KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund Ks 134 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ks 135 Gymnasiesamverkan Fyrbodal Ks 136 Avgäldsreglering tomträttsavtal Kärraby 5:190, Ostronskalhuset AB Ks 137 Offentlig miljö som konstform Ks 138 Slutredovisning - Investeringsprojekt som har löpande anslag Ks 139 Exploateringsavtal för planområdet Slänten i Fjällbacka Ks 140 Yttrande över preliminär Trafikförsörjningsplan Ks 141 Planprogram för Fjällbacka hamnområde (tidigare planskiss för Fjällbacka hamnområde) Ks 142 Översvämningsrisker Ks 143 Ansökan om planprövningstillstånd för område kring Frans väg i Grönemad Ks 144 Byte av namn på Trafikplats Oppen Ks 145 Medborgarförslag från Carl-Georg Karlsson, Sannäs, om anslutning från södra hamnen till väg Ks 146 Val av ombud till Kommunforskning i Västs (KFI) årsmöte Ks 147 Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Strandbaren Ks 148 Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(33) Café Västbacken HB:s drift av Café Västbacken Ks 149 Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Mjölkeröds Golfrestaurang Ks 150 Remiss från Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen, beträffande ansökan från Sögårdsfjällets Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av 14 vindkraftverk Ks 151 Anställning av samhällsbyggnadschef Ks 152 Anmälan av arbetsutskottets beslut 153 Anmälan av delegationsbeslut 154 Meddelanden

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(33) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Rolf Lundholm, exploateringsingenjör, 136,139 Peter Berborn, säkerhetssamordnare/planerare, 140 Olle Tillquist, Personalchef, 151 Ingvar Olofsson, kommunbiolog, 150 Camilla Mole Björk, landskapsarkitekt, 141 Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef, 137, Moa Leidzén, fysisk planerare, 142,143 Torbjörn Ericson, alkoholhandläggare, Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Siv Bergström Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Siv Bergström/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift..Git Karlsson...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(33) Ks Ks Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 Fyrbodals kommunalförbund har den 4 april 2011 inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010, bilaga. Kommunalförbundets revisorer meddelar i revisionsberättelse per den 4 februari 2011 att kommunalförbundets verksamhet har granskats för räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2010, och att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(33) Ks Ks Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2010, bilaga. Samordningsförbundet Norra Bohuslän antog den 15 februari 2011 årsredovisning och förvaltningsberättelse Samordningsförbundet Norra Bohusläns revisorer meddelar i revisionsberättelse per den 21 mars 2011 att samordningsförbundets verksamhet har granskats för år Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundet Norra Bohuslän årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2010, och att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(33) Ks Ks Gymnasiesamverkan Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund inkom den 14 april 2011 med skrivelse om gymnasiesamverkan Fyrbodal. Skrivelsen, bilaga. Kommunerna i Fyrbodal har sedan ett avtal om samverkan inom gymnasieskolan. Enligt avtalet ska arbetet ledas av en särskild tillsatt styrelse. Den styrelsen som avslutade sitt uppdrag i och med mandatperiodens slut 2010 beslutade på sitt sista möte att överlämna ansvaret för uppdraget till Fyrbodals direktion. Kommunfullmäktige har utsett ledamöter till förbundsdirektionen för den nya mandatperioden. I det beslutet framgå inte att uppdraget även innefattar att tillika inneha uppdraget som styrelseledamot för gymnasiestyrelsen varför kompletterande beslut nu krävs. Med anledning av ovanstående föreslår Fyrbodals kommunalförbund samtliga medlemskommuner besluta att kommunfullmäktige bemyndigar Fyrbodals kommunalförbund att överta ansvaret för efterlevnaden av gymnasiesamverkansavtalet, och att kommunfullmäktige utser xx som ledamot i Fyrbodals gymnasiestyrelse, samt att xx som ersättare. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010, 165, att till Fyrbodal Gymnasieskola utse Bengt Mattsson (FP) till ledamot med Susanne Jansson (S) som ersättare. Denna styrelse avslutade sitt uppdrag 2010, se ovan. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010, 166, att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till ledamot och Gerd Melin (S) till ersättare i Kommunalförbundet Fyrbodal, direktionen. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga Fyrbodals kommunalförbund att överta ansvaret för efterlevnaden av gymnasiesamverkansavtalet, att utse Clas-Åke Sörkvist (C) som ledamot i Fyrbodals gymnasiestyrelse, samt Gerd Melin (S) som ersättare, och att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2010, 165.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(33) Ks Ks Avgäldsreglering tomträttsavtal Kärraby 5:190, Ostronskalhuset AB Enligt 15 i tomträttsavtalet skall avgälden regleras vart tionde år i enlighet med 13 kap JB (jordabalken). Nuvarande avgäldsperiod går ut och ny avgäld skall bestämmas senast ett år innan. Avgälden för Kärraby 5:190 innevarande avgäldsperiod är kronor per år. Ett förslag till ändringsavtal med ny avgäld för perioden till har upprättats och undertecknats av tomträttsinnehavaren. Avgälden uppräknas med KPI och den nya avgälden för Kärraby 5:190 blir enligt bilagda avtal bestämd till kronor per år. Tekniska nämndes beslut Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2011, 70, föreslå kommunfullmäktige att godkänna ny avgäld enligt bilagda ändringsavtal. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny avgäld enligt bilagda ändringsavtal.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(33) Ks Ks Offentlig miljö som konstform Fyrbodals kommunalförbund inkom den 30 september 2010 med slutrapport av projektet offentlig miljö som konstform i Fyrbodals kommuner. Projektet har avrapporterats till Fyrbodals kommunalförbunds direktion. Där beslutades att rekommendera medlemskommunerna att i sina fullmäktigeförsamlingar anta det framtagna styrdokumentet. Styrdokumentet för gestaltning av offentliga miljöer inklusive slutrapporten, bilaga. Kommunerna uppmanas även att avrapportera och återkoppla till förbundet hur arbetet tagits emot och använts. Den återkopplingen bör ske senast i slutet av Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av projektet Plan- och byggchefen skriver i yttrande inkommet den 19 april 2011 att plan- och byggavdelningen har deltagit i projektet Offentlig miljö som konstform. Projektet har varit nytänkande och nyttigt i den bemärkelsen att den sammanfört konst, teknik och planering för att i tidiga skeden planera för förändringar i offentliga miljöer som lever upp till ambitionen att vara estetiskt tilltalande, konstnärligt nytänkande och tekniskt genomförbara. Arbetssättet har framgångsrikt använts i andra sammanhang efter det att projektets avslutats. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat styrdokument, samt att till Fyrbodals kommunalförbund rapportera i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande ovan.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(33) Ks Ks Slutredovisning - Investeringsprojekt som har löpande anslag Slutredovisning av investeringsprojekt som har löpande anslag. I samband med denna slutredovisning ombudgeteras anslagen. Projekten är följande: Vatten och avlopp Projekt nr Omläggning VA-ledningar Ombudgeteras Projekt nr Reinvesteringar reningsverk Ombudgeteras Projekt nr Pump-, tryckstegringstationer & reservoarer Ombudgeteras Projekt nr Digitalisering ledningsnät Ombudgeteras Gator och parker Projekt nr Gång- och cykelbanor Projekt nr Upprustning gator Projekt nr Reinvestering vägbeläggningar Projekt nr Utbyte belysningsarmaturer Projekt nr Utbyggnad långtidsparkeringar Projekt nr Övrig exploatering Projekt nr Projektering kommande exploateringsområden Fastighetsförvaltning Projekt nr Förbättringsåtgärder kommunala fastigheter Projekt nr Handikapplan Projekt nr Kulturbyggnader Projekt nr Larm och risk Projekt nr Badplatser Projekt nr Lek- och fritidsanläggningar Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Slutredovisning, bilaga. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2011, 56, att godkänna bilagda slutredovisning, och att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. Forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(33) Ks Ks Ekonomikontorets bedömning Ekonomikontoret skriver i yttrande inkommet den 19 april 2011 att anslaget för omläggning VA-ledningar 2010 är kronor. Överskottet som ombudgeteras till 2011 blir därmed kronor. I övrigt stämmer slutredovisningen med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektens över- och underskott ombudgeteras till Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen inklusive ekonomikontorets korrigering, och att investeringsprojektens över- och underskott ombudgeteras till 2011.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(33) Ks Ks Exploateringsavtal för planområdet Slänten i Fjällbacka Det aktuella området, kallat Slänten, ligger inom en gällande plan från 1984 som omfattar ett större område. Planen har blivit genomförd i de flesta delar utom i Släntenområdet där Havstens Fastighetsutveckling AB nu tar fram en ny detaljplan. Planarbetet har tidigare fördröjts i omgångar eftersom nya arkeologiska fynd orsakat flera omarbetningar av planen. All mark inom planområdet är i kommunal ägo. Planförslaget redovisar området för bostadsändamål i likhet med gällande plan. Trafik och VA-lösningen behöver förbättras och den nya planen har en utformning som är mer anpassad till dagens behov. Med anledning av det nya planförslaget tecknas ett exploateringsavtal. Exploateringsavtalet ger Havstens Fastighetsutveckling AB en optionsrätt att under vissa villkor få förvärva området. Överenskommen grundersättning är en miljon tvåhundratusen kronor. Om den nya detaljplanen medger fler än femton tomter skall exploatören dessutom, för varje tomt därutöver, betala en tilläggsköpeskilling om åttiotusen kronor per tomt. Exploatören bekostar utbyggnad av allmän plats och VA-anläggning. Marköverlåtelse enligt exploateringsavtalet förutsätter: att detaljplanen vinner laga kraft, ett gällande exploateringsavtal, att stödmur mot fastigheterna längs Löparvägen byggs innan exploateringen startar och att det sker inom två år efter att planen vunnit laga kraft, att merparten av gator och VA är utbyggt, eller påbörjat i sådan omfattning att kommunen kan godkänna det Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2011, 51, bland annat föreslå kommunfullmäktige att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att exploateringsavtalet skall vara skriftligt godkänt av exploatören innan den 5 april 2011, om inte förordar tekniska nämnden att projektet drivs i egen regi. Forts.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(33) Ks Ks Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2011, 105, att ärendet tas upp på nytt den 4 maj Efter kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2011 har Havstens Fastighetsutveckling AB meddelat att man inte accepterar exploateringsavtalet som det nu är utformat. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ej teckna exploateringsavtal med Havstens Fastighetsutveckling AB.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(33) Ks Ks Yttrande över preliminär Trafikförsörjningsplan 2012 Västtrafik inkom den 22 mars 2011 med preliminär Trafikförsörjningsplan (TFP) för Trafikförsörjningsplanen beskriver förändringar i trafikutbudet kommande trafikår Kommunkansliet har utarbetat förslag till yttrande, bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och översända bifogat yttrande till Västtrafik AB.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(33) Ks Ks Planprogram för Fjällbacka hamnområde (tidigare planskiss för Fjällbacka hamnområde) Plan och byggavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetat ett förslag till planskiss för Fjällbacka hamnområde. Kommunstyrelsen godkände den 3 mars 2010, 65, samråd av planskiss för Fjällbacka hamnområde. Planskissförslaget var ute på samråd perioden Kommunstyrelsen godkände samrådsredogörelsen den 3 november 2010, 275. Beslut fattades om att planskissen fortsättningsvis benämns planprogram. Plan och byggavdelningen har reviderat planprogrammet utifrån inkomna synpunkter. Fortsatt planarbete har delats in i etapper och tar hänsyn till parkeringsfrågan. Gudmundskäret och Kråkholmen anges som utredningsområden. Beslut att godkänna bifogat planprogram som underlag för fortsatt planläggning och utveckling av Fjällbacka, och att studera möjligheten för byggnation vid parken/järnboden.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(33) Ks Ks Översvämningsrisker Tanums kommun har flera tätorter som kommer att påverkas av ett högre vattenstånd. Många viktiga centrumfunktioner ligger dessutom inom det område som riskerar att översvämmas. I samband med arbetet med detaljplanen för Grebbestad 2:116 m.fl. (Coop, Systembolaget och ICA) har Länsstyrelsen i samrådsyttrande efterfrågat kommunens långsiktiga strategi för att hålla undan vatten. Länsstyrelsens bedömning är att en konsekvensutredning för ett större område (hela hamnplanen eller mer) behöver tas fram för att komma till bra och långsiktiga lösningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning I Grebbestad pågår flera planarbeten kring hamnen. Förutom detaljplanen för Coop, Systembolaget och ICA driver kommunstyrelsen detaljplan för Grebbestad centrum, och inom kort väntas också en detaljplan för Svinnäs starta. Plan- och byggavdelningens bedömning av Länsstyrelsens yttrande är att kommunen behöver visa en strategi för att hantera stigande havsnivåer för att fortsatt planering kring hamnen i Grebbestad ska vara möjlig. Utöver Grebbestad finns samma problematik i t.ex. Hamburgsund och Fjällbacka där också detaljplaner pågår eller väntas starta inom områden som riskerar att översvämmas. För att uppnå långsiktiga och hållbara lösningar är plan- och byggavdelningens bedömning att det är en stor fördel om varje tätort, var för sig, analyseras i ett sammanhang. Kommunen bör stå som beställare av sådan utredning. Risken med att låta enskilda exploatörer ta fram en konsekvensanalys till varje enskild detaljplan är att varje delområde skyddas mot översvämning istället för att hela samhället anpassas och/eller skyddas. Kommunen bör prioritera ett samhälle i taget. Mot bakgrund av Länsstyrelsen yttrande över detaljplanen för Coop, Systembolaget och ICA finns ett konkret behov av en konsekvensanalys för Grebbestad. Plangruppens bedömning Plangruppen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 april Plangruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att en långsiktig strategi skall upprättas och att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att äska medel i kompletteringsbudget Forts.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(33) Ks Ks Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta en långsiktig strategi och att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att äska medel i kompletteringsbudget 2011.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(33) Ks Ks Ansökan om planprövningstillstånd för område kring Frans väg i Grönemad Rune Andersson har inkommit ansökan om plantillstånd öster och väster om Frans väg i Grönemad. Syftet är att uppföra bostadshus. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Huvuddelen av markerat område, av fastigheten Kuseröd 1:4, omfattas av detaljplan för Grönemad, Kuseröd 1:25 m fl. I detaljplanen är marken reglerat för allmän plats, natur. Detaljplanens genomförandetid utgår Under detaljplanens genomförandetid går det i princip inte att ändra detaljplanen. I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad (2006) anges övrig del, av markerat område, för strategiskt område för bostäder, verksamheter eller dylikt inom rekommendationen R5 - Områdena reserveras för framtida utveckling av samhället. Precisering av lämplig markanvändning ska i efterföljande planering ske i form av översiktliga planstudier. Lämpligheten av utbyggnaderna ska vidare prövas i detaljplan. Förutom del av Kuseröd 1:4 ingår också del av Kuseröd 1:16, 1:8, 2:32 samt 1:3 i det markområde som omfattas av rekommendationen R5 enligt ovan. Det aktuella området omfattar endast en liten del av utlagt strategiskt område i den fördjupade översiktsplanen (FÖP). För att åstadkomma ett bra markutnyttjande inom det strategiska området bör en detaljplan upprättas som omfattar hela området. Grönemadsvägen som leder till skolan i Grebbestad saknar i dagsläget separerad gång- och cykelväg. I en detaljplan bör, i förekommande fall, också en gång- och cykelväg längs med Grönemadsvägen studeras. Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det saknas i dagsläget förutsättningar att ansluta ytterligare bostäder till kommunens vattenanläggning. En åtgärds- och investeringsplan för att förbättra kapaciteten är under framtagande. Det är därför osäkert när en eventuell detaljplan kan genomföras. Under förutsättning att erforderliga medel avsätts, bedömer VAavdelningen att området kan anslutas till kommunalt VA tidigast år Samråd har skett med berörda avdelningar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Forts.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(33) Ks Ks Sökanden uppmanas kontakta övriga fastighetsägare, inom strategiskt område enligt den fördjupade översiktsplanen, och inkomma med en gemensam ansökan om planprövningstillstånd. Förvaltningen avstyrker för närvarande ansökan om planprövningstillstånd. Plangruppens bedömning Plangruppen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 april Plangruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan för närvarande. Sökanden uppmanas kontakta övriga fastighetsägare inom strategiskt område enligt översiktsplanen och inkomma med gemensam ansökan om planprövningstillstånd. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan för närvarande. Sökanden uppmanas kontakta övriga fastighetsägare inom strategiskt område enligt översiktsplanen och inkomma med gemensam ansökan om planprövningstillstånd.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(33) Ks Ks Byte av namn på Trafikplats Oppen Trafikverket benämner trafikplatsen vid Oppenmotet trafikplats Oppen. Kommunen vill stället att trafikplatsen skall benämnas Tanumsmotet. Plangruppens bedömning Plangruppen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 april Plangruppen föreslår kommunstyrelsen att till Trafikverket ingå med begäran om att det aktuella trafikmotet benämns Tanumsmotet. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att till Trafikverket översända begäran om att det aktuella trafikmotet benämns Tanumsmotet.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(33) Ks Ks Medborgarförslag från Carl-Georg Karlsson, Sannäs, om anslutning från södra hamnen till väg 1018 Carl-Georg Karlsson, Sannäs, inkom den 9 februari 2011 med medborgarförslag angående anslutning från södra hamnen till väg 1018 i Sannäs. Förslaget, bilaga. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 redovisade Carl-Georg Karlsson sitt medborgarförslag. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2011, 15, att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Efter beslutet i kommunfullmäktige har en skrivelse från Föreningen samarbete i Sannäs ärendet inkommit. Skrivelsen, bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget översändes till Tekniska nämnden för yttrande och kontakt med Trafikverket.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(33) Ks Ks Val av ombud till Kommunforskning i Västs (KFI) årsmöte 2011 KFI har årsmötet den 16 maj Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse ekonomichef Ulf Ericsson till kommunens ombud vid Kommunforskning i Västs årsmöte den 16 maj 2011.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(33) Ks Ks Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Strandbaren Sedan sommaren 2010 har en s.k. inre tillsyn företagits av Café Västbacken HB:s drift av Strandbaren. Sammanfattning av sakläget: Bolaget har företrätts av delägaren xxxxxxxxxxx. Av sakkunnigyttrande från skatteverket inkommet den framgår att tillståndshavaren ej haft bokföringen ordnat på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Tillståndshavaren medger i yttrande inkommet den några av de brister som framgår av skatteverkets sakkunnigyttrande inkommet den men hänvisar i övrigt till en rad omständigheter vilka skulle förklara övriga av skatteverket påtalade brister. Tillståndshavaren har sedan slutet av året skaffat ny redovisningskonsult och har i samband med detta tillsett så att bokföringen sköts på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Gällande rätt: Av 9 kap 14 Alkohollagen (AL) framgår att bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Av Statens Folkhälsoinstituts kommentar till 7 kap 7 i gamla Alkohollagen framgår, vilken torde ha fortsatt giltighet på den nya alkohollagens bestämmelse i 8 kap 12 AL, att Bestämmelsen om lämplighet bör enligt Statens folkhälsoinstitut uttolkas så att kravet på lämplighet inte innefattar något direkt krav på att tillståndshavaren själv besitter kunskaper i bokföring utan kan anlita extern hjälp för detta ändamål. Tillståndshavaren måste emellertid, som alla företagare, ha grundläggande kännedom om hur underlaget för bokföringen skapas och bibehålls, dvs. hur den dagliga redovisningen av inköp och försäljning skall gå till och hur det materialet skall hanteras. Forts.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(33) Ks Ks Av 9 kap 17 AL framgår att en kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en varning i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser om denne ej följer de bestämmelser som gäller för serveringen enligt Alkohollagen. Av 9 kap 18 AL framgår att en kommun skall återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavaren brutit mot Alkohollagen på sådant sätt att en varning inte är en tillräcklig ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Alkoholhandläggarens bedömning: Undertecknad alkoholhandläggare anser att det är klart utvisat av utredningen i ärendet att Café Västbacken HB allvarligt brutit mot bestämmelsen i 9 kap 14 AL rörande alla tre aktuella restauranger (serveringstillstånd). Dock att Café Västbacken HB sedan man fått bokföringshandlingarna åter i slutet av 2010 omgående ordnat med ny redovisningskonsult och sedan dess har bokföringen avseende alla tre aktuella restauranger (serveringstillstånd) utformats att kontroll av verksamheterna nu är möjliga i överensstämmelse med 9 kap 14 AL. Utifrån detta och då ingen formell åtgärd meddelats mot tillståndshavaren rörande någon av de tre restaurangerna under den gamla alkohollagens giltighetstid, bedöms det vara en tillräcklig åtgärd om varning jml 9 kap 17 AL meddelas avseende respektive tillståndspliktiga restaurangverksamhet (serveringstillstånd). Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: Att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Café Västbacken HB org. nr en varning avseende driften av serveringsrörelsen Strandbaren rest. nr enär man allvarligt har överträtt bestämmelsen i 9 kap 14 AL. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Café Västbacken HB en varning avseende driften av serveringsrörelsen Strandbaren enär man allvarligt har överträtt bestämmelsen i 9 kap 14 AL.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(33) Ks Ks Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Café Västbacken Sedan sommaren 2010 har en s.k. inre tillsyn företagits av Café Västbacken HB:s drift av Café Västbacken. Sammanfattning av sakläget: Bolaget har företrätts av delägaren xxxxxxxxxxx. Av sakkunnigyttrande från skatteverket inkommet den framgår att tillståndshavaren ej haft bokföringen ordnat på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Tillståndshavaren medger i yttrande inkommet den några av de brister som framgår av skatteverkets sakkunnigyttrande inkommet den men hänvisar i övrigt till en rad omständigheter vilka skulle förklara övriga av skatteverket påtalade brister. Tillståndshavaren har sedan slutet av året skaffat ny redovisningskonsult och har i samband med detta tillsett så att bokföringen sköts på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Gällande rätt: Av 9 kap 14 Alkohollagen (AL) framgår att bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Av Statens Folkhälsoinstituts kommentar till 7 kap 7 i gamla Alkohollagen framgår, vilken torde ha fortsatt giltighet på den nya alkohollagens bestämmelse i 8 kap 12 AL, att Bestämmelsen om lämplighet bör enligt Statens folkhälsoinstitut uttolkas så att kravet på lämplighet inte innefattar något direkt krav på att tillståndshavaren själv besitter kunskaper i bokföring utan kan anlita extern hjälp för detta ändamål. Tillståndshavaren måste emellertid, som alla företagare, ha grundläggande kännedom om hur underlaget för bokföringen skapas och bibehålls, dvs. hur den dagliga redovisningen av inköp och försäljning skall gå till och hur det materialet skall hanteras. Forts.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(33) Ks Ks Av 9 kap 17 AL framgår att en kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en varning i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser om denne ej följer de bestämmelser som gäller för serveringen enligt Alkohollagen. Av 9 kap 18 AL framgår att en kommun skall återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavaren brutit mot Alkohollagen på sådant sätt att en varning inte är en tillräcklig ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Alkoholhandläggarens bedömning: Undertecknad alkoholhandläggare anser att det är klart utvisat av utredningen i ärendet att Café Västbacken HB allvarligt brutit mot bestämmelsen i 9 kap 14 AL rörande alla tre aktuella restauranger (serveringstillstånd). Dock att Café Västbacken HB sedan man fått bokföringshandlingarna åter i slutet av 2010 omgående ordnat med ny redovisningskonsult och sedan dess har bokföringen avseende alla tre aktuella restauranger (serveringstillstånd) utformats att kontroll av verksamheterna nu är möjliga i överensstämmelse med 9 kap 14 AL. Utifrån detta och då ingen formell åtgärd meddelats mot tillståndshavaren rörande någon av de tre restaurangerna under den gamla alkohollagens giltighetstid, bedöms det vara en tillräcklig åtgärd om varning jml 9 kap 17 AL meddelas avseende respektive tillståndspliktiga restaurangverksamhet (serveringstillstånd). Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: Att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Café Västbacken HB org. nr en varning avseende driften av serveringsrörelsen på Café Västbacken rest. nr enär man allvarligt har överträtt bestämmelsen i 9 kap 14 AL. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Café Västbacken HB en varning avseende driften av serveringsrörelsen på Café Västbacken enär man allvarligt har överträtt bestämmelsen i 9 kap 14 AL.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(33) Ks Ks Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Mjölkeröds Golfrestaurang Sedan sommaren 2010 har en s.k. inre tillsyn företagits av Café Västbacken HB:s drift av Mjölkeröds Golfrestaurang. Sammanfattning av sakläget: Bolaget har företrätts av delägaren xxxxxxxxxxxxxxx. Av sakkunnigyttrande från skatteverket inkommet den framgår att tillståndshavaren ej haft bokföringen ordnat på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Tillståndshavaren medger i yttrande inkommet den några av de brister som framgår av skatteverkets sakkunnigyttrande inkommet den men hänvisar i övrigt till en rad omständigheter vilka skulle förklara övriga av skatteverket påtalade brister. Tillståndshavaren har sedan slutet av året skaffat ny redovisningskonsult och har i samband med detta tillsett så att bokföringen sköts på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Gällande rätt: Av 9 kap 14 Alkohollagen (AL) framgår att bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Av Statens Folkhälsoinstituts kommentar till 7 kap 7 i gamla Alkohollagen framgår, vilken torde ha fortsatt giltighet på den nya alkohollagens bestämmelse i 8 kap 12 AL, att Bestämmelsen om lämplighet bör enligt Statens folkhälsoinstitut uttolkas så att kravet på lämplighet inte innefattar något direkt krav på att tillståndshavaren själv besitter kunskaper i bokföring utan kan anlita extern hjälp för detta ändamål. Tillståndshavaren måste emellertid, som alla företagare, ha grundläggande kännedom om hur underlaget för bokföringen skapas och bibehålls, dvs. hur den dagliga redovisningen av inköp och försäljning skall gå till och hur det materialet skall hanteras. Forts.

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 2006.620-332 Ks 127 Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar 2007.215-543 Ks 128 Förslag till justering av

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(26) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-09-12 59. Laga ordning 60. Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 av Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB 61. Kommuninvest ekonomisk förening Förtydligat

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst Ledningsutskottet 2011-02-16 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/35 Ärendeförteckning 19-46 19 Förslag till inplacering av verksamheter i prioritetsklasser enligt Styrel 20 Förslag till styrande dokument

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer