Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde april 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde april Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre Olsson som hälsade alla närvarande medlemmar välkomna. Till ordförande vid stämman valdes Svante Andrén. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Berit Lindqvist och Maud Liljeqvist. 2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare Stämman godkände styrelsens val av Oscar Kjellberg som protokollförare och valet av Aina Otterberg Sannetorp som dennes bisittare. 3 Föreningsstämmans behöriga utlysande VD Johan Oppmark redogjorde för vad som sägs om kallelse i stadgarna och hur kallelse till denna stämma har skett. Stämman fastställde att kallelse har gjorts på rätt sätt och att stämman är behörigen utlyst. 4 Upprättande av röstlängd Upprättad röstlängd justerades och godkändes, bilaga 1. 5 Fastställande av dagordning och arbetsordning för stämman Stämman fastställde dagordningen med följande förändringar i förhållande till kallelsen, bilaga 2. Punkterna 12 och 13 byter plats och punkt 21 tas i anslutning till 14 C. Stämman antog den av styrelsen föreslagna arbetsordningen för stämman. 6 Utseende av valberedningsgrupp Stämman utsåg Lennart Andersson, Birgitta Rehnberg, Oskar Broberg, Lotta Hedström och Berit Lindqvist till valberedningsgrupp med uppgift att bereda stämmans val av valberedning. 7 Valberedningens rapport samt nomineringar Ordförande förklarade att denna punkt var en informationspunkt som syftade till att ge deltagarna en möjlighet att diskutera och fundera till nästa dag då valen skulle ske. Helena Jönsson presenterade valberedningens rapport och nomineringar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. (Nya anges med kursiverad stil.) 1 (18)

2 Ordinarie styrelseledamöter Karin Nordström (nyval, f.d. suppl.) Sten-Inge Kedbäck (nyval) Mårten Hermansson (nyval, f.d. suppl.) Kåre Olsson (omval) ordförande Mats Åkerlund (nyval) KarinMalin Ekström Birgitta Harsbo Suppleanter i styrelsen Rose-Mary O Leary Johannes Kretschmer (nyval) Lotta Friberg (nyval) Etikråd Inger Raaby Ingrid Gustafsson Jon Ernholm (nyval) Lekmannarevisor Karolina Svensson (omval) Ulf Christoffersson (nyval) Auktoriserade revisorer Damir Matésa, ordinarie (omval) Roland Johansson, suppl. (omval) Hans Gefvert presenterade ett alternativt förslag till styrelse. Ordinarie Lilly Bendevis (nyval) ordförande Johan Sandwall (nyval) Karin Nordström (nyval, f.d. suppl) Petra Modée (nyval) Hans Gefvert (nyval) KarinMalin Ekström Birgitta Harsbo Suppleanter Rose-Mary O Leary (omval) Mårten Hermansson (omval) Stephen Hinton (nyval) Ordförande nämnde att en annan grupp medlemmar hade nominerat en sittande ledamot till ordförande (dock inget sagt om perioden). KarinMalin Ekström ordförande Kåre Olsson avsade sig sin kandidatur till ordförandeposten till förmån för KarinMalin Ekström. 2 (18)

3 8 Styrelsens årsredovisning VD Johan Oppmark föredrog bankens årsredovisning, bilaga 3. Stämman lade årsredovisningen till handlingarna. 9 Revisorernas berättelser Damir Matésa föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna, inklusive Michael Lindengren som är utsedd av Finansinspektionen, tillstyrker - att styrelsen beviljas ansvarsfrihet, - att balans- och resultaträkningarna per den 31 december 2007 fastställes. Lekmannarevisorn Karolina Svensson föredrog sin granskningsberättelse. Stämman lade revisionsberättelsen och granskningsberättelsen till handlingarna, bilaga 4 och Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för år 2007 enligt styrelsens förslag. 11 Beslut med anledning av föreningens överskott enligt den fastställda balansräkningen VD Johan Oppmark framförde styrelsens förslag att årets resultat i sin helhet överförs i ny räkning. Kronor Fond för verkligt värde Balanserat resultat Årets resultat Balanseras i ny räkning Stämman överförde årets resultat i ny räkning enligt förslaget. 12 Rapporter med anledning av föregående års stämmobeslut Johan Oppmark föredrog styrelsens rapporter: - Gör eftersparandet till en styrspak (föregående års motion 5) - Gemensam sparpoängsfond (föregående års motion 8) - Återinför regionombud (föregående års motion 7) - Forum för alternativ ekonomi (föregående års motion 10) - Rapport angående kommunikationsstrategi (föregående års motioner 10 och 15) (mycket diskussion) - Process för att utarbeta ett nytt system för hur JAKs årsstämmor ska organiseras (motion 14) (enkäten på hemsidan pågår nu) - Kostnadsutjämning (föregående års motion 17, gäller från i år) Petra Modée föredrog Etikrådets rapport: - Verksamhetsberättelse för år (18)

4 (Alla rapporter är publicerade i Grus & Gulds stämmobilaga.) Efter frågor och diskussion, särskilt beträffande kommunikationsstrategin och kostnadsutjämningen lade stämman rapporterna till handlingarna. 13 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Stämman ajournerade sig för utskottsarbete Stämman ajournerades för dagen klockan 15:15 och stämmodeltagarna behandlade propositioner och motioner i tio utskott. Intresset var i särklass störst för det utskott där motionen om bo- och pensionssparande behandlades. Stämman återupptogs efter ajournering Klockan 08:00 på söndag förklarade ordförande stämman öppnad efter ajournering. 14 Röstlängden Röstlängden fastställdes ånyo, bilaga Styrelsens proposition förslag till nya stadgar Stämman antog de stadgeändringar som beslutades på föregående stämma. Stämman godkände ordförandes bedömning att beslutet fattats med åtta tiondelars majoritet. 16 Styrelsens proposition förslag till reglemente inklusive uppdrag till lekmannarevisorn och Etikrådet samt förslag till budget för valberedning VD Johan Oppmark gick igenom propositionen med förslag till ändringar i reglementet. Bland annat ville styrelsen införa uppdraget till lekmannarevisorn och Etikrådet samt ett förslag till budget för valberedningen. Stämman diskuterade bland annat den föreslagna ändringen under A. Verksamhetsriktlinjer och ett yrkande framfördes om ett förtydligande i det tillagda tredje stycket. Detta tillägg är ett citat ur Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag. Förtydligandet var att med organisation åsyftas administrationen och inte den demokratiska beslutsordningen. Stämman beslöt att anta den på detta vis reviderade propositionen. 17 Styrelsens budget för det kommande verksamhetsåret 2009 samt fastställande av medlemsavgift för (18)

5 VD Johan Oppmark redogjorde för budgeten för 2009 och presenterade styrelsens förslag till höjning av årsavgifterna. Från 200 kr till 300 kr för huvudmedlem och från 100 kr till 150 kr för familjemedlem. 18 Styrelsens proposition förslag till höjd medlemsavgift Styrelsen föreslog att medlemsavgiften från och med år 2009 höjs - från 200 kr till 300 kr för huvudmedlem och - från 100 kr till 150 kr för familjemedlem. Utskottet yrkade - att huvudmedlem betalar 250 kr/år, - att familjemedlem över 18 år betalar 200 kr/år och - att medlem under 18 år betalar 0 kr. En medlem yrkade - att huvudmedlem betalar 250 kr - att familjemedlem betalar 125 kr Jonas Löhnn yrkade på oförändrade avgifter. styrelsen utskottet Löhnn idag Huvudmedlem Familjemedlem Barn (upp till 18) Ordförande konstaterade att stämman hade fyra alternativ enligt ovanstående uppställning och i valet mellan styrelsens förslag eller något av alternativen valde stämman alternativen med 125 röster mot 90. I nästa steg valde stämman mellan 200 eller 125 i avgift för familjemedlemmar. Stämman valde 200. Stämman hade alltså beslutat att medlemsavgifterna från och med 2009 ska vara (kr) Huvudmedlem 250 Familjemedlem 200 Barn (upp till 18) 0 19 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och övriga förtroendevalda Stämman beslöt att ha sju ordinarie och tre suppleanter, tre ledamöter i Etikrådet, en auktoriserad revisor med en supplant samt en lekmannarevisor med en suppleant. Stämman beslöt vidare att valberedningen skulle bestå av fem ledamöter. 20 Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa Kåre Olsson avsade sig sin kandidatur och uttalade sitt stöd för KarinMalin Ekström som ordförande. Jan-Åke Blomqvist önskade att kandidaterna skulle yttra sig över sin inställning till investeringsfonder. Göran Hjort föreslog att stämman skulle välja två ordförande, en för bankverksamheten och en för den ideologiska delen. Sten-Inge Kedbäck 5 (18)

6 nominerades av någon till ordförande men avböjde till förmån för KarinMalin Ekström och sade sig hellre vilja bli vald till ordinarie ledamot. På stämmans begäran steg de bägge ordförandekandidaterna KarinMalin Ekström och Lilly Bendevis fram och presenterade sig själva. Stämman beslöt, med anledning av Göran Hjorts förslag om två ordförande, att tolka stadgan så att stämman väljer ordförande och styrelsen väljer vice ordförande. I valet fördelade sig de 228 rösterna med 49 på Lilly Bendevis och 176 på KarinMalin Ekström. Tre röster var blanka. Stämman hade därmed valt KarinMalin Ekström till ny ordförande. Därefter valde stämman fem övriga ordinarie ledamöter. (Medan denna rösträkning pågick, behandlade stämman motionerna Se paragraf 23 nedan.) Hans Gefvert drog tillbaka sin kandidatur och Lilly Bendevis nominerade Stephen Hinton. Bonnie Nilzon nominerade alla som valberedningen nominerat som suppleanter, vilket föranledde Rose-Mary O`Leary och Johannes Kretschmer att avsäga sig detta. Stämman beslöt att de som får flest röster väljs på tre år. Omröstningen gjordes med slutna valsedlar och resultatet blev följande. Period Röster Karin Nordström 3 år 165 Sten-Inge Kedbäck 3 år 180 Mårten Hermansson 3 år 156 Mats Åkerlund 2 år 140 Jonas Löhnn 2 år 106 Lotta Friberg 81 Lilly Bendevis 78 Stephen Hinton 59 Johan Sandwall 57 Petra Modée 55 Blank röst 1 Stämman valde alltså Karin Nordström, Sten-Inge Kedbäck, Mårten Hermansson, Mats Åkerlund och Jonas Löhnn som ordinarie ledamöter med mandattider enligt ovan. När suppleanter skulle väljas valde de som nominerats av Hans Gefvert att avböja sina kandidaturer, dvs. Lilly Bendevis, Stephen Hinton, Johan Sandwall och Petra Modée. Kvar stod valberedningens förslag på Rose-Mary O Leary, Johannes Kretschmer och Lotta Friberg och stämman valde dessa som suppleanter till styrelsens ordinarie ledamöter. Därmed hade styrelsen fått följande sammansättning. Ordinarie Karin Nordström (nyval, f.d. suppl.) Sten-Inge Kedbäck (nyval) Mårten Hermansson (nyval, f.d. suppl.) Mats Åkerlund (nyval) Jonas Löhnn (nyval) (18)

7 KarinMalin Ekström ordförande Birgitta Harsbo Suppleanter Rose-Mary O Leary Johannes Kretschmer (nyval) Lotta Friberg (nyval) Val av revisorer och suppleanter för dessa Stämman valde Ulf Christoffersson som suppleant för lekmannarevisorn enligt valberedningens förslag. Lekmannarevisor Karolina Svensson (omval) Ulf Christoffersson (nyval) Auktoriserade revisorer Damir Matésa, ordinarie (omval) Roland Johansson, suppl. (omval) Val av ledamöter i Etikrådet varav en sammankallande Stämman valde Jon Ernholm som ny ledamot enligt valberedningens förslag. Etikråd Inger Raaby sammankallande Ingrid Gustafsson Jon Ernholm (nyval) Val av ledamöter i valberedning varav en sammankallande Den av stämman valda valberedningen för detta val presenterade sitt förslag. Dessutom föreslogs Ewa Ahari. Stämman valde Kåre Olsson, Berit Lindqvist och Yasin Ahmed med mandattider enligt följande: Nyval Kåre Olsson Berit Lindqvist Yasin Ahmed Pågående mandat Helena Jönsson sammankallande Eva Stenius Medlemmarnas motioner Under lördag eftermiddag behandlade stämmodeltagarna propositioner och motioner i tio utskott. Intresset för det utskott där motionen om bo- och pensionssparande behandlades var i särklass störst. 7 (18)

8 Motion 1. Rösträtt på stämman Motionären hade föreslagit - att barns rösträtt ska avskaffas. - att bifalla motionen samt - att stadgans lydelse ändras till Vid stämma har varje medlem som fyllt 16 år och fullgjort sin grundinsats en röst. Utskottet yrkade bifall. Carlota Rivera yrkade rösträtt från 16 år men att grundinsats ska betalas från det man fyller 18 år. Stämman biföll motionen och beslöt dessutom att stadgans lydelse ska ändras till Vid stämma har varje medlem som fyllt 16 år och fullgjort sin grundinsats en röst. Motion 2. Om stämmans lokalisering Motionären hade föreslagit - att stadgan ändras så att stämman kan förläggas i Stockholm eller till plats i Skövdes närhet. Styrelsen föreslog att stämman beslutar i enlighet med motionen - att uppdra till styrelsen att utarbeta ett förslag till stadgeändring med innebörden att årsstämman kan vara förlagd till Skövde, Skara eller Stockholm. Utskottet yrkade att stämman beslutar att - motionen avslås. - uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till stadgeändring med innebörden att årsstämma kan förläggas till lämplig lokal i Skövde, Stockholm eller Hudiksvall. - uppdra åt styrelsen att förlägga årsstämma på dessa tre orter med rullande schema. Stämman började diskutera lämpliga orter och Jonas Löhnn föreslog att den skulle låta styrelsen tar fram förslag på lämpliga orter. Stämman beslöt att uppdra åt styrelsen att utreda lämpliga orter och återkomma med förslag. Motion 3. Om utökad budget för framtidsstrategier Petra Modée yrkade - att styrelsen avsätter tid och budget för utvecklandet av prognoser och framtidsstrategier för JAKs bank- och kommunikationsarbete. Styrelsen föreslog att stämman beslutar - att motionen ska anses besvarad genom den information som finns i styrelsens yttrande och - att styrelsen tydligt redovisar hur man avsätter resurser för utvecklingsarbetet, lämpligen i budget. 8 (18)

9 Utskottet yrkade på - bifall för styrelsens förslag och - att styrelsen tydligt redovisar hur man avsätter resurser för utvecklingsarbetet, lämpligen i budget. Stämman ansåg att motionen var besvarad genom styrelsens yttrande och beslöt att styrelsen tydligt skulle redovisa hur den avsätter resurser för utvecklingsarbetet, lämpligen i budgeten. Motion 4. Om lokalavdelningarnas självständighet Petra Modée yrkade, med anledning av diskussionen om självständiga lokalavdelningar i form av ideella föreningar, - att styrelsen skyndsamt utreder om och hur JAK skulle kunna organisera en sådan organisation samt hur man i så fall enklast skulle gå över till en sådan ordning. Styrelsen föreslog att stämman beslutar - att motionen anses vara besvarad. Utskottet yrkade bifall till styrelsens förslag. Stämman ansåg att motionen var besvarad. Motion 5. Om valberedningens arbete Hans Gefvert yrkade - att valberedningen får i uppdrag att arbeta som en nomineringskommitté med uppdrag att stimulera medlemmarnas intresse för styrelsens personella sammansättning gällande de poster som är föremål för nyval samt omval, - att alla namn som kommer in till valberedningen ska presenteras på ett bra sätt för föreningens medlemmar och i god tid. Man ska t.ex. presentera förutom formell bakgrund och kunskaper nödvändiga för styrelsearbetet värderingar och åsikter som tydliggör i vilken riktning individen vill föra JAK, - att årsstämman ska rösta mellan dessa fritt nominerade personer men som accepterat att bli valbar utan någon extra rekommendation från valberedning eller annan. Styrelsen föreslog att stämman beslutar - att uppdra till valberedningen att arbeta på det öppna sätt och med den längre framförhållning som beskrivs i motionen. - att fastslå att valberedningen även i fortsättningen ska fungera som ett beredande organ till stämman, med skyldighet att komma med egna förslag. Utskottet yrkade att stämman beslutar - att motionen avslås i sin helhet, - att uppdra åt valberedningen att uppmuntra föreslagna personer att presentera sig utförligt med tonvikt på värderingar och åsikter som tydliggör i vilken riktning individen vill föra JAK. Stämman uppdrog till valberedningen att arbeta på det öppna sätt och med den längre framförhållning som beskrivs i motionen. Den slog fast att valberedningen även i 9 (18)

10 fortsättningen ska fungera som ett beredande organ till stämman, med skyldighet att komma med egna förslag. Motion 6. Angående låneavgifterna för JAK Medlemsbank Motionärerna hade föreslagit - att ge i uppdrag åt styrelsen att utreda hur en låneavgift motsvarande en (1) procents effektiv ränta skulle påverka intäkterna med hänsyn taget till andel låntagare. - att bifalla motionen samt - att uppdra åt styrelsen att ytterligare utreda hur en låneavgift motsvarande en (1) procents effektiv ränta skulle påverka intäkterna. Utskottet yrkade på bifall till motionen. Stämman uppdrog åt styrelsen att utreda hur en låneavgift motsvarande en (1) procents effektiv ränta skulle påverka intäkterna med hänsyn taget till andelen låntagare. Motion 7. Demokratiprocessen för årsmötena Bland annat med tanke på att förtroendevalda och anställda har en oproportionerligt stor närvaro på årsmötena hade motionärerna föreslagit att årsstämma skulle hållas i Stockholm vartannat år med start år 2009 och att alla medlemmar skulle ges lika möjlighet att delta genom att ha samma regler för logi och resor för alla. - att uppdra åt styrelsen att, i den pågående processen rörande de demokratiska formerna för JAK Medlemsbank, även beakta de synpunkter som finns i motionen rörande var stämmorna ska hållas. Utskottet yrkade - att årsstämma hålls i Stockholm som försök 2009, - att styrelsen ansvarar för att erforderliga medel avsätts till årsstämman för att ge fler förutsättningar att delta. Stämman diskuterade bland annat om kostnadsutjämningen skulle omfatta alla deltagare eller endast de som hade utgifter för sitt deltagande. Stämman beslöt att uppdra åt styrelsen att, i den pågående processen rörande de demokratiska formerna för JAK Medlemsbank, även beakta de synpunkter som finns i motionen rörande var stämmorna ska hållas. Motion 8. Angående demokratiprocessen för JAK Bank Motionärerna ville att stämman ska ge styrelsen i uppdrag att till årsstämman 2009 genomföra en röstningsstruktur (webbenkät) via Internet där medlemmar kan tillstyrka/avslå samt kommentera årets motioner. Styrelsen har yttrat att det inte är lämpligt att ha medlemsomröstningar om de motioner som läggs till nästa stämma och föreslår - att motionen ska anses vara besvarad. 10 (18)

11 Utskottet tillstyrker styrelsens förslag. Stämman anser att motionen är besvarad. Motion 9. Återinförandet av det ideologiska programmet Motionären ansåg att det ideologiska programmet borde återinföras som separat styrdokument och att det borde ges samma dignitet som stadgarna. 1. att uppdra åt styrelsen att göra en beskrivning och analys av de styrande dokumenten, utifrån ett ideologiskt perspektiv och för att undersöka om det finns brister i dem, 2. att detta ska rapporteras till medlemmarna senast i oktober 2008, samt 3. att innehållet i det ideologiska programmet ska utgöra inledningen av reglementet och avskaffas som eget dokument. Utskottet yrkade - bifalla till styrelsens yrkande 1 och 2 och att det ideologiska programmet kvarstår som eget dokument som endast kan ändras om någon väcker frågan vid stämma - att alternativt bifalla även styrelsens förslag 3 med tillägget att den ideologiska delen betraktas som en portalparagraf som kräver kvalificerad majoritet för att ändras. Stämman beslöt enligt styrelsens tre punkter. Motion 10. Framtagning av sparbössa för barn Motionären hade ett detaljerat förslag på framtagning av en sparbössa i form av en jak. - att uppdra åt styrelsen att hänskjuta förslaget till administrationen. Utskottet yrkade - att JAK tar fram ett förslag till sparbössa som kan kopplas till barn- och barnbarns sparande. - att JAK utarbetar ett pedagogiskt material som kan användas i grundskoleåldern. Stämman hänsköt förslaget till administrationen. Motion 11. Medlemmar i Idé- och medlemsstöd Idé- och medlemsstöd, som arbetar nära medlemmarna, har idag bara tjänstemän i sin grupp. Motionären ansåg att en medlem borde ingå i gruppen för att fungera optimalt. Hennes förslag var - att minst en medlem som inte är tjänsteman i JAK Medlemsbank ska ingå i Idé- och medlemsstöd. I sitt yttrande hade styrelsen skrivit att Idé- och medlemsstöd i praktiken är ett sätt att organisera arbetet bland bankens anställda, på motsvarande sätt som det finns några som arbetar i staben eller med informationsteknik. Arbetet inom Idé- och medlemsstöd avrapporteras som all annan verksamhet som sköts av anställda och återfinns i den årsredovisning som lämnas till stämman. 11 (18)

12 Kåre Olsson menade att förslaget skulle leda till en blandning av den enskilde medlemmens ideella engagemang och det arbete som sköts under styrelsens och VDs ansvar. Petra Modée ansåg att det intressanta med denna motion var frågan om varför den över huvud taget hade lagts. - att avslå motionen. Utskottet stödde styrelsens förslag att avslå motionen. Det hade enats om att det behövs en tydligare information från Idé- och medlemsstöd till ansvarsgrupperna om ansvar och befogenheter. Utskottet påpekade att medlemmar även kan använda andra verktyg, till exempel lekmannarevisorn och Etikrådet. Stämman avslog motionen. Motion 12. Höjd medlemsavgift Stämman ansåg att den redan hade behandlat denna fråga i samband med beslutet om årsavgiften för 2009 (paragraf 18). Motion 13. Fördjupningar på JAKskolan Motionären hade föreslagit - att JAKskolan utökas med kurser som är mer avancerade och fördjupande än de som redan finns idag. Styrelsen delade uppfattningen och föreslog stämman - att bifalla motionen, vilket innebär att innehållet i kommande kurser på JAKskolan ska utvidgas och bli mera fördjupande än idag. Utskottet yrkade - att JAKskolan bibehålls i sin nuvarande form för att utbilda Informatörer, - att en kompletterande, fördjupad utbildning skapas för att förbättra medlemmarnas och Informatörernas förmåga att delta i debatten nationellt och globalt, - att styrelsen ska undersöka möjligheter att samarbeta med andra studieinstitutioner. Stämman biföll utskottets yrkande. Motion 14. Spetsutbildning till nya styrelseledamöter Motionären hade föreslagit - att nytillsatta styrelseledamöter får genomgå utbildning i sparlånesystemet, ideologin och handhavande i styrelserummet vid förtroendemannautbildningen. Styrelsen delade motionärens uppfattning och nämnde att den årliga utbildningen för förtroendevalda inom JAK Medlemsbank från och med i år innehåller en fördjupad utbildning rörande ideologi, bankverksamhet och praktiskt styrelsearbete. - att bifalla motionen, vilket innebär att styrelsens ledamöter erbjuds fördjupad utbildning rörande ideologi, bankverksamhet och praktiskt styrelsearbete. 12 (18)

13 Utskottet yrkade bifall till motionen med tillägget att utnyttja Didriks påbörjade ordlista. Stämman biföll styrelsens förslag att styrelsens ledamöter erbjuds fördjupad utbildning rörande ideologi, bankverksamhet och praktiskt styrelsearbete. Motion 15. Utökning av Etiska rådets uppgifter I motionen föreslogs - att Etiska rådet ska ha två representanter i Idé- och medlemsstöd för att trygga att medlemmarnas intressen tillvaratas, - att Idé- och medlemsstöds möten ska redovisas på JAK Forum och på JAKs årsstämma. med samma motivering som för motion 11 - att avslå motionen. Utskottet stödde styrelsens förslag att avslå motionen. Stämman avslog motionen. Motion 16. Valberedningens arbete Motionärerna hade föreslagit - att valberedningen ger stämman möjlighet att välja mellan två eller fler alternativa styrelsesammansättningar. - att uppdra åt valberedningen att inför kommande stämma, utöver sitt eget förslag, informera om samtliga nomineringar till förtroendeposter. Utskottet yrkade på avslag för motionen. Stämman avslog motionen. Motion 17. Bo- och pensionssparande Motionären hade föreslagit - att styrelsen får i uppdrag att skyndsamt påbörja processen för ett Bo- och pensionssparande i praktiken, och så fort som möjligt skapar ett organ där medlemmarna kan sätt in sina pengar för detta ändamål - att inriktningen ska vara ett uthålligt och rättvist bo- och pensionssparande där pengarna placeras lokalt och realt. Syftet med bo- och pensionssparandet är att spararnas pengar inte ska förlora i köpkraft utan ge möjlighet till avkastning i gemenskap, där de som deltar (partnerskap) delar på vinst och förlust. Den enskilde bo- och pensionsspararen väljer aktivt vilka investerarobjekt som hans/hennes pengar ska placeras i - att ett bo- och pensionssparande ska vara påbörjat i liten skala (1-7 investerarobjekt) i en s.k. prototyp, hädanefter kallad prototyp BoP, senast den 1 november att styrelsen fortlöpande ska analysera och utvärdera erfarenheterna från prototypen BoP - att styrelsen ska utarbeta former för samverkan mellan bo- och pensionssparsystemet, sparlånesystemet och stödsparsystemet - att styrelsen till stämman 2009 ska rapportera om erfarenheterna från prototypen BoP, möjliga utvecklingslinjer för fortsatt expansion av bo- och pensionssparande, samt 13 (18)

14 former för samverkan mellan de tre systemen: bo- och pensionssparande, sparlån samt stödsparande Styrelsen föreslog att stämman beslutar - att avslå motionen, - samt att uppdra till styrelsen att genomföra seminarium under hösten och sommaren, som tar upp bo- och pensionssparrapporten, där de grundläggande frågorna i rapporten blir belysta ur ett ideologiskt- och praktiskt perspektiv. Utskottet yrkade att - det uppdrag som stämman gav styrelsen 2006: Vi ska arbeta för att skapa ett bo- och pensionssparande där pengarna placeras lokalt och realt skulle återinföras i verksamhetsriktlinjerna. Utskottet yrkade vidare - att styrelsen skulle komma med tekniska, praktiska och ideologiskt analyserade förslag som kan diskuteras under sommar- och höstseminarierna och beredas av styrelsen till stämman att styrelsen ska utreda i vilken juridisk form bo- och pensionssparandet ska ske genom JAK. Motionärerna drog tillbaka sitt förslag. Stämman antog styrelsens förslag och utskottets tilläggsförslag dvs. - att det uppdrag som stämman gav styrelsen 2006: ( Vi ska arbeta för att skapa ett bo- och pensionssparande där pengarna placeras lokalt och realt ), återinförs i verksamhetsriktlinjerna, - att genomföra seminarier under sommaren och hösten där de grundläggande frågorna i bo- och pensionssparrapporten ska belysas ur ett ideologiskt- och praktiskt perspektiv samt - att ta fram tekniska, praktiska och ideologiskt analyserade förslag som kan diskuteras under sommar- och höstseminarierna och beredas av styrelsen till stämman 2009 samt utreda i vilken juridisk form bo- och pensionssparandet ska ske genom JAK. Motion 18. Bemanning av det befintliga lokalkontoret i Stockholm Motionären hade föreslagit - att omedelbart tillsätta en betald tjänst på kontoret i Stockholm på minst två år, - att Informatören ska prioritera förberedande lånehandläggning och i mån av tid bistå de aktiva ideellt arbetande Informatörerna (med bl. a. information hos andra organisationer även skolor) samt hjälpa medlemmar som vill starta egna arbetsgrupper, - att tillhandahålla nödvändig utbildning/information från huvudkontoret och fortlöpande uppdatering beträffande lånehandläggningen, - att om möjligt inkludera personen i Idé- och medlemsstödsgruppen, - att rapportera om utvecklingen med lämpliga intervaller även till medlemmarna, - att informera om erfarenheterna samt möjlig utveckling inför stämman 2009 och Med hänvisning till utredningen om utlokaliserade kontor och att det inte finns något budgetutrymme för någon ökad bemanning föreslog styrelsen stämman - att avslå motionen. Utskottet yrkade 14 (18)

15 - att styrelsen får utreda möjligheterna, vid höstens konsulenttillsättning, att förlägga arbetstiden så att Stockholmskontoret bemannas i en utsträckning som möter informationsbehovet där. Stämman avslog motionen. Motion 19. Internationell satsning Motionären hade föreslagit: - Att en ny form av kostnadsfritt internationellt medlemskap skapas, utan rätt till sparande och lånande och medlemstidning, m.m., som ansöks om via mail. - Att lokalavdelningar och studiecirklar kan skapas även i städer utomlands. - Att resurser kan avsätts för skapandet av grundläggande, lättlästa broschyrer om räntefri ekonomi på språk där aktiva internationella samarbetspartners finns. - Att någon på huvudkontoret får tid avsatt för att underlätta ett samarbete med internationella grupper. - Att, förutsatt att det internationella samarbetet fungerar, lokalavdelningar skapas och informationsmaterial trycks, möjliggöra (med reseersättning) för någon/några internationellt aktiva att göra ett studiebesök, med en veckas praktikprogram på huvudkontoret. - Att JAK-banken alternativt bekostar mat och logi under eventuell praktikvecka om internationella praktikanter lyckas ordna finansiering till resan på andra sätt. - Att öppna för internationella ansökningar till stipendium för studier om räntefri ekonomi. - (mest för att provocera och öppna tanken) Att nästa deltidsanställning eller projektanställning JAK-banken gör bör vara en person bosatt i Indien, Afrika eller Sydamerika. Styrelsens yttrande Idag är det möjligt för personer som bor utomlands att vara medlemmar i JAK. Vi tycker inte att det medlemskapet ska göras kostnadsfritt. Vi har hittills haft en öppenhet gentemot studiebesök från andra länder. Personer har också på egen bekostnad kunnat besöka lokalavdelningar och de båda bankkontoren. Vi kan på samma sätt som vi tar emot medlemmar från Sverige även ta emot utländska praktikanter. Ibland har vi haft utländska deltagare i JAK-skolan. Alla delkurser sker dock på svenska. Lokalavdelningarna är idag mycket fria att själva ta kontakter med andra personer, organisationer eller nätverk för samverkan inom olika områden. Detta uppmuntras också med hjälp av den stafettpinne som är en projektanställning för att närma sig andra organisationer. Till exempel har JAK Lund en av tre stafettpinnar under 2008 för att bland annat utveckla det internationella arbetet. En vidare utveckling av det internationella arbetet tycker vi inte ska göras genom att starta lokalavdelningar i andra länder. Vi har i dagsläget inte heller budget för utökning av personal, men ser ändå möjligheter att inom den ordinarie verksamheten börja en internationellt inriktad satsning inom JAK i mindre skala. - att det utreds på vilka sätt JAK mer aktivt kan sprida idén om rättvis ekonomi internationellt samt på vilka sätt man kan samverka med andra organisationer inom området, nationellt såväl som internationellt. - att under 2008 anordna ett seminarium med internationellt tema - att presentera resultatet av utredningen och seminariet till stämman (18)

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Koloniträdgårdsföreningen vårt gemensamma ansvar Handledning till studiematerialet Bilagor till rollspel: dagordning, motioner och rollfördelning. 2012-02-07/hw 1(10) Utbildningen kan läggas upp på olika

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö 2015-03-18

FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö 2015-03-18 1 Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för Malmö 2015-03-18 FÖLJEBREV Tillsammans med detta utskick kommer handlingarna inför ordinarie föreningsstämma den 11 april

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 HSB SYDOST FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Ombuden i HSB Sydost föreningsfullmäktige kallas till ordinarie föreningstämma TID Lördagen den 9 maj, kl 10.00. Vi bjuder på enklare frukost från kl 9.30 och avslutar med

Läs mer

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer