ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015. Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015. Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag"

Transkript

1 ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015 Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag

2 Styrelsen för BrfÄlvsjö Centrum 1 kallar härmed till ordinarie föreningsstämma Tid: Måndag den 30 mars 2015, kl Plats: Älvsjö Servicehus Café ingång från Armborstvägen (fastigheten mittemot Götalandsvägen 233) Dagordning: 1. Information angående kommande stämma 2. Information angående hantering av ej undertecknade brev 3. Stämmans öppnande 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd 5. Val av ordförande vid stämman 6. Anmälan om ordförandes val av sekreterare vid stämman 7. Fastställande av dagordning 8. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare 9. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 10. Beslutad stadgeändring 11. Föredragning av styrelsens årsredovisning 12. Föredragning av revisionsberättelsen 13. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 14. Beslut om resultatdisposition 15. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen 16. Beslut ifråga om arvode till styrelsen och revisorer 17. Beslut ifråga om inkomna motioner 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter 19. Val av revisorer och suppleant 20. Val av valberedning 21. Avslutning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Styrelsen 1

3 8 Ändring av föreningens stadgar med anledning av nya avskrivningsregler Stämman godkände att stadgarna 7 andra stycket ändras till: Styrelsen ska fastställa årsavgiften så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar. Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens driftskostnader. räntor. amorteringar och avsättningar till yttre fond i enlighet med 8. Vid bestämmandet av insatser har beaktats att kostnader för gemensamhetslokal/uthyrningsrum och tvättstuga i trapphus 4,5. och 6 fördelas på lägenheterna och Samt att 8 ändras till: Avsättning till föreningens underhåll skall göras årligen med ett belopp motsvarande minst 25 kr/kvm lägenhetsarea för föreningens hus. Styrelsen skall upprätta en underhålisplan för genomförandet av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek, och med beaktande av första stycket. tillse att erforderliga medel avsätts för att säkerställa underhållet av föreningen hus. Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet, skall balanseras i ny räkning. Seniorgården godkännande av ändringar skall dock inhämtas först.

4 Årsredovisning för Brf Älvsjö Centrum Räkenskapsåret 2014

5 Brf Älvsjö Centrum 1 1 (12) Org.nr Styrelsen för BrfÄlvsjö Centrum 1 får härmed avge åisredovisning för räkenskapsåret Förva 1tiii;igsberitte1se Verksamheten Ä!In,iint om ei*sa,,ihete,i Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus om marken skall användas som komplement till bostacislägenhet eller lokal. föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar registierades hos Bolagsveiket den 2 maj Föreningens byggnad och tomträtt Föreningen förvärvade den 15 juni 2007 fastigheten Aimborstet 2 i Stockholm. Anskaffnings kostnad föt fastigheten inkl tomträtten uppgick till tkr. Tomträttsavgäld uppgår till 714 tkr/år. Avtalet gäller till och med 30 september Föreningens fastighet beståt av fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 78 bostadsrätter. Den totala hoytan ät kvm. 1 fastigheten finns en gemensamhetslokal och en nattningsrum vid Alvsjövägen 12. Till fastigheten hör ett gemensamt källatgarage mccl 45 gamageplatser och två MC-platser. Lägenheter För lägenheter , och får till medlem endast antas fysisk person som fyllt 55 år. Om äkta makar förvärvat bostadsrätt är det tillräckligt att en av makarna uppnått sagda ålder. Med äkta makar jämställs de som sammanbor under äktenskapsliknancle förhållanden. Boende i dessa lägenheter kan bli medlemmar i intresseföreningen Seniorklubben som disponerar och förvaltar lokaler i trapphus 5. Läuzenhetsffimdelning: 3 st 1 rum och kök 23 st 2 rum och kök 29 st 3 rum och kök 20 st 4 rum och kök 3 st 5 rum och kök Fastighets försäkring Föreningen är fullvärdesfötsäkrad hos Foisikring AS inkl bostadsrättstillägg. Fastighetemna är hyggfelsförsä krade hos Gar-bo till och med den 3 1 oktober 201$. Gensidige Gemensamhetsan lägen in gar Föreningen är delaktig i gemensamhetsanläggn ing tillsammans mccl Armboistet 1 och 3 7 som omfattat kvartersgata Fru Kristinas Gränd med trottoar. Andelstalet är fastställt till 36/100. lo parkeringsplatser längs med föreningens byggnad mot Fium Kmistinas Gränd tillhör fastigheten Armborstet 2. tr över

6 (}JJ Fastighetsavgift/fastighetsskatt 2 (12) Teknisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal om teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och tillsyn av värmecentralen samt jourtjänst med WIAB Service AB. Avtalet löper fram till Org.nr Brf Älvsjö Cenirum i Avtalet löper fram till fastighetsavgift. fastighetsskatt för garageplatser uppgår till 1 % av taxeringsvärde garage. Föreningen belastas med halv fastighetsavgifl åt och ficiti och med år 2019 med full Föreningen har tecknat avtal om trädgårdsskötsel med Elfströms Trädgårdsanläggningar AB. Föreningen har tecknat ett nytt avtal om hisservice med Kone AB. Avtalet löper fram till Bolagsverket den 2$ maj Fastighetens taxeringsuppifter Ekonomisk plan Värdecir är Styrelsen hai upprättat en ekonomisk I)lafl för föreningens verksamhet som registrerats av Taxcringsvärdc uppgår till tkr varav byggnadsvärde tb och tomträtt tkr. Under året har föreningen inte haft någon anställd. Föreningen har tecknat avtal om ekonomisk förvaltning med fastum UBC Förvaltning AB. Antalet anställda Avtalet löper fram till Ekonomisk förvaltning Årsavgifter tas ut ftån föteningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och underhåll av föreningens fastigheter, räntebetalningar och amorteringar av föreningens Årsavgifter Dan Paliubrink Claes Linclbetg Avsättning till yttre fond underhållsplan. Årsavgiften 2014 uppgår till 822 kr/kvm. Avsättning till fond rör yttre underhåll sker enligt stadgarna. fastighetslån samt fonciering av medel för framtida underhåll enligt av styrelsen framtagen föreningens fastighetslån Styrelse Ktcd it institut, räntesater och amorteringst i l Ikor framgåi av not 10. Ledamöter Johan Norström ordförande Styrelsen hai efter ordinarie föreningsstämma 24 april 2014 haft följande sammansättning: Jonas Claeson sekreterare Lars Grafström kassör

7 Från I3rfÄlvsIö CentrtLm 1 3 (12) Oig.ni Suppleanter Sven Wiklund Bengt Cailqvist Kerstin Lunclman Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har under året haft 13 protokoll törda sammanträden. För styrelsens ledamöter finns ansvars förstikring tecknad med Gjensiclige Forsikring AS. Revisorer Gabriella Toth Ullerkrans. ordinarie Våtbergs Revisionsbyrå UTR AB. Va Ibe red n ing Tina Gyllensvärd, sammankallade Lena Simonsson Ulla Skottsbotg Med lemsinformation Föreningen hade vid årsskiftet 117 (114) medlemmar. Under året har 11(9) överlåtelser skett. En medlem har beviljats anclrahandsuthytning. Viiseiilligu händelse, under och efter räkeuskt,psåret - Styrelsen hat beslutat att årsavgiften ska höjas med 1% från januari och med 2014 tillämpar röteiiigeii redovisningsregler K2. - Föreningens byggnader och tomtiäll skrivs av linjärt över 100 år. Amortering av föreningens lån sker med 1 % av lånebelopp. Lån i Stadshypotek, tkr har oinförhandlats till 1,7] % (2,93 %) ränta som bundits i 3 år. - Lån i SBAB, tkr till 2,88% ränta förfaller den och ska ompörhancilas. Uthyrning av gästrum vid 56 tillföllen och gitstparkering vid 42 tillfällen har inbiingat 10 1kr i iniäkter. - JM har åtgärdat skador p fönster och grund. Förslag till ändring av stadgarna kommer att föreslås för extra stämma och åisstämma fastighetetis tekniska sia lus Utförda underhållsåtgärder under 2014 Enbart löpande underhåll har uttötis. Intern ockulätbesiktning av föreningens föstighetet har genomförts under året. Takbesiktning genomfördes i mars 2014 av LW Plåt AB. Planerade tinderhål 1 under kommande år 2015 OVK besiktning och spolning av avlopp kommer att genomföras.

8 1 Ärets amorteringar Rörelsekostnader exkl avskrivningar Hyror och övriga intäkter Årsavgifter förändring av likvida medel 2Qi4 Org.nr BrfÄlvsjö Centrum 1 4 (12) Tnvesteringar 0 0 Nya lån 0 0 Nya insatser från medlemmarna 0 0 Likvida medel vid årets böijan Likvida medel vid årets sltit Förändring likvida medel från och med 2014 tillämpar föreningen Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre ekonomiska tkr år Föreningen redovisar ett negativt resultat (ca Förändring likvida medel från den löpande verksamheten Kommentarer till resultatet Förändring fordringar och kortfristiga skulder exkl amorteringar $69 föreningens byggnader. Avskrivningskostnacler för byggnader har ökat från 31 tkr år 2013 till föreningar. En del av förändringen är övergång från en progressiv till rak avskrivningsplan för föreningen ett positivt kassafiöde, dvs inbetalningar från föreningens medlemmar är större än en sund ekonomi i föreningen, Budgeten för 2014 har hållits och årets resultat exkl avskrivningat utbetalningar för föreningens utgifter. Ett positivt kassaflöde är en grundläggande förutsättning för blev något högte än det budgeterade på grund av den låga räntan som gynnat föreningen. Om den Ärets resultat exkl avskrivningar uppgår till 947 tkr. Rireiiingens lån. låga räntan kvarstår så kommer en eventuell överlikviditet att användas för extra amorteringar av Skuldränta % 2,6$ 2,99 3,05 Ärsavgifl/kvm kr $13 Värmekostnad/kvm kr Nettoomsättning 1kr flerårsöversikt Soliditet % 72,85 73,06 72,84 Resultat eller finansiella poster tkr Lån/kvm kr fastighetens belåningsgi ad % Vattenkostnadlkvm kr ]3 300 tkr) till följd av detta. Dock har

9 l ycke1ta1sdeflnitioiier Nettoomsättning fas(ighetslåiilkvm Org.nr Soliditet (%) 5 (12) Årsavgifter/kvm BrfÄlvsjö Centrtiin 1 Föreningens totala fastighetslån divicierat mccl boyta av föreningens fastighet. Genomsnittlig skuldränta Föreningens totala årsavgifter dividerat med boyta av föreningens fastighet. Bokförcl räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån. Rörelsens huvudintäkter, faktureraclc kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Fastighetcis belåningsgrad Resultat efter finansiella tostcr Fastighetslån 1 förhållande till bokfört va dc. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader. till äggsupplysn ungar. Eget kapital i procent av balansomsiutning. Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst Resultatdisposition årets förlust disponeras så att till fo eningens fond för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår at efterföljande resultat och balansiäkning mccl

10 Summa töretseiiitäkter ] Övriga rörelscintäktci Nettoomsättning Rörelseinflilcter 1 Resti1tatrikning Not Org.nr 7696) StyreJsearvoden och sociala kostnader _ Brf Älvsjö Centrum 1 6 (12) Årets resultat Stamnia rörelsekostnader Ovriga cxterna kostnader $ Avskrivningar Rörclsercsultat Räntekostitader och liknatide resultatposter I Övriga ränteintäkter och liknande resultatpostet Summa tiiiansicha poster -] Röi elsekostiiacter Driftskostnader FinaHsiella l)0stcr Resultat efter finansiella poster $

11 (j. Anhiggnitigsti11gtigar TILLGÅNGAR Balaiisräkning Not Org.nr BrfÄlvsjö Centrum 1 7 (12) Summa kassa och bank Summa otitsättningstillgångar Andra lngfiistiga värdepappersinnehav Stimnm anläggningstillgtngar $ Summa finansiella ankiggniugstiligngar Kassa och I)(Illk Ifortfristigu fordringar OmsättningstU lguigar Fhutnsiella anlägguingstillgångar Mf(terklla autäggningstillgångar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Stimma materiella anhiggningstillgångar Byggnader och mark Fönitbetalcla kostnader och upplupna intiikter $ Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR $ $

12 EGET KAPITAL OCH SKULDER Ba1ansr ik;iing Not Org.nr $ (12) Brf Älvsjö Centrum 1 Balanserat resultat Årets resultat -J Summa eget kapital Summa fritt eget kapital fritt eget kapital Bandet eget kapital Eget kapital 9 Stimma långfristiga skulder $ Sktulder till kreclitinstitut $ Långfristiga skulder fond för yttre underhåll $ Medtemsinsatser Kortfristiga skulder Summa bttndet eget kapital STÄLLDA SÄ KERIIETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Skulder till krcditinstitut Leverantöisskulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Upphtpna kostnader och förutbetalda intiikter Skatteskulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER StilIlda siikerhcter Summa stillifla sitkerheter Fastighetsinteckningar t) 000 A nsvarsfö rbinclclser Inga Inga (jj

13 Noter närmast föregående räkenskapsåret ekonoiniska//ireningar, vilket kan innebära en bristande jämföibaihet mellan räkenskapsåret och det Org.nr Tillämpade avskrivningstider: Byggnader och tointrätt 1 00 år BrF ÄIvsjö Ccntrun 9 (12) Aliläggningstillgångar TiIIiggstippIysiii;igar Not 1 Rörelsens intäkter Reclovisningsprinciper Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Årsredovisningen är tippiättad i enlighet mcd årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Ärsrecloi isning 1 Not 2 Driftskostna(ler niincfre ekononi iska f?ireningflr (K2). Allmanna upplysningar P-plats och garage Årsavgifter Gästlägenliet/gästparkering Årsredovisningen Upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009: 1 Årsiec/ovisning i mindre Gemensatnhetsanläggning Reparationer Hyra av entrémattor Städ Hisskostnader Snöröjning/sandiiing Inköp av patkeringstjänster Vatten och avlopp Värme El Avfallshantering Kabcl-tv Tomträttsavgäld Försäkringskostnadcr Hyra lokal l förbitikningsmaterial

14 Juiiclisk konsultatjoji Oig.m Not 4 Styrelsearvodcii och sociala kostnader Brf Älvsjö Centrum 1 It) (12) Not 5 Byggnader och mark Not 3 Övriga externa kostnader Prognosstyrning 31 67$ Övriga arvoden Utbildning Ovriga poster Poilo Fastighetsavgift Fastighetsskatt Styrelsearvoden Sociala avgifter 20 37! Not 6 Långfristiga viir(icpaj)persinnchav Ekonomisk förvaltning 10$ Revisionsarvode Bankkostnader Äreis avskrivningar Utgående ackunitilerade anskaffniiigsvilrden ngienclc anskaffningsvärden Taxeringsvärden byggnader $ Utgående acktlmlltcradc avsktiviiingar Ingående avskrivningar lo Taxeiingsvärden tomträt Utgående redovisat virde aktier i fasttim UBC Ekonomisk Förvaltning AB org nr $

15 Skattekonto Not 8 Förtitbetatcia kostnader och uppitipna ititäkter Fordran garageuthyrning noveinbet-clecember Not 7 Övriga fordringar Brf Ä lvsjö Ccnlruin 1 Org.nr Not 9 Eget kapital Tomttiittsavgäld Snöröjning fastighetsförsäkring Ekonoiriisk förvaltning Kabcl TV Not 10 Sktilder till kredilinstitut Avrikningskonto ffiivaltare Ärets resultat Belopp vid årets ingång Not 11 Övriga skulder års resultat: ]5 Disposition av föregående Depositioiisavgifter Momsrcdovisning oktober-december Belopp vid årets utgång Långivare % ränteändring avgår kort tiistig del av lån Stadshypotek , Stactshypotek (812959) 1, SBAB , Inbetatda Upphhclsc Avsiittiiiiig Balanserat Årets insatser avgifter yttre fond resultat restiltat Ratitesats Datum för Lnebe1opp Lånebelopp (12)

16 BrfÄlvsjö Centniin 1 12 (12) Org.nu Not 12 Upplilpila kostnader och f&titbctalda iiitkter Riintekostnacler $ Styrelsearvode Beräknade sociala avgifter Fönitbetalda hyror/avgifter Revisionsaavode Städning $ 892 Matihyra El Vilrine Vatten Avfallshantei ing Snöröjning 12 $ GA kostnader Besiktningskostnader Stockholm den BrfÄlvsjö Centrum 1 47?Q ohan Noi sta om 1 at s Gi afsti om Ordförande 7L (Jnas Claesson * Claes Lindberg Dan Paimbrink Min revisionsbetättelse har lämnats / L1(\iabriella Toth Ullerkians l revisor FAR \rbergs Revisionsbyrå G l R AB Fd

17 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i BrfÄlvsjö Centrum 1 Org.nr Rapport om årsredovisnillgen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för BRF Alvsjö Centrum 1 år för Styrelsens ansvar/är årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret l& att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt åisredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsreclovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att tittala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag hai utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standatder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgätder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefttar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de rcdovisningsprinciper som har använts och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. )\J

18 Det är styrelsen som har ansvaret Rh förslaget till dispositioner beträffande ReWsorns cinsvcir enligt akt iebolagslagen. Styrelsens ansvar föreningens resultat och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen ( 0 cikänd revisor FAR G briella Toth Iiilerkrans C)i q Stockholm förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jag tillstyrker att föreningsstämnman disponerar resultatet enligt förslaget i Uttaicincien Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i ersättningsskyldig mot föreningen. Jag hat även granskat om någon föreningen fo att kunna bedöma om någon styrelseledamot är styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av beträffande föreningens resultat har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som tmnderlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. beträffande föreningens resultat och om förvaltningen på grundval av min Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner förvaltning för BRF Ätvsjö Centrum 1 för år Rapport om andra krav enligt lagar och andra Författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beitäffande föreningens resultat samt styrelsens

19 Valberedningens förslag till Styrelsemedlemmar i Br[Älvsjö Centrum 1: Johan Norström, Götalandsvägen 231 ledamot 1 år Lena Gardsäter, Älvsjövägen 14 Claes Lindberg, Älvsjövägen 12 nyvald ledamot 2 år omvald ledamot 2 år Dan Paimbrink, Älvsjövägen 14 ledamot 1 år Jonas Claeson, Fru Kristinas Gränd 3 ledamot 1 år Sven Wiklund, Sten Stures Gränd 4 omvald suppleant 1 år Kerstin Lundman, Fru Kristinas Gränd 3 omvald suppleant 1 år Bengt Carlqvist, Götalandsvägen 231 omvald suppleant 1 år Valberedningen Ulla Skottsborg, Tina Gyllenswärd och Lena Simonsson Älvsjö

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bagaren 7 i Lund

Årsredovisning. Brf Bagaren 7 i Lund Årsredovisning för Brf Bagaren 7 i Lund 769621-5966 Räkenskapsåret 2015 1 (13) Styrelsen för Brf Bagaren 7 i Lund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nebulosan 16

Årsredovisning. Brf Nebulosan 16 Årsredovisning för Brf Nebulosan 16 769601-5234 Räkenskapsåret 2015 1 (11) Styrelsen för Brf Nebulosan 16 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården Årsredovisning för Brf Slottsträdgården 769600-1523 Räkenskapsåret 2014 l (12) Styrelsen för BrfSlottsträdgården får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ekparken

Årsredovisning för Brf Ekparken Årsredovisning för Brf Ekparken 769606-2111 Räkenskapsåret 2014 1 (13) Styrelsen för Brf Ekparken får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Styrmannen 1, Huddinge

Årsredovisning. Brf Styrmannen 1, Huddinge Årsredovisning för Brf Styrmannen 1, Huddinge 769602-4830 Räkenskapsåret 2015 1 (13) Styrelsen för Brf Styrmannen 1, Huddinge får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ekbacken i Högdalen 769615-1393. Räkenskapsåret

Årsredovisning för Brf Ekbacken i Högdalen 769615-1393. Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Ekbacken i Högdalen 769615-1393 Räkenskapsåret 2014 1 (13) Styrelsen för Brf Ekbacken i Högdalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nybodaberget

Årsredovisning. Brf Nybodaberget Årsredovisning för Brf Nybodaberget 769605-3979 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Nybodaberget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tvillingen 2

Årsredovisning. Brf Tvillingen 2 Årsredovisning för Brf Tvillingen 2 769616-2341 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf Tvillingen 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasastaden 27:1

Årsredovisning. Brf Vasastaden 27:1 Årsredovisning för Brf Vasastaden 27:1 Räkenskapsåret 2010-03-22-2010-12-31 Brf Vasastaden 27:1 1(10) Styrelsen för Brf Vasastaden 27:1, Göteborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kantarellen i Sollentuna

Årsredovisning. Brf Kantarellen i Sollentuna Årsredovisning för Brf Kantarellen i Sollentuna 769613-4266 Räkenskapsåret 2014 1 (13) Styrelsen för Brf Kantarellen i Sollentuna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32 ÅRSREDOVISNING 2015 Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Medlemsinformation 2 Flerårsöversikt 2 Resultatdisposition 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar 4 Eget kapital och skulder 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Brf Birkagatan 18 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Isbrytaren Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Isbrytaren Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Isbrytaren 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Röda stugans smycke

Årsredovisning. Brf Röda stugans smycke 1(9) Årsredovisning Brf Röda stugans smycke Styrelsen för Brf Röda stugans smycke får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stampen 19:13

Årsredovisning. Brf Stampen 19:13 Årsredovisning för Brf Stampen 19:13 769608-6532 Räkenskapsåret 2015 1 (10) Styrelsen för Brf Stampen 19:13 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Storken 13

Bostadsrättsföreningen Storken 13 Bostadsrättsföreningen Storken 13 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm (org.nr. 716416-7178) avger årsredovisning för verksamhetsåret 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BrfÄlvsjö Centrum 1

Årsredovisning för BrfÄlvsjö Centrum 1 Årsredovisning för BrfÄlvsjö Centrum 1 7696 16-192 1 Räkenskapsåret 2015 Et BrfÄlvsjö Centrum 1 1(13) Styrelsen f5r BrfÄlvsjö Centrum 1 far härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Om inte annat

Läs mer

Brf Ingeborg-Louise. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Ingeborg-Louise. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Ingeborg-Louise Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer