ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015. Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015. Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag"

Transkript

1 ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015 Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag

2 Styrelsen för BrfÄlvsjö Centrum 1 kallar härmed till ordinarie föreningsstämma Tid: Måndag den 30 mars 2015, kl Plats: Älvsjö Servicehus Café ingång från Armborstvägen (fastigheten mittemot Götalandsvägen 233) Dagordning: 1. Information angående kommande stämma 2. Information angående hantering av ej undertecknade brev 3. Stämmans öppnande 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd 5. Val av ordförande vid stämman 6. Anmälan om ordförandes val av sekreterare vid stämman 7. Fastställande av dagordning 8. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare 9. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 10. Beslutad stadgeändring 11. Föredragning av styrelsens årsredovisning 12. Föredragning av revisionsberättelsen 13. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 14. Beslut om resultatdisposition 15. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen 16. Beslut ifråga om arvode till styrelsen och revisorer 17. Beslut ifråga om inkomna motioner 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter 19. Val av revisorer och suppleant 20. Val av valberedning 21. Avslutning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Styrelsen 1

3 8 Ändring av föreningens stadgar med anledning av nya avskrivningsregler Stämman godkände att stadgarna 7 andra stycket ändras till: Styrelsen ska fastställa årsavgiften så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar. Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens driftskostnader. räntor. amorteringar och avsättningar till yttre fond i enlighet med 8. Vid bestämmandet av insatser har beaktats att kostnader för gemensamhetslokal/uthyrningsrum och tvättstuga i trapphus 4,5. och 6 fördelas på lägenheterna och Samt att 8 ändras till: Avsättning till föreningens underhåll skall göras årligen med ett belopp motsvarande minst 25 kr/kvm lägenhetsarea för föreningens hus. Styrelsen skall upprätta en underhålisplan för genomförandet av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek, och med beaktande av första stycket. tillse att erforderliga medel avsätts för att säkerställa underhållet av föreningen hus. Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet, skall balanseras i ny räkning. Seniorgården godkännande av ändringar skall dock inhämtas först.

4 Årsredovisning för Brf Älvsjö Centrum Räkenskapsåret 2014

5 Brf Älvsjö Centrum 1 1 (12) Org.nr Styrelsen för BrfÄlvsjö Centrum 1 får härmed avge åisredovisning för räkenskapsåret Förva 1tiii;igsberitte1se Verksamheten Ä!In,iint om ei*sa,,ihete,i Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus om marken skall användas som komplement till bostacislägenhet eller lokal. föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar registierades hos Bolagsveiket den 2 maj Föreningens byggnad och tomträtt Föreningen förvärvade den 15 juni 2007 fastigheten Aimborstet 2 i Stockholm. Anskaffnings kostnad föt fastigheten inkl tomträtten uppgick till tkr. Tomträttsavgäld uppgår till 714 tkr/år. Avtalet gäller till och med 30 september Föreningens fastighet beståt av fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 78 bostadsrätter. Den totala hoytan ät kvm. 1 fastigheten finns en gemensamhetslokal och en nattningsrum vid Alvsjövägen 12. Till fastigheten hör ett gemensamt källatgarage mccl 45 gamageplatser och två MC-platser. Lägenheter För lägenheter , och får till medlem endast antas fysisk person som fyllt 55 år. Om äkta makar förvärvat bostadsrätt är det tillräckligt att en av makarna uppnått sagda ålder. Med äkta makar jämställs de som sammanbor under äktenskapsliknancle förhållanden. Boende i dessa lägenheter kan bli medlemmar i intresseföreningen Seniorklubben som disponerar och förvaltar lokaler i trapphus 5. Läuzenhetsffimdelning: 3 st 1 rum och kök 23 st 2 rum och kök 29 st 3 rum och kök 20 st 4 rum och kök 3 st 5 rum och kök Fastighets försäkring Föreningen är fullvärdesfötsäkrad hos Foisikring AS inkl bostadsrättstillägg. Fastighetemna är hyggfelsförsä krade hos Gar-bo till och med den 3 1 oktober 201$. Gensidige Gemensamhetsan lägen in gar Föreningen är delaktig i gemensamhetsanläggn ing tillsammans mccl Armboistet 1 och 3 7 som omfattat kvartersgata Fru Kristinas Gränd med trottoar. Andelstalet är fastställt till 36/100. lo parkeringsplatser längs med föreningens byggnad mot Fium Kmistinas Gränd tillhör fastigheten Armborstet 2. tr över

6 (}JJ Fastighetsavgift/fastighetsskatt 2 (12) Teknisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal om teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och tillsyn av värmecentralen samt jourtjänst med WIAB Service AB. Avtalet löper fram till Org.nr Brf Älvsjö Cenirum i Avtalet löper fram till fastighetsavgift. fastighetsskatt för garageplatser uppgår till 1 % av taxeringsvärde garage. Föreningen belastas med halv fastighetsavgifl åt och ficiti och med år 2019 med full Föreningen har tecknat avtal om trädgårdsskötsel med Elfströms Trädgårdsanläggningar AB. Föreningen har tecknat ett nytt avtal om hisservice med Kone AB. Avtalet löper fram till Bolagsverket den 2$ maj Fastighetens taxeringsuppifter Ekonomisk plan Värdecir är Styrelsen hai upprättat en ekonomisk I)lafl för föreningens verksamhet som registrerats av Taxcringsvärdc uppgår till tkr varav byggnadsvärde tb och tomträtt tkr. Under året har föreningen inte haft någon anställd. Föreningen har tecknat avtal om ekonomisk förvaltning med fastum UBC Förvaltning AB. Antalet anställda Avtalet löper fram till Ekonomisk förvaltning Årsavgifter tas ut ftån föteningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och underhåll av föreningens fastigheter, räntebetalningar och amorteringar av föreningens Årsavgifter Dan Paliubrink Claes Linclbetg Avsättning till yttre fond underhållsplan. Årsavgiften 2014 uppgår till 822 kr/kvm. Avsättning till fond rör yttre underhåll sker enligt stadgarna. fastighetslån samt fonciering av medel för framtida underhåll enligt av styrelsen framtagen föreningens fastighetslån Styrelse Ktcd it institut, räntesater och amorteringst i l Ikor framgåi av not 10. Ledamöter Johan Norström ordförande Styrelsen hai efter ordinarie föreningsstämma 24 april 2014 haft följande sammansättning: Jonas Claeson sekreterare Lars Grafström kassör

7 Från I3rfÄlvsIö CentrtLm 1 3 (12) Oig.ni Suppleanter Sven Wiklund Bengt Cailqvist Kerstin Lunclman Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har under året haft 13 protokoll törda sammanträden. För styrelsens ledamöter finns ansvars förstikring tecknad med Gjensiclige Forsikring AS. Revisorer Gabriella Toth Ullerkrans. ordinarie Våtbergs Revisionsbyrå UTR AB. Va Ibe red n ing Tina Gyllensvärd, sammankallade Lena Simonsson Ulla Skottsbotg Med lemsinformation Föreningen hade vid årsskiftet 117 (114) medlemmar. Under året har 11(9) överlåtelser skett. En medlem har beviljats anclrahandsuthytning. Viiseiilligu händelse, under och efter räkeuskt,psåret - Styrelsen hat beslutat att årsavgiften ska höjas med 1% från januari och med 2014 tillämpar röteiiigeii redovisningsregler K2. - Föreningens byggnader och tomtiäll skrivs av linjärt över 100 år. Amortering av föreningens lån sker med 1 % av lånebelopp. Lån i Stadshypotek, tkr har oinförhandlats till 1,7] % (2,93 %) ränta som bundits i 3 år. - Lån i SBAB, tkr till 2,88% ränta förfaller den och ska ompörhancilas. Uthyrning av gästrum vid 56 tillföllen och gitstparkering vid 42 tillfällen har inbiingat 10 1kr i iniäkter. - JM har åtgärdat skador p fönster och grund. Förslag till ändring av stadgarna kommer att föreslås för extra stämma och åisstämma fastighetetis tekniska sia lus Utförda underhållsåtgärder under 2014 Enbart löpande underhåll har uttötis. Intern ockulätbesiktning av föreningens föstighetet har genomförts under året. Takbesiktning genomfördes i mars 2014 av LW Plåt AB. Planerade tinderhål 1 under kommande år 2015 OVK besiktning och spolning av avlopp kommer att genomföras.

8 1 Ärets amorteringar Rörelsekostnader exkl avskrivningar Hyror och övriga intäkter Årsavgifter förändring av likvida medel 2Qi4 Org.nr BrfÄlvsjö Centrum 1 4 (12) Tnvesteringar 0 0 Nya lån 0 0 Nya insatser från medlemmarna 0 0 Likvida medel vid årets böijan Likvida medel vid årets sltit Förändring likvida medel från och med 2014 tillämpar föreningen Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre ekonomiska tkr år Föreningen redovisar ett negativt resultat (ca Förändring likvida medel från den löpande verksamheten Kommentarer till resultatet Förändring fordringar och kortfristiga skulder exkl amorteringar $69 föreningens byggnader. Avskrivningskostnacler för byggnader har ökat från 31 tkr år 2013 till föreningar. En del av förändringen är övergång från en progressiv till rak avskrivningsplan för föreningen ett positivt kassafiöde, dvs inbetalningar från föreningens medlemmar är större än en sund ekonomi i föreningen, Budgeten för 2014 har hållits och årets resultat exkl avskrivningat utbetalningar för föreningens utgifter. Ett positivt kassaflöde är en grundläggande förutsättning för blev något högte än det budgeterade på grund av den låga räntan som gynnat föreningen. Om den Ärets resultat exkl avskrivningar uppgår till 947 tkr. Rireiiingens lån. låga räntan kvarstår så kommer en eventuell överlikviditet att användas för extra amorteringar av Skuldränta % 2,6$ 2,99 3,05 Ärsavgifl/kvm kr $13 Värmekostnad/kvm kr Nettoomsättning 1kr flerårsöversikt Soliditet % 72,85 73,06 72,84 Resultat eller finansiella poster tkr Lån/kvm kr fastighetens belåningsgi ad % Vattenkostnadlkvm kr ]3 300 tkr) till följd av detta. Dock har

9 l ycke1ta1sdeflnitioiier Nettoomsättning fas(ighetslåiilkvm Org.nr Soliditet (%) 5 (12) Årsavgifter/kvm BrfÄlvsjö Centrtiin 1 Föreningens totala fastighetslån divicierat mccl boyta av föreningens fastighet. Genomsnittlig skuldränta Föreningens totala årsavgifter dividerat med boyta av föreningens fastighet. Bokförcl räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån. Rörelsens huvudintäkter, faktureraclc kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Fastighetcis belåningsgrad Resultat efter finansiella tostcr Fastighetslån 1 förhållande till bokfört va dc. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader. till äggsupplysn ungar. Eget kapital i procent av balansomsiutning. Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst Resultatdisposition årets förlust disponeras så att till fo eningens fond för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår at efterföljande resultat och balansiäkning mccl

10 Summa töretseiiitäkter ] Övriga rörelscintäktci Nettoomsättning Rörelseinflilcter 1 Resti1tatrikning Not Org.nr 7696) StyreJsearvoden och sociala kostnader _ Brf Älvsjö Centrum 1 6 (12) Årets resultat Stamnia rörelsekostnader Ovriga cxterna kostnader $ Avskrivningar Rörclsercsultat Räntekostitader och liknatide resultatposter I Övriga ränteintäkter och liknande resultatpostet Summa tiiiansicha poster -] Röi elsekostiiacter Driftskostnader FinaHsiella l)0stcr Resultat efter finansiella poster $

11 (j. Anhiggnitigsti11gtigar TILLGÅNGAR Balaiisräkning Not Org.nr BrfÄlvsjö Centrum 1 7 (12) Summa kassa och bank Summa otitsättningstillgångar Andra lngfiistiga värdepappersinnehav Stimnm anläggningstillgtngar $ Summa finansiella ankiggniugstiligngar Kassa och I)(Illk Ifortfristigu fordringar OmsättningstU lguigar Fhutnsiella anlägguingstillgångar Mf(terklla autäggningstillgångar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Stimma materiella anhiggningstillgångar Byggnader och mark Fönitbetalcla kostnader och upplupna intiikter $ Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR $ $

12 EGET KAPITAL OCH SKULDER Ba1ansr ik;iing Not Org.nr $ (12) Brf Älvsjö Centrum 1 Balanserat resultat Årets resultat -J Summa eget kapital Summa fritt eget kapital fritt eget kapital Bandet eget kapital Eget kapital 9 Stimma långfristiga skulder $ Sktulder till kreclitinstitut $ Långfristiga skulder fond för yttre underhåll $ Medtemsinsatser Kortfristiga skulder Summa bttndet eget kapital STÄLLDA SÄ KERIIETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Skulder till krcditinstitut Leverantöisskulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Upphtpna kostnader och förutbetalda intiikter Skatteskulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER StilIlda siikerhcter Summa stillifla sitkerheter Fastighetsinteckningar t) 000 A nsvarsfö rbinclclser Inga Inga (jj

13 Noter närmast föregående räkenskapsåret ekonoiniska//ireningar, vilket kan innebära en bristande jämföibaihet mellan räkenskapsåret och det Org.nr Tillämpade avskrivningstider: Byggnader och tointrätt 1 00 år BrF ÄIvsjö Ccntrun 9 (12) Aliläggningstillgångar TiIIiggstippIysiii;igar Not 1 Rörelsens intäkter Reclovisningsprinciper Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Årsredovisningen är tippiättad i enlighet mcd årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Ärsrecloi isning 1 Not 2 Driftskostna(ler niincfre ekononi iska f?ireningflr (K2). Allmanna upplysningar P-plats och garage Årsavgifter Gästlägenliet/gästparkering Årsredovisningen Upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009: 1 Årsiec/ovisning i mindre Gemensatnhetsanläggning Reparationer Hyra av entrémattor Städ Hisskostnader Snöröjning/sandiiing Inköp av patkeringstjänster Vatten och avlopp Värme El Avfallshantering Kabcl-tv Tomträttsavgäld Försäkringskostnadcr Hyra lokal l förbitikningsmaterial

14 Juiiclisk konsultatjoji Oig.m Not 4 Styrelsearvodcii och sociala kostnader Brf Älvsjö Centrum 1 It) (12) Not 5 Byggnader och mark Not 3 Övriga externa kostnader Prognosstyrning 31 67$ Övriga arvoden Utbildning Ovriga poster Poilo Fastighetsavgift Fastighetsskatt Styrelsearvoden Sociala avgifter 20 37! Not 6 Långfristiga viir(icpaj)persinnchav Ekonomisk förvaltning 10$ Revisionsarvode Bankkostnader Äreis avskrivningar Utgående ackunitilerade anskaffniiigsvilrden ngienclc anskaffningsvärden Taxeringsvärden byggnader $ Utgående acktlmlltcradc avsktiviiingar Ingående avskrivningar lo Taxeiingsvärden tomträt Utgående redovisat virde aktier i fasttim UBC Ekonomisk Förvaltning AB org nr $

15 Skattekonto Not 8 Förtitbetatcia kostnader och uppitipna ititäkter Fordran garageuthyrning noveinbet-clecember Not 7 Övriga fordringar Brf Ä lvsjö Ccnlruin 1 Org.nr Not 9 Eget kapital Tomttiittsavgäld Snöröjning fastighetsförsäkring Ekonoiriisk förvaltning Kabcl TV Not 10 Sktilder till kredilinstitut Avrikningskonto ffiivaltare Ärets resultat Belopp vid årets ingång Not 11 Övriga skulder års resultat: ]5 Disposition av föregående Depositioiisavgifter Momsrcdovisning oktober-december Belopp vid årets utgång Långivare % ränteändring avgår kort tiistig del av lån Stadshypotek , Stactshypotek (812959) 1, SBAB , Inbetatda Upphhclsc Avsiittiiiiig Balanserat Årets insatser avgifter yttre fond resultat restiltat Ratitesats Datum för Lnebe1opp Lånebelopp (12)

16 BrfÄlvsjö Centniin 1 12 (12) Org.nu Not 12 Upplilpila kostnader och f&titbctalda iiitkter Riintekostnacler $ Styrelsearvode Beräknade sociala avgifter Fönitbetalda hyror/avgifter Revisionsaavode Städning $ 892 Matihyra El Vilrine Vatten Avfallshantei ing Snöröjning 12 $ GA kostnader Besiktningskostnader Stockholm den BrfÄlvsjö Centrum 1 47?Q ohan Noi sta om 1 at s Gi afsti om Ordförande 7L (Jnas Claesson * Claes Lindberg Dan Paimbrink Min revisionsbetättelse har lämnats / L1(\iabriella Toth Ullerkians l revisor FAR \rbergs Revisionsbyrå G l R AB Fd

17 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i BrfÄlvsjö Centrum 1 Org.nr Rapport om årsredovisnillgen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för BRF Alvsjö Centrum 1 år för Styrelsens ansvar/är årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret l& att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt åisredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsreclovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att tittala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag hai utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standatder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgätder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefttar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de rcdovisningsprinciper som har använts och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. )\J

18 Det är styrelsen som har ansvaret Rh förslaget till dispositioner beträffande ReWsorns cinsvcir enligt akt iebolagslagen. Styrelsens ansvar föreningens resultat och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen ( 0 cikänd revisor FAR G briella Toth Iiilerkrans C)i q Stockholm förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jag tillstyrker att föreningsstämnman disponerar resultatet enligt förslaget i Uttaicincien Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i ersättningsskyldig mot föreningen. Jag hat även granskat om någon föreningen fo att kunna bedöma om någon styrelseledamot är styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av beträffande föreningens resultat har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som tmnderlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. beträffande föreningens resultat och om förvaltningen på grundval av min Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner förvaltning för BRF Ätvsjö Centrum 1 för år Rapport om andra krav enligt lagar och andra Författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beitäffande föreningens resultat samt styrelsens

19 Valberedningens förslag till Styrelsemedlemmar i Br[Älvsjö Centrum 1: Johan Norström, Götalandsvägen 231 ledamot 1 år Lena Gardsäter, Älvsjövägen 14 Claes Lindberg, Älvsjövägen 12 nyvald ledamot 2 år omvald ledamot 2 år Dan Paimbrink, Älvsjövägen 14 ledamot 1 år Jonas Claeson, Fru Kristinas Gränd 3 ledamot 1 år Sven Wiklund, Sten Stures Gränd 4 omvald suppleant 1 år Kerstin Lundman, Fru Kristinas Gränd 3 omvald suppleant 1 år Bengt Carlqvist, Götalandsvägen 231 omvald suppleant 1 år Valberedningen Ulla Skottsborg, Tina Gyllenswärd och Lena Simonsson Älvsjö

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för 769622-053 7. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för 769622-053 7. Räkenskapsåret Årsredovisning Brf Sången 1 för Västra Eriksberg 769622-053 7 Räkenskapsåret 2012 Brf Sången i Västra Eriksberg 1 (Il) Styrelsen rör Brf Sången i Västra Eriksberg får.härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Rhodesia Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

BRF MATROSEN PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN. Org nr 769617-6572 ÅRSREDOVISNING

BRF MATROSEN PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN. Org nr 769617-6572 ÅRSREDOVISNING BRF MATROSEN PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN Org nr 769617-6572 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 Bd Matrosen på Norra Älvstranden 1(11) 769617-6572 Styrelsen för Bd Matrosen på Norra Älvstranden får härmed

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer