TjänsteID+ Rutinbeskrivningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TjänsteID+ Rutinbeskrivningar"

Transkript

1 (1)4 Rutinbeskrivningar

2 ()4

3 (3)4 Innehåll Relaterande dokument... 5 Ändringshantering... 5 Förutsättningar... 6 Förutsättningar för att få... 6 Förutsättningar för att få tjänstelegitimation... 6 Giltiga identitetshandlingar... 6 Intygsförfarande... 7 Administrationsgränssnitt... 8 Rollförteckning... 9 RA... 9 ROA/LÄS... 9 ORA Utrustning: KRA Utrustning: Handläggare LRA Utrustning:... 1 KUR KRA med utökade rättigheter... 1 Arbetsplats... 1 Säkerhetsklassning... 1 Kortutfärdande och återlämnande Beställning av nytt kort Återlämnande av kort Tjänstelegitimation till befintligt kort Reservkort Utfärdande av reservkort Återlämnande av reservkort... 0 för personer med skyddad identitet... Beställning av... Utlämning av för personer med skyddade personuppgifter... 4 Arkivering... 4 för personer med samordningsnummer... 5 Arkivering... 6 Personer med svensk identitet men med utländsk folkbokföringsadress... 6 Administration... 7 Spärrning... 7 Spärr av kort och e-legitimation... 7 Spärr av Tjänstelegitimation... 7

4 (4)4 Spärr av övriga funktioner... 7 Nyttjande av Telia spärrtjänst... 7 Beställning av PUK-kod... 8 Beställning av reservkort... 8 Tilldelning av roller... 9 Handläggarbehörighet... 9 Borttag av Handläggarbehörighet Registrering av nya kontorsnummer Beställning av tillbehör... 3 Beställning av SIS Capture Station beställningsstation... 3 Beställning av externa kortläsare... 3 Beställning av reservkort... 3 Utfärdande av servercertifikat (funktionscertifikat) Utgivning av funktions (server-)certifikat Spärrning av funktions (server-)certifikat Utfärdande av funktionscertifikat till icke vgregion.se domäner Skickande av kort och legitimation inom Västra Götalandsregionen Skicka tjänstekort mellan VGR:s förvaltningar Skicka tjänstekort inom VGR:s förvaltningar Självadministration Intern kontroll Efterlevnad Intern kontroll Riskanalys Logganalys Priser och övriga kostnader Beställning av PUK-brev Reservkort Leveranskostnad NetID Korthållare och kortläsare mm Teknik Tekniska krav Klientarbetsplats Kortutfärdarutrustning Konfiguration av SIS Capture Station Justering av kamerainställningar Lotus Notes Konfiguration av Lotus Notes Mifare... 40

5 (5)4 SITHS inom Västra Götalandsregionen SITHS support HSA support Revokeringslistor TeliaSonera CustomerServices... 4 Bilagor... 4 Relaterande dokument Begrepp och termer SITHS.doc Projektplatsen Ett kort i VGR RA Practice Statement RAPS - - Telia kortutfärdarpolicy - - Telia leveransavtal SITHS - - Telia kundunika villkor - - Villkor för Telia e-legitimation - - Ändringshantering I kapitlet Rollförteckning tillagd information gällande krav på säkerhetsklassning Kapitel tillagda Intygsförfarande. Beställningsuppdrag från versamheten. Förtydliganden i texten. Beställning av reservkort. PUKförfarande Kvittens för personer med skyddad identitet. Utdrag ur prislista samt utfördelningsnycklar. Infogat beslut gällande elektronisk kvittering av reservkort. Förändrad rutin för personer med skyddade personuppgifter Ändrat roll för beställning av kort för samordningsnummer samt skyddad identitet. Rutin för beställning av reservkort. De 7 stegen ändrat till styrande dokument SBC151. Beställningar styrs nu bort från TeliaSonera till Cygate. Publikationsmisslyckanden skickas nu alltid till RAfunktionen varför information om detta plockats bort. Registrering av kontorsnummer tillagd. Ändrade rutiner för handläggarbehörighet. Lagt till info om Självadministration och interntransport av kort. KUR-behörighet.

6 (6)4 Förutsättningar Förutsättningar för att få Ett krav för att få ett är att personens anställning eller uppdrag inom Västra Götalandsregionen varar längre än sex månader. Om uppdragets omfattning är mindre än sex månader, eller det finns andra skäl för att personen inte kan få/bör ha ett kan personen istället få ett reservkort med enbart tjänstelegitimation, alternativt ett kort (483) baserat på samordningsnummer men utan e-legitimation. Förutsättningar för att få tjänstelegitimation En förutsättning för att kunna få tjänstelegitimation är att personen är upplagd i HSA, personen har ett HSA-id samt att personen har en anställning eller ett uppdrag inom Västra Götalandsregionen. För att få hämta ut tjänstelegitimation måste även personen vara säkert identifierad. Giltiga identitetshandlingar Västra Götalandsregionen följer det regelverk DNV fastställer efter diverse remisser av en partssammansatt kommitté, CK. Den består av representanter från Svenska Bankföreningen, Svenskt Näringsliv, Finansinspektionen, Finanspolisen, Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SIS och DNV. Legitimeringssätten definieras i SBC151 (Särskilda bestämmelser för certifiering av identitetskort) Utgåva 14 under U3.3.1 som: Fullgod identitetshandling är svenskt körkort, svenskt vinrött pass, svenskt nationellt id-kort samt SISmärkt företags-, tjänste- eller identitetskort. För att sådan identitetshandling ska godtas, krävs att den är giltig eller att giltighetstiden inte utgått mer än tre månader före beställningen av certifierat identitetskort". Reglerna syftar till att säkerställa säkerheten i att utfärdade id-kort har rätt information och rätt foton, så att den som förlitar sig på dem, alltid kan känna sig trygg. Dessa är för närvarande: Rosa körkort kontrolleras hos vägverket Nationellt ID-kort kontrolleras hos lokala polisen eller SISmärkta ID-kort kontrolleras hos Gemalto på SISmärkta tjänstekort - kontrolleras hos Gemalto på Nytt svenskt EU-pass (från 005 och senare) kontrolleras hos lokala polisen eller

7 (7)4 Svenskt EU-pass (mellan januari 1998 och september 005) - kontrolleras hos lokala polisen eller Personer vilka inte kan legitimera sig enligt ovan får ej erhålla kort 481. Notera att SIS-godkänd ID-handling med Samordningsnummer inte räknas som giltig ID-handling, ej heller Skatteverkets nya legitimationskort. Intygsförfarande Saknas fullgod identitetshandling krävs personbevis, skriftligt intyg samt trovärdig intygsgivare som är personligen närvarande vid beställning av identitetskort. Intygsgivare skall vara annan behörig företrädare än RA, ORA, KRA, LRA eller registeransvarig och säkerhetsansvarig. Intygsgivaren och mottagaren skall närvara samtidigt vid beställning. Intyg får inte användas om beställaren innehar fullgod identitetshandling. På beställningsblanketten ska beställaren i detta fall intyga att fullgod identitetshandling saknas. Vid utfärdande till person under 18 år som saknar fullgod identitetshandling, krävs att vårdnadshavare är intygsgivare. Intygsgivare ska informeras om att ett osant intygande är ett brott, som kan leda till straff och skadestånd. Vid beställningstillfället Mottagaren samt intygsgivaren närvarar samtidigt. Mottagaren medför personbevis. Intygsgivaren medför giltig ID-handling. Blankett för personer utan identitetshandling.doc skall vara ifylld och kontrolleras mot personbevis. I SCS anges intygsgivarens personnummer i fältet Intyg/nr Mottagaren ges ett kvitto på utförd intygsgivning. Detta kvitto skall medtagas när kortet hämtas ut. Exempel på kvitto finns på sidan i Blankett för personer utan identitetshandling.doc KRA behåller Blankett för personer utan identitetshandling.doc. Vid utlämning Mottagaren överlämnar kvittot på intygsgivningen, KRA tar fram motsvarande Blankett för personer utan identitetshandling.doc. Som identifieringssätt anges Intygsgivare med intygsgivarens personnummer. Kontrollera att mottagarens uppgifter på kortet stämmer.

8 (8)4 Arkivering Blankett för personer utan identitetshandling arkiveras ihop med beställningsunderlaget Kvittot destrueras. Administrationsgränssnitt SITHSadmin via sjunet https://ccat.trust.telia.com/ccat SITHSadmin via Internet https://cve.trust.telia.com/ccat

9 (9)4 Rollförteckning RA Säkerhetsansvarig ORA ORA ORA Central organisation KRA LRA LRA LRA LRA LRA KRA / LRA Lokal organisation RA RA ansvarar för att Västra Götalandsregionens RA-organisation, inklusive annan uppdragstagare som eventuellt ingår, följer CA-policy, RA-policy och denna RAPS. RA ansvarar för att RAPS tas fram samt uppdateras vid förändringar i CA-policy, RApolicy och i den egna organisationen. Enligt bestämmelser reglerade i SITHS CA:s CPS, utser RA behöriga ORA personer och tilldelar åtkomsträttigheter i SITHS CA:s behörighetssystem. RA kan även utse behöriga LRA/KRA/ROA personer och tilldelar åtkomsträttigheter i SITHS CA:s behörighetssystem. ROA/LÄS Läsadministratör som endast har rätt att titta i systemet från den gren där han/hon har behörighet. Förkortning for Read Only Administrator ROA. Kan även benämnas LÄS. Säkerhetsansvarig för SITHS inom Västra Götalandsregionen innehar ROAbehörighet för hela regionen. Rollen kan även tilldelas vid behov för enskilda förvaltningar.

10 (10)4 ORA Respektive förvaltning skall utse en ORA vilken ansvarar för förvaltningens certifikatshantering. ORA ansvarar för efterlevnaden av RAPS, Telia s policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation samt Västra Götalandsregionens Rutinbeskrivning. ORA har möjlighet att tilldela rollerna LRA samt KRA. ORA ansvarar för arkivering inom sitt ORA-område samt att vid eventuell revision uppvisa begärd information. ORA hanterar för personer med skyddad identitet, samt ansvarar för de med samordningsnummer. ORA utses av RA. ORA innehar en förteckning över utsedda LRA samt KRA inom det egna ORA-området inklusive historik. ORA skall genomgå säkerhetsklassning. ORA ansvarar för beställning, tilldelning samt återkallande av kontor samt Handläggare. Utrustning: Webbrowser Arkiveringsmöjligheter för pappersdokument (kvittenser mm) enligt Arkivera informationen. Blanketter för samordningsnummer och skyddad identitet. KRA En KRA kan inneha två olika nivåer av behörighet, dels en KRA-behörighet vilken tilldelas av ORA alternativt RA och inbegriper Skapa underlag samt Utlämnande av kort. För att erhålla behörighet att skicka in beställning krävs Handläggarbehörighet, denna tilldelas av TeliaSonera efter godkännande av Säkerhetsansvarig (för SITHS inom VGR) enligt särskild blankett. En KRA har möjlighet att beställa inkl e-legitimation (korttyp 481) med viss reservation 1. Beställningsprocessen inkluderar tre steg: Skapa underlag för beställning - normal KRAbehörighet 1 Handläggarbehörighet krävs för att få skicka in beställning.

11 (11)4 Skicka beställning (inkl ev fotografering) KRAbehörighet inkl Handläggarbehörighet Utlämnande av kort normal KRAbehörighet KRA ansvarar för att RAPS samt Telias policy för utfärdande av företagskort tillämpas. KRA är den som garanterar att mottagaren av är säkert identifierad och har fått tillgång till relevant regelverk och rutiner. KRA ansvarar även för att följande arkiveras: kortbeställningar, eventuella namnteckningsprov, samt kortkvittenser, uppgifter om ut-,återlämnade. KRA utses normalt av ORA. För handläggare skall rollen godkännas av Säkerhetsansvarig. KRA skall genomgå säkerhetsklassning. Utrustning: Webbrowser samt SIS Capture Station (SCS) inkl kamera Se Tekniska krav. Blanketter Villkor för Telia e-legitimation varav alla mottagare skall ha sitt ex Broschyrer Västra Götalandsregionen i vilken korten överlämnas, broschyren innehåller bl.a. information över spärrning samt enklare lathund över handhavande. Tillgång till skrivare för beställningsunderlag samt kvittens. En KRA måste ha en giltig e-postadress redan när KRA s HCC skapas Två kortläsare. Handläggare En KRA kan, men behöver inte, inneha tilläggsbefattningen Handläggare. Rollen medger behörighet att beställa e-legitimation, dvs att få beställa. Enbart utlämnande av kräver ej Handläggarbehörighet. En KRA med Handläggarbehörighet kan enbart beställa leverans till fördefinierad leveransadress, dessa benämns kontor och anges med sitt kontorsnummer. Behörigheten beställs genom denna rutin. Det krävs ett av typ 481, inkl e- legitimation för att kunna skicka beställning till Leverantör. För att beställa via Internet Explorer måste även Internet Explorer anpassas för att lita på Telia. Se vidare Konfiguration av Internet Explorer. LRA LRA ansvarar för hantering av reservkort (korttyp 473), utfärdar reservkort med HCC samt arkiverar reservkortskvittenser samt utfärdar HCC till befintliga kort. LRA rapporterar spärrade kort till korthandläggare inom egna förvaltningen. LRA ansvarar för efterlevnaden av RAPS inom sitt LRA-område. LRA ansvarar för inventering av reservkort. LRA utses normalt av ORA.

12 (1)4 Utrustning: Webbrowser Förråd av reservkort samt tillhörande PINkuvert. Förrådet hanteras enligt Utfärdande av reservkort. KUR KRA med utökade rättigheter En administratör med KUR-behörighet har möjlighet att: Beställa SITHS-certifikat (HCC) till personer med skyddade personuppgifter Söka ut information i SITHSadmin om personer med skyddade personuppgifter Ingen KUR-behörighet är tilldelad någon inom Västra Götalandsregionen då personer med skyddade personuppgifter ännu inte finns i HSA. KUR-behörighet tilldelas av Säkerhetsansvarig och RA gemensamt. En person med skyddade personuppgifter skall, när rollerna är besatta, själv välja KUR oavsett förvaltningstillhörighet. Notera dock att en Handläggare med behörighet att beställa kort 48 kan beställa kort med e-legitimation till personer med skyddade personuppgifter, kortet kommer inte innehålla SITHS-certifikat (HCC). Arbetsplats RA/ORA/KRA/LRA-arbetsplatsen skall finnas i låsbart utrymme. Arkivmaterial skall förvaras i låsbart skåp i låsbart utrymme. Säkerheten skall anses som betryggande 3. Säkerhetsklassning De personer vilka innehar någon av rollerna ORA och eller KRA skall genomgå säkerhetsklassning nivå 3 hos säkerhetspolisen. Säkerhetsklassningen sker via PKMC (Prehospitalt och Katastrofmedicinskt center). RAPS Telia policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation.3

13 (13)4 Kortutfärdande och återlämnande Beställning delas in i fem skeden: 1. Beställningsuppdrag. Beställningsunderlag 3. Beställning 4. Lämna ut kort/certifikat 5. Avregistrering/spärr av kort/certifikat Korttyp: 481 i SCS applikation av typ 481 innehåller tjänstecertifikat samt personlig e-legitimation. Regelverket för utdelande av e-legitimation kräver svenskt personnummer samt giltig legitimation och svensk folkbokföringsadress. För de som saknar svenskt personnummer kan korttyp 483 användas. Skyddad identitet använder kort 48.. SITHS kräver en kvalitetsgranskad utgivningsrutin för att säkert veta vem som sitter på andra sidan Internet, samt har ett spårbarhetskrav för åtkomst över huvudmannagränserna. Fundamentet i SITHS är att den baserar sig på en giltig e- legitimation vilket innebär att en extern oberoende part har rätt att såväl ställa upp regelverk samt genomföra revision. Beställning av nytt kort Roll: KRA Beställningsuppdrag För att beställa ett kort eller certifikat måste det alltid föreligga ett beställningsuppdrag från verksamhetschef eller motsvarande. Skapa underlag för tjänstelegitimationen Notera att personen som skall ha inte behöver vara närvarande när underlaget skapas! Logga in på SITHSAdmin. Ditt eget administratörskort måste sitta i datorns kortläsare. Du får upp en ruta där du kan välja certifikat. Välj SITHS-certifikatet. Skriv in ditt lösenord för certifikatet och klicka Jag legitimerar mig. Du är nu inne på SITHSAdmin. Välj att gå in på HCC administration. Sök upp den person som du skall skapa kort åt (sökvägen här är valfri: antingen i sökrutan, eller från trädet).

14 (14)4 Kontrollera att tidigare kort är spärrat. Är tidigare kort spärrat via Telia spärrnummer verifiera att även HCC har blivit spärrat. Bland knapparna under personfältet välj Begär HCC till nytt kort Välj korttyp, fyll i giltighetstid, avsluta med signering och skicka. Du får uppmaning att signera med din säkerhetskod Kontrollera och markera underlaget i rutan för HCC-underlag. Beställ Organisationen är ansvarig för att kortinnehavaren styrker sin identitet vid beställning och utlämnande av och certifikat. Den som utför kontrollen (KRA) skall ha erforderlig kompetens för detta och tillgång till nödvändig information. Det bör påminnas om behovet av skärpt uppmärksamhet i syfte att förhindra bedrägerier i form av exempelvis identitetsstölder. Öppna SIS Capture Station i beställningsläge genom att klicka på fliken SCS Beställningar i SITHSAdmin Du får upp en lista med namn och personnummer på de personer du beställt beställningsunderlag till. Kontrollera att vald person finns i listan. Välj Starta SCS i icke SIS-läge. SIS Capture Station startas. Välj den person du har valt sedan tidigare. Markera aktuell person. Klicka på öppna Kontrollera att informationen stämmer. I fältet Övrig info kan titeln anges. Klicka nästa. Kontrollera personens ID och fyll i vilken identitetshandling som personen använt.

15 (15)4 Klicka nästa. Välj antingen att fånga bild eller hämta bild. Om du väljer fånga bild, så ser du tagna kort i rutan under fotorutan, tillse att det finns plats runt om motivet se exempelbilden i SCS. Välj ett foto och OK. Markera önskad bild. Nu har du lämnat Fotografera och kommit tillbaka till SCS. Välj det foto du vill ha. Klicka nästa. Kontrollera att informationen stämmer. Skriv ut beställningsunderlag genom att trycka på knappen "Skriv ut". Förvara beställningsunderlaget inlåst på ett säkert ställe, till dess att är utlämnat. Signera och stäng sedan SCS. När du har fått ihop högst 30 beställningar, skickar du dem till Gemalto. Skicka beställning Vänta gärna med att skicka iväg beställningen tills dess att det finns flera beställningar att skicka samtidigt, varje beställning medför en kostnad. Observera även att du måste stänga ner SIS Capture Station efter det att du gjort en beställning och sedan öppna programmet ifrån programmenyn igen för att kunna skicka iväg beställningen. För att skicka beställningen skall Telia e-legitimationscertifikat användas inte tjänstecertifikatet (HCC). Logga in i "SIS Capture Admin" från programmenyn på din dator Välj alternativet "Icke-SIS-kort" och klicka på knappen "Skicka beställningar till Setec Tag AB". Markera de beställningar som ska skickas iväg och kontrollera att de är korrekta genom att klicka på knappen "Granska beställning". För att se fler beställningar klickar man på knappen "Nästa". Klicka på knappen "Skicka beställning(ar)" och underteckna beställningen genom att ange din PIN- kod för signering.

16 (16)4 Lämna ut elektroniskt PIN-koder till levereras till personens folkbokföringsadress. får endast lämnas ut till den person som kortet är utställt till. Personen måste vara närvarande med giltig ID-handling. Kortet levereras till beställande KRA. Legitimera personen med giltig ID-handling. För information om vilka ID-handlingar som är giltiga och hur identifieringen ska gå till, se broschyren "De sju stegen". Tillse att mottagaren har tagit del av Villkor för Telia e-legitimation Lämna ut kortet genom att klicka på knappen Lämna ut kort och signera Utlämnande med din elektroniska underskrift. Sätt in användarens kort i kortläsare nummer. Tryck på "Kvittera" och låt personen kvittera mottagandet av med sin PIN kod för signering/underskrift efter att personen tagit del av och förstått kvittenstexten. Upplys mottagaren att kortet är en värdehandling vilket aldrig skall förvaras utan uppsikt eller ihop med tillhörande koder. Lämna ut information om samt Telias villkor för e-legitimation till personen och informera användaren om hur självadministration av tjänstelegitimationen fungerar, t.ex byte av PIN- koder. Om lokala behörigheter ska kopplas till, informera personen om detta. Om personen sedan tidigare haft ett kort med tjänstelegitimation ska detta återlämnas och den gamla tjänstelegitimationen spärras Arkivera information Överlämning av arkiveringsinformation till ORA respektive RA ske under säkra former, antingen genom personlig överlämning eller genom bud med kvittenser. Tillse att arkivbeständig bläck används. Efter införande av elektronisk kvittering har behovet av pappersarkivering minskat. I de fall papperskvittenser används gäller följande: Registret administreras av ORA och skall förvaras med betryggande säkerhet, enbart tillgängligt för register-, och säkerhetspersonal samt vid kontrollbesök för av Telia utsedd kontrollant. Registret skall vara i sådan ordning att telefonförfrågningar om uppgifternas riktighet omgående kan hanteras.

17 (17)4 Återlämnande av kort Spärra e-legitimationer och Spärra tjänstelegitimation, personlig e-legitimation, och lokala behörigheter på enligt Spärr av kort Leta upp medarbetaren i SITHS Admin Aktivera funktionen Avregistrera kort. Ange orsak till avregistrering: Klipp itu kortet Klipp både genom datachip och magnetremsan.

18 (18)4 Tjänstelegitimation till befintligt kort Kan vara anställda inom andra landsting vilka skall arbeta inom Västra Götalandsregionen. HCC från Västra Götalandsregionen kan laddas ned på andra (SITHS-) utgivares kort, samt Västra Götalandsregionens kort kan användas för andra (SITHS-) utgivares HCC. Skapa underlag för tjänstelegitimation Personen som ska få tjänstelegitimation till ett befintligt kort behöver inte vara närvarande när underlaget för tjänstelegitimationen skapas. Roll: KRA eller LRA Användarens identifiering sker med hjälp av sitt befintliga kort. Logga in i SITHSAdmin och sök upp personen i systemet Välj "Begär HCC till befintligt kort". Välj giltighetstid på tjänstelegitimationen som motsvarar personens anställnings- eller uppdragstid. Maximal giltighetstid för en tjänstelegitimation är fem år, men giltighetstiden för tjänstelegitimationen kan aldrig överstiga kortets giltighetstid. Signera och skicka beställningen genom att klicka på "Signera och skicka" Nedladdning av tjänstelegitimation Detta görs av personen som ska få tjänstelegitimationen. Roll: Kortinnehavaren Kortinnehavaren hämtar sin tjänstelegitimation via HCC Självadministration. Se Självadministration.

19 (19)4 Reservkort Roll: LRA Korttyp 473 i SCS applikation. Reservkortet är kort utan foto och personuppgifter. Reservkortet har ett serienummer tryckt på kortets utsida som fungerar som kortets kortnummer. I chipet på reservkortet finns ett transportcertifikat, istället för en personlig e- legitimation som på de ordinarie, och en tjänstelegitimation. På reservkortet finns även magnetremsa och mifareslinga som kan användas om lokala behörigheter ska kopplas till kortet enligt lokala regelverk. En tjänstelegitimation kopplad till ett reservkort är likadan och används på samma sätt som en tjänstelegitimation kopplad till ett. Den lokala förvaltningen bedömer i vilka situationer ett reservkort ska utfärdas, exempelvis: 1. en person inte har möjlighet att få ett. Till exempel om personens uppdrag inom Västra Götalandsregionen är mindre än sex månader.. en person har glömt eller tappat bort sitt ordinarie. Allmänt: Personen som ska få reservkortet måste vara närvarande vid beställningstillfället och kortet ska lämnas ut vid samma tillfälle. Utfärdande av reservkort Oanvända reservkort samt PINkuvert förvaras säkert och inlåst. Identifiera personen Legitimera personen med giltig ID-handling. För information om vilka IDhandlingar som är giltiga och hur identifieringen ska gå till, se broschyren "De sju stegen". I undantagsfall kan alternativet "känd" användas om så är fallet! Beställ tjänstelegitimation till reservkortet Plocka fram ett reservkort med tillhörande PIN-kodsbrev och kontrollera att PINkodsbrevet fortfarande är oöppnat. Logga in i SITHSAdmin och sök upp personen i systemet Välj "Begär HCC till reservkort". Registrera vilken legitimation användaren visat för att styrka sin identitet. Ange reservkortets kortnummer (står skrivet på kortet).

20 (0)4 Sätt en giltighetstid för den tjänstelegitimation som begäran avser. Signera beställningen genom att klicka på Signera och skicka och ange din PIN-kod för signering. Lämna ut reservkort och PIN-koder Lämna ut kortet genom att klicka på knappen Lämna ut kort Efter att mottagaren tagit del av och accepterar villkoren skrivs mottagarens kvittens ut på papper och signeras av mottagaren, kvittenserna arkiveras inom respektive ORA-område. Upplys mottagaren att kortet är en värdehandling vilket aldrig skall förvaras utan uppsikt eller ihop med tillhörande koder. Lämna ut information om reservkort till personen. Kortet innehåller ännu inte något HCC, informera personen om hur tjänstelegitimationen hämtas till kortet med hjälp av Självadministration. Har mottagaren mailadress skickas länk till Självadministration. Övriga behörigheter Om lokala behörigheter ska kopplas till reservkortet, informera personen om hur det går till. Arkivera information Arkivera eventuell papperskvittens på din arbetsplats i en pärm över utlämnade reservkort. Kvittenserna arkiveras säkert och inlåst i 10 år efter certifikatets utgång inom respektive ORA-område. Kvittenserna skall vid revision kunna redovisas skyndsamt. Nedladdning av tjänstelegitimation Roll: Kortinnehavaren. Kortinnehavaren hämtar själv (eller med hjälp av LRA) sitt tjänstecertifikat (HCC) genom Självadministration. Mail med länk till Självadministration skickas med automatik till mottagaren från SITHS när kortet lämnas ut. Återlämnande av reservkort Spärra tjänstelegitimationen på reservkortet Kontrollera om tjänstecertifikatet har gått ut, om inte spärra certifikatet enligt Spärr av tjänstecertifikat.

21 (1)4 Destruering av reservkortet Klipp reservkortet både genom datachip och magnetremsan. Använt reservkort får inte återanvändas.

22 ()4 för personer med skyddad identitet Korttyp 48 Roll: KRA med KUR-behörighet Förvaltningsgrupp rekommenderar dock att detta utförs av ORA med KRA/KUR-behörighet i syfte att begränsa insyn gällande dessa personer. Tillse att enbart Handläggare med ansvar för hantering av personer med skyddad identitet såväl utför, hanterar och arkiverar uppgifterna. Arkivmaterialet skall vara inlåst i säkert kassaskåp som enbart är tillgängligt för ovan. Kort med e-legitimation kan utfärdas av Handläggare med behörighet till kort 48 men då skyddade personer inte finns i HSA i dagsläget går det inte att utfärda SITHS-certifikat (HCC) till dessa personer. Skyddade personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, vilka på olika sätt är sekretessbelagda. Beställning av Beställning av för personer med skyddade personuppgifter kan ske genom två sätt, pappersbaserat eller elektroniskt. En person med skyddad personuppgift kommer att få ett kort med endast personlig e-legitimation. Om person skall ha ett HCC, så måste nerladdning av detta ske i efterhand. PUK-brev skickas alltid från kortleverantören till Skatteverkets förmedlingskontor vilket innebär två dagars fördröjning intill att det når mottagarens hos Skatteverket angivna adress. Eventuella frågor gällande inkommen beställning från kortleverantörens sida skall alltid gå via telefon eller via mail från kortleverantören till Handläggaren att kontakt sökes per telefon. Som sista instans kontaktas RA-funktionsbrevlådan att telefonkontakt sökes. Elektronisk beställning Öppna SIS Capture Station, välj Skapa/Hantera kortbeställningar. Kontrollera att det anges Övriga kort och inte SIS-kort överst. Logga in på vanligt sätt och välj Ny order. Ange kund och kontorsnummer och kort 48 under Produkt.

23 (3)4 Fyll i personens personnummer. Ange personens namn tilltalsnamnet mellan snedstrecken. Namnet verifieras inte under tillverkningsprocessen. Importera eller fotografera personen. Pappersbeställning Pappersblankett Manuell beställningsblankett som beställs från Gemalto. Den anställda tar själv med sig sitt foto (förslagsvis passfoto eller motsvarande). Eventuellt tidigare utgivet kort återlämnas och avregistreras. Korttyp som används för personer med skyddade personuppgifter är kortprodukt 48. Identitet på person verifieras med giltig identitetshandling. I de fall personen inte har giltig identitetshandling ska verksamhetschef (motsv) eller den person som anställt denne, skriftligen, via intyg, gå i god för identiteten. Verksamhetschef eller den som anställt personen skall legitimera sig med giltig ID-handling. Pappersblankett Manuell beställningsblankett med ansökan om kort fylls i enligt nedan: Markera kryssruta Efternamn Förnamn Utfärdande myndighet Födelseår mån dag Jag intygar fullgod id-handling Kundnr Beställarens identitet kontrolleras mot Handläggarens signatur Identitetskort Fyll i ansökandes efternamn Fyll i ansökandes förnamn Västra Götalandsregionen Fyll i födelsedata NN samt kontorsnummer Ange identitetstyp samt ange dess nummer Underskrift av handläggare Medtaget foto kontrolleras för porträttlikhet och klistras fast på ansökan. 4 VGR kundnummer 4759 samt korttyp 48 (kort för skyddad identitet) följt av kontorsnummer

24 (4)4 Beställning med personbevis skickas som rekommenderad post till: GEMALTO Box STOCKHOLM Kortet levereras efter 6 dagar till utfärdande Handläggare och innehåller inte HCC. Utlämning av för personer med skyddade personuppgifter Tillse att mottagaren har tagit del av Villkor för Telia e-legitimation samt utför gängse identitetskontroll. Alternativ 1. Personen finns inte i HSA/SITHS Saknas personen i HSA och SITHS går det att lämna ut kortet innehållande Telia e- legitimation genom kvittens av Kvittens av för personer med skyddad identitet.doc Personen kan ännu ej erhålla ett HCC. Alternativ. Personen finns i HSA/SITHS Personen kvitterar mottagande elektroniskt. Handläggaren/KRA beställer ett HCC till personen i SITHSadmin via Begär HCC till befintligt kort. Personen hämtar därefter själv sitt HCC från Självadministration Arkivering Tillse att enbart handläggare med ansvar för skyddad identitet har tillgång. Vid manuell pappersbeställning: Fotostatkopia tas på beställningsunderlag och förvaras på säkert ställe. Eventuell papperskvittens häftas ihop med beställningsunderlaget. Vid elektronisk beställning: Arkivering sker i systemet och ingen arkivering av papper sker. Registret administreras av ORA och skall förvaras med betryggande säkerhet, enbart tillgängligt för register-, och säkerhetspersonal samt vid kontrollbesök för av Telia utsedd kontrollant. Registret skall vara i sådan ordning att telefonförfrågningar om uppgifternas riktighet omgående kan hanteras. Kvittenserna arkiveras säkert och inlåst i 10 år efter certifikatets utgång.

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning:

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning: 1.6 (1)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 R utinbeskr ivningar 1.6 (2)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 1.6 (3)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 Innehåll

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Rutiner för SITHS kort

Rutiner för SITHS kort Version 0.4 Bilaga 7, RAPS Rutiner för SITHS kort Support ehälsa Cesam Skåne: ehalsosupport@kfsk.se 0723-71 53 00 Innehåll Inloggning i systemen 5 Dokumentets syfte 5 Dokumentets målgrupp 5 1 etjänstekort

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Utfärdande av SITHS-kort Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Identifiera kort att byta ut... 2 3. Utfärda SITHS-kort... 3 3.1 Förutsättningar... 3 3.2

Läs mer

Rutiner för SITHS kort

Rutiner för SITHS kort Version 0.3 Bilaga 7, RAPS Rutiner för SITHS kort Support ehälsa Cesam Skåne: ehalsosupport@kfsk.se 0723-71 53 00 Innehåll Inloggning i systemen 5 Dokumentets syfte 5 Dokumentets målgrupp 5 1 etjänstekort

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Rutiner för etjänstekort

Rutiner för etjänstekort SLLIT etjänstekortsförvaltningen VERSION 5.0 1 (33) Rutiner för etjänstekort Version 5.0 E-post: rafunktionen@sll.se 2 (33) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Versionshistorik... 4 1 etjänstekort...

Läs mer

Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns landsting

Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns landsting 1(46 SENAST UPPDATERAD: 2015-06-11 Rutiner_Norrbottens Läns Landsting_SE2321000230- E00001_Version_3.1 Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns 2(46 Revisionshistorik... 5 Förutsättning för Korthandläggning...

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

SITHS. Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se

SITHS. Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se SITHS Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se 19 april 2011 1 Agenda SITHS Presentation av grupp Från idé till handlingsprogram Nationell ehälsa Från ett införande till en användning

Läs mer

RUTINER E-TJÄNSTEKORT

RUTINER E-TJÄNSTEKORT RUTINER E-TJÄNSTEKORT Handläggare: Gunnar Cornelsen Befattning: IT-samordnare Upprättad: 2016-05-13 Version Rutiner_Emmaboda kommun_se2120000738-0001 _version_2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 e-tjänstekort...

Läs mer

Administration av kort och certifikat

Administration av kort och certifikat S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 2(26) Innehållsförteckning Administration av kort och certifikat 2 Beställningsuppdrag Skede 1 2 Beställningsunderlag Skede 2 3 Genomför Beställning Skede 3 5 Lämna ut

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

SITHS information. 2009-08-20 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

SITHS information. 2009-08-20 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS information 2009-08-20 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Vad är SITHS SITHS Införande SITHS Avtal Val av teknik och produkter SITHS

Läs mer

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS 2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning

Läs mer

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014 Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014 Fyll i svar på nedanstående revisionsfrågor. När du har besvarat alla frågorna klickar du på knappen "Skicka nu" längst ner på sidan. Om du inte hinner besvara alla frågor

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet.

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet. Guide Lämna ut nytt SITHS-kort 1 (11) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera

Läs mer

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat Guide Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat 1 (10) 1 Så här gör du för att hämta ditt SITHS-certifikat till din Telia e-legitimation. Öppna mejlet

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Hämta nytt certifikat

Hämta nytt certifikat Hämta nytt certifikat Denna instruktion ska du följa om du har nya certifikat att hämta till ditt RS-kort. För att lyckas använda tjänster via RSVPN mot Region Skåne finns ett antal förutsättningar tillgängliga

Läs mer

En övergripande bild av SITHS

En övergripande bild av SITHS En övergripande bild av SITHS Kontakt: Jessica Nord E-post: servicedesk@inera.se Webbsida: www.siths.se 1 2 Nationell e-hälsa SITHS en pusselbit Vad används SITHS till? Fysisk ID-handling Inpassering Säker

Läs mer

Rutiner för SITHS kort

Rutiner för SITHS kort Version 0.5 Bilaga 7, RAPS Rutiner för SITHS kort Support ehälsa Cesam Skåne: ehalsosupport@kfsk.se 072-885 49 99 Versionshistorik Version Datum Status 0.1 131018 Bilaga 7 inskickad till Inera för granskning

Läs mer

Ditt nya smarta etjänstekort!

Ditt nya smarta etjänstekort! Ditt nya smarta etjänstekort! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är ett smart kort?... 1 SITHS-kortet - ett begrepp, flera funktioner... 2 Tjänstelegitimation... 2 Personlig e-legitimation... 2 Vad behövs för kortet?...

Läs mer

SITHS 2010-06-22 Thomas Näsberg Inera

SITHS 2010-06-22 Thomas Näsberg Inera SITHS 2010-06-22 Thomas Näsberg Inera kundservice@inera.se www.siths.se 22 juni 2010 Thomas Näsberg thomas.nasberg@inera.se 1 SITHS och korten Mål för SITHS kortutgivning # Fungerande arbetssituation för

Läs mer

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive enhetschef Utfärdad av: Margaret Fritz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Damir Kvakic Systemansvarig Dokumentets namn:

Läs mer

Utfärdande av HCC. Utbyte av SITHS CA v3 på kort som kan hantera SITHS CA v1

Utfärdande av HCC. Utbyte av SITHS CA v3 på kort som kan hantera SITHS CA v1 Utfärdande av HCC Utbyte av SITHS CA v3 på kort som kan hantera SITHS CA v1 Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Identifiera kort att byta ut... 2 3. Utfärda nytt HCC till befintligt SITHS-kort... 3 3.1 Förutsättningar...

Läs mer

Frågor och Svar etjänstekort

Frågor och Svar etjänstekort Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION 2.8 1 (23) Frågor och Svar etjänstekort etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer

Läs mer

TeliaSonera AB. Arne Persson, Försäljningsansvarig Christer Cronqvist, Affärsstöd

TeliaSonera AB. Arne Persson, Försäljningsansvarig Christer Cronqvist, Affärsstöd TeliaSonera AB Arne Persson, Försäljningsansvarig Christer Cronqvist, Affärsstöd Vi tänker prata om.. Telia leverantör av SITHS-kort avropsavtal Kortfattad beskrivning av leveransprocessen Utrustning för

Läs mer

Frågor och Svar etjänstekort

Frågor och Svar etjänstekort Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION 2.7 1 (23) Frågor och Svar etjänstekort etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer

Läs mer

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Alla e-tjänstekort behöver kontrolleras innan kortkrav införs på enheten. Kontrollera extra noga Om ett e-tjänstekort har en kortare giltighetstid än

Läs mer

Utbildningsinnehåll. Introduktion E-tjänstekort. Kortkrav. Korttyper. Rutiner

Utbildningsinnehåll. Introduktion E-tjänstekort. Kortkrav. Korttyper. Rutiner LRA Utbildning Utbildningsinnehåll Introduktion E-tjänstekort Kortkrav Korttyper Rutiner Nationell ehälsa SITHS en pusselbit i det stora hela E-tjänstekort- kort summering E-tjänstekortet är ett verktyg

Läs mer

etjänstekortsmodellen

etjänstekortsmodellen SLL IT VERSION 3.0 etjänstekortsförvaltningen 2010-11-15 LS etjänstekortsmodellen INNEHÅLLSFÖRTECKNING etjänstekortsmodellen... 1 Versionshistorik... 5 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.1.1 Nationellt

Läs mer

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA SITHS på egna och andra organisationers kort Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA Innehållsförteckning 1. Certifikat och kortadministration HSA och SITHS... 2 1.1 SITHS en förtroendemodell... 2

Läs mer

Handbok för användare. HCC Administration

Handbok för användare. HCC Administration Handbok för användare HCC Administration HCC Administration Handbok 2 Version 2.10.3 Informationen gäller från 2010-12-07, med reservation för eventuella ändringar. Din administratör kan förse dig med

Läs mer

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER 1 (24) Bilaga 1.2 er Text markerad med * innebär konfiguration av automatisk överföring av title, patitlename, hsatitle från HSA katalogen till SCS är möjlig. Se beställningsblankett bilaga 1.1.1 för beställning

Läs mer

Införande av SITHS kort i en. Förstärkt inloggning enligt Nationella rutiner och rekommendationer Version 2 2011-06-19

Införande av SITHS kort i en. Förstärkt inloggning enligt Nationella rutiner och rekommendationer Version 2 2011-06-19 Införande av SITHS kort i en dalakommun Förstärkt inloggning enligt Nationella rutiner och rekommendationer Version 2 2011-06-19 Tre delprocesser Information, Intern förankring, förvaltningsförberedelser

Läs mer

Jämför med rutinen Övertagande av SITHS-kort som bör användas om personen redan har uppdrag hos utförare i Uppsala kommun

Jämför med rutinen Övertagande av SITHS-kort som bör användas om personen redan har uppdrag hos utförare i Uppsala kommun Dokumentnamn Beställning av SITHS-kort 1 Syfte Beskriver ansvarsförhållanden och rutin inom Uppsala kommun för att beställa SITHS-kort och initialt medarbetaruppdrag. Rutinen gäller både beställning av

Läs mer

Ansvarsförbindelse etjänstekort

Ansvarsförbindelse etjänstekort Ansvarsförbindelse etjänstekort Ansvarsförbindelse avseende användning, utgivning och administration av etjänstekort för verksamhet: [Verksamhet som ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation

Läs mer

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER 1 (13) Bilaga 1.2 er 459 SIS-kort Elektroniskt ID-kort av polycarbonat med SIS-godkänd visuell ID-layout kombinerat med elektronisk identitet innehållande personnummer samt en elektronisk HCC-identitet.

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

Rutiner för hantering av externa personer i HSA

Rutiner för hantering av externa personer i HSA - Privata familjeläkare 1. HANTERING AV EXTERNA PERSONER I HSA...1 2. SKAPA EN PERSON MANUELLT I ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITTET FÖR HSA - IM (IDENTITY MANAGER)...2 3. MEDARBETARUPPDRAG...4 4. BESTÄLLNING

Läs mer

Kortpriser för Telias standardutbud

Kortpriser för Telias standardutbud 1 (5) Bilaga 2 Kortpriser för Telias standardutbud Samtliga priser är per kort och gäller fr.o.m. 2015-10-01. Kortnummer Kort, elektronisk beställning Pris (SEK) 459 SIS-kort 431 Företagskort utan foto

Läs mer

Manual för nedladdning av certifikat till reservkort 2014-06-20

Manual för nedladdning av certifikat till reservkort 2014-06-20 TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA ETT RESERVKORT FÖR TILLFÄLLIG ÅTKOMST TILL PATIENTINFORMATION I LANDSTINGET VÄSTMANLAND OBS! Viktig information! Ditt reservkort + kodkuvertet är dina personliga värdehandlingar

Läs mer

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF)

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF) A Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet. Källa: SOSFS 2008:14 Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan system eller vid utväxling av meddelanden

Läs mer

SITHS Rutin för RA i SITHS Admin

SITHS Rutin för RA i SITHS Admin SITHS Rutin för RA i SITHS Admin Revisionshistorik Version Datum Författare Kommentar 1.0 2013-03-20 1.1 2014-04-10 Uppdaterad i ny dokumentmall Förbättrat läsförståelsen och bytt ut till aktuella bilder

Läs mer

etjänstekort - SITHS-kort därför att vi behöver tillgodose patienternas behov! Sören Lindblom Johanna Dahlkvist Åse Boman

etjänstekort - SITHS-kort därför att vi behöver tillgodose patienternas behov! Sören Lindblom Johanna Dahlkvist Åse Boman etjänstekort - SITHS-kort därför att vi behöver tillgodose patienternas behov! Sören Lindblom Johanna Dahlkvist Åse Boman Agenda om etjänstekort Övergripande Landstingets förvaltningsorganisation Samarbete

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Innehållsförteckning Tekniksupport... 4 Brandväggskonfigurationer... 4. Applikationssupport... 17

Innehållsförteckning Tekniksupport... 4 Brandväggskonfigurationer... 4. Applikationssupport... 17 SITHS UTBILDNING SUP P ORT VER 3. 3 S ID 2(46) Innehållsförteckning Tekniksupport... 4 Brandväggskonfigurationer... 4 Installation och konfiguration... 5 Sökvägar (url) för SITHS... 5 SITHS Admin... 5

Läs mer

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok SIS Capture Station IIIIII Användarhandbok www.gemalto.com 1. En beställning i korthet 2. Huvudmenyn När du startar SIS Capture Station visas huvudmenyn. Från denna kan du välja att starta applikationen,

Läs mer

Krav på säker autentisering över öppna nät

Krav på säker autentisering över öppna nät Krav på säker autentisering över öppna nät I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall en vårdgivare som använder öppna nät för att hantera patientuppgifter, ansvara för att

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.0, 2014-10-21

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.0, 2014-10-21 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.0, 2014-10-21 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet... 3 2 Rekommendationer...

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Massutbyte av HCC Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förutsättningar... 2 1.2.1 Informera alla användare att de ska ha sina pinkoder

Läs mer

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) EyeNet Sweden Kontaktinformation till RC: eyenetsweden@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: rcsydkarlskrona@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion till kvalitetsregister

Läs mer

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04.

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04. Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ SBC 151-U Utgåva 14 2008-04-04 Identitetskort SS 61 43 14 1 Särskilda bestämmelser 1 INNEHÅLL 1 INNEHÅLL...

Läs mer

Så ansluter ni till HSA och SITHS via redan ansluten organisation (landsting eller annan kommun)

Så ansluter ni till HSA och SITHS via redan ansluten organisation (landsting eller annan kommun) Stödprojekt SITHS/HSA Lars Törnblom 2011 Utgåva 1.0 2011-07-03 Sida: 1 (15) : Så ansluter ni till HSA och SITHS via redan ansluten organisation (landsting eller annan kommun) 2011-07-04 Sida: 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK)

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) [Organisation som Ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport Namn Datum Version Ansvarig utgivare

Läs mer

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

Instruktion för Behörighetsbeställningen

Instruktion för Behörighetsbeställningen VGR IT Instruktion för Behörighetsbeställningen Innehåll Adress och inloggning till Behörighetsbeställningen... 2 Säker identifiering Välj certifikat... 2 Säker identifiering Ange Säkerhetskod... 3 Sök

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Ändringar i utfärdande av HCC Funktion

Ändringar i utfärdande av HCC Funktion Ändringar i utfärdande av HCC Funktion Varför? I WebTrust-revisionen har SITHS fått följande anmärkningar som måste åtgärdas om vi ska följa det globala regelverket: Efter 2017-01-01 får inga giltiga certifikat

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3 Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3 Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall

Läs mer

VGC RA Policy Västra Götalandsregionens Registration Authority Policy intern PKI

VGC RA Policy Västra Götalandsregionens Registration Authority Policy intern PKI 1 VGC RA Policy Västra Götalandsregionens Registration Authority Policy Kontaktperson: Fredrik Rasmusson OID för policy: 1.2.752.113.10.1.2.1.2.1 DOK.NAMN: Västra Götalandsregionens Registration Authority

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 2006-02-23. II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 06-02-23

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 2006-02-23. II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 06-02-23 ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 20 II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 Rutiner för ENUM Tier 1 Registry 1 NYREGISTRERING... 3 1.1 Beställning från ett fristående ENUM-ombud...

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Lathund. Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster

Lathund. Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster 1 (13) Lathund Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster Sida 1/13 2 (13) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen HPTA version 0.9 Bilaga 1 Administrering i HSA-katalogen Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Roller och ansvar... 2 3. Verifiera korrekthet i HSA-katalogens innehåll... 3 4. Rolladministrering... 4 5. Registrering/redigering/hantering

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. 1 (9) ANSÖKAN ID06 KONTO För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Därefter kan ni börja beställa kort med det ID06 konto som ni har registrerat.

Läs mer

Rutiner för hantering avsiths-kort. Vård- och omsorgsförvaltningen

Rutiner för hantering avsiths-kort. Vård- och omsorgsförvaltningen Rutiner för hantering avsiths-kort Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2012 Innehållsförteckning 1. Supportkontakt... 2 2. Nyanställning av personal och beställning... 2 3. Anmälan till utbildning...

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Portalinloggning SITHS HCC och Lösenordsbyte manual

Portalinloggning SITHS HCC och Lösenordsbyte manual 1 (13) och Lösenordsbyte manual 2 (13) Innehåll 1 Versioner...3 2 Bilagor...3 3 Syfte...4 4 Förutsättningar...4 5 Installation SITHS HCC...5 5.1 Installation SITHS HCC på kort...5 5.1.1 NetID självadministration...5

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (21) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/21 2 (21) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 11 09 Lars Wennerholm Första version 0.2 2012 11 26 Lars Wennerholm

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Sedan 2008 har arbetet med gemensamma, såväl regionala som nationella, ehälsotjänster pågått. Kommunförbundet Skåne i

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Rutin för utgivning av funktionscertifikat

Rutin för utgivning av funktionscertifikat Rutin för utgivning av funktinscertifikat Innehåll Dkumentets syfte... 1 Dkumentets målgrupp... 1 Förutsättningar... 1 Checklista... 2 1. Gör så här för att skapa ch leverera funktinscertifikat... 2 PKCS#10...

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Kortavtalsadministratör. Med behörighet som Kortavtalsadministratör kan du se företagets och anslutna företags kortavtal.

Kortavtalsadministratör. Med behörighet som Kortavtalsadministratör kan du se företagets och anslutna företags kortavtal. Generellt Kortavtalsadministratör I modulen Kort kan du som har behörighet administrera Företagets kort och se Kortavtal. För att få tillgång till Kortmodulen måste du ha ett Kortavtal med banken. När

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.2

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.2 Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.2 Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall

Läs mer

Lathund. Beställa F-kort i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa F-kort i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Beställa F-kort i Tandvårdsfönster Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Logga in... 4 3 Ansöka F-kort... 6 3.1 Steg

Läs mer

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal 2017-03-20 Enheten för e-hälsa Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal Hur man loggar in, fördelar ett ärende, besvarar ett ärende och ändrar sina personliga inställningar. Support för vårdpersonal

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard

Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard SBC 151-U Identitetskort SS 61 43 14 Dokument.: SBC 151-U Utgåva: 15 Datum: 2015-05-25 DNV GL Business Assurance Sweden AB Box 6046

Läs mer

Kontaktchip - annat innehåll och nya kortprofiler för integration

Kontaktchip - annat innehåll och nya kortprofiler för integration Nyheter med Efos-korten I och med lanseringen kommer de smarta korten att förändras på tre övergripande plan jämfört med de som finns inom SITHS idag. Kontaktchip Annat innehåll och nya kortprofiler för

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. Ansökan ID06 konto För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Om företaget uppfyller kraven för ID06 så tar Areff fram ett Delgivningsbeslut, som skickas

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer