KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund Ks 134 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ks 135 Gymnasiesamverkan Fyrbodal Ks 136 Avgäldsreglering tomträttsavtal Kärraby 5:190, Ostronskalhuset AB Ks 137 Offentlig miljö som konstform Ks 138 Slutredovisning - Investeringsprojekt som har löpande anslag Ks 139 Exploateringsavtal för planområdet Slänten i Fjällbacka Ks 140 Yttrande över preliminär Trafikförsörjningsplan Ks 141 Planprogram för Fjällbacka hamnområde (tidigare planskiss för Fjällbacka hamnområde) Ks 142 Översvämningsrisker Ks 143 Ansökan om planprövningstillstånd för område kring Frans väg i Grönemad Ks 144 Byte av namn på Trafikplats Oppen Ks 145 Medborgarförslag från Carl-Georg Karlsson, Sannäs, om anslutning från södra hamnen till väg Ks 146 Val av ombud till Kommunforskning i Västs (KFI) årsmöte Ks 147 Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Strandbaren Ks 148 Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(33) Café Västbacken HB:s drift av Café Västbacken Ks 149 Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Mjölkeröds Golfrestaurang Ks 150 Remiss från Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen, beträffande ansökan från Sögårdsfjällets Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av 14 vindkraftverk Ks 151 Anställning av samhällsbyggnadschef Ks 152 Anmälan av arbetsutskottets beslut 153 Anmälan av delegationsbeslut 154 Meddelanden

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(33) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Rolf Lundholm, exploateringsingenjör, 136,139 Peter Berborn, säkerhetssamordnare/planerare, 140 Olle Tillquist, Personalchef, 151 Ingvar Olofsson, kommunbiolog, 150 Camilla Mole Björk, landskapsarkitekt, 141 Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef, 137, Moa Leidzén, fysisk planerare, 142,143 Torbjörn Ericson, alkoholhandläggare, Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Siv Bergström Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Siv Bergström/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift..Git Karlsson...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(33) Ks Ks Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 Fyrbodals kommunalförbund har den 4 april 2011 inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010, bilaga. Kommunalförbundets revisorer meddelar i revisionsberättelse per den 4 februari 2011 att kommunalförbundets verksamhet har granskats för räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2010, och att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(33) Ks Ks Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2010, bilaga. Samordningsförbundet Norra Bohuslän antog den 15 februari 2011 årsredovisning och förvaltningsberättelse Samordningsförbundet Norra Bohusläns revisorer meddelar i revisionsberättelse per den 21 mars 2011 att samordningsförbundets verksamhet har granskats för år Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundet Norra Bohuslän årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2010, och att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(33) Ks Ks Gymnasiesamverkan Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund inkom den 14 april 2011 med skrivelse om gymnasiesamverkan Fyrbodal. Skrivelsen, bilaga. Kommunerna i Fyrbodal har sedan ett avtal om samverkan inom gymnasieskolan. Enligt avtalet ska arbetet ledas av en särskild tillsatt styrelse. Den styrelsen som avslutade sitt uppdrag i och med mandatperiodens slut 2010 beslutade på sitt sista möte att överlämna ansvaret för uppdraget till Fyrbodals direktion. Kommunfullmäktige har utsett ledamöter till förbundsdirektionen för den nya mandatperioden. I det beslutet framgå inte att uppdraget även innefattar att tillika inneha uppdraget som styrelseledamot för gymnasiestyrelsen varför kompletterande beslut nu krävs. Med anledning av ovanstående föreslår Fyrbodals kommunalförbund samtliga medlemskommuner besluta att kommunfullmäktige bemyndigar Fyrbodals kommunalförbund att överta ansvaret för efterlevnaden av gymnasiesamverkansavtalet, och att kommunfullmäktige utser xx som ledamot i Fyrbodals gymnasiestyrelse, samt att xx som ersättare. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010, 165, att till Fyrbodal Gymnasieskola utse Bengt Mattsson (FP) till ledamot med Susanne Jansson (S) som ersättare. Denna styrelse avslutade sitt uppdrag 2010, se ovan. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010, 166, att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till ledamot och Gerd Melin (S) till ersättare i Kommunalförbundet Fyrbodal, direktionen. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga Fyrbodals kommunalförbund att överta ansvaret för efterlevnaden av gymnasiesamverkansavtalet, att utse Clas-Åke Sörkvist (C) som ledamot i Fyrbodals gymnasiestyrelse, samt Gerd Melin (S) som ersättare, och att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2010, 165.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(33) Ks Ks Avgäldsreglering tomträttsavtal Kärraby 5:190, Ostronskalhuset AB Enligt 15 i tomträttsavtalet skall avgälden regleras vart tionde år i enlighet med 13 kap JB (jordabalken). Nuvarande avgäldsperiod går ut och ny avgäld skall bestämmas senast ett år innan. Avgälden för Kärraby 5:190 innevarande avgäldsperiod är kronor per år. Ett förslag till ändringsavtal med ny avgäld för perioden till har upprättats och undertecknats av tomträttsinnehavaren. Avgälden uppräknas med KPI och den nya avgälden för Kärraby 5:190 blir enligt bilagda avtal bestämd till kronor per år. Tekniska nämndes beslut Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2011, 70, föreslå kommunfullmäktige att godkänna ny avgäld enligt bilagda ändringsavtal. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny avgäld enligt bilagda ändringsavtal.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(33) Ks Ks Offentlig miljö som konstform Fyrbodals kommunalförbund inkom den 30 september 2010 med slutrapport av projektet offentlig miljö som konstform i Fyrbodals kommuner. Projektet har avrapporterats till Fyrbodals kommunalförbunds direktion. Där beslutades att rekommendera medlemskommunerna att i sina fullmäktigeförsamlingar anta det framtagna styrdokumentet. Styrdokumentet för gestaltning av offentliga miljöer inklusive slutrapporten, bilaga. Kommunerna uppmanas även att avrapportera och återkoppla till förbundet hur arbetet tagits emot och använts. Den återkopplingen bör ske senast i slutet av Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av projektet Plan- och byggchefen skriver i yttrande inkommet den 19 april 2011 att plan- och byggavdelningen har deltagit i projektet Offentlig miljö som konstform. Projektet har varit nytänkande och nyttigt i den bemärkelsen att den sammanfört konst, teknik och planering för att i tidiga skeden planera för förändringar i offentliga miljöer som lever upp till ambitionen att vara estetiskt tilltalande, konstnärligt nytänkande och tekniskt genomförbara. Arbetssättet har framgångsrikt använts i andra sammanhang efter det att projektets avslutats. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat styrdokument, samt att till Fyrbodals kommunalförbund rapportera i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande ovan.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(33) Ks Ks Slutredovisning - Investeringsprojekt som har löpande anslag Slutredovisning av investeringsprojekt som har löpande anslag. I samband med denna slutredovisning ombudgeteras anslagen. Projekten är följande: Vatten och avlopp Projekt nr Omläggning VA-ledningar Ombudgeteras Projekt nr Reinvesteringar reningsverk Ombudgeteras Projekt nr Pump-, tryckstegringstationer & reservoarer Ombudgeteras Projekt nr Digitalisering ledningsnät Ombudgeteras Gator och parker Projekt nr Gång- och cykelbanor Projekt nr Upprustning gator Projekt nr Reinvestering vägbeläggningar Projekt nr Utbyte belysningsarmaturer Projekt nr Utbyggnad långtidsparkeringar Projekt nr Övrig exploatering Projekt nr Projektering kommande exploateringsområden Fastighetsförvaltning Projekt nr Förbättringsåtgärder kommunala fastigheter Projekt nr Handikapplan Projekt nr Kulturbyggnader Projekt nr Larm och risk Projekt nr Badplatser Projekt nr Lek- och fritidsanläggningar Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Ombudgeteras Slutredovisning, bilaga. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2011, 56, att godkänna bilagda slutredovisning, och att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. Forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(33) Ks Ks Ekonomikontorets bedömning Ekonomikontoret skriver i yttrande inkommet den 19 april 2011 att anslaget för omläggning VA-ledningar 2010 är kronor. Överskottet som ombudgeteras till 2011 blir därmed kronor. I övrigt stämmer slutredovisningen med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektens över- och underskott ombudgeteras till Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen inklusive ekonomikontorets korrigering, och att investeringsprojektens över- och underskott ombudgeteras till 2011.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(33) Ks Ks Exploateringsavtal för planområdet Slänten i Fjällbacka Det aktuella området, kallat Slänten, ligger inom en gällande plan från 1984 som omfattar ett större område. Planen har blivit genomförd i de flesta delar utom i Släntenområdet där Havstens Fastighetsutveckling AB nu tar fram en ny detaljplan. Planarbetet har tidigare fördröjts i omgångar eftersom nya arkeologiska fynd orsakat flera omarbetningar av planen. All mark inom planområdet är i kommunal ägo. Planförslaget redovisar området för bostadsändamål i likhet med gällande plan. Trafik och VA-lösningen behöver förbättras och den nya planen har en utformning som är mer anpassad till dagens behov. Med anledning av det nya planförslaget tecknas ett exploateringsavtal. Exploateringsavtalet ger Havstens Fastighetsutveckling AB en optionsrätt att under vissa villkor få förvärva området. Överenskommen grundersättning är en miljon tvåhundratusen kronor. Om den nya detaljplanen medger fler än femton tomter skall exploatören dessutom, för varje tomt därutöver, betala en tilläggsköpeskilling om åttiotusen kronor per tomt. Exploatören bekostar utbyggnad av allmän plats och VA-anläggning. Marköverlåtelse enligt exploateringsavtalet förutsätter: att detaljplanen vinner laga kraft, ett gällande exploateringsavtal, att stödmur mot fastigheterna längs Löparvägen byggs innan exploateringen startar och att det sker inom två år efter att planen vunnit laga kraft, att merparten av gator och VA är utbyggt, eller påbörjat i sådan omfattning att kommunen kan godkänna det Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2011, 51, bland annat föreslå kommunfullmäktige att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att exploateringsavtalet skall vara skriftligt godkänt av exploatören innan den 5 april 2011, om inte förordar tekniska nämnden att projektet drivs i egen regi. Forts.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(33) Ks Ks Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2011, 105, att ärendet tas upp på nytt den 4 maj Efter kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2011 har Havstens Fastighetsutveckling AB meddelat att man inte accepterar exploateringsavtalet som det nu är utformat. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ej teckna exploateringsavtal med Havstens Fastighetsutveckling AB.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(33) Ks Ks Yttrande över preliminär Trafikförsörjningsplan 2012 Västtrafik inkom den 22 mars 2011 med preliminär Trafikförsörjningsplan (TFP) för Trafikförsörjningsplanen beskriver förändringar i trafikutbudet kommande trafikår Kommunkansliet har utarbetat förslag till yttrande, bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och översända bifogat yttrande till Västtrafik AB.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(33) Ks Ks Planprogram för Fjällbacka hamnområde (tidigare planskiss för Fjällbacka hamnområde) Plan och byggavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetat ett förslag till planskiss för Fjällbacka hamnområde. Kommunstyrelsen godkände den 3 mars 2010, 65, samråd av planskiss för Fjällbacka hamnområde. Planskissförslaget var ute på samråd perioden Kommunstyrelsen godkände samrådsredogörelsen den 3 november 2010, 275. Beslut fattades om att planskissen fortsättningsvis benämns planprogram. Plan och byggavdelningen har reviderat planprogrammet utifrån inkomna synpunkter. Fortsatt planarbete har delats in i etapper och tar hänsyn till parkeringsfrågan. Gudmundskäret och Kråkholmen anges som utredningsområden. Beslut att godkänna bifogat planprogram som underlag för fortsatt planläggning och utveckling av Fjällbacka, och att studera möjligheten för byggnation vid parken/järnboden.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(33) Ks Ks Översvämningsrisker Tanums kommun har flera tätorter som kommer att påverkas av ett högre vattenstånd. Många viktiga centrumfunktioner ligger dessutom inom det område som riskerar att översvämmas. I samband med arbetet med detaljplanen för Grebbestad 2:116 m.fl. (Coop, Systembolaget och ICA) har Länsstyrelsen i samrådsyttrande efterfrågat kommunens långsiktiga strategi för att hålla undan vatten. Länsstyrelsens bedömning är att en konsekvensutredning för ett större område (hela hamnplanen eller mer) behöver tas fram för att komma till bra och långsiktiga lösningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning I Grebbestad pågår flera planarbeten kring hamnen. Förutom detaljplanen för Coop, Systembolaget och ICA driver kommunstyrelsen detaljplan för Grebbestad centrum, och inom kort väntas också en detaljplan för Svinnäs starta. Plan- och byggavdelningens bedömning av Länsstyrelsens yttrande är att kommunen behöver visa en strategi för att hantera stigande havsnivåer för att fortsatt planering kring hamnen i Grebbestad ska vara möjlig. Utöver Grebbestad finns samma problematik i t.ex. Hamburgsund och Fjällbacka där också detaljplaner pågår eller väntas starta inom områden som riskerar att översvämmas. För att uppnå långsiktiga och hållbara lösningar är plan- och byggavdelningens bedömning att det är en stor fördel om varje tätort, var för sig, analyseras i ett sammanhang. Kommunen bör stå som beställare av sådan utredning. Risken med att låta enskilda exploatörer ta fram en konsekvensanalys till varje enskild detaljplan är att varje delområde skyddas mot översvämning istället för att hela samhället anpassas och/eller skyddas. Kommunen bör prioritera ett samhälle i taget. Mot bakgrund av Länsstyrelsen yttrande över detaljplanen för Coop, Systembolaget och ICA finns ett konkret behov av en konsekvensanalys för Grebbestad. Plangruppens bedömning Plangruppen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 april Plangruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att en långsiktig strategi skall upprättas och att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att äska medel i kompletteringsbudget Forts.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(33) Ks Ks Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta en långsiktig strategi och att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att äska medel i kompletteringsbudget 2011.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(33) Ks Ks Ansökan om planprövningstillstånd för område kring Frans väg i Grönemad Rune Andersson har inkommit ansökan om plantillstånd öster och väster om Frans väg i Grönemad. Syftet är att uppföra bostadshus. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Huvuddelen av markerat område, av fastigheten Kuseröd 1:4, omfattas av detaljplan för Grönemad, Kuseröd 1:25 m fl. I detaljplanen är marken reglerat för allmän plats, natur. Detaljplanens genomförandetid utgår Under detaljplanens genomförandetid går det i princip inte att ändra detaljplanen. I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad (2006) anges övrig del, av markerat område, för strategiskt område för bostäder, verksamheter eller dylikt inom rekommendationen R5 - Områdena reserveras för framtida utveckling av samhället. Precisering av lämplig markanvändning ska i efterföljande planering ske i form av översiktliga planstudier. Lämpligheten av utbyggnaderna ska vidare prövas i detaljplan. Förutom del av Kuseröd 1:4 ingår också del av Kuseröd 1:16, 1:8, 2:32 samt 1:3 i det markområde som omfattas av rekommendationen R5 enligt ovan. Det aktuella området omfattar endast en liten del av utlagt strategiskt område i den fördjupade översiktsplanen (FÖP). För att åstadkomma ett bra markutnyttjande inom det strategiska området bör en detaljplan upprättas som omfattar hela området. Grönemadsvägen som leder till skolan i Grebbestad saknar i dagsläget separerad gång- och cykelväg. I en detaljplan bör, i förekommande fall, också en gång- och cykelväg längs med Grönemadsvägen studeras. Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det saknas i dagsläget förutsättningar att ansluta ytterligare bostäder till kommunens vattenanläggning. En åtgärds- och investeringsplan för att förbättra kapaciteten är under framtagande. Det är därför osäkert när en eventuell detaljplan kan genomföras. Under förutsättning att erforderliga medel avsätts, bedömer VAavdelningen att området kan anslutas till kommunalt VA tidigast år Samråd har skett med berörda avdelningar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Forts.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(33) Ks Ks Sökanden uppmanas kontakta övriga fastighetsägare, inom strategiskt område enligt den fördjupade översiktsplanen, och inkomma med en gemensam ansökan om planprövningstillstånd. Förvaltningen avstyrker för närvarande ansökan om planprövningstillstånd. Plangruppens bedömning Plangruppen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 april Plangruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan för närvarande. Sökanden uppmanas kontakta övriga fastighetsägare inom strategiskt område enligt översiktsplanen och inkomma med gemensam ansökan om planprövningstillstånd. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan för närvarande. Sökanden uppmanas kontakta övriga fastighetsägare inom strategiskt område enligt översiktsplanen och inkomma med gemensam ansökan om planprövningstillstånd.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(33) Ks Ks Byte av namn på Trafikplats Oppen Trafikverket benämner trafikplatsen vid Oppenmotet trafikplats Oppen. Kommunen vill stället att trafikplatsen skall benämnas Tanumsmotet. Plangruppens bedömning Plangruppen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 april Plangruppen föreslår kommunstyrelsen att till Trafikverket ingå med begäran om att det aktuella trafikmotet benämns Tanumsmotet. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att till Trafikverket översända begäran om att det aktuella trafikmotet benämns Tanumsmotet.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(33) Ks Ks Medborgarförslag från Carl-Georg Karlsson, Sannäs, om anslutning från södra hamnen till väg 1018 Carl-Georg Karlsson, Sannäs, inkom den 9 februari 2011 med medborgarförslag angående anslutning från södra hamnen till väg 1018 i Sannäs. Förslaget, bilaga. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 redovisade Carl-Georg Karlsson sitt medborgarförslag. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2011, 15, att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Efter beslutet i kommunfullmäktige har en skrivelse från Föreningen samarbete i Sannäs ärendet inkommit. Skrivelsen, bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget översändes till Tekniska nämnden för yttrande och kontakt med Trafikverket.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(33) Ks Ks Val av ombud till Kommunforskning i Västs (KFI) årsmöte 2011 KFI har årsmötet den 16 maj Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse ekonomichef Ulf Ericsson till kommunens ombud vid Kommunforskning i Västs årsmöte den 16 maj 2011.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(33) Ks Ks Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Strandbaren Sedan sommaren 2010 har en s.k. inre tillsyn företagits av Café Västbacken HB:s drift av Strandbaren. Sammanfattning av sakläget: Bolaget har företrätts av delägaren xxxxxxxxxxx. Av sakkunnigyttrande från skatteverket inkommet den framgår att tillståndshavaren ej haft bokföringen ordnat på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Tillståndshavaren medger i yttrande inkommet den några av de brister som framgår av skatteverkets sakkunnigyttrande inkommet den men hänvisar i övrigt till en rad omständigheter vilka skulle förklara övriga av skatteverket påtalade brister. Tillståndshavaren har sedan slutet av året skaffat ny redovisningskonsult och har i samband med detta tillsett så att bokföringen sköts på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Gällande rätt: Av 9 kap 14 Alkohollagen (AL) framgår att bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Av Statens Folkhälsoinstituts kommentar till 7 kap 7 i gamla Alkohollagen framgår, vilken torde ha fortsatt giltighet på den nya alkohollagens bestämmelse i 8 kap 12 AL, att Bestämmelsen om lämplighet bör enligt Statens folkhälsoinstitut uttolkas så att kravet på lämplighet inte innefattar något direkt krav på att tillståndshavaren själv besitter kunskaper i bokföring utan kan anlita extern hjälp för detta ändamål. Tillståndshavaren måste emellertid, som alla företagare, ha grundläggande kännedom om hur underlaget för bokföringen skapas och bibehålls, dvs. hur den dagliga redovisningen av inköp och försäljning skall gå till och hur det materialet skall hanteras. Forts.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(33) Ks Ks Av 9 kap 17 AL framgår att en kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en varning i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser om denne ej följer de bestämmelser som gäller för serveringen enligt Alkohollagen. Av 9 kap 18 AL framgår att en kommun skall återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavaren brutit mot Alkohollagen på sådant sätt att en varning inte är en tillräcklig ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Alkoholhandläggarens bedömning: Undertecknad alkoholhandläggare anser att det är klart utvisat av utredningen i ärendet att Café Västbacken HB allvarligt brutit mot bestämmelsen i 9 kap 14 AL rörande alla tre aktuella restauranger (serveringstillstånd). Dock att Café Västbacken HB sedan man fått bokföringshandlingarna åter i slutet av 2010 omgående ordnat med ny redovisningskonsult och sedan dess har bokföringen avseende alla tre aktuella restauranger (serveringstillstånd) utformats att kontroll av verksamheterna nu är möjliga i överensstämmelse med 9 kap 14 AL. Utifrån detta och då ingen formell åtgärd meddelats mot tillståndshavaren rörande någon av de tre restaurangerna under den gamla alkohollagens giltighetstid, bedöms det vara en tillräcklig åtgärd om varning jml 9 kap 17 AL meddelas avseende respektive tillståndspliktiga restaurangverksamhet (serveringstillstånd). Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: Att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Café Västbacken HB org. nr en varning avseende driften av serveringsrörelsen Strandbaren rest. nr enär man allvarligt har överträtt bestämmelsen i 9 kap 14 AL. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Café Västbacken HB en varning avseende driften av serveringsrörelsen Strandbaren enär man allvarligt har överträtt bestämmelsen i 9 kap 14 AL.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(33) Ks Ks Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Café Västbacken Sedan sommaren 2010 har en s.k. inre tillsyn företagits av Café Västbacken HB:s drift av Café Västbacken. Sammanfattning av sakläget: Bolaget har företrätts av delägaren xxxxxxxxxxx. Av sakkunnigyttrande från skatteverket inkommet den framgår att tillståndshavaren ej haft bokföringen ordnat på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Tillståndshavaren medger i yttrande inkommet den några av de brister som framgår av skatteverkets sakkunnigyttrande inkommet den men hänvisar i övrigt till en rad omständigheter vilka skulle förklara övriga av skatteverket påtalade brister. Tillståndshavaren har sedan slutet av året skaffat ny redovisningskonsult och har i samband med detta tillsett så att bokföringen sköts på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Gällande rätt: Av 9 kap 14 Alkohollagen (AL) framgår att bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Av Statens Folkhälsoinstituts kommentar till 7 kap 7 i gamla Alkohollagen framgår, vilken torde ha fortsatt giltighet på den nya alkohollagens bestämmelse i 8 kap 12 AL, att Bestämmelsen om lämplighet bör enligt Statens folkhälsoinstitut uttolkas så att kravet på lämplighet inte innefattar något direkt krav på att tillståndshavaren själv besitter kunskaper i bokföring utan kan anlita extern hjälp för detta ändamål. Tillståndshavaren måste emellertid, som alla företagare, ha grundläggande kännedom om hur underlaget för bokföringen skapas och bibehålls, dvs. hur den dagliga redovisningen av inköp och försäljning skall gå till och hur det materialet skall hanteras. Forts.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(33) Ks Ks Av 9 kap 17 AL framgår att en kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en varning i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser om denne ej följer de bestämmelser som gäller för serveringen enligt Alkohollagen. Av 9 kap 18 AL framgår att en kommun skall återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavaren brutit mot Alkohollagen på sådant sätt att en varning inte är en tillräcklig ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Alkoholhandläggarens bedömning: Undertecknad alkoholhandläggare anser att det är klart utvisat av utredningen i ärendet att Café Västbacken HB allvarligt brutit mot bestämmelsen i 9 kap 14 AL rörande alla tre aktuella restauranger (serveringstillstånd). Dock att Café Västbacken HB sedan man fått bokföringshandlingarna åter i slutet av 2010 omgående ordnat med ny redovisningskonsult och sedan dess har bokföringen avseende alla tre aktuella restauranger (serveringstillstånd) utformats att kontroll av verksamheterna nu är möjliga i överensstämmelse med 9 kap 14 AL. Utifrån detta och då ingen formell åtgärd meddelats mot tillståndshavaren rörande någon av de tre restaurangerna under den gamla alkohollagens giltighetstid, bedöms det vara en tillräcklig åtgärd om varning jml 9 kap 17 AL meddelas avseende respektive tillståndspliktiga restaurangverksamhet (serveringstillstånd). Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: Att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Café Västbacken HB org. nr en varning avseende driften av serveringsrörelsen på Café Västbacken rest. nr enär man allvarligt har överträtt bestämmelsen i 9 kap 14 AL. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Café Västbacken HB en varning avseende driften av serveringsrörelsen på Café Västbacken enär man allvarligt har överträtt bestämmelsen i 9 kap 14 AL.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(33) Ks Ks Förslag till formella åtgärder jml Alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende Café Västbacken HB:s drift av Mjölkeröds Golfrestaurang Sedan sommaren 2010 har en s.k. inre tillsyn företagits av Café Västbacken HB:s drift av Mjölkeröds Golfrestaurang. Sammanfattning av sakläget: Bolaget har företrätts av delägaren xxxxxxxxxxxxxxx. Av sakkunnigyttrande från skatteverket inkommet den framgår att tillståndshavaren ej haft bokföringen ordnat på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Tillståndshavaren medger i yttrande inkommet den några av de brister som framgår av skatteverkets sakkunnigyttrande inkommet den men hänvisar i övrigt till en rad omständigheter vilka skulle förklara övriga av skatteverket påtalade brister. Tillståndshavaren har sedan slutet av året skaffat ny redovisningskonsult och har i samband med detta tillsett så att bokföringen sköts på sådant sätt som stadgas i 9 kap 14 Alkohollagen. Gällande rätt: Av 9 kap 14 Alkohollagen (AL) framgår att bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Av Statens Folkhälsoinstituts kommentar till 7 kap 7 i gamla Alkohollagen framgår, vilken torde ha fortsatt giltighet på den nya alkohollagens bestämmelse i 8 kap 12 AL, att Bestämmelsen om lämplighet bör enligt Statens folkhälsoinstitut uttolkas så att kravet på lämplighet inte innefattar något direkt krav på att tillståndshavaren själv besitter kunskaper i bokföring utan kan anlita extern hjälp för detta ändamål. Tillståndshavaren måste emellertid, som alla företagare, ha grundläggande kännedom om hur underlaget för bokföringen skapas och bibehålls, dvs. hur den dagliga redovisningen av inköp och försäljning skall gå till och hur det materialet skall hanteras. Forts.

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Dnr Ärende 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka 2012/0574-976 Ks 274 Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7)

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) 28 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande ärende: Ansökan från Konsumentföreningen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 251 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan 2009.0234-339 252 Folkhälsorådet Birgit Ekholm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 2006.558-215 Ks 97 Sjöbodspolicy för Tanums kommun 2007.737-976 Ks 98 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-07

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-07 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) KOMMUFULLMÄKTIGE 2012-05-07 56) Laga ordning 57) Information om arbetet med en ny översiktsplan 58) Information om välfärdsbokslutet 2011 59) Vindkraft på Tyft 60) Avtal som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24)

Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24) Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 36. Folkhälsorådet 37. Handikappfrågor 2007.006-200 Tn 38. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.001-206 Tn

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2007-03-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Dnr Ärenden 2007.012-923 Ks 100 Bokslut 2006 KOMMUNSTYRELSEN 2007-03-28 2006.742-194 Ks 101 Introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd 2007-2008 2007.021-949

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer