Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll markerade med , , Plats och tid Kl , 60 min Resultat SBA-undersökning, Helt Enkelt Gävle och Helhetsplanering, Amsterdam Kl Ordinarie sammanträde, Amsterdam Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid Sekreterare Elisabeth Börjesson Ordförande Jörgen Edsvik (S) Björn Frankson (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad Gävle, Förvaltningshuset Underskrift Elisabeth Börjesson Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle Gävle Besök Kyrkogatan 22 Växel Fax

2 Sid 2 (27) Ledamöter Närv. Frånv. Tjänstgörande ersättare Paragrafer Jörgen Edsvik (S), ordf. Magdalena Ostojic (S) Ellinor Hedblom (S) Ola Johansson (S) Jonas Ryberg (S) Dan Lorén (MP), vice ordf. Seppo Laine (V) Roland Nilsson (M) Björn Frankson (M) Linus Gunnarsson (M) Håkan Rosén (M) Per-Enar Hammarstrand (FP) Anna Wretblad (C) Tord Wendleman (S) ej tjänstgörande Ersättare Närv. Frånv. Paragrafer Birgitta Börjel (S) Tord Wendleman (S) Maria Pärssinen (S) Therese Metz (MP) Ingela Nässén (V) Maria Makbule Colak (M) Kjell Helling (FP) Rosmari Holmgren (KD) Övriga närvarande Paragrafer Elisabet Jonsson, Samhällsbyggnadschef Elisabeth Börjesson, Nämndsekreterare Anita Ivarsson, Chefssekreterare/Administratör Tuija Otterstam, Administrativ chef/ekonomichef Sara Arnemark, Exploateringsingenjör Eva Brännlund, Miljöchef Astrid Grinell, Miljöinspektör Åsa Larsson, Bygglovchef Lena Boox, Kommunantikvarie Michael Landberg, Byggnadsinspektör Tobias Ryd, Byggnadsinspektör Kristin Johansson, Arkitekt Lars Skogsberg, Arkitekt Petter Jonegård, Planchef Mikael Ekman, Kommunekolog ,

3 Sid 3 (27) 242: Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: Informationsärende 7. Destinationshandel Gävle-Valbo-Hemlingby utgår Omedelbar justering ärende 12. Sätra 10:1 och 20. Brunn 3:12 m.fl., Hedesunda Ändrad ärendemening och beslutsförslag i ärende 11. Ansökan om bygglov för uterum samt beslut om straffavgift / Bygglov beviljas och straffavgift ska tas ut

4 Sid 4 (27) 243: Anmälan av beredning Beredning har ägt rum den 9 oktober, kl med ordförande Jörgen Edsvik (S), Dan Lorén (MP), Seppo Laine (V), Roland Nilsson (M), förvaltningschef Elisabet Jonsson, nämndsekreterare Elisabeth Börjesson samt föredragande tjänstemän.

5 Sid 5 (27) 244: Förvaltningschefens information Samhällsbyggnadschef Elisabet Jonsson informerar om genomförd rapportering till kommunens Tillgänglighetsråd om pågående tillgänglighetsåtgärder och planerade Hon berättar också att förvaltningens ledningsgrupp har haft verksamhetsplanering om ordinarie verksamhet och utvecklingsprojekt. Nu arbetar avdelningarna vidare med aktiviteter för kommande period.

6 Sid 6 (27) 245: Ekonomisk information Administrativ chef/ekonomichef Tuija Otterstam ger månadsrapport och verksamhetsuppföljning för september månad.

7 Sid 7 (27) 246: Allmän information från nämndens ledamöter Medborgardialog Dan Loren (MP) deltog på tillgänglighetsdag med tillgänglighetsrådet. Han fick då bland annat lyssna till Samhällsbyggnad Gävles uppskattade redovisning av hur förvaltningen arbetar för att uppfylla målen i tillgänglighetsplanen. Planerade kurser/konferenser Samhällsbyggnadschef Elisabet Jonsson berättar att förvaltningen planerar en utbildning för politiker och tjänstemän om mutor och bestickning. Målsättningen är att den genomförs före årsskiftet 2013/2014. Återrapportering kurser/konferenser - Roland Nilsson (M) rapporterar om innehållet i Kommunal Teknik 2013, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress som han deltog vid den september i Stockholm. Bland annat berättade Västerås kommun och Stockholms stad om sitt arbete med förtätning och pågående övergång från bil till cykel. Bostadsminister Stefan Attefall framförde sina åsikter om behovet av enklare regler och rationellare byggande för billigare bostäder - Seppo Laine (V), Linus Gunnarsson (M), Ellinor Hedblom (S) deltog vid Regionala Luftvårdsdagen den 1 oktober. Linus berättar att Sverige främst är nettoimportör av luftutsläpp från andra länder och att vårt internt största problem är jordbruket som släpper ut och förorenar. Det fördes samtal om krav på högre politisk prioritet och bättre samordning satsningar skulle få positiva samhällsekonomiska effekter. Ellinor lägger till att förtätning av städer kräver eftertanke för att vi inte ska skapa ökade luftföroreningar mellan husen. Husrader längs med hårt trafikerade gator kan brytas av med till exempel små grönytor.

8 Sid 8 (27) Dnr: 13BMN : Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (S2013/6411/PBB) Remiss från Socialdepartementet Delges: Kommunstyrelsen Beslut antar yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som sitt eget med tillägget att statliga och kommunala aktörer också bör kunna ställa krav på utformande av livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalyser (LCA) i utvalda projekt och överlämnar det till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning har tagit emot Socialdepartementets två förslag. Det ena gäller ändring i plan- och bygglagen (2010:900) vad gäller kommuners möjligheter att ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Det andra gäller en ny lag om krav på riktlinjer för kommunala markanvisningar. Gävle kommun är en av 171 remissinstanser som fått möjlighet att yttra sig över lagpromemorian senast 19 november Samhällsbyggnad Gävle föreslår i sitt yttrande att nämnden ska ställa sig är positiv till att hitta nya vägar för att byggande, drift och underhåll på byggnader ska vara kvalitetssäkra, hållbara och resurssnåla. Att minska byggkostnader, förkorta och tydliggöra planprocesser samt att samordna statliga intressen och samla ett statligt synsätt kring energieffektiviseringsåtgärder är goda ambitioner som framförts i Byggkravutredning och Plangenomförandeutredningen. Men förvaltningen ser inte att lagpromemorians förslag om att förbjuda kommunala särkrav är framgångsrikt eller tillräckligt för att nå hållbarhet och minska kostnader inom byggandet i Sverige. Nämnden bör därför poängtera att även om byggkostnaden är viktig att försöka hålla nere så är resurs- och kvalitetsaspekten för hela byggnadens livslängd viktigare. Kvalitetstänk ska vara självklart såväl i byggskedet som i drifts-, underhålls- och eventuellt rivningsskede. Likaså behöver ibland lokala förutsättningar ge avtryck med särkrav i genomförandeavtalen. Byggkravutredningen och lagpromemorians snäva förslag att enbart se till sänkta kostnader i byggskedet leder fel. Minskade kostnader för drift och underhåll måste också ses som samhälleliga vinster. Förvaltningen föreslår att nämnden ska yttra sig positivt till att finna samordnade arbetssätt med forskning, utveckling, uppföljning och utvärdering för att åstadkomma hållbar utveckling inom byggandet i Sverige. Men detta ska inte ske genom låga nationella bygg- och energikrav och begränsning av det kommunala självstyret. Ett stort antal av Sveriges kommuner har fram till idag varit drivkraften bakom utvecklingen av energieffektivt byggande i och med att särkrav har ställts. Att förbjuda denna möjlighet anser förvaltningen hämmar arbetet med energieffektivt byggande. Samhällsbyggnad Gävle är därför kritisk till de redan lågt ställda egenskapskraven och ser inte att begränsningar i det kommunala självstyret är rätt sätt att underlätta byggandet i Sverige. Förvaltningen föreslår att nämnden framför att om lagförslaget ändå antas, ska Boverket få ett uppdrag att se över sina riktlinjer, skärpa och modernisera dem samt ta fram en trappa för olika klassningar av energinivåer som sedan kan tillämpas i projekt med varierande miljöprofil.

9 Sid 9 (27) Samhällsbyggnad Gävle föreslår också att nämnden yttrar sig positivt till det nya lagförslaget och ser att tydlighet och förutsägbarhet i kommunens markanvisningsprocess kan främja byggprocessen. Det är positivt att införa riktlinjer för markanvisning. Beslutsunderlag Remiss från Socialdepartementet, lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (S2013/6411/PBB) daterad den 19 september 2013 Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 14 oktober 2013 Yrkanden Ordförande Jörgen Edsvik (S) m.fl. yrkar att nämnden ska ställa sig bakom Samhällsbyggnad Gävles förslag till yttrande. Roland Nilsson (M) yrkar att nämnden i sitt yttrande ska ställa sig positiv till det nya lagförslaget om tekniska egenskapskrav och föreslå att Boverket får i uppdrag att se över sina byggregler, skärpa och modernisera dem. Per-Enar Hammarstrand (FP) yrkar på ett tillägg till yttrandet om att statliga och kommunala aktörer också bör kunna ställa krav på utformande av livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalyser (LCA) i utvalda projekt. Propositionsordning och omröstningsresultat Ordförande ställer proposition på sitt yrkande att nämnden ska anta Samhällsbyggnad Gävles yttrande som sitt eget mot Roland Nilsson (M) yrkande att nämnden istället ska ställa sig bakom hans förslag till yttrande. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Omröstning begärs och medges. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag och antar Samhällsbyggnad Gävles yttrande som sitt eget. Ledamöter Ja Nej Avstår Jörgen Edsvik, ordförande (S) Ellinor Hedblom (S) Jonas Ryberg (S) Dan Lorén, vice ordförande (MP) Seppo Laine (V) Roland Nilsson (M) Björn Frankson (M) Linus Gunnarsson (M) Håkan Rosén (M) Per-Enar Hammarstrand (FP) Anna Wretblad (C) Tjänstgörande ersättare Tord Wendleman (S) Maria Pärssinen (S) Ordförande finner därefter också att nämnden ställer sig bakom Per-Enar Hammarstrands (FP) tilläggsyrkande.

10 Sid 10 (27) Reservationer Roland Nilsson (M), Björn Frankson (M), Linus Gunnarsson (M) och Anna Wretblad (C) reserverar sig mot beslutet att anta förvaltningens yttrande som sitt eget till förmån för Roland Nilssons (M) yrkande med följande motivering: De tekniska egenskapskraven ska vara enhetliga över landet med variationer som följer av olika klimatzoner. Kommunala särkrav medför merkostnader på % och motverkar industriellt byggande. De föreslagna reglerna gäller enbart när kommunen agerar i form av en myndighet. Kommunen kan fortfarande ställa högre krav då kommunen inte agerar som myndighet, t.ex. i följande fall: 1. När kommunen själv är byggherre 2. Vid tomträttsupplåtelse 3. Vid upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

11 Sid 11 (27) Dnr: 13BMN : Medborgarförslag Inför klippningsförbud för motorgräsklippning från kl på lördagar och söndagar (13KS259). Remiss från kommunstyrelsen Delges: Förslagsställaren, Kommunstyrelsen Beslut avslår medborgarförslaget med hänvisning till utlåtandet från Samhällsbyggnad Gävle. Ärendebeskrivning Medborgarförslaget Inför klippningsförbud för motorgräsklippning från kl på lördagar och söndagar daterat den 21 maj 2013 har kommit in till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget till byggnads- och miljönämnden för besvarande. Förslagsställaren vill att Gävle kommun inför ett generellt klippningsförbud med motorgräsklippare på lördagar och söndagar från kl Samhällsbyggnad Gävle skriver i sitt utlåtande att goda relationer grannar emellan är viktigt. De ser inte att vi från kommunens håll bör reglera när man får, och inte får, klippa gräset med motorgräsklippare. Det bästa är om grannar pratar med varandra och tillsammans kommer överrens om en lösning som passar alla. Kanske kan man anordna ett möte för boende i kvarteret där man diskuterar frågan. Det finns riktvärden om hur högt buller får vara. Förvaltningen anser att den lagstiftningen med riktvärden är tillräcklig, även när det gäller klippning med motorgräsklippare. Beslutsunderlag Remissmissiv med medborgarförslag daterat den 21 maj 2013 Utlåtande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 11 oktober 2013

12 Sid 12 (27) 249: Informationsärenden; miljö- och hälsoskydd Miljöinspektör Astrid Grinell informerar om att förvaltningens utredning om byn Sälgsjön faller in under kriterierna för 6 lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster, där det anges att kommunen har skyldighet att ordna vatten och/eller avlopp till befintlig eller blivande bebyggelse med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Sammanfattningsvis finns behov att ordna vattentjänster i ett större sammanhang i Sälgsjön med hänsyn till skyddet för människors hälsa i en samlad bebyggelse, och därmed är förutsättningarna enligt 6 i LAV uppfyllda. Förvaltningen kommer att återkomma med ärendet till nämnden i november. Astrid redogör också kortfattat för beslutsgången i Gävle kommuns VA-grupp. Miljöchef Eva Brännlund informerar om kommunens krisövning Ragnar samt behovsutredning 2014 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Hon återkommer med det sistnämnda till nämnden i november för prioritering av resurser.

13 Sid 13 (27) Dnr: 2012BMN : Sätra 38:1 Ansökan om bygglov för uterum Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov för uterum om ca 15 kvm enligt ansökan. Beslutet omfattar bygglov och bygganmälan. Bygganmälan med tillhörande kontrollplan har inte lämnats in i ärendet. Eftersom åtgärderna redan är genomförda finns inte möjlighet att hantera detta i efterhand. Avgifter i samband med bygglovet är 1230 kr, enligt gällande taxa. Faktura på bygglovsavgiften skickas separat. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnad Gävle tog emot en anonym anmälan per telefon den 4 december 2012, ärendet gällde ett uterum byggt inom Brf Hackspetten. Anmälaren beskrev att tillbyggnaden hade skett utan sökt och beviljat bygglov. För området gäller detaljplan antagen 1972, enligt den får den sammanlagda byggnadsarean maximalt uppgå till 1/3 av fastighetsarean. Vid kontakt med bostadsrättsföreningens styrelse kom det fram att uterummet som byggts till på lägenheten Klasbärsvägen 1 D inte var godkänt av styrelsen. Vid kommunikation med berörda bostadsrättsinnehavare kom det fram att de byggt uterummet Eftersom åtgärden är genomförd 2005 hanteras ärendet som olovlig åtgärd och enligt den plan- och bygglag som då gällde. Samhällsbyggnad Gävle bedömer att det byggda uterummet är planenligt och har en god form och färgsättning (brun träfasad) som ansluter till byggnaden (brunt tegel). Tillbyggnaden är oisolerad och omfattar ca 15 kvm. Beslut om bygglov innebär ett mindre avsteg från gällande detaljplan beträffande byggnadens läge. Det innebär att ca 3 kvm hamnar på mark som inte får bebyggas mot norr. Avvikelsen är förenlig med syftet för planen. Beslutet innebär också att åtgärderna sker nära grannar, bostadsrättslägenheter. Berörda grannar och ordf. för Brf Hackspetten har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, och har inget att erinra. Ansökan uppfyller kraven för bygglov enligt 8 kap 11 PBL. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 9 september 2013 Mejlväxling om anmälan av olovlig åtgärd daterad den 4 december 2012 Anmodan ställd till Brf Hackspetten daterad den 14 december 2012 Skrivelse från Bfr Hackspetten inkommen den 9 januari 2013 Anmodan ställd till bostadsrättsinnehavarna daterad den 30 januari 2013 Skrivelse från bostadsrättsinnehavare inkommen den 12 februari 2013 Anmodan ställd till bostadsrättsinnehavarna daterad den 20 mars 2013 Skrivelse från bostadsrättsinnehavare inkommen den 26 mars 2013 Ansökan om bygglov inkommen den 30 april 2013 med bilaga Situationsplan inkommen den 31 maj 2013 Granneintyg inkomna den 11 och 12 juni 2013 Fotografier på byggnaden

14 Sid 14 (27) Dnr: 2013BMN : Sätra 10:1 Ansökan om marklov för terrassering Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar marklov för terrassering enligt ansökan, detta avviker från detaljplanen. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, nämnden godkänner byggherrens förslag. beviljar också startbesked för att påbörja åtgärden. Beskedet innebär att byggnationerna får påbörjas samt att det inlämnade förslaget till kontrollplan fastställs. Avgifter i samband med marklovet utgör kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura på bygglovsavgiften översändes separat. Nämnden beslutar också om omedelbar justering. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Ansökan avser marklov för terrassering av mark inom n2 område i gällande detaljplan (som vann laga kraft den 2 april 2004), enligt inlämnade handlingar. För n2 området anger planen att befintligt skogsparti ska bevaras och underhållas enligt gällande skogsbruksplan. I planbeskrivningen framgår att syftet med bevarandet av skogspartiet är att de stora öppna ytorna upplevelsemässigt ska brytas ned i mindre ytor. har tidigare beslutat att arbeta fram en ny detaljplan för området. Ansökan överrensstämmer med förslaget till ny detaljplan som har arbetats fram, men ännu inte vunnit laga kraft. Ett beviljat marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Det framgår av 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ett startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 23 PBL. Som underlag för slutbesked ska följande handlingar skickas in till byggnads- och miljönämnden: Ett utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap PBL. Av utlåtandet ska det framgå om alla krav är uppfyllda som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet. Kontrollansvarig ska i utlåtandet redogöra för att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat lov. Dokumentation av den kontrollansvariges arbetsplatsbesök. Signerad kontrollplan, handlingar och intyg enligt kontrollplanen. s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

15 Sid 15 (27) Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 8 oktober 2013 Situationsplan inkommen den 3 oktober 2013 Förfrågningsunderlag plan för grovterrassering multisportarena och principsektion uppfyllning inkommet den 7 oktober 2013

16 Sid 16 (27) Dnr: 2012BMN : Norr 26:2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov enligt ansökan för att uppföra en kontorsbyggnad på fastigheten Norr 26:2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Nämnden godkänner som kontrollansvarig, han är certifierad med behörighet K (komplicerad art). Avgifter i samband med bygglovet är kronor. I summan ingår avgift för underrättelse (kungörelse) och expediering. Fakturan på avgifterna skickas separat. Avgifter för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd/slutbesked m.m. faktureras i samband handläggningen av startbesked. Kostnaden för nybyggnadskarta ska betalas separat vid leverans. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Den föreslagna kontorsbyggnaden ska placeras på fastigheten Norr 26:2, kvarteret Pechlin, Drottninggatan 35, Gävle. Fastigheten är idag en så kallad lucktomt som fungerar som parkeringsyta, så har det varit under decennier trots ett mycket centralt läge. Kontorsbyggnaden är ett för samtiden modernt tillskott i gaturummet. Byggnader som ligger runt omkring är alla byggda under olika tidsepoker. Riksbanken och Centralpalatset med sin sekelskiftesarkitektur, Telia-huset med sin 60-tals tegelarkitektur, kvarteret Armfelt med sin 80-tals arkitektur och Folksamhuset (Stadshypoteket) med sin 80-tals postmodernistiska gestaltning. Byggnaden kommer att ha en bruttoarea på ca m2 som till största delen fördelas på 3 respektive 4 våningar samt ett källarplan. Vid hörnet Drottninggatan/Norra Centralgatan kommer del av byggnaden att uppföras i 5 våningar. Innegården har underliggande garage. Byggnaden utformas med fasadmaterial av puts och granitkeramik samt sockel av natursten. Takmaterial utgörs av bandtäckt plåt. Under bygglovprövningen har förvaltningen diskuterat hörnpartiet i korsningen Drottninggatan Norra Centralgatan och i samråd med projekterande arkitekt har olika förslag tagits fram i syfte att hitta rätt rytmik i de tre övre våningarnas utskjutande glasvolymer. Slutsatsen är att ju högre upp de utskjutande delarna placeras desto mindre ingrepp på rutnätsstaden i gaturummet, och ju mindre skillnad i djupled mellan de utskjutande delarna desto mindre utskjutande uppfattas de i gaturummet. Fastigheten omfattas av detaljplan som vann laga kraft den 13 november Av detaljplanen framgår att fastigheten får användas för handel- och bostadsändamål. Högsta antalet våningar får vara 3 respektive 4 beroende på var på fastigheten byggnadskroppen är belägen. Högsta byggnadshöjd får vara 10,6 respektive 13,6 meter. Byggnad ska uppföras i gräns mot granntomt. Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Ett beslut om bygglov innebär ett mindre avsteg från gällande detaljplan beträffande byggnadens höjd och våningsantal. I övrigt bedömer Samhällsbyggnad Gävle att förslaget överensstämmer med planens bestämmelser. Vid beräkning av byggnadshöjden och

17 Sid 17 (27) bedömningen av antalet våningar konstaterar förvaltningen att byggnaden bör delas upp i separata byggnadskroppar. Byggnadshöjden och våningsantalet utmed Drottninggatan (förutom hörnpartiet) har vid granskning av ärendet bedömts till 13, 6 meter respektive 4 våningar. Detta är förenligt med gällande plan. Likaså har byggnadskroppen (förutom hörnpartiet) utmed Norra Centralgatan bedömts vara planenlig med en byggnadshöjd på 10,25 meter samt 3 våningar. Beträffande hörnpartiet så ska det uppföras till en höjd av ca 17 meter och rymma 5 våningar. Detta innebär en avvikelse då detaljplanen medger 4 våningar och en byggnadshöjd på 13,6 meter. Förvaltningen bedömer avvikelsen som liten och förenlig med syftet för planen. Samhällsbyggnad Gävles samlade bedömning är att att föreslagen åtgärd uppfyller ställda krav. Ett beslut att bevilja bygglov fattas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnads- och miljönämnden lämnat ett startbesked, det framgår av 10 kap. 3 PBL. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, detta enligt 9 kap. 43 PBL. Se även övriga viktiga upplysningar i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 10 oktober 2013 Situationsplan, fasadritning, planritningar samt ytsammanställning inkomna den 21 december 2012 Fasad-, sektions- och planritningar inkomna den 9 september D-visualiseringar av planerad byggnation Yttrande från Hembygdsföreningen Gävle Gille inkommet den 7 oktober 2013 Yrkanden Ordförande Jörgen Edsvik (S) yrkar att nämnden ska bevilja bygglov enligt ansökan. Linus Gunnarsson (M) yrkar att nämnden ska bevilja bygglov med justeringen att sidan mot Norra Centralgatan på den höga byggnaden ska dras in så att den ligger i linje med den lägre byggnadskroppen. Seppo Laine (V) yrkar att en anteckning ska föras till protokollet om att nämnden kommer att bevaka att framtida byggande i centrala lägen inte bara består av kontor. Propositionsordning och omröstningsresultat Ordförande ställer proposition på sitt yrkande att nämnden ska bevilja bygglov enligt ansökan mot Linus Gunnarssons (M) yrkande att nämnden istället ska bevilja bygglov med justeringen att sidan mot Norra Centralgatan på den höga byggnaden ska dras in så att den ligger i linje med den lägre byggnadskroppen. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Ordförande finner därefter också att nämnden ställer sig bakom Seppo Laines (V) yrkande om en protokollsanteckning om bevakning av bostadsbyggande vid förtätning i centrala delar. Anteckning till protokollet För framtiden är det väldigt viktigt att byggandet i centrala lägen inte bara består av kontor. Nämnden har konstaterat att det finns ett behov av en förtätning av bostäder i stadens centrala delar för att motverka ödslighet kvälls- och nattetid. Detta avser nämnden att bevaka med särskild noggrannhet i framtida central förtätning.

18 Sid 18 (27) Dnr: 2013BMN : Järvsta 16:10 Ansökan om bygglov för påbyggnad av torn (ostagad mast) Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov enligt ansökan för att höja befintligt torn (ostagad mast) på fastigheten Järvsta 16:10. Avgifter i samband med bygglovet är kronor. I summan ingår avgifter för underrättelser, kungörelse och expediering samt kommande startbesked och slutbesked. Fakturan på avgifterna skickas separat. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Hi3G Access AB vill förbättra sina mobila tjänster i Gävle kommun och ska därför in i 3GIS befintliga torn. Detta kräver att tornet höjs från nuvarande 24 meter till 30 meter, därför söker företaget bygglov för påbyggnad av befintligt torn. Platsen ligger i ett skogsparti vid ICA Nära Plus i Bomhus. Området omfattas av detaljplan, planen anger att marken ska användas som allmän platsmark - Natur. Utbyggnaden av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt allmänintresse. Det är oundvikligt att ett torn för mobiltelefoni på grund av sin höjd i många fall blir synlig från flera håll och ibland måste placeras i nära anslutning till bebyggelse. En mast kan också påverka landskapsbilden negativt. Den sökta åtgärden avviker från planen vad gäller markanvändningen. Eftersom åtgärden endast avser en höjning av befintlig mast kvarstår ställningstagandet från bygglovsärendet 2002, d.v.s. att åtgärden betraktas som en acceptabel liten avvikelse. Samhällsbyggnad Gävle har inte funnit några intressen (natur, kultur, miljömässiga m.m.) som påtagligt skulle skadas av den planerade åtgärden. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte heller skulle ge upphov till någon betydande olägenhet för omgivningen i övrigt. Bygglov tillstyrks och kan beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31b plan- och bygglagen, PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnads- och miljönämnden lämnat ett startbesked, detta framgår av 10 kap. 3 PBL. Startbesked handläggs av Samhällsbyggnad Gävle efter att ansökan om bygglovet är behandlad av nämnden. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, detta enligt 9 kap 43 PBL. Se även övriga viktiga upplysningar i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 14 oktober 2013 Karta över området Fasadritning inkommen den 18 juni 2002 Situationsplan inkommen den 21 februari 2003

19 Sid 19 (27) Dnr: 2013BMN : Södra Åbyggeby 1:60 Ansökan om bygglov för torn (ostagad mast) och teknikbod Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov enligt ansökan uppföra torn (ostagad mast) och teknikbod på fastigheten Södra Åbyggeby 1:60. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Nämnden godkänner, han är certifierad med behörighet K (komplicerad art). Avgifter i samband med bygglovet är kronor. I summan ingår avgifter för underrättelser, kungörelse och expediering samt kommande startbesked och slutbesked. Fakturan på avgifterna skickas separat. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Trafikverket genom Scanmast AB vill förtäta det befintliga GSMR-nätet för att säkra kommunikationsmöjligheterna mellan tåg och trafikledning. De söker därför bygglov för uppförande av torn (18 meter) och teknikbod (4m2) på fastigheten Södra Åbyggeby 1:60. Platsen ligger vid järnvägen strax söder om Rovan. Området för planerad byggnation ligger utanför detaljplanerat område, det finns inte heller några områdesbestämmelser. Det är oundvikligt att ett torn på grund av sin höjd i många fall blir synlig från flera håll, en mast kan också påverka landskapsbilden negativt. Samhällsbyggnad Gävle har inte funnit några intressen (natur, kultur, miljömässiga m.m.) som påtagligt skulle skadas av den planerade åtgärden. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte heller skulle ge upphov till någon betydande olägenhet för omgivningen i övrigt. Bygglov tillstyrks och kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnads- och miljönämnden lämnat ett startbesked, detta framgår av 10 kap. 3 PBL. Startbesked handläggs av Samhällsbyggnad Gävle efter att ansökan om bygglovet är behandlad av nämnden. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, detta enligt 9 kap 43 PBL. Se även övriga viktiga upplysningar i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 14 oktober 2013 Orienteringskarta, situationsplaner samt vy- och fasadritningar inkomna den 19 september 2013

20 Sid 20 (27) Dnr: 2013BMN : Furuvik 65:4 Bygglov för torn (ostagad mast) och teknikbod Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov enligt ansökan för torn (monopåle) och teknikbod på fastigheten Furuvik 65:4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Nämnden godkänner, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K (komplicerad art). Avgifter i samband med bygglovet är kronor enligt gällande taxa. I summan ingår genomförda underrättelser, kungörelse och expediering samt kommande startbesked (inklusive fastställande av kontrollplan), slutsamråd och slutbesked. Fakturan på avgifterna skickas separat. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning TeliaSonera Mobile Networks AB vill bygga en mobilbasstation som består av ett 30 meter högt torn (monopåle) samt en teknikbod om ca 6,5 m2 byggnadsarea (BYA) bredvid Furuviksparkens norra parkering. Platsen ligger utanför detaljplanerat område och det finns inte heller några områdesbestämmelser. Utbyggnaden av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt allmänintresse. Det är oundvikligt att ett torn för mobiltelefoni på grund av sin höjd i många fall blir synlig från flera håll och ibland måste placeras i nära anslutning till bebyggelse. En mast kan också påverka landskapsbilden negativt. Samhällsbyggnad Gävle har inte funnit några intressen (natur, kultur, miljömässiga m.m.) som påtagligt skulle skadas av den planerade åtgärden. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte heller skulle ge upphov till någon betydande olägenhet för omgivningen i övrigt. Bygglov tillstyrks och kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnads- och miljönämnden lämnat ett startbesked, detta framgår av 10 kap. 3 PBL. Startbesked handläggs av Samhällsbyggnad Gävle efter att ansökan om bygglovet är behandlad av nämnden. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, detta enligt 9 kap 43 PBL. Se även övriga viktiga upplysningar i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 8 oktober 2013 Orienteringskarta, situationsplan, siteplan, elevationsplan och fasadritningar inkomna den 22 maj 2013

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde R E V I D E R AD K AL L E L S E F Ö R E D R AG N I N G S L I S T A Sid 1 (6) Datum: 2011-05-19 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 maj 2011 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 29 oktober 2014

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 29 oktober 2014 Sid 1 (7) Kallelse Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 29 oktober 2014 Tid och plats Kl. 13.00 Ordinarie nämndsammanträde, Amsterdam Gruppmöte S, MP, V måndag 27 oktober, kl.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (5) Datum: 2009-02-18 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats 41:an Förvaltningshuset Tid 08.15 (heldag, ordinarie

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll markerade med. Sid 1 (39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnads- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-31 Plats KS-salen,

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll markerade med XXX. Sid 1 (32) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnads- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2010-10-27 Plats Amsterdam,

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Se nästa sida. Kommunhuset 16 september 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 178-179. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Se nästa sida. Kommunhuset 16 september 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 178-179. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-09-16 1 (11) Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2014 kl. 09.00-12.00, ajournering kl. 11.15-11.35 Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer