Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde april Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre Olsson som hälsade alla närvarande medlemmar välkomna. Till ordförande vid stämman valdes Svante Andrén. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Berit Lindqvist och Maud Liljeqvist. 2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare Stämman godkände styrelsens val av Oscar Kjellberg som protokollförare och valet av Aina Otterberg Sannetorp som dennes bisittare. 3 Föreningsstämmans behöriga utlysande VD Johan Oppmark redogjorde för vad som sägs om kallelse i stadgarna och hur kallelse till denna stämma har skett. Stämman fastställde att kallelse har gjorts på rätt sätt och att stämman är behörigen utlyst. 4 Upprättande av röstlängd Upprättad röstlängd justerades och godkändes, bilaga 1. 5 Fastställande av dagordning och arbetsordning för stämman Stämman fastställde dagordningen med följande förändringar i förhållande till kallelsen, bilaga 2. Punkterna 12 och 13 byter plats och punkt 21 tas i anslutning till 14 C. Stämman antog den av styrelsen föreslagna arbetsordningen för stämman. 6 Utseende av valberedningsgrupp Stämman utsåg Lennart Andersson, Birgitta Rehnberg, Oskar Broberg, Lotta Hedström och Berit Lindqvist till valberedningsgrupp med uppgift att bereda stämmans val av valberedning. 7 Valberedningens rapport samt nomineringar Ordförande förklarade att denna punkt var en informationspunkt som syftade till att ge deltagarna en möjlighet att diskutera och fundera till nästa dag då valen skulle ske. Helena Jönsson presenterade valberedningens rapport och nomineringar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. (Nya anges med kursiverad stil.) 1 (18)

2 Ordinarie styrelseledamöter Karin Nordström (nyval, f.d. suppl.) Sten-Inge Kedbäck (nyval) Mårten Hermansson (nyval, f.d. suppl.) Kåre Olsson (omval) ordförande Mats Åkerlund (nyval) KarinMalin Ekström Birgitta Harsbo Suppleanter i styrelsen Rose-Mary O Leary Johannes Kretschmer (nyval) Lotta Friberg (nyval) Etikråd Inger Raaby Ingrid Gustafsson Jon Ernholm (nyval) Lekmannarevisor Karolina Svensson (omval) Ulf Christoffersson (nyval) Auktoriserade revisorer Damir Matésa, ordinarie (omval) Roland Johansson, suppl. (omval) Hans Gefvert presenterade ett alternativt förslag till styrelse. Ordinarie Lilly Bendevis (nyval) ordförande Johan Sandwall (nyval) Karin Nordström (nyval, f.d. suppl) Petra Modée (nyval) Hans Gefvert (nyval) KarinMalin Ekström Birgitta Harsbo Suppleanter Rose-Mary O Leary (omval) Mårten Hermansson (omval) Stephen Hinton (nyval) Ordförande nämnde att en annan grupp medlemmar hade nominerat en sittande ledamot till ordförande (dock inget sagt om perioden). KarinMalin Ekström ordförande Kåre Olsson avsade sig sin kandidatur till ordförandeposten till förmån för KarinMalin Ekström. 2 (18)

3 8 Styrelsens årsredovisning VD Johan Oppmark föredrog bankens årsredovisning, bilaga 3. Stämman lade årsredovisningen till handlingarna. 9 Revisorernas berättelser Damir Matésa föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna, inklusive Michael Lindengren som är utsedd av Finansinspektionen, tillstyrker - att styrelsen beviljas ansvarsfrihet, - att balans- och resultaträkningarna per den 31 december 2007 fastställes. Lekmannarevisorn Karolina Svensson föredrog sin granskningsberättelse. Stämman lade revisionsberättelsen och granskningsberättelsen till handlingarna, bilaga 4 och Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för år 2007 enligt styrelsens förslag. 11 Beslut med anledning av föreningens överskott enligt den fastställda balansräkningen VD Johan Oppmark framförde styrelsens förslag att årets resultat i sin helhet överförs i ny räkning. Kronor Fond för verkligt värde Balanserat resultat Årets resultat Balanseras i ny räkning Stämman överförde årets resultat i ny räkning enligt förslaget. 12 Rapporter med anledning av föregående års stämmobeslut Johan Oppmark föredrog styrelsens rapporter: - Gör eftersparandet till en styrspak (föregående års motion 5) - Gemensam sparpoängsfond (föregående års motion 8) - Återinför regionombud (föregående års motion 7) - Forum för alternativ ekonomi (föregående års motion 10) - Rapport angående kommunikationsstrategi (föregående års motioner 10 och 15) (mycket diskussion) - Process för att utarbeta ett nytt system för hur JAKs årsstämmor ska organiseras (motion 14) (enkäten på hemsidan pågår nu) - Kostnadsutjämning (föregående års motion 17, gäller från i år) Petra Modée föredrog Etikrådets rapport: - Verksamhetsberättelse för år (18)

4 (Alla rapporter är publicerade i Grus & Gulds stämmobilaga.) Efter frågor och diskussion, särskilt beträffande kommunikationsstrategin och kostnadsutjämningen lade stämman rapporterna till handlingarna. 13 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Stämman ajournerade sig för utskottsarbete Stämman ajournerades för dagen klockan 15:15 och stämmodeltagarna behandlade propositioner och motioner i tio utskott. Intresset var i särklass störst för det utskott där motionen om bo- och pensionssparande behandlades. Stämman återupptogs efter ajournering Klockan 08:00 på söndag förklarade ordförande stämman öppnad efter ajournering. 14 Röstlängden Röstlängden fastställdes ånyo, bilaga Styrelsens proposition förslag till nya stadgar Stämman antog de stadgeändringar som beslutades på föregående stämma. Stämman godkände ordförandes bedömning att beslutet fattats med åtta tiondelars majoritet. 16 Styrelsens proposition förslag till reglemente inklusive uppdrag till lekmannarevisorn och Etikrådet samt förslag till budget för valberedning VD Johan Oppmark gick igenom propositionen med förslag till ändringar i reglementet. Bland annat ville styrelsen införa uppdraget till lekmannarevisorn och Etikrådet samt ett förslag till budget för valberedningen. Stämman diskuterade bland annat den föreslagna ändringen under A. Verksamhetsriktlinjer och ett yrkande framfördes om ett förtydligande i det tillagda tredje stycket. Detta tillägg är ett citat ur Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag. Förtydligandet var att med organisation åsyftas administrationen och inte den demokratiska beslutsordningen. Stämman beslöt att anta den på detta vis reviderade propositionen. 17 Styrelsens budget för det kommande verksamhetsåret 2009 samt fastställande av medlemsavgift för (18)

5 VD Johan Oppmark redogjorde för budgeten för 2009 och presenterade styrelsens förslag till höjning av årsavgifterna. Från 200 kr till 300 kr för huvudmedlem och från 100 kr till 150 kr för familjemedlem. 18 Styrelsens proposition förslag till höjd medlemsavgift Styrelsen föreslog att medlemsavgiften från och med år 2009 höjs - från 200 kr till 300 kr för huvudmedlem och - från 100 kr till 150 kr för familjemedlem. Utskottet yrkade - att huvudmedlem betalar 250 kr/år, - att familjemedlem över 18 år betalar 200 kr/år och - att medlem under 18 år betalar 0 kr. En medlem yrkade - att huvudmedlem betalar 250 kr - att familjemedlem betalar 125 kr Jonas Löhnn yrkade på oförändrade avgifter. styrelsen utskottet Löhnn idag Huvudmedlem Familjemedlem Barn (upp till 18) Ordförande konstaterade att stämman hade fyra alternativ enligt ovanstående uppställning och i valet mellan styrelsens förslag eller något av alternativen valde stämman alternativen med 125 röster mot 90. I nästa steg valde stämman mellan 200 eller 125 i avgift för familjemedlemmar. Stämman valde 200. Stämman hade alltså beslutat att medlemsavgifterna från och med 2009 ska vara (kr) Huvudmedlem 250 Familjemedlem 200 Barn (upp till 18) 0 19 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och övriga förtroendevalda Stämman beslöt att ha sju ordinarie och tre suppleanter, tre ledamöter i Etikrådet, en auktoriserad revisor med en supplant samt en lekmannarevisor med en suppleant. Stämman beslöt vidare att valberedningen skulle bestå av fem ledamöter. 20 Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa Kåre Olsson avsade sig sin kandidatur och uttalade sitt stöd för KarinMalin Ekström som ordförande. Jan-Åke Blomqvist önskade att kandidaterna skulle yttra sig över sin inställning till investeringsfonder. Göran Hjort föreslog att stämman skulle välja två ordförande, en för bankverksamheten och en för den ideologiska delen. Sten-Inge Kedbäck 5 (18)

6 nominerades av någon till ordförande men avböjde till förmån för KarinMalin Ekström och sade sig hellre vilja bli vald till ordinarie ledamot. På stämmans begäran steg de bägge ordförandekandidaterna KarinMalin Ekström och Lilly Bendevis fram och presenterade sig själva. Stämman beslöt, med anledning av Göran Hjorts förslag om två ordförande, att tolka stadgan så att stämman väljer ordförande och styrelsen väljer vice ordförande. I valet fördelade sig de 228 rösterna med 49 på Lilly Bendevis och 176 på KarinMalin Ekström. Tre röster var blanka. Stämman hade därmed valt KarinMalin Ekström till ny ordförande. Därefter valde stämman fem övriga ordinarie ledamöter. (Medan denna rösträkning pågick, behandlade stämman motionerna Se paragraf 23 nedan.) Hans Gefvert drog tillbaka sin kandidatur och Lilly Bendevis nominerade Stephen Hinton. Bonnie Nilzon nominerade alla som valberedningen nominerat som suppleanter, vilket föranledde Rose-Mary O`Leary och Johannes Kretschmer att avsäga sig detta. Stämman beslöt att de som får flest röster väljs på tre år. Omröstningen gjordes med slutna valsedlar och resultatet blev följande. Period Röster Karin Nordström 3 år 165 Sten-Inge Kedbäck 3 år 180 Mårten Hermansson 3 år 156 Mats Åkerlund 2 år 140 Jonas Löhnn 2 år 106 Lotta Friberg 81 Lilly Bendevis 78 Stephen Hinton 59 Johan Sandwall 57 Petra Modée 55 Blank röst 1 Stämman valde alltså Karin Nordström, Sten-Inge Kedbäck, Mårten Hermansson, Mats Åkerlund och Jonas Löhnn som ordinarie ledamöter med mandattider enligt ovan. När suppleanter skulle väljas valde de som nominerats av Hans Gefvert att avböja sina kandidaturer, dvs. Lilly Bendevis, Stephen Hinton, Johan Sandwall och Petra Modée. Kvar stod valberedningens förslag på Rose-Mary O Leary, Johannes Kretschmer och Lotta Friberg och stämman valde dessa som suppleanter till styrelsens ordinarie ledamöter. Därmed hade styrelsen fått följande sammansättning. Ordinarie Karin Nordström (nyval, f.d. suppl.) Sten-Inge Kedbäck (nyval) Mårten Hermansson (nyval, f.d. suppl.) Mats Åkerlund (nyval) Jonas Löhnn (nyval) (18)

7 KarinMalin Ekström ordförande Birgitta Harsbo Suppleanter Rose-Mary O Leary Johannes Kretschmer (nyval) Lotta Friberg (nyval) Val av revisorer och suppleanter för dessa Stämman valde Ulf Christoffersson som suppleant för lekmannarevisorn enligt valberedningens förslag. Lekmannarevisor Karolina Svensson (omval) Ulf Christoffersson (nyval) Auktoriserade revisorer Damir Matésa, ordinarie (omval) Roland Johansson, suppl. (omval) Val av ledamöter i Etikrådet varav en sammankallande Stämman valde Jon Ernholm som ny ledamot enligt valberedningens förslag. Etikråd Inger Raaby sammankallande Ingrid Gustafsson Jon Ernholm (nyval) Val av ledamöter i valberedning varav en sammankallande Den av stämman valda valberedningen för detta val presenterade sitt förslag. Dessutom föreslogs Ewa Ahari. Stämman valde Kåre Olsson, Berit Lindqvist och Yasin Ahmed med mandattider enligt följande: Nyval Kåre Olsson Berit Lindqvist Yasin Ahmed Pågående mandat Helena Jönsson sammankallande Eva Stenius Medlemmarnas motioner Under lördag eftermiddag behandlade stämmodeltagarna propositioner och motioner i tio utskott. Intresset för det utskott där motionen om bo- och pensionssparande behandlades var i särklass störst. 7 (18)

8 Motion 1. Rösträtt på stämman Motionären hade föreslagit - att barns rösträtt ska avskaffas. - att bifalla motionen samt - att stadgans lydelse ändras till Vid stämma har varje medlem som fyllt 16 år och fullgjort sin grundinsats en röst. Utskottet yrkade bifall. Carlota Rivera yrkade rösträtt från 16 år men att grundinsats ska betalas från det man fyller 18 år. Stämman biföll motionen och beslöt dessutom att stadgans lydelse ska ändras till Vid stämma har varje medlem som fyllt 16 år och fullgjort sin grundinsats en röst. Motion 2. Om stämmans lokalisering Motionären hade föreslagit - att stadgan ändras så att stämman kan förläggas i Stockholm eller till plats i Skövdes närhet. Styrelsen föreslog att stämman beslutar i enlighet med motionen - att uppdra till styrelsen att utarbeta ett förslag till stadgeändring med innebörden att årsstämman kan vara förlagd till Skövde, Skara eller Stockholm. Utskottet yrkade att stämman beslutar att - motionen avslås. - uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till stadgeändring med innebörden att årsstämma kan förläggas till lämplig lokal i Skövde, Stockholm eller Hudiksvall. - uppdra åt styrelsen att förlägga årsstämma på dessa tre orter med rullande schema. Stämman började diskutera lämpliga orter och Jonas Löhnn föreslog att den skulle låta styrelsen tar fram förslag på lämpliga orter. Stämman beslöt att uppdra åt styrelsen att utreda lämpliga orter och återkomma med förslag. Motion 3. Om utökad budget för framtidsstrategier Petra Modée yrkade - att styrelsen avsätter tid och budget för utvecklandet av prognoser och framtidsstrategier för JAKs bank- och kommunikationsarbete. Styrelsen föreslog att stämman beslutar - att motionen ska anses besvarad genom den information som finns i styrelsens yttrande och - att styrelsen tydligt redovisar hur man avsätter resurser för utvecklingsarbetet, lämpligen i budget. 8 (18)

9 Utskottet yrkade på - bifall för styrelsens förslag och - att styrelsen tydligt redovisar hur man avsätter resurser för utvecklingsarbetet, lämpligen i budget. Stämman ansåg att motionen var besvarad genom styrelsens yttrande och beslöt att styrelsen tydligt skulle redovisa hur den avsätter resurser för utvecklingsarbetet, lämpligen i budgeten. Motion 4. Om lokalavdelningarnas självständighet Petra Modée yrkade, med anledning av diskussionen om självständiga lokalavdelningar i form av ideella föreningar, - att styrelsen skyndsamt utreder om och hur JAK skulle kunna organisera en sådan organisation samt hur man i så fall enklast skulle gå över till en sådan ordning. Styrelsen föreslog att stämman beslutar - att motionen anses vara besvarad. Utskottet yrkade bifall till styrelsens förslag. Stämman ansåg att motionen var besvarad. Motion 5. Om valberedningens arbete Hans Gefvert yrkade - att valberedningen får i uppdrag att arbeta som en nomineringskommitté med uppdrag att stimulera medlemmarnas intresse för styrelsens personella sammansättning gällande de poster som är föremål för nyval samt omval, - att alla namn som kommer in till valberedningen ska presenteras på ett bra sätt för föreningens medlemmar och i god tid. Man ska t.ex. presentera förutom formell bakgrund och kunskaper nödvändiga för styrelsearbetet värderingar och åsikter som tydliggör i vilken riktning individen vill föra JAK, - att årsstämman ska rösta mellan dessa fritt nominerade personer men som accepterat att bli valbar utan någon extra rekommendation från valberedning eller annan. Styrelsen föreslog att stämman beslutar - att uppdra till valberedningen att arbeta på det öppna sätt och med den längre framförhållning som beskrivs i motionen. - att fastslå att valberedningen även i fortsättningen ska fungera som ett beredande organ till stämman, med skyldighet att komma med egna förslag. Utskottet yrkade att stämman beslutar - att motionen avslås i sin helhet, - att uppdra åt valberedningen att uppmuntra föreslagna personer att presentera sig utförligt med tonvikt på värderingar och åsikter som tydliggör i vilken riktning individen vill föra JAK. Stämman uppdrog till valberedningen att arbeta på det öppna sätt och med den längre framförhållning som beskrivs i motionen. Den slog fast att valberedningen även i 9 (18)

10 fortsättningen ska fungera som ett beredande organ till stämman, med skyldighet att komma med egna förslag. Motion 6. Angående låneavgifterna för JAK Medlemsbank Motionärerna hade föreslagit - att ge i uppdrag åt styrelsen att utreda hur en låneavgift motsvarande en (1) procents effektiv ränta skulle påverka intäkterna med hänsyn taget till andel låntagare. - att bifalla motionen samt - att uppdra åt styrelsen att ytterligare utreda hur en låneavgift motsvarande en (1) procents effektiv ränta skulle påverka intäkterna. Utskottet yrkade på bifall till motionen. Stämman uppdrog åt styrelsen att utreda hur en låneavgift motsvarande en (1) procents effektiv ränta skulle påverka intäkterna med hänsyn taget till andelen låntagare. Motion 7. Demokratiprocessen för årsmötena Bland annat med tanke på att förtroendevalda och anställda har en oproportionerligt stor närvaro på årsmötena hade motionärerna föreslagit att årsstämma skulle hållas i Stockholm vartannat år med start år 2009 och att alla medlemmar skulle ges lika möjlighet att delta genom att ha samma regler för logi och resor för alla. - att uppdra åt styrelsen att, i den pågående processen rörande de demokratiska formerna för JAK Medlemsbank, även beakta de synpunkter som finns i motionen rörande var stämmorna ska hållas. Utskottet yrkade - att årsstämma hålls i Stockholm som försök 2009, - att styrelsen ansvarar för att erforderliga medel avsätts till årsstämman för att ge fler förutsättningar att delta. Stämman diskuterade bland annat om kostnadsutjämningen skulle omfatta alla deltagare eller endast de som hade utgifter för sitt deltagande. Stämman beslöt att uppdra åt styrelsen att, i den pågående processen rörande de demokratiska formerna för JAK Medlemsbank, även beakta de synpunkter som finns i motionen rörande var stämmorna ska hållas. Motion 8. Angående demokratiprocessen för JAK Bank Motionärerna ville att stämman ska ge styrelsen i uppdrag att till årsstämman 2009 genomföra en röstningsstruktur (webbenkät) via Internet där medlemmar kan tillstyrka/avslå samt kommentera årets motioner. Styrelsen har yttrat att det inte är lämpligt att ha medlemsomröstningar om de motioner som läggs till nästa stämma och föreslår - att motionen ska anses vara besvarad. 10 (18)

11 Utskottet tillstyrker styrelsens förslag. Stämman anser att motionen är besvarad. Motion 9. Återinförandet av det ideologiska programmet Motionären ansåg att det ideologiska programmet borde återinföras som separat styrdokument och att det borde ges samma dignitet som stadgarna. 1. att uppdra åt styrelsen att göra en beskrivning och analys av de styrande dokumenten, utifrån ett ideologiskt perspektiv och för att undersöka om det finns brister i dem, 2. att detta ska rapporteras till medlemmarna senast i oktober 2008, samt 3. att innehållet i det ideologiska programmet ska utgöra inledningen av reglementet och avskaffas som eget dokument. Utskottet yrkade - bifalla till styrelsens yrkande 1 och 2 och att det ideologiska programmet kvarstår som eget dokument som endast kan ändras om någon väcker frågan vid stämma - att alternativt bifalla även styrelsens förslag 3 med tillägget att den ideologiska delen betraktas som en portalparagraf som kräver kvalificerad majoritet för att ändras. Stämman beslöt enligt styrelsens tre punkter. Motion 10. Framtagning av sparbössa för barn Motionären hade ett detaljerat förslag på framtagning av en sparbössa i form av en jak. - att uppdra åt styrelsen att hänskjuta förslaget till administrationen. Utskottet yrkade - att JAK tar fram ett förslag till sparbössa som kan kopplas till barn- och barnbarns sparande. - att JAK utarbetar ett pedagogiskt material som kan användas i grundskoleåldern. Stämman hänsköt förslaget till administrationen. Motion 11. Medlemmar i Idé- och medlemsstöd Idé- och medlemsstöd, som arbetar nära medlemmarna, har idag bara tjänstemän i sin grupp. Motionären ansåg att en medlem borde ingå i gruppen för att fungera optimalt. Hennes förslag var - att minst en medlem som inte är tjänsteman i JAK Medlemsbank ska ingå i Idé- och medlemsstöd. I sitt yttrande hade styrelsen skrivit att Idé- och medlemsstöd i praktiken är ett sätt att organisera arbetet bland bankens anställda, på motsvarande sätt som det finns några som arbetar i staben eller med informationsteknik. Arbetet inom Idé- och medlemsstöd avrapporteras som all annan verksamhet som sköts av anställda och återfinns i den årsredovisning som lämnas till stämman. 11 (18)

12 Kåre Olsson menade att förslaget skulle leda till en blandning av den enskilde medlemmens ideella engagemang och det arbete som sköts under styrelsens och VDs ansvar. Petra Modée ansåg att det intressanta med denna motion var frågan om varför den över huvud taget hade lagts. - att avslå motionen. Utskottet stödde styrelsens förslag att avslå motionen. Det hade enats om att det behövs en tydligare information från Idé- och medlemsstöd till ansvarsgrupperna om ansvar och befogenheter. Utskottet påpekade att medlemmar även kan använda andra verktyg, till exempel lekmannarevisorn och Etikrådet. Stämman avslog motionen. Motion 12. Höjd medlemsavgift Stämman ansåg att den redan hade behandlat denna fråga i samband med beslutet om årsavgiften för 2009 (paragraf 18). Motion 13. Fördjupningar på JAKskolan Motionären hade föreslagit - att JAKskolan utökas med kurser som är mer avancerade och fördjupande än de som redan finns idag. Styrelsen delade uppfattningen och föreslog stämman - att bifalla motionen, vilket innebär att innehållet i kommande kurser på JAKskolan ska utvidgas och bli mera fördjupande än idag. Utskottet yrkade - att JAKskolan bibehålls i sin nuvarande form för att utbilda Informatörer, - att en kompletterande, fördjupad utbildning skapas för att förbättra medlemmarnas och Informatörernas förmåga att delta i debatten nationellt och globalt, - att styrelsen ska undersöka möjligheter att samarbeta med andra studieinstitutioner. Stämman biföll utskottets yrkande. Motion 14. Spetsutbildning till nya styrelseledamöter Motionären hade föreslagit - att nytillsatta styrelseledamöter får genomgå utbildning i sparlånesystemet, ideologin och handhavande i styrelserummet vid förtroendemannautbildningen. Styrelsen delade motionärens uppfattning och nämnde att den årliga utbildningen för förtroendevalda inom JAK Medlemsbank från och med i år innehåller en fördjupad utbildning rörande ideologi, bankverksamhet och praktiskt styrelsearbete. - att bifalla motionen, vilket innebär att styrelsens ledamöter erbjuds fördjupad utbildning rörande ideologi, bankverksamhet och praktiskt styrelsearbete. 12 (18)

13 Utskottet yrkade bifall till motionen med tillägget att utnyttja Didriks påbörjade ordlista. Stämman biföll styrelsens förslag att styrelsens ledamöter erbjuds fördjupad utbildning rörande ideologi, bankverksamhet och praktiskt styrelsearbete. Motion 15. Utökning av Etiska rådets uppgifter I motionen föreslogs - att Etiska rådet ska ha två representanter i Idé- och medlemsstöd för att trygga att medlemmarnas intressen tillvaratas, - att Idé- och medlemsstöds möten ska redovisas på JAK Forum och på JAKs årsstämma. med samma motivering som för motion 11 - att avslå motionen. Utskottet stödde styrelsens förslag att avslå motionen. Stämman avslog motionen. Motion 16. Valberedningens arbete Motionärerna hade föreslagit - att valberedningen ger stämman möjlighet att välja mellan två eller fler alternativa styrelsesammansättningar. - att uppdra åt valberedningen att inför kommande stämma, utöver sitt eget förslag, informera om samtliga nomineringar till förtroendeposter. Utskottet yrkade på avslag för motionen. Stämman avslog motionen. Motion 17. Bo- och pensionssparande Motionären hade föreslagit - att styrelsen får i uppdrag att skyndsamt påbörja processen för ett Bo- och pensionssparande i praktiken, och så fort som möjligt skapar ett organ där medlemmarna kan sätt in sina pengar för detta ändamål - att inriktningen ska vara ett uthålligt och rättvist bo- och pensionssparande där pengarna placeras lokalt och realt. Syftet med bo- och pensionssparandet är att spararnas pengar inte ska förlora i köpkraft utan ge möjlighet till avkastning i gemenskap, där de som deltar (partnerskap) delar på vinst och förlust. Den enskilde bo- och pensionsspararen väljer aktivt vilka investerarobjekt som hans/hennes pengar ska placeras i - att ett bo- och pensionssparande ska vara påbörjat i liten skala (1-7 investerarobjekt) i en s.k. prototyp, hädanefter kallad prototyp BoP, senast den 1 november att styrelsen fortlöpande ska analysera och utvärdera erfarenheterna från prototypen BoP - att styrelsen ska utarbeta former för samverkan mellan bo- och pensionssparsystemet, sparlånesystemet och stödsparsystemet - att styrelsen till stämman 2009 ska rapportera om erfarenheterna från prototypen BoP, möjliga utvecklingslinjer för fortsatt expansion av bo- och pensionssparande, samt 13 (18)

14 former för samverkan mellan de tre systemen: bo- och pensionssparande, sparlån samt stödsparande Styrelsen föreslog att stämman beslutar - att avslå motionen, - samt att uppdra till styrelsen att genomföra seminarium under hösten och sommaren, som tar upp bo- och pensionssparrapporten, där de grundläggande frågorna i rapporten blir belysta ur ett ideologiskt- och praktiskt perspektiv. Utskottet yrkade att - det uppdrag som stämman gav styrelsen 2006: Vi ska arbeta för att skapa ett bo- och pensionssparande där pengarna placeras lokalt och realt skulle återinföras i verksamhetsriktlinjerna. Utskottet yrkade vidare - att styrelsen skulle komma med tekniska, praktiska och ideologiskt analyserade förslag som kan diskuteras under sommar- och höstseminarierna och beredas av styrelsen till stämman att styrelsen ska utreda i vilken juridisk form bo- och pensionssparandet ska ske genom JAK. Motionärerna drog tillbaka sitt förslag. Stämman antog styrelsens förslag och utskottets tilläggsförslag dvs. - att det uppdrag som stämman gav styrelsen 2006: ( Vi ska arbeta för att skapa ett bo- och pensionssparande där pengarna placeras lokalt och realt ), återinförs i verksamhetsriktlinjerna, - att genomföra seminarier under sommaren och hösten där de grundläggande frågorna i bo- och pensionssparrapporten ska belysas ur ett ideologiskt- och praktiskt perspektiv samt - att ta fram tekniska, praktiska och ideologiskt analyserade förslag som kan diskuteras under sommar- och höstseminarierna och beredas av styrelsen till stämman 2009 samt utreda i vilken juridisk form bo- och pensionssparandet ska ske genom JAK. Motion 18. Bemanning av det befintliga lokalkontoret i Stockholm Motionären hade föreslagit - att omedelbart tillsätta en betald tjänst på kontoret i Stockholm på minst två år, - att Informatören ska prioritera förberedande lånehandläggning och i mån av tid bistå de aktiva ideellt arbetande Informatörerna (med bl. a. information hos andra organisationer även skolor) samt hjälpa medlemmar som vill starta egna arbetsgrupper, - att tillhandahålla nödvändig utbildning/information från huvudkontoret och fortlöpande uppdatering beträffande lånehandläggningen, - att om möjligt inkludera personen i Idé- och medlemsstödsgruppen, - att rapportera om utvecklingen med lämpliga intervaller även till medlemmarna, - att informera om erfarenheterna samt möjlig utveckling inför stämman 2009 och Med hänvisning till utredningen om utlokaliserade kontor och att det inte finns något budgetutrymme för någon ökad bemanning föreslog styrelsen stämman - att avslå motionen. Utskottet yrkade 14 (18)

15 - att styrelsen får utreda möjligheterna, vid höstens konsulenttillsättning, att förlägga arbetstiden så att Stockholmskontoret bemannas i en utsträckning som möter informationsbehovet där. Stämman avslog motionen. Motion 19. Internationell satsning Motionären hade föreslagit: - Att en ny form av kostnadsfritt internationellt medlemskap skapas, utan rätt till sparande och lånande och medlemstidning, m.m., som ansöks om via mail. - Att lokalavdelningar och studiecirklar kan skapas även i städer utomlands. - Att resurser kan avsätts för skapandet av grundläggande, lättlästa broschyrer om räntefri ekonomi på språk där aktiva internationella samarbetspartners finns. - Att någon på huvudkontoret får tid avsatt för att underlätta ett samarbete med internationella grupper. - Att, förutsatt att det internationella samarbetet fungerar, lokalavdelningar skapas och informationsmaterial trycks, möjliggöra (med reseersättning) för någon/några internationellt aktiva att göra ett studiebesök, med en veckas praktikprogram på huvudkontoret. - Att JAK-banken alternativt bekostar mat och logi under eventuell praktikvecka om internationella praktikanter lyckas ordna finansiering till resan på andra sätt. - Att öppna för internationella ansökningar till stipendium för studier om räntefri ekonomi. - (mest för att provocera och öppna tanken) Att nästa deltidsanställning eller projektanställning JAK-banken gör bör vara en person bosatt i Indien, Afrika eller Sydamerika. Styrelsens yttrande Idag är det möjligt för personer som bor utomlands att vara medlemmar i JAK. Vi tycker inte att det medlemskapet ska göras kostnadsfritt. Vi har hittills haft en öppenhet gentemot studiebesök från andra länder. Personer har också på egen bekostnad kunnat besöka lokalavdelningar och de båda bankkontoren. Vi kan på samma sätt som vi tar emot medlemmar från Sverige även ta emot utländska praktikanter. Ibland har vi haft utländska deltagare i JAK-skolan. Alla delkurser sker dock på svenska. Lokalavdelningarna är idag mycket fria att själva ta kontakter med andra personer, organisationer eller nätverk för samverkan inom olika områden. Detta uppmuntras också med hjälp av den stafettpinne som är en projektanställning för att närma sig andra organisationer. Till exempel har JAK Lund en av tre stafettpinnar under 2008 för att bland annat utveckla det internationella arbetet. En vidare utveckling av det internationella arbetet tycker vi inte ska göras genom att starta lokalavdelningar i andra länder. Vi har i dagsläget inte heller budget för utökning av personal, men ser ändå möjligheter att inom den ordinarie verksamheten börja en internationellt inriktad satsning inom JAK i mindre skala. - att det utreds på vilka sätt JAK mer aktivt kan sprida idén om rättvis ekonomi internationellt samt på vilka sätt man kan samverka med andra organisationer inom området, nationellt såväl som internationellt. - att under 2008 anordna ett seminarium med internationellt tema - att presentera resultatet av utredningen och seminariet till stämman (18)

16 - att vårt informationsmaterial ska göras tillgängligt på flera språk, samt - att i revideringen av reglerna för stipendierna även beakta motionärens förslag om att öppna för internationella ansökningar. Utskottet yrkade på följande tillägg: - att aktiviteterna som föreslås i styrelsens yttrande genomförs av en grupp bestående av både styrelsemedlemmar och engagerade eldsjälar. I den utredningen vill utskottet att det även ska ingå på vilket sätt ett gratis medlemskap i ett internationellt JAKnätverk för personer eller organisationer utomlands skulle kunna se ut. - att styrelsen även klargör att lokalavdelning, i enlighet med nuvarande ordning, kan skapas av personer som är medlemmar i JAK, även om dessa är bosatta utomlands. Stämman antar styrelsens förslag med utskottets tillägg. Motion 20. Utlandsbetalningar Motionärerna hade föreslagit att JAKs styrelse skulle undersöka möjligheterna att utveckla ett alternativ till Western Union och Forex moneytransfer. Styrelsen har i sitt yttrande berättat om vad som är på gång i det avseendet. Styrelsen föreslår stämman - att motionen ska anses besvarad. Utskottet var enig med styrelsen. Stämman ansåg att motionen var besvarad. Motion 21. Ny kontotyp Motionären hade föreslagit en ny kontotyp i syfte att överbrygga ett psykologiskt hinder hos fackliga organisationer och liknande som inte är medvetna om hur deras fondsparande motverkar deras övergripande mål. Det handlar om ett sparande i storleksordningen miljarder kronor. Motionären önskar även att JAK fokuserar aktivt på ett samhällsansvar där man vidgar perspektivet hos de som vill spara och låna pengar. Att inrätta denna typ av konto skulle vara ett första steg och ett test på hur organisationer och deras medlemmar uppfattar räntan och dess skadeverkningar. Förslaget är att man tar fram ett förslag på ett sådant konto - alternativt att man redovisar varför det inte skulle vara lämpligt. Styrelsen har sagt att behovet av strejkkassor hos JAK inte tidigare kommit fram. Vi har därför ingen erfarenhet om det behövs en ny produkt eller om JAKs befintliga konton skulle kunna attrahera fackföreningar i större utsträckning för detta ändamål. För att kunna utröna det gäller det att berörda föreningar som är medlemmar är med och ger sina åsikter om vad behovet är. Vi skulle förslagsvis kunna utforma en informationsbroschyr som kan skickas till föreningsmedlemmar där JAK dels tipsar om vad man kan göra med sparpoängen, dels beskriver varför det kan vara ideologiskt rätt att ha pengarna i JAK en sådan broschyr får en dubbel användning som information men också för att intressera och locka nya medlemmar. En sådan folder eller information möter motionärens önskan om att öka medvetenheten kring JAKs fördelar. - att anse motionen besvarad. 16 (18)

17 Motionen var ej behandlad i utskott. Stämman ansåg motionen vara besvarad. Motion 22. Grus & Guld på nätet Motionären föreslog att Grus & Guld läggs ut på nätet. Styrelsen hade sagt att detta är på gång men att det kompliceras av att skribenterna begär ersättning om texterna även läggs ut på nätet. - att bifalla motionen vilket innebär att Grus & Guld ska läggas ut på nätet. Utskottets ordförande sade att utskottet enats om bifall till motionen men att man ansåg att en webbpublicering inte borde få gå ut över tidningen och att journalister borde få en anständig ersättning. Stämman beslöt att Grus & Guld skulle läggas ut på nätet. Motion 23. Praxis för inlämning av motioner Motionären hade föreslagit - att motioner till årets stämma som är skickade senast den 1 februari ska, oavsett inlämningsform (mejl, First Class, ytpost, fax etc), anses godkända som motioner och tas upp till behandling på årets stämma - att styrelsen får i uppdrag att utforma rutiner för motionsinlämning som är förenliga med bankens stadgar med avseende på inlämningsform samt senaste datum för insändning. Dessa rutiner ska vara tydliga och lätt tillgängliga för JAKs medlemmar Styrelsen hade sagt att informationen har varit otydlig och att detta måste rättas till. Den föreslår att stämman i enlighet med motionen beslutar - att motionerna till kommande stämmor, som är skickade senast 1 februari, oavsett inlämningsform (e-post, First Class, ytpost, fax etc) anses godkända som motioner och tas upp till behandling, - att motioner som sänds på sådant sätt att den inte kan undertecknas kompletteras med en undertecknad version som dock kan lämnas in i efterhand, (JAKForum OK) samt - att uppdra åt styrelsen att kommunicera detta beslut, såväl i förvaltningsorganisationen som till medlemmarna. Utskottet yrkade bifall med tillägget; - att motioner som är skickade senast den 1 februari ska anses godkända och tas upp till behandling oavsett inlämningsform (e-post, First Class, ytpost, fax etc). Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag med ett förtydligande beträffande första punkten att det är det aktuella årets stämma som avses samt att en motion via First Class (JAK Forum) jämställs med en undertecknad motion. Motion 24. Arvodering på lokal nivå Motionärerna hade, med anledning av den skillnad som JAK gör mellan informationsmöte och kurs/studiecirkel, föreslagit 17 (18)

18 - att vi likställer informationsmöten med grundkurser och - att reglerna för arvoderingen på lokal nivå utreds av en av stämman utsedd arbetsgrupp. Styrelsen yttrade att den anser att man ska skilja mellan det ideella arbete man själv utformar och genomför utan ersättning och det arvoderade arbete med grundkurser och liknande som man utför inom ramen för JAK Medlemsbanks gemensamma satsningar. Styrelsen yrkade på avslag för motionen. Utskottet yrkade, i syfte att vinna kraft i det ideella arbetet, - att arvoden på lokal nivå slopas helt och - att ersättning ska ges för förlorad arbetsinkomst och omkostnader. Jonas Löhnn yrkade - att styrelsen utreder reglerna för arvoderingen på lokal nivå i samråd med lokalavdelningarna. Stämman avslog motionen och beslöt att utreda reglerna för arvoderingen på lokal nivå i samråd med lokalavdelningarna. 25 Stämmans avslutning Föreningens nya ordförande KarinMalin Ekström förklarade mötet avslutat och tackade för förtroendet att bli ordförande i styrelsen och för en väl genomförd stämma. De avgående förtroendevalda avtackades med vardera tio träd i Vi-skogen. Vid protokollet: Oscar Kjellberg Justeras: Svante Andrén Berit Lindqvist Maud Liljeqvist 18 (18)

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Föreningsstämma 080309

Föreningsstämma 080309 MÖTESPROTOKOLL 1 (5) Föreningsstämma 080309 Datum för mötet Tid Plats 2008-03-19 13.00-15.00 Församlingsförbundet, Direktorn Kallade och inbjudna Kyrkvindens medlemmar, styrelse och revisorer Närvarande

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2010

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 24-25 april 2010 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen Ordinarie Föreningsstämma Mötesplats: Aulan, Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55 Mötesdatum: Torsdagen den 2017-05-18 Tid: kl. 19.00 Deltagare: 89 medlemmar med rösträtt i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Styrelsens ordförande Nils-Erik Hedin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 1. Val av ordförande för stämman. Lars Edström,

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

Anten-Gräfsnäs Järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg 1 Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Stadgar Ändrade stadgar beslutade 1:a gång på föreningsstämma 2013-03-23 och en andra gång vid föreningsstämma 2014-03-29. AGJ 2 1. Föreningens syfte Museiföreningen

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer