På ordinarie föreningsstämma 18 juni 2007 valdes en ny styrelse enligt nedan. Till och med Från och med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På ordinarie föreningsstämma 18 juni 2007 valdes en ny styrelse enligt nedan. Till och med 2007-06-18 Från och med 2007-06-18"

Transkript

1 1 (9) Förvaltningsberättelse Styrelsen avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2007, föreningens 12 hela verksamhetsår såsom fastighetsägare. Föreningen äger sedan 22 december 1994 fastigheten Styrmannen 20, belägen på Grev Magnigatan 11. Fastigheten består av 22st bostadsrätter, 1st uthyrd lokal samt ett garage med plats för: o 9st bilar o 1-2st motorcyklar alternativt liten bil På ordinarie föreningsstämma 18 juni 2007 valdes en ny styrelse enligt nedan. Till och med Från och med Styrelse Johan Tamsen - Ordförande Peter Kaseorg - Kassör Henrietta Göbel - Sekreterare Ulf Friberg - Kontrakt/Medlemsansvarig Henrik Andersson - Suppleant Auktoriserad revisor Marianne Lindgren Jordin, KPMG Förtroendevald revisor Stig Rådahl (suppleant) Valberedning Urs Göbel Kajsa Tamsen Styrelse Johan Tamsen - Ordförande Henrik Andersson - Kassör Catharina Armstrong - Sekreterare Ulf Friberg - Kontrakt/Medlemsansvarig Marco Wang-Andresen - Suppleant Auktoriserad revisor Marianne Lindgren Jordin, KPMG Förtroendevald revisor Carin Franzén Valberedning Urs Göbel Kajsa Tamsen Styrelsemöten och föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 18 juni. Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt främst via e-post och telefon samt avhållit 6 protokollförda sammanträden. Styrelsearbetet De större händelserna under 2007 har varit följande: o Slutförande av ommålning av tak. o Sänkning av årsavgifterna med 20 procent. o Fortlöpande diskussion kring och framtagande av beslutsunderlag för utförsäljning av vindarna på gårdshusen samt garageplatserna. Ulf Friberg flyttade under året varvid Marco Wang-Andresen tillträdde som medlemsansvarig. Löner och arvoden Vid föreningsstämma den 18 juni beslöts att styrelsen förfogar över en summa upp till SEK för verksamhetsåret Styrelsen har ej utnyttjat detta belopp under innevarande eller motsvarande ersättning från två föregående år.

2 2 (9) Nya medlemmar Följande ägarbyten har skett under 2007: Säljare: Dan Becker Säljare: Britt Martiin (db) Säljare: Maric Branislav (db) Säljare: Christer Nordlander Ägarbyten efter 2007 års utgång: Säljare: Ulf Friberg och Madeleine Boman Köpare: Per och Carin Franzén Köpare: Martin Strömqvist och Katarina Arbin Köpare: Maria Dupont Köpare: Fredrik & Magdalena Sällström Köpare: Peter och Anna Johansson Upplåtelser Följande upplåtelser skedde under 2007 o 9st garageplatser för bilar o 1st garageplats för mc Av ovanstående uthyrdes 9st till föreningsmedlemmar. Fastighetens hyreslokal uthyrdes till företaget Mandelia Agenturer. Förvaltning o Administrativ förvaltning o Fastighetsskötsel och tillsyn av fastigheten o Städning av gemensamma ytor o Hisservice o Enklare förvaltning och underhåll Förvaltnings AB Kilen. Viking Fastighets AB med stöd av underleverantörer. VB Städservice AB AB Ekmans Hiss Styrelse samt föreningsmedlemmar Redovisning av större renoveringar och fastighetsprojekt o Färdigmålning av samtliga tak på fastigheten samt installation av elslingor i stup- och hängrännor. Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Brandkontoret. Ansvarsförsäkring för styrelsen ingår. Årsavgifter Årsavgifterna har sänkts med 20 procent. Detta som en följd av slopad schablonbeskattning samt förändrade förutsättningar för fastighetsskatt vilket väsentligt har sänkt föreningens kostnader.

3 Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas enligt följande: Förslaget till avsättning till fond för yttre underhåll baseras på föreningens stadgar. Till stämmans förfogande står följande medel i kronor: Balanserad förlust: Årets förlust: Summa: Styrelsen föreslår följande disposition Summa enligt ovan att disponera: Balanseras i ny räkning: Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 3 (9)

4 4 (9) RESULTATRÄKNING Belopp i kr kr Rörelsens intäkter Årsavgifter, hyror Hyra bilplatser mm ROT-reduktion avseende byggnadsarbete Övriga intäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Utdelning på värdepapper Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

5 5 (9) BALANSRÄKNING Not Belopp i kr kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark Värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Momsfordran Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 6 (9) BALANSRÄKNING Not Belopp i kr kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser och upplåtelseavgift Yttre rep fond Fritt eget kapital Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

7 7 (9) Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år med undantag för redovisning av föreningens fond för yttre underhåll. Från och med den 1 januari 2004 tillämpar föreningen Bokföringsnämndens Allmänna råd, BFNAR 2003:4, för redovisningen av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar. Rådet har inneburit att fonden för yttre underhåll har oklassificerats från Avsättningar till Bundet eget kapital. Avsättning och uttag från fonden görs enligt föreningens stadgar. Värderingsprincip m.m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprincip för anläggningstillgångar Avskrivning av byggnad enligt plan med 0,42% per år på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning av värdepapper sker vid bestående värdenedgång. Not. 1 Byggnad och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Ackumulerade avskrivningar enl. plan Vid årets början Årets avskrivning enl. plan på anskaffningsvärdet Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Avskrivning sker ej på mark. Not. 2 Värdepapper

8 8 (9) Anskaffn.värde Markn.värde Penningmarknadsfonden, , andelar Not. 3 Likvida medel Kontantkassa (avslutad under 2007) 0 38 Bank Klientmedel Not. 4 Eget kapital Medlemsinsatser. Yttre rep. fond Balans. Årets resultat vinst/förl. Vid årets början Årets avsättning till yttre rep fond. Disposition enligt stämmobeslut Årets resultat Vid årets slut Not. 5 Långfristiga skulder Förfallodatum Spintab - Fast rta 4,08% Spintab - Fast rta 4,25% Swedbank - Rörlig rta 4,40% Spintab Rörlig rta 5,33% Not. 6 Övriga kortfristiga skulder Fastighetsskatt inkomståret 2007 Tax.värde bostäder x 0,4% Tax.värde lokaler x 1% Deposition Förutbetalda hyror / avgifter Förvaltnings AB Kilen / Klientmedel Not. 7 Upplupna kostnader Räntekostnad, Stadshypotek Uppl. drifts kostn Revisionsarvode

9 9 (9) Not. 8 Fastighetsinteckningar SPINTAB / SPINTAB / Eget förvar / Eget förvar / Eget förvar / Totalt Stockholm Johan Tamsen Henrik Andersson Catharina Armstrong Ordförande Marko Grieco Wang-Andresen Min revisionsberättelse har avgivits Marianne Lindgren Jordin Auktoriserad revisor

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros.

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Brf Alphyddans Ros 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ålkistan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 juni 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Solna Laveringen 1 och 2, Ripstigen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2009 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer