Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg"

Transkript

1 Org Nr: Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org.nr: får härmed avge årsredovisninq för föreningens verksamhet under räkenskapsåret f

2 HSB:s Brf Fjällnäset Förvaltningsberättelse 2014 för HSB:s Brf Fjällnäset i Sundbyberg Styrelsen får HSB:s Brf Fjällnäset i Sundbyberg, med organisationsnummer: , får härmed avge följande redovisning för fåreningens verksamhet under verksamhetsåret och bokslutsåret l Brf Fjällnäset omfattas av kvarteren med fastighetsbeteckningarna Bageriet 24, 25 och 26. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Vald till Mikael Karlsson ordfårande 2014 Bertil Eskilsson vice ordfårande 2014 Stefan Fröstadius sekreterare 2015 Inger Gran kassör 2015 Ulrika Billtorp ledamot 2014 Göran Hed ledamot 2015 Bengt Fasth ledamot utsedd av HSB 2014 Marita Ringström suppleant 2015 Elly Cederin suppleant 2014 Firmatecknare Föreningens firma har fårutom styrelsen i sin helhet tecknats av Mikael Karlsson, Bertil Eskilsson, Stefan Fröstadius och Inger Gran, två i förening, Revisorer Ordinarie revisor har varit Arne Marcusson och med Leif Hellström som revisorssuppleant. Valberedning Valberedningen har bestått av Eva Mitlid, Lars Craemer, Eva-Kristina Hallstan och Connie Stålhäll Wallin. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden. Ordinarie föreningsstämma ägde rum Vicevärd Vicevärdsfunktion har upphandlats av HSB Förvaltning som en del av förvaltningsavtalet. Lägenhetsöverlåtelser Under verksamhetsåret har 15 (15) lägenhetsöverlåtelser skett. Föreningen hälsar de nya medlemmarna välkomna. An drah ands uthyrning Under verksamhetsåret har styrelsen beviljat 2 (2) nya eller förlängda andrahandsuthyrningar. / t(f

3 Avtal HSB Stockholm HSB Stockholm HSB Stockholm HSB Stockholm HSB Stockholm Trygg Hansa Bostadsinkasso Green Landscaping Allhiss AB Söderkyl RagnSells RagnSells Renare Kanaler AB Sundbybergs stad Sundbybergs stad Vallentuna El AB Vattenfall Norrenergi AB Nynäs Tak Låspunkten ComHem Aptus Schneider Electric Master of Sweden Bredbandsbolaget AB Idrott och trädgårdsan Iäggn ingar QPark avtal om pantforskrivning och bevakning avtal om hyresredovisning och krav avtal om fastighetsskötsel och jour avtal om ekonomiska/administrativa grundtjänster avtal om förvaltning avtal om fastighetsförsäkring inkl ansvarsfårsäkring for styrelsen avtal om inkasso avtal om snöröjning avtal om hisservice avtal om service på maskiner i tvättstugor avtal om returpapper samt övriga återvinningsbara sopor avtal om miljöfarligt avfall avtal om sotning avtal om sophämtning avtal om vatten avtal om el avtal om elöverföring avtal om fjärrvärme avtal om snöskottning tak avtal om låssystem och nycklar avtal om Kabel-TV och service avtal om elektroniskt låssystem avtal om övervakningstjänst avtal om städning av trapphus avtal om bredbandsleverans avtal om skötsel av mark avtal om p-övervakning Underhåll Följande underhållsåtgärder har vidtagits under verksamhetsåret: Genomfört markförbättringar, exempelvis målat en cykelbana för barnen på garagetaket Bytt en fläkt till ventilationen på Humblegatan 28b I övrigt bara löpande underhåll av mark/byggnader. Föreningslokal Föreningen disponerar en föreningslokal på Högklintavägen 20, 2 trappor ned. Lokalen står till de boendes förfogande och bokas hos Eva Mitlid på Högklintavägen 20 i forsta hand, alternativt hos någon styrelsemedlem. Lokalen upplåts till medlemmarna till en kostnad av 200 kr som används till storstädning av lokalen. Dessutom erläggs en deposition på 300 kr, som återbetalas vid godkänd städning. Information Medlemmarna har löpande informerats med brev i brevlådorna samt på anslagstavlan i varje port med föreningsinformation. På anslagstavlorna har också information om gemensamma aktiviteter satts upp. Vi har även en hemsida med information om föreningen lyft/ 'I'

4 Gemensamma aktiviteter Under året har gemensamma funnits representerad. aktiviteter ordnats i form av pub aftnar, där styrelsen alltid Arsavgifter och hyror Årsavgifterna för lägenheterna höjdes med 10% från 1 januari 2014 och kommer även att höjas med 10% från 1 januari Detta för att anpassa avgifterna till den nivå som behöver gälla efter det planerade stambytet. Genom att höja dem successivt på årsbasis slipper vi en enda stor höjning när stambytet är färdigt. Det är i dagsläget svårt att veta hur mycket mer avgifterna behöver höjas, men troligen behövs en höjning även under Inre underhållsfond Avsättning till inre underhållsfond görs ej från och med När medlemmarna använt fonden för inre underhåll i enskild lägenhet, kommer fonden att avslutas. Styrelsen har beslutat att betala ut alla medel i inre underhållsfond till de som har medel innestående. Detta kommer att ske genom avdrag på månadsavgiften för januari månad Föreningens fastigheter Föreningens fastigheter är åsatta ett totalt taxeringsvärde på SEK ( ) fördelat på mark med SEK ( ) och byggnader med SEK ( ). Fastigheterna omfattar 148 lägenheter, 80 garageplatser, 4 MC-burar i garaget, 24 parkeringsplatser utomhus, föreningslokal, förrådsutrymmen samt utrymme som tidigare varit vicevärdsexpedition. Ekonomi Föreningens ekonomiska ställning för bokslutsåret framgår av separat balans- och resultaträkning. Arvoden och löner Arvoden och ersättningar till styrelse har utgått med SEK ( ) samt till föreningsvald revisor med SEK (8.000). Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår följande disposition av årets vinst: Årets resultat: Avsättning till yttre fond: Avlyft från yttre fond: Balanserat resultat (föregående år): rf/

5 Slutord Arets resultat var positivt vilket beror på den anpassning av årsavgifterna som gjordes under 2014, samtidigt som vi inte genomfört så stora investeringar i fastigheten under året. De som ändå genomförts är främst jordförbättringar och nya växter. Eftersom vi även framöver räknar med ökade kostnader för räntor och amorteringar som en konsekvens av stam bytet, måste vi höja årsavgiften med 10% från I övrigt har det varit ett normalt verksamhetsår. Arbetet med stambytesprojektet har fortsatt och blivit mer konkret då styrelsen inför sommaren tog ett inriktningsbeslut att göra stam byte och inte relining. Vi har arbetat vidare med den grupp av HSB konsulter som hyrts in och gemensamt tagit fram underlag för att påbörja upphandling samt en projektplan. Under senhösten och vintern kommer informationsmöten hållas och sedan en extra stämma. Den ursprungliga planen har blivit lite framskjuten och nu pekar det på att vi kan genomföra arbetet med start under våren Sundbyberg i november 2014 ~y/ Styrelsen

6 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Arets resultat Not 2 Not 3 Not 4 Not Iif/

7 HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org Nr: Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella an/äggningsti//gjngar Byggnader och ombyggnader Mark och markanläggningar Inventarier Påqående nyanläggningar och förskott Finansiella an/äggningsti//gjngar l.ånqfristiqt värdepappersinnehav Summa anläggningstillgängar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Placeringskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Not Not 8 O O Not O Not Not Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgängar Summa tillgångar Not f ~

8 HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org Nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Underhå Ilsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Not Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörssku Ider Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda Summa skulder intäkter Not 16 Not 17 Not Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Inga =»

9 HSB bostadsrättsförening Kassaflödesanalys Org Nr: Fjällnäset i Sundbyberg Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde Mm löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) jminskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) jminskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieri ngsverksam het Ökning (+) jminskning (-) av lånqfristiqa skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut l/!' I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.

10 HSB bostadsrättsförening Org Nr: Fjällnäset i Sundbyberg Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar ärsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna räd. Tillgängar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Frän och med räkenskapsär som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida är kommer att upprätta årsredovlsninq enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll, Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker frän denna årsredovisninq och budget för Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en rak avskrivningsplan med 1,5% per är och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan är. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhäll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition underhållsplan. på basis av föreningens Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremäl för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft nåqra anställda under året, Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Totalt Löner och ervoden ingår i persona/kostnader under not 2 Drift. 155 SSI

11 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Noter Fjällnäset i Sundbyberg Not 1 Nettoomsättning Ärsavgifter Hyror Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster O Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastig hetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga köpta tjänster Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Markanläggningar Not 4 Ränteintäkterochliknanderesultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter HSB placeringskonto Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB specialiniilning Övriga ränteintäkter O Not 5 Räntekostnaderochliknanderesultatposter Räntekostnader lånqtristlqa skulder Övriga räntekostnader O ~

12 II HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org Nr: Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Inqående anskaffningsvärde Arets investeringar O Utqående ackumulerade anskaffningsvärden Inqående ackumulerade avskrivningar Arets avskrivningar Utqående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Mark och markanläggningar Inqående anskaffningsvärde mark Inqående anskaffningsvärde markanläggningar Utqående ackumulerade anskaffningsvärden Inqående ackumulerade avskrivningar Arets avskrivningar Utqående avskrivningar Bokfört värde Not 8 Inventarier Inqående anskaffningsvärde Utqående ackumulerade anskaffningsvärden Inqående avskrivningar utqående avskrivningar Bokfört värde O O Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott Inqående anskaffningsvärde O Arets investeringar Utg~ende ackumulerade anskaffningsvärden O Not 10 Aktier, andelar och värdepapper Inqående anskaffningsvärde Utqående ackumulerade anskaffningsvärden Not 11 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto #-

13 HSB bostadsrättsförening Fy-":näset i Sundbyberg Org Nr Noter Not 12 Förutbetalda kostnader )ch upplupna intäkter Fastighetsförsäkring Kabel1V H5B förvaltning Medlemsavgift Övrigt Upplupna intäkter Not 13 Kortfristiga placeringar Specialinl1\ning 3-m1\n HSB Stockholm Not 14 Kassaoch bank Marginalen Handkassa bank Not 15 Not 16 Förändring av eget kapital Uppl. Insatser avgifter Belopp vid årets ing1\ng o Resultatdisp enl. stämmobeslut Ärets resultat Beloppvid årets slut o Skulder till kreditinstitut Underh.- Balanserat fond resultat Ärets resultat Låneinstltut Stadshypotek Stadshypotek Swedbank tånenurnrner Ränta 2,27% 2,12% 3,19% Ränteändr. dag Belopp Nästa års amortering O L1\ngfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppqå till Not 17 Övriga skulder Depositioner Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Arvoden förtroendevalda Sociala avgifter BoRevision Fjärrvärme Övriga upplupna kostnader Förutbetalda hyror och avgifter $'

14 HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org Nr: Noter ~gj~~..~.(p.4..~6.~~:l!.pr Ulrika Billtorp AU~ i3e iti j EskiIsson...!..!.kJd:~~.-... Mikael Karlsson d!n jg:n Hed...~ ~ Stefan Fröstadius Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor Alexander Forslöf

15 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg, orq.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg för räkenskapsåret , Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision, Granskningen har utförts enligt god redovisninqssed. För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige, Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter, En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen, Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen, Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden, Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg för räkenskapsåret , Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsråltslaqen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision, Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige, Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsråttslaqen, Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen, Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden, Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen, Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar, Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, Stockholm den 1"( I i (J revisor l(~iitj/ BoRevision AB Av HSB Riksförbund förordnad revisor Alexander Forslöt

16 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Totala kostnader Räntekostnader Skatt 8% 4% Avskrivningar 15% Underhåll 1% Fördelning driftkostnader -Ar 2013 DAr 2012

17 ..., c V) E o C QJ tlḍ...,. QJ.r:: c QJ tld :ca o r--. o \D o 1Il o "'" o en o N o O M o

18 Sundbyberg, september 2014 Motion angående parkeringsplatser BAKGRUND: I dagsläget krävs det inte att den som hyr en parkerings- eller garageplats äger ett fordon. Det är för nuvarande kö till parkeringsplatserna, trots att det inte verkar som att samtliga parkeringsplatser används. Detta gör det problematisk för oss som är i behov av parkeringsplats när samtliga avgiftsbelagda parkeringsplatser är upptagna (främst under dagtid men även kvällstid stundtals). BESKRIVNING AV ÄRENDET: Det verkar som att en del förhyrda parkeringsplatser inte används - de står ofta tomma. Detta medför att vi som faktiskt är i behov av parkeringsplats ofta (beroende på tid på dygnet) får åka runt och leta upp andra parkeringsplatser som ibland kan ligga långt ifrån föreningen. - Varför de uthyrda parkeringsplatserna inte används är oklart, kanske för att de som hyr den ska kunna tillhandahålla med parkering till släkt/vänner som är på besök eller för att de planerar att skaffa en bil i framtiden etc. - Att låta folk som mer eller mindre inte använder parkeringsplatserna hyra dessa känns inte som en rättvis lösning då det är både problematiskt och dyrt för oss andra som är i behov av platserna. FÖRSLAG TILL BESLUT Att medlemmar får lämna in uppgift till föreningen om vilken bil familjemedlem äger en gång i kvartalet/halvår och att det är detta fordon som nyttjar parkeringsplatsen. Alternativt att man inför parkeringstillstånd som avser ett specifikt fordon (Nummerplåten framgår på P-tillståndet). Alternativt att stämman ger i uppdrag åt styrelsen att undersöka möjligheten att på annat sätt ändra reglerna för bilplats. med avsikt att få snabbare och mer rättvis omsättning på platserna. Jonas Karlsson, Högklintavägen 15

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Styrelsen för Brf Grim Park

Styrelsen för Brf Grim Park Styrelsen för Org.nr: 769604-3970 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm avger följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra Årsredovisning 2013 HSB Brf Imatra Att bo i en bostadsrättsförening - Vad innebär det? I Brf Imatra bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsagviften

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer