Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling"

Transkript

1 Kunskapskälla Kunskapskällan beskriver de förutsättningar som man bör ta hänsyn till när man ska fatta beslut om utvecklingen i staden. Den är också en ögonblicksbild som visar hur det såg ut i Nybro hösten/vintern Kunskapskällan är alltså både en nulägesbeskrivning och ett planeringsunderlag. Myndigheter, politiker, tjänstemän och allmänhet ska genom Kunskapskällan kunna få en bra och heltäckande bild av staden. Kunskapskällan är en bred dokumentation av olika ämnesområden. Här finns samlade fakta från bland annat inventeringar, statistik och andra källor. Kunskapskällan har skrivits med hjälp av tjänstemän från kommunens alla förvaltningar. Nybros historia Stadens utveckling Äldsta anteckningarna om Nybro är från omkring Där vägen mellan Kalmar och Växjö korsade bäcken byggdes någon gång på mitten av 1700-talet en ny bro som fick namnet Nybron. I början av 1780-talet byggdes ett torp vid bäcken, där torget ligger idag. Detta torp var under flera årtionden känt som Nybrokrogen eller Lortkrogen, där resande kunde få enkel kost och logi. År 1824 anlades ett garveri intill bron. Valet av plats berodde på vattentillgången i bäcken och det gynnsamma läget intill landsvägen. Detta blev början till staden Nybro. När den första kartläggningen av Nybro skedde år 1845 bestod samhället av sex tomter. På 1850-talet växte Nybro hastigt och allt fler flyttade in fick Nybro köpingsrättigheter. Nu var antalet tomter 37 och samhället hade en befolkning på 297 personer. Många fabriker startades: snus-, lack-, tändsticks-, socker-, tapet-, käpp-, kakelugns-, jäst- och tvålfabrik fanns i köpingen. Köpingens första år blev svåra, men på 1870-talet började det ljusna, bland annat på grund av att Nybro spritbolag bildades. All vinst från dess försäljning gick till köpingen, och Nybros ekonomi kom faktiskt att till största delen bero på dess inkomster. Storgatan Nästa stora steg i samhällets utveckling var att kommunikationerna förbättrades genom tillkomsten av järnvägen mellan Kalmar och Emmaboda som invigdes blev köpingen egen kommun och hade då 476 invånare. Under 1880-talets depression stod Nybros utveckling nästan stilla. Mellan 1880 och sekelskiftet ökade befolkningen med endast 25 personer. I början av 1900-talet blev tiderna dock bättre, den industriella utvecklingen som påbörjades då har gjort Nybro till den industristad den är idag. 11

2 Viktigt för orten var slutligen att den blev stad 1932, vilket berodde på den gynnsamma ekonomiska utvecklingen och den stora inflyttningen. Tack vare industriernas expansion gavs många nya arbetstillfällen. År 1930 hade Nybro 3895 invånare och det fanns 25 fabriker och 113 affärer. Under 1940-talet ökade bostadsbyggandet precis som på andra håll. med omkring 500 invånare verkar det underligt att köpingen med tiden kom att bli en relativt välkänd kurort. I reklamen lovordades ofta den underbara naturen vid Nybro brunn. Badhusparken med den intilliggande sjön och skogen (Joelskogen) med de höga tallarna attraherade badgästerna. Före den egentliga badanstaltens tillkomst låg en liten parkanläggning runt den järnhaltiga källan och det primitiva badhuset. På grund av att växten Linnéa Borealis var vanlig på denna plats uppkom namnet Linnéaparken. Villabebyggelse i Emmatorp På 1950-talet uppfördes flera bank- och affärshus på Storgatans västra del talet avslutades med att Nybro blev centralort i Nybro storkommun. På 1960 och 1970-talet revs eller flyttades mycket av den ursprungliga bebyggelsen inne i staden och varuhus, läkarstation, bibliotek och Folkets Hus uppfördes. Under 1960 och 1970-talet ökade folkmängden i Nybro och högst folkmängd hade man 1970 då personer bodde i kommunen. Från 1970-talet och fram tills nu har det inte hänt så mycket i kommunen, befolkningen har stadigt minskat och industristadsprägeln har fortsatt. Nybro brunn och badanstalt Vad som gjorde Nybro känt i vidare kretsar runt sekelskiftet 1900 var dess brunn och badanstalt. En brunn fanns redan på 1860-talet där man kunde dricka brunn men inte förrän 1883 öppnades Nybro kallvattenkuranstalt AB. Vad som framkallade planerna på en badanstalt var bland annat förekomsten av järnkällor, goda kommunikationer och gynnsamt klimat. Med tanke på att Nybro vid denna tid bara var en anspråkslös hantverksort Bad vid Linneasjön I parken låg även den mesta bebyggelsen som tillhörde badanstalten. Badanstaltens byggnader uppfördes huvudsakligen Husen vid Nybro brunn byggdes i den för slutet av 1800-talet så typiska träarkitekturen med riklig snickarglädje som kännetecken. Blomsterprakt i Badhusparken Den viktigaste byggnaden var naturligtvis varmbadhuset. År 1883 var det första varmbadhuset klart, vilket 1947 ersattes av ett nytt. Det fanns även flera kallbadhus. 12

3 En vattenkiosk för att förvara och dricka vatten i byggdes byggdes en sjukgymnastikbyggnad efter ett förslag från badläkaren. År 1885 byggdes en restaurangs- och societetsbyggnad. Det fanns även kontorsbyggnad, ångpannehus, förrådshus, kaffetorp, musikpaviljonger samt villor för badgästerna. Varmbadhuset Allt eftersom köpingen expanderade, kom Nybro brunn och badanstalt att ligga allt mer centralt. Det var med jämna mellanrum tal om att nagga kurområdet i kanten. Badstyrelsen motsatte sig alla förslag på både villabebyggelse, glasbruk och nya vägar. Ett stort intrång i Joelskogen skedde trots allt 1926 då den nya idrottsanläggningen Victoriavallen med bland annat fotbollsplan och löparbanor anlades. Idrottsplatsen hade emellertid det goda med sig att badgästerna kunde fördriva tiden där. Även om Nybro inte kunde mäta sig med de stora och fina kurorterna, såsom Ronneby, Ramlösa och Gustavsberg, kom det ändå relativt många besökare varje sommar. De återkom ofta årligen och stannade alltifrån ett par veckor till hela sommaren. Under denna tid skulle de både hinna kurera och roa sig. Det rörde sig mest om personer från medel- och överklassen. År 1919 hade man högsta besöksantalet, 900 besökare. Den vanligaste besökssiffran var dock lägre, cirka besökare per år. Vid sekelskiftet fanns det omkring hundra kurorter i Sverige. Under och talen drabbades många kurorter av nedläggning och så skedde även i Nybro lades Nybro brunn och badanstalt ner efter 67 säsongers verksamhet. Idag finns det få spår kvar av badanstalten eftersom de flesta byggnader har rivits. Endast en skogshydda och en vattenpaviljong finns kvar. 13

4 Nybros karaktär Under 2001 gjordes en intervjuundersökning med ett 30-tal personer i Nybro. Här följer en sammanställning av intervjusvaren. Frågorna som ställdes var: Vad är mest positivt med att bo i Nybro? Varför ska man flytta hit? Finns det något negativt i Nybro? Det mest positiva i Nybro är enligt de intervjuade närheten, både inom staden och mellan staden och andra platser. Närhet till arbete, skolor, fritidsaktiviteter och naturen gör transporter enklare. Närhet till Kalmar, kusten, Öland samt flygplatser uppskattas också. Storleken på staden upplevs som positiv och lagom. Det är värdefullt att man alltid kan hitta parkeringsplatser som dessutom är gratis och att man kan nå hela staden utan att behöva flytta bilen. Den service som de intervjuade anser sig behöva finns i staden och skulle något saknas så har man ju närheten till Kalmar. Nybroborna är lätta att få kontakt med och det är därför lätt att bygga kontaktnät i Nybro. Naturen ses som en stor tillgång, både den stadsnära och den omkringliggande. Kommunikationerna är bra speciellt i staden och dess närhet med bra gång- och cykelvägar. Boendet upplevs som billigt, både hyresrätter och villor. Det nämns också att man kan bo mitt i staden men ändå bo lugnt. Bra bostadsområden och bra boende för barn uppskattas. Fritidsutbudet är brett med många och aktiva föreningar särskilt inom idrott. Speciella platser som nämns är: Linneasjön, Rismåla göl, Svartgöl, Grönvägen, Thebacken, Nybro centrum. Det är en välskött stad och man uppskattar skolorna. Det negativa i Nybro är enligt de intervjuade främst det dåliga kultur- och nöjesutbudet. Det saknas kaféer, biografer, kiosker, restauranger, dansställen, utställningslokaler med mera. Många tycker det är dött på kvällarna och att det är synd att man måste åka till Kalmar för kultur och nöjesupplevelser. De intervjuade tycker också att kommunen är dålig på att marknadsföra sig och att turismen kunde tas tillvara bättre. Dålig skötsel av vägar och trottoarer nämns också. Det finns många fula ställen i staden, till exempel runt ishallen. Det kan vara negativt att staden är så liten att alla känner alla. Nybrobornas mentalitet är också negativ, de är till exempel ofta rädda för förändringar och det är få som kommer när något verkligen händer. Man kan uppleva motstånd mot folk med ambitioner och avsaknad av framåtanda hos Nybroborna. Det är för många som flyttar efter gymnasiet och därmed för få ungdomar som stannar i staden vilket upplevs som negativt. Boendet upplevs av de intervjuade som för likartat och att det saknas lite exklusivare boende. Man tycker också att bostadsområdena är dåligt blandade och att det saknas attraktivt boende för turister. Man tycker det är för stor övervikt på sport bland fritidsaktiviteterna, framförallt killsporter som till exempel ishockey. Om man inte är sportintresserad är utbudet av fritidsaktiviteter ganska dåligt, speciellt för ungdomar. När det gäller kommunikationerna tycker man att det är för få turer med bussar på landsbygden vilket gör att man måste ha bil om man bor utanför staden. Dåliga förbindelser till Kalmar och Växjö nämns också. Storleken på staden, det vill säga litenheten kan upplevas som negativ och den medför att det saknas underlag för speciella evenemang. Det negativa med näringslivet i Nybro är att det inte är så varierat, det finns väldigt få tjänstemannayrken. 14

5 Befolkning Folkmängd Nybro kommun Inv År Källa:SCB (2002) De senaste 50 åren har folkmängden i Nybro kommun varierat. Folkmängden har legat över invånare ända fram till år 1999 då den för första gången sjönk under den nivån. Högst folkmängd var det år 1970, då det bodde personer i kommunen. Lägst folkmängd var det år 2001 med invånare. Folkmängd Nybro stad År Källa:Kort om Nybro Antal Av befolkningen i Nybro kommun är det 62 % som bor i staden. Stadens befolkning minskade med 224 personer mellan åren År 2001 vände fem års minsk- ning till en ökning och sedan den lägsta nivån år 2000 har befolkningen i staden ökat med 172 personer. 15

6 Åldersfördelning 30% Åldersfördelning i Nybro kommun samt Sverige 2001 Befolkningsandel 25% 20% 15% 10% 5% Nybro Sverige 0% 0-6 år 7-17 år år år år år 80+ år Ålder Källa:SCB (2002) Åldersfördelningen i Nybro kommun skiljer sig lite från genomsnittet i Sverige. Störst skillnad finns i åldersgruppen år där Nybro har mindre andel än genomsnittet. Åldersgrupperna år, år samt 80+ år har större andel än genomsnittet. I Nybro är alltså en mindre andel av befolkningen i åldern 0-6 år och år samt en större andel av befolkningen i åldern 7-17 år och år. Detta gör att en mindre andel av befolkningen är i skattebetalande ålder och en större i skattebehövande ålder. Åldersgruppen år är också större än riksgenomsnittet vilket kommer att minska skatteintäkterna och öka skatteutgifterna i framtiden. Födelsestatistik 0 Födelsenetto Nybro kommun Antal År Källa:SCB (2002) Födelsenettot har varit negativt under de senaste 10 åren, vilket betyder att det avlider fler än det föds. Störst underskott var det år 1997 när det dog 122 personer fler än det föddes. År 2002 var underskottet 81 personer. Det föds alltså alldeles för lite barn i Nybro, men det är en trend som delas med resten av landet. 16

7 Flyttningsstatistik Flyttningsnetto Nybro kommun Antal År Källa:SCB (2002) Flyttningsnettot i kommunen har varit negativt i åtta av de senaste elva åren. År 1994 flyttade det in 171 personer fler än det flyttade ut. Detta kan dock bero på att det kom ovanligt många flyktingar det året. År 1997 var underskottet störst med 170 fler ut- än inflyttningar. Detta kan bero på att flyktingarna som kom år 1994 fick uppehållstillstånd och flyttade till andra orter. År 2001 blev det efter sex år med negativt flyttningsnetto ett överskott på 70 personer och 2002 var överskottet hela 167 personer. Utbildningsnivå Folkskole- samt grundskoleutbildning hos befolkningen år 50% 45% Andel 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 27% 19% 36% 23% 31% 21% Kvinnor Nybro Kvinnor Riket Män Nybro Män Riket Totalt Nybro Totalt Riket 0% Källa:SCB (2001) Utbildningsnivån hos invånarna i Nybro kommun är lägre än i övriga Sverige. Av Nybros befolkning har 31 % enbart folkskole- eller grundskoleutbildning. I hela Sverige uppgår den andelen till 21 %. Det är 8 % fler kvinnor i Nybro kommun än i riket som bara har folkskole- eller grundskoleutbildning och hela 13 % fler män. 17

8 Gymnasial utbildning hos befolkningen år Andel 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 52% 48% 49% 48% 50% 48% Kvinnor Nybro Kvinnor Riket Män Nybro Män Riket Totalt Nybro Totalt Riket 46% Källa: SCB (2001) Av Nybros befolkning har 50 % endast gymnasial utbildning vilket bara skiljer sig 2 % från övriga riket där andelen är 48 %. Det är 4 % fler kvinnor som endast har gymnasial utbildning i Nybro kommun än i riket medan det är endast 1 % fler män. Eftergymnasial utbildning hos befolkningen år 40% Andel 35% 30% 25% 20% 15% 10% 20% 32% 14% 27% 18% 30% Kvinnor Nybro Kvinnor Riket Män Nybro Män Riket Totalt Nybro Totalt Riket 5% 0% Källa:SCB (2001) När det gäller eftergymnasial utbildning är skillnaderna stora. Av kvinnorna i Nybro har endast 20 % eftergymnasial utbildning jämfört med 32 % i riket, alltså hela 12% färre. Av männen i Nybro har bara 14% eftergymnasial utbildning medan 27 % av männen i riket har det, alltså hela 13 % färre. Sammanlagt har 18 % av befolkningen mellan år i Nybro eftergymnasial utbildning medan 30 % har det i riket. Detta kan jämföras med grannstaden Kalmar, där 32 % av befolkningen har eftergymnasial utbildning. Den låga andelen högskoleutbildade kan förmodligen förklaras med de många industri och verkstadsföretagen i Nybro. Det har varit lätt att få arbete på dessa företag direkt efter grundskolan eller gymnasiet och det har inte krävts högre utbildning för flertalet av dessa tjänster. 18

9 Regionala samband Starka regioner Lokala bostads- och arbetsmarknader följer inte alltid administrativa gränser. Sydöstra delen av Småland med orterna Emmaboda, Nybro, Kalmar, Öland, fungerar idag som en gemensam bostads- och arbetsmarknad med en intensiv pendling över kommungränserna. Studier och statistik kring enskilda tätorter måste alltmer ersättas av studier av samband mellan orter, av pendlingsmönster och av regionala beroenden. Befolkningen bor idag i regioner där man förhållandevis lätt kan utnyttja ett varierat utbud av arbetstillfällen och service. En stark region är en region där befintliga resurser utnyttjas effektivt och där man samarbetar med andra regioner samt med nationella och internationella aktörer. Bra utbildnings- och forskningsmöjligheter samt stor tillgång till kvalificerad arbetskraft är exempel på egenskaper som utmärker en stark region. Ett dynamiskt och robust näringsliv med förmåga att stå emot konjunktursvängningar utgör grunden för en stark region. Samarbetet mellan privat och offentlig sektor är en viktig framgångsfaktor för regional utveckling. Företag som verkar inom samma bransch eller i övrigt har liknande utvecklingsförutsättningar har ofta stora fördelar av att vara lokaliserade i varandras närhet. Grannsämja gör att företag i många fall utvecklas i ett positivt samspel med inslag av både samarbete och konkurrens. Detta fenomen brukar kallas kluster. Regionala företagskluster uppkommer nästan alltid spontant. Genom åtgärder för att underlätta klusterföretagens verksamhet och samarbete kan den offentliga sektorn bidra till en positiv regional utveckling. Telekomklustret i Karlskrona - Ronneby är ett mycket lyckat exempel på det. Växjö Nybro Kalmar Karlskrona 19

10 Regionförstoring Den process som består i att tidigare separata arbetsmarknader knyts ihop till en ny och större region genom ökad arbetspendling brukar kallas för regionförstoring. Under de senaste årtiondena har en långtgående regionförstoring ägt rum i vårt land. Utvecklingen är en direkt följd av att arbetspendlingen över kommungränserna har ökat kraftigt. År 1985 arbetspendlade 21,5 % av de förvärvsarbetande till en annan kommun. År 2000 hade den siffran ökat till 29,5 %. Vad ska då regionförstoring vara bra för? Ett enkelt svar är att ekonomisk tillväxt underlättas om arbetskraft kan slussas från näringsgrenar på tillbakagång till mer expansiva sektorer. Det gör att regionerna blir robustare och lättare klarar tillfälliga kriser. Regionförstoring gör det möjligt att bo på en ort och pendla till arbete på en annan ort. Detta är i många fall det mest realistiska alternativet för personer som nyligen blivit arbetslösa och som är bundna till orten på grund av familjeskäl eller fallande villapriser. När arbetsmarknaderna vigdas förbättras också tillväxtförutsättningarna. Förbättrade pendlingsmöjligheter innebär uppenbara fördelar både för medborgarna och näringslivet i regionen. Människor får lättare att hitta ett nytt jobb och företagen får lättare att hitta lämplig arbetskraft. Redan nu är de lokala arbetsmarknaderna i Sverige geografiskt mycket vidsträckta. Utvecklingen visar att många människor ser stora välfärdsvinster i en ökad geografisk räckvidd. Med en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor innebär kravet på arbetstillfällen för både man och kvinna, ett ökat krav på differentierad arbetsmarknad. Nybros närhet till flera andra arbetsmarknader, till exempel Kalmar och Emmaboda inom 3 mil samt Växjö och Karlskrona inom 9 mil gör att folk pendlar både in och ut ur kommunen idag. År 2000 pendlade 1792 personer in i kommunen och 1751 ut. Det var alltså ungefär lika många som pendlade in och ut. Från Nybro kommun pendlar man (fler än 20 personer) till följande kommuner: Kalmar 966 Emmaboda 253 Uppvidinge 99 Växjö 55 Mönsterås 43 Lessebo 38 Stockholm 37 Mörbylånga 35 Karlskrona 21 Till Nybro kommun pendlar man (fler än 20 personer) från följande kommuner: Kalmar 1012 Emmaboda 219 Mörbylånga 87 Torsås 59 Uppvidinge 59 Lessebo 38 Växjö 36 Borgholm 34 Mönsterås 29 Stockholm 25 Människor använder fortfarande ungefär lika mycket tid för att ta sig till arbetet som förr, men tack vare bättre transportmöjligheter är det idag möjligt att färdas betydligt längre sträckor utan att restiden blir längre. Pendlingsregionerna har blivit allt större och även den långväga pendlingen, veckopendlingen, har ökat under senare år. Olika utbildningskategorier har olika pendlingsmönster. I synnerhet för den högutbildade arbetskraften har den långväga pendlingen blivit ett alternativ. Pendlingen varierar också mellan olika yrkeskategorier. Personer sysselsatta i tjänstesektorn pendlar mer än personer sysselsatta inom varuproduktionen. 20

11 Boverket redovisar i sin bok Sverige 2009 förslag till vision att bilen nu uttömt sin regionförstorande kraft. Fram till talet var de svenska städerna fortfarande småstäder. Man gick eller cyklade till arbetet. Under 1960-, 70- och 80-talen fick bilismen genomslag med dramatiska konsekvenser för städerna. Bilen har vidgat människornas vardagsregioner både geografiskt och innehållsmässigt. Massbilismen och den kraftiga utbyggnaden av vägnätet är en viktig faktor bakom den snabba regionförstoringen sedan Mängden arbetstillfällen som kan nås med rimlig pendlingsinsats har ökat starkt under hela perioden. Frågan är dock om inte regionförstoring med hjälp av bilpendling nu har nått vägs ände. Visst kan vägstandarden förbättras ytterligare och bilarna bli ännu snabbare, men det rör sig förmodligen om relativt små förbättringar. En ytterligare regionförstoring eller ett system med orter i nätverk, kan enbart åstadkommas genom snabba kollektiva transporter. Möjligtvis kan distansarbete någon dag i veckan leda till att människor är villiga att pendla ännu lite längre övriga arbetsdagar, men även denna potential är troligen begränsad. Ny forskning visar att en restid på 60 minuter från dörr till dörr enkel resa är en viktig gräns vid arbetspendling. Når man inte ned till denna gräns blir effekterna på den dagliga pendlingen mycket begränsade. Allra störst effekt får dock åtgärder som minskar restiden i intervallet minuter. För att en satsning på regionaltåg ska leda till väsentligt minskade restider ställs stora krav på en ökad samordning av den fysiska planeringen. Situationen kompliceras av att samhället även i fortsättningen måste vara väl anpassat till privatbilismen eftersom huvuddelen av arbetsresorna även framöver kommer att ske med detta färdmedel. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att det är mycket dyrt att bygga upp ett omfattande nät av regionala snabbtåg. För att detta ska vara samhällsekonomiskt lönsamt krävs ett relativt stort befolkningsunderlag. Att vidga de lokala arbetsmarknaderna är ett viktigt inslag i en regional näringspolitik. En regionförstoring skulle kunna underlätta för medflyttande till Nybro att få arbete. Speciellt kvinnor och ungdomar gynnas av bättre tillgång till högskoleorterna med stor offentlig sektor. Vägen till regionförstoring verkar gå via ett brobyggande mellan orter med olika näringslivsprofil och ekonomisk historia. När orter i nätverk samverkar och knyts samman med kommunikationer kan de komplettera varandra vad gäller bostadsmarknad, näringsliv och utbildningsstruktur. Genom bildande av ett regionalt nätverk med Växjö-Kalmar-Karlskrona kopplas Nybro till städer med större offentlig sysselsättning, högre utbildningsprofil och ett mer differentierat serviceoch kulturutbud. Denna regionala framtidsbild inrymmer regional styrka. 21

12 Mellankommunala frågor Många frågor har en kommunöverskridande karaktär och behöver lösas gemensamt av flera kommuner. Det är ofta frågor som rör kommunikationer och infrastruktur. Sveriges befolkning och näringsliv är främst koncentrerat till de tre storstadsområdena. I dessa områden sker mycket investeringar i näringsliv och kommunikationer. Det sydöstra hörnet av Sverige, bestående av Blekinge, Småland och Öland kommer lätt i skymundan av storstadsregionerna. Eftersom Nybro ligger i denna del av landet är samarbete med de andra kommunerna i området viktigt. Samarbete med Kalmar kommun är givetvis viktigt eftersom Kalmar är den närmsta lite större staden. Även de andra grannkommunerna Emmaboda, Högsby och Uppvidinge är självklara som samarbetspartners. De lite större städerna och kommunerna en bit bort, till exempel Växjö och Karlskrona är viktiga samarbetspartners främst vad gäller kommunikationer och arbetsmarknad. Inom många områden finns samarbete mellan kommuner i regionen redan idag, men detta samarbete kan utvecklas ytterligare. Idag sker kommunsamverkan bland annat inom följande områden: Regionförbundet Är ett samverkansorgan för landstinget och länets kommuner. Uppdraget är att pröva nya vägar för att utveckla Kalmar län inom områden som kommunikationer, tillväxt, sysselsättning, kultur, turism, miljö och Östersjöfrågor. Arbetsförmedlingen Har en gemensam AF-nämnd för Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner vilket gör att dessa har ett speciellt samarbete. Andra kommuner som ligger inom det naturliga pendlingsområdet (Kalmar, Uppvidinge Tingsryd och Lessebo) har Arbetsförmedlingen också ett utökat samarbete med. Turism Nybro marknadsför sig tillsammans med Emmaboda-, Uppvidinge-, och Lessebo kommun samt 15 glasbruk med det gemensamma företaget Glasriket Turism AB. Utbildning Högskolan i Kalmar har en utbildning inom design som delvis är placerad i Nybro. Framtiden? Kommunövergripande samarbete kommer sannolikt att öka i framtiden. Mindre kommuner behöver samarbeta på många områden för att undvika kommunsammanslagningar. Inom EU kommer samarbete och planering inom regioner att utvecklas vilket kommer att påverka även Nybro. Viktiga områden att samarbeta kring i framtiden är: Kommunikationer Riksvägarna är viktiga för staden och eftersom de berör flera andra städer och kommuner är det viktigt att samarbeta kring dem. Järnvägen och kust till kustbanan är viktig både för boende och företag i Nybro. Med hjälp av snabba kollektiva transporter kan man nå arbetsmarknader, bostadsmarknader, utbildning och kultur- och nöjesliv utan att behöva flytta från staden. Företag i Nybro kan också få tag på personal med rätt kompetens om det är enkelt att pendla till Nybro. Avfallshantering Nybro har ingen egen deponi eller förbränningsanläggning för sopor. Samarbete inom avfallshanteringsområdet är därför viktigt. Vattendrag Nybros vattendrag ingår i Ljungbyåns avrinningsområde. I framtiden kommer ett större samarbete inom de olika avrinningsområdena att ske. 22

13 Allmänna intressen Boende Den statistik som finns över hur man bor i Nybro stad är från folk- och bostadsräkningen som genomfördes Trots att den är flera år gammal ger den ändå en viss bild av ägandeformerna och bostädernas storlek. 53% Nybro stad har 6133 lägenheter varav 2895 finns i småhus och 3238 i flerfamiljshus. Bostäderna i Nybro stad har följande ägandeformer: 47 % är äganderätt, 25 % är hyresrätt och 19 % är bostadsrätt. Eftersom nästan hälften av alla bostäder finns i småhus är bostäderna relativt stora, endast 10 % är mindre än 2 rum och kök och hela 24 % är 5 rum och kök eller större. 19% 25% Bostadsform 47% Småhus Flerbostadshus Ägandeform för bostäder i Nybro % 47% Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt Övrigt Förutsättningarna för bostadsbyggandet har genomgått stora förändringar under 1990-talet. De statliga bostadslånen har avvecklats och vid byggnation av bostäder sker finansieringen på den vanliga kreditmarknaden idag. Även de statliga räntebidragen till nyproduktion av småhus har avvecklats. Kvar finns ett mindre räntestöd till flerbostadshus. Dessa förändringar har haft som följd att det har byggts väldigt lite i Nybro de senaste åren. I hela kommunen har det under perioden givits bygglov för 7 småhus, 11 fritidshus och 31 lägenheter i flerbostadshus. Befolkningsminskningen de senaste tio åren samt allt färre nyfödda har för Nybros del medfört en förändrad ålderssammansättning. Under det senaste årtiondet har även familjesammansättningen förändrats på så sätt att andelen ensamstående med barn har ökat. Även hushåll med endast en person har ökat. Dessa förändringar gör att det finns andra behov vad gäller bostäder idag än vad det fanns för bara tio år sedan. Det kommunala bostadsbolaget, Nybro Bostads AB har ca 1900 lägenheter i kommunen varav ca 1600 ligger i Nybro stad. Hyresnivån på lägenheter i Nybro är mycket låg, bland de lägsta i landet. År 1998 kostade en lägenhet i genomsnitt 539 kr/m 2 i Nybro vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 720 kr/m 2 i Kalmar. Det blir en hyresskillnad på cirka 1100 kr per månad på en trerumslägenhet på 75 m 2. På Nybro Bostads AB har man märkt av en stor inflyttning det senaste åren. År 2000 hade man cirka 150 lediga lägenheter i hela kommunen, 2001 hade det sjunkit till 60 varav cirka 30 i staden och 2002 hade man bara ett tiotal lediga lägenheter i staden. Detta beror bland annat på att det i grannstaden Kalmar är brist på både hus och lägenheter samt att hyrorna och huspriserna är mycket högre där. Nybro Bostads AB skulle vilja bygga fler lägenheter i Nybro men det är svårt av flera anledningar. Dels är det väldigt dyrt att bygga nytt idag, så det tar mycket lång tid att få igen pengarna, upp till 20 år. Dels är hyresnivån för låg i de lägenheter som finns vilket gör att det blir väldigt stor hyresskillnad mellan gammalt och nytt. Bruksvärdessystemet gör att man inte kan 23

14 ta ut så höga hyror som man skulle behöva i nyproducerade lägenheter. Man skulle behöva göra en hyresfördelning mellan befintliga lägenheter och nyproduktion. Men eftersom det finns lediga lägenheter i Nybro skulle hyresgästföreningen aldrig gå med på att hyresgästerna i befintliga lägenheter skulle vara med och bekosta de nya. Nya bokföringsregler från och med 2002 försvårar också nyproduktion. Om man på Nybro bostads AB ska bygga så vill man bygga något riktigt attraktivt, det som brukar kallas gräddhylla. Många medelålders och äldre människor i Nybro vill sälja villan och flytta till en attraktiv hyreslägenhet i centralt läge. Detta gör att det finns ett stort underlag för att bygga fler hyreslägenheter i Nybro, men det förutsätter att både läget och lägenheterna är något utöver det vanliga. Även fastighetsmarknaden i Nybro kännetecknas av låga priser. Ett hus som kostar ,2 miljoner i Kalmar kostar bara i Nybro. Det finns väldigt mycket hus i förhållande till befolkningen och eftersom tillgång och efterfrågan styr huspriserna håller sig priserna väldigt låga. De låga villapriserna är också en effekt av att det kommunala bostadsbolaget har så låga hyror. Är lägenhetshyrorna högre är det fler som väljer att köpa hus istället för att bo i lägenhet. De låga priserna på hus gör att det byggs väldigt lite nya hus. Prisskillnaden mellan att köpa ett befintligt hus och att bygga ett nytt är alldeles för stor för att man ska bygga ett nytt hus. Även fastighetsmäklarna har märkt en inflyttning till staden de senaste åren. En grupp som har ökat mycket är de äldre. Ofta har de barn som har flyttat till Nybro och nu följer de efter. Att staden är så liten gör att många äldre lockas hit eftersom man kan bo väldigt billigt mycket mer centralt än i till exempel Kalmar. Nulägesbeskrivning Nybros bebyggelsestruktur är väldigt varierad. I centrum finns mest flerfamiljshus och längre ut från centrum är villorna dominerande. Närmast centrum är de största villaområdena följande: Södra Nybro ( tal) i söder Östermalm samt Paradiset ( tal) i öster Emmatorp ( tal ) i norr Myrdalen ( tal) i väster Lite längre ut finns följande villaområden: Hanemåla och Fredrikslund ( tal) i öster Idehult ( tal) i norr Madesjö ( tal) i väster Dessutom finns det mindre villaområden i till exempel Pukeberg ( tal), Boken (1980-tal), Hanemåla by (1990-tal) samt Rismåla ( tal). De flesta flerfamiljshusen finns i: Centrum ( tal) Paradiset ( tal) Emmatorp ( tal) Kungshall ( tal ) Byggklara bostadstomter I Nybro stad finns ett litet antal obebyggda tomter som är detaljplanerade för bostadsändamål. Eftersom de är detaljplanerade innebär det att de kan bebyggas omedelbart. Kommunägda fastigheter Ett mindre antal obebyggda fastigheter som ägs av kommunen finns bland annat i Idehult, Södra Nybro, Östermalm och Åkrahäll. Privata fastigheter Det finns även ett mindre antal privatägda obebyggda fastigheter spridda i staden. 24

Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1

Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1 Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1 2 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun INLEDNING Sigtuna kommuns översiktsplan

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Huvuddokument Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Innehållsförteckning VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?... 3 INLEDNING...

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

1.1.3 Översiktsplanen är inte bindande

1.1.3 Översiktsplanen är inte bindande 1 1. Bakgrund 1.1 Vad är en översiktsplan? 1.1.1 Översiktsplanen är en långsiktig handlingsplan Kort uttryckt är översiktsplanen en kommunal, långsiktig handlingsplan, som behandlar användningen av mark

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Boendeplanering 2010-2012

Boendeplanering 2010-2012 Boendeplanering 2010-2012 Arboga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 17 december 2009, 127 Projektorganisation för Boendeplanering i Arboga kommun, november 2007 Politisk ledningsgrupp: Olle Ytterberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2011-02-28 24 Au Dnr 40/2011 212 Planeringsdirektiv fördjupad översiktsplan för Vingåkers centralort Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

INLEDNING. Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån.

INLEDNING. Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån. 1 INLEDNING Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån. Inom varje sektorsområde finns dagsläget beskrivet, vilka gällande riktlinjer

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013 Utvecklingsstrategi för Leader Linné 2007-2013 Antagen av Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner, juni 2008. Revidering 2008-09-01 av: rubriksättning samt kompletteringsblad enl

Läs mer

STRATEGISK TRAFIKPLAN

STRATEGISK TRAFIKPLAN Delrapport 2 malmös trafiksystem igår, idag och imorgon? TRAFIKSTRATEGI FÖR MALMÖ samrådsförslag december 2002 Förord 5 1 Malmös trafiksystem igår och idag 7 Ekonomiskt perspektiv 8 Socialt perspektiv

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

Göteborgs insjörike tillväxt genom besöksnäring och hälsa

Göteborgs insjörike tillväxt genom besöksnäring och hälsa Hindås i början av 1900-talet På vinterhelgerna kom tusentals Göteborgare, någon gång så många som 10 000, för att åka skidor i Hindås. Skolungdom fick åka till reducerat pris och barn gratis med Hindåsexpressen.

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Översiktsplan Centrala Sandviken 2003

Översiktsplan Centrala Sandviken 2003 Översiktsplan Centrala Sandviken 2003 Antagen av kommunfullmäktige 1 december 2003 www.sandviken.se/planer 1 2 Innehåll Översiktsplan.. sid 04 Planlagda områden - en karta. sid 06 Sandviken i regionen

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer