Polismyndighetens budgetunderlag för åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polismyndighetens budgetunderlag för åren 2015-2017"

Transkript

1 Polismyndighetens budgetunderlag för åren

2 Innehållsförteckning 1 Förslag Sammanfattning Polismyndighetens inriktning samt förslag Närmare medborgarna Ombildning till Polismyndigheten Verksamhetsutveckling Ekonomi i balans en förutsättning för en framgångsrik reform Övrigt Ekonomi i balans Investeringar i anläggningstillgångar (uppgifter beträffande lån i Riksgäldskontoret) Avgifter och övriga intäkter Övriga villkor...26

3 1 Förslag Den särskilde utredaren lämnar följande förslag för perioden : Att regeringen föreslår riksdagen att fastställa anslag under utgiftsområden 4 Rättsväsendet 1:1 Polisorganisationen, anslagspost 1 Polismyndigheten, för 2015 till miljoner kronor, för 2016 till miljoner kronor och för 2017 till miljoner kronor. Att regeringen föreslår riksdagen att fastställa medel som täcker Polismyndighetens kostnader för avgifter till internationella sammanslutningar och att dessa anvisas under utgiftsområde 4, Rättsväsendet, 1:14 Avgifter till internationella sammanslutningar, anslagspost 3. Att regeringen föreslår riksdagen att fastställa medel som täcker Polismyndighetens kostnader för utlandsverksamhet och att dessa anvisas under: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagspost 2. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 3. Att regeringen beslutar om en låneram som uppgår till miljoner kronor för 2015, miljoner kronor för 2016 och miljoner kronor för Att regeringen beslutar att anslagskrediten för respektive år under perioden får uppgå till 3 procent. Att regeringen beslutar att krediten på räntekontot för respektive år under perioden får uppgå till den nivå som normalt gäller för statliga myndigheter (idag ca 10 procent). Tabell 1: Yrkade medel för perioden (mnkr) Anslag Utgiftsområden 4 Rättsväsendet 1:1, ap. 1 Polismyndigheten

4 Förslag om tillskott för att finansiera befintlig verksamhet 1. Finansiering av prognostiserat underskott Förslag om tillskott för merkostnader 2. Särskild satsning samverkan Polis och kommun 3. Öka tillgängligheten hos befintligt PKC 4. Skapa förutsättningar för utvidgat uppdrag PKC 5. Utökning av antal platser på den nationella förundersökningsledarutbildningen 6. Etablering av sekundärt it-driftsställe Tabell 2: Sammanfattning tillkommande medelsbehov (mnkr) Finansiering av prognosticerat underskott. I beloppet för 2015 ingår underskott som uppstått tidigare år Samverkan Polis och kommun Öka tillgängligheten hos befintligt PKC Skapa förutsättningar för utvidgat uppdrag PKC Utökning av antalet platser på den nationella förundersökningsledarutbildningen Etablering av sekundärt it-driftsställe Summa

5 2 Sammanfattning Polisorganisationen står inför sin största förändring sedan förstatligandet 1965 genom ombildningen till en sammanhållen Polismyndighet den 1 januari För planeringsperioden finns stora utmaningar för Polismyndigheten vad avser ekonomin. För att på ett framgångsrikt sätt klara av de utmaningar den ombildade Polismyndigheten står inför måste tillskott av anslagsmedel beslutas för att finansiera den befintliga verksamheten. Samtidigt måste Polismyndigheten fortsätta det arbete som den befintliga polisorganisationen bedriver med att långsiktigt anpassa kostnaderna till anslagna och aviserade medel. Antalsmålet om poliser bidrar till en särskild utmaning att genomföra det produktivitetsavdrag som samtliga statliga myndigheter har enligt pris- och löneomräkningssystemet och bidrar även till en begränsad flexibilitet när det gäller rekrytering av t.ex. kompletterande kompetenser. Det finns en risk för att en ombildning av den omfattning som Polisen nu ska genomföra påverkar verksamheten negativt, t.ex. med sämre utredningsresultat i form av färre ärenden som leder till lagföring som följd. Det kommer att vara en av Polismyndighetens många utmaningar de närmaste åren att uthålligt upprätthålla kraven i utredningsverksamheten. En ny it-strategi kommer att beslutas under Ett beslutsunderlag ska tas fram med en tydlig kravställning för vad moderna it-system ska klara av utifrån behoven inom kärnverksamhetens sakområden och rättskedjans informationsförsörjning (RIF). Rikspolischefen beslutade torsdagen den 20 februari 2014 att avveckla PUST/Siebel. En avvecklingsplan ska tas fram. Planen ska belysa konsekvenserna för Polisens verksamhet och ekonomi samt beakta Polisens åtaganden inom arbetet med Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). Planen ska även belysa konsekvenserna för andra berörda myndigheter. En tidplan för avvecklingen ska upprättas. Pågående it-utvecklingsprojekt som eventuellt inte kommer att fullföljas som en konsekvens av verksamhetsmässiga beslut samt den nya it-strategin måste enligt avskrivningsreglerna kostnadsföras till sitt hela belopp istället för att som planerat finansieras via lån. Detta kan innebära att kostnader som idag inte kan beräknas uppstår och att dessa ska finansieras med anslagsmedel, vilket kommer att leda till ytterligare medelsbehov under planeringsperioden. En avgörande faktor för att polisen ska kunna genomföra sitt uppdrag med tillfredsställande resultat är att samverkan med kommunerna fortsätter att utvecklas, den särskilde utredaren föreslår att medel tillförs för en gemensam 5

6 utbildningsinsats för Polis och kommun med syftet att förbättra förmågan till samverkan så att medborgarna kan känna sig trygga och brottsligheten minskar. Polisens kontaktcenter (PKC) är för de allra flesta den första kontakten med Polisen då ett brott ska anmälas. För att öka tillgängligheten hos PKC samt för att skapa förutsättningar för ett utvidgat uppdrag för PKC föreslår den särskilde utredaren att medel tillförs under planeringsperioden. Förundersökningsledaren har en central roll i utredningsverksamheten. Med syfte att stärka förmågan föreslår den särskilde utredaren en utökad satsning på en enhetlig nationell förundersökningsledarutbildning med ca 100 platser årligen. Därutöver föreslås att Polismyndigheten ges i uppdrag att ta fram ett förslag till ny utredarutbildning (fort- och vidareutbildning), med syftet att stärka och utveckla Polismyndighetens förmåga att utreda brott Fakta om omorganisationen Den 20 december 2012 beslutade regeringen att ge den särskilde utredaren, Thomas Rolén, i uppdrag att förbereda och genomföra ombildningen från den befintliga polisorganisationen till en sammanhållen Polismyndighet. Uppdraget framgår av regeringens direktiv 2012:129 Ombildning av Polisen till en sammanhållen myndighet. I uppdraget ingår att senast den 1 mars 2014 lämna ett budgetunderlag för till regeringen. Den särskilde utredaren har inom ramen för uppdraget fattat två grundläggande beslut. Dessa avser beslut om polisregioner och huvudorter ( På väg mot en sammanhållen myndighet, juni 2013) samt inriktningsbeslutet ( Polismyndighetens övergripande organisation och styrning, oktober 2013). Nästa beslut fattas efter fas 5 och delvis fas 6 under våren Det innebär att den särskilde utredaren i dagsläget inte har tagit ställning till de förslag som projektgrupperna har arbetet fram och redovisat efter inriktningsbeslutet daterat den 16 oktober

7 3 Polismyndighetens inriktning samt förslag Närmare medborgarna Inriktningen Polisens kärnverksamhet ska utföras nära medborgarna. Med begreppet medborgare avses alla de som bor och vistas i Sverige. Medborgarna ska känna sig trygga där de bor och vistas. Genom att ingripa, utreda, förebygga brott samt hindra ordningsstörningar skapar Polisen ökad trygghet samt lägger grunderna för ett starkt förtroende för Polisens verksamhet. Behovet av att stärka det lokala polisarbetet, genom utökad tillgänglighet och samverkan med kommunerna är de viktigaste utgångspunkterna för det fortsatta reformarbetet för Polismyndigheten. Dessa utgångspunkter kompletteras med ett antal faktorer som ska bidra till att utveckla Polisens förmåga att genomföra uppdraget, bl.a. kortare beslutsvägar inom Polismyndigheten och därmed tydligare ledning och styrning, samt förbättrade förutsättningar för dialog med medborgarna. Beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, där chefer får ansvar för verksamhet, ekonomi och kompetens. Utformningen av de nationella målen ska stärka förutsättningarna att arbeta lokalt med den lokala problembilden. Polismyndigheten ska vara och agera som en polismyndighet. Verksamheten ska bedrivas effektivt. Det gör Polisen bl.a. genom enhetliga arbetsmetoder och arbetssätt samt en enhetlig organisationsstruktur inom hela Polismyndigheten. Detta underlättar flexibilitet, samarbete över hela landet samt ansvarsutkrävande. Verksamheten ska bedrivas med en ekonomi i balans. Polisen är effektiv när de insatser Polisen gör i sitt arbete ger avtryck i samhället, medborgarna har högt förtroende för Polismyndigheten och känner sig trygga där de bor och vistas. Ett tänkbart sätt för Polismyndigheten lyckas med detta är t.ex. genom s.k. medborgarlöften. Tillgänglighet Polisens kontaktytor och därmed tillgängligheten har ökat. Polisen har utvecklat sin förmåga att vara aktiv via t.ex. sociala medier (twitter och facebook) och det går att anmäla vissa brott via internet. Trots detta har Polisens kontaktcenter (PKC), som är den vanligaste kontaktvägen för merparten av medborgarna, inte i alla delar klarat av att svara upp mot de behov som finns. Det finns flera orsa- 7

8 ker till detta. PKC har bl.a. under åren fått utökat uppdrag och antalet samtal har ökat väsentligt. Resurser har omfördelats inom Polisen och tillförts PKC vid flera tillfällen, men det har inte räckt till för att helt lösa problemet med t.ex. för långa väntetider för inkommande samtal. I direktivet till den särskilde utredaren ingår även att införa en nationell modell som förbättrar medborgarnas möjligheter att framföra synpunkter på Polisens verksamhet och som utvecklar möjligheten för Polismyndigheten att återkoppla och arbeta med förbättringar utifrån medborgarnas behov, en allmänhetens kontaktpunkt. Samverkan polis och kommun vårt gemensamma ansvar En avgörande faktor för att Polisen ska kunna genomföra sitt uppdrag med tillfredsställande resultat är att samverkan med kommunerna fortsätter att utvecklas. Medborgarinflytande säkerställs främst genom att kommunerna i relationen med Polisen företräder medborgarna, samt att det gemensamma uppdraget för Polisen och kommunen manifesteras i och kommuniceras med medborgarna i s.k. medborgarlöften. Samverkan måste bygga på att Polismyndigheten, kommunerna och övriga samhällsaktörer arbetar problemorienterat i förhållande till de lokala förutsättningarna, samt att respektive part tar ett tydligt ansvar för sin del i uppdraget för att öka tryggheten och minska brottsligheten sett ur medborgarnas perspektiv. Det lokalt bedrivna arbetet ska vara basen i Polisens verksamhet. Ombildningen ska leda till att tillgängligheten och kontakten med medborgarna utvecklas ytterligare. En viktig faktor för att den inriktning som den särskilde utredaren har beslutat ska kunna genomföras är att samverkan mellan Polis och kommun samt andra samhällsaktörer utvecklas. För att utveckla och stärka förmågan i samverkansarbetet föreslås att Polismyndigheten under planeringsperioden tar initiativ till en gemensam utbildningsinsats, genom konferenser med deltagare från lokalpolisområdena (t.ex. utpekade kommunpoliser) och kommunala företrädare. En viktig utgångspunkt för utbildningen är att höja kunskapen och medvetenheten om grov och organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv och då särskilt den dolda brottsstrukturen. Utbildningsinsatsen avses genomföras under Den särskilde utredaren föreslår att Polismyndigheten genom en särskild satsning tar initiativ till och genomför en gemensam utbildningsinsats för Polis och kommun för att förbättra förmågan till samverkan och skapa förutsättningar för att ta ansvar för sin del av uppdraget så att medborgarna kan känna sig trygga och brottsligheten minskar. Utbildningsinsatsen uppskattas medföra merkostnader för Polismyndigheten. Den särskilde utredaren föreslår att 8 miljoner kronor tillförs Polismyndigheten årligen för att skapa förutsättningar för en sådan satsning. 8

9 Länskommunikationscentraler, kontaktcenter och växel Vid ombildningen av Polisens organisation- med tydliga krav på effektivitet, enhetlighet, kvalitet och flexibilitet- skapas möjligheter att genomföra övergripande strukturreformer. För att tillgängligheten ska kunna öka behöver verksamheten som bedrivs vid länskommunikationscentralerna (LKC), Polisens kontaktcenter (PKC) samt Polisens telefonväxel (TVE) utvecklas. Ett av genomförandekommitténs projekt har tagit fram förslag till en övergripande strukturreform av LKC, PKC och TVE. Förslagen har redovisats i en rapport till den särskilde utredaren och innehåller bl.a. förslag till en interimistisk lösning med tillfälliga regionala ledningscentraler med ett regionalt ansvarigt vakthavande befäl. Övriga LKC i respektive region ska utses till lokala ledningscentraler. PKC föreslås enl. förslagen att få ett utökat uppdrag med ett regionalt ansvarsområde. Det utvidgade uppdraget ska omfatta det nuvarande uppdraget för PKC samt även omfatta initiala utredningsåtgärder, ärendefördelning och brottssamordning av de ärenden som initieras vid PKC. En nytt PKC ska etableras i region Bergslagen. Nuvarande länspolismyndigheter som kommer att ingå i regionen Bergslagen saknar idag ett eget PKC. Växeln reformerades under 2013 och fr.o.m. oktober 2013 bedrivs verksamheten som en nationell enhet med medarbetare på tre orter (Stockholm, Göteborg och Malmö). Den särskilde utredaren har i dagsläget inte tagit ställning till om förslagen kommer att genomföras helt eller delvis samt tidsplan för detta. Polisens kontaktcenter (PKC) etablerades PKC är för de allra flesta den första kontakten med Polisen då ett brott ska anmälas. Huvuduppdraget för PKC idag är att svara på inkommande telefonsamtal via och där ta emot och upprätta anmälningar om brott och tips samt lämna information. PKC-verksamheten bedrivs idag i sju polismyndigheter, fördelat på 14 driftsställen. PKC hanterar även anmälningar via Polisens interaktiva medborgarservice (IMSE). När brottsanmälningarna respektive tipsen är registrerade och godkända av förundersökningsledarna vid PKC skickas de till respektive polismyndighet för fortsatt handläggning. Förundersökningsledarna vid PKC har endast befogenhet att fatta beslut gällande de brottsanmälningar som ska handläggas vid den egna polismyndigheten. Verksamheten vid PKC bedrivs dygnets alla timmar, alla dagar i veckan. PKC hanterar 2,5 miljoner samtal och upprättar ca anmälningar per år, vilket motsvarar ca 60 % av det totala antalet upprättade anmälningar. Vidare upprättar PKC drygt tips och underrättelseuppdrag. Dimensioneringen av resurser utifrån det ursprungliga uppdraget och volymen motsvarar inte dagens inflöde och belastning på PKC. Detta leder till långa väntetider för medborgarna, vilket gör dem mindre nöjda med verksamheten. Den särskilde utredaren föreslår att 80 miljoner kronor tillförs Polismyndigheten, varaktigt under planeringsperioden, för att öka kapaciteten vid PKC och därmed tillgängligheten för medborgarna. 9

10 Den särskilde utredaren föreslår att 120 miljoner kronor tillförs Polismyndigheten, varaktigt under planeringsperioden, för att skapa förutsättningar för ett utvidgat uppdrag för PKC med start 1 januari Ombildning till en sammanhållen Polismyndighet Förbättrade förutsättningar Den 1 januari 2015 får Polisen genom ombildandet till en sammanhållen Polismyndighet bättre förutsättningar att bedriva verksamheten effektivare, mer enhetligt och flexibelt samt med högre kvalitet. Erfarenheter från andra ombildningar/omorganisationer visar på ett flertal utmaningar kopplade till denna typ av förändringsarbeten. Det finns t.ex. stora förväntningar på att de förbättrade förutsättningarna ska ge tydliga och snabba avtryck och effekter i verksamheten. En ombildning från 22 myndigheter till en myndighet tar tid. Det är viktigt att arbeta uthålligt över tid. Genomförandet av reformen kommer att bedrivas under hela planeringsperioden. Alla medarbetare inom Polisen har ett ansvar för att vara med och bidra till att genomföra de åtgärder, vilka möjliggörs genom de förbättrade förutsättningar som riksdagen respektive regeringen har beslutat. Detta kräver att vi fokuserar på kärnuppdraget att ingripa, utreda, förebygga brott samt förhindra ordningsstörningar. Dessutom krävs att vi utvecklar och förändrar våra arbetssätt, att vi har ett problemlösande perspektiv på de hinder som uppstår. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för verksamheten så att uppdraget kan genomföras mer lyhört utifrån medborgarnas förväntningar samt regeringen och riksdagens krav, med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten så att alla kan känna sig trygga där de bor och vistas i Sverige. Omställningsarbete En särskilt viktig del av organisationsförändringen är det påbörjade omställningsarbetet. Medarbetarna måste få information som berör deras anställning för att de ska kunna känna sig trygga och aktivt kunna bidra i förändringsarbetet. En viktig del i omställningsarbetet blir att vid behov, genom dialog med medarbetarna, möjliggöra kompetensväxling inom eller utanför Polisen. Organisationsförändringen respektive förändringar av arbetssätt ställer särskilda krav på detta. Processen för verksamhetsövergång kommer att påbörjas mot slutet av kvartal 3 år Medarbetarna får då möjlighet att motsätta sig en övergång till den nya Polismyndigheten. Besked av medarbetare som motsätter sig verksamhetsövergång ska lämnas till genomförandekommittén senast i mitten av november Innan dess är det omöjligt att göra en bedömning om vilken omfattning och till vilket antal personer som det kan bli aktuellt att vidta avvecklingsaktiviteter för. Erfarenheter från andra omorganisationer till en-myndigheter, t.ex. 10

11 Skatteverket och Försäkringskassan, visar på att det var ett fåtal personer som motsatte sig övergång till den nya verksamheten. En särskild funktion har etablerats för att kunna förbereda omställningsåtgärder som blir en konsekvens av myndighetsombildningen den 1/ Detta för att säkerställa att arbetsgivaren tar sitt ansvar för personalen vid ombildningen. Kunskap från processen för verksamhetsövergången är central för att planera och genomföra samt uppskatta kostnaderna för avvecklings- och omställningsåtgärder. Omställningsarbetet kommer att bedrivas under hela planeringsperioden Verksamhetsutveckling Utveckla förmågan att bedriva långsiktigt utvecklingsarbete som ger förändringar i vardagen Polismyndighetens viktigaste resurs är de drygt medarbetarna. Personalen är den allra viktigaste faktorn för att Polisen ska kunna vara ledande i arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Genom att samtliga polisanställda tar ansvar för och bidrar till utveckling skapas förutsättningarna för en bra polisverksamhet med engagerade och motiverade medarbetare. Polismyndigheten måste utveckla förmågan att bedriva ett långsiktigt och strukturellt hållbart utvecklingsarbete som utgår från medborgarna och som kan genomföras inom det anslag riksdagen beslutar för verksamheten. När medborgarna och brottsoffer är kritiska till Polisens arbete är den bakomliggande orsaken oftast föreställningen att Polisen inte löser de brott som anmäls respektive en känsla av att Polisen inte finns tillgänglig när medborgarna behöver den. Polisen måste förändra sitt arbetssätt och arbetsprocesserna måste utvecklas för att såväl medarbetarna som medborgarna inklusive uppdragsgivaren kan känna sig nöjda med resultatet av Polisens arbete. Polisens verksamhet måste möta de samhällsförändringar som sker. Införandet av en nationell modell som förbättrar medborgarnas möjligheter att framföra synpunkter på Polisens verksamhet och som utvecklar möjligheten för Polismyndigheten att återkoppla ska bidra till detta, liksom arbetet med förbättringar utifrån medborgarnas behov. För att Polismyndigheten ska kunna vara ledande i arbetet med att skapa trygghet i Sverige krävs att samtliga polisanställda har bemötande och tillgänglighet som utgångspunkt i sitt arbete. En närvarande Polis kommer inte att se exakt likadan ut över hela landet. Medborgarna ska kunna känna en stor trygghet i att Polisen och dess samverkanspartners finns tillgängliga när det krävs, men formerna för närvaron kommer att variera över landet. Brottsutsatta ska känna ett stort förtroende i det bemötande som de får i sin kontakt med Polisen. Det finns stora och mycket varierande förväntningar på Polisen. Det är bra eftersom det vanligtvis bidrar till att medarbetarna, var och en för sig samt ge- 11

12 mensamt, anstränger sig lite extra för att lösa utmaningarna. Att bedriva en mer medborgarnära verksamhet kommer även fortsättningsvis att kräva att prioriteringar görs. Utredningsverksamheten Polisens utredningsresultat har de senaste åren visat på en vikande trend för ett antal brottskategorier. Orsakerna till detta är flera. Som exempel kan nämnas förändringar i brottsstrukturen, kraftigt ökat antal anmälda bedrägeribrott, utmaningar med införande av ett nytt utredningsstöd (PUST/Siebel) samt att beslutade arbetsmetoder för en effektiv och kvalitativ god utredningsprocess enligt Polisens nationella utredningskoncept (PNU) inte har prioriterats och genomförts i alla delar och i hela landet. Dessa orsaker har tillsammans påverkat förutsättningar för att bedriva en effektiv och kvalitativ utredningsverksamhet. Förändringar i brottsstrukturen är en utmaning som i sig ställer höga krav på omvärldsbevakning/omvärldsanalys respektive flexibilitet. Införande av nya stöd ska underlätta och bidra till en högre effektivitet i verksamheten. Genom ombildning till en myndighet kan vi även bli mer effektiva genom att använda organisationen mer flexibelt över hela landet; det ska vara allas intresse att bidra till Polismyndighetens resultat. Vi ska använda oss av enhetliga arbetssätt och metoder för att underlätta tillgänglighet, gott bemötande och ökad kvalitet. Vid större förändringsarbeten är det vanligt att verksamheten/produktionen stagnerar eller t.o.m. minskar. Det finns en risk för att en ombildning av den omfattning som Polisen nu ska genomföra påverkar verksamheten negativt, t.ex. med sämre utredningsresultat i form av färre ärenden som leder till lagföring som följd. Det kommer att vara en av Polismyndighetens många utmaningar de närmaste åren att uthålligt upprätthålla kraven i utredningsverksamheten. Det gör vi genom att skapa ett stort engagemang hos medarbetarna genom att ha medborgarfokus i det dagliga arbetet, kunskap om vilka metoder som ska användas och vilka effekter vårt arbete ger i samhället. En avgörande faktor i Polisens nationella utredningskoncept (PNU) är att de initiala utredningsåtgärderna måste stärkas och att detta görs bl.a. genom att personalen i den yttre verksamheten tar ett stort ansvar för detta. Detta har inte åtföljts av ökade resurser i den yttre verksamheten. De förväntningar som fanns såväl inom Polisen som hos uppdragsgivaren vad avser de förbättrade förutsättningar som bl.a. fler poliser ger, har i denna del inte realiserats i alla delar. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har redovisat en utvärdering av regeringens reform som bl.a. visar på att det ökade resurstillskottet i form av fler poliser främst har använts till specialverksamhet inom Polisen, fredade arbetsgrupper och till prioriterade särskilda satsningar. Varken resurstillskottet eller den verksamhetsutveckling i form av gemensamma arbetsmetoder som har bedrivits de senaste 10 åren har ökat resurserna i den yttre verksamheten eller förbättrat förmågan att utreda brott. 12

13 Inom ramen för genomförandekommitténs uppdrag har ett särskilt projekt kartlagt hur Polisens nationella utredningskoncept (PNU) implementerats och används i verksamheten och tagit fram förslag till reformeringen av PNU samt processer och metoder för utredningsverksamheten. En avgörande faktor som projektet konstaterar är att förundersökningsledarrollen i huvudsak bör vara renodlad samt att personen ska ha genomgått den nationella förundersökningsutbildningen som formellt krav. Projektgruppen menar att förundersökningsledare med rätt kompetens är en förutsättning för en framgångsrik utredningsverksamhet, en förutsättning för korrekta initiala utredningsåtgärder och återkoppling och en förutsättning för rätt beslut vid rätt tidpunkt. Detta är nödvändigt för att såväl PNU som annan utredningsverksamhet ska vara framgångsrik. Förundersökningsledarens betydelse är central. Målsättningen är att förundersökningsledaren blir en lika självklar, permanent och viktig funktion som traditionella linjechefer; rotelchefer, vakthavande befäl, gruppchefer m.fl. Utbildningen för alla förundersökningsledare bör leda till samma formella kompetens, vara enhetlig och innehålla samma moment oavsett var i landet den ges. Ett krav på nationell utbildning för alla förundersökningsledare kräver en ökad satsning eftersom fler behöver genomgå utbildningen. Sedan ett antal år bedrivs en nationell förundersökningsledarutbildning inom ramen för Polisens fort- och vidareutbildningen. Mellan 2004 och 2013 har 971 personer genomgått den nationella förundersökningsutbildningen. För 2014 är 194 personer anmälda till utbildningen. Utbildningarna genomförs på ett antal orter i landet med något olika innehåll. För att de satsningar som görs i form av den nationella förundersökningsledarutbildningen ska kunna höja kvaliteten i utredningsprocessen krävs att de medarbetare som har gått utbildningen ges möjlighet att använda de kunskaper de har erhållit i verksamheten. På sikt bör även en ny fort- och vidareutbildning för utredare införas. Det saknas idag en särskild utbildning för nya utredare. Den ska vara en vidareutbildning i förhållande till Polisprogrammets grundutbildning. Utbildningen ska genomföras inom ca ett år från det att medarbetaren har börjat arbeta som utredare. Även civila utredare och specialister ska gå utbildningen. Formerna för en utredarutbildning måste analyseras sammanhållet med bl.a. inriktningen för den framtida grundutbildningen inom Polisprogrammet och inriktningen för civila utredare. Den särskilde utredaren föreslår att 5 miljoner kronor tillförs Polismyndigheten, varaktigt under planeringsperioden, för en utökad satsning på en enhetlig nationell förundersökningsledarutbildning med ca 100 platser årligen. Den särskilde utredaren föreslår att Polismyndigheten ges i uppdrag att ta fram ett förslag till ny utredarutbildning (fort- och vidareutbildning), med syftet att stärka och utveckla Polismyndighetens förmåga att utreda brott. 13

14 3.4 Ekonomi i balans en förutsättning för en framgångsrik reform För planeringsperioden finns stora utmaningar för Polismyndigheten vad avser ekonomin. För att på ett framgångsrikt sätt klara av de utmaningar den ombildade Polismyndigheten står inför måste tillskott av anslagsmedel beslutas för att finansiera den befintliga verksamheten. Samtidigt måste Polismyndigheten fortsätta det arbete som den befintliga polisorganisationen bedriver med att långsiktigt anpassa kostnaderna till anslagna och aviserade medel. Antalsmålet om poliser bidrar till en särskild utmaning att genomföra det produktivitetsavdrag som samtliga statliga myndigheter har enligt pris- och löneomräkningssystemet och bidrar även till en begränsad flexibilitet när det gäller rekrytering av t.ex. kompletterande kompetenser. Kostnader för ombildningen I januari 2013 startade genomförandekommitténs arbete med att skapa förutsättningar för och genomföra ombildningen av polisorganisationen till den nya Polismyndigheten. I arbetet involveras tusentals polisanställda och i arbetet ingår att etablera kontaktvägar direkt med kommittén eftersom det är en värdefull kanal för information, dialog och förankring. Den befintliga polisorganisationen deltar i genomförandekommitténs projekt och bidrar därmed till att ta fram beslutsunderlag inför den särskilde utredarens kommande beslut. Merkostnader för t.ex. deltagande vid möten m.m. finansieras inom respektive polismyndighets befintliga medelsramar. Kostnaderna för genomförandekommittén finansieras via en anslagspost på polisanslaget och innebär att medel förs över från polisorganisationens anslag till medel som regeringen disponerar. Det är för tidigt in i arbetet för att kunna göra en helhetsbedömning av ev. merkostnader som kan behöva finansieras genom engångsvisa resurstillskott. IT-utveckling och ekonomisk risk Den från 2009 beslutade it-strategin för perioden har ersatts av ett beslut innehållande omprioritering till it-åtgärder som är nödvändiga och verksamhetskritiska för att säkerställa övergången till den nya Polismyndigheten. Denna omprioritering har inneburit att ca 95 % av tillgängliga anslagsmedel avsatta för it-utveckling 2014 tas i anspråk för att säkra förmågan att genomföra it-åtgärder som är nödvändiga för bildandet av den nya Polismyndigheten. Som en konsekvens av beslutet har tidigare beslutad it-utveckling skjutits på framtiden, vilket gör att det finns ett stort uppdämt behov av it-utveckling. En ny it-strategi kommer att beslutas under Ett beslutsunderlag inför it-strategin ska tas fram med en tydlig kravställning för vad moderna it-system ska klara av utifrån behoven inom kärnverksamhetens sakområden och rättskedjans informationsförsörjning (RIF). 14

15 Pågående it-utvecklingsprojekt som eventuellt inte kommer att fullföljas som en konsekvens av verksamhetsmässiga beslut samt den nya it-strategin måste då enligt avskrivningsreglerna kostnadsföras till sitt hela belopp istället för att som planerat finansieras via lån. Detta kan innebära att kostnader som idag inte kan beräknas uppstår och att dessa ska finansieras med anslagsmedel, vilket kommer att leda till ytterligare medelsbehov under planeringsperioden. Rikspolischefen beslutade torsdagen den 20 februari 2014 att avveckla PUST/ Siebel. En avvecklingsplan ska tas fram. Planen ska belysa konsekvenserna för Polisens verksamhet och ekonomi samt beakta Polisens åtaganden inom arbetet med Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). Planen ska även belysa konsekvenserna för andra berörda myndigheter. En tidplan för avvecklingen ska upprättas. Etablera ett sekundärt it-driftsställe Att bedriva polisverksamhet dygnets alla timmar och årets alla dagar ställer höga krav på att driften av it-stöden fungerar utan avbrott. Risken för allvarliga störningar behöver reduceras, vilket kan ske bl.a. genom etablerandet av ett sekundärt it-driftsställe. Ett sekundärt it-driftsställe skapar förutsättningar att bedriva polisverksamheten utan avbrott, vilket är verksamhetskritiskt. En förstudie avses att initieras för att bl.a. utreda om etablering av ett sekundärt it-driftsställe kan ske hos extern part, t.ex. hos annan statlig myndighet utanför Stockholm. Den särskilde utredaren föreslår att Polismyndigheten tillförs medel för att kunna etablera ett sekundärt it-driftsställe. Totalt beräknas förslaget att kosta ca 200 miljoner kronor under planeringsperioden. 50 miljoner kronor för 2015, 100 miljoner kronor för 2016 samt 50 miljoner kronor för Tillskott för att finansiera prognostiserat underskott RPS har i sin prognos till regeringen den 21 februari januari 2014 redovisat ett för planeringsperioden stort medelsbehov för att bedriva befintlig verksamhet. RPS bedriver tillsammans med övriga myndigheter inom polisorganisationen ett arbete med att sänka kostnadsnivån i syfte att få en ekonomi i balans och därmed skapa förutsättningar för ombildningen 1/ RPS tar i sin prognos utgångspunkt i kostnaderna för den befintliga verksamheten och dess medarbetare. För att kunna fortsätta att bedriva polisverksamheten samt genomföra reformen och därmed uppnå de förväntningar som finns behöver Polismyndigheten tillföras omfattande resurstillskott under planeringsperioden. Den 20 februari 2014 lämnade finansministern beskedet att statliga myndigheter kommer att få minskade ökningar av anslagen i syfte att skapa ett ökat effektiviseringstryck och ta tillvara besparingsmöjligheter hos myndigheterna. Polisorganisationen står inför sin största förändring sedan förstatligandet 1965 genom ombildningen till en sammanhållen Polismyndighet. För Polisorganisationen innebär finansministerns förslag en minskning utöver tidigare kända 15

Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009

Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009 Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009 Rikspolisstyrelsen/ Ekonomibyrån EKB-902-5998/05 1 (22) Ekonomibyrån Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Göran Bäckström 2006-02-16 EKB-902-5998/05 Regeringen

Läs mer

Polisens budgetunderlag 2014-2016

Polisens budgetunderlag 2014-2016 Polisens budgetunderlag 2014-2016 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Februari 2013 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: EA-902-222/13 Omslagsfoto: Rikspolisstyrelsen Upplaga:

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Slutrapport: OP-3.2 O vergripande strukturreform av LKC, PKC och telefonva xel

Slutrapport: OP-3.2 O vergripande strukturreform av LKC, PKC och telefonva xel 1 2013-12-20 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten JU 2012:16 Slutrapport: OP-3.2 O vergripande strukturreform av LKC, PKC och telefonva xel 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1 Bakgrund/uppdrag...

Läs mer

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen...

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 2 Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Beredning av beslutet... 7 1.2 Polismyndighetens resultat... 7 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 8 1.4 Definition

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Budgetunderlag 2009 2011

Budgetunderlag 2009 2011 Budgetunderlag 2009 2011 ÅM-A 2008/0382 Åklagarmyndighetens budgetunderlag för 2009-2011 Sammanfattning och yrkande 1 1. Obalans mellan arbetsmängd och resurser 5 1.1 Ärendeutvecklingen 5 1.2 Obalans mellan

Läs mer

Polisens årsredovisning 2011

Polisens årsredovisning 2011 Årsredovisning 211 Polisens årsredovisning 211 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6475/1 ISBN: 13 978-91-89475-93-9 Grafisk form och layout: Citat Foto omslag: Dan Paulsen Foto kollage: Robert Blombäck

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter På väg mot en sammanhållen Polismyndighet Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter Innehåll Innehåll... 1 Beslut om polisregioner och huvudorter... 2 1 Uppdraget... 3 2 Indelning i polisregioner...

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2009 Polisens digitala årsredovisning 2009 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (21) 2015 2017 Skolverket överlämnar härmed budgetunderlag för 2015 2017. Beslut i ärendet har fattats av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. I den slutgiltiga

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Framtidens polis - i medborgarnas tjänst

Framtidens polis - i medborgarnas tjänst Framtidens polis - i medborgarnas tjänst December 2005 Allians för Sverige. maktskifte06.se Förord Alliansens rättspolitiska arbetsgrupp vill se en ny politisk inriktning på kampen mot brottsligheten.

Läs mer

Innehållsförteckning. Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2

Innehållsförteckning. Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2 Innehållsförteckning Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2 Resultatredovisning...4 Redovisningens disposition... 4 Organisation och styrning... 5 Samlad bedömning av årets resultat...

Läs mer

2013:23. Styrningen av Polisens IT-verksamhet

2013:23. Styrningen av Polisens IT-verksamhet 2013:23 Styrningen av Polisens IT-verksamhet MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-12-17 2013/206 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-09-19 Ju2013/6348/PO Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att granska

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2010 Polisens digitala årsredovisning 2010 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Op5 Utvecklingsverksamheten

Op5 Utvecklingsverksamheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Op5 Utvecklingsverksamheten Polisens utvecklingscentrum Rapport etapp 2 15 februari 2014 1 Innehåll 1 Op 5. Sammanfattning och rekommendationer...

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer