Ett arbetssätt. - mot människohandel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett arbetssätt. - mot människohandel"

Transkript

1 Ett arbetssätt - mot människohandel Prevention of and Fight Against Crime 2008

2 FAKTA PROJEKTÄGARE: Rikspolisstyrelsen, Bengt Svenson NATIONELL RAPPORTÖR: Kajsa Wahlberg, Rikspolisstyrelsen PROJEKTLEDARE: Ewa Carlenfors FÖRFATTARE: Ewa Carlenfors, Jonas Trolle, Sofia Tatsis, Ann Flynn TEXTREDIGERING: Lotta Lundquist DIARIENUMMER: AA TRYCK: RPS tryckeri DATUM: Februari 2011 FOTO: Polisen och Kim Restrup GRAFISK PRODUKTION: Petra Sjölander KONTAKT: With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union. European Commission - Directorate-General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

3 Innehåll Förord 4 Människohandel ur en polisiär synvinkel 6 Bakgrund 8 Lagstiftning 10 Köparen 13 Organisatören 15 Profilering 17 Spaning 18 Tillslag 19 Förhör 20 Slutord 23 Socialtjänstens metodutveckling och nätverksbyggande 28 Rekryteringsprocessen 29 Ansvaret för den brottsutsatta 32 Sekretess mellan myndigheter 35 Socialtjänstens samverkanspartners 37 Återvändanderutiner i Stockholms län 44 Samarbetsländerna 51 Övriga kontakter 58 Referenser 59

4 Förord COPSAT - Joint Cooperation between the Police and Social Services - är ett europeiskt rättssamarbete mot människohandel för sexuella ändamål mellan polis och socialtjänst. EU-samarbetet mellan svensk, estnisk, polsk och rumänsk polis samt representanter från den sociala sfären påbörjades 1-2 oktober Under två konferensdagar i Stockholm träffades över nittio poliser och andra berörda aktörer från de sociala myndigheterna och frivilligorganisationerna i respektive land. Andra myndigheter och organisationer som deltog under konferensen var Europol, Åklagarmyndigheten, Justitiedepartementet, Länsstyrelsen i Stockholm och representanter från Östersjösamarbetet. Copsat avslutas med en konferens i Stockholm den 9 februari 2011 där den här skriften distribueras. Rättssamarbetet mellan poliser och representanter från den sociala sfären i Estland, Polen, Rumänien och Sverige syftar till att utveckla koncept och metoder för att förbättra det operativa skyddet och stödet till offer för människohandeln, samt kombinera detta med utredningsarbete poliser emellan. Det polisiära brottsförebyggande arbetet mot människohandeln inom projektet bidrar till att finna och utveckla befintliga samarbetsformer för att återanpassa människohandelns brottsutsatta i deras respektive hemländer. Det är Stockholm, City polismästardistrikt och den tidigare Kommissionen mot människohandel som har initierat utbytessamarbetet för att bättre kunna ta hand om människohandelns brottsutsatta. Kommissionen mot människohandel är utförare och Rikspolisstyrelsen är projektägare. Huvudfinansiärer är EU, delfinansiär Rikspolisstyrelsen. Kommissionen är sedan 1 mars 2011 en permanent sektion placerad i City polismästardistrikt. Människohandelns cyniska och gränsöverskridande metoder utvecklas ständigt och Kommissionen mot människohandel i Stockholm har fått uppfinna sina egna framgångsmetoder för brottsbekämpning på området. Förhörsmetoderna, för att förmå den brottsutsatta att berätta om brottet, har förbättrats, och man har involverat socialtjänsten i arbetet på ett sätt som aldrig tidigare gjorts. Numera har socialtjänsten i Stockholm en aktiv medverkan under polisutredningarna. Detta för att underlätta arbetet för poliserna i polisutredningen och för den brottsutsatta. Socialtjänsten sitter med när polisen planerar tillslagen och kan således på ett tidigt stadium planera sina stödinsatser vid polisens tillslag på gatan eller i bordellerna. Dessutom närvarar socialtjänsten vid förhör, om så behövs, för att vara den brottsutsatta behjälplig med stöd och vidare kontakter.

5 I samband med förhören får polisen frågor från de brottsutsatta om vad som kommer att hända dem efter det första förhöret, och inte minst efter det att rättsprocessen avslutats. De frågar sig varför de ska vara polisen behjälplig med sin utsatthet, sin historia och sina uppgifter om de ändå bara kommer att skickas tillbaka till hemlandet, och där få klara sig själv. Den brottsutsatta får veta att socialtjänsten kommer att ge stöd och hjälpa denne i Sverige under den tid som utredningen pågår fram till domen. Och också att förundersökningsledaren kommer att kontakta Migrationsverket för att söka om tillfälligt uppehållstillstånd under den tid den svenska rättsprocessen pågår. Utredningarna och förhören brukar sedan ha sin gilla gång. Under tiden får utredarna frågor från de brottsutsatta om vad som kommer att ske efter rättegången avslutats. Kommer den brottsutsatta få stanna i Sverige? Om hon eller han vill åka hem, som de flesta vill, vad händer där? Går det att få någon hjälp i hemlandet? Vem kan hjälpa? Hur stora är riskerna för att utsättas för någon form av övergrepp i hemlandet? Det svåraste arbetet för en polis som arbetar mot människohandeln är att bedriva komplicerade gränsöverskridande brottsutredningar. Detta utredningsarbete försvåras av att polisen får hantera frågor om hur situationen kommer att se ut för de brottsutsatta i hemlandet, dit de förväntas återvända, när utredaren varken kan svara eller garantera den brottsutsatta ett säkert återvändande. För socialtjänsten i sin tur är det otillfredsställande att inte kunna svara på hur hela återvändandeprocessen kommer att se ut. Copsat är ett initiativ för att säkra brottsutredningarna och återvändandet och syftar till att beskriva effektiva metoder för ett bättre bemötande av människohandelsutsatta. Ewa Carlenfors Projektledare för Copsat

6 Människohandel ur ett polisiärt perspektiv Denna text syftar till att ge en inblick i människohandelsbrotten utifrån ett polisperspektiv. Runt dessa brott finns även ett större antal andra brott som är ofta förekommande. Även dessa kommer i viss utsträckning att beskrivas. Människohandelsbrott är inte svårare än andra brott att arbeta med men de kan ta längre tid och kräver i vissa fall något mer resurser. Det går att bedriva utredningar om misstänkt människohandel både med spaningsarbete som grund eller när en målsägande eller ett vittne kommer in på en polisstation för att göra en anmälan. Det är en myt att det måste till stora spaningsresurser för att nå framgång. Något som är viktigt att inse är att människohandeln är en del av den grova organiserade brottsligheten, oftast med internationell koppling. Utifrån ett polisåklagarperspektiv är det därför viktigt att organisationerna följs i så stor del av sin brottslighet som bara är möjligt. Det går inte att begränsa sig till endast ett brottsområde eller ett geografiskt område. Utifrån ett Stockholmsperspektiv har därför Stockholmspolisens tidigare kommission mot människohandel haft ett länsövergripande ansvar för brottsligheten. Ett länsövergripande ansvar som då och då övergått i arbete på nationell såväl som internationell nivå. Organiserad brottslighet Det är därför på sin plats att redan här redogöra för vad organiserad brottlighet egentligen är. Detta för att placera in brottsområdet i rätt kontext från början. Det ska sägas att människohandel kommer på tredje plats i världen efter vapenoch drogrelaterad brottslighet i fråga om omfattning. Det är en del av den grova, internationella, organiserade brottligheten. Organiserad brottslighet innebär samarbete med fler än två personer. Det kan vara en grupp av mindre eller större omfattning. Inom grupperingen har medlemmarna egna tilldelade arbetsuppgifter. Det är nästan alltid fråga om en lång eller obegränsad utsträckning i tid som brottslingarna tänker sig att de ska syssla med sin verksamhet. Inom grupperingen bör det också finnas någon form av I slutändan är syftet att söka vinning och makt. Att få bäst vinst till minst risk. disciplin- och kontrollsystem. Det ska vara fråga om allvarliga kriminella handlingar. Detta behöver dock inte innebära att brotten måste vara särskilt allvarliga, utan det kan också vara fråga om mindre allvarliga brott av mer systematisk karaktär. Verksamhet på internationell nivå kan vara en ingrediens. Att sammanslutningen använder sig av våld eller hot är närmast en regel. Det är inte sällan fråga om att man använder sig av kommersiella och affärsmässiga strukturer. I samband med detta kommer även penningtvätt in. Organiserade kriminella försöker också påverka det offentliga livet, till exempel politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter och ekonomiska institutioner. I slutändan är syftet att söka vinning och makt och att få högst vinst till minst risk. 6 COPSAT

7 DEFINITION - GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET Samarbete mellan fler än två personer Egna tilldelade arbetsuppgifter åt var och en Lång eller obegränsad utsträckning i tiden Någon form av disciplin och kontroll Misstanke om allvarliga kriminella handlingar Verksamhet på internationell nivå Användande av våld eller andra metoder för hot Användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer Deltagande i penningtvätt Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi Strävan efter vinning och/eller makt I alla ärenden som Stockholmspolisen varit inblandad i, har de kriminella sysslat med annan brottslighet parallellt med sin människohandelsrelaterade brottslighet. Helt eller delvis enligt den ovan uppräknade definitionen. Att kalla dem multikriminella är ingen underdrift. Vi har vant oss vid att det i det vanliga polisarbetet alltid är någon som tycker att polisen gör ett bra arbete. Att det är någon som är lättad och tacksam över det faktum att polisen kommer till deras undsättning. I samband med ett lägenhetsbråk kan det vara skrämda men lättade barn som känner trygghet när polisen kommer. Vid ett rån är det självklart den som rånats. När två fyllerister slåss kanske det åtminstone är den ene kontrahentens hund som känner tacksamhet för litet lugn och ro. I fråga om människohandel är det ofta på det sättet att ingen är intresserad av polisens arbete. Givetvis är inte köparna särskilt villiga att visa upp sig. Hallickarna ser ingen vinst i att bli påkomna. Men detta gäller även dem som utsätts i hanteringen, oftast kvinnor, på grund av pengabehovet. Det kan vara unga personer med prostitutionserfarenheter, som tvingats sälja sig under kortare eller längre tid. Kvinnor och barn som sålts tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Hjälpa eller stjälpa? När arbetet mot människohandel tog fart i Stockholms län för drygt sex år sedan hade de inblandade poliserna, socialarbetarna, åklagarna med flera, en bild av att de genom sina insatser räddade människor. Att polisen dragit en lans för ett brottsutsatt offer vars tillvaro varit helvetisk. Vid en sådan insats förväntar sig hjältarna givetvis en enorm tacksamhet och tillgivenhet från dem som de har räddat. Det paradoxala är att dessa myndighetsrepresentanter oftast möts av rakt det motsatta. Hur förklarar man för ett offer att denna/denne är ett offer när hon/han inte ser själv sig som ett? Hur hjälper man någon som inte vill bli hjälpt? Hur tacklar du själv, som tjänsteman, det faktum att den du har en bild av att du hjälper inte vill ha din hjälp? En person som kanske till och med föraktar dig. Någon som säger att du är ett avskum som förstört hennes/hans liv. En tjänsteman som trots goda intentioner, uppfat- MÄNNISKOHANDEL 7 - UR ETT POLISIÄRT PERSPEKTIV

8 tas som en som bara förstör för den som tjänstemannen vill hjälpa. Under följande avsnitt ska vi försöka redogöra för en del av de erfarenheter vi som poliser samlat på oss under de gångna åren i frågan hur ett bra omhändertagande av traumatiserade brottsoffer kan te sig. Bakgrund till problematiken I princip alla förhörda kvinnor i de ärenden som hanterats inom människohandelsområdet i Stockholm har mycket svåra trauman bakom sig tidigare i livet. Svensk forskning på området säger att cirka 70 procent av alla personer med prostitutionserfarenhet varit utsatta för olika former av sexuella övergrepp. Vår erfarenhet är att den siffran är ännu högre när det gäller personer som kommer utomlands ifrån. Dock med den anmärkningen att en hel del av de brottsutsatta istället för att ha utsatts för sexuella övergrepp, kommer från mycket socialt dysfunktionella familjekonstellationer. Tidigt i livet har kanske föräldrarna lämnat sitt barn att leva med en äldre släkting för att de själva haft fullt upp med att underhålla ett eget missbruk. Alternativt har barnen bott kvar hemma med alkoholism, misshandel och inte sällan även sexuella övergrepp. Tidiga kränkningar, ofta en orsak De brottsutsatta har många gånger kränkts på sådana sätt att det är helt omöjligt för dem att fungera i en normal kontext. Att utsättas för olika former av övergrepp skapar ett självförakt och en oförmåga att se sig själv som en egen individ med rätt att själv bestämma över sitt liv. Sexuella övergrepp gör dessutom att den utsatta tidigt i livet sexualiserar sin tillvaro genom att anse sig endast duga till olika sexuella aktiviteter och då alltid på andra människors villkor. Många av de brottsutsatta i de svenska ärendena berättar att de oftast mycket tidigt i livet utnyttjats för sexuella ändamål. Det kan vara i mindre kretsar i lokalsamhället varifrån de kommer. Detta gör dem till lätta villebråd för hallickar som vill profitera ytterligare på dem. Andra beskriver en bild av ett genombrott i prostitutionen som kommer senare i livet och då som en konsekvens av att de inte sett att de haft något annat val, där och då. Och eftersom de har en tidigare erfarenhet av att utnyttjas sexuellt är steget inte långt att gå. I Sverige är de brottsutsatta i människohandelsärendena sällan helt och hållet vilseledda. Än mer ovanligt är att de kidnappats hit. Luras till Sverige Stockholmspolisens erfarenheter säger att de som kommit till Sverige och involverats i prostitution vet att de ska komma till ett visst ställe för att utnyttjas för sexuella ändamål. Dock vet de inte att de inför sin resa kommer att sättas i skuld till hallickarna. En skuld som snarast möjligt måste regleras. Flera nigerianska kvinnor har vittnat om hur de börjat som sexslavar med en skuld på euro. En summa som de kan få betala av i års tid om de överhuvudtaget överlever. De vet inte att de kommer att utnyttjas sexuellt av hallickarna och deras bekanta. De känner inte till 8 COPSAT

9 att den bild av en ekonomisk uppgörelse mellan dem och organisatörerna, kraftigt skiljer sig från den verkliga, slutgiltiga uppgörelsen. De vet vidare inte att de förväntas vara tillgängliga för sina sexköpare 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Att det inte går att välja sina sexköpare. Att sexköpare i vissa förekommande fall kommer att råna eller våldta kvinnan de köper alternativt både och. De vet inte att de inte kan bestämma över när de får komma hem. Ofta utan utbildning Utbildnings- och den generella bildningsnivån hos de brottsutsatta är oftast tämligen låg. Bilden av den universitetsstuderande kvinnan, som för att finansiera sina studier, säljer sin kropp har vi i princip aldrig sett. Många är de som säger att det är för att finansiera studier. Men det förefaller vara en myt för att de inför sig själva ska få en mer uthärdlig känsla av sina egna göranden, de övergrepp som de utsätts för. Själv har jag endast mött en person som faktiskt studerade under de sex år som jag arbetat med människohandelsproblematiken. Det är snarare så att de sällan eller aldrig haft ett vanligt lönearbete. De arbeten de haft har många gånger varit arbeten där vanliga regler och villkor saknats. I detta inryms även vetskap och kunskap om den omkringliggande världen. Geografi, kunskap om samhällen och deras konstitution, språk med mera saknas oftast helt. Känslan att dessa människor i stor utsträckning tycks leva ur i hand i mun, en dag i taget, timme för timme är högst påtaglig. Sociala nätverk och språk saknas till stora delar helt eller delvis. En kvinna från Rumänien påträffades i samband med en spaningsinsats mot en lägenhet i Sollentuna norr om Stockholm. Kvinnan hade en välformulerad annons utsatt på Internet. Hon utnyttjades av sexköpare i lägenheten och fördes till sexköparna på så kallade outcalls. När vi gjorde tillslag mot lägenheten och grep den enda person som kontrollerade kvinnan gjorde vi en smärtsam upptäckt. Det visade sig att den rumänska kvinnan inte hade gått i skola mer än två år. Hon hade inga språkkunskaper, ens på sitt hemlands språk. Vidare hade hon förutom hallicken, även hon en kvinna, inga sociala nätverk varken i Sverige eller Rumänien. Detta visade sig gälla även för Rumänien. På grund av sin ringa skolunderbyggnad hade hon heller ingen uppfattning om hur det samhälle hon kom ifrån fungerade i fråga om de mest grundläggande saker. Slutligen hade hon ingen uppfattning om sin omgivande geografi. Kvinnan trodde på fullaste allvar att hon befann sig i Sydafrika. Hon berättade hur hon körts i en bil från Rumänien, genom flera länder. Länder vars namn hon inte kunde ange. Och slutligen hamnat i det hon trodde var Sydafrika. Utifrån en sådan berättelse är det inte konstigt att de här människorna är lätta att hantera för människohandlare. Andra exempel är brottsutsatta som trott att de ska få upp till fem års fängelse om de ertappas i prostitution av svensk polis. Det är brottsutsatta som inte känner till att alla människor i en demokratisk rättsstat har rätt till en rättvis prövning av sitt ärende. Brottsutsatta som överhuvudtaget inte på MÄNNISKOHANDEL 9 UR ETT POLISIÄRT PERSPEKTIV

10 något sätt kan redogöra för sitt eget lands parlamentariska läge eller statsskick. Mot bakgrund av detta är det på sin plats att resonera utifrån vad som är att anse som en frivillig handling och vad som är ett tvång. För att kunna problematisera kring detta behövs en redogörelse för den mest relevanta och viktigaste lagstiftningen, människohandel, koppleri och sexköp. Brottsbalken 4 kap 1 a, människohandel 1 a Den som, i annat fall än som avses i 1 genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år. Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har använts. Är ett brott som avses i första - andra stycket mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Lag (2010:371). Kedjebrottslighet Initialt ska sägas att människohandel är en brottslighet med flera led. En kedjebrottslighet. Paragrafen har framförallt stort fokus på utsatta kvinnor och barn. Skälet till varför någon handlas med är att personen ska utnyttjas. Rekrytering och transport av de brottsutsatta behöver inte ske mellan länder. Även om det oftast är fråga om gränsöverskridande brottslighet utifrån ett svenskt perspektiv. Det kan även ske inom ett land. För att kunna genomföra åtgärderna mot en specifik person krävs tvång eller så kallade otillbörliga medel. Vad det innebär kommer att beskrivas mer utförligt nedan. Olika moment i lagen Det första momentet i lagen handlar om handelsåtgärderna (vad som görs): Rekrytera Transportera Ta emot Inhysa Överföra (exempelvis mellan bordeller eller mellan hallickar) Redan efter det första momentet kan polisen påbörja en brottsutredning om det går att bevisa att personen skulle komma att utnyttjas. Detta därför att människohandel är en kedjebrottslighet som består av många olika led. Det andra momentet handlar om de otillbörliga medlen (hur det görs) och dess syfte för att: få offren att underkasta sig betvinga eller underkasta offrens vilja eller inkräkta på deras valmöjligheter alternativt utnyttja att de inte har några valmöjligheter kontrollera offrets fria och verkliga vilja 10 COPSAT

11 föra bort offren mot deras vilja vilseleda angående förutsättningarna missbruka sin ställning eller på annat otillbörligt sätt påverka Gemensamt är att offrens utsatta situation utnyttjas och att inga andra alternativ ges Utgångspunkten är att få de brottsutsatta att underkasta sig gärningsmannens vilja. Detta genom att antingen tvinga dem, inkräkta på deras valmöjligheter alternativt utnyttja det faktum att de utsatta inte har några valmöjligheter. Gärningsmannen får inflytande över de utsattas egna vilja genom att få dem att underkasta sig handelsåtgärden. Detta inflytande begränsar de utsattas valmöjligheter otillbörliga medel. Det tredje momentet handlar om syftet med handeln (varför det görs) genom: att någon form av utnyttjande planeras, som sexuellt utnyttjande, tvångsarbete, organhandel eller krigstjänst att syftet med utnyttjandet kan involvera en ekonomisk vinning att offrets verkliga valmöjligheter ter sig begränsande för offret I fråga om syftet med handeln förutsätts att någon form av utnyttjande ska ske. Det kan vara utnyttjande för sexuella ändamål. Här ryms även sådana ändamål där en person utnyttjas sexuellt av en enskild människa. Det behöver alltså inte vara för prostitutionsändamål. Andra utnyttjanden är att den brottsutsatte tvingas arbeta mot ingen eller mycket ringa ersättning under mycket besvärliga förhållanden. Det kan också vara för tiggeriändamål eller att en person kan utnyttjas för att dennes organ ska opereras ut. Syftet kan också vara att utnyttjas för krigstjänst. Syftet med utnyttjandet behöver nödvändigtvis inte innebära att de som utnyttjar en viss person behöver tjäna något på utnyttjandet. De behöver inte göra någon vinst även om det förstås är en omständighet som stärker graden av brottets allvarlighet. Brottsbalken 6 kap.12, koppleri, grovt koppleri 6 kap. 12 Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersätt-ning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år. Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar enligt första stycket. Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan. Lag (2005:90). MÄNNISKOHANDEL 11 UR ETT POLISIÄRT PERSPEKTIV

12 Människohandel eller koppleri? Många ärenden som initialt rubriceras som människohandel slutar ofta med koppleri alternativt grovt koppleri. De olika brottsrubriceringarna och det faktum att människohandel hör till brott mot frihet och frid medan koppleri hör till sexualbrotten, gör att det är svårt att skilja dem åt. Brotten går in i varandra och det finns risk för att en sammanblandning med vad som är vad när en bedömning görs i rubriceringsfrågan. Människohandelsbrottet är alltså ett brott som i första hand handlar om att någon inkräktar på en annan människas rätt till frihet. När det gäller koppleribrottet är det inte så. Enligt lagstiftningen är det inte fråga om att någons utsatta belägenhet utnyttjas eller att man inkräktar på en persons rätt till frihet. Detta är en mycket stor skillnad. Emellertid är det så att många domar gällande framförallt grova kopplerier har innehållit skrivningar som gör gällande att den brottsutsatta utsatts på ett sätt så att dennes rätt till frihet och frid inskränkts. Detta är enligt vår uppfattning mycket olyckligt och skapar en slags konkurrens mellan de olika lagarna. I synnerhet de grova kopplerierna benämns många gånger inte enligt sin rätta benämning människohandel. Koppleri främjande av prostitution Det som kan sägas om koppleri är att det handlar om ekonomiskt utnyttjande av en person som har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Det vill säga att någon främjar prostitution. Underlättandet kan vara genom att upplåta en plats där den som utnyttjas i prostitution kan vara och ta emot sina sexköpare. Det kan också vara att man underlättar i kontakten för en sexköpskund att komma i kontakt med en person som utnyttjas i prostitution. Till exempel en hotellportier som bokar ett möte för en gästs räkning eller en taxichaufför som kör en taxikund till en person som utnyttjas i prostitution, med anvisning från sexköparen att just köra till någon som kan sälja en sexuell tjänst. Främjandet kan också vara att någon förmår en annan att utnyttjas i prostitution. Att transportera personer som utnyttjas för sexuella ändamål eller hämta sexköpare åt desamma är ett främjande. Att vakta för att den som utnyttjas i prostitution inte ska råka illa ut och få sina pengar är också att främja prostitution. Att hyra ut en lägenhet och veta om vad som sker i lägenheten, att sexuellt utnyttjande saluförs, är också att främja. Det ekonomiska utnyttjandet behöver nödvändigtvis inte vara vinstgivande. Det behöver heller inte vara just pengar som utgör vederlaget. Även tillfälliga och högst enstaka tillfällen räknas. I kopplerilagstiftningen omtalas också frågan om tvång och förledande. Detta är dock inte nödvändigt i fråga om främjandet. 12 COPSAT

13 Grovt koppleri Ett exempel på att ett koppleri är grovt är att det är en stor omfattning på verksamheten. Det kan också vara att det är en stor ekonomisk vinning för den som utnyttjar. I talet om grovt koppleri kan också människohandelsliknande inslag vara något som utgör grovt brott. Att någon utvecklar ett drogberoende är även det en försvårande omständighet eller om den prostituerade misshandlas eller hotas svårt och om den brottsutsatta är handikappad. Brottsbalken 6 kap. 11 köp av sexuella tjänster 6 kap. 11 Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Lag (2005:90). Stockholmspolisens kommission mot människohandel anser att den svenska lagen som förbjuder köp av sexuella tjänster är ett av de bästa hjälpmedlen i kampen mot människohandeln. Lagen förbjuder köp av en sexuell tjänst men inte försäljning. Finessen med lagstiftningen är att den slår mot efterfrågan. Utan efterfrågan, inget utbud. Lagen gör det också möjligt för polisen och åklagarna att för domstolen bevisa en hel kedja brott som börjar med att någon efterfrågar en sexuell tjänst. Lagen gör det också möjligt att visa den täta sammankopplingen mellan sexköparen och den grova organiserade brottsligheten. Sexköparen är en sponsor av grov organiserad brottslighet. Samtidigt som denne medverkar till att förstöra livet för den som utnyttjas i prostitution. Det är i stora drag högst vanliga och representativa män som köper sex. Vilka är då köparna? Stockholmspolisen är av den uppfattningen att köparna i stora drag är vanliga män. Det är i princip bara män, och de lever till synes normala liv med normala arbeten och ekonomier. Det finns förstås alltid undantag, men det kan klart slås fast att det inte är fråga om män som exempelvis är handikappade eller män som sammanlever med sina mödrar, som köper sex i någon större omfattning. Detta är ett argument som nämligen ofta framförs. Just det att det är fråga om personer som inte kan få sex på annat vis. Varför köper människor sex? Det finns många forskningsrapporter och uppfattningar i frågan. Stockholmspolisens MÄNNISKOHANDEL 13 - UR ETT POLISIÄRT PERSPEKTIV

14 kommission mot människohandel som 1 mars 2011 blev en sektion har under flera år fortbildats i ämnet, lyssnat, läst och lärt. Fokus har hela tiden riktats mot det som föder och göder problemet med människohandeln, efterfrågan. Däribland har Stockholmspolisens kommisson mot människohandel tagit intryck av Sven-Axel Månssons rapporter om könsköparna (t.ex. Månsson, Sven-Axel & Linders, Annulla, Sexualitet utan ansikte. Könsköparna Stockholm: Carlsson & Jönsson bokförlag AB). Några svar på varför vissa personer köper sex har också utkristalliserat sig i vår dagliga kontakt med sexköparna. Vi kan här se att det dels handlar om de män som har ett behov av att köpa någon en halvtimme, en timme i syfte av att ha kontroll och äga en viss specifik situation, i det här fallet själva sexualakten. Det är enligt vår erfarenhet kanske inte alltid fråga om att det är just efterfrågan på sex som är det avgörande utan snarare möjligheten till ett maktutövande gentemot en annan person som inte har något frivilligt val. Här är maktutövandet en faktor. Detta maktutövande manifesteras genom sexualakten. Oftast hänvisar dessa köpare till sexuell nöd, bristen på sex från partnern. Alternativt bristen på den typ av sex som köparen specifikt vill ha. Detta förefaller dock ganska ofta som en felaktig förklaringsmodell. En annan typ av sexköpare är sexmissbrukaren. Sexmissbrukaren har ett missbrukarbeteende som vilket missbrukarbeteende som helst. Köpen av sexuella tjänster ödelägger förutom den som utnyttjas i prostitution även köparens liv. Köparen köper sex för snart sagt alla sina pengar. Köparen har inte förmåga att tänka på annat än planeringen för nästa sexköp och genomföra dem. Dessa personer kommer ofta efter att de ertappats till insikt om sin problematik. Till skillnad från den först beskrivna gruppen har de här personerna med rätt hjälp möjlighet att nå insikt och få förutsättningar att komma till rätta med sin problematik. Andra grupper som köper sex är de som är nyfikna. De genomför kanske sexköpet av oförstånd. Det kan också vara personer som till följd av grupptryck, exempelvis i samband med en resa tillsammans med andra män som köper sex, går till en som utnyttjas i prostitution. Klart är dock att ingen skulle prostituera sig utan sexköpare. Inga människohandlare eller hallickar skulle bjuda ut människor för försäljning om det inte fanns en efterfrågan. VARFÖR/VEM KÖPER SEX Inga Quasimodo-typer Inte mannen som delar säng med sin mamma En vanlig man mellan 20 och 70 år Genom sexköpet kan sexköparen manifestera makt Många har klara personlighetsstörningar En del är sexmissbrukare En del nyfikna Finansier grov organiserad brottslighet 14 COPSAT

Rapport 2008:24. Sexuell människohandel. En fråga om tillgång och efterfrågan

Rapport 2008:24. Sexuell människohandel. En fråga om tillgång och efterfrågan Rapport 2008:24 Sexuell människohandel En fråga om tillgång och efterfrågan Sexuell människohandel En fråga om tillgång och efterfrågan Rapport 2008:24 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot

Läs mer

Myndighetssamverkansplan

Myndighetssamverkansplan Nationell Myndighetssamverkansplan för stöd till personer utsatta för människohandel 2007 Länsstyrelsen i Stockholms Län Länsstyrelsen i Västra Götaland Länsstyrelsen i Skåne Migrationsverket Polismyndigheten

Läs mer

Människohandel och prostitution

Människohandel och prostitution Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD VERSION NMT Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD

Läs mer

Människohandel - delredovisning av ett projekt. Domar 2009-2012

Människohandel - delredovisning av ett projekt. Domar 2009-2012 Människohandel - delredovisning av ett projekt Domar 2009-2012 Rapport Internationella åklagarkammaren i Göteborg Hanna Cardell och Thomas Ahlstrand ÅM-A 2013/1731 Oktober 2013 Innehållsförteckning Förord

Läs mer

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00 Handel med kvinnor Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999 RKP KUT Rapport 2000:1 Dnr KUT/A-492-614/00 Rikskriminalpolisen Kriminalunderrättelsetjänsten Illegal invandring Innehåll 1 Inledning...1 2 Sammanfattning....2

Läs mer

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009 Lägesrapport 11 Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009 RPS rapport 2010:5 Rikspolisstyrelsen Polisavdelningen september 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: POA-429-4459/10

Läs mer

Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel för sexuella ändamål Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport 7 1 jan - 31 dec 2004 RKP KUT RAPPORT 2005:4 Rikskriminalpolisen KRIMINALUNDERRÄTTELSETJÄNSTEN Illegal invandring RIKSKRIMINALPOLISEN 2005-06-13 1 (46)

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD Skilda Lilja berättar för Volodja att hon är född på samma dag som Britney Spears. Trots att Lilja och Britney lever i skilda världar finns det något som förenar dem.

Läs mer

Förändring är möjlig - att inge hopp

Förändring är möjlig - att inge hopp Förändring är möjlig - att inge hopp Redovisning av ett projekt inom Folkhälsoarbetet - Våld i nära relationer i Kungälvs kommun 2008 FOLKHÄLSORÅDET KOMMUNLEDNINGSSEKTOR Rapporten är skriven av socionom

Läs mer

Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen?

Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen? Örebro universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap C Självständigt arbete 15 hp Våren 2008 Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen?

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 juli 2008

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

Trygga Möten. Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten

Trygga Möten. Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten Trygga Möten Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten Reviderad upplaga 2008 Författare: Ulrika Einarsson, Karin Kindstedt, Maria B Wiktorsson, Carin Grundberg-Sandell

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Polisens hantering av en brottslig handling Katarina Weinehall Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå universitet 2011, Nr 85 Katarina Weinehall

Läs mer

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL KVINNA TILL SALU av Jeanette Björkqvist och arbetsgruppen Regi: Marcus Groth Scenografi och dräktdesign: Arbetsgruppen Ljuddesign: Arbetsgruppen Ljusdesign: Arbetsgruppen

Läs mer

åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor

åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som verkar för att sprida en fördomsfri och öppen

Läs mer

Handbok Våld i nära relationer

Handbok Våld i nära relationer Handbok Våld i nära relationer -för socialtjänsten i Ljungby, Markaryd och Älmhult 2009-2012 1 Författad av Projekt Familjefrid Sunnerbo 2009 Maria Johansson Syfte Denna handbok är riktad till all personal

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten För att kunna hindra och förebygga hedersrelaterat våld måste vi lära oss att se och hantera hotbilden. Handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten Tänk att vara en ensam nyckelpiga i ett främmande

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer