ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015. Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015. Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag"

Transkript

1 ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015 Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag

2 Styrelsen för BrfÄlvsjö Centrum 1 kallar härmed till ordinarie föreningsstämma Tid: Måndag den 30 mars 2015, kl Plats: Älvsjö Servicehus Café ingång från Armborstvägen (fastigheten mittemot Götalandsvägen 233) Dagordning: 1. Information angående kommande stämma 2. Information angående hantering av ej undertecknade brev 3. Stämmans öppnande 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd 5. Val av ordförande vid stämman 6. Anmälan om ordförandes val av sekreterare vid stämman 7. Fastställande av dagordning 8. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare 9. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 10. Beslutad stadgeändring 11. Föredragning av styrelsens årsredovisning 12. Föredragning av revisionsberättelsen 13. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 14. Beslut om resultatdisposition 15. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen 16. Beslut ifråga om arvode till styrelsen och revisorer 17. Beslut ifråga om inkomna motioner 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter 19. Val av revisorer och suppleant 20. Val av valberedning 21. Avslutning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Styrelsen 1

3 8 Ändring av föreningens stadgar med anledning av nya avskrivningsregler Stämman godkände att stadgarna 7 andra stycket ändras till: Styrelsen ska fastställa årsavgiften så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar. Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens driftskostnader. räntor. amorteringar och avsättningar till yttre fond i enlighet med 8. Vid bestämmandet av insatser har beaktats att kostnader för gemensamhetslokal/uthyrningsrum och tvättstuga i trapphus 4,5. och 6 fördelas på lägenheterna och Samt att 8 ändras till: Avsättning till föreningens underhåll skall göras årligen med ett belopp motsvarande minst 25 kr/kvm lägenhetsarea för föreningens hus. Styrelsen skall upprätta en underhålisplan för genomförandet av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek, och med beaktande av första stycket. tillse att erforderliga medel avsätts för att säkerställa underhållet av föreningen hus. Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet, skall balanseras i ny räkning. Seniorgården godkännande av ändringar skall dock inhämtas först.

4 Årsredovisning för Brf Älvsjö Centrum Räkenskapsåret 2014

5 Brf Älvsjö Centrum 1 1 (12) Org.nr Styrelsen för BrfÄlvsjö Centrum 1 får härmed avge åisredovisning för räkenskapsåret Förva 1tiii;igsberitte1se Verksamheten Ä!In,iint om ei*sa,,ihete,i Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus om marken skall användas som komplement till bostacislägenhet eller lokal. föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar registierades hos Bolagsveiket den 2 maj Föreningens byggnad och tomträtt Föreningen förvärvade den 15 juni 2007 fastigheten Aimborstet 2 i Stockholm. Anskaffnings kostnad föt fastigheten inkl tomträtten uppgick till tkr. Tomträttsavgäld uppgår till 714 tkr/år. Avtalet gäller till och med 30 september Föreningens fastighet beståt av fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 78 bostadsrätter. Den totala hoytan ät kvm. 1 fastigheten finns en gemensamhetslokal och en nattningsrum vid Alvsjövägen 12. Till fastigheten hör ett gemensamt källatgarage mccl 45 gamageplatser och två MC-platser. Lägenheter För lägenheter , och får till medlem endast antas fysisk person som fyllt 55 år. Om äkta makar förvärvat bostadsrätt är det tillräckligt att en av makarna uppnått sagda ålder. Med äkta makar jämställs de som sammanbor under äktenskapsliknancle förhållanden. Boende i dessa lägenheter kan bli medlemmar i intresseföreningen Seniorklubben som disponerar och förvaltar lokaler i trapphus 5. Läuzenhetsffimdelning: 3 st 1 rum och kök 23 st 2 rum och kök 29 st 3 rum och kök 20 st 4 rum och kök 3 st 5 rum och kök Fastighets försäkring Föreningen är fullvärdesfötsäkrad hos Foisikring AS inkl bostadsrättstillägg. Fastighetemna är hyggfelsförsä krade hos Gar-bo till och med den 3 1 oktober 201$. Gensidige Gemensamhetsan lägen in gar Föreningen är delaktig i gemensamhetsanläggn ing tillsammans mccl Armboistet 1 och 3 7 som omfattat kvartersgata Fru Kristinas Gränd med trottoar. Andelstalet är fastställt till 36/100. lo parkeringsplatser längs med föreningens byggnad mot Fium Kmistinas Gränd tillhör fastigheten Armborstet 2. tr över

6 (}JJ Fastighetsavgift/fastighetsskatt 2 (12) Teknisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal om teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och tillsyn av värmecentralen samt jourtjänst med WIAB Service AB. Avtalet löper fram till Org.nr Brf Älvsjö Cenirum i Avtalet löper fram till fastighetsavgift. fastighetsskatt för garageplatser uppgår till 1 % av taxeringsvärde garage. Föreningen belastas med halv fastighetsavgifl åt och ficiti och med år 2019 med full Föreningen har tecknat avtal om trädgårdsskötsel med Elfströms Trädgårdsanläggningar AB. Föreningen har tecknat ett nytt avtal om hisservice med Kone AB. Avtalet löper fram till Bolagsverket den 2$ maj Fastighetens taxeringsuppifter Ekonomisk plan Värdecir är Styrelsen hai upprättat en ekonomisk I)lafl för föreningens verksamhet som registrerats av Taxcringsvärdc uppgår till tkr varav byggnadsvärde tb och tomträtt tkr. Under året har föreningen inte haft någon anställd. Föreningen har tecknat avtal om ekonomisk förvaltning med fastum UBC Förvaltning AB. Antalet anställda Avtalet löper fram till Ekonomisk förvaltning Årsavgifter tas ut ftån föteningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och underhåll av föreningens fastigheter, räntebetalningar och amorteringar av föreningens Årsavgifter Dan Paliubrink Claes Linclbetg Avsättning till yttre fond underhållsplan. Årsavgiften 2014 uppgår till 822 kr/kvm. Avsättning till fond rör yttre underhåll sker enligt stadgarna. fastighetslån samt fonciering av medel för framtida underhåll enligt av styrelsen framtagen föreningens fastighetslån Styrelse Ktcd it institut, räntesater och amorteringst i l Ikor framgåi av not 10. Ledamöter Johan Norström ordförande Styrelsen hai efter ordinarie föreningsstämma 24 april 2014 haft följande sammansättning: Jonas Claeson sekreterare Lars Grafström kassör

7 Från I3rfÄlvsIö CentrtLm 1 3 (12) Oig.ni Suppleanter Sven Wiklund Bengt Cailqvist Kerstin Lunclman Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har under året haft 13 protokoll törda sammanträden. För styrelsens ledamöter finns ansvars förstikring tecknad med Gjensiclige Forsikring AS. Revisorer Gabriella Toth Ullerkrans. ordinarie Våtbergs Revisionsbyrå UTR AB. Va Ibe red n ing Tina Gyllensvärd, sammankallade Lena Simonsson Ulla Skottsbotg Med lemsinformation Föreningen hade vid årsskiftet 117 (114) medlemmar. Under året har 11(9) överlåtelser skett. En medlem har beviljats anclrahandsuthytning. Viiseiilligu händelse, under och efter räkeuskt,psåret - Styrelsen hat beslutat att årsavgiften ska höjas med 1% från januari och med 2014 tillämpar röteiiigeii redovisningsregler K2. - Föreningens byggnader och tomtiäll skrivs av linjärt över 100 år. Amortering av föreningens lån sker med 1 % av lånebelopp. Lån i Stadshypotek, tkr har oinförhandlats till 1,7] % (2,93 %) ränta som bundits i 3 år. - Lån i SBAB, tkr till 2,88% ränta förfaller den och ska ompörhancilas. Uthyrning av gästrum vid 56 tillföllen och gitstparkering vid 42 tillfällen har inbiingat 10 1kr i iniäkter. - JM har åtgärdat skador p fönster och grund. Förslag till ändring av stadgarna kommer att föreslås för extra stämma och åisstämma fastighetetis tekniska sia lus Utförda underhållsåtgärder under 2014 Enbart löpande underhåll har uttötis. Intern ockulätbesiktning av föreningens föstighetet har genomförts under året. Takbesiktning genomfördes i mars 2014 av LW Plåt AB. Planerade tinderhål 1 under kommande år 2015 OVK besiktning och spolning av avlopp kommer att genomföras.

8 1 Ärets amorteringar Rörelsekostnader exkl avskrivningar Hyror och övriga intäkter Årsavgifter förändring av likvida medel 2Qi4 Org.nr BrfÄlvsjö Centrum 1 4 (12) Tnvesteringar 0 0 Nya lån 0 0 Nya insatser från medlemmarna 0 0 Likvida medel vid årets böijan Likvida medel vid årets sltit Förändring likvida medel från och med 2014 tillämpar föreningen Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre ekonomiska tkr år Föreningen redovisar ett negativt resultat (ca Förändring likvida medel från den löpande verksamheten Kommentarer till resultatet Förändring fordringar och kortfristiga skulder exkl amorteringar $69 föreningens byggnader. Avskrivningskostnacler för byggnader har ökat från 31 tkr år 2013 till föreningar. En del av förändringen är övergång från en progressiv till rak avskrivningsplan för föreningen ett positivt kassafiöde, dvs inbetalningar från föreningens medlemmar är större än en sund ekonomi i föreningen, Budgeten för 2014 har hållits och årets resultat exkl avskrivningat utbetalningar för föreningens utgifter. Ett positivt kassaflöde är en grundläggande förutsättning för blev något högte än det budgeterade på grund av den låga räntan som gynnat föreningen. Om den Ärets resultat exkl avskrivningar uppgår till 947 tkr. Rireiiingens lån. låga räntan kvarstår så kommer en eventuell överlikviditet att användas för extra amorteringar av Skuldränta % 2,6$ 2,99 3,05 Ärsavgifl/kvm kr $13 Värmekostnad/kvm kr Nettoomsättning 1kr flerårsöversikt Soliditet % 72,85 73,06 72,84 Resultat eller finansiella poster tkr Lån/kvm kr fastighetens belåningsgi ad % Vattenkostnadlkvm kr ]3 300 tkr) till följd av detta. Dock har

9 l ycke1ta1sdeflnitioiier Nettoomsättning fas(ighetslåiilkvm Org.nr Soliditet (%) 5 (12) Årsavgifter/kvm BrfÄlvsjö Centrtiin 1 Föreningens totala fastighetslån divicierat mccl boyta av föreningens fastighet. Genomsnittlig skuldränta Föreningens totala årsavgifter dividerat med boyta av föreningens fastighet. Bokförcl räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån. Rörelsens huvudintäkter, faktureraclc kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Fastighetcis belåningsgrad Resultat efter finansiella tostcr Fastighetslån 1 förhållande till bokfört va dc. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader. till äggsupplysn ungar. Eget kapital i procent av balansomsiutning. Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst Resultatdisposition årets förlust disponeras så att till fo eningens fond för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår at efterföljande resultat och balansiäkning mccl

10 Summa töretseiiitäkter ] Övriga rörelscintäktci Nettoomsättning Rörelseinflilcter 1 Resti1tatrikning Not Org.nr 7696) StyreJsearvoden och sociala kostnader _ Brf Älvsjö Centrum 1 6 (12) Årets resultat Stamnia rörelsekostnader Ovriga cxterna kostnader $ Avskrivningar Rörclsercsultat Räntekostitader och liknatide resultatposter I Övriga ränteintäkter och liknande resultatpostet Summa tiiiansicha poster -] Röi elsekostiiacter Driftskostnader FinaHsiella l)0stcr Resultat efter finansiella poster $

11 (j. Anhiggnitigsti11gtigar TILLGÅNGAR Balaiisräkning Not Org.nr BrfÄlvsjö Centrum 1 7 (12) Summa kassa och bank Summa otitsättningstillgångar Andra lngfiistiga värdepappersinnehav Stimnm anläggningstillgtngar $ Summa finansiella ankiggniugstiligngar Kassa och I)(Illk Ifortfristigu fordringar OmsättningstU lguigar Fhutnsiella anlägguingstillgångar Mf(terklla autäggningstillgångar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Stimma materiella anhiggningstillgångar Byggnader och mark Fönitbetalcla kostnader och upplupna intiikter $ Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR $ $

12 EGET KAPITAL OCH SKULDER Ba1ansr ik;iing Not Org.nr $ (12) Brf Älvsjö Centrum 1 Balanserat resultat Årets resultat -J Summa eget kapital Summa fritt eget kapital fritt eget kapital Bandet eget kapital Eget kapital 9 Stimma långfristiga skulder $ Sktulder till kreclitinstitut $ Långfristiga skulder fond för yttre underhåll $ Medtemsinsatser Kortfristiga skulder Summa bttndet eget kapital STÄLLDA SÄ KERIIETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Skulder till krcditinstitut Leverantöisskulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Upphtpna kostnader och förutbetalda intiikter Skatteskulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER StilIlda siikerhcter Summa stillifla sitkerheter Fastighetsinteckningar t) 000 A nsvarsfö rbinclclser Inga Inga (jj

13 Noter närmast föregående räkenskapsåret ekonoiniska//ireningar, vilket kan innebära en bristande jämföibaihet mellan räkenskapsåret och det Org.nr Tillämpade avskrivningstider: Byggnader och tointrätt 1 00 år BrF ÄIvsjö Ccntrun 9 (12) Aliläggningstillgångar TiIIiggstippIysiii;igar Not 1 Rörelsens intäkter Reclovisningsprinciper Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Årsredovisningen är tippiättad i enlighet mcd årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Ärsrecloi isning 1 Not 2 Driftskostna(ler niincfre ekononi iska f?ireningflr (K2). Allmanna upplysningar P-plats och garage Årsavgifter Gästlägenliet/gästparkering Årsredovisningen Upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009: 1 Årsiec/ovisning i mindre Gemensatnhetsanläggning Reparationer Hyra av entrémattor Städ Hisskostnader Snöröjning/sandiiing Inköp av patkeringstjänster Vatten och avlopp Värme El Avfallshantering Kabcl-tv Tomträttsavgäld Försäkringskostnadcr Hyra lokal l förbitikningsmaterial

14 Juiiclisk konsultatjoji Oig.m Not 4 Styrelsearvodcii och sociala kostnader Brf Älvsjö Centrum 1 It) (12) Not 5 Byggnader och mark Not 3 Övriga externa kostnader Prognosstyrning 31 67$ Övriga arvoden Utbildning Ovriga poster Poilo Fastighetsavgift Fastighetsskatt Styrelsearvoden Sociala avgifter 20 37! Not 6 Långfristiga viir(icpaj)persinnchav Ekonomisk förvaltning 10$ Revisionsarvode Bankkostnader Äreis avskrivningar Utgående ackunitilerade anskaffniiigsvilrden ngienclc anskaffningsvärden Taxeringsvärden byggnader $ Utgående acktlmlltcradc avsktiviiingar Ingående avskrivningar lo Taxeiingsvärden tomträt Utgående redovisat virde aktier i fasttim UBC Ekonomisk Förvaltning AB org nr $

15 Skattekonto Not 8 Förtitbetatcia kostnader och uppitipna ititäkter Fordran garageuthyrning noveinbet-clecember Not 7 Övriga fordringar Brf Ä lvsjö Ccnlruin 1 Org.nr Not 9 Eget kapital Tomttiittsavgäld Snöröjning fastighetsförsäkring Ekonoiriisk förvaltning Kabcl TV Not 10 Sktilder till kredilinstitut Avrikningskonto ffiivaltare Ärets resultat Belopp vid årets ingång Not 11 Övriga skulder års resultat: ]5 Disposition av föregående Depositioiisavgifter Momsrcdovisning oktober-december Belopp vid årets utgång Långivare % ränteändring avgår kort tiistig del av lån Stadshypotek , Stactshypotek (812959) 1, SBAB , Inbetatda Upphhclsc Avsiittiiiiig Balanserat Årets insatser avgifter yttre fond resultat restiltat Ratitesats Datum för Lnebe1opp Lånebelopp (12)

16 BrfÄlvsjö Centniin 1 12 (12) Org.nu Not 12 Upplilpila kostnader och f&titbctalda iiitkter Riintekostnacler $ Styrelsearvode Beräknade sociala avgifter Fönitbetalda hyror/avgifter Revisionsaavode Städning $ 892 Matihyra El Vilrine Vatten Avfallshantei ing Snöröjning 12 $ GA kostnader Besiktningskostnader Stockholm den BrfÄlvsjö Centrum 1 47?Q ohan Noi sta om 1 at s Gi afsti om Ordförande 7L (Jnas Claesson * Claes Lindberg Dan Paimbrink Min revisionsbetättelse har lämnats / L1(\iabriella Toth Ullerkians l revisor FAR \rbergs Revisionsbyrå G l R AB Fd

17 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i BrfÄlvsjö Centrum 1 Org.nr Rapport om årsredovisnillgen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för BRF Alvsjö Centrum 1 år för Styrelsens ansvar/är årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret l& att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt åisredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsreclovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att tittala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag hai utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standatder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgätder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefttar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de rcdovisningsprinciper som har använts och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. )\J

18 Det är styrelsen som har ansvaret Rh förslaget till dispositioner beträffande ReWsorns cinsvcir enligt akt iebolagslagen. Styrelsens ansvar föreningens resultat och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen ( 0 cikänd revisor FAR G briella Toth Iiilerkrans C)i q Stockholm förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jag tillstyrker att föreningsstämnman disponerar resultatet enligt förslaget i Uttaicincien Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i ersättningsskyldig mot föreningen. Jag hat även granskat om någon föreningen fo att kunna bedöma om någon styrelseledamot är styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av beträffande föreningens resultat har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som tmnderlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. beträffande föreningens resultat och om förvaltningen på grundval av min Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner förvaltning för BRF Ätvsjö Centrum 1 för år Rapport om andra krav enligt lagar och andra Författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beitäffande föreningens resultat samt styrelsens

19 Valberedningens förslag till Styrelsemedlemmar i Br[Älvsjö Centrum 1: Johan Norström, Götalandsvägen 231 ledamot 1 år Lena Gardsäter, Älvsjövägen 14 Claes Lindberg, Älvsjövägen 12 nyvald ledamot 2 år omvald ledamot 2 år Dan Paimbrink, Älvsjövägen 14 ledamot 1 år Jonas Claeson, Fru Kristinas Gränd 3 ledamot 1 år Sven Wiklund, Sten Stures Gränd 4 omvald suppleant 1 år Kerstin Lundman, Fru Kristinas Gränd 3 omvald suppleant 1 år Bengt Carlqvist, Götalandsvägen 231 omvald suppleant 1 år Valberedningen Ulla Skottsborg, Tina Gyllenswärd och Lena Simonsson Älvsjö

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ekbacken i Högdalen 769615-1393. Räkenskapsåret

Årsredovisning för Brf Ekbacken i Högdalen 769615-1393. Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Ekbacken i Högdalen 769615-1393 Räkenskapsåret 2014 1 (13) Styrelsen för Brf Ekbacken i Högdalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kantarellen i Sollentuna

Årsredovisning. Brf Kantarellen i Sollentuna Årsredovisning för Brf Kantarellen i Sollentuna 769613-4266 Räkenskapsåret 2014 1 (13) Styrelsen för Brf Kantarellen i Sollentuna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31.

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31. ARSREDOVISNING for Brf Freden Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31 Innehgll Sida - forvahningsberattelse 2 - resultatralcning 4 balansrakning 5 - stallda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 1

Årsredovisning. Brf Kungsängen 1 Årsredovisning för Brf Kungsängen 1 769609-4619 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf Kungsängen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Västerport

Årsredovisning. Brf Västerport Årsredovisning för Brf Västerport 769623-2425 Räkenskapsåret 2014 1 (10) Styrelsen för Brf Västerport får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21 Årsredovisning för Brf Jungfrun 21 769603-8475 Räkenskapsåret 2012 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer