FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Väduren 2 ( ) Räkenskapsåret

2 Brf Väduren II Sida 2 av 9 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Väduren 2 får härmed lämna redovisning över föreningens verksamhet för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid ordinarie föreningsstämma valdes följande styrelse: Mats Andersson, Carl- Uno Wiberg, Ante Brunskog, Gunnar Danielsson och David Arendartsik Till suppleanter valdes Per Jacobson, Anders Lund och Arvid Westfelt. Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio styrelsemöten. David Arendartsik har fungerat som husvärd. Styrelsen har också ansvarat för vårstädningen den 18 maj samt höststädningen den 12 november. Vid båda tillfällena var det glädjande många som deltog. Fastigheten Fastigheten beteckning är Väduren 2. Taxeringsvärdet är kr, varav kr avser bostäder och kr lokaler. I fastigheten finns 42 bostadsrättslägenheter och två hyreslägenheter. Föreningen har dessutom fem hyreslokaler och tre oinredda vindar. Lägenheterna Under år 2011 har sju lägenheter bytt ägare. Underhåll En besiktning av fastigheten genomfördes år 2007 och resulterade i en underhållsplan. Denna plan finns att tillgå på föreningens hemsida Förvaltning Teknisk förvaltare är Gamla Stans Rörservice. Ekonomisk förvaltare är Dahlgren Borättsförvaltning. Lokalhyresgästerna Restaurangen Ramen Ki-Mama har drabbats av en omfattande vattenskada och har varit stängd en längre tid. Förhoppningsvis kan restaurangen åter öppna i maj 2012 Kakelugnarna rökkanalerna Under året skedde en omfattande renovering av fastigheten då samtliga rökkanaler undersöktes. Otäta kanaler åtgärdades och efter det har besiktning skett av sotare. Vid årsmötet 2011 bestämdes att föreningen skulle stå för den allra största delen av kostnaden bland annat ur brandsäkerhetssynpunkt. Mindre andel av arbetena utfördes i respektive lägenhet och för den delen erhöll medlemmen så kallat ROT-avdrag. Föreningens kostnader uppgick till knappt kr, vilket var lägre än beräknat. Gårdarna En översyn av belysningen på gårdarna har genomförts under året i samband att vi bytt leverantör för elektriska installationer. Ombyggnad i närheten Ombyggnaden av äldreboendet i Väduren till trygghetsboende har pågått även under år Det skall vara slutfört under april månad Som alla märkt har ombyggnaden medfört betydande olägenheter för våra medlemmar och styrelsen har haft ett flertal möten med

3 Brf Väduren II Sida 3 av 9 entreprenörerna för att minska störningarna. Någon kompensation kan vi inte räkna med annat för de direkta skador bland annat på våra tak som de åstadkommit. Ekonomi Föreningen har haft samma månadsavgifter alltsedan ombildningen år Vi haft god likviditet tack vare ett par upplåtelser till bostadsrätt av tidigare hyreslägenheter. Samtidigt har vi bekostat större investeringar, bland annat omläggning av taken samt renovering av rökkanalerna, utan att behöva ta upp nya lån. I början av år 2012 har vi dock överenskommit med Handelsbanken om en rörelsekredit på 1 mkr. Styrelsen har för avsikt att till årsmötet 2012 lägga ett förslag om höjning av månadsavgifterna med 4,5%. Händelser efter bokslutsårets utgång I januari 2012 beslöt styrelsen att byta ut befintlig undercentral (mottagningscentral för värme och varmvatten) till en ny sådan. Installation har skett under mars månad. En ramp för i första hand barnvagnar har införskaffats till gårdshuset (ingång från Birger Jarlsgatan). Övriga händelser av vikt I år fyller vår fastighet 100 år! Nyckeltal Årsavgift/m2 brf yta Lån/m2 brf yta Elkostnad/m2 bost yta Renhålln,sophämtn/bost yta Värmekostnad/m2 totalyta Vattenkostnad/m2 totalyta Förslag till resultatdisposition Balanserat resultat Årets resultat Totalt Avsättning till reparationsfond Ianspråktagande av reparationsfond Överföring till balanserat resultat kr kr kr kr kr kr Avsättning till reparationsfond för yttre underhåll skall enligt stadgarna ske med minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

4 Brf Väduren II Sida 4 av 9 RESULTATRÄKNING Rörelseintäkter Borättsavgifter Bostadshyror Lokalhyror Överlåt/pantsättnings avgifter Övriga intäkter Summa intäkter Förvaltningskostnader Revisionsarvode Ekonomisk förvaltning Diverse kostnader/juridiska biträden Medlems/föreningsavgifter Övriga förvaltningskostnader Summa förvaltningskostnader Personalkostnader 1) Styrelsearvoden Sociala avgifter Återförda, ej utbetalda arvoden tidigare år Summa Personalkostnader Fastighetskostnader - drift Vatten och avlopp Uppvärmning Elektricitet Renhållning, sophämtning Sotning/Vet/OVK Snöröjning Gård, markskötsel Fastighetstillsyn Städning Kabel TV Hisservice Övriga serviceavtal Administration, ADB, porto Försäkring Fastighetsskatt Övriga driftskostnader Summa driftskostnader

5 Brf Väduren II Sida 5 av 9 Fastighetskostnader reparationer och underhåll Byggnaden, yttre Byggnaden, inre Gård, mark Portar, dörrar Renovering rökkanaler El VVS Värmecentral Tvättstuga Hiss Ventilation Sopanläggning Lägenheter Lokaler Reparationer och underhåll övrigt Aktiverade utgifter Summa underhåll Summa fastighetskostnader RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Avskrivningar 0 0 Summa avskrivningar 0 0 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER Bokslutsdispositioner Avsättning till reparationsfond 0 0 RESULTAT FÖRE SKATT Skatter (-) Inkomstskatt Skattejustering från föregående år 0 ÅRETS RESULTAT

6 Brf Väduren II Sida 6 av 9 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2) Byggnader Avskrivningar byggnader Mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordran Momsfordran Skattekonto 0 0 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Nordea Plusgirot Handelsbanken Nordea Fondkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Brf Väduren II Sida 7 av 9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3) Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder 4) Lån Stadshypotek Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5) Skatteskuld Förutbetalda avgifter/hyror Upplupna sociala avgifter Upplupna kostnader 6) MOMS-skuld Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Pantbrev Stadshypotek Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Brf Väduren II Sida 8 av 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Avskrivningar på anläggningstillgångar baseras (i förekommande fall) på anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har upptagits till de belopp varmed de skall erläggas. NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA Not 1 PERSONALKOSTNADER Under rubriken upptas endast kostnader som uppkommit på grund av anställningsförhållanden eller uppdrag och för vilka arbetsgivaravgifter och innehållen skatt skall redovisas. Löner, andra ersättningar, sociala avgifter och eventuella pensionskostnader framgår under rubriken Personalkostnader. Not 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Eventuella nyanskaffningar framgår genom förändringar av anskaffningsvärden enligt balansräkningen. Inga övriga nyanskaffningar, avyttringar eller utrangeringar har skett utöver vad som sägs nedan. Årets avskrivningar och planenliga restvärden framgår av resultat- och balansräkningarna. I anskaffningsvärdena ingår ingen aktiverad ränta. Föreningen tillämpar ingen avskrivning på fastigheten eftersom den, tack vare normalt underhåll, inte är utsatt för fortlöpande värdeminskning. Aktiverade reparations- och ombyggnadskostnader har tillåtits öka byggnadens anskaffningsvärde med kr. Fastighetens taxeringsvärde är: Total Lokaler Bostäder Markvärde Byggnadsvärde Taxeringsvärde Not 3 EGET KAPITAL Insatser Upplåtelseavgifter Rep fond Fritt eget kapital Årets ingång Förändr upplåtelseavg Förändr rep fond Årets resultat Årets utgång

9 Brf Väduren II Sida 9 av 9

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, 769617-4718, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer