Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr"

Transkript

1 Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr

2

3 Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser 5 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Detta dokument utgör specialfonden Awake Global Energy Fund s informationsbroschyr. Den har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11). Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Awake Global Energy Fund att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Värdepappersbolaget, Västra Hamnen Fondkommission AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonden ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier att en investering i Awake Global Energy Fund inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Awake Global Energy Fund kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Awake Global Energy Fund återfår hela det insatta kapitalet. Denna informationsbroschyr skall inte ses som en rekommendation om köp av andelar i Awake Global Energy Fund. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i Awake Global Energy Fund och de risker som är förknippade därmed.

4 Beskrivning av fonden Fondens namn är Awake Global Energy Fund ( Awake Energy eller Fonden ). Awake Energy är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder och riktar sig till allmänheten. Fonden förvaltas av Västra Hamnen Fondkommission AB ( Värdepappersbolaget ). Fondens målsättning är att på 2-3 års sikt uppnå en god kapitaltillväxt, som överträffar den genomsnittliga utvecklingen för den typ av bolag fonden investerat i, på den eller de berörda aktiemarknaderna. Uppgift om Fondens resultat och utveckling finns i Fondens årsberättelse och halvårsredogörelse. Därutöver offentliggörs Fondens resultat och utveckling på Värdepappersbolagets hemsida. Fondens förvaringsinstitut är Swedbank AB (publ) med organisationsnummer och säte i Stockholm. Förvaringsinstitutets rättsliga form är aktiebolag och dess huvudsakliga verksamhet bankrörelse. Värdepappersbolaget Allmänt Bolaget grundades 2005 och erhöll tillstånd att driva fondverksamhet den 24 februari Värdepappersbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen, som meddelade Värdepappersbolaget tillstånd att driva värdepappersrörelse den 18 december Bolaget har sitt säte i Malmö. Bolagets rättsliga form är aktiebolag och har ett aktiekapital om SEK. Värdepappersbolagets huvudägare är Mohammed Al Amoudi, som investerat betydande belopp i värdepappersbolagets fonder. Västra Hamnen Fondkommissions fria egna medel är delvis investerade i Värdepappersbolagets fonder. Även förvaltarna har en betydande andel av sina egna finansiella medel direkt eller indirekt investerade i fonderna. Värdepappersbolaget förvaltar även specialfonden Awake Swedish Bond Fund. Styrelse Värdepappersbolagets styrelse består av följande personer: Bengt Eckerwall. Ordförande Västra Hamnen Fondkommission AB. Har arbetat i olika ledande befattningar inom Tetra Pak koncernen, varav 6 år i koncernledningen, främst vid huvudkontoret i Schweiz men även i Japan. Efter en period som vvd och arbetande styrelseledamot i Sintercast AB har han arbetat med corporate finance och entreprenörsverksamhet inom ett brett spektra av branscher. Oscar Ahlgren. VD Västra Hamnen Fondkommission AB. Har tidigare arbetat med värdepappersrådgivning på Kaupthing Bank Sverige AB, Bankaktiebolaget JP Nordiska, Matteus Fondkommission AB och Nordea Bank AB både som specialist och i ledande befattning. Styrelseledamot i Midroc International AB, Allenex AB och EffRx Pharmaceuticals SA. Lennart Alvin. Tidigare Sveriges ambassadör i Kanada. Har även varit Sveriges ambassadör i Saudi-Arabien och Nederländerna, och har under sin karriär för Sveriges räkning haft förtroendeuppdrag i olika internationella organisationer. Styrelseledamot i Svenska Petroleum Exploration AB. Johan Kjell. Bedriver egen konsult- och investeringsverksamhet. Har lång erfarenhet från affärsutveckling och corporate finance och har bland annat varit Head of M&A på If Skadeförsäkring och projektledare på Alfred Berg Fondkommission. Styrelseordförande i C2 Vertical Saftey AB och Ordstark AB samt ledamot i Önskefoto AB och ett flertal familjeägda bolag. Roger Wikström. Har lång erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap. Med en bakgrund från fastighets- och entreprenadbranschen arbetar han sedan 1999 som styrelseledamot och koncernchef i den av Mohammed Al Amoudi ägda Midrocgruppen i Europa. Verkställande organisation Oscar Ahlgren, se ovan, är Värdepappersbolagets verkställande direktör. Per Lönn. Vice VD och ansvarig för affärsområde Kapitalförvaltning. Ansvarig förvaltare för Awake Global Energy Fund. Tidigare verksam inom Nordea Private Banking med ett övergripande ansvar för kvalificerad förmögenhetsförvaltning åt ett antal av Nordeas största privatkunder, företag och stiftelser. Arbetade därförinnan med värdepappershandel hos Nordbanken Aktier och Nordea Securities. Tobias Carlsson. Ansvarig för Corporate Finance på Värdepappersbolaget. Magisterexamen i Nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Uppdragsavtal Värdepappersbolaget har ingått ett uppdragsavtal med Mazars SET avseende uppgiften som Värdepappersbolagets internrevision samt Änglarum Finanskonsult genom Hans Boberg avseende uppgifterna som bolagets compliance officer och risk manager. Värdepappersbolaget har ingått uppdragsavtal med Swedbank avseende backofficetjänster. Bolaget har tecknat ett uppdragsavtal med tre privatpersoner som ingår i ett s.k. Advisory Board. Uppdraget inkluderar rådgivning och marknadsföring avseende Awake Global Energy Fund. 1 Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund

5 Revisor Till revisor har utsetts de auktoriserade revisorerna Willard Möller och Karin Löwhagen, Mazars SET. Fonden Investeringsfilosofi och riskprofil Fondens medel placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Med överlåtbara värdepapper avses aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier. Fondmedlen placeras globalt i marknadsnoterade företag med verksamhet inom energisektorn, främst olja och gas. Det kan vara företag med verksamhet inom prospektering, utvinning, vidareförädling, service, transport och distribution. Fonden har dessutom särskilt tillstånd att handla med råvaruderivat. Värdepappersbolaget får, såsom ett led i placeringsinriktningen, för fondernas räkning handla med såväl onoterade (OTC-derivat) som noterade derivatinstrument. Handeln kan syfta dels till att skydda värdet av fondernas tillgångar mot kursrisker eller innefatta kostnadsbesparande åtgärder i syfte att upprätthålla fondens placerinsginriktning, dels att höja fondernas avkastning och skapa så kallad hävstång. Bruttoexponeringen i derivatintrument får maximalt uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Användandet av derivat kan komma att höja risken i fonden. För att mäta fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Fondens inriktning på företag inom ett fåtal sektorer ökar risken i fonden. De branscher som fonden placerar i har historiskt varit konjunkturkänsliga samt förknippade med en relativt hög risk. Fondens tillgångar placeras globalt vilket minskar risken i fonden något. För den del av fondmedlen som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på fondens utlandsinnehav påverkas av kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlandsinnehav placeras. Fondens risk förväntas överstiga risknivån i svensk aktiemarknad. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år. Fonden eftersträvar att på årsbasis ha en volatilitet i intervallet 20 till 35 procent. Volatilitet är ett statistiskt mått som beskriver spridning i en datamängd. En hög volatilitet innebär stora variationer och därmed hög risk och en låg volatilitet innebär små variationer och därmed låg risk. Fondens avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt LIF. Awake Energy avviker i nyss nämnt hänseende enligt följande: Med undantag från 5 kap. 6 första stycket sista ledet och andra stycket punkten 3 LIF, får fonden inneha överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument utgivna av samma emittent till ett belopp om maximalt 10 procent av fondens värde. Fonden har dock rätt att avseende högst två emittenter ha ett innehav om maximalt 20 procent av fondens värde. Fonden har särskilt tillstånd enligt 6 kap. 2 andra stycket LIF och får handla med derivatinstrument som har annan underliggande tillgång än sådan av finansiell karaktär. De underliggande tillgångar som åsyftas är uteslutande olja och gas. Särskild placeringsinriktning Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden kan investera i derivat där den underliggande tillgången utgörs av överlåtbara värdepapper, finansiella index och utländska valutor. Fonden medel får även placeras i derivatinstrument som (i enlighet med 5 kap. 12 LIF) handlas direkt mellan parter, s.k. OTC-derivat. Fonden får endast placera i kontantavräknade råvaruderivat vilka aldrig medför vare sig leverans eller mottagande av underliggande råvara. Riskhantering Värdepappersbolagets förvaltare och risk manager tillämpar etablerade rutiner och system för att mäta, analysera och korrigera risk i såväl enskilda positioner som i Fondens sammantagna portfölj. Riskkontrollen bedrivs organisatoriskt fristående från förvaltningen. Värdepappersbolaget har uppdragit Mazars SET uppgiften att utföra Värdepappersbolagets internrevision. Denna funktion har bl.a. till uppgift att granska och utvärdera Värdepappersbolagets riskhantering och riskhanteringssystem. Utdelningspolitik Fonden skall för varje räkenskapsår lämna utdelning i den omfattning som Värdepappersbolaget beslutar i syfte att överföra beskattningen av fondens avkastning på andelsägarna, varigenom det skall eftersträvas att avkastningen inte skall bli beskattad i två led. Beslut om utdelning fattas av Värdepappersbolagets styrelse. Fondens utdelningsbara belopp skall i förekommande fall beräknas genom sammanläggning av fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret, i den mån detta är ett för fonden beskattningsbart resultat, ett belopp motsvarande Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr 2

6 den skattemässiga schablonintäkten, och resterande del av utdelningsbart belopp från tidigare räkenskapsår. Utdelning tillkommer andelsägare som på av Värdepappersbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel i andelsägarregistret. Utdelning skall i förekommande fall ske under april månad efter räkenskapsårets utgång. Utdelning återinvesteras kostnadsfritt i fonden efter avdrag för den skatt som enligt lag skall innehållas på utdelning till fondandelsägaren. Fondandelsägare kan dock, efter begäran till Värdepappersbolaget senast den 15 mars året efter räkenskapsårets utgång, erhålla utdelningen kontant till anmält bankkonto, efter avdrag för skatt. Värdepappersbolaget kan också besluta att ur fonden dela ut kapital (som inte återinvesteras) i syfte att nå en optimal förvaltningsvolym. Försäljning och inlösen av fondandelar Fondandelar försäljes och inlöses av värdepappersbolaget varje bankdag. Teckning sker till den kurs som gäller den första bankdag som inträder dagen efter begäran om teckning inkommit samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda, teckningsdagen. Begäran om teckning samt likvid måste vara värdepappersbolaget tillhanda senast kl dagen före teckningsdagen för att teckning ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag. Anmälan om teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av Värdepappersbolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Minsta belopp vid teckning är kr. Påföljande insättning kan ske med valfritt belopp. Inlösen sker till den kurs som gäller den första bankdag som inträder dagen efter begäran om inlösen kommer värdepappersbolaget tillhanda, inlösendagen. Begäran om inlösen måste vara värdepappersbolaget tillhanda senast kl dagen före inlösendagen för att inlösen ska kunna ske på inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag. Begäran om inlösen skall ske på en särskild blankett som tillhandahålls av Värdepappersbolaget. Andelsägare ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Begäran om inlösen får återkallas endast om Värdepappersbolaget medger det, dock alltid i enlighet med fondandelsägarnas likabehandlingsprincip. Inlösenpriset kan inte limiteras. Fondandel skall inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Värdepappersbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Nyteckning respektive inlösen av fondandel sker till ett fondandelsvärde (kurs) som inte är känt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens begäran om nyteckning eller inlösen. Andelsägarregister Värdepappersbolaget skall föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden. Avgifter och ersättning till värdepappersbolaget Kostnader för köp- och försäljning av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument belastas fonden. Dessa kostnader kan utgöras av sedvanligt courtage, registreringskostnader och transaktionskostnader. Av fondens medel skall därutöver ersättning betalas till Värdepappersbolaget för dess förvaltning av fonden, tillsynsavgiften till Finansinspektionen och kostnader för revision. Ersättningen till Värdepappersbolaget omfattar även Värdepappersbolagets kostnader för ersättning till förvaringsinstitutet för dess verksamhet som förvaringsinstitut. Ersättning till Värdepappersbolaget utgår med en fast ersättning om 1,8 procent av fondförmögenheten per år, vilket också är den högsta årliga ersättningen som kan utgå till Värdepappersbolaget. Den fasta ersättningen omfattar ersättning för Värdepappersbolagets förvaltning av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av fondens tillgångar, avgifter till Finansinspektionen och ersättning till revisorer. Ersättningen beräknas dagligen och erläggs den sista bankdagen i varje månad från fonden till Värdepappersbolaget. Skadestånd För det fall skada tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder ( LIF ) eller fondens fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap. 21 LIF. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på omständigheter utanför fondbolagets eller förvaringsinstitutets kontroll, t ex extraordinära händelser såsom strejk eller krigshändelse. Indirekt skada som uppkommer i andra fall ska endast ersättas om grov vårdslöshet förelegat eller för andra skador om inte fondbolaget eller förvaringsinstitutet har varit normalt aktsamt. Detta finns mer utförligt beskrivet i fondbestämmelserna under 17. Ändring av fondbestämmelser Värdepappersbolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper såsom t.ex. fondens placeringsinriktning, 3 Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund

7 avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos värdepappersbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Ändring skall träda i kraft i samband med tillkännagivandet eller vid den senare tidpunkt som angivits i tillkännagivandet. Ändring skall vara gällande mot samtliga andelsägare. Skatteregler Inledning I detta avsnitt lämnas en sammanfattning och allmän beskrivning av de regler som gäller för beskattning av investeringsfonder och andelsägare. Redogörelsen tar endast sikte på fysiska personer som är skattemässigt bosatta i Sverige. Mot bakgrund av framställningens allmänna karaktär bör varje investerare som är osäkra på eventuella skattekonsekvenser rådfråga skatterådgivare, då en fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Fondens beskattning En specialfond beskattas som en traditionell värdepappersfond. En värdepappersfond är skattskyldig till statlig inkomstskatt efter en skattesats om 30 procent. Vid beräkning av det skattepliktiga resultatet bortses från kapitalvinster och kapitalförluster på delägarrätter. I stället skall fonden ta upp en schablonintäkt motsvarande 1,5 procent av värdet vid beskattningsårets ingång på sådana delägarrätter. Kapitalvinster respektive kapitalförluster på andra instrument än delägarrätter, exempelvis obligationer, beaktas dock fullt ut vid beskattningen. Vidare beskattas fonden för mottagen utdelning och ränteintäkter. Avdrag medges för räntekostnader, förvaltningskostnader m.m. liksom för beslutad utdelning för beskattningsåret. är den avdragsgill till 30 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital hos andelsägaren reduceras skatten på förvärvsinkomst och fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott upp till kr och med 21 procent av underskott överstigande detta belopp. Underskott kan inte sparas till senare år. Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet Om Värdepappersbolaget förlorat Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller vill upphöra med förvaltningen av Fonden, skall förvaltningen av denna tillfälligt övertas av förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet får sedan överlåta förvaltningen av Fonden till ett annat bolag som har tillstånd att driva fondverksamhet. I annat fall skall Fonden upplösas genom att tillgångarna i Fonden säljs och nettobehållningen skiftas ut till fondandelsägarna. Kungörelse om övertagandet och i förekommande fall om överlåtelsen skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgänglig hos Värdepappersbolaget och förvaringsinstitutet. Fondandelsägarnas beskattning Utdelning på andel i specialfond är skattepliktig i inkomstslaget kapital och beskattas efter en skattesats om 30 procent. Preliminärskatt innehålls med 30 procent av utdelningen. Inlösen av andelar behandlas som avyttring och beskattas i inkomstslaget kapital. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsintäkten, inlösenpriset, efter kostnader och det genomsnittliga anskaffningsvärdet på andelar av samma slag och sort beräknad på grundval av faktiska anskaffningskostnader och med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Uppkommer kapitalvinst är den skattepliktig fullt ut med en skattesats om 30 procent. Uppkommer förlust Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr 4

8 Historisk avkastning Nedan visas den historiska avkastning för fonden de senaste fem eller tio åren. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor med utdelningar i återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade den 1 november % 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 65,9% Awake Global Energy Fund 19,0% -9,5% -31,3% -52,4% Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund

9 Fondbestämmelser 1 FONDEN Fondens namn är Awake Global Energy Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder ( LIF ). Fonden vänder sig till allmänheten. Fonden är ingen juridisk person och kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas. En investeringsfond bildas genom kapitaltillskott från allmänheten. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Det bolag som förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden. 2 VÄRDEPAPPERSBOLAGET Fonden förvaltas av Västra Hamnen Fondkommission AB, organisationsnummer , nedan kallat Värdepappersbolaget. 3 FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER Fondens tillgångar förvaras av Swedbank AB (publ.) som förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutets uppgift är att verkställa de beslut av Värdepappersbolaget som avser fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LIF och dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt se till att försäljning och inlösen av andelar sker i enlighet med bestämmelserna i LIF och fondbestämmelserna, fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LIF och fondbestämmelserna, tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet tillhanda, och att medlen i fonden används enligt bestämmelserna i LIF och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Värdepappersbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas intresse. 4 FONDENS KARAKTÄR Fonden investerar globalt i marknadsnoterade företag med verksamhet inom energisektorn, främst olja och gas. Det kan vara företag med verksamhet inom prospektering, utvinning, vidareförädling, service, transport och distribution. Fonden har dessutom särskilt tillstånd att handla med råvaruderivat. Fondens målsättning är att på 2-3 års sikt uppnå en god kapitaltillväxt, som överträffar den genomsnittliga utvecklingen för den typ av bolag fonden investerat i, på den eller de berörda aktiemarknaderna. 5 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Fondens medel placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Placeringen av fondens medel koncentreras till en bransch, energisektorn, vilket ökar risken i fonden. Fondens risk förväntas överstiga risknivån i svensk aktiemarknad. Fonden eftersträvar att på årsbasis ha en volatilitet i intervallet 20 till 35 procent. Volatilitet är ett statistiskt mått som beskriver spridning i en datamängd. En hög volatilitet innebär stora variationer och därmed hög risk och en låg volatilitet innebär små variationer och därmed låg risk. Fondens avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt LIF. Awake Global Energy Fund avviker i nyss nämnt hänseende enligt följande: Med undantag från 5 kap. 6 första stycket sista ledet och andra stycket punkten 3 LIF, får fonden inneha överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument utgivna av samma emittent till ett belopp om maximalt 10 procent av fondens värde. Fonden har dock rätt att avseende högst två emittenter ha ett innehav om maximalt 20 procent av fondens värde. Fonden har särskilt tillstånd enligt 6 kap. 2 andra stycket LIF och får handla med derivatinstrument som har annan underliggande tillgång än sådan av finansiell karaktär. De underliggande tillgångar som åsyftas är uteslutande olja och gas. 6 SÄRSKILT OM VILKA MARKNADER SOM FONDENS MEDEL FÅR PLACERAS PÅ Fonden får handla med finansiella instrument som är upptagna till handel på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt sådana finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden kan, utöver de derivat som åsyftas i fondbestämmelserna 5 sista stycket, investera i derivat där den underliggande tillgången utgörs av överlåtbara värdepapper, finansiella index och utländska valutor. Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LIF Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr 6

10 Fonden medel får även placeras i derivatinstrument som (i enlighet med 5 kap. 12 LIF) handlas direkt mellan parter, s.k. OTC-derivat. Fonden får placera i råvaruderivat om instrumenten är föremål för handel på någon finansiell marknad och inte medför en skyldighet att leverera eller ta emot den underliggande tillgången. 8 GRUNDERNA FÖR VÄRDERING AV FONDEN, FONDENS TILL- GÅNGAR OCH BERÄKNING AV FONDANDELARNAS VÄRDE Fondens värde utgörs av fondens tillgångar (överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) efter avdrag för fondens skulder (upplupen ersättning enligt 11, skatter och övriga skulder samt kostnader för köp och försäljning av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument). Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Marknadsvärdering av fondandelar skall baseras på rapporterade värden från respektive fondförvaltare per det rapporteringstillfälle som ligger närmast i tiden från det datum då fondens värde fastställs. Om Värdepappersbolaget bedömer sådant värde som missvisande skall Värdepappersbolaget uppskatta värdet på objektiva grunder. Exempel på sådan objektiv grund är att använda det senaste erhållna resultatestimatet från fondförvaltaren avseende aktuell värderingsperiod och applicera det på den senaste erhållna rapporterade kursen. Finansiella instrument och andra tillgångar som inte har några noterade marknadsvärden skall värderas av Värdepappersbolaget på objektiv grund enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns eller av Värdepappersbolaget inte bedöms som tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom exempelvis erhållande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell onoterad tillgång med oberoende part. Beträffande OTC-derivat kommer de att vara föremål för en daglig, tillförlitlig och kontrollerbar värdering utifrån Black & Scholes eller likvärdig beräkningsmodell. De kan vid varje tidpunkt på Värdepappersbolagets begäran säljas, lösas in eller avslutas genom en utjämnande transaktion till ett rimligt pris. Värdet av en fondandel är fondens värde enligt ovan delat med antalet utestående fondandelar. 9 FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Fondandelar försäljes och inlöses av värdepappersbolaget varje bankdag. Teckning sker till den kurs som gäller den första bankdag som inträder dagen efter begäran om teckning inkommit samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda, teckningsdagen. Begäran om teckning samt likvid måste vara värdepappersbolaget tillhanda senast kl dagen före teckningsdagen för att teckning ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag. Anmälan om teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av Värdepappersbolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Minsta belopp vid teckning är kr. Påföljande insättning kan ske med valfritt belopp. Inlösen sker till den kurs som gäller den första bankdag som inträder dagen efter begäran om inlösen kommer värdepappersbolaget tillhanda, inlösendagen. Begäran om inlösen måste vara värdepappersbolaget tillhanda senast kl dagen före inlösendagen för att inlösen ska kunna ske på inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag. Begäran om inlösen skall ske på en särskild blankett som tillhandahålls av Värdepappersbolaget. Andelsägare ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Begäran om inlösen får återkallas endast om Värdepappersbolaget medger det, dock alltid i enlighet med fondandelsägarnas likabehandlingsprincip. Inlösenpriset kan inte limiteras. Fondandel skall inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Värdepappersbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Nyteckning respektive inlösen av fondandel sker till ett fondandelsvärde (kurs) som inte är känt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens begäran om nyteckning eller inlösen. Fondandelsvärdet offentliggörs varje bankdag på Värdepappersbolagets hemsida. Värdepappersbolaget skall föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden. 10 EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN Fonden kan komma att stängas för nyteckning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 7 Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund

11 11 AVGIFTER OCH ERSÄTTNING Ersättning till Värdepappersbolaget utgår med en fast ersättning om högst 1,8 procent av fondförmögenheten per år. Ersättningen omfattar ersättning för Värdepappersbolagets förvaltning av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av fondens tillgångar, avgifter till Finansinspektionen och ersättning till revisorer. Ersättningen beräknas dagligen och erläggs den sista bankdagen i varje månad från fonden till värdepappersbolaget. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt av fonden. 12 UTDELNING Fonden skall för varje räkenskapsår lämna utdelning i den omfattning som Värdepappersbolaget beslutar i syfte att överföra beskattningen av fondens avkastning på andelsägarna, varigenom det skall eftersträvas att avkastningen inte skall bli beskattad i två led. Beslut om utdelning fattas av Värdepappersbolagets styrelse. Fondens maximalt utdelningsbara belopp skall i förekommande fall beräknas genom sammanläggning av fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret, i den mån detta är ett för fonden beskattningsbart resultat, ett belopp motsvarande den skattemässiga schablonintäkten, och resterande del av utdelningsbart belopp från tidigare räkenskapsår. Utdelning tillkommer andelsägare som på av Värdepappersbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel i andelsägarregistret. Utdelning skall i förekommande fall ske under april månad efter räkenskapsårets utgång. Utdelning återinvesteras kostnadsfritt i fonden efter avdrag för den skatt som enligt lag skall innehållas på utdelning till fondandelsägaren. Fondandelsägare kan dock, efter begäran till Värdepappersbolaget senast den 15 mars året efter räkenskapsårets utgång, erhålla utdelningen kontant till anmält bankkonto, efter avdrag för skatt. Värdepappersbolaget kan också besluta att ur fonden dela ut kapital (som inte återinvesteras) i syfte att nå en optimal förvaltningsvolym. 13 FONDENS RÄKENSKAPSÅR Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 OFFENTLIGGÖRANDE AV ÅRSBERÄTTELSE OCH HALVÅRSRE- DOGÖRELSE, M.M. Värdepappersbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Dessa skall hållas tillgängliga hos Värdepappersbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra respektive två månader efter årsskifte och halvårsskifte. Årsberättelse och halvårsredogörelse kommer att tillställas de andelsägare som inte avsagt sig detta. 15 ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSER Beslutar Värdepappersbolaget om ändring av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Om Finansinspektionen godkänner ändring skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Värdepappersbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. Ändring skall träda i kraft i samband med tillkännagivandet eller vid den senare tidpunkt som angivits i tillkännagivandet. Ändring skall vara gällande mot samtliga andelsägare. 16 PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE AV FONDANDELAR Vid pantsättning av fondandel som ej är förvaltarregistrerad skall pantsättaren och/eller panthavaren skriftligen underrätta Värdepappersbolaget härom. Av underrättelsen skall framgå Vem som är panthavare Antal fondandelar som omfattas av pantsättningen Eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning Värdepappersbolaget skall skriftligen underrätta fondandelsägare om att pantsättning registrerats i fondandelsägarregistret. Vid pantsättning av förvaltarregistrerad fondandel skall motsvarande underrättelse istället tillställas förvaltaren. Pantsättningen gäller till dess att panthavaren skriftligen underrättat Värdepappersbolaget att pantsättningen upphört samt att Värdepappersbolaget gjort avregistrering i fondandelsregistret. För administration av registrering av pantsättning har Värdepappersbolaget rätt att ta ut en avgift av andelsägaren om högst 500 kronor. Önskemål om överlåtelse av fondandel skall skriftligen anmälas till Värdepappersbolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse skall ange överlåtare och till vem som andelarna överlåtes, dennes personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, vp-konto alternativt depåbank och depånummer, bankkonto samt syftet med överlåtelsen. Överlåtelse av andel erfordrar att Värdepappersbolaget medger överlåtelsen. Sådant medgivande lämnas av Värdepappersbolaget endast om överlåtelsen sker för att genomföra bodelning av giftorättsgods, avser gåva till make/maka eller egna barn eller avser överlåtelser mellan olika juridiska personer inom samma koncern. Överlåtelsen godkänns dock endast om förvärvaren övertar överlåtarens anskaffningsvärde på fondandel. 17 ANSVARSFRISKRIVNING Värdepappersbolaget och/eller förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr 8

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning 3 Beskrivning av fonden 4 Fondbolaget 4 Investeringsfilosofi och riskprofil 6 Investeringsrestriktioner 6 Riskhantering

Läs mer

Origin Market Neutral U.S. Equity

Origin Market Neutral U.S. Equity Origin Market Neutral U.S. Equity Sammanfattning Fondens namn Origin market neutral U.S. Equity (nedan kallad fonden ) Juridisk form Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil INFORMATIONSBROSCHYR Lancelot Avalon ( Fonden ) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management A ( Bolaget )B,

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Fondbestämmelser QQM Equity Hedge 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 I Europa finns hundratals bolag med internationell verksamhet som är vinstbringande och har en positiv aktietrend, även i de länder som har en ansträngd

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK HolbergFonder INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014 Holberg Kredit SEK Informationsbroschyr för fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr PSG Small Cap Informationsbroschyr 19 augusti 2015 Informationsbroschyr Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Skandia Tillväxtmarknadsfond är en aktiefond som placerar globalt

Läs mer