Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Dag Måndagen den 19 maj 2014 Tid Kl Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Dag Måndagen den 19 maj 2014 Tid Kl. 15.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge"

Transkript

1 1 Utskicksdatum (3) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Dag Måndagen den 19 maj 2014 Tid Kl Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge Ordförande Mats Gerdau Nämndsekreterare Görel Petersson Gruppmöte Kl Orminge M, FP, C, KD Gruppmöte Kl Kummelberget S, MP, V Föredragningslista Nr Ärende Noteringar 1. Val av justeringsman 2. Anmälningar 3. Delegationsbeslut, anmälan Förslag till kommunfullmäktige 4. Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset KFKS 2014/ , KSAU Sammanträdesdagar 2015 KFKS 2014/ , KSAU Kommunalt bostadsbolag inför byggandet av Nacka stad Motion den 3 februari 2014 av Rolf Wasteson och Agneta Johansson (V) KFKS 2014/91-229, KSAU Jämställd och miljövänlig snöröjning och halkbekämpning Motion den 17 juni 2013 av Camilla Carlberg och Lars Örback (V) KFKS 2013/ , KSAU Elnät för framtidens elbilar Motion den 16 december 2013 av Sydney Holm (MP) KFKS 2013/ , KSAU 60 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 2 (3) Nr Ärende Noteringar 9. Stadsutveckling och Aalborgdeklarationen Motion den 20 april 2006 av Tuija Meisaari- Polsa (S) KFKS 2006/457, KSAU 61 Egna beslutsärenden 10. Exploatörerna medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana KFKS 2014/ , KSSU Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (område C), Boo Upphävande av förordnande enligt 113 byggnadslagen KFKS 2010/64-214, KSSU Försäljning av fastigheten Lännersta 1:255, Lännersta gårdsväg KFKS 2014/ , KSSU Upplåtelse av mark till tekniska nämnden för återvinningscentral inom fastigheten Älta 10:51, Ältabergs verksamhetsområde, DP 480 KFKS 2014/ , KSSU Delrapportering - strategi för långsiktigt hållbar lokalförsörjning KFKS 2013/ , KSSU Enklare snabbcykelbana mellan Nacka Forum och Sickla KFKS 2014/ , bordlagt KSSU Samlad verksamhetsberättelse kommunstyrelsens brottsförebyggande råd och lokala trygg- och säkerhetsråd 2013 KFKS 2014/ , KSAU Månadsbokslut mars 2014 KFKS 2013/ , KSAU Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos KFKS 2014/ , KSAU Prissättning av gemensamma administrativa stödtjänster KFKS 2013/ , KSAU Fastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2014 KFKS 2013/ , KSAU 50

3 3 3 (3) Nr Ärende Noteringar 21. Kartläggning av lokaler för musik- och kulturskoleverksamhet i Boo Redovisning från kulturnämnden KFKS 2014/ , KUN 76, KSAU SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten Yttrande till regeringen KFKS 2014/ , KSAU SLs trafikförändringar Yttrande till SL KFKS 2014/139, KSAU Lokala miljömål Yttrande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden KFKS 2014/ , KSAU Ny webblösning för extern och intern kommunikation KFKS 2013/ , KSAU Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot (C) i det lokala rådet Trygg och Säker i Älta från Elin Hernstedt samt val av ny ledamot för tiden intill utgången av Övriga frågor

4 93 Anmälningar Beslut 1\nmälningarna noteras till protokollet. 29 april (36) \ Ordförandes sig natur Justerandes signatur skrivelser Skrivelse från fastighetsägare på Älgö KFKS 2014/ Skrivelse ang Sicklaön 37:46 KFKS 1996/ Skrivelsc från Värmdö kommun ang Slussens ombyggnad - - tma mgar KSSU Ärende Handlingar i ärendet NACKA KOH H U N Utdragsbestyrkande Svar frtm planenheten Atgärd/ansvar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens stadsutyccklingsutskott

5 NACKA K U N 44 Beslut 6 maj 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar anmälningarna till protokollet. Övrigt - - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko mmunstyrelsens arbetsutskott 6 {43) 5 Anmälningar Cirkulär 14:15 Cirkulär 14:16 Handlingar i ärendet Dagordning Information, förslag ny valberedning Protokoll Bolagsordning och ägardirektiv Bolagsordning, bilaga Granskning av bolagsordning, SKL Kallelse och handlingar Kallelse årsstämma N ominering av styrelsen N ominering av lekmannarevisorer Arsredovisning och koncernredovisning 2013 Revisionsberättelse l.jpphandling av revisorstjänster Särskild valberedning Förslag styrelsearvoden An ""Ini Ärende Atgärd/ansvar Cirkulär, SKL A B Vårljus Styrelseprotokoll Nacka stadshus AB J ohanna Magnusson Styrelseprotokoll N ysätra Fastighets AB Johanna ivlagrmsson Lekmannarevisorernas rapport Nacka Enet:_gi 2013 J ohanna l\:fagnusson Revisionsrapport Nacka Energi 2013 J ohanna Magt'lusson Revisionsrapport och årsredovisning Saltsjö Pir AB J ohanna M~usson Ordforandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande ma ng ar KSAU

6 6 6 maj (43) NACKA KO H H U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Överenskommelse om samverkan mellan parter, polisen, Värmdö, Tvresö och Nacka kommun Bilaga till överenskommelsen Remiss - Översyn av :Mälarrådets utskott Trå Fisksätra/Saltsjöbaden , Minnesanteckningar Brå och alla Trå , Minnesanteckningar Brå , Minnesanteckningar Fisksätra Folkets Hus revisionsberättelse Södertörns Brandförsvarsförbund, sammanträdesprotokoll Södertö.rns Brandförsvarsförbund, justering Föreningsrådet i Älta, årsmötesprotokoll Föreningsrådet i Älta, verksamhetsberättesle 2013 Samordnings- och utvecklingsenheten, svar senast Ingrid Greger Ingrid Greger Ingrid Greger Ordforandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 15 Anmälningar l 6 maj (14) 7 Ordforandes signatur Justerandes signatur ~ Beslut Det fanns inga anmälningar på mötet. NACKA KO H HUN Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

8 8 8 april (25) NACKA KOM M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 78 Dn r KFKS Delegationsbeslut Beslut Delegationsbesluten noteras till protokollet. Handlingar i ärendet De legat ionsbeslut, anmäln ingar KSSU Ärende Beslutsfattare Delegationsbeslut exploatering, sep lista Ulf Crichton, mark- och exploateringschef Delegationsbeslut, stadsdirektören, sep lista Lena Dahlstedt, stadsdirektör Delegationsbeslut mark- och exploateringschefen Datum Nr Typ av beslut stadsbyggnadsprojekt Fastighet/ -er Förvärv av fastigheten 9527 Rösunda 2:40 Rösunda 2:40 Delegationsbeslut stadsdirektören Datum Typ av beslut J uridiska enheten Saken Fullmakt T KFKS 2013/ Svaromål Fullmakt KFKS 2013/ Överklagande Fullmakt mål Ä KFKS 2013/ Yttrande Ordförandes signatur Justerandes sig.natur Utdragsbestyrkande

9 NACKA KO H H U N 94 Beslut Dl 45:9 entreprenad gångbana och V1\... l \ Gerda u 29 april {36) 9 Fullmakt P överklagande Stadsdirektören Lena Dahlstedt ö,rcrklagande av Lantmäteriets beslut Kommunstyrelsens ordförande Mats att avsh\ Nacka kommuns begäran Gerda u om anteckning av uppsägning av tomträtt i fastigheten Nacka Sicklaön 13:83 Delegationsbeslut Delegationsbesluten noteras till protokollet. Ärende Beslutsfattare O rdförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande \ ( \ Datum Nr Typ av beslut stadsbyggnadsprojekt J ~as tighet/ - er Servitutsavtal för Algö 9528 i\lgö 45: ö, erenskommclse om 9528 Algö 31:5 fastighetsreglering 'l 'illdclningsbeslu t 9217 J,okomobilvägen Fullinakter gällande Bergs oljehamn Kommunstyrelsens ordförande Mats Delegationsbeslut mark- och exploatering, sep lista Handlingar i ärendet es ut, anma mngar KSSU e egat1ons b l "l. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstrrclscns stadsutvecklingsutskott

10 NACKA KO 1111 U N 45 Beslut Handlingar i ärendet 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott a (43) 10 Hans Peters deltagande i Mälartinget Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Sidney Holms deltagande i Mälartinget Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Delegationsbeslut D l b l KSAU Ärende Beslutsfattare Ordforandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande e egauons es ut, - - Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet.

11 16 Delegationsbeslut Beslut 6 maj 2014 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet 11 6 (14) ~ Ordforandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande D l b l KSVU e egauons es ut - - Aren de Beslutsfattare Förändring av beslutsattestanter inom Einar Fransson, produktionsdirektör Produktionsområde Välfärd skola Välfårds skola / Gunilla Schött, tf Beslut produktionsdirektör Välfårds skola Beslut Beslut Beslut Beslut Beslut Förändring av beslutsattestanter inom.anette Böe, produktionsdirektör Välfård Produktionsområde Välfärd samhällssettice samhällsservice Handlingar i ärendet NACKA KO M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

12 NACKA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KO HH UN Kommunstyrelsens arbetsutskott 51 KFKS 20 14/ Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. 16 (43) Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande f \ ( Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med tillägget att föreskriften förtydligas med att taxan inte gäller för kommunens styrelser, nämnder och enheter i stadshuset, att föreningar, ideella organisationer, anordnare av kommunalt finansierad verksamhet eller andra aktörer har möjlighet att hyra sammanträdeslokaler i Nacka stadshus, samt att kommunens styrelser, nämnder och enheter i stadshuset har företräde till lokalerna. Yrkanden Majvie Swärd (S) yrkade för Socialdemokraterna, med instämmande av Rolf Wasteson (V), att alla föreningar verksamma i Nacka får disponera lokalerna i stadshuset avgiftsfritt. Handlingar i ärendet stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2014 Föreskrift: Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Ärende I stadshuset flons cirka 75 mötesrum. De används främst av nämnderna och enheterna i stadshuset. Hyran för mötesrummen tas ut via den hyra som tas ut per anställd i stadshuset. Anordnare av kommunalt finansierade verksamhet hyr ibland lokalerna. Idag finns ingen taxa för att ta ut hyra. stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag som harmonierar med de taxor som finns för andra lokaler i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att den föreslagna föreskriften förtydligas med att taxan inte gäller för kommunens styrelser, nämnder och enheter i stadshuset, att föreningar, ideella organisationer, anordnare av kommunalt finansierad verksamhet eller andra aktörer har möjlighet att hyra sammanträdeslokaler i Nacka stadshus, samt att kommunens styrelser, nämnder och enheter i stadshuset har företräde till lokalerna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfulhnäktige att anta föreslagen taxa för uthyrning av lokaler i Nacka stadshus. 6 maj

13 NACKA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KO H H U N Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsgång Med avslag på Majvie Swärds yrkande beslutade arbetsutskottet i enlighet med!\fats Gerclaus yrkande. Reservationer Majvie Swärd (S) reserverade sig mot beslutet. 17 (43) Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande ~fl ( \. ' "Vi anser att det är väldigt viktigt att det finns god tillgång på lokaler i de olika kommundelarna för föreningar som bedriver verksamhet i Nacka. Vårt mål är att lokalerna dessa lokaler ska vara avgiftsfria." Majvie Swärd (S) lät för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp anteckna följande. "Föreningslivct i Nacka är en något förbisedd kraft. För att det ska blotruna och utvecklas krävs låga, och i vissa fall inga kostnader för hyror i stadshuset och andra kommunala lokaler." Protokollsanteckningar Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande. 6 maj

14 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/ (2) Kommunstyrelsen Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för uthyrning av lokaler i Nacka stadshus. Sammanfattning I stadshuset finns cirka 75 mötesrum. De används främst av nämnderna och enheterna i stadshuset. Hyran för mötesrummen tas ut via den hyra som tas ut per anställd i stadshuset. Anordnare av kommunalt finansierade verksamhet hyra ibland lokalerna. Idag finns ingen taxa för att ta ut hyra. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag som harmonierar med de taxor som finns för andra lokaler i kommunen. Ärendet I stadshuset finns cirka 75 mötesrum av varierande storlek. Dessa är har en central funktion i den flexibla kontorslösning som finns i stadshuset där man inte har egna arbetsrum, och där alla arbetsplatser är allas. Mötesrummen behövs för olika typer av möten, och kostnaden för mötesrummen tas ut i den hyra som betalas per medarbetare i stadshuset. Från tid till annan önskar kommunalt finansierade verksamheter, främst kommunala men även privata, och föreningar använda lokalerna i stadshuset. Av dessa bör en hyra tas ut dels för att täcke kostnader kopplat till uthyrningen, dels för att kommunen tar ut hyror när man hyr andra lokaler i kommunen. Noteras ska att nämnder och medarbetare i stadshuset har företräde till att boka och använda lokalerna. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset. De ligger i linje med avgiftsnivåer som fritidsnämnden fastställer taxa för. Även sättet att gruppera in föreningar och andra aktörer i olika avgiftsgrupper överensstämmer med de fritidsnämndens grupper. Kommunen kan inte tillämpa modeller för taxor i kommunala lokaler. Stadsledningskontorets förslag framgår av bilagan. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

15 15 2 (2) Att taxorna för uthyrning av lokaler i stadshuset inte fastställs av fritidsnämnden, beror på att fritidsnämnden reglemente inte omfattar lokalerna i stadshuset. Ekonomiska konsekvenser Intäkterna tillfaller kommunstyrelsen för att täcka kostnader kopplade till uthyrningen. Bilagor Föreskrift: Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Mats Bohman Administrativ direktör Stadsledningskontoret

16 16 FÖRESKRIFT Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset Dokumentets syfte Beskriva taxor som tas ut vid uthyrning av lokaler i stadshuset. Dokumentet gäller för Föreningar, företag och anordnare av kommunalt finansierad verksamhet samt medborgare. Taxan gäller inte för kommunens styrelser och nämnder samt enheter i stadshuset. Föreningar, ideella organisationer, anordnare av kommunalt finansierad verksamhet eller andra aktörer har möjlighet att hyra sammanträdeslokaler i Nacka stadshus. Hyran beror på vilken grupp som den som hyr tillhör. Kommunens styrelser och nämnder samt enheter i stadshuset har företräde till lokalerna. Grupp 1 avser ideella föreningar som tar emot kommunala bidrag från Nacka kommun för barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 4 20 år för verksamheter som vänder sig till åldersgruppen4 20 år. Grupp 2avserideella föreningar som tar emot kommunala bidrag från Nacka kommun för barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 4 20 år för verksamheter som vänder sig till deltagare som är 21 år och äldre. Grupp 3 avserövriga ideella föreningar som har verksamhet i Nacka, företag som har verksamhet i Nacka, anordnare av kommunalt finanseriad verksamhet, invånare i Nacka kommun samt föreningar i grupp ett och två då de har kommersiell verksamhet eller arrangemang med entréavgift. Grupp 4 avser föreningar som bedriver större delen av sin verksamhet i annan kommun än Nacka kommun, företag som inte har verksamhet i Nacka kommun eller privatpersoner som inte är folkbokförda i Nacka kommun. Priser gäller per timme och avgiftsgrupp. Lokal Grupp 1 Grupp2 Grupp 3 Grupp 4 Nackasalen 100kr 150 kr 300 kr 450 kr Matsalen i Nacka 60kr 120kr 200kr 350 kr stadshus Sammanträdesrum 60 kr 100kr 200kr 350 kr för 20 personer eller fler Sammanträdesrum för 19 personer eller färre 30 kr 50 kr 100kr 250 kr För möten som äger rum på vardagar efter kontorstid samt helger tillkommer en kostnad på 750 kronor per timme. Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig processägare KFKS 2014 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Administrativa direktören POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

17 Nacka kommun 17 Taxa för uthyrning av lokaler i stadshuset 2 (2)

18 NACKA KO H H U N 53 Sammanträdesdagar Beslut Ärende Förkortningsförklaring i. / \,J\ 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott KFKS 20 14/ (43) 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. Förslaget bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 13 dagar före kommunstyrelsens sammanträden och dessa sammanträden tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträden. Justeringar har gjorts för lov / helgdagar. Förslaget samspelar med det förslag som stadsledningskontoret kommer att lägga fram till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och lägger fram för dess verksamhetsutskott och arbetsutskott samtidigt. Förslagen för samtliga dessa redovisas för att underlätta bedömning av förslagen sammantaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för Som tidigare år är det så att om inte kommunfullmäktiges behandling av tertialbokslut 1 ska kunna ske först efter midsommar, kan handlingar till bokslutet inte skickas ut i tid inför behandling i arbetsutskottet. I arbetsutskottet ges därför även fortsättnings,'is en muntlig information om vad bokslutet kommer att visa. Anledningen är att tiden mellan när "bryt'' i bokföringen kan ske och när det är möjligt att ha ett bearbetat material på plats, är för kort i förhållande till när beredningen av ärendet måste inledas. Ä ven tertialbokslut två måste föredras muntligt i arbetsutskottet. Här är skälet att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska ta ställning till skattesats i oktober månad. Det hinns inte med om hela KSSC = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott KSA C = kommunstyrelsens arbetsutskott KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott arbetsutskottets sammanträde. beredningen skjuts fram för att få fram ett skriftligt material om tertialbokslut två till Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande stadsledningskontorets förslag. 2. Kommunstyrelsen föresiar att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. 1. Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt l l! t ',.

19 NACKA KO H H U N 10 februari 17mars 28 april 12 maj 3 november 8 december Yrkanden KS 12 januari 2 mars 13 april 25 maj 15 juni 31 augusti 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott KF 2 februari 23mars 27 april 15 juni - 21 september 21 (43) 19 KSSU KSVU/KSAU 7 april 12 maj December 2014 December januari 17 februari 3 mars 24mars 26maj 2 juni 11 augusti 18 augusti 1 september 15 september 6 oktober 13 oktober 20 oktober 10 november 24 november 15 december s tadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2014 Handlingar i ärendet Med avslag på RolfWastesons yrkande beslutade arbetsutskottet i enlighet med stadsledningskontorets förslag. RolfWasteson (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med fler kommunfullmäktigesammanträden med därtill hörande sammanträden. Beslutsgång Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 28 september 19 oktober 26 oktober 16 november 23 november 14 december

20 NACKA KO H H U N Reservationer 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 (43) 20 på våren planeras in. I konsekvens med det ska därför också motsvarande KS och utskottsmöten planeras in i anslutning till dem." tjänstemän? Nackalistan anser att det behövs fler sammanträdesdagar inom de flesta politiska organ för år 2015." "Nacka ska bygga stad och kommer att kraftigt utöka Yolym en på sina åtaganden. Konstigt Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande. Rolf\Vasteson reserverade sig mot beslutet och ingav följande. Protokollsanteckningar "Sedan ett par är år antalet Kommunfullmäktigesammanträden neddragna till åtta per år. nog så märks denna arbetsökning inte i den mängd sammanträden som planeras för En angiven orsak är att minska kostnaderna. KF är kommunens enda fol.k\ralda arena, därför är det viktigt för demokratin i Nacka att inte inskränka förutsättningarna för en kommande år. Kommer resultatet då istället bli att alltfler politiska beslut fattas av Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande offentlig politisk debatt där. D et är inte så många år sedan KF hade tio sammanträden per år. Vi önskar helst att det återupprättas men som minimum ska ytterligare ett sammanträde

21 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/ (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdagar 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. 1. Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. 2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för Förslaget bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 13 dagar före kommunstyrelsens sammanträden och dessa sammanträden tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträden. Justeringar har gjorts för lov/helgdagar. Förslaget samspelar med det förslag som stadsledningskontoret kommer att lägga fram till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och lägger fram för dess verksamhetsutskott och arbetsutskott samtidigt. Förslagen för samtliga dessa redovisas för att underlätta bedömning av förslagen sammantaget. Som tidigare år är det så att om inte kommunfullmäktiges behandling av tertialbokslut 1 ska kunna ske först efter midsommar, kan handlingar till bokslutet inte skickas ut i tid inför behandling i arbetsutskottet. I arbetsutskottet ges därför även fortsättningsvis en muntlig information om vad bokslutet kommer att visa. Anledningen är att tiden mellan när bryt i bokföringen kan ske och när det är möjligt att ha ett bearbetat material på plats, är för kort i förhållande till när beredningen av ärendet måste inledas. Även tertialbokslut två måste föredras muntligt i arbetsutskottet. Här är skälet att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska ta ställning till skattesats i oktober månad. Det hinns inte med om hela beredningen skjuts fram för att få fram ett skriftligt material om tertialbokslut två till arbetsutskottets sammanträde. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

22 22 2 (2) Förkortningsförklaring KSSU = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott KSSU KSVU/KSAU KS KF December 2014 December januari 2 februari 20 januari 17 februari 2 mars 23 mars 10 februari 3 mars 24 mars 13 april 27 april 17 mars 7 april 12 maj 25 maj 15 juni 28 april 12 maj 26 maj 2 juni 15 juni - 11 augusti 18 augusti 31 augusti 21 september 1 september 15 september 28 september 19 oktober 6 oktober 13 oktober 26 oktober 16 november 20 oktober 3 november 24 november 8 december 10 november 23 november 14 december 15 december Ekonomiska konsekvenser Sammanträdeskostnaderna budgeteras i ärendet om mål och budget och därefter i kommunstyrelsens internbudget. Lena Dahlstedt Stadsdirektör Stadsledningskontoret Helena Meier Stadsjurist

23 KO H H U N 58 Kommunstyrelsens arbetsutskott KFKS 2014/ Kommunalt bostadsbolag inför byggandet av Nacka stad Motion den 3 februari 2014 av RolfWastesen (V) och Agnetajohansson (V) 33 (43) 23 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande \\J A.. t- \ Yrkanden Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med tillägget att beslutsmeningen kompletteras enligt följande. Handlingar i ärendet stadsledningskontorets ~änsteskrivelse den 8 april 2014 Motion stadsledningskontoret föreslår att förslaget i motionen avslås. Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag förutsätter en ekonomisk omprioritering som stadsledningskontoret inte kan se står i rimlig proportion till nyttan för kommunen. Förutsättningarna på hyresmarknaden har inte ändrats sedan kommunfullmäktige beslutade att sälja Nackahem. Kommunens ansvar för dem som inte själva kan ordna sitt boende är inte skäl nog för att återskapa ett kommunalt bostadsbolag. Motionen är därmed färdigbehandlad... Aren de RolfWastesen och Agneta Johansson (V) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 feb1uari 2014 en motion med förslag om att kommunen återinför ett kommunalt bostadsbolag och att detta bolag blir delaktigt i de nya byggprojekt som påbörjas och som pågår i kommunen. Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag förutsätter en ekonomisk omprioritering som kommunfullmäktige inte kan se står i rimlig proportion till nyttan för kommunen. Kommunfullmäktige avslår därför förslaget i m otionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. NACKA 6 maj 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24 6 maj 2014 Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag förutsätter en ekonomisk omprioritering som kommunfulhnäktige inte kan se står i rimlig proportion till nyttan för ko mmunen. Rolf Wasteson (V) yrkade, med instämmande av Majvie Swärd (S), bifall till förslaget i motionen. H (44) 24 Justerandrs sigoatur Ordförandes signatur Utdragsbestyrkande ~,, l ~/ l, ') \. "Miljöpartiet har föreslagit att kommunen ska starta ett kommunalt bostadsbolag i alla budgetförslag den här mandatperioden och stöder därför givetvis äyen motionen från V. Här från tvliljöpartiets budget fö1 2014: "Fiir tllllällare k111111a edyirdc1 alla en bo.r!ad i Nacktr, l'ill Pi a!isäl/a delar ap komjjiifllfji!j pen.riompengar i m pen.rioll.r.rtf(!e!re.. ft!jidren.rka lil!ra/1/ijittll.l' med komjjj/fiicii äga e11 allmäm!yll(~ bo.rlarf.r.rttfiel.re.rom ska.fomalla oc-h I!J'l"tt ut bo.r!äder med I.!J'I't'.r.riillllillg ~ jier allmälll!)'lliga pri11cipe1~ IJilkel iuucbär till m lå11gsiktig gälflko.r/11ad. Stf(!elrell.rka iillfll kulll/a ~ygga bostäder odj lokalermed 1/lpräglad Jrllllbäl!o!)'lla,.ro111 l. e.\.. ~mppboeuden JörpeJ:ronr.r med.räj~ kilda bl' hoj',.fril:fkolor orb.rä1:rkolo!:" Sidney Holm (MP) lät anteckna följande. "Vi instämmer i mo tionen från (v) då det är mycket angeläget att kommunen har kvar den mark som man äger då denna mark kommer att ianspråktas för de nya byggprojekt som kommer i kommu nen. Ett kommunalt bostadsbolag kan bygga hyresrätter utan höga hyror." Protokollsanteckningar Majvie Swärd (S) lät för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp anteckna följande. "Vänsterpartiet reservation beskriver varför vi vill att ett ko mmunalt bostadsbolag återupprättas. Vi ser det som ett verktyg för kommunen att kunna realisera en bra bostadsförsörjning när behovet av hyresbostäder nu är så stort. Majoriteten pekar på ekonomiska prioriteringar (och då prioriteras uppenbarligen hyresrätter bort). Vi vill påpeka att ' ri i vårt förslag till kommunal budget tagit med en ekonomisk satsning just på ett kommunalt bostadsbolag, ett startkapital på 100 Mkr." Rolf Wasteson (V) resenretade sig mot beslutet och ingav följande. Reservationer Majvie Swärd (S) reserverade sig mot beslutet. Beslutsgång Med avslag på Rolf Wastesans yrkande beslutade arbetsutskottet i enlighet med Mats Gerclaus yrkande. NACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunst}'telsens arbetsutskott

25 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/ (3) Kommunstyrelsen Kommunalt bostadsbolag inför byggandet av Nacka stad Motion den 3 februari 2014 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen. Motionen är därmed färdigbehandlad. Sammanfattning Rolf Wasteson och Agneta Johansson (V) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 februari 2014 en motion med förslag om att kommunen återinför ett kommunalt bostadsbolag och att detta bolag blir delaktigt i de nya byggprojekt som påbörjas och som pågår i kommunen. Stadsledningskontoret föreslår att förslaget i motionen avslås. Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag förutsätter en ekonomisk omprioritering som stadsledningskontoret inte kan se står i rimlig proportion till nyttan för kommunen. Förutsättningarna på hyresmarknaden har inte ändrats sedan kommunfullmäktige beslutade att sälja Nackahem. Kommunens ansvar för dem som inte själva kan ordna sitt boende är inte skäl nog för att återskapa ett kommunalt bostadsbolag. Förslagen i motionen Motionärerna föreslår att Nacka kommun återinför ett kommunalt bostadsbolag och att detta bolag blir delaktigt i de nya byggprojekt som påbörjas och som pågår i kommunen. Som motiv för förslaget anför motionärerna huvudsakligen följande skäl: En stor del av marken som bebyggs även av kommunen och då finns bra förutsättningar för ett kommunalt bostadsbolag. Ett kommunalt bostadsbolag kan bygga klimatsmarta hyresrätter utan höjda hyror samt att det ökar möjligheterna för långsiktig samhällsplanering. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén 1 (46) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl 15.00-15.45 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Tobias Nässén (M) Ingegerd Thorngren (M) Stefan Saläng

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-04-29 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande 1 (91) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge Kl 15.50-18.15 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) tjg 58-96 Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Lars Berglund (M) Ingegerd Thorngren (M)

Läs mer

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2)

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) 1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 juni 2015 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

MÅL & BUDGET 2014 2016

MÅL & BUDGET 2014 2016 MÅL & BUDGET 2014 2016 2014-2016 2013-10-21 1 (113) TJÄNSTESKRIVELSE KFSK 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016 Innehåll Alliansens budget för framtidstro, tillväxt och natur... 2 Förutsättningar

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-10-07 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89

Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89 Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89 Miljöpartiets förslag till budget för Nacka kommun satsar på förebyggande åtgärder för att sänka kommunens totala klimatutsläpp Vi vill möta

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

12 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 (KS/2014:233)

12 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 (KS/2014:233) SOLNA STAD Kommunfullmäktige PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-01-26 12 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 (KS/2014:233) Sammanfattning Kommunerna ska, enligt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2005 Beslutet justerat den 8 juni 2005.

Antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2005 Beslutet justerat den 8 juni 2005. Antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2005 Beslutet justerat den 8 juni 2005. Innehållsförteckning: 1. Inledning och bakgrund.. 1 1.2 Syftet.. 1 2. Omvärldsanalys och nuläge på Södertälje kommuns bostadsmarknad..

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer