Enkät för självutvärdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät för självutvärdering"

Transkript

1 Enkät för självutvärdering AEO-riktlinjer 0.1 Vi rekommenderar att du läser Europeiska kommissionens riktlinjer för godkända ekonomiska aktörer, TAXUD/2006/1450, innan du ansöker om AEO-status (de finns på kommissionens webbplats Europa). 0.2 Vilka avdelningar, inklusive ledande befattningshavare, har varit delaktiga i förberedelserna för ansökan om AEO-status? 1. Uppgifter om företaget 1.1. Allmänna uppgifter Ange företagets namn och adress, datum för bildandet och företagsform. Ange adressen till företagets webbplats om ni har en. Om företaget ingår i en koncern: Ange om andra företag i koncernen a) redan har AEO-certifikat eller b) har ansökt om AEO-status och för närvarande är föremål för en AEO-revision från en nationell tullmyndighets sida Ange följande uppgifter (om de är tillämpliga på företagsformen): a) Fullständiga uppgifter om de största aktieägarna och deras andelar av aktiekapitalet b) Fullständiga uppgifter om styrelseledamöter och/eller företagsledning c) Fullständiga uppgifter om eventuellt rådgivande organ och dess styrelse. Fullständigt namn och adress, födelsedatum och nationellt identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortsnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer) Ange namnet på den person som är ansvarig för tullfrågor i företaget. Fullständigt namn och adress, födelsedatum och nationellt identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortsnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer) Beskriv kortfattat företagets verksamhet och ange vilken position det har i den internationella leveranskedjan (t.ex. tillverkare, exportör, speditör, lagerhavare, tullombud, fraktförare, importör). Ange alla positioner om de är fler än en.

2 Ange verksamhetsorter med namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser till kontaktpersoner och ge en kort beskrivning av den verksamhet som bedrivs (också i andra medlemsstater och tredjeländer) a) på de orter där företaget bedriver verksamhet i egen regi (ange ungefärligt antal anställda på varje avdelning) och b) på de orter där en tredje part bedriver verksamhet på entreprenad för företagets räkning Bedriver ni handel med närstående företag? Ja/Nej Beskriv företagets interna organisation och varje avdelnings uppgifter/ansvarsområden Ange vilka personer som ingår i företagsledningen (direktörer, avdelningschefer, redovisningschef, chef för tullavdelningen osv.) och beskriv kortfattat reglerna för hur ersättare för dessa utses Hur många anställda har ni? a) Ange vilka personer (namn och befattningar) i företaget som har särskild kunskap om tullfrågor. b) Ange kortfattat vilka kunskaper dessa personer har om IT-användning när det gäller tullprocesser, affärstransaktioner och allmänna handelsrelaterade frågor Jag samtycker till att uppgifterna i AEO-certifikatet offentliggörs i den förteckning över godkända ekonomiska aktörer som avses i artikel 14x.4 i tillämpningsföreskrifterna för gemenskapens tullkodex. Ja/Nej Om ja: Namnteckning: Befattning: (Det fullständigt ifyllda frågeformuläret ska undertecknas av firmatecknare, men för denna fråga rekommenderas en separat underskrift) Datum:... Jag samtycker till att uppgifterna i AEO-tillståndet utbyts vid tillämpning av internationella avtal med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör och säkerhetsåtgärder: Ja/Nej Om ja: Namnteckning:... Befattning: (Det fullständigt ifyllda frågeformuläret ska undertecknas av firmatecknare, men för denna fråga rekommenderas en separat underskrift) Datum:

3 Om du har lämnat samtycke till ömsesidigt informationsutbyte i fält var vänlig lämna även följande uppgifter: Translittererat namn:... Translittererad gatuadress och translittererat nummer: Translittererat postnummer och translittererad ort: De enda tecken som får användas är de latinska tecken som finns förtecknade i Affärsvolym (Del 2, avsnitt I, underavsnitt 2 I i riktlinjerna) a) Ange årsomsättning för de tre senaste avslutade räkenskapsåren. Skriv "e.t." (ej tillämpligt) om företaget är nystartat. b) Ange nettovinster och -förluster under de tre senaste avslutade räkenskapsåren. Skriv e.t. om företaget är nystartat Ange vem ni hyr lagringsanläggningar av om ni använder lagringsanläggningar som ni inte äger Ange en uppskattning av antalet deklarationer och värdet av dessa under de senaste tre åren för följande. Skriv e.t. om företaget är nystartat. Import Export/återexport Transitering Ange en uppskattning av det totala belopp ni har betalat under de senaste tre åren för följande. Skriv e.t. om företaget är nystartat. Tull Punktskatt Importmoms a) Förutser du några strukturella förändringar i företaget under de närmaste två åren? Ja/Nej. Om ja: Beskriv förändringarna kortfattat. b) Förutser du några större förändringar i leverantörskedjan under de närmaste två åren? Ja/Nej. Om ja: Beskriv förändringarna kortfattat. Tullinformation och tullstatistik (Del 2, avsnitt I, underavsnitt 2 I i riktlinjerna)

4 Besvara följande frågor: a) Fullgör ni tullformaliteter i eget namn och för egen räkning? b) Fullgör någon tullformaliteter för er räkning och i så fall vem och på vilket sätt (direkt eller indirekt)? Ange företrädarens namn, adress och EORI-nummer. c) Fullgör ni tullformaliteter för andras räkning? I så fall vem/vilka och på vilket sätt (direkt eller indirekt)? (Namnge de viktigaste företagen). a) Hur och av vem tullklassificeras varorna? b) Vilka åtgärder vidtar ni för att kvalitetssäkra tullklassificeringen (t.ex. kontroller, rimlighetskontroller, interna arbetsinstruktioner, regelbunden utbildning)? c) För ni anteckningar om dessa kvalitetssäkringsåtgärder? d) Kontrollerar ni med jämna mellanrum att era kvalitetssäkringsåtgärder är ändamålsenliga? e) Vilka resurser använder ni för tullklassificeringen (tex. databas med stående uppgifter om varor)? a) Hur och av vem fastställs tullvärdet? b) Vilka åtgärder vidtar ni för att kvalitetssäkra fastställandet av tullvärdet (t.ex. kontroller, rimlighetskontroller, interna arbetsinstruktioner, regelbunden utbildning eller annat)? c) Kontrollerar ni med jämna mellanrum att era kvalitetssäkringsåtgärder är ändamålsenliga? d) För ni anteckningar om dessa kvalitetssäkringsåtgärder? a) Ge en översikt över de importerade varornas ursprung som medför/inte medför förmånsbehandling. b) Vilka interna åtgärder har ni vidtagit för att se till att de importerade varornas ursprungsländer deklareras korrekt? c) Beskriv era rutiner för utfärdande av förmånsintyg och ursprungsintyg för exportvaror. Hanterar ni varor som omfattas av antidumpningstullar eller utjämningstullar? Ja/Nej Om ja: Lämna uppgifter om tillverkare eller länder utanför EU vilkas varor omfattas av dessa tullar. Tidigare efterlevnad (artikel 5a i tullkoden, artikel 14h i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen, bilaga 1 till de förklarande anmärkningarna (bilaga 1c till tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen) Del 2, avsnitt II I.2.2 i riktlinjerna)

5 a) Har överträdelser av tullbestämmelserna upptäckts i företaget eller av tullmyndigheterna under de senaste tre åren? Skriv e.t. om företaget är nystartat. Om ja: Beskriv överträdelserna kortfattat. b) På vilket sätt har ni meddelat berörda offentliga myndigheter om överträdelserna och vilka kvalitetssäkringsåtgärder har ni infört för att undvika sådana överträdelser i framtiden? För ni anteckningar om dessa kvalitetssäkringsåtgärder? Har några ansökningar om tillstånd/licenser avslagits eller har befintliga tillstånd återkallats eller tillfälligt upphävts på grund av överträdelser av tullbestämmelser under de senaste tre åren? Ja/Nej. Skriv e.t. om företaget är nystartat. Om ja: Hur många och av vilka skäl? Redovisnings- och logistiksystem (artikel 5a i tullkoden, artikel 14i i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen, Del 2, avsnitt III I.2.3 i riktlinjerna) Revisionsspår (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 1 I i riktlinjerna) Gör ert redovisningssystem det möjligt att ha ett fullständigt revisionsspår för tulländamål och skatteändamål? Om ja: Beskriv detta revisionsspår i stora drag. Redovisningssystem (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 2 I i riktlinjerna) Vilket datasystem (maskinvara/programvara) använder ni för verksamheten i allmänhet och för tullfrågor i synnerhet? Lämna uppgifter om följande: - Uppdelningen av funktioner mellan utveckling, testning och drift. - Uppdelningen av funktioner mellan användare. - Kontroll av tillträdet (vilka/till vilka). - Spårbarheten mellan affärssystemet och deklarationssystemet. Kan ert redovisningssystem skilja mellan unionsvaror och icke-unionsvaror? Ja/Nej Om ja: Lämna uppgifter om detta. a) På vilken plats bedrivs dataverksamheten? b) Har datatillämpningar lagts ut på entreprenad? Om ja: Till vilket företag och hur hanterar ni kontrollen av tillträdet till de utlagda tillämpningarna?

6 3.3. Internt kontrollsystem (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 3 I i riktlinjerna) Har ni företagsinterna riktlinjer för intern kontroll inom redovisnings-, inköps-, försäljnings- och tullfunktionerna och för produktion, material- och varuhantering samt logistik? Ja/Nej Om ja: Beskriv dessa riktlinjer och hur de uppdateras kortfattat. Exempel: Åtgärder som arbetsinstruktioner, utbildning av personalen, instruktioner för felkontroller och mekanismer för korrekturläsning. Har någon intern/extern revision av era interna kontrollprocesser gjorts? Ja/Nej Inbegriper denna revision av era tullrutiner? Ja/Nej Om ja: Bifoga en kopia av den senaste revisionsrapporten. Beskriv kortfattat era rutiner för kontroll av datafiler (stående uppgifter eller masterfiler). Hur väl anser du att dessa rutiner täcker följande risker: a) Felaktig och/eller ofullständig bokföring av transaktioner i redovisningssystemet. b) Användning av oriktiga eller inaktuella stående uppgifter, t.ex. antalet artiklar eller tulltaxenummer. c) Otillräcklig kontroll över affärsprocesserna. Varuflöde (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 4 I i riktlinjerna) Beskriv kortfattat hur materialflödet registreras (fysiskt och i bokföringen) från det att råvaran anländer via lagring till tillverkning och leverans. Vem registrerar uppgifterna och var förvaras de? Beskriv kortfattat vilka rutiner som finns för att kontrollera lagervolymer, hur ofta kontroller görs och hur avvikelser hanteras (t.ex. inventering). Tullrutiner (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 5 I i riktlinjerna)

7 Har ni några dokumenterade rutiner för att kontrollera att tulldeklarationer, inklusive sådana som lämnas in för er räkning, t.ex. av ett tullombud eller en speditör, är riktiga? Ja/Nej Om ja: Beskriv rutinerna kortfattat Om nej: Kontrollerar ni att tulldeklarationerna är riktiga? Ja/Nej. Om ja: På vilket sätt? a) Har företaget några instruktioner eller riktlinjer för att rapportera oegentligheter till berörda myndigheter (t.ex. misstänkt stöld eller smuggling av varor som omfattas av tull)? Är dessa instruktioner dokumenterade (t.ex. arbetsinstruktioner, manualer, andra handledningar)? b) Har ni upptäckt några oegentligheter (eller förmodade oegentligheter) och rapporterat dem till berörda myndigheter under det senaste året? Ja/Nej Handlar ni med varor som omfattas av handelslicenser (t.ex. textilier, jordbruksprodukter)? Ja/Nej Om ja: Beskriv kortfattat era rutiner för förvaltning av licenserna för import och/eller export av sådana varor. Förfaranden för backup, återhämtning och reservrutiner samt arkivering (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 6 I i riktlinjerna) Beskriv era förfaranden för backup, återhämtning, reservrutiner, arkivering och åtkomst till affärshandlingar Hur länge sparas data i produktionssystemet och hur länge arkiveras dessa data? Har företaget någon beredskapsplan för systemavbrott/systemfel? Ja/Nej Skydd för datorsystem (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 7 I i riktlinjerna) a) Beskriv kortfattat vilka åtgärder som har vidtagits för att skydda datorsystemet mot intrång (brandvägg, virusskydd, lösenordsskydd m.m.). b) Har något intrångstest gjorts? Vilka resultat gav det i så fall och vilka åtgärder vidtogs med anledning av detta? a) Beskriv kortfattat hur behörighet för tillträde till datorsystemen utfärdas. b) Vem ansvarar för skyddet och driften av datorsystemet?

8 a) Var är huvudservern placerad? b) Beskriv hur huvudservern skyddas. Dokumentationssäkerhet (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 8 I i riktlinjerna) Beskriv kortfattat de åtgärder (t.ex. begränsad åtkomst, elektronisk säkerhetskopiering) som har vidtagits för att skydda information/dokument mot intrång, missbruk, avsiktlig förstörelse och förlust. Ange om några incidenter med obehörig åtkomst till dokument har inträffat under det senaste året och vilka åtgärder som i så fall har vidtagits för att förhindra att det upprepas. Besvara följande frågor kortfattat: a) Vilka personalkategorier har tillträde till detaljerade uppgifter om material- och varuflöden? b) Vilka personalkategorier har behörighet att ändra sådana uppgifter? Finns det någon heltäckande dokumentering av ändringar? Beskriv kortfattat de säkerhetskrav ni ställer på era handelspartner och andra kontakter för att förhindra missbruk av information (t.ex. att leveranskedjan utsätts för risk genom otillåten överföring av leveransinformation). Ekonomisk solvens (artikel 5a i tullkoden, artikel 14j i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen, Del 2, avsnitt IV I.2.4 i riktlinjerna) Har företaget varit föremål för något insolvensförfarande under de senaste tre åren? Ja/Nej Om ja: Lämna uppgifter om detta. Har företaget haft en god ekonomisk ställning i den mening som avses i artikel 14j i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen, som är tillräcklig för att det ska kunna fullgöra sina åtaganden, under de senaste tre åren? Om ja: Styrk detta genom att bifoga t.ex. ett brev från revisorerna, en revisionsberättelse, en kopia av årsredovisningen (om den är granskad) eller ett dokument från bank eller finansinstitut. Om nej: Lämna uttömmande uppgifter om detta. Bifoga all bokföring och tillgängliga uppgifter om företagets ekonomiska ställning om det är nystartat, t.ex. de senaste versionerna av kassaflödesrapport, balansräkning och resultatprognos som har godkänts av styrelsen/delägarna/ensamägaren.

9 Känner du till någonting som kan påverka företagets ekonomiska solvens under överskådlig framtid? Ja/Nej Om ja: Lämna uppgifter om detta. Skydds- och säkerhetskrav (artikel 5a i tullkoden, artikel 14k i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen, Del 2, avsnitt V I.2.5 i riktlinjerna) Självbedömning (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 1 I i riktlinjerna) a) Har ni genomfört någon bedömning av risker för och hot mot verksamheten? Ja/Nej b) Har ni några säkerhetsplaner för era anläggningar (i förekommande fall)? Ja/Nej Hur ofta ses dessa dokument över och uppdateras? Beskriv kortfattat de säkerhetsrisker (inom företaget eller i affärsförbindelser med kunder, leverantörer och externa tjänsteleverantörer) som ni har upptäckt med hänvisning till AEO-säkerhetskriterierna Hur genomförs och samordnas säkerhetsåtgärder i företaget och vilka personer ansvarar för detta? Om ni har verksamhet på flera platser: Är genomförandet av säkerhetsåtgärderna harmoniserat mellan alla dessa platser? Ja/Nej a) Har ni några säkerhetsföreskrifter? Hur informeras i så fall personal och besökare till företaget om dessa? b) På vilket sätt är de dokumenterade (manual, riktlinjer för arbetet, informationsblad etc.)? a) Har några incidenter inträffat under det senaste året? Ja/Nej Om ja: Beskriv kortfattat incidenterna och de åtgärder ni har vidtagit för att förhindra att de inträffar igen. b) Registrerar ni incidenter och vidtagna åtgärder? Ja/Nej a) Har ni redan certifierats av annan statlig myndighet eller annat offentligt organ i fråga om (transport)säkerhet? Ja/Nej Om ja: Bifoga en kopia av certifikatet och lämna uppgifter om de lokaler/anläggningar det omfattar. b) Ange vilka av oberoende organ utfärdade standarder/licenser/tillstånd ni är ackrediterade för/innehar och vilka kontroller/revisioner dessa har genomgått Finns det några särskilda skydds- och säkerhetskrav för de varor ni importerar eller exporterar? a) Anlitar ni något säkerhetsföretag? Vilket? b) Har detta företag gjort en riskbedömning för ert företag? Beskriv i så fall kortfattat de säkerhetsrisker som upptäcktes med avseende på AEO-säkerhetskriterierna.

10 Ställer era kunder eller ert försäkringsbolag några säkerhetskrav på er? Ja/Nej Om ja: Lämna uppgifter om detta. Tillgång till anläggningen (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 2 I i riktlinjerna) a) Beskriv kortfattat hur tillträde till lokalerna (byggnader, produktionsområden, lager etc.) regleras för personal, besökare, andra personer, fordon och varor. b) Vem kontrollerar att fastställda rutiner följs? a) Beskriv de rutiner som ska följas om en obehörig person/ett obehörigt fordon påträffas inom anläggningen (på tomten eller i byggnaderna). b) Hur informeras personalen om dessa rutiner (t.ex. handlingsplan, manual, riktlinjer för arbetet, utbildning)? Bifoga planer över alla företagets anläggningar där tullrelaterad verksamhet bedrivs (t.ex. layoutplan, utkast) där gränser, tillträdesvägar och byggnadernas placering framgår, om sådana finns. Ange namnen på eventuella andra företag (t.ex. utomstående företag, delar av verksamheten som har lagts ut på entreprenad) som finns på samma plats. Fysisk säkerhet (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 3 I i riktlinjerna) a) Ge en kort beskrivning av hur anläggningens yttre gränser skyddas. På vilket sätt kontrollerar ni att detta skydd fungerar? b) Hur, av vem och med vilka intervall genomförs kontroller av stängsel och byggnader? Hur registreras dessa kontroller och resultaten av dem? c) På vilket sätt rapporteras och hanteras incidenter? Besvara följande frågor: a) Vilka tillträdesmöjligheter finns? b) Hur kontrolleras dessa? Är öppettiderna begränsade för dessa ingångar? Är anläggningen tillräckligt upplyst (t.ex. ständigt tänd belysning, rörelsedetektorer, skymningsrelä)?

11 Hur hanteras nycklar i företaget (t.ex. placering, tillgång, registrering)? Finns det någon skriftlig dokumentation om detta? Ja/Nej Besvara följande frågor: a) Är det tillåtet att parkera privatfordon inom anläggningen? b) Om ja: För vilka personer? c) Vem ger tillstånd? d) Kontrolleras fordonen (vid infarten till anläggningen eller parkeringen)? Finns det några skriftliga bestämmelser? Ja/Nej Lastenheter (såsom containrar och transportboxar) (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 4 I i riktlinjerna) Finns det några regler/restriktioner för tillträdet till lastenheter? Ja/Nej Om ja: Hur kontrollerar ni att dessa följs? Beskriv kortfattat vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra att obehöriga får tillträde till och kan manipulera lastenheter (särskilt i öppna lagringsutrymmen) (t.ex. ständig övervakning, utbildning av personalen och åtgärder för att öka riskmedvetenheten, förseglingar, instruktioner om vad som ska göras om obehöriga tar sig in). a) Använder ni förseglingar för att förhindra att obehöriga manipulerar last? Av vilket slag i så fall? Uppfyller dessa förseglingar några särskilda standarder (t.ex. ISO)? b) Hur ser ni till att lasten inte manipuleras om ni inte använder förseglingar? Vilka förfaranden för inspektion av lastenheter använder ni (t.ex. en inspektion som omfattar följande sju punkter: Främre vägg, vänster sida, höger sida, golv, överdrag/tak, dörrars insida/utsida, utsida/underrede)? Besvara följande frågor: a) Vem äger/använder lastenheterna? b) Vem underhåller/reparerar lastenheterna? c) Har ni planer för löpande underhåll? Kontrolleras externt utfört underhållsarbete? Logistikprocesser

12 (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 5 I i riktlinjerna) a) Vilka transportmedel använder ni normalt? b) Genomför ni alla era egna transporter i egen regi eller anlitar ni även externa tjänsteleverantörer (t.ex. speditörer/fraktförare)? c) Hur kontrollerar ni om speditörer/fraktförare uppfyller säkerhetskraven (t.ex. med hjälp av säkerhetsintyg, deklarationer eller avtal)? d) Vidtar ni några andra åtgärder för att uppfylla säkerhetskraven i fråga om transporter som har lagts ut på entreprenad (se Del 1, avsnitt IV, punkt IV.2 i AEO-riktlinjerna)? Beskriv i tillämpliga fall vilka åtgärder ni har vidtagit och deras omfattning. Andra krav än skattemässiga (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 6 I i riktlinjerna) a) Handlar ni med varor med dubbla användningsområden och/eller varor som omfattas av importlicenser eller varor för vilka exportrestriktioner gäller eller som är belagda med embargo eller andra icke skattemässiga krav? Om ja: Beskriv kortfattat vilka rutiner ni har för att se till att bestämmelserna om dessa varor efterlevs (t.ex. hantering av licenser, tillstånd, särskilt ansvariga, specialutbildad personal etc.). b) Har ni särskilda arbetsinstruktioner, manualer eller andra riktlinjer för sådana varor? Ja/Nej Inkommande varor (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 7 I i riktlinjerna) a) Beskriv kortfattat rutinerna i fråga om säkerhet och skydd avseende inkommande varor. b) På vilket sätt kontrollerar ni att dessa rutiner tillämpas? Har de anställda fått information om de säkerhetsåtgärder som har vidtagits tillsammans med leverantörerna och hur säkerställer ni efterlevnaden? a) Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar förseglingarna på inkommande varor. b) Förseglas inkommande varor när så är lämpligt? Ja/Nej Om ja: Vilka rutiner/åtgärder finns? Märks inkommande varor på ett enhetligt sätt eller lagras de på särskilt utmärkta platser? Ja/Nej Om ja: Hur markeras de/var lagras de? Beskriv kortfattat hur inkommande varor avprickas och vägs.

13 Beskriv kortfattat hur, när och av vem inkommande varor kontrolleras mot lastförteckningar och registreras a) Är funktionerna inköp av varor, mottagning av varor och allmän administration tydligt åtskilda? Ja/Nej b) Finns det interna kontrollförfaranden för funktionerna? Ja/Nej. Om ja: Hur tillämpas de? Lagring av varor (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 8 I i riktlinjerna) Beskriv de platser där ni har inrättat lagerområden a) Beskriv kortfattat hur inkommande varor tilldelas lagringsplatser. b) Lagrar ni varor utomhus? Ja/Nej. Om ja: Beskriv dem kortfattat. Har ni dokumenterade förfaranden för inventering och hantering av avvikelser som upptäcks under inventeringen? Ja/Nej Om ja: Beskriv rutinerna kortfattat. Lagras varor med olika risknivåer åtskilda? Ja/Nej a) Beskriv kriterierna för separat lagring (t.ex. farligt gods, värdefullt gods, kemikalier, vapen). b) Beskriv vad ni gör för att se till att varorna omedelbart registreras i logistik-/lagerredovisningen. a) Beskriv kortfattat hur varor skyddas mot obehörigt tillträde till lagerområdet. b) Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar att dessa rutiner tillämpas. Om lagring av varor har lagts ut på entreprenad till en tredje part/tjänsteleverantör: Beskriv kortfattat hur och var varorna lagras och på vilket sätt ni övervakar hanteringen av varorna. Produktion av varor (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 9 I i riktlinjerna) a) Beskriv kortfattat de platser/områden som används för produktion av varor. b) Om varor produceras externt (t.ex. lönbearbetning, "drop shipments"): Beskriv kortfattat hur varornas integritet säkras (t.ex. genom avtal).

14 Finns det några säkerhetsåtgärder för att skydda varor mot obehörigt tillträde till produktionsområdet? Ja/Nej Om ja: Beskriv dessa åtgärder kortfattat och ange om de finns i skriftlig form. Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar att dessa rutiner tillämpas Beskriv kortfattat rutinerna för packning av varorna och ange om de finns i skriftlig form Om packning av slutprodukten har lagts ut på entreprenad till en tredje part: Beskriv kortfattat hur ni säkrar varornas integritet Lastning av varor (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 10 I i riktlinjerna) a) Beskriv kortfattat hur lastningen av varor hanteras i företaget (t.ex. ansvarsfördelning, kontroll av varor och transportmedel, registrering av resultat, information etc.). b) Finns det några skriftliga instruktioner om hur processen ska organiseras? Ja/Nej a) Förseglas utgående varor eller fordon? Ja/Nej Om ja: Hur, av vem och med vilket slags försegling? b) Anges förseglingsnummer i de handlingar som medföljer varorna? Ja/Nej c) På vilket sätt registrerar ni era förseglingar? Beskriv kortfattat hur ni försäkrar er om att de säkerhetskrav som era kunder ställer på er i samband med lastning av varorna uppfylls Beskriv kortfattat vilka rutiner som finns för att se till att varor som ska lastas och själva lastningen övervakas Kontrollerar ni att utgående varor är kompletta (t.ex. avprickning, vägning)? Ja/Nej Om ja: Hur görs detta och av vem? Beskriv kortfattat hur, när och av vem utgående varor kontrolleras mot order och lastförteckningar och registreras som uttag från lagret Beskriv kortfattat vilka kontrollmekanismer ni har för att upptäcka oegentligheter i samband med lastningen av varor Säkerhetskrav på affärspartner (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 11 I i riktlinjerna)

15 a) Beskriv kortfattat vilka säkerhetskrav ni ställer när ni väljer affärspartner (t.ex. säkerhetsdeklarationer, avtalsvillkor, handelspartner med egen AEO-status). b) Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar att dessa rutiner tillämpas. Beskriv kortfattat hur företaget kontrollerar affärspartnernas identitet för att säkra leveranskedjan (informationssökning innan order godkänns eller läggs). Har det under det senaste året inträffat brott mot era säkerhetsarrangemang med era partner? Ja/Nej Om ja: Vilka åtgärder har ni vidtagit? Personalsäkerhet (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 12 I i riktlinjerna) a) Beskriv kortfattat hur er anställningspolicy tar hänsyn till säkerhetskrav. Vem är ansvarig för detta? b) Finns det skriftlig dokumentation om säkerhetsförfarandena? Ja/Nej c) Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar att dessa rutiner tillämpas I vilken utsträckning görs säkerhetskontroller (t.ex. kontroller i polisens register för att utröna om de har ett brottsligt förflutet) av följande typer av anställda: a) nyanställda på befattningar som är känsliga i säkerhetshänseende a) befintliga anställda som ska överföras till befattningar som är känsliga i säkerhetshänseende. Hur kontrollerar ni att personal som lämnar företaget inte längre har fysisk eller elektronisk tillgång till företagets lokaler eller data? Genomför ni skydds- och säkerhetsutbildning för de anställda? Ja/Nej. Om ja: a) Hur ofta genomförs skydds- och säkerhetsutbildning? b) Genomför ni repetitionsutbildning årligen? Ja/Nej c) Är denna utbildning intern eller tillhandahålls den av en extern leverantör? d) Finns det skriftlig dokumentation om denna utbildning? Ja/Nej Besvara följande frågor: a) På vilka områden använder ni tillfälligt anställd personal? b) Kontrollerar ni regelbundet att denna personal följer säkerhetsnormerna? Om ja: Hur och vem gör det? Finns det säkerhetsanvisningar även för denna personal?

16 Externa tjänster (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 13 I i riktlinjerna) Har ni lagt ut tjänster på entreprenad, t.ex. transporter, bevakning, städning, inköp, underhåll etc.? Ja/Nej. Om ja: a) Beskriv kortfattat vilka tjänster de tillhandahåller och i vilken omfattning (gäller de som inte har beskrivits ovan). b) Har ni några skriftliga avtal som innehåller säkerhetskrav med de externa tjänsteleverantörerna? Ja/Nej c) Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar att förfarandena i dessa avtal tillämpas.

29.2.2008 dnr 2/422/08 Tullstyrelsen/AEO-kontoret 1/6 MINIMIVILLKOREN FÖR FÖRETAG SOM ANSÖKER OM AEO-CERTIFIKAT

29.2.2008 dnr 2/422/08 Tullstyrelsen/AEO-kontoret 1/6 MINIMIVILLKOREN FÖR FÖRETAG SOM ANSÖKER OM AEO-CERTIFIKAT Tullstyrelsen/AEO-kontoret 1/6 MINIMIVILLKOREN FÖR FÖRETAG SOM ANSÖKER OM AEO-CERTIFIKAT Villkoren är desamma för alla sökande. Villkoren bedöms till de delar som de lämpar sig för sökandens affärsverksamhet.

Läs mer

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Syftet med självbedömningen i samband med ansökan om AEO-status är att hjälpa dig förstå kraven för att få

Läs mer

Hot, risker och möjliga lösningar

Hot, risker och möjliga lösningar Bilaga 2 Hot, risker och möjliga lösningar Detta dokument innehåller en förteckning över de viktigaste riskerna i samband med AEO-tillståndet och övervakningsprocessen samt en förteckning över möjliga

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

GODKÄNDA EKONOMISKA AKTÖRER (AEO) RIKTLINJER

GODKÄNDA EKONOMISKA AKTÖRER (AEO) RIKTLINJER EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT SKATTER OCH TULLAR Tullpolitik Riskhantering, säkerhet och särskilda kontroller Bryssel den 29 juni 2007 TAXUD/2006/1450 GODKÄNDA EKONOMISKA AKTÖRER (AEO) RIKTLINJER

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851]

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter 16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter Generellt sett är dessa skyldigheter mer betungande när företagen uppträder i rollen som tillverkare samt mindre betungande när de uppträder i rollen

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008 6.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 329/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr

Läs mer

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO)

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 28 maj 2014 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 27.2.2013 2011/0225(NLE) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till utskottet

Läs mer

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar Tulltjänster Effektiv tullhantering spar tid och pengar Om Tullhantering Tullhantering är något som många företag upplever som krångligt. Det är också en del av logistikkostnaderna där det kan finnas stor

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

TAXUD/B2/047/2011 Rev.3

TAXUD/B2/047/2011 Rev.3 EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 17 april 2012 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

Framtidens tullager. Innehåll

Framtidens tullager. Innehåll Framtidens tullager Jenny Jensen, Tord Lindfors och Katarian Spolén Tullverket Innehåll Begrepp och definitioner Tillstånd och krav på tullagerbokföringen Kontroll och övervakning Nya tullagerförfarandet,

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER 1 Allmänt 1 Ansvar 2 Pålitlighetsbedömning 2 Registerkontroll 3 Säkerhetsprövningens omfattning 4 Ansökan om och utförande

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 2 (5) 1. Omfattning och syfte Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 januari 2008 (OR. en) 16558/07 Interinstitutionellt ärende: 2007/0254 (ACC) UD 136

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 januari 2008 (OR. en) 16558/07 Interinstitutionellt ärende: 2007/0254 (ACC) UD 136 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 januari 2008 (OR. en) 16558/07 Interinstitutionellt ärende: 2007/0254 (ACC) UD 136 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakningen får bedrivas om huvudmannen i det enskilda fallet har bedömt att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:15) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.1 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer 1 (8) ny ansökan ansökan om ändring* Se Ifyllningsanviningen för ansökan UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn FO-nummer EORI-nummer Företagets postadress Postnummer och postanstalt Företagets besöksadress

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN:

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN: Verksamhetsår: UF-företagets registrerings nr: VD:ns namn: Adress: Ort & Län: ÅRSREDOVISNING UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Årsredovisningen ska laddas upp på www.ungforetagsamhet.se under perioden 1

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats)

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) 1. KN-nummer: 2. Exakt varubeskrivning, med beaktande av tulltaxans kriterier: Enbart för kemiska produkter (huvudsakligen kapitel 28 och 29 i Kombinerade

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen Skatte- och ursprungsgruppen Vad används ursprungsreglerna till? Fastställande

Läs mer

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan.

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. OBS! Rödmarkerade fält är obligatoriska att fylla i. Arbetsställe/ort där

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tullförordning; utfärdad den 17 mars 2016. SFS 2016:287 Utkom från trycket den 31 mars 2016 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 I denna förordning

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 Inkom Dnr Läs igenom tillämpningsföreskrifterna noga innan du fyller i blanketten! Se till att du bifogar nödvändiga handlingar, och besvarar alla

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 SST fyller i Reg.nr Läs igenom tillämpningsföreskrifterna noga innan du fyller i blanketten! Denna blankett är till för att fyllas i för hand. Önskar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer och rekommendationer för att göra enhetliga, effektiva och ändamålsenliga bedömningar av samverkansöverenskommelser Esma CS 60747-103 rue de Grenelle 75345 Paris

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-03 Säkerhetsprövning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER... 2 Allmänt... 2 Ansvar... 2 Pålitlighetsbedömning... 2 Säkerhetsprövningens omfattning... 3 Ansökan om behörighetskort...

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt

DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (8) Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för Enskild rådgivning med besök. Man

Läs mer

Vårdval i Östergötland. Ansökan om auktorisation för öppen specialiserad hudsjukvård

Vårdval i Östergötland. Ansökan om auktorisation för öppen specialiserad hudsjukvård Vårdval i Östergötland Ansökan om auktorisation för öppen specialiserad hudsjukvård UPPGIFTER OM SÖKANDE FÖRETAGS-/FIRMANAMN Företagets/personens fullständiga namn Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer