Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Dag Måndagen den 19 maj 2014 Tid Kl Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Dag Måndagen den 19 maj 2014 Tid Kl. 15.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge"

Transkript

1 1 Utskicksdatum (3) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Dag Måndagen den 19 maj 2014 Tid Kl Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge Ordförande Mats Gerdau Nämndsekreterare Görel Petersson Gruppmöte Kl Orminge M, FP, C, KD Gruppmöte Kl Kummelberget S, MP, V Föredragningslista Nr Ärende Noteringar 1. Val av justeringsman 2. Anmälningar 3. Delegationsbeslut, anmälan Förslag till kommunfullmäktige 4. Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset KFKS 2014/ , KSAU Sammanträdesdagar 2015 KFKS 2014/ , KSAU Kommunalt bostadsbolag inför byggandet av Nacka stad Motion den 3 februari 2014 av Rolf Wasteson och Agneta Johansson (V) KFKS 2014/91-229, KSAU Jämställd och miljövänlig snöröjning och halkbekämpning Motion den 17 juni 2013 av Camilla Carlberg och Lars Örback (V) KFKS 2013/ , KSAU Elnät för framtidens elbilar Motion den 16 december 2013 av Sydney Holm (MP) KFKS 2013/ , KSAU 60 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 2 (3) Nr Ärende Noteringar 9. Stadsutveckling och Aalborgdeklarationen Motion den 20 april 2006 av Tuija Meisaari- Polsa (S) KFKS 2006/457, KSAU 61 Egna beslutsärenden 10. Exploatörerna medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana KFKS 2014/ , KSSU Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (område C), Boo Upphävande av förordnande enligt 113 byggnadslagen KFKS 2010/64-214, KSSU Försäljning av fastigheten Lännersta 1:255, Lännersta gårdsväg KFKS 2014/ , KSSU Upplåtelse av mark till tekniska nämnden för återvinningscentral inom fastigheten Älta 10:51, Ältabergs verksamhetsområde, DP 480 KFKS 2014/ , KSSU Delrapportering - strategi för långsiktigt hållbar lokalförsörjning KFKS 2013/ , KSSU Enklare snabbcykelbana mellan Nacka Forum och Sickla KFKS 2014/ , bordlagt KSSU Samlad verksamhetsberättelse kommunstyrelsens brottsförebyggande råd och lokala trygg- och säkerhetsråd 2013 KFKS 2014/ , KSAU Månadsbokslut mars 2014 KFKS 2013/ , KSAU Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos KFKS 2014/ , KSAU Prissättning av gemensamma administrativa stödtjänster KFKS 2013/ , KSAU Fastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2014 KFKS 2013/ , KSAU 50

3 3 3 (3) Nr Ärende Noteringar 21. Kartläggning av lokaler för musik- och kulturskoleverksamhet i Boo Redovisning från kulturnämnden KFKS 2014/ , KUN 76, KSAU SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten Yttrande till regeringen KFKS 2014/ , KSAU SLs trafikförändringar Yttrande till SL KFKS 2014/139, KSAU Lokala miljömål Yttrande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden KFKS 2014/ , KSAU Ny webblösning för extern och intern kommunikation KFKS 2013/ , KSAU Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot (C) i det lokala rådet Trygg och Säker i Älta från Elin Hernstedt samt val av ny ledamot för tiden intill utgången av Övriga frågor

4 93 Anmälningar Beslut 1\nmälningarna noteras till protokollet. 29 april (36) \ Ordförandes sig natur Justerandes signatur skrivelser Skrivelse från fastighetsägare på Älgö KFKS 2014/ Skrivelse ang Sicklaön 37:46 KFKS 1996/ Skrivelsc från Värmdö kommun ang Slussens ombyggnad - - tma mgar KSSU Ärende Handlingar i ärendet NACKA KOH H U N Utdragsbestyrkande Svar frtm planenheten Atgärd/ansvar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens stadsutyccklingsutskott

5 NACKA K U N 44 Beslut 6 maj 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar anmälningarna till protokollet. Övrigt - - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko mmunstyrelsens arbetsutskott 6 {43) 5 Anmälningar Cirkulär 14:15 Cirkulär 14:16 Handlingar i ärendet Dagordning Information, förslag ny valberedning Protokoll Bolagsordning och ägardirektiv Bolagsordning, bilaga Granskning av bolagsordning, SKL Kallelse och handlingar Kallelse årsstämma N ominering av styrelsen N ominering av lekmannarevisorer Arsredovisning och koncernredovisning 2013 Revisionsberättelse l.jpphandling av revisorstjänster Särskild valberedning Förslag styrelsearvoden An ""Ini Ärende Atgärd/ansvar Cirkulär, SKL A B Vårljus Styrelseprotokoll Nacka stadshus AB J ohanna Magnusson Styrelseprotokoll N ysätra Fastighets AB Johanna ivlagrmsson Lekmannarevisorernas rapport Nacka Enet:_gi 2013 J ohanna l\:fagnusson Revisionsrapport Nacka Energi 2013 J ohanna Magt'lusson Revisionsrapport och årsredovisning Saltsjö Pir AB J ohanna M~usson Ordforandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande ma ng ar KSAU

6 6 6 maj (43) NACKA KO H H U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Överenskommelse om samverkan mellan parter, polisen, Värmdö, Tvresö och Nacka kommun Bilaga till överenskommelsen Remiss - Översyn av :Mälarrådets utskott Trå Fisksätra/Saltsjöbaden , Minnesanteckningar Brå och alla Trå , Minnesanteckningar Brå , Minnesanteckningar Fisksätra Folkets Hus revisionsberättelse Södertörns Brandförsvarsförbund, sammanträdesprotokoll Södertö.rns Brandförsvarsförbund, justering Föreningsrådet i Älta, årsmötesprotokoll Föreningsrådet i Älta, verksamhetsberättesle 2013 Samordnings- och utvecklingsenheten, svar senast Ingrid Greger Ingrid Greger Ingrid Greger Ordforandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 15 Anmälningar l 6 maj (14) 7 Ordforandes signatur Justerandes signatur ~ Beslut Det fanns inga anmälningar på mötet. NACKA KO H HUN Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

8 8 8 april (25) NACKA KOM M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 78 Dn r KFKS Delegationsbeslut Beslut Delegationsbesluten noteras till protokollet. Handlingar i ärendet De legat ionsbeslut, anmäln ingar KSSU Ärende Beslutsfattare Delegationsbeslut exploatering, sep lista Ulf Crichton, mark- och exploateringschef Delegationsbeslut, stadsdirektören, sep lista Lena Dahlstedt, stadsdirektör Delegationsbeslut mark- och exploateringschefen Datum Nr Typ av beslut stadsbyggnadsprojekt Fastighet/ -er Förvärv av fastigheten 9527 Rösunda 2:40 Rösunda 2:40 Delegationsbeslut stadsdirektören Datum Typ av beslut J uridiska enheten Saken Fullmakt T KFKS 2013/ Svaromål Fullmakt KFKS 2013/ Överklagande Fullmakt mål Ä KFKS 2013/ Yttrande Ordförandes signatur Justerandes sig.natur Utdragsbestyrkande

9 NACKA KO H H U N 94 Beslut Dl 45:9 entreprenad gångbana och V1\... l \ Gerda u 29 april {36) 9 Fullmakt P överklagande Stadsdirektören Lena Dahlstedt ö,rcrklagande av Lantmäteriets beslut Kommunstyrelsens ordförande Mats att avsh\ Nacka kommuns begäran Gerda u om anteckning av uppsägning av tomträtt i fastigheten Nacka Sicklaön 13:83 Delegationsbeslut Delegationsbesluten noteras till protokollet. Ärende Beslutsfattare O rdförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande \ ( \ Datum Nr Typ av beslut stadsbyggnadsprojekt J ~as tighet/ - er Servitutsavtal för Algö 9528 i\lgö 45: ö, erenskommclse om 9528 Algö 31:5 fastighetsreglering 'l 'illdclningsbeslu t 9217 J,okomobilvägen Fullinakter gällande Bergs oljehamn Kommunstyrelsens ordförande Mats Delegationsbeslut mark- och exploatering, sep lista Handlingar i ärendet es ut, anma mngar KSSU e egat1ons b l "l. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstrrclscns stadsutvecklingsutskott

10 NACKA KO 1111 U N 45 Beslut Handlingar i ärendet 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott a (43) 10 Hans Peters deltagande i Mälartinget Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Sidney Holms deltagande i Mälartinget Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Delegationsbeslut D l b l KSAU Ärende Beslutsfattare Ordforandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande e egauons es ut, - - Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet.

11 16 Delegationsbeslut Beslut 6 maj 2014 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet 11 6 (14) ~ Ordforandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande D l b l KSVU e egauons es ut - - Aren de Beslutsfattare Förändring av beslutsattestanter inom Einar Fransson, produktionsdirektör Produktionsområde Välfärd skola Välfårds skola / Gunilla Schött, tf Beslut produktionsdirektör Välfårds skola Beslut Beslut Beslut Beslut Beslut Förändring av beslutsattestanter inom.anette Böe, produktionsdirektör Välfård Produktionsområde Välfärd samhällssettice samhällsservice Handlingar i ärendet NACKA KO M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

12 NACKA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KO HH UN Kommunstyrelsens arbetsutskott 51 KFKS 20 14/ Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. 16 (43) Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande f \ ( Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med tillägget att föreskriften förtydligas med att taxan inte gäller för kommunens styrelser, nämnder och enheter i stadshuset, att föreningar, ideella organisationer, anordnare av kommunalt finansierad verksamhet eller andra aktörer har möjlighet att hyra sammanträdeslokaler i Nacka stadshus, samt att kommunens styrelser, nämnder och enheter i stadshuset har företräde till lokalerna. Yrkanden Majvie Swärd (S) yrkade för Socialdemokraterna, med instämmande av Rolf Wasteson (V), att alla föreningar verksamma i Nacka får disponera lokalerna i stadshuset avgiftsfritt. Handlingar i ärendet stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2014 Föreskrift: Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Ärende I stadshuset flons cirka 75 mötesrum. De används främst av nämnderna och enheterna i stadshuset. Hyran för mötesrummen tas ut via den hyra som tas ut per anställd i stadshuset. Anordnare av kommunalt finansierade verksamhet hyr ibland lokalerna. Idag finns ingen taxa för att ta ut hyra. stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag som harmonierar med de taxor som finns för andra lokaler i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att den föreslagna föreskriften förtydligas med att taxan inte gäller för kommunens styrelser, nämnder och enheter i stadshuset, att föreningar, ideella organisationer, anordnare av kommunalt finansierad verksamhet eller andra aktörer har möjlighet att hyra sammanträdeslokaler i Nacka stadshus, samt att kommunens styrelser, nämnder och enheter i stadshuset har företräde till lokalerna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfulhnäktige att anta föreslagen taxa för uthyrning av lokaler i Nacka stadshus. 6 maj

13 NACKA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KO H H U N Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsgång Med avslag på Majvie Swärds yrkande beslutade arbetsutskottet i enlighet med!\fats Gerclaus yrkande. Reservationer Majvie Swärd (S) reserverade sig mot beslutet. 17 (43) Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande ~fl ( \. ' "Vi anser att det är väldigt viktigt att det finns god tillgång på lokaler i de olika kommundelarna för föreningar som bedriver verksamhet i Nacka. Vårt mål är att lokalerna dessa lokaler ska vara avgiftsfria." Majvie Swärd (S) lät för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp anteckna följande. "Föreningslivct i Nacka är en något förbisedd kraft. För att det ska blotruna och utvecklas krävs låga, och i vissa fall inga kostnader för hyror i stadshuset och andra kommunala lokaler." Protokollsanteckningar Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande. 6 maj

14 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/ (2) Kommunstyrelsen Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för uthyrning av lokaler i Nacka stadshus. Sammanfattning I stadshuset finns cirka 75 mötesrum. De används främst av nämnderna och enheterna i stadshuset. Hyran för mötesrummen tas ut via den hyra som tas ut per anställd i stadshuset. Anordnare av kommunalt finansierade verksamhet hyra ibland lokalerna. Idag finns ingen taxa för att ta ut hyra. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag som harmonierar med de taxor som finns för andra lokaler i kommunen. Ärendet I stadshuset finns cirka 75 mötesrum av varierande storlek. Dessa är har en central funktion i den flexibla kontorslösning som finns i stadshuset där man inte har egna arbetsrum, och där alla arbetsplatser är allas. Mötesrummen behövs för olika typer av möten, och kostnaden för mötesrummen tas ut i den hyra som betalas per medarbetare i stadshuset. Från tid till annan önskar kommunalt finansierade verksamheter, främst kommunala men även privata, och föreningar använda lokalerna i stadshuset. Av dessa bör en hyra tas ut dels för att täcke kostnader kopplat till uthyrningen, dels för att kommunen tar ut hyror när man hyr andra lokaler i kommunen. Noteras ska att nämnder och medarbetare i stadshuset har företräde till att boka och använda lokalerna. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset. De ligger i linje med avgiftsnivåer som fritidsnämnden fastställer taxa för. Även sättet att gruppera in föreningar och andra aktörer i olika avgiftsgrupper överensstämmer med de fritidsnämndens grupper. Kommunen kan inte tillämpa modeller för taxor i kommunala lokaler. Stadsledningskontorets förslag framgår av bilagan. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

15 15 2 (2) Att taxorna för uthyrning av lokaler i stadshuset inte fastställs av fritidsnämnden, beror på att fritidsnämnden reglemente inte omfattar lokalerna i stadshuset. Ekonomiska konsekvenser Intäkterna tillfaller kommunstyrelsen för att täcka kostnader kopplade till uthyrningen. Bilagor Föreskrift: Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Mats Bohman Administrativ direktör Stadsledningskontoret

16 16 FÖRESKRIFT Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Dokumentets syfte Beskriva taxor som tas ut vid uthyrning av lokaler i stadshuset. Dokumentet gäller för Föreningar, företag och anordnare av kommunalt finansierad verksamhet samt medborgare. Taxan gäller inte för kommunens styrelser och nämnder samt enheter i stadshuset. Föreningar, ideella organisationer, anordnare av kommunalt finansierad verksamhet eller andra aktörer har möjlighet att hyra sammanträdeslokaler i Nacka stadshus. Hyran beror på vilken grupp som den som hyr tillhör. Kommunens styrelser och nämnder samt enheter i stadshuset har företräde till lokalerna. Grupp 1 avser ideella föreningar som tar emot kommunala bidrag från Nacka kommun för barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 4 20 år för verksamheter som vänder sig till åldersgruppen4 20 år. Grupp 2avserideella föreningar som tar emot kommunala bidrag från Nacka kommun för barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 4 20 år för verksamheter som vänder sig till deltagare som är 21 år och äldre. Grupp 3 avserövriga ideella föreningar som har verksamhet i Nacka, företag som har verksamhet i Nacka, anordnare av kommunalt finanseriad verksamhet, invånare i Nacka kommun samt föreningar i grupp ett och två då de har kommersiell verksamhet eller arrangemang med entréavgift. Grupp 4 avser föreningar som bedriver större delen av sin verksamhet i annan kommun än Nacka kommun, företag som inte har verksamhet i Nacka kommun eller privatpersoner som inte är folkbokförda i Nacka kommun. Priser gäller per timme och avgiftsgrupp. Lokal Grupp 1 Grupp2 Grupp 3 Grupp 4 Nackasalen 100kr 150 kr 300 kr 450 kr Matsalen i Nacka 60kr 120kr 200kr 350 kr stadshus Sammanträdesrum 60 kr 100kr 200kr 350 kr för 20 personer eller fler Sammanträdesrum för 19 personer eller färre 30 kr 50 kr 100kr 250 kr För möten som äger rum på vardagar efter kontorstid samt helger tillkommer en kostnad på 750 kronor per timme. Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig processägare KFKS 2014 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Administrativa direktören POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

17 Nacka kommun 17 Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset 2 (2)

18 NACKA KO H H U N 53 Sammanträdesdagar Beslut Ärende Förkortningsförklaring i. / \,J\ 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott KFKS 20 14/ (43) 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. Förslaget bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 13 dagar före kommunstyrelsens sammanträden och dessa sammanträden tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträden. Justeringar har gjorts för lov / helgdagar. Förslaget samspelar med det förslag som stadsledningskontoret kommer att lägga fram till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och lägger fram för dess verksamhetsutskott och arbetsutskott samtidigt. Förslagen för samtliga dessa redovisas för att underlätta bedömning av förslagen sammantaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för Som tidigare år är det så att om inte kommunfullmäktiges behandling av tertialbokslut 1 ska kunna ske först efter midsommar, kan handlingar till bokslutet inte skickas ut i tid inför behandling i arbetsutskottet. I arbetsutskottet ges därför även fortsättnings,'is en muntlig information om vad bokslutet kommer att visa. Anledningen är att tiden mellan när "bryt'' i bokföringen kan ske och när det är möjligt att ha ett bearbetat material på plats, är för kort i förhållande till när beredningen av ärendet måste inledas. Ä ven tertialbokslut två måste föredras muntligt i arbetsutskottet. Här är skälet att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska ta ställning till skattesats i oktober månad. Det hinns inte med om hela KSSC = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott KSA C = kommunstyrelsens arbetsutskott KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott arbetsutskottets sammanträde. beredningen skjuts fram för att få fram ett skriftligt material om tertialbokslut två till Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande stadsledningskontorets förslag. 2. Kommunstyrelsen föresiar att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. 1. Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt l l! t ',.

19 NACKA KO H H U N 10 februari 17mars 28 april 12 maj 3 november 8 december Yrkanden KS 12 januari 2 mars 13 april 25 maj 15 juni 31 augusti 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott KF 2 februari 23mars 27 april 15 juni - 21 september 21 (43) 19 KSSU KSVU/KSAU 7 april 12 maj December 2014 December januari 17 februari 3 mars 24mars 26maj 2 juni 11 augusti 18 augusti 1 september 15 september 6 oktober 13 oktober 20 oktober 10 november 24 november 15 december s tadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2014 Handlingar i ärendet Med avslag på RolfWastesons yrkande beslutade arbetsutskottet i enlighet med stadsledningskontorets förslag. RolfWasteson (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med fler kommunfullmäktigesammanträden med därtill hörande sammanträden. Beslutsgång Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 28 september 19 oktober 26 oktober 16 november 23 november 14 december

20 NACKA KO H H U N Reservationer 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 (43) 20 på våren planeras in. I konsekvens med det ska därför också motsvarande KS och utskottsmöten planeras in i anslutning till dem." tjänstemän? Nackalistan anser att det behövs fler sammanträdesdagar inom de flesta politiska organ för år 2015." "Nacka ska bygga stad och kommer att kraftigt utöka Yolym en på sina åtaganden. Konstigt Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande. Rolf\Vasteson reserverade sig mot beslutet och ingav följande. Protokollsanteckningar "Sedan ett par är år antalet Kommunfullmäktigesammanträden neddragna till åtta per år. nog så märks denna arbetsökning inte i den mängd sammanträden som planeras för En angiven orsak är att minska kostnaderna. KF är kommunens enda fol.k\ralda arena, därför är det viktigt för demokratin i Nacka att inte inskränka förutsättningarna för en kommande år. Kommer resultatet då istället bli att alltfler politiska beslut fattas av Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande offentlig politisk debatt där. D et är inte så många år sedan KF hade tio sammanträden per år. Vi önskar helst att det återupprättas men som minimum ska ytterligare ett sammanträde

21 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/ (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdagar 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. 1. Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. 2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för Förslaget bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 13 dagar före kommunstyrelsens sammanträden och dessa sammanträden tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträden. Justeringar har gjorts för lov/helgdagar. Förslaget samspelar med det förslag som stadsledningskontoret kommer att lägga fram till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och lägger fram för dess verksamhetsutskott och arbetsutskott samtidigt. Förslagen för samtliga dessa redovisas för att underlätta bedömning av förslagen sammantaget. Som tidigare år är det så att om inte kommunfullmäktiges behandling av tertialbokslut 1 ska kunna ske först efter midsommar, kan handlingar till bokslutet inte skickas ut i tid inför behandling i arbetsutskottet. I arbetsutskottet ges därför även fortsättningsvis en muntlig information om vad bokslutet kommer att visa. Anledningen är att tiden mellan när bryt i bokföringen kan ske och när det är möjligt att ha ett bearbetat material på plats, är för kort i förhållande till när beredningen av ärendet måste inledas. Även tertialbokslut två måste föredras muntligt i arbetsutskottet. Här är skälet att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska ta ställning till skattesats i oktober månad. Det hinns inte med om hela beredningen skjuts fram för att få fram ett skriftligt material om tertialbokslut två till arbetsutskottets sammanträde. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

22 22 2 (2) Förkortningsförklaring KSSU = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott KSSU KSVU/KSAU KS KF December 2014 December januari 2 februari 20 januari 17 februari 2 mars 23 mars 10 februari 3 mars 24 mars 13 april 27 april 17 mars 7 april 12 maj 25 maj 15 juni 28 april 12 maj 26 maj 2 juni 15 juni - 11 augusti 18 augusti 31 augusti 21 september 1 september 15 september 28 september 19 oktober 6 oktober 13 oktober 26 oktober 16 november 20 oktober 3 november 24 november 8 december 10 november 23 november 14 december 15 december Ekonomiska konsekvenser Sammanträdeskostnaderna budgeteras i ärendet om mål och budget och därefter i kommunstyrelsens internbudget. Lena Dahlstedt Stadsdirektör Stadsledningskontoret Helena Meier Stadsjurist

23 KO H H U N 58 Kommunstyrelsens arbetsutskott KFKS 2014/ Kommunalt bostadsbolag inför byggandet av Nacka stad Motion den 3 februari 2014 av RolfWastesen (V) och Agnetajohansson (V) 33 (43) 23 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande \\J A.. t- \ Yrkanden Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med tillägget att beslutsmeningen kompletteras enligt följande. Handlingar i ärendet stadsledningskontorets ~änsteskrivelse den 8 april 2014 Motion stadsledningskontoret föreslår att förslaget i motionen avslås. Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag förutsätter en ekonomisk omprioritering som stadsledningskontoret inte kan se står i rimlig proportion till nyttan för kommunen. Förutsättningarna på hyresmarknaden har inte ändrats sedan kommunfullmäktige beslutade att sälja Nackahem. Kommunens ansvar för dem som inte själva kan ordna sitt boende är inte skäl nog för att återskapa ett kommunalt bostadsbolag. Motionen är därmed färdigbehandlad... Aren de RolfWastesen och Agneta Johansson (V) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 feb1uari 2014 en motion med förslag om att kommunen återinför ett kommunalt bostadsbolag och att detta bolag blir delaktigt i de nya byggprojekt som påbörjas och som pågår i kommunen. Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag förutsätter en ekonomisk omprioritering som kommunfullmäktige inte kan se står i rimlig proportion till nyttan för kommunen. Kommunfullmäktige avslår därför förslaget i m otionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. NACKA 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24 6 maj 2014 Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag förutsätter en ekonomisk omprioritering som kommunfulhnäktige inte kan se står i rimlig proportion till nyttan för ko mmunen. Rolf Wasteson (V) yrkade, med instämmande av Majvie Swärd (S), bifall till förslaget i motionen. H (44) 24 Justerandrs sigoatur Ordförandes signatur Utdragsbestyrkande ~,, l ~/ l, ') \. "Miljöpartiet har föreslagit att kommunen ska starta ett kommunalt bostadsbolag i alla budgetförslag den här mandatperioden och stöder därför givetvis äyen motionen från V. Här från tvliljöpartiets budget fö1 2014: "Fiir tllllällare k111111a edyirdc1 alla en bo.r!ad i Nacktr, l'ill Pi a!isäl/a delar ap komjjiifllfji!j pen.riompengar i m pen.rioll.r.rtf(!e!re.. ft!jidren.rka lil!ra/1/ijittll.l' med komjjj/fiicii äga e11 allmäm!yll(~ bo.rlarf.r.rttfiel.re.rom ska.fomalla oc-h I!J'l"tt ut bo.r!äder med I.!J'I't'.r.riillllillg ~ jier allmälll!)'lliga pri11cipe1~ IJilkel iuucbär till m lå11gsiktig gälflko.r/11ad. Stf(!elrell.rka iillfll kulll/a ~ygga bostäder odj lokalermed 1/lpräglad Jrllllbäl!o!)'lla,.ro111 l. e.\.. ~mppboeuden JörpeJ:ronr.r med.räj~ kilda bl' hoj',.fril:fkolor orb.rä1:rkolo!:" Sidney Holm (MP) lät anteckna följande. "Vi instämmer i mo tionen från (v) då det är mycket angeläget att kommunen har kvar den mark som man äger då denna mark kommer att ianspråktas för de nya byggprojekt som kommer i kommu nen. Ett kommunalt bostadsbolag kan bygga hyresrätter utan höga hyror." Protokollsanteckningar Majvie Swärd (S) lät för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp anteckna följande. "Vänsterpartiet reservation beskriver varför vi vill att ett ko mmunalt bostadsbolag återupprättas. Vi ser det som ett verktyg för kommunen att kunna realisera en bra bostadsförsörjning när behovet av hyresbostäder nu är så stort. Majoriteten pekar på ekonomiska prioriteringar (och då prioriteras uppenbarligen hyresrätter bort). Vi vill påpeka att ' ri i vårt förslag till kommunal budget tagit med en ekonomisk satsning just på ett kommunalt bostadsbolag, ett startkapital på 100 Mkr." Rolf Wasteson (V) resenretade sig mot beslutet och ingav följande. Reservationer Majvie Swärd (S) reserverade sig mot beslutet. Beslutsgång Med avslag på Rolf Wastesans yrkande beslutade arbetsutskottet i enlighet med Mats Gerclaus yrkande. NACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunst}'telsens arbetsutskott

25 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/ (3) Kommunstyrelsen Kommunalt bostadsbolag inför byggandet av Nacka stad Motion den 3 februari 2014 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen. Motionen är därmed färdigbehandlad. Sammanfattning Rolf Wasteson och Agneta Johansson (V) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 februari 2014 en motion med förslag om att kommunen återinför ett kommunalt bostadsbolag och att detta bolag blir delaktigt i de nya byggprojekt som påbörjas och som pågår i kommunen. Stadsledningskontoret föreslår att förslaget i motionen avslås. Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag förutsätter en ekonomisk omprioritering som stadsledningskontoret inte kan se står i rimlig proportion till nyttan för kommunen. Förutsättningarna på hyresmarknaden har inte ändrats sedan kommunfullmäktige beslutade att sälja Nackahem. Kommunens ansvar för dem som inte själva kan ordna sitt boende är inte skäl nog för att återskapa ett kommunalt bostadsbolag. Förslagen i motionen Motionärerna föreslår att Nacka kommun återinför ett kommunalt bostadsbolag och att detta bolag blir delaktigt i de nya byggprojekt som påbörjas och som pågår i kommunen. Som motiv för förslaget anför motionärerna huvudsakligen följande skäl: En stor del av marken som bebyggs även av kommunen och då finns bra förutsättningar för ett kommunalt bostadsbolag. Ett kommunalt bostadsbolag kan bygga klimatsmarta hyresrätter utan höjda hyror samt att det ökar möjligheterna för långsiktig samhällsplanering. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-10-01 1 (1) KALLELSE Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-16.00

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-16.00 1 (77) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-16.00 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Tobias Nässén (M) Helene Skantze (M) Ylva Sandström (M) Gunilla Grudevall-Steen

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-15.50

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-15.50 1 (23) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-15.50 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Ylva Sandström (M) Pernilla Hsu(M) Eva Närvä-Eickenrodt

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén 1 (46) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl 15.00-15.45 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Tobias Nässén (M) Ingegerd Thorngren (M) Stefan Saläng

Läs mer

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577-001 Kommunstyrelsen Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen definierar processer enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Granskning av delegationsbeslut,

Granskning av delegationsbeslut, INTERNREVISIONEN Granskning av delegationsbeslut, 2013-11-07 10:05 Helena Meier stadsjurist KFKS 2013/585-007 Jane Rönnholm Kollén internrevisor Sammanfattning Fullmäktiges revisorer granskade 2012 miljö-

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-09.45

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-09.45 1 (26) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-09.45 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Tobias Nässén (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC)

Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC) 2014-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/525-293 Kommunstyrelsen Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta en ny hyresmodell

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

tyresö korrmui UTDRAG Planuppdrag och samråd för Södergården Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets beslut Reservation Särskilt yttrande

tyresö korrmui UTDRAG Planuppdrag och samråd för Södergården Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets beslut Reservation Särskilt yttrande Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets beslut Planuppdrag och samråd för Södergården 82 Dnr2012/KSM 0101 UTDRAG j usterandes sign Utdraasbesnrkande gemensamma vistelseytor och underjordiska parkeringsgarage

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun 2015-03-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/751-214 Projekt 9432 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400 7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-07 114 Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Kommunens information till remissinstanser och information på webben under detaljplaneprocessen Bemötande av specifika planärenden på webben

Kommunens information till remissinstanser och information på webben under detaljplaneprocessen Bemötande av specifika planärenden på webben 2013-04-23 1 (5) BILAGA TILL SVARSBREV KFKS 2013/185-214 Kommunens information till remissinstanser och information på webben under detaljplaneprocessen Bemötande av specifika planärenden på webben Denna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

Sammanträde i kommunfullmäktige

Sammanträde i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunfullmäktige Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 november 2014, kl. 19.00 B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00- Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer