Brf Pilastern. Brf Pilastern Ordningsregler. Ordningsregler. Fastställda av styrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Pilastern. Brf Pilastern Ordningsregler. Ordningsregler. Fastställda av styrelsen 2011-04-26"

Transkript

1 Brf Pilastern Ordningsregler Fastställda av styrelsen Ordningsregler Brf Pilastern :34 Sida 1 av 12

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Andrahandsuthyrning 5 2 Anslag och skyltning Anslagstavlor Skyltning och affischering 5 3 Ansvar för föreningens fastighet och byggnad 5 4 Avlopp 5 5 Balkong/terrass Förvaring Montering av t.ex. blomlådor/paraboler på balkongräcke Tillstånd för inglasning Utseende och material Sol- och insynsskydd i inglasning Markis Vindskydd räcken 6 6 Barnvagnar 6 7 Brandväg 6 8 Fastighetsskötsel Akut skada/åtgärd Ansvar Cykelparkering Felanmälan Porttelefon Proppar/huvudsäkringar Värme Värme i element 7 9 Grillning 8 10 Hissar Hissjour Hisservice 8 11 Husdjur 8 12 Hänsyn till grannar 8 13 Marschaller 8 14 Matning av fåglar 9 15 Nycklar Beställning nya nycklar Lås till källarförråd Nyckelhantering vid ägarbyte Byte av låscylinder 9 16 Ohyra/Skadedjur 9 17 Ombyggnation och Montering Ansvar Förändringar i lägenheten Tillstånd från föreningen Montering av parabol och antenner Montering av blomlådor på balkongräcke Klinker i hallen Persienner Portkod och tillträde Hantering av portkod Var uppmärksam på obehöriga Posthantering Oönskad reklam Reklam läggs inte ovanpå skåpet Sophantering Städning Gummimattor utanför lägenhet Fräscha trapphus och gård Säkerhet Portkod Dörruppställare 11 Ordningsregler Brf Pilastern :34 Sida 2 av 12

3 22.3 Förvaring Brandfarligt gods Målning och inoljning Förråd Inpassering Termometer med sladd Transporter Vatten Ägande Delat ägande Medlemskap Medlemsansökan juridisk person Överlåtelse av bostadsrätt 12 Ordningsregler Brf Pilastern :34 Sida 3 av 12

4 ORDNINGSREGLER BRF PILASTERN, UPPSALA Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat ordningsregler enligt detta dokument (dessa kan kompletteras eller ändras genom nytt styrelsebeslut). För dessa ordningsregler gäller att: De också avser en del administrativa föreskrifter, tex rutinerna vid andrahandsuthyrning och ändringsarbeten i lägenheter. De är komplement till lagar och stadgar. Överträdelse kan medföra förverkande av bostadsrätten. Styrelsen beslutar om och antar ordningsregler. De kompletteras med de regler som gäller för den samfällighetsförening som vi tillhör För vem gäller reglerna Bostadsrättslagens 7 kap och föreningens stadgar, 28 till 35, redovisar Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter i förhållandet som medlem i Bostadsrättsföreningen Pilastern, Uppsala. Lagens 7 kap 9 ålägger Bostadsrättshavaren att vid lägenhetens begagnande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall rätta sig efter de ordningsregler och särskilda föreskrifter som bostadsrättsföreningen meddelar. Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för de som hyr i andra hand.. Vad händer om ordningsreglerna inte följs Bostadsrättshavare som bryter mot ordningsreglerna riskerar att nyttjanderätten förverkas enligt Bostadsrättslagen 7 kap 18, samt enligt stadgarnas 35. Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar! Hantering av Ordningsregler Ordningsreglerna ses över, uppdateras och fastställs årligen av styrelsen. Skulle någon regel behöva justeras eller antas under året så är det möjligt genom ett styrelsebeslut som protokollförs. Därefter informeras de boende och sedan inarbetas beslutet i ordningsreglerna vid den årliga genomgången av dokumentet. Om inga ändringar beslutats eller uppdaterats så fastställer styrelsen gällande ordningsregler. Har du frågor om dessa regler Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Stadgar Reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet. Föreningens gällande stadgar antogs av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den Registrerades av Patent och registreringsverket, Bolagsavdelningen. För att ändra föreningens stadgar krävs det beslut vid en stämma. Ordningsregler Brf Pilastern :34 Sida 4 av 12

5 1 Andrahandsuthyrning Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Styrelsens tillstånd skall inhämtas vid all form av uthyrning i andra hand, barn och nära släktingar ej undantagna. Skriftlig ansökan överlämnas till föreningens styrelse med uppgift om skälet för uthyrningen, det skall vara reglerat i tid och utvisa tidsperiod samt namn och personnummer på den tänkta andrahandshyresgästen. Godtagbara skäl för andrahandsuthyrning kan vara: Arbete på annan ort Studier på annan ort Svårt sjuk nära anhörig Provbo sambo För tjänstgöring i Försvarsmakten som kontraktsanställd soldat under tiden som internationell tjänst genomförs. På Sveriges BostadsrättsCentrum s, SBC, hemsida och dess Faktabank finns ett faktablad om andrahandsuthyrning samt under Blanketter en särskild blankett Uthyrning i andra hand ansökan som medlemmen använder sig av för ansökan till föreningen. För att hämta faktabladet och blanketten förutsätts inloggning på SBC:s hemsida. Logga in med användarnamn: Brf Pilastern (viktigt med mellanslaget mellan Brf och Pilastern). Kontakta ordförande för aktuellt lösenord. Blankett kan också fås via styrelsen. Den skall fyllas i och lämnas till styrelsen i god tid innan uthyrning för styrelsebeslut. Kreditupplysning och referenser kommer att inhämtas för hyresgäst. Godkännandet är tidsbegränsat. 2 Anslag och skyltning 2.1 Anslagstavlor Vi har monterat anslagstavlor i trappuppgångar. De är avsedda för information som inte delas ut till varje medlem. Det kan vara tillfälliga anslag som sätts upp för olika ändamål. Var observant på om det anslås information. Användning av anslagstavlor är till för föreningen eller lokal info för grannar. Ingen reklam från företag är tillåten. Det är ok att som medlem sätta upp information riktade till andra medlemmar under en tid av 10 dagar. Du ansvarar för att lappen tas ner efter 10 dagar. 2.2 Skyltning och affischering Vid annan form, än ovan nämnda, av skyltning/affischering in- och utvändigt, skall styrelsens skriftliga medgivande inhämtas. 3 Ansvar för föreningens fastighet och byggnad Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt. Det åligger föreningen och dess medlemmar att försöka begränsa skada, eller avvärja sådan skada som kan befaras inträffa. Om skäliga åtgärder inte vidtagits, och detta medför att skada förvärrats, påverkar detta föreningens och därmed medlemmens egen - ekonomi. Det är därför av stor vikt att medlem har sin lägenhet under sådan uppsikt att skador och dylikt i möjligaste mån kan undvikas/begränsas. 4 Avlopp För att förebygga och undvika problem med stopp i avlopp skall man undvika att spola ner fett, olika sorts oljor och matfett från matlagning i slasken. När det kommer ner i avloppsrören svalnar fettet och proppar igen rören. Torka upp detta med papper och släng det i de komposterbara soporna istället. Ordningsregler Brf Pilastern :34 Sida 5 av 12

6 5 Balkong/terrass 5.1 Förvaring Balkonger får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. 5.2 Montering av t.ex. blomlådor/paraboler på balkongräcke Se separata punkter under Ombyggnad om detta. 5.3 Tillstånd för inglasning I samband med att våra hus byggdes beviljades ett generellt bygglov som gällde i fem år och upphörde att gälla under Om någon önskar glasa in sin balkong så måste den enskilde ansöka om bygglov. Inledningsvis skall den boende kontakta styrelsen och få styrelsens tillstånd. Detta tillstånd är utformat som ett avtal där ansvarsförhållandena klargörs. Styrelsens tillstånd redovisas på en blankett och den sänds till kommunen tillsammans med kommunens blanketter för ansökan om bygglov. Efter kommunens handläggning skall den boende överlämna kopierade ansökningshandlingar och beslut till styrelsen för uppföljning och arkivering. Vidare kan styrelsen hjälpa till med underlag som kan behövas för bygglovsansökan, exempelvis ritningar. 5.4 Utseende och material Det är beslutat om gemensamt utseende på inglasningar, gråa profiler med skjutdörrar. Det finns föreskrifter om tex brandsäkerhet som skall följas. Windoor är en leverantör som levererar detta. 5.5 Sol- och insynsskydd i inglasning För att vidmakthålla en enhetlighet av färgsättning inom föreningen är det beslutat att sol- och insynsskydd innanför inglasningar och på balkonger skall vara av färgen vit eller grå/vit nyans. 5.6 Markis Det är sedan föreningens grundande fastställt vilken färgkombination som gäller för markisväv, grå och vitrandigt. Rätt färg och sort säkerställs genom att beställa från All Persienner AB. Färg på markiser skall vara enligt provkarta från AMA design standardkollektion. Nr 2103 randig grå-vit. Uppsättning skall göras på ett fackmannamässigt sätt. 5.7 Vindskydd räcken Det är sedan föreningens grundande fastställt vilken färg som gäller för vindskydd på balkongräcken, grå. Rätt färgnyans och sort säkerställs genom att beställa från All Persienner AB. Färg på räckesskydd skall vara enligt provkarta från AMA design standardkollektion. Nr 2102 randig grå. 6 Barnvagnar Barnvagnar skall ställas i barnvagnsförråd. 7 Brandväg Avsnittet mellan huset med ingångar 21 och 23, och parkeringen är brandväg. Det är viktigt att inte felaktigt parkera bilar framför infarten till cykelvägen från Portalgatan. Likaså viktigt att inte parkera cyklar och bilar på detta område mellan hus och parkering. 8 Fastighetsskötsel 8.1 Akut skada/åtgärd Styrelsen alternativt fastighetsskötaren skall omedelbart kontaktas om det uppstår händelse eller skada som genast måste åtgärdas. Är det akut så kan medlem kontakta Boservice direkt, och sedan styrelsen. Under kontorstid, ring Boservice felanmälan/ordermottagning, telefon Efter kontorstid sker hänvisning till journummer. Ordningsregler Brf Pilastern :34 Sida 6 av 12

7 Ordningsregler Brf Pilastern :34 Sida 7 av 12 Brf Pilastern Ordningsregler 8.2 Ansvar Är det saker som föreningen skall bekosta så skall styrelsen beställa detta, men informera/tipsa gärna styrelsen om åtgärder som behöver göras. I första hand skall medlem vända sig till ordförande, sekreterare eller någon annan i styrelsen. Var uppmärksam på att det är den som beställer som är ansvarig för kostnaden för beställt arbete. Fel inom lägenhet står Bostadsrättshavaren för. 8.3 Cykelparkering Parkera inte cyklar mot fasadvägg eller entréers trävägg/fönster. 8.4 Felanmälan Vänd dig i första hand till ordförande, eller någon annan i styrelsen, innan du kontaktar Boservice Jour. Detta för att du eller föreningen inte skall få onödiga kostnader. Utom i akuta fall är det bara styrelsen som beställer jobb från Boservice för föreningens räkning. Som bostadsrättshavare kan ni inte beställa några arbeten som föreningen skall betala. Beställer du arbete kan du få stå för kostnaden om den inte är relaterad till föreningen. Avtal med Upplands Boservice har tecknats avseende fastighetsskötseln. Felanmälan görs via telefonnummer eller via deras hemsida. Exempel på felanmälningar: T.ex. vid strömavbrott i din lägenhet trots att alla dina säkringar i lägenheten är ok, så kan problemet vara din lägenhets huvudsäkringar i elskåpet i källaren. Det kan styrelsen hjälpa till med. Lampor i trapphus Porttelefon eller portkodlås Entrédörrar Problem i soprum Saker på gården som inte fungerar eller behöver ordnas Skadegörelse inom eller på fastigheten Skador inom eller på fastigheten Vattenläckage, OBS Stäng av vattnet med avstängningsventilen vid akut läckage! Det finns avstängningsventiler i kök och badrum för varje ledning. 8.5 Porttelefon Föreningen ansvarar för central funktion och bostadsrättshavare för funktion lokalt i lägenhet. 8.6 Proppar/huvudsäkringar Hantering av tillfällen då proppar/huvudsäkringar går sönder för respektive lägenhet i gemensam el-central i källaren; Kontakta i första hand någon i styrelsen som har tillgång till el-central. 8.7 Värme Värmen i våra bostäder är en väsentlig del i fastighetens driftskostnader. Varje grads sänkning av innetemperaturen innebär 4-6 procent lägre värmekostnader. Därför är det viktigt att samtliga boende ser till att onödig värmeförbrukning motverkas. Det kan bl.a. ske genom att. Termostaten stängs av vid långvarig vädring, Man är observant på läckage i vattenburna element, Man luftar elementen om de inte blir varma, Man undviker exempelvis soffor tätt framför elementen, Man drar ner värmen vid exempelvis semesterresa, Man inte låter balkongdörrar och fönster stå på glänt, Dörrar och fönster är tätade. 8.8 Värme i element Föreningens policy är att termostater är en del av lägenheten, vilket innebär att bostadsrättshavaren står för kostnad vid problem med dessa. Medlem uppmanas att motionera termostaten med jämna mellanrum så att rörliga delar där i inte fastnar.

8 Vidare uppmuntras den boende att lufta sitt element om det behovet finns. Nycklar för detta finns att låna hos styrelsemedlem. Indikation på att man behöver lufta är att elementet är ojämnt varmt. Om elementet, trots alla rimliga åtgärder, fortfarande är kallt (då det borde leverera värme) så bör den boende anmäla det till styrelsen. Bostadsrättshavaren är ansvarig enligt 32 i föreningens stadgar. 9 Grillning Utomhusgrillar på balkonger/terrasser och gård får endast användas så att obehag inte uppstår för omkringboende. Tänk på att os från grillar kan komma in i dina grannars friskluftsintag. Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet att använda tändvätska som bränsle vid grillning på balkonger och terrasser. Det finns alternativ till tändvätska, såsom eltändare/elgaffel eller en sk skorstenständare. 10 Hissar 10.1 Hissjour Vi har ett avtal som täcker utryckning när om någon skulle fastna i en hiss. Det har hänt att någon anropat/ringt jour, men sedan inte inväntat hjälp. En sådan insats genererar en kostnad på minst 2.500kr. Om man av misstag larmar eller om problemet löst sig är det viktigt att man anropar/ringer tillbaka till jouren. Om man trycker på jour telefon skall man invänta svar och prata med telefonist. Jouren är en bra sak när man behöver hjälp, men ger onödiga kostnader om den missbrukas Hisservice Det är viktigt att om/när ni är tvungna att anmäla något fel på hissen att ni talar om ert namn så vi har en referens. Varje utryckning kostar pengar och vi vill bara ha koll på att det är någon som har anmält ett fel och kanske kunna följa upp hur det yttrat sig. 11 Husdjur Husdjur är för ägaren ett kärt sällskap, men det är inte säkert att grannen har samma känsla för djuret. Tänk på att det kan vara väldigt störande om en hund skäller eller ylar i en grannlägenhet Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att förorening eller skada ej uppstår på föreningens eller enskild Bostadsrättshavares egendom. 12 Hänsyn till grannar För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl på kvällen till kl på morgonen. Däri inbegrips höga röster i lägenheter, hög volym på musikanläggning, TV, användande av tvättmaskin och dyl. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör. I lägenheten får ej utföras sådant arbete som kan störa, speciellt nattetid, övriga lägenhetsinnehavare. Mattor, kläder eller liknande får ej piskas på balkonger/terrasser, i entréer, i trappor eller skakas från fönster. Rökning får inte förekomma i allmänna utrymmen. Cigarettfimpar/snusdosor odyl får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården (tänk på småbarnen). Tänk på rök från rökning kan komma in i dina grannars friskluftsintag. I lägenheten får man inte bedriva yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande. 13 Marschaller Även om det är trevligt med t.ex. marschaller utanför portar och entréer så blir det tyvärr ofta så att det stänker stearin på väggar och markbeläggning. De skall därför placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar mark eller fasad. De skall placeras på ett väl tilltaget skyddande underlag, minst en meter från vägg eller annat brännbart materiel. Tag själv bort utbrunna marschallburkar Ordningsregler Brf Pilastern :34 Sida 8 av 12

9 14 Matning av fåglar Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. 15 Nycklar Det finns ett avancerat nyckelsystem. Våra nycklar går också till gemensamma utrymmen inom föreningen och till exempel soprum och garage. Någon huvudnyckel finns inte Beställning nya nycklar Beställning av nya nycklar görs hos utsedd nyckelansvarig i samfälligheten. Efter någon dag kan nyckel kvitteras ut hos nyckelleverantör mot avgift, legitimering är ett krav Lås till källarförråd Det finns möjlighet att beställa ett hänglås som kan användas med samma nyckel som till lägenheten Nyckelhantering vid ägarbyte Hantering av nycklar och låscylindrar är en sak mellan säljare och köpare, eventuell nyckelförlust skall redovisas. Vid föreningens bildande var det standard att fyra nycklar kvitterades ut. Ytterligare nycklar kan efter det ha beställts. Varje nyckel har en identitet och ett löpnummer från 1 och uppåt. Vid definitiv avflyttning från en lägenhet i Brf Pilastern ska samtliga lägenhetsnycklar redovisas och överlämnas till ny Bostadsrättshavare. Antalet utkvitterade nycklar kan delges ny Bostadsrättshavare genom att kontakta nyckelansvarig Byte av låscylinder Byte av cylindrar skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Låscylindrar och nycklar ska följa den för föreningen aktuella ASSA systemnyckelserien CLB 372, men med en ny s.k. läggning (dvs ny nyckelindivid i systemserien). Det ska beställas från av föreningen anvisad låsfirma med rekvisition via nyckelansvarig i samfälligheten. Även låscylindern till det postfack som hör till lägenheten kan bytas, eftersom samma lägenhetsnyckel går dit. 16 Ohyra/Skadedjur Att drabbas av skadedjur i bostaden är en obehaglig upplevelse. Handla snabbt vid t ex angrepp av mjölbaggar, så hindrar du dem från att sprida sig till andra lägenheter. Bostadsrättsvavare skall vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till styrelsen. 17 Ombyggnation och Montering 17.1 Ansvar Fastighetsägare, ytterst styrelsen, är ansvarig för att allting fungerar som det skall och att inga olyckor sker från de delar som tillhör fastigheten/föreningen, tex balkongräcke och fasad. Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten Förändringar i lägenheten Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid Tillstånd från föreningen Vissa ändringsarbeten kan kräva styrelsens godkännande och en del kräver också bygglov från kommunen. Det åligger Bostadsrättshavare att i god tid före påbörjandet, skriftligen inge förslag till önskad åtgärd till styrelsen. Åtgärder som kräver bygglov skall godkännas av styrelsen, t ex inglasning av balkong. Ordningsregler Brf Pilastern :34 Sida 9 av 12

10 För att kunna följa lagar och regler skall begäran skriftligen lämnas till styrelsen och godkännas av styrelsen innan genomförande Montering av parabol och antenner I enlighet med Ombyggnation och Montering; Ansvar ovan, samt ur estetisk synvinkel, har styrelsen beslutat att inte tillåta montering av paraboler inom vår förening. Meddelat i Infoblad nr Montering av blomlådor på balkongräcke Det finns risk för att blomlådor som monteras på utsidan av balkongräcken faller ner. Skulle detta hända så finns risken att någon person skadas. Styrelsen har därför beslutat att blomlådor inte får monteras på utsidan av balkongräcken. Meddelat i Infoblad nr Tänk på dem som bor under när du vattnar blommorna Klinker i hallen Om någon i efterhand gör om i tex hallen och lägger in klinkers, är det väldigt viktigt att det läggs in stegljudskydd på rätt sätt för att inte störa grannar undertill Persienner Det är sedan föreningens grundande fastställt vilken färgkombination som gäller för persienner. Rätt färg och sort säkerställs genom att beställa från All Persienner AB. 18 Portkod och tillträde 18.1 Hantering av portkod Den portkod vi har som boende skall endast används av oss och skall inte delges andra. Vi byter portkoder en gång per år eller vid uppkomna situationer. De som levererar dagstidning, post och reklam har egna koder, vilka också byts löpande. De som behöver ha tillgång till koder har fått information och har det missats någonstans så måste de hämta koden från sina uppdragsgivare Var uppmärksam på obehöriga Vi har haft tillfällen där det begåtts inbrott i lägenheter. Alla uppmanas att alltid vara vaksamma på om någon obekant uppehåller sig i trapphus eller garage, eller försöker ta sig in i huset. Släpp inte in obekanta personer som kommer samtidigt med er, be personerna använda ringklockorna vid ytterdörrarna för att bli insläppta av den de skall besöka. Var rädda om er och om varandra. 19 Posthantering 19.1 Oönskad reklam Kontakta styrelsen för hjälp med uppmärkning av dekal Ej reklam på brevinkast för ej önskad reklam. Brevbärare öppnar upp de två stora dörrarna och fördelar ibland reklam. Därför måste man också anslå sådana lappar där inne. Dessa lappar är enkla att hantera och vi får ett likartat sätt att informera. Det ser då bättre ut, samtidigt som de är enklare att byta ut. Ofta är andra klisterlappar svåra att ta bort och det blir fult efter att de tas bort Reklam läggs inte ovanpå skåpet Om du skulle få oönskad reklam är vi alla tacksamma för om vi ändå lägger detta i pappersinsamlingen och inte ovanpå brevlådorna. Låt inte missnöjet över reklamen gå ut över dina grannar. Det blir då trevligare för alla i våra trapphus. 20 Sophantering Källsortering skall ske enligt anvisningar. Paketera sopor väl innan de slängs i sopkärl. Ordningsregler Brf Pilastern :34 Sida 10 av 12

11 21 Städning 21.1 Gummimattor utanför lägenhet Bostadsrättshavaren ansvarar för att hålla denna ren. Städfirma svabbar bara och då kommer man inte åt ner i skårorna Fräscha trapphus och gård Styrelsen vill måna om en trevlig miljö och att vi håller ordning inom föreningen. Det är trevligast för alla medlemmar och andra som vistas i trapphus, när det är ordning och städat i trapphusen. Om du eller någon av dina bekanta råkar smutsa ner, tappa lite skräp eller så, är det trevligt om du städar upp efter er. 22 Säkerhet 22.1 Portkod För din och andras säkerhet Lämna inte ut portkoden till andra som inte bor i vår förening. Inte ens till t.ex. pizzabud eller annan leverantör. Vi har ju porttelefon som lätt kan användas av besökare Dörruppställare Vi har monterade dörruppställare för ytterdörrarna. Det är praktiskt vid inpassering med barnvagnar, mycket bagage eller t.ex. matkassar. Notera att dessa bara skall vara uppställda tillfälligt vid in- och utpassering. Ej för någon längre uppställning Förvaring Gård, balkonger, terrasser, trappor och entréer får ej belamras med skräp, kartonger, cyklar etc., på grund av brandrisk och behov av snabb evakuering. Det går inte att styrelsen sätter olika gränser för olika saker och olika medlemmar. Det är förbjudet att förvara barnvagnar eller annat brännbart material i trapphus samt saker som kan hindra utrymning. Som alternativ vill vi hänvisa till lägenhetsförråd, barnvagnsförråd respektive cykelförråd. En brinnande barnvagn räcker för att trapphuset skall fyllas med rök av dödlig koncentration. En pyroman släpar inte heller med sig saker som han tänder på, tillfället gör boven. Dessutom kan saker som är brännbara förvärra en brand. Ref Brandförsvaret. Lite information från Svenska Brandskyddsföreningen: Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 ska ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Ovanstående innebär i korthet att både hyresgäster/lägenhetsinnehavare och fastighetsägare/bostadsrättsföreningar har ett ansvar för efterlevnad av lagen. För de boende gäller det att rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden i fråga. För ägare gäller det att se till att regler upprättas, och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls. Vi måste också komma ihåg att trapphusen är ett gemensamt utrymme som alla vi, våra bekanta och gäster använder. Saker av olika slag hindrar dessutom städning, och vi uppskattar ju alla att vi har det rent och snyggt i trapphusen Brandfarligt gods Brandskyddet är ett gemensamt intresse. Gällande bestämmelse för brandfarligt gods skall följas, tex för gasolgrillar, och förvaring av brandfarligt gods i lägenhet och lägenhetsförråd får ej förekomma. Ordningsregler Brf Pilastern :34 Sida 11 av 12

12 22.5 Målning och inoljning Om du använder linolja eller möbelolja, tänk på att den är självantändlig och blöt därför alltid ner en använd trasa innan du kastar den Förråd I källarförråd får du inte dra in egen elektricitet. Det är inte tillåtet att röka eller tända en låga i dessa lokaler. Sätt alltid ett rejält hänglås för dörren även om du inte har några värdeföremål i utrymmet, sådana här utrymmen lockar nämligen ofta till inbrott Inpassering Kontrollera att ytterdörrar i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen. 23 Termometer med sladd Om du använder utomhustermometer med sladd utanför fönstret korta in sladden. De far fram och tillbaka i vinden och med tiden blir det därmed märken på putsen när de är långa. Rulla ihop och bunta ihop sladden, funktionen är ju lika även om man rullar ihop den och låter den hänga kort. 24 Transporter Var rädd om våra trapphus och hissar. Det är viktigt att vi är försiktiga vid t.ex. leveranser av möbler eller annat. Detta gäller likaså vid in- respektive utflyttning. Om skador uppstår kan du bli ersättningsskyldig. 25 Vatten Spara på vattnet - såväl varmt som kallt. 26 Ägande 26.1 Delat ägande Föreningens policy angående medlemskap i brf Pilastern är att ägarandel skall minst 25 % av bostadsrätt i brf Pilastern. Vid nära släktskap, såsom förälder och barn, eller annan nära motsvarande relation kan 10 % vara tillräckligt för medlemskap. Medlemmar t.ex. barn kan bo utan föräldrar eller så kan föräldrarna bo där. I något fall är hela familjen medlemmar med olika andelstal, då kan "barnen" bo olika tider i lägenheten när de t.ex. studerar här i Uppsala utan att det hanteras som uthyrning i andra hand. Man måste äga del i lägenheten för att kunna bo där utan att det skall betraktas som andrahandsuthyrning Medlemskap Medlemskap i föreningen beviljas endast den eller de som avser att utnyttja lägenheten som egen bostad. Förälder/barn ägandeskap är ok Medlemsansökan juridisk person Föreningen har som policy att inte godkänna juridiska personer som medlemmar. 27 Överlåtelse av bostadsrätt Varje form av överlåtelse av bostadsrätt, även överlåtelseformerna arv och gåva, skall godkännas av föreningens styrelse. Köpekontrakt eller annan fångeshandling jämte ev. bilagor samt medlemsansökan inges till föreningens ekonomiska förvaltare. Ordningsregler Brf Pilastern :34 Sida 12 av 12

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Slottshörnet B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! För att alla boende i fastigheten ska trivas

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen GULLVIVAN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Barisen 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER (flerfamiljshus)

ORDNINGSREGLER (flerfamiljshus) ORDNINGSREGLER (flerfamiljshus) för Bostadsrättsföreningen HAREN 24 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER för bostadsrättsföreningen Valkyrian 11 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Jättegrytan 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Jättegrytan 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Jättegrytan 2 Vem ansvarar för vad? Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens

Läs mer

ORDNINGSREGLER ANSVAR FÖR ORDNINGEN FÖR VEM GÄLLER REGLERNA VAD HÄNDER OM ORDNINGSREGLERNA INTE FÖLJS HAR DU FRÅGOR

ORDNINGSREGLER ANSVAR FÖR ORDNINGEN FÖR VEM GÄLLER REGLERNA VAD HÄNDER OM ORDNINGSREGLERNA INTE FÖLJS HAR DU FRÅGOR ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Uven Större 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det mesta i detta dokument är vanligt sunt förnuft, men att bo i flerfamiljshus ställer ändå

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Bagarevägen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Bagarevägen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bagarevägen 5-11 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Leporiden 1

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Leporiden 1 Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Leporiden 1 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer

Det här ska Du som boende i fastigheten veta om föreningens ordningsregler!

Det här ska Du som boende i fastigheten veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Blosset 4, Stockholm Det här ska Du som boende i fastigheten veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Detta bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Sälgen 7

Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Sälgen 7 Stockholm den 16 februari 2010 Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Sälgen 7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler för Bf Rosen u p a

Ordningsregler för Bf Rosen u p a Ordningsregler för Bf Rosen u p a Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 Dokument 1.23.1 ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 ANTAGNA PÅ EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2010-06-17. Ordningsregler Brf Södercentrum 6 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Ansvar för ordningen... 3

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

ORDNINGSREGLER (flerfamiljshus) för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna

ORDNINGSREGLER (flerfamiljshus) för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER (flerfamiljshus) för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand

Läs mer

Ytterligare föreskrifter Styrelsen beslutar vid behov särskilda tillämpningsföreskrifter som medlem har att rätta sig efter.

Ytterligare föreskrifter Styrelsen beslutar vid behov särskilda tillämpningsföreskrifter som medlem har att rätta sig efter. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Valfisken 15 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Brf Charlottenburg. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler!

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Brf Charlottenburg. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Charlottenburg Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs Trivselregler Bostadsrättsföreningen Fårholmen Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Geten

TRIVSELREGLER för Brf Geten TRIVSELREGLER för Brf Geten Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Sid 1 av 6 OrgNr: 71 64 00-1203 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

Bostad sr ätt sföreningen Slipgatan 12

Bostad sr ätt sföreningen Slipgatan 12 ORDNI N G S R E G L E R Bostad sr ätt sföreningen Slipgatan 12 Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Ordningsregler Brf Översten

Ordningsregler Brf Översten Vad är en bostadsrätt Vi säger i dagligt tal att vi äger vår bostad. Det är riktigt att säga så när det gäller villor men i Sverige kan man till skillnad från de flesta andra länder inte äga sin bostadsrättslägenhet.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsföreningen Fyrtornet upa

ORDNINGSREGLER för Bostadsföreningen Fyrtornet upa Detta bör Du veta om föreningens ordningsregler. SBC ordningsregler. Föreningen följer i huvudsak de av Bostadsrätternas föreslagna ordningsreglerna. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Vinkremlan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

Fastställda av styrelsen

Fastställda av styrelsen BRF TORPEDBÅTEN 1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 1 Fastställda av styrelsen 2013-03-20 ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 1 Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö Detta bör Du veta om föreningens trivsel- och ordningsregler. ANSVAR FÖR TRIVSEL OCH ORDNING Styrelsens

Läs mer