Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll markerade med , , Plats och tid Kl , 60 min Resultat SBA-undersökning, Helt Enkelt Gävle och Helhetsplanering, Amsterdam Kl Ordinarie sammanträde, Amsterdam Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid Sekreterare Elisabeth Börjesson Ordförande Jörgen Edsvik (S) Björn Frankson (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad Gävle, Förvaltningshuset Underskrift Elisabeth Börjesson Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle Gävle Besök Kyrkogatan 22 Växel Fax

2 Sid 2 (27) Ledamöter Närv. Frånv. Tjänstgörande ersättare Paragrafer Jörgen Edsvik (S), ordf. Magdalena Ostojic (S) Ellinor Hedblom (S) Ola Johansson (S) Jonas Ryberg (S) Dan Lorén (MP), vice ordf. Seppo Laine (V) Roland Nilsson (M) Björn Frankson (M) Linus Gunnarsson (M) Håkan Rosén (M) Per-Enar Hammarstrand (FP) Anna Wretblad (C) Tord Wendleman (S) ej tjänstgörande Ersättare Närv. Frånv. Paragrafer Birgitta Börjel (S) Tord Wendleman (S) Maria Pärssinen (S) Therese Metz (MP) Ingela Nässén (V) Maria Makbule Colak (M) Kjell Helling (FP) Rosmari Holmgren (KD) Övriga närvarande Paragrafer Elisabet Jonsson, Samhällsbyggnadschef Elisabeth Börjesson, Nämndsekreterare Anita Ivarsson, Chefssekreterare/Administratör Tuija Otterstam, Administrativ chef/ekonomichef Sara Arnemark, Exploateringsingenjör Eva Brännlund, Miljöchef Astrid Grinell, Miljöinspektör Åsa Larsson, Bygglovchef Lena Boox, Kommunantikvarie Michael Landberg, Byggnadsinspektör Tobias Ryd, Byggnadsinspektör Kristin Johansson, Arkitekt Lars Skogsberg, Arkitekt Petter Jonegård, Planchef Mikael Ekman, Kommunekolog ,

3 Sid 3 (27) 242: Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: Informationsärende 7. Destinationshandel Gävle-Valbo-Hemlingby utgår Omedelbar justering ärende 12. Sätra 10:1 och 20. Brunn 3:12 m.fl., Hedesunda Ändrad ärendemening och beslutsförslag i ärende 11. Ansökan om bygglov för uterum samt beslut om straffavgift / Bygglov beviljas och straffavgift ska tas ut

4 Sid 4 (27) 243: Anmälan av beredning Beredning har ägt rum den 9 oktober, kl med ordförande Jörgen Edsvik (S), Dan Lorén (MP), Seppo Laine (V), Roland Nilsson (M), förvaltningschef Elisabet Jonsson, nämndsekreterare Elisabeth Börjesson samt föredragande tjänstemän.

5 Sid 5 (27) 244: Förvaltningschefens information Samhällsbyggnadschef Elisabet Jonsson informerar om genomförd rapportering till kommunens Tillgänglighetsråd om pågående tillgänglighetsåtgärder och planerade Hon berättar också att förvaltningens ledningsgrupp har haft verksamhetsplanering om ordinarie verksamhet och utvecklingsprojekt. Nu arbetar avdelningarna vidare med aktiviteter för kommande period.

6 Sid 6 (27) 245: Ekonomisk information Administrativ chef/ekonomichef Tuija Otterstam ger månadsrapport och verksamhetsuppföljning för september månad.

7 Sid 7 (27) 246: Allmän information från nämndens ledamöter Medborgardialog Dan Loren (MP) deltog på tillgänglighetsdag med tillgänglighetsrådet. Han fick då bland annat lyssna till Samhällsbyggnad Gävles uppskattade redovisning av hur förvaltningen arbetar för att uppfylla målen i tillgänglighetsplanen. Planerade kurser/konferenser Samhällsbyggnadschef Elisabet Jonsson berättar att förvaltningen planerar en utbildning för politiker och tjänstemän om mutor och bestickning. Målsättningen är att den genomförs före årsskiftet 2013/2014. Återrapportering kurser/konferenser - Roland Nilsson (M) rapporterar om innehållet i Kommunal Teknik 2013, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress som han deltog vid den september i Stockholm. Bland annat berättade Västerås kommun och Stockholms stad om sitt arbete med förtätning och pågående övergång från bil till cykel. Bostadsminister Stefan Attefall framförde sina åsikter om behovet av enklare regler och rationellare byggande för billigare bostäder - Seppo Laine (V), Linus Gunnarsson (M), Ellinor Hedblom (S) deltog vid Regionala Luftvårdsdagen den 1 oktober. Linus berättar att Sverige främst är nettoimportör av luftutsläpp från andra länder och att vårt internt största problem är jordbruket som släpper ut och förorenar. Det fördes samtal om krav på högre politisk prioritet och bättre samordning satsningar skulle få positiva samhällsekonomiska effekter. Ellinor lägger till att förtätning av städer kräver eftertanke för att vi inte ska skapa ökade luftföroreningar mellan husen. Husrader längs med hårt trafikerade gator kan brytas av med till exempel små grönytor.

8 Sid 8 (27) Dnr: 13BMN : Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (S2013/6411/PBB) Remiss från Socialdepartementet Delges: Kommunstyrelsen Beslut antar yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som sitt eget med tillägget att statliga och kommunala aktörer också bör kunna ställa krav på utformande av livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalyser (LCA) i utvalda projekt och överlämnar det till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning har tagit emot Socialdepartementets två förslag. Det ena gäller ändring i plan- och bygglagen (2010:900) vad gäller kommuners möjligheter att ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Det andra gäller en ny lag om krav på riktlinjer för kommunala markanvisningar. Gävle kommun är en av 171 remissinstanser som fått möjlighet att yttra sig över lagpromemorian senast 19 november Samhällsbyggnad Gävle föreslår i sitt yttrande att nämnden ska ställa sig är positiv till att hitta nya vägar för att byggande, drift och underhåll på byggnader ska vara kvalitetssäkra, hållbara och resurssnåla. Att minska byggkostnader, förkorta och tydliggöra planprocesser samt att samordna statliga intressen och samla ett statligt synsätt kring energieffektiviseringsåtgärder är goda ambitioner som framförts i Byggkravutredning och Plangenomförandeutredningen. Men förvaltningen ser inte att lagpromemorians förslag om att förbjuda kommunala särkrav är framgångsrikt eller tillräckligt för att nå hållbarhet och minska kostnader inom byggandet i Sverige. Nämnden bör därför poängtera att även om byggkostnaden är viktig att försöka hålla nere så är resurs- och kvalitetsaspekten för hela byggnadens livslängd viktigare. Kvalitetstänk ska vara självklart såväl i byggskedet som i drifts-, underhålls- och eventuellt rivningsskede. Likaså behöver ibland lokala förutsättningar ge avtryck med särkrav i genomförandeavtalen. Byggkravutredningen och lagpromemorians snäva förslag att enbart se till sänkta kostnader i byggskedet leder fel. Minskade kostnader för drift och underhåll måste också ses som samhälleliga vinster. Förvaltningen föreslår att nämnden ska yttra sig positivt till att finna samordnade arbetssätt med forskning, utveckling, uppföljning och utvärdering för att åstadkomma hållbar utveckling inom byggandet i Sverige. Men detta ska inte ske genom låga nationella bygg- och energikrav och begränsning av det kommunala självstyret. Ett stort antal av Sveriges kommuner har fram till idag varit drivkraften bakom utvecklingen av energieffektivt byggande i och med att särkrav har ställts. Att förbjuda denna möjlighet anser förvaltningen hämmar arbetet med energieffektivt byggande. Samhällsbyggnad Gävle är därför kritisk till de redan lågt ställda egenskapskraven och ser inte att begränsningar i det kommunala självstyret är rätt sätt att underlätta byggandet i Sverige. Förvaltningen föreslår att nämnden framför att om lagförslaget ändå antas, ska Boverket få ett uppdrag att se över sina riktlinjer, skärpa och modernisera dem samt ta fram en trappa för olika klassningar av energinivåer som sedan kan tillämpas i projekt med varierande miljöprofil.

9 Sid 9 (27) Samhällsbyggnad Gävle föreslår också att nämnden yttrar sig positivt till det nya lagförslaget och ser att tydlighet och förutsägbarhet i kommunens markanvisningsprocess kan främja byggprocessen. Det är positivt att införa riktlinjer för markanvisning. Beslutsunderlag Remiss från Socialdepartementet, lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (S2013/6411/PBB) daterad den 19 september 2013 Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 14 oktober 2013 Yrkanden Ordförande Jörgen Edsvik (S) m.fl. yrkar att nämnden ska ställa sig bakom Samhällsbyggnad Gävles förslag till yttrande. Roland Nilsson (M) yrkar att nämnden i sitt yttrande ska ställa sig positiv till det nya lagförslaget om tekniska egenskapskrav och föreslå att Boverket får i uppdrag att se över sina byggregler, skärpa och modernisera dem. Per-Enar Hammarstrand (FP) yrkar på ett tillägg till yttrandet om att statliga och kommunala aktörer också bör kunna ställa krav på utformande av livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalyser (LCA) i utvalda projekt. Propositionsordning och omröstningsresultat Ordförande ställer proposition på sitt yrkande att nämnden ska anta Samhällsbyggnad Gävles yttrande som sitt eget mot Roland Nilsson (M) yrkande att nämnden istället ska ställa sig bakom hans förslag till yttrande. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Omröstning begärs och medges. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag och antar Samhällsbyggnad Gävles yttrande som sitt eget. Ledamöter Ja Nej Avstår Jörgen Edsvik, ordförande (S) Ellinor Hedblom (S) Jonas Ryberg (S) Dan Lorén, vice ordförande (MP) Seppo Laine (V) Roland Nilsson (M) Björn Frankson (M) Linus Gunnarsson (M) Håkan Rosén (M) Per-Enar Hammarstrand (FP) Anna Wretblad (C) Tjänstgörande ersättare Tord Wendleman (S) Maria Pärssinen (S) Ordförande finner därefter också att nämnden ställer sig bakom Per-Enar Hammarstrands (FP) tilläggsyrkande.

10 Sid 10 (27) Reservationer Roland Nilsson (M), Björn Frankson (M), Linus Gunnarsson (M) och Anna Wretblad (C) reserverar sig mot beslutet att anta förvaltningens yttrande som sitt eget till förmån för Roland Nilssons (M) yrkande med följande motivering: De tekniska egenskapskraven ska vara enhetliga över landet med variationer som följer av olika klimatzoner. Kommunala särkrav medför merkostnader på % och motverkar industriellt byggande. De föreslagna reglerna gäller enbart när kommunen agerar i form av en myndighet. Kommunen kan fortfarande ställa högre krav då kommunen inte agerar som myndighet, t.ex. i följande fall: 1. När kommunen själv är byggherre 2. Vid tomträttsupplåtelse 3. Vid upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

11 Sid 11 (27) Dnr: 13BMN : Medborgarförslag Inför klippningsförbud för motorgräsklippning från kl på lördagar och söndagar (13KS259). Remiss från kommunstyrelsen Delges: Förslagsställaren, Kommunstyrelsen Beslut avslår medborgarförslaget med hänvisning till utlåtandet från Samhällsbyggnad Gävle. Ärendebeskrivning Medborgarförslaget Inför klippningsförbud för motorgräsklippning från kl på lördagar och söndagar daterat den 21 maj 2013 har kommit in till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget till byggnads- och miljönämnden för besvarande. Förslagsställaren vill att Gävle kommun inför ett generellt klippningsförbud med motorgräsklippare på lördagar och söndagar från kl Samhällsbyggnad Gävle skriver i sitt utlåtande att goda relationer grannar emellan är viktigt. De ser inte att vi från kommunens håll bör reglera när man får, och inte får, klippa gräset med motorgräsklippare. Det bästa är om grannar pratar med varandra och tillsammans kommer överrens om en lösning som passar alla. Kanske kan man anordna ett möte för boende i kvarteret där man diskuterar frågan. Det finns riktvärden om hur högt buller får vara. Förvaltningen anser att den lagstiftningen med riktvärden är tillräcklig, även när det gäller klippning med motorgräsklippare. Beslutsunderlag Remissmissiv med medborgarförslag daterat den 21 maj 2013 Utlåtande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 11 oktober 2013

12 Sid 12 (27) 249: Informationsärenden; miljö- och hälsoskydd Miljöinspektör Astrid Grinell informerar om att förvaltningens utredning om byn Sälgsjön faller in under kriterierna för 6 lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster, där det anges att kommunen har skyldighet att ordna vatten och/eller avlopp till befintlig eller blivande bebyggelse med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Sammanfattningsvis finns behov att ordna vattentjänster i ett större sammanhang i Sälgsjön med hänsyn till skyddet för människors hälsa i en samlad bebyggelse, och därmed är förutsättningarna enligt 6 i LAV uppfyllda. Förvaltningen kommer att återkomma med ärendet till nämnden i november. Astrid redogör också kortfattat för beslutsgången i Gävle kommuns VA-grupp. Miljöchef Eva Brännlund informerar om kommunens krisövning Ragnar samt behovsutredning 2014 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Hon återkommer med det sistnämnda till nämnden i november för prioritering av resurser.

13 Sid 13 (27) Dnr: 2012BMN : Sätra 38:1 Ansökan om bygglov för uterum Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov för uterum om ca 15 kvm enligt ansökan. Beslutet omfattar bygglov och bygganmälan. Bygganmälan med tillhörande kontrollplan har inte lämnats in i ärendet. Eftersom åtgärderna redan är genomförda finns inte möjlighet att hantera detta i efterhand. Avgifter i samband med bygglovet är 1230 kr, enligt gällande taxa. Faktura på bygglovsavgiften skickas separat. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnad Gävle tog emot en anonym anmälan per telefon den 4 december 2012, ärendet gällde ett uterum byggt inom Brf Hackspetten. Anmälaren beskrev att tillbyggnaden hade skett utan sökt och beviljat bygglov. För området gäller detaljplan antagen 1972, enligt den får den sammanlagda byggnadsarean maximalt uppgå till 1/3 av fastighetsarean. Vid kontakt med bostadsrättsföreningens styrelse kom det fram att uterummet som byggts till på lägenheten Klasbärsvägen 1 D inte var godkänt av styrelsen. Vid kommunikation med berörda bostadsrättsinnehavare kom det fram att de byggt uterummet Eftersom åtgärden är genomförd 2005 hanteras ärendet som olovlig åtgärd och enligt den plan- och bygglag som då gällde. Samhällsbyggnad Gävle bedömer att det byggda uterummet är planenligt och har en god form och färgsättning (brun träfasad) som ansluter till byggnaden (brunt tegel). Tillbyggnaden är oisolerad och omfattar ca 15 kvm. Beslut om bygglov innebär ett mindre avsteg från gällande detaljplan beträffande byggnadens läge. Det innebär att ca 3 kvm hamnar på mark som inte får bebyggas mot norr. Avvikelsen är förenlig med syftet för planen. Beslutet innebär också att åtgärderna sker nära grannar, bostadsrättslägenheter. Berörda grannar och ordf. för Brf Hackspetten har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, och har inget att erinra. Ansökan uppfyller kraven för bygglov enligt 8 kap 11 PBL. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 9 september 2013 Mejlväxling om anmälan av olovlig åtgärd daterad den 4 december 2012 Anmodan ställd till Brf Hackspetten daterad den 14 december 2012 Skrivelse från Bfr Hackspetten inkommen den 9 januari 2013 Anmodan ställd till bostadsrättsinnehavarna daterad den 30 januari 2013 Skrivelse från bostadsrättsinnehavare inkommen den 12 februari 2013 Anmodan ställd till bostadsrättsinnehavarna daterad den 20 mars 2013 Skrivelse från bostadsrättsinnehavare inkommen den 26 mars 2013 Ansökan om bygglov inkommen den 30 april 2013 med bilaga Situationsplan inkommen den 31 maj 2013 Granneintyg inkomna den 11 och 12 juni 2013 Fotografier på byggnaden

14 Sid 14 (27) Dnr: 2013BMN : Sätra 10:1 Ansökan om marklov för terrassering Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar marklov för terrassering enligt ansökan, detta avviker från detaljplanen. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, nämnden godkänner byggherrens förslag. beviljar också startbesked för att påbörja åtgärden. Beskedet innebär att byggnationerna får påbörjas samt att det inlämnade förslaget till kontrollplan fastställs. Avgifter i samband med marklovet utgör kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura på bygglovsavgiften översändes separat. Nämnden beslutar också om omedelbar justering. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Ansökan avser marklov för terrassering av mark inom n2 område i gällande detaljplan (som vann laga kraft den 2 april 2004), enligt inlämnade handlingar. För n2 området anger planen att befintligt skogsparti ska bevaras och underhållas enligt gällande skogsbruksplan. I planbeskrivningen framgår att syftet med bevarandet av skogspartiet är att de stora öppna ytorna upplevelsemässigt ska brytas ned i mindre ytor. har tidigare beslutat att arbeta fram en ny detaljplan för området. Ansökan överrensstämmer med förslaget till ny detaljplan som har arbetats fram, men ännu inte vunnit laga kraft. Ett beviljat marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Det framgår av 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ett startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 23 PBL. Som underlag för slutbesked ska följande handlingar skickas in till byggnads- och miljönämnden: Ett utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap PBL. Av utlåtandet ska det framgå om alla krav är uppfyllda som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet. Kontrollansvarig ska i utlåtandet redogöra för att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat lov. Dokumentation av den kontrollansvariges arbetsplatsbesök. Signerad kontrollplan, handlingar och intyg enligt kontrollplanen. s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

15 Sid 15 (27) Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 8 oktober 2013 Situationsplan inkommen den 3 oktober 2013 Förfrågningsunderlag plan för grovterrassering multisportarena och principsektion uppfyllning inkommet den 7 oktober 2013

16 Sid 16 (27) Dnr: 2012BMN : Norr 26:2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov enligt ansökan för att uppföra en kontorsbyggnad på fastigheten Norr 26:2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Nämnden godkänner som kontrollansvarig, han är certifierad med behörighet K (komplicerad art). Avgifter i samband med bygglovet är kronor. I summan ingår avgift för underrättelse (kungörelse) och expediering. Fakturan på avgifterna skickas separat. Avgifter för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd/slutbesked m.m. faktureras i samband handläggningen av startbesked. Kostnaden för nybyggnadskarta ska betalas separat vid leverans. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Den föreslagna kontorsbyggnaden ska placeras på fastigheten Norr 26:2, kvarteret Pechlin, Drottninggatan 35, Gävle. Fastigheten är idag en så kallad lucktomt som fungerar som parkeringsyta, så har det varit under decennier trots ett mycket centralt läge. Kontorsbyggnaden är ett för samtiden modernt tillskott i gaturummet. Byggnader som ligger runt omkring är alla byggda under olika tidsepoker. Riksbanken och Centralpalatset med sin sekelskiftesarkitektur, Telia-huset med sin 60-tals tegelarkitektur, kvarteret Armfelt med sin 80-tals arkitektur och Folksamhuset (Stadshypoteket) med sin 80-tals postmodernistiska gestaltning. Byggnaden kommer att ha en bruttoarea på ca m2 som till största delen fördelas på 3 respektive 4 våningar samt ett källarplan. Vid hörnet Drottninggatan/Norra Centralgatan kommer del av byggnaden att uppföras i 5 våningar. Innegården har underliggande garage. Byggnaden utformas med fasadmaterial av puts och granitkeramik samt sockel av natursten. Takmaterial utgörs av bandtäckt plåt. Under bygglovprövningen har förvaltningen diskuterat hörnpartiet i korsningen Drottninggatan Norra Centralgatan och i samråd med projekterande arkitekt har olika förslag tagits fram i syfte att hitta rätt rytmik i de tre övre våningarnas utskjutande glasvolymer. Slutsatsen är att ju högre upp de utskjutande delarna placeras desto mindre ingrepp på rutnätsstaden i gaturummet, och ju mindre skillnad i djupled mellan de utskjutande delarna desto mindre utskjutande uppfattas de i gaturummet. Fastigheten omfattas av detaljplan som vann laga kraft den 13 november Av detaljplanen framgår att fastigheten får användas för handel- och bostadsändamål. Högsta antalet våningar får vara 3 respektive 4 beroende på var på fastigheten byggnadskroppen är belägen. Högsta byggnadshöjd får vara 10,6 respektive 13,6 meter. Byggnad ska uppföras i gräns mot granntomt. Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Ett beslut om bygglov innebär ett mindre avsteg från gällande detaljplan beträffande byggnadens höjd och våningsantal. I övrigt bedömer Samhällsbyggnad Gävle att förslaget överensstämmer med planens bestämmelser. Vid beräkning av byggnadshöjden och

17 Sid 17 (27) bedömningen av antalet våningar konstaterar förvaltningen att byggnaden bör delas upp i separata byggnadskroppar. Byggnadshöjden och våningsantalet utmed Drottninggatan (förutom hörnpartiet) har vid granskning av ärendet bedömts till 13, 6 meter respektive 4 våningar. Detta är förenligt med gällande plan. Likaså har byggnadskroppen (förutom hörnpartiet) utmed Norra Centralgatan bedömts vara planenlig med en byggnadshöjd på 10,25 meter samt 3 våningar. Beträffande hörnpartiet så ska det uppföras till en höjd av ca 17 meter och rymma 5 våningar. Detta innebär en avvikelse då detaljplanen medger 4 våningar och en byggnadshöjd på 13,6 meter. Förvaltningen bedömer avvikelsen som liten och förenlig med syftet för planen. Samhällsbyggnad Gävles samlade bedömning är att att föreslagen åtgärd uppfyller ställda krav. Ett beslut att bevilja bygglov fattas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnads- och miljönämnden lämnat ett startbesked, det framgår av 10 kap. 3 PBL. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, detta enligt 9 kap. 43 PBL. Se även övriga viktiga upplysningar i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 10 oktober 2013 Situationsplan, fasadritning, planritningar samt ytsammanställning inkomna den 21 december 2012 Fasad-, sektions- och planritningar inkomna den 9 september D-visualiseringar av planerad byggnation Yttrande från Hembygdsföreningen Gävle Gille inkommet den 7 oktober 2013 Yrkanden Ordförande Jörgen Edsvik (S) yrkar att nämnden ska bevilja bygglov enligt ansökan. Linus Gunnarsson (M) yrkar att nämnden ska bevilja bygglov med justeringen att sidan mot Norra Centralgatan på den höga byggnaden ska dras in så att den ligger i linje med den lägre byggnadskroppen. Seppo Laine (V) yrkar att en anteckning ska föras till protokollet om att nämnden kommer att bevaka att framtida byggande i centrala lägen inte bara består av kontor. Propositionsordning och omröstningsresultat Ordförande ställer proposition på sitt yrkande att nämnden ska bevilja bygglov enligt ansökan mot Linus Gunnarssons (M) yrkande att nämnden istället ska bevilja bygglov med justeringen att sidan mot Norra Centralgatan på den höga byggnaden ska dras in så att den ligger i linje med den lägre byggnadskroppen. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Ordförande finner därefter också att nämnden ställer sig bakom Seppo Laines (V) yrkande om en protokollsanteckning om bevakning av bostadsbyggande vid förtätning i centrala delar. Anteckning till protokollet För framtiden är det väldigt viktigt att byggandet i centrala lägen inte bara består av kontor. Nämnden har konstaterat att det finns ett behov av en förtätning av bostäder i stadens centrala delar för att motverka ödslighet kvälls- och nattetid. Detta avser nämnden att bevaka med särskild noggrannhet i framtida central förtätning.

18 Sid 18 (27) Dnr: 2013BMN : Järvsta 16:10 Ansökan om bygglov för påbyggnad av torn (ostagad mast) Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov enligt ansökan för att höja befintligt torn (ostagad mast) på fastigheten Järvsta 16:10. Avgifter i samband med bygglovet är kronor. I summan ingår avgifter för underrättelser, kungörelse och expediering samt kommande startbesked och slutbesked. Fakturan på avgifterna skickas separat. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Hi3G Access AB vill förbättra sina mobila tjänster i Gävle kommun och ska därför in i 3GIS befintliga torn. Detta kräver att tornet höjs från nuvarande 24 meter till 30 meter, därför söker företaget bygglov för påbyggnad av befintligt torn. Platsen ligger i ett skogsparti vid ICA Nära Plus i Bomhus. Området omfattas av detaljplan, planen anger att marken ska användas som allmän platsmark - Natur. Utbyggnaden av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt allmänintresse. Det är oundvikligt att ett torn för mobiltelefoni på grund av sin höjd i många fall blir synlig från flera håll och ibland måste placeras i nära anslutning till bebyggelse. En mast kan också påverka landskapsbilden negativt. Den sökta åtgärden avviker från planen vad gäller markanvändningen. Eftersom åtgärden endast avser en höjning av befintlig mast kvarstår ställningstagandet från bygglovsärendet 2002, d.v.s. att åtgärden betraktas som en acceptabel liten avvikelse. Samhällsbyggnad Gävle har inte funnit några intressen (natur, kultur, miljömässiga m.m.) som påtagligt skulle skadas av den planerade åtgärden. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte heller skulle ge upphov till någon betydande olägenhet för omgivningen i övrigt. Bygglov tillstyrks och kan beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31b plan- och bygglagen, PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnads- och miljönämnden lämnat ett startbesked, detta framgår av 10 kap. 3 PBL. Startbesked handläggs av Samhällsbyggnad Gävle efter att ansökan om bygglovet är behandlad av nämnden. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, detta enligt 9 kap 43 PBL. Se även övriga viktiga upplysningar i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 14 oktober 2013 Karta över området Fasadritning inkommen den 18 juni 2002 Situationsplan inkommen den 21 februari 2003

19 Sid 19 (27) Dnr: 2013BMN : Södra Åbyggeby 1:60 Ansökan om bygglov för torn (ostagad mast) och teknikbod Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov enligt ansökan uppföra torn (ostagad mast) och teknikbod på fastigheten Södra Åbyggeby 1:60. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Nämnden godkänner, han är certifierad med behörighet K (komplicerad art). Avgifter i samband med bygglovet är kronor. I summan ingår avgifter för underrättelser, kungörelse och expediering samt kommande startbesked och slutbesked. Fakturan på avgifterna skickas separat. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Trafikverket genom Scanmast AB vill förtäta det befintliga GSMR-nätet för att säkra kommunikationsmöjligheterna mellan tåg och trafikledning. De söker därför bygglov för uppförande av torn (18 meter) och teknikbod (4m2) på fastigheten Södra Åbyggeby 1:60. Platsen ligger vid järnvägen strax söder om Rovan. Området för planerad byggnation ligger utanför detaljplanerat område, det finns inte heller några områdesbestämmelser. Det är oundvikligt att ett torn på grund av sin höjd i många fall blir synlig från flera håll, en mast kan också påverka landskapsbilden negativt. Samhällsbyggnad Gävle har inte funnit några intressen (natur, kultur, miljömässiga m.m.) som påtagligt skulle skadas av den planerade åtgärden. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte heller skulle ge upphov till någon betydande olägenhet för omgivningen i övrigt. Bygglov tillstyrks och kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnads- och miljönämnden lämnat ett startbesked, detta framgår av 10 kap. 3 PBL. Startbesked handläggs av Samhällsbyggnad Gävle efter att ansökan om bygglovet är behandlad av nämnden. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, detta enligt 9 kap 43 PBL. Se även övriga viktiga upplysningar i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 14 oktober 2013 Orienteringskarta, situationsplaner samt vy- och fasadritningar inkomna den 19 september 2013

20 Sid 20 (27) Dnr: 2013BMN : Furuvik 65:4 Bygglov för torn (ostagad mast) och teknikbod Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov enligt ansökan för torn (monopåle) och teknikbod på fastigheten Furuvik 65:4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Nämnden godkänner, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K (komplicerad art). Avgifter i samband med bygglovet är kronor enligt gällande taxa. I summan ingår genomförda underrättelser, kungörelse och expediering samt kommande startbesked (inklusive fastställande av kontrollplan), slutsamråd och slutbesked. Fakturan på avgifterna skickas separat. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning TeliaSonera Mobile Networks AB vill bygga en mobilbasstation som består av ett 30 meter högt torn (monopåle) samt en teknikbod om ca 6,5 m2 byggnadsarea (BYA) bredvid Furuviksparkens norra parkering. Platsen ligger utanför detaljplanerat område och det finns inte heller några områdesbestämmelser. Utbyggnaden av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt allmänintresse. Det är oundvikligt att ett torn för mobiltelefoni på grund av sin höjd i många fall blir synlig från flera håll och ibland måste placeras i nära anslutning till bebyggelse. En mast kan också påverka landskapsbilden negativt. Samhällsbyggnad Gävle har inte funnit några intressen (natur, kultur, miljömässiga m.m.) som påtagligt skulle skadas av den planerade åtgärden. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte heller skulle ge upphov till någon betydande olägenhet för omgivningen i övrigt. Bygglov tillstyrks och kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnads- och miljönämnden lämnat ett startbesked, detta framgår av 10 kap. 3 PBL. Startbesked handläggs av Samhällsbyggnad Gävle efter att ansökan om bygglovet är behandlad av nämnden. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, detta enligt 9 kap 43 PBL. Se även övriga viktiga upplysningar i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 8 oktober 2013 Orienteringskarta, situationsplan, siteplan, elevationsplan och fasadritningar inkomna den 22 maj 2013

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 23 april 2014

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 23 april 2014 Sid 1 (8) Kallelse Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 23 april 2014 Tid och plats Kl. 13.00 Ordinarie nämndsammanträde, Åbo i Förvaltningshuset Gruppmöte S, MP, V 21 april, kl.17.30,

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde R E V I D E R AD K AL L E L S E F Ö R E D R AG N I N G S L I S T A Sid 1 (6) Datum: 2011-05-19 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 maj 2011 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll markerade med. Sammanträdesprotokoll Plats och tid 08.00-13.30 Ordinarie sammanträde i Amsterdam, Förvaltningshuset Närvarande

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (5) Datum: 2011-04-13 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 27 april 2011 Plats Åbo, Förvaltningshuset Tid 13.00 Gruppmöte Presskonferens

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 29 oktober 2014

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 29 oktober 2014 Sid 1 (7) Kallelse Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 29 oktober 2014 Tid och plats Kl. 13.00 Ordinarie nämndsammanträde, Amsterdam Gruppmöte S, MP, V måndag 27 oktober, kl.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll xxx-markerade. 3-5 Plats och tid 9.00 9.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2016-02-10 Sekreterare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-07-01 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00-10.20 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Magnus Sjöberg (C) Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (7) Datum: 2010-06-16 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 23 juni 2010 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset Tid 13:00 Gruppmöte s, v, mp

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (5) Datum: 2009-02-18 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats 41:an Förvaltningshuset Tid 08.15 (heldag, ordinarie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1-8 Plats och tid 13.00-16.00 Ordinarie sammanträde, Lokal Amsterdam Förvaltningshuset Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2015-05-04 Sekreterare Camilla Williamsson Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde HELDAG

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde HELDAG KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (5) Datum: 2010-03-24 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde HELDAG Datum Plats Tid Onsdag den 24 mars Amsterdam, Förvaltningshuset 08:00 Förmiddagsprogram

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (28) Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll markerade med. Plats och tid 11-12 60 min VA-plan/Skyddsområden enskilda avlopp, Amsterdam

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 2016-11-15 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 99-105 Sammanträdesdatum 15 november 2016 Plats och tid Tjänstgörande ledamöter Stadshuset A587, kl:08:30-12:00

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl 17.00 18.45 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna Jan Holm, Socialdemokraterna Jan Gustafsson, Centerpartiet Janeric Dahlin, Liberalerna Kenth Wengholm, Nya Moderaterna

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer