yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1"

Transkript

1 15 APRIL 2013 yz juni Fautmestam ojliga av din bibellasning SIDAN 3 SANGER: 114, juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra SIDAN 18 SANGER: 37, 92 Utg ava med stor stil DEL 1

2 yz123 APRIL 15, 2013 Vol. 134, No. 8 Semimonthly SWEDISH STUDIEARTIKLAR Fautmestam ojliga av din bibellasning Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Paulus skrev att Guds ord ar levande och utvecklar kraft. (Hebr. 4:12) Men for att fa nytta av den kraften maste vi studera Guds inspirerade ord och tillampa det vi lar oss. De har artiklarna visar hur vi kan studera Bibeln paetteffektivts att och hur vi kan lata visheten fran Gud paverka var tjanst och vartegetliv. Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat- Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/ Taunus. Vakttornet (ISSN ) utges pasvenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. The Watchtower (ISSN ). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alla rattigheter forbeh allna. Printed in Germany.

3 Fautmestam ojliga av din bibellasning Jag har verkligen min lust i Guds lag. (ROM. 7:22) HALL UTKIK EFTER DE HAR TANKARNA Vilken nytta har vi av att lasa medl ag rost? Hur kan vi bygga upp ett forr ad av bibliska tankar som vi kan anvanda for att hjalpa andra? Hur kan noggrann bibellasning skydda oss? JAG tackar Jehova varje morgon f or att han hj alper mig att f orst abibeln. S asaenavv ara aldre systrar som hade l astigenombibeln over 40 g anger, och hon har ingen tanke p a att sluta. En yngre syster skrev att hennes bibell asning har hj alpt henne att se Jehova som en verklig person. Och det har gjort att hon har fatt ett narmare forh allande till honom. Hon skrev: Jag har aldrig varit sa lycklig som jag ar i dag Vilken nytta har vi av att lasa Bibeln och tillampa det vi lar oss? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

4 2 Aposteln Petrus uppmuntrade alla att uppodla langtan efter ordets oforfalskade mjolk. (1 Petr. 2:2) De som tillfredsst aller sin l angtan genom att studera Bibeln och till ampa det de l ar sig f ar ett rent samvete och ett meningsfullt liv. De knyter starka vanskapsband med andra som ocksa alskar den sanne Guden och tj anar honom. Allt det h ar ger oss starka sk al att ha v ar lust i Guds lag. (Rom. 7:22) Men det finns fler sk al. Vilka d a? 3 Ju mer du l ar dig om Jehova och hans Son, desto mer kommer din k arlek till dem och till dina medm anniskor att v axa. Exakt kunskap i Bibeln hj alper dig att se hur Gud snart ska r adda m anskligheten fr an den h ar d oende v arlden. Du har ett positivt budskap n ar du bes oker m anniskor i tj ansten. Jehova kommer att valsigna dig nar du undervisar andra om det du har lart dig under din bibellasning. 4 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

5 L AS OCH BEGRUNDA 4 Jehova vill inte att hans tj anare ska stressa igenom sin bibell asning. F or l ange sedan sa han till Josua: Denna lagbok skall inte vika fr an din mun, ochduskalll asa i den med l ag r ost dag och natt. (Jos. 1:8; Ps. 1:2) Betyder den anvisningen att man bokstavligt talat maste uttala alla ord fran Forsta Moseboken till Uppenbarelseboken? Nej. Det betyder att man ska lasa tillrackligt langsamt for att hinna t anka p adetmanl aser. En s adan l asning hj alper dig att l agga m arke till avsnitt som ar speciellt anv andbara och uppmuntrande f or dig just nu. N ar du hittar s adana fraser, verser eller skildringar ar det bra att l asa dem langsamt, och kanske rentav forma orden med munnen. Da kan tankarna i Bibeln g ora djupt intryck p a dig. Varf or ar det s a viktigt? N ar du verkligen f orst ar Bibelns r ad blir du mer motiverad att leva efter dem. 4. Vad betyder det att l asabibeln medl ag r ost? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

6 5 Det kan vara s arskilt bra att l asa med l ag r ost n ar det handlar om bibelb ocker som man inte ar s a insatt i. Vi kan illustrera det med hj alp av tre t ankta situationer. En ung broder har kommit till Hoseas profetia i sin personliga bibellasning. Nar han har l ast vers 11 till 13 i kapitel 4 med l ag r ost stannar han upp. (L as Hosea 4:11 13.) Varf or g or han det? Iskolanf ar han hela tiden k ampa f or att inte ge efter f or pressen att g a emot Jehovas moralnormer, och darf or fangar de har verserna hans uppmark- samhet. Han begrundar de verserna och t Jehova ser det onda som m anniskor g or, anker: aven om ingen annan ser det. Jag vill inte s ara honom. Han best ammer sig f or att vara moraliskt ren aven i fortsattningen. 6 Eller tank dig en syster som laser Joels profetia och kommer till vers 13 i kapitel 2. (Las Joel 2:13.) 5 7. Illustrera hur bibellasning med lag rost kan hjalpa oss att a) bevara var moraliska renhet, b) vara talmodiga och omtank- samma mot andra, c) bygga upp var fortr ostan pajehova aven i svara tider. 6 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

7 N ar hon l aser den versen med l ag r ost t anker hon p a hur hon skulle kunna efterlikna Jehova, som ar n adig och barmh artig, sen till vrede och rik p ak arleksfull omtanke. Hon vet med sig att hon ibland ar sarkastisk och anvander harda ord nar hon talar med sin man och med andra. Nu bestammer hon sig for att fors oka andra padet. 7 Eller t ank dig en familjefar som har f orlorat jobbet och ar orolig over hur han ska kunna ta hand om sin fru och sina barn. I Nahum 1:7 l aser han med l ag r ost att Jehova k anner dem som s oker sin tillflykt hos honom och att han ger dem beskydd, precissom ettf aste pan odens dag. Den tanken g or honom lugnare. Han blir p amind om Jehovas k arleksfulla omtanke och ar inte overdrivet orolig l angre. Sedan l aser han vers 15 med l ag r ost. (L as Nahum 1:15.) V ar broder inser att han kan visa att Jehova verkligen ar hans f aste genom att predika de goda nyheterna trots sv ara tider. Samtidigt som han DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

8 forts atter att s oka jobb ar han nu ocks amotiverad atttadelitj ansten under veckan. 8 De anvandbara lardomar vi just har gatt igenom ar hamtade fran bibelbocker som vissa tycker ar svara att forst a. Nar du ser hur mycket det kan ge att l asa p adeth ar s attet vill du s akert forts atta. Forest all dig hur mycket vishet och trost som bibelbockerna Hosea, Joel och Nahum kan ge! Och hur ar det med resten av Bibeln? Guds ord ar som en rik diamantgruva. Utforska den gruvan ordentligt. Ja, las hela Bibeln och sok efter adelstenarna, dvs. vagledningen och trosten fran Gud. ANSTRANG DIG ATT FORST A 9 Det ar viktigt att vi l aser Bibeln varje dag, men det ar ocks aviktigtattvif orst ar det vi l aser. Anv and d arf or den litteratur som Jehovas organisation ger oss f or att g ora efterforskningar om personer, 8. Beratta helt kort om en andlig adelsten som du har hittat under din bibellasning. 9. Hur kan vi oka var kunskap i Bibeln? 8 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

9 platser och handelser. Vi kan ocksatahj alp av de aldste och andra mogna kristna. De skulle till exempel kunna hjalpa oss att forst a hur vi ska tillam- pa det vi laser. F or att belysa hur viktigt det ar att okar var kunskap ska vi se narmare pa en kris- vi ten under det forsta arhundradet som fors okte gora just det. Han hette Apollos. 10 Apollos var en kristen jude som var v al f ortrogen med Skrifterna och brinnande i anden. IApostlag arningarna sags det att han undervisadenoggrantomdetsomg allde Jesus, men han kan- de bara till Johannes dop. Apollos var inte sjalv medveten om att han hade l artutenf or aldrad f orst aelse av dopet. Men sedan Priscilla och Aquila, ett kristet par, hade h ort honom undervisa i Efesos f orklarade [de] Guds v ag mera noggrant f or honom. (Apg. 18:24 26) Vilken nytta hade Apollos av det? 10, 11. a) Vad hjalpte Apollos att utvecklas som forkunnare av de goda nyheterna? b) Vad kan vi lara oss av skildringen om Apollos? (Se rutan Lar du ut den senaste forst aelsen? ) DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

10 LAR DU UT DEN SENASTE FORST AELSEN? Nar det kommer en klarare forst aelse av bibliska sanningar vill vi folja med saattvikangeandra exakt kunskap. Hur skulle du med tanke pa det svara padeh ar fragorna? ˇ Vilka tankte Jesus pan ar han talade om denna generation i Matteus 24:34? (Vakttornet for 15 april 2010, sidan 10, 11) ˇ Nar skils faren fran getterna, som det beskrivs i Matteus 25:32? (Vakttornet for 15 oktober 1995, sidan 21 23) ˇ I Lukas 21:26 sags det att manniskor ska bli vanmaktiga av fruktan och vantan pa det som skall komma over den bebodda jorden. Nar kommer det att intraffa? (Vakttornet for 15 februari 1994, sidan 19, 20) Om vi kombinerar daglig bibellasning med noggrant personligt studium kan vi hjalpa andra att vandra i det allt starkare ljus som Jehova sprider over sitt skrivna ord. (Ords. 4:18) 11 Sedan Apollos hade predikat i Efesos begav han sig till Akaja. Nar han kom dit, var han till stor hjalp for dem som genom Guds ofortj anta omtanke hade kommit till tro; ingaende och med 10 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

11 intensitet bevisade han namligen offentligt att judarna hade fel, och med hjalp av Skrifterna pavisa- de han att Jesus ar Messias. (Apg. 18:27, 28) Vid det laget kunde Apollos undervisa om det kristna dopet par att satt. Med sin okade kunskap var han till stor hj alp f or de nya och kunde hj alpa dem att g afram at i sanningen. Vad kan vi l ara oss av den h ar skildringen? Precis som Apollos f ors oker vi f orst adetvil aser i Bibeln. Men n ar en erfaren medkristen ger oss f orslag p a hur vi kan undervisa effektivare vill vi odmjukt och tacksamt ta emot den hj alpen. Om vi g or det kommer kvaliteten p av ar heliga tjanst att forb attras. ANV AND DET DU LART DIG FOR ATT HJALPA ANDRA 12 Precis som Priscilla, Aquila och Apollos kan vi hjalpa andra. Hur kanner du det nar du har hjalpt en intresserad att overvinna nagot som hindrat 12, 13. Illustrera hur vi pa ett taktfullt satt kan anvanda Bibeln for att hjalpa intresserade att gora framsteg. DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

12 honom eller henne fr an att g ora andliga framsteg? Och om du ar aldste, hur k anner du det n ar n agon tackar dig f or ett bibliskt r ad och s ager att det var till stor hj alp i en sv ar situation? Att kunna anv anda Bibeln f or att hj alpa andra att f orb attra sina liv ger verkligen tillfredsstallelse och gladje. Vi ska se hur vi kan nadetm alet. 13 Israeliterna p a Elias tid beh ovde v alja mellan sann och falsk tillbedjan, men m anga sk ot upp det beslutet. Om nagon vi studerar Bibeln med ar obeslutsam och inte gor andliga framsteg kan vi ha nytta av Elias r ad till israeliterna. (L as 1 Kungaboken 18:21.) F orest all dig en annan situation: En intresserad skulle kunna vara r add f or hur sl akt och v anner ska reagera n ar de f ar veta att han studerar Bibeln. D a kan vi st arka hans beslutsamhet att tillbe Jehova genom att resonera om tanken i Jesaja 51:12, 13. (Las.) Naturligtvis ska vi inte anvanda Bibeln for att pressa eller doma andra. Vi bor vara lika talmodiga och vanliga mot dem vi studerar med som Jehova ar mot oss. (Ps. 103:8) 12 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

13 14 Ja, Bibeln inneh aller m anga tankar som kan uppmuntra, korrigera och ge styrka. Men du kanske tanker: Hur ska jag kunna komma pa vilka bibelst allen jag ska anv anda i olika situationer? L as och begrunda Bibeln varje dag. D a bygger du upp ett f orr ad av tankar fr an Jehova som hans ande kan paminna dig om nar du behover det. (Mark. 13:11; las Johannes 14:26.) 15 Precis som kung Salomo kan du be Jehova om vishet, sa att du klarar av tjansten paf altet och dina uppgifter i f orsamlingen. (2 Kr on. 1:7 10) G or ocks a som de forntida profeterna, som flitigt och noggrant forskade i Guds ord f or att f a exakt kunskap om Jehova och hans vilja. (1 Petr. 1:10 12) Aposteln Paulus uppmuntrade Timoteus att hamta Ibland kanske man kommer ihag nagra ord fran en vers, men inte exakt var det star. Ofta kan man hitta ratt om man slar upp de orden i registret over ord och uttryck langst bak i Bibeln, i Watchtower Library eller i Konkordans till Nya varldens oversattning av Den heliga skrift. 14. Hur kan man komma ihag bibelstallen nar man ska hjalpa andra? 15. Vad kan vi gora for att forst agudsordb attre? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

14 n aring av trons och den r atta l arans ord. (1 Tim. 4:6) Om du g or det har du alla f oruts attningar att kunna ge andlig hj alp. Samtidigt bygger du ocks a upp din egen tro. BIBELL ASNING SKYDDAR OSS 16 Judarna i staden Berea i Makedonien hade gjort det till en vana att forska i Skrifterna varje dag. Nar Paulus predikade de goda nyheterna for dem, j amf orde de det han sa med det de hade l ast i Skrifterna. Vad kom de fram till? M anga blev overtygade om att han larde ut sanningen, och darf or kom manga av dem till tro. (Apg. 17:10 12) Det visar att daglig bibellasning kan bygga upp en stark tro p a Jehova. Och en s adan tro, den s akra f orv antan om ting man hoppas p a, ar helt n odv andig om vi ska overleva in i Guds nya v arld. (Hebr. 11:1) 16. a) Vilken nytta hade judarna i Berea av att forska i Skrifterna varje dag? b) Varfor ar det viktigt for oss att lasa Bibeln varje dag? 14 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

15 17 Paulus hade goda sk al att skriva: Vi som h or dagen till, l at oss bevara v ar besinning och ha p a oss trons och k arlekens br ostpansar och som hj alm hoppet om r addning. (1 Thess. 5:8) En soldat m aste skydda sitt hj arta. Och p a samma s att m aste en kristen skydda sitt bildliga hj arta mot syndens inflytande. Vad hander nar nagon som tjanar Jehova bade har stark tro pahansl often och verkligen alskar honom och sina medmanniskor? Man kan saga att en sadan kristen har tagit pasigettf orstklassigt andligt br ostpansar. Det ar osannolikt att han skulle g ora n agot som f ar honom att f orlora Guds godk annande. 18 Paulus n amnde ocks aenhj alm, hoppet om raddning. Om en soldat pa Bibelns tid inte skyddade huvudet i strid kunde han forlora livet. Men med en bra hj alm kunde han overleva slag mot huvudet utan att f an agra allvarligare skador. Om 17, 18. a) Hur kan stark tro och karlek skydda en kristens bildliga hjarta? b) Hur kan hoppet skydda oss? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

16 vi bygger upp en stark f ortr ostan p aattjehovakan r adda oss, kan det hoppet skydda v ar tankef orm aga. Ettstarkthopphj alper oss att st aemotavf allingar, vars tomma prat ar lika for odande som kallbrand. (2 Tim. 2:16 19) Hoppet ger oss ocksastyrkanatt s aga nej till dem som f ors oker f aossattg ora s adant som Jehova f ord omer. OVERLEVNAD EN NYCKEL TILL 19 Ju langre in i andens tid vi kommer, desto viktigare ar det att vi litar pa Jehovas ord. De rad vi far ibibelnhj alper oss att korrigera felaktiga vanor och f a kontroll over syndfulla tendenser. Med Bibelns uppmuntran och tr ost kan vi klara alla pr ovningar Satan och hans v arld uts atter oss f or. Tack vare den v agledning Jehova ger oss kan vi h alla oss kvar p a vagen till liv. 20 Glom aldrig att det ar Guds vilja att alla slags manniskor skall bli raddade. I alla slags manni- 19, 20. Varfor uppskattar vi Guds ord samycket,ochhurkanvi visa det? (Se rutan Jehova ger mig precis vad jag behover.) 16 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

17 JEHOVA GER MIG PRECIS VAD JAG BEHOVER En ung syster skrev: Av alla karleksfulla paminnelser Jehova ger oss ar det paminnelserna om att lasa Bibeln varje dag som har paverkat mitt liv mest. Jag borjade lasa Bibeln under sista aret pa high school, och det tog ungefar tva ar att lasa ut den. Den bibellasning- en gav mig allt jag behovde for att kunna bestamma vad jag skulle gora med mitt liv. Nu laser jag igenom Bibeln for andra gangen. Men det kanns som om jag upptacker saker jag aldrig sett forut. Det ar lika span- nande att lasa nu som forsta gangen, kanske annu mer spannande! Det ar helt fantastiskt att Jehova ger mig precis vad jag behover. skor ing ar b ade vi som redan tj anar Jehova och alla som vi kan hjalpa genom vart arbete med att predika och undervisa. Men alla som vill bli radda- de maste skaffa sig exakt kunskap om sanningen. (1 Tim. 2:4) F or att overleva de sista dagarna m aste vi l asa Bibeln och till ampa de inspirerade r ad den inneh aller. Ja, genom att l asa Bibeln varje dag visar vi hur mycket vi uppskattar Jehovas dyrbara sanningsord. (Joh. 17:17) DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

18 Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Jag [anser] alla dina befallningar om allting vara ratta. (PS. 119:128) VAD SKULLE DU SVARA? Hur kan du anvanda Bibeln effektivt nar du undervisar andra? Vad menade Paulus nar han talade om korrigering? Vad betyder det att aldste och for aldrar ska ge tuktan i rattf ardighet? NAR de aldste funderar paomn agon som studerar Bibeln kan fab orja gaitj ansten fragar de sig sjalva: Visar det han sager att han tror att Bibeln ar Guds inspirerade ord? For alla som vill bli for- kunnare, ja f or alla som tj anar Gud, m aste svaret definitivt vara ja. Varf or det? Vi m aste ha full till- Se Organiserade for att gora Jehovas vilja, sidan Varfor maste vi ha full tilltro till Bibeln? 18 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

19 tro till Bibeln och l ara oss att anv anda den i tj ansten for att kunna hjalpa andra att lara kanna Jehova och bli raddade. 2 Aposteln Paulus betonade hur viktig Bibeln ar n ar han skrev till Timoteus: F du har l art dig och har orbli du i det som overtygats att tro pa. Paulus t ankte p a de bibliska sanningar som hade f att Timoteus att s atta tro till de goda nyheterna och som kunde g ora honom vis till r addning. De sanningarna har precis samma inverkan p aossi v ara dagar. (2 Tim. 3:14, 15) Vi anv ander ofta det Paulus s ager i den efterf oljande versen f or att visa att Bibeln kommer fran Gud, men vi kan lara oss mer av orden i 2 Timoteus 3:16. (Las.) Vi ska analysera den har versen i detalj. Det kommer att starka var tilltro till att alla Jehovas befallningar ar ratta. (Ps. 119:128) 2. Varf or m aste vi f orbliidetsomviharl art oss? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

20 NYTTIG TILL UNDERVISNING 3 Jesus sa till nationen Israel att han skulle s anda profeter, visa m an och offentliga l arare till dem. (Matt. 23:34) N ar han sa det t ankte han pasinal arjungar. Han hade lartdemattanv anda Skrifterna i sin tjanst. En av dessa offentliga larare, aposteln Petrus, holl ett tal till en stor ahorarskara i Jerusalem vid pingsten ar 33, och da citerade han flera avsnitt fran de hebreiska skrifterna. M anga k ande ett hugg i hj artat n ar de h orde Petrus till ampning, angrade sina synder och bad om Guds f orl atelse. Omkring tre tusen av dem blev kristna den dagen. (Apg. 2:37 41) 4 En annan offentlig larare, aposteln Paulus, for- de de goda nyheterna langt bortom Jerusalem. I staden Thessalonike i Makedonien till exempel talade han med judarna i en synagoga. Under tre 3 5. a) Hur reagerade folkskaran pa Petrus tal vid pingsten, och varfor det? b) Varfor tog manga i Thessalonike emot sanningen? c) Vad gor intryck pam anga i var tid nar vi gar i tjansten? 20 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

21 sabbater resonerade han med dem och utgick d a fr an Skrifterna, och han f orklarade och bevisade genom h anvisningar att det var n odv andigt f or Messias att lida och att uppst afr an de d oda. Vad ledde det till? N agra av dem [judarna] blev overtygade, och det blev aven ett stort antal greker. (Apg. 17:1 4) 5 M anga blir imponerade av hur vi i v ar tid anv ander Bibeln n ar vi undervisar. Sedan en syster i Schweiz hade last en bibeltext i tjansten fick hon fragan: Vilket samfund representerar du? Hon svarade att hon och den syster hon samarbetade med bada var Jehovas vittnen. Den besokte sa: Det borde jag ha f orst att. Vilka andra an Jehovas vittnen skulle komma till min d orr och l asa ur Bibeln? 6 Hur kan vi bli annu battre pa att anv anda 6, 7. a) Hur kan de som undervisar i forsamlingen anvanda Bibeln pab asta satt? b) Hur kan vi anvanda Bibeln effektivt nar vi leder bibelstudier? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

22 Bibeln n ar vi undervisar? Om du har f orm anen att f aundervisafr an podiet ardetviktigtattdutyd- Aterge ligt anger vilka bibelst allen du anv ander. inte b arande bibelst allen med egna ord, och l as inte verserna fr an en utskrift, en surfplatta eller liknande. Sl auppbibelnochl as direkt ur den, och uppmuntra ah orarna att ocks ag oradet.tadigocks a tid att f orklara verserna, s a att de som lyssnar kan dras n armare Jehova. Anv and tiden till att utveckla tankarna fr an Guds ord i st allet f or att anv anda komplicerade illustrationer och erfarenheter som mest ar till for att locka till skratt. 7 Vad behover vi tanka pa n ar vi leder bibel- ar litteratur maste vi studier? N ar vi anv ander v vara noga med att inte hoppa over bibelhanvis- ningarna. Vi uppmuntrar dem vi studerar med att l asa de bibelverser som det h anvisas till och hj alper dem att f orst a inneb orden. Hur kan vi g ora det? Inte genom att komma med l anga f orklaringar som 22 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

23 f orvandlar studiet till en serie f orel asningar, utan genom att uppmuntra dem vi studerar med att uttrycka sig med egna ord. Vi kan stalla genomtank- ta fr agor som hj alper dem att dra r atta slutsatser i st allet f or att tala om f or dem hur de ska t anka och handla. NYTTIG... TILL TILLRATTAVISNING 8 Vi tanker ofta pa tillr gift f or aldstebr oderna. Och det attavisning som en upp- ar sant att tillsyningsm annen har ansvaret att tillr attavisa dem som bedriver synd. (1 Tim. 5:20; Tit. 1:13) Men det ar ocksa viktigt att vi tillrattavisar oss sjalva. Paulus var en fored omlig kristen som hade rent samvete. (2 Tim. 1:3) And a skrev han: I mina lemmar ser jag en annan lag, som for krig mot mitt sinnes lag och gor mig till fange under Nar Jesus undervisade andra fragade han ofta vad de tyckte och tankte och lyssnade sedan pa det de svarade. (Matt. 18:12; 21:28; 22:42) 8. Vilken inre kamp hade Paulus? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

24 syndens lag. Om vi granskar sammanhanget kan vi battre forst a vilken kamp Paulus fick utkam- pa for att kontrollera sin syndfulla natur. (Las Romarna 7:21 25.) 9 Vilka svagheter kampade Paulus med? Han namner inte det, men han skrev till Timoteus att han tidigare hade varit en fr ack m anniska, en som oh ammat f oljde sina impulser. (1 Tim. 1:13) Innan han blev kristen gjorde han allt f or att motarbeta kristendomen. N ar han sj alv beskriver sina k anslor f or Kristi efterf oljare talar han om sitt stora raseri mot dem. (Apg. 26:11) Paulus l arde sig att beh arska sitt hum or, men ibland fick over sina han nog and ak ampa f or att f a kontroll k anslor och sina ord. (Apg. 15:36 39) Vad hj alpte honom att klara av det? 10 I sitt brev till de kristna i Korinth beskrev han vilken taktik han anvande for att tillrattavisa sig 9, 10. a) Vilka svagheter kan Paulus ha kampat med? b) Vad gjorde Paulus formodligen for att klara av sin kamp? 24 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

25 sj alv. (L as 1 Korinthierna 9:26, 27.) Han tog beslutsamt itu med sina svagheter. Han s okte s akert efter r ad och v agledning i Skrifterna, bad Jehova om hj alp att till ampa det han l ast och gjorde sitt b asta f or att b attra sig. Vi kan l ara oss mycket av hans exempel, f or vi har en liknande kamp mot v ar ofullkomliga natur. 11 Vi f ar inte bli sj alvbel atna och slappna av i v ar kamp mot v ara svagheter. Vi m aste i st allet forts atta att pr ova oss sj alva f or att se om vi verkligen vandrar p a sanningens v ag. (2 Kor. 13:5) N ar vi l aser s adana avsnitt som Kolosserna 3:5 10 ar det bra att vi fr agar oss sj alva: Arbetar jag verkligen h art f or att d oda mina syndfulla tendenser, eller har jag b orjat tumma p a moralen? Om det dyker upp en omoralisk webbsida, st anger jag d a snabbt IPaulusbrevuppmanasvig ang pag ang att bekampa vara svagheter. (Rom. 6:12; Gal. 5:16 18) Det verkar logiskt att han sjalv tillampade de rad han gav andra. (Rom. 2:21) 11. Hur kan vi prova oss sjalva for att se om vi vandrar pasan- ningens vag? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

26 nerden?ellers oker jag rentav upp ol ampliga sidor p an atet? Om vi p adeth ar s attet till ampar r aden i Bibeln p a oss sj alva hj alper det oss att h alla oss vakna och bevara v ar besinning. (1 Thess. 5:6 8) NYTTIG TILL... KORRIGERING 12 Det grekiska ord som atergetts med korrigering kan ocks a aterges ateruppr attelse, tillr attal aggande, f orb attring eller v agledning. Om n agon har missf orst att det vi har sagt eller gjort kan vi ibland beh ova r atta till det. De judiska religi osa ledarna klagade n ar Jesus var v anlig mot tullindrivare och syndare. Jesus svarade: De friska och starka behover inte lakare, men det g or de sjuka och svaga. S ag aochl ar er vad det h ar betyder: Barmh artighet vill jag ha och inte slaktoffer. (Matt. 9:11 13) Han korrigerade ocksam anniskors bild av Gud. T almodigt och vanligt 12, 13. a) Vilket mal bor vi ha nar vi vill hjalpa nagon, och hur kan vi folja Jesu exempel? b) Vilken attityd maste vi undvika? 26 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

27 larde han dem att Jehova ar en barmhartig och nadig Gud, sen till vrede och rik pak arleksfull omtanke och sanning. (2 Mos. 34:6) Tack vare hans anstrangningar att korrigera eller ratta till saker och ting satte m anga tro till de goda nyheterna. 13 Vi kan l ara oss mycket av Jesu exempel n ar vi f ors oker hj alpa andra. Om man ar uppr ord ar det latt att tonen blir hard. Men det ar inte det som ar tanken i 2 Timoteus 3:16. Bibeln ger oss inte ratt att laxa upp andra. Skarpa, kritiska ord leder sal- lan till nagot gott, utan orsakar bara mer skada, precis som svardsst otar. (Ords. 12:18) 14 S a hur kan vi vara t almodiga och v anliga n ar vi beh over korrigera n agons t ankes att? T ank dig att ett gift par som ofta gr alar g ar till en aldstebroder och ber om hj alp. Vad skulle han kunna g ora? Utan att ta parti f or n agon av dem kan han lyfta a) Hur kan aldstebr oder korrigera vanner som behover hjalp att losa problem? b) Varfor ar det sa viktigt for for aldrar att tanka pa hur de korrigerar sina barn? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

28 fram bibliska principer och kanske anvanda tankar fran kapitel 3 i Hemligheten med ett lyckligt familjeliv. Under samtalets gang kanske mannen och hustrun ser vilka rad som var och en av dem beh over till ampa mera helt och fullt. L angre fram kan aldstebrodern folja upp det har samtalet och erbjuda mer hjalp om det skulle behovas. 15 Hur kan f or aldrar korrigera sina barns t ankes att? T ank dig att din dotter i ton aren har f att en ny kompis som g or dig lite bekymrad. Det f orsta du beh over g ora ar att ta reda p ameromdenh ar personen. Om det visar sig att din oro verkligen ar befogad kan du prata med din dotter. Du kanske kan visa nagra tankar fran Ungdomar fragar svar som fungerar, band 2. F ors ok sedan vara tillsammans med henne lite mer an vanligt. Var observant p a vilken attityd hon har n ar hon g ar i tj ansten och n ar familjen g or saker tillsammans. Om du ar v anlig och t almodig kommer hon att 28 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

29 kanna att du verkligen bryr dig om henne. Och da kanner hon sakert att hon vill folja ditt rad och undvika att gora daliga val i livet. 16 Pa samma talmodiga och vanliga satt kan vi uppmuntra dem som ar oroliga f or sin h alsa, missmodiga f or att de blivit av med jobbet eller ar bekymrade f or att de har sv art att f orst an agon biblisk l ara. Om vi anv ander Guds ord till korrigering blir det till nytta p am anga s att. NYTTIG TILL... TUKTAN IR ATTFARDIGHET 17 Precis som Bibeln sager har de flesta av oss svart att ta emot tuktan, det ar inte alltid sa roligt. Men nar vi tar till oss av den och tillampar den kan den frambringa frukt som leder till frid, namligen rattf ardighet. (Hebr. 12:11) De flesta som vuxit upp i sanningen haller med om att den tuktan de fick av sina f or aldrar har hj alpt dem. Och om vi tar emot den tuktan vi far av Jehova 17. Varfor ska vi ta emot tuktan med tacksamhet? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL ar

30 genom de aldste i forsamlingen kan det halla oss kvar pa livets vag.(ords.4:13) ar en konst att ge tuktan par att satt. 18 Det Jehova sager att den ska ges i rattf ardighet. (2 Tim. 3:16) Vi m aste allts al ata Bibelns principer v agleda oss. En s adan princip hittar vi i Ordspr aksboken 18:13: N ar n agon svarar innan han har h ort vad saken g aller, ar det d arskap fr an hans sida och en f or odmjukelse. Om de aldste beh over prata med n agon som har beg att en allvarlig synd m aste de allts af orst noggrant unders oka saken f or att faredap a alla fakta. (5 Mos. 13:14) Sedan kan de ge tuktan i rattf ardighet. 19 Bibeln sager ocksaattde aldste ska tillratta- visa med mildhet. (Las 2 Timoteus 2:24 26.) Sag till exempel att nagon har dragit vanara over Jehovas namn eller sarat oskyldiga. Om en aldste- 18, 19. a) Varfor ar det viktigt att folja radet i Ordspraksboken 18:13 nar man ger tuktan i rattf ardighet? b) Vad leder det ofta till nar de aldste visar mildhet och karlek? 30 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

31 broder skulle bli arg nar han ger rad at en sadan person kommer han inte att kunna hjalpa honom. Men om han daremot efterliknar Guds omtank- samhet kan det motivera den som handlat fel att andra sinne. (Rom. 2:4) 20 F or aldrar m aste till ampa Bibelns principer n ar de fostrar sina barn i Jehovas tuktan och allvarliga f ormaning. (Ef. 6:4) En pappa som f ar h ora att hans son har gjort n agot fel m aste lyssna p ab ada sidor innan han best ammer vilka konsekvenser det ska f a. Och varken v ald eller vrede h or hemma i en kristen familj. Jehova ar mycket omsint och barmhartig, och de som har ansvaret att fostra barn maste fors oka efterlikna hans karleks- fulla satt. (Jak. 5:11) JEHOVAS OVARDERLIGA GAVA 21 En av psalmisterna ber attade vid ett tillf alle 20. Vilka principer bor vagleda for aldrar nar de fostrar sina barn? 21, 22. Vilket uttryck i Psalm 119: beskriver bast hur du kanner for Jehovas ord? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

GODA NYHETER FR AN BIBELN!

GODA NYHETER FR AN BIBELN! GODA NYHETER FR AN BIBELN! Hur du kan anvanda den har broschyren: Den har broschyren kommer att hjalpa dig att fa svar pa olika fragor direkt fran Guds ord, Bibeln. Hanvisningarna i slutet av varje stycke

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

yz123 Fordjupa din uppskattning av Jehovas egenskaper SIDAN 7 Jehova ar generos och resonlig SIDAN 12 Jehova och forlatande SIDAN 17 Lat dig formas

yz123 Fordjupa din uppskattning av Jehovas egenskaper SIDAN 7 Jehova ar generos och resonlig SIDAN 12 Jehova och forlatande SIDAN 17 Lat dig formas 1 5 JU NI 201 3 yz123 STUDIEARTIKLAR 5 11 AUGUSTI Fordjupa din uppskattning av Jehovas egenskaper SIDAN 7 S ANGER: 69, 89 12 18 AUGUSTI Jehova ar generos och resonlig SIDAN 12 S ANGER: 22, 110 19 25 AUGUSTI

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM? 1OKTOBER2013 yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM? 1OKTOBER2013 yz123 Vol. 134, No. 19 Semimonthly SWEDISH DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

yz123 Ni har helgats SIDAN 3 S ANGER: 125, 66 Vand aldrig din vrede mot Jehova SIDAN 10 SANGER: 119, 80

yz123 Ni har helgats SIDAN 3 S ANGER: 125, 66 Vand aldrig din vrede mot Jehova SIDAN 10 SANGER: 119, 80 15 AUGUSTI 2013 yz123 STUDIEARTIKLAR 30 SEPTEMBER 6 OKTOBER Ni har helgats SIDAN 3 S ANGER: 125, 66 7 13 OKTOBER Vand aldrig din vrede mot Jehova SIDAN 10 SANGER: 119, 80 14 20 OKTOBER Tank pa varandra

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil

Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil Vittna grundligt om Guds kungarike Utgava med stor stil Vittna grundligt om Guds kungarike Utg ava med stor stil Den h ar boken tillh or 2010 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Bearing

Läs mer

Barnen i Bibeln. Inledning

Barnen i Bibeln. Inledning Barnen i Bibeln 1 Inledning Bibeln har en mycket positiv syn på barnen. För att det ska framgå, krävs det att vi gör en historisk orientering om förhållandena på Bibelns tid. Det var under antiken inte

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Skolan i teokratisk tjanst

Skolan i teokratisk tjanst Skolboken Skolan i teokratisk tjanst Utbildning till nytta for dig be-z Jehovas tjanare i forna tider VAD KAN VI L ARA OSS AV DEM? Mose tvekade forst, men lat sedan Gud anvanda honom Paulus forkunnade

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA M ANADENS TEMA EN UNIK HEMSIDA ghix I DETTA NUMMER 7 BLICK PA VARLDEN 8 INTERVJU En mikrobiolog berattar om sin tro 10 HJALP FOR FAMILJEN Hur man klarar av kompistryck

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva?

ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva? ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva? ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur l ange kan vi leva? SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VARFOR SKAR JAG MIG SJALV? Varje

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Hermeneutik - texttolkning

Hermeneutik - texttolkning Hermeneutiksidan 130311 Rev 4 PA Hermeneutik - texttolkning Vi har presenterat resonemangen som lett fram till vårt svar på Jesu fråga Vem säger ni att jag är? Resonemangen bygger på att så långt som möjligt

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]y"w"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]yw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 22, A Sabbaten den 26 februari 2011 Vayakhel Och han församlade lheq]y"w" Torahtext: 2 Mos 35:1 38:20 Haftarah: 1 Kung 7:40-50 Apostoliska skrifterna: Mark 15:1 15:47 Din

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Nya Heliga vanor! Av: Johannes Djerf

Nya Heliga vanor! Av: Johannes Djerf Nya Heliga vanor! Av: Johannes Djerf Mina föräldrar är hyffsat nyblivna glada pensionärer. Helt nya vanor har formats utifrån detta faktum, som att dricka te istället än kaffe på morgonen, eller som att

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2005

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors 24 Ensam i mängden Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle överge honom,

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!

ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott! ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott! ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Skydda dig mot brott! SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VAD KAN JAG GORA OM JAG HAR DALIG HALSA?

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 DEL 4 Den rätta eller den perfekta? Har du prövat kyssa en groda i hopp om att det skulle bli en prins eller prinsessa? Jag tror att många flera har kysst en prins

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix I DETTA NUMMER MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur man b ast anv ander sin tid SIDAN 6 9 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor,

Läs mer