Högskoleprovet provhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskoleprovet provhandbok"

Transkript

1 1 Högskoleprovet provhandbok INNEHÅLL Information från Universitets- och högskolerådet s. 1 Rutiner för provmaterialet s. 2 Information som rör provgenomförandet s. 4 Provets genomförande instruktioner till provledare s. 6 Bilaga s. 8 INFORMATION FRÅN UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET Ansvarsfördelning Provhandboken har som syfte att instruera rutiner inför, på och efter provdagen. I Högskoleförordningen står det att det är Universitets- och högskolerådet som ansvarar för att ta fram provet och lärosätena ansvarar för anordnandet. Universitets- och högskolerådet har inte mandat att besluta om exempelvis fusk. I slutet av provhandboken återfinns avsnittet som rör regler kring anordnandet i en bilaga. Ni kan fortsätta att utgå ifrån dem i ert eget utbildningsmaterial till era provledare. Om ni har frågor kring regler och legitimation eller andra frågor som rör anordnandet uppmanar vi er att vända er till en kollega på ett annat lärosäte, då Universitets- och högskolerådet inte har möjlighet att hjälpa er i dessa frågor. Tänk på att allt som rör anordnandet av provet är lärosätenas ansvar och det gäller även det som sker i lokalerna. Umeå universitet har Universitets- och högskolerådets uppdrag att ansvara för kontakter med tryckerier och för rättning av provet. Universitets- och högskolerådets avdelning för systemförvaltning och systemdrift ansvarar för anmälan på lärosätenas uppdrag. Blankettarkiv För att förenkla administrationen kring högskoleprovet har vi upprättat ett blankettarkiv som uppdateras inför varje provomgång. Blankettarkivet återfinns på 1. Där finns även adresslista till provhandläggare och nyckelpersoner på Universitetsoch högskolerådet och Umeå universitet. Den tidplan som styr administrationen av högskoleprovet finns även den i blankettarkivet. Alla blanketter som nämns i det här dokumentet finns i arkivet. 1. Avgiften Anmälningsavgiften är 350 kronor och av den får 185 kronor disponeras av högskoleenheten för den lokala administrationen av provet. 165 kronor per anmälan ska överföras till Universitets- och högskolerådet enligt särskilda anvisningar. Eventuellt över- eller underskott balanseras till påföljande räkenskapsår. Vid inbetalning till Universitets- och högskolerådet ska samtidigt en blankett som redovisar antalet anmälda och den inbetalda summan mejlas till Universitets- och högskolerådet. Om en avräkning av 165 kronor gjorts efter överenskommelse behöver inte antalet anmälda eller summan redovisas. Högskoleprov och funktionsnedsättning Det är angeläget att funktionsnedsatta i så stor utsträckning som möjligt deltar i provet på samma villkor som andra deltagare. Provets utformning begränsar dock dessa möjligheter. Om en provdeltagare p.g.a. en funktionsnedsättning behöver speciella arrangemang (t.ex. extra belysning) vid provtillfället bör högskoleenheten försöka ordna detta. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap i Umeå kan ordna en förstoring av provhäftena från A4 till A3 för synsvaga. Då används ett förstorat svarshäfte för manuell registrering istället för svarshäftet för optisk läsning. Svagt synskadade kan också göra högskoleprovet med förlängd tid om de kan uppvisa intyg från syncentral (se särskilda anvisningar för svagt synskadade). Högskoleprov på en annan veckodag Om någon av religiösa skäl inte kan göra provet en lördag, finns det möjlighet att göra provet en annan veckodag. Möjligheten ges under våren en gång per år. Anmälan görs direkt till Universitets- och högskolerådet. Provet genomförs en fredag (eventuellt onsdag eller torsdag i händelse av förestående helg), två veckor efter det ordinarie provet vid någon eller några högskoleenheter. Var det blir beror på antalet anmälda och deltagarnas geografiska spridning.

2 2 När anmälningstiden är ute avgör Universitets- och högskolerådet var provet ska genomföras och informerar berörda högskoleenheter om vilka som anmält sig. Högskolan ställer upp med provlokal och eventuell provledare eller assistent. Den som anmält sig till provet, får en kallelse och information om hur anmälningsavgiften ska betalas från högskolan. De som anmält sig till provet är anmälda i och med att en skriftlig anmälan kommit till Universitets- och högskolerådet, vilket innebär att deltagarna kan betala in avgiften efter sista anmälningsdag. På provdagen kommer en provledare från Umeå universitet med provet. Provledaren tar sedan med sig samtliga prov och svarshäften tillbaka till Umeå. Provet är sekretessbelagt och kan bara genomföras en gång. Allt provmaterial samlas in i provlokalen och deltagaren får inte ta med sig något därifrån. Deltagarna får inte något facit. Provresultatet kan användas på samma sätt som resultatet från ett reguljärprov. Efter provgenomförandet På finns en artikel benämnd Efter högskoleprovet där provdeltagarna, förutom facit och provet, får information om hur man gör om man anser att något svar inte är korrekt eller att en uppgift är felaktig. Där hittar man även information om hur man går till väga för att hämta sitt provresultat. Facitutskick Av säkerhetsskäl sammanställs inte facit förrän provet är genomfört. På provdagen efter kl läggs facit ut på Det finns då också på SVT text-tv sidan 170. Av facit framgår vilket provpass som innehöll utprövningsuppgifter. Facit kommer också att redovisas tillsammans med provdeltagarnas resultatbesked. Resultatbesked Deltagarna hämtar själva sitt resultat elektroniskt omkring fyra veckor efter provdagen. Man loggar in med sitt personnummer (8 + 4 siffror) och ett lösenord som man får skickat till den e-postadress man använde när man anmälde sig. Prov deltagare med icke-svenskt personnummer kommer inte kunna logga in på det här sättet; de måste istället anteckna sitt svarshäftesnummer. Detta måste provledarna informera de med icke-svenskt personnummer om. Från och med hösten 2013 kan provdeltagarna även se, men inte skriva ut, sitt resultat om de loggar in via anmälningssidan till högskoleprovet. Av resultatet framgår deltagarens råpoäng = antalet rätta svar, och den normerade poängen. RUTINER SOM RÖR PROVMATERIALET Innan provet Skyddade personuppgifter Om du har anmäld provdeltagare med skyddad personuppgift så skall detta meddelas till senast två veckor före provdagen. Provmaterial och beställning Provhandläggaren beställer provmaterial på de blanketter som gäller beställning och som finns i blankettarkivet. Det provmaterial som eventuellt blir över efter provdagen kan sparas för senare utdelning till de som vill ha ett prov att öva på. Provmaterialet är högskoleenheterna tillhanda senast en vecka innan provet äger rum, adresserat till den mottagare som angivits på beställningsblanketten. Mottagaren är ansvarig för att provet tas emot och görs oåtkomligt för obehöriga. Provmaterialet är sekretessbelagt enligt sekretesslagen 17 kap 4 (SFS 2009:400) till dess provet har genomförts. Utprövningsuppgifterna är sekretessbelagda även efter provgenomförandet. När provmaterialet har anlänt kontrollerar mottagaren att samtliga produkter (se beställningsblanketten) finns med i rätt antal. De förseglade påsarna får inte öppnas. Vid eventuella fel ska Umeå universitet kontaktas, tfn: eller Innehåll i kartongerna (ordinarie prov): Packsedel-leveranslista (se sidan 5) Personligt kontrollpapper Anvisningshäfte (ett häfte med information både på framoch baksidan) varje provtagare ska ha ett häfte Svarshäfte Linjal 5 provhäften (provpass 1 5) 1 plastpåse Efter provet Deltagarförteckning För varje enskild provgrupp (max 30 deltagare) görs via HP-admin en deltagarförteckning. Den innehåller personnummer och namn samt plats för närvaromarkering under de olika provpassen m.m. Av deltagarförteckningarna framgår följande: svarshäftenas nummerserie, högskoleenhet, provort och provlokal, provledare, namn och personnummer på provdeltagarna, strykning av anmälda som inte deltagit i provet och närvaromarkering under de olika provpassen. Det ska framgå om någon inte gjort alla provdelarna. Deltagarförteckningarna ska senast torsdag 12 dagar efter provdagen vara Umeå universitet tillhanda, inskickad per post. En kopia av varje deltagarförteckning sparas på högskoleenheten i två månader. Sortering av svarsblanketter Provledarna ansvarar för att sortera svarsblanketterna efter passets genomförande. De optiska sidorna läggs i ordningen för varje deltagare. Deltagarnas blanketter ska sedan läggas ihop

3 3 i svarshäftesnummerordning. Även sidor som inte är ifyllda ska läggas med. Alla sex sidor ska med även för dem som avbryter under provdagen. Makulerade (oanvända) hela svarshäften får inte skickas med. Sidorna får inte häftas ihop på något sätt, inte ens med gem. Sidorna får inte vikas. Sidorna ska skakas ihop så att de ligger kant i kant. Detta för att undvika skadade kanter, vilket försvårar inmatningen i den optiska läsaren. Paketering av svarsblanketter Provledaren ska stoppa provgruppens svarsblanketter i en plastpåse som märks med svarshäfte från nummer xx t.o.m. nummer xx. Om enstaka svarshäftesnummer i serien saknas behöver detta inte anges. Påsarna lämnas sedan till huvudprovledaren tillsammans med deltagarförteckningen. Samtidigt ska provledaren informera om eventuella anmärkningar på någon provdeltagare och lämna en förteckning av bl.a. svarshäftesnummer, personnummer och namn samt varför vederbörande fått en anmärkning. Särskilda åtgärder utplockning av svarshäften i separat påse Om någon provdeltagare har fått sidor med olika svarshäftesnummer (förtryckt), d.v.s. sidor från två olika svarshäften, ska detta blandade svarshäfte läggas i separat påse med anmärkningssida (A4). Om det är möjligt, bör man försöka lösa problemen direkt i provlokalen, så att varje provdeltagare har samtliga sex sidor från samma svarshäfte. Eventuella svarshäften för manuell registrering ska läggas i en plastpåse för sig. Insändning av svarsblanketter Provhandläggaren ska skicka tillbaka samtliga svarshäften till nedan angiven adress på måndag morgon efter provet. Försändelsens ska skickas som VÄRDE ( kronor). Varje kartong märks med namnet på den ort från vilken den skickats för att underlätta kontrollen av att samtliga kartonger från respektive ort har kommit fram. Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) Roger Persson UMEÅ Bekräftelse av paket Provhandläggaren ska fylla i och mejla blanketten Bekräftelse av paket till ITS när svarshäftena lämnats till posten. På ITS måste man få veta hur många paket som skickats från respektive ort för att snabbt kunna kontrollera att allt kommit fram. Provhandläggaren packar allt utprövningsmaterial i samma kartonger som provmaterialet levererades i. Flera utprövningsbuntar kan packas i samma kartong. Packsedel-leveranslistan ska läggas mellan varje bunt. Syftet med listan är att underlätta vid kontrollen av det tillbakaskickade materialet. Om det vid kontroll av utprövningsmaterialet saknas enstaka provhäften i en bunt (30-pack), kontaktas det berörda lärosätet. Uppgifter finns då på den gröna packsedeln om lokal/skola samt kontaktperson, som i sin tur kontaktas och undersöker varför det saknas provhäften. Om det däremot saknas hela buntar kan man utifrån de gröna packsedlarna spåra vilka lokaler/skolor eller orter som har missat att skicka sitt utprövningsmaterial. På varje kartong ska den förtryckta adresskortsatsen sättas fast, kompletterad med avsändare. Vi rekommenderar att varje universitet och högskola sparar överblivet material tills kontrollen av utprövningsmaterialet har utförts. Insändning av utprövningsmaterial Provhandläggaren ska senast torsdag efter provdagen skicka allt utprövningsmaterial. Den förtryckta adresskortsatsen ska användas och kompletteras med avsändare. Meddela Umeå universitet via e-post hur många kartonger som skickas från huvud- respektive sidoorterna. När allt material är klart, kontaktas posten, som kommer och hämtar lådorna. För er som har begärt hämtning av utprövningsmaterialet hämtas kartonger på den dag som ni har markerat i er beställning av provmaterial. Det övriga provmaterialet är nu offentligt. Åtgärdslistor och lokala beslut om åtgärder m.m. På åtgärdslistan ska anmärkningar på de provdeltagare, som inte har följt de regler som gäller för provgenomförandet eller som inte har visat giltig legitimation anges. Av listan ska också framgå vilket beslut som högskoleenheten fattat när det gäller provresultatet för sådana provdeltagare. De högskoleenheter som är lokaliserade till mer än en ort ska skicka en samlad åtgärdslista per ort. OBS! På åtgärdslistan ska bara finnas med sådant som påverkar deltagarnas provresultat, som att hela eller delar av provresultatet ska strykas eller att resultatet inte ska läggas ut p.g.a. att deltagaren inte visat giltig legitimation. Den huvudansvariga provhandläggaren på varje högskoleenhet ansvarar för att en samlad åtgärdslista (se blankettarkiv) skickas till Umeå universitet senast torsdagen efter provdagen. Sidoorterna ska skicka sina åtgärdslistor till respektive högskoleenhet där en sammanställning görs. Därefter skickas listorna via e-post till Kerstin Åström, De högskoleenheter vars provdeltagare är utan anmärkningar ska ändå skicka in åtgärdslistan. Sätt ett kryss vid ingen anmärkning och skicka listan. Beslut om strykningar i provresultaten ska högskoleenheterna skicka till provdeltagarna, så att de får information om beslutet innan provresultatet kan hämtas på webben. Utprövningsmaterial Paketering av utprövningsmaterial

4 4 INFORMATION OM PROVGENOMFÖRANDET Provdagen Hur provet går till och hur provdagen är disponerad finns beskrivet nedan. När provet är avslutat, ska alla provhäften, svarsblanketter och deltagarlistor lämnas till huvudprovledaren på respektive provställe. Beroende på lokala förhållanden behåller huvudprovledaren provhäftena och svarsblanketterna eller lämnar dem vidare till den ansvariga på högskoleenheten. Provhäftena och svarsblanketterna ska förvaras inlåsta till påföljande vardag. Under eftermiddagen, efter provpass fyra, kan huvudansvarig provhandläggare vid varje universitet/högskola, via hämta information om vilket provpass som innehöll utprövningsuppgifter. Allmän information om provet Provet innehåller 160 uppgifter (exklusive utprövningsuppgifter) med följande fördelning: XYZ KVA DTK NOG ELF ORD LÄS MEK 24 uppgifter 24 uppgifter 12 uppgifter = = 80 uppgifter fördelat på två kvantitativa häften med 40 uppgifter i vardera häfte 80 uppgifter fördelat på två verbala häften med 40 uppgifter i vardera häfte Provdagen är indelad i fem provpass (se schema för provdagen sidan 5). Ett av provpassen innehåller utprövningsuppgifter. 2 Dagen består av två provpass med häften med verbala uppgifter, två provpass med häften med kvantitativa uppgifter samt ett provpass med ett utprövningshäfte. Ingen får i förväg veta i vilken ordning prov häftena kommer och vilket som är utprövningshäftet. Provdagen kan se ut enligt följande (exempel): Provpass 1 Provpass 2 Provpass 3 Provpass 4 Provpass 5 Verbalt häfte Kvantitativt häfte Utprövningshäfte Verbalt häfte Kvantitativt häfte Varje häfte har en egen färg som motsvarar samma färg som svarsblanketten, dvs. om häftet på provpass 1 är blått så är också svarsblanketten blå. Varje provhäfte ska packas i rätt ordning och läggas tillbaka i kartongen efter varje provpass. Material att dela ut under introduktionstillfället Anvisningshäfte Till varje provtagare ska ett anvisningshäfte delas ut. Det innehåller information om provet; från den ena sidan hittar man information om de verbala uppgifterna och när man vänder på häftet finner man information om de kvantitativa uppgifterna. Informationen i anvisningshäftena skiljer sig något från informationen på provhäftenas framsida. Provtagarna får behålla anvisningshäftena under hela dagen, som ett stöd. Vid provdagens slut ska de lämnas i provsalen. Personligt kontrollpapper Till varje provdeltagare ska även ett personligt kontrollpapper (orange) och linjalen delas ut. På det personliga kontrollpappret får provdeltagarna anteckna sina svar för att kontrollera mot facit när provdagen är slut. Efter varje provpass ges några minuter för att fylla i sitt personliga kontrollpapper, om man inte redan gjort det. Informera provtagarna att de kan ringa in sina svar i provhäftet för att sen föra över det till det personliga kontrollpappret när provpasset är slut. Det personliga kontrollpappret får provdeltagaren ta med sig hem när provdagen är slut. Linjal Varje provdeltagare får en linjal som kan användas under provet och där det även står information om vad som händer efter provet. Linjalen får provdeltagaren ta med sig hem när provdagen är slut. 2. Utprövningar av nya uppgifter är ett viktigt led i arbetet med att ta fram nya högskoleprov och är nödvändiga för att man ska få veta hur bra eller dålig en provuppgift är. Underlaget för utprövningarna blir större och resultatet säkrare genom att det görs under det reguljära provet. Svarshäfte Under introduktionspasset ska provdeltagarna fylla i förstasidan på svarshäftet som rör namnuppgifter, personnummer och utbildningsbakgrund. Första sidan samlas sen in innan första provpasset startar. Efter varje provpass ska provhäftet samt en svarsblankett (en sida i svarshäftet) lämnas in. Provledaren (eller assistenten) kontrollerar noga legitimationen och att namnteckningen i svarshäftet överensstämmer med denna. Den som gör kontrollen ska signera svarsblanketten. Denna kontroll är oerhört viktig.

5 5 Personnumret är den enda information vi har på svarshäftet att matcha mot anmälan. Utan korrekt personnummer får inte provdeltagaren något resultat. Kladdpapper får inte användas Kladdpapper ska inte delas ut. Provdeltagarna får istället använda ledigt utrymme i provhäftena. De får inte använda det personliga kontrollpappret som kladdpapper. Provledaren ska i samband med insamling av svarsblankett och provhäfte efter det sista provpasset, kontrollera att det inte finns några noteringar på det personliga kontrollpappret. Hemligt material Allt material är hemligt under provdagen, vilket innebär att ingen av provdeltagarna får ta med sig något material från provlokalen. Det enda provtagaren får ta med sig från provlokalen när dagen är slut är det personliga kontrollpappret (orange) och linjalen. Provinstruktionerna Provdagen inleds med att en provledare håller en introduktion om hur provet går till och vilka regler som gäller. Inga komplicerade instruktioner är nödvändiga för att genomföra provet. De direkta provinstruktionerna finns i anvisningshäftena och i provhäftena. Före varje provpass ska deltagarna ges tillfälle att gå igenom instruktionerna i lugn och ro. De ska också få ställa frågor om något är oklart. Provledarna får inte svara på några frågor som rör lösningen av provuppgifterna under provet. Packsedel-leveranslista Varje kartong med provmaterial innehåller en packsedel-leveranslista. Den ansvariga i lokalen ska fylla i den allteftersom provet fortlöper, se exempel på hur i blankettarkivet. Syftet med listan är att underlätta vid kontrollen av det tillbakaskickade materialet. Om det vid kontroll av utprövningsmaterialet saknas enstaka provhäften i en bunt, kontaktas det berörda lärosätet. Uppgifter finns då på den gröna packsedeln om lokal/skola samt kontaktperson, som i sin tur kontaktas och undersöker varför det saknas provhäften. Om det däremot saknas hela buntar kan man utifrån de gröna packsedlarna spåra vilka lokaler/skolor eller orter som har missat att skicka sitt utprövningsmaterial. Packsedel-leveranslistan är indelad i två delar. Del 1 fylls i av den ansvariga i provlokalen, del 2 fylls i av den som har ansvar för provmaterialet. Lokala förhållanden avgör vem som har det ansvaret. På en del orter lämnas allt material vid provdagens slut till den huvudansvariga. På andra orter behåller den ansvariga provet och låser in materialet för att senare gå igenom det och plocka ut utprövningsmaterialet. Schema för provdagen Introduktion Provpass 1 Legitimationskontroll Ca RAST Provpass 2 Legitimationskontroll Ca RAST Provpass 3 Legitimationskontroll Ca LUNCH Provpass 4 Legitimationskontroll Ca RAST Provpass 5 Legitimationskontroll Provtid: Ca 7 tim och 45 min Effektiv provtid: 4 tim och 35 min Antal uppgifter: 160

6 6 PROVETS GENOMFÖRANDE INSTRUKTIONER TILL PROVLEDARE Introduktion Upprop och placering Schema för provdagen Regler Svarshäftet Instruktioner för markering Instruktioner om svarshäftet till provledarna Anvisningshäftet Personligt kontrollpapper Linjalen Utdelning av svarshäftet OBS! Samtliga deltagare prickas av på deltagarlistan. Legitimationen kontrolleras (giltighetstid, att fotot föreställer deltagaren etc.) och att personnumret överensstämmer med vad som står på deltagarlistan. Legitimationshandlingen tas ut ur plånbok eller liknande vid kontrollen. Deltagarna ska sitta väl åtskilda. Ingen ska själv kunna påverka sin placering. Placeringen sker enligt uppgjord lista eller efter lottningsförfarande. Dela ut ett personligt kontrollpapper (orange) till provdeltagarna. Informera dem om att ringa in svaren på provhäftena för att efter provtiden kunna föra över svaren till det personliga kontrollpappret. Dela även ut anvisningshäftet och linjalen. Gå igenom schemat för provdagen (sidan 5). Anteckna gärna på tavlan. De olika provpassen ska börja exakt enligt provschemat. Gå igenom de regler som gäller för provet, (se bilagan), beträffande legitimation, provtider, hjälpmedel och fusk samt konsekvenserna om reglerna inte följs. Ingen får lämna provlokalen under pågående provpass, med undantag av akut sjukdom. Svarshäftet består av sex blanketter för optisk läsning. Alla uppgiftssidor har en egen färgmarkering som motsvarar färgen på respektive provhäfte. Alla sex sidorna hålls ihop genom ett förtryckt svarshäftesnummer. Endast blyertspenna ska användas. Felaktig markering går då att sudda. Blå kulspets kan läsas, men går inte att sudda. Röd kulspets är oläslig. Fyll hela rutan. Sudda noga (kryssa inte över) markeringar som ska ändras. Gör inga anteckningar eller streck på blanketterna, eftersom den optiska läsningen försvåras. Alla uppgifter är av flervalstyp. Svaret på svarsblanketten ska markeras. Det är endast markeringen där som gäller. Provdeltagarna ska komma ihåg att markera svaren på svarsblanketten i tid. Svarsblanketten ska vara ifylld och klar när provtiden är slut. Poängavdrag görs inte för felaktiga svar. Flera markeringar i en uppgift: Optiska läsaren kan skilja på kraftigare och svagare markeringar (mer eller mindre svärtning i rutan). En markering som suddats, tolkas som en svagare markering. Läsaren väljer den helt fyllda rutan som giltig markering. Två eller fler likvärdiga markeringar i en och samma uppgift innebär däremot att uppgiften betraktas som felaktigt besvarad. Om någon markerar fel ruta med kulspets kan du använda vit tippex för att måla över rutan. Dela ut anvisningshäftet och informera om att det på ena sidan är anvisningar för de verbala uppgifterna och på den andra för de kvantitativa uppgifterna. Anvisningshäftet får provtagarna behålla hela provdagen, men ska samlas in när dagen är slut. Provdeltagarna får möjlighet att fylla i ett personligt kontrollpapper (orange) som de kan ta med sig hem för att jämföra med facit på t.ex. Provdeltagarna får inte ta med sig pappret ut under raster eller lunch. Efter varje provpass ges några minuter att föra över svaren till det personliga kontrollpappret. Dela ut linjalen som även innehåller information till provdeltagarna om var de kan finna facit, resultatbesked m.m. För att underlätta hanteringen av svarsblanketterna efter provet, bör häftena delas ut i nummerordning så att överblivna häften återfinns i sammanhängande nummerordning i slutet av en serie. I stora provlokaler är det viktigt att hålla isär provgrupperna (dvs. grupper om högst 30 deltagare). Uppmana deltagarna att kontrollera att numret i övre högra hörnet på samtliga svarsblanketter är identiskt. Deltagarna ska därefter fylla i sidan 0 med frågor om personnummer och utbildning. Det är viktigt att personnumret är korrekt markerat så att den automatiska kompletteringen fungerar. Samla in den första sidan 0. Kontrollera samtidigt legitimation. Under första provpasset ska provledaren kontrollera att personnumret stämmer med uppgiften på deltagarförteckningen och att det markerats korrekt för optisk läsning. Därefter signeras rutan längst ner till höger. Innan varje provpass (under exempelvis rasten). Öppna det inplastade provet. Räkna igenom provet. Fyll i blanketten packsedel-leveranslista med namnet på provhäftet och levererat antal prov. Dela ut provmaterialet och be provdeltagarna att fylla i sitt svarshäftesnummer i rutan längst upp på provmaterialet. Be provdeltagarna fylla i namn på det personliga kontrollpappret (gäller bara första provpasset). Meddela att de kan ringa in sina svar i provhäftet för att sen kunna föra över svaren till det personliga kontrollpappret, när provtiden är slut. Så här kan du uttrycka dig: Läs igenom instruktionerna på framsidan av provhäftet. Ni får inte vända blad förrän jag säger till. (Avsätt några minuter för detta.) Svaren ska skrivas på den avsedda platsen i svarshäftet. Tänk på att kontrollera att numret på uppgiften stämmer med numret i provhäftet. Två markeringar på samma rad innebär att svaret blir felaktigt. Fyll i provdatum och namn. Glöm inte att svarshäftet ska vara ifyllt inom provtiden. Provtiden är 55 minuter. Jag säger till när fem minuter återstår. Besvara eventuella frågor.

7 7 Provpass Starta provet. Rast ca Provpass 2 av svarsblanketten och lägga den åt sidan. genomförandet antal. Provdeltagarna får lämna lokalen Starta provet. Rast ca Provpass 3 av svarsblanketten och lägga den åt sidan när provtiden är slut. genomförandet antal. Provdeltagarna får lämna lokalen Starta provet. Lunch ca av svarsblanketten och lägga den åt sidan. provgenomförandet antal. Provdeltagarna får lämna lokalen. Provpass Starta provet. Rast ca Provpass 5 av svarsblanketten och lägga den åt sidan. provgenomförandet antal. Provdeltagarna får lämna lokalen Starta provet. Information efter provet Facit Komplettering av svarsblanketten och lägga den åt sidan. provgenomförandet antal. Kontrollera att det inte finns några noteringar på de personliga kontrollpappren. Provet är avslutat. Av säkerhetsskäl sammanställs inte facit förrän provdagen är avslutad. Facit läggs ut på och på text-tv sid 170 efter kl I facit framgår under vilket provpass man skrev häftet med utprövningsuppgifter. Facit finns också i samband med resultatbeskeden (som provdeltagarna hämtar på Anmälan till högskoleutbildning kan i de flesta fall kompletteras med resultat på högskoleprovet. Sista dag för komplettering och hur den går till framgår av anmälningsinformationen till respektive utbildning. För den som anmält sig till utbildning med samordnad antagning genom kompletteras anmälan automatiskt med den sökandes bästa högskoleprovsresultat. Den som saknar svenskt personnummer måste själv sända in en kopia av provresultatet till antagande myndighet.

8 8 BILAGA Anmälningsavgiften Anmälningsavgiften återbetalas inte om anmälan återtas eller om den anmälda uteblir från provet. Avgiften kan inte heller överföras till nästa provtillfälle. Vid inbetalning till fel högskoleenhet ska anmälan (inte avgiften) vidarebefordras till rätt enhet. För sent inkommen anmälningsavgift återbetalas. Provdeltagare som vill göra provet vid en annan högskola än den till vilken anmälningsavgiften är betald, ska betala en ny anmälningsavgift till den högskola som han/hon vill byta till. Provlokaler Lokalerna ska vara lämpliga för provgenomförande: deltagarna ska ha bra skrivutrymme, deltagarna ska placeras så att de inte kan ta del av varandras prov, lokalen ska ha bra belysning. Provledare och assistenter utbildning och arvodering Vid varje högskoleenhet ska det finnas en huvudansvarig provhandläggare, som ansvarar för att provet genomförs enligt föreskrifterna. På varje provställe (provort/större provlokal, t.ex. en gymnasieskola) ska det finnas en huvudprovledare. I varje enskild provlokal ansvarar en provledare för provet. Provledaren förbereder och genomför provet samt ansvarar för hanteringen av provgruppens provhäften och svarsblanketter. Provledaren ansvarar ensam för provet om antalet deltagare uppgår till högst 30 deltagare. Vid större antal deltagare ska provledaren ha en assistent för varje påbörjat 30-tal deltagare. Provledare och assistenter får, genom högskoleenheternas försorg, utbildning så att de på ett korrekt sätt kan leda prövningarna. Arvodering beslutas av respektive högskoleenhet. Regler för provet Högskoleprovet, som kan få avgörande betydelse för provdeltagaren, måste omges med bestämda regler för att garantera en rättvis bedömning. Reglerna gäller främst legitimation, provtider, hjälpmedel och konsekvenserna av fusk. Det är viktigt att provdeltagarna informeras om reglerna och vilka konsekvenserna blir om de inte följer dem. Legitimation Huvudregel Provledaren ska kontrollera legitimationen. Vid provtillfället måste provdeltagaren uppvisa giltig legitimation. Godkänd legitimation är följande giltiga id-handlingar: Svenskt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation) Svenskt nationellt id-kort Svenskt körkort Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket Utländska medborgare kan legitimera sig med pass om det är tydligt och inplastat och har text på engelska, tyska eller franska. För medborgare i Finland och Danmark gäller EU-pass. För medborgare i Norge gäller norskt pass. Undantag En person som har blivit bestulen på eller tappat sin legitimation 1 2 veckor före provdagen, kan mot uppvisande av polisanmälan och personbevis få legitimera sig genom en nära anhörig med egen giltig legitimation. Inom två veckor ska det vara möjligt att få ett nytt pass. Om provdeltagaren är känd av provledaren behövs ingen legitimation. Giltig legitimation som gått ut accepteras om giltighetstiden gått ut tidigast två månader före provdatum. Efterlegitimering accepteras fram till onsdag kl veckan efter provet. Den provdeltagare som inte kan legitimera sig vid provtillfället får inget provresultat. Provtider Provledaren ska se till att provtiderna hålls exakt. Provledaren säger till när fem minuter återstår av provtiden. Om en provdeltagare fortsätter att fylla i svarsblanketten efter provtidens slut stryks det berörda provpasset av provledaren. Ingen får lämna provlokalen under pågående provpass, med undantag för akut sjukdom. Det personliga kontrollpappret fylls i efter provtiden. Sen ankomst m.m. Om någon kommer för sent är det viktigt att övriga provdeltagare inte störs. Det kan vara mindre störande att släppa in någon och placera honom/henne än att avvisa vederbörande. Den som kommer för sent får ingen extra provtid. Är ett häfte redan gjort får han/hon inte göra det. Hjälpmedel Deltagarna ska ha med sig blyertspennor, radergummi och rak linjal (ej vinkelhake eller gradskiva). Överstrykningspenna (neonpenna) är tillåtet att använda. Andra hjälpmedel, t.ex. miniräknare, ordböcker eller lexikon, får inte användas. Mobiltelefoner måste vara avstängda. Deltagare som använder otillåtna hjälpmedel får sitt provresultat ogiltigförklarat. Beslut om detta fattas av provledaren.

9 9 Konsekvenser av fusk Beslut om fusk fattas av provledaren i lokalen eller efter samråd med huvudprovledaren. Fusk i samband med provgenomförandet leder till att hela provresultatet ogiltigförklaras. Om fusket leder till att delar av eller hela provet stryks ska detta meddelas Umeå universitet eftersom personen som fuskat inte ska ha något provresultat. Om det har förekommit fusk bör polisanmälan övervägas. Kopia av eventuell polisanmälan ska skickas till Universitets- och högskolerådet. Provledarnas redovisning Provledarna ska göra anteckningar på deltagarlistan om en provdeltagare inte följt de givna reglerna. Där ska också sen ankomst anges. Efter avslutat prov ska provledaren gå igenom eventuella anmärkningar med huvudprovledaren så att han/hon får veta vad som har inträffat. Huvudprovledaren på varje provställe vidarebefordrar sedan informationen till den som har huvudansvaret för högskoleprovet vid respektive högskoleenhet. <

Högskoleprovet handbok för skolor i utlandet

Högskoleprovet handbok för skolor i utlandet 1 Högskoleprovet handbok för skolor i utlandet INNEHÅLL Administrativa rutiner s. 1 Rutiner som rör provmaterialet s. 2 Information om provgenomförandet s. 3 Provets genomförande Instruktioner till provledare

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet; UHRFS 2015:3 Utkom från trycket den 30 juni 2015 beslutade den 11 juni

Läs mer

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet;

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet; Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010-4700366 mattias.wickberg@uhr.se Datum 2015-01-22 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet;

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet; Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010-4700366 mattias.wickberg@uhr.se Datum 2015-01-22 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n. Innehåll. A n m ä l a n. B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n

P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n. Innehåll. A n m ä l a n. B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n om högskoleprovet Innehåll 4 A n m ä l a n 4 B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n 6 P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n 6 T i p s u n d e r p rov dag e n 7 F ö r b e r e d e l s e r f ö r e t

Läs mer

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet - konsekvensutredning

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet - konsekvensutredning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010-4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM Diarienummer 4.1.2-2343-2014 Datum 2015-01-22 Postadress Box 45093 104

Läs mer

Högskoleprovet. ytterligare en väg till högskolan. Allt om högskolestudier på studera.nu.

Högskoleprovet. ytterligare en väg till högskolan. Allt om högskolestudier på studera.nu. Högskoleprovet ytterligare en väg till högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu. VIKTIGA DATUM 2015 Sista anmälningsdag är den 15 september. Provdag är lördagen den 24 oktober. VIKTIGA DATUM 2016

Läs mer

ARKITEKTPROVET. Allt om Arkitektprovet på arkitektprovet.se. 2015-01-08 Författare: Sofi Jakobsson Edvardsson

ARKITEKTPROVET. Allt om Arkitektprovet på arkitektprovet.se. 2015-01-08 Författare: Sofi Jakobsson Edvardsson ARKITEKTPROVET Allt om Arkitektprovet på arkitektprovet.se 2015-01-08 Författare: Sofi Jakobsson Edvardsson Gör Arkitektprovet En av tre vägar in på utbildningen Provdagar 2015 Tisdag-onsdag 9-10 juni

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Projekt: Hög Promille

Projekt: Hög Promille En NACAHN produktion 2012-10-28 nacahn.wordpress.com Projekt: Hög Promille Powered by MINTTU NACAHN GRUNDTANKE Efter två gjorde högskoleprov, bakfull och nykter, ser jag det som min plikt att för mitt

Läs mer

Ordningsregler för studenter vid salstentamen

Ordningsregler för studenter vid salstentamen Ordningsregler för studenter vid salstentamen Dessa ordningsregler har fastställts av rektor 2014-09-25 och träder i kraft 2014-10-01. Dnr HS 2014/589 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 2 Tidsgränser 2 3

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

ARKITEKTPROVET. Allt om Arkitektprovet på arkitektprovet.se. 2013-02-21 Författare: Sofi Jakobsson Edvardsson

ARKITEKTPROVET. Allt om Arkitektprovet på arkitektprovet.se. 2013-02-21 Författare: Sofi Jakobsson Edvardsson ARKITEKTPROVET Allt om Arkitektprovet på arkitektprovet.se Gör Arkitektprovet - det kan hjälpa dig att komma in Provdagar 2013 Tisdag-onsdag den 11-12 juni NYTT FÖR I ÅR! Hemuppgiften skall vara inlämnad

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli 1(6) BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Dnr Mahr 15-2009/810 Regler för skriftlig salstentamen samt instruktion till tentamensvakter

Läs mer

Obligatoriska nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå:

Obligatoriska nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå: Bakgrund Obligatoriska nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå: svenska och svenska som andraspråk kurserna 1 och 3, engelska kurserna 5 och 6, matematik kurserna 1-4 Obligatoriskt

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi

Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi INFORMATION OM HÖGSKOLEPROVET } FÖR DIG SOM HAR DYSLEXI Allt om högskolestudier på studera.nu Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi Högskoleprovet för personer med dyslexi är samma

Läs mer

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2010-05-26 Dnr SU 301-0176-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist Ledningskansliet Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid 2015-03-28 Provpass 2 Högskoleprovet Svarshäfte nr. Kvantitativ del j Provet innehåller 40 uppgifter Instruktion Detta provhäfte består av fyra olika delprov. Dessa är XYZ (matematisk problemlösning),

Läs mer

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1. Log-in Logga in till ServiceFirst på: www.servicef.com. Skriv in ditt användarnamn och lösenord Klicka på

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

SVERIGEPAKET 4 26.3.2014. Att söka till högskolor och universitet i Sverige

SVERIGEPAKET 4 26.3.2014. Att söka till högskolor och universitet i Sverige SVERIGEPAKET 4 26.3.2014 Att söka till högskolor och universitet i Sverige TVÅ INFORMATIONSKÄLLOR www.studera.nu www.antagning.se Hur gör jag? STEG 1: Skapa konto Skapa ett konto på www.antagning.se OBS:

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

SVARSHÄFTE Högskoleprovet

SVARSHÄFTE Högskoleprovet 0 OBS! Vik och riv Utbildning Personnummer 1. Skriv först ditt person- 1. nummer Skriv först med ditt siffror person- (vid A).. Fyll nummer sedan med i motsvarande siffror A ruta (vid A). under varje siffra.

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015

Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015 Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015 Dessa anvisningar gäller övervakning av provsituationen. Provlokalen och studerandes sittplatser har förberetts före provsituationen enligt instruktioner

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-04-10 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGc Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning?

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett Sofia Distansundervisning vänder sig till elever under studieår 6-9. Blanketter och information kan hämtas på vår hemsida (www.sofiadistans.nu)

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

BEHANDLING AV MEDDELANDEDAGBÖCKERNA 11.3.2003 Ver. 1.04b

BEHANDLING AV MEDDELANDEDAGBÖCKERNA 11.3.2003 Ver. 1.04b BEHANDLING AV MEDDELANDEDAGBÖCKERNA 11.3.2003 Ver. 1.04b ALLMÄNT Som botten för meddelandedagböckerna har vi använt den kommunikationsdagbok, som Räddningsinstitutet använder. Den ursprungliga blanketten

Läs mer

Regler som gäller speciellt för den här utställningen

Regler som gäller speciellt för den här utställningen Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande Här nedan finns en grå ruta med information och datum som gäller för denna specifika utställning. Med början på nästa sida står de allmänna

Läs mer

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll:

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Fraktsedlar kvittera/mottaga... 1 Nya fraktförsändelser... 1 Automatisk kvittering av leveranser... 3 Avvisade försändelser, retur från mottagaren...

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté välkomnar dig till Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad PM 1 Information Information och upplysningar lämnas av vår tävlingskommitté eller kansliet.

Läs mer

Manual Mapaz MZ - provtagare

Manual Mapaz MZ - provtagare Manual Mapaz MZ - provtagare Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support. support@mapaz.com, telefon: 08-551 142 01. Maskinkörkortet är framtaget av Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-,

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Underskrift av prövningsförrättare: Betyget utskrivet/infört Kvitto på inbetald avgift ska bifogas eller uppvisas för kurssekreteraren.

Underskrift av prövningsförrättare: Betyget utskrivet/infört Kvitto på inbetald avgift ska bifogas eller uppvisas för kurssekreteraren. ANMÄLAN TILL PRÖVNING (Lämnas i Informationen, Kulturum) Namn Klass Personnummer Adress Postnummer och ort Telefonnummer Jag anmäler mig till prövningen den Kurskod Kursnamn Informationen, Kulturum. Elev

Läs mer

1 Min arbetstid hittar du på lärarförbundets webbplats lararforbundet.se.

1 Min arbetstid hittar du på lärarförbundets webbplats lararforbundet.se. 1 Min arbetstid hittar du på lärarförbundets webbplats lararforbundet.se. Du loggar in med användarnamn (personnummer) och lösenord = (medlemsnummer eller det lösenord du själv valt). Medlemsnumret hittar

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning

Botkyrka Vuxenutbildning 2012-05-24 Botkyrka Vuxenutbildning Så här gör du din ansökan Post Botkyrka Vägledningscenter, Utbildningsvägen 2, 147 85 TUMBA Besök Tumba gymnasium Tel 08-530 617 90 www.botkyrka.se/ansokanvux 2 [27]

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

För dig som är intygsgivare

För dig som är intygsgivare INFORMATION OM HÖGSKOLEPROVET } FÖR DIG SOM ÄR INTYGSGIVARE Allt om högskolestudier på studera.nu För dig som är intygsgivare Syftet med utlåtandet är att ge underlag för beslut om en person ska ha rätt

Läs mer

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte.

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte. ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN Skytteappen Logga Två appar som hjälper dig i ditt skytte. MIKAEL LINDSTRÖM 2013 KAPITEL 1 Logga Mobil Den enkla appen för både tävling och träning. Appen håller enkelt

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Regel för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet

Regel för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU 500-2818-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: - tills vidare Utbildning

Läs mer

Tips på kognitivt stöd för barn

Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Bildexemplen är hämtade ur Kappsäcken ett informationsmaterial om kognitivt stöd för barn. Kappsäcken har tagits fram av projektgruppen

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien.

Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien. Visumservice AB Box 24092 104 50 Stockholm ANGÅENDE VISUM TILL INDIEN Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien. Visumansökningar

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

EN GUIDE TILL HUR MAN ANVÄNDER VIKARIEBESTÄLLNINGSVERKTYGET FRÅN BEMANNINGSCENTRET

EN GUIDE TILL HUR MAN ANVÄNDER VIKARIEBESTÄLLNINGSVERKTYGET FRÅN BEMANNINGSCENTRET EN GUIDE TILL HUR MAN ANVÄNDER VIKARIEBESTÄLLNINGSVERKTYGET FRÅN BEMANNINGSCENTRET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Använda vikarebeställningen s 3 Följa upp beställning s 5 Bekräfta beställning s 6 Avboka beställning

Läs mer

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll:

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Transport inom Sverige... 1 Transport till utlandet... 3 Icke kvitterade transportsedlar... 5 Hantering av manuellt kvitterade utländska

Läs mer

Rutin för skolpliktsbevakning

Rutin för skolpliktsbevakning Datum Diarienummer 2015-02 UBN- 2015 Rutin för skolpliktsbevakning Lagrum för skolplikt Skolplikt fastställs i 7 kap. skollagen där det framgår att skolplikt gäller alla barn från hösten det kalenderår

Läs mer

Urval till högre utbildning Utveckling och erfarenheter av högskoleprovet

Urval till högre utbildning Utveckling och erfarenheter av högskoleprovet Urval till högre utbildning Utveckling och erfarenheter av högskoleprovet Per-Erik Lyrén Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet Testdagen 2014 HP genom åren 1977: Högskoleprovet

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Högskoleprovet våren och hösten 2012

Högskoleprovet våren och hösten 2012 Högskoleprovet våren och hösten 2012 Provdeltagargruppens sammansättning och resultat Christina Stage Gunilla Ögren BVM Nr 56, 2013 ISSN 1652-7313 ABSTRACT Since spring 1977 the Swedish Scholastic Assessment

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Det nya högskoleprovet Några valideringsstudier

Det nya högskoleprovet Några valideringsstudier Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Beteendevetenskapliga mätningar Högskoleprovet RAPPORT 2013-10-01 Det nya högskoleprovet Några valideringsstudier Förord Hösten 2012 fick Institutionen

Läs mer

manual interbook SKOLOR

manual interbook SKOLOR manual interbook SKOLOR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Huvudanvändare och underanvändare 2. Hitta Interbook 2.1 Hjälp-funktion 3. Logga in 3.1 Glömt lösenord 3.2 Byta lösenord 4. Boka lokal 5.1

Läs mer

manual interbook FÖRENINGAR

manual interbook FÖRENINGAR manual interbook FÖRENINGAR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Föreningsregistret på Botkyrka kommuns hemsida 1.2 Kontaktuppgifter till personer i föreningen 1.3 Huvudanvändare och underanvändare 2.

Läs mer

Rutin för säkerhet vid datorproblem

Rutin för säkerhet vid datorproblem Utarbetad för enhet/område/förvaltning Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Dokumentnamn Rutin för säkerhet vid datorproblem Process Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Revideras av Version

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning

Botkyrka Vuxenutbildning 2013-02-19 Botkyrka Vuxenutbildning Så här gör du din ansökan Post Botkyrka Vägledningscenter, Utbildningsvägen 2, 147 85 TUMBA Besök Tumba gymnasium Tel 08-530 617 90 www.botkyrka.se/ansokanvux 2 [24]

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer