yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1"

Transkript

1 15 APRIL 2013 yz juni Fautmestam ojliga av din bibellasning SIDAN 3 SANGER: 114, juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra SIDAN 18 SANGER: 37, 92 Utg ava med stor stil DEL 1

2 yz123 APRIL 15, 2013 Vol. 134, No. 8 Semimonthly SWEDISH STUDIEARTIKLAR Fautmestam ojliga av din bibellasning Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Paulus skrev att Guds ord ar levande och utvecklar kraft. (Hebr. 4:12) Men for att fa nytta av den kraften maste vi studera Guds inspirerade ord och tillampa det vi lar oss. De har artiklarna visar hur vi kan studera Bibeln paetteffektivts att och hur vi kan lata visheten fran Gud paverka var tjanst och vartegetliv. Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat- Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/ Taunus. Vakttornet (ISSN ) utges pasvenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. The Watchtower (ISSN ). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alla rattigheter forbeh allna. Printed in Germany.

3 Fautmestam ojliga av din bibellasning Jag har verkligen min lust i Guds lag. (ROM. 7:22) HALL UTKIK EFTER DE HAR TANKARNA Vilken nytta har vi av att lasa medl ag rost? Hur kan vi bygga upp ett forr ad av bibliska tankar som vi kan anvanda for att hjalpa andra? Hur kan noggrann bibellasning skydda oss? JAG tackar Jehova varje morgon f or att han hj alper mig att f orst abibeln. S asaenavv ara aldre systrar som hade l astigenombibeln over 40 g anger, och hon har ingen tanke p a att sluta. En yngre syster skrev att hennes bibell asning har hj alpt henne att se Jehova som en verklig person. Och det har gjort att hon har fatt ett narmare forh allande till honom. Hon skrev: Jag har aldrig varit sa lycklig som jag ar i dag Vilken nytta har vi av att lasa Bibeln och tillampa det vi lar oss? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

4 2 Aposteln Petrus uppmuntrade alla att uppodla langtan efter ordets oforfalskade mjolk. (1 Petr. 2:2) De som tillfredsst aller sin l angtan genom att studera Bibeln och till ampa det de l ar sig f ar ett rent samvete och ett meningsfullt liv. De knyter starka vanskapsband med andra som ocksa alskar den sanne Guden och tj anar honom. Allt det h ar ger oss starka sk al att ha v ar lust i Guds lag. (Rom. 7:22) Men det finns fler sk al. Vilka d a? 3 Ju mer du l ar dig om Jehova och hans Son, desto mer kommer din k arlek till dem och till dina medm anniskor att v axa. Exakt kunskap i Bibeln hj alper dig att se hur Gud snart ska r adda m anskligheten fr an den h ar d oende v arlden. Du har ett positivt budskap n ar du bes oker m anniskor i tj ansten. Jehova kommer att valsigna dig nar du undervisar andra om det du har lart dig under din bibellasning. 4 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

5 L AS OCH BEGRUNDA 4 Jehova vill inte att hans tj anare ska stressa igenom sin bibell asning. F or l ange sedan sa han till Josua: Denna lagbok skall inte vika fr an din mun, ochduskalll asa i den med l ag r ost dag och natt. (Jos. 1:8; Ps. 1:2) Betyder den anvisningen att man bokstavligt talat maste uttala alla ord fran Forsta Moseboken till Uppenbarelseboken? Nej. Det betyder att man ska lasa tillrackligt langsamt for att hinna t anka p adetmanl aser. En s adan l asning hj alper dig att l agga m arke till avsnitt som ar speciellt anv andbara och uppmuntrande f or dig just nu. N ar du hittar s adana fraser, verser eller skildringar ar det bra att l asa dem langsamt, och kanske rentav forma orden med munnen. Da kan tankarna i Bibeln g ora djupt intryck p a dig. Varf or ar det s a viktigt? N ar du verkligen f orst ar Bibelns r ad blir du mer motiverad att leva efter dem. 4. Vad betyder det att l asabibeln medl ag r ost? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

6 5 Det kan vara s arskilt bra att l asa med l ag r ost n ar det handlar om bibelb ocker som man inte ar s a insatt i. Vi kan illustrera det med hj alp av tre t ankta situationer. En ung broder har kommit till Hoseas profetia i sin personliga bibellasning. Nar han har l ast vers 11 till 13 i kapitel 4 med l ag r ost stannar han upp. (L as Hosea 4:11 13.) Varf or g or han det? Iskolanf ar han hela tiden k ampa f or att inte ge efter f or pressen att g a emot Jehovas moralnormer, och darf or fangar de har verserna hans uppmark- samhet. Han begrundar de verserna och t Jehova ser det onda som m anniskor g or, anker: aven om ingen annan ser det. Jag vill inte s ara honom. Han best ammer sig f or att vara moraliskt ren aven i fortsattningen. 6 Eller tank dig en syster som laser Joels profetia och kommer till vers 13 i kapitel 2. (Las Joel 2:13.) 5 7. Illustrera hur bibellasning med lag rost kan hjalpa oss att a) bevara var moraliska renhet, b) vara talmodiga och omtank- samma mot andra, c) bygga upp var fortr ostan pajehova aven i svara tider. 6 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

7 N ar hon l aser den versen med l ag r ost t anker hon p a hur hon skulle kunna efterlikna Jehova, som ar n adig och barmh artig, sen till vrede och rik p ak arleksfull omtanke. Hon vet med sig att hon ibland ar sarkastisk och anvander harda ord nar hon talar med sin man och med andra. Nu bestammer hon sig for att fors oka andra padet. 7 Eller t ank dig en familjefar som har f orlorat jobbet och ar orolig over hur han ska kunna ta hand om sin fru och sina barn. I Nahum 1:7 l aser han med l ag r ost att Jehova k anner dem som s oker sin tillflykt hos honom och att han ger dem beskydd, precissom ettf aste pan odens dag. Den tanken g or honom lugnare. Han blir p amind om Jehovas k arleksfulla omtanke och ar inte overdrivet orolig l angre. Sedan l aser han vers 15 med l ag r ost. (L as Nahum 1:15.) V ar broder inser att han kan visa att Jehova verkligen ar hans f aste genom att predika de goda nyheterna trots sv ara tider. Samtidigt som han DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

8 forts atter att s oka jobb ar han nu ocks amotiverad atttadelitj ansten under veckan. 8 De anvandbara lardomar vi just har gatt igenom ar hamtade fran bibelbocker som vissa tycker ar svara att forst a. Nar du ser hur mycket det kan ge att l asa p adeth ar s attet vill du s akert forts atta. Forest all dig hur mycket vishet och trost som bibelbockerna Hosea, Joel och Nahum kan ge! Och hur ar det med resten av Bibeln? Guds ord ar som en rik diamantgruva. Utforska den gruvan ordentligt. Ja, las hela Bibeln och sok efter adelstenarna, dvs. vagledningen och trosten fran Gud. ANSTRANG DIG ATT FORST A 9 Det ar viktigt att vi l aser Bibeln varje dag, men det ar ocks aviktigtattvif orst ar det vi l aser. Anv and d arf or den litteratur som Jehovas organisation ger oss f or att g ora efterforskningar om personer, 8. Beratta helt kort om en andlig adelsten som du har hittat under din bibellasning. 9. Hur kan vi oka var kunskap i Bibeln? 8 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

9 platser och handelser. Vi kan ocksatahj alp av de aldste och andra mogna kristna. De skulle till exempel kunna hjalpa oss att forst a hur vi ska tillam- pa det vi laser. F or att belysa hur viktigt det ar att okar var kunskap ska vi se narmare pa en kris- vi ten under det forsta arhundradet som fors okte gora just det. Han hette Apollos. 10 Apollos var en kristen jude som var v al f ortrogen med Skrifterna och brinnande i anden. IApostlag arningarna sags det att han undervisadenoggrantomdetsomg allde Jesus, men han kan- de bara till Johannes dop. Apollos var inte sjalv medveten om att han hade l artutenf or aldrad f orst aelse av dopet. Men sedan Priscilla och Aquila, ett kristet par, hade h ort honom undervisa i Efesos f orklarade [de] Guds v ag mera noggrant f or honom. (Apg. 18:24 26) Vilken nytta hade Apollos av det? 10, 11. a) Vad hjalpte Apollos att utvecklas som forkunnare av de goda nyheterna? b) Vad kan vi lara oss av skildringen om Apollos? (Se rutan Lar du ut den senaste forst aelsen? ) DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

10 LAR DU UT DEN SENASTE FORST AELSEN? Nar det kommer en klarare forst aelse av bibliska sanningar vill vi folja med saattvikangeandra exakt kunskap. Hur skulle du med tanke pa det svara padeh ar fragorna? ˇ Vilka tankte Jesus pan ar han talade om denna generation i Matteus 24:34? (Vakttornet for 15 april 2010, sidan 10, 11) ˇ Nar skils faren fran getterna, som det beskrivs i Matteus 25:32? (Vakttornet for 15 oktober 1995, sidan 21 23) ˇ I Lukas 21:26 sags det att manniskor ska bli vanmaktiga av fruktan och vantan pa det som skall komma over den bebodda jorden. Nar kommer det att intraffa? (Vakttornet for 15 februari 1994, sidan 19, 20) Om vi kombinerar daglig bibellasning med noggrant personligt studium kan vi hjalpa andra att vandra i det allt starkare ljus som Jehova sprider over sitt skrivna ord. (Ords. 4:18) 11 Sedan Apollos hade predikat i Efesos begav han sig till Akaja. Nar han kom dit, var han till stor hjalp for dem som genom Guds ofortj anta omtanke hade kommit till tro; ingaende och med 10 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

11 intensitet bevisade han namligen offentligt att judarna hade fel, och med hjalp av Skrifterna pavisa- de han att Jesus ar Messias. (Apg. 18:27, 28) Vid det laget kunde Apollos undervisa om det kristna dopet par att satt. Med sin okade kunskap var han till stor hj alp f or de nya och kunde hj alpa dem att g afram at i sanningen. Vad kan vi l ara oss av den h ar skildringen? Precis som Apollos f ors oker vi f orst adetvil aser i Bibeln. Men n ar en erfaren medkristen ger oss f orslag p a hur vi kan undervisa effektivare vill vi odmjukt och tacksamt ta emot den hj alpen. Om vi g or det kommer kvaliteten p av ar heliga tjanst att forb attras. ANV AND DET DU LART DIG FOR ATT HJALPA ANDRA 12 Precis som Priscilla, Aquila och Apollos kan vi hjalpa andra. Hur kanner du det nar du har hjalpt en intresserad att overvinna nagot som hindrat 12, 13. Illustrera hur vi pa ett taktfullt satt kan anvanda Bibeln for att hjalpa intresserade att gora framsteg. DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

12 honom eller henne fr an att g ora andliga framsteg? Och om du ar aldste, hur k anner du det n ar n agon tackar dig f or ett bibliskt r ad och s ager att det var till stor hj alp i en sv ar situation? Att kunna anv anda Bibeln f or att hj alpa andra att f orb attra sina liv ger verkligen tillfredsstallelse och gladje. Vi ska se hur vi kan nadetm alet. 13 Israeliterna p a Elias tid beh ovde v alja mellan sann och falsk tillbedjan, men m anga sk ot upp det beslutet. Om nagon vi studerar Bibeln med ar obeslutsam och inte gor andliga framsteg kan vi ha nytta av Elias r ad till israeliterna. (L as 1 Kungaboken 18:21.) F orest all dig en annan situation: En intresserad skulle kunna vara r add f or hur sl akt och v anner ska reagera n ar de f ar veta att han studerar Bibeln. D a kan vi st arka hans beslutsamhet att tillbe Jehova genom att resonera om tanken i Jesaja 51:12, 13. (Las.) Naturligtvis ska vi inte anvanda Bibeln for att pressa eller doma andra. Vi bor vara lika talmodiga och vanliga mot dem vi studerar med som Jehova ar mot oss. (Ps. 103:8) 12 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

13 14 Ja, Bibeln inneh aller m anga tankar som kan uppmuntra, korrigera och ge styrka. Men du kanske tanker: Hur ska jag kunna komma pa vilka bibelst allen jag ska anv anda i olika situationer? L as och begrunda Bibeln varje dag. D a bygger du upp ett f orr ad av tankar fr an Jehova som hans ande kan paminna dig om nar du behover det. (Mark. 13:11; las Johannes 14:26.) 15 Precis som kung Salomo kan du be Jehova om vishet, sa att du klarar av tjansten paf altet och dina uppgifter i f orsamlingen. (2 Kr on. 1:7 10) G or ocks a som de forntida profeterna, som flitigt och noggrant forskade i Guds ord f or att f a exakt kunskap om Jehova och hans vilja. (1 Petr. 1:10 12) Aposteln Paulus uppmuntrade Timoteus att hamta Ibland kanske man kommer ihag nagra ord fran en vers, men inte exakt var det star. Ofta kan man hitta ratt om man slar upp de orden i registret over ord och uttryck langst bak i Bibeln, i Watchtower Library eller i Konkordans till Nya varldens oversattning av Den heliga skrift. 14. Hur kan man komma ihag bibelstallen nar man ska hjalpa andra? 15. Vad kan vi gora for att forst agudsordb attre? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

14 n aring av trons och den r atta l arans ord. (1 Tim. 4:6) Om du g or det har du alla f oruts attningar att kunna ge andlig hj alp. Samtidigt bygger du ocks a upp din egen tro. BIBELL ASNING SKYDDAR OSS 16 Judarna i staden Berea i Makedonien hade gjort det till en vana att forska i Skrifterna varje dag. Nar Paulus predikade de goda nyheterna for dem, j amf orde de det han sa med det de hade l ast i Skrifterna. Vad kom de fram till? M anga blev overtygade om att han larde ut sanningen, och darf or kom manga av dem till tro. (Apg. 17:10 12) Det visar att daglig bibellasning kan bygga upp en stark tro p a Jehova. Och en s adan tro, den s akra f orv antan om ting man hoppas p a, ar helt n odv andig om vi ska overleva in i Guds nya v arld. (Hebr. 11:1) 16. a) Vilken nytta hade judarna i Berea av att forska i Skrifterna varje dag? b) Varfor ar det viktigt for oss att lasa Bibeln varje dag? 14 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

15 17 Paulus hade goda sk al att skriva: Vi som h or dagen till, l at oss bevara v ar besinning och ha p a oss trons och k arlekens br ostpansar och som hj alm hoppet om r addning. (1 Thess. 5:8) En soldat m aste skydda sitt hj arta. Och p a samma s att m aste en kristen skydda sitt bildliga hj arta mot syndens inflytande. Vad hander nar nagon som tjanar Jehova bade har stark tro pahansl often och verkligen alskar honom och sina medmanniskor? Man kan saga att en sadan kristen har tagit pasigettf orstklassigt andligt br ostpansar. Det ar osannolikt att han skulle g ora n agot som f ar honom att f orlora Guds godk annande. 18 Paulus n amnde ocks aenhj alm, hoppet om raddning. Om en soldat pa Bibelns tid inte skyddade huvudet i strid kunde han forlora livet. Men med en bra hj alm kunde han overleva slag mot huvudet utan att f an agra allvarligare skador. Om 17, 18. a) Hur kan stark tro och karlek skydda en kristens bildliga hjarta? b) Hur kan hoppet skydda oss? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

16 vi bygger upp en stark f ortr ostan p aattjehovakan r adda oss, kan det hoppet skydda v ar tankef orm aga. Ettstarkthopphj alper oss att st aemotavf allingar, vars tomma prat ar lika for odande som kallbrand. (2 Tim. 2:16 19) Hoppet ger oss ocksastyrkanatt s aga nej till dem som f ors oker f aossattg ora s adant som Jehova f ord omer. OVERLEVNAD EN NYCKEL TILL 19 Ju langre in i andens tid vi kommer, desto viktigare ar det att vi litar pa Jehovas ord. De rad vi far ibibelnhj alper oss att korrigera felaktiga vanor och f a kontroll over syndfulla tendenser. Med Bibelns uppmuntran och tr ost kan vi klara alla pr ovningar Satan och hans v arld uts atter oss f or. Tack vare den v agledning Jehova ger oss kan vi h alla oss kvar p a vagen till liv. 20 Glom aldrig att det ar Guds vilja att alla slags manniskor skall bli raddade. I alla slags manni- 19, 20. Varfor uppskattar vi Guds ord samycket,ochhurkanvi visa det? (Se rutan Jehova ger mig precis vad jag behover.) 16 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

17 JEHOVA GER MIG PRECIS VAD JAG BEHOVER En ung syster skrev: Av alla karleksfulla paminnelser Jehova ger oss ar det paminnelserna om att lasa Bibeln varje dag som har paverkat mitt liv mest. Jag borjade lasa Bibeln under sista aret pa high school, och det tog ungefar tva ar att lasa ut den. Den bibellasning- en gav mig allt jag behovde for att kunna bestamma vad jag skulle gora med mitt liv. Nu laser jag igenom Bibeln for andra gangen. Men det kanns som om jag upptacker saker jag aldrig sett forut. Det ar lika span- nande att lasa nu som forsta gangen, kanske annu mer spannande! Det ar helt fantastiskt att Jehova ger mig precis vad jag behover. skor ing ar b ade vi som redan tj anar Jehova och alla som vi kan hjalpa genom vart arbete med att predika och undervisa. Men alla som vill bli radda- de maste skaffa sig exakt kunskap om sanningen. (1 Tim. 2:4) F or att overleva de sista dagarna m aste vi l asa Bibeln och till ampa de inspirerade r ad den inneh aller. Ja, genom att l asa Bibeln varje dag visar vi hur mycket vi uppskattar Jehovas dyrbara sanningsord. (Joh. 17:17) DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

18 Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Jag [anser] alla dina befallningar om allting vara ratta. (PS. 119:128) VAD SKULLE DU SVARA? Hur kan du anvanda Bibeln effektivt nar du undervisar andra? Vad menade Paulus nar han talade om korrigering? Vad betyder det att aldste och for aldrar ska ge tuktan i rattf ardighet? NAR de aldste funderar paomn agon som studerar Bibeln kan fab orja gaitj ansten fragar de sig sjalva: Visar det han sager att han tror att Bibeln ar Guds inspirerade ord? For alla som vill bli for- kunnare, ja f or alla som tj anar Gud, m aste svaret definitivt vara ja. Varf or det? Vi m aste ha full till- Se Organiserade for att gora Jehovas vilja, sidan Varfor maste vi ha full tilltro till Bibeln? 18 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

19 tro till Bibeln och l ara oss att anv anda den i tj ansten for att kunna hjalpa andra att lara kanna Jehova och bli raddade. 2 Aposteln Paulus betonade hur viktig Bibeln ar n ar han skrev till Timoteus: F du har l art dig och har orbli du i det som overtygats att tro pa. Paulus t ankte p a de bibliska sanningar som hade f att Timoteus att s atta tro till de goda nyheterna och som kunde g ora honom vis till r addning. De sanningarna har precis samma inverkan p aossi v ara dagar. (2 Tim. 3:14, 15) Vi anv ander ofta det Paulus s ager i den efterf oljande versen f or att visa att Bibeln kommer fran Gud, men vi kan lara oss mer av orden i 2 Timoteus 3:16. (Las.) Vi ska analysera den har versen i detalj. Det kommer att starka var tilltro till att alla Jehovas befallningar ar ratta. (Ps. 119:128) 2. Varf or m aste vi f orbliidetsomviharl art oss? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

20 NYTTIG TILL UNDERVISNING 3 Jesus sa till nationen Israel att han skulle s anda profeter, visa m an och offentliga l arare till dem. (Matt. 23:34) N ar han sa det t ankte han pasinal arjungar. Han hade lartdemattanv anda Skrifterna i sin tjanst. En av dessa offentliga larare, aposteln Petrus, holl ett tal till en stor ahorarskara i Jerusalem vid pingsten ar 33, och da citerade han flera avsnitt fran de hebreiska skrifterna. M anga k ande ett hugg i hj artat n ar de h orde Petrus till ampning, angrade sina synder och bad om Guds f orl atelse. Omkring tre tusen av dem blev kristna den dagen. (Apg. 2:37 41) 4 En annan offentlig larare, aposteln Paulus, for- de de goda nyheterna langt bortom Jerusalem. I staden Thessalonike i Makedonien till exempel talade han med judarna i en synagoga. Under tre 3 5. a) Hur reagerade folkskaran pa Petrus tal vid pingsten, och varfor det? b) Varfor tog manga i Thessalonike emot sanningen? c) Vad gor intryck pam anga i var tid nar vi gar i tjansten? 20 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

21 sabbater resonerade han med dem och utgick d a fr an Skrifterna, och han f orklarade och bevisade genom h anvisningar att det var n odv andigt f or Messias att lida och att uppst afr an de d oda. Vad ledde det till? N agra av dem [judarna] blev overtygade, och det blev aven ett stort antal greker. (Apg. 17:1 4) 5 M anga blir imponerade av hur vi i v ar tid anv ander Bibeln n ar vi undervisar. Sedan en syster i Schweiz hade last en bibeltext i tjansten fick hon fragan: Vilket samfund representerar du? Hon svarade att hon och den syster hon samarbetade med bada var Jehovas vittnen. Den besokte sa: Det borde jag ha f orst att. Vilka andra an Jehovas vittnen skulle komma till min d orr och l asa ur Bibeln? 6 Hur kan vi bli annu battre pa att anv anda 6, 7. a) Hur kan de som undervisar i forsamlingen anvanda Bibeln pab asta satt? b) Hur kan vi anvanda Bibeln effektivt nar vi leder bibelstudier? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

22 Bibeln n ar vi undervisar? Om du har f orm anen att f aundervisafr an podiet ardetviktigtattdutyd- Aterge ligt anger vilka bibelst allen du anv ander. inte b arande bibelst allen med egna ord, och l as inte verserna fr an en utskrift, en surfplatta eller liknande. Sl auppbibelnochl as direkt ur den, och uppmuntra ah orarna att ocks ag oradet.tadigocks a tid att f orklara verserna, s a att de som lyssnar kan dras n armare Jehova. Anv and tiden till att utveckla tankarna fr an Guds ord i st allet f or att anv anda komplicerade illustrationer och erfarenheter som mest ar till for att locka till skratt. 7 Vad behover vi tanka pa n ar vi leder bibel- ar litteratur maste vi studier? N ar vi anv ander v vara noga med att inte hoppa over bibelhanvis- ningarna. Vi uppmuntrar dem vi studerar med att l asa de bibelverser som det h anvisas till och hj alper dem att f orst a inneb orden. Hur kan vi g ora det? Inte genom att komma med l anga f orklaringar som 22 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

23 f orvandlar studiet till en serie f orel asningar, utan genom att uppmuntra dem vi studerar med att uttrycka sig med egna ord. Vi kan stalla genomtank- ta fr agor som hj alper dem att dra r atta slutsatser i st allet f or att tala om f or dem hur de ska t anka och handla. NYTTIG... TILL TILLRATTAVISNING 8 Vi tanker ofta pa tillr gift f or aldstebr oderna. Och det attavisning som en upp- ar sant att tillsyningsm annen har ansvaret att tillr attavisa dem som bedriver synd. (1 Tim. 5:20; Tit. 1:13) Men det ar ocksa viktigt att vi tillrattavisar oss sjalva. Paulus var en fored omlig kristen som hade rent samvete. (2 Tim. 1:3) And a skrev han: I mina lemmar ser jag en annan lag, som for krig mot mitt sinnes lag och gor mig till fange under Nar Jesus undervisade andra fragade han ofta vad de tyckte och tankte och lyssnade sedan pa det de svarade. (Matt. 18:12; 21:28; 22:42) 8. Vilken inre kamp hade Paulus? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

24 syndens lag. Om vi granskar sammanhanget kan vi battre forst a vilken kamp Paulus fick utkam- pa for att kontrollera sin syndfulla natur. (Las Romarna 7:21 25.) 9 Vilka svagheter kampade Paulus med? Han namner inte det, men han skrev till Timoteus att han tidigare hade varit en fr ack m anniska, en som oh ammat f oljde sina impulser. (1 Tim. 1:13) Innan han blev kristen gjorde han allt f or att motarbeta kristendomen. N ar han sj alv beskriver sina k anslor f or Kristi efterf oljare talar han om sitt stora raseri mot dem. (Apg. 26:11) Paulus l arde sig att beh arska sitt hum or, men ibland fick over sina han nog and ak ampa f or att f a kontroll k anslor och sina ord. (Apg. 15:36 39) Vad hj alpte honom att klara av det? 10 I sitt brev till de kristna i Korinth beskrev han vilken taktik han anvande for att tillrattavisa sig 9, 10. a) Vilka svagheter kan Paulus ha kampat med? b) Vad gjorde Paulus formodligen for att klara av sin kamp? 24 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

25 sj alv. (L as 1 Korinthierna 9:26, 27.) Han tog beslutsamt itu med sina svagheter. Han s okte s akert efter r ad och v agledning i Skrifterna, bad Jehova om hj alp att till ampa det han l ast och gjorde sitt b asta f or att b attra sig. Vi kan l ara oss mycket av hans exempel, f or vi har en liknande kamp mot v ar ofullkomliga natur. 11 Vi f ar inte bli sj alvbel atna och slappna av i v ar kamp mot v ara svagheter. Vi m aste i st allet forts atta att pr ova oss sj alva f or att se om vi verkligen vandrar p a sanningens v ag. (2 Kor. 13:5) N ar vi l aser s adana avsnitt som Kolosserna 3:5 10 ar det bra att vi fr agar oss sj alva: Arbetar jag verkligen h art f or att d oda mina syndfulla tendenser, eller har jag b orjat tumma p a moralen? Om det dyker upp en omoralisk webbsida, st anger jag d a snabbt IPaulusbrevuppmanasvig ang pag ang att bekampa vara svagheter. (Rom. 6:12; Gal. 5:16 18) Det verkar logiskt att han sjalv tillampade de rad han gav andra. (Rom. 2:21) 11. Hur kan vi prova oss sjalva for att se om vi vandrar pasan- ningens vag? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

26 nerden?ellers oker jag rentav upp ol ampliga sidor p an atet? Om vi p adeth ar s attet till ampar r aden i Bibeln p a oss sj alva hj alper det oss att h alla oss vakna och bevara v ar besinning. (1 Thess. 5:6 8) NYTTIG TILL... KORRIGERING 12 Det grekiska ord som atergetts med korrigering kan ocks a aterges ateruppr attelse, tillr attal aggande, f orb attring eller v agledning. Om n agon har missf orst att det vi har sagt eller gjort kan vi ibland beh ova r atta till det. De judiska religi osa ledarna klagade n ar Jesus var v anlig mot tullindrivare och syndare. Jesus svarade: De friska och starka behover inte lakare, men det g or de sjuka och svaga. S ag aochl ar er vad det h ar betyder: Barmh artighet vill jag ha och inte slaktoffer. (Matt. 9:11 13) Han korrigerade ocksam anniskors bild av Gud. T almodigt och vanligt 12, 13. a) Vilket mal bor vi ha nar vi vill hjalpa nagon, och hur kan vi folja Jesu exempel? b) Vilken attityd maste vi undvika? 26 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

27 larde han dem att Jehova ar en barmhartig och nadig Gud, sen till vrede och rik pak arleksfull omtanke och sanning. (2 Mos. 34:6) Tack vare hans anstrangningar att korrigera eller ratta till saker och ting satte m anga tro till de goda nyheterna. 13 Vi kan l ara oss mycket av Jesu exempel n ar vi f ors oker hj alpa andra. Om man ar uppr ord ar det latt att tonen blir hard. Men det ar inte det som ar tanken i 2 Timoteus 3:16. Bibeln ger oss inte ratt att laxa upp andra. Skarpa, kritiska ord leder sal- lan till nagot gott, utan orsakar bara mer skada, precis som svardsst otar. (Ords. 12:18) 14 S a hur kan vi vara t almodiga och v anliga n ar vi beh over korrigera n agons t ankes att? T ank dig att ett gift par som ofta gr alar g ar till en aldstebroder och ber om hj alp. Vad skulle han kunna g ora? Utan att ta parti f or n agon av dem kan han lyfta a) Hur kan aldstebr oder korrigera vanner som behover hjalp att losa problem? b) Varfor ar det sa viktigt for for aldrar att tanka pa hur de korrigerar sina barn? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

28 fram bibliska principer och kanske anvanda tankar fran kapitel 3 i Hemligheten med ett lyckligt familjeliv. Under samtalets gang kanske mannen och hustrun ser vilka rad som var och en av dem beh over till ampa mera helt och fullt. L angre fram kan aldstebrodern folja upp det har samtalet och erbjuda mer hjalp om det skulle behovas. 15 Hur kan f or aldrar korrigera sina barns t ankes att? T ank dig att din dotter i ton aren har f att en ny kompis som g or dig lite bekymrad. Det f orsta du beh over g ora ar att ta reda p ameromdenh ar personen. Om det visar sig att din oro verkligen ar befogad kan du prata med din dotter. Du kanske kan visa nagra tankar fran Ungdomar fragar svar som fungerar, band 2. F ors ok sedan vara tillsammans med henne lite mer an vanligt. Var observant p a vilken attityd hon har n ar hon g ar i tj ansten och n ar familjen g or saker tillsammans. Om du ar v anlig och t almodig kommer hon att 28 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

29 kanna att du verkligen bryr dig om henne. Och da kanner hon sakert att hon vill folja ditt rad och undvika att gora daliga val i livet. 16 Pa samma talmodiga och vanliga satt kan vi uppmuntra dem som ar oroliga f or sin h alsa, missmodiga f or att de blivit av med jobbet eller ar bekymrade f or att de har sv art att f orst an agon biblisk l ara. Om vi anv ander Guds ord till korrigering blir det till nytta p am anga s att. NYTTIG TILL... TUKTAN IR ATTFARDIGHET 17 Precis som Bibeln sager har de flesta av oss svart att ta emot tuktan, det ar inte alltid sa roligt. Men nar vi tar till oss av den och tillampar den kan den frambringa frukt som leder till frid, namligen rattf ardighet. (Hebr. 12:11) De flesta som vuxit upp i sanningen haller med om att den tuktan de fick av sina f or aldrar har hj alpt dem. Och om vi tar emot den tuktan vi far av Jehova 17. Varfor ska vi ta emot tuktan med tacksamhet? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL ar

30 genom de aldste i forsamlingen kan det halla oss kvar pa livets vag.(ords.4:13) ar en konst att ge tuktan par att satt. 18 Det Jehova sager att den ska ges i rattf ardighet. (2 Tim. 3:16) Vi m aste allts al ata Bibelns principer v agleda oss. En s adan princip hittar vi i Ordspr aksboken 18:13: N ar n agon svarar innan han har h ort vad saken g aller, ar det d arskap fr an hans sida och en f or odmjukelse. Om de aldste beh over prata med n agon som har beg att en allvarlig synd m aste de allts af orst noggrant unders oka saken f or att faredap a alla fakta. (5 Mos. 13:14) Sedan kan de ge tuktan i rattf ardighet. 19 Bibeln sager ocksaattde aldste ska tillratta- visa med mildhet. (Las 2 Timoteus 2:24 26.) Sag till exempel att nagon har dragit vanara over Jehovas namn eller sarat oskyldiga. Om en aldste- 18, 19. a) Varfor ar det viktigt att folja radet i Ordspraksboken 18:13 nar man ger tuktan i rattf ardighet? b) Vad leder det ofta till nar de aldste visar mildhet och karlek? 30 VAKTTORNET 15 APRIL 2013 DEL 1

31 broder skulle bli arg nar han ger rad at en sadan person kommer han inte att kunna hjalpa honom. Men om han daremot efterliknar Guds omtank- samhet kan det motivera den som handlat fel att andra sinne. (Rom. 2:4) 20 F or aldrar m aste till ampa Bibelns principer n ar de fostrar sina barn i Jehovas tuktan och allvarliga f ormaning. (Ef. 6:4) En pappa som f ar h ora att hans son har gjort n agot fel m aste lyssna p ab ada sidor innan han best ammer vilka konsekvenser det ska f a. Och varken v ald eller vrede h or hemma i en kristen familj. Jehova ar mycket omsint och barmhartig, och de som har ansvaret att fostra barn maste fors oka efterlikna hans karleks- fulla satt. (Jak. 5:11) JEHOVAS OVARDERLIGA GAVA 21 En av psalmisterna ber attade vid ett tillf alle 20. Vilka principer bor vagleda for aldrar nar de fostrar sina barn? 21, 22. Vilket uttryck i Psalm 119: beskriver bast hur du kanner for Jehovas ord? DEL 1 VAKTTORNET 15 APRIL

yz123 Kan du se Jehovas hand i ditt liv? SIDAN 3 Ge oss mera tro 30 november 6 december 7 13 december Utg ava med stor stil DEL 1 SIDAN 18

yz123 Kan du se Jehovas hand i ditt liv? SIDAN 3 Ge oss mera tro 30 november 6 december 7 13 december Utg ava med stor stil DEL 1 SIDAN 18 1 5 O K TO B E R 2 0 1 5 yz123 30 november 6 december Kan du se Jehovas hand i ditt liv? SIDAN 3 7 13 december Ge oss mera tro SIDAN 18 Utg ava med stor stil DEL 1 yz123 STUDIEARTIKLAR OCTOBER 15, 2015

Läs mer

yz123 19 25 augusti Jehova ar lojal och forl atande 26 augusti 1 september Lat dig formas av Jehovas tuktan Utg ava med stor stil DEL 2 SIDAN 3

yz123 19 25 augusti Jehova ar lojal och forl atande 26 augusti 1 september Lat dig formas av Jehovas tuktan Utg ava med stor stil DEL 2 SIDAN 3 15 JUNI 2013 yz123 19 25 augusti Jehova ar lojal och forl atande SIDAN 3 SANGER: 63, 77 26 augusti 1 september Lat dig formas av Jehovas tuktan SIDAN 18 SANGER: 120, 64 Utg ava med stor stil DEL 2 yz123

Läs mer

yz123 20 26 maj Jehova, var boning 27 maj 2 juni AraJehovasstoranamn Utg ava med stor stil DEL 2 SIDAN 3 SANGER: 51, 95 SIDAN 18 SANGER: 27, 101

yz123 20 26 maj Jehova, var boning 27 maj 2 juni AraJehovasstoranamn Utg ava med stor stil DEL 2 SIDAN 3 SANGER: 51, 95 SIDAN 18 SANGER: 27, 101 15 MARS 2013 yz123 20 26 maj Jehova, var boning SIDAN 3 SANGER: 51, 95 27 maj 2 juni AraJehovasstoranamn SIDAN 18 SANGER: 27, 101 Utg ava med stor stil DEL 2 yz123 MARCH 15, 2013 Vol. 134, No. 6 Semimonthly

Läs mer

136 Var bon om riket. (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10)

136 Var bon om riket. (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10) 136 Var bon om riket (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10) 1. Du alltid har funnits, var Gud, for evigt du bestar. Du insatt din son som var kung, av dig han makten far. I himlen nu din vilja sker, och darf

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

15 21 juli Stark aktenskapet bra kommunikation SANGER: 36, 87. 22 28 juli SANGER: 88, 3. 29 juli 4 augusti

15 21 juli Stark aktenskapet bra kommunikation SANGER: 36, 87. 22 28 juli SANGER: 88, 3. 29 juli 4 augusti 15 MAJ 2013 yz123 15 21 juli Stark aktenskapet genom bra kommunikation SIDAN 3 SANGER: 36, 87 22 28 juli Karleksfull kommunikation mellan for aldrar och barn SIDAN 13 SANGER: 88, 3 29 juli 4 augusti Trygga

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

yz123 ander sedan? 29 april 5 maj For dem som alskar Jehova finns ingen sten att snava pa 6 12 maj Har du ett hjarta till att kanna Jehova?

yz123 ander sedan? 29 april 5 maj For dem som alskar Jehova finns ingen sten att snava pa 6 12 maj Har du ett hjarta till att kanna Jehova? 15 MARS 2013 yz123 29 april 5 maj For dem som alskar Jehova finns ingen sten att snava pa SIDAN 3 SANGER: 45, 32 6 12 maj Har du ett hjarta till att kanna Jehova? SIDAN 13 SANGER: 62, 60 13 19 maj Vi har

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

yz123 3 9 mars Tillbe Jehova, evighetens Kung 10 16 mars Guds kungarike 100 år Hur paverkar det dig? Utg ava med stor stil DEL 1 SIDAN 3

yz123 3 9 mars Tillbe Jehova, evighetens Kung 10 16 mars Guds kungarike 100 år Hur paverkar det dig? Utg ava med stor stil DEL 1 SIDAN 3 15 JANUARI 2014 yz123 3 9 mars Tillbe Jehova, evighetens Kung SIDAN 3 SANGER: 106, 46 10 16 mars Guds kungarike 100 år Hur paverkar det dig? SIDAN 18 SANGER: 97, 101 Utg ava med stor stil DEL 1 yz123 STUDIEARTIKLAR

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

GODA NYHETER FR AN BIBELN!

GODA NYHETER FR AN BIBELN! GODA NYHETER FR AN BIBELN! Hur du kan anvanda den har broschyren: Den har broschyren kommer att hjalpa dig att fa svar pa olika fragor direkt fran Guds ord, Bibeln. Hanvisningarna i slutet av varje stycke

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

BIBLIOLOGI. Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04. Elim Billdal

BIBLIOLOGI. Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04. Elim Billdal BIBLIOLOGI Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04 Elim Billdal Innehåll Snabb-fakta om Bibeln Uppenbarelse från Gud "Sola Scriptura" Bibelns inspiration Bibelns eget vittnesbörd Vad hade Jesus för

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

KLIVA FRÅN ATT VARA OFÖRBERED D TILL UTRUSTAD LEDAR VERSIONEN

KLIVA FRÅN ATT VARA OFÖRBERED D TILL UTRUSTAD LEDAR VERSIONEN KLIVA FRÅN ATT VARA OFÖRBERED D TILL UTRUSTAD LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Som kristen är det viktigt att vara medveten och förbereda sig på den inre kamp som kommer ske i och med att vi dras emellan vårt

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

VAD L BIBELN? Utg ava med stor stil

VAD L BIBELN? Utg ava med stor stil VAD L AR BIBELN? Utg ava med stor stil VAD LAR BIBELN? Utgava med stor stil DEN H AR BOKEN TILLH OR 2005 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania What Does the Bible Really Teach? Large Print

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs till / av: 1. till den kristna församlingen (en eller flera). Mycket personlig ton: Kära barn 2. Jesus lärjunge Johannes

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

PROGRAM. EFTERLIKNA JESUS! 2015 Jehovas vittnens sammankomst

PROGRAM. EFTERLIKNA JESUS! 2015 Jehovas vittnens sammankomst PROGRAM EFTERLIKNA JESUS! 2015 Jehovas vittnens sammankomst FREDAG L ar av mig (MATTEUS 11:29) FORMIDDAG 9:20 Musik 9:30 Sang 5 och bon 9:40 ORDFORANDENS TAL: Varfor och hur ska vi efterlikna Jesus? (Lukas

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Under de senaste söndagarna i vinter så har jag pratat om Anden. Vi har talat om längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga på vår kristna

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Bibelläsningsplan 2015

Bibelläsningsplan 2015 Bibelläsningsplan 2015 läs Bibeln på ett år med oss! Välkomna att delta i gemensam bibelläsning med Roseniuskyrkan. Vi har tagit fram en bibelläsningsplan som täcker hela Bibeln på exakt ett år, där vi

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Striden i himlen och försoningen

Striden i himlen och försoningen Striden i himlen och försoningen GUDS KARAKTÄR IFRÅGASÄTTS Job 38:4-7 Hur var universums tillstånd vid jordens skapelse? (1 Mos 1:31) Vad är stjärnor en symbol för i Bibeln? (Upp 1:20) Jes 14:12-14 Vad

Läs mer

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum 1 Bibellyftet! Så har vi valt att kalla vårens tema i Bankeryds Missionsförsamling. Hela den här terminen vill vi på ett särskilt sätt LYFTA BIBELN. Vadå lyfta bibeln, kanske du undrar? Jo, vi tror att

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Swedish (igw-z) Made in Germany Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus Tryckt i Tyskland. Den h ar broschyren tillh or

Swedish (igw-z) Made in Germany Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus Tryckt i Tyskland. Den h ar broschyren tillh or Bibelguiden 2014 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA An Introduction to God s Word 2014 WACHTTURM BIBEL- UND TRAKTAT-GESELLSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS, E. V. SELTERS/TAUNUS Bibelguiden 2014

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Kyrkoår och evangeliebok

Kyrkoår och evangeliebok Introduktion till avsnittet Evangelieboken i Psalmer och Sånger Kyrkoår och evangeliebok Den första kristna församlingen samlades från början till gudstjänst på söndagen, Herrens dag (t.ex. 1 Kor 16:2).

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag FÖDD AV JUNGFRU MARIA Predikotext: Luk. 1:26-38 26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

1MAJ2013. yz123 AR GUD GRYM?

1MAJ2013. yz123 AR GUD GRYM? 1MAJ2013 yz123 AR GUD GRYM? 1MAJ2013 yz123 Vol. 134, No. 9 DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de goda nyheterna att Guds himmelska rike

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

3 söndagen i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

3 söndagen i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 3 söndagen i Advent Psalmer: 423, Ps 98 (707), 350, 131, 111 Texter: Mal 4:4-6, 2 Petr 1:19-21, Matt 11:11-19 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 2 Petr 1:19-21

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

VILKA G OR JEHOVAS VILJA AR TID?

VILKA G OR JEHOVAS VILJA AR TID? VILKA G OR JEHOVAS VILJA IV AR TID? JEHOVAS VITTNEN M ANNISKORNA Lektion 1 4 Jehovas vittnen finns i 239 lander och omraden och har olika etnisk och kulturell bakgrund. Vad ar det som har fort dem samman?

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära

Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära 07 Tegel utan halm Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära Israels folks frihet, hade han och Aron haft ett sammanträde med Israels förtryckta ledare. Vid det här sammanträffandet

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Leda men vart? Micael Nilsson

Leda men vart? Micael Nilsson Ur Bibeln: Leda men vart? Det var Mose som ledde deras uttåg och som gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under fyrtio år. (Apg 7:36) När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus:

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

2 sön efter Trettondedagen Joh 4:5-26. Jesus vid Sykars brunn.

2 sön efter Trettondedagen Joh 4:5-26. Jesus vid Sykars brunn. 2 sön efter Trettondedagen 2016. Joh 4:5-26. Jesus vid Sykars brunn. I den här texten har Jesus ett längre samtal med en person. Vi vet inte om Johannes återger hela samtalet eller endast delar där av.

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 JUDAS BREV INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2013 BAKGRUND (Lars Mörling 2013) Författare: Judas var bror till den Jakob som skrev Jakobs brev och som var ledare

Läs mer