Enkät för självutvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät för självutvärdering"

Transkript

1 Enkät för självutvärdering AEO-riktlinjer 0.1 Vi rekommenderar att du läser Europeiska kommissionens riktlinjer för godkända ekonomiska aktörer, TAXUD/2006/1450, innan du ansöker om AEO-status (de finns på kommissionens webbplats Europa). 0.2 Vilka avdelningar, inklusive ledande befattningshavare, har varit delaktiga i förberedelserna för ansökan om AEO-status? 1. Uppgifter om företaget 1.1. Allmänna uppgifter Ange företagets namn och adress, datum för bildandet och företagsform. Ange adressen till företagets webbplats om ni har en. Om företaget ingår i en koncern: Ange om andra företag i koncernen a) redan har AEO-certifikat eller b) har ansökt om AEO-status och för närvarande är föremål för en AEO-revision från en nationell tullmyndighets sida Ange följande uppgifter (om de är tillämpliga på företagsformen): a) Fullständiga uppgifter om de största aktieägarna och deras andelar av aktiekapitalet b) Fullständiga uppgifter om styrelseledamöter och/eller företagsledning c) Fullständiga uppgifter om eventuellt rådgivande organ och dess styrelse. Fullständigt namn och adress, födelsedatum och nationellt identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortsnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer) Ange namnet på den person som är ansvarig för tullfrågor i företaget. Fullständigt namn och adress, födelsedatum och nationellt identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortsnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer) Beskriv kortfattat företagets verksamhet och ange vilken position det har i den internationella leveranskedjan (t.ex. tillverkare, exportör, speditör, lagerhavare, tullombud, fraktförare, importör). Ange alla positioner om de är fler än en.

2 Ange verksamhetsorter med namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser till kontaktpersoner och ge en kort beskrivning av den verksamhet som bedrivs (också i andra medlemsstater och tredjeländer) a) på de orter där företaget bedriver verksamhet i egen regi (ange ungefärligt antal anställda på varje avdelning) och b) på de orter där en tredje part bedriver verksamhet på entreprenad för företagets räkning Bedriver ni handel med närstående företag? Ja/Nej Beskriv företagets interna organisation och varje avdelnings uppgifter/ansvarsområden Ange vilka personer som ingår i företagsledningen (direktörer, avdelningschefer, redovisningschef, chef för tullavdelningen osv.) och beskriv kortfattat reglerna för hur ersättare för dessa utses Hur många anställda har ni? a) Ange vilka personer (namn och befattningar) i företaget som har särskild kunskap om tullfrågor. b) Ange kortfattat vilka kunskaper dessa personer har om IT-användning när det gäller tullprocesser, affärstransaktioner och allmänna handelsrelaterade frågor Jag samtycker till att uppgifterna i AEO-certifikatet offentliggörs i den förteckning över godkända ekonomiska aktörer som avses i artikel 14x.4 i tillämpningsföreskrifterna för gemenskapens tullkodex. Ja/Nej Om ja: Namnteckning: Befattning: (Det fullständigt ifyllda frågeformuläret ska undertecknas av firmatecknare, men för denna fråga rekommenderas en separat underskrift) Datum:... Jag samtycker till att uppgifterna i AEO-tillståndet utbyts vid tillämpning av internationella avtal med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör och säkerhetsåtgärder: Ja/Nej Om ja: Namnteckning:... Befattning: (Det fullständigt ifyllda frågeformuläret ska undertecknas av firmatecknare, men för denna fråga rekommenderas en separat underskrift) Datum:

3 Om du har lämnat samtycke till ömsesidigt informationsutbyte i fält var vänlig lämna även följande uppgifter: Translittererat namn:... Translittererad gatuadress och translittererat nummer: Translittererat postnummer och translittererad ort: De enda tecken som får användas är de latinska tecken som finns förtecknade i Affärsvolym (Del 2, avsnitt I, underavsnitt 2 I i riktlinjerna) a) Ange årsomsättning för de tre senaste avslutade räkenskapsåren. Skriv "e.t." (ej tillämpligt) om företaget är nystartat. b) Ange nettovinster och -förluster under de tre senaste avslutade räkenskapsåren. Skriv e.t. om företaget är nystartat Ange vem ni hyr lagringsanläggningar av om ni använder lagringsanläggningar som ni inte äger Ange en uppskattning av antalet deklarationer och värdet av dessa under de senaste tre åren för följande. Skriv e.t. om företaget är nystartat. Import Export/återexport Transitering Ange en uppskattning av det totala belopp ni har betalat under de senaste tre åren för följande. Skriv e.t. om företaget är nystartat. Tull Punktskatt Importmoms a) Förutser du några strukturella förändringar i företaget under de närmaste två åren? Ja/Nej. Om ja: Beskriv förändringarna kortfattat. b) Förutser du några större förändringar i leverantörskedjan under de närmaste två åren? Ja/Nej. Om ja: Beskriv förändringarna kortfattat. Tullinformation och tullstatistik (Del 2, avsnitt I, underavsnitt 2 I i riktlinjerna)

4 Besvara följande frågor: a) Fullgör ni tullformaliteter i eget namn och för egen räkning? b) Fullgör någon tullformaliteter för er räkning och i så fall vem och på vilket sätt (direkt eller indirekt)? Ange företrädarens namn, adress och EORI-nummer. c) Fullgör ni tullformaliteter för andras räkning? I så fall vem/vilka och på vilket sätt (direkt eller indirekt)? (Namnge de viktigaste företagen). a) Hur och av vem tullklassificeras varorna? b) Vilka åtgärder vidtar ni för att kvalitetssäkra tullklassificeringen (t.ex. kontroller, rimlighetskontroller, interna arbetsinstruktioner, regelbunden utbildning)? c) För ni anteckningar om dessa kvalitetssäkringsåtgärder? d) Kontrollerar ni med jämna mellanrum att era kvalitetssäkringsåtgärder är ändamålsenliga? e) Vilka resurser använder ni för tullklassificeringen (tex. databas med stående uppgifter om varor)? a) Hur och av vem fastställs tullvärdet? b) Vilka åtgärder vidtar ni för att kvalitetssäkra fastställandet av tullvärdet (t.ex. kontroller, rimlighetskontroller, interna arbetsinstruktioner, regelbunden utbildning eller annat)? c) Kontrollerar ni med jämna mellanrum att era kvalitetssäkringsåtgärder är ändamålsenliga? d) För ni anteckningar om dessa kvalitetssäkringsåtgärder? a) Ge en översikt över de importerade varornas ursprung som medför/inte medför förmånsbehandling. b) Vilka interna åtgärder har ni vidtagit för att se till att de importerade varornas ursprungsländer deklareras korrekt? c) Beskriv era rutiner för utfärdande av förmånsintyg och ursprungsintyg för exportvaror. Hanterar ni varor som omfattas av antidumpningstullar eller utjämningstullar? Ja/Nej Om ja: Lämna uppgifter om tillverkare eller länder utanför EU vilkas varor omfattas av dessa tullar. Tidigare efterlevnad (artikel 5a i tullkoden, artikel 14h i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen, bilaga 1 till de förklarande anmärkningarna (bilaga 1c till tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen) Del 2, avsnitt II I.2.2 i riktlinjerna)

5 a) Har överträdelser av tullbestämmelserna upptäckts i företaget eller av tullmyndigheterna under de senaste tre åren? Skriv e.t. om företaget är nystartat. Om ja: Beskriv överträdelserna kortfattat. b) På vilket sätt har ni meddelat berörda offentliga myndigheter om överträdelserna och vilka kvalitetssäkringsåtgärder har ni infört för att undvika sådana överträdelser i framtiden? För ni anteckningar om dessa kvalitetssäkringsåtgärder? Har några ansökningar om tillstånd/licenser avslagits eller har befintliga tillstånd återkallats eller tillfälligt upphävts på grund av överträdelser av tullbestämmelser under de senaste tre åren? Ja/Nej. Skriv e.t. om företaget är nystartat. Om ja: Hur många och av vilka skäl? Redovisnings- och logistiksystem (artikel 5a i tullkoden, artikel 14i i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen, Del 2, avsnitt III I.2.3 i riktlinjerna) Revisionsspår (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 1 I i riktlinjerna) Gör ert redovisningssystem det möjligt att ha ett fullständigt revisionsspår för tulländamål och skatteändamål? Om ja: Beskriv detta revisionsspår i stora drag. Redovisningssystem (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 2 I i riktlinjerna) Vilket datasystem (maskinvara/programvara) använder ni för verksamheten i allmänhet och för tullfrågor i synnerhet? Lämna uppgifter om följande: - Uppdelningen av funktioner mellan utveckling, testning och drift. - Uppdelningen av funktioner mellan användare. - Kontroll av tillträdet (vilka/till vilka). - Spårbarheten mellan affärssystemet och deklarationssystemet. Kan ert redovisningssystem skilja mellan unionsvaror och icke-unionsvaror? Ja/Nej Om ja: Lämna uppgifter om detta. a) På vilken plats bedrivs dataverksamheten? b) Har datatillämpningar lagts ut på entreprenad? Om ja: Till vilket företag och hur hanterar ni kontrollen av tillträdet till de utlagda tillämpningarna?

6 3.3. Internt kontrollsystem (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 3 I i riktlinjerna) Har ni företagsinterna riktlinjer för intern kontroll inom redovisnings-, inköps-, försäljnings- och tullfunktionerna och för produktion, material- och varuhantering samt logistik? Ja/Nej Om ja: Beskriv dessa riktlinjer och hur de uppdateras kortfattat. Exempel: Åtgärder som arbetsinstruktioner, utbildning av personalen, instruktioner för felkontroller och mekanismer för korrekturläsning. Har någon intern/extern revision av era interna kontrollprocesser gjorts? Ja/Nej Inbegriper denna revision av era tullrutiner? Ja/Nej Om ja: Bifoga en kopia av den senaste revisionsrapporten. Beskriv kortfattat era rutiner för kontroll av datafiler (stående uppgifter eller masterfiler). Hur väl anser du att dessa rutiner täcker följande risker: a) Felaktig och/eller ofullständig bokföring av transaktioner i redovisningssystemet. b) Användning av oriktiga eller inaktuella stående uppgifter, t.ex. antalet artiklar eller tulltaxenummer. c) Otillräcklig kontroll över affärsprocesserna. Varuflöde (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 4 I i riktlinjerna) Beskriv kortfattat hur materialflödet registreras (fysiskt och i bokföringen) från det att råvaran anländer via lagring till tillverkning och leverans. Vem registrerar uppgifterna och var förvaras de? Beskriv kortfattat vilka rutiner som finns för att kontrollera lagervolymer, hur ofta kontroller görs och hur avvikelser hanteras (t.ex. inventering). Tullrutiner (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 5 I i riktlinjerna)

7 Har ni några dokumenterade rutiner för att kontrollera att tulldeklarationer, inklusive sådana som lämnas in för er räkning, t.ex. av ett tullombud eller en speditör, är riktiga? Ja/Nej Om ja: Beskriv rutinerna kortfattat Om nej: Kontrollerar ni att tulldeklarationerna är riktiga? Ja/Nej. Om ja: På vilket sätt? a) Har företaget några instruktioner eller riktlinjer för att rapportera oegentligheter till berörda myndigheter (t.ex. misstänkt stöld eller smuggling av varor som omfattas av tull)? Är dessa instruktioner dokumenterade (t.ex. arbetsinstruktioner, manualer, andra handledningar)? b) Har ni upptäckt några oegentligheter (eller förmodade oegentligheter) och rapporterat dem till berörda myndigheter under det senaste året? Ja/Nej Handlar ni med varor som omfattas av handelslicenser (t.ex. textilier, jordbruksprodukter)? Ja/Nej Om ja: Beskriv kortfattat era rutiner för förvaltning av licenserna för import och/eller export av sådana varor. Förfaranden för backup, återhämtning och reservrutiner samt arkivering (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 6 I i riktlinjerna) Beskriv era förfaranden för backup, återhämtning, reservrutiner, arkivering och åtkomst till affärshandlingar Hur länge sparas data i produktionssystemet och hur länge arkiveras dessa data? Har företaget någon beredskapsplan för systemavbrott/systemfel? Ja/Nej Skydd för datorsystem (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 7 I i riktlinjerna) a) Beskriv kortfattat vilka åtgärder som har vidtagits för att skydda datorsystemet mot intrång (brandvägg, virusskydd, lösenordsskydd m.m.). b) Har något intrångstest gjorts? Vilka resultat gav det i så fall och vilka åtgärder vidtogs med anledning av detta? a) Beskriv kortfattat hur behörighet för tillträde till datorsystemen utfärdas. b) Vem ansvarar för skyddet och driften av datorsystemet?

8 a) Var är huvudservern placerad? b) Beskriv hur huvudservern skyddas. Dokumentationssäkerhet (Del 2, avsnitt III, underavsnitt 8 I i riktlinjerna) Beskriv kortfattat de åtgärder (t.ex. begränsad åtkomst, elektronisk säkerhetskopiering) som har vidtagits för att skydda information/dokument mot intrång, missbruk, avsiktlig förstörelse och förlust. Ange om några incidenter med obehörig åtkomst till dokument har inträffat under det senaste året och vilka åtgärder som i så fall har vidtagits för att förhindra att det upprepas. Besvara följande frågor kortfattat: a) Vilka personalkategorier har tillträde till detaljerade uppgifter om material- och varuflöden? b) Vilka personalkategorier har behörighet att ändra sådana uppgifter? Finns det någon heltäckande dokumentering av ändringar? Beskriv kortfattat de säkerhetskrav ni ställer på era handelspartner och andra kontakter för att förhindra missbruk av information (t.ex. att leveranskedjan utsätts för risk genom otillåten överföring av leveransinformation). Ekonomisk solvens (artikel 5a i tullkoden, artikel 14j i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen, Del 2, avsnitt IV I.2.4 i riktlinjerna) Har företaget varit föremål för något insolvensförfarande under de senaste tre åren? Ja/Nej Om ja: Lämna uppgifter om detta. Har företaget haft en god ekonomisk ställning i den mening som avses i artikel 14j i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen, som är tillräcklig för att det ska kunna fullgöra sina åtaganden, under de senaste tre åren? Om ja: Styrk detta genom att bifoga t.ex. ett brev från revisorerna, en revisionsberättelse, en kopia av årsredovisningen (om den är granskad) eller ett dokument från bank eller finansinstitut. Om nej: Lämna uttömmande uppgifter om detta. Bifoga all bokföring och tillgängliga uppgifter om företagets ekonomiska ställning om det är nystartat, t.ex. de senaste versionerna av kassaflödesrapport, balansräkning och resultatprognos som har godkänts av styrelsen/delägarna/ensamägaren.

9 Känner du till någonting som kan påverka företagets ekonomiska solvens under överskådlig framtid? Ja/Nej Om ja: Lämna uppgifter om detta. Skydds- och säkerhetskrav (artikel 5a i tullkoden, artikel 14k i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen, Del 2, avsnitt V I.2.5 i riktlinjerna) Självbedömning (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 1 I i riktlinjerna) a) Har ni genomfört någon bedömning av risker för och hot mot verksamheten? Ja/Nej b) Har ni några säkerhetsplaner för era anläggningar (i förekommande fall)? Ja/Nej Hur ofta ses dessa dokument över och uppdateras? Beskriv kortfattat de säkerhetsrisker (inom företaget eller i affärsförbindelser med kunder, leverantörer och externa tjänsteleverantörer) som ni har upptäckt med hänvisning till AEO-säkerhetskriterierna Hur genomförs och samordnas säkerhetsåtgärder i företaget och vilka personer ansvarar för detta? Om ni har verksamhet på flera platser: Är genomförandet av säkerhetsåtgärderna harmoniserat mellan alla dessa platser? Ja/Nej a) Har ni några säkerhetsföreskrifter? Hur informeras i så fall personal och besökare till företaget om dessa? b) På vilket sätt är de dokumenterade (manual, riktlinjer för arbetet, informationsblad etc.)? a) Har några incidenter inträffat under det senaste året? Ja/Nej Om ja: Beskriv kortfattat incidenterna och de åtgärder ni har vidtagit för att förhindra att de inträffar igen. b) Registrerar ni incidenter och vidtagna åtgärder? Ja/Nej a) Har ni redan certifierats av annan statlig myndighet eller annat offentligt organ i fråga om (transport)säkerhet? Ja/Nej Om ja: Bifoga en kopia av certifikatet och lämna uppgifter om de lokaler/anläggningar det omfattar. b) Ange vilka av oberoende organ utfärdade standarder/licenser/tillstånd ni är ackrediterade för/innehar och vilka kontroller/revisioner dessa har genomgått Finns det några särskilda skydds- och säkerhetskrav för de varor ni importerar eller exporterar? a) Anlitar ni något säkerhetsföretag? Vilket? b) Har detta företag gjort en riskbedömning för ert företag? Beskriv i så fall kortfattat de säkerhetsrisker som upptäcktes med avseende på AEO-säkerhetskriterierna.

10 Ställer era kunder eller ert försäkringsbolag några säkerhetskrav på er? Ja/Nej Om ja: Lämna uppgifter om detta. Tillgång till anläggningen (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 2 I i riktlinjerna) a) Beskriv kortfattat hur tillträde till lokalerna (byggnader, produktionsområden, lager etc.) regleras för personal, besökare, andra personer, fordon och varor. b) Vem kontrollerar att fastställda rutiner följs? a) Beskriv de rutiner som ska följas om en obehörig person/ett obehörigt fordon påträffas inom anläggningen (på tomten eller i byggnaderna). b) Hur informeras personalen om dessa rutiner (t.ex. handlingsplan, manual, riktlinjer för arbetet, utbildning)? Bifoga planer över alla företagets anläggningar där tullrelaterad verksamhet bedrivs (t.ex. layoutplan, utkast) där gränser, tillträdesvägar och byggnadernas placering framgår, om sådana finns. Ange namnen på eventuella andra företag (t.ex. utomstående företag, delar av verksamheten som har lagts ut på entreprenad) som finns på samma plats. Fysisk säkerhet (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 3 I i riktlinjerna) a) Ge en kort beskrivning av hur anläggningens yttre gränser skyddas. På vilket sätt kontrollerar ni att detta skydd fungerar? b) Hur, av vem och med vilka intervall genomförs kontroller av stängsel och byggnader? Hur registreras dessa kontroller och resultaten av dem? c) På vilket sätt rapporteras och hanteras incidenter? Besvara följande frågor: a) Vilka tillträdesmöjligheter finns? b) Hur kontrolleras dessa? Är öppettiderna begränsade för dessa ingångar? Är anläggningen tillräckligt upplyst (t.ex. ständigt tänd belysning, rörelsedetektorer, skymningsrelä)?

11 Hur hanteras nycklar i företaget (t.ex. placering, tillgång, registrering)? Finns det någon skriftlig dokumentation om detta? Ja/Nej Besvara följande frågor: a) Är det tillåtet att parkera privatfordon inom anläggningen? b) Om ja: För vilka personer? c) Vem ger tillstånd? d) Kontrolleras fordonen (vid infarten till anläggningen eller parkeringen)? Finns det några skriftliga bestämmelser? Ja/Nej Lastenheter (såsom containrar och transportboxar) (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 4 I i riktlinjerna) Finns det några regler/restriktioner för tillträdet till lastenheter? Ja/Nej Om ja: Hur kontrollerar ni att dessa följs? Beskriv kortfattat vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra att obehöriga får tillträde till och kan manipulera lastenheter (särskilt i öppna lagringsutrymmen) (t.ex. ständig övervakning, utbildning av personalen och åtgärder för att öka riskmedvetenheten, förseglingar, instruktioner om vad som ska göras om obehöriga tar sig in). a) Använder ni förseglingar för att förhindra att obehöriga manipulerar last? Av vilket slag i så fall? Uppfyller dessa förseglingar några särskilda standarder (t.ex. ISO)? b) Hur ser ni till att lasten inte manipuleras om ni inte använder förseglingar? Vilka förfaranden för inspektion av lastenheter använder ni (t.ex. en inspektion som omfattar följande sju punkter: Främre vägg, vänster sida, höger sida, golv, överdrag/tak, dörrars insida/utsida, utsida/underrede)? Besvara följande frågor: a) Vem äger/använder lastenheterna? b) Vem underhåller/reparerar lastenheterna? c) Har ni planer för löpande underhåll? Kontrolleras externt utfört underhållsarbete? Logistikprocesser

12 (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 5 I i riktlinjerna) a) Vilka transportmedel använder ni normalt? b) Genomför ni alla era egna transporter i egen regi eller anlitar ni även externa tjänsteleverantörer (t.ex. speditörer/fraktförare)? c) Hur kontrollerar ni om speditörer/fraktförare uppfyller säkerhetskraven (t.ex. med hjälp av säkerhetsintyg, deklarationer eller avtal)? d) Vidtar ni några andra åtgärder för att uppfylla säkerhetskraven i fråga om transporter som har lagts ut på entreprenad (se Del 1, avsnitt IV, punkt IV.2 i AEO-riktlinjerna)? Beskriv i tillämpliga fall vilka åtgärder ni har vidtagit och deras omfattning. Andra krav än skattemässiga (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 6 I i riktlinjerna) a) Handlar ni med varor med dubbla användningsområden och/eller varor som omfattas av importlicenser eller varor för vilka exportrestriktioner gäller eller som är belagda med embargo eller andra icke skattemässiga krav? Om ja: Beskriv kortfattat vilka rutiner ni har för att se till att bestämmelserna om dessa varor efterlevs (t.ex. hantering av licenser, tillstånd, särskilt ansvariga, specialutbildad personal etc.). b) Har ni särskilda arbetsinstruktioner, manualer eller andra riktlinjer för sådana varor? Ja/Nej Inkommande varor (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 7 I i riktlinjerna) a) Beskriv kortfattat rutinerna i fråga om säkerhet och skydd avseende inkommande varor. b) På vilket sätt kontrollerar ni att dessa rutiner tillämpas? Har de anställda fått information om de säkerhetsåtgärder som har vidtagits tillsammans med leverantörerna och hur säkerställer ni efterlevnaden? a) Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar förseglingarna på inkommande varor. b) Förseglas inkommande varor när så är lämpligt? Ja/Nej Om ja: Vilka rutiner/åtgärder finns? Märks inkommande varor på ett enhetligt sätt eller lagras de på särskilt utmärkta platser? Ja/Nej Om ja: Hur markeras de/var lagras de? Beskriv kortfattat hur inkommande varor avprickas och vägs.

13 Beskriv kortfattat hur, när och av vem inkommande varor kontrolleras mot lastförteckningar och registreras a) Är funktionerna inköp av varor, mottagning av varor och allmän administration tydligt åtskilda? Ja/Nej b) Finns det interna kontrollförfaranden för funktionerna? Ja/Nej. Om ja: Hur tillämpas de? Lagring av varor (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 8 I i riktlinjerna) Beskriv de platser där ni har inrättat lagerområden a) Beskriv kortfattat hur inkommande varor tilldelas lagringsplatser. b) Lagrar ni varor utomhus? Ja/Nej. Om ja: Beskriv dem kortfattat. Har ni dokumenterade förfaranden för inventering och hantering av avvikelser som upptäcks under inventeringen? Ja/Nej Om ja: Beskriv rutinerna kortfattat. Lagras varor med olika risknivåer åtskilda? Ja/Nej a) Beskriv kriterierna för separat lagring (t.ex. farligt gods, värdefullt gods, kemikalier, vapen). b) Beskriv vad ni gör för att se till att varorna omedelbart registreras i logistik-/lagerredovisningen. a) Beskriv kortfattat hur varor skyddas mot obehörigt tillträde till lagerområdet. b) Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar att dessa rutiner tillämpas. Om lagring av varor har lagts ut på entreprenad till en tredje part/tjänsteleverantör: Beskriv kortfattat hur och var varorna lagras och på vilket sätt ni övervakar hanteringen av varorna. Produktion av varor (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 9 I i riktlinjerna) a) Beskriv kortfattat de platser/områden som används för produktion av varor. b) Om varor produceras externt (t.ex. lönbearbetning, "drop shipments"): Beskriv kortfattat hur varornas integritet säkras (t.ex. genom avtal).

14 Finns det några säkerhetsåtgärder för att skydda varor mot obehörigt tillträde till produktionsområdet? Ja/Nej Om ja: Beskriv dessa åtgärder kortfattat och ange om de finns i skriftlig form. Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar att dessa rutiner tillämpas Beskriv kortfattat rutinerna för packning av varorna och ange om de finns i skriftlig form Om packning av slutprodukten har lagts ut på entreprenad till en tredje part: Beskriv kortfattat hur ni säkrar varornas integritet Lastning av varor (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 10 I i riktlinjerna) a) Beskriv kortfattat hur lastningen av varor hanteras i företaget (t.ex. ansvarsfördelning, kontroll av varor och transportmedel, registrering av resultat, information etc.). b) Finns det några skriftliga instruktioner om hur processen ska organiseras? Ja/Nej a) Förseglas utgående varor eller fordon? Ja/Nej Om ja: Hur, av vem och med vilket slags försegling? b) Anges förseglingsnummer i de handlingar som medföljer varorna? Ja/Nej c) På vilket sätt registrerar ni era förseglingar? Beskriv kortfattat hur ni försäkrar er om att de säkerhetskrav som era kunder ställer på er i samband med lastning av varorna uppfylls Beskriv kortfattat vilka rutiner som finns för att se till att varor som ska lastas och själva lastningen övervakas Kontrollerar ni att utgående varor är kompletta (t.ex. avprickning, vägning)? Ja/Nej Om ja: Hur görs detta och av vem? Beskriv kortfattat hur, när och av vem utgående varor kontrolleras mot order och lastförteckningar och registreras som uttag från lagret Beskriv kortfattat vilka kontrollmekanismer ni har för att upptäcka oegentligheter i samband med lastningen av varor Säkerhetskrav på affärspartner (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 11 I i riktlinjerna)

15 a) Beskriv kortfattat vilka säkerhetskrav ni ställer när ni väljer affärspartner (t.ex. säkerhetsdeklarationer, avtalsvillkor, handelspartner med egen AEO-status). b) Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar att dessa rutiner tillämpas. Beskriv kortfattat hur företaget kontrollerar affärspartnernas identitet för att säkra leveranskedjan (informationssökning innan order godkänns eller läggs). Har det under det senaste året inträffat brott mot era säkerhetsarrangemang med era partner? Ja/Nej Om ja: Vilka åtgärder har ni vidtagit? Personalsäkerhet (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 12 I i riktlinjerna) a) Beskriv kortfattat hur er anställningspolicy tar hänsyn till säkerhetskrav. Vem är ansvarig för detta? b) Finns det skriftlig dokumentation om säkerhetsförfarandena? Ja/Nej c) Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar att dessa rutiner tillämpas I vilken utsträckning görs säkerhetskontroller (t.ex. kontroller i polisens register för att utröna om de har ett brottsligt förflutet) av följande typer av anställda: a) nyanställda på befattningar som är känsliga i säkerhetshänseende a) befintliga anställda som ska överföras till befattningar som är känsliga i säkerhetshänseende. Hur kontrollerar ni att personal som lämnar företaget inte längre har fysisk eller elektronisk tillgång till företagets lokaler eller data? Genomför ni skydds- och säkerhetsutbildning för de anställda? Ja/Nej. Om ja: a) Hur ofta genomförs skydds- och säkerhetsutbildning? b) Genomför ni repetitionsutbildning årligen? Ja/Nej c) Är denna utbildning intern eller tillhandahålls den av en extern leverantör? d) Finns det skriftlig dokumentation om denna utbildning? Ja/Nej Besvara följande frågor: a) På vilka områden använder ni tillfälligt anställd personal? b) Kontrollerar ni regelbundet att denna personal följer säkerhetsnormerna? Om ja: Hur och vem gör det? Finns det säkerhetsanvisningar även för denna personal?

16 Externa tjänster (Del 2, avsnitt V, underavsnitt 13 I i riktlinjerna) Har ni lagt ut tjänster på entreprenad, t.ex. transporter, bevakning, städning, inköp, underhåll etc.? Ja/Nej. Om ja: a) Beskriv kortfattat vilka tjänster de tillhandahåller och i vilken omfattning (gäller de som inte har beskrivits ovan). b) Har ni några skriftliga avtal som innehåller säkerhetskrav med de externa tjänsteleverantörerna? Ja/Nej c) Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar att förfarandena i dessa avtal tillämpas.

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Syftet med självbedömningen i samband med ansökan om AEO-status är att hjälpa dig förstå kraven för att få

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO)

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 28 maj 2014 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

TAXUD/B2/047/2011 Rev.3

TAXUD/B2/047/2011 Rev.3 EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 17 april 2012 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676])

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Bilaga 37d Del I Reservrutin Kapitel I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar Tulltjänster Effektiv tullhantering spar tid och pengar Om Tullhantering Tullhantering är något som många företag upplever som krångligt. Det är också en del av logistikkostnaderna där det kan finnas stor

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines ecdc. eu I. Inledning Sedan september 2011 används onlineansökningsformulär inom programmet Ung och Aktiv i Europa. Den projektansvarige som

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 960/2014 av den 8 september 2014 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB Ansökan Tillstånd till allmän kameraövervakning 1 (6) Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Innehåll 1. Introduktion 2. Omfattning och ansökan 3. Transparens och information 4. Rättvisa och syftesbegränsning 5. Datakvalitet och proportionalitet

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 2 Tillämpningskodex Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt Kapitel 1 Definitioner... 501 Kapitel 2 Beslut... 503 Kapitel 3 Databehandling...

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Frågeformulär VD- & Styrelseansvarsförsäkring

Frågeformulär VD- & Styrelseansvarsförsäkring Frågeformulär VD- & Styrelseansvarsförsäkring Information Benämningen Företaget i detta formulär är den juridiska personen som söker försäkring (tillika försäkringstagaren). Benämningen försäkrade är de

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter?

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter? Anvisning till anmälan om fastställande av driftsfond för producentorganisationer för frukt och grönsaker Var finns blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 18 december 2009 (dnr

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015. Välkomna!

Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015. Välkomna! Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015 Välkomna! Agenda (Lunch 12.00-13.00, fika 14.30-14.45) 1. Inledning, information från sponsor / projektledning. 2. Börläge (uppdaterad utkast) normalförfarande

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-01-01 Dnr 5581/2008-030 Beslut 2008-12-10 Dnr:5581/2008-030 Universitetsdirektören Regler och riktlinjer för IT-säkerhet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Ifyllningsanvisning 1 (7) Ansökan gällande meddelandedeklarering

Ifyllningsanvisning 1 (7) Ansökan gällande meddelandedeklarering Ifyllningsanvisning 1 (7) Ett företag som är registrerat i Finland ansöker om registrering för meddelandedeklarering enligt FO-nummer och ett företag som är registrerat utomlands enligt VAT-nummer. Vanligtvis

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer