Förvaltningsberättelse för BRF Träklotsen 2 för 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse för BRF Träklotsen 2 för 2007"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse för BRF Träklotsen 2 för 2007 (Då det första aktiva räkenskapsåret endast inbegrep 9 dagar och ej åtföljdes av en full verksamhetsberättelse, redovisar denna text även händelser som inträffade under senhösten 2006) BRF Träklotsen är belägen på en friköpt tomt, med ett medeltida kulturminnesmärke som närmsta granne och med Sollentuna Centrum och station inom bekvämt gångavstånd. Fastigheten Träklotsen 2 byggdes såsom hyresfastighet med inflyttning Efter två tidigare försök lyckades BRF Träklotsen den 22/12-06 slutligen förvärva fastigheten i sin helhet. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning Sollentuna Träklotsen 2, Sofielundsvägen 7-17, Sollentuna Kommun BRF Träklotsen:s adress Sofielundsvägen 7, SOLLENTUNA Församling Sollentuna Ursprung / Avskild mark Tureberg 29: 21 / Träklotsen 10 Taxeringsgrund Typkod 321, hyreshusenhet, bostäder och lokaler Taxeringsvärde bostäder, byggnad : - Taxeringsvärde bostäder, tomt : - Taxeringsvärde lokaler, byggnad : - Taxeringsvärde lokaler, tomt : - Tomtens areal 4 214,6 kvm Kordinator X: Y: Planbestämmelser Stadsplan Tors Backe, Nytorp, Tureberg Akt 0163-NR 332 Befintlig bebyggelse bedöms stå i överensstämmelse med gällande plan Vatten/Avlopp Ansluten till kommunalt vatten- och avloppsnät Servitut Förmån: Officialservitut: Brandväg Akt: 0163-F5653-A4.1 Förmån. Officialservitut: Gång- och cykelväg Akt 0163-F5518-A3.1 Last: Officialservitut: Va Akt: 0163-F5518-A3.2 Last Ledningsrätt: Vatten och avlopp Akt: 0163-F5518-A3.3 Gemensamhetsanlläggningar Inga dylika inskrivna

2 BYGGNAD Fastigheten är bebyggd med två bostadshus sammanbyggda i källare samt med ett tak. I källarplan finns parkeringsplatser, tvättstuga, förråd samt tekniska utrymmen. På bottenplan finns lägenheter i den södra byggnaden samt lokaler i den norra byggnaden. På plan 1-3 finns lägenheter och vindsutrymmet är inrett med etage från det övre lägenhetsplanet. Lägenheterna nås via 5 stycken trappuppgångar från gården. I varje trappuppgång finns en hiss. Uthyrningsbar area Bostäder kvm Lokal/er 425 kvm Summa totalt kvm Byggnadsår 1991 Bostadslägenheter 49 st Lokaler 1 st Grundläggning Murar till berg (bedömd) Källarytterväggar Betong (bedömda) Stomme Bjälklag (bedömd) Yttertak Fasader Fönster Balkonger Entréer, trapphus Hiss Sophantering Uppvärmning Ventilation Betong (bedömd) Bjälklag över källare: Betong Mellanbjälklag: Betong Vindsbjälklag: Trä Sadeltak med takbeläggning av betongtakpannor, takkuporna har plåt Tegel 3-glas isolerglas med karmar och bågar av trä Balkongplattor av betong Räcken i metall Trapp- och golvbeläggning i sten och linoleum väggar och tak är målade Hiss finns i varje trappuppgång, 5 stycken som alla är hydraulhissar för 8 personer / 630 kg För bostadsdelen - en byggnad på gården samt ett grovsoprum på garageplanet För lokaldelen - en byggnad på tomten som vetter mot norr Vattenburen värme från fjärrvärmecentral Mekanisk frånluftsventilation i bostäder och mekanisk till- och frånluftsventilation i lokalen, garage och tvättstuga OVK Obligatoriska ventilationskontroller är genomförda i samtliga utrymmen med mekanisk ventilation

3 Lånebild BRF Träklotsen 2 har tre låneengagemang med Nordea, Sollentuna Lånebelopp Räntesats :- 4, 697 % - Rörlig : - 4,150 % - 21/ : % - 17/ Summa : - Snittränta 4, 338 % Konton och fonder BRF Träklotsen 2 har tre inlåningskonton hos Nordea Sollentuna Ställning per den 31/12-07 Affärskonto löpande transaktioner : - till 1,5 % ränta Specialkonto - investeringar : - till 2,75 % ränta *Aktivera ränta - fonder Summa likvida medel Då börser och dollar har haft svag utveckling flyttade Styrelsen den 22/1-08 till en korträntebaserad fond vid namn Likviditetsinvest kapitalet var per den 31/ : - Under senhösten 2006 samt under år 2007 avhölls sammanlagt 6 protokollförda styrelsesammanträden, varav tre under år 2007 nämligen 17/1, 18/6 samt 23/9. Vidare har tre e-postsammanträden genomförts under perioden. Därutöver har en vårdag och en höstdag genomförts Per 31/ hade BRF Träklotsen 2 följande organisation för styrelsearbete samt all övrig drift av fastigheten Styrelse Dick Fraser Ordförande Upphandling, in - och utbetalningar David Larsson Ledamot Garagefrågor Björn Karlsson Ledamot Agneta Fraser Ledamot Kerstin Orehag Ledamot *Valle Shamai Suppleant Hemsidan Valberedning Camila Karlsson Sammankallande Alexandra Ampilogova ledamot Kerstin Orehag - ledamot Driftsfunktioner Bokföring och Redovisning - Stig Nilsson Fastighetskonsult Fastighetsskötsel Östertälje Rör Lokalvård och klottersanering Cronkleven

4 Övriga avtal **Trädgård MTG och 100 Trädgårdar Snöröjning Snickjobb Jour-assistans Securitas Hisstillsyn Kone Hissar Hissbesiktning - Ångpanneföreningen Hushållssopor Sita Grovsopor Cronkleven Övrig sophantering Rangsells Revisor Åke Hellstadius AB Godkänd revisor Fastigheten är ansluten till Istappsjouren och är helförsäkrad hos Nordeuropa Fastigheten har avtal med Comhem för bredband och TV Fastigheten har rabattavtal med Blå Huset Föreningens huvudbank är Nordea, Sollentuna *som tidigare informerats om adjungerades Valle Shamai som ständig ledamot under hösten 2007 **som omtalat i Nyhetsbrev har BRF Träklotsen 2 under våren 2008 bytt trädgårdsentreprenör till Kahlins Trädgårdar Föreningens uppgifter Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att inom föreningens fastighet upplåta brf-lägenheter utan tidsbegränsning samt förvalta och sköta de hyreslägenheter som finns inom fastigheten så länge som denna boendeform kvarstår i skrivande stund 6 stycken. BRF Träklotsen 2: framtida hyressättning för dessa bostäder, kommer slaviskt att följa de centrala avtal som vid varje tillfälle nås mellan Hyresgästföreningen och Sollentunahem oavsett standardförbättringar. Vidare har föreningen som uppgift att verka får maximalt utnyttjande av garaget, god ekonomisk drift av lokalerna med bästa möjliga avkastning för medlemmarna som mål Fastighetens förvaltning BRF Träklotsen 2 driver föreningen i egen regi för detaljer v.g. se ovan Kalendarium för driften Senhösten 2006 Så snart som BRF Träklotsen:s medlemmar på extrastämma accepterat fastighetsägaren Nylén med fleras bud om : - för försäljning av fastigheten Träklotsen 2 som ovan beskrivits inledde den sittande styrelsen sitt arbete. Arbetet baserades på det besiktningsprotokoll vi erhöll från Densia AB och som påvisade en hel del åtgärder som var av nöden samt på det bristande underhåll vi noterat. Vi insåg att fastighetsskötseln måste höjas och denna ökade kostnad måste kompenseras. Vi identifierade fyra punkter där vi snabbt kunde nå resultat - allmän drift, finansiella kostnader, elektricitet, sophantering samt diverse avtal. Vi kom fram till att för den administrativa driften inklusive upphandling och information inkluderande hemsida fanns kompetens inom styrelsen. Göran Öhlin, en av de som varit med sedan det första förvärvsförsöket innehavare av lgh 78 tog tag i upphandlingen av elektricitet. Emil Ohly, då i styrelsen

5 kontaktade banker, Björn Karlsson och sedermera Valle Shamai tog tag i hemsidan och ordföranden såg över sophantering och div. avtal, inklusive försäkringar och div. aviseringar, framför allt från Nordea. Idag betalar föreningen inga aviavgifter alls. Följande besparingar gentemot den ekonomiska plan som hade ingivits till bolagsverket uppnåddes Kostnadsslag Kostnader enligt ingiven plan Nya överenskommelser Räntekostnader Elektricitet Sophantering Försäkring Hissavtal Comhem * Sotning Ekonomisk drift ostrukturerat Summa besparingar Resultaträkningen visar : -, detta beroende på extra rabatt pga av leveransfel Vintern Den 22/12-06 tillträdde BRF Träklotsen 2 som ägare av fastigheten Träklotsen 2. Vid ombildningen omvandlades 39 utav 49 lägenheter till bostadsrätter. De resterande 10 lägenhetsinnehavarna hade om de varit mantalsskrivna i fastigheten vid förvärvsögonblicket rätt att, till det till bolagsverket angivna priset förvärva sin respektive lägenhet utan extra kostnader inom sex månader, dvs. t.o.m. den 21/6-07. Styrelsen beslutade därför att av rättviseskäl inte heller kräva nyinflyttade på överlåtelseavgift och ev. pantavgift under denna period. Direkt efter tillträdet, fann vi att de avgifter vi fått oss tilldelade av ombudet inte var helt korrekta och därav fick de boende lite osäkra uppgifter runt årsskiftet Styrelsen beklagar ånyo detta men då vi raskt fick ordning på det hoppas och tror vi att det var något alla kunde leva. Alla erhöll också en kalkylmall där de själva kunde kontrollera att deras avgifter var korrekta. Ingen hörde av sig och därmed var frågan löst. Då det fanns flera punkter på besiktningsprotokollet som skulle kunna stå sig mycket kostsamma, beslöt styrelsen att oavsett vad som skulle kunna inträffa till gagn för föreningen att frysa de nu framräknade brf-avgifterna åtminstone under hela omvandlingsperioden, dvs. till och med 21/6-07. Våren 2007 I mars inleddes förhandlingar med Sollentuna Kommun gällande de lokaler där dagis drivits sedan fastighetens uppförande. Förhandlingarna förhölls i god anda mellan Kommunens representant Fastighetschef Nils Axelsson och BRF Träklotsens ordförande Dick Fraser. Den slutliga överenskommelsen vilken godkändes av en enhetlig styrelse innebar att kommunen förlängde avtalet t.o.m. 30/ till en kvadratmeterhyra om 1 350: - plus index. Därutöver betalar kommunen 10, 13 % av fastighetens totala fjärrvärmekostnad, - före de besparingar föreningen förväntar sig genom den nya fjärrvärmecentralen -, vilket motsvarar den procentuella del av fastigheten som kommunen hyr, dvs. 425 kvm

6 Under våren förvärvade ytterligare 4 av de tidigare hyresgästerna sina lägenheter, vilket inbringade : - till föreningen. I mars genomförde vi vår första trädgårdsdag vi målade, rensade och klippte och enligt Blå Huset som levererade färgen sparade vi ungefär : - Då föreningens ekonomi nu var så stark fann vi inga skäl att senarelägga de åtgärder som inte var helt brådskande. Nya vitvaror inköptes, entréer renoverades, valvet blev målat och inoljat och fick ny armatur, avkännare installerades i tvättstuga och soprum, ny garageport installerades, ny EU-anpassad lekplats anlades kommentar; vid arbetet med lekplatsen fann vi att markarbetet var helt undermånligt, vilket ledde till att arbetet dels blev dyrare och dels tog mycket längre tid men det var samtidigt tur att detta gjordes då olyckor på detta sätt förebyggdes. BRF inleder sin två gånger årligen återkommande renspolning av soprummet Hösten 2007 I.o.m. att ovandlingsperioden nu är förliden tar BRF Träklotsen 2 ut överlåtelseavgift om 2,5 % av gällande basbelopp för närvarande 1 007: 50 samt i förekommande fall panförskrivningsavgift om 1 % av gällande basbelopp f.n. 403: -. Då ett flertal redan boende från och till lägger om sina lån vilket tar administrativ tid för föreningen tas denna pantavgift ut även för dessa transaktioner fr.o.m. januari Ännu en lyckad trädgårdsdag och mer blev målat och inoljat Glastak installeras och ny armatur sätts upp utanför alla portar inför installationen av nya ekdörrar under 2008 Ny fjärrvärmecentral installeras. BRF Träklotsen 2 är den första och hittills enda fastigheten i Sollentuna som installerar denna helt nya fjärrvärmecentral enligt AlfalLavals nya koncept tidigare har denna typ av installation endast genomförts på Östermalm och i Vasastan. Vinsten från den lägre förbrukningen delas mellan AlfaLaval och BRF Träklotsen 2 och genom detta arrangemang erhöll föreningen en toppmodern fjärrvärmecentral med ett värde av : - plus moms, helt utan kostnad. Under året försåldes 13 stycken lägenheter, till genomsnittligt pris av : - / kvm Medianvärde : - (exkl. högsta och lägsta pris) Förbudgetering av större kostnader som måste hänsyn tas till inför den nära framtiden.. Buffert för pumpar, Enl. offert termostater etc Buffert för hissmotorer Enl. uppskattning av Kone hissar Uthustaken Enligt offert Takläckage Enligt offert huvudbyggnad Stuprännor lövsilar Enligt offert Vitmålning fasad Enligt offert Målning av garage Enligt offert Allt avskrivs under fem år med : - per år Säkerhetsdörrar Enligt offert Fastighetsboxar Enligt offert Ingår ovan

7 Avskrives som fastighetstillbehör Föreningen har ett latent sparande om 8,9 9,2 miljoner i de hyreslägenheter om sammanlagt 452 kvm som medlemmarna gemensamt äger och då alla de investeringar som hittills har iscensatts och alla de som kan förutses se ovan t.o.m. år 2011, ryms inom ordinarie balansräkning kan styrelsen inte se varför vi ska kvarstå med en så stor likviditet. Reparationsfonder Enligt våra stadgar görs årliga avsättningar med : - (Den ingivna planen visar : - vilket är felaktigt enl. stadgarna) Amorteringar Efter ett första år då vi hade förhandlat fram total amorteringsfrihet utan någon som helst extra räntekostnad pga all osäkerhet som rådde gällande fastighetens verkliga kondition och överhängande renoveringsbehov, inleder vi under 2008 en årlig amortering om ; vilket innebär en successiv kostnadssänkning med motsvarande snitträntan om 4,338 % på amorterat belopp Styrelsen förslår därutöver att extra amorteringar görs för att skapa utrymme för en avgiftssänkning om 6,5 % fr.o.m. tredje kvartalet Siffran 6,5 % föreslås av två huvudskäl. Beloppet är helt möjligt att bära för föreningen och en sänkning med just 6,5 % innebär att BRF Träklotsen 2 då når ner till en årlig avgift per kvadratmeter om 600: - eller strax därunder, - ett tal som enligt fastighetsmäklare är optimalt för en ung förening. Bilagor Balans- och resultatrapporter samt bilagor och specifikationer Styrelsen gm Ordföranden Sollentuna 31/3-08

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA

ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA 71 96 13 2591 Den nybildade bostadsrättsföreningen Lunden har bland de allra lägsta månadsavgifterna i Sollentuna kommun. Den låga månadskostnaden

Läs mer

Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar

Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12 BRF Träklotsen 2 Stadgar Nedanstående stadgar antogs vid Föreningsstämman den 26 november 2006, samt reviderades på Föreningsstämman den 19 maj 2008 FIRMA, ÄNDAMÅL

Läs mer

Protokoll för ordinarie årsstämma kl. 19.00 den 19 maj 2008. Plats Dagislokalen inom fastigheten

Protokoll för ordinarie årsstämma kl. 19.00 den 19 maj 2008. Plats Dagislokalen inom fastigheten Träklotsen 2 1/5 Protokoll för ordinarie årsstämma kl. 19.00 den 19 maj 2008 Plats Dagislokalen inom fastigheten 1. Stämmans öppnande Ordföranden öppnar stämman och hälsar alla hjärtligt välkomna 2. Val

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 i ett nötskal Byggår: Arkitekt: Kommun: Bostadsyta: Antal bostadslägenheter: - bostadsrätter:

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Kråkbärsvägen 1A-H, Umeå Bostadsrättsföreningen Aspgärdan, 904 34 UMEÅ, org. nr: 769627-1068 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Geten 31

Ekonomisk plan för Brf Geten 31 Ekonomisk plan för Brf Geten 31 Döbelnsgatan 58, 60 samt Tulegatan 49, Stockholm Bostadsrättsföreningen Geten 31, 113 52 Stockholm, org. nr: 769615-3290 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2010 Brf Väduren i Haninge

Årsredovisning 2010 Brf Väduren i Haninge Årsredovisning 2010 Brf Väduren i Haninge Ordlista Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning: Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för långvarigt

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning 2012 Årsredovisning Styrelsen för Brf Takten Org.nr: 769616-5716 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 org.nr: 769616-5716

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 Gröndalsvägen 190 117 69 STOCKHOLM 2 INNEHÅLL ORDFÖRANDE HAR ORDET/ sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE/

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 (769623-7622) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av

Läs mer

HSB Brf Luftskeppet i Stockholm

HSB Brf Luftskeppet i Stockholm Årsredovisning för HSB Brf Luftskeppet i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vad är egentligen en bostadsrätt?

Vad är egentligen en bostadsrätt? Huset Birger Jarlsgatan 83/Surbrunnsgatan 19 är ritat av arkitekten M. Lundstedt och blev färdigt 1918. Bilden är troligen tagen under tidigt 50-tal och fotografen har stått utanför Birger Jarlsgatan 92.

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRYTÄRTAN NR

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trängen 1

Årsredovisning. Brf Trängen 1 Årsredovisning för Brf Trängen 1 716422-1637 Räkenskapsåret 2010 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Trängen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Noter med

Läs mer