PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg"

Transkript

1 Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Staffan E Gullsby PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Lednings- och verksamhetsstöd, Utvecklingsavdelningen och Vårdhygien Ann-Kristin Åstrand, samordnare patientsäkerhet Karin Medin, hygiensjuksköterska Innehåll Syfte, mål och omfattning... 2 Allmänt... 2 Roller och ansvar... 2 Landstingsdirektör... 2 Utvecklingsdirektör... 2 Avdelningschef Utvecklingsavdelningen, LOV... 2 Enhetschef Vårdkvalitet, LOV... 3 Verksamhetschef... 3 Vårdenhetschef... 3 Samordnare patientsäkerhet, Vårdkvalitet... 3 Chef Enheten för vårdhygien... 3 Vårdhygiensjuksköterska... 3 Nationellt mål, avgränsning och metodbeskrivning... 4 Nationellt mål... 4 Avgränsning... 4 Metodbeskrivning... 4 Resultat... 5 Svarsfrekvens... 5 Följsamhet till hygienrutiner... 5 Följsamhet till klädregler... 7 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler... 9 Specialistvårdens slutenvårdsavdelningar... 9 Landstinget totalt... 9 Kommentarer...11 Dokumentinformation...11

2 Rapport 2(11) Syfte, mål och omfattning Den nationella mätningen av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete är avsedd som ett stöd arbetet med att uppnå hög följsamhet. En ökad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler bidrar till en minskning av vårdrelaterade infektioner. Punktprevalensmätningen baseras på Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19). Det nationella målet för 2013 är att mätningen ska omfatta minst 80 % av alla slutenvårdsavdelningar och att vårdpersonalens följsamhet ( alla rätt ) ska uppgå till minst 70 %. Resultaten utgör underlag till vårdenheternas förbättringsarbete. Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSL) har satt ett högre mål. Vid 2015 års utgång ska all hälso- och sjukvårdspersonal, oavsett typ av vårdarbete, ha 100 % följsamhet. Denna rapport redovisar resultaten från den sjätte mätningen. Den genomfördes veckorna 12-13, 2013 av ett stort antal personer som utbildats för ändamålet. Mätningen har skett vid en majoritet av landstingets vårdenheter samt landstingets finansierade vårdenheter. Allmänt 2005 beslutade landstingsdirektören i rutiner gällande hygien och arbetsklädsel inom hälso- och sjukvården (A XL 539/05) publicerades Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:19) om Basal hygien inom hälso- och sjukvård m.m uppdaterades landstingets rutin. Det mål som Sveriges landstingsdirektörer beslutade 2007, att halvera antalet vårdrelaterade infektioner till utgången av 2009, uppnåddes inte. För att sätta in åtgärdarbete med syfte att påskynda måluppfyllelsen, beslutades 2010 att genomföra punktprevalensmätning av vårdpersonalens följsamhet till hygienrutiner och klädregler (PPM BHK). Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har överenskommit att patientsäkerheten nationellt måste öka och har därför tagit fram åtgärdspaket som stöd för arbetet. Roller och ansvar Landstingsdirektör Landstingsdirektören är uppdragsgivare. Utvecklingsdirektör fastställande av denna rapport. Avdelningschef Utvecklingsavdelningen, LOV att det upprättas program som genomförs och redovisas

3 Rapport 3(11) att det finns resurser inom utvecklingsavdelningen för sammanställning och rapportering Enhetschef Vårdkvalitet, LOV att avsatt tid och resurs finns för att beslutade tidsramar hålls Verksamhetschef att tydliggöra uppdraget för att mätningarna ska genomföras Vårdenhetschef att det finns utsedd person som har avsatt tid för mätningen att resurser finns för att bedriva ett förbättringsarbete inom vårdenheten Samordnare patientsäkerhet, Vårdkvalitet att informera berörda chefsnivåer och kontaktpersoner, om utsedd period för när mätning ska ske att skicka inbjudan till vårdhygiens informations-/utbildningstillfällen till verksamhetsutvecklare, berörda chefer och kontaktpersoner att samtliga kontaktpersoner får skriftliga instruktioner och protokoll för mätningen att registrera data i den nationella databasen att svara på ev. frågor från den som validerar data i databasen att delta i telefonmöte med SKL inför offentliggörande av nationella resultat att skriva rapport tillsammans med representant från Vårdhygien Gävle att efter rapportens fastställande, publicera rapporten på lg.se Chef Enheten för vårdhygien Ansvar för att det finns resurser i form av hygiensjuksköterska för att genomföra information/utbildning före mätperioden Vårdhygiensjuksköterska att planera, informations-/utbildningsträffar utse datum vid fyra orter för kontaktpersoner och intresserade chefer utgör stöd till kontaktpersonerna vid mätningen att tillsammans med samordnare patientsäkerhet vid utvecklingsavdelningen skriva rapporten

4 Rapport 4(11) Nationellt mål, avgränsning och metodbeskrivning Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSL) i Landstinget beslutade våren 2011 att all hälso- och sjukvård samt privata hälsocentraler fortsättningsvis ska mäta följsamheten. Nationellt mål Mätningen ingår i Nationella satsningen för ökad patientsäkerhet och är en av de sex indikatorer som är prestationsbaserad. Det nationella målet för 2013 är att de landsting som mäter på minst 80 % av slutenvårdsavdelningar inom specialistvården och har en följsamhet ( alla rätt ) på minst 70 %, delar på den statlig ersättning om 1 miljon kronor. Avgränsning De hälso- och sjukvårdsverksamheter som inte ingått i mätningarna är barn- och ungdomspsykiatrin vuxenpsykiatrins mottagningsverksamheter enheter med tre eller färre personal Folktandvården AB Metodbeskrivning SKL har en tillsatt nationell expertgrupp som utarbetat protokoll med anvisningar och förklaringar till mätningen och registreringen. Mätningen innebär att kontakpersonen observerar personal i vårdarbete under utsedd tidsperiod och registrerar i SKLs protokoll. HSL har beslutat att utvidga mätområdet till samtlig personal inom hälso- och sjukvården. Liksom tidigare år är mätkategorierna grupperade i följande tre grupper: följsamhet till basala hygienrutiner följsamhet till klädregler följsamhet till basala hygienrutiner samt klädregler För att räknas in i den sistnämnda gruppen, skall respektive observerad individ uppfylla både följsamhet till de fyra kriterierna för basala hygienrutinerna och de tre kriterierna för följsamhet till klädreglerna. Lokalt mål för Landstinget Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSL) beslutade våren 2012 ett antal mål för patientsäkerhet. Målet för följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler är att samtlig personal (100 %) inom hälso- och sjukvården ska följa beslutet. Målet ska vara uppnått senast vid 2015 års slut För att nå målet är det beslutat två aktiviteter, användning av egenkontrollprogram och regelbundna mätningar. Sedan maj 2013 sker mätningar i särskild databas vars data sammanställs varje månad.

5 Rapport 5(11) Resultat Svarsfrekvens Antal enheter i registret Antal svarande enheter Andel svarande enheter Specialistvård öppen o sluten Diagnostiska enheter Aleris Specialistvård Primärvård offentlig Primärvård privat % 100 % 100 % 94 % 80 % Av de 34 slutenvårdsavdelningarna svarade 32, vilket innebär att svarfrekvensen uppgick till 94 %. Totalt har personer i Landstinget ingått i vårens observationer. De är fördelade på följande yrkeskategorier. I gruppen Övriga ingår bl.a. chefer i vårdarbete, oftalmolog, logoped, fotvårdsspecialist och dietist. Följsamhet till hygienrutiner I de basala hygienrutinerna har följande observerade kriterier som registrerats, ingått: Desinfektion av händerna med handdesinfektionsmedel skall utföras direkt före och direkt efter patientnära arbete (vid undersökning, vård och behandling) samt före och efter användning av handskar. Användning av handskar vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor. Handskar byts mellan arbete med olika patienter samt mellan olika arbetsmoment hos samma patient.

6 Rapport 6(11) Användning av engångsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock om det finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Följande diagram visar andelen personal som följde hygienrutinerna vid observationstillfället inom samtliga enheter. Jämförelsen med resultat från 2010 visar att det sakta sker förbättringar i landstinget liksom i riket totalt. 100 Andel följsamhet till basala h Ovan diagram Aleris Bollnäs Specialistsjukvård ingår i slutenvården liksom privata hälsocentralerna ingår i primärvåden.

7 Rapport 7(11) För Aleris Bollnäs Specialistsjukvård redovisas både medicinsk och kirurgisk specialistsjukvård tillsammans Moment som brister i följsamheten till hygienrutinerna HT12, v 42 och 43 (1172 personal) VT13, v12 och 13 (1215 personal) Desinfekterade inte händer före patientnära arbete 26,5 procent (311 personer) 19 procent (227 personer) Desinfekterade inte händer efter patientnära arbete 11,3 procent (132 personer) 12 procent (142 personer) Använde inte handskar korrekt 7,8 procent (91 personer) 8,9 procent (109 personer) Använder inte platsförkläde korrekt 6,2 procent (73 personer) 9,1 procent (111 personer) Följande länk går till SKL sida Rena händer räddar liv. Där finns möjlighet att hämta material men också komma till WHOs kampanjsida Save lives: Clean Your Hands. SKL och Smittskyddsinstitutet har tagit fram ett informationsmaterial om handhygien och användning av handskar. Se följande länk. När sidan är öppen klickar du längst ner Ladda ner filer för utskrift och filer för tryck. Följsamhet till klädregler De kriterier som har observerats och registrerats för att bedöma följsamheten till klädreglerna är följande: Arbetskläderna ska ha korta ärmar och bytas dagligen samt då de blivit våta eller synligt förorenade.

8 Rapport 8(11) Händer och underarmarna ska vara utan ringar, klockor och armband för att kunna genomföra en adekvat handhygien. Hår ska vara kort eller uppsatt om det är längre än axellångt eller riskerar att hänga ner. Ovan diagram. I slutenvårdsavdelningarnas resultat är Aleris specialistvårdsavdelningar inräknade. Resultaten för primärvården ingår både den offentliga och den privata primärvården. 100 Andel personal som följde klädreglerna

9 Rapport 9(11) Moment som brister i följsamheten till klädreglerna HT12, v 42 och 43 (1172 personal) VT13, v12 och 13 (1215 personal) Bar ringar, klocka 6,5 % (76 personer) 5,9 % (72 personer) och/eller armband Bar felaktig klädsel 7 % (83 personer) 5,0 % (61 personer) Hade långt hår som inte var uppsatt 2,9 % (35 personer) 1,9 % (24 personer) Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Specialistvårdens slutenvårdsavdelningar Denna del är prestationsbaserat. Det nationella målet var att respektive landsting skulle uppnå en svarsfrekvens om minst 80 % och minst 70 % av dess personal skulle ha alla rätt. Av de 34 slutenvårdsavdelningarna svarade 32, vilket innebär att svarfrekvensen uppgick till 94 %. Andelen personal med alla rätt var vid mättillfället 64 %. 100 Andel personal inom slutvårdsavdelnin Landstinget totalt I landstinget har skett en liten förbättring av andelen personer som följer både hygienrutiner och klädregler.

10 Rapport 10(11) 100 Andel personal som följde både hygienr Nedan spindelnätsdiagram visar yrkeskategoriernas följsamhet till hygienrutiner och klädregler samt de som var rätt i samtliga kriterier i båda grupperna för hösten 2012 och våren Här ses att det skett förbättringar, men att det finns skäl till att fortsätta på den väg som är inslagen. Övrig Arb.terapeut BMA HT 2012 USK Läkare Korrekt hygienrutin Korrekt klädregler Stud Korrekt hygien och Sjukgymnast klädregler Skötare SSK/BM SSK = sjuksköterska, BM = barnmorska, BMA = biomedicinsk analytiker USK= undersköterska

11 Rapport 11(11) Kommentarer Vårens mätning ska ses som en kontrollmätning i förbättringsarbetet. Under 2012 hade landstingsledningen en stor satsning för att understryka vikten av en god hygien och följsamhet till klädregler. Landstingets chefgrupper beslutade bl.a. en 12-i-topplista där punkt två är Alla klädmodeller som inte följer landstingets policy ska tas bort. Detta kan troligen avspeglas i resultatet beträffande klädreglerna, då landstinget som helhet visar på en stigande trend. Det är fortfarande en stor andel personer som inte desinfekterar händerna före patientkontakt. En orsak kan vara att den enskilda individen gjort bedömningen att föregående desinfektion, som skett med kort intervall innan nästa direktkontakt med patient, varit tillräcklig. Tänkbara tillfällen kan vara inom specialistvårdens vårdrum med flera patienter eller att handspriten inte är tillräckligt tillgänglig. Det behövs fortfarande en stor förbättring av hygienrutinerna. Följsamheten i landstinget är lägre än riskgenomsnittets 72 procent. Den största förbättringen av följsamheten har skett bland biomedicinska analytiker och läkare även om de ännu inte kommit upp i 65 procent som sjuksköterskor och undersköterskor. En stor förbättring har även hos sjukgymnaster som ökat från 74 procent till 84 procents följsamhet. Skötarna var en så liten grupp att försämringen är svår att bedöma. Att ledningen kontinuerligt frågar efter resultat och att frågorna diskuteras på samtliga beslutsnivåer är viktigt. Det skapar en press att nå ett mål men också känslan av betydelse. Mätningen och diskussionen kan ge kunskap och insikt om att rena händer och rätt klädsel är ett sätt att spara pengar i form av minska de kostnader av eventuella infektioner. Det ger också möjlighet att diskutera vilka konkreta åtgärder som behöver göras. Eftersom behovet av åtgärder kan skilja sig mellan olika grupper behöver alla personalgrupper delta i diskussionen om vilka åtgärder som behövs för att nå en förändring. Dokumentinformation Denna rapport har skrivits i samarbete med Karin Medin, hygiensjuksköterska, Vårdhygien i Gävle.

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 2014-03-10 Marie Eriksson, Utvecklingsledare/MAS Kommunstyrelsens förvaltning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Fysiologlab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Landstinget Gävleborgs revisorer

Landstinget Gävleborgs revisorer Jämlik palliativ vård? Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Innehåll Sammanfattning...3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...... 5 1.2 Uppdrag och revisionsfråga... 5

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Östergötland år 2013 Jenni Fock, processledare omvårdnad Martin Magnusson, utvecklingschef D-nr LiÖ 2014-296 www.lio.se Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland Forskning och utveckling NÄRSJUKVÅRDEN I HALLAND 10 Rapport 2009 Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland En utvärdering av utbildningsinsatser Rapport nr 10 2009 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i

Läs mer

Vårdval Halland - Utvärderingsrapport 2007

Vårdval Halland - Utvärderingsrapport 2007 2008-06-26 Vårdval Halland - Utvärderingsrapport Gert Paulsson Ekonomihögskolan Lunds universitet 1 Förord Vårdval Halland infördes den 1 januari och innebär en omfattande reformering av närsjukvården

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården Delårsbokslut augusti 2014 Folktandvården Augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 4 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer