ÅRSREDOVISNING Gamen 15 Husaren 5 Jörgen Kock 1 Jörgen Kock 2 Söderport 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2005. Gamen 15 Husaren 5 Jörgen Kock 1 Jörgen Kock 2 Söderport 9"

Transkript

1 05 ÅRSREDOVISNING 2005 Gamen 15 Husaren 5 Jörgen Kock 1 Jörgen Kock 2 Söderport 9

2 ÅR 2005 I KORTHET s. 3 DETTA ÄR FASTIGHETS AB MALMÖ CITY s. 4 PROJEKTVERKSAMHET s. 5 FASTIGHETSFÖRTECKNING s. 6 FASTIGHETER s. 7 KOMMENTAR s. 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE s. 10 ÅRSREDOVISNING s. 11 RESULTATRÄKNING s. 12 BALANSRÄKNING s. 13 EGET KAPITAL OCH SKULDER s. 14 KASSAFLÖDESANALYS s. 15 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER s. 16 NOTER s. 17 REVISIONSBERÄTTELSE s. 25 STYRELSE OCH REVISORER s. 26

3 Fastighets AB Malmö City Org. nr ÅR 2005 I KORTHET Hyresintäkterna ökade till 21,8 MSEK (20,5 MSEK). Resultatet före skatt uppgick till 5,4 MSEK (5,5 MSEK). Ny uthyrd lokalyta uppgick till kvm med ett kontraktsvärde per år på Kkr. Fastigheten Söderport nr 9 med adress Gustav Adolfs torg 47 förvärvades den 22 juni 2005 med tillträde den 9 september Fondemission uppgående till kr ökade aktiekapitalet med kr till kr genom omvandling av aktieägartillskott till A-aktier. En nyemission till befintliga ägare inbringade 30 MSEK. Fastighets AB Malmö City har tillsammans med G & L Beijer AB och Tibia Konsult AB startat Förvaltnings AB Norra Vallgatan vars huvuduppgift är att äga aktier i Malmö Hamn AB. Soliditeten ökade till 29% (25%). Ordinarie bolagsstämma äger rum den 2 mars kl på Hotell Noble House, Gustav Adolfs torg 47, Malmö. Fastighets AB Malmö City Org. nr

4 DETTA ÄR FASTIGHETS AB MALMÖ CITY Affärsidé Malmö City s affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. Ägare Malmö City ägs direkt eller indirekt av 20 privatpersoner med anknytning till Malmö. Totalt har dessa ägare investerat ca 80 MSEK i eget kapital. Fastigheter Malmö City äger sex centralt belägna fastigheter i Malmö med ett bokfört värde på 255 MSEK. Fastigheterna innehåller butiker, kontor, garage och bostäder. Den totala ytan uppgår till ca kvm, vilket innebär att fastigheternas bokförda värde uppgår till ca kr/kvm. Malmö City s fokusering på en enda marknad, Malmös innerstad, medför att vår kunskap om denna marknad, hyresgäster, leverantörer, beslutsfattare m. fl. är stor. Hyresgäster Malmö City har 116 hyresgäster såväl företag, organisationer som privatpersoner i de olika fastigheterna. En hyresgäst hyr i snitt 217 kvm och betalar en årshyra om kr. Malmö City s policy är att vara ett serviceföretag som skall underlätta för de företag som är hyresgäster hos oss att bedriva sin verksamhet. Malmö City har många välkända och väletablerade företag och organisationer som hyresgäster, såsom Tidningsbärarna, Arkitektkopia, Kriminalvårdstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Polisen, Forex Bank, Sydark-Konstruera, Elinvent m. fl. Fastighetsförvaltning Malmö City samarbetar med ett lokalt förvaltningsföretag som förvaltar våra sex fastigheter. De hanterar såväl ekonomisk som teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Malmö City sysslar med aktiv förvaltning, d. v. s. att ständigt ta tillvara alla möjligheter att förbättra fastigheternas ekonomi. Detta kan ske genom att konkurrensutsätta fastigheternas driftskostnader genom upphandling av el, försäkringar, fastighetsskötsel, hisservice o. s. v. samt till och ombyggnad av fastigheterna, så att de utnyttjas allt bättre. Finansiering Malmö City har en synlig soliditet på för närvarande 29%. Vårt mål är 20%. Övrig finansiering sker genom vår bankförbindelse. För närvarande har vi 77% av lånen med rörliga räntor samt 9% med bunden ränta i tre år och 14% med bunden ränta i fem år. Utöver detta har vi tecknat ett räntetak på 4% i sju år för krediter motsvarande 50 MSEK. Fördelningen mellan bundna och rörliga räntor omprövas kontinuerligt och beslut tas vid varje ordinarie styrelsemöte. Marknad Malmö City skall äga fastigheter i centrala Malmö. Fastigheterna kan innehålla såväl bostäder som lokaler. Malmö City följer marknaden kontinuerligt och utvärderar samtliga fastigheter som blir till salu i Malmös innerstad. Bolagets nisch är fastigheter i segmentet MSEK. Malmö City har en god finansiell beredskap för att under de kommande åren göra nya förvärv. Organisation Malmö City har en anställd verkställande direktör. Utöver detta köper vi samtliga tjänster såsom ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, byggledning m. m. Vi köper våra tjänster i Malmöområdet och vill satsa på långsiktiga partnerskap med de olika leverantörerna. 4 Fastighets AB Malmö City Org. nr

5 PROJEKTVERKSAMHET Malmö City har under 2005 färdigställt Husarpassagen med ombyggnad och nybyggnad av butiker. Vi har också skapat ett inredningscentrum för östra Malmö med flera intressanta företag såsom Arkitektkopia, Sydark-Konstruera, Interside Interiör & Decoration, Ditt Badrum och Elinvent. Fastighets AB Malmö City Org. nr

6 FASTIGHETSFÖRTECKNING FASTIGHETS- ADRESS BYGGÅR/ UTHYRNINGSBARA YTOR KVM TAXERINGSVÄRDE BETECKNING OMBYGGN. ÅR BOSTÄDER BUTIKER KONTOR ÖVRIGT TOTALT Husaren 5 Husargatan / Husaren 5 Ö Tullgatan 1,3 Ö Promenaden / Gamen 15 Ö Kanalgatan Jörgen Kock 1 N Vallgatan 66 Västergatan / Jörgen Kock 2 N Vallgatan Söderport 9 Gustav Adolfs torg / TOTALT Fastighets AB Malmö City Org. nr

7 FASTIGHETER Jörgen Kock 1 & 2 Norra Vallgatan 66 & 68 Husaren 5 Husargatan 3 Söderport 9 Gustav Adolfs torg 47 Gamen 15 Ö Kanalgatan 6 Fastighets AB Malmö City Org. nr Husaren 5 Ö Tullgatan 1 & 3/Ö Promenaden 3 7

8 8 Fastighets AB Malmö City Org. nr

9 KOMMENTAR År 2005 var Fastighets AB Malmö City s fjärde verksamhetsår med ökad omsättning. Vår fokusering på Malmös innerstad känns alltmer riktig. Malmö är i en expansiv fas och många samverkande faktorer ökar Malmös tillväxt. Malmö City verkar på en marknad vilket medför att vi lär känna marknaden, hyresgästerna, beslutsfattare och övriga aktörer. Detta är värdefullt för Malmö City. Malmö Malmö expanderar, ökande trafik på Öresundsbron, byggandet av Citytunneln, nya attraktiva bostadsområden och Malmö Högskola med alltfler studenter samt etablering av huvudkontor för flera stora företag, allt ökar Malmös attraktionskraft. Malmö City verkar på en fastighetsmarknad som uppmärksammas alltmer av både nationella och internationella aktörer. Organisation Malmö City s organisation, som innebär att vi köper samtliga tjänster, såsom ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel m. m., fungerar allt bättre. Vi satsar på långsiktiga partnerskap med de olika leverantörerna för att uppnå så hög effektivitet som möjligt. Denna organisationsform har bedömts vara den mest effektiva med hänsyn till bolagets storlek. Malmös lokalmarknad Malmös lokalmarknad kunde under 2005 uppvisa en viss förbättring vad avser efterfrågan på lokaler. Vakansgraden för centrala kontor uppgår dock fortfarande till ca 10-12%. Malmö City har under 2005 fokuserat på att hyra ut lediga lokaler och har under året 2005 hyrt ut kvm till sexton olika företag vilket innebär ett kontraktsvärde per år på ca 4,9 MSEK. De flesta företagen har funnits i Malmö tidigare men några är nyetableringar, varav ett är en etablering av ett utländskt företag i Sverige. Detta innebär att vakansgraden per 31/ understiger 2%. Malmös fastighetsmarknad Fastighetspriserna i Malmös innerstad ökade markant under Malmö City förvärvade endast en fastighet och vi upplevde att priserna översteg den nivå vi anser vara skälig för att långsiktigt kunna få en rimlig avkastning på investerat kapital. Malmö City analyserade samtliga fastigheter som var till salu i Malmös innerstad och följer på så sätt marknaden mycket noggrant. Vi har en hög soliditet och är beredda att göra nya förvärv under förutsättning att de passar in i vår affärsmodell. Förvaltning Malmö City har under året färdigställt Husarpassagen med nya och ombyggda butiker och satsat på ett inredningscentrum för östra Malmö. Flera välkända tjänsteföretag med arkitekter och konsulter har valt att hyra nya lokaler i kvarteret Husaren. Totalt har vi anpassat ca kvm till nya och gamla hyresgästers krav, vilket har medfört att ca 20% av Malmö City:s totala yta har renoverats under år Per 31 december 2005 har Malmö City endast en ledig lokal för uthyrning. Vi vill slutligen tacka alla hyresgäster och leverantörer för ett givande samarbete under Malmö i februari 2006 Reidar Peters Thomas Berggren Ordförande Verkställande direktör Fastighets AB Malmö City Org. nr

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsaktiebolaget Malmö City med organisationsnummer får härmed lämna redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret Affärsidé och verksamhetsform Malmö Citys affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. Fastigheterna kan innehålla både lokaler och bostäder. Verksamheten bedrivs förutom i moderbolaget i de helägda dotterbolagen, Malmö City Två AB, Malmö City Tre AB, Malmö City Fyra AB och Dringenberg AB. Fastighetsköp Fastigheten Söderport nr 9 med adress Gustav Adolfs torg 47 förvärvades den 22 juni 2005 med tillträde den 9 september Fastigheten har ett mycket centralt läge och passar väl in i Malmö City s bestånd. Söderport nr 9 innehåller kvm, huvudsakligen kontor och butiker. Fastighetsbeståndet Fastighets AB Malmö City äger per 31 december 2005 sex centralt belägna fastigheter i Malmö. Den sammanlagda ytan uppgår till kvm varav kvm utgör kontor, kvm utgör bostäder, kvm utgör butiker och kvm utgör garage och övriga ytor. I kvarteret Husaren nr 5 har färdigställts en butik på 177 kvm, som tidigare användes som p-platser. I samband med uthyrning till nya hyresgäster har ca kvm renoverats vilket motsvarar 20% av bolagets totala ytor. Fastighetsförvaltning Hyresintäkterna under år 2005 uppgick till 21,8 MSEK (20,5 MSEK). Den totala ytan uppgick till ca kvm. Per 31 december 2005 är ca 400 kvm outhyrda, vilket innebär en vakansgrad på under 2%. Under 2005 har totalt kvm hyrts ut med ett kontraktsvärde på Kkr. Ekonomisk och teknisk förvaltning sköts sedan januari 2005 av Fastighets AB Frontnine i Malmö. Emissioner Fondemission uppgående till kr ökade aktiekapitalet med kr till kr genom omvandling av aktieägartillskott till A-aktier. En nyemission på totalt aktier till befintliga ägare inbringade totalt 30 MSEK. Finansiering och likviditet Malmö Citys externa finansiering består till 77% av lån med rörliga räntor samt 9% med bunden ränta i tre år och 14% med bunden ränta i fem år. Utöver detta har ett räntetak tecknats på 4% i sju år för lån motsvarande 50 MSEK. Total räntekostnad för 2005 uppgick till Kkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till Kkr och soliditeten till 29%. Styrelsens arbete Vid den ordinarie bolagsstämman 2005 omvaldes samtliga fem styrelseledamöter. Styrelseledamöterna i Malmö City representerar en bred erfarenhet inom fastighetsområdet men även inom bank, finans och industri. Styrelsen har haft tio ordinarie möten. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Reidar Peters till ordförande. Vid ett senare möte antogs arbetsordning för styrelse samt VD-instruktion. 10 Fastighets AB Malmö City Org. nr

11 ÅRSREDOVISNING Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Reidar Peters, född 1939, ledamot och ordförande i styrelsen sedan Per Lindblad, född 1929, ledamot i styrelsen sedan Erling Pålsson, född 1949, ledamot i styrelsen sedan Olof Andersson, född 1965, ledamot i styrelsen sedan Thomas Berggren, född 1948, ledamot i styrelsen sedan 2002 och verkställande direktör i Fastighets AB Malmö City. Flerårsöversikt (koncernen) Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Fastigheternas bokförda värden Soliditet 29% 25% 15% 17% Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser efter balansdagen har inträffat. Moderbolagets resultat Resultatet i bolaget före skatt uppgick till Kkr (1.024 Kkr). Bolagets likvida medel uppgick per 31 december 2005 till 31,2 MSEK (5,4 MSEK) och soliditeten till ca 44% (38%). FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Koncernen Fritt eget kapital i koncernen uppgår till Kkr, varav årets resultat uppgår till Kkr. Ingen avsättning till bundna fonder är nödvändigt. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget utgör: Balanserade vinstmedel Fondemission Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets vinst SUMMA Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Avsättning till reservfond I ny räkning balanseras SUMMA KR KR Fastighets AB Malmö City Org. nr

12 RESULTATRÄKNING (KKR) NOT. KONCERNEN MODERBOLAGET Hyresintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Förvaltnings- och driftskostnader 1, Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Avsättning till periodiseringsfond Överavskrivning Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Vinst per aktie, SEK 9,33 9, Vägt genomsnittligt antal aktier Omräkning av det vägda genomsnittliga antalet aktier för 2004 har gjorts som en följd av den fondemission som genomförs under 2005 i samband med omvandling av aktieägartillskott till A-aktier. 12 Fastighets AB Malmö City Org. nr

13 BALANSRÄKNING (KKR) NOT. KONCERNEN MODERBOLAGET TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 5, Mark 6, Hyresgästanpassningar Maskiner och inventarier Pågående nybyggnad Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Aktier och andelar Uppskjuten skattefodran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Kundfodringar Fodran dotterbolag Övriga fordringar Förutbetaldra kosnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Fastighets AB Malmö City Org. nr

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER (KKR) NOT. KONCERNEN MODERBOLAGET Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Pågående nyemission Övriga bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Balanserande vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver 13 Periodiseringsfond Ack. överavskrivningar Avsättningar Uppskjuten skatt Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till kreditinstitut Skatteskulder Checkräkningskredit Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Villkorade aktieägartillskott Garantiförbindelse Fastighets AB Malmö City Org. nr

15 KASSAFLÖDESANALYS (KKR) NOT. KONCERNEN MODERBOLAGET Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Andra icke kassapåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Minskning (+) / ökning (-) av kortfristiga fodringar Minskning (+) / ökning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv aktier och andelar Lämnade aktieägartillskott Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Nyemission Erhållna aktieägartillskott Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Fastighets AB Malmö City Org. nr

16 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de bolag som direkt eller indirekt innehas till mer än 50% av röstvärdet. Koncernen tillämpar förvärvsmetoden i koncernredovisningen. Bolag som förvärvats under året ingår i koncernredovisningen fr. o. m förvärvstidpunkten. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterbolagen Malmö City Två AB, Malmö City Tre AB, Malmö City Fyra AB och Dringenberg AB. Intäktsredovisning Hyresintäkter i fastighetsförvaltningen redovisas i den period som hyran avser. Värdering av fordringar och skulder Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har upptagits till nominella belopp. Fordringar och skulder i utländsk valuta Bolaget har inga fordringar och skulder i utländsk valuta. Redovisning av fastigheter Samtliga färdigställda fastigheter i bolaget klassificeras som förvaltningsfastigheter då de innehas i syfte att generera hyresintäkter eller värdeökning eller en kombination av dessa. Fastigheter har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Koncernens fastigheter redovisas i balansräkningen som anläggningstillgångar. Vid ombyggnationer kostnadsförs den del av investeringen som kan anses utgöra underhåll. Kostnader för större hyresgästanpassningar periodiseras över hyreskontraktens löptider. Hyresgästanpassningarna redovisas i balansräkningen på egen rad då de utgör en väsentlig del av balansomslutningen. Byggnader skrivs av enligt plan med 1% årligen. Planenlig avskrivning av byggnader påbörjas från den ekonomiska tillträdelsedagen. Nedskrivningar Bedömning om nedskrivning erfordras avseende anläggningstillgångar görs vid varje bokslutstillfälle. Inkomstskatter Vid redovisning av inkomstskatter tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och fordringar för alla temporära skillnader mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar beräknas utifrån gällande skattesats. Lånekostnader I moderbolaget och i de enskilda dotterföretagens redovisning har huvudprincipen, att samtliga lånekostnader skall belasta resultatet för det år till vilket de hänför sig, tillämpats. Statligt stöd Statliga stöd erhålls i form av räntebidrag. Dessa redovisas i resultaträkningen under finansiella poster i den period de hänför sig till. Pensioner Alla pensionsutfästelser har övertagits av försäkringsbolag. Definition av likvida medel Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden. Koncernen har per utnyttjad del av checkräkningskredit uppgående till Kkr (1.736 Kkr). Checkräkningskrediten ingår inte i definitionen av likvida medel. 16 Fastighets AB Malmö City Org. nr

17 NOTER (KKR) NOT. 1 Personal Bolaget har deltidsanställd VD. Följande lön har utgått till VD (varav pensionskostnader 48 (48)). ARVODE SOCIALA KOSTNADER 536 (536) 134 (134) VD:s anställningsavtal innehåller en ömsesidig uppsägning om 6 månader. Fördelning ledande befattningshavare KONCERNEN MODERBOLAGET per balansdagen KVINNOR - Styrelseledamöter andra personer i företagets ledning inkl. VD MÄN - Styrelseledamöter andra personer i företagets ledning inkl. VD TOTALT NOT. 2 Arvode och kostnadsersättningar till revisorerna KONCERNEN MODERBOLAGET DELOITTE & TOUCHE Revisionsuppdrag Andra uppdrag SUMMA Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Allt annat är övriga uppdrag. Fastighets AB Malmö City Org. nr

18 forts. NOTER (KKR) NOT. 3 Skatt på årets resultat KONCERNEN MODERBOLAGET Aktuell skatt Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Uppskjuten skatt TOTALT Uppskjuten skattefordran Underskottsavdrag TOTALT Uppskjuten skatteskuld Övervärde fastigheter Obeskattade reserver Övriga temporära skillnader TOTALT Beräknade skattemässiga underskottsavdrag per uppgår till 28,0 MSEK. NOT. 4 Fastighetsförteckning, koncernen FASTIGHETS- ADRESS BYGGÅR/ UTHYRNINGSBARA YTOR KVM TAXERINGSVÄRDE BETECKNING OMBYGGN. ÅR BOSTÄDER BUTIKER KONTOR ÖVRIGT TOTALT Husaren 5 Husargatan / Husaren 5 Ö Tullgatan 1,3 Ö Promenaden / Gamen 15 Ö Kanalgatan Jörgen Kock 1 N Vallgatan 66 Västergatan / Jörgen Kock 2 N Vallgatan Söderport 9 Gustav Adolfs torg / TOTALT Fastighets AB Malmö City Org. nr

19 forts. NOTER (KKR) NOT. 5 Byggnader KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Förvärv av bolag Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Förvärv av bolag Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT. 6 Mark KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Förvärv av bolag Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde NOT. 7 Taxeringsvärde KONCERNEN MODERBOLAGET Taxeringsvärde Byggnad Mark TOTALT Fastighets AB Malmö City Org. nr

20 forts. NOTER (KKR) NOT. 8 Aktier i dotterbolag BOLAG ANTAL KAPITAL- EGET RESULTAT BOKFÖRT AKTIER ANDEL KAPITAL VÄRDE Malmö City Två AB, säte Malmö kommun % Dringenberg AB, säte Malmö kommun % Malmö City Tre AB, säte Malmö kommun % Malmö City Fyra AB, säte Malmö kommun % TOTALT Resterande 15% av aktierna i Malmö City Fyra AB ägs av Malmö Cïty Tre AB. NOT. 9 Eget kapital KONCERNEN AKTIE- ÖVERKURS- ÖVRIGA PÅGÅENDE BALAN- ÅRETS TOTALT KAPITAL FOND BUNDNA NYEMIS- SERAT RESULTAT RESERVER SION RESULTAT Ingående balans Omföring av föregående årets resultat Fondemission Pågående nyemission Emissionskostnad Förskjutning fritt/ bundet kapital Årets resultat UTGÅENDE BALANS Fastighets AB Malmö City Org. nr

21 forts. NOTER (KKR) MODERBOLAGET AKTIE- ÖVERKURS- RESERV- PÅGÅENDE BALAN- ÅRETS TOTALT KAPITAL FOND FOND NYEMIS- SERAT RESULTAT SION RESULTAT Ingående balans Omföring av föregående årets resultat Fondemission Pågående nyemission Emissionskostnad Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat UTGÅENDE BALANS AKTIEKAPITALET BESTÅR AV: A-aktier B-aktier - - C-aktier, preferens TOTALT Nominellt värde per aktie uppgår till 100 kr. A-aktierna berättigar till 10 röster per aktie, B-aktierna berättigar till 1 röst per aktie, preferensaktierna i aktieslaget C berättigar till 10 röster per aktie. Preferensaktierna kan lösas in av styrelsen för nominellt belopp, dvs 100 kr. På extra bolagsstämma den 24 november 2005 fattades beslut om att emittera st A-aktier till teckningskursen 140 kr per aktie. Alla aktier tecknades och har blivit inbetalda till bolaget per bokslutsdagen. Då registrering av nyemissionen inte gjorts av Bolagsverket per har inte bolagets aktiekapital ökats med de emitterade akiterna. Fastighets AB Malmö City Org. nr

22 forts. NOTER (KKR) NOT. 10 Skulder till kreditinstitut KONCERNEN MODERBOLAGET RÄNTEBINDNINGSTIDER SKULDBELOPP ANDEL % SKULDBELOPP ANDEL % Rörligt TOTALT Beviljad kredit på checkräkningskonto uppgår till Kkr (3.000 Kkr). Utnyttjat belopp per uppgår till Kkr. Alla lånen är amorteringsfria och har samma förfallostruktur som räntebindningstiderna. Moderbolaget har under året tecknat avtal om räntetak om 4% under 7 år avseende skulder på totalt 50 MSEK. NOT. 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter KONCERNEN MODERBOLAGET Förskottsdebiterade hyror Fastighetsskatt Räntekostnader Övrigt TOTALT Fastighets AB Malmö City Org. nr

23 forts. NOTER (KKR) NOT. 12 Förvärv av dotterföretag Byggnader och mark Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar Likvida medel - 0 Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Övriga skulder TOTALT Avgår likvida medel - 0 Apportemission Påverkan på likvida medel - 0 Förvärv under 2004 avser Dringenberg AB. Inga förvärv av dotterföretag har skett under Dotterföretagen Malmö City Tre AB samt Malmö City Fyra AB nybildades i samband med förvärv av fastigheten Söderport 9. NOT. 13 Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Överavskrivning 80 - TOTALT Fastighets AB Malmö City Org. nr

24 forts. NOTER (KKR) NOT. 14 Närståendetransaktioner Förvärv av fastigheten Söderport 9 har skett från av ledamoten Olof Andersson kontrollerat bolag. Detta bolag hade i direkt anslutning till försäljningen till Malmö City koncernen köpta nämnda fastighet för av extern säljare för samma pris som Malmö City koncernen erlade i betalning. Under räkenskapsåret har koncernen köpt tjänster från det av ledamoten Erling Pålsson kontrollerade bolaget Sydtotal AB för motsvarande Kkr, där 175 Kkr avser löpande service och 895 Kkr avser om- och tillbyggnationstjänster. Tjänsterna har köpts till marknadspris. Verkställande direktören innehar hyresrätt ägd av bolaget. Hyran är marknadsmässig. NOT. 15 Aktier och andelar Moderbolaget har under 2005 köpt aktier i Förvaltnings AB Norra Vallgatan, organisationsnummer , motsvarande 12,5% av såväl aktier som röster i bolaget. Bokfört värde på aktierna uppgår till Kkr per Eget kapital uppgår till Kkr. Förvaltnings AB Norra Vallgatans syfte är att köpa och förvalta aktier i Malmö Hamn AB. Balansräkningar och resultaträkningar för räkenskapsåret 2005 skall fastställas på ordinarie bolagsstämma. Malmö den 27/ Reidar Peters Ordförande Per Lindblad Erling Pålsson Olof Andersson Thomas Berggren Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Torbjörn Svensson Auktoriserad revisor 24 Fastighets AB Malmö City Org. nr

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer