Polismyndighetens budgetunderlag för åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polismyndighetens budgetunderlag för åren 2015-2017"

Transkript

1 Polismyndighetens budgetunderlag för åren

2 Innehållsförteckning 1 Förslag Sammanfattning Polismyndighetens inriktning samt förslag Närmare medborgarna Ombildning till Polismyndigheten Verksamhetsutveckling Ekonomi i balans en förutsättning för en framgångsrik reform Övrigt Ekonomi i balans Investeringar i anläggningstillgångar (uppgifter beträffande lån i Riksgäldskontoret) Avgifter och övriga intäkter Övriga villkor...26

3 1 Förslag Den särskilde utredaren lämnar följande förslag för perioden : Att regeringen föreslår riksdagen att fastställa anslag under utgiftsområden 4 Rättsväsendet 1:1 Polisorganisationen, anslagspost 1 Polismyndigheten, för 2015 till miljoner kronor, för 2016 till miljoner kronor och för 2017 till miljoner kronor. Att regeringen föreslår riksdagen att fastställa medel som täcker Polismyndighetens kostnader för avgifter till internationella sammanslutningar och att dessa anvisas under utgiftsområde 4, Rättsväsendet, 1:14 Avgifter till internationella sammanslutningar, anslagspost 3. Att regeringen föreslår riksdagen att fastställa medel som täcker Polismyndighetens kostnader för utlandsverksamhet och att dessa anvisas under: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagspost 2. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 3. Att regeringen beslutar om en låneram som uppgår till miljoner kronor för 2015, miljoner kronor för 2016 och miljoner kronor för Att regeringen beslutar att anslagskrediten för respektive år under perioden får uppgå till 3 procent. Att regeringen beslutar att krediten på räntekontot för respektive år under perioden får uppgå till den nivå som normalt gäller för statliga myndigheter (idag ca 10 procent). Tabell 1: Yrkade medel för perioden (mnkr) Anslag Utgiftsområden 4 Rättsväsendet 1:1, ap. 1 Polismyndigheten

4 Förslag om tillskott för att finansiera befintlig verksamhet 1. Finansiering av prognostiserat underskott Förslag om tillskott för merkostnader 2. Särskild satsning samverkan Polis och kommun 3. Öka tillgängligheten hos befintligt PKC 4. Skapa förutsättningar för utvidgat uppdrag PKC 5. Utökning av antal platser på den nationella förundersökningsledarutbildningen 6. Etablering av sekundärt it-driftsställe Tabell 2: Sammanfattning tillkommande medelsbehov (mnkr) Finansiering av prognosticerat underskott. I beloppet för 2015 ingår underskott som uppstått tidigare år Samverkan Polis och kommun Öka tillgängligheten hos befintligt PKC Skapa förutsättningar för utvidgat uppdrag PKC Utökning av antalet platser på den nationella förundersökningsledarutbildningen Etablering av sekundärt it-driftsställe Summa

5 2 Sammanfattning Polisorganisationen står inför sin största förändring sedan förstatligandet 1965 genom ombildningen till en sammanhållen Polismyndighet den 1 januari För planeringsperioden finns stora utmaningar för Polismyndigheten vad avser ekonomin. För att på ett framgångsrikt sätt klara av de utmaningar den ombildade Polismyndigheten står inför måste tillskott av anslagsmedel beslutas för att finansiera den befintliga verksamheten. Samtidigt måste Polismyndigheten fortsätta det arbete som den befintliga polisorganisationen bedriver med att långsiktigt anpassa kostnaderna till anslagna och aviserade medel. Antalsmålet om poliser bidrar till en särskild utmaning att genomföra det produktivitetsavdrag som samtliga statliga myndigheter har enligt pris- och löneomräkningssystemet och bidrar även till en begränsad flexibilitet när det gäller rekrytering av t.ex. kompletterande kompetenser. Det finns en risk för att en ombildning av den omfattning som Polisen nu ska genomföra påverkar verksamheten negativt, t.ex. med sämre utredningsresultat i form av färre ärenden som leder till lagföring som följd. Det kommer att vara en av Polismyndighetens många utmaningar de närmaste åren att uthålligt upprätthålla kraven i utredningsverksamheten. En ny it-strategi kommer att beslutas under Ett beslutsunderlag ska tas fram med en tydlig kravställning för vad moderna it-system ska klara av utifrån behoven inom kärnverksamhetens sakområden och rättskedjans informationsförsörjning (RIF). Rikspolischefen beslutade torsdagen den 20 februari 2014 att avveckla PUST/Siebel. En avvecklingsplan ska tas fram. Planen ska belysa konsekvenserna för Polisens verksamhet och ekonomi samt beakta Polisens åtaganden inom arbetet med Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). Planen ska även belysa konsekvenserna för andra berörda myndigheter. En tidplan för avvecklingen ska upprättas. Pågående it-utvecklingsprojekt som eventuellt inte kommer att fullföljas som en konsekvens av verksamhetsmässiga beslut samt den nya it-strategin måste enligt avskrivningsreglerna kostnadsföras till sitt hela belopp istället för att som planerat finansieras via lån. Detta kan innebära att kostnader som idag inte kan beräknas uppstår och att dessa ska finansieras med anslagsmedel, vilket kommer att leda till ytterligare medelsbehov under planeringsperioden. En avgörande faktor för att polisen ska kunna genomföra sitt uppdrag med tillfredsställande resultat är att samverkan med kommunerna fortsätter att utvecklas, den särskilde utredaren föreslår att medel tillförs för en gemensam 5

6 utbildningsinsats för Polis och kommun med syftet att förbättra förmågan till samverkan så att medborgarna kan känna sig trygga och brottsligheten minskar. Polisens kontaktcenter (PKC) är för de allra flesta den första kontakten med Polisen då ett brott ska anmälas. För att öka tillgängligheten hos PKC samt för att skapa förutsättningar för ett utvidgat uppdrag för PKC föreslår den särskilde utredaren att medel tillförs under planeringsperioden. Förundersökningsledaren har en central roll i utredningsverksamheten. Med syfte att stärka förmågan föreslår den särskilde utredaren en utökad satsning på en enhetlig nationell förundersökningsledarutbildning med ca 100 platser årligen. Därutöver föreslås att Polismyndigheten ges i uppdrag att ta fram ett förslag till ny utredarutbildning (fort- och vidareutbildning), med syftet att stärka och utveckla Polismyndighetens förmåga att utreda brott Fakta om omorganisationen Den 20 december 2012 beslutade regeringen att ge den särskilde utredaren, Thomas Rolén, i uppdrag att förbereda och genomföra ombildningen från den befintliga polisorganisationen till en sammanhållen Polismyndighet. Uppdraget framgår av regeringens direktiv 2012:129 Ombildning av Polisen till en sammanhållen myndighet. I uppdraget ingår att senast den 1 mars 2014 lämna ett budgetunderlag för till regeringen. Den särskilde utredaren har inom ramen för uppdraget fattat två grundläggande beslut. Dessa avser beslut om polisregioner och huvudorter ( På väg mot en sammanhållen myndighet, juni 2013) samt inriktningsbeslutet ( Polismyndighetens övergripande organisation och styrning, oktober 2013). Nästa beslut fattas efter fas 5 och delvis fas 6 under våren Det innebär att den särskilde utredaren i dagsläget inte har tagit ställning till de förslag som projektgrupperna har arbetet fram och redovisat efter inriktningsbeslutet daterat den 16 oktober

7 3 Polismyndighetens inriktning samt förslag Närmare medborgarna Inriktningen Polisens kärnverksamhet ska utföras nära medborgarna. Med begreppet medborgare avses alla de som bor och vistas i Sverige. Medborgarna ska känna sig trygga där de bor och vistas. Genom att ingripa, utreda, förebygga brott samt hindra ordningsstörningar skapar Polisen ökad trygghet samt lägger grunderna för ett starkt förtroende för Polisens verksamhet. Behovet av att stärka det lokala polisarbetet, genom utökad tillgänglighet och samverkan med kommunerna är de viktigaste utgångspunkterna för det fortsatta reformarbetet för Polismyndigheten. Dessa utgångspunkter kompletteras med ett antal faktorer som ska bidra till att utveckla Polisens förmåga att genomföra uppdraget, bl.a. kortare beslutsvägar inom Polismyndigheten och därmed tydligare ledning och styrning, samt förbättrade förutsättningar för dialog med medborgarna. Beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, där chefer får ansvar för verksamhet, ekonomi och kompetens. Utformningen av de nationella målen ska stärka förutsättningarna att arbeta lokalt med den lokala problembilden. Polismyndigheten ska vara och agera som en polismyndighet. Verksamheten ska bedrivas effektivt. Det gör Polisen bl.a. genom enhetliga arbetsmetoder och arbetssätt samt en enhetlig organisationsstruktur inom hela Polismyndigheten. Detta underlättar flexibilitet, samarbete över hela landet samt ansvarsutkrävande. Verksamheten ska bedrivas med en ekonomi i balans. Polisen är effektiv när de insatser Polisen gör i sitt arbete ger avtryck i samhället, medborgarna har högt förtroende för Polismyndigheten och känner sig trygga där de bor och vistas. Ett tänkbart sätt för Polismyndigheten lyckas med detta är t.ex. genom s.k. medborgarlöften. Tillgänglighet Polisens kontaktytor och därmed tillgängligheten har ökat. Polisen har utvecklat sin förmåga att vara aktiv via t.ex. sociala medier (twitter och facebook) och det går att anmäla vissa brott via internet. Trots detta har Polisens kontaktcenter (PKC), som är den vanligaste kontaktvägen för merparten av medborgarna, inte i alla delar klarat av att svara upp mot de behov som finns. Det finns flera orsa- 7

8 ker till detta. PKC har bl.a. under åren fått utökat uppdrag och antalet samtal har ökat väsentligt. Resurser har omfördelats inom Polisen och tillförts PKC vid flera tillfällen, men det har inte räckt till för att helt lösa problemet med t.ex. för långa väntetider för inkommande samtal. I direktivet till den särskilde utredaren ingår även att införa en nationell modell som förbättrar medborgarnas möjligheter att framföra synpunkter på Polisens verksamhet och som utvecklar möjligheten för Polismyndigheten att återkoppla och arbeta med förbättringar utifrån medborgarnas behov, en allmänhetens kontaktpunkt. Samverkan polis och kommun vårt gemensamma ansvar En avgörande faktor för att Polisen ska kunna genomföra sitt uppdrag med tillfredsställande resultat är att samverkan med kommunerna fortsätter att utvecklas. Medborgarinflytande säkerställs främst genom att kommunerna i relationen med Polisen företräder medborgarna, samt att det gemensamma uppdraget för Polisen och kommunen manifesteras i och kommuniceras med medborgarna i s.k. medborgarlöften. Samverkan måste bygga på att Polismyndigheten, kommunerna och övriga samhällsaktörer arbetar problemorienterat i förhållande till de lokala förutsättningarna, samt att respektive part tar ett tydligt ansvar för sin del i uppdraget för att öka tryggheten och minska brottsligheten sett ur medborgarnas perspektiv. Det lokalt bedrivna arbetet ska vara basen i Polisens verksamhet. Ombildningen ska leda till att tillgängligheten och kontakten med medborgarna utvecklas ytterligare. En viktig faktor för att den inriktning som den särskilde utredaren har beslutat ska kunna genomföras är att samverkan mellan Polis och kommun samt andra samhällsaktörer utvecklas. För att utveckla och stärka förmågan i samverkansarbetet föreslås att Polismyndigheten under planeringsperioden tar initiativ till en gemensam utbildningsinsats, genom konferenser med deltagare från lokalpolisområdena (t.ex. utpekade kommunpoliser) och kommunala företrädare. En viktig utgångspunkt för utbildningen är att höja kunskapen och medvetenheten om grov och organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv och då särskilt den dolda brottsstrukturen. Utbildningsinsatsen avses genomföras under Den särskilde utredaren föreslår att Polismyndigheten genom en särskild satsning tar initiativ till och genomför en gemensam utbildningsinsats för Polis och kommun för att förbättra förmågan till samverkan och skapa förutsättningar för att ta ansvar för sin del av uppdraget så att medborgarna kan känna sig trygga och brottsligheten minskar. Utbildningsinsatsen uppskattas medföra merkostnader för Polismyndigheten. Den särskilde utredaren föreslår att 8 miljoner kronor tillförs Polismyndigheten årligen för att skapa förutsättningar för en sådan satsning. 8

9 Länskommunikationscentraler, kontaktcenter och växel Vid ombildningen av Polisens organisation- med tydliga krav på effektivitet, enhetlighet, kvalitet och flexibilitet- skapas möjligheter att genomföra övergripande strukturreformer. För att tillgängligheten ska kunna öka behöver verksamheten som bedrivs vid länskommunikationscentralerna (LKC), Polisens kontaktcenter (PKC) samt Polisens telefonväxel (TVE) utvecklas. Ett av genomförandekommitténs projekt har tagit fram förslag till en övergripande strukturreform av LKC, PKC och TVE. Förslagen har redovisats i en rapport till den särskilde utredaren och innehåller bl.a. förslag till en interimistisk lösning med tillfälliga regionala ledningscentraler med ett regionalt ansvarigt vakthavande befäl. Övriga LKC i respektive region ska utses till lokala ledningscentraler. PKC föreslås enl. förslagen att få ett utökat uppdrag med ett regionalt ansvarsområde. Det utvidgade uppdraget ska omfatta det nuvarande uppdraget för PKC samt även omfatta initiala utredningsåtgärder, ärendefördelning och brottssamordning av de ärenden som initieras vid PKC. En nytt PKC ska etableras i region Bergslagen. Nuvarande länspolismyndigheter som kommer att ingå i regionen Bergslagen saknar idag ett eget PKC. Växeln reformerades under 2013 och fr.o.m. oktober 2013 bedrivs verksamheten som en nationell enhet med medarbetare på tre orter (Stockholm, Göteborg och Malmö). Den särskilde utredaren har i dagsläget inte tagit ställning till om förslagen kommer att genomföras helt eller delvis samt tidsplan för detta. Polisens kontaktcenter (PKC) etablerades PKC är för de allra flesta den första kontakten med Polisen då ett brott ska anmälas. Huvuduppdraget för PKC idag är att svara på inkommande telefonsamtal via och där ta emot och upprätta anmälningar om brott och tips samt lämna information. PKC-verksamheten bedrivs idag i sju polismyndigheter, fördelat på 14 driftsställen. PKC hanterar även anmälningar via Polisens interaktiva medborgarservice (IMSE). När brottsanmälningarna respektive tipsen är registrerade och godkända av förundersökningsledarna vid PKC skickas de till respektive polismyndighet för fortsatt handläggning. Förundersökningsledarna vid PKC har endast befogenhet att fatta beslut gällande de brottsanmälningar som ska handläggas vid den egna polismyndigheten. Verksamheten vid PKC bedrivs dygnets alla timmar, alla dagar i veckan. PKC hanterar 2,5 miljoner samtal och upprättar ca anmälningar per år, vilket motsvarar ca 60 % av det totala antalet upprättade anmälningar. Vidare upprättar PKC drygt tips och underrättelseuppdrag. Dimensioneringen av resurser utifrån det ursprungliga uppdraget och volymen motsvarar inte dagens inflöde och belastning på PKC. Detta leder till långa väntetider för medborgarna, vilket gör dem mindre nöjda med verksamheten. Den särskilde utredaren föreslår att 80 miljoner kronor tillförs Polismyndigheten, varaktigt under planeringsperioden, för att öka kapaciteten vid PKC och därmed tillgängligheten för medborgarna. 9

10 Den särskilde utredaren föreslår att 120 miljoner kronor tillförs Polismyndigheten, varaktigt under planeringsperioden, för att skapa förutsättningar för ett utvidgat uppdrag för PKC med start 1 januari Ombildning till en sammanhållen Polismyndighet Förbättrade förutsättningar Den 1 januari 2015 får Polisen genom ombildandet till en sammanhållen Polismyndighet bättre förutsättningar att bedriva verksamheten effektivare, mer enhetligt och flexibelt samt med högre kvalitet. Erfarenheter från andra ombildningar/omorganisationer visar på ett flertal utmaningar kopplade till denna typ av förändringsarbeten. Det finns t.ex. stora förväntningar på att de förbättrade förutsättningarna ska ge tydliga och snabba avtryck och effekter i verksamheten. En ombildning från 22 myndigheter till en myndighet tar tid. Det är viktigt att arbeta uthålligt över tid. Genomförandet av reformen kommer att bedrivas under hela planeringsperioden. Alla medarbetare inom Polisen har ett ansvar för att vara med och bidra till att genomföra de åtgärder, vilka möjliggörs genom de förbättrade förutsättningar som riksdagen respektive regeringen har beslutat. Detta kräver att vi fokuserar på kärnuppdraget att ingripa, utreda, förebygga brott samt förhindra ordningsstörningar. Dessutom krävs att vi utvecklar och förändrar våra arbetssätt, att vi har ett problemlösande perspektiv på de hinder som uppstår. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för verksamheten så att uppdraget kan genomföras mer lyhört utifrån medborgarnas förväntningar samt regeringen och riksdagens krav, med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten så att alla kan känna sig trygga där de bor och vistas i Sverige. Omställningsarbete En särskilt viktig del av organisationsförändringen är det påbörjade omställningsarbetet. Medarbetarna måste få information som berör deras anställning för att de ska kunna känna sig trygga och aktivt kunna bidra i förändringsarbetet. En viktig del i omställningsarbetet blir att vid behov, genom dialog med medarbetarna, möjliggöra kompetensväxling inom eller utanför Polisen. Organisationsförändringen respektive förändringar av arbetssätt ställer särskilda krav på detta. Processen för verksamhetsövergång kommer att påbörjas mot slutet av kvartal 3 år Medarbetarna får då möjlighet att motsätta sig en övergång till den nya Polismyndigheten. Besked av medarbetare som motsätter sig verksamhetsövergång ska lämnas till genomförandekommittén senast i mitten av november Innan dess är det omöjligt att göra en bedömning om vilken omfattning och till vilket antal personer som det kan bli aktuellt att vidta avvecklingsaktiviteter för. Erfarenheter från andra omorganisationer till en-myndigheter, t.ex. 10

11 Skatteverket och Försäkringskassan, visar på att det var ett fåtal personer som motsatte sig övergång till den nya verksamheten. En särskild funktion har etablerats för att kunna förbereda omställningsåtgärder som blir en konsekvens av myndighetsombildningen den 1/ Detta för att säkerställa att arbetsgivaren tar sitt ansvar för personalen vid ombildningen. Kunskap från processen för verksamhetsövergången är central för att planera och genomföra samt uppskatta kostnaderna för avvecklings- och omställningsåtgärder. Omställningsarbetet kommer att bedrivas under hela planeringsperioden Verksamhetsutveckling Utveckla förmågan att bedriva långsiktigt utvecklingsarbete som ger förändringar i vardagen Polismyndighetens viktigaste resurs är de drygt medarbetarna. Personalen är den allra viktigaste faktorn för att Polisen ska kunna vara ledande i arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Genom att samtliga polisanställda tar ansvar för och bidrar till utveckling skapas förutsättningarna för en bra polisverksamhet med engagerade och motiverade medarbetare. Polismyndigheten måste utveckla förmågan att bedriva ett långsiktigt och strukturellt hållbart utvecklingsarbete som utgår från medborgarna och som kan genomföras inom det anslag riksdagen beslutar för verksamheten. När medborgarna och brottsoffer är kritiska till Polisens arbete är den bakomliggande orsaken oftast föreställningen att Polisen inte löser de brott som anmäls respektive en känsla av att Polisen inte finns tillgänglig när medborgarna behöver den. Polisen måste förändra sitt arbetssätt och arbetsprocesserna måste utvecklas för att såväl medarbetarna som medborgarna inklusive uppdragsgivaren kan känna sig nöjda med resultatet av Polisens arbete. Polisens verksamhet måste möta de samhällsförändringar som sker. Införandet av en nationell modell som förbättrar medborgarnas möjligheter att framföra synpunkter på Polisens verksamhet och som utvecklar möjligheten för Polismyndigheten att återkoppla ska bidra till detta, liksom arbetet med förbättringar utifrån medborgarnas behov. För att Polismyndigheten ska kunna vara ledande i arbetet med att skapa trygghet i Sverige krävs att samtliga polisanställda har bemötande och tillgänglighet som utgångspunkt i sitt arbete. En närvarande Polis kommer inte att se exakt likadan ut över hela landet. Medborgarna ska kunna känna en stor trygghet i att Polisen och dess samverkanspartners finns tillgängliga när det krävs, men formerna för närvaron kommer att variera över landet. Brottsutsatta ska känna ett stort förtroende i det bemötande som de får i sin kontakt med Polisen. Det finns stora och mycket varierande förväntningar på Polisen. Det är bra eftersom det vanligtvis bidrar till att medarbetarna, var och en för sig samt ge- 11

12 mensamt, anstränger sig lite extra för att lösa utmaningarna. Att bedriva en mer medborgarnära verksamhet kommer även fortsättningsvis att kräva att prioriteringar görs. Utredningsverksamheten Polisens utredningsresultat har de senaste åren visat på en vikande trend för ett antal brottskategorier. Orsakerna till detta är flera. Som exempel kan nämnas förändringar i brottsstrukturen, kraftigt ökat antal anmälda bedrägeribrott, utmaningar med införande av ett nytt utredningsstöd (PUST/Siebel) samt att beslutade arbetsmetoder för en effektiv och kvalitativ god utredningsprocess enligt Polisens nationella utredningskoncept (PNU) inte har prioriterats och genomförts i alla delar och i hela landet. Dessa orsaker har tillsammans påverkat förutsättningar för att bedriva en effektiv och kvalitativ utredningsverksamhet. Förändringar i brottsstrukturen är en utmaning som i sig ställer höga krav på omvärldsbevakning/omvärldsanalys respektive flexibilitet. Införande av nya stöd ska underlätta och bidra till en högre effektivitet i verksamheten. Genom ombildning till en myndighet kan vi även bli mer effektiva genom att använda organisationen mer flexibelt över hela landet; det ska vara allas intresse att bidra till Polismyndighetens resultat. Vi ska använda oss av enhetliga arbetssätt och metoder för att underlätta tillgänglighet, gott bemötande och ökad kvalitet. Vid större förändringsarbeten är det vanligt att verksamheten/produktionen stagnerar eller t.o.m. minskar. Det finns en risk för att en ombildning av den omfattning som Polisen nu ska genomföra påverkar verksamheten negativt, t.ex. med sämre utredningsresultat i form av färre ärenden som leder till lagföring som följd. Det kommer att vara en av Polismyndighetens många utmaningar de närmaste åren att uthålligt upprätthålla kraven i utredningsverksamheten. Det gör vi genom att skapa ett stort engagemang hos medarbetarna genom att ha medborgarfokus i det dagliga arbetet, kunskap om vilka metoder som ska användas och vilka effekter vårt arbete ger i samhället. En avgörande faktor i Polisens nationella utredningskoncept (PNU) är att de initiala utredningsåtgärderna måste stärkas och att detta görs bl.a. genom att personalen i den yttre verksamheten tar ett stort ansvar för detta. Detta har inte åtföljts av ökade resurser i den yttre verksamheten. De förväntningar som fanns såväl inom Polisen som hos uppdragsgivaren vad avser de förbättrade förutsättningar som bl.a. fler poliser ger, har i denna del inte realiserats i alla delar. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har redovisat en utvärdering av regeringens reform som bl.a. visar på att det ökade resurstillskottet i form av fler poliser främst har använts till specialverksamhet inom Polisen, fredade arbetsgrupper och till prioriterade särskilda satsningar. Varken resurstillskottet eller den verksamhetsutveckling i form av gemensamma arbetsmetoder som har bedrivits de senaste 10 åren har ökat resurserna i den yttre verksamheten eller förbättrat förmågan att utreda brott. 12

13 Inom ramen för genomförandekommitténs uppdrag har ett särskilt projekt kartlagt hur Polisens nationella utredningskoncept (PNU) implementerats och används i verksamheten och tagit fram förslag till reformeringen av PNU samt processer och metoder för utredningsverksamheten. En avgörande faktor som projektet konstaterar är att förundersökningsledarrollen i huvudsak bör vara renodlad samt att personen ska ha genomgått den nationella förundersökningsutbildningen som formellt krav. Projektgruppen menar att förundersökningsledare med rätt kompetens är en förutsättning för en framgångsrik utredningsverksamhet, en förutsättning för korrekta initiala utredningsåtgärder och återkoppling och en förutsättning för rätt beslut vid rätt tidpunkt. Detta är nödvändigt för att såväl PNU som annan utredningsverksamhet ska vara framgångsrik. Förundersökningsledarens betydelse är central. Målsättningen är att förundersökningsledaren blir en lika självklar, permanent och viktig funktion som traditionella linjechefer; rotelchefer, vakthavande befäl, gruppchefer m.fl. Utbildningen för alla förundersökningsledare bör leda till samma formella kompetens, vara enhetlig och innehålla samma moment oavsett var i landet den ges. Ett krav på nationell utbildning för alla förundersökningsledare kräver en ökad satsning eftersom fler behöver genomgå utbildningen. Sedan ett antal år bedrivs en nationell förundersökningsledarutbildning inom ramen för Polisens fort- och vidareutbildningen. Mellan 2004 och 2013 har 971 personer genomgått den nationella förundersökningsutbildningen. För 2014 är 194 personer anmälda till utbildningen. Utbildningarna genomförs på ett antal orter i landet med något olika innehåll. För att de satsningar som görs i form av den nationella förundersökningsledarutbildningen ska kunna höja kvaliteten i utredningsprocessen krävs att de medarbetare som har gått utbildningen ges möjlighet att använda de kunskaper de har erhållit i verksamheten. På sikt bör även en ny fort- och vidareutbildning för utredare införas. Det saknas idag en särskild utbildning för nya utredare. Den ska vara en vidareutbildning i förhållande till Polisprogrammets grundutbildning. Utbildningen ska genomföras inom ca ett år från det att medarbetaren har börjat arbeta som utredare. Även civila utredare och specialister ska gå utbildningen. Formerna för en utredarutbildning måste analyseras sammanhållet med bl.a. inriktningen för den framtida grundutbildningen inom Polisprogrammet och inriktningen för civila utredare. Den särskilde utredaren föreslår att 5 miljoner kronor tillförs Polismyndigheten, varaktigt under planeringsperioden, för en utökad satsning på en enhetlig nationell förundersökningsledarutbildning med ca 100 platser årligen. Den särskilde utredaren föreslår att Polismyndigheten ges i uppdrag att ta fram ett förslag till ny utredarutbildning (fort- och vidareutbildning), med syftet att stärka och utveckla Polismyndighetens förmåga att utreda brott. 13

14 3.4 Ekonomi i balans en förutsättning för en framgångsrik reform För planeringsperioden finns stora utmaningar för Polismyndigheten vad avser ekonomin. För att på ett framgångsrikt sätt klara av de utmaningar den ombildade Polismyndigheten står inför måste tillskott av anslagsmedel beslutas för att finansiera den befintliga verksamheten. Samtidigt måste Polismyndigheten fortsätta det arbete som den befintliga polisorganisationen bedriver med att långsiktigt anpassa kostnaderna till anslagna och aviserade medel. Antalsmålet om poliser bidrar till en särskild utmaning att genomföra det produktivitetsavdrag som samtliga statliga myndigheter har enligt pris- och löneomräkningssystemet och bidrar även till en begränsad flexibilitet när det gäller rekrytering av t.ex. kompletterande kompetenser. Kostnader för ombildningen I januari 2013 startade genomförandekommitténs arbete med att skapa förutsättningar för och genomföra ombildningen av polisorganisationen till den nya Polismyndigheten. I arbetet involveras tusentals polisanställda och i arbetet ingår att etablera kontaktvägar direkt med kommittén eftersom det är en värdefull kanal för information, dialog och förankring. Den befintliga polisorganisationen deltar i genomförandekommitténs projekt och bidrar därmed till att ta fram beslutsunderlag inför den särskilde utredarens kommande beslut. Merkostnader för t.ex. deltagande vid möten m.m. finansieras inom respektive polismyndighets befintliga medelsramar. Kostnaderna för genomförandekommittén finansieras via en anslagspost på polisanslaget och innebär att medel förs över från polisorganisationens anslag till medel som regeringen disponerar. Det är för tidigt in i arbetet för att kunna göra en helhetsbedömning av ev. merkostnader som kan behöva finansieras genom engångsvisa resurstillskott. IT-utveckling och ekonomisk risk Den från 2009 beslutade it-strategin för perioden har ersatts av ett beslut innehållande omprioritering till it-åtgärder som är nödvändiga och verksamhetskritiska för att säkerställa övergången till den nya Polismyndigheten. Denna omprioritering har inneburit att ca 95 % av tillgängliga anslagsmedel avsatta för it-utveckling 2014 tas i anspråk för att säkra förmågan att genomföra it-åtgärder som är nödvändiga för bildandet av den nya Polismyndigheten. Som en konsekvens av beslutet har tidigare beslutad it-utveckling skjutits på framtiden, vilket gör att det finns ett stort uppdämt behov av it-utveckling. En ny it-strategi kommer att beslutas under Ett beslutsunderlag inför it-strategin ska tas fram med en tydlig kravställning för vad moderna it-system ska klara av utifrån behoven inom kärnverksamhetens sakområden och rättskedjans informationsförsörjning (RIF). 14

15 Pågående it-utvecklingsprojekt som eventuellt inte kommer att fullföljas som en konsekvens av verksamhetsmässiga beslut samt den nya it-strategin måste då enligt avskrivningsreglerna kostnadsföras till sitt hela belopp istället för att som planerat finansieras via lån. Detta kan innebära att kostnader som idag inte kan beräknas uppstår och att dessa ska finansieras med anslagsmedel, vilket kommer att leda till ytterligare medelsbehov under planeringsperioden. Rikspolischefen beslutade torsdagen den 20 februari 2014 att avveckla PUST/ Siebel. En avvecklingsplan ska tas fram. Planen ska belysa konsekvenserna för Polisens verksamhet och ekonomi samt beakta Polisens åtaganden inom arbetet med Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). Planen ska även belysa konsekvenserna för andra berörda myndigheter. En tidplan för avvecklingen ska upprättas. Etablera ett sekundärt it-driftsställe Att bedriva polisverksamhet dygnets alla timmar och årets alla dagar ställer höga krav på att driften av it-stöden fungerar utan avbrott. Risken för allvarliga störningar behöver reduceras, vilket kan ske bl.a. genom etablerandet av ett sekundärt it-driftsställe. Ett sekundärt it-driftsställe skapar förutsättningar att bedriva polisverksamheten utan avbrott, vilket är verksamhetskritiskt. En förstudie avses att initieras för att bl.a. utreda om etablering av ett sekundärt it-driftsställe kan ske hos extern part, t.ex. hos annan statlig myndighet utanför Stockholm. Den särskilde utredaren föreslår att Polismyndigheten tillförs medel för att kunna etablera ett sekundärt it-driftsställe. Totalt beräknas förslaget att kosta ca 200 miljoner kronor under planeringsperioden. 50 miljoner kronor för 2015, 100 miljoner kronor för 2016 samt 50 miljoner kronor för Tillskott för att finansiera prognostiserat underskott RPS har i sin prognos till regeringen den 21 februari januari 2014 redovisat ett för planeringsperioden stort medelsbehov för att bedriva befintlig verksamhet. RPS bedriver tillsammans med övriga myndigheter inom polisorganisationen ett arbete med att sänka kostnadsnivån i syfte att få en ekonomi i balans och därmed skapa förutsättningar för ombildningen 1/ RPS tar i sin prognos utgångspunkt i kostnaderna för den befintliga verksamheten och dess medarbetare. För att kunna fortsätta att bedriva polisverksamheten samt genomföra reformen och därmed uppnå de förväntningar som finns behöver Polismyndigheten tillföras omfattande resurstillskott under planeringsperioden. Den 20 februari 2014 lämnade finansministern beskedet att statliga myndigheter kommer att få minskade ökningar av anslagen i syfte att skapa ett ökat effektiviseringstryck och ta tillvara besparingsmöjligheter hos myndigheterna. Polisorganisationen står inför sin största förändring sedan förstatligandet 1965 genom ombildningen till en sammanhållen Polismyndighet. För Polisorganisationen innebär finansministerns förslag en minskning utöver tidigare kända 15

16 förutsättningar med -27 miljoner kronor 2015, -89 miljoner kronor Kombinerat med osäkerheten kring slutlig pris- och löneomräkning för planeringsperioden ökar utmaningen för den nya Polismyndigheten. Om medel inte tillförs Polismyndigheten finns det en stor risk att den effekt av reformen som riksdagen och regeringen förväntar sig riskerar att omintetgöras, då Polismyndigheten istället kommer att ha att hantera kraftiga besparingsåtgärder. Utmaningen under den kommande planeringsperioden är att med hjälp av äskade resurstillskott långsiktigt anpassa kostnadsmassan och bedriva en polisverksamhet med en ekonomi i balans. Utifrån RPS till regeringen lämnade prognos den 21 februari 2014, behöver Polismyndigheten tillföras medel för finansiering av prognostiserat underskott med 637 miljoner kronor 2015, 589 miljoner kronor 2016 respektive 835 miljoner kronor Övrigt Säkerhetspolisen, fristående myndighet Inom ramen för genomförandekommitténs arbete har ett av projekten i uppgift att identifiera vilka ekonomiska konsekvenser bildandet av en fristående säkerhetspolismyndighet kan innebära för såväl Polismyndigheten som Säkerhetspolisen (SÄPO). I polisorganisationens regleringsbrev ingår t.ex. medel att betala SÄPO:s avgifter för företagshälsovård och avgifter till Arbetsgivarverket. Som en konsekvens av ombildningen av SÄPO till en fristående myndighet föreslås att medel överförs från Polismyndighetens anslag till SÄPO fr.o.m vad avser dessa avgifter. När övriga ekonomiska konsekvenser är kända avser den särskilde utredaren, efter dialog med SÄPO, att återkomma med eventuella övriga ekonomiska konsekvenser med anledning av ombildningen. Den särskilde utredaren föreslår att från Polismyndighetens anslag förs 1,24 miljoner kronor varaktigt över till SÄPO:s anslag som en konsekvens av att Polismyndigheten inte längre ska ansvara för bl.a. avgifter för företagshälsovård respektive Arbetsgivarverket för SÄPO:s räkning. Avdelning för Särskilda utredningar Enligt kommittédirektivet till den särskilde utredaren ska en avdelning för särskilda utredningar ingå i Polismyndigheten som en egen avdelning. Av direktivet framgår att hög kvalitet förutsätter tillgång till bred kompetens och erfarenhet av utredningsverksamhet, vilket bäst garanteras om verksamheten finns kvar inom polisen. För att tydliggöra verksamhetens självständighet och opartiskhet ska chefen anställas genom beslut av regeringen, verksamheten få en egen anslagspost och Polismyndighetens insynsråd och regionpolisråden få i uppgift att särskilt följa verksamheten med särskilda utredningar. 16

17 Inom den befintliga polisorganisationen bedrivs verksamheten självständigt från övrig polisverksamhet vid avdelningen för interna utredningar. Verksamheten inom avdelningen är för 2014 budgeterad till drygt 39 miljoner kronor. Avdelningen får idag stöd från bl.a. polisens verksamhetsstöd (PVS) inom områdena rekrytering, ekonomi, lönehantering, tekniksupport, loggutdrag m.m. Avdelningen får även stöd vid verksamhetsbehov från SKL, EBM, polismyndigheterna samt SÄPO. För att inte avdelningen för särskilda utredningar ska behöva bygga upp motsvarande verksamhet inom avdelningen är det viktigt att de även fortsättningsvis har möjlighet att få stöd. Undantag från att lämna delårsrapport Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) ska myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228) senast den 15 augusti årligen lämna en delårsrapport till regeringen. Den genomgripande organisationsförändring som ombildningen till Polismyndigheten innebär ställer stora krav på personalen, bl.a. genom att det under året finns större behov än vanligt vad avser tillgången till deras kompetenser. För att underlätta och bidra till att säkra förutsättningar för ett snabbt och effektivt genomförande av reformen parallellt med bedrivande av verksamheten önskas ett undantag från att lämna delårsrapport i augusti Vi bedömer att ombildningen i sig inte påverkar kvaliteten i den ekonomiska redovisningen negativt, vilket är ett skäl till att undantag till att lämna delårsrapport bör beviljas. Den särskilde utredaren föreslår att Polismyndigheten i regleringsbrevet för 2015 beviljas undantag från att lämna delårsrapport senast den 15 augusti 2015 m.a.a. genomförandet av ombildningen till den nya Polismyndigheten. Arrester med annan huvudman Polisorganisationen har återkommande kritiserats för sin bristande förmåga att fullgöra uppdraget som huvudman för arresterna. Bristerna består främst i en avsaknad av kompetens att göra medicinska bedömningar relaterade till den enskilda vad avser vårdbehov och omsorg. I t.ex. slutbetänkandet från Missbruksutredningen (SOU 2011:35 bättre insatser vid missbruk och beroende) föreslogs att huvudansvaret för förvaring och tillsyn vid Polisens omhändertagande enl. LOB ska ligga hos landstingen i egenskap av huvudman för hälso- och sjukvården. Om tillnyktring inte kan ske inom vården p.g.a. aggressivt eller våldsamt uppträdande hos den omhändertagna ska landstinget även i dessa fall ansvara för att Polisen eller Kriminalvården har tillgång till medicinsk bedömning under den omhändertagnes tillnyktring. Kriminalvården har redan idag en utvecklad förmåga att bedöma och hantera medicinska behov inom ramen för sitt huvudmannaskap för 17

18 häktesverksamheten. Det bör övervägas om arrestverksamheten bör överföras till annan huvudman än Polismyndigheten. Den särskilde utredaren föreslår att en utredning initieras med syfte att lämna förslag till framtida huvudman för arrestverksamheten. Transporter av frihetsberövade I polisorganisationens befintliga uppdrag ingår att transportera frihetsberövade personer till och mellan arrester, domstolar m.m. Värdefull tid används för detta ändamål, tid som polisanställda istället skulle kunna använda till att ingripa mot, utreda och förebygga brott och ordningsstörningar. I SOU 2011:7 Transporter av frihetsberövade föreslår regeringens utredare bl.a. att Kriminalvården ska få ett utökat uppdrag avseende vissa transporter som Polisen idag ansvarar för. Kriminalvården och Polismyndigheten i Stockholm har nyligen initierat en försöksverksamhet där Kriminalvården tar ett större ansvar än tidigare för transporter av frihetsberövande i syfte att identifiera arbetsformer som möjliggör ett mer storskaligt överflyttande av transportansvar. Den särskilde utredaren föreslår att erfarenheterna från den försöksverksamhet som Polismyndigheten i Stockholms län och Kriminalvården genomför, ligger till grund för ett beslut med inriktningen mot ett mer storskaligt överflyttande av transportansvar till Kriminalvården. Uppbörd för Domstolsverkets och Åklagarmyndighetens räkning Rikspolisstyrelsen är enligt Bötesverkställighetsförordningen central uppbördsmyndighet, vilket innebär att myndigheten har ansvaret för verkställigheten av böter även för Domstolsverket och Åklagarmyndigheten. Förordningen är från Riksrevisionen har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot hur Polisen hanterar sitt uppdrag avseende verkställigheten av böter. Bristerna avser bl.a. spårbarhet mellan ärenden och betalningar och omatchade böter. En delförklaring är att de it-system som används för uppbördsarbetet är föråldrade samt att informationen, framför allt rörande domar, är ostrukturerad. Polisen avsätter ca 8 miljoner kronor årligen vad avser hantering av uppbörd för Domstolsverket respektive Åklagarmyndigheten. Den särskilde utredaren föreslår att en utredning initieras med syfte att göra en översyn av vilken myndighet som ska vara central uppbördsmyndighet för böter. 18

19 4 Ekonomi i balans En given utgångspunkt är att Polismyndigheten ska bedriva verksamheten inom de förutsättningar regeringen och riksdagen beslutar. RPS senaste prognos visar att Polismyndigheten vid ingången av 2015 har en ekonomi i balans, dvs. att kostnaderna bedöms kunna finansieras med tillgängliga medel. Det innebär dock att anslagskrediten utnyttjas. RPS bedömer att hela den av regeringen beslutade anslagskrediten på 3 % behöver nyttjas under Samtidigt måste Polismyndigheten fortsätta det arbete som den befintliga polisorganisationen bedriver med att långsiktigt anpassa kostnaderna till anslagna och aviserade medel. För att finansiera den befintliga verksamheten måste dock Polismyndigheten tillföras ökade resurser under planeringsperioden. Antalsmål och pris- och löneomräkning Polismyndigheten ska tillsammans med arbetstagarorganisationerna bedriva en ansvarsfull löne- och personalpolitik. Möjligheten att flexibelt dimensionera resurserna och kompetenserna utifrån uppdraget och de ekonomiska förutsättningarna begränsas emellertid av ett fast antalsmål om poliser. Regeringens mål från 2006 om poliser och realiserandet av målet har bidragit till att skapa verksamhetsmässiga förutsättningar för att Polisen ska kunna genomföra såväl det befintliga uppdraget som att hantera det förändrade uppdrag som omvärldsförändringarna medfört. Parallellt med ett ökat antal poliser krävs kompletterande kompetenser, förändrade arbetssätt och effektiva arbetsprocesser. Antalsmålet är numera ett hinder för verksamhetsutvecklingen. En ytterligare utmaning som är kopplad till antalsmålet och som bidrar till ett strukturellt underskott är skillnaden mellan den pris- och löneomräkningsmodell (löneomräkningsindex) som tillämpas i staten och löneutvecklingen enligt statliga avtal för poliser. Metoden för pris- och löneomräkning förutsätter löpande produktivitetsökningar som kan realiseras. När ca 70 % av personalresursen ( poliser) inte är tillgänglig för de rationaliserings- och effektiviseringsåtgärder som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas med en ekonomi i balans återstår övriga personalgrupper som då blir regulator i verksamheten. Detta påverkar förutsättningar för att bedriva en effektiv polisverksamhet. I tabellen åskådliggörs hur ett strukturellt ackumulerat underskott byggs upp med ett fast antalsmål för poliser. Underskottet ackumuleras till ca 650 miljoner kronor för perioden

20 Tabell 3: Pris- och löneomräkning, PLO, (mnkr) Löneindex 0,9% 0,0% 3,9% Uppräkning enl. RALS 1,81% 2,6% 2,05% Revisionstidpunkt för löneavtalet 1/ / / Uppräkning av års lönekostnad med PLO-utveckling Beräknad ökning av lönekostnad utifrån löneavtal Årlig avvikelse mellan löneutveckling enl. RALS respektive uppräkning PLO Ackumulerad avvikelse från RPS prognos till regeringen RPS senaste prognos, 21 februari 2014, visar på ett ackumulerat underskott vid utgången av 2017 på miljoner kronor. Tabell 4: Anslag Polisorganisationen Utfall 2013 Prognos 2014 Beräknat 2015 Beräknat 2016 Beräknat 2017 Ingående överföringsbelopp Tilldelade medel Prognostiserad anslagsförbrukning Årets utfall Utgående överföringsbelopp Anslagssparande/anslagskredit i % -1,0-1,4-3,0-5,7-9,3 Tabell 5: Förslag till finansiering Anslag Utfall 2013 Prognos 2014 Beräknat 2015 Beräknat 2016 Beräknat 2017 Ingående överföringsbelopp Tilldelade medel Prognostiserad anslagsförbrukning Årets utfall Utgående överföringsbelopp Anslagssparande / anslagskredit i % -1,0-1,4 0,0 0,0 0,0 20

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser Projektdirektiv 2013-08-22 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv EK-2, Finansiell styrning Den nya Polismyndigheten ska inleda sitt arbete den 1 januari

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Kommittédirektiv. Renodling av polisens arbetsuppgifter. Dir. 2014:59. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014

Kommittédirektiv. Renodling av polisens arbetsuppgifter. Dir. 2014:59. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014 Kommittédirektiv Renodling av polisens arbetsuppgifter Dir. 2014:59 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar

Läs mer

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 POLISSAMORDNINGEN 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 REDAN STARTAT BYGGAS UNDERIFRÅN INSYN SAMORDNING Dagens möte Därför ska polissamordningen genomföras Utgångspunkter för polissamordningen Så ska polissamordningen

Läs mer

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas 2014-01-09 Regeringskansliet Mats Paulsen Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Polismyndighetens budgetunderlag

Polismyndighetens budgetunderlag Polismyndighetens budgetunderlag 2016-2018 Utgivare: Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: A.516.999/2014, saknr: 979 Omslagsfoto: Polismyndigheten 2 Polismyndighetens

Läs mer

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Polissamordningen: Från en splittrad till en samlad svensk Polis En naturlig fortsättning på arbetet som redan

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet. Dir. 2012:129. Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012

Kommittédirektiv. Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet. Dir. 2012:129. Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Kommittédirektiv Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet Dir. 2012:129 Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska i nära samarbete med Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3310 av Beatrice Ask m.fl. (M) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 14 2016-12-20 Fi2016/04489/S3 Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten 1bilaga Riksdagen har beslutat

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015

Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015 2014-12-19 Ju 2012:16/2014/145 Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015 Ju 2012:16 Grundläggande i den nya styrmodellen är att verksamhetsplanen inte

Läs mer

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2014-09-04 Version 1.0 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2 Bakgrund De lokala medborgarlöftena är en del av Polismyndighetens

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016

Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016 Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016 Innehåll Innehåll Förord...5 Verksamhetens inriktning...6 Verksamhetsidé...7 Långsiktiga mål...8 Strategiska initiativ...9 Förändringsarbetet i fokus...12 3

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten Regeringsbeslut II:2 Justitiedepartementet 2014-12-22 Ju2014/7348/PO Ju2014/6645/PO Ju2014/6649/PO m.fl. Se bilaga 1 Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Polismyndigheten

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:25 Justitiedepartementet 2015-12-17 Ju2015/09474/L6 (delvis) Ju2015/09812/LED(delvis) Justitiekanslern Box 2308 10317 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut III:13 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Polismyndighetens styrmodell

Polismyndighetens styrmodell 2014-12-19 Ju 2012:16/2014/147 Polismyndighetens styrmodell Ju 2012:16 Innehållsförteckning Polismyndighetens styrmodell styrfilosofi, verksamhetsidé, långsiktiga mål och strategiska initiativ...3 Bakgrund...3

Läs mer

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm Regeringsbeslut I 5 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1 Patent- och registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer Regeringsbeslut II:6 2014-03-27 S2014/2933/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 22018 103 15 Stockholm Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Budgetunderlag för

Budgetunderlag för KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2018 2020 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2016-02-16 Dnr 75/2017 1 (9) Budgetunderlag för budgetåren 2018, 2019 och 2020 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12 Medborgarlöften och lokal samverkan Förebygg.nu 1 Resan till en Polismyndighet 2011-2012 2013-2014 2015-2016 Utreda en sammanhållen polis Polisorganisationskommittén Ombilda 23 myndigheter till en polismyndighet

Läs mer

Chef till Nationellt forensiskt centrum

Chef till Nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till Nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter

Läs mer

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut I:6 Socialdepartementet 2013-12-19 S2013/4269/SAM S2013/9047/SAM (delvis) Inspektionen för vård och omsorg Box45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras.

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad 2011. inledning Produktion: Rikspolisstyrelsen, Box

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regeringsbeslut III 5 Näringsdepartementet 2016-12-08 N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1(5) 2015-02-27 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1. Anslag Institutet anhåller om att anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen, inom utgiftsområde 17, fr.o.m. 2016 höjs med 3 miljoner

Läs mer

Åtgärder för att säkerställa ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö (1 bilaga)

Åtgärder för att säkerställa ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö (1 bilaga) PM 1 (3) Datum 2016-11-11 Diarienr (åberopas) A477.422/2016 Polismyndigheten Åtgärder för att säkerställa ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö (1 bilaga) Lägesbild

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter; SFS 2016:1091 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2012-12-06 Ju2012/7746/Å Ju2012/7483/Å (delvis) Ju2012/7567/Krim (delvis) Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Regeringsbeslut III 9 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Kommittédirektiv Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Dir. 2013:15 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 27 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008 Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2009-04-02 32-2008-0596 Polisens årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Polisens årsredovisning, daterad 2009-02-12. Syftet

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kriminalvården

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kriminalvården Regeringsbeslut I:12 Justitiedepartementet 2014-12-22 Ju2014/7871/KRIM Ju2014/7816/KRIM Ju2014/7849/KRIM m.fl. Se bilaga 1 Kriminalvården Slottsgatan 78 601 80 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt, Bergslagen, Nord)

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer