Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras."

Transkript

1 Allmänna villkor Objekt Más Móvil Telecom 3,0, S.A. (nedan kallat MÁSMÓVIL ) med säte i C/ Anabel Segura, 11 Edif. A, 2ª planta Oficina A, Alcobendas (Madrid), y CIF A är en mobiltelefonoperatör som tillhandahåller telefon- och internet-tjänster till allmänheten (nedan kallad tjänsten ). Mer detaljerad information om tjänsten finns på vår webbplats. Dessa allmänna villkor (nedan AV ) styr förhållandet mellan användaren av tjänsten (nedan användaren ) och MÁSMÓVIL när det gäller tjänsten. Det är nödvändigt att läsa dessa AV innan du använder SIM-kortet. Aktivering av SIM-kortet (nedan kortet ) innebär helt och fullt godkännande av varje bestämmelse i dessa AV, som publiceras på MÁSMÓVIL webbplats (nedan vår webbplats ). Första användningen När kortet har aktiverats skall tjänsten som tillhandahålls av MÁSMÓVIL vara tillgänglig för dig direkt i enlighet med MÁSMÓVILs taxa, genom debitering till telefonens kreditsaldo eller ditt bankkonto, beroende på vilken metod som valts. Mottagande av samtal och meddelanden skall aktiveras så snart som tjänsten har aktiverats. Mobila tjänster kan kräva föregående aktivering i terminalen. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras. Användaren skall ha en frist på 60 dagar från inköpsdatum av SIM-kortet att aktivera det. Om kortet efter denna period inte har aktiverats eller används, förbehåller MÁSMÓVIL sig rätten att annullera det. Nämnda annullering skall innebära en definitiv förlust av det tilldelade telefonnumret. I sådant fall skall användaren ha rätt att återkräva det belopp som betalas för detsamma efter begäran från vår kundservice. MÁSMÓVIL skall göra avdrag från det belopp som betalas för kostnaderna för att sända kortet, och återföra beloppet. Tjänsten erbjuds till dig uteslutande som slutanvändare och i enlighet med regler som kräver en rimlig användning av telefonen samt sunt förnuft. Därmed är följande inte tillåtet utan samtycke på förhand från MÁSMÓVIL: a) Återförsäljning av telefontrafik. b) Marknadsföra detsamma på något sätt, eller - om inte annat uttryckligen anges - använda kortet i någon enhet som inte är en mobilstation, såsom en router för samtal eller dataanslutningar (t.ex. Least cost-router eller SIM-boxar ) eller annan utrustning som orsakar hög trafik. c) Kommunicera med nummer skapade för att vidarekoppla samtal (som inte är den slutliga destinationen för samtalet, utan som tillhandahåller, som en kommersiell service, samtalsvidarekoppling till ett annat nummer än det uppringda). Annars förbehålles MÁSMÓVIL rätten att säga upp avtalet eller rätt att ta ut högre priser och ytterligare avgifter och begränsa antalet SIM-kort och linjer kontrakterade till en och samma kontraktsinnehavare. d) Onormal användning av telefonnummer för att ringa kontinuerliga samtal, till exempel använda det som en baby monitor, walkie talkie eller när den genomsnittliga längden på samtal är högre än genomsnittet 1

2 på marknaden. Därmed kan genomsnittliga samtalstider som är lika med eller större än sex (6) minuter under en period som är lika med eller större än femton (15) dagar eller överstigande 3000 minuter per månad, anses vara onormala vid tillämpningen av avgifter baserade på principer för rimlig användning. e) Användning av Internettaxa med röstlinjer uteslutande för att få tillgång till Internet och inte som röstlinjer per se. f) Överdriven användning av Internetåtkomsttjänsten, överstigande 50 % av avtalsenlig mängd genom att surfar till en lägre ansluningshastighet. Onormal användning av telefonnummer för att ringa kontinuerliga samtal, till exempel använda det som en baby monitor, walkie talkie eller när den genomsnittliga längden på samtal är högre än genomsnittet på marknaden. Därmed kan genomsnittliga samtalstider som är lika med eller större än sex (6) minuter under en period som är lika med eller större än femton (15) dagar eller överstigande 3000 minuter per månad, anses vara onormala vid tillämpningen av avgifter baserade på principer för rimlig användning. Annars har MÁSMÓVIL rätt att häva avtalet, begränsa det maximala antalet kort som kontrakterats av en enda innehavare, ändra hastighet och debitering - som tidigare meddelats av MÁSMÓVIL i punkt d), e) och f) i det här avsnittet - bas (inkl. moms): nationella samtal till fasta telefoner och mobiler (9,68 cent/min + 18,15 cent uppkopplingsavgift, nationell surf (3,63 cent/mb). Avgifter, fakturering och betalning Det lägsta månatliga utgifterna som användaren ådragits skall grundas på de särskilda villkor som gäller för varje avgiftsnivå. Om det lägsta belopp anges i din avgiftsnivå har inte uppnåtts genom din användning av tjänsten kommer MÁSMÓVIL att fakturera dig eller göra avdrag från din kredit varje månad eller, om så är tillämpligt, resterande belopp tills detta är uppnått. Fakturering för utgifter och/eller tjänster kommer att ske månadsvis, och om det av tekniska skäl inte var möjligt att fakturera användaren för den månad som omedelbart följer perioden för påförsel av kostnader kan MÁSMÓVIL fakturera användaren under alla kommande månader, oavsett betalningstyp som valts av kunden. Priser och avgifter motsvarande de överenskomna priserna, samt andra allmänna och/eller särskilda villkor och erbjudanden eller kampanjer som är i kraft vid ett givet tillfälle kommer att tillämpas på tjänsterna. Du ska underrättas om alla ändringar av avgifter via webbplatsen eller genom andra sätt som MÁSMÓVIL anser lämpliga i syfte att underrätta dig om nämnda förändringar och nya prisnivåer som tillämpas. Vissa kurser, erbjudanden eller paket kan på grund av dina förmåner från det vanliga erbjudandet, kan bli föremål för lägsta långsiktiga kontrakt, som skall anges i de särskilda villkoren som användaren förbinder sig till vid undertecknandet av kontraktet. Avtalsbrott ska anses ha skett vid följande: a) utträde från tjänsten av användaren; detta inträffar när det telefonlinjen som tecknats av användaren inte har någon samtalstrafik under 3 månader. b) begäran att annullera tjänsten. c) avbrott eller upphörande av tjänsten på begäran av MÁSMÓVIL, på de villkor och sätt som anges i Orsaker till avbrott och avslutande i dessa AV. Om den lägsta minimikontraktet inte uppfylls av användaren skall han/hon betala MÁSMÓVIL de motsvarande kostnaderna för tidiga uppsägning kontraktet, vilket skall anges i de särskilda villkoren som användaren förbinder sig till vid undertecknandet av kontraktet. Dessa kostnader skall beräknas i proportion till kontraktets återstående tid. Vissa priser kan ha fast månatlig kvot. Du skall informeras om att det finns en sådan fast kvot i de särskilda villkor som gäller för varje pris innan tjänsten tecknas. Nämnda fasta kvot skall debiteras i början av varje 2

3 faktureringsperiod. I händelse av uppsägning ska användaren, när faktureringsperioden har inletts, inte ha rätt till återbetalning av den fasta kvot för den motsvarande perioden. Likaså kan vissa MÁSMÓVIL-åtgärder, som vi kommer att meddela dig om innan du utför dem, medföra extra avgifter. I händelse av att, vid slutet av den avtalsenliga relationen, oavsett typ av avtal, det finns ett saldo till förmån för användaren, kan han eller hon begära en återbetalning och MÁSMÓVIL kommer då att dra av administrativa kostnader, enligt gällande taxa. För att garantera att datatjänster faktureras korrekt, förbehålles MÁSMÓVIL rätten att återställa anslutningen till denna tjänst efter 2 timmars kontinuerlig anslutning. Att återställa tjänsten innebär att datasessionen startas om automatiskt. Avtal med direktdebitering: I händelse av att användaren har valt denna metod, ska avgifter för dennes användning göras automatiskt med autogiro. När som helst och/eller under exceptionella förhållanden, och för att säkerställa att alla användarnas skyldigheter, kan MÁSMÓVIL: 1. Begära en betalning från användaren eller omedelbart utföra ytterligare debitering på användarens konto med avgifter, för belopp som uppkommit. 2. Begära att användaren gör en räntelös insättning kontant. 3. Ställa en bankgaranti för ett belopp som är lägre än de genomsnittliga tremånadersutgifterna per konto. 4. Begränsa användares åtkomst till premiumtjänster och internationella tjänster. Ovan nämnda åtgärder kommer att vidtas om något av följande inträffar: a) när de fastställda kreditgränserna har överskridits. b) när en uppsägning eller ett avbrott i tjänsten uppstår till följd av någon av orsakerna som anges i dessa AV eller när avtalet avslutas. c) när användaren inte följer dessa AV. d) när den lägsta minimikontraktet, om finnes, bryts. e) i fall av bedrägeri eller obehörig användning enligt dessa allmänna stadgar och som beskrivs under rubriken första användning. f) objektiv risk för inställd betalning, till exempel efter möte med borgenärer. Om hela beloppet ej betalas på det angivna datumet, måste användaren betala ytterligare förseningsränta motsvarande den lagstadgade räntesatsen, liksom alla avgifter som härrör återbetalning och de administrativa kostnaderna, som kan stiga till 15 euro, och utan att det påverkar eventuella ytterligare konsekvenser som kan uppstå från icke-uppfyllande av kontraktet, såsom betalningsanmärkning och kreditanmärkning. MÁSMÓVIL förbehåller sig rätten att använda den information om kredit- eller betalkort som tillhandahålls av användaren för att säkra betalning av skulder, så länge som användaren ger sitt samtycke i förväg. Dessutom förbehåller sig MÁSMÓVIL rätten att lösa in eventuella depositioner, borgensförbindelser och/eller andra garantier. Konto-betalning eller kontrakt med direktdebitering: Användare som har valt förskottsbetalning kan fylla på saldot på sina kort med hjälp av något av de betalningssätt som erbjuds av MÁSMÓVIL, såsom ett kredit- eller betalkort. Refillkort eller via någon av de deltagande anläggningar som identifieras med vårt varumärke. Användaren kan också begära att på fyllnad (refill) sker automatiskt när ett visst förutbestämt datum eller sal- 3

4 do har uppnåtts. I sådana fall ska påfyllnad debiteras ett kredit- eller betalkort som tillhandahålls av användaren. I händelse av att kortets saldo blir negativt ska påfyllt belopp användas, helt eller delvis, till att balansera det negativa saldot. Användaren är skyldig att återbetala hela beloppet motsvarande det negativa saldot från det datum då detta uppkommit. Om användaren har ett negativt saldo, även då tjänsten har avbrutits ska MÁSMÓVIL fortsätta att betala förfallet belopp med hjälp av en extra avgift via någon av de betalningsätt som registrerats av användaren för att fylla på dennes kort. Om ett negativt saldo upprätthålls är användaren skyldig att betala dröjsmålsränta motsvarande lagstadgad ränta vilken kan stiga till 15 euro, liksom de kostnader som uppstår vid behandling av kostnaderna för saldot, och utan hinder för andra konsekvenser som följer av underlåtenhet att betala, som såsom betalningsanmärkning och kreditanmärkning. Täckning MÁSMÓVIL skall endast tillhandahålla tjänsten i täckningsområdet för det land i vilket MÁSMÓVIL åtar sig att tillhandahålla tjänsten inom ramen för täckning och förutsättning för teknik. MÁSMÓVIL skall inte vara ansvarig för avbrott eller fel i tjänsten som orsakas av orografiska och/eller atmosfäriska förhållanden som försvårar eller omöjliggör leverans av tjänsten. Rätt till frånkoppling Användaren kan begäran av MÁSMÓVIL att kopplas bort från data- och röstmeddelandetjänster. För att göra detta ska användaren kontakta kundservice antingen genom att skicka e-post till eller genom att ringa 2373, och tala om sin önskan att kopplas bort från berörda tjänster. MÁSMÓVILS urkoppling skall inte ta mer än tio (10) dagar från mottagandet av begäran från användaren. Om frånkopplingen inte sker inom den tid som anges på grund av faktorer som inte kan hänföras till användaren, ska kostnaderna för den tjänst som användaren begärt att koppla ifrån, betalas av MÁSMÓVIL. Tjänster inklusive extraavgifter kommer att upphöra som standard. Om en kund önskar kontraktera en av dessa tjänster ska de lämna särskild begäran via vår kundtjänst, genom att skicka ett e-postmeddelande til eller genom att ringa Parternas åtaganden Utan hinder av övriga villkor som föreskrivs i dessa AV, är MÁSMÓVIL skyldigt att: 1. Ge information om de tjänster som tillhandahålls. Denna information skall lämnas på vår webbplats eller via någon annan kanal för kommunikation som MÁSMÓVIL finner lämplig och passande för att göra informationen tillgänglig. 2. Vidta de åtgärder som krävs för att reparera de skador som kan uppstå i tjänsten på kortast möjliga tid. 3. Respektera bevarandet av det telefonnummer som tilldelats i enlighet med föreliggande AV, och pm och resolutioner som utfärdas om detta av Telemarknadskommissionen. 4. Att tillhandahålla anslutning till de avtalade tjänsterna och stänga av dem efter anmälan via MÁSMÓVIL kundtjänst via vår hemsida eller genom att ringa Att ha de resurser som behövs och att ge service så att sekretess vid kommunikation garanteras, i den utsträckning som de tillgängliga tekniska resurser tillåter, oaktat laglig avlyssning som kan ha överenskommits. Användarens skyldigheter skall vara: 1. Betala för användningen av tjänsten under avtalstiden. MÁSMÓVIL kan begränsa tjänster baserat på användarens ålder, användning av tjänsten, utgifter och/eller oregelbundna betalning för de tjänster som 4

5 tillhandahålls. 2. Att inte använda kortet och den service som tillhandahålls av MÁSMÓVIL mot kravet på god sed, eller på felaktigt, olagligt, skadligt eller bedrägligt sätt. MÁSMÓVIL förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av tjänsten vid misstanke om att sådant beteende kan ske. 3. Bevara sekretessen för tillgångskoder eller lösenord som tillhandahålls av MÁSMÓVIL som är till för personligt, exklusivt och icke överförbart bruk av användaren. 4. Användaren skall ensam ansvara för riktigheten i sina personliga uppgifter. Ändring av personliga uppgifter som kan vara relevanta för en korrekt leverans av tjänsten eller för att följa gällande lagstiftning skall anmälas utan dröjsmål till MÁSMÓVIL. 5. Att på ett rimligt och förnuftigt sätt använda de tjänster och funktioner som tillhandahålls av MÁSMÓVIL. Eftersom SIM-kortet är associerat med ett PIN-nummer och ett telefonnummer, ska alla meddelanden från de nämnda kortet och/eller lösenordet kopplat till kortinnehavaren skall ha gjorts av honom/henne eller med hans eller hennes samtycke med undantag av förlust från och med tidpunkten för anmälan av det inträffade. 6. Användaren är skyldig att betala skatter, avgifter och andra pålagor som är juridiskt bindande. 7. För minderåriga krävs skriftligt tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare för användning av de tjänster som erbjuds. MÁSMÓVILS ansvar Om ett tillfälligt avbrott i mobiltelefontjänsten uppstår skall användaren ha rätt till ersättning motsvarande eller högre än de två följande: a) Det genomsnittliga beloppet som fakturerats för alla avbrutna tjänster under de tre (3) månaderna före avbrottet, beräknat för den faktiska tid som användaren påverkats av tillfälliga avbrott i tjänsten. Om användaren inte har haft MÁSMÓVIL i mer än tre månader, skall beräkningen göras på genomsnittsräkningen för fullständiga månatliga betalningar, eller var som har framställts i en beräknad månadsvis betalning i proportion till den faktiska förbrukningen. b) Fem gånger månatlig betalning eller motsvarande som är i kraft vid tiden för avbrottet, beräknat på tid för avbrottet. Tjänster eller samtal gjorda vid roaming utomlands via andra operatörer än MÁSMÓVIL är undantagna från MÁSMÓVILS ansvar. MÁSMÓVIL betalar beloppet när användaren gör nästa påfyllning, eller skall avräkna det från nästa faktura, när ersättningen överstiger en (1) euro. När det tillfälliga avbrottet beror på force majeure, skall användaren ha rätt till återförande av abonnemangskostnad och annat oberoende av trafiken, beräknat på den tid avbrottet varat. Med undantag för avbrott som orsakats av force majeure samtycker MÁSMÓVIL till att den ackumulerade tiden för avbrott i tjänsten under en månad skall vara mindre än åtta (8) timmar. Tjänsteavbrottstiden skall beräknas som summan av totala avbrott i tjänsten under en månad. MÁSMÓVIL skall kompensera användaren för ett belopp som motsvarar det genomsnittliga fakturerade beloppet för alla tjänster under tre månader före avbrottet, beräknat på den tid under vilken man har överskridit sitt individuella åtagande av åtta (8) timmar. Om ett tillfälligt avbrott sker i tjänsten till mobil internetåtkomst under en faktureringsperiod ska användaren ha rätt att få tillbaka abonnemangskostnad och andra fasta avgifter, beräknat på den tid avbrottet varat. Kompensationen skall betalas vid nästa påfyllning eller räkning, när avbrottet i tjänsten var längre än sex timmar mellan 08:00 till 22:00. Om något av de fall som anges ovan inträffar, skall användaren underrätta MÁSMÓVIL som automatiskt ersätter användaren om det är känt att användaren befann sig i ett område som påverkats av ett avbrott i 5

6 tjänsten när avbrottet inträffade eller om nämnda avbrott drabbade det område som anges som hemadress för användaren i användarens kontrakt och det kan inte bevisas att användaren var någon annanstans under avbrottet. I händelse av att användaren har drabbats av ett avbrott men har inte ansetts som påverkad av nämnda avbrott enligt tidigare angivna villkor, bör användaren meddela MÁSMÓVIL om denna händelse, genom att kontakta kundservice inom tio (10) dagar efter återupprättandet av tjänsten, vilken drabbades av avbrott i tjänsten, påvisandes sin geografiska plats vid tidpunkten för avbrottet. Sådan information skall vara samstämmig med det som noterats i MÁSMÓVIL s system. De föregående punkterna skall inte tillämpas när det tillfälliga avbrottet skett på grund av någon av följande orsaker: a) allvarlig överträdelse av användare av avtalsvillkor, särskilt i fall av bedrägeri eller dröjsmål med betalning vilket resulterar i ett tillfälligt upphävande och avbrott i tjänsten. b) skador på nätet på grund av anslutning via klientens terminal som inte har bedömts i enlighet med aktuella föreskrifter. c) överträdelse av uppförandekoden av en användare som tillhandahåller tjänster till högre kostnad, när äganderätten till abonnemangsavtalet motsvarar den senare. MÁSMÓVIL skall inte hållas ansvarigt för någon förlust eller skada, förutom om det under uppkomsten av dessa fanns ont uppsåt eller vårdslöshet från MÁSMOVILS sida. MÁSMÓVIL skall inte hållas ansvarig för eventuell skada på terminaler som användaren inte har förvärvat från MÁSMÓVIL. MÁSMÓVIL påtar sig inget ansvar för förlust, skada, stöld eller missbruk av SIM-kort och/eller lösenord. Kortinnehavare är ansvarig för all trafik, tjänster som används samt missbruk av kortet. Oaktat det föregående kan MÁSMÓVIL, efter identifiering av kortinnehavaren och hans/hennes personliga omständigheter, vidta åtgärder som ligger inom dess behörighet för att undvika skador från och med det datum som, via kundtjänst, användaren kommunicerar bevis på eller misstanke om förlust eller stöld av kort eller lösenord. MÁSMÓVIL skall inte hållas ansvarigt för skador eller förlust av förmån av avtalsinnehavaren, eller andra tredje parter, vilka direkt eller indirekt orsakats av förlust av tjänst på grund av följande orsaker: (i) fel och/ eller skada på enheter som inte förvärvats från MÁSMÓVIL, (ii) förlust, ändring och/eller total eller partiell förstörelse av den information som finns i enheten. Kundtjänst och meddelanden Om du är osäker på prissättning, fakturering, kvalitet eller andra frågor rörande tjänsten, eller om du vill göra något anspråk, kontakta kundtjänst så snart du har kännedom om den händelse som orsakar anspråket. Om du går in på vår webbplats kan du be Marta, vår virtuella assistent om hjälp, använda vår onlinesupport eller skicka ett e-postmeddelande till: Du kan också be om hjälp genom att ringa 2373 (från din MÁSMÓVIL-mobiltelefon) eller från annan telefon eller per post till följande adress: C/ Anabel Segura, 11, Edificio Albatros A, 2º A, Alcobendas (Madrid), Spanien. Om du gör ett anspråk skall detta tilldelas ett referensnummer som MÁSMÓVIL meddelar användaren. Om anspråket görs via telefon kan användaren kan begära ett dokument som styrker dess presentation och innehåll. Detta dokument skall lämnas in inom tio (10) dagar efter din ansökan. När beslut i anspråket har fattats ska MÁSMÓVIL underrätta användaren om lösningen som antogs på samma sätt som användes för att presentera de anspråket. 6

7 När anspråk har gjorts kan användaren han/hon inte har fått en tillfredsställande svar från MÁSMÓVIL inom en (1) månad, gå till konsumentskiljenämnden eller Post- och telestyrelsen och Information Society i enlighet med vad som föreskrivs i gällande regler, utan att det påverkar användarens rätt till rättslig prövning. Personligt dataskydd TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MÁSMÓVIL uppfyller gällande lagstiftning i Spanien och Europeiska unionen vid hanteringen av sina användares personuppgifter, i synnerhet med grundlagen om dataskydd och dess utveckling av lagstiftningen. För att göra detta vidtas de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, missbruk, ändringar, otillåten åtkomst och stöld av personliga uppgifter, med tanke på teknikens natur, arten av de uppgifter och de risker som dessa utsätts för. SÄKERHET MÁSMÓVIL har antagit de säkerhetsåtgärder som motsvarar de nivåer som krävs i förordningen i grundlag 15/1999 om skydd av personuppgifter (Kunglig förordning 1720/2007). Dessutom försöker man att installera andra ytterligare tekniska medel och åtgärder för att förhindra förlust, missbruk, ändringar, otillåten åtkomst och stöld av personuppgifter, samt att garantera kommunikationshemlighet. Under registreringsprocessen i klientendelen på vår webbplats måste användaren välja ett lösenord. Som användare ansvarar han/hon för att upprätthålla sekretessen kring detta lösenord och alla aktiviteter som sker i sessionen som inletts med sitt användarnamn och lösenord. Användaren förbinder sig att meddela MÁS- MÓVIL omedelbart om otillåten användning av hans/hennes användarnamn och lösenord eller någon annan säkerhetsöverträdelse skett, MÁSMÓVIL skall inte vara ansvarig för skador eller förluster som kan uppstå på grund av icke-uppfyllande av denna skyldighet. INSAMLING AV UPPGIFTER De personliga uppgifterna lagras i en personlig datafil som ansvarar för av Más Móvil Telecom 3,0, S.A. och är vederbörligen registrerad hos spanska dataskyddsmyndigheter. Underlåtenhet att anmäla eller ofullständigt rapportera de personliga uppgifterna som krävs för att formalisera den tjänstekontraktet skall leda till att det inte är möjligt att tillhandahålla denna och därmed upphör den avtalsmässiga relationen. MÁSMÓVIL skall använda personuppgifter, såväl som trafikdata, förståelsen att dessa är uppgifter som behandlas i syfte att genomföra kommunikation via ett nätverk av elektronisk kommunikation eller för att beräkna fakturor, tillhandahålla begärda tjänster (inklusive etablering av samtal och routing, fakturering, påfyllnad av saldo (refill), fordringar, deltagande i kampanjer, etc.) och att skicka meddelanden i samband med tillhandahållande, förbättring och uppdatering av tjänster, att endast kommunicera uppgifter till tredje parter som är kopplade till distributionskanaler hos MÁSMÓVIL som samarbetar i kontraktering, tillhandahållande och underhållande av de avtalade tjänsterna, när så är nödvändigt för utvecklingen av den avtalsenliga relationen som upprätthålls med MÁSMÓVIL I enlighet med lagen 25/2007 för bevarande av uppgifter som gäller elektronisk kommunikation och allmänna kommunikationsnät, skall alla personuppgifter (namn, efternamn, nationalitet och identitetsdokumentnummer) också ingå i det register som förs av MÁSMÓVIL, vars innehåll är tillgängligt för auktoriserade ombud, på de villkor som anges i regeln. Dessa data skall behållas av MÁSMÓVIL i minst 12 månader från kommunikationsdagen. MÁSMÓVIL förbehåller sig rätten att via sms eller e-post till användaren skicka information om nya MÁS- MÓVIL-priser och erbjudanden som kan vara tillämpliga på deras tjänst, såvida inte användaren har angett annat genom att markera motsvarande ruta. MÁSMÓVIL kan även skicka reklam om andra företags tjänster i sektorerna fritid, kultur, försäkring, finan- 7

8 siella tjänster och hemvård, om du uttryckligen har samtyckt till det. Ibland kan du i kampanjer (som du alltid skall informeras om i detalj, om du godkänner utskick av tredjepartsreklam) få en rad andra fördelar i utbyte. MÁSMÓVIL informerar dig om att du kan se din betalningsförmåga i gemensamma filer om solvens och kredit, en tjänst som tillhandahålls enligt gällande lagstiftning. MÁSMÓVIL får, genom automatiserade system, kontrollera riktigheten av de uppgifter som lämnats och inhämta ytterligare information från de banker som användaren har tillhandahållit Genom att acceptera dessa allmänna villkor samtycker du till behandling och underhåll av finansiella soliditetsuppgifter för statistiska ändamål och för utvärdering av nämnda solvens. Du accepterar också att abonnera på MÁSMÓVIL-tjänster via autogiro från ditt bankkonto, att om du inte uppfyller MÁSMÓVILS ekonomiska förpliktelser i tid, i enlighet med vad som föreskrivs i AV kan MÁSMÓ- VIL kommunicera dina personuppgifter och uppgifter om utestående skuld till enheter som tillhandahåller tjänster om information om finansiell soliditet och kredit, enligt nuvarande lagstiftning. MÁSMÓVIL skall inte lämna dina personliga uppgifter till tredje part, utom när sådan information är för elektroniska kommunikationstjänste-operatörer eller värdeskapande tjänster och informationen är nödvändig för deras leverans, eller när det erbjuder en extra fördel i förhållande till de tjänster som du kan ha nytta av, där den ovan nämnda överföringen krävs för genomförandet För att utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, emotsägande eller upphävande kan du kontakta MÁSMÓ- VIL på C/ Anabel Segura, 11, Edificio Albatros A, 2º A, Alcobendas (Madrid), Spanien eller skicka e-post till På samma sätt kan du återkalla ditt samtycke till att ta emot MÁSmovils reklam eller reklam från tredje part genom att skriva till samma adress eller e-postadress i föregående punkt, eller genom att ringa vårt kundtjänstnummer Orsaker till avbrott och avslutande MÁSMÓVIL får ställa in samtalstjänsten i följande fall: a) när användaren inte har uppfyllt sina förpliktelser eller har använt upp sin kredit, eller har överskridit sin kreditgräns. b) om användaren ger MÁSMÓVIL falska personuppgifter, oavsett om de är avsiktligt felaktiga, eller om han/hon använder en tredje parts personuppgifter. c) om användaren utför obehörig användning av tjänsten enligt dessa Allmänna villkor. d) när användaren har använt ett falskt betalningsmedel eller när det enligt MÁSMÓVILs omdöme föreligger rimlig risk för bedrägeri. Skulle något av ovannämnda inträffa kommer MÁSMÓVIL att kontakta användaren innan den tjänsten stängs för att informera honom/henne om underlåtenheten att uppfylla de allmänna villkoren. Under 30 dagar från datumet för tjänstens upphävande kan du ta emot samtal (utom när du är utanför det nationella territoriet eller när det gäller mottagaren betalar), SMS och MMS ( mjuk blockering ). Efter att 30 dagar har passerat och ingen anledning för upphävandet har lämnats kommer även inkommande samtal, SMS och MMS ( hård blockering ) att spärras. 90 dagar efter upphävandet, om ingen anledning har lämnats, skall MÁSMÓVIL spärra SIM-kortet, permanent förlora telefonnumret, vilket gör att avtalet med MÁSMÓVIL slutgiltigt avslutas. 8

9 MÁSMÓVIL kan ensidigt säga upp avtalet när man anser att mobiltelefontjänsten är inaktiv. Tjänsten skall anses vara inaktiv när 4 sammanhängande månader har passerat utan användning av tjänster som kan faktureras. MÁSMÓVIL förbehåller sig rätten från användaren krävs belopp för potentiell negativt saldo samt räntor och kostnader som härrör från krav. Farm till den permanenta blockeringen är det fortfarande möjligt att betala obetalda räkningar, köpa krediter och ringa nödsamtal till 112, samt ringa till Kundtjänstnumret Avtalet skall upphöra, vilket resulterar i slutgiltigt upphörande av tjänsten, på grund av allmänna orsaker som juridiskt tillåts och i synnerhet på grund av: a) beslut av användaren. b) allvarliga brott mot de skyldigheter som fastställs i detta avtal, och genom användning av tjänsten i strid med god sed. c) försenad betalning av tjänsten under en period som överstiger tre (3) månader eller tillfällig indragning vid två tillfällen, av kontraktet på grund av sen betalning. d) obehörig användning, illegal användning eller missbruk av tjänsten. I händelse av att användaren har ett lägsta lägsta minimikontrakt skall han/hon vara skyldig att betala det belopp som motsvarar förtida uppsägning av avtalet på grund av brott mot nämnda lägsta minimikontrakt, såsom det anges i dessa AV. I undantagsfall då det är nödvändigt för teknisk drift eller underhåll, eller i de fall då tjänsten definitivt avbrutits, skall han/hon återlämna SIM-kortet till MÁSMÓVIL om så begärs. MÁSMÓVIL skall åtgärda SIMkort som är felaktiga eller olämpliga för användning, enligt de villkor som föreskrivs i lag. MÁSMÓVIL förbehåller sig rätten att avbryta tjänsten när som helst, som en följd av utgången av giltighetstiden, utan att kortinnehavaren har någon rätt till ersättning. Genom tillämpning av de skyldigheter som åläggs MÁSMÓVIL som teleoperatör i enlighet med lag 25/2007 om bevarande av uppgifter som gäller elektronisk kommunikation och allmänna kommunikationsnät, förbehålles MÁSMÓVIL rätten att avbryta detta avtal, spärra SIM-kortet eller avbryta tjänsten när som helst om det upptäcks att den personliga information som han/hon har tillhandahållit är falska, felaktiga eller ofullständiga. Ändring av AV MÁSMÓVIL får göra ändringar i den aktuella AV, liksom i de nationella kostnaderna när som helst och då meddela användaren som påverkas av ändringen minste en (1) månad i innan detta trätt i kraft. Om användaren inte godtar de nya villkoren och informerar MÁSMÓVIL, kan han/hon häva kontraktet i förtid och utan påföljd. Om användaren efter en tid av en (1) månad från MÁSMÓVILS meddelande inte inte uttryckligen har gjort känt sin oenighet, eller har fortsatt att använda tjänsten efter det att ändringen som aviserats har trätt i kraft, skall det anses att han/hon accepterar de föreslagna ändringarna. Användaren skall i förväg underrättas om ändringen. Uppsägning Kontraktet mellan användaren och MÁSMÓVIL etableras på obegränsad tid. MÁSMÓVIL är berättigade att säga upp avtalet för allmänna skäl för att avsluta kontrakt och för de skäl som nämns i AV. Detta avtal skall automatiskt upphöra på begäran av MÁSMÓVIL om MÁSMÓVILS förmåga att tillhandahålla den här tjänsten upphör, när detta innebär att det är omöjligt för tillhandahållandet av tjänsten. 9

10 För sin del har användaren rätt att säga upp avtalet när som helst genom att ringa vår kundservice på 2373 eller genom att skicka till fax-nummer anges på vår webbplats meddelande om uppsägning åtföljt av en kopia av det nationella id-kortet eller motsvarande identitetshandling med minst två arbetsdagar innan den dag då du vill att tjänsten ska upphöra. Om det finns ett gällande lägsta minimikontraktet kan uppsägningen av avtalet innebära en rad kostnader för användaren proportionella till den uppehållstid som återstår för underlåtenhet att fullgöra nämnda avtal. Överlåtelse av kontrakt. MÁSMÓVIL förbehåller sig rätten att överlåta rättigheter och/eller skyldigheter som följer av de nuvarande AV till ett företag som hör till samma företagsgrupp eller till en utomstående elektronisk kommunikationsoperatör utan att kräva uttryckligt samtycke från användaren, och meddela denne om detta minst en (1) månad i förväg. Användare som inte önskar acceptera en sådan överföring kan säga upp kontraktet i förtid och utan påföljd. Ogiltighet Om någon del i dessa AV förklaras ogiltig, ogenomdrivbar skall detta inte påverka giltigheten i de övriga villkoren vilka skall gälla och vara bindande för parterna. Tillämplig lag och jurisdiktion Den lag som är tillämplig på förhållandet som binder parterna är spansk och lyder under, (uteslutande all annan jurisdiktion som kan svara mot den), domstolarnas jurisdiktion i Madrid för lösande av tvister som uppstår vid tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor. I händelse av att användaren har status av konsument, skall behörig jurisdiktion vara den som bestämmer reglerna för konsumentskydd i varje fall 10

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning GLOBAL Itworks VILLKOR : kundlojalitet Uppdaterat i April 2013 1. Lojal Kundens beställning kommer att undertecknas av dig kunden först, och det fungerar! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument 2. Leverans av naturgas Leveransåtagande 2.1 För leverans av naturgas gäller vad som anges i naturgaslagen (2005:403), dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten EasyPark Villkor Dessa villkor reglerar förhållandet mellan EasyPark och motorföraren ( kunden ) som är ansluten till EasyPark:s system för mobila betalningar ( tjänsten ). Med kund avses både juridiska

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Allmänna villkor: Köpare

Allmänna villkor: Köpare Allmänna villkor: Köpare Uppskattningar Uppskattningar av objektpris baseras på marknadsvärderingar. Slagpris kan skilja sig nämnvärt från uppskattning. Föremålens skick Objekt säljs "i befintligt skick"

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education 1. Allmänna avtalsvillkor 1.1 Avtalets syfte Detta avtal reglerar villkor för lån av dator med tillhörande laddare (nedan kallad Datorn) för elev studerande på någon av JENSEN educations skolor. 1.2 Avtalsparter

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna.

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna. Användarvillkor - Företag Demando Recruitment AB, (org. nr 559029 6686) nedan benämnt Demando, tillhandahåller en Marknadsplats för Rekryteringar ( Tjänsten ). I det följande anges de villkor som gäller

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer