1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors"

Transkript

1 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

2 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Redaktion Hemvårdens ledningsteam Bilder Kimmo Brandt, Meri Jähi, Helsingfors stads bildbank/mika Lappalainen Ombrytning Meri Jähi Boktryckeri Paintek Pihlajamäki Oy 2 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

3 Innehåll 1 Hemvården inom Helsingfors hälsovårdscentral Lagstadgad bedömning av tjänstebehovet Vad gör man när hemvården inte längre täcker behovet? 7 2 Tjänsterna inom hälso- och sjukvården 2.1 Medicinska undersökningar samt vården och uppföljningen som olika sjukdomar kräver Läkemedelsbehandling Natthemvård, hemsjukhus och terminalvård Förebyggande och kontroll av hälsorisker Vården av en minnessjuk Vården under konvalescens Munhälsovård Egenvårdsartiklar 15 3 Omsorgs- och hemvårdstjänsten 3.1 Renlighet och klädvård Kosthållning Hemmets snygghet Finanser och sociala förmåner Trygghet Tjänster inom uträttande av ärenden och ledsagning 21 4 Handlings- och rörelseförmåga 4.1 Motionsavtal Utomhusvistelse Övriga motionstjänster Hjälpmedel 24 5 Anvisning om användningen av andra tjänster för välbefinnande 5.1 Övriga hälsovårdstjänster Färdtjänst Resekostnader som FPA ersätter Trevlig samvaro Service- och rekreationscentraler Dagverksamheten för åldringar Hembiblioteket Ilona Andra tjänster i anslutning till skönhetsvård och välbefinnande 31 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 3

4 1 Hemvården inom Helsingfors hälsovårdscentral Hemvården (hemtjänsten och hemsjukvården) inom Helsingfors hälsovårdscentral ordnar stöd för hälsotillståndet och handlingsförmågan, vård och uppföljning av sjukdomar, rehabilitering samt andra nödvändiga stödtjänster för åldringar, konvalescenter, långtidssjuka och över 18-åriga handikappade. Målsättningen är att klienten kan leva ett aktivt och tryggt liv i sitt eget hem. Hemvården och stödtjänsterna i anslutning till den ges till personer som behöver hjälp med de dagliga sysslorna, såsom med att äta, att sköta sin hygien, att klä sig, att flytta sig till eller från sängen eller stolen. Hemsjukvården är läkarordinerad sjukvård och rehabilitering som sker i hemmet. För hemsjukvården krävs remiss av läkaren. Hemvårdens klienter får den nödvändiga hälso- och sjukvården i sitt hem om den inte kan ordnas på något annat sätt. Hemvårdsavdelningen indelas från och med den 1 januari 2012 i sju serviceområden; det södra, östra, sydöstra, mellersta, sydvästra, västra och norra området. Dessa områden indelas i sin tur i cirka 73 närserviceområden, samtliga med 2 3 arbetslag som vårdar klienterna. När klienten behöver hemvård kan denne själv eller en anhörig ringa hemvårdsledaren för det egna området under telefontiden kl från måndag till fredag. 4 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

5 Kontaktuppgifter till hemvården fås via telefon från hälsorådgivningsnumret (09) eller via hälsovårdscentralens växel (09) Kontaktuppgifterna finns på internet på adressen -> Terveyspalvelut -> Kotihoito -> Palvelualueella -> Kotihoidon yhteystiedot palvelualueittain. Först genomförs en s.k. preliminär utvärdering, en intervju som kan utföras telefonledes. Om man vid detta samtal konstaterar att klienten har ett större hjälpbehov, kommer man med klienten överens om ett utvärderingsbesök i hemmet. Under utvärderingsbesöket bedöms tillsammans med klienten och de anhöriga behovet av hemvård och eventuella stödtjänster (till exempel tjänster som omfattar butiksärenden, måltider och säkerhetstelefon). För hemvårdsklienten upprättas en individuell vårdoch serviceplan där man tillsammans med klienten och dennes anhöriga/närstående kommer överens om de tjänster som hemvården tillhandahåller. I planen utreds också möjligheterna att använda privata tjänster samt socialverkets och idrottsverkets tjänster. Därtill utreds vilka möjligheter de anhöriga och närstående har att hjälpa till. Tjänste- och vårdplanen bedöms med jämna mellanrum samt efter behov. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 5

6 Hemvården är avgiftsbelagd och avgiften bestäms enligt klientens inkomster, tjänsternas omfattning och familjens storlek. Exempel på hemvårdens avgifter ges i bilagan till denna broschyr. Målsättningen med denna tjänstepalett är att ge en omfattande presentation av de tjänster som finns tillgängliga för en hemvårdsklient som är bosatt i Helsingfors. I tjänstepaletten presenteras både tjänsterna som hemvården i Helsingfors tillhandahåller som egen verksamhet och tjänster som erbjuds av andra tjänsteproducenter. Tjänstepaletten kan användas bl.a. som hjälp vid utarbetandet av tjänste- och vårdplanen eller självständigt som stöd för klientens hälsa och välbefinnande och att klara sig hemma. 1.1 Lagstadgad bedömning av tjänstebehovet Varje person över 75 år och varje person oavsett ålder som är berättigad till FPA:s specialvårdbidrag har enligt lag rätt att få en behovsutvärdering beträffande socialtjänster inom sju vardagar från och med att en anhållan om detta har framförts. Behovsutvärderingen beträffande socialtjänster omfattar de i socialvårdslagen angivna tjänsterna som i Helsingfors ges både inom hälsovårdscentralens hemvård och via socialverket. Samtidigt kartläggs även behovet av hälsovårdstjänster. 6 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

7 Behovsutvärderingen gäller hemtjänsten och stödtjänsterna samt de tjänster som ordnas av socialverket, som bl.a. stöd för närståendevård, dagverksamhet, boendeservice, vårdplats för dygnetruntvård, färdtjänst, ombyggnadsarbeten i hemmet och utkomststöd. Närmare upplysningar fås från Seniorinfo (09) , eller hemvårdsledaren för det egna området. 1.2 Vad gör man när hemvården inte längre täcker behovet? När det har blivit såtillvida svårt för klienten att klara sig hemma att hela vården måste granskas på nytt kartlägger en anställd vid hemvården tillsammans med hemvårdsläkaren och socialarbetaren vid äldreomsorgen klientens hälsotillstånd, handlingsförmåga och livssituation. På basis av bedömningen ordnar man de undersökningar, rehabiliteringsåtgärder och stödtjänster som eventuellt behövs samt kommer överens om uppföljningen. När hemvårdens tjänster inte längre täcker behovet utreder man andra vårdalternativ. Som resultat av bedömningen placeras klienten i ett lämpligt serviceboende med dygnetruntvård eller i anstaltvård. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 7

8 2 Tjänsterna inom hälsooch sjukvården 2.1 Medicinska undersökningar samt vården och uppföljningen som olika sjukdomar kräver Målsättningen är att kartlägga hemvårdsklientens hälsotillstånd och eventuella sjukdomar samt att ordna en god vård av dessa så att klientens tillstånd och handlingsförmåga bibehålls eller förbättras. Vården omfattar: en klinisk läkarundersökning, en vård- och rehabiliteringsplan nödvändiga laboratorieundersökningar och andra undersökningar den uppföljning som läkaren eller hälso-/sjukvårdaren anser nödvändig i anslutning till t.ex. allmäntillståndet, smärtor, minnet eller humöret utförandet av nödvändiga sjukvårdsåtgärder, t.ex. mätning av blodtryck eller blodsockernivå uppföljning av läkemedelsbehandlingen vid behov kontakter med andra vårdenheter nödvändiga läkarutlåtanden 8 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

9 Tjänsterna ges av läkare vid hemvården och på hälsostationen, anställda vid hemvården samt hälsovårdarna på hälsostationer. Tjänsterna ges till hemvårdens klienter på basis av den medicinska utvärderingen. Hemvårdsläkaren gör hembesök hos sådana klienter som har avsevärda svårigheter att uträtta ärenden på hälsostationen t.ex. på grund av dålig rörelseförmåga. De övriga hemvårdsklienterna får läkartjänsterna på den egna hälsostationen. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 9

10 2.2 Läkemedelsbehandling Hjälp vid genomförandet av läkemedelsbehandlingen ges till alla hemvårdsklienter som behöver det för att säkerställa att deras läkemedelsbehandling sker tryggt och har önskad verkan. Till tjänsten hör: bedömning av behovet av läkemedelsbehandling assistans i genomförandet av läkemedelsbehandlingen skötandet av recept samarbete med apoteket assistans vid ordnandet av apotekets dosdispensering eller vid behov delning av läkemedel i dosetten att ge olika injektioner handledning i och rådgivning om läkemedelsbehandlingen samt uppföljning av medicinernas verkan och biverkningar. 10 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

11 Tjänsterna ges av läkare och hälsovårdare vid hemvården och på hälsostationerna, anställda vid hemvården med tillräcklig kompetens samt apoteken. Hemvården sköter i samband med apotekets dosdispensering hela läkemedelsbehandlingen för sina klienter. 2.3 Natthemvård, hemsjukhus och terminalvård Om vården av sjukdomen kräver det kan man få hembesök av hemsjukvården även nattetid kl Vården är främst akut läkemedelsbehandling, olika behandlingar och positionsterapi i syfte att undvika liggsår. Hemsjukhuset ger intensiv och kortvarig vård för allvarligt sjuka som bor hemma. Vården fås endast med en läkarremiss. Som samarbete mellan hemsjukhuset och hemvården kan man få den vård som behövs i livets slutskede i hemmet. Klienten får lindring enligt symtomen, sjukvårdsåtgärder och rofylld vård. Målsättningen är att garantera en så trygg och människovärdig vård som möjligt i livets slutskede i hemmet. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 11

12 2.4 Förebyggande och kontroll av hälsorisker Målsättningen är att uppfölja och förebygga de viktigaste hälsoriskerna. Tjänsten omfattar rådgivning beträffande hälsovådliga riskfaktorer och vid behov anvisning till vård: bl.a. kosthållning, övervikt, brist på motion, rökning, rusmedelsbruk. Tjänsten ges av anställda vid hemvården och hälsostationerna. Beträffande bruket av rusmedel kan hemvården också anvisa klienten till socialverkets tjänster. 2.5 Vården av en minnessjuk Målsättningen är att identifiera och vårda minnesrelaterade problem i ett tidigt skede. Till tjänsten hör: en intervju med patienten och en anhörig bedömning av minnet och fortsatta undersökningar helhetsbetonad vård och rehabilitering av minnespatienten uppföljning av kognitionen och handlingsförmågan uppföljning av medicineringen stöd för att hjälpa de anhöriga att orka. Tjänsterna ges av läkare, vårdare och minneskoordinatorer vid hemvården och på hälsostationerna i samarbete med hemvårdens specialister i geriatri och minnespoliklinikerna. 12 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

13 2.6 Vården under konvalescens Målsättningen är att klienten återfår sitt normala hälsotillstånd efter en sjukdom, till exempel vid hemkomsten från sjukhus. Under konvalescensen får klienten hjälp med de sysslor som denne inte klarar av själv på grund av sjukdom eller nedsatt handlingsförmåga. I tjänsten satsar man på vården av sjukdomen och de nödvändiga vårdåtgärderna, uppföljningen av tillståndet samt olika övningar som förbättrar handlings- och rörelseförmågan. Klienten får hjälp med att uträtta ärenden och till exempel läkarbesök och man ger stöd till klientens anhöriga och andra närstående. Tjänsten ges av anställda och läkare vid hemvården tillsammans med sjukhuset och de anhöriga. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 13

14 2.7 Munhälsovården Målsättningen är att upprätthålla en god munhälsa och förebygga samt vårda sjukdomar. Tjänsten omfattar bedömning av munnens slemhinnor och tandhälsa. De anställda vid hemvården assisterar vid behov klienten i den dagliga munvården och anvisar denne vid behov till tandvården. Tjänsten ges av de ansvarige skötarna och munvårdens koordinatorer tillsammans med tandvårdens regionala munhygienister och privata tjänsteproducenter. 14 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

15 2.8 Egenvårdsartiklar Helsingfors hälsovårdscentral ger med stöd av 14 i folkhälsolagen på vårdarens eller läkarens remiss egenvårdsartiklar, vårdartiklar som behövs vid egenvården, till stadens klienter. Patienten bör ha sjukdomen i minst tre månader. Ett undantag är behovet på grund av en varaktig sjukdom, till exempel diabetes- och stomipatienter för vars vård egenvårdsartiklar kan överlåtas direkt i sjukdomens startskede. Egenvårdsartiklar är bl.a. blodsockermätare med remsor samt nålar som används för injektion av insulin, stomitillbehör och blöjor som behövs vid svår inkontinens. Egenvårdsartiklarna är avgiftsfria för patienten. Hälsovårdaren, diabetesvårdaren eller den ansvarige vårdaren samt läkaren bedömer vilket tillbehör och i vilka mängder patienter behöver för egenvården. Mängden egenvårdsartiklar som överlåts till patienten på en gång motsvarar högst fyra (4) månaders behov. Om klienten har använt artiklarna under ett års tid och behovet har etablerats och är varaktigt kan mängden artiklar som överlåts motsvara konsumtionen på ett halvår. Information om verksamhetsställena som delar ut egenvårdsartiklar fås på den egna hälsostationen eller av de anställda vid hemvården. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 15

16 3 Omsorgs- och hemvårdstjänsten 3.1 Renlighet och klädvård Målsättningen är att trygga hemvårdsklientens personliga hygien och klädvård. Vården av den personliga hygienen omfattar assistans med tvättande (morgon- och kvällstoalett), duschande och ordnande av bastubesök. Assistansen med toalettbestyren omfattar också observation av hudens kondition, insmörjning av huden, rakning, hårtvätt och upprullning av håret på papiljotter samt klippning av naglar och bedömning av behovet av fotvård. Bedömning av behovet av blöjor och andra dylika hygienprodukter och beställning av dessa hör också till denna tjänst. Klienten assisteras vid behov med att ta på och av sig kläderna. Till klädvården hör klädtvätt och -vård. Tjänsten ges till de klienter som har svårigheter med att på egen hand klara av sysslor i anslutning till renlighet och klädvård. Bastutjänsten kan ordnas för personer vars tvättmöjligheter i hemmet är dåliga eller bristfälliga. Tvätteritjänster kan ordnas för krigsinvalider i enlighet med de gällande kriterierna som hälsovårdsnämnden har satt upp. 16 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

17 3.2 Kosthållning Målsättningen är att säkerställa och möjliggöra ett tillräckligt intag av näringsrik kost och vätskor som är lämpliga för klientens hälsotillstånd. En lämplig och hälsosam kost upprätthåller hälsa, välbefinnande, handlings- och rörelseförmåga och gör det möjligt för klienten att bo hemma. Tjänsterna i anslutning till kosthållningen omfattar måltidstjänsten, inköpstjänsten och försörjning med mellanmål. Allt efter behoven kan klienten få hem en varm eller en kall färdig måltid dagligen eller mer sällan som måltidstjänst. Det finns också möjlighet att skaffa hem en MENUMAT-måltidsautomat som har en frys för 18 måltider samt en varmluftsugn där man kan värma upp måltiderna. En anställd vid hemvården sörjer vid behov för morgon- och mellanmålen samt tar hand om uppvärmningen av måltiden på dagen. Butiksärenden sköts i regel som inköpstjänst, där klienten och den anställda vid hemvården tillsammans gör upp en inköpslista. Den anställda vid hemvården överlämnar listan till den konkurrensutsatta tjänsteproducenten och denne levererar inköpen direkt till klientens hem. Måltids- och inköpstjänsterna produceras av privata tjänsteproducenter som staden har konkurrensutsatt. I övrigt sköts matförsörjningen av hemvården eller av anhöriga. Den anställda vid hemvården går till Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 17

18 närbutiken endast i undantagsfall och i huvudsak i enlighet med vad som har överenskommits med klienten i tjänste- och vårdplanen. Måltids- och inköpstjänsterna är avsedda för personer som har svårigheter med att ordna dessa sysslor själv. Måltidsservicen för krigsinvalider ordnas med hjälp av lunchsedlar. Med lunchsedlar kan krigsinvaliden äta på valfritt matställe eller få lunchen hemlevererad av den konkurrensutsatta privata tjänsteproducenten. 3.3 Hemmets snygghet Målsättningen med städtjänsterna är att säkerställa en snygg och hälsosam hemmiljö. Klienter som behöver daglig hemvård kan få upprätthållande städhjälp som separat verksamhet 1 2 gånger i månaden. Med upprätthållande städhjälp avses bl.a. dammsugning och vid behov torkning av golven med fuktig trasa. Kökets och toalettens snygghet säkerställs i samband med hemvårdens besök. För grundligare städning rekommenderas privata tjänsteföretag. Om privat städhjälp kan man fråga på internetadressen www. elias.fi eller av den anställda vid hemvården. Hemvården anvisar också klienten att självständigt skaffa städhjälp (t.ex. med hjälp av de anhöriga eller utomstående tjänsteproducenter) och att utnyttja möjligheten till hushållsavdrag. Hushållsavdraget innebär att kostnaderna för arbete som man har låtit göra i hemmet kan delvis (45 procent) dras av i 18 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

19 beskattningen. Även klientens anhöriga kan utnyttja sitt hushållsavdrag för ordnandet av städning hos klienten. Städtjänsten ordnas antingen med en städsedel eller som köptjänst för sådana mindre bemedlade personer som inte längre klarar av att städa i hemmet själva eller med hjälp av anhöriga. Tjänsten ordnas på basis av de gällande kriterierna som hälsovårdsnämnden har godkänt inom ramen för inkomstgränser och anslag. För krigsinvalider ordnas städningen som köptjänst. 3.4 Finanser och socialförmåner Målsättningen är att uppfölja hur klienten klarar av skötseln av finanser och vid behov vidta åtgärder för att förordna en förvaltare. Målsättningen är också att säkerställa ansökandet om de sociala förmåner som klienten är berättigad till (till exempel vårdstödet för pensionstagare, FPA:s bostadsstöd, FPA:s fronttillägg, tjänster avsedda för krigsinvalider, utkomststöd, transportstöd i enlighet med socialvårdslagen och stödet för närståendevård). Hemvården och socialarbetarna assisterar vid behov med att ansöka om förmånerna. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 19

20 3.5 Trygghet Målsättningen är att garantera att klienten har ett tryggt liv i sitt eget hem och kan röra sig tryggt i näromgivningen. Säkerhetsriskerna i hemmet och i näromgivningen bedöms i samband med upprättandet av tjänste- och vårdplanen. Till tjänsten kan man vid behov koppla en säkerhetstelefon med hjälp av vilken klienten kan få hjälp i hemmet dygnet runt. Hemvården ordnar en säkerhetstelefon för klienten via en privat tjänsteproducent. För mindre bemedlade klienter ordnas säkerhetstelefonen i enlighet med klientavgifterna som hälsovårdsnämnden har fastslagit. Till säkerheten hör även en kartläggning av hemmets säkerhet och en utredning över vilka hjälpmedel som behövs. De anställda vid hemvården ordnar vid behov hembesök av en fysio- eller ergoterapeut samt besök av en anställd vid socialverket. Klienten anvisas vid behov även att ansöka om ombyggnadsarbeten i bostaden hos socialverket. Tjänsterna ges också av privata tjänsteproducenter samt de anställda vid hemvården i samarbete med fysio- och ergoterapeuterna vid hälsostationerna. 20 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

21 3.6 Tjänster inom uträttande av ärenden och ledsagning Målsättningen är att garantera att klienten har möjlighet att sköta ärenden till exempel i banken, på posten och i olika ämbetsverk. Med tjänsten upprätthåller man klientens självständighet och självständiga skötsel av ärenden. I uträttandet av ärenden får klienten assistans av de anhöriga, stödarbetslagen vid hemvården, vänverksamheten och övrigt frivilligarbete samt de anställda vid hemvården. Tjänsten ges till de hemvårdsklienter som inte kan uträtta ärenden självständigt. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 21

22 4 Handlings- och rörelseförmåga Förutsättningen för att en äldre klient har god livskvalitet och klarar av de dagliga sysslorna är en trygg rörelseförmåga. Motion som passar en själv piggar upp, ger ett gott humör och upprätthåller muskelkraften och rörelseförmågan. Hemvården kartlägger klientens rörelseförmåga, behov av utomhusvistelser och sörjer för de nödvändiga hjälpmedlen. 4.1 Motionsavtal Motionsavtalet är en plan om stöd för vardagsmotionen som klienten och den anställda vid hemvården tillsammans upprättar. Motionsavtalet kan innehålla exempelvis: ett hemgymnastikprogram (t.ex. övningar där man reser sig från stolen och balansövningar) att gå i trappor hushållssysslor, t.ex. vattnande av blommor utomhusvistelse t.ex. med en frivillig arbetare information om och anvisning till motion i grupp Syftet med motionsövningar och hushållssysslor är att förbättra muskelkraften, balansen och handlingsförmågan. De anställda vid hemvården handleder i valet av övningar och i uppföljningen. Vid behov kan man ta hjälp av tjänsterna inom fysioterapi och ergoterapi. 4.2 Utomhusvistelse Utomhusvistelse upprätthåller rörelseförmågan och piggar upp mentalt. Assistans vid utomhusvistelser ges av hemvårdens samarbetspartner, bl.a. olika fri- 22 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

23 villigorganisationer, församlingen, stödgrupperna inom hemvården samt i mån av möjlighet personalen vid hemvården. 4.3 Övriga motionstjänster I Helsingfors finns mångsidiga motionsmöjligheter för seniorer. Helsingfors stads idrottsverk erbjuder stadens seniorer vattengymnastik, styrketräning och handledd verksamhet i motionssal (www.hel. fi/liikuntavirasto). Också det privata tjänsteutbudet är rikligt. Utöver de privata tjänsteleverantörerna tillhandahåller bl.a. idrottsföreningar, patientorganisationer och församlingar motionstjänster. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 23

24 4.4 Hjälpmedel Med hjälpmedel möjliggör man att hemvårdsklienterna klarar sig bättre i hemmet. De anställda vid hemvården assisterar i valet av olika hjälpmedel samt handleder i användningen och underhållet av hjälpmedlen. Hjälpmedel lånas ut avgiftsfritt vid hjälpmedelsutlåningen på hälsovårdscentralens fysioterapienhet (tfn (09) ). Följande bashjälpmedel finns för utlåning: Trappsteg för badkaret Badkarsstol Stödhandtag vid badkaret Badkarsbrädor Isdubbar (på promenadkäppar, underarmskryckor) Kryckor Gummidoppskor för käppen Höga gåstöd Upphöjningsdynor Kryckor Gåkälkar, i trä Promenadkäppar Vändskivor 24 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

25 Vändskivor med ståstöd Käppar med fyra stödben Uppresnings- och ledningsbälten Uppresningsstöd (som monteras på sängen) Enkla rullstolar Rollatorer med 2 hjul Rollatorer med 3 hjul Rollatorer med 4 hjul Brädor för förflyttning Duschpallar Duschstolar Duschstolar (som monteras på väggen) Anordning för uppdragning av strumpa Höjanordningar för sängben Griptänger Stödräcken Stödhandtag Toalettförhöjning Toalettstolar För genomförandet av sjukvården som ges hemma lånar hälsovårdscentralen ut bl.a. följande vårdredskap: Urinflaskor Bäcken Portativ Hållare för urinpåse (som monteras på sängkanten) Tvättbara bäddskydd Ställning för vätskeöverföring vid långvarigt behov Bärbara elektriska suganordningar Sjukhussängar Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 25

26 5 Anvisning om användningen av andra tjänster för välbefinnande 5.1 Övriga hälsovårdstjänster De anställda vid hemvården ger vid behov information om tjänsten vid den kommunala hälsostationen och tandkliniken samt om tjänsterna vid privata läkar- och tandläkarmottagningar. 5.2 Färdtjänst Tjänsten är avsedd för personer med ett gravt rörelsehandikapp för vilken användningen av offentliga kollektivtrafikmedel innebär orimligt stora svårigheter. Tjänsten har som syfte att ge personen möjlighet att röra sig och vara så aktiv som möjligt. Den sökandes tjänstebehov bedöms på basis av ett läkarintyg och en kartläggning av den sociala situationen. Vid behov begärs en bedömning av fysioterapeuten. Man ansöker om tjänsten via handikappservicens socialhandledare vid verksamhetsstället för socialarbetet inom handikappservicen på det egna bostadsområdet. Tjänsten ordnas av Helsingfors stads socialverk (www.hel.fi/sosiaalivirasto -> aikuisten palvelut -> vammaisten palvelut -> vammaispalveluja -> kuljetuspalvelu). 26 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

27 Jouko-stadsdelslinjerna började trafikera i början av år Det finns sammanlagt 25 Jouko-linjer, varav tre är anropsstyrda. Anropslinjerna avviker från de vanliga ruttlinjerna på så sätt att de inte har standardrutter eller -tidtabeller. I stället trafikerar anropslinjerna på sitt område efter beställningar, d.v.s. anrop, som klienterna har gjort telefonledes i förväg. En anropslinje kan beställas till alla hållplatser på dess trafikeringsområde. Beställningen görs på Trafikinfocentrets nummer (09) Närmare information fås från HST. 5.3 Resekostnader som FPA ersätter FPA ersätter kostnader för resor som har gjorts på grund av en sjukdom, rehabilitering och exempelvis hämtning av hjälpmedel. Av resekostnaderna betalas den del som överstiger självrisken. Reseersättningen ansöker man om från FPA. Ersättningen ska sökas inom 6 månader från resedagen hos FPA. Som bilaga till ansökan behövs hälsovårdsanstaltens utredning/intyg om t.ex. behovet av att använda taxi samt kvitton för de kostnader som resan har gett upphov till. Läkarintyget över behovet att anlita en taxi för resor med hälsovårdssyfte kan gälla för en resa, en viss tidsperiod eller vara permanent. Ytterligare information från FPA:s telefonrådgivning tfn eller Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 27

28 5.4 Trevlig samvaro Tjänsten har som målsättning att styra hemvårdens klient allt efter de egna intressena till olika aktiviteter och att på så sätt upprätthålla klientens egen aktivitet och hobbymöjligheter. Socialverket tillhandahåller många slags dag- och rekreationsverksamhet. Utbudet omfattar även verksamhet som ordnas av idrottsverket, föreningsverksamhet (till exempel HelsinkiMissio, se www. helsinkimissio.fi och Ystäväpiiritoiminta, se www. ystavapiiri.net samt verksamhet som församlingarna tillhandahåller, FRK och socialverket koordinerar en väntjänst och frivilligverksamhet. 5.5 Service- och rekreationscentraler Service- och rekreationscentralerna erbjuder intressant verksamhet för äldre Helsingforsbor. Utbudet omfattar olika hantverksverkstäder, kurser och motionstjänster. Därtill finns det bl.a. väncirklar, kamratstödsgrupper, biblioteks- och adb-tjänster. I många centraler finns också ett café och måltidstjänster. Tjänsterna produceras av Helsingfors stads socialverk (www.hel.fi -> Sosiaali- ja perhepalvelut -> Sosiaaliviraston -> Vanhustenpalvelut -> palvelukeskukset). Närmare upplysningar fås också från Seniorinfo (09) Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

29 Helsingfors stads service- och rekreationscentraler områdesvis: Södra Helsingfors Kampens servicecentral Kinaborgs servicecentral Tölö servicecentral Rekreationscentralen Wirkkula (på sommaren) Östra Helsingfors Gårdsbacka servicecentral Norra Helsingfors Kasbergets servicecentral Gustafsgårds servicecentral Malms rekreationscentral Västra Helsingfors Mejlans rekreationscentral Munksnäs servicecentral Djurbergets servicecentral Dessutom tillhandahåller privata tjänsteproducenter olika tjänster. Ytterligare information fås av hemvårdens personal. Verksamheten är avsedd för alla äldre kommunbor. 5.6 Dagverksamhet för åldringar Dagverksamheten bjuder förebyggande verksamhet som stöder rehabiliteringen i enlighet med den individuella vård- och tjänsteplanen. Med verksamheten främjas handlingsförmågan, den mentala aktiviteten och de sociala relationerna hos äldre människor. Dagverksamheten har som målsättning att hjälpa framför allt minnessjuka klienter och/eller personer som är beroende av närståendevård att bo kvar hemma, upprätthålla den egna aktiviteten och klara sig självständigt eller med stöd samt att hjälpa anhöriga och närvårdare att orka. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 29

30 Till dagen hör morgonmål, lunch, kaffe och i regel färdtjänst fram och tillbaka. Tjänsterna produceras av Helsingfors stads socialverk. Närmare information finns på socialverkets webbplats på adressen -> Vanhusten palvelut eller telefonledes från dagverksamhetsenheterna. Helsingfors stads dagverksamhetsenheter områdesvis: Södra Helsingfors Dagverksamheten Ilonpilke Dagverksamheten Kinaporin kammari Dagverksamheten Touhula Dagverksamheten Tölö Dagverksamheten Solstrålen Östra Helsingfors Dagverksamheten Päivikki Dagverksamheten Ruskopirtti Dagverksamheten Pihla Dagverksamheten Sireeni Dagverksamheten Liina Norra Helsingfors Dagverksamheten Eloheinä Dagverksamheten Meripihka Dagverksamheten Louhi Dagverksamheten Näpsäkkä Dagverksamheten Svanebo Dagverksamheten Syysunelma (fr.o.m ) Västra Helsingfors Dagverksamheten Sinilintu Dagverksamheten Oravanpesä Dagverksamheten Urkuri Socialverket har också köpt dagverksamhet från några privata tjänsteproducenter. Också personalen inom hemvården ger ytterligare information. 30 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

31 5.7 Hembiblioteket Ilona Hembiblioteket Ilonas tjänster är avsedda för alla Helsingforsbor som på grund av till exempel hög ålder, handikapp eller sjukdom tillfälligt eller permanent inte kan uträtta ärenden på biblioteket på egen hand. Hemtjänsten är en del av bibliotekets basservice och är därmed avgiftsfri för kunderna. Du kan anmäla dig som kund vid Hembiblioteket Ilona per telefon under jourtiderna vardagar kl på numret (09) En anställd registrerar dina kunduppgifter samt kartlägger eventuella specialbehov och intressen. De anställda vid Hembiblioteket Ilona samlar lånen som ska föras till kunden i kassar. Med den första kassen följer en anmälningsblankett. Hembiblioteket Ilonas bil kör tjugotvå regelbundna rutter på olika håll i Helsingfors under en period på fem veckor. Mer information finns på adressen 5.8 Andra tjänster i anslutning till skönhetsvård och välbefinnande Målsättningen är att upprätthålla klientens välbefinnande och assistera klienten vid behov med att söka sig till tjänsterna. Till tjänsterna inom skönhetsvård hör frisör-, fotvårds- och kosmetologtjänster samt andra tjänster som klienten behöver. Tjänsten produceras huvudsakligen av privata tjänsteproducenter. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 31

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån Maj 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Arbetsgruppens uppdrag...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Med kunskap blir även livet med Alzheimers lite lättare

Med kunskap blir även livet med Alzheimers lite lättare Med kunskap blir även livet med Alzheimers lite lättare Praktiska råd till dig som vårdar en demenssjuk person hemma Innehåll 1 TRYGGHET Stöd för minnet, förebyggande av olycksfall, mediciner, trygghetskänsla

Läs mer

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE Innehåll: Tolktjänst är en lagstadgad rättighet Talhandikapp Alternativ och kompletterande kommunikation Vad som avses med tolktjänst för talhandikappade personer

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS. var du får vård och vad den kostar

OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS. var du får vård och vad den kostar OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS var du får vård och vad den kostar 2002 OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS... Den här broschyren innehåller allmän information om vilken rätt personer bosatta i Finland har till sjukvårdsförmåner

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg EUSTaCEA-projektet, med stöd av Daphne III-programmet Handbok NOVEMBER 2010 2 Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg 2 Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Monica Nordström Anna Dunér 3 FoU i Väst

Läs mer