Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen"

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Tid Onsdag 25 mars 2015, kl 09:00 15:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att - utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet 2 Godkännande av föredragningslista Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att - godkänna den utsända föredragningslistan 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Ärendet Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Evidensbaserad praktik 2. Kunskapsstöd och uppföljning 3. Överenskommelse mellan staten och SKL om kortare väntetider i cancervården Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedelshantering. Kommentar: Regionstyrelsen har fått rapport för kännedom. Rapporten bereds av Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

2 5. Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per RS Skadeanmälningar till Patientförsäkringen LÖF 2014 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - anteckna skrivelserna till protokollet Region Halland gemensamt 4 Fyllnadsval av ledamot och ersättare till Styrkommittén för delprogrammet Kattegatt-Skagerak RS Ärendet Regionstyrelsen förrättar följande fyllnadsval: Styrkommittén för delprogrammet Kattegatt-Skagerak Antal ledamöter: Mandatperiod: Ledamot: Ersättare: Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - utse följande ledamot och ersättare för tiden RS (14)

3 5 Månadsrapport för Region Halland januari februari 2015 RS Ärendet Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari februari Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - anteckna den lämnade informationen till protokollet 6 Årsredovisning 2014 Region Halland RS Ärendet Region Hallands samlade resultat för 2014 uppgår till minus 194 miljoner kronor. Det är framför allt hälso- och sjukvården som uppvisar underskott. Detta trots ett positivt utfall av kömiljarden, ett statsbidrag för att förbättra tillgängligheten inom vården, på 92 miljoner kronor. För att komma till rätta med kostnadsutvecklingen i Region Halland har ett regionövergripande åtgärdsarbete påbörjats under Första fasen pågår t.o.m. mars 2015 och resulterar i en beskrivning av ett antal förbättringsåtgärder inom olika områden. Region Halland visar generellt sett goda medicinska resultat och utifrån tillgängliga nationella mätningar är befolkningen nöjd med vården som ges. Såväl inom de medicinska områden där Halland framstår som starkt, som inom områden med sämre resultat, talar analysen för ett behov av bättre samverkan och styrning mellan primärvård, specialiserad somatisk vård och psykiatri. Ett viktigt förbättringsområde är arbetet för att minska kvalitetbrister och kostnader förknippade med detta. Region Hallands mål att ekonomin ska vara stark för handlingsfrihet och varje generation ska bära sina kostnader mäts bland annat genom att hälso- och sjukvårdskostnaden per invånare inte ska öka mer än genomsnittet för riket. Detta mål uppnås inte, då ökningstakten uppgår till 2,8 procent jämfört med 2,5 procent för genomsnittet i riket. Ett annat jämförelsemått är den strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnaden. Halland placerar sig bland de fem dyraste landstingen/ regionerna när det gäller de strukturjusterade kostnaderna, vilket är en oförändrad placering jämfört med året innan. RS (14)

4 Nettokostnaderna ökade med 4,3 procent under De ökade kostnaderna beror till stor del på ökade personalkostnader, det vill säga hur bemanningsmixen ser ut och hur sjukhuset nyttjar de olika yrkeskategorierna. God tillgänglighet är ett av regionens prioriterade områden. Under 2014 har antalet patienter som åberopat vårdgarantin och fått vård hos externa vårdgivare fortsatt att öka. Av det sammanlagda antalet genomförda nybesök har 16 procent genomförts via vårdgaranti 2014, vilket medför en kostnad på drygt 80 miljoner kronor. Det finns tydliga samband mellan befolkningens hälsa och ekonomisk tillväxt. Regional utveckling är av vikt för utveckling av hela samhället. Beslut om en ny tillväxtstrategi för Halland togs under 2014, vilken pekar ut strategiska val och prioriterade område för en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. Tillväxten ska vara hållbar och ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar - att uppdra åt samtliga driftnämnder att vidta erforderliga förberedelser samt prioritera resurser för att säkra det kommande genomförandet av det regionövergripande åtgärdsarbetet - att driftnämnderna har ett eget ansvar att fortsätta driva det arbete som ligger i linje med det regionövergripande åtgärdsarbetet - att med ett godkännande överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige Handlingar i ärendet Skrivelse från regionstyrelsen ( ) 7 Resultathantering 2014 RS Ärendet Principen för resultathantering är att styrelser/nämndernas samlade över- och underskott balanseras till nästkommande år i ambitionen att medverka till ett effektivare resursutnyttjande. Styrelsernas/nämndernas resultat, efter analys av hur förväntade mål och produktionskrav uppfyllts och därmed sammanhängande eventuell resultatjustering, balanseras och tillförs eget kapital. Tidigare beräknades också ränta på det egna kapitalet. Om negativt eget kapital uppkommer ska detta täckas genom motsvarande överskott i redovisningen helst året efter eller senast tre år efter. Vid en mandatperiods slut ska storleken på det egna kapitalet särskilt prövas inför kommande fyraårsperiod. Denna prövning görs nu i samband med behandlingen av årsredovisningen RS (14)

5 Resultatbalansering för 2014 efter översyn av upparbetade kapitalet Följande beaktande har gjorts vid resultatbalanseringen för 2014: Hallands sjukhus balanserade egna kapital tas bort ( MKR). Regionservice balanserade egna kapital tas bort (+37,1 MKR). Psykiatrin balanseras inte delar avseende rättspsykiatrins resultat (+3,4 MKR). Regionstyrelsen balanserade egna kapital inkl. hälso o sjukvårdstyrelsens egna kapital tas bort (+381,7 MKR) Övriga förvaltningar balanserar 2014 års resultat. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna förslag till resultathantering för 2014 Handlingar i ärendet Skrivelse från regionstyrelsen ( ) 8 Motion om Parkeringsplats Vårdcentralen Veddige RS Ärendet Enligt motion från Gun Svensson (C) finns ett önskemål om att anordna tillräckligt antal parkeringspaltser vid vårdcentralen i Veddige för att tillgodose de behov som finns. Närsjukvården har tolkat motionen så att antalet parkeringsplatser är för få för det antal besökare som finns till de funktioner som finns på vårdcentralen. Närsjukvården har därför gett i uppdrag åt Regionfastigheter att se över om det är möjligt att göra en utökning. En enklare förstudie visade att det ganska enkelt gick att skapa flera platser. En ombyggnad av parkeringen har därför genomförts vilket innebär att vårdcentralen nu har 22 nya parkeringsplatser. I skrivandet stund återstår bara målning av linjer vilket är en väderberoende åtgärd. Kostnaden för utökningen uppgår till kronor vilket belastar Närsjukvården. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att - bifalla motionen Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( ) Protokollsutdrag Varbergs kommun Motionen RS (14)

6 9 Revisionsrapport Strategisk personal och kompetensförsörjning RS140539, RHR Ärendet Regionstyrelsen har fått revisionsrapporten Strategisk personal och kompetensförsörjning ( ) med begäran om svar kring planerade åtgärder. Region Hallands revisorer har gett PwC i uppdrag att granska regionstyrelsens arbete med att säkerställa att det finns en tillräcklig kompetensförsörjning för att klara sitt uppdrag för hälso- och sjukvård. Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen i nuläget inte fullt ut bedriver ett ändamålsenligt strategiskt personaloch kompetensförsörjningsarbete. Regionkontoret har utarbetat ett förslag till yttrande över revisionsrapporten. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - yttra sig enligt förslag Handlingar Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Skrivelse från regionkontoret ( ) Revisionsrapport ( ) 10 Redovisning av ej färdigberedda motioner RS Ärendet Enligt Region Hallands Arbetsordningar och reglementen 2015 Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Halland, 29, ska regionstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt till regionfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - föreslå regionfullmäktige besluta att lägga redovisningen över ej färdigberedda motioner till handlingarna Handlingar Skrivelse från regionkontoret ( ) RS (14)

7 11 Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan RS Ärendet Ekonomidirektör William Hedman och personaldirektör Cristine Karlsson återrapporterar om arbetet med åtgärdsplan Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - anteckna den lämnade informationen till protokollet. 12 Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 25 februari Ärendet Ordförande Mats Eriksson och biträdande regiondirektör Jörgen Preuss lämnar en återrapport från kommunberedningens sammanträde 25 februari. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - antecknar den lämnade informationen till protokollet 13 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS Ärendet Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - lägga anmälningarna till handlingarna Handlingar i ärendet Anmälan av fattade delegationsbeslut 25 mars RS (14)

8 14 Anmälan av utskottens protokoll Ärendet Anmäles protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsutskottet Hälso- och sjuvårdsutskottet Tillväxtutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - lägga protokollen till handlingarna Handlingar i ärendet Protokoll 15 Regiondirektören informerar Ärendet En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - anteckna den lämnade informationen till protokollet Hälso- och sjukvård 16 Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården RS Ärendet Sedan 2009 har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffat överenskommelser om stöd till cancervårdens utveckling och det nationella arbetet genom Regionala cancercentrum i samverkan. Inriktningen ligger bland annat på förebyggande arbete, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, palliativ vård, RS (14)

9 kunskapsbildning och kunskapsspridning. Cancervården har vidareutvecklats och stärkts under de senaste åren vilket bland annat Öppna jämförelser cancer 2014 visar på. Dock visar mätningar att väntetiderna till cancervård är långa och att de regionala skillnaderna är stora och därför har staten och SKL slutit en överenskommelse för 2015 där målet är att korta väntetider och minska regionala skillnader. Av de nationellt satsade medlen om 500 mkr är 413 mkr öronmärkta för stimulandsmedel till landsting/regioner med fördelning utifrån befolkningsunderlag. För att få ta del av medlen krävs att landstinget/regionen ska besluta att införa standardiserade vårdförlopp. Av beslutet ska regionledningens ansvar för införandet av standardiserade vårdförlopp framgå, vilken är den viktigaste åtgärden. Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - Region Halland tar ansvar för att standardiserade vårdförlopp införs för de cancerprocesser som tas fram i den nationella cancestrategin - i samverkan med de båda Regionala Cancercentra som är aktuella för Halland (RCC Syd respektive Väst) ta fram en handlingsplan för införandet i Region Halland - i budgetarbetet för 2016 beakta eventuella kostnadsförändringar beroende på ändrade arbetssätt utifrån kartläggning av de olika standardvårdförloppen, samt uppskattade minskningar av kvalitetsbristkostnader Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i hälsooch sjukvårdsutskottets förslag till beslut. Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( ) 17 Överenskommelse om regionala priser och ersättningar i Västra sjukvårdsregionen 2015 RS Ärendet Västra sjukvårdsregionen har reviderat gällande samverkansavtal och utarbetat ett förslag till nytt avtal för samverkan inom hälso- och sjukvård och tandvård mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland. Syftet med Samverkansavtalet är att tillgodose invånarnas behov av högspecialiserad vård och att ge invånarna god tillgång till länssjukvård samt ge dem möjlighet att fritt välja öppen vård inom området. Samverkansavtalet har uppdaterats med utgångspunkt i Patientlagen som gäller sedan årsskiftet och parternas samverkan har preciserats tydligare. Det innebär att samverkan i vissa delar erbjuder regionernas invånare möjligheter som går utöver Patientlagen, exempelvis omfattas invånarna av den andra regionens vårdgaranti. Avtalet är gällande från och med RS (14)

10 Avtal och regler för regional samverkan beskrivs i bilaga. Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - godkänna förslag om reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen godkänna överenskommelse om ersättningar 2015 för hälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionenen samt förslag till utomlänspriser 2015 för viss specialisttandvård Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i hälsooch sjukvårdsutskottets förslag till beslut. Handlingar Tjänsteskrivelse från Regionkontoret ( ) Överenskommelse Västra Samverkansnämndens beslut , 37 och Läkemedelsstrategi RS Ärendet Läkemedelsarbetet i Region Halland har en viktig plats i regionens vision att göra Halland till den bästa livsplatsen. För att ta tillvara framtida möjligheter men också klara utmaningar inom läkemedelsområdet har förslag på en läkemedelstrategi tagits fram. Strategin bygger på den nationella läkemedelsstrategin som regeringen och SKL beslutade om 2011 för att få bättre samordning inom läkemedelsområdet. Läkemedelsstrategin ska utgöra ett underlag för Region Hallands prioriterade insatser och förbättringsområden och ska vara ett stöd inför planering av det regionala och lokala läkemedelsarbetet. Den läkemedelstrategi som utarbetats syftar till att uppfylla regions vision främst genom att stödja följande mål; hälsan ska öka i Halland, skillnaden i hälsa ska minska, andelen vårdskador ska halveras till 2018 och följsamheten till nationella och regionala riktlinjer ska öka Läkemedelsstrategin i Region Halland är uppdelad i fyra fokusområden som var och ett utgår från invånarnas behov och avser att uppfylla Region Hallands mål. Områdena är ansvarsfulla ordinationer, ansvarsfulla läkemedelsprocesser, utveckling, uppföljning och hållbarhet samt samverkan och kommunikation RS (14)

11 Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - godkänna läkemedelsstrategin - uppdra åt regionkontoret och Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa att ansvara för implementering av läkemedelsstrategin - uppdra åt Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri och Driftnämnden Närsjukvård att arbeta i enlighet med strategin Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i hälsooch sjukvårdsutskottets förslag till beslut. Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( ) 19 Revisionsrapport Hjärtsjukvården Uppföljning av tidigare granskning RS Ärendet Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av om Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och uppföljning hjärtsjukvården. Granskningen har varit en uppföljning av en tidigare granskning som genomfördes Av granskningen framgår att åtgärder har vidtagits för ett flertal av de brister som påtalades i tidigare genomförd granskning. Den sammansatta bedömningen är att styrelsens styrning har utvecklats, men att den fortfarande inte är fullt ut ändamåls enlig samt att det inte ges förutsättningar för likvärdig vård i länet. Av granskningen framgår också att utvecklingsarbetet i huvudsak sker inom den specialiserade öppenoch slutenvården. Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - yttra sig enligt förslag Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i hälsooch sjukvårdsutskottets förslag till beslut. Handlingar Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Skrivelse från regionkontoret ( ) Revisionsrapport ( ) RS (14)

12 20 Revisionsrapport Granskning av omhändertagande vid depression och ångest RS Ärendet Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska omhändertagandet vid depression och ångest. Av granskningen framgår att vården för personer med depression och ångest inte är helt ändamålsenlig. Det finns indikationer på att omhändertagandet av personer med depression och ångest inte alltid följer nationella riktlinjer och den lokala överenskommelsen. Det finns även brister som rör tillgänglighet, kontinuitet, och uppföljning som inte lever upp till vad riktlinjerna föreskriver. Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - yttra sig enligt förslag Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i hälsooch sjukvårdsutskottets förslag till beslut. Handlingar Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Skrivelse från regionkontoret ( ) Revisionsrapport ( ) Regional utveckling 21 Information om utredning av anläggningen på Plönninge RS Ärendet fattade Regionstyrelsen beslut att uppdra åt Regionkontoret att i samverkan med olika aktörer hitta utvecklingsmöjligheter där potentialen i den hästrelaterade kompetensen och anläggningarna på Plönninge kan tas tillvara och skapa tillväxtförutsättningar. Ett antal goda idéer för tillvaratagande av anläggningar och kompetens lyftes i ett tidigt skede, men det var svårt att se ett givet utvecklingsområde med långsiktig ekonomisk bärkraft. I arbetet har specialistkompetens rörande försäljning och utveckling av större lantbruksfastigheter upphandlats. LRF Konsult vann upphandlingen och fick till uppdrag att i dialog med olika aktörer utreda möjligheter att ta tillvara resurserna på Plönninge. RS (14)

13 I LRF konsults rapport, som presenteras vid Regionstyrelsens möte, framgår att man ser Halmstads kommun som den i dagsläget starkaste kandidaten till att ta vara på och vidareutveckla Plönninge som helhet ur ett långsiktigt tillväxtperspektiv. Tillväxtutskottets förslag - Lägga rapporten till handlingarna - Uppdra åt Regionkontoret att fortsätta dialogen med Halmstad kommun om hur kommunens olika verksamheter skulle kunna använda anläggningarna - Uppdra åt Regionkontoret att med stöd av Regionservice/Regionfastigheter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys av att invänta Halmstads kommuns utredning Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i tillväxtutskottets förslag till beslut. Handlingar Skrivelse från regionkontoret ( ) 22 Hälsoinnovationsarena, 3-årigt Regionalfondsprojekt Nya metoder och gemensamma processer RS Ärendet Projektet HICube - behovsstyrd hälsoinnovations syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena tillsammans med Region Halland, de halländska kommunerna, Science Park Halmstad, det omgivande näringslivet och ideell sektor. Verksamhetens mål är bidra till tillväxt i regionens näringsliv genom att skapa innovativa lösningar på de utmaningar vi står inför vad gäller hälsa, vård och omsorg. Tillväxtutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - under medfinansiera EU-projektet Hälsoinnovation med SEK (60% av den totala projektomslutningen) under förutsättning att projektet blir godkänt av EU-programmet Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Finansieringen tas ur anslaget för Regional medfinansiering. Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i tillväxtutskottets förslag till beslut. Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( ) RS (14)

14 23 KASK entrepreneurship RS Ärendet Syftet med projektet KASK-Entrepreneurship är att tydliggöra och förstärka det halländska innovations-systemet för att skapa fler nya företag och en starkare tillväxt. Målet är att öka forsknings- och utvecklingsmognaden för ett större inflöde i innovationssystemet samt öka kompetensen och kunskapsutbytet mellan aktörer. Projektet knyter även ihop innovationsstödet i södra och norra Halland. Tillväxtutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - under medfinansiera EU-projektet KASK-Entrepreneusship med med SEK under förutsättning att projektet blir godkänt av EUprogrammet för Öresund-Kattegatt-Skagerack. Medfinansieringen tas från anslaget för regional medfinansiering Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i tillväxtutskottets förslag till beslut. Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( ) RS (14)

15 Ärende 14 RS Protokoll Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsutskottet 5 7 Tid Tisdag 10 februari 2015, kl 08:30 12:10 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Ulrika Jörgensen (M) Niklas Mattsson (KD) Margit Bik (S) Tjänstemän Catarina Dahlöf Emma Pihl Per Bilén Ann-Kristin Ottersgård Brorsson Charlotte Hallström Johnsson Maria Fransson ordförande vice ordförande regiondirektör hälso- och sjukvårdsdirektör controller utvecklare kommunikatör sekreterare 5 Justering Beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. 6 Godkännande av föredragningslista Beslut Hälso- och sjuvårdsutskottet beslutade att godkänna den utsända föredragningslistan.

16 Ärende 14 RS Beslutsärende enligt delegation 7 Yttrande över Speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna, dnr 14/6115 RS Beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade att avge yttrande efter redaktionella ändringar. Ärendet Region Halland har inbjudits att lämna synpunkter på SKLs promemoria angående system för speciallivsmedel för barn och unga upp till 16 år. Frågan bereds med SKLs sjukvårdsdelegation för att presenteras för Socialdepartementet. Översynen av systemen för speciallivsmedel till barn och unga är välbehövlig och angelägen och välkomnas. Översynen bör särskilt belysa Förutsättningar för jämlika livsmedelssubventioner i landet om speciallivsmedlen ligger kvar inom förmånen respektive om ansvaret övergår till landstingen och ekonomiska konsekvenser för landstingen. Hur jämlik förskrivning kan säkras med uppdaterad diagnoslista jämfört med förskrivning där det är medicinskt motiverat. Hantering av gluten- och laktosfria produkter. Åldersgräns. Utökad förskrivningsrätt med subvention. Egenavgiftens utformning. HSU (3)

17 Ärende 14 RS Handlingar i ärendet Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Skrivelse från regionkontoret ( ) Remiss Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Inga-Britt Svensson registrator HSU (3)

18 Ärende 14 RS Protokoll Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsutskottet 8 10 Tid Tisdag 17 februari 2015, kl 09:00 14:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Ulrika Jörgensen (M) Niklas Mattsson (KD) Margit Bik (S) Tjänstemän Catarina Dahlöf Emma Pihl Karin Möller Charlotte Hallström Johnsson Maria Fransson ordförande vice ordförande regiondirektör avdelningschef hälso- och sjukvårdsdirektör kommunikatör sekreterare 8 Justering Beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. 9 Godkännande av föredragningslista Beslut Hälso- och sjuvårdsutskottet beslutade att godkänna den utsända föredragningslistan.

19 Ärende 14 RS Beslutsärende enligt delegation 10 Översyn av Vårdval Halland RS Beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar att sända ut tjänstemannarapporten om översyn av Vårdval Halland till partigrupperna. Inspel avseende rapporten sker i Region Hallands ordinarie budgetprocess. Ärendet Dåvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att utreda en översyn av Vårdval Halland. Ett arbete har därefter initierats på tjänstemannaplanet och som resulterat i en rapport som nu har färdigställts. Specialistvården hanteras separat och tjänstemannarapport kommer under mars månad Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( ) Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Inga-Britt Svensson registrator HSU (2)

20 Ärende 14 RS

21 Ärende 14 RS

22 Ärende 14 RS

23 Ärende 14 RS

24 Ärende 14 RS Protokoll Sammanträdesdatum Tillväxtutskottet 4 6 Tid Tisdag 17 februari, kl. 09:00 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Fataburen Ledamöter Dag Hultefors (M) Gun-Marie Stenström (M) Stefan Bengtsson (C) Therese Stoltz (S) Per Persson (S) Tjänstemän Åse Allberg Åke Bengtsson Susanne Sjögren Ann-Mari Bartholdsson Jeanette Larsson Björn Johansson Ulrika Bertilsson Lindha Feldin Hans Bergsten Caroline Johansson ordförande verksamhetschef finanschef ekonomiansvarig för Tillväxt verksamhetschef utvecklingsledare utvecklingsledare avdelningschef utvecklingsledare utvecklingsledare sekreterare 4 Justering Beslut Tillväxtutskottet beslutar enligt förslag. Förslag till beslut Tillväxtutskottet beslutar att utse Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 5 Godkännande av föredragningslista Beslut Tillväxtutskottet beslutar enligt förslag. Förslag till beslut Tillväxtutskottet godkänner den utsända föredragningslistan.

25 Ärende 14 RS Beslut enligt delegation 6 GREAT a Green REgion with Alternative fuels for Transport beslut om medfinansiering Beslut Tillväxtutskottet beslutar enligt förslag. Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: - under medfinansiera EU-projektet GREAT med Euro, fördelat på Euro i medel och Euro i arbetstid, under förutsättning att projektet blir godkänt av EU-programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa och övriga projektfinansiärer fullföljer sina åtaganden. - Region Halland ska delta i EU-projektet GREAT såsom beskrivet i godkänd projektansökan. Ärendet Projektet GREATs syfte är att stödja framväxten av en grön transportkorridor i norra Europa, Oslo-Hamburg, genom att fylla luckorna för tank- och laddningsstationer för hållbara drivmedel, flera av dessa kommer uppföras i Halland. Region Halland föreslås medverka i ansökan om EU-medel och i genomförande av projektet GREAT. Handlingar Skrivelse Regionkontoret ( ) Ansökningsformulär Budget GREAT Partnership Agreement Appendix 2 Appendix 3 Vid protokollet Caroline Johansson Justerat Dag Hultefors Per Persson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Inga-Britt Svensson, registrator TU (2)

26 Ärende 14 RS Protokoll Sammanträdesdatum Arbetsutskottet Tid Tisdag 10 februari 2015, kl 13:00 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) Stefan Bengtsson (C) Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Dag Hultefors (M) Per Persson (S) Tjänstemän Catarina Dahlöf Jörgen Preuss William Hedman Cristine Karlsson Nina Mårtensson Emma Pihl Staffan Johansson Caroline Johansson Maria Fransson ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande regiondirektör biträdande regiondirektör ekonomidirektör personalchef administrativ direktör biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör kanslichef sekreterare sekreterare 1 Justering Beslut Regionstyrelsen arbetsutskott beslutade att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Beslut Regionstyrelsen arbetsutskott beslutade att godkänna den utsända föredragningslistan.

27 Ärende 14 RS Beslutsärende enligt delegation 3 Upplåtelse av mark Hallands Sjukhus Varberg RS Beslut Regionstyrelsen arbetsutskott beslutade att Regionfastigheter föreslår att kontrakt om upplåtelse av mark, kontrakt nr , förlängs att gälla till och med Ärendet Varbergs kommun och Region Halland tecknade i december 2012 en överenskommelse gällande uppställning av paviljonger för förskola i anslutning till Hallands Sjukhus Varberg. Överenskommelsen innebär bland annat att Region Halland upplåter mark till Varbergs kommun till och med Detta regleras i kontrakt nr Önskar Varbergs kommun förlänga avtalet om upplåtelse av mark att gälla efter ska kommunen skriftligen meddela Region Halland detta senast Handlingar i ärendet Skrivelse från regionfastigheter ( ) Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Inga-Britt Svensson registrator AU (2)

28 Ärende 14 RS

29 Ärende 14 RS

30 Ärende 14 RS

31 Ärende 14 RS

32 Ärende 14 RS

33 Ärende 14 RS

34 Ärende 14 RS

35 Ärende 14 RS

36 Ärende 14 RS

37

38

39

40

41

42

43

44 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att särskilda ersättningar kan användas under huvudsemesterperioden 2015 enligt bifogat dokument innan särskilda ersättning kan användas ska verksamhetens driftsnämnd eller dess arbetsutskott besluta om detta ekonomisk utvärdering av sommarersättningarna ska göras i slutet på september månad och utvärdering av hur förskjutna semesterdagar har tagits ut ska göras i januari 2016 Ärendet För att möta behovet att bemanna sjukvården under sommarperioden då en stor andel av medarbetarna samtidigt har rätt till lagstadgad semesterledighet har regionen de senaste åren använt särskilda sommarersättningar. De särskilda ersättningarna riktar sig till vissa yrkeskategorier och kan endast utgå under huvudsemesterperioden De särskilda ersättningar som kan utgå är ersättning för förskjuten semester, ersättning till föräldralediga medarbetare som kommer in och arbetar, särskild ersättning till vikarie som arbetar under hela huvudsemesterperioden och ersättning till pensionärer som kommer in och arbetar. Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( ) Dokument om Särskild ersättning under sommaren 2015 ( ) Vid protokollet Maria Fransson Justering av protokollet sker vecka 12 Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson

45 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret RS Joachim Björnklev, Förhandlingschef HR-avdelningen Regionstyrelsen Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att särskilda ersättningar kan användas under huvudsemesterperioden 2015 enligt bifogat dokument. Innan särskilda ersättningar kan användas ska verksamhetens driftsnämnd eller dess arbetsutskott fatta beslut om detta. Ekonomisk utvärdering av sommarersättningarna ska göras i slutet på september månad och utvärdering av hur förskjutna semesterdagar har tagits ut ska göras i januari Sammanfattning För att möta behovet att bemanna sjukvården under sommarperioden då en stor andel av medarbetarna samtidigt har rätt till lagstadgad semesterledighet har regionen de senaste åren använt särskilda sommarersättningar. De särskilda ersättningarna riktar sig till vissa yrkeskategorier och kan endast utgå under huvudsemesterperioden De särskilda ersättningar som kan utgå är ersättning för förskjuten semester, ersättning till föräldralediga medarbetare som kommer in och arbetar, särskild ersättning till vikarie som arbetar under hela huvudsemesterperioden och ersättning till pensionärer som kommer in och arbetar. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Cristine Karlsson Personaldirektör

46 Datum Diarienummer RS Särskilda ersättningar under sommaren 2015 Allmänt De särskilda sommarersättningarna har diskuterats i Regionsstyrelsens Arbetsutskott som fattat beslut att de kan användas utifrån verksamhetens behov. För att kunna använda ersättningarna måste de först fastställas av verksamhetens driftsnämnd eller dess arbetsutskott. Den särskilda ersättningen är avsedd att användas som ett hjälpmedel för semesterplanering. Huvudsemesterperioden enligt semesterlagen innefattar juni augusti månad Förskjuten semester Sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska, medicinsk sekreterare, undersköterska och skötare som på arbetsgivarens initiativ tjänstgör hela veckor mellan och får ersättning enligt nedan: Arbete 10 hela veckor :- Arbete 11 hela veckor :- Arbete 12 hela veckor :- Arbete 13 hela veckor :- Ersättningen baseras på heltidstjänstgöring och reduceras i förhållande till sysselsättningsgrad. Ersättningen inkluderar semesterersättning och utbetalas i samband med ordinarie löneutbetalning i september månad. För medarbetare som avtalar om förskjuten semester och arbetar 12 eller 13 hela veckor kan, om det är möjligt utifrån verksamhetsperspektiv, flexledighet utgå under maximalt 2 dagar, ingen annan ledighet kan erhållas. Utifall medarbetaren under perioden blir sjuk eller har tillfällig föräldrapenning (vård av barn) utbetalas hela ersättningen. Lönen reduceras som vid vanlig sjukdom eller vård av barn. Om medarbetaren inte fullföljer överenskommelsen kommer ersättningen inte att betala ut. Observera att 27 mom 4 Allmänna bestämmelser inte gäller om ersättning enligt ovan utgår. Denna ersättning utgår inte heller till medarbetare som på eget initiativ överenskommer om annan förläggning av huvudsemesterperioden än den ovan nämnda.

47 Deltidsanställda medarbetare För deltidsanställd sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska, medicinsk sekreterare, undersköterska eller skötare som på arbetsgivarens initiativ under huvudsemesterperiod 2015 arbetar utöver ordinarie schema utgår: Ersättning med 200 % av ordinarie timlön per timme för de antal timmar som fullgörs utöver ordinarie arbetstid, upp till heltid. Ersättningen kan inte kombineras med övertidsersättning. OB-ersättning utgår enligt avtal. Ersättningen inkluderar semesterersättning. För arbetstid förlagd till natt utgår ersättning motsvarande kvalificerad övertid oavsett sysselsättningsgrad och veckodag. Särskild ersättning till föräldralediga medarbetare För föräldraledig läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska, medicinsk sekreterare, undersköterska och skötare som på arbetsgivarens initiativ bryter sin föräldraledighet och istället arbetar under perioden 1 juni 30 augusti 2015 gäller förutom månadslönen, ett engångsbelopp enligt nedan: Dag/rotation Natt 1 vecka kr kr 2 veckor kr kr 3 veckor kr kr 4 veckor kr kr Ersättningen baseras på hur många veckor man totalt arbetar under huvudsemesterperioden. Ersättningen är i förhållande till sysselsättningsgraden och kan erhållas i maximalt 4 veckor. Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp i samband med ordinarie löneutbetalning månaden efter fullgjord tjänstgöring. Medarbetaren måste ha en pågående 100 % föräldraledighet från den 1 mars 2015 eller tidigare och där föräldraledigheten sträcker sig över huvudsemesterperioden. Ingen annan ledighet kan erhållas under överenskommen tid. Utifall medarbetaren under perioden blir sjuk eller har tillfällig föräldrapenning (vård av barn) utbetalas hela engångsbeloppet. Lönen reduceras som vid vanlig sjukdom eller vård av barn. Om medarbetaren inte fullföljer överenskommelsen kommer ersättningen inte att betalas ut. Särskilda ersättningar sommaren

48 Särskild ersättning till vikarie (visstidsanställda) Ersättningen till visstidsanställda gäller för sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker och barnmorska. Om vikarien arbetar hela huvudsemesterperioden 1 juni 30 augusti 2015 ersätts detta med ett tillägg om kr. För avgångsstudenter är perioden kopplad från teminsavslut och fram till och med den 30 augusti. Ersättningen betalas ut i september efter avslutad sommartjänstgöring. Utifall medarbetaren under perioden blir sjuk eller har tillfällig föräldrapenning (vård av barn) utbetalas hela engångsbeloppet. Lönen reduceras som vid vanlig sjukdom eller vård av barn. Om medarbetaren slutar under sommarperioden eller beviljas, efter ansökan, en annan ledighet utgår ingen ersättning. Särskild ersättning till pensionärer Till pensionerad läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska, medicinsk sekreterare, undersköterska och skötare som på arbetsgivarens initiativ arbetare under huvudsemesterperioden ( ) utgår en förhöjd timlön om 30 kr/timme (5000 kr/månad vid heltidstjänstgöring). Grundlönen är den lön som medarbetaren hade vid pensionstillfället, om medarbetaren gått i pension det senaste året. Om medarbetaren gått i pension tidigare än 2014 är det upp till varje förvaltning att förhandla fram en skälig ersättning för arbete under huvudsemesterperioden. Särskilda ersättningar sommaren

49 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Regionservice, Driftnämnden Kultur och skola 9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt regiondirektören att arbeta vidare med resultatet i medarbetarundersökningen genom det regiongemensamma åtgärdsarbetet, att stärka attraktiviteten som arbetsgivare och Region Halland som arbetsgivarvarumärke genom att utveckla och stärka ledarskapet, det öppna klimatet och det systematiska förbättringsarbetet målsättningen för medarbetarundersökningen 2016, ska vara att ha ett värde på 77 för Region Hallands medarbetarindex, med mål att ledningsindex ska ha ett värde på 74 och regionindex ett värde på 64 att uppdra åt driftsnämnderna att ha ett stort fokus på att genomföra det regiongemensamma åtgärdsarbetet som del av regiongemensam handlingsplan för medarbetarundersökningen, men även hantera eventuella förvaltningsspecifika utvecklingsområden uppföljningen ska göras och redovisas i årsredovisning Ärendet Hösten 2014 genomfördes medarbetarundersökningen för tredje gången gemensamt inom Region Halland. En svarsfrekvens på hela 90 %, vilket är två procentenheter högre än Undersökningen visade på ett bra övergripande resultat, men på flera områden är resultatet tyvärr något sämre i jämförelse med undersökningen Den senaste medarbetarundersökningens resultat visar vikten av att arbeta vidare med att stärka attraktiviteten som arbetsgivare och Region Halland som arbetsgivarvarumärke genom att utveckla och stärka ledarskapet, det öppna klimatet och det systematiska förbättringsarbetet. Medarbetarundersökningens resultat och slutsatser stämmer väl överens med det regiongemensamma åtgärdsarbetets fokusområden. Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( )

50 Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson

51 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer RS110181, RS Regionkontoret HR avdelning Lars Wingfors HR strateg Regionstyrelsen Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: - uppdra åt regiondirektören att arbeta vidare med resultatet i medarbetarundersökningen genom det regiongemensamma åtgärdsarbetet, att stärka attraktiviteten som arbetsgivare och Region Halland som arbetsgivarvarumärke genom att utveckla och stärka ledarskapet, det öppna klimatet och det systematiska förbättringsarbetet. - målsättningen för medarbetarundersökningen 2016, ska vara att ha ett värde på 77 för Region Hallands medarbetarindex, med mål att ledningsindex ska ha ett värde på 74 och regionindex ett värde på att uppdra åt driftsnämnderna att ha ett stort fokus på att genomföra det regiongemensamma åtgärdsarbetet som del av regiongemensam handlingsplan för medarbetarundersökningen, men även hantera eventuella förvaltningsspecifika utvecklingsområden. - uppföljning ska göras och redovisas i årsredovisning Sammanfattning Hösten 2014 genomfördes medarbetarundersökningen för tredje gången gemensamt inom Region Halland. En svarsfrekvens på hela 90 %, vilket är två procentenheter högre än Undersökningen visade på ett bra övergripande resultat, men på flera områden är resultatet tyvärr något sämre i jämförelse med undersökningen Den senaste medarbetarundersökningens resultat visar vikten av att arbeta vidare med att stärka attraktiviteten som arbetsgivare och Region Halland som arbetsgivarvarumärke genom att utveckla och stärka ledarskapet, det öppna klimatet och det systematiska förbättringsarbetet. Medarbetarundersökningens resultat och slutsatser stämmer väl överens med det regiongemensamma åtgärdsarbetets fokusområden.

52 2(4) Produktions- och kapacitetsstyrning Produktionsstyrning kan definieras som planering, kontroll och uppföljning av resursanvändning för produktion. I åtgärdsarbetet ska område produktions- och kapacitetsstyrning omfatta styrning, planering, bemanning, schemaläggning och uppföljning. Målstyrning Genom att alla medarbetare arbetar mot samma mål kan organisationen snabbare gå från strategisk planering till genomförande. En tydlig målkedja stärker ledarskapet, och organisationen kan därmed snabbare ställa om till nya mål och förutsättningar. En väl fungerande målstyrning bidrar till att snabbare gå från strategisk planering till genomförande att öka medarbetarnas engagemang och motivation att resurserna i organisationen fokuseras till organisationens viktigaste mål Kunskapsstyrning Målbilden för kunskapsstyrning är att i mötet mellan professioner och patienter utgår man tillsammans från bäst tillgängliga kunskap. Det som sker i mötet följs upp och analyseras på såväl individnivå som på gruppnivå för att skapa en allt bättre vård och omsorg. Identifiering och prioritering av nya förbättringsområden tillsammans med patienten är en del av vardagen. Ny praxis kan snabbt omsättas vidare, och ny kunskap genereras och systematiseras, genom välutvecklade strukturer. Den vanligaste delen av vården är standardiserad, för att skapa utrymme för individualisering. Kunskapsomsättningshastigheten är hög. Teamutveckling Syftet med att arbeta med teamutveckling är att öka gruppens produktivitet och förmåga att arbeta resultatorienterat mot uppsatta mål. Utveckla team är en viktig faktor för lönsamhet, effektivitet och kvalitet - men också för att kunna behålla medarbetare och attrahera nya. Chefsutveckling Chefsuppdraget i Region Halland ska förtydligas med utgångspunkt i de krav som finns på chefer och ledare men också för att i olika delar skapa rätt förutsättningar för ett framgångsrikt chefs- och ledarskap. I åtgärdsarbetet är cheferna i Region Halland en identifierad nyckelgrupp vilket ställer krav på tydlighet gällande ansvar och vilka befogenheter, beslutsfattande man har som chef i delarna ekonomi, verksamhet och personal. Arbetet med att förtydliga uppdraget ska bidra till att underlätta för chefer att göra rätt. Ett gott ledarskap och medarbetarskap är viktigt

53 3(4) för att nå resultat och för att regionen ska upplevas som en tydlig och attraktiv arbetsgivare, både ur ett internt och externt perspektiv. Det handlar om att tillsammans med medarbetare arbeta med att förverkliga verksamhetens mål och vision och att skapa engagemang. Lean i Region Halland Lean som verksamhetstrategi innebär att vi med invånaren i fokus, förbättrar vår flödes- och resurseffektivitet. Det är när vi förstår våra hinder som vi kan förbättra verksamheten. När vi infört lean arbetar alla medarbetare och chefer dagligen med att lösa problem och utveckla arbetssätt och metoder i syfte att öka värdet för invånarna. Resultatet förbättras genom att vi ständigt utvecklar våra arbetssätt med fokus på kvalitet och effektivitet. Bakgrund Undersökningen visade på ett bra övergripande resultat, men på flera områden är resultatet tyvärr något sämre i jämförelse med undersökningen Det samlade indexet, som kallas Medarbetarindex minskade från 75 till 74. Det är främst ledningsindex (72 till 70) och gruppindex (80 till 78) som visar tydligt lägre resultat, men också situationsindex har minskat från 77 till 76. Regionindex ökade däremot från 56 till 58. Utifrån medarbetarundersökningen kan vi se att regionen har ett relativt fungerande ledarskap och medarbetarskap, vilket är förutsättningen för en verkningsfull och produktiv verksamhet. Ett gott ledarskap är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för den typ av kunskapsintensiv verksamhet som regionen utgör. Förtroendet för chefen är också starkt kopplat till hur medarbetarna upplever arbetsgivarens attraktivitet. Om chefen är ambassadör är medarbetarna troligare också det (förutsatt ett förtroende för chefen) års medarbetarundersökning visar på en tillbakagång inom just ledningsindex samtidigt som de ekonomiska resultaten försämrats, vilket sammantaget är en stor utmaning. Undersökningen visar på en nedgång i förtroende för närmaste chef. Nedgången i förtroende sker inom nästan alla verksamhetsområden och olika bakgrundsvariabler (yrkesgrupper, kön, ålder). Att ledningsresultatet går tillbaka så genomgående bör tas på stort allvar, då chefen har en viktig uppgift framför sig i de pågående åtgärdsarbetena i Region Halland. För att kunna utöva ett tydligt ledarskap behöver cheferna också verktyg för att arbeta aktivt med t ex feedback, förändringsledning och grupputveckling. Öppet klimat och systematiskt förbättringsarbete är de frågor som är mest kritiska inom gruppnivån, inte endast för att de går tillbaka och uppvisar något lägre värden än de övriga frågorna, utan även för att de har starka kopplingar till andra

54 4(4) viktiga frågor som Roligt att gå till jobbet och Motivation. Öppet klimat i gruppen har kopplingar till goda relationer och teamarbete. Vilket är ett område som behöver utvecklas. Frågan om systematiskt förbättringsarbete uppvisar i sin tur samband med kunskapen om hur mitt arbete bidrar till mål och hur väl man anser att individuella mål hänger ihop med arbetsplatsens mål. Trots en positiv utveckling inom regionfrågorna finns ett behov av fortsatt arbete med att stärka regionens attraktivitet. Ett mått på attraktiviteten är andelen ambassadörer i organisationen, som visar en positiv utveckling sedan förra mätningen. I jämförelse med liknande organisationer befinner sig dock Region Halland på en relativt låg nivå. Resultatet från undersökningen ger ett bra underlag för framtida arbete med verksamheternas arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Uppföljning och utvärdering Uppföljning av relevanta åtgärder ska göras och redovisas till årsredovisningen Utvärdering av förbättringsarbetet sker vid nästkommande medarbetarundersökning 2016 genom att en uppföljningsfråga läggs till i enkäten. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Cristine Karlsson Personaldirektör

55 Protokoll Sammanträdesdatum Arbetsutskottet - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Tid: Onsdagen den 11 mars 2015 Plats: Per capsulam Ledamöter: Ann Molander (FP) Kerstin Nilsson (S) Lovisa Ljungberg (C) Ordförande Vice ordförande Tjänstemän: Anders Westberg, förvaltningschef Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik Gun Harplinger, förvaltningschef Hälsa och funktionsstöd Anders Magnusson, utredare Sabine Hansson, sekreterare 1 Justering Beslut Arbetsutskottet beslutade att utse Kerstin Nilsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Särskilda ersättningar under sommaren 2015 Bilaga Beslut Arbetsutskottet för Driftnämnden Ambulanssjukvård, diagnostik och hälsa beslutade att fastställa särskilda ersättningar under sommaren 2015 i enlighet med föreliggande 1 (2)

56 beslut från regionstyrelsens arbetsutskott med tillhörande handling Särskilda ersättningar under sommaren Ärendet Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att särskilda ersättningar under sommaren 2015 kan användas utifrån verksamhetens behov. För att kunna använda ersättningarna måste de först fastställas av verksamhetens driftnämnd eller dess arbetsutskott. Handlingar i ärendet Regionstyrelsens arbetsutskott beslut om särskilda ersättningar under sommaren 2015 Paragrafen justeras omedelbart. Vid protokollet Sabine Hansson Justerat Ann Molander Kerstin Nilsson 2 (2)

57 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret RS Joachim Björnklev, Förhandlingschef HR-avdelningen Regionstyrelsen Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att särskilda ersättningar kan användas under huvudsemesterperioden 2015 enligt bifogat dokument. Innan särskilda ersättningar kan användas ska verksamhetens driftsnämnd eller dess arbetsutskott fatta beslut om detta. Ekonomisk utvärdering av sommarersättningarna ska göras i slutet på september månad och utvärdering av hur förskjutna semesterdagar har tagits ut ska göras i januari Sammanfattning För att möta behovet att bemanna sjukvården under sommarperioden då en stor andel av medarbetarna samtidigt har rätt till lagstadgad semesterledighet har regionen de senaste åren använt särskilda sommarersättningar. De särskilda ersättningarna riktar sig till vissa yrkeskategorier och kan endast utgå under huvudsemesterperioden De särskilda ersättningar som kan utgå är ersättning för förskjuten semester, ersättning till föräldralediga medarbetare som kommer in och arbetar, särskild ersättning till vikarie som arbetar under hela huvudsemesterperioden och ersättning till pensionärer som kommer in och arbetar. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Cristine Karlsson Personaldirektör

58 Datum Diarienummer RS Särskilda ersättningar under sommaren 2015 Allmänt De särskilda sommarersättningarna har diskuterats i Regionsstyrelsens Arbetsutskott som fattat beslut att de kan användas utifrån verksamhetens behov. För att kunna använda ersättningarna måste de först fastställas av verksamhetens driftsnämnd eller dess arbetsutskott. Den särskilda ersättningen är avsedd att användas som ett hjälpmedel för semesterplanering. Huvudsemesterperioden enligt semesterlagen innefattar juni augusti månad Förskjuten semester Sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska, medicinsk sekreterare, undersköterska och skötare som på arbetsgivarens initiativ tjänstgör hela veckor mellan och får ersättning enligt nedan: Arbete 10 hela veckor :- Arbete 11 hela veckor :- Arbete 12 hela veckor :- Arbete 13 hela veckor :- Ersättningen baseras på heltidstjänstgöring och reduceras i förhållande till sysselsättningsgrad. Ersättningen inkluderar semesterersättning och utbetalas i samband med ordinarie löneutbetalning i september månad. För medarbetare som avtalar om förskjuten semester och arbetar 12 eller 13 hela veckor kan, om det är möjligt utifrån verksamhetsperspektiv, flexledighet utgå under maximalt 2 dagar, ingen annan ledighet kan erhållas. Utifall medarbetaren under perioden blir sjuk eller har tillfällig föräldrapenning (vård av barn) utbetalas hela ersättningen. Lönen reduceras som vid vanlig sjukdom eller vård av barn. Om medarbetaren inte fullföljer överenskommelsen kommer ersättningen inte att betala ut. Observera att 27 mom 4 Allmänna bestämmelser inte gäller om ersättning enligt ovan utgår. Denna ersättning utgår inte heller till medarbetare som på eget initiativ överenskommer om annan förläggning av huvudsemesterperioden än den ovan nämnda.

59 Deltidsanställda medarbetare För deltidsanställd sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska, medicinsk sekreterare, undersköterska eller skötare som på arbetsgivarens initiativ under huvudsemesterperiod 2015 arbetar utöver ordinarie schema utgår: Ersättning med 200 % av ordinarie timlön per timme för de antal timmar som fullgörs utöver ordinarie arbetstid, upp till heltid. Ersättningen kan inte kombineras med övertidsersättning. OB-ersättning utgår enligt avtal. Ersättningen inkluderar semesterersättning. För arbetstid förlagd till natt utgår ersättning motsvarande kvalificerad övertid oavsett sysselsättningsgrad och veckodag. Särskild ersättning till föräldralediga medarbetare För föräldraledig läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska, medicinsk sekreterare, undersköterska och skötare som på arbetsgivarens initiativ bryter sin föräldraledighet och istället arbetar under perioden 1 juni 30 augusti 2015 gäller förutom månadslönen, ett engångsbelopp enligt nedan: Dag/rotation Natt 1 vecka kr kr 2 veckor kr kr 3 veckor kr kr 4 veckor kr kr Ersättningen baseras på hur många veckor man totalt arbetar under huvudsemesterperioden. Ersättningen är i förhållande till sysselsättningsgraden och kan erhållas i maximalt 4 veckor. Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp i samband med ordinarie löneutbetalning månaden efter fullgjord tjänstgöring. Medarbetaren måste ha en pågående 100 % föräldraledighet från den 1 mars 2015 eller tidigare och där föräldraledigheten sträcker sig över huvudsemesterperioden. Ingen annan ledighet kan erhållas under överenskommen tid. Utifall medarbetaren under perioden blir sjuk eller har tillfällig föräldrapenning (vård av barn) utbetalas hela engångsbeloppet. Lönen reduceras som vid vanlig sjukdom eller vård av barn. Om medarbetaren inte fullföljer överenskommelsen kommer ersättningen inte att betalas ut. Särskilda ersättningar sommaren

60 Särskild ersättning till vikarie (visstidsanställda) Ersättningen till visstidsanställda gäller för sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker och barnmorska. Om vikarien arbetar hela huvudsemesterperioden 1 juni 30 augusti 2015 ersätts detta med ett tillägg om kr. För avgångsstudenter är perioden kopplad från teminsavslut och fram till och med den 30 augusti. Ersättningen betalas ut i september efter avslutad sommartjänstgöring. Utifall medarbetaren under perioden blir sjuk eller har tillfällig föräldrapenning (vård av barn) utbetalas hela engångsbeloppet. Lönen reduceras som vid vanlig sjukdom eller vård av barn. Om medarbetaren slutar under sommarperioden eller beviljas, efter ansökan, en annan ledighet utgår ingen ersättning. Särskild ersättning till pensionärer Till pensionerad läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska, medicinsk sekreterare, undersköterska och skötare som på arbetsgivarens initiativ arbetare under huvudsemesterperioden ( ) utgår en förhöjd timlön om 30 kr/timme (5000 kr/månad vid heltidstjänstgöring). Grundlönen är den lön som medarbetaren hade vid pensionstillfället, om medarbetaren gått i pension det senaste året. Om medarbetaren gått i pension tidigare än 2014 är det upp till varje förvaltning att förhandla fram en skälig ersättning för arbete under huvudsemesterperioden. Särskilda ersättningar sommaren

61

62

63 Revisionsrapport Jean Odgaard Sofia Blixtberg Christel Eriksson Februari 2015 Granskning av cancersjukvården Bröst- och prostata cancer Region Halland

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS150017

10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS150017 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150017, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa,

Läs mer

6 Sommarersättning 2017 RS170045

6 Sommarersättning 2017 RS170045 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-01-17 6 Sommarersättning 2017 RS170045 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att särskilda ersättningar kan användas under huvudsemesterperioden

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-04-27 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 27 april 2011 klockan 13.00-16.00 Plats: Varbergs stadshotell, konferenslokal Wardberg 1 Justering Driftnämnden beslutar

Läs mer

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning 01054 1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-09 RS140539 Suzanna Klang HR-strateg HR-avdelningen 035-13 49 06 Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning Sammanfattning

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum 2017-08-29 Regionstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Borgsalen, klockan 13:30-16:00 Ledamöter Övriga Mats Eriksson (M) (ordförande) Stefan Bengtsson (C) (vice ordförande)

Läs mer

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland 8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 112 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Beslut

Läs mer

Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet

Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-29 Regionstyrelsen Tid Tisdagen den 29 april 2015, kl 09:00 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsens

Läs mer

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-06-21 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 klockan 09.00-14.00 Plats: Habiliteringen, konferensrum Fladen, Hallands sjukhus

Läs mer

Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Driftnämnden Öppen specialiserad vård Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-02-18 Driftnämnden Öppen specialiserad vård Tid: Tisdagen den 18 februari 2014 klockan 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Borgkammaren, Regionkontoret södra vägen

Läs mer

13 Redovisning av pågående motioner juni 2016

13 Redovisning av pågående motioner juni 2016 13 Redovisning av pågående motioner juni 2016 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 106 Redovisning av pågående motioner juni 2016 RS160315 Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal

Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Datum Dnr 2015-02-12 RS140413 RHR140013 Region Hallands revisorer Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Regionstyrelsen har noterat revisorernas synpunkter och avger härmed svar på vilka

Läs mer

66 College gröna näringar och livsmedel

66 College gröna näringar och livsmedel TIllväxtutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-01 RS150275, Driftnämnden Kultur och Skola, Johan Lindberg (Näringslivsavdelningen) 66 College gröna näringar och livsmedel RS150275 Beslut

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg

Föredragningslista Sammanträdesdatum Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-03-02 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 2 mars 2011 klockan 13.30-16.30 Plats: Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg 1 Justering Driftnämnden

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-25 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 25 maj 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-11-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Fredagen den 11 november 2016, kl 09:30 ca 12:00 OBS! Dag och plats Plats: Sjukhuset i Varberg Sammanträdesrum: Gladan Karta

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-10-24 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 13:00-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Hallands sjukhus Halmstad 1 Justering Driftnämnden

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland 1(2) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Bengt Widgren, FoUU-chef Datum Diarienummer 2014-03-26 RS130446 Regionfullmäktige Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 november 2015, kl 09:00 ca kl 12:30 Plats: Sjukhuset i Varberg - Sammanträdesrum: Projektkontoret OBS! Tid

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-05

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-05 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-05 Halmstadsnämnden Tid: Torsdag 5 februari, kl 10:00 12:00 Plats: Hotell Skansen, Båstad 1 Justering Halmstadsnämnden beslutar utse Marita Johansson att jämte

Läs mer

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-31 Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09:00-16:00 Plats: Konferensrum hjälpmedelscentralen, Kistingevägen 2, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-02-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 21 februari, kl 09:00 Plats Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal - Borgsalen 1 Justering

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-05-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 12 maj 2014, kl. 09:00 Plats Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro Sammanträdeslokal Dalbysalen, 2.a vån Granhem

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 3 mars 2015, kl. 09.30-16.00 (lunchuppehåll kl 12-13) Plats: Kallade: Konferensrum Balgö, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta:

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

15 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS150017

15 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS150017 15 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS150017 Ärendet Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12 Landstingsstyrelsen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 8 september 2015, kl. 09.30-16.00. Plats: Kallade: Övriga: Konferensrum Balgö, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c

Läs mer

Primärvården i Varberg

Primärvården i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-30 Primärvården i Varberg Tid: Tid: Torsdag 30 september 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Borgerliga gruppen träffas 29/9 kl

Läs mer

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Karin Ingvarsson Utvecklare Datum Diarienummer 2016-02-10 RS150369, RS150370 Regionstyrelsen Första linjens vård till barn och unga med psykisk

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 1 april, kl. 09.00-16.00 Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c Föredragningar

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 februari 2015, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Yttrande över motion Grön Rehabilitering

Yttrande över motion Grön Rehabilitering 1(2) Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-12-17 RS140276 Regionfullmäktige Yttrande över motion Grön Rehabilitering Förslag till beslut Regionfullmäktige avslår motionen. Motionen I en motion om

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-07-29 Driftnämnden Halmstad Tid: Fredagen den 29 juli 2011 klockan 11.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

Varbergsnämnden 69 81

Varbergsnämnden 69 81 Protokoll Sammanträdesdatum 2013-12-03 Varbergsnämnden 69 81 Tid: Tisdag 3 december 2013, kl 15:00 18:00 Plats Nämndsrummet, Birger Svenssons väg 32, Varberg Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (KD) ordförande

Läs mer

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037 8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037 Arbetsutskottets förslag till beslut Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2013. Ärendet

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland 8-17

Hjälpmedelsnämnden Halland 8-17 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-04-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 8-17 Tid: Torsdagen den 23 april kl. 13:30 14:45 Plats: Länssjukhuset i Halmstad, Kommunikationscentrum, Sammanträdesrummet Skytten Ledamöter

Läs mer

Driftnämnden Närsjukvård 56-64

Driftnämnden Närsjukvård 56-64 Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-25 Driftnämnden Närsjukvård 56-64 Tid: Onsdag 25 september kl. 13:30 15:00 Plats: Vårdcentralen Nyhem, Halmstad Ledamöter Tommy Rydfeldt (FP) Kerstin Zander (S) Franklin

Läs mer

7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669

7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669 7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669 Ärendet Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2008-04-10 Patientnämnden 9-19 Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

16 Revisionsrapport Regionens miljöarbete RS150002

16 Revisionsrapport Regionens miljöarbete RS150002 16 Revisionsrapport Regionens miljöarbete RS150002 Ärendet PwC har genomfört en granskning av regionstyrelsens miljöarbete. Resultatet av denna granskning visar att miljöarbetet inte fullt ut bedrivs på

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-05-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 maj 2016, kl 09:30 ca 12:00 Plats: Regionservice, Skånegatan 59, Halmstad Sammanträdesrum: Gröna rummet

Läs mer

Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan

Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 1-13 Tid: 2002-01-29 kl.14:00 16:30 Plats: Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan Agneta Karlsson,

Läs mer

16. Stiftelsen Hallands länsmuseers nya organisation; förslag till övergripande mål, syfte, styrning och uppföljning av verksamheten

16. Stiftelsen Hallands länsmuseers nya organisation; förslag till övergripande mål, syfte, styrning och uppföljning av verksamheten 16. Stiftelsen Hallands länsmuseers nya organisation; förslag till övergripande mål, syfte, styrning och uppföljning av verksamheten Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-05-27 109

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 september 2015, kl 09:30 ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-09-05 Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Tid: Måndag 5 september 2005 kl 15:00-16:15 Plats: Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal

Läs mer

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: Plats: 2003-01-23 kl.14:00 Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1. Val av protokolljusterare att utse Agneta

Läs mer

234 Principer för långsiktig lönebildning (2015-2018) i Region Halland RS140434

234 Principer för långsiktig lönebildning (2015-2018) i Region Halland RS140434 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2014-11-19 RS140434, Joachim Björnklev (avdelningen för arbetsgivarfrågor) 234 Principer för långsiktig lönebildning (2015-2018) i Region Halland

Läs mer

, kl Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset Halmstad

, kl Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset Halmstad 1999-02-25 16-35 1999-02-25, kl 14.00-17.00 Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset Halmstad Göran Karlsson ordf Kjell-Arne Andersson Gun-Marie Stenström Mårten Pettersson Rolf Bergkvist Kerstin Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 20 januari 2015, kl. 09.30-16.00 (lunchuppehåll kl 12-13) Plats: Konferensrum Bocksten, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta:

Läs mer

Halmstadsnämnden 69 76

Halmstadsnämnden 69 76 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Halmstadsnämnden 69 76 Tid: Onsdag 28 september 2011, kl. 13:00 17:15 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter: Christina

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-15 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 15 januari 2015, kl 09.15 12.00 Plats: Rödskär, Hallands Sjukhus Varberg Närvarande: Eva Osvald-Gustafsson Ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 april 2014, kl 09:30 - ca kl 14:00 OBS! Lunch serveras Plats: Regionservice - Fiskaregatan, Halmstad - Sammanträdesrum:

Läs mer

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-10-30 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 30 oktober 2014, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice Skånegatan 59, Halmstad OBS! Plats Sammanträdesrum:

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 april 2014, kl 09:30 - ca kl 14:00 OBS! Lunch serveras Plats: Regionservice - Fiskaregatan, Halmstad - Sammanträdesrum:

Läs mer

8 Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsen samt återrapportering av nämndernas interna kontrollplaner RS150150

8 Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsen samt återrapportering av nämndernas interna kontrollplaner RS150150 8 Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsen samt återrapportering av nämndernas interna kontrollplaner RS150150 Ärendet En utvärdering av regionstyrelsens internkontrollplan för 2015 har gjorts.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för regionkontoret.

Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för regionkontoret. 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Datum Diarienummer 2012-10-30 RS120419 Regionstyrelsen Mål och inriktning för regionkontoret 2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 15-23 Tid: 2003-02-17 kl. 14:00 15:30 Plats: Närvarande: Ledamöter Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 50-59

Primärvårdsnämnden Hylte 50-59 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-09-07 Primärvårdsnämnden Hylte 50-59 Tid: Tisdagen den 7 september 2004, kl. 14:30 17:45 Plats: Sammanträdesrummet Sälen, Landstingets kansli, Södra vägen, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Föredragningslista. Information Idrottsklinik Movement, Per Gustavsson, Patrick Överli och Mats Örjes IPS Hultafors, Tatjana Sivik

Föredragningslista. Information Idrottsklinik Movement, Per Gustavsson, Patrick Överli och Mats Örjes IPS Hultafors, Tatjana Sivik Föredragningslista Länssjukvårdsnämnden Tid: Måndagen den 1 mars, kl 09.00-16.00 Tisdagen den 2 mars, kl 09.00-16.00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg Information Idrottsklinik Movement, Per

Läs mer