KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund Ks 134 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ks 135 Gymnasiesamverkan Fyrbodal Ks 136 Avgäldsreglering tomträttsavtal Kärraby 5:190, Ostronskalhuset AB Ks 137 Offentlig miljö som konstform Ks 138 Slutredovisning - Investeringsprojekt som har löpande anslag Ks 139 Exploateringsavtal för planområdet Slänten i Fjällbacka Ks 140 Yttrande över preliminär Trafikförsörjningsplan Ks 141 Planprogram för Fjällbacka hamnområde (tidigare planskiss för Fjällbacka hamnområde) Ks 142 Översvämningsrisker Ks 143 Ansökan om planprövningstillstånd för område kring Frans väg i Grönemad Ks 144 Byte av namn på Trafikplats Oppen Ks 145 Medborgarförslag från Carl-Georg Karlsson, Sannäs, om anslutning från södra hamnen till väg Ks 146 Val av ombud till Kommunforskning i Västs (KFI) årsmöte Ks 147 Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Strandbaren Ks 148 Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(33) Café Västbacken HB:s drift av Café Västbacken Ks 149 Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Mjölkeröds Golfrestaurang Ks 150 Remiss från Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen, beträffande ansökan från Sögårdsfjällets Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av 14 vindkraftverk Ks 151 Anställning av samhällsbyggnadschef Ks 152 Anmälan av arbetsutskottets beslut 153 Anmälan av delegationsbeslut 154 Meddelanden

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(33) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Rolf Lundholm, exploateringsingenjör, 136,139 Peter Berborn, säkerhetssamordnare/planerare, 140 Olle Tillquist, Personalchef, 151 Ingvar Olofsson, kommunbiolog, 150 Camilla Mole Björk, landskapsarkitekt, 141 Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef, 137, Moa Leidzén, fysisk planerare, 142,143 Torbjörn Ericson, alkoholhandläggare, Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Siv Bergström Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Siv Bergström/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift..Git Karlsson...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(33) Ks Ks Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 Fyrbodals kommunalförbund har den 4 april 2011 inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010, bilaga. Kommunalförbundets revisorer meddelar i revisionsberättelse per den 4 februari 2011 att kommunalförbundets verksamhet har granskats för räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2010, och att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(33) Ks Ks Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2010, bilaga. Samordningsförbundet Norra Bohuslän antog den 15 februari 2011 årsredovisning och förvaltningsberättelse Samordningsförbundet Norra Bohusläns revisorer meddelar i revisionsberättelse per den 21 mars 2011 att samordningsförbundets verksamhet har granskats för år Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundet Norra Bohuslän årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2010, och att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(33) Ks Ks Gymnasiesamverkan Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund inkom den 14 april 2011 med skrivelse om gymnasiesamverkan Fyrbodal. Skrivelsen, bilaga. Kommunerna i Fyrbodal har sedan ett avtal om samverkan inom gymnasieskolan. Enligt avtalet ska arbetet ledas av en särskild tillsatt styrelse. Den styrelsen som avslutade sitt uppdrag i och med mandatperiodens slut 2010 beslutade på sitt sista möte att överlämna ansvaret för uppdraget till Fyrbodals direktion. Kommunfullmäktige har utsett ledamöter till förbundsdirektionen för den nya mandatperioden. I det beslutet framgå inte att uppdraget även innefattar att tillika inneha uppdraget som styrelseledamot för gymnasiestyrelsen varför kompletterande beslut nu krävs. Med anledning av ovanstående föreslår Fyrbodals kommunalförbund samtliga medlemskommuner besluta att kommunfullmäktige bemyndigar Fyrbodals kommunalförbund att överta ansvaret för efterlevnaden av gymnasiesamverkansavtalet, och att kommunfullmäktige utser xx som ledamot i Fyrbodals gymnasiestyrelse, samt att xx som ersättare. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010, 165, att till Fyrbodal Gymnasieskola utse Bengt Mattsson (FP) till ledamot med Susanne Jansson (S) som ersättare. Denna styrelse avslutade sitt uppdrag 2010, se ovan. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010, 166, att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till ledamot och Gerd Melin (S) till ersättare i Kommunalförbundet Fyrbodal, direktionen. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga Fyrbodals kommunalförbund att överta ansvaret för efterlevnaden av gymnasiesamverkansavtalet, att utse Clas-Åke Sörkvist (C) som ledamot i Fyrbodals gymnasiestyrelse, samt Gerd Melin (S) som ersättare, och att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2010, 165.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(33) Ks Ks Avgäldsreglering tomträttsavtal Kärraby 5:190, Ostronskalhuset AB Enligt 15 i tomträttsavtalet skall avgälden regleras vart tionde år i enlighet med 13 kap JB (jordabalken). Nuvarande avgäldsperiod går ut och ny avgäld skall bestämmas senast ett år innan. Avgälden för Kärraby 5:190 innevarande avgäldsperiod är kronor per år. Ett förslag till ändringsavtal med ny avgäld för perioden till har upprättats och undertecknats av tomträttsinnehavaren. Avgälden uppräknas med KPI och den nya avgälden för Kärraby 5:190 blir enligt bilagda avtal bestämd till kronor per år. Tekniska nämndes beslut Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2011, 70, föreslå kommunfullmäktige att godkänna ny avgäld enligt bilagda ändringsavtal. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny avgäld enligt bilagda ändringsavtal.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(33) Ks Ks Offentlig miljö som konstform Fyrbodals kommunalförbund inkom den 30 september 2010 med slutrapport av projektet offentlig miljö som konstform i Fyrbodals kommuner. Projektet har avrapporterats till Fyrbodals kommunalförbunds direktion. Där beslutades att rekommendera medlemskommunerna att i sina fullmäktigeförsamlingar anta det framtagna styrdokumentet. Styrdokumentet för gestaltning av offentliga miljöer inklusive slutrapporten, bilaga. Kommunerna uppmanas även att avrapportera och återkoppla till förbundet hur arbetet tagits emot och använts. Den återkopplingen bör ske senast i slutet av Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av projektet Plan- och byggchefen skriver i yttrande inkommet den 19 april 2011 att plan- och byggavdelningen har deltagit i projektet Offentlig miljö som konstform. Projektet har varit nytänkande och nyttigt i den bemärkelsen att den sammanfört konst, teknik och planering för att i tidiga skeden planera för förändringar i offentliga miljöer som lever upp till ambitionen att vara estetiskt tilltalande, konstnärligt nytänkande och tekniskt genomförbara. Arbetssättet har framgångsrikt använts i andra sammanhang efter det att projektets avslutats. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat styrdokument, samt att till Fyrbodals kommunalförbund rapportera i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande ovan.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(33) Ks Ks Slutredovisning - Investeringsprojekt som har löpande anslag Slutredovisning av investeringsprojekt som har löpande anslag. I samband med denna slutredovisning ombudgeteras anslagen. Projekten är följande: Vatten och avlopp Projekt nr Omläggning VA-ledningar Ombudgeteras Projekt nr Reinvesteringar reningsverk Ombudgeteras Projekt nr Pump-, tryckstegringstationer & reservoarer Ombudgeteras Projekt nr Digitalisering ledningsnät Ombudgeteras Gator och parker Projekt nr Gång- och cykelbanor Projekt nr Upprustning gator Projekt nr Reinvestering vägbeläggningar Projekt nr Utbyte belysningsarmaturer Projekt nr Utbyggnad långtidsparkeringar Projekt nr Övrig exploatering Projekt nr Projektering kommande exploateringsområden Fastighetsförvaltning Projekt nr Förbättringsåtgärder kommunala fastigheter Projekt nr Handikapplan Projekt nr Kulturbyggnader Projekt nr Larm och risk Projekt nr Badplatser Projekt nr Lek- och fritidsanläggningar Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Slutredovisning, bilaga. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2011, 56, att godkänna bilagda slutredovisning, och att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. Forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(33) Ks Ks Ekonomikontorets bedömning Ekonomikontoret skriver i yttrande inkommet den 19 april 2011 att anslaget för omläggning VA-ledningar 2010 är kronor. Överskottet som ombudgeteras till 2011 blir därmed kronor. I övrigt stämmer slutredovisningen med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektens över- och underskott ombudgeteras till Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen inklusive ekonomikontorets korrigering, och att investeringsprojektens över- och underskott ombudgeteras till 2011.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(33) Ks Ks Exploateringsavtal för planområdet Slänten i Fjällbacka Det aktuella området, kallat Slänten, ligger inom en gällande plan från 1984 som omfattar ett större område. Planen har blivit genomförd i de flesta delar utom i Släntenområdet där Havstens Fastighetsutveckling AB nu tar fram en ny detaljplan. Planarbetet har tidigare fördröjts i omgångar eftersom nya arkeologiska fynd orsakat flera omarbetningar av planen. All mark inom planområdet är i kommunal ägo. Planförslaget redovisar området för bostadsändamål i likhet med gällande plan. Trafik och VA-lösningen behöver förbättras och den nya planen har en utformning som är mer anpassad till dagens behov. Med anledning av det nya planförslaget tecknas ett exploateringsavtal. Exploateringsavtalet ger Havstens Fastighetsutveckling AB en optionsrätt att under vissa villkor få förvärva området. Överenskommen grundersättning är en miljon tvåhundratusen kronor. Om den nya detaljplanen medger fler än femton tomter skall exploatören dessutom, för varje tomt därutöver, betala en tilläggsköpeskilling om åttiotusen kronor per tomt. Exploatören bekostar utbyggnad av allmän plats och VA-anläggning. Marköverlåtelse enligt exploateringsavtalet förutsätter: att detaljplanen vinner laga kraft, ett gällande exploateringsavtal, att stödmur mot fastigheterna längs Löparvägen byggs innan exploateringen startar och att det sker inom två år efter att planen vunnit laga kraft, att merparten av gator och VA är utbyggt, eller påbörjat i sådan omfattning att kommunen kan godkänna det Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2011, 51, bland annat föreslå kommunfullmäktige att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att exploateringsavtalet skall vara skriftligt godkänt av exploatören innan den 5 april 2011, om inte förordar tekniska nämnden att projektet drivs i egen regi. Forts.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(33) Ks Ks Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2011, 105, att ärendet tas upp på nytt den 4 maj Efter kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2011 har Havstens Fastighetsutveckling AB meddelat att man inte accepterar exploateringsavtalet som det nu är utformat. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ej teckna exploateringsavtal med Havstens Fastighetsutveckling AB.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(33) Ks Ks Yttrande över preliminär Trafikförsörjningsplan 2012 Västtrafik inkom den 22 mars 2011 med preliminär Trafikförsörjningsplan (TFP) för Trafikförsörjningsplanen beskriver förändringar i trafikutbudet kommande trafikår Kommunkansliet har utarbetat förslag till yttrande, bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och översända bifogat yttrande till Västtrafik AB.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(33) Ks Ks Planprogram för Fjällbacka hamnområde (tidigare planskiss för Fjällbacka hamnområde) Plan och byggavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetat ett förslag till planskiss för Fjällbacka hamnområde. Kommunstyrelsen godkände den 3 mars 2010, 65, samråd av planskiss för Fjällbacka hamnområde. Planskissförslaget var ute på samråd perioden Kommunstyrelsen godkände samrådsredogörelsen den 3 november 2010, 275. Beslut fattades om att planskissen fortsättningsvis benämns planprogram. Plan och byggavdelningen har reviderat planprogrammet utifrån inkomna synpunkter. Fortsatt planarbete har delats in i etapper och tar hänsyn till parkeringsfrågan. Gudmundskäret och Kråkholmen anges som utredningsområden. Beslut att godkänna bifogat planprogram som underlag för fortsatt planläggning och utveckling av Fjällbacka, och att studera möjligheten för byggnation vid parken/järnboden.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(33) Ks Ks Översvämningsrisker Tanums kommun har flera tätorter som kommer att påverkas av ett högre vattenstånd. Många viktiga centrumfunktioner ligger dessutom inom det område som riskerar att översvämmas. I samband med arbetet med detaljplanen för Grebbestad 2:116 m.fl. (Coop, Systembolaget och ICA) har Länsstyrelsen i samrådsyttrande efterfrågat kommunens långsiktiga strategi för att hålla undan vatten. Länsstyrelsens bedömning är att en konsekvensutredning för ett större område (hela hamnplanen eller mer) behöver tas fram för att komma till bra och långsiktiga lösningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning I Grebbestad pågår flera planarbeten kring hamnen. Förutom detaljplanen för Coop, Systembolaget och ICA driver kommunstyrelsen detaljplan för Grebbestad centrum, och inom kort väntas också en detaljplan för Svinnäs starta. Plan- och byggavdelningens bedömning av Länsstyrelsens yttrande är att kommunen behöver visa en strategi för att hantera stigande havsnivåer för att fortsatt planering kring hamnen i Grebbestad ska vara möjlig. Utöver Grebbestad finns samma problematik i t.ex. Hamburgsund och Fjällbacka där också detaljplaner pågår eller väntas starta inom områden som riskerar att översvämmas. För att uppnå långsiktiga och hållbara lösningar är plan- och byggavdelningens bedömning att det är en stor fördel om varje tätort, var för sig, analyseras i ett sammanhang. Kommunen bör stå som beställare av sådan utredning. Risken med att låta enskilda exploatörer ta fram en konsekvensanalys till varje enskild detaljplan är att varje delområde skyddas mot översvämning istället för att hela samhället anpassas och/eller skyddas. Kommunen bör prioritera ett samhälle i taget. Mot bakgrund av Länsstyrelsen yttrande över detaljplanen för Coop, Systembolaget och ICA finns ett konkret behov av en konsekvensanalys för Grebbestad. Plangruppens bedömning Plangruppen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 april Plangruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att en långsiktig strategi skall upprättas och att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att äska medel i kompletteringsbudget Forts.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(33) Ks Ks Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta en långsiktig strategi och att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att äska medel i kompletteringsbudget 2011.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(33) Ks Ks Ansökan om planprövningstillstånd för område kring Frans väg i Grönemad Rune Andersson har inkommit ansökan om plantillstånd öster och väster om Frans väg i Grönemad. Syftet är att uppföra bostadshus. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Huvuddelen av markerat område, av fastigheten Kuseröd 1:4, omfattas av detaljplan för Grönemad, Kuseröd 1:25 m fl. I detaljplanen är marken reglerat för allmän plats, natur. Detaljplanens genomförandetid utgår Under detaljplanens genomförandetid går det i princip inte att ändra detaljplanen. I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad (2006) anges övrig del, av markerat område, för strategiskt område för bostäder, verksamheter eller dylikt inom rekommendationen R5 - Områdena reserveras för framtida utveckling av samhället. Precisering av lämplig markanvändning ska i efterföljande planering ske i form av översiktliga planstudier. Lämpligheten av utbyggnaderna ska vidare prövas i detaljplan. Förutom del av Kuseröd 1:4 ingår också del av Kuseröd 1:16, 1:8, 2:32 samt 1:3 i det markområde som omfattas av rekommendationen R5 enligt ovan. Det aktuella området omfattar endast en liten del av utlagt strategiskt område i den fördjupade översiktsplanen (FÖP). För att åstadkomma ett bra markutnyttjande inom det strategiska området bör en detaljplan upprättas som omfattar hela området. Grönemadsvägen som leder till skolan i Grebbestad saknar i dagsläget separerad gång- och cykelväg. I en detaljplan bör, i förekommande fall, också en gång- och cykelväg längs med Grönemadsvägen studeras. Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det saknas i dagsläget förutsättningar att ansluta ytterligare bostäder till kommunens vattenanläggning. En åtgärds- och investeringsplan för att förbättra kapaciteten är under framtagande. Det är därför osäkert när en eventuell detaljplan kan genomföras. Under förutsättning att erforderliga medel avsätts, bedömer VAavdelningen att området kan anslutas till kommunalt VA tidigast år Samråd har skett med berörda avdelningar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Forts.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(33) Ks Ks Sökanden uppmanas kontakta övriga fastighetsägare, inom strategiskt område enligt den fördjupade översiktsplanen, och inkomma med en gemensam ansökan om planprövningstillstånd. Förvaltningen avstyrker för närvarande ansökan om planprövningstillstånd. Plangruppens bedömning Plangruppen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 april Plangruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan för närvarande. Sökanden uppmanas kontakta övriga fastighetsägare inom strategiskt område enligt översiktsplanen och inkomma med gemensam ansökan om planprövningstillstånd. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan för närvarande. Sökanden uppmanas kontakta övriga fastighetsägare inom strategiskt område enligt översiktsplanen och inkomma med gemensam ansökan om planprövningstillstånd.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(33) Ks Ks Byte av namn på Trafikplats Oppen Trafikverket benämner trafikplatsen vid Oppenmotet trafikplats Oppen. Kommunen vill stället att trafikplatsen skall benämnas Tanumsmotet. Plangruppens bedömning Plangruppen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 april Plangruppen föreslår kommunstyrelsen att till Trafikverket ingå med begäran om att det aktuella trafikmotet benämns Tanumsmotet. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att till Trafikverket översända begäran om att det aktuella trafikmotet benämns Tanumsmotet.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(33) Ks Ks Medborgarförslag från Carl-Georg Karlsson, Sannäs, om anslutning från södra hamnen till väg 1018 Carl-Georg Karlsson, Sannäs, inkom den 9 februari 2011 med medborgarförslag angående anslutning från södra hamnen till väg 1018 i Sannäs. Förslaget, bilaga. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 redovisade Carl-Georg Karlsson sitt medborgarförslag. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2011, 15, att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Efter beslutet i kommunfullmäktige har en skrivelse från Föreningen samarbete i Sannäs ärendet inkommit. Skrivelsen, bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget översändes till Tekniska nämnden för yttrande och kontakt med Trafikverket.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(33) Ks Ks Val av ombud till Kommunforskning i Västs (KFI) årsmöte 2011 KFI har årsmötet den 16 maj Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse ekonomichef Ulf Ericsson till kommunens ombud vid Kommunforskning i Västs årsmöte den 16 maj 2011.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(33) Ks Ks Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Strandbaren Sedan sommaren 2010 har en s.k. inre tillsyn företagits av Café Västbacken HB:s drift av Strandbaren. Sammanfattning av sakläget: Bolaget har företrätts av delägaren xxxxxxxxxxx. Av sakkunnigyttrande från skatteverket inkommet den framgår att tillståndshavaren ej haft bokföringen ordnat på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Tillståndshavaren medger i yttrande inkommet den några av de brister som framgår av skatteverkets sakkunnigyttrande inkommet den men hänvisar i övrigt till en rad omständigheter vilka skulle förklara övriga av skatteverket påtalade brister. Tillståndshavaren har sedan slutet av året skaffat ny redovisningskonsult och har i samband med detta tillsett så att bokföringen sköts på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Gällande rätt: Av 9 kap 14 Alkohollagen (AL) framgår att bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Av Statens Folkhälsoinstituts kommentar till 7 kap 7 i gamla Alkohollagen framgår, vilken torde ha fortsatt giltighet på den nya alkohollagens bestämmelse i 8 kap 12 AL, att Bestämmelsen om lämplighet bör enligt Statens folkhälsoinstitut uttolkas så att kravet på lämplighet inte innefattar något direkt krav på att tillståndshavaren själv besitter kunskaper i bokföring utan kan anlita extern hjälp för detta ändamål. Tillståndshavaren måste emellertid, som alla företagare, ha grundläggande kännedom om hur underlaget för bokföringen skapas och bibehålls, dvs. hur den dagliga redovisningen av inköp och försäljning skall gå till och hur det materialet skall hanteras. Forts.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(33) Ks Ks Av 9 kap 17 AL framgår att en kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en varning i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser om denne ej följer de bestämmelser som gäller för serveringen enligt Alkohollagen. Av 9 kap 18 AL framgår att en kommun skall återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavaren brutit mot Alkohollagen på sådant sätt att en varning inte är en tillräcklig ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Alkoholhandläggarens bedömning: Undertecknad alkoholhandläggare anser att det är klart utvisat av utredningen i ärendet att Café Västbacken HB allvarligt brutit mot bestämmelsen i 9 kap 14 AL rörande alla tre aktuella restauranger (serveringstillstånd). Dock att Café Västbacken HB sedan man fått bokföringshandlingarna åter i slutet av 2010 omgående ordnat med ny redovisningskonsult och sedan dess har bokföringen avseende alla tre aktuella restauranger (serveringstillstånd) utformats att kontroll av verksamheterna nu är möjliga i överensstämmelse med 9 kap 14 AL. Utifrån detta och då ingen formell åtgärd meddelats mot tillståndshavaren rörande någon av de tre restaurangerna under den gamla alkohollagens giltighetstid, bedöms det vara en tillräcklig åtgärd om varning jml 9 kap 17 AL meddelas avseende respektive tillståndspliktiga restaurangverksamhet (serveringstillstånd). Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: Att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Café Västbacken HB org. nr en varning avseende driften av serveringsrörelsen Strandbaren rest. nr enär man allvarligt har överträtt bestämmelsen i 9 kap 14 AL. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Café Västbacken HB en varning avseende driften av serveringsrörelsen Strandbaren enär man allvarligt har överträtt bestämmelsen i 9 kap 14 AL.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(33) Ks Ks Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Café Västbacken Sedan sommaren 2010 har en s.k. inre tillsyn företagits av Café Västbacken HB:s drift av Café Västbacken. Sammanfattning av sakläget: Bolaget har företrätts av delägaren xxxxxxxxxxx. Av sakkunnigyttrande från skatteverket inkommet den framgår att tillståndshavaren ej haft bokföringen ordnat på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Tillståndshavaren medger i yttrande inkommet den några av de brister som framgår av skatteverkets sakkunnigyttrande inkommet den men hänvisar i övrigt till en rad omständigheter vilka skulle förklara övriga av skatteverket påtalade brister. Tillståndshavaren har sedan slutet av året skaffat ny redovisningskonsult och har i samband med detta tillsett så att bokföringen sköts på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Gällande rätt: Av 9 kap 14 Alkohollagen (AL) framgår att bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Av Statens Folkhälsoinstituts kommentar till 7 kap 7 i gamla Alkohollagen framgår, vilken torde ha fortsatt giltighet på den nya alkohollagens bestämmelse i 8 kap 12 AL, att Bestämmelsen om lämplighet bör enligt Statens folkhälsoinstitut uttolkas så att kravet på lämplighet inte innefattar något direkt krav på att tillståndshavaren själv besitter kunskaper i bokföring utan kan anlita extern hjälp för detta ändamål. Tillståndshavaren måste emellertid, som alla företagare, ha grundläggande kännedom om hur underlaget för bokföringen skapas och bibehålls, dvs. hur den dagliga redovisningen av inköp och försäljning skall gå till och hur det materialet skall hanteras. Forts.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(33) Ks Ks Av 9 kap 17 AL framgår att en kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en varning i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser om denne ej följer de bestämmelser som gäller för serveringen enligt Alkohollagen. Av 9 kap 18 AL framgår att en kommun skall återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavaren brutit mot Alkohollagen på sådant sätt att en varning inte är en tillräcklig ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Alkoholhandläggarens bedömning: Undertecknad alkoholhandläggare anser att det är klart utvisat av utredningen i ärendet att Café Västbacken HB allvarligt brutit mot bestämmelsen i 9 kap 14 AL rörande alla tre aktuella restauranger (serveringstillstånd). Dock att Café Västbacken HB sedan man fått bokföringshandlingarna åter i slutet av 2010 omgående ordnat med ny redovisningskonsult och sedan dess har bokföringen avseende alla tre aktuella restauranger (serveringstillstånd) utformats att kontroll av verksamheterna nu är möjliga i överensstämmelse med 9 kap 14 AL. Utifrån detta och då ingen formell åtgärd meddelats mot tillståndshavaren rörande någon av de tre restaurangerna under den gamla alkohollagens giltighetstid, bedöms det vara en tillräcklig åtgärd om varning jml 9 kap 17 AL meddelas avseende respektive tillståndspliktiga restaurangverksamhet (serveringstillstånd). Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: Att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Café Västbacken HB org. nr en varning avseende driften av serveringsrörelsen på Café Västbacken rest. nr enär man allvarligt har överträtt bestämmelsen i 9 kap 14 AL. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Café Västbacken HB en varning avseende driften av serveringsrörelsen på Café Västbacken enär man allvarligt har överträtt bestämmelsen i 9 kap 14 AL.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(33) Ks Ks Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Mjölkeröds Golfrestaurang Sedan sommaren 2010 har en s.k. inre tillsyn företagits av Café Västbacken HB:s drift av Mjölkeröds Golfrestaurang. Sammanfattning av sakläget: Bolaget har företrätts av delägaren xxxxxxxxxxxxxxx. Av sakkunnigyttrande från skatteverket inkommet den framgår att tillståndshavaren ej haft bokföringen ordnat på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Tillståndshavaren medger i yttrande inkommet den några av de brister som framgår av skatteverkets sakkunnigyttrande inkommet den men hänvisar i övrigt till en rad omständigheter vilka skulle förklara övriga av skatteverket påtalade brister. Tillståndshavaren har sedan slutet av året skaffat ny redovisningskonsult och har i samband med detta tillsett så att bokföringen sköts på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Gällande rätt: Av 9 kap 14 Alkohollagen (AL) framgår att bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Av Statens Folkhälsoinstituts kommentar till 7 kap 7 i gamla Alkohollagen framgår, vilken torde ha fortsatt giltighet på den nya alkohollagens bestämmelse i 8 kap 12 AL, att Bestämmelsen om lämplighet bör enligt Statens folkhälsoinstitut uttolkas så att kravet på lämplighet inte innefattar något direkt krav på att tillståndshavaren själv besitter kunskaper i bokföring utan kan anlita extern hjälp för detta ändamål. Tillståndshavaren måste emellertid, som alla företagare, ha grundläggande kännedom om hur underlaget för bokföringen skapas och bibehålls, dvs. hur den dagliga redovisningen av inköp och försäljning skall gå till och hur det materialet skall hanteras. Forts.

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 228 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 Dnr Ärende 79 Information från Folkhälsorådet 2009.094-606 Bun 80 Delårsbokslut 2009.215-607 Bun 81 Utbud Tanums gymnasieskola 2007.200-623

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 135 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 2005.624-563 Ks 275 Förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling vid Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-03-05 Dnr Ärende 2013/0053-606 Bun 11 Bokslut 2012 2013/0062-601 Bun 12 Klassorganisation Hamburgsunds rektorsområde 2013/0049-606 Bun 13

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-02 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 13 Godkännande av fördragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. Miljöärenden 2008.0471-821

Läs mer

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade ÄRENDEFÖRTECKNING: 182 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Avloppsanläggning för Tanums-Ejgde 2.40 Tillkommande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 144. Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärende Ansökan från Tore Melin,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2007-12-17 118. Laga ordning 119. Svar på medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt 120. Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamn

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 85 Delårsredovisning Tertial 2 2007.042-607 Bun 86 Fyrbodals gymnasieskola Prislista 2008 2007.204-375

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) 98 Laga ordning KOMMUFULLMÄKTIGE 2006-11-06 99 Sammankallande i egenskap av ålderspresident 100 Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUS KOUN PROTOKOLL 1(4) Tid: Tisdag 2016-08-23, klockan 08:00 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 130 Godkännande av föredragningslistan iljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 305 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: Förhandsbesked för bostadshus, Bo Berggren, Hamburgsund,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-02-17, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 33 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 291 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-05-31 Dnr Ärende 2007.185-376 Bun 46 Information Hedevallen 2010.006-364 Bun 47 Ansökan från Grebbestad Bowls Club och Svenska Bowlsförbundet

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 2013.0308-339 27 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-25 Dnr Ärende 20 Information personalchef Olle Tillqvist informerar 21 Information fritidsledare Jonas Nilsson informerar 22 Ny personalsekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-25 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-16 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 172 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2010.0894-339 146 Parentation 147 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring:

Läs mer

Tn 46. Redovisning av obesvarade medborgarförslag Tn 47. Försäljning av villatomt, avstyckning från Edsvik 1:3

Tn 46. Redovisning av obesvarade medborgarförslag Tn 47. Försäljning av villatomt, avstyckning från Edsvik 1:3 Tekniska nämnden 2011-03-24 1(13) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 45. Godkännande av föredragningslistan 2011.0105-200 Tn 46. Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2011.0086-212 Tn 47. Försäljning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 78. Laga ordning 79. Information om polisens verksamhet i Strömstads närpolisområde 80. Dagordning 81. Svar på medborgarförslag om gång-och cykelväg

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: 105 Godkännande av föredragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Fullmakt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende:

Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende: Miljö- och byggnadsnämnden 2012-01-31 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-02-14 1. Laga ordning 2. Svar på motion från Louise Thunström (MVT) om ensamkommande flyktingbarn 3. Exploateringsavtal för försäljning och exploatering

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 2009.060-952 Ks 139 Svar på motion från Michael Halvardsson (MVT) om snabbstöd till föreningar 2009.318-736 Ks 140 Ändrat pris avseende

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 99 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-06-17 59 Laga ordning 60 Kompletteringsbudget 2013 61 Delårsbokslut för perioden januari-april 2013 62 Finansrapport för perioden januari-april 2013 63

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-07-01, klockan 08:30 Plats: Tanums Shoppingcenter, Oppen Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 139

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-11-13 Dnr Ärende 2012/0184-601 Bun 90 Verksamhetsplan Arbetsmarknadsenheten 2012/0091-606 Bun 91 Delårsbokslut per den 31 oktober 2012/0201-606

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Dnr Ärende 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka 2012/0574-976 Ks 274 Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-04-28, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 78 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-03-24, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 54 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-01 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-01 Dnr Ärende 2010.131-380 Bun 39 Tanums kommuns behov av tillgång till digital utrustning för

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21)

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration TN 2014/0009-201 82. Redovisning av delegationsbeslut TN 2013/0289-569 83. Medborgarförslag från Carin och Carl-Evert

Läs mer

Budget och verksamhetsstyrning

Budget och verksamhetsstyrning ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr : Ärende Tid: Tisdag 2016-02-23, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 21 Godkännande av föredragningslistan att godkänna de utsända

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn.

Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn. 32-34 Plats och tid Beslutande Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn. Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Mark- och Exploatering

Mark- och Exploatering Tekniska nämnden 2011-11-17 1(19) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 156. Information Folkhälsorådet 157. Information - Handikappfrågor 2011/0009-200 Tn 158. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2008-10-20 94 Laga ordning 95 Projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän information 96 Delårsrapport för perioden den 1 januari till

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv, kl. 9:00 11:00 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(15) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-09-06 Dnr Ärende 2011/0072-606 Bun 67 Delårsbokslut per den 30 juni 2011/0211-606 Bun 68 Budget 2012 2011/0212-607 Bun 69 Utbud Tanums Gymnasieskola

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 59 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring:

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s)

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s) 142-155 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 11.45 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(39) KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-25 Dnr Ärenden 2012/0191-870 Ks 95 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter 2006.214-5623 Tn 159 Förslag till ändring av renhållningstaxa

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer