ÅRSREDOVISNING Gamen 15 Husaren 5 Jörgen Kock 1 Jörgen Kock 2 Söderport 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2005. Gamen 15 Husaren 5 Jörgen Kock 1 Jörgen Kock 2 Söderport 9"

Transkript

1 05 ÅRSREDOVISNING 2005 Gamen 15 Husaren 5 Jörgen Kock 1 Jörgen Kock 2 Söderport 9

2 ÅR 2005 I KORTHET s. 3 DETTA ÄR FASTIGHETS AB MALMÖ CITY s. 4 PROJEKTVERKSAMHET s. 5 FASTIGHETSFÖRTECKNING s. 6 FASTIGHETER s. 7 KOMMENTAR s. 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE s. 10 ÅRSREDOVISNING s. 11 RESULTATRÄKNING s. 12 BALANSRÄKNING s. 13 EGET KAPITAL OCH SKULDER s. 14 KASSAFLÖDESANALYS s. 15 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER s. 16 NOTER s. 17 REVISIONSBERÄTTELSE s. 25 STYRELSE OCH REVISORER s. 26

3 Fastighets AB Malmö City Org. nr ÅR 2005 I KORTHET Hyresintäkterna ökade till 21,8 MSEK (20,5 MSEK). Resultatet före skatt uppgick till 5,4 MSEK (5,5 MSEK). Ny uthyrd lokalyta uppgick till kvm med ett kontraktsvärde per år på Kkr. Fastigheten Söderport nr 9 med adress Gustav Adolfs torg 47 förvärvades den 22 juni 2005 med tillträde den 9 september Fondemission uppgående till kr ökade aktiekapitalet med kr till kr genom omvandling av aktieägartillskott till A-aktier. En nyemission till befintliga ägare inbringade 30 MSEK. Fastighets AB Malmö City har tillsammans med G & L Beijer AB och Tibia Konsult AB startat Förvaltnings AB Norra Vallgatan vars huvuduppgift är att äga aktier i Malmö Hamn AB. Soliditeten ökade till 29% (25%). Ordinarie bolagsstämma äger rum den 2 mars kl på Hotell Noble House, Gustav Adolfs torg 47, Malmö. Fastighets AB Malmö City Org. nr

4 DETTA ÄR FASTIGHETS AB MALMÖ CITY Affärsidé Malmö City s affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. Ägare Malmö City ägs direkt eller indirekt av 20 privatpersoner med anknytning till Malmö. Totalt har dessa ägare investerat ca 80 MSEK i eget kapital. Fastigheter Malmö City äger sex centralt belägna fastigheter i Malmö med ett bokfört värde på 255 MSEK. Fastigheterna innehåller butiker, kontor, garage och bostäder. Den totala ytan uppgår till ca kvm, vilket innebär att fastigheternas bokförda värde uppgår till ca kr/kvm. Malmö City s fokusering på en enda marknad, Malmös innerstad, medför att vår kunskap om denna marknad, hyresgäster, leverantörer, beslutsfattare m. fl. är stor. Hyresgäster Malmö City har 116 hyresgäster såväl företag, organisationer som privatpersoner i de olika fastigheterna. En hyresgäst hyr i snitt 217 kvm och betalar en årshyra om kr. Malmö City s policy är att vara ett serviceföretag som skall underlätta för de företag som är hyresgäster hos oss att bedriva sin verksamhet. Malmö City har många välkända och väletablerade företag och organisationer som hyresgäster, såsom Tidningsbärarna, Arkitektkopia, Kriminalvårdstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Polisen, Forex Bank, Sydark-Konstruera, Elinvent m. fl. Fastighetsförvaltning Malmö City samarbetar med ett lokalt förvaltningsföretag som förvaltar våra sex fastigheter. De hanterar såväl ekonomisk som teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Malmö City sysslar med aktiv förvaltning, d. v. s. att ständigt ta tillvara alla möjligheter att förbättra fastigheternas ekonomi. Detta kan ske genom att konkurrensutsätta fastigheternas driftskostnader genom upphandling av el, försäkringar, fastighetsskötsel, hisservice o. s. v. samt till och ombyggnad av fastigheterna, så att de utnyttjas allt bättre. Finansiering Malmö City har en synlig soliditet på för närvarande 29%. Vårt mål är 20%. Övrig finansiering sker genom vår bankförbindelse. För närvarande har vi 77% av lånen med rörliga räntor samt 9% med bunden ränta i tre år och 14% med bunden ränta i fem år. Utöver detta har vi tecknat ett räntetak på 4% i sju år för krediter motsvarande 50 MSEK. Fördelningen mellan bundna och rörliga räntor omprövas kontinuerligt och beslut tas vid varje ordinarie styrelsemöte. Marknad Malmö City skall äga fastigheter i centrala Malmö. Fastigheterna kan innehålla såväl bostäder som lokaler. Malmö City följer marknaden kontinuerligt och utvärderar samtliga fastigheter som blir till salu i Malmös innerstad. Bolagets nisch är fastigheter i segmentet MSEK. Malmö City har en god finansiell beredskap för att under de kommande åren göra nya förvärv. Organisation Malmö City har en anställd verkställande direktör. Utöver detta köper vi samtliga tjänster såsom ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, byggledning m. m. Vi köper våra tjänster i Malmöområdet och vill satsa på långsiktiga partnerskap med de olika leverantörerna. 4 Fastighets AB Malmö City Org. nr

5 PROJEKTVERKSAMHET Malmö City har under 2005 färdigställt Husarpassagen med ombyggnad och nybyggnad av butiker. Vi har också skapat ett inredningscentrum för östra Malmö med flera intressanta företag såsom Arkitektkopia, Sydark-Konstruera, Interside Interiör & Decoration, Ditt Badrum och Elinvent. Fastighets AB Malmö City Org. nr

6 FASTIGHETSFÖRTECKNING FASTIGHETS- ADRESS BYGGÅR/ UTHYRNINGSBARA YTOR KVM TAXERINGSVÄRDE BETECKNING OMBYGGN. ÅR BOSTÄDER BUTIKER KONTOR ÖVRIGT TOTALT Husaren 5 Husargatan / Husaren 5 Ö Tullgatan 1,3 Ö Promenaden / Gamen 15 Ö Kanalgatan Jörgen Kock 1 N Vallgatan 66 Västergatan / Jörgen Kock 2 N Vallgatan Söderport 9 Gustav Adolfs torg / TOTALT Fastighets AB Malmö City Org. nr

7 FASTIGHETER Jörgen Kock 1 & 2 Norra Vallgatan 66 & 68 Husaren 5 Husargatan 3 Söderport 9 Gustav Adolfs torg 47 Gamen 15 Ö Kanalgatan 6 Fastighets AB Malmö City Org. nr Husaren 5 Ö Tullgatan 1 & 3/Ö Promenaden 3 7

8 8 Fastighets AB Malmö City Org. nr

9 KOMMENTAR År 2005 var Fastighets AB Malmö City s fjärde verksamhetsår med ökad omsättning. Vår fokusering på Malmös innerstad känns alltmer riktig. Malmö är i en expansiv fas och många samverkande faktorer ökar Malmös tillväxt. Malmö City verkar på en marknad vilket medför att vi lär känna marknaden, hyresgästerna, beslutsfattare och övriga aktörer. Detta är värdefullt för Malmö City. Malmö Malmö expanderar, ökande trafik på Öresundsbron, byggandet av Citytunneln, nya attraktiva bostadsområden och Malmö Högskola med alltfler studenter samt etablering av huvudkontor för flera stora företag, allt ökar Malmös attraktionskraft. Malmö City verkar på en fastighetsmarknad som uppmärksammas alltmer av både nationella och internationella aktörer. Organisation Malmö City s organisation, som innebär att vi köper samtliga tjänster, såsom ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel m. m., fungerar allt bättre. Vi satsar på långsiktiga partnerskap med de olika leverantörerna för att uppnå så hög effektivitet som möjligt. Denna organisationsform har bedömts vara den mest effektiva med hänsyn till bolagets storlek. Malmös lokalmarknad Malmös lokalmarknad kunde under 2005 uppvisa en viss förbättring vad avser efterfrågan på lokaler. Vakansgraden för centrala kontor uppgår dock fortfarande till ca 10-12%. Malmö City har under 2005 fokuserat på att hyra ut lediga lokaler och har under året 2005 hyrt ut kvm till sexton olika företag vilket innebär ett kontraktsvärde per år på ca 4,9 MSEK. De flesta företagen har funnits i Malmö tidigare men några är nyetableringar, varav ett är en etablering av ett utländskt företag i Sverige. Detta innebär att vakansgraden per 31/ understiger 2%. Malmös fastighetsmarknad Fastighetspriserna i Malmös innerstad ökade markant under Malmö City förvärvade endast en fastighet och vi upplevde att priserna översteg den nivå vi anser vara skälig för att långsiktigt kunna få en rimlig avkastning på investerat kapital. Malmö City analyserade samtliga fastigheter som var till salu i Malmös innerstad och följer på så sätt marknaden mycket noggrant. Vi har en hög soliditet och är beredda att göra nya förvärv under förutsättning att de passar in i vår affärsmodell. Förvaltning Malmö City har under året färdigställt Husarpassagen med nya och ombyggda butiker och satsat på ett inredningscentrum för östra Malmö. Flera välkända tjänsteföretag med arkitekter och konsulter har valt att hyra nya lokaler i kvarteret Husaren. Totalt har vi anpassat ca kvm till nya och gamla hyresgästers krav, vilket har medfört att ca 20% av Malmö City:s totala yta har renoverats under år Per 31 december 2005 har Malmö City endast en ledig lokal för uthyrning. Vi vill slutligen tacka alla hyresgäster och leverantörer för ett givande samarbete under Malmö i februari 2006 Reidar Peters Thomas Berggren Ordförande Verkställande direktör Fastighets AB Malmö City Org. nr

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsaktiebolaget Malmö City med organisationsnummer får härmed lämna redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret Affärsidé och verksamhetsform Malmö Citys affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. Fastigheterna kan innehålla både lokaler och bostäder. Verksamheten bedrivs förutom i moderbolaget i de helägda dotterbolagen, Malmö City Två AB, Malmö City Tre AB, Malmö City Fyra AB och Dringenberg AB. Fastighetsköp Fastigheten Söderport nr 9 med adress Gustav Adolfs torg 47 förvärvades den 22 juni 2005 med tillträde den 9 september Fastigheten har ett mycket centralt läge och passar väl in i Malmö City s bestånd. Söderport nr 9 innehåller kvm, huvudsakligen kontor och butiker. Fastighetsbeståndet Fastighets AB Malmö City äger per 31 december 2005 sex centralt belägna fastigheter i Malmö. Den sammanlagda ytan uppgår till kvm varav kvm utgör kontor, kvm utgör bostäder, kvm utgör butiker och kvm utgör garage och övriga ytor. I kvarteret Husaren nr 5 har färdigställts en butik på 177 kvm, som tidigare användes som p-platser. I samband med uthyrning till nya hyresgäster har ca kvm renoverats vilket motsvarar 20% av bolagets totala ytor. Fastighetsförvaltning Hyresintäkterna under år 2005 uppgick till 21,8 MSEK (20,5 MSEK). Den totala ytan uppgick till ca kvm. Per 31 december 2005 är ca 400 kvm outhyrda, vilket innebär en vakansgrad på under 2%. Under 2005 har totalt kvm hyrts ut med ett kontraktsvärde på Kkr. Ekonomisk och teknisk förvaltning sköts sedan januari 2005 av Fastighets AB Frontnine i Malmö. Emissioner Fondemission uppgående till kr ökade aktiekapitalet med kr till kr genom omvandling av aktieägartillskott till A-aktier. En nyemission på totalt aktier till befintliga ägare inbringade totalt 30 MSEK. Finansiering och likviditet Malmö Citys externa finansiering består till 77% av lån med rörliga räntor samt 9% med bunden ränta i tre år och 14% med bunden ränta i fem år. Utöver detta har ett räntetak tecknats på 4% i sju år för lån motsvarande 50 MSEK. Total räntekostnad för 2005 uppgick till Kkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till Kkr och soliditeten till 29%. Styrelsens arbete Vid den ordinarie bolagsstämman 2005 omvaldes samtliga fem styrelseledamöter. Styrelseledamöterna i Malmö City representerar en bred erfarenhet inom fastighetsområdet men även inom bank, finans och industri. Styrelsen har haft tio ordinarie möten. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Reidar Peters till ordförande. Vid ett senare möte antogs arbetsordning för styrelse samt VD-instruktion. 10 Fastighets AB Malmö City Org. nr

11 ÅRSREDOVISNING Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Reidar Peters, född 1939, ledamot och ordförande i styrelsen sedan Per Lindblad, född 1929, ledamot i styrelsen sedan Erling Pålsson, född 1949, ledamot i styrelsen sedan Olof Andersson, född 1965, ledamot i styrelsen sedan Thomas Berggren, född 1948, ledamot i styrelsen sedan 2002 och verkställande direktör i Fastighets AB Malmö City. Flerårsöversikt (koncernen) Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Fastigheternas bokförda värden Soliditet 29% 25% 15% 17% Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser efter balansdagen har inträffat. Moderbolagets resultat Resultatet i bolaget före skatt uppgick till Kkr (1.024 Kkr). Bolagets likvida medel uppgick per 31 december 2005 till 31,2 MSEK (5,4 MSEK) och soliditeten till ca 44% (38%). FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Koncernen Fritt eget kapital i koncernen uppgår till Kkr, varav årets resultat uppgår till Kkr. Ingen avsättning till bundna fonder är nödvändigt. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget utgör: Balanserade vinstmedel Fondemission Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets vinst SUMMA Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Avsättning till reservfond I ny räkning balanseras SUMMA KR KR Fastighets AB Malmö City Org. nr

12 RESULTATRÄKNING (KKR) NOT. KONCERNEN MODERBOLAGET Hyresintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Förvaltnings- och driftskostnader 1, Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Avsättning till periodiseringsfond Överavskrivning Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Vinst per aktie, SEK 9,33 9, Vägt genomsnittligt antal aktier Omräkning av det vägda genomsnittliga antalet aktier för 2004 har gjorts som en följd av den fondemission som genomförs under 2005 i samband med omvandling av aktieägartillskott till A-aktier. 12 Fastighets AB Malmö City Org. nr

13 BALANSRÄKNING (KKR) NOT. KONCERNEN MODERBOLAGET TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 5, Mark 6, Hyresgästanpassningar Maskiner och inventarier Pågående nybyggnad Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Aktier och andelar Uppskjuten skattefodran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Kundfodringar Fodran dotterbolag Övriga fordringar Förutbetaldra kosnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Fastighets AB Malmö City Org. nr

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER (KKR) NOT. KONCERNEN MODERBOLAGET Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Pågående nyemission Övriga bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Balanserande vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver 13 Periodiseringsfond Ack. överavskrivningar Avsättningar Uppskjuten skatt Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till kreditinstitut Skatteskulder Checkräkningskredit Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Villkorade aktieägartillskott Garantiförbindelse Fastighets AB Malmö City Org. nr

15 KASSAFLÖDESANALYS (KKR) NOT. KONCERNEN MODERBOLAGET Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Andra icke kassapåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Minskning (+) / ökning (-) av kortfristiga fodringar Minskning (+) / ökning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv aktier och andelar Lämnade aktieägartillskott Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Nyemission Erhållna aktieägartillskott Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Fastighets AB Malmö City Org. nr

16 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de bolag som direkt eller indirekt innehas till mer än 50% av röstvärdet. Koncernen tillämpar förvärvsmetoden i koncernredovisningen. Bolag som förvärvats under året ingår i koncernredovisningen fr. o. m förvärvstidpunkten. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterbolagen Malmö City Två AB, Malmö City Tre AB, Malmö City Fyra AB och Dringenberg AB. Intäktsredovisning Hyresintäkter i fastighetsförvaltningen redovisas i den period som hyran avser. Värdering av fordringar och skulder Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har upptagits till nominella belopp. Fordringar och skulder i utländsk valuta Bolaget har inga fordringar och skulder i utländsk valuta. Redovisning av fastigheter Samtliga färdigställda fastigheter i bolaget klassificeras som förvaltningsfastigheter då de innehas i syfte att generera hyresintäkter eller värdeökning eller en kombination av dessa. Fastigheter har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Koncernens fastigheter redovisas i balansräkningen som anläggningstillgångar. Vid ombyggnationer kostnadsförs den del av investeringen som kan anses utgöra underhåll. Kostnader för större hyresgästanpassningar periodiseras över hyreskontraktens löptider. Hyresgästanpassningarna redovisas i balansräkningen på egen rad då de utgör en väsentlig del av balansomslutningen. Byggnader skrivs av enligt plan med 1% årligen. Planenlig avskrivning av byggnader påbörjas från den ekonomiska tillträdelsedagen. Nedskrivningar Bedömning om nedskrivning erfordras avseende anläggningstillgångar görs vid varje bokslutstillfälle. Inkomstskatter Vid redovisning av inkomstskatter tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och fordringar för alla temporära skillnader mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar beräknas utifrån gällande skattesats. Lånekostnader I moderbolaget och i de enskilda dotterföretagens redovisning har huvudprincipen, att samtliga lånekostnader skall belasta resultatet för det år till vilket de hänför sig, tillämpats. Statligt stöd Statliga stöd erhålls i form av räntebidrag. Dessa redovisas i resultaträkningen under finansiella poster i den period de hänför sig till. Pensioner Alla pensionsutfästelser har övertagits av försäkringsbolag. Definition av likvida medel Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden. Koncernen har per utnyttjad del av checkräkningskredit uppgående till Kkr (1.736 Kkr). Checkräkningskrediten ingår inte i definitionen av likvida medel. 16 Fastighets AB Malmö City Org. nr

17 NOTER (KKR) NOT. 1 Personal Bolaget har deltidsanställd VD. Följande lön har utgått till VD (varav pensionskostnader 48 (48)). ARVODE SOCIALA KOSTNADER 536 (536) 134 (134) VD:s anställningsavtal innehåller en ömsesidig uppsägning om 6 månader. Fördelning ledande befattningshavare KONCERNEN MODERBOLAGET per balansdagen KVINNOR - Styrelseledamöter andra personer i företagets ledning inkl. VD MÄN - Styrelseledamöter andra personer i företagets ledning inkl. VD TOTALT NOT. 2 Arvode och kostnadsersättningar till revisorerna KONCERNEN MODERBOLAGET DELOITTE & TOUCHE Revisionsuppdrag Andra uppdrag SUMMA Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Allt annat är övriga uppdrag. Fastighets AB Malmö City Org. nr

18 forts. NOTER (KKR) NOT. 3 Skatt på årets resultat KONCERNEN MODERBOLAGET Aktuell skatt Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Uppskjuten skatt TOTALT Uppskjuten skattefordran Underskottsavdrag TOTALT Uppskjuten skatteskuld Övervärde fastigheter Obeskattade reserver Övriga temporära skillnader TOTALT Beräknade skattemässiga underskottsavdrag per uppgår till 28,0 MSEK. NOT. 4 Fastighetsförteckning, koncernen FASTIGHETS- ADRESS BYGGÅR/ UTHYRNINGSBARA YTOR KVM TAXERINGSVÄRDE BETECKNING OMBYGGN. ÅR BOSTÄDER BUTIKER KONTOR ÖVRIGT TOTALT Husaren 5 Husargatan / Husaren 5 Ö Tullgatan 1,3 Ö Promenaden / Gamen 15 Ö Kanalgatan Jörgen Kock 1 N Vallgatan 66 Västergatan / Jörgen Kock 2 N Vallgatan Söderport 9 Gustav Adolfs torg / TOTALT Fastighets AB Malmö City Org. nr

19 forts. NOTER (KKR) NOT. 5 Byggnader KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Förvärv av bolag Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Förvärv av bolag Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT. 6 Mark KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Förvärv av bolag Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde NOT. 7 Taxeringsvärde KONCERNEN MODERBOLAGET Taxeringsvärde Byggnad Mark TOTALT Fastighets AB Malmö City Org. nr

20 forts. NOTER (KKR) NOT. 8 Aktier i dotterbolag BOLAG ANTAL KAPITAL- EGET RESULTAT BOKFÖRT AKTIER ANDEL KAPITAL VÄRDE Malmö City Två AB, säte Malmö kommun % Dringenberg AB, säte Malmö kommun % Malmö City Tre AB, säte Malmö kommun % Malmö City Fyra AB, säte Malmö kommun % TOTALT Resterande 15% av aktierna i Malmö City Fyra AB ägs av Malmö Cïty Tre AB. NOT. 9 Eget kapital KONCERNEN AKTIE- ÖVERKURS- ÖVRIGA PÅGÅENDE BALAN- ÅRETS TOTALT KAPITAL FOND BUNDNA NYEMIS- SERAT RESULTAT RESERVER SION RESULTAT Ingående balans Omföring av föregående årets resultat Fondemission Pågående nyemission Emissionskostnad Förskjutning fritt/ bundet kapital Årets resultat UTGÅENDE BALANS Fastighets AB Malmö City Org. nr

21 forts. NOTER (KKR) MODERBOLAGET AKTIE- ÖVERKURS- RESERV- PÅGÅENDE BALAN- ÅRETS TOTALT KAPITAL FOND FOND NYEMIS- SERAT RESULTAT SION RESULTAT Ingående balans Omföring av föregående årets resultat Fondemission Pågående nyemission Emissionskostnad Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat UTGÅENDE BALANS AKTIEKAPITALET BESTÅR AV: A-aktier B-aktier - - C-aktier, preferens TOTALT Nominellt värde per aktie uppgår till 100 kr. A-aktierna berättigar till 10 röster per aktie, B-aktierna berättigar till 1 röst per aktie, preferensaktierna i aktieslaget C berättigar till 10 röster per aktie. Preferensaktierna kan lösas in av styrelsen för nominellt belopp, dvs 100 kr. På extra bolagsstämma den 24 november 2005 fattades beslut om att emittera st A-aktier till teckningskursen 140 kr per aktie. Alla aktier tecknades och har blivit inbetalda till bolaget per bokslutsdagen. Då registrering av nyemissionen inte gjorts av Bolagsverket per har inte bolagets aktiekapital ökats med de emitterade akiterna. Fastighets AB Malmö City Org. nr

22 forts. NOTER (KKR) NOT. 10 Skulder till kreditinstitut KONCERNEN MODERBOLAGET RÄNTEBINDNINGSTIDER SKULDBELOPP ANDEL % SKULDBELOPP ANDEL % Rörligt TOTALT Beviljad kredit på checkräkningskonto uppgår till Kkr (3.000 Kkr). Utnyttjat belopp per uppgår till Kkr. Alla lånen är amorteringsfria och har samma förfallostruktur som räntebindningstiderna. Moderbolaget har under året tecknat avtal om räntetak om 4% under 7 år avseende skulder på totalt 50 MSEK. NOT. 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter KONCERNEN MODERBOLAGET Förskottsdebiterade hyror Fastighetsskatt Räntekostnader Övrigt TOTALT Fastighets AB Malmö City Org. nr

23 forts. NOTER (KKR) NOT. 12 Förvärv av dotterföretag Byggnader och mark Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar Likvida medel - 0 Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Övriga skulder TOTALT Avgår likvida medel - 0 Apportemission Påverkan på likvida medel - 0 Förvärv under 2004 avser Dringenberg AB. Inga förvärv av dotterföretag har skett under Dotterföretagen Malmö City Tre AB samt Malmö City Fyra AB nybildades i samband med förvärv av fastigheten Söderport 9. NOT. 13 Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Överavskrivning 80 - TOTALT Fastighets AB Malmö City Org. nr

24 forts. NOTER (KKR) NOT. 14 Närståendetransaktioner Förvärv av fastigheten Söderport 9 har skett från av ledamoten Olof Andersson kontrollerat bolag. Detta bolag hade i direkt anslutning till försäljningen till Malmö City koncernen köpta nämnda fastighet för av extern säljare för samma pris som Malmö City koncernen erlade i betalning. Under räkenskapsåret har koncernen köpt tjänster från det av ledamoten Erling Pålsson kontrollerade bolaget Sydtotal AB för motsvarande Kkr, där 175 Kkr avser löpande service och 895 Kkr avser om- och tillbyggnationstjänster. Tjänsterna har köpts till marknadspris. Verkställande direktören innehar hyresrätt ägd av bolaget. Hyran är marknadsmässig. NOT. 15 Aktier och andelar Moderbolaget har under 2005 köpt aktier i Förvaltnings AB Norra Vallgatan, organisationsnummer , motsvarande 12,5% av såväl aktier som röster i bolaget. Bokfört värde på aktierna uppgår till Kkr per Eget kapital uppgår till Kkr. Förvaltnings AB Norra Vallgatans syfte är att köpa och förvalta aktier i Malmö Hamn AB. Balansräkningar och resultaträkningar för räkenskapsåret 2005 skall fastställas på ordinarie bolagsstämma. Malmö den 27/ Reidar Peters Ordförande Per Lindblad Erling Pålsson Olof Andersson Thomas Berggren Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Torbjörn Svensson Auktoriserad revisor 24 Fastighets AB Malmö City Org. nr

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

STURESTADENS FASTIGHETS AB

STURESTADENS FASTIGHETS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2011.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra fastigheter 16 21 Årsredovisning 22 36

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr.

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr. ÅRET I KORTHET AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2008 Omsättningen ökade till 148,2 mkr (136,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 18,3 mkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Fastighets AB Briggen (Org nr 556476-7688) Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer