Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Dag Måndagen den 19 maj 2014 Tid Kl Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Dag Måndagen den 19 maj 2014 Tid Kl. 15.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge"

Transkript

1 1 Utskicksdatum (3) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Dag Måndagen den 19 maj 2014 Tid Kl Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge Ordförande Mats Gerdau Nämndsekreterare Görel Petersson Gruppmöte Kl Orminge M, FP, C, KD Gruppmöte Kl Kummelberget S, MP, V Föredragningslista Nr Ärende Noteringar 1. Val av justeringsman 2. Anmälningar 3. Delegationsbeslut, anmälan Förslag till kommunfullmäktige 4. Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset KFKS 2014/ , KSAU Sammanträdesdagar 2015 KFKS 2014/ , KSAU Kommunalt bostadsbolag inför byggandet av Nacka stad Motion den 3 februari 2014 av Rolf Wasteson och Agneta Johansson (V) KFKS 2014/91-229, KSAU Jämställd och miljövänlig snöröjning och halkbekämpning Motion den 17 juni 2013 av Camilla Carlberg och Lars Örback (V) KFKS 2013/ , KSAU Elnät för framtidens elbilar Motion den 16 december 2013 av Sydney Holm (MP) KFKS 2013/ , KSAU 60 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 2 (3) Nr Ärende Noteringar 9. Stadsutveckling och Aalborgdeklarationen Motion den 20 april 2006 av Tuija Meisaari- Polsa (S) KFKS 2006/457, KSAU 61 Egna beslutsärenden 10. Exploatörerna medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana KFKS 2014/ , KSSU Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (område C), Boo Upphävande av förordnande enligt 113 byggnadslagen KFKS 2010/64-214, KSSU Försäljning av fastigheten Lännersta 1:255, Lännersta gårdsväg KFKS 2014/ , KSSU Upplåtelse av mark till tekniska nämnden för återvinningscentral inom fastigheten Älta 10:51, Ältabergs verksamhetsområde, DP 480 KFKS 2014/ , KSSU Delrapportering - strategi för långsiktigt hållbar lokalförsörjning KFKS 2013/ , KSSU Enklare snabbcykelbana mellan Nacka Forum och Sickla KFKS 2014/ , bordlagt KSSU Samlad verksamhetsberättelse kommunstyrelsens brottsförebyggande råd och lokala trygg- och säkerhetsråd 2013 KFKS 2014/ , KSAU Månadsbokslut mars 2014 KFKS 2013/ , KSAU Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos KFKS 2014/ , KSAU Prissättning av gemensamma administrativa stödtjänster KFKS 2013/ , KSAU Fastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2014 KFKS 2013/ , KSAU 50

3 3 3 (3) Nr Ärende Noteringar 21. Kartläggning av lokaler för musik- och kulturskoleverksamhet i Boo Redovisning från kulturnämnden KFKS 2014/ , KUN 76, KSAU SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten Yttrande till regeringen KFKS 2014/ , KSAU SLs trafikförändringar Yttrande till SL KFKS 2014/139, KSAU Lokala miljömål Yttrande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden KFKS 2014/ , KSAU Ny webblösning för extern och intern kommunikation KFKS 2013/ , KSAU Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot (C) i det lokala rådet Trygg och Säker i Älta från Elin Hernstedt samt val av ny ledamot för tiden intill utgången av Övriga frågor

4 93 Anmälningar Beslut 1\nmälningarna noteras till protokollet. 29 april (36) \ Ordförandes sig natur Justerandes signatur skrivelser Skrivelse från fastighetsägare på Älgö KFKS 2014/ Skrivelse ang Sicklaön 37:46 KFKS 1996/ Skrivelsc från Värmdö kommun ang Slussens ombyggnad - - tma mgar KSSU Ärende Handlingar i ärendet NACKA KOH H U N Utdragsbestyrkande Svar frtm planenheten Atgärd/ansvar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens stadsutyccklingsutskott

5 NACKA K U N 44 Beslut 6 maj 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar anmälningarna till protokollet. Övrigt - - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko mmunstyrelsens arbetsutskott 6 {43) 5 Anmälningar Cirkulär 14:15 Cirkulär 14:16 Handlingar i ärendet Dagordning Information, förslag ny valberedning Protokoll Bolagsordning och ägardirektiv Bolagsordning, bilaga Granskning av bolagsordning, SKL Kallelse och handlingar Kallelse årsstämma N ominering av styrelsen N ominering av lekmannarevisorer Arsredovisning och koncernredovisning 2013 Revisionsberättelse l.jpphandling av revisorstjänster Särskild valberedning Förslag styrelsearvoden An ""Ini Ärende Atgärd/ansvar Cirkulär, SKL A B Vårljus Styrelseprotokoll Nacka stadshus AB J ohanna Magnusson Styrelseprotokoll N ysätra Fastighets AB Johanna ivlagrmsson Lekmannarevisorernas rapport Nacka Enet:_gi 2013 J ohanna l\:fagnusson Revisionsrapport Nacka Energi 2013 J ohanna Magt'lusson Revisionsrapport och årsredovisning Saltsjö Pir AB J ohanna M~usson Ordforandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande ma ng ar KSAU

6 6 6 maj (43) NACKA KO H H U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Överenskommelse om samverkan mellan parter, polisen, Värmdö, Tvresö och Nacka kommun Bilaga till överenskommelsen Remiss - Översyn av :Mälarrådets utskott Trå Fisksätra/Saltsjöbaden , Minnesanteckningar Brå och alla Trå , Minnesanteckningar Brå , Minnesanteckningar Fisksätra Folkets Hus revisionsberättelse Södertörns Brandförsvarsförbund, sammanträdesprotokoll Södertö.rns Brandförsvarsförbund, justering Föreningsrådet i Älta, årsmötesprotokoll Föreningsrådet i Älta, verksamhetsberättesle 2013 Samordnings- och utvecklingsenheten, svar senast Ingrid Greger Ingrid Greger Ingrid Greger Ordforandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 15 Anmälningar l 6 maj (14) 7 Ordforandes signatur Justerandes signatur ~ Beslut Det fanns inga anmälningar på mötet. NACKA KO H HUN Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

8 8 8 april (25) NACKA KOM M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 78 Dn r KFKS Delegationsbeslut Beslut Delegationsbesluten noteras till protokollet. Handlingar i ärendet De legat ionsbeslut, anmäln ingar KSSU Ärende Beslutsfattare Delegationsbeslut exploatering, sep lista Ulf Crichton, mark- och exploateringschef Delegationsbeslut, stadsdirektören, sep lista Lena Dahlstedt, stadsdirektör Delegationsbeslut mark- och exploateringschefen Datum Nr Typ av beslut stadsbyggnadsprojekt Fastighet/ -er Förvärv av fastigheten 9527 Rösunda 2:40 Rösunda 2:40 Delegationsbeslut stadsdirektören Datum Typ av beslut J uridiska enheten Saken Fullmakt T KFKS 2013/ Svaromål Fullmakt KFKS 2013/ Överklagande Fullmakt mål Ä KFKS 2013/ Yttrande Ordförandes signatur Justerandes sig.natur Utdragsbestyrkande

9 NACKA KO H H U N 94 Beslut Dl 45:9 entreprenad gångbana och V1\... l \ Gerda u 29 april {36) 9 Fullmakt P överklagande Stadsdirektören Lena Dahlstedt ö,rcrklagande av Lantmäteriets beslut Kommunstyrelsens ordförande Mats att avsh\ Nacka kommuns begäran Gerda u om anteckning av uppsägning av tomträtt i fastigheten Nacka Sicklaön 13:83 Delegationsbeslut Delegationsbesluten noteras till protokollet. Ärende Beslutsfattare O rdförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande \ ( \ Datum Nr Typ av beslut stadsbyggnadsprojekt J ~as tighet/ - er Servitutsavtal för Algö 9528 i\lgö 45: ö, erenskommclse om 9528 Algö 31:5 fastighetsreglering 'l 'illdclningsbeslu t 9217 J,okomobilvägen Fullinakter gällande Bergs oljehamn Kommunstyrelsens ordförande Mats Delegationsbeslut mark- och exploatering, sep lista Handlingar i ärendet es ut, anma mngar KSSU e egat1ons b l "l. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstrrclscns stadsutvecklingsutskott

10 NACKA KO 1111 U N 45 Beslut Handlingar i ärendet 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott a (43) 10 Hans Peters deltagande i Mälartinget Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Sidney Holms deltagande i Mälartinget Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Delegationsbeslut D l b l KSAU Ärende Beslutsfattare Ordforandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande e egauons es ut, - - Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet.

11 16 Delegationsbeslut Beslut 6 maj 2014 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet 11 6 (14) ~ Ordforandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande D l b l KSVU e egauons es ut - - Aren de Beslutsfattare Förändring av beslutsattestanter inom Einar Fransson, produktionsdirektör Produktionsområde Välfärd skola Välfårds skola / Gunilla Schött, tf Beslut produktionsdirektör Välfårds skola Beslut Beslut Beslut Beslut Beslut Förändring av beslutsattestanter inom.anette Böe, produktionsdirektör Välfård Produktionsområde Välfärd samhällssettice samhällsservice Handlingar i ärendet NACKA KO M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

12 NACKA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KO HH UN Kommunstyrelsens arbetsutskott 51 KFKS 20 14/ Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. 16 (43) Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande f \ ( Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med tillägget att föreskriften förtydligas med att taxan inte gäller för kommunens styrelser, nämnder och enheter i stadshuset, att föreningar, ideella organisationer, anordnare av kommunalt finansierad verksamhet eller andra aktörer har möjlighet att hyra sammanträdeslokaler i Nacka stadshus, samt att kommunens styrelser, nämnder och enheter i stadshuset har företräde till lokalerna. Yrkanden Majvie Swärd (S) yrkade för Socialdemokraterna, med instämmande av Rolf Wasteson (V), att alla föreningar verksamma i Nacka får disponera lokalerna i stadshuset avgiftsfritt. Handlingar i ärendet stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2014 Föreskrift: Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Ärende I stadshuset flons cirka 75 mötesrum. De används främst av nämnderna och enheterna i stadshuset. Hyran för mötesrummen tas ut via den hyra som tas ut per anställd i stadshuset. Anordnare av kommunalt finansierade verksamhet hyr ibland lokalerna. Idag finns ingen taxa för att ta ut hyra. stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag som harmonierar med de taxor som finns för andra lokaler i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att den föreslagna föreskriften förtydligas med att taxan inte gäller för kommunens styrelser, nämnder och enheter i stadshuset, att föreningar, ideella organisationer, anordnare av kommunalt finansierad verksamhet eller andra aktörer har möjlighet att hyra sammanträdeslokaler i Nacka stadshus, samt att kommunens styrelser, nämnder och enheter i stadshuset har företräde till lokalerna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfulhnäktige att anta föreslagen taxa för uthyrning av lokaler i Nacka stadshus. 6 maj

13 NACKA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KO H H U N Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsgång Med avslag på Majvie Swärds yrkande beslutade arbetsutskottet i enlighet med!\fats Gerclaus yrkande. Reservationer Majvie Swärd (S) reserverade sig mot beslutet. 17 (43) Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande ~fl ( \. ' "Vi anser att det är väldigt viktigt att det finns god tillgång på lokaler i de olika kommundelarna för föreningar som bedriver verksamhet i Nacka. Vårt mål är att lokalerna dessa lokaler ska vara avgiftsfria." Majvie Swärd (S) lät för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp anteckna följande. "Föreningslivct i Nacka är en något förbisedd kraft. För att det ska blotruna och utvecklas krävs låga, och i vissa fall inga kostnader för hyror i stadshuset och andra kommunala lokaler." Protokollsanteckningar Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande. 6 maj

14 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/ (2) Kommunstyrelsen Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för uthyrning av lokaler i Nacka stadshus. Sammanfattning I stadshuset finns cirka 75 mötesrum. De används främst av nämnderna och enheterna i stadshuset. Hyran för mötesrummen tas ut via den hyra som tas ut per anställd i stadshuset. Anordnare av kommunalt finansierade verksamhet hyra ibland lokalerna. Idag finns ingen taxa för att ta ut hyra. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag som harmonierar med de taxor som finns för andra lokaler i kommunen. Ärendet I stadshuset finns cirka 75 mötesrum av varierande storlek. Dessa är har en central funktion i den flexibla kontorslösning som finns i stadshuset där man inte har egna arbetsrum, och där alla arbetsplatser är allas. Mötesrummen behövs för olika typer av möten, och kostnaden för mötesrummen tas ut i den hyra som betalas per medarbetare i stadshuset. Från tid till annan önskar kommunalt finansierade verksamheter, främst kommunala men även privata, och föreningar använda lokalerna i stadshuset. Av dessa bör en hyra tas ut dels för att täcke kostnader kopplat till uthyrningen, dels för att kommunen tar ut hyror när man hyr andra lokaler i kommunen. Noteras ska att nämnder och medarbetare i stadshuset har företräde till att boka och använda lokalerna. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset. De ligger i linje med avgiftsnivåer som fritidsnämnden fastställer taxa för. Även sättet att gruppera in föreningar och andra aktörer i olika avgiftsgrupper överensstämmer med de fritidsnämndens grupper. Kommunen kan inte tillämpa modeller för taxor i kommunala lokaler. Stadsledningskontorets förslag framgår av bilagan. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

15 15 2 (2) Att taxorna för uthyrning av lokaler i stadshuset inte fastställs av fritidsnämnden, beror på att fritidsnämnden reglemente inte omfattar lokalerna i stadshuset. Ekonomiska konsekvenser Intäkterna tillfaller kommunstyrelsen för att täcka kostnader kopplade till uthyrningen. Bilagor Föreskrift: Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Mats Bohman Administrativ direktör Stadsledningskontoret

16 16 FÖRESKRIFT Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Dokumentets syfte Beskriva taxor som tas ut vid uthyrning av lokaler i stadshuset. Dokumentet gäller för Föreningar, företag och anordnare av kommunalt finansierad verksamhet samt medborgare. Taxan gäller inte för kommunens styrelser och nämnder samt enheter i stadshuset. Föreningar, ideella organisationer, anordnare av kommunalt finansierad verksamhet eller andra aktörer har möjlighet att hyra sammanträdeslokaler i Nacka stadshus. Hyran beror på vilken grupp som den som hyr tillhör. Kommunens styrelser och nämnder samt enheter i stadshuset har företräde till lokalerna. Grupp 1 avser ideella föreningar som tar emot kommunala bidrag från Nacka kommun för barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 4 20 år för verksamheter som vänder sig till åldersgruppen4 20 år. Grupp 2avserideella föreningar som tar emot kommunala bidrag från Nacka kommun för barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 4 20 år för verksamheter som vänder sig till deltagare som är 21 år och äldre. Grupp 3 avserövriga ideella föreningar som har verksamhet i Nacka, företag som har verksamhet i Nacka, anordnare av kommunalt finanseriad verksamhet, invånare i Nacka kommun samt föreningar i grupp ett och två då de har kommersiell verksamhet eller arrangemang med entréavgift. Grupp 4 avser föreningar som bedriver större delen av sin verksamhet i annan kommun än Nacka kommun, företag som inte har verksamhet i Nacka kommun eller privatpersoner som inte är folkbokförda i Nacka kommun. Priser gäller per timme och avgiftsgrupp. Lokal Grupp 1 Grupp2 Grupp 3 Grupp 4 Nackasalen 100kr 150 kr 300 kr 450 kr Matsalen i Nacka 60kr 120kr 200kr 350 kr stadshus Sammanträdesrum 60 kr 100kr 200kr 350 kr för 20 personer eller fler Sammanträdesrum för 19 personer eller färre 30 kr 50 kr 100kr 250 kr För möten som äger rum på vardagar efter kontorstid samt helger tillkommer en kostnad på 750 kronor per timme. Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig processägare KFKS 2014 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Administrativa direktören POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

17 Nacka kommun 17 Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset 2 (2)

18 NACKA KO H H U N 53 Sammanträdesdagar Beslut Ärende Förkortningsförklaring i. / \,J\ 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott KFKS 20 14/ (43) 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. Förslaget bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 13 dagar före kommunstyrelsens sammanträden och dessa sammanträden tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträden. Justeringar har gjorts för lov / helgdagar. Förslaget samspelar med det förslag som stadsledningskontoret kommer att lägga fram till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och lägger fram för dess verksamhetsutskott och arbetsutskott samtidigt. Förslagen för samtliga dessa redovisas för att underlätta bedömning av förslagen sammantaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för Som tidigare år är det så att om inte kommunfullmäktiges behandling av tertialbokslut 1 ska kunna ske först efter midsommar, kan handlingar till bokslutet inte skickas ut i tid inför behandling i arbetsutskottet. I arbetsutskottet ges därför även fortsättnings,'is en muntlig information om vad bokslutet kommer att visa. Anledningen är att tiden mellan när "bryt'' i bokföringen kan ske och när det är möjligt att ha ett bearbetat material på plats, är för kort i förhållande till när beredningen av ärendet måste inledas. Ä ven tertialbokslut två måste föredras muntligt i arbetsutskottet. Här är skälet att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska ta ställning till skattesats i oktober månad. Det hinns inte med om hela KSSC = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott KSA C = kommunstyrelsens arbetsutskott KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott arbetsutskottets sammanträde. beredningen skjuts fram för att få fram ett skriftligt material om tertialbokslut två till Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande stadsledningskontorets förslag. 2. Kommunstyrelsen föresiar att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. 1. Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt l l! t ',.

19 NACKA KO H H U N 10 februari 17mars 28 april 12 maj 3 november 8 december Yrkanden KS 12 januari 2 mars 13 april 25 maj 15 juni 31 augusti 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott KF 2 februari 23mars 27 april 15 juni - 21 september 21 (43) 19 KSSU KSVU/KSAU 7 april 12 maj December 2014 December januari 17 februari 3 mars 24mars 26maj 2 juni 11 augusti 18 augusti 1 september 15 september 6 oktober 13 oktober 20 oktober 10 november 24 november 15 december s tadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2014 Handlingar i ärendet Med avslag på RolfWastesons yrkande beslutade arbetsutskottet i enlighet med stadsledningskontorets förslag. RolfWasteson (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med fler kommunfullmäktigesammanträden med därtill hörande sammanträden. Beslutsgång Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 28 september 19 oktober 26 oktober 16 november 23 november 14 december

20 NACKA KO H H U N Reservationer 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 (43) 20 på våren planeras in. I konsekvens med det ska därför också motsvarande KS och utskottsmöten planeras in i anslutning till dem." tjänstemän? Nackalistan anser att det behövs fler sammanträdesdagar inom de flesta politiska organ för år 2015." "Nacka ska bygga stad och kommer att kraftigt utöka Yolym en på sina åtaganden. Konstigt Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande. Rolf\Vasteson reserverade sig mot beslutet och ingav följande. Protokollsanteckningar "Sedan ett par är år antalet Kommunfullmäktigesammanträden neddragna till åtta per år. nog så märks denna arbetsökning inte i den mängd sammanträden som planeras för En angiven orsak är att minska kostnaderna. KF är kommunens enda fol.k\ralda arena, därför är det viktigt för demokratin i Nacka att inte inskränka förutsättningarna för en kommande år. Kommer resultatet då istället bli att alltfler politiska beslut fattas av Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande offentlig politisk debatt där. D et är inte så många år sedan KF hade tio sammanträden per år. Vi önskar helst att det återupprättas men som minimum ska ytterligare ett sammanträde

21 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/ (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdagar 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. 1. Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. 2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för Förslaget bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 13 dagar före kommunstyrelsens sammanträden och dessa sammanträden tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträden. Justeringar har gjorts för lov/helgdagar. Förslaget samspelar med det förslag som stadsledningskontoret kommer att lägga fram till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och lägger fram för dess verksamhetsutskott och arbetsutskott samtidigt. Förslagen för samtliga dessa redovisas för att underlätta bedömning av förslagen sammantaget. Som tidigare år är det så att om inte kommunfullmäktiges behandling av tertialbokslut 1 ska kunna ske först efter midsommar, kan handlingar till bokslutet inte skickas ut i tid inför behandling i arbetsutskottet. I arbetsutskottet ges därför även fortsättningsvis en muntlig information om vad bokslutet kommer att visa. Anledningen är att tiden mellan när bryt i bokföringen kan ske och när det är möjligt att ha ett bearbetat material på plats, är för kort i förhållande till när beredningen av ärendet måste inledas. Även tertialbokslut två måste föredras muntligt i arbetsutskottet. Här är skälet att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska ta ställning till skattesats i oktober månad. Det hinns inte med om hela beredningen skjuts fram för att få fram ett skriftligt material om tertialbokslut två till arbetsutskottets sammanträde. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

22 22 2 (2) Förkortningsförklaring KSSU = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott KSSU KSVU/KSAU KS KF December 2014 December januari 2 februari 20 januari 17 februari 2 mars 23 mars 10 februari 3 mars 24 mars 13 april 27 april 17 mars 7 april 12 maj 25 maj 15 juni 28 april 12 maj 26 maj 2 juni 15 juni - 11 augusti 18 augusti 31 augusti 21 september 1 september 15 september 28 september 19 oktober 6 oktober 13 oktober 26 oktober 16 november 20 oktober 3 november 24 november 8 december 10 november 23 november 14 december 15 december Ekonomiska konsekvenser Sammanträdeskostnaderna budgeteras i ärendet om mål och budget och därefter i kommunstyrelsens internbudget. Lena Dahlstedt Stadsdirektör Stadsledningskontoret Helena Meier Stadsjurist

23 KO H H U N 58 Kommunstyrelsens arbetsutskott KFKS 2014/ Kommunalt bostadsbolag inför byggandet av Nacka stad Motion den 3 februari 2014 av RolfWastesen (V) och Agnetajohansson (V) 33 (43) 23 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande \\J A.. t- \ Yrkanden Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med tillägget att beslutsmeningen kompletteras enligt följande. Handlingar i ärendet stadsledningskontorets ~änsteskrivelse den 8 april 2014 Motion stadsledningskontoret föreslår att förslaget i motionen avslås. Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag förutsätter en ekonomisk omprioritering som stadsledningskontoret inte kan se står i rimlig proportion till nyttan för kommunen. Förutsättningarna på hyresmarknaden har inte ändrats sedan kommunfullmäktige beslutade att sälja Nackahem. Kommunens ansvar för dem som inte själva kan ordna sitt boende är inte skäl nog för att återskapa ett kommunalt bostadsbolag. Motionen är därmed färdigbehandlad... Aren de RolfWastesen och Agneta Johansson (V) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 feb1uari 2014 en motion med förslag om att kommunen återinför ett kommunalt bostadsbolag och att detta bolag blir delaktigt i de nya byggprojekt som påbörjas och som pågår i kommunen. Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag förutsätter en ekonomisk omprioritering som kommunfullmäktige inte kan se står i rimlig proportion till nyttan för kommunen. Kommunfullmäktige avslår därför förslaget i m otionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. NACKA 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24 6 maj 2014 Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag förutsätter en ekonomisk omprioritering som kommunfulhnäktige inte kan se står i rimlig proportion till nyttan för ko mmunen. Rolf Wasteson (V) yrkade, med instämmande av Majvie Swärd (S), bifall till förslaget i motionen. H (44) 24 Justerandrs sigoatur Ordförandes signatur Utdragsbestyrkande ~,, l ~/ l, ') \. "Miljöpartiet har föreslagit att kommunen ska starta ett kommunalt bostadsbolag i alla budgetförslag den här mandatperioden och stöder därför givetvis äyen motionen från V. Här från tvliljöpartiets budget fö1 2014: "Fiir tllllällare k111111a edyirdc1 alla en bo.r!ad i Nacktr, l'ill Pi a!isäl/a delar ap komjjiifllfji!j pen.riompengar i m pen.rioll.r.rtf(!e!re.. ft!jidren.rka lil!ra/1/ijittll.l' med komjjj/fiicii äga e11 allmäm!yll(~ bo.rlarf.r.rttfiel.re.rom ska.fomalla oc-h I!J'l"tt ut bo.r!äder med I.!J'I't'.r.riillllillg ~ jier allmälll!)'lliga pri11cipe1~ IJilkel iuucbär till m lå11gsiktig gälflko.r/11ad. Stf(!elrell.rka iillfll kulll/a ~ygga bostäder odj lokalermed 1/lpräglad Jrllllbäl!o!)'lla,.ro111 l. e.\.. ~mppboeuden JörpeJ:ronr.r med.räj~ kilda bl' hoj',.fril:fkolor orb.rä1:rkolo!:" Sidney Holm (MP) lät anteckna följande. "Vi instämmer i mo tionen från (v) då det är mycket angeläget att kommunen har kvar den mark som man äger då denna mark kommer att ianspråktas för de nya byggprojekt som kommer i kommu nen. Ett kommunalt bostadsbolag kan bygga hyresrätter utan höga hyror." Protokollsanteckningar Majvie Swärd (S) lät för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp anteckna följande. "Vänsterpartiet reservation beskriver varför vi vill att ett ko mmunalt bostadsbolag återupprättas. Vi ser det som ett verktyg för kommunen att kunna realisera en bra bostadsförsörjning när behovet av hyresbostäder nu är så stort. Majoriteten pekar på ekonomiska prioriteringar (och då prioriteras uppenbarligen hyresrätter bort). Vi vill påpeka att ' ri i vårt förslag till kommunal budget tagit med en ekonomisk satsning just på ett kommunalt bostadsbolag, ett startkapital på 100 Mkr." Rolf Wasteson (V) resenretade sig mot beslutet och ingav följande. Reservationer Majvie Swärd (S) reserverade sig mot beslutet. Beslutsgång Med avslag på Rolf Wastesans yrkande beslutade arbetsutskottet i enlighet med Mats Gerclaus yrkande. NACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunst}'telsens arbetsutskott

25 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/ (3) Kommunstyrelsen Kommunalt bostadsbolag inför byggandet av Nacka stad Motion den 3 februari 2014 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen. Motionen är därmed färdigbehandlad. Sammanfattning Rolf Wasteson och Agneta Johansson (V) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 februari 2014 en motion med förslag om att kommunen återinför ett kommunalt bostadsbolag och att detta bolag blir delaktigt i de nya byggprojekt som påbörjas och som pågår i kommunen. Stadsledningskontoret föreslår att förslaget i motionen avslås. Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag förutsätter en ekonomisk omprioritering som stadsledningskontoret inte kan se står i rimlig proportion till nyttan för kommunen. Förutsättningarna på hyresmarknaden har inte ändrats sedan kommunfullmäktige beslutade att sälja Nackahem. Kommunens ansvar för dem som inte själva kan ordna sitt boende är inte skäl nog för att återskapa ett kommunalt bostadsbolag. Förslagen i motionen Motionärerna föreslår att Nacka kommun återinför ett kommunalt bostadsbolag och att detta bolag blir delaktigt i de nya byggprojekt som påbörjas och som pågår i kommunen. Som motiv för förslaget anför motionärerna huvudsakligen följande skäl: En stor del av marken som bebyggs även av kommunen och då finns bra förutsättningar för ett kommunalt bostadsbolag. Ett kommunalt bostadsbolag kan bygga klimatsmarta hyresrätter utan höjda hyror samt att det ökar möjligheterna för långsiktig samhällsplanering. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

Utses att justera Khashayar Farmanbar Justeringsdatum 17 juni 2014 Paragrafer 80-87

Utses att justera Khashayar Farmanbar Justeringsdatum 17 juni 2014 Paragrafer 80-87 1 (16) Plats och tid Nacka stadshus kl 09.00-09.03 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Khashayar Farmanbar

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-10-01 1 (1) KALLELSE Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V)

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) 2014-08-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2011/175-609 Kommunstyrelsen Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-09.25

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-09.25 1 (21) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-09.25 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

Bygglovsavgifter för passivhus och minienergihus Motion den 8 oktober 2012 av Sidney Holm (MP)

Bygglovsavgifter för passivhus och minienergihus Motion den 8 oktober 2012 av Sidney Holm (MP) 2013-02-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/569-231 Kommunstyrelsen Bygglovsavgifter för passivhus och minienergihus Motion den 8 oktober 2012 av Sidney Holm (MP) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

RAPPORT PLANERING AV HYRESRÄTTER

RAPPORT PLANERING AV HYRESRÄTTER RAPPORT PLANERING AV HYRESRÄTTER 2016-10-12 KFKS 2016/879 Ylva Bråsjö, Erik Wiberg Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 3 2 Nuläge hyresrätter... 3 3 Metod... 6 4 Planeringsinriktning... 7 4.1

Läs mer

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet 2016-05-09 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/173-040 1 (6) Kommunstyrelsen Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

KS 18 6 NOVEMBER 2013

KS 18 6 NOVEMBER 2013 KS 18 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-10-08 Diarienummer KSN-2013-0227 Kommunstyrelsen Motion av Johan Lundqvist (MP) om jämställdhetsanalys av vinterväghållningen

Läs mer

Detaljplan för Södra Nacka strand, detaljplan 4, på västra Sicklaön

Detaljplan för Södra Nacka strand, detaljplan 4, på västra Sicklaön 2017-09-22 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1016 214 Projekt 9239 Utökat förfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Södra Nacka strand, detaljplan 4, på västra Sicklaön Förslag till beslut

Läs mer

Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län

Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län 2014-01-07 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1-201 1 (6) Kommunstyrelsen Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under utställning

Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under utställning 2013-06-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2007/72-214 Projekt 9531 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under

Läs mer

1 Utskicksdatum (1)

1 Utskicksdatum (1) 1 Utskicksdatum 2015-05-05 1 (1) KALLELSE Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 12 maj 2015 Tid Kl. 10.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Utses att justera Hans-Åke Donnersvärd Justeringsdatum 29 mars 2012 Paragrafer 15-20

Utses att justera Hans-Åke Donnersvärd Justeringsdatum 29 mars 2012 Paragrafer 15-20 1 (12) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl 09.30-11.05 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Tobias Nässén (M) 15-19 Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Leif Holmberg (C) Hans-Åke Donnersvärd

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta 2016-10-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2016/828 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott ger Välfärd samhällsservice

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning 2013-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/563-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning Förslag

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun 2013-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2012/161-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Exploatörernas medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana

Exploatörernas medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana 2014-04-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1-201 Kommunstyrelsen Exploatörernas medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att samtliga exploatörer inom västra

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 Rev 2013-03-26 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag

Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag Tjänsteskrivelse 2016-08 - 24 Handläggare Daniel Nilsson Utredningsenheten Kommunstyrelsen Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning 2017-03-20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2017/102 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 1 (21) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 9.45 10.05 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öbom Ekdahl (M) Lars Berglund (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Majvie

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Detaljplan för nytt flerbostadshus vid Ektorpsrondellen på Sicklaön, Nacka kommun

Detaljplan för nytt flerbostadshus vid Ektorpsrondellen på Sicklaön, Nacka kommun 2014-10-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: KFKS 2012/491-214 Projekt 9221 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för nytt flerbostadshus vid Ektorpsrondellen på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

Datum 2014-02-06. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende

Datum 2014-02-06. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende KS 14 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik Datum 2014-02-06 Diarienummer KSN-2013-0826 Kommunstyrelsen Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 1 (13) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00 9.45 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Tobias Nässén (M) Gunilla Grudevall Sten (L) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Khashayar Farmanbar

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL att göra tillägg till rådande ägardirektiv för Knivstabostäder AB i enlighet med tjänsteskrivelse

PROTOKOLL att göra tillägg till rådande ägardirektiv för Knivstabostäder AB i enlighet med tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-01 19 Tillägg till ägardirektiven för Knivstabostäder AB KS-2016/83 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra tillägg till rådande ägardirektiv

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610 2013-09-03 1 (5) FÖRSLAG TILL YTTRANDE MSN 2013/88-219 Utbildningsnämnden Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser 2014-2022, UBN 2011/86-610 Sammanfattning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-05-22 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-05-22 1 Tekniska nämnden 2012-05-22 1 Innehållsförteckning Information från gatuavdelningen... 3 Information om lokalförsörjning... 4 Strategi för elinköp, Skövde kommun... 5 Teritialrapport 1 för tekniska nämnden

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Markanvisning genom anbudstävling i stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret, Orminge

Markanvisning genom anbudstävling i stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret, Orminge 2016-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/713-251 Kommunstyrelsen Markanvisning genom anbudstävling i stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret, Orminge Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Lena Dahlstedt, Helena Meier, Johanna Magnusson, Elisabeth Klingmark, Jenny Andersson, Mats Bohman, Görel Petersson

Lena Dahlstedt, Helena Meier, Johanna Magnusson, Elisabeth Klingmark, Jenny Andersson, Mats Bohman, Görel Petersson 1 (25) Plats och tid Nacka stadshus kl 10.00 10.15 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öbom Ekdahl (M) Linda Norberg (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Khashayar Farmanbar (S) Majvie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-07 Ärende 14 Handläggare Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Till

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

1 Utskicksdatum 2015-01-20 1 (3)

1 Utskicksdatum 2015-01-20 1 (3) 1 Utskicksdatum 2015-01-20 1 (3) KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Dag Måndagen den 2 februari 2015 Tid Kl. 18.00 Plats Nacka stadshus, Nackasalen Ordförande Lars Stenholm Sekreterare

Läs mer

Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter

Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01=Z4 Blad 3 Ksau 1 Dnr 419/2015-107 Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder

Läs mer

Reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken

Reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken 48 (88) 95 Dnr KFKS 2012/640-214 Reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken Beslut beslutar följande. Inriktningen för det vidare arbetet ska vara att dagvattenreningen för Planiaområdet ska ske via en reningsbassäng

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2015-12-04 Reviderad 2015-12-02 Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 Tid: onsdagen den 9 december 2015, kl 14:00 Plats: Stora scenen Ordförande:

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde. Nr Ärende Information Noteringar. Anmälan av extra ärenden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde. Nr Ärende Information Noteringar. Anmälan av extra ärenden 2014-12-04 1 (5) KALLELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde Dag 10 december 2014 Tid Kl. 15.00 Plats Orminge Ordförande Cathrin Bergenstråhle Nämndsekreterare Magnus Blomdahl Föredragningslista

Läs mer

Detaljplan för studentbostäder i Ektorp, fastigheten Sicklaön 40:14 m.fl Yttrande under granskning

Detaljplan för studentbostäder i Ektorp, fastigheten Sicklaön 40:14 m.fl Yttrande under granskning 2014-05-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/685-214 Projekt nr. 9625 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för studentbostäder i Ektorp, fastigheten Sicklaön 40:14 m.fl Yttrande under

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2015

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2015 Sida 1 av 6 STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2015 Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem Datum: 2015-04-23 Plats: Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128 Närvarande: Ordföranden Kadir Kasirga Ledamöter

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2013/26-016 Kulturnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Kulturnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag till risk-

Läs mer

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577-001 Kommunstyrelsen Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen definierar processer enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades Styrelsemöte nr 6 2014-06-16 1 [7] Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl.09.00 10.30 Mötet ajournerades 09.15 09.30 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Berne Petersson (KD),

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012 Kommunfullmäktige 2007-03-26 57 104 Kommunstyrelsen 2007-03-12 71 144 2007-02-19 17 36 Stadsbyggnadskontoret 06.960 21 marsks19 Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering,

Läs mer

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017 Utlåtande 2017: RIX (Dnr 129-1896/2016) Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg 2016-08-26 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/203 Utbildningsnämnden Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012

Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012 2012-10-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 210/268-041 Kommunstyrelsen Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012 (överföringsärendet) Förslag

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (30)

Sammanträdesprotokoll 1 (30) Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Erstaviksrummet kl. 19.00 19.40 Beslutande Erik Langby (m), Mats Gerdau (m), Eva Öhbom Ekdahl (m), Susann Fogelström (fp), Ingegerd Thorngren (m), Stefan Saläng

Läs mer

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde RIKTLINJE Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag till organisationer som är verksamma

Läs mer

Bilaga 2. Strategisk mål- och nyckeltalstabell T2 2014

Bilaga 2. Strategisk mål- och nyckeltalstabell T2 2014 -09-07 1 (6) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Bilaga 2. Strategisk mål- och nyckeltalstabell T2 Utfall 2013 Resultat God kommunal service Kundnöjdheten ska öka. (Hög rättssäkerhet) Resultat från interna

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00 16.15

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00 16.15 1 (77) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00 16.15 BESLUTANDE Richard Wendt (M) 141-151 Peter Zethraeus (M) 152-177 Cathrin Bergenstråhle (M) Tobias Nässén (M) Helene Skantze

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22)

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Utlåtande 2004: RI (Dnr 314-2977/2003) Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:22) av Jan Björklund m.fl. (fp) om

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Reviderad kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00 - Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Håkan Sundblad, Nadia Izzat, Elina Magnusson, Sidrah Schaider. Utses att justera Kerstin Hedén Justeringsdatum 3 juni Paragrafer 33-38

Håkan Sundblad, Nadia Izzat, Elina Magnusson, Sidrah Schaider. Utses att justera Kerstin Hedén Justeringsdatum 3 juni Paragrafer 33-38 1 (8) Plats och tid Nacka stadshus kl 18.00 18.35 BESLUTANDE Hans Peters (C) ordförande Rune Hemlin (M) Kerstin Hedén (S) Monika Segerman (M) Vilma Mori Augliar (M) Gertrud Lindgren (L) Lydia Liu (KD)

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ 2014-11-10 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/951-718. Kommunstyrelsen Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att säga upp

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun 2014-12-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1. Bygglov 2014 2154, 2543, 2808, 2814, 3017, 3034, 3039, 3100, 3116-3268, 3270-3320, 3322-3357, 3359-3393,

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

Norra Nacka strand Stadsbyggnadsprojekt för Norra Nacka strand, detaljplan 3, på Sicklaön, Nacka kommun

Norra Nacka strand Stadsbyggnadsprojekt för Norra Nacka strand, detaljplan 3, på Sicklaön, Nacka kommun 2015-0519 DELEGATIONSBESLUT 1 (6) STARTPROMEMORIA Norra Nacka strand Dnr KFKS 2014/1015-214 Projekt 9240 Detta delegationsbeslut fattas med stöd av Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, 138. Norra Nacka

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-16.00

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-16.00 1 (77) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-16.00 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Tobias Nässén (M) Helene Skantze (M) Ylva Sandström (M) Gunilla Grudevall-Steen

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer