Med omtanke och närhet bygger vi goda relationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med omtanke och närhet bygger vi goda relationer"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008 Med omtanke och närhet bygger vi goda relationer Vi på Ståhl vet vad ändamålsenliga lokaler och trygga, trivsamma bostäder betyder i människors vardag. En viktig förklaring till det är att vi är ett familjeföretag. För oss är det naturligt att finnas nära människor och visa omtanke om både dem och vår miljö. Lika självklart är det att vi ser och agerar långsiktigt. Det är så vi under drygt 60 år byggt upp både en stabil verksamhet och goda relationer till våra hyresgäster, som vi alltid sätter i första rummet. Med samma öppna sinne ska vi fortsätta att utveckla ett ovanligt mänskligt fastighetsbolag. Omslaget visar Stallbacken, Örebro

2 2008 i korthet 3 Verksamhetsöversikt 4 Året som gått 6 VD har ordet 9 Våra marknader 10 Fjärde Storstadsregionen 12 Vision & affärsidé 14 Mål 15 Lokalmarknaden 16 Bostadsmarknaden 18 Fastighetsutveckling 20 Miljöarbete 22 Organisation 24 Styrning & ledning 26 Fastighetsvärden 28 Finansiell verksamhet 30 Möjligheter & risker 32 Förvaltningsberättelse 34 Flerårsöversikt 35 Årsredovisning Våra fastigheter 50 Personal 56 Årsredovisningen är producerad av Jerhammar & Co reklambyrå i samarbete med Henry Ståhl Fastigheter AB. Foto: Conny Ekström, Brita Nordholm, Leif Hallberg, Sofia Paunovic. Miljömärkt trycksak Norrköpings Tryckeri Tryckeri AB AB Årsredovisningen är tryckt på Cyclus 100 % returfiberpapper från Dalum Papir, som har de lägsta utsläppen och minsta energiförbrukningen i världen jämfört med andra pappersproducenter (jämfört med EU BAT). Genom att använda returfiberpapper reduceras exempelvis koldioxidutsläppen med 90 % jämfört med nyfiberpapper.

3 100% 100% 33% ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på Ståhl att våra kunder verkligen ska känna att vi sätter dem i första rummet. Hos oss ska du mötas av engagerade medarbetare som finns nära dig, är lyhörda och lätta att nå. LÅNGSIKTIGHET är för oss på Ståhl att underhålla och utveckla våra fastigheter med eftertanke och att ta ansvar. Det är så vi har byggt upp vår verksamhet sedan Det är så vi blivit ett stabilt Henry Ståhl Fastigheter AB företag och en trygg värd....dessa är våra värdeord. 100% Fastighets AB Pelix Förvaltnings AB Ståhl Invest AB Realvärden Henry Ståhl Diverse vilande bolag 100% AB Norrköpings- Fundamentet 100% Fastighets AB Skvallertorget 100% 100% Fastighetsbolaget Krejaren 15 AB Fastighetsaktiebolaget Kretia 100% 100% Förvaltnings AB Constructor 50% Förvaltnings AB Viddviken 100% 100% 100% Henry Ståhl Fastigheter i Linköping AB Fastighetsbolaget Spetsen HB Henry Ståhl Fastigheter i Uppsala AB Förvaltningsaktiebolaget Bråviken Förvaltnings AB Hamnbron Östergötlands Allmänna Fastighets AB Henry Ståhl Fastigheter i Karlskoga Holding AB 100% Henry Ståhl Fastigheter i Karlskoga AB 50% 100% 100% 60% 100% Allmänna Fastighets AB & Co KB Fastighetsaktiebolaget Nya Torget Kungsbävern KB KB Centrumfastigheter

4 ÅRET SOM GÅTT i korthet Marknadsområden, andel Årets resultat Årets resultat efter skatt uppgick till 45 mnkr (63). Årets resultat från den löpande förvaltningen uppgick till 81 mnkr (84). Förvärv Under året har sju fastigheter förvärvats, samtliga i Fjärde Storstadsregionen: fyra i centrala Norrköping och tre i centrala Linköping. Fastigheterna i Norrköping har en uthyrningsbar yta uppgående till kvm och ett bedömt hyresvärde för 2009 på 13 mnkr. Fastigheterna i Linköping har en uthyrningsbar yta uppgående till kvm och ett bedömt hyresvärde för 2009 på 21 mnkr. Försäljningar Henry Ståhl Fastigheter äger en tredjedel 88,0 av aktierna i Fastighetsaktiebolaget Kretia. Kretia ägde vid ingången av året 86,0 29 bostadsfastigheter i attraktiva lägen i centrala Malmö. 84,0 Vid utgången av året har 25 fastigheter avyttrats. 82,0 80,0 78,0 Förvaltningsresultat Mkr Mnkr Norrköping-Linköping 71 % Örebro-Kumla 15 % Uppsala-Stockholm 14 % Resultat Resultat från från den den löpande förvaltningen 76,0 74,0 72, År Bolaget har fastigheter på följande marknadsområden: Yta, kkvm Hyror, mnkr Andel,% Norrköping-Linköping % Örebro-Kumla % Hyresintäkter per ort Ytor per ort Uppsala-Stockholm % % Hyresintäkter Nyckeltal Resultat Hyresintäkter, mnkr Driftnetto, mnkr Resultat efter finansiella poster, mnkr Norrköping 55 % Kumla 8 % 59 Norrköping 60 % Kumla 1077 % 63 Linköping 16 % Årets resultat, mnkr Örebro 7 % Uppsala 10 % Stockholm 4 % Linköping 13 % Örebro 6 % Uppsala 9 % Stockholm 2 % Resultat från den löpande förvaltningen, mnkr Uthyrningsgrad - yta, % Finansiell ställning Fastigheternas marknadsvärde, mnkr Fastigheternas bokförda värde, mnkr Justerad soliditet, % 40,0 44,2 40,0 Direktavkastning, % 7,6 8,0 7,7 Genomsnittlig låneränta per 31 december, % 4,0 4,6 4,4 Genomsnittlig räntebindningstid per 31 december, år 2,8 4,8 4,8 Lokaler 68 % Bostä

5 4% 4 VERKSAMHETSÖVERSIKT Henry Ståhl Fastigheter AB omfattar, vid utgången av 2008, ett bestånd av 75 fastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka kvm, exklusive garageytor kvm. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till tre regionala marknadsområden, som kännetecknas av positiv tillväxt och goda framtidsutsikter. I Henry Ståhl Fastigheter, som verkat sedan 1947, underhålls och utvecklas fastigheterna långsiktigt och ansvarsfullt med en modern och effektiv förvaltning. Hyresvärdet för 2009 beräknas uppgå till 433 (377) mnkr. Av det totala hyresvärdet utgör marknadsområde Norrköping-Linköping 71 %, marknadsområde Örebro-Kumla 15 % och marknadsområde Uppsala-Stockholm 14 %. Fastighetsbeståndet har ett brett utbud av lokaler och bostäder av god kvalitet. Fördelningen av hyresvärdet mellan lokaler och bostäder är för % respektive 32 %. Den uthyrningsbara ytan utgörs av butikslokaler 17 %, kontor 37 %, industri/lager 10 % och bostäder 36 %. Del av totalt driftnetto NORRKÖPING Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 237 mnkr % 53% 53% LINKÖPING Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 69 mnkr % 53% 16% 16% ÖREBRO Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 32 mnkr % 8% 8% 8% KUMLA Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 35 mnkr % 8% 8% UPPSALA Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 44 mnkr % 11% 11% 11% STOCKHOLM Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 16 mnkr % 4% 11% 4% TOTALT Hyresvärde 2009 Driftnetto 2009 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 433 mnkr

6 78,0 76,0 74,0 72,0 78,0 78,0 78,0 76,0 76,0 76,0 74,0 74,0 74,0 72,0 72,0 72, År År År VERKSAMHETSÖVERSIKT 5 Hyresintäkter Hyresintäkter per orthyresintäkter per ortper ortper ort Ytor per Ytor ort per Ytor ort ort per Ytor ortper ort Hyresintäkter Hyresintäkter Ytor Ytor Ytor Ytor Norrköping Norrköping 55 Norrköping % 55 Norrköping % Kumla 55 % 855 Kumla %% Kumla 8 % Kumla 8 % 8 % Linköping Linköping 16 % Linköping 16 Linköping % 16 Uppsala % 16 Uppsala 10 % % Uppsala 10 % Uppsala 10 % 10 % Örebro 7 Örebro % Örebro 7 % Örebro 7 % Stockholm 7 % Stockholm 4 % Stockholm 4 % Stockholm 4 % 4 % Norrköping Norrköping 60 Norrköping % 60 Norrköping % Kumla 60 % Kumla % 10 Kumla % Kumla 10 % 10 % Lokaler Lokaler 68 % Lokaler 68 % Lokaler Bostäder 68 % Bostäder 6832 %% Bostäder 32 % Bostäder 32 % 32 % Lokaler Lokaler 64 % Lokaler 64 % Lokaler Bostäder 64 % 64 Bostäder 36 %% Bostäder 36 % Bostäder 36 % 36 % Linköping Linköping 13 % Linköping 13 Linköping % 13 Uppsala % 13 Uppsala 9 % Uppsala 9 % Uppsala 9 % 9 % Örebro 6 Örebro % Örebro 6 % Örebro 6 % Stockholm 6 % Stockholm 2 % Stockholm 2 % Stockholm 2 % 2 % Henry Ståhl Fastigheter är en av de största aktörerna på fastighetsmarknaden i Norrköping. Lokalfastigheterna är till största delen centralt belägna och fördelar sig på butiker, kontor och övriga lokalytor med 19 %, 51 % respektive 30 %. Uthyrningsgraden är 97 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2009 beräknas till cirka 900 kr/kvm. Bostadsfastigheterna är belägna i attraktiva boendemiljöer. De flesta fastigheterna är byggda i egen regi under talen. Bostäderna är i princip fullt uthyrda. GRIPEN 8, 9 NORRKÖPING Henry Ståhl Fastigheter äger tio fastigheter i Linköping. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av bank-, kontors- och butiksytor. Antalet bostäder uppgår till 131 st., alla i centralt läge. Beståndet är koncentrerat till den centrala delen av Linköping, förutom två fastigheter som ligger i Mjärdeviområdet i anslutning till Linköpings Universitet. Det centralt belägna innehavet är fullt uthyrt medan Mjärdevifastigheterna har en uthyrningsgrad på 90 %. Den genomsnittliga hyresintäkten för lokaler under 2009 beräknas till cirka kr/kvm. DRUVAN 22 LINKÖPING Henry Ståhl Fastigheter äger fem fastigheter i Örebro. Beståndet omfattar en lagerfastighet i utkanten av Örebro och fyra fastigheter belägna mitt i centrum. De senare utgörs framförallt av butiks- och kontorsytor. Antalet bostäder uppgår till 21 st. Uthyrningsgraden för ortens lokalytor uppgår till 97 %. Bostäderna är fullt uthyrda. Hyresintäkten för centralt belägna lokaler under 2009 beräknas i genomsnitt till cirka kr/kvm. BROMSGÅRDEN 1 ÖREBRO Henry Ståhl Fastigheter äger åtta fastigheter i Kumla. Beståndet utgörs till en tredjedel av butiker och kontor, vilka är belägna mitt i Kumla centrum. Resterande två tredjedelar består av bostäder, vilka också är centralt belägna. Lokalerna har en uthyrningsgrad på 97 %, medan uthyrningsgraden för bostäder är 98 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2009 beräknas till cirka 900 kr/kvm. KÖPMANNEN 6 KUMLA Henry Ståhl Fastigheter äger sju fastigheter i Uppsala. Beståndet är koncentrerat till centrum förutom en fastighet, som ligger i köpcentrumområdet Fyrisborg. Det centrala innehavet består av butiks-, kontors- och bostadsytor och har en uthyrningsgrad på 100 %. Fastigheten i köpcentrumområdet Fyrisborg har en uthyrningsgrad på 92 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2009 beräknas till cirka kr/kvm. Samtliga bostäder är uthyrda och har en mycket låg omflyttning. LUTHAGEN 78:1 UPPSALA Henry Ståhl Fastigheter äger en fastighet i Stockholm och en i Solna. Fastigheten i Stockholm är en fint renoverad sekelskiftsbyggnad belägen på Nybrogatan. Fastigheten i Solna är en nyligen renoverad kontorsfastighet. Genomsnittshyran för lokaler under 2009 beräknas till cirka kr/kvm i fastigheten som är belägen i Stockholm och cirka kr/kvm i fastigheten som är belägen i Solna. KREJAREN 15 STOCKHOLM

7 6 ÅRET SOM GÅTT Flera skäl till en stark framtidstro I en kommentar till det gångna året är det omöjligt att undvika den globala finanskrisen, som i sin förlängning inneburit en kraftig påverkan även på vår inhemska fastighetsbransch. Det är dock lika ofrånkomligt att omgående konstatera att Henry Ståhl Fastigheter klarat sig relativt opåverkat genom Bolagets starka position i dagsläget kan bland annat förklaras av de konsekvent genomförda strategierna: att vara ett lokalt förankrat fastighetsbolag med koncentration på ett fåtal marknader och att flytta huvudfokus från byggnaderna till hyresgästerna. Uppenbarligen är det så, att ett starkt varumärke som innehas av en välkänd, lokalt stor aktör utgör en avgörande marknadsfördel när konjunkturen sviker. En annan stor fördel för bolaget är dess ägarbild. En stark, privat och långsiktig ägare ger möjlighet att satsa på uthållig lönsamhet med goda nyckeltal och kassaflöden över tiden. Många av konkurrenterna kämpar som bekant med kvartalsvisa resultatkrav och ägarnas intressen i dagsaktuella aktiekurser. Slutsatsen är lika enkel som självklar; Henry Ståhl Fastigheter AB står starkt! Starkt resultat även 2008 Resultatet för 2008 uppgick till 45 mnkr vilket innebär ytterligare ett år med ett mycket gott resultat. Resultatet från den löpande förvaltningen uppgick till 81 mnkr. Samtliga tre marknadsområden, Norrköping-Linköping, Örebro-Kumla, Uppsala- Stockholm, har levererat driftnetto och resultat helt enligt planer och prognoser var ett år med fortsatt framgångsrik uthyrning. Vi har återigen varit lyckosamma med arbetet kring kommersiella lokaler och vakanserna för bostäder ligger fortsatt mycket lågt. Fastighetsvärden Under året har värdena på våra fastigheter varit oförändrade. Något högre direktavkastningskrav har kompenserats av högre driftnetton. Räntorna har under slutet av året sjunkit kraftigt. Riskspridningen vad gäller våra hyresintäkter, de låga räntorna samt ökade driftnetton bör i förlängningen medföra högre fastighetsvärden. Nyckeltalen för justerad soliditet och räntetäckningsgrad var vid årsskiftet 40 % och 2,1. Åtgärder för framtiden Det under hösten genomförda förvärvet av fem fastigheter i Norrköping-Linköping, tillsammans med erforderliga personalförstärkningar, gör att bolaget nu ytterligare stärker positionerna i Fjärde Storstadsregionen samtidigt som kassaflödena kraftigt har förbättrats. Ett kontor är öppnat i Linköping för att kunna ge ännu bättre service till hyresgästerna där.

8 ÅRET SOM GÅTT 7 Hanteringen av finansieringsfrågorna har, som tidigare, styrts av mottot begränsad risk. Detta till trots har bolaget lyckats synnerligen väl med skuldförvaltningen, vilket visas av de relativt låga räntekostnaderna. Liksom under tidigare år har mycket arbete lagts ned på ambitionen att skapa ett gemensamt marknadsbolag för Fjärde Storstadsregionen. Förhoppningen är att verksamheten ska vara i drift under början av 2009 och att Henry Ståhl Fastigheter ska vara en av de drivande parterna från näringslivet. VD-byte Vid årsskiftet slutade Peter Karlström, bolagets VD sedan fem år tillbaka. Han efterträds under början av 2009 av Esbjörn Larsson, som valts ut efter en noggrann rekryteringsprocess. Förväntningarna på Esbjörn är höga och övertygelsen är stark att han ska lyckas väl med att förvalta bolagets värderingar och traditioner. Framåtblick De flesta experter är ense om att den ekonomiska krisen kommer att fortsätta och eventuellt förstärkas under Även Henry Ståhl Fastigheter kommer naturligtvis att påverkas om denna allmänna profetia infrias. De problem som då kan uppstå har bolaget tagit höjd för. Branschens kraftigt ändrade förutsättningar medför emellertid också möjligheter, framför allt för bolag med goda finanser och snabba beslutsvägar. I krisens spår uppkommer säkerligen många tillfällen till bra fastighetsaffärer. Bolaget studerar kontinuerligt läget på transaktionsmarknaden och är berett att göra strategiska förvärv om avkastningskraven är rimliga. Fjolårets köp är exempel på detta. Ett ännu större engagemang kommer att läggas på bolagets utvecklingsfastigheter. Investeringar i egna fastigheter ger bättre alternativkalkyler och direktavkastning än vid nyförvärv. Dessutom kommer insatserna att ha en positiv effekt på de aktuella stadsmiljöerna och på vårt varumärke. Henry Ståhl Fastigheter AB kommer att fortsätta sträva mot samma vision, med samma strategier som tidigare. Ett ännu större fokus på våra tydliggjorda verksamhetsmål samt fortsatt goda prestationer från all personal kommer medföra ett framgångsrikt 2009, detta trots en viss osäkerhet över hur krisen och dess effekter kommer att utvecklas. Det råder ingen tvekan om att bolaget under de kommande åren kommer att lämna positiva resultat och kassaflöden. Prognosen för 2009 indikerar ett resultat- och ett kassaflöde från den löpande förvaltningen uppgående till 99 respektive 80 mnkr. Som styrelsens ordförande vill jag tacka ledningen och alla anställda för ett synnerligen gott arbete under 2008, ett arbete som har legat till grund för bolagets goda ställning och ovanstående positiva tongångar. Uppenbarligen är det så, att ett starkt varumärke som innehas av en välkänd, lokalt stor aktör utgör en avgörande marknadsfördel när konjunkturen sviker. JAN LINDEROTH STYRELSENS ORDFÖRANDE

9 8 VD-KOMMENTAR Jag ser fram emot mitt nya uppdrag. Ståhl är ett solitt och välskött familjeföretag, som det är ett privilegium att få vara med och vidareutveckla. ESBJÖRN LARSSON VD VÅR RECEPTION, DROTTNINGGATAN 36 NORRKÖPING

10 VD-KOMMENTAR 9 VD har ordet Ståhls nye VD, Esbjörn Larsson, är 44 år och tillträdde som ny VD för Henry Ståhl Fastigheter AB den 1 mars Jag är född in i byggbranschen och har ägnat större delen av mitt yrkesverksamma liv åt fastigheter och byggproduktion senast som fastighetschef på Stångåstaden, som är Linköpings kommuns bostadsbolag. Där arbetade jag med vårt underhållsprogram, fastighetsaffärer samt nyproduktion. Stångåstaden bildade tillsammans med privata aktörer ett gemensamt utvecklingsbolag; Byggutveckling Svenska AB. Som VD för detta bolag hade jag uppdraget att utveckla industriell byggproduktion av bostäder i syfte att sänka produktionskostnaderna. Tidigare har jag även varit VD för Enista Återvinning i Norrköping under perioden när Sydkraft, senare Eon, ägde Enista. Dessförinnan arbetade jag under många år inom NCC, bland annat som regionchef i Östergötland. Min utbildning till gymnasieingenjör kompletterade jag med en Bachelor of Science vid University of Wyoming. Min tid i USA möjliggjordes av ett idrottsstipendium i längdskidåkning. Innan jag åkte till USA tillhörde jag den svenska junioreliten. Idag har jag ersatt längdåkningen med tränarroll för barnen i handboll och ishockey. Men när tillfälle bjuds åker jag gärna skidor. Jag bor med min familj i Malmslätt utanför Linköping. Jag ser fram emot mitt nya uppdrag. Ståhl är ett solitt och välskött familjeföretag, som det är ett privilegium att få vara med och vidareutveckla. Det är naturligtvis för tidigt att komma med en programförklaring, men mina ambitioner är att tillsammans med mina medarbetare bygga vidare på Ståhls starka varumärke och fortsätta att förstärka kundorienteringen.

11 10 VÅRA MARKNADER Fokus för en effektiv förvaltning Ståhl har en stark bas i ett fastighetsbestånd som är samlat till tre strategiskt belägna och expansiva regioner med en välutvecklad infrastruktur. MAGNUS JONSSON NORRKÖPING

12 VÅRA MARKNADER 11 Vi är idag verksamma på tre marknadsområden, Norrköping-Linköping, Örebro- Kumla och Uppsala-Stockholm. Vår koncentration till dessa marknader ger oss goda affärsmöjligheter genom en effektiv förvaltning och mycket god kunskap om våra hyresgäster och de lokala förhållandena. Fastighets- och hyresmarknadens utveckling är starkt beroende av den långsiktiga ekonomiska tillväxten inom såväl riket som varje enskild region. Viktiga förutsättningar för en sådan tillväxt är inflyttning av arbetskraft, tillgång till god infrastruktur och utveckling av företagandet. Norrköping Staden är belägen vid Bråviken. Genom tätorten passerar såväl E 4 och E 22 som Södra Stambanan. I utkanten av stadskärnan ligger landets snabbast växande flygplats, med såväl utrikes linjeflyg som charter och fraktflyg. Norrköpings hamn är en dominerande fullservicehamn på Ostkusten. Arbetsmarknaden består bl.a. av privat tjänstesektor 51 %, offentliga tjänster 33 % och tillverkningsindustri 14 %. Kommunens utveckling är stark med ökande befolkningstal och ett aktivt näringsliv. Etableringen av universitetet har inneburit mycket positivt för staden och efterfrågan på lokaler. Hyresnivåerna på lokaler är stigande och då framförallt i unika lägen i Industrilandskapet. Bostadsefterfrågan har varit god det senaste året och är stabil. Vi arbetar nu med att ytterligare minska omflyttningarna i bostadsbeståndet. Tillsammans med Linköping utgör detta en mycket expansiv region i Sverige. Våra hyresnivåer Norrköping Kontor: kr/kvm Butiker: kr/kvm Industri/Lager: kr/kvm Bostad: kr/kvm Linköping Linköping är länets residensstad. Både E 4 och Södra Stambanan går genom tätorten. Här finns även en cityflygplats med internationellt flyg. Arbetsmarknaden består bl.a. av privat tjänstesektor 45 %, offentliga tjänster 38 % och tillverkningsindustri 15 %. Tillsammans med Norrköping bildas Fjärde Storstadsregionen, båda städerna har mycket att vinna på samarbete och gemensam utveckling. Linköping har haft några år med svagare utveckling efter det starka slutet på 90-talet och inledningen av talet. Vi ser nu en ökad efterfrågan på lokaler i centrum. Mjärdeviområdet har fortfarande för låga hyresnivåer. Vi är en aktör som allt mer låter tala om sig i Linköping, och det vore strategiskt intressant med ytterligare förvärv. Örebro-Kumla Dessa städer är centralt belägna i Örebro län. Området har tillgång till såväl E 18 och E 20, som järnväg och flygplats med reguljärtrafik, charter och fraktflyg. Arbetsmarknaden i Örebro består bl.a. av vård och omsorg 22 %, utbildning och forskning 13 %, företagstjänster 12 %, tillverkningsindustri 12 % och handel 9 %. Detta är också en spännande tillväxtregion, där vi lyckosamt har kunnat komplettera vårt Kumlabestånd med fina lokalfastigheter centralt belägna i Örebro. Örebro bygger mycket av sin tillväxt på handel och tjänsteföretag. Kumla har en tuffare arbetsmarknad men är en uppskattad bostadsort i en expansiv region. Linköping Kontor: Butiker: Bostad: Örebro-Kumla Kontor: Butiker: Bostad: kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm Uppsala-Stockholm Uppsala är landets fjärde största kommun och tillhör den starka och expansiva Mälardalsregionen. Genom Uppsala går både E 4, riksväg 55 och 72 samt Ostkustbanan. Arbetsmarknaden består bl.a. av vård och omsorg 21 %, utbildning och forskning 19 % samt handel och kommunikation 16 %. Fastighetspriser och hyror är de högsta inom vårt bestånd. Regionen förväntas ha en fortsatt god utveckling. I Stockholmsområdet har vi en kontorsfastighet belägen i Solna samt en fastighet på Östermalm. Uppsala-Stockholm Kontor: kr/kvm Butiker: kr/kvm Bostad: kr/kvm

13 12 FJÄRDE STORSTADSREGIONEN Sveriges smartaste marknad EU har pekat ut Fjärde Storstadsregionen som en av Europas starkaste IT-regioner, och som logistikcentrum hör den till de två främsta i landet. Ett storstadsområde uppbyggt kring två stadskärnor med korta avstånd och stor valfrihet när det gäller boendemiljöer. Ett näringsliv med sällsynt goda förutsättningar för såväl basindustri som nya branscher. Och ett attraktivt utbud av arbeten. Fjärde Storstadsregionen är kanske landets smartaste marknad för boende, arbete och företagande. Läget är centralt. Inom 20 mils radie finns halva Sveriges befolkning och 30 % av industriproduktionen. Inom 24 timmar når man 100 miljoner människor med landeller sjötransporter. Här befinner man sig, fritt uttryckt, mitt i smeten. Många starka bitar i en attraktiv helhet Regionen har omkring företag och invånare. Detta bidrar till många och spännande arenor för möten och nätverk allt från stora företagsparker till mindre, och mer nischade, mötesplatser. Här finns representanter för starka företag inom branscher som flygteknik, biogastillverkning, mjukvara, kommunikationsteknik, transport och logistik, papper och förpackning. EU har pekat ut Fjärde Storstadsregionen som en av Europas starkaste IT-regioner, och som logistikcentrum hör den till de två främsta i landet. Genom regionen går såväl E 4 och E 22 som Södra Stambanan. Här finns också Sveriges näst största hamn och två internationella flygplatser. En drivkraft i utvecklingen är Linköpings universitet med studenter, 350 professorer och verksamhet i både Linköping och Norrköping. Två städer en region Gränser bevarar traditioner, och bevarade egenheter skapar mångfald. Norrköping och Linköping drar och kompletterar varandra med sina specifika egenskaper och styrkor. Omkring arbetspendlar dagligen häremellan. Restiden från stadskärna till stadskärna är cirka 27 minuter med tåg, 30 med bil. Utvidgas perspektivet finns arbetstillfällen inom ett pendlingsavstånd på 50 minuter. Både Norrköping och Linköping erbjuder fantastiska möjligheter för dem som söker närhet till varierande naturmiljöer Kolmårdens skogar, Östgötaslätten, spännande vattendrag och genuin skärgårdsmiljö. Boendepriserna ligger ännu långt under dem i de övriga storstadsregionerna. Vattenkonsten 5 NORRKÖPING

14 FJÄRDE STORSTADSREGIONEN 13 Under året har Ståhl förvärvat sju fastigheter i regionen, fyra i Norrköping och tre i Linköping. Det sammanlagda förvärvspriset uppgår till omkring 320 mnkr och den totala, uthyrningsbara ytan till cirka kvm. Förvärvspriset fördelas mellan Norrköping och Linköping med 112 respektive 208 mnkr. Av den uthyrningsbara ytan finns kvm i Norrköping och kvm i Linköping. Byggnadsår 1800-tal/1954/1984 Lokalyta, kvm Bostadsyta, kvm Hyresvärde, kkr Gripen 8, 9 Fastigheten omfattar ett helt kvarter och består av sex byggnader mitt i centrala Norrköping. Den är belägen utmed Drottninggatan och binder samman handeln i city med vårt eget småskaliga handelskoncept i kvarteret Knäppingsborg. Fastigheten innehåller butiker inom ett brett intervall. Här verkar hyresgäster som Ticket Resebyrå, Forex Valuta, Resia, Sköna Skon, LAN Assistans, pub och restauranger. Korpen 20 Med ett läge mitt i centrala Norrköping passar fastigheten, bestående av två byggnader, utmärkt in i vår befintliga portfölj med centrala fastigheter i kommunen. Den har en bra hyresgästmix med butiks- och restaurangytor i markplan och kontorsytor i attraktiva lägen ovanför. Största hyresgästerna är Sy och Sticka, Restaurang Olai Puben och Arbetslivsresurs. Knäppingsborg 8 Fastigheten är granne med vårt eget kvarter Knäppingsborg, där vi är mitt uppe i förädling och utveckling av ett helt kvarter för småskalig handel, inspirerande kontorsmöjligheter och annorlunda boendemiljöer. Förvärvet införlivas i projektet och kommer på sikt att utgöra ett spännande tillskott som skapar mervärde för kvarteret Knäppingsborg som företeelse. Största hyresgästerna är Miljöinvest och Grammofon Q. Vårdtornet 7, 13 Vi är sedan tidigare stora fastighetsägare i Industrilandskapet i Norrköping. Vårdtornet är ytterligare ett tillskott i det beståndet. Förvärvet är strategiskt och ger oss möjligheter och svängrum inför framtiden. Fastigheten är en resurs vad det avser att lösa parkeringsfrågan för stadsdelen, en fråga som är av yttersta vikt både för oss och för andra fastighetsägare i området. Vi har skapat idéskisser över parkeringshus för uppemot 400 platser och har tillsammans med kommunen påbörjat processen med att ta fram en detaljplan. I dag är Landbloms Gummi vår hyresgäst i fastigheten. Druvan 22 Fastigheten är en stor kontors- och bostadsbyggnad mitt i Linköping centrum. Fastigheten har ett utmärkt läge utmed Stångån och ligger i direkt anslutning till framtidsplanerna om ett nytt resecentrum. Druvan ligger också i anslutning till våra, sedan tidigare ägda, centrala fastigheter i Linköping. Största hyresgästerna är Arbetsförmedlingen, Landstinget i Östergötland, Modina Kompetens AB och Wahlbecks Mattor. Borgmästaren 2 Fastigheten ligger i bästa centrala läge. Vi äger sedan tidigare grannfastigheten Borgmästaren 11. Fastigheten är, med sin mix av bostäder och kommersiella lokaler, ett fint tillskott till våra övriga centrala fastigheter i Linköping. Största hyresgästerna är Restaurang Bishop, Landstinget i Östergötland och Vimmerby Tidning och Tryckeri. Elddonet 2, 11, 12 Elddonet är den fastighet av förvärven där bostadsdelen är övervägande, den är centralt belägen i ett populärt område för boende. I fastigheten har vi öppnat ett lokalkontor för att kunna ge våra hyresgäster i Linköping ännu bättre service. I och med lokalkontoret blir vi en aktör med ännu starkare närvaro på orten. Största hyresgästerna är Bröllopshuset, Delikatessbutiken och Elis Hedbro Herrekipering. Byggnadsår 1964 Lokalyta, kvm Bostadsyta, kvm Hyresvärde, kkr Byggnadsår 1890/1904 Lokalyta, kvm 586 Bostadsyta, kvm 0 Hyresvärde, kkr 320 Byggnadsår 1929 Lokalyta, kvm 883 Bostadsyta, kvm 0 Hyresvärde, kkr 350 Byggnadsår 1962 Lokalyta, kvm Bostadsyta, kvm Hyresvärde, kkr Byggnadsår 1940/1989 Lokalyta, kvm Bostadsyta, kvm 761 Hyresvärde, kkr Byggnadsår 1770-talet/1975/1971 Lokalyta, kvm Bostadsyta, kvm Hyresvärde, kkr Gripen 8, 9 Norrköping Korpen 20 Norrköping Knäppingsborg 8 Norrköping Vårdtornet 7, 13 Norrköping Druvan 22 Linköping Borgmästaren 2 Linköping Elddonet 2, 11, 12 Linköping

15 14 VISION & AFFÄRSIDÈ Vision, affärsidé & mål Vår strategi för tillväxt är glasklar. I fokus står hyresgäster och medarbetare. Genom ett värderingsstyrt förhållningssätt strävar vi mot visionen. Vision Henry Ståhl Fastigheter AB ska vara den bästa hyresvärden på de marknader där vi verkar. Med det menar vi att vi ska: Ha den högsta kundnöjdheten. Ha en uthållig och god lönsamhet med en tätposition inom goda nyckeltal. Vara en omtalad och attraktiv arbetsgivare. Affärsidé Vår affärsidé är att erbjuda bostäder och lokaler som är väl anpassade efter hyresgästernas önskemål. Vi gör det med ett fastighetsbestånd som underhålls och utvecklas långsiktigt och ansvarsfullt av ett familjeägt, stabilt företag som verkat sedan Detta innebär att vi ska: Förädla, förvärva eller producera fastigheter med sådan långsiktig ekonomi att de förutom goda kassaflöden genererar värdetillväxt. Skapa värdetillväxt genom effektiva och kunniga medarbetare som kan ta tillvara varje kundkontakt och fastighets möjlighet till utveckling. Uppnå lönsamhet bland annat genom effektiva och lätthanterliga systemhjälpmedel. Vattenkonsten 5 NORRKÖPING

16 MÅL 15 Synlig soliditet % MÅL Synlig soliditet Övergripande finansiella mål Synlig soliditet: %. Räntetäckningsgrad: 1,5. Nyproduktion och större investeringar: avkastning lägst 7 %. % Verksamhetsmål 2009, ett urval Uthyrningsgrad, kommersiellt: 95 %. Uthyrningsgrad, bostad: 98 %. Driftnetto: 220 mnkr. Nöjd kundindex, lokal: genomförande under Nöjd kundindex, bostad: - Service: 83 %. - Produkt: 74 %. Nöjd medarbetarindex: 82 %. Miljömål under 2009: - Minskning av mediaförbrukning med 8 %. - Gröna kontor certifiering för samtliga våra kontor. - Ekologisk och miljövänlig produktion. - Fastighetsskötsel enligt fastslagen miljöplan. - Källsortering i alla våra fastigheter. Strategi Våra strategier omfattar de områden som är av stor betydelse för verksamheten. Dessa är: Ggr 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Målintervall Räntetäckningsgrad, ggr Räntetäckningsgrad Målnivå År År Varumärke Henry Ståhl Fastigheter har en lång historia och vi har ett starkt varumärke. Sedan bolaget grundades 1947 av Henry Ståhl har vi varit förknippade med kvalitet och pålitlighet. Vi vårdar varumärket genom att ständigt fylla det med nya löften i enlighet med våra värdeord. Det ger oss fortsatt god styrka och hög attraktionskraft bland hyresgäster, medarbetare och andra samarbetspartners, både nuvarande och framtida. Värdeord Våra ledord öppenhet, omtanke och långsiktighet bygger vår värdegrund. De står för kärnvärden som handlar om hur vi ska agera och hur vi vill uppfattas. De är ledorden för de värderingar som genomsyrar Henry Ståhl Fastigheter. Medarbetare Inom Henry Ståhl Fastigheter utvecklar vi ständigt våra medarbetare, deras arbetsmiljö och hälsa. Organisationen anpassas fortlöpande efter nya krav och omvärldens utveckling. Organisation Verksamheten bedrivs inom tre marknadsområden som har stöd av de centralt placerade servicefunktionerna. Marknadsområden För arbetet inom marknadsområdena finns såväl kvantitativa som kvalitativa mål med handlingsplaner. Samtliga planer genomsyras av hyresgästfokus, ekonomi-, miljö- och säkerhetstänkande. Miljö Vi ska kontinuerligt arbeta med miljömedvetenheten inom företaget, både strukturellt och på individnivå. Grunden i vårt arbete är ett framtida miljöledningssystem. % Uthyrningsgrad - yta Uthyrningsgrad yta År Totalt Lokaler Bostäder Målnivå lokaler Målnivå bostäder

17 16 LOKALMARKNADEN Nära kontakt ger resultat Under året som gått har vi tecknat flera nya, spännande kontrakt på lokalsidan. Efterfrågan har varit bra och nyteckning har skett på goda nivåer. En synbar trend är att butiker ökar som andel av våra lokalhyresgäster. I tider av sämre konjunktur ser vi nu en ökad efterfrågan på tryggt värdskap och behovet av en tätare kommunikation med hyresgästerna. Vid utgången av år 2008 uppgår våra lokalhyresintäkter till 251 mnkr och fördelar sig enligt följande: Kontor 161 mnkr 64 % Butiker 72 mnkr 29 % Industri/lager 14 mnkr 6 % Övrigt 4 mnkr 1 % Och det genomsnittliga lokalhyresavtalet ser ut så här: Yta, kvm: 413 Hyra, kr: Snitthyra, kr/kvm: Kvarstående kontraktstid, månader: 24 VÅR HYRESGÄST TOMP BEER & SPIRITS BROMSGÅRDEN 1, ÖREBRO

18 LOKALMARKNADEN 17 Ståhls lokalbestånd utgör 68 % av de totala hyresintäkterna. För idag färdigställda lokaler är uthyrningsgraden 96 % ett mycket gott kvitto på vårt framgångsrika arbete med goda hyresgästrelationer och vår kunskap om funktionella lokaler i en attraktiv miljö. År 2008 har varit ett mycket spännande år inom vår lokaluthyrning. Efter det att vi summerade signalerna under sensommaren 2007, beslutade vi oss för att arbeta ännu lite närmare våra lokalhyresgäster, ett arbete som fokuserat på att i förtid gå igenom behov och önskemål om förändringar i hyresavtalen. Vårt arbete har genererat bra hyresnivåer och förlängning av många av avtalen.. Kontor Våra största kontorshyresmarknader är Norrköping, Linköping och Uppsala. I Norrköping fortsätter vakanserna att minska samtidigt som hyrorna fortsätter att öka något. Under året har vi tecknat flera nya hyresavtal, bland annat med Nordea i kvarteret Knäppingsborg. Nordea satsar här på sin storkundsenhet i en spännande och för bankverksamhet ny och innovativ miljö. Linköpingsmarknaden präglas av fortsatt relativt låg efterfrågan i Mjärdevi, även om vi under året har förlängt avtalet med Motorola samt avslutat om- och tillbyggnaden för Autoliv. I centrala Linköping har vi haft en god efterfrågan på effektiva kontorslokaler och förlängt kontrakten samt utökat ytorna för flera hyresgäster i kvarteret Decimalen. I Uppsala är Fyrisborg, kvarteret Årsta, vårt största hyresobjekt på kontorssidan. Även här har vi haft flera om- och nyteckningar av kontrakt på goda hyresnivåer. Butiker Butikskontrakt är en ökande andel av våra lokalkontrakt vilket i första hand är en följd av förvärv under senare år, framförallt i Linköping och Norrköping, men även ett resultat av utveckling och utbyggnad av befintliga fastigheter i vårt bestånd. Det största utvecklingsprojektet är kvarteret Knäppingsborg i Norrköping där vi skapar cirka kvm yta för småskalig handel i unik miljö. De 20 största hyresgästerna hos Henry Ståhl Fastigheter AB Swedbank AB Linköpings Universitet ICA Sverige AB Migrationsverket Den Danske Bank, Sverige Filial Sectra AB Uppsala Kommun Systembolaget AB AB Stockholms Auktionsverk Kunskapsskolan i Sverige AB Autoliv Electronics AB Kreatel Communications AB Arbetsförmedlingen Nordeabank Sverige AB (Publ.) Salléns Elektriska AB Landstinget i Östergötland Mercuri Internat. Sverige AB Modins Bil i Uppsala AB Kårservice Strålfors Svenska AB Lager och Industri Uthyrning av lager och industrilokaler har under senare år skett på relativt korta kontrakt. Framförallt logistikföretagen har själva haft en förhållandevis kort framförhållning i sina lokalbehov. Det är då extra roligt att konstatera att vi under året har hyrt ut flera lokaler inom detta segment på långa kontrakt. En treårsuthyrning på cirka kvm har gjorts till IVT Industrier AB i kvarteret Proppen, Norrköping. En annan uthyrning avser Systembolaget AB, som förlängt sitt hyresavtal med tre år, omfattande cirka kvm i fastigheten Lastaren, Örebro. Framtiden De senaste årens ekonomiska tillväxt har bromsat in mycket kraftigt under hösten Vi ser därför fram mot en period av fortsatt nära kontakter med våra hyresgäster för att kontinuerligt kunna omsätta deras lokalönskemål i effektiva lokaler i attraktiva miljöer. Vi ser också många nya hyresgäster som i turbulenta tider söker sig till en fastighetsägare som under mer än 60 år har byggt upp en stabil verksamhet och goda relationer till sina hyresgäster. Under hösten 2008 har vi genomfört interna riskanalyser av framtiden. I det mest extrema scenariot har vi simulerat ett hyresbortfall inom lokalsidan på drygt 15 %. Vid dessa simuleringar har vi riskbedömt alla hyresobjekt och klassificerat dem efter en tregradig skala, där klass 3 är högsta risk. Ett hyresbortfall på 15 % skulle innebära 50 % bortfall i klass 3, 25 % bortfall i klass 2 och 10 % hyresbortfall i övriga förhyrningar. I dessa riskantaganden har vi också kalkylerat med att nyuthyrningstakten skulle sjunka från dagens cirka 12 mnkr/år till 0 kr/år. Trots dessa dramatiska antaganden så klarar vi med marginal alla uppsatta krav för nyckeltal som soliditet, räntetäckningsgrad och kassaflöde. Sammanfattningen blir att bolaget och dess medarbetare med dagens verksamhet har en mycket god buffert för tuffa ekonomiska tider. Fördelning av lokalkontraktens antal/årshyror Fördelning efter kontraktens av lokalkontraktens förfallotid årshyror efter kontraktens förfallotid % Antal kontrakt % Årshyror %

19 18 BOSTADSMARKNADEN Konjunkturen stärker hyresrätten Växande befolkningstal i de regioner där vi är verksamma utgör en god grund för en fortsatt efterfrågan på våra bostäder. Som värd för bostäder i attraktiva lägen kommer vi också att gynnas av nya former för hyressättning, en uppgift vi nu ligger i startgroparna med på vår största marknad. Ståhls bostadsbestånd utgör 32 % av den totala uthyrningsvolymen. Inom våra bostadsmarknader råder i princip full uthyrning. Under det senaste året har även omflyttningen i beståndet sjunkit något och ligger nu på dryga 20 % ett gott bevis för vårt långsiktiga arbete med att hitta rätt bostad för respektive hyresgäst. Hyresrätten en utmärkt svensk boendeform Arbetet med att sprida kännedom om fördelarna med hyresrätten har fortsatt under året. Förändringen av formerna för hyressättning har gått något långsammare än vad vi har önskat, men på vår största bostadsmarknad, Norrköping, är vi nu beredda att gå in i systemet Rätt hyra. Detta system har som målsättning att förändra hyressättningen till att bättre motsvara hyresgästernas egna värderingar om attraktiviteten och utbudet i boendet. UTDRAG UR KUNDENKÄT Kan Kan tänka sig att rekommendera Ståhl Kan tänka sig att rekommendera Ståhl ,1 % -6,1 % 93,9 % 93,9 % ,5 % -6,5 % 93,5 % 93,5 % ,9 % 93,1 % ,9 % ,1 % 100 % Dålig -100 el. motsv. -50 Dålig Ganska el. motsv. bra el. motsv. 0 Inte 50 så bra 100 el. motsv. % Inte Mycket så bra bra el. el. motsv. Ganska bra el. motsv. Mycket bra el. motsv. Trivsel med Ståhl Trivsel med Ståhl Trivsel med Ståhl Serviceindex Serviceindex -17,5 % -17,5 % 82,5 % 82,5 % Produktindex Produktindex -27,1 % -27,1 % 72,9 % 72,9 % Trivseln med Ståhl -9,7 % 90,3 % Trivseln med Ståhl -9,7 % ,3 % 100 Dålig el motsv. -50 Dålig Ganska el. motsv. bra el. motsv. 0 Inte 50 så bra el. 100 motsv. % Inte Mycket så bra bra el. el. motsv. Ganska bra el. motsv. Mycket bra el. motsv. Norrköping-Linköping Dessa båda städer fortsätter sin framtidssatsning på en attraktiv och funktionell region, allt som allt bestående av 16 kommuner med totalt omkring invånare. Befolkningsökningen är fortsatt stark i framförallt storstäderna Norrköping och Linköping. Planeringsprocessen för projektet Ostlänken och dess koppling till Götalandsbanan fortsätter och de stationsnära lägena i huvudorterna blir allt mer attraktiva. Örebro-Kumla Två mycket bra bostadsorter i en spännande region. Kumla uppfyllde i somras sitt delmål på invånare och siktar nu vidare mot invånare. Arbetspendlingen är mycket stark även i denna region. Bostadsmarknaden i Örebro är klart mogen för en mer modern hyressättning, liksom flera andra delar av Sverige. Uppsala-Stockholm Bostadsbristen är fortfarande mycket stor i Uppsala, och det trots att man på senare år har byggt fler bostäder per invånare än någon annanstans i landet, enligt Boverket. Stadens centrum och infrastruktur dimensioneras för ett invånarantal på cirka personer, en ökning med cirka personer från dagens Framtiden Vi bedömer att hyresrätten kommer att stärkas i den osäkra ekonomiska tid som vi nu verkar i. Vi ser en stor efterfrågan på bostäder på samtliga marknader där vi är verksamma. I vår interna riskanalys av framtiden har vi antagit en bostadsvakans som ska öka till 6 %, en ökning till cirka 8 mnkr. En nivå för detta bestånd som vi aldrig under vår dryga 60-åriga historia har varit i närheten av. Även med detta extrema antagande klarar vi väl de uppsatta målen för våra nyckeltal inom de ekonomiska områdena.

20 BOSTADSMARKNADEN 19 JESSICA OCH ELIN SJÖGREN BOSTAD I KNÄPPINGSBORG 7, NORRKÖPING

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 Å R S R E D O V I S N I N G ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för

Läs mer

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra fastigheter 16 21 Årsredovisning 22 36

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

innehåll 2007 Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner.

innehåll 2007 Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. årsredovisning 2007 Medarbetare i Klövern Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Medarbetare i Klövern innehåll 2007 Året i korthet...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll Hågesta, Sollefteå Innehåll VD-kommentar 2 Koncernen Strategisk inriktning 4 Marknad 8 Fastighetsbestånd

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2014 Innehållsförteckning Bild till vänster: Aktern 1, Malmö Presentation 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vår affär 8 Drivkrafter och trender 10 Fastighets- och

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen ÅRSREDoviSNing 2010 Klövern i korthet Väst Karlstad Borås Västerås Örebro Norrköping Linköping Syd Uppsala Täby Kista Nyköping Öst Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens

Läs mer

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens Årsöversikt 2007 Innehåll Sid 2-3 Sid 4-5 Sid 6-13 Sid 14-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-33 Sid 34-37 Sid 38-39 Sid 40 Diligentia i korthet Vd-ord Ett modernt fastighetsbolag Strategi och organisation Miljö,

Läs mer

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88 ÅRSREDOVISNING 2004 Inledning 2004 i sammandrag...................................................................... 3 Verksamhetsöversikt.....................................................................

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 2010 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum torsdagen den 28 april 2011 klockan 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Aktieägare

Läs mer

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL Tre vägar till värdeskapande se flik Förvaltningsberättelse 43 Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Omvärld och marknad 4 Strategisk inriktning 10 Verksamhet 12 Fastighetsbestånd

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

Viktiga händelser 2012

Viktiga händelser 2012 årsredovisning12 KLÖVERN I KORTHET Viktiga händelser 2012 Karlstad r Göteborg Halmstad MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Örebro Borås SYD Kalmar Uppsala psala Nyköping N p Norrköping k Linköping Härnösand/Sollefteå

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2008 Tema energieffektivitet

wallenstam årsredovisning 2008 Tema energieffektivitet wallenstam årsredovisning 2008 Tema energieffektivitet VI BYGGER FÖR VÅRA HYRESGÄSTER. Och vi bygger för en hållbar tillväxt. För varje investerad miljon i byggnation skapar vi ett års heltidsjobb för

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014

SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer