1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors"

Transkript

1 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

2 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Redaktion Hemvårdens ledningsteam Bilder Kimmo Brandt, Meri Jähi, Helsingfors stads bildbank/mika Lappalainen Ombrytning Meri Jähi Boktryckeri Paintek Pihlajamäki Oy 2 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

3 Innehåll 1 Hemvården inom Helsingfors hälsovårdscentral Lagstadgad bedömning av tjänstebehovet Vad gör man när hemvården inte längre täcker behovet? 7 2 Tjänsterna inom hälso- och sjukvården 2.1 Medicinska undersökningar samt vården och uppföljningen som olika sjukdomar kräver Läkemedelsbehandling Natthemvård, hemsjukhus och terminalvård Förebyggande och kontroll av hälsorisker Vården av en minnessjuk Vården under konvalescens Munhälsovård Egenvårdsartiklar 15 3 Omsorgs- och hemvårdstjänsten 3.1 Renlighet och klädvård Kosthållning Hemmets snygghet Finanser och sociala förmåner Trygghet Tjänster inom uträttande av ärenden och ledsagning 21 4 Handlings- och rörelseförmåga 4.1 Motionsavtal Utomhusvistelse Övriga motionstjänster Hjälpmedel 24 5 Anvisning om användningen av andra tjänster för välbefinnande 5.1 Övriga hälsovårdstjänster Färdtjänst Resekostnader som FPA ersätter Trevlig samvaro Service- och rekreationscentraler Dagverksamheten för åldringar Hembiblioteket Ilona Andra tjänster i anslutning till skönhetsvård och välbefinnande 31 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 3

4 1 Hemvården inom Helsingfors hälsovårdscentral Hemvården (hemtjänsten och hemsjukvården) inom Helsingfors hälsovårdscentral ordnar stöd för hälsotillståndet och handlingsförmågan, vård och uppföljning av sjukdomar, rehabilitering samt andra nödvändiga stödtjänster för åldringar, konvalescenter, långtidssjuka och över 18-åriga handikappade. Målsättningen är att klienten kan leva ett aktivt och tryggt liv i sitt eget hem. Hemvården och stödtjänsterna i anslutning till den ges till personer som behöver hjälp med de dagliga sysslorna, såsom med att äta, att sköta sin hygien, att klä sig, att flytta sig till eller från sängen eller stolen. Hemsjukvården är läkarordinerad sjukvård och rehabilitering som sker i hemmet. För hemsjukvården krävs remiss av läkaren. Hemvårdens klienter får den nödvändiga hälso- och sjukvården i sitt hem om den inte kan ordnas på något annat sätt. Hemvårdsavdelningen indelas från och med den 1 januari 2012 i sju serviceområden; det södra, östra, sydöstra, mellersta, sydvästra, västra och norra området. Dessa områden indelas i sin tur i cirka 73 närserviceområden, samtliga med 2 3 arbetslag som vårdar klienterna. När klienten behöver hemvård kan denne själv eller en anhörig ringa hemvårdsledaren för det egna området under telefontiden kl från måndag till fredag. 4 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

5 Kontaktuppgifter till hemvården fås via telefon från hälsorådgivningsnumret (09) eller via hälsovårdscentralens växel (09) Kontaktuppgifterna finns på internet på adressen -> Terveyspalvelut -> Kotihoito -> Palvelualueella -> Kotihoidon yhteystiedot palvelualueittain. Först genomförs en s.k. preliminär utvärdering, en intervju som kan utföras telefonledes. Om man vid detta samtal konstaterar att klienten har ett större hjälpbehov, kommer man med klienten överens om ett utvärderingsbesök i hemmet. Under utvärderingsbesöket bedöms tillsammans med klienten och de anhöriga behovet av hemvård och eventuella stödtjänster (till exempel tjänster som omfattar butiksärenden, måltider och säkerhetstelefon). För hemvårdsklienten upprättas en individuell vårdoch serviceplan där man tillsammans med klienten och dennes anhöriga/närstående kommer överens om de tjänster som hemvården tillhandahåller. I planen utreds också möjligheterna att använda privata tjänster samt socialverkets och idrottsverkets tjänster. Därtill utreds vilka möjligheter de anhöriga och närstående har att hjälpa till. Tjänste- och vårdplanen bedöms med jämna mellanrum samt efter behov. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 5

6 Hemvården är avgiftsbelagd och avgiften bestäms enligt klientens inkomster, tjänsternas omfattning och familjens storlek. Exempel på hemvårdens avgifter ges i bilagan till denna broschyr. Målsättningen med denna tjänstepalett är att ge en omfattande presentation av de tjänster som finns tillgängliga för en hemvårdsklient som är bosatt i Helsingfors. I tjänstepaletten presenteras både tjänsterna som hemvården i Helsingfors tillhandahåller som egen verksamhet och tjänster som erbjuds av andra tjänsteproducenter. Tjänstepaletten kan användas bl.a. som hjälp vid utarbetandet av tjänste- och vårdplanen eller självständigt som stöd för klientens hälsa och välbefinnande och att klara sig hemma. 1.1 Lagstadgad bedömning av tjänstebehovet Varje person över 75 år och varje person oavsett ålder som är berättigad till FPA:s specialvårdbidrag har enligt lag rätt att få en behovsutvärdering beträffande socialtjänster inom sju vardagar från och med att en anhållan om detta har framförts. Behovsutvärderingen beträffande socialtjänster omfattar de i socialvårdslagen angivna tjänsterna som i Helsingfors ges både inom hälsovårdscentralens hemvård och via socialverket. Samtidigt kartläggs även behovet av hälsovårdstjänster. 6 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

7 Behovsutvärderingen gäller hemtjänsten och stödtjänsterna samt de tjänster som ordnas av socialverket, som bl.a. stöd för närståendevård, dagverksamhet, boendeservice, vårdplats för dygnetruntvård, färdtjänst, ombyggnadsarbeten i hemmet och utkomststöd. Närmare upplysningar fås från Seniorinfo (09) , eller hemvårdsledaren för det egna området. 1.2 Vad gör man när hemvården inte längre täcker behovet? När det har blivit såtillvida svårt för klienten att klara sig hemma att hela vården måste granskas på nytt kartlägger en anställd vid hemvården tillsammans med hemvårdsläkaren och socialarbetaren vid äldreomsorgen klientens hälsotillstånd, handlingsförmåga och livssituation. På basis av bedömningen ordnar man de undersökningar, rehabiliteringsåtgärder och stödtjänster som eventuellt behövs samt kommer överens om uppföljningen. När hemvårdens tjänster inte längre täcker behovet utreder man andra vårdalternativ. Som resultat av bedömningen placeras klienten i ett lämpligt serviceboende med dygnetruntvård eller i anstaltvård. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 7

8 2 Tjänsterna inom hälsooch sjukvården 2.1 Medicinska undersökningar samt vården och uppföljningen som olika sjukdomar kräver Målsättningen är att kartlägga hemvårdsklientens hälsotillstånd och eventuella sjukdomar samt att ordna en god vård av dessa så att klientens tillstånd och handlingsförmåga bibehålls eller förbättras. Vården omfattar: en klinisk läkarundersökning, en vård- och rehabiliteringsplan nödvändiga laboratorieundersökningar och andra undersökningar den uppföljning som läkaren eller hälso-/sjukvårdaren anser nödvändig i anslutning till t.ex. allmäntillståndet, smärtor, minnet eller humöret utförandet av nödvändiga sjukvårdsåtgärder, t.ex. mätning av blodtryck eller blodsockernivå uppföljning av läkemedelsbehandlingen vid behov kontakter med andra vårdenheter nödvändiga läkarutlåtanden 8 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

9 Tjänsterna ges av läkare vid hemvården och på hälsostationen, anställda vid hemvården samt hälsovårdarna på hälsostationer. Tjänsterna ges till hemvårdens klienter på basis av den medicinska utvärderingen. Hemvårdsläkaren gör hembesök hos sådana klienter som har avsevärda svårigheter att uträtta ärenden på hälsostationen t.ex. på grund av dålig rörelseförmåga. De övriga hemvårdsklienterna får läkartjänsterna på den egna hälsostationen. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 9

10 2.2 Läkemedelsbehandling Hjälp vid genomförandet av läkemedelsbehandlingen ges till alla hemvårdsklienter som behöver det för att säkerställa att deras läkemedelsbehandling sker tryggt och har önskad verkan. Till tjänsten hör: bedömning av behovet av läkemedelsbehandling assistans i genomförandet av läkemedelsbehandlingen skötandet av recept samarbete med apoteket assistans vid ordnandet av apotekets dosdispensering eller vid behov delning av läkemedel i dosetten att ge olika injektioner handledning i och rådgivning om läkemedelsbehandlingen samt uppföljning av medicinernas verkan och biverkningar. 10 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

11 Tjänsterna ges av läkare och hälsovårdare vid hemvården och på hälsostationerna, anställda vid hemvården med tillräcklig kompetens samt apoteken. Hemvården sköter i samband med apotekets dosdispensering hela läkemedelsbehandlingen för sina klienter. 2.3 Natthemvård, hemsjukhus och terminalvård Om vården av sjukdomen kräver det kan man få hembesök av hemsjukvården även nattetid kl Vården är främst akut läkemedelsbehandling, olika behandlingar och positionsterapi i syfte att undvika liggsår. Hemsjukhuset ger intensiv och kortvarig vård för allvarligt sjuka som bor hemma. Vården fås endast med en läkarremiss. Som samarbete mellan hemsjukhuset och hemvården kan man få den vård som behövs i livets slutskede i hemmet. Klienten får lindring enligt symtomen, sjukvårdsåtgärder och rofylld vård. Målsättningen är att garantera en så trygg och människovärdig vård som möjligt i livets slutskede i hemmet. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 11

12 2.4 Förebyggande och kontroll av hälsorisker Målsättningen är att uppfölja och förebygga de viktigaste hälsoriskerna. Tjänsten omfattar rådgivning beträffande hälsovådliga riskfaktorer och vid behov anvisning till vård: bl.a. kosthållning, övervikt, brist på motion, rökning, rusmedelsbruk. Tjänsten ges av anställda vid hemvården och hälsostationerna. Beträffande bruket av rusmedel kan hemvården också anvisa klienten till socialverkets tjänster. 2.5 Vården av en minnessjuk Målsättningen är att identifiera och vårda minnesrelaterade problem i ett tidigt skede. Till tjänsten hör: en intervju med patienten och en anhörig bedömning av minnet och fortsatta undersökningar helhetsbetonad vård och rehabilitering av minnespatienten uppföljning av kognitionen och handlingsförmågan uppföljning av medicineringen stöd för att hjälpa de anhöriga att orka. Tjänsterna ges av läkare, vårdare och minneskoordinatorer vid hemvården och på hälsostationerna i samarbete med hemvårdens specialister i geriatri och minnespoliklinikerna. 12 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

13 2.6 Vården under konvalescens Målsättningen är att klienten återfår sitt normala hälsotillstånd efter en sjukdom, till exempel vid hemkomsten från sjukhus. Under konvalescensen får klienten hjälp med de sysslor som denne inte klarar av själv på grund av sjukdom eller nedsatt handlingsförmåga. I tjänsten satsar man på vården av sjukdomen och de nödvändiga vårdåtgärderna, uppföljningen av tillståndet samt olika övningar som förbättrar handlings- och rörelseförmågan. Klienten får hjälp med att uträtta ärenden och till exempel läkarbesök och man ger stöd till klientens anhöriga och andra närstående. Tjänsten ges av anställda och läkare vid hemvården tillsammans med sjukhuset och de anhöriga. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 13

14 2.7 Munhälsovården Målsättningen är att upprätthålla en god munhälsa och förebygga samt vårda sjukdomar. Tjänsten omfattar bedömning av munnens slemhinnor och tandhälsa. De anställda vid hemvården assisterar vid behov klienten i den dagliga munvården och anvisar denne vid behov till tandvården. Tjänsten ges av de ansvarige skötarna och munvårdens koordinatorer tillsammans med tandvårdens regionala munhygienister och privata tjänsteproducenter. 14 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

15 2.8 Egenvårdsartiklar Helsingfors hälsovårdscentral ger med stöd av 14 i folkhälsolagen på vårdarens eller läkarens remiss egenvårdsartiklar, vårdartiklar som behövs vid egenvården, till stadens klienter. Patienten bör ha sjukdomen i minst tre månader. Ett undantag är behovet på grund av en varaktig sjukdom, till exempel diabetes- och stomipatienter för vars vård egenvårdsartiklar kan överlåtas direkt i sjukdomens startskede. Egenvårdsartiklar är bl.a. blodsockermätare med remsor samt nålar som används för injektion av insulin, stomitillbehör och blöjor som behövs vid svår inkontinens. Egenvårdsartiklarna är avgiftsfria för patienten. Hälsovårdaren, diabetesvårdaren eller den ansvarige vårdaren samt läkaren bedömer vilket tillbehör och i vilka mängder patienter behöver för egenvården. Mängden egenvårdsartiklar som överlåts till patienten på en gång motsvarar högst fyra (4) månaders behov. Om klienten har använt artiklarna under ett års tid och behovet har etablerats och är varaktigt kan mängden artiklar som överlåts motsvara konsumtionen på ett halvår. Information om verksamhetsställena som delar ut egenvårdsartiklar fås på den egna hälsostationen eller av de anställda vid hemvården. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 15

16 3 Omsorgs- och hemvårdstjänsten 3.1 Renlighet och klädvård Målsättningen är att trygga hemvårdsklientens personliga hygien och klädvård. Vården av den personliga hygienen omfattar assistans med tvättande (morgon- och kvällstoalett), duschande och ordnande av bastubesök. Assistansen med toalettbestyren omfattar också observation av hudens kondition, insmörjning av huden, rakning, hårtvätt och upprullning av håret på papiljotter samt klippning av naglar och bedömning av behovet av fotvård. Bedömning av behovet av blöjor och andra dylika hygienprodukter och beställning av dessa hör också till denna tjänst. Klienten assisteras vid behov med att ta på och av sig kläderna. Till klädvården hör klädtvätt och -vård. Tjänsten ges till de klienter som har svårigheter med att på egen hand klara av sysslor i anslutning till renlighet och klädvård. Bastutjänsten kan ordnas för personer vars tvättmöjligheter i hemmet är dåliga eller bristfälliga. Tvätteritjänster kan ordnas för krigsinvalider i enlighet med de gällande kriterierna som hälsovårdsnämnden har satt upp. 16 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

17 3.2 Kosthållning Målsättningen är att säkerställa och möjliggöra ett tillräckligt intag av näringsrik kost och vätskor som är lämpliga för klientens hälsotillstånd. En lämplig och hälsosam kost upprätthåller hälsa, välbefinnande, handlings- och rörelseförmåga och gör det möjligt för klienten att bo hemma. Tjänsterna i anslutning till kosthållningen omfattar måltidstjänsten, inköpstjänsten och försörjning med mellanmål. Allt efter behoven kan klienten få hem en varm eller en kall färdig måltid dagligen eller mer sällan som måltidstjänst. Det finns också möjlighet att skaffa hem en MENUMAT-måltidsautomat som har en frys för 18 måltider samt en varmluftsugn där man kan värma upp måltiderna. En anställd vid hemvården sörjer vid behov för morgon- och mellanmålen samt tar hand om uppvärmningen av måltiden på dagen. Butiksärenden sköts i regel som inköpstjänst, där klienten och den anställda vid hemvården tillsammans gör upp en inköpslista. Den anställda vid hemvården överlämnar listan till den konkurrensutsatta tjänsteproducenten och denne levererar inköpen direkt till klientens hem. Måltids- och inköpstjänsterna produceras av privata tjänsteproducenter som staden har konkurrensutsatt. I övrigt sköts matförsörjningen av hemvården eller av anhöriga. Den anställda vid hemvården går till Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 17

18 närbutiken endast i undantagsfall och i huvudsak i enlighet med vad som har överenskommits med klienten i tjänste- och vårdplanen. Måltids- och inköpstjänsterna är avsedda för personer som har svårigheter med att ordna dessa sysslor själv. Måltidsservicen för krigsinvalider ordnas med hjälp av lunchsedlar. Med lunchsedlar kan krigsinvaliden äta på valfritt matställe eller få lunchen hemlevererad av den konkurrensutsatta privata tjänsteproducenten. 3.3 Hemmets snygghet Målsättningen med städtjänsterna är att säkerställa en snygg och hälsosam hemmiljö. Klienter som behöver daglig hemvård kan få upprätthållande städhjälp som separat verksamhet 1 2 gånger i månaden. Med upprätthållande städhjälp avses bl.a. dammsugning och vid behov torkning av golven med fuktig trasa. Kökets och toalettens snygghet säkerställs i samband med hemvårdens besök. För grundligare städning rekommenderas privata tjänsteföretag. Om privat städhjälp kan man fråga på internetadressen www. elias.fi eller av den anställda vid hemvården. Hemvården anvisar också klienten att självständigt skaffa städhjälp (t.ex. med hjälp av de anhöriga eller utomstående tjänsteproducenter) och att utnyttja möjligheten till hushållsavdrag. Hushållsavdraget innebär att kostnaderna för arbete som man har låtit göra i hemmet kan delvis (45 procent) dras av i 18 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

19 beskattningen. Även klientens anhöriga kan utnyttja sitt hushållsavdrag för ordnandet av städning hos klienten. Städtjänsten ordnas antingen med en städsedel eller som köptjänst för sådana mindre bemedlade personer som inte längre klarar av att städa i hemmet själva eller med hjälp av anhöriga. Tjänsten ordnas på basis av de gällande kriterierna som hälsovårdsnämnden har godkänt inom ramen för inkomstgränser och anslag. För krigsinvalider ordnas städningen som köptjänst. 3.4 Finanser och socialförmåner Målsättningen är att uppfölja hur klienten klarar av skötseln av finanser och vid behov vidta åtgärder för att förordna en förvaltare. Målsättningen är också att säkerställa ansökandet om de sociala förmåner som klienten är berättigad till (till exempel vårdstödet för pensionstagare, FPA:s bostadsstöd, FPA:s fronttillägg, tjänster avsedda för krigsinvalider, utkomststöd, transportstöd i enlighet med socialvårdslagen och stödet för närståendevård). Hemvården och socialarbetarna assisterar vid behov med att ansöka om förmånerna. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 19

20 3.5 Trygghet Målsättningen är att garantera att klienten har ett tryggt liv i sitt eget hem och kan röra sig tryggt i näromgivningen. Säkerhetsriskerna i hemmet och i näromgivningen bedöms i samband med upprättandet av tjänste- och vårdplanen. Till tjänsten kan man vid behov koppla en säkerhetstelefon med hjälp av vilken klienten kan få hjälp i hemmet dygnet runt. Hemvården ordnar en säkerhetstelefon för klienten via en privat tjänsteproducent. För mindre bemedlade klienter ordnas säkerhetstelefonen i enlighet med klientavgifterna som hälsovårdsnämnden har fastslagit. Till säkerheten hör även en kartläggning av hemmets säkerhet och en utredning över vilka hjälpmedel som behövs. De anställda vid hemvården ordnar vid behov hembesök av en fysio- eller ergoterapeut samt besök av en anställd vid socialverket. Klienten anvisas vid behov även att ansöka om ombyggnadsarbeten i bostaden hos socialverket. Tjänsterna ges också av privata tjänsteproducenter samt de anställda vid hemvården i samarbete med fysio- och ergoterapeuterna vid hälsostationerna. 20 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

21 3.6 Tjänster inom uträttande av ärenden och ledsagning Målsättningen är att garantera att klienten har möjlighet att sköta ärenden till exempel i banken, på posten och i olika ämbetsverk. Med tjänsten upprätthåller man klientens självständighet och självständiga skötsel av ärenden. I uträttandet av ärenden får klienten assistans av de anhöriga, stödarbetslagen vid hemvården, vänverksamheten och övrigt frivilligarbete samt de anställda vid hemvården. Tjänsten ges till de hemvårdsklienter som inte kan uträtta ärenden självständigt. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 21

22 4 Handlings- och rörelseförmåga Förutsättningen för att en äldre klient har god livskvalitet och klarar av de dagliga sysslorna är en trygg rörelseförmåga. Motion som passar en själv piggar upp, ger ett gott humör och upprätthåller muskelkraften och rörelseförmågan. Hemvården kartlägger klientens rörelseförmåga, behov av utomhusvistelser och sörjer för de nödvändiga hjälpmedlen. 4.1 Motionsavtal Motionsavtalet är en plan om stöd för vardagsmotionen som klienten och den anställda vid hemvården tillsammans upprättar. Motionsavtalet kan innehålla exempelvis: ett hemgymnastikprogram (t.ex. övningar där man reser sig från stolen och balansövningar) att gå i trappor hushållssysslor, t.ex. vattnande av blommor utomhusvistelse t.ex. med en frivillig arbetare information om och anvisning till motion i grupp Syftet med motionsövningar och hushållssysslor är att förbättra muskelkraften, balansen och handlingsförmågan. De anställda vid hemvården handleder i valet av övningar och i uppföljningen. Vid behov kan man ta hjälp av tjänsterna inom fysioterapi och ergoterapi. 4.2 Utomhusvistelse Utomhusvistelse upprätthåller rörelseförmågan och piggar upp mentalt. Assistans vid utomhusvistelser ges av hemvårdens samarbetspartner, bl.a. olika fri- 22 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

23 villigorganisationer, församlingen, stödgrupperna inom hemvården samt i mån av möjlighet personalen vid hemvården. 4.3 Övriga motionstjänster I Helsingfors finns mångsidiga motionsmöjligheter för seniorer. Helsingfors stads idrottsverk erbjuder stadens seniorer vattengymnastik, styrketräning och handledd verksamhet i motionssal (www.hel. fi/liikuntavirasto). Också det privata tjänsteutbudet är rikligt. Utöver de privata tjänsteleverantörerna tillhandahåller bl.a. idrottsföreningar, patientorganisationer och församlingar motionstjänster. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 23

24 4.4 Hjälpmedel Med hjälpmedel möjliggör man att hemvårdsklienterna klarar sig bättre i hemmet. De anställda vid hemvården assisterar i valet av olika hjälpmedel samt handleder i användningen och underhållet av hjälpmedlen. Hjälpmedel lånas ut avgiftsfritt vid hjälpmedelsutlåningen på hälsovårdscentralens fysioterapienhet (tfn (09) ). Följande bashjälpmedel finns för utlåning: Trappsteg för badkaret Badkarsstol Stödhandtag vid badkaret Badkarsbrädor Isdubbar (på promenadkäppar, underarmskryckor) Kryckor Gummidoppskor för käppen Höga gåstöd Upphöjningsdynor Kryckor Gåkälkar, i trä Promenadkäppar Vändskivor 24 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

25 Vändskivor med ståstöd Käppar med fyra stödben Uppresnings- och ledningsbälten Uppresningsstöd (som monteras på sängen) Enkla rullstolar Rollatorer med 2 hjul Rollatorer med 3 hjul Rollatorer med 4 hjul Brädor för förflyttning Duschpallar Duschstolar Duschstolar (som monteras på väggen) Anordning för uppdragning av strumpa Höjanordningar för sängben Griptänger Stödräcken Stödhandtag Toalettförhöjning Toalettstolar För genomförandet av sjukvården som ges hemma lånar hälsovårdscentralen ut bl.a. följande vårdredskap: Urinflaskor Bäcken Portativ Hållare för urinpåse (som monteras på sängkanten) Tvättbara bäddskydd Ställning för vätskeöverföring vid långvarigt behov Bärbara elektriska suganordningar Sjukhussängar Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 25

26 5 Anvisning om användningen av andra tjänster för välbefinnande 5.1 Övriga hälsovårdstjänster De anställda vid hemvården ger vid behov information om tjänsten vid den kommunala hälsostationen och tandkliniken samt om tjänsterna vid privata läkar- och tandläkarmottagningar. 5.2 Färdtjänst Tjänsten är avsedd för personer med ett gravt rörelsehandikapp för vilken användningen av offentliga kollektivtrafikmedel innebär orimligt stora svårigheter. Tjänsten har som syfte att ge personen möjlighet att röra sig och vara så aktiv som möjligt. Den sökandes tjänstebehov bedöms på basis av ett läkarintyg och en kartläggning av den sociala situationen. Vid behov begärs en bedömning av fysioterapeuten. Man ansöker om tjänsten via handikappservicens socialhandledare vid verksamhetsstället för socialarbetet inom handikappservicen på det egna bostadsområdet. Tjänsten ordnas av Helsingfors stads socialverk (www.hel.fi/sosiaalivirasto -> aikuisten palvelut -> vammaisten palvelut -> vammaispalveluja -> kuljetuspalvelu). 26 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

27 Jouko-stadsdelslinjerna började trafikera i början av år Det finns sammanlagt 25 Jouko-linjer, varav tre är anropsstyrda. Anropslinjerna avviker från de vanliga ruttlinjerna på så sätt att de inte har standardrutter eller -tidtabeller. I stället trafikerar anropslinjerna på sitt område efter beställningar, d.v.s. anrop, som klienterna har gjort telefonledes i förväg. En anropslinje kan beställas till alla hållplatser på dess trafikeringsområde. Beställningen görs på Trafikinfocentrets nummer (09) Närmare information fås från HST. 5.3 Resekostnader som FPA ersätter FPA ersätter kostnader för resor som har gjorts på grund av en sjukdom, rehabilitering och exempelvis hämtning av hjälpmedel. Av resekostnaderna betalas den del som överstiger självrisken. Reseersättningen ansöker man om från FPA. Ersättningen ska sökas inom 6 månader från resedagen hos FPA. Som bilaga till ansökan behövs hälsovårdsanstaltens utredning/intyg om t.ex. behovet av att använda taxi samt kvitton för de kostnader som resan har gett upphov till. Läkarintyget över behovet att anlita en taxi för resor med hälsovårdssyfte kan gälla för en resa, en viss tidsperiod eller vara permanent. Ytterligare information från FPA:s telefonrådgivning tfn eller Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 27

28 5.4 Trevlig samvaro Tjänsten har som målsättning att styra hemvårdens klient allt efter de egna intressena till olika aktiviteter och att på så sätt upprätthålla klientens egen aktivitet och hobbymöjligheter. Socialverket tillhandahåller många slags dag- och rekreationsverksamhet. Utbudet omfattar även verksamhet som ordnas av idrottsverket, föreningsverksamhet (till exempel HelsinkiMissio, se www. helsinkimissio.fi och Ystäväpiiritoiminta, se www. ystavapiiri.net samt verksamhet som församlingarna tillhandahåller, FRK och socialverket koordinerar en väntjänst och frivilligverksamhet. 5.5 Service- och rekreationscentraler Service- och rekreationscentralerna erbjuder intressant verksamhet för äldre Helsingforsbor. Utbudet omfattar olika hantverksverkstäder, kurser och motionstjänster. Därtill finns det bl.a. väncirklar, kamratstödsgrupper, biblioteks- och adb-tjänster. I många centraler finns också ett café och måltidstjänster. Tjänsterna produceras av Helsingfors stads socialverk (www.hel.fi -> Sosiaali- ja perhepalvelut -> Sosiaaliviraston -> Vanhustenpalvelut -> palvelukeskukset). Närmare upplysningar fås också från Seniorinfo (09) Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

29 Helsingfors stads service- och rekreationscentraler områdesvis: Södra Helsingfors Kampens servicecentral Kinaborgs servicecentral Tölö servicecentral Rekreationscentralen Wirkkula (på sommaren) Östra Helsingfors Gårdsbacka servicecentral Norra Helsingfors Kasbergets servicecentral Gustafsgårds servicecentral Malms rekreationscentral Västra Helsingfors Mejlans rekreationscentral Munksnäs servicecentral Djurbergets servicecentral Dessutom tillhandahåller privata tjänsteproducenter olika tjänster. Ytterligare information fås av hemvårdens personal. Verksamheten är avsedd för alla äldre kommunbor. 5.6 Dagverksamhet för åldringar Dagverksamheten bjuder förebyggande verksamhet som stöder rehabiliteringen i enlighet med den individuella vård- och tjänsteplanen. Med verksamheten främjas handlingsförmågan, den mentala aktiviteten och de sociala relationerna hos äldre människor. Dagverksamheten har som målsättning att hjälpa framför allt minnessjuka klienter och/eller personer som är beroende av närståendevård att bo kvar hemma, upprätthålla den egna aktiviteten och klara sig självständigt eller med stöd samt att hjälpa anhöriga och närvårdare att orka. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 29

30 Till dagen hör morgonmål, lunch, kaffe och i regel färdtjänst fram och tillbaka. Tjänsterna produceras av Helsingfors stads socialverk. Närmare information finns på socialverkets webbplats på adressen -> Vanhusten palvelut eller telefonledes från dagverksamhetsenheterna. Helsingfors stads dagverksamhetsenheter områdesvis: Södra Helsingfors Dagverksamheten Ilonpilke Dagverksamheten Kinaporin kammari Dagverksamheten Touhula Dagverksamheten Tölö Dagverksamheten Solstrålen Östra Helsingfors Dagverksamheten Päivikki Dagverksamheten Ruskopirtti Dagverksamheten Pihla Dagverksamheten Sireeni Dagverksamheten Liina Norra Helsingfors Dagverksamheten Eloheinä Dagverksamheten Meripihka Dagverksamheten Louhi Dagverksamheten Näpsäkkä Dagverksamheten Svanebo Dagverksamheten Syysunelma (fr.o.m ) Västra Helsingfors Dagverksamheten Sinilintu Dagverksamheten Oravanpesä Dagverksamheten Urkuri Socialverket har också köpt dagverksamhet från några privata tjänsteproducenter. Också personalen inom hemvården ger ytterligare information. 30 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors

31 5.7 Hembiblioteket Ilona Hembiblioteket Ilonas tjänster är avsedda för alla Helsingforsbor som på grund av till exempel hög ålder, handikapp eller sjukdom tillfälligt eller permanent inte kan uträtta ärenden på biblioteket på egen hand. Hemtjänsten är en del av bibliotekets basservice och är därmed avgiftsfri för kunderna. Du kan anmäla dig som kund vid Hembiblioteket Ilona per telefon under jourtiderna vardagar kl på numret (09) En anställd registrerar dina kunduppgifter samt kartlägger eventuella specialbehov och intressen. De anställda vid Hembiblioteket Ilona samlar lånen som ska föras till kunden i kassar. Med den första kassen följer en anmälningsblankett. Hembiblioteket Ilonas bil kör tjugotvå regelbundna rutter på olika håll i Helsingfors under en period på fem veckor. Mer information finns på adressen 5.8 Andra tjänster i anslutning till skönhetsvård och välbefinnande Målsättningen är att upprätthålla klientens välbefinnande och assistera klienten vid behov med att söka sig till tjänsterna. Till tjänsterna inom skönhetsvård hör frisör-, fotvårds- och kosmetologtjänster samt andra tjänster som klienten behöver. Tjänsten produceras huvudsakligen av privata tjänsteproducenter. Hjälp i hemmet Tjänstepaletten för hemvården i Helsingfors 31

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 Social- och hälsovårdsnämnden, 128 18.12.2014 Innehåll Innehåll Hemvårdstjänster... 3 3.1 Personlig hygien... 6 3.2 Bastutjänst... 6 3.3 Näring... 6 3.4 Måltidstjänst...

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo 25.5.2015, 27 Innehåll Hemvårdstjänster. 3 1. Utvärderingsbesök... 4 2. Vård- och serviceplan.. 5 3. Omsorgstjänster

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

I denna bilaga beskrivs servicesedelns innehåll, minimikraven som ställs på servicesedlarna samt stödtjänster, servicesedelnivåer och priser.

I denna bilaga beskrivs servicesedelns innehåll, minimikraven som ställs på servicesedlarna samt stödtjänster, servicesedelnivåer och priser. KRISTINESTAD Beskrivning av servicesedel Äldreomsorg och handikappservice SERVICESEDEL FÖR SERVICEBOENDE MED HELDYGNSOMSORG I denna bilaga beskrivs servicesedelns innehåll, minimikraven som ställs på servicesedlarna

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010 A. Klientavgifter som indexjusteras Resultatområdet hälsovårdstjänster Nuvarande avgift Ny avgift Den nya avgiften träder i kraft Avgifter för

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version 8.1.2013 I:\Datastöd\\2013\Kommunprodukter\Äldreomsorg\Äldreomsorg kommunprodukter kort version

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Information om hemservice

Information om hemservice Information om hemservice 22.10.2014 Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservicen är att stöda klientens

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård 1.1.2017 SOITE [Arbetsgrupp: Irene Jylhä, Miia Luokkanen, Mikaela Klemets, Cecilia Hägg, Karita Eteläperä, Sinikka Katila, Mona Häggblom, Pia Sorvisto,

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Socialförvaltningen 1/7 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Handikappservice A. GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Adress Personbeteckning Postnummer och postort Tel. hem Tel. gsm Yrke Arbetsplats Jag är mantalsskriven

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

SERVICEHUS FÖR ÄLDRE

SERVICEHUS FÖR ÄLDRE SERVICEHUS FÖR ÄLDRE Bostäder för personer som behöver daglig vård VANDA STADS servicehus är avsedda för äldre personer som inte klarar av att bo hemma ens med omfattande hemvård. I servicehusen bor också

Läs mer

BORGÅ STADS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV VÅRD OCH OMSORG I HEMMET SAMT DESS INNEHÅLL

BORGÅ STADS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV VÅRD OCH OMSORG I HEMMET SAMT DESS INNEHÅLL BORGÅ STADS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV VÅRD OCH OMSORG I HEMMET SAMT DESS INNEHÅLL 2 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 3 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER... 3 Hemvården erbjuder följande tjänster:... 4 3. HUR

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

KRITERIER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR DAGVERKSAMHETEN

KRITERIER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR DAGVERKSAMHETEN KRITERIER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR DAGVERKSAMHETEN 1.4.2015 1 Innehåll 1. DAGVERKSAMHET FÖR ÄLDRE... 2 2. BLI KUND... 2 3. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV DAGVERKSAMHET... 2 3.1 Dagverksamhet ordnas för

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRD

KRITERIER FÖR HEMVÅRD KRITERIER FÖR HEMVÅRD 1. Hemvård Hemvården omfattar vård, omsorg och sjukvård som ges hemma hos kunden. Hemvården är avsedd för personer som inte klarar av de dagliga sysslorna utan hjälp av en annan person

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS 1.4.2015 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Allmänna kriterier för beviljande av boende... 4 3. Kriterier för beviljande av plats på demensenhet... 4 4. RAI-utvärdering...

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Boendeservicestiftelsen ASPA Mervi Valta 2010 Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Namn på den som för dagbok: Datum: Utredning av eget

Läs mer

Bästa närståendevårdare

Bästa närståendevårdare Bästa närståendevårdare Borgå stad erbjuder en möjlighet till undersökningar av närståendevårdares välmående och hälsa. Undersökningen är kostnadsfri för närståendevårdare. Målet för undersökningarna om

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

Välkommen till särskilt boende

Välkommen till särskilt boende Välkommen till särskilt boende Välkommen till: Eget boende i särskilt boende Med eget boende innebär till stora delar att det är som vilken lägenhet som helst. Du har egen nyckel till din lägenhet men

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 Innehållsförteckning Allmänt:... 1 Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen... 1 Grunderna för beviljande:... 1 Ansökan om färdtjänst... 2 Kontaktpersoner...

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

Hemvårdsavgifter 2017

Hemvårdsavgifter 2017 1 Sektorn Välfärd Hemvårdsavgifter 2017 Avgifterna för hemvården bestäms beroende på om det är fråga om tillfällig eller regelbunden hemvård. Hemvårdavgifterna räknas inte med i avgiftstaket. En bedömning/ett

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Avgifter för regelbunden hemvård

Avgifter för regelbunden hemvård 1 Grundtryggheten/Seniorservicen 22.12.2015 Avgifter för regelbunden hemvård 1.1.2016 För fortgående och regelbunden hemsjukvård och för hemservice enligt 9 1 momentet 1 punkten i socialvårdsförordningen

Läs mer

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Intervjublankett för hembesök som främjar välbefinnandet 1 (13) Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Kommunens namn/kommunkod Klientnummer Namn Födelseår Kön kvinna man Adress Telefon E-post Samtycke

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Omvårdnad Gävles korttidsenheter

Omvårdnad Gävles korttidsenheter Omvårdnad Gävles korttidsenheter OMVÅRDNAD GÄVLE Möjlighet till korttidsvistelse finns för dig som är i behov av en tillfällig plats efter till exempel sjukhusvistelse, i väntan på annat boende eller för

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen Sosiaali- ja terveyskeskus AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM EKENÄS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRAL FR.O.M. 1.9.2008. Där förändring föreslås

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer