendena 2 personal från boendestödet Enhetschefen för boendena Utbildningen Brukarrevisorernas utbildning omfattas av dagar och innefattar bl. a. följande moment: Förklaring till varför vi vill att just brukare ska genomföra revisionen förtroende, maktbalans. Presentation av uppdraget, tidsram, inblandade, boendena och boendestödet. Första mötet att presentera sig, sin organisation och projektet. Där läggs grunden för kontakten och för intervjun. Att man som respondent inte behöver svara. Intervjun kan väcka starka känslor hos en själv. Handledare. Att få personliga frågor under intervjuerna och kunna hantera detta. Etik och moral att intervjua människor som är beroende av stället de bor på. Intervjuteknik. Inte lägga ord i mun, att vara det tredje ögat. Den som antecknar kan repetera respondentens svar. Exempel på hur det kan gå fel. Betoning på sekretessen. Öva med intervjumallen. Studiebesök på de bägge boendena. 8

9 Förfarandet Inledningen augusti 2012 I slutet på augusti bjuds Härryda kommun och stadsdelsförvaltningen i Askim, Frölunda, Högsbo in för ett inledande möte kring ett samarbete för brukarrevision. Till detta möte kommer enbart företrädare för Härryda kommun. En presentation av projektet och dess aktörer ges. Enhetschefen meddelar att två olika boenden kan bli aktuella för brukarrevision. ev även boendestödet i Härryda kommun. Det föreslås att en lättläst och tydlig informationsfolder trycks upp till de brukare/klienter som vill delta i revisionen. Mål: att komma igång med revisionerna i november. Enhetschefen återkommer senare efter samtal med boendestödet och meddelar att även de är intresserade av att delta. September 2012 Projektsamordnare från NSPHiG kallar till möte i september med brukare från andra organisationer inom NSPHiG som haft erfarenhet av ett tidigare liknande brukarrevisionsprojekt. Dessa får delge sina tankar och synpunkter på dels det gamla men även det nya projektet. Strax efter detta möte, i september 2012, görs ett mailutskick till samtliga av NSPHiG:s patient- brukar- och anhörigföreningar med information och inbjudan till brukarna om att bli brukarrevisorer. Oktober 2012 Fyra olika organisationer kontaktas för att hålla i utbildningen till brukarna som skall verka som brukarrevisorer. Det beslutas dock i oktober 2012 att utbildaren ska rekryteras internt inom NSPHiG eftersom det framkommer att det finns en person med erfarenhet av dels det tidigare liknande brukarrevisionsprojektet i Göteborg, dels har denne arbetat med chefsutbildning i cirka 55 år där rekrytering, urval och utvecklingssamtal ingått. Vidare blir detta mer ekonomiskt fördelaktigt. En referensgrupp skapas för projektet bestående av projektsamordnaren och utbildaren från NSPHiG, projektledaren från Västkompetens samt verksamhetsföreträdarna för enheterna i Härryda kommun som är med i brukarrevisionen. Denna träffas för första gången i slutet av oktober 2012 eftersom det inte går att få till stånd ett tidigare möte planeringsmässigt från Härryda kommuns sida. Referensgruppens möten hålls i kulturhuset i Mölnlycke. Verksamhetsföreträdarna visade sig vara mycket lyhörda och intresserade. Uppdraget presenterades, företrädarna presenterade sina respektive verksamheter, och tillsammans ses projektets PM över och justeras något. 9

10 Samtal fördes hur man som bäst kan motivera de boende att vilja vara med i revisionen. Det är viktigt att så många som möjligt anmäler sig eftersom det är så få som bor på enheterna. Initialt var tanken att deltagarna skulle åka in till Järntorget i Göteborg för att vara med på revisionen, då det är viktigt att denna förs på neutral mark. Viss tveksamhet uppkom då bland verksamhetsföreträdarna vad gäller att få de boende att ta sig till Göteborg. Förslag lyftes då att projektsamordnaren, utbildaren och revisorerna skulle kunna komma till boendena och presentera sig under en gemenskapseftermiddag. November 2012 Nästa möte med referensgruppen hålls i november Till detta möte arbetade projektsamordnaren och utbildaren tillsammans fram ett utkast till en intervjumall samt ett utkast till en broschyr till brukarna/klienterna. Vidare hade samtliga verksamhetsföreträdare till detta möte själva tagit med sig fem frågor var som de ansåg viktiga till intervjuerna. Verksamhetsföreträdarna lät meddela att det troligtvis skulle innebära ett stort hinder för många av de boende att ta sig till Göteborg, varför det beslutades att revisionen skulle komma att hållas på kulturhuset i Mölnlycke istället. Beslut togs även att revisorerna tillsammans med utbildaren och projektsamordnaren skall komma och besöka de båda boendena för att presentera sig själva, presentera uppdraget samt den brukarförening de representerar. Detta ger de boende möjlighet att ta ställning till deltagande eller inte och påverka revisionens upplägg, samt träffa de brukare och närstående som intervjuar. December Påminnels går ut till NSPHiG:s 17 medlemsföreningar om att personer som vill arbeta som brukarrevisorer efterfrågas. Projektsamordnaren arbetar tillsammans med kommunikatören på NSPHiG fram en broschyr till vardera boende samt en till boendestödet. De som bor på boendena anmäler sig via sin kontaktperson och de som har boendestöd anmäler sig på tre olika sätt: via mail, telefon eller per post. Den december hålls brukarrevisionsutbildningen i NSPHiG:s lokaler på Järntorget 7 i Göteborg. Till utbildningen är det 15 anmälda varav 13 kom (inklusive utbildaren som också kommer att arbeta som brukarrevisor). För mer info om utbildningens innehåll; se ovan rubrik Utbildningen. På utbildningen medverkade (förutom brukarna) utbildaren och projektsamordnaren under de två dagarna. Även projektledaren från Västkompetens, NSPHiG:s ordförande och enhetschefen från Härryda kommun var med under första dagen och presenterade sig och sin del i brukarrevisionen. Den mest uppskattade punkten var studiebesöket som gjordes på de båda boendena. Gruppen delades upp i två mindre grupper som åkte till vartdera boendet ledd av antingen utbildaren eller projektsamordnaren. På boendena fikades det, revisorerna presenterade sig själva, vilken förening de kom ifrån och projektet presenterades samt syftet. 10

11 Dagen efter studiebesöken lät enhetschefen meddela att besöket hade varit väldigt uppskattat från de boendes sida, och att många boende redan nu var redo att anmäla sig till intervjuer. Inför studiebesöket hade informationsbroschyrerna delats ut på de bägge boendena. Informationsbroschyr, anmälningsblankett och frankerat kuvert skickades ut till de som får boendestöd den 20 december med hjälp av enhetschefen för de båda boendena i Härryda kommun. Boendestödprojekt NSPHiG, socialresursförvaltning och representant från styrgrupp brukarsamordning/ips påbörjade samtal med planeringsledare för boendestöd/göteborg. Diskussionerna har handlat om huruvida en brukarstyrd coachverksamhet liknande brukarcoachning för arbetslösa med psykisk funktionsnedsättning är meningsfull och möjlig. Den påbörjade diskussionen om inriktning för boendecoachverksamhet har identifierat 4 behovsområden. Socialsekreterare som erbjuds både utbildning i olika funktionsnedsättningar och samtidigt erbjuds ett stöd i arbetet med klienter. Boendestödjare erbjuds utbildning om olika funktionsnedsättningar och stöd i aktiviteter för den boende. Chefer kommer också att erbjudas utbildningsinsatser som ovan. Boende kommer erbjudas coachning att uppnå ett självständigare liv genom stöd till aktiviteter, studiecirklar och arbete. Stödet utgår från varje individs behov och förmåga. NSPHiG erbjuds att under våren 2013 träffa personalen på 4 boenden på Hisingen för att berätta om NSPHiGs verksamhet och diskutera hur ett samarbete skulle kunna utformas. ACTprojekt Regeringen har i sin psykiatriplan (PRIO) för särskilt pekat på behovet av Stöd till integrerade former i öppenvård. Särskilda medel kommer from 2013 att anslås för projekt som utvecklar s.k. ACTmodeller. Psykiatri psykos (SU) har utsetts att utveckla ett sådant projekt. NSPHiG har under hösten 2012 påbörjat samtal med psykiatri SU om detta ACTprojekt med målet att utveckla en ACTmodell där brukare anställs i specialistteamet och resursgruppen. Behandlingsmodellen ACT handlar uppsökande behandlingsvård med tvärprofessionell kompetens för personer med stora funktionsnedsättningar pga. psykisk ohälsa. Denna särskilda modell för brukarinflytande och flexibilitet i behandlingsupplägg i ACTmodellen är hämtat från det arbetssätt som utvecklats i Holland och kallas FACT (Flexible ACT). 11

12 Projekt GRAF Projekt GRAF Kompetens är ett utbildnings- och metodutvecklingsprojekt fram till Juni 2014, och där NSPHiG är samarbetspartner. Syfte Projektet GRAF Kompetens, som ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, på uppdrag av kommunerna Härryda, Lerum, Partille och Stenungsund samt Mölndals stad och Bräcke diakoni, som är en upphandlad utförare för daglig verksamhet i Lerums kommun, vänder sig till kommunanställda inom funktionshinder. Syftet är att höja personalens kompetens i fråga om funktionshinder kopplat till arbete samt skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande på området. Kompetensutvecklingen omfattar 500 personer i fem av Göteborgsregionens 13 kommuner. Mål Kompetent personal som bidrar till att öka möjligheter för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa att få och behålla arbete. En arbetsorganisation hos de kommunala verksamheterna som bygger på personalens kompetens och förmåga att samverka med olika offentliga och privata aktörer kring brukare. 1. Temagrupp psykiatri (LGS-området) NSPHiG har ingått i styrgruppen för Temagrupp psykiatri och haft representation i följande arbetsgrupper: Mobila fältteamet Ett samverkansavtal har tecknats mellan kommunerna Göteborgsstad, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö och Sahlgrenska Universitetssjukhus avseende mobilt fältteam. Styrgrupp för det mobila fältteamet är LGS Tema grupp psykiatri där en representant från NSPHiG ingår Högkonsumtion Arbetsgruppen har jobbat med att ta fram förslag för att förhindra hög konsumtion av heldygnsvård. Arbetsgruppen har fokuserat och tar upp en del om förhållningsätt i samverkan och under arbetet med rapporten har LGS träfat en överenskommelse om samarbete och samordning av insatser till vuxna med psykisk funktionsnedsättning Gravida med missbruk Syftet med arbetsgruppen har varit att ta fram riktlinjer för samordning mellan socialtjänst och hälso-och sjukvård i sina insatser och ansvarsområden för målgruppen Gravida kvinnor med missbruk/beroendeproblematik inom det senaste året innan graviditet och som är mantalsskrivna i Göteborg och/eller Södra Bohuslän och deras barn. 12

13 Målsättningen med framtagna riktlinjer är att underlätta samverkan för och med kvinnor i behov av stöd för en drogfri graviditet och att långsiktigt verka för ett stabilt och drogfritt föräldraskap. Att organisationernas ansvarsområden tydliggörs så att vård på lika villkor uppnås. I arbetsgruppen har LGS temagrupp psykiatri, mödra-barnhälsovårdsteamet i Haga, socialtjänsten Göteborgsstad, socialtjänsten kranskommuner, SU beroendekliniken och NSPHiG ingått. Gränssnitt psykiatri/primärvård Arbetsgruppen har arbetat med att ta fram regionala rutiner för samverkan mellan primärvården och psykiatrin vilket resulterat i ett förslag till konsultationsmodell mellan primärvård och psykiatri i Stor-Göteborg. Marknadsföring Under hösten har vi intensifierat arbetet med marknadsföring av NSPHiG och de 17 medlemsorganisationerna. Hemsidan har uppdaterats till senaste versionen av Joomla och flyttats till en egen domän ägd av NSPHiG. Till den har kopplats enhetliga e-postadresser för de anställda på kansliet, Mats Nilsson från FUSIG har varit behjälplig i arbetet med hemsidan. Utveckling av hemsidans innehåll och struktur fortsätter löpande. Foldrar En ny uppdaterad version av NSPHiGs informationsfolder har producerats och tryckts. Format: A4 vikt i tre. En folder till IPS-Brukarcoachprojektet har producerats och tryckts. Format: A4 vikt i tre. En folder till Brukarrevisionsprojektet har producerats och tryckts. Broschyrer En Föreningsbroschyr på 24 sidor med presentationer av de 19 medlemsföreningarna har producerats och tryckts. Övrigt Visitkort till kanslipersonalen samt kuvert med NSPHiG logo har producerats och tryckts. Mallar för brev och Powerpoint har producerats. En presentation av NSPHiG för Powerpoint är under produktion. 13

14 Föredrag, konferenser Münchenbryggeriet, SKL, Framtidskonferensen, Presentation av Inre rums arbete med vandringsutställningen En annan tid- om heldygnsvård i Sverige under 1900 talet- Annica Engström. Lärcentrum Trollhättan, Psykets historia/bemötande, halvdag för studenter - med Elisabet Lundberg. Göteborgs Anhörigförening, Psykets historia-sonny Högberg, Annica Engström. Västkompetens avslutningskonferens, presentation av arbetet bakom utbildningen Metoder för brukarsamverkan-sonny Wåhlstedt Studiecirklar, utbildningar Under året som gått har NSPHiG genomfört ett antal studiecirklar och utbildningar. Din egen makt är ett studiematerial framtaget för dig som tillsammans med andra brukare i cirkelform diskuterar era erfarenheter och lär av varandra om verktyg för egenmakt och återhämtning. Din egen berättelse är en studiecirkel där du främst använder dig av din egen historia som ditt viktigaste verktyg. Så här var det! Så här är det nu! Dit vill jag! Med starkare röst är en studiecirkel för brukarrepresentanter i en aktiv roll som medlem i en förening eller som representant i olika sammanhang. Vad innebär det att representera en organisation eller nätverk? Hur ska vi på bästa sätt samverka med andra? Vägen in är en kurs för dig som tidigare stått utanför arbetsmarknaden men som nu är på väg tillbaka till arbetslivet. Olika uppdragsgivare Ale kommun specialbeställde en studiecirkel med fokus på vägen till arbete inom ramen för deras IPS-satsning. Kursen togs fram och genomfördes av NSPHiG och fick namnet Vägen in. Socialresurs förvaltning i Göteborg beställde två cirklar som genomfördes för deltagare vid de olika aktivitetshusen i staden. Finansering Studiecirklarna har sålt som paket och finansieras då av uppdragsgivarna, materialet till studiecirklar för NSPHiG räkning finansieras av den egna ekonomin och utbildning av studiecirkelledare har genomförts av kansliets personal. Upplägg och målgrupp Då behoven ser olika ut hos vår målgrupp har studiecirklarna utvecklats och anpassats så de kan genomföras i olika omfattningar, allt ifrån en dagskurs till terminslånga cirklar. 14

15 Studiecirklar vänder sig till brukar, de syftar till att stärka sin egen makt, vara en representant eller utveckla sätt att bidra med sina egna erfarenheter av psykiskohälsa. Marknadsföring studiecirklar NSPHiG har påbörjat en kampanj i VG region där vi rest runt i ett flertal kommuner och presenteras brukarsamverkan, studiecirklar och NSPHiG. Studiecirklarna behöver marknasförar genom att de presenteras i olika kommuner och sammanhang. Studiepaketet har utformats för att förenkla marknadsföringen med priser, tider och innehåll. Studieförbundet medborgarsklan och vuxenskolan och ABF har under olika former samverkat med NSPHiG för att genomföra studiecirklarna. Medborgarskolan har tillsammans med NSPHiG påbörjat planering för att gemensamt erbjuda studiecirklarna utåtriktat i en gemensam satsning. Kampanjen (H)järnkoll NSPHiG:s 17 lokala och regionala patient-, brukar- och närståendeorganisationer, samlar representanter från region, kommun, länsstyrelsen, folkhälsoarbetet, hälso- och sjukvård, psykiatri, socialtjänst och FOU-väst i en arbetsgrupp som träffas löpande och arbetar med uppdraget. Regeringen beslutade att förlänga kampanjen med ytterligare 3 år ( ) och NSPHiG är fortsatta kampanjsamordnare i Västra Götaland. Under året övergick administrationen av Hjärnkolls ambassadörer till NSPHiG:s kansli, från att tidigare varit förlagt till aktivitetshuset Gyllenkroken. Ambassadörer I Västra Götaland och Halland finns för närvarande 39 st. ambassadörer. Tre nya ambassadörer har utbildats i VG under året och tre i Halland. Några av VG:s ambassadörer har valt att låta sitt ambassadörskap vara vilande tillsvidare. Träffar Under året har NSPHiG haft flertalet ambassadörsträffar. Dels några allmänna, men också några specifika träffar. Exempel på sådana är vid planeradet och genomförandet av etikcaféer under februari Ett annat exempel då ambassadörer träffats är vid uppstarten av IPS projektet samt vid anordnade av manifestationerna i maj och december NSPHiG hade också Öppet hus 25 oktober då alla ambassadörer bjöds in till de nya lokalerna på Järntorget. 15

16 Etikcafeér Under februari 2012 deltog 8 ambassadörer i en utbildningssatsning riktad till 120 personal vid SU. Etikcafeérna tar sin utgångspunkt ur Maud Nycanders dokumentärfilm Sluten avdelning. Filmen skildrar livet på en sluten avdelning, där nio olika teman är framtagna i en medföljande studiehandledning, t.ex. etiska dilemman vid bältesläggning, bemötande då patienten vill ta sitt liv och när en patient blir hotfull. Vid etikcaféet träffades personal och ambassadörer från Hjärnkoll och såg tillsammans på utvalda teman ur filmen. I efterföljande gruppdiskussioner delade ambassadörerna med sig av tankar och egna erfarenheter av sluten och heldygnsvård. Personalröster från utvärderingen: Mycket värdefullt att få ett inifrånperspektiv, det är nog den bästa utbildning man kan få. Mycket positivt att få höra brukarens syn på vården och kunna ställa frågor. Aktiviteter och föreläsningar Hjärnkoll januari: Ambassadörer med erfarenhet av psykiatrisk slutenvård träffas för att bilda arbetsgrupp om detta ämne inför årets arbete med etiska kaféer. 16 januari: Ambassadör Gunnel Bergstand föreläser för anhörigförening (schizofreni) i Kungsbacka. 17 januari: Ambassadörerna Linda Weichselbraun och Anneli Jäderholm håller i en utbildningsdag för psykiatrisk heldygnsvårdspersonal på S:t Görans sjukhus, tema psykos och bemötande januari: Ambassadörerna Åsa Höij, Marcus Sandborg, Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar i Lärandeseminarium 2, VG-regionens Genombrottsprogram, tema Bättre vård mindre tvång. 23 januari: Arbetsgruppen för etik-kaféerna träffas januari: Ambassadörerna Jan Nordström. Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar i Lärandeseminarium 2, Jönköpings Genombrottsprogram, tema Bättre vård mindre tvång. 30 januari: Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar tillsammans med 10 andra ambassadörer från hela landet i Hjärnkolls kvalitetsgruppsarbete i Stockholm. 31 januari: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser om arbetsliv och psykisk ohälsa för Folkpartiet i Göteborg. 6 februari: Delar av arbetsgruppen för etik-kaféerna träffas för att planera de första två etikcaféuppdragen. 7 februari: Ambassadör Tim Holmberg föreläser i Lidköping på basutbildning för nyanställd personal på Statens institutionsstyrelse, tema NPF och erfarenhet av behandlingshem. 16

17 7 februari: Ambassadörerna Elisabet Hurtado Lundberg, Linda Weichselbraun, Håkan Eneström och Linnéa Fridh deltar i etik-kafé med psykiatripersonal från Sahlgrenska universitetssjukhuset. 7 februari: Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun föreläser i Ulricehamn i regi av Studieförbundet vuxenskolan. Målgrupp: psykiatrin samt allmänheten. 8 februari: Ambassadörerna Linnéa Fridh, Jan Gustafsson och Fredrik Axelsson deltar i etikkafé med psykiatripersonal från Sahlgrenska universitetssjukhuset. 9 februari: Ambassadör Carina Ikonen Nilsson föreläser för chefer och personalare inom VG-regionen på temadagen Att möta den man möter, arrangerat av Arbetsmarknadsnoder Sjuhärad. 9 februari: Ambassadör Håkan Kristensson träffar gymnasieelever på Rudolf Steinerskolan i Göteborg och diskuterar psykisk ohälsa, normalitet, vård, tvångsvård och elevernas egen teateruppsättning av Gökboet. 10 februari: Delar av arbetsgruppen för etik-kaféerna träffas för att gå igenom erfarenheter från de två första etik-kaféerna. 12 februari: Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar tillsammans med 10 andra ambassadörer från hela landet i Hjärnkolls kvalitetsgruppsarbete i Stockholm. 20 februari: Ambassadörerna Håkan Eneström och Fredrik Axelsson deltar i etik-kafé med psykiatripersonal på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 21 februari: Ambassadörerna Jan Gustavsson, Linnea Fridh, Elena Orrlöv och Håkan Kristensson deltar i etik-kafé med psykiatripersonal på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 23 februari: Ambassadörerna Jan Gustavsson, och Elena Orrlöv deltar i etik-kafé med psykiatripersonal på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 28 februari: Ambassadörerna Helene Johansson och Håkan Eneström deltar i etik-kafé med psykiatripersonal på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mars: Ambassadörerna Elisabet Hurtado Lundberg, Henrik D. Ragnevi, Linda Weichselbraun, Jan Gustavsson, Annelie Jäderholm föreläser på Psykiatrikongressen i Göteborg. 15 mars: Boken Bryt skam med texter av ambassadör Linda Weichselbraun premiärpresenteras på psykiatrikongressen i Göteborg. I boken porträtteras bland andra ambassadörerna Anneli Jäderholm och Helene Johansson. 20 mars: Ambassadör Tim Holmberg föreläser i Göteborg på basutbildning för nyanställd personal på Statens institutionsstyrelse, tema NPF och erfarenhet av behandlingshem. 20 mars: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser om tvångsvård på Socialpsykiatriskt forums kongress om tvångsvård, Stockholm. 17

18 23 mars: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser om erfarenheter av psykisk sjukdom i relation till arbetsliv och rehabilitering, på nationell konferens om Supported employment, Göteborg mars: Ambassadörerna Marcus Sandborg, Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar i Lärandeseminarium 3, VG-regionens Genombrottsprogram, tema Bättre vård mindre tvång mars: Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar i Lärandeseminarium 3, Genombrottsprogram Jönköping, projekt Bättre vård mindre tvång. 27 mars: Ambassadör Tim Holmberg föreläser i Partille kommun. 30 mars: Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser ur anhörigperspektiv för personal inom individ- och familjeomsorgen (socionomer, sjuksköterskor, administrativ personal, boendesekreterare och arbetsmarknadshandläggare) i Lerums kommun. 4 april: Ambassadör Linda Weichselbraun träffar avd 364 SU för att bolla idéer om förbättringar i information till och bemötande av anhöriga. April: Ambassadör Annelie Jäderholm föreläser på psykosavd. i Göteborg, Finska Folkhögskolan i Angered och för brukare och personal i Borås. 12 april: Ambassadör Tim Holmberg föreläser på Axvalls Folkhögskola 17 april: Reportage i Kungsbackaposten om ambassadör Mary-Anne Jacobsson angående sin medverkan i Arga Snickarn. 19 april: Ambassadör Madeleine Wollnik föreläser för 800 personer på Burgården 23 april: Reportage i GP om Ambassadör Anders Bjursten. 24 april: Ambassadör Tim Holmberg föreläser på Statens Institutionsstyrelse i Göteborg. 25 april: Ambassadör Madeleine Wollnik och Mary-Anne Jacobsson föreläser om egen erfarenhet och bemötande på Kulturförvaltningens fackklubb Vision. 3 maj: Manifestation Kungsportsplatsen, medverkande ambassadörer, Sonny Wåhlstedt, Henrik Ragnevi, Christina Ahl, Elisabet Lundberg, Elena Orrlöv, Gunnel Bergstrand, Else- Marie Törnberg, Mia Lindsten, Tim Holmberg, Anders Bjursten 4 maj: Ambassadör Christina Ahl medverkar i Västnytt angående anmälningar till patientnämnden samt ett inslag om egen erfarenhet av stress och utmattning. Maj: Ambassadör Madeleine Wollnik har 2 föreläsningar i Stockholm 3 Maj: Ambassadör Fredrik Axelsson föreläser på Evidens 8 maj: Ambassadörerna Marcus Sandborg och Linda Weichselbraun håller workshops på Lärandeseminarium 2, Genombrottsprogram 7, projekt Bättre vård mindre tvång. 14 maj: Ambassadör Annelie Jäderholm medverkar i tv4 nyheterna angående metoder för bältesläggning. 18

19 15 maj: Bättre vård mindre tvång, inspirations dag på hotell Riverton i Göteborg. Sonny Wåhlstedt samordnare Hjärnkoll VG regionen medverkar i paneldebatt. 16 maj: Ambassadör Fredrik Axelsson föreläsning psykos relaterat 29 maj: Ambassadör Christina Ahl föreläser för Göteborgs Frivilliga samhällsarbetare på GFC Mellangatan 1 på temat Himmel och Pannkaka! Socialsekreteraren som gick in i väggen maj: Ambassadörerna Marcus Sandborg, Anneli Jäderholm, Linda Weichselbraun deltar i Lärandeseminarium 4, VG-regionens Genombrottsprogram, tema Bättre vård mindre tvång. Juni: Ambassadör Madeleine Wollnik har en föreläsning i Växjö. 4 september: Ambassadör Markus Sandborg föreläser i Falköping anhörigvecka. 5 september: Ambassadör Tim Holmberg föreläser i Falköping under anhörigveckan. 7 september: Ambassadör Fredrik Axelsson föreläser på SKLkonferens i Göteborg. 10 september: Ambassadörer Henrik Ragnevi och Carina Ikonen föreläser i Kungälv. 19 september: Ambassadör Henrik Ragnevi föreläser på anhörigstödcenter i Ängelholm. 3 oktober: Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser om anhörigperspektivet i relation till arbetsliv och rehabilitering, KUR-projektet Jönköping. 4 oktober: Ambassadör Fredrik Axelsson medverkar vid trepartskonferens i Skövde, Skaraborgs sjukhus. 6 oktober: Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser om anhörigerfarenheter på anhörigstödsdag arrangerad av Borås kommun. 9 oktober: Ambassadör Tim Holmberg föreläser på Försäkringskassan i Alvesta. 10 oktober: Ambassadör Anders Bjursten föreläser i Svenljunga. 18 oktober: Ambassadör Anders Bjursten och Henrik Ragnevi föreläser på FK i Göteborg, Bohusgatan. 10 oktober: Ambassadör Håkan Eneström, Linda W samt Annelie Jäderholm medverkar på Framtidskonferensen i Stockholm. 18 oktober: Ambassadör Markus Sandborg föreläser tillsammans med sin sambo under anhörigveckan i Tidaholm. 22 november: Basutbildning Halland, Tylösand. Ambassadörerna Elisabet Lundberg och Fredrik Axelsson föreläser. 22 november: Ambassadör Mary-Anne Jacobsson föreläser om arbete och vardag med ADHD, för blandad sjukhuspersonal i Skövde, beställare Västra Götalandsregionen. 19

20 29 november: Ambassadör Mary-Anne Jacobsson föreläser om arbete och vardagen med ADHD för blandad sjukhuspersonal i Lidköping. Beställare Västra Götalandsregionen. 5 december: Ambassadör Mary-Anne Jacobsson föreläser om arbete och vardag med ADHD på AF Stampgatan Göteborg, Kulturarvslyftet 6 december: Ambassadör Mary-Anne Jacobsson föreläser om arbete och vardag med ADHD, psykiatripersonal i Falköping. Beställare Västra Götalandsregionen 7 december: Manifestation/performans. Järntorget på temat Psykiska olikheter Lika rättigheter. 7-9 ambassadörer medverkar. Vidareutbildning maj 2012 genomfördes en vidareutbildning förlagd till Wendelsbergs Folkhögskola, 15 ambassadörer från VG deltog. Därutöver deltog ett flertal ambassadörer från VG på vidareutbildning som var förlagd till Stockholm. Utbildningar Grundutbildning för ambassadörer genomfördes oktober och november i Skåne. Manifestationer 3 maj anordnades en manifestation på Kungsportsplatsen på temat Det är dags att bryta tystnaden - Du kan göra något. Ett tiotal ambassadörer deltog. Vid manifestationen anordnades bokbord och olika broschyrer/flyers delades ut. Många samtal förekom med allmänheten. 7 december anordnades en Manifestation med performans på Järntorget på temat Psykiska olikheter- lika rättigheter. 6-7 ambassadörer deltog med bokbord och utdelande av broschyrer, flyers, tablettaskar mm Dessutom genomfördes en performans som bestod av att deltagare iklädda ansiktsmasker i silver på en given trumsignal formerade sig på rad och sträckte upp plakat som bildade meningen Tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa. Manifestationen uppmärksammades av radio P4 Göteborg som sände direkt på plats och intervjuade två ambassadörer. Rapporter Hjärnkoll Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende. En jämförande befolkningsundersökning Chefer och psykisk hälsa och ohälsa. Psykisk ohälsa är den främsta orsaken bakom långtidssjukskrivningarna och den näst vanligaste orsaken till de kortare sjukskrivningarna i Sverige. Ändå visar en ny studie från den nationella kampanjen Hjärnkoll att mer än varannan chef underskattar hur vanlig den psykiska ohälsan är i arbetslivet. 20

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011 Allmän inriktning NSPHiG har under året fortsatt med uppdraget att för de ingående organisationerna driva arbetet för ökat inflytande och tillgänglighet inom till exempel

Läs mer

Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby

Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby Granskning av attityderna till och erfarenheten av två boenden i stadsdelen Lundby, Göteborgs Stad Filippa Ahlberg Gagnér/NSPHiG Andrea Liljenbrunn/NSPHiG

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Nya vägar mot framtidens psykiatri

Nya vägar mot framtidens psykiatri Nya vägar mot framtidens psykiatri I USB-minnet hittar du material från projektet Bättre vård mindre tvång Rör mig annars dör jag Varken inom psykiatrin eller i samband med olika satsningar har heldygnsvården

Läs mer

Projekt Västkompetens Västra Götaland

Projekt Västkompetens Västra Götaland Projekt Västkompetens Västra Götaland Återrapport verksamhetsår 2011 Diarienummer 6438/2008 dokumentnummer 70.5 Diarienummer 6.2.2-17928/2010 dokumentnummer 28894 Diarienummer 9599/2011 dokumentnummer

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

En satsning pa ö kat brukarinflytande i Dalarna

En satsning pa ö kat brukarinflytande i Dalarna En satsning pa ö kat brukarinflytande i Dalarna En slutrapport med förslag från Brukarrevisionsprojektet Helén Olsson Nr: 2014:04 1 Högskolan Dalarna arbetsrapport nr 2014:04 ISBN: 978-91-8594-6-2 ISSN:

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Inledning. Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder lägesrapport 2008

Inledning. Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder lägesrapport 2008 2009-04-13 Dnr 72-1704/2002 1(18) Till Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer