Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll markerade med , , Plats och tid Kl , 60 min Resultat SBA-undersökning, Helt Enkelt Gävle och Helhetsplanering, Amsterdam Kl Ordinarie sammanträde, Amsterdam Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid Sekreterare Elisabeth Börjesson Ordförande Jörgen Edsvik (S) Björn Frankson (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad Gävle, Förvaltningshuset Underskrift Elisabeth Börjesson Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle Gävle Besök Kyrkogatan 22 Växel Fax

2 Sid 2 (27) Ledamöter Närv. Frånv. Tjänstgörande ersättare Paragrafer Jörgen Edsvik (S), ordf. Magdalena Ostojic (S) Ellinor Hedblom (S) Ola Johansson (S) Jonas Ryberg (S) Dan Lorén (MP), vice ordf. Seppo Laine (V) Roland Nilsson (M) Björn Frankson (M) Linus Gunnarsson (M) Håkan Rosén (M) Per-Enar Hammarstrand (FP) Anna Wretblad (C) Tord Wendleman (S) ej tjänstgörande Ersättare Närv. Frånv. Paragrafer Birgitta Börjel (S) Tord Wendleman (S) Maria Pärssinen (S) Therese Metz (MP) Ingela Nässén (V) Maria Makbule Colak (M) Kjell Helling (FP) Rosmari Holmgren (KD) Övriga närvarande Paragrafer Elisabet Jonsson, Samhällsbyggnadschef Elisabeth Börjesson, Nämndsekreterare Anita Ivarsson, Chefssekreterare/Administratör Tuija Otterstam, Administrativ chef/ekonomichef Sara Arnemark, Exploateringsingenjör Eva Brännlund, Miljöchef Astrid Grinell, Miljöinspektör Åsa Larsson, Bygglovchef Lena Boox, Kommunantikvarie Michael Landberg, Byggnadsinspektör Tobias Ryd, Byggnadsinspektör Kristin Johansson, Arkitekt Lars Skogsberg, Arkitekt Petter Jonegård, Planchef Mikael Ekman, Kommunekolog ,

3 Sid 3 (27) 242: Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: Informationsärende 7. Destinationshandel Gävle-Valbo-Hemlingby utgår Omedelbar justering ärende 12. Sätra 10:1 och 20. Brunn 3:12 m.fl., Hedesunda Ändrad ärendemening och beslutsförslag i ärende 11. Ansökan om bygglov för uterum samt beslut om straffavgift / Bygglov beviljas och straffavgift ska tas ut

4 Sid 4 (27) 243: Anmälan av beredning Beredning har ägt rum den 9 oktober, kl med ordförande Jörgen Edsvik (S), Dan Lorén (MP), Seppo Laine (V), Roland Nilsson (M), förvaltningschef Elisabet Jonsson, nämndsekreterare Elisabeth Börjesson samt föredragande tjänstemän.

5 Sid 5 (27) 244: Förvaltningschefens information Samhällsbyggnadschef Elisabet Jonsson informerar om genomförd rapportering till kommunens Tillgänglighetsråd om pågående tillgänglighetsåtgärder och planerade Hon berättar också att förvaltningens ledningsgrupp har haft verksamhetsplanering om ordinarie verksamhet och utvecklingsprojekt. Nu arbetar avdelningarna vidare med aktiviteter för kommande period.

6 Sid 6 (27) 245: Ekonomisk information Administrativ chef/ekonomichef Tuija Otterstam ger månadsrapport och verksamhetsuppföljning för september månad.

7 Sid 7 (27) 246: Allmän information från nämndens ledamöter Medborgardialog Dan Loren (MP) deltog på tillgänglighetsdag med tillgänglighetsrådet. Han fick då bland annat lyssna till Samhällsbyggnad Gävles uppskattade redovisning av hur förvaltningen arbetar för att uppfylla målen i tillgänglighetsplanen. Planerade kurser/konferenser Samhällsbyggnadschef Elisabet Jonsson berättar att förvaltningen planerar en utbildning för politiker och tjänstemän om mutor och bestickning. Målsättningen är att den genomförs före årsskiftet 2013/2014. Återrapportering kurser/konferenser - Roland Nilsson (M) rapporterar om innehållet i Kommunal Teknik 2013, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress som han deltog vid den september i Stockholm. Bland annat berättade Västerås kommun och Stockholms stad om sitt arbete med förtätning och pågående övergång från bil till cykel. Bostadsminister Stefan Attefall framförde sina åsikter om behovet av enklare regler och rationellare byggande för billigare bostäder - Seppo Laine (V), Linus Gunnarsson (M), Ellinor Hedblom (S) deltog vid Regionala Luftvårdsdagen den 1 oktober. Linus berättar att Sverige främst är nettoimportör av luftutsläpp från andra länder och att vårt internt största problem är jordbruket som släpper ut och förorenar. Det fördes samtal om krav på högre politisk prioritet och bättre samordning satsningar skulle få positiva samhällsekonomiska effekter. Ellinor lägger till att förtätning av städer kräver eftertanke för att vi inte ska skapa ökade luftföroreningar mellan husen. Husrader längs med hårt trafikerade gator kan brytas av med till exempel små grönytor.

8 Sid 8 (27) Dnr: 13BMN : Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (S2013/6411/PBB) Remiss från Socialdepartementet Delges: Kommunstyrelsen Beslut antar yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som sitt eget med tillägget att statliga och kommunala aktörer också bör kunna ställa krav på utformande av livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalyser (LCA) i utvalda projekt och överlämnar det till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning har tagit emot Socialdepartementets två förslag. Det ena gäller ändring i plan- och bygglagen (2010:900) vad gäller kommuners möjligheter att ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Det andra gäller en ny lag om krav på riktlinjer för kommunala markanvisningar. Gävle kommun är en av 171 remissinstanser som fått möjlighet att yttra sig över lagpromemorian senast 19 november Samhällsbyggnad Gävle föreslår i sitt yttrande att nämnden ska ställa sig är positiv till att hitta nya vägar för att byggande, drift och underhåll på byggnader ska vara kvalitetssäkra, hållbara och resurssnåla. Att minska byggkostnader, förkorta och tydliggöra planprocesser samt att samordna statliga intressen och samla ett statligt synsätt kring energieffektiviseringsåtgärder är goda ambitioner som framförts i Byggkravutredning och Plangenomförandeutredningen. Men förvaltningen ser inte att lagpromemorians förslag om att förbjuda kommunala särkrav är framgångsrikt eller tillräckligt för att nå hållbarhet och minska kostnader inom byggandet i Sverige. Nämnden bör därför poängtera att även om byggkostnaden är viktig att försöka hålla nere så är resurs- och kvalitetsaspekten för hela byggnadens livslängd viktigare. Kvalitetstänk ska vara självklart såväl i byggskedet som i drifts-, underhålls- och eventuellt rivningsskede. Likaså behöver ibland lokala förutsättningar ge avtryck med särkrav i genomförandeavtalen. Byggkravutredningen och lagpromemorians snäva förslag att enbart se till sänkta kostnader i byggskedet leder fel. Minskade kostnader för drift och underhåll måste också ses som samhälleliga vinster. Förvaltningen föreslår att nämnden ska yttra sig positivt till att finna samordnade arbetssätt med forskning, utveckling, uppföljning och utvärdering för att åstadkomma hållbar utveckling inom byggandet i Sverige. Men detta ska inte ske genom låga nationella bygg- och energikrav och begränsning av det kommunala självstyret. Ett stort antal av Sveriges kommuner har fram till idag varit drivkraften bakom utvecklingen av energieffektivt byggande i och med att särkrav har ställts. Att förbjuda denna möjlighet anser förvaltningen hämmar arbetet med energieffektivt byggande. Samhällsbyggnad Gävle är därför kritisk till de redan lågt ställda egenskapskraven och ser inte att begränsningar i det kommunala självstyret är rätt sätt att underlätta byggandet i Sverige. Förvaltningen föreslår att nämnden framför att om lagförslaget ändå antas, ska Boverket få ett uppdrag att se över sina riktlinjer, skärpa och modernisera dem samt ta fram en trappa för olika klassningar av energinivåer som sedan kan tillämpas i projekt med varierande miljöprofil.

9 Sid 9 (27) Samhällsbyggnad Gävle föreslår också att nämnden yttrar sig positivt till det nya lagförslaget och ser att tydlighet och förutsägbarhet i kommunens markanvisningsprocess kan främja byggprocessen. Det är positivt att införa riktlinjer för markanvisning. Beslutsunderlag Remiss från Socialdepartementet, lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (S2013/6411/PBB) daterad den 19 september 2013 Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 14 oktober 2013 Yrkanden Ordförande Jörgen Edsvik (S) m.fl. yrkar att nämnden ska ställa sig bakom Samhällsbyggnad Gävles förslag till yttrande. Roland Nilsson (M) yrkar att nämnden i sitt yttrande ska ställa sig positiv till det nya lagförslaget om tekniska egenskapskrav och föreslå att Boverket får i uppdrag att se över sina byggregler, skärpa och modernisera dem. Per-Enar Hammarstrand (FP) yrkar på ett tillägg till yttrandet om att statliga och kommunala aktörer också bör kunna ställa krav på utformande av livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalyser (LCA) i utvalda projekt. Propositionsordning och omröstningsresultat Ordförande ställer proposition på sitt yrkande att nämnden ska anta Samhällsbyggnad Gävles yttrande som sitt eget mot Roland Nilsson (M) yrkande att nämnden istället ska ställa sig bakom hans förslag till yttrande. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Omröstning begärs och medges. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag och antar Samhällsbyggnad Gävles yttrande som sitt eget. Ledamöter Ja Nej Avstår Jörgen Edsvik, ordförande (S) Ellinor Hedblom (S) Jonas Ryberg (S) Dan Lorén, vice ordförande (MP) Seppo Laine (V) Roland Nilsson (M) Björn Frankson (M) Linus Gunnarsson (M) Håkan Rosén (M) Per-Enar Hammarstrand (FP) Anna Wretblad (C) Tjänstgörande ersättare Tord Wendleman (S) Maria Pärssinen (S) Ordförande finner därefter också att nämnden ställer sig bakom Per-Enar Hammarstrands (FP) tilläggsyrkande.

10 Sid 10 (27) Reservationer Roland Nilsson (M), Björn Frankson (M), Linus Gunnarsson (M) och Anna Wretblad (C) reserverar sig mot beslutet att anta förvaltningens yttrande som sitt eget till förmån för Roland Nilssons (M) yrkande med följande motivering: De tekniska egenskapskraven ska vara enhetliga över landet med variationer som följer av olika klimatzoner. Kommunala särkrav medför merkostnader på % och motverkar industriellt byggande. De föreslagna reglerna gäller enbart när kommunen agerar i form av en myndighet. Kommunen kan fortfarande ställa högre krav då kommunen inte agerar som myndighet, t.ex. i följande fall: 1. När kommunen själv är byggherre 2. Vid tomträttsupplåtelse 3. Vid upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

11 Sid 11 (27) Dnr: 13BMN : Medborgarförslag Inför klippningsförbud för motorgräsklippning från kl på lördagar och söndagar (13KS259). Remiss från kommunstyrelsen Delges: Förslagsställaren, Kommunstyrelsen Beslut avslår medborgarförslaget med hänvisning till utlåtandet från Samhällsbyggnad Gävle. Ärendebeskrivning Medborgarförslaget Inför klippningsförbud för motorgräsklippning från kl på lördagar och söndagar daterat den 21 maj 2013 har kommit in till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget till byggnads- och miljönämnden för besvarande. Förslagsställaren vill att Gävle kommun inför ett generellt klippningsförbud med motorgräsklippare på lördagar och söndagar från kl Samhällsbyggnad Gävle skriver i sitt utlåtande att goda relationer grannar emellan är viktigt. De ser inte att vi från kommunens håll bör reglera när man får, och inte får, klippa gräset med motorgräsklippare. Det bästa är om grannar pratar med varandra och tillsammans kommer överrens om en lösning som passar alla. Kanske kan man anordna ett möte för boende i kvarteret där man diskuterar frågan. Det finns riktvärden om hur högt buller får vara. Förvaltningen anser att den lagstiftningen med riktvärden är tillräcklig, även när det gäller klippning med motorgräsklippare. Beslutsunderlag Remissmissiv med medborgarförslag daterat den 21 maj 2013 Utlåtande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 11 oktober 2013

12 Sid 12 (27) 249: Informationsärenden; miljö- och hälsoskydd Miljöinspektör Astrid Grinell informerar om att förvaltningens utredning om byn Sälgsjön faller in under kriterierna för 6 lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster, där det anges att kommunen har skyldighet att ordna vatten och/eller avlopp till befintlig eller blivande bebyggelse med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Sammanfattningsvis finns behov att ordna vattentjänster i ett större sammanhang i Sälgsjön med hänsyn till skyddet för människors hälsa i en samlad bebyggelse, och därmed är förutsättningarna enligt 6 i LAV uppfyllda. Förvaltningen kommer att återkomma med ärendet till nämnden i november. Astrid redogör också kortfattat för beslutsgången i Gävle kommuns VA-grupp. Miljöchef Eva Brännlund informerar om kommunens krisövning Ragnar samt behovsutredning 2014 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Hon återkommer med det sistnämnda till nämnden i november för prioritering av resurser.

13 Sid 13 (27) Dnr: 2012BMN : Sätra 38:1 Ansökan om bygglov för uterum Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov för uterum om ca 15 kvm enligt ansökan. Beslutet omfattar bygglov och bygganmälan. Bygganmälan med tillhörande kontrollplan har inte lämnats in i ärendet. Eftersom åtgärderna redan är genomförda finns inte möjlighet att hantera detta i efterhand. Avgifter i samband med bygglovet är 1230 kr, enligt gällande taxa. Faktura på bygglovsavgiften skickas separat. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnad Gävle tog emot en anonym anmälan per telefon den 4 december 2012, ärendet gällde ett uterum byggt inom Brf Hackspetten. Anmälaren beskrev att tillbyggnaden hade skett utan sökt och beviljat bygglov. För området gäller detaljplan antagen 1972, enligt den får den sammanlagda byggnadsarean maximalt uppgå till 1/3 av fastighetsarean. Vid kontakt med bostadsrättsföreningens styrelse kom det fram att uterummet som byggts till på lägenheten Klasbärsvägen 1 D inte var godkänt av styrelsen. Vid kommunikation med berörda bostadsrättsinnehavare kom det fram att de byggt uterummet Eftersom åtgärden är genomförd 2005 hanteras ärendet som olovlig åtgärd och enligt den plan- och bygglag som då gällde. Samhällsbyggnad Gävle bedömer att det byggda uterummet är planenligt och har en god form och färgsättning (brun träfasad) som ansluter till byggnaden (brunt tegel). Tillbyggnaden är oisolerad och omfattar ca 15 kvm. Beslut om bygglov innebär ett mindre avsteg från gällande detaljplan beträffande byggnadens läge. Det innebär att ca 3 kvm hamnar på mark som inte får bebyggas mot norr. Avvikelsen är förenlig med syftet för planen. Beslutet innebär också att åtgärderna sker nära grannar, bostadsrättslägenheter. Berörda grannar och ordf. för Brf Hackspetten har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, och har inget att erinra. Ansökan uppfyller kraven för bygglov enligt 8 kap 11 PBL. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 9 september 2013 Mejlväxling om anmälan av olovlig åtgärd daterad den 4 december 2012 Anmodan ställd till Brf Hackspetten daterad den 14 december 2012 Skrivelse från Bfr Hackspetten inkommen den 9 januari 2013 Anmodan ställd till bostadsrättsinnehavarna daterad den 30 januari 2013 Skrivelse från bostadsrättsinnehavare inkommen den 12 februari 2013 Anmodan ställd till bostadsrättsinnehavarna daterad den 20 mars 2013 Skrivelse från bostadsrättsinnehavare inkommen den 26 mars 2013 Ansökan om bygglov inkommen den 30 april 2013 med bilaga Situationsplan inkommen den 31 maj 2013 Granneintyg inkomna den 11 och 12 juni 2013 Fotografier på byggnaden

14 Sid 14 (27) Dnr: 2013BMN : Sätra 10:1 Ansökan om marklov för terrassering Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar marklov för terrassering enligt ansökan, detta avviker från detaljplanen. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, nämnden godkänner byggherrens förslag. beviljar också startbesked för att påbörja åtgärden. Beskedet innebär att byggnationerna får påbörjas samt att det inlämnade förslaget till kontrollplan fastställs. Avgifter i samband med marklovet utgör kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura på bygglovsavgiften översändes separat. Nämnden beslutar också om omedelbar justering. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Ansökan avser marklov för terrassering av mark inom n2 område i gällande detaljplan (som vann laga kraft den 2 april 2004), enligt inlämnade handlingar. För n2 området anger planen att befintligt skogsparti ska bevaras och underhållas enligt gällande skogsbruksplan. I planbeskrivningen framgår att syftet med bevarandet av skogspartiet är att de stora öppna ytorna upplevelsemässigt ska brytas ned i mindre ytor. har tidigare beslutat att arbeta fram en ny detaljplan för området. Ansökan överrensstämmer med förslaget till ny detaljplan som har arbetats fram, men ännu inte vunnit laga kraft. Ett beviljat marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Det framgår av 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ett startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 23 PBL. Som underlag för slutbesked ska följande handlingar skickas in till byggnads- och miljönämnden: Ett utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap PBL. Av utlåtandet ska det framgå om alla krav är uppfyllda som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet. Kontrollansvarig ska i utlåtandet redogöra för att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat lov. Dokumentation av den kontrollansvariges arbetsplatsbesök. Signerad kontrollplan, handlingar och intyg enligt kontrollplanen. s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

15 Sid 15 (27) Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 8 oktober 2013 Situationsplan inkommen den 3 oktober 2013 Förfrågningsunderlag plan för grovterrassering multisportarena och principsektion uppfyllning inkommet den 7 oktober 2013

16 Sid 16 (27) Dnr: 2012BMN : Norr 26:2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov enligt ansökan för att uppföra en kontorsbyggnad på fastigheten Norr 26:2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Nämnden godkänner som kontrollansvarig, han är certifierad med behörighet K (komplicerad art). Avgifter i samband med bygglovet är kronor. I summan ingår avgift för underrättelse (kungörelse) och expediering. Fakturan på avgifterna skickas separat. Avgifter för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd/slutbesked m.m. faktureras i samband handläggningen av startbesked. Kostnaden för nybyggnadskarta ska betalas separat vid leverans. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Den föreslagna kontorsbyggnaden ska placeras på fastigheten Norr 26:2, kvarteret Pechlin, Drottninggatan 35, Gävle. Fastigheten är idag en så kallad lucktomt som fungerar som parkeringsyta, så har det varit under decennier trots ett mycket centralt läge. Kontorsbyggnaden är ett för samtiden modernt tillskott i gaturummet. Byggnader som ligger runt omkring är alla byggda under olika tidsepoker. Riksbanken och Centralpalatset med sin sekelskiftesarkitektur, Telia-huset med sin 60-tals tegelarkitektur, kvarteret Armfelt med sin 80-tals arkitektur och Folksamhuset (Stadshypoteket) med sin 80-tals postmodernistiska gestaltning. Byggnaden kommer att ha en bruttoarea på ca m2 som till största delen fördelas på 3 respektive 4 våningar samt ett källarplan. Vid hörnet Drottninggatan/Norra Centralgatan kommer del av byggnaden att uppföras i 5 våningar. Innegården har underliggande garage. Byggnaden utformas med fasadmaterial av puts och granitkeramik samt sockel av natursten. Takmaterial utgörs av bandtäckt plåt. Under bygglovprövningen har förvaltningen diskuterat hörnpartiet i korsningen Drottninggatan Norra Centralgatan och i samråd med projekterande arkitekt har olika förslag tagits fram i syfte att hitta rätt rytmik i de tre övre våningarnas utskjutande glasvolymer. Slutsatsen är att ju högre upp de utskjutande delarna placeras desto mindre ingrepp på rutnätsstaden i gaturummet, och ju mindre skillnad i djupled mellan de utskjutande delarna desto mindre utskjutande uppfattas de i gaturummet. Fastigheten omfattas av detaljplan som vann laga kraft den 13 november Av detaljplanen framgår att fastigheten får användas för handel- och bostadsändamål. Högsta antalet våningar får vara 3 respektive 4 beroende på var på fastigheten byggnadskroppen är belägen. Högsta byggnadshöjd får vara 10,6 respektive 13,6 meter. Byggnad ska uppföras i gräns mot granntomt. Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Ett beslut om bygglov innebär ett mindre avsteg från gällande detaljplan beträffande byggnadens höjd och våningsantal. I övrigt bedömer Samhällsbyggnad Gävle att förslaget överensstämmer med planens bestämmelser. Vid beräkning av byggnadshöjden och

17 Sid 17 (27) bedömningen av antalet våningar konstaterar förvaltningen att byggnaden bör delas upp i separata byggnadskroppar. Byggnadshöjden och våningsantalet utmed Drottninggatan (förutom hörnpartiet) har vid granskning av ärendet bedömts till 13, 6 meter respektive 4 våningar. Detta är förenligt med gällande plan. Likaså har byggnadskroppen (förutom hörnpartiet) utmed Norra Centralgatan bedömts vara planenlig med en byggnadshöjd på 10,25 meter samt 3 våningar. Beträffande hörnpartiet så ska det uppföras till en höjd av ca 17 meter och rymma 5 våningar. Detta innebär en avvikelse då detaljplanen medger 4 våningar och en byggnadshöjd på 13,6 meter. Förvaltningen bedömer avvikelsen som liten och förenlig med syftet för planen. Samhällsbyggnad Gävles samlade bedömning är att att föreslagen åtgärd uppfyller ställda krav. Ett beslut att bevilja bygglov fattas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnads- och miljönämnden lämnat ett startbesked, det framgår av 10 kap. 3 PBL. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, detta enligt 9 kap. 43 PBL. Se även övriga viktiga upplysningar i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 10 oktober 2013 Situationsplan, fasadritning, planritningar samt ytsammanställning inkomna den 21 december 2012 Fasad-, sektions- och planritningar inkomna den 9 september D-visualiseringar av planerad byggnation Yttrande från Hembygdsföreningen Gävle Gille inkommet den 7 oktober 2013 Yrkanden Ordförande Jörgen Edsvik (S) yrkar att nämnden ska bevilja bygglov enligt ansökan. Linus Gunnarsson (M) yrkar att nämnden ska bevilja bygglov med justeringen att sidan mot Norra Centralgatan på den höga byggnaden ska dras in så att den ligger i linje med den lägre byggnadskroppen. Seppo Laine (V) yrkar att en anteckning ska föras till protokollet om att nämnden kommer att bevaka att framtida byggande i centrala lägen inte bara består av kontor. Propositionsordning och omröstningsresultat Ordförande ställer proposition på sitt yrkande att nämnden ska bevilja bygglov enligt ansökan mot Linus Gunnarssons (M) yrkande att nämnden istället ska bevilja bygglov med justeringen att sidan mot Norra Centralgatan på den höga byggnaden ska dras in så att den ligger i linje med den lägre byggnadskroppen. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Ordförande finner därefter också att nämnden ställer sig bakom Seppo Laines (V) yrkande om en protokollsanteckning om bevakning av bostadsbyggande vid förtätning i centrala delar. Anteckning till protokollet För framtiden är det väldigt viktigt att byggandet i centrala lägen inte bara består av kontor. Nämnden har konstaterat att det finns ett behov av en förtätning av bostäder i stadens centrala delar för att motverka ödslighet kvälls- och nattetid. Detta avser nämnden att bevaka med särskild noggrannhet i framtida central förtätning.

18 Sid 18 (27) Dnr: 2013BMN : Järvsta 16:10 Ansökan om bygglov för påbyggnad av torn (ostagad mast) Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov enligt ansökan för att höja befintligt torn (ostagad mast) på fastigheten Järvsta 16:10. Avgifter i samband med bygglovet är kronor. I summan ingår avgifter för underrättelser, kungörelse och expediering samt kommande startbesked och slutbesked. Fakturan på avgifterna skickas separat. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Hi3G Access AB vill förbättra sina mobila tjänster i Gävle kommun och ska därför in i 3GIS befintliga torn. Detta kräver att tornet höjs från nuvarande 24 meter till 30 meter, därför söker företaget bygglov för påbyggnad av befintligt torn. Platsen ligger i ett skogsparti vid ICA Nära Plus i Bomhus. Området omfattas av detaljplan, planen anger att marken ska användas som allmän platsmark - Natur. Utbyggnaden av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt allmänintresse. Det är oundvikligt att ett torn för mobiltelefoni på grund av sin höjd i många fall blir synlig från flera håll och ibland måste placeras i nära anslutning till bebyggelse. En mast kan också påverka landskapsbilden negativt. Den sökta åtgärden avviker från planen vad gäller markanvändningen. Eftersom åtgärden endast avser en höjning av befintlig mast kvarstår ställningstagandet från bygglovsärendet 2002, d.v.s. att åtgärden betraktas som en acceptabel liten avvikelse. Samhällsbyggnad Gävle har inte funnit några intressen (natur, kultur, miljömässiga m.m.) som påtagligt skulle skadas av den planerade åtgärden. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte heller skulle ge upphov till någon betydande olägenhet för omgivningen i övrigt. Bygglov tillstyrks och kan beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31b plan- och bygglagen, PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnads- och miljönämnden lämnat ett startbesked, detta framgår av 10 kap. 3 PBL. Startbesked handläggs av Samhällsbyggnad Gävle efter att ansökan om bygglovet är behandlad av nämnden. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, detta enligt 9 kap 43 PBL. Se även övriga viktiga upplysningar i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 14 oktober 2013 Karta över området Fasadritning inkommen den 18 juni 2002 Situationsplan inkommen den 21 februari 2003

19 Sid 19 (27) Dnr: 2013BMN : Södra Åbyggeby 1:60 Ansökan om bygglov för torn (ostagad mast) och teknikbod Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov enligt ansökan uppföra torn (ostagad mast) och teknikbod på fastigheten Södra Åbyggeby 1:60. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Nämnden godkänner, han är certifierad med behörighet K (komplicerad art). Avgifter i samband med bygglovet är kronor. I summan ingår avgifter för underrättelser, kungörelse och expediering samt kommande startbesked och slutbesked. Fakturan på avgifterna skickas separat. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning Trafikverket genom Scanmast AB vill förtäta det befintliga GSMR-nätet för att säkra kommunikationsmöjligheterna mellan tåg och trafikledning. De söker därför bygglov för uppförande av torn (18 meter) och teknikbod (4m2) på fastigheten Södra Åbyggeby 1:60. Platsen ligger vid järnvägen strax söder om Rovan. Området för planerad byggnation ligger utanför detaljplanerat område, det finns inte heller några områdesbestämmelser. Det är oundvikligt att ett torn på grund av sin höjd i många fall blir synlig från flera håll, en mast kan också påverka landskapsbilden negativt. Samhällsbyggnad Gävle har inte funnit några intressen (natur, kultur, miljömässiga m.m.) som påtagligt skulle skadas av den planerade åtgärden. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte heller skulle ge upphov till någon betydande olägenhet för omgivningen i övrigt. Bygglov tillstyrks och kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnads- och miljönämnden lämnat ett startbesked, detta framgår av 10 kap. 3 PBL. Startbesked handläggs av Samhällsbyggnad Gävle efter att ansökan om bygglovet är behandlad av nämnden. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, detta enligt 9 kap 43 PBL. Se även övriga viktiga upplysningar i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 14 oktober 2013 Orienteringskarta, situationsplaner samt vy- och fasadritningar inkomna den 19 september 2013

20 Sid 20 (27) Dnr: 2013BMN : Furuvik 65:4 Bygglov för torn (ostagad mast) och teknikbod Delges: Enligt sändlista i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle Beslut beviljar bygglov enligt ansökan för torn (monopåle) och teknikbod på fastigheten Furuvik 65:4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Nämnden godkänner, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K (komplicerad art). Avgifter i samband med bygglovet är kronor enligt gällande taxa. I summan ingår genomförda underrättelser, kungörelse och expediering samt kommande startbesked (inklusive fastställande av kontrollplan), slutsamråd och slutbesked. Fakturan på avgifterna skickas separat. Information om hur beslutet kan överklagas finns i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som bifogas beslutet när det skickas ut till berörda. Ärendebeskrivning TeliaSonera Mobile Networks AB vill bygga en mobilbasstation som består av ett 30 meter högt torn (monopåle) samt en teknikbod om ca 6,5 m2 byggnadsarea (BYA) bredvid Furuviksparkens norra parkering. Platsen ligger utanför detaljplanerat område och det finns inte heller några områdesbestämmelser. Utbyggnaden av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt allmänintresse. Det är oundvikligt att ett torn för mobiltelefoni på grund av sin höjd i många fall blir synlig från flera håll och ibland måste placeras i nära anslutning till bebyggelse. En mast kan också påverka landskapsbilden negativt. Samhällsbyggnad Gävle har inte funnit några intressen (natur, kultur, miljömässiga m.m.) som påtagligt skulle skadas av den planerade åtgärden. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte heller skulle ge upphov till någon betydande olägenhet för omgivningen i övrigt. Bygglov tillstyrks och kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnads- och miljönämnden lämnat ett startbesked, detta framgår av 10 kap. 3 PBL. Startbesked handläggs av Samhällsbyggnad Gävle efter att ansökan om bygglovet är behandlad av nämnden. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, detta enligt 9 kap 43 PBL. Se även övriga viktiga upplysningar i yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnad Gävle daterat den 8 oktober 2013 Orienteringskarta, situationsplan, siteplan, elevationsplan och fasadritningar inkomna den 22 maj 2013

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer