Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras."

Transkript

1 Allmänna villkor Objekt Más Móvil Telecom 3,0, S.A. (nedan kallat MÁSMÓVIL ) med säte i C/ Anabel Segura, 11 Edif. A, 2ª planta Oficina A, Alcobendas (Madrid), y CIF A är en mobiltelefonoperatör som tillhandahåller telefon- och internet-tjänster till allmänheten (nedan kallad tjänsten ). Mer detaljerad information om tjänsten finns på vår webbplats. Dessa allmänna villkor (nedan AV ) styr förhållandet mellan användaren av tjänsten (nedan användaren ) och MÁSMÓVIL när det gäller tjänsten. Det är nödvändigt att läsa dessa AV innan du använder SIM-kortet. Aktivering av SIM-kortet (nedan kortet ) innebär helt och fullt godkännande av varje bestämmelse i dessa AV, som publiceras på MÁSMÓVIL webbplats (nedan vår webbplats ). Första användningen När kortet har aktiverats skall tjänsten som tillhandahålls av MÁSMÓVIL vara tillgänglig för dig direkt i enlighet med MÁSMÓVILs taxa, genom debitering till telefonens kreditsaldo eller ditt bankkonto, beroende på vilken metod som valts. Mottagande av samtal och meddelanden skall aktiveras så snart som tjänsten har aktiverats. Mobila tjänster kan kräva föregående aktivering i terminalen. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras. Användaren skall ha en frist på 60 dagar från inköpsdatum av SIM-kortet att aktivera det. Om kortet efter denna period inte har aktiverats eller används, förbehåller MÁSMÓVIL sig rätten att annullera det. Nämnda annullering skall innebära en definitiv förlust av det tilldelade telefonnumret. I sådant fall skall användaren ha rätt att återkräva det belopp som betalas för detsamma efter begäran från vår kundservice. MÁSMÓVIL skall göra avdrag från det belopp som betalas för kostnaderna för att sända kortet, och återföra beloppet. Tjänsten erbjuds till dig uteslutande som slutanvändare och i enlighet med regler som kräver en rimlig användning av telefonen samt sunt förnuft. Därmed är följande inte tillåtet utan samtycke på förhand från MÁSMÓVIL: a) Återförsäljning av telefontrafik. b) Marknadsföra detsamma på något sätt, eller - om inte annat uttryckligen anges - använda kortet i någon enhet som inte är en mobilstation, såsom en router för samtal eller dataanslutningar (t.ex. Least cost-router eller SIM-boxar ) eller annan utrustning som orsakar hög trafik. c) Kommunicera med nummer skapade för att vidarekoppla samtal (som inte är den slutliga destinationen för samtalet, utan som tillhandahåller, som en kommersiell service, samtalsvidarekoppling till ett annat nummer än det uppringda). Annars förbehålles MÁSMÓVIL rätten att säga upp avtalet eller rätt att ta ut högre priser och ytterligare avgifter och begränsa antalet SIM-kort och linjer kontrakterade till en och samma kontraktsinnehavare. d) Onormal användning av telefonnummer för att ringa kontinuerliga samtal, till exempel använda det som en baby monitor, walkie talkie eller när den genomsnittliga längden på samtal är högre än genomsnittet 1

2 på marknaden. Därmed kan genomsnittliga samtalstider som är lika med eller större än sex (6) minuter under en period som är lika med eller större än femton (15) dagar eller överstigande 3000 minuter per månad, anses vara onormala vid tillämpningen av avgifter baserade på principer för rimlig användning. e) Användning av Internettaxa med röstlinjer uteslutande för att få tillgång till Internet och inte som röstlinjer per se. f) Överdriven användning av Internetåtkomsttjänsten, överstigande 50 % av avtalsenlig mängd genom att surfar till en lägre ansluningshastighet. Onormal användning av telefonnummer för att ringa kontinuerliga samtal, till exempel använda det som en baby monitor, walkie talkie eller när den genomsnittliga längden på samtal är högre än genomsnittet på marknaden. Därmed kan genomsnittliga samtalstider som är lika med eller större än sex (6) minuter under en period som är lika med eller större än femton (15) dagar eller överstigande 3000 minuter per månad, anses vara onormala vid tillämpningen av avgifter baserade på principer för rimlig användning. Annars har MÁSMÓVIL rätt att häva avtalet, begränsa det maximala antalet kort som kontrakterats av en enda innehavare, ändra hastighet och debitering - som tidigare meddelats av MÁSMÓVIL i punkt d), e) och f) i det här avsnittet - bas (inkl. moms): nationella samtal till fasta telefoner och mobiler (9,68 cent/min + 18,15 cent uppkopplingsavgift, nationell surf (3,63 cent/mb). Avgifter, fakturering och betalning Det lägsta månatliga utgifterna som användaren ådragits skall grundas på de särskilda villkor som gäller för varje avgiftsnivå. Om det lägsta belopp anges i din avgiftsnivå har inte uppnåtts genom din användning av tjänsten kommer MÁSMÓVIL att fakturera dig eller göra avdrag från din kredit varje månad eller, om så är tillämpligt, resterande belopp tills detta är uppnått. Fakturering för utgifter och/eller tjänster kommer att ske månadsvis, och om det av tekniska skäl inte var möjligt att fakturera användaren för den månad som omedelbart följer perioden för påförsel av kostnader kan MÁSMÓVIL fakturera användaren under alla kommande månader, oavsett betalningstyp som valts av kunden. Priser och avgifter motsvarande de överenskomna priserna, samt andra allmänna och/eller särskilda villkor och erbjudanden eller kampanjer som är i kraft vid ett givet tillfälle kommer att tillämpas på tjänsterna. Du ska underrättas om alla ändringar av avgifter via webbplatsen eller genom andra sätt som MÁSMÓVIL anser lämpliga i syfte att underrätta dig om nämnda förändringar och nya prisnivåer som tillämpas. Vissa kurser, erbjudanden eller paket kan på grund av dina förmåner från det vanliga erbjudandet, kan bli föremål för lägsta långsiktiga kontrakt, som skall anges i de särskilda villkoren som användaren förbinder sig till vid undertecknandet av kontraktet. Avtalsbrott ska anses ha skett vid följande: a) utträde från tjänsten av användaren; detta inträffar när det telefonlinjen som tecknats av användaren inte har någon samtalstrafik under 3 månader. b) begäran att annullera tjänsten. c) avbrott eller upphörande av tjänsten på begäran av MÁSMÓVIL, på de villkor och sätt som anges i Orsaker till avbrott och avslutande i dessa AV. Om den lägsta minimikontraktet inte uppfylls av användaren skall han/hon betala MÁSMÓVIL de motsvarande kostnaderna för tidiga uppsägning kontraktet, vilket skall anges i de särskilda villkoren som användaren förbinder sig till vid undertecknandet av kontraktet. Dessa kostnader skall beräknas i proportion till kontraktets återstående tid. Vissa priser kan ha fast månatlig kvot. Du skall informeras om att det finns en sådan fast kvot i de särskilda villkor som gäller för varje pris innan tjänsten tecknas. Nämnda fasta kvot skall debiteras i början av varje 2

3 faktureringsperiod. I händelse av uppsägning ska användaren, när faktureringsperioden har inletts, inte ha rätt till återbetalning av den fasta kvot för den motsvarande perioden. Likaså kan vissa MÁSMÓVIL-åtgärder, som vi kommer att meddela dig om innan du utför dem, medföra extra avgifter. I händelse av att, vid slutet av den avtalsenliga relationen, oavsett typ av avtal, det finns ett saldo till förmån för användaren, kan han eller hon begära en återbetalning och MÁSMÓVIL kommer då att dra av administrativa kostnader, enligt gällande taxa. För att garantera att datatjänster faktureras korrekt, förbehålles MÁSMÓVIL rätten att återställa anslutningen till denna tjänst efter 2 timmars kontinuerlig anslutning. Att återställa tjänsten innebär att datasessionen startas om automatiskt. Avtal med direktdebitering: I händelse av att användaren har valt denna metod, ska avgifter för dennes användning göras automatiskt med autogiro. När som helst och/eller under exceptionella förhållanden, och för att säkerställa att alla användarnas skyldigheter, kan MÁSMÓVIL: 1. Begära en betalning från användaren eller omedelbart utföra ytterligare debitering på användarens konto med avgifter, för belopp som uppkommit. 2. Begära att användaren gör en räntelös insättning kontant. 3. Ställa en bankgaranti för ett belopp som är lägre än de genomsnittliga tremånadersutgifterna per konto. 4. Begränsa användares åtkomst till premiumtjänster och internationella tjänster. Ovan nämnda åtgärder kommer att vidtas om något av följande inträffar: a) när de fastställda kreditgränserna har överskridits. b) när en uppsägning eller ett avbrott i tjänsten uppstår till följd av någon av orsakerna som anges i dessa AV eller när avtalet avslutas. c) när användaren inte följer dessa AV. d) när den lägsta minimikontraktet, om finnes, bryts. e) i fall av bedrägeri eller obehörig användning enligt dessa allmänna stadgar och som beskrivs under rubriken första användning. f) objektiv risk för inställd betalning, till exempel efter möte med borgenärer. Om hela beloppet ej betalas på det angivna datumet, måste användaren betala ytterligare förseningsränta motsvarande den lagstadgade räntesatsen, liksom alla avgifter som härrör återbetalning och de administrativa kostnaderna, som kan stiga till 15 euro, och utan att det påverkar eventuella ytterligare konsekvenser som kan uppstå från icke-uppfyllande av kontraktet, såsom betalningsanmärkning och kreditanmärkning. MÁSMÓVIL förbehåller sig rätten att använda den information om kredit- eller betalkort som tillhandahålls av användaren för att säkra betalning av skulder, så länge som användaren ger sitt samtycke i förväg. Dessutom förbehåller sig MÁSMÓVIL rätten att lösa in eventuella depositioner, borgensförbindelser och/eller andra garantier. Konto-betalning eller kontrakt med direktdebitering: Användare som har valt förskottsbetalning kan fylla på saldot på sina kort med hjälp av något av de betalningssätt som erbjuds av MÁSMÓVIL, såsom ett kredit- eller betalkort. Refillkort eller via någon av de deltagande anläggningar som identifieras med vårt varumärke. Användaren kan också begära att på fyllnad (refill) sker automatiskt när ett visst förutbestämt datum eller sal- 3

4 do har uppnåtts. I sådana fall ska påfyllnad debiteras ett kredit- eller betalkort som tillhandahålls av användaren. I händelse av att kortets saldo blir negativt ska påfyllt belopp användas, helt eller delvis, till att balansera det negativa saldot. Användaren är skyldig att återbetala hela beloppet motsvarande det negativa saldot från det datum då detta uppkommit. Om användaren har ett negativt saldo, även då tjänsten har avbrutits ska MÁSMÓVIL fortsätta att betala förfallet belopp med hjälp av en extra avgift via någon av de betalningsätt som registrerats av användaren för att fylla på dennes kort. Om ett negativt saldo upprätthålls är användaren skyldig att betala dröjsmålsränta motsvarande lagstadgad ränta vilken kan stiga till 15 euro, liksom de kostnader som uppstår vid behandling av kostnaderna för saldot, och utan hinder för andra konsekvenser som följer av underlåtenhet att betala, som såsom betalningsanmärkning och kreditanmärkning. Täckning MÁSMÓVIL skall endast tillhandahålla tjänsten i täckningsområdet för det land i vilket MÁSMÓVIL åtar sig att tillhandahålla tjänsten inom ramen för täckning och förutsättning för teknik. MÁSMÓVIL skall inte vara ansvarig för avbrott eller fel i tjänsten som orsakas av orografiska och/eller atmosfäriska förhållanden som försvårar eller omöjliggör leverans av tjänsten. Rätt till frånkoppling Användaren kan begäran av MÁSMÓVIL att kopplas bort från data- och röstmeddelandetjänster. För att göra detta ska användaren kontakta kundservice antingen genom att skicka e-post till eller genom att ringa 2373, och tala om sin önskan att kopplas bort från berörda tjänster. MÁSMÓVILS urkoppling skall inte ta mer än tio (10) dagar från mottagandet av begäran från användaren. Om frånkopplingen inte sker inom den tid som anges på grund av faktorer som inte kan hänföras till användaren, ska kostnaderna för den tjänst som användaren begärt att koppla ifrån, betalas av MÁSMÓVIL. Tjänster inklusive extraavgifter kommer att upphöra som standard. Om en kund önskar kontraktera en av dessa tjänster ska de lämna särskild begäran via vår kundtjänst, genom att skicka ett e-postmeddelande til eller genom att ringa Parternas åtaganden Utan hinder av övriga villkor som föreskrivs i dessa AV, är MÁSMÓVIL skyldigt att: 1. Ge information om de tjänster som tillhandahålls. Denna information skall lämnas på vår webbplats eller via någon annan kanal för kommunikation som MÁSMÓVIL finner lämplig och passande för att göra informationen tillgänglig. 2. Vidta de åtgärder som krävs för att reparera de skador som kan uppstå i tjänsten på kortast möjliga tid. 3. Respektera bevarandet av det telefonnummer som tilldelats i enlighet med föreliggande AV, och pm och resolutioner som utfärdas om detta av Telemarknadskommissionen. 4. Att tillhandahålla anslutning till de avtalade tjänsterna och stänga av dem efter anmälan via MÁSMÓVIL kundtjänst via vår hemsida eller genom att ringa Att ha de resurser som behövs och att ge service så att sekretess vid kommunikation garanteras, i den utsträckning som de tillgängliga tekniska resurser tillåter, oaktat laglig avlyssning som kan ha överenskommits. Användarens skyldigheter skall vara: 1. Betala för användningen av tjänsten under avtalstiden. MÁSMÓVIL kan begränsa tjänster baserat på användarens ålder, användning av tjänsten, utgifter och/eller oregelbundna betalning för de tjänster som 4

5 tillhandahålls. 2. Att inte använda kortet och den service som tillhandahålls av MÁSMÓVIL mot kravet på god sed, eller på felaktigt, olagligt, skadligt eller bedrägligt sätt. MÁSMÓVIL förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av tjänsten vid misstanke om att sådant beteende kan ske. 3. Bevara sekretessen för tillgångskoder eller lösenord som tillhandahålls av MÁSMÓVIL som är till för personligt, exklusivt och icke överförbart bruk av användaren. 4. Användaren skall ensam ansvara för riktigheten i sina personliga uppgifter. Ändring av personliga uppgifter som kan vara relevanta för en korrekt leverans av tjänsten eller för att följa gällande lagstiftning skall anmälas utan dröjsmål till MÁSMÓVIL. 5. Att på ett rimligt och förnuftigt sätt använda de tjänster och funktioner som tillhandahålls av MÁSMÓVIL. Eftersom SIM-kortet är associerat med ett PIN-nummer och ett telefonnummer, ska alla meddelanden från de nämnda kortet och/eller lösenordet kopplat till kortinnehavaren skall ha gjorts av honom/henne eller med hans eller hennes samtycke med undantag av förlust från och med tidpunkten för anmälan av det inträffade. 6. Användaren är skyldig att betala skatter, avgifter och andra pålagor som är juridiskt bindande. 7. För minderåriga krävs skriftligt tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare för användning av de tjänster som erbjuds. MÁSMÓVILS ansvar Om ett tillfälligt avbrott i mobiltelefontjänsten uppstår skall användaren ha rätt till ersättning motsvarande eller högre än de två följande: a) Det genomsnittliga beloppet som fakturerats för alla avbrutna tjänster under de tre (3) månaderna före avbrottet, beräknat för den faktiska tid som användaren påverkats av tillfälliga avbrott i tjänsten. Om användaren inte har haft MÁSMÓVIL i mer än tre månader, skall beräkningen göras på genomsnittsräkningen för fullständiga månatliga betalningar, eller var som har framställts i en beräknad månadsvis betalning i proportion till den faktiska förbrukningen. b) Fem gånger månatlig betalning eller motsvarande som är i kraft vid tiden för avbrottet, beräknat på tid för avbrottet. Tjänster eller samtal gjorda vid roaming utomlands via andra operatörer än MÁSMÓVIL är undantagna från MÁSMÓVILS ansvar. MÁSMÓVIL betalar beloppet när användaren gör nästa påfyllning, eller skall avräkna det från nästa faktura, när ersättningen överstiger en (1) euro. När det tillfälliga avbrottet beror på force majeure, skall användaren ha rätt till återförande av abonnemangskostnad och annat oberoende av trafiken, beräknat på den tid avbrottet varat. Med undantag för avbrott som orsakats av force majeure samtycker MÁSMÓVIL till att den ackumulerade tiden för avbrott i tjänsten under en månad skall vara mindre än åtta (8) timmar. Tjänsteavbrottstiden skall beräknas som summan av totala avbrott i tjänsten under en månad. MÁSMÓVIL skall kompensera användaren för ett belopp som motsvarar det genomsnittliga fakturerade beloppet för alla tjänster under tre månader före avbrottet, beräknat på den tid under vilken man har överskridit sitt individuella åtagande av åtta (8) timmar. Om ett tillfälligt avbrott sker i tjänsten till mobil internetåtkomst under en faktureringsperiod ska användaren ha rätt att få tillbaka abonnemangskostnad och andra fasta avgifter, beräknat på den tid avbrottet varat. Kompensationen skall betalas vid nästa påfyllning eller räkning, när avbrottet i tjänsten var längre än sex timmar mellan 08:00 till 22:00. Om något av de fall som anges ovan inträffar, skall användaren underrätta MÁSMÓVIL som automatiskt ersätter användaren om det är känt att användaren befann sig i ett område som påverkats av ett avbrott i 5

6 tjänsten när avbrottet inträffade eller om nämnda avbrott drabbade det område som anges som hemadress för användaren i användarens kontrakt och det kan inte bevisas att användaren var någon annanstans under avbrottet. I händelse av att användaren har drabbats av ett avbrott men har inte ansetts som påverkad av nämnda avbrott enligt tidigare angivna villkor, bör användaren meddela MÁSMÓVIL om denna händelse, genom att kontakta kundservice inom tio (10) dagar efter återupprättandet av tjänsten, vilken drabbades av avbrott i tjänsten, påvisandes sin geografiska plats vid tidpunkten för avbrottet. Sådan information skall vara samstämmig med det som noterats i MÁSMÓVIL s system. De föregående punkterna skall inte tillämpas när det tillfälliga avbrottet skett på grund av någon av följande orsaker: a) allvarlig överträdelse av användare av avtalsvillkor, särskilt i fall av bedrägeri eller dröjsmål med betalning vilket resulterar i ett tillfälligt upphävande och avbrott i tjänsten. b) skador på nätet på grund av anslutning via klientens terminal som inte har bedömts i enlighet med aktuella föreskrifter. c) överträdelse av uppförandekoden av en användare som tillhandahåller tjänster till högre kostnad, när äganderätten till abonnemangsavtalet motsvarar den senare. MÁSMÓVIL skall inte hållas ansvarigt för någon förlust eller skada, förutom om det under uppkomsten av dessa fanns ont uppsåt eller vårdslöshet från MÁSMOVILS sida. MÁSMÓVIL skall inte hållas ansvarig för eventuell skada på terminaler som användaren inte har förvärvat från MÁSMÓVIL. MÁSMÓVIL påtar sig inget ansvar för förlust, skada, stöld eller missbruk av SIM-kort och/eller lösenord. Kortinnehavare är ansvarig för all trafik, tjänster som används samt missbruk av kortet. Oaktat det föregående kan MÁSMÓVIL, efter identifiering av kortinnehavaren och hans/hennes personliga omständigheter, vidta åtgärder som ligger inom dess behörighet för att undvika skador från och med det datum som, via kundtjänst, användaren kommunicerar bevis på eller misstanke om förlust eller stöld av kort eller lösenord. MÁSMÓVIL skall inte hållas ansvarigt för skador eller förlust av förmån av avtalsinnehavaren, eller andra tredje parter, vilka direkt eller indirekt orsakats av förlust av tjänst på grund av följande orsaker: (i) fel och/ eller skada på enheter som inte förvärvats från MÁSMÓVIL, (ii) förlust, ändring och/eller total eller partiell förstörelse av den information som finns i enheten. Kundtjänst och meddelanden Om du är osäker på prissättning, fakturering, kvalitet eller andra frågor rörande tjänsten, eller om du vill göra något anspråk, kontakta kundtjänst så snart du har kännedom om den händelse som orsakar anspråket. Om du går in på vår webbplats kan du be Marta, vår virtuella assistent om hjälp, använda vår onlinesupport eller skicka ett e-postmeddelande till: Du kan också be om hjälp genom att ringa 2373 (från din MÁSMÓVIL-mobiltelefon) eller från annan telefon eller per post till följande adress: C/ Anabel Segura, 11, Edificio Albatros A, 2º A, Alcobendas (Madrid), Spanien. Om du gör ett anspråk skall detta tilldelas ett referensnummer som MÁSMÓVIL meddelar användaren. Om anspråket görs via telefon kan användaren kan begära ett dokument som styrker dess presentation och innehåll. Detta dokument skall lämnas in inom tio (10) dagar efter din ansökan. När beslut i anspråket har fattats ska MÁSMÓVIL underrätta användaren om lösningen som antogs på samma sätt som användes för att presentera de anspråket. 6

7 När anspråk har gjorts kan användaren han/hon inte har fått en tillfredsställande svar från MÁSMÓVIL inom en (1) månad, gå till konsumentskiljenämnden eller Post- och telestyrelsen och Information Society i enlighet med vad som föreskrivs i gällande regler, utan att det påverkar användarens rätt till rättslig prövning. Personligt dataskydd TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MÁSMÓVIL uppfyller gällande lagstiftning i Spanien och Europeiska unionen vid hanteringen av sina användares personuppgifter, i synnerhet med grundlagen om dataskydd och dess utveckling av lagstiftningen. För att göra detta vidtas de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, missbruk, ändringar, otillåten åtkomst och stöld av personliga uppgifter, med tanke på teknikens natur, arten av de uppgifter och de risker som dessa utsätts för. SÄKERHET MÁSMÓVIL har antagit de säkerhetsåtgärder som motsvarar de nivåer som krävs i förordningen i grundlag 15/1999 om skydd av personuppgifter (Kunglig förordning 1720/2007). Dessutom försöker man att installera andra ytterligare tekniska medel och åtgärder för att förhindra förlust, missbruk, ändringar, otillåten åtkomst och stöld av personuppgifter, samt att garantera kommunikationshemlighet. Under registreringsprocessen i klientendelen på vår webbplats måste användaren välja ett lösenord. Som användare ansvarar han/hon för att upprätthålla sekretessen kring detta lösenord och alla aktiviteter som sker i sessionen som inletts med sitt användarnamn och lösenord. Användaren förbinder sig att meddela MÁS- MÓVIL omedelbart om otillåten användning av hans/hennes användarnamn och lösenord eller någon annan säkerhetsöverträdelse skett, MÁSMÓVIL skall inte vara ansvarig för skador eller förluster som kan uppstå på grund av icke-uppfyllande av denna skyldighet. INSAMLING AV UPPGIFTER De personliga uppgifterna lagras i en personlig datafil som ansvarar för av Más Móvil Telecom 3,0, S.A. och är vederbörligen registrerad hos spanska dataskyddsmyndigheter. Underlåtenhet att anmäla eller ofullständigt rapportera de personliga uppgifterna som krävs för att formalisera den tjänstekontraktet skall leda till att det inte är möjligt att tillhandahålla denna och därmed upphör den avtalsmässiga relationen. MÁSMÓVIL skall använda personuppgifter, såväl som trafikdata, förståelsen att dessa är uppgifter som behandlas i syfte att genomföra kommunikation via ett nätverk av elektronisk kommunikation eller för att beräkna fakturor, tillhandahålla begärda tjänster (inklusive etablering av samtal och routing, fakturering, påfyllnad av saldo (refill), fordringar, deltagande i kampanjer, etc.) och att skicka meddelanden i samband med tillhandahållande, förbättring och uppdatering av tjänster, att endast kommunicera uppgifter till tredje parter som är kopplade till distributionskanaler hos MÁSMÓVIL som samarbetar i kontraktering, tillhandahållande och underhållande av de avtalade tjänsterna, när så är nödvändigt för utvecklingen av den avtalsenliga relationen som upprätthålls med MÁSMÓVIL I enlighet med lagen 25/2007 för bevarande av uppgifter som gäller elektronisk kommunikation och allmänna kommunikationsnät, skall alla personuppgifter (namn, efternamn, nationalitet och identitetsdokumentnummer) också ingå i det register som förs av MÁSMÓVIL, vars innehåll är tillgängligt för auktoriserade ombud, på de villkor som anges i regeln. Dessa data skall behållas av MÁSMÓVIL i minst 12 månader från kommunikationsdagen. MÁSMÓVIL förbehåller sig rätten att via sms eller e-post till användaren skicka information om nya MÁS- MÓVIL-priser och erbjudanden som kan vara tillämpliga på deras tjänst, såvida inte användaren har angett annat genom att markera motsvarande ruta. MÁSMÓVIL kan även skicka reklam om andra företags tjänster i sektorerna fritid, kultur, försäkring, finan- 7

8 siella tjänster och hemvård, om du uttryckligen har samtyckt till det. Ibland kan du i kampanjer (som du alltid skall informeras om i detalj, om du godkänner utskick av tredjepartsreklam) få en rad andra fördelar i utbyte. MÁSMÓVIL informerar dig om att du kan se din betalningsförmåga i gemensamma filer om solvens och kredit, en tjänst som tillhandahålls enligt gällande lagstiftning. MÁSMÓVIL får, genom automatiserade system, kontrollera riktigheten av de uppgifter som lämnats och inhämta ytterligare information från de banker som användaren har tillhandahållit Genom att acceptera dessa allmänna villkor samtycker du till behandling och underhåll av finansiella soliditetsuppgifter för statistiska ändamål och för utvärdering av nämnda solvens. Du accepterar också att abonnera på MÁSMÓVIL-tjänster via autogiro från ditt bankkonto, att om du inte uppfyller MÁSMÓVILS ekonomiska förpliktelser i tid, i enlighet med vad som föreskrivs i AV kan MÁSMÓ- VIL kommunicera dina personuppgifter och uppgifter om utestående skuld till enheter som tillhandahåller tjänster om information om finansiell soliditet och kredit, enligt nuvarande lagstiftning. MÁSMÓVIL skall inte lämna dina personliga uppgifter till tredje part, utom när sådan information är för elektroniska kommunikationstjänste-operatörer eller värdeskapande tjänster och informationen är nödvändig för deras leverans, eller när det erbjuder en extra fördel i förhållande till de tjänster som du kan ha nytta av, där den ovan nämnda överföringen krävs för genomförandet För att utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, emotsägande eller upphävande kan du kontakta MÁSMÓ- VIL på C/ Anabel Segura, 11, Edificio Albatros A, 2º A, Alcobendas (Madrid), Spanien eller skicka e-post till På samma sätt kan du återkalla ditt samtycke till att ta emot MÁSmovils reklam eller reklam från tredje part genom att skriva till samma adress eller e-postadress i föregående punkt, eller genom att ringa vårt kundtjänstnummer Orsaker till avbrott och avslutande MÁSMÓVIL får ställa in samtalstjänsten i följande fall: a) när användaren inte har uppfyllt sina förpliktelser eller har använt upp sin kredit, eller har överskridit sin kreditgräns. b) om användaren ger MÁSMÓVIL falska personuppgifter, oavsett om de är avsiktligt felaktiga, eller om han/hon använder en tredje parts personuppgifter. c) om användaren utför obehörig användning av tjänsten enligt dessa Allmänna villkor. d) när användaren har använt ett falskt betalningsmedel eller när det enligt MÁSMÓVILs omdöme föreligger rimlig risk för bedrägeri. Skulle något av ovannämnda inträffa kommer MÁSMÓVIL att kontakta användaren innan den tjänsten stängs för att informera honom/henne om underlåtenheten att uppfylla de allmänna villkoren. Under 30 dagar från datumet för tjänstens upphävande kan du ta emot samtal (utom när du är utanför det nationella territoriet eller när det gäller mottagaren betalar), SMS och MMS ( mjuk blockering ). Efter att 30 dagar har passerat och ingen anledning för upphävandet har lämnats kommer även inkommande samtal, SMS och MMS ( hård blockering ) att spärras. 90 dagar efter upphävandet, om ingen anledning har lämnats, skall MÁSMÓVIL spärra SIM-kortet, permanent förlora telefonnumret, vilket gör att avtalet med MÁSMÓVIL slutgiltigt avslutas. 8

9 MÁSMÓVIL kan ensidigt säga upp avtalet när man anser att mobiltelefontjänsten är inaktiv. Tjänsten skall anses vara inaktiv när 4 sammanhängande månader har passerat utan användning av tjänster som kan faktureras. MÁSMÓVIL förbehåller sig rätten från användaren krävs belopp för potentiell negativt saldo samt räntor och kostnader som härrör från krav. Farm till den permanenta blockeringen är det fortfarande möjligt att betala obetalda räkningar, köpa krediter och ringa nödsamtal till 112, samt ringa till Kundtjänstnumret Avtalet skall upphöra, vilket resulterar i slutgiltigt upphörande av tjänsten, på grund av allmänna orsaker som juridiskt tillåts och i synnerhet på grund av: a) beslut av användaren. b) allvarliga brott mot de skyldigheter som fastställs i detta avtal, och genom användning av tjänsten i strid med god sed. c) försenad betalning av tjänsten under en period som överstiger tre (3) månader eller tillfällig indragning vid två tillfällen, av kontraktet på grund av sen betalning. d) obehörig användning, illegal användning eller missbruk av tjänsten. I händelse av att användaren har ett lägsta lägsta minimikontrakt skall han/hon vara skyldig att betala det belopp som motsvarar förtida uppsägning av avtalet på grund av brott mot nämnda lägsta minimikontrakt, såsom det anges i dessa AV. I undantagsfall då det är nödvändigt för teknisk drift eller underhåll, eller i de fall då tjänsten definitivt avbrutits, skall han/hon återlämna SIM-kortet till MÁSMÓVIL om så begärs. MÁSMÓVIL skall åtgärda SIMkort som är felaktiga eller olämpliga för användning, enligt de villkor som föreskrivs i lag. MÁSMÓVIL förbehåller sig rätten att avbryta tjänsten när som helst, som en följd av utgången av giltighetstiden, utan att kortinnehavaren har någon rätt till ersättning. Genom tillämpning av de skyldigheter som åläggs MÁSMÓVIL som teleoperatör i enlighet med lag 25/2007 om bevarande av uppgifter som gäller elektronisk kommunikation och allmänna kommunikationsnät, förbehålles MÁSMÓVIL rätten att avbryta detta avtal, spärra SIM-kortet eller avbryta tjänsten när som helst om det upptäcks att den personliga information som han/hon har tillhandahållit är falska, felaktiga eller ofullständiga. Ändring av AV MÁSMÓVIL får göra ändringar i den aktuella AV, liksom i de nationella kostnaderna när som helst och då meddela användaren som påverkas av ändringen minste en (1) månad i innan detta trätt i kraft. Om användaren inte godtar de nya villkoren och informerar MÁSMÓVIL, kan han/hon häva kontraktet i förtid och utan påföljd. Om användaren efter en tid av en (1) månad från MÁSMÓVILS meddelande inte inte uttryckligen har gjort känt sin oenighet, eller har fortsatt att använda tjänsten efter det att ändringen som aviserats har trätt i kraft, skall det anses att han/hon accepterar de föreslagna ändringarna. Användaren skall i förväg underrättas om ändringen. Uppsägning Kontraktet mellan användaren och MÁSMÓVIL etableras på obegränsad tid. MÁSMÓVIL är berättigade att säga upp avtalet för allmänna skäl för att avsluta kontrakt och för de skäl som nämns i AV. Detta avtal skall automatiskt upphöra på begäran av MÁSMÓVIL om MÁSMÓVILS förmåga att tillhandahålla den här tjänsten upphör, när detta innebär att det är omöjligt för tillhandahållandet av tjänsten. 9

10 För sin del har användaren rätt att säga upp avtalet när som helst genom att ringa vår kundservice på 2373 eller genom att skicka till fax-nummer anges på vår webbplats meddelande om uppsägning åtföljt av en kopia av det nationella id-kortet eller motsvarande identitetshandling med minst två arbetsdagar innan den dag då du vill att tjänsten ska upphöra. Om det finns ett gällande lägsta minimikontraktet kan uppsägningen av avtalet innebära en rad kostnader för användaren proportionella till den uppehållstid som återstår för underlåtenhet att fullgöra nämnda avtal. Överlåtelse av kontrakt. MÁSMÓVIL förbehåller sig rätten att överlåta rättigheter och/eller skyldigheter som följer av de nuvarande AV till ett företag som hör till samma företagsgrupp eller till en utomstående elektronisk kommunikationsoperatör utan att kräva uttryckligt samtycke från användaren, och meddela denne om detta minst en (1) månad i förväg. Användare som inte önskar acceptera en sådan överföring kan säga upp kontraktet i förtid och utan påföljd. Ogiltighet Om någon del i dessa AV förklaras ogiltig, ogenomdrivbar skall detta inte påverka giltigheten i de övriga villkoren vilka skall gälla och vara bindande för parterna. Tillämplig lag och jurisdiktion Den lag som är tillämplig på förhållandet som binder parterna är spansk och lyder under, (uteslutande all annan jurisdiktion som kan svara mot den), domstolarnas jurisdiktion i Madrid för lösande av tvister som uppstår vid tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor. I händelse av att användaren har status av konsument, skall behörig jurisdiktion vara den som bestämmer reglerna för konsumentskydd i varje fall 10

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D10 X52199UR03 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning: 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Allmänna villkor för "my paysafecard"

Allmänna villkor för my paysafecard Allmänna villkor för "my paysafecard" Version: 10/2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1. my paysafecard-konton ges ut och administreras av Prepaid Services Company Limited (i det följande kallat "PSC Ltd",

Läs mer

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS Dessa Medlemsvillkor gäller från och med fr.o.m. 1 november 2014 Avtal för Kortmedlemmar Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER 1.7.2015 ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV03 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2013-09-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV03 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2013-09-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV03 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2013-09-01 Sid 1 (6) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), Org.nr. 516401-0208 Box 222 09, 250 24 Helsingborg,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer