Riksbyggens Bostadsrättsförening. RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksbyggens Bostadsrättsförening. RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584. Årsredovisning"

Transkript

1 Riksbyggens Bostadsrättsförening RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007

2 DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tisdag 13 maj 2008, kl Föreningslokalen, grå pluset a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande. p) Val av styrelseledamöter och suppleanter. q) Val av revisorer och revisorssuppleanter. r) Val av valberedning s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.... t) Stämmans avslutande

3 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ansvarsförbindelser och ställda panter 8 Notförteckning 9 med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Styrelse och revisorer 14 revisionsberättelse 15 Diagram kapitaltillgångar 16 förbrukningsstatistik 17 Underhållsplan 18 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av

4 Förvaltningsberättelse - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening RÖBÄCKSHUS NR 2 får härmed avge redovisning för föreningens förvaltning för tiden till Ordlista med förklaring av begrepp och ekonomiska termer finns på omslagets insida. Föreningen har under året hållit 1 ordinarie stämma och styrelsen 11 protokollförda sammanträden. Ordförande har ordet Hej på er! Att vilja tro på sig själv och att uppleva självkänsla, trygghet och förmåga att kunna vara med, det vill säga: att vara delaktig, är viktiga grundstenar i vår bostadsrättsförenings gemensamma värdegrund eftersom vi har en kooperativ verksamhet. Såväl styrelse som övriga boende strävar efter detta. Barn, ungdomar och vuxna ska kunna säga att: här vill jag bo! Jag vågar påstå att i föreningen Röbäckshus 2 så är detta möjligt och självklart, och vi ska fortsätta arbetet för att vår förening ska fortsätta vara en attraktiv förening. Även om vi har haft en del bakslag som till exempelvis att delar av snöröjningen inte har fungerat så bra, så är det mycket annat som har fungerat, och det tack vare engagerade människor som tagit tag i saker (ingen nämnd och ingen glömd). Det finns självklart förbättrings områden att jobba på, när vi blickar framåt så har vi en del större åtgärder framför oss, bland annat kommer ventilationsfrågan att aktualiseras igen och ses över. Den exakta tidsplanen för detta är inte satt ännu, utan kommer att tas fram av kommande styrelse. Delaktighet är som sagt var en förutsättning för att en förening som vår ska kunna fungera, därför är det viktigt att styrelsen får in tips och förslag på områden som skulle kunna förbättras! Tillsammans är vi oslagbara! Styrelsen ser fram emot fortsatt engagemang från er och vi är ivriga att bistå er! Styrelsen har möjlighet att ta hjälp från vår förvaltning och kan få ta del av professionella stödinsatser från densamma eftersom vi har ett gott samarbete med Riksbyggen (bland annat ekonomi och förvaltningen) vilket är och har varit väldigt värdefullt! Ove Sjöström Ordförande Information finns även på föreningens hemsida med adressen 1

5 Förvaltningsberättelse - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Styrelsen Ordinarie ledamöter Vald t o m årsmöte Utsedd av Ove Sjöström, ordf 2009 Föreningen Anders Sandström, vice ordf 2008 Helena Ferm, sekr 2009 Barbro Forsgren 2008 Sara Holgersson 2009 Christoffer Yourstone 2008 Lars-Åke Carlén Riksbyggen Suppleanter (i turordning) Joakim Hallin 2008 Föreningen Lloyd Matson 2009 Anders Johansson Riksbyggen Ordinarie revisorer KPMG AB Föreningen Åke Hammeryd Revisorssuppleant Karl-Erik Danielsson Föreningen Övriga funktionärer Valkommitté Yvonne Wiklund, sammank Tommy Nyström IT-ansvariga Mikael Nilsson Elisabeth Forslund, webmaster Vid kommande föreningsstämma utgår mandatperioden för ledamöterna Anders Sandström, Barbro Forsgren och Christoffer Yourstone samt suppleanten Joakim Hallin. Mandatperioden i styrelsen är 2 år. Övriga förtroendevalda väljs nya för varje år. Organisationstillhörighet Föreningen är medlem i Intresseföreningen för Riksbyggens Bostadsrättsföreningar i Södra Västerbotten. Förvaltning och personal Riksbyggen biträder styrelsen med föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning samt fastighetsskötsel. Föreningen har ingen egen anställd personal. 2

6 Förvaltningsberättelse - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Fastigheter Föreningen äger fastigheten Röbäck 30:67 (Rosettvägen), Umeå Kommun. På fastigheten har under år 1984 uppförts 6 tvåvånings flerfamiljshus (varav 2 med hiss), 5 envånings och 6 tvåvånings parhus. (Under 1999 har uppvärmningen konverterats från direktverkande el till vattenburen fjärrvärme. Total kostnad ca 3,5 miljoner, varav 1,2 miljoner finansierats med bidrag, 1 miljon med lån och resterande 1,3 miljoner med egna medel. Under 1999 har föreningen också färdigställt ett Fastighetsnät för IT, total kostnad ca kr, finansierat med egna medel.) Dessutom finns två kvartershus, förråds- och garagebyggnader med fritidslokaler, förråd, tvättstugor, matkällare, 37 bilplatser i kallgarage och 27 öppna bilplatser med motorvärmare (utökat med 6 platser hösten 2003). De olika lägenhetstyperna fördelas enligt nedan: Lägenhetstyp antal total yta m 2 1 rum och kokskåp 2 53,0 m 2 2 rum och kök , , , ,5 55 st 4 597,5 m 2 Ettorna upplåts med hyresrätt. Övriga lägenheter upplåts med bostadsrätt. Under året har 8 bostadsrättsöverlåtelser noterats. Underhåll Fortlöpande kontroll och översyn av föreningens byggnader och övriga tillgångar har ägt rum enligt 15 i föreningens stadgar. Föreningens avsättning för periodiskt underhåll följer upprättad underhållsplan. Under året har avsättning gjorts med kr. Budgeterad avsättning 2008 är kr. Enligt underhållsplanen bör den årliga avsättningen uppgå till kr i ett 10-årigt och kr i ett 30-årigt perspektiv. Under året har följande åtgärder vidtagits beträffande reparationer och underhåll: Reparationer: (totalt kr) Underhåll: (totalt kr) Vattenskador i 2 lägenheter kr. Tapetsering, mm i hyreslägenheter kr. Reparationer av kylrum kr. Reparationer av tvättstugeutrustning kr. Övrigt (se notförteckning) kr. OVK och åtgärder på ventilation kr. Slutfaktura målning fasader kr. Byte av golvbrunnar i lägenheter kr. Hisservice och besiktning kr. Övrigt (se notförteckning) kr. 3

7 Förvaltningsberättelse - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Ekonomi utgick årsavgifter och hyror oförändrade. I årsavgifter för bostäder inklusive Internet, kabel-tv, vatten och värme har vid räkenskapsårets utgång i genomsnitt uttagits 745 kr per m 2 lägenhetsyta. kr per kvm Diagrammet till vänster illustrerar förändringarna de fyra senaste verksamhetsåren (genomsnitt per år). För det kommande verksamhetsåret (fr o m ) höjs årsavgifter och hyror för bostäder med 2,5 % samt hyror för garage och bilplatser med 10 kr/mån. Avgift för Internet-anslutning upphörde fr.o.m 2006 (ingår nu i årsavgiften). Avsättning till medlemmarnas reparationsfond upphörde Nyckeltal I genomsnitt kr per m Räntekostnader Fastighetsskatt* Nettoskuld** * Bostäder f n 0,4 % av taxeringsvärdet. Lokaler 1 % av taxeringsvärdet. ** Nettoskuld är; långfristiga- och kortfristiga skulder minus omsättningstillgångar och reversfordringar. Nyckeltalsanalys för driftkostnader Totalyta (m²): 4 597,5 Antal lägenheter: 55 Genomsnittlig kostnad per m² och år Kr / m² Fastighetsförsäkring 5 Arvode förvaltning, inkl fastighetsskötsel 59 Rabatt/återbäring från Riksbyggen - 3 Kabel-TV 14 IT-kostnader 10 Arvode auktoriserad revisor 2 Städ (yttre sopning) 2 Fastighetsjour (Falck Security) 1 Snöröjning 5 Förbrukningsmateriel 1 Vatten 24 El 39 Uppvärmning 76 Sophantering 17 Summa driftkostnader 252 4

8 Förvaltningsberättelse - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Vart går dina avgifter? Föreningens redovisade kostnader för 2007 illustreras i nedanstående cirkeldiagram. Här kan vi se de olika kostnadsslagens procentuella andel av månadsavgiften. Finansiella poster 36% Avskrivningar 14% Reparationer 3% Underhåll 2% Fastighetsskatt 3% Driftskostnader 39% Personalkostnader 3% Resultat Balanserat resultat ,69 Årets resultat före fondförändring ,69 Fondavsättning enligt plan ,00 Årets uttag ur underhållsfond ,00 Att disponera på stämman: ,38 Styrelsen föreslår följande disposition till stämman: Avsättning till underhållsfond utöver plan ,00 Balanseras i ny räkning ,38 5

9 Resultaträkning - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Hyres- och avgiftsbortfall Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Planerat underhåll Fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring

10 Balansräkning - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Riksbyggen Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Likviditetsplacering via Riksbyggen Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 Balansräkning - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 17 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån, långfristiga Kortfristiga skulder Fastighetslån, kortfristiga Leverantörsskulder Skatteskulder Medlemmarnas underhållsfond Övriga skulder, kortfristiga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter - Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 8

12 Notförteckning - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Belopp i kr om inget annat anges. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fastighetsförbättringar (fjärrvärme) Installationer, fastighetsnät för IT Inventarier Årets amortering 20 år 5-15 år 5 år Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, bostäder Hyror, garage Hyror, p-platser Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, bostäder Hyres- och avgiftsbortfall, garage Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser Not 3 Övriga förvaltningsintäkter IT-avgifter Öresutjämning Erhållna statliga bidrag/ skattereduktion

13 Notförteckning - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Not 4 Reparationer Material gemensamma utrymmen Material markytor Bostäder Vattenskador VVS Ventilation Elinstallationer Huskropp Gårdar och grönanläggningar Garage och parkeringsplatser Tvättstugor Tele/TV/Data Övriga installationer Övriga reparationer Not 5 Planerat underhåll VVS Ventilation Hissar Huskroppar Tvättstugor Övrigt underhåll Not 6 Driftskostnader Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning, inkl fastighetsskötsel Rabatt/återbäring från RB Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode auktoriserad revisor Möteskostnader Städ (yttre sopning) Fastighetsjour (Falck Security) Snöröjning Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning Sophantering

14 Notförteckning - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Not 7 Övriga kostnader Fritidsmedel Fika, representation Medlems- och föreningsavgifter Köpta tjänster Övriga externa kostnader Not 8 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode Övriga ersättningar till förtroendevalda Föreningsvald revisor Summa Sociala kostnader Not 9 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnader (amort) Standardförbättringar Installationer Not 10 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med Swedbank Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen Ränteintäkter avgifts- och hyresfordringar Skattefria ränteintäkter Not 11 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader Not 12 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Standardförbättringar Markinventarier Summa anskaffningsvärden

15 Notförteckning - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Standardförbättringar Markinventarier Årets avskrivning enligt plan byggnader Årets avskrivning standardförbättringar Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Standardförbättringar Taxeringsvärden Bostäder, byggnader Bostäder, mark Lokaler, byggnader Lokaler, mark Summa taxeringsvärden Not 13 Inventarier och installationer Anskaffningsvärden Vid årets början Inventarier Installationer Årets anskaffningar Installationer Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Inventarier Installationer Årets avskrivningar Installationer Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Installationer Not 14 Andelar i Riksbyggen 55 kapitalbevis á 500 kronor i Intresseföreningen

16 Notförteckning - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda driftkostnader Periodiserade kostnader månadsrapporter Upplupna ränteintäkter Not 16 Likviditetsplacering via Riksbyggen Likviditetsplacering via Riksbyggen Typ Saldo Ränta Slutdatum 30 dagar , dagar , Not 17 Eget kapital Bundet Bundet Fritt Fritt Insatser och upplåtelseavgift Underhållsfond Balanserat resultat Resultat Vid årets början Disposition enl stämmobeslut Förändring av underhållsfond Avsättning enligt plan Ianspråkstagande ur fond Årets resultat Vid årets slut Not 18 Fastighetslån, långfristiga Fastighetslån Avgår nästa års amortering Skuld vid årets slut Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Årets amort. Utg. skuld AB SPINTAB 3, AB SPINTAB 3, AB SPINTAB 6, STADSHYPOTEK AB 4,38 rörligt Not 19 Övriga skulder, kortfristiga Avräkning LÅN Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna drift- och underhållskostnader Upplupen kostnad för rep och underhåll Upplupna elkostnader Upplupna värmekostnader Upplupen kostnad renhållning Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17 Styrelse och Revisorer - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING RÖBÄCKSHUS NR 2 Styrelsen för RÖBÄCKSHUS NR 2 vill till sist framföra ett tack till medlemmarna för visat förtroende under det gångna verksamhetsåret. Umeå Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits KPMG AB Föreningens revisor Ovan intagen resultat- och balansräkning har fastställts på ordinarie föreningsstämma varvid även beslöts, att resultatet enligt balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen framlagda förslag. Styrelseledamot 14

18 Revisionsberättelse - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Revisionsberättelse Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Riksbyggens Bostadsrättsförening Röbäckshus nr 2 för räkenskapsåret till Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bostadsrättslagen/årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Umeå Roland Hansson Auktoriserad revisor KPMG Bohlins AB Åke Hammeryd Föreningens revisor 15

19 Diagram - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Föreningens kapitaltillgångar Avräkningssaldo Saldo (kkr) Dagssaldo Medel R evers dec 15-dec 01-dec 15-nov 01-nov 15-okt 01-okt 15-sep 01-sep 15-aug 01-aug 15-jul 01-jul 15-jun 01-jun 15-maj 01-maj 15-apr 01-apr 15-mar 01-mar 15-feb 01-feb 15-jan 01-jan Föreningens kapitaltillgångar under tiden till redovisas i ovanstående diagram. Vi kan här se förändringen över året med aktuellt saldo, dagligen respektive den 1:a och 15:e i varje månad. 16

20 Förbrukningsstatistik - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Mwh FJÄRRVÄRME m³ VATTEN Kwh EL Ovanstående diagram visar årsförbrukning av vatten, el och fjärrvärme de senaste 5 åren. Hösten 2003 har motorvärmare med digitala timers monterats på P-platserna utomhus, vilket har sänkt elförbrukningen. 17

21 Underhållsplan - ÅRSREDOVISNING RÖBÄCKSHUS NR 2 - Org nr Riksbyggen RB12AJN Underhållsplan RÖBÄCKSHUS NR 2 kostnadsläge 0702 Byggdel Summa 1 Mark Kr/år/ BOA 11 Gräs- och plantering Hårdgjorda ytor Lekytor Markkompletteringar Utvändigt 21 Fasader Fasadkompletteringar Balkonger/skärmtak Fönster Dörrar entreparti/portar Yttertak Enheter på tak Utvändigt övrigt Invändigt 30 Invändigt Golv Dörrar invändigt Inredningar S Invändigt sammansatt VVS 52 Vatten och avlopp Luftbehandling El 7 Transportanordningar 71 Hissar Utrustning 91 Köksutrustning Tvätt Summa: SUMMARUM Underhållsplan 10 år - per byggdel 18

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av Innehåll Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

RU{sbyggens Brt Malmöhus 18

RU{sbyggens Brt Malmöhus 18 RU{sbyggens Brt Malmöhus 18 rg ilr Arsredovisning 1/9 2008 e 31/8 2009 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende antingen äger bostadsrättsföreningens mark och

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning RIKSBYGGENS

Årsredovisning RIKSBYGGENS Riksbyggen fzuiwl frt ht.to.,lwt:t: Årsredovisning RIKSBYGGENS BRF NORRKÖPINGSHUS NR 5 1/72013-30/6 2014 Org. nr. 725000-3535 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 , R.lksbyggen IW 2 Md& & Si& 'r 'MM Årsredovisning i?' RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. 22. DAGORDNING

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer