Intius AB (publ), DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars"

Transkript

1 Intius AB (publ), DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars

2 1 Göteborg den 12 maj 2008 Intius AB (publ) org nr DELÅRSRAPPORT för perioden januari mars 2008 Perioden januari-mars 2008 i sammandrag Periodens intäkter uppgick till 0 kr (0 kr). Koncernens kostnader under perioden, exklusive räntekostnader, ökade till kr ( kr). Resultatet före skatt uppgick till kr ( kr). Periodens resultat uppgick till kr ( kr) och resultatet per aktie till -0,00 kr (-0,00 kr). Kassaflödet uppgick till kr (4 970 kr) och kassaflödet per aktie till -0,00 kr (0,00 kr). Soliditeten var vid rapportperiodens utgång 77,9 % (66,8 %) Eget kapital per aktie uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,11 kr (0,03 kr). Väsentliga händelser under första kvartalet Dotterföretaget Public Eye AB erhöll under senare delen av kvartalet leverans från ITkonsulten Villa 11 AB av en tekniskt fungerande betaapplikation baserad på den plattform som Public Eye AB utvecklat. Applikationen kommer att utgöra kärnan i koncernens verksamhet. I samband med färdigställandet av betaapplikationen inlämnades också en patentansökan genom patentbyrån AWA-patent. Patentet syfte är att skydda Intius och dess dotterföretags e-handelssystem för betalningar i Europa och USA. Härutöver har i mars 2008 ingivits en varumärkesskyddsansökan för ett produktnamn baserat på den aktuella tekniken.

3 2 Väsentliga händelser efter första kvartalet Bolagets operativa ledning har inlett förhandlingar gällande strategiska samarbeten med två ideella välgörenhetsorganisationer. Syftet med dessa förhandlingar kommer att redogöras i en utförligare presentation om bolagets verksamhet vid bolagsstämman i juni För ytterligare information Alexander Mathiesen-Öhman, VD Intius AB (publ) Telefon

4 3 Verksamheten Intius AB (publ) är moderföretag i den koncern som förutom Intius AB (publ) och det helägda dotterföretaget Havet Modern Kommunikation AB numera också består av det helägda dotterföretaget Public Eye AB. Koncernens verksamhet består av att utveckla och tillhandahålla systemlösningar, inklusive betalningsteknik, anpassade för nästa generations konsumtionsmönster på Internet. Denna verksamhet påbörjades 2005 genom utvecklingen den egenutvecklade auktionsplattformen Unitrader.com. Plattformens syfte var att knyta samman privatpersoner med företag inom EU i ett s.k. omvänt auktionsförfarande, och under 2006 utvecklades Unitrader.com från den första enkla prototypen avsedd för svenska marknaden till ett professionellt verktyg som hanterade samtliga officiella EU-språk, erbjöd kontinuerlig valutainformation genom samarbete med Forex, stöd för omräkning av mervärdesskatteskillnader och kostnader för sociala avgifter, samt en rad tilläggstjänster. Under fjärde kvartalet 2006 beslutade styrelsen att avbryta den pågående marknadsföringssatsningen på Unitrader.com då man insåg att det måste finnas en mera kostnadseffektiv väg att nå marknaden och dra den ekonomiska nyttan av den utvecklade plattformen. Mot denna bakgrund var förvärvet av Public Eye AB ett naturligt steg. Public Eye AB hade å sin sida fram till 2006 utvecklat en teknisk plattform för distribution av bild och media, men på samma sätt som Intius AB (publ) avbrutit marknadslanseringen. Skälen härtill var dock att man insett att de nya konsumtionsmönster som började ta form på Internet, med IP-TV och annan streamad media som drivande faktorer, skulle komma att innebära väsentliga förändringar för betalningsflödena i branschen. Med detta som utgångspunkt gick Public Eye AB in i en intensiv utvecklingsfas vilken under 2007 resulterat i en plattform för att anpassa e-handelstransaktioner till kommande konsumtionsmönster. Det nya Intius som uppstått i och med förvärvet av Public Eye AB fokuserar liksom tidigare på utveckling och tillhandahållande tjänster för att underlätta handel via Internet, men med den stora skillnaden att fokus inte längre bara ligger på att tillhandahålla en tjänst för slutanvändare. I stället prioriteras att tillhandahålla lösningar som optimerar intäktsströmmar för såväl befintliga som nya e-handlare. Detta innebär också att marknadsfokus automatiskt förskjuts från slutkonsument till e-handlare, med de fördelar detta innebär i fråga om marknadsföringskostnader. Under 2008 kommer fokus att ligga dels på att bygga upp en försäljningsorganisation och dels på att färdigställa de tekniska lösningarna för större lansering. I det sistnämnda ingår då inte bara teknisk utveckling, utan då det förutsätts att Intius också kommer att agera som så kallad betalväxel förutsätts t ex även certifiering av de tillämpade säkerhetslösningarna. Ett rimligt tidsperspektiv är därför att en skarp

5 4 lansering skall kunna ske våren Detta utesluter dock inte en tidigare lansering av eventuella betaversioner. Parallellt med det ovanstående kommer naturligtvis även att bedrivas försäljningsarbete i syfte att i god tid innan lansering ha anslutit ett flertal ledande e- handlare, som därigenom inte bara kommer att beredas möjlighet att påverka den tekniska funktionaliteten utan också att utgöra en väsentlig del i den slutliga anpassningen av lösningarna till kommersiella förhållanden. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kr (0 kr). Några övriga intäkter förelåg inte. Resultatet före skatt uppgick till kr ( kr), och resultatet efter skatt till kr ( kr). Den uteblivna nettoomsättningen har sin grund i att koncernen ännu inte genomfört någon kommersiell lansering av de utvecklade tjänsterna. Det väsentligt försämrade resultatet är en konsekvens av att utvecklingstakten nu accelererat samtidigt som marknadsarbete inför en kommande lansering påbörjats. Finansiering och likviditet Verksamheten finansieras i huvudsak med eget kapital jämte viss inlåning från större ägare och koncernen hade på balansdagen inte några väsentliga räntebärande skulder. De likvida medlen i koncernen uppgick vid periodens utgång till kr (5 571 kr) och kassalikviditeten uppgick till 6,3 % (9,8 %). Som sagts i tidigare rapporter har förutsatts att ytterligare kapital tillförs redan under andra kvartalet 2008, och vid denna rapports avlämnande har koncernen via huvudägaren Mariannelyst Holding AB tillförts lån om ytterligare drygt 0,5 Mkr med garanti att om nödvändigt tillföra ytterligare kapital under andra kvartalet. I övrigt övervägs att genomföra en riktad mindre emission, sannolikt inte överstigande 10 Mkr, gentemot vissa större investerare, eller att uppta motsvarande lån med möjlighet till senare konvertering. Om så sker kommer transaktionen att föreläggas bolagsstämmans godkännande. Styrelsen vill heller inte helt utesluta en större emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare om det är praktiskt genomförbart utan allt för höga kostnader. Investeringar Periodens investeringar uppgick till kr (0 kr) och avser i sin helhet immateriella tillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Häri ingår bl a kostnader

6 5 för framtagande av strategiskt viktiga patent- och varumärkesansökningar. Inga anläggningstillgångar har avyttrats. Licensrättigheter och avtal Koncernen äger samtliga rättigheter till domänadresser, programvaror och källkod som rör bolagets verksamhet. Koncernen är inte bunden av avtal som inskränker dessa rättigheter. Aktivering av eget utvecklingsarbete Under rapportperioden har inget eget arbete aktiverats, då eget arbete i huvudsak varit hänförligt till marknadsfrågor och organisationens uppbyggnad. Däremot aktiveras liksom tidigare externa kostnader hänförliga till utveckling av bolagets tjänster, vilket framgår av det ovanstående avsnittet Investeringar. Organisation och personal Koncernen består av moderbolaget Intius AB (publ) och de helägda dotterföretagen Havet Modern Kommunikation AB och Public Eye AB. Den aktiva egna organisationen består förutom av Intius VD, Alexander Mathiesen- Öhman, även av Marcus Josefsson, med ansvarar för försäljning på den svenska marknaden, samt styrelseledamoten Peter Swartling, som utvöver sitt styrelseuppdrag också engagerats för att hantera förhandlingar rörande väsentliga strategiska avtal, främst utanför Sverige. Härutöver är ett flertal personer engagerade i verksamheten, men i syfte att begränsa koncernens fasta kostnader är liksom tidigare t ex alla administrativa funktioner ousourcade. Även den tekniska utvecklingen, som är en väsentlig del av verksamheten, sker i allt väsentligt via externa leverantörer. Moderbolaget Moderbolagets intäkter under perioden uppgick till 0 kr (0 kr). Rörelseresultatet uppgick till kr ( kr) och resultatet efter finansiella poster till kr ( kr). Resultatet efter skatt uppgick till kr ( kr). Inga investeringar i eller försäljningar av anläggningsgångar har skett under perioden. Periodens totala kassaflöde uppgick till kr (4 520 kr), och de likvida medlen vid

7 6 rapportperiodens utgång uppgick till kr (5 121 kr). Några väsentliga räntebärande skulder förelåg ej. Redovisningsprinciper Räkenskaperna är upprättade i enlighet med de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport för första kvartalet 2008 är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med senast avgivna årsredovisning, vilken finns att tillgå på bolagets webbplats Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande rapporter Tidigare rapporter finns tillgängliga på bolagets webbplats Rapport för andra kvartalet 2008 beräknas att kunna lämnas den 25 augusti Göteborg den 12 maj 2008 Alexander Mathiesen-Öhman VD Adressuppgifter: Intius AB (publ) Västra Hamngatan 13 A Göteborg tel: fax: e-post:

8 7 Sida Finansiella rapporter. 8. Koncernens resultaträkning 9. Koncernens balansräkning - tillgångar 10. Koncernens balansräkning - skulder och eget kapital 11. Koncernens kassaflöde 12. Moderbolagets resultaträkning 13. Moderbolagets balansräkning - tillgångar 14. Moderbolagets balansräkning - skulder och eget kapital 15. Moderbolagets kassaflöde 16. Koncernens och moderbolagets förändringar i eget kapital Nyckeltal, Koncernen jan-mars jan-mars jan-dec Rörelsekapital (kr) Kassalikviditet 6,3% 9,8% 40,8% Soliditet 77,9% 66,8% 78,0% EBITDA (kr) Resultat per aktie (kr) -0,00-0,00-0,01 Kassaflöde per aktie (kr) -0,01-0,00 0,01 Eget kapital per aktie på balansdagen (kr) 0,11 0,03 0,11 Vägt genomsnittligt antal aktier Antal aktier på balansdagen Antal anställda vid periodens utgång Definitioner nyckeltal Rörelsekapital: Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder Kassalikviditet: Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder Soliditet: Eget kapital per balansdagen dividerat med totala tillgångar per balansdagen EBITDA: Resultat före finansiella poster, avskrivningar och nedskrivningar samt skatt Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier Kassaflöde per aktie: Periodens kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie på balansdagen: Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier per balansdagen

9 8 Resultaträkning, Koncernen Belopp i kr jan-mars jan-mars jan-dec Intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Totala intäkter Kostnader Teknisk drift av webbplatser Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Totala kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Totalt resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Uppskjuten skatt Total skatt Periodens resultat Då inga minoritetsintressen förekommer är hela resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Resultat per aktie, kr Per genomsnittligt antal aktier -0,00-0,00-0,01 Efter utspädning -0,00-0,00-0,01

10 9 Balansräkning, Koncernen Belopp i kr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Webbplatser för försäljning av tjänster Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Kassa och bank Andra likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 10 Balansräkning, Koncernen Belopp i kr Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Andra skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

12 11 Kassaflödesanalys, Koncernen Belopp i kr jan-mars jan-mars jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av verksamheter* Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner* Upptagna lån* Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut * I ovan angivna nyemissioner och upptagna lån under 2007 ingår ej belopp som har direkt samband med kostnaden för förvärvet av Public Eye AB. Sådana belopp ingår i stället som komponent i posten Förvärv av verksamheter, och består av emissioner av aktier till ett värde om 22,7 Mkr och konvertibla skuldebrev till ett värde om 2,5 Mkr.

13 12 Resultaträkning, Moderbolaget Belopp i kr jan-mars jan-mars jan-dec Intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Totala intäkter Kostnader Teknisk drift av webbplatser Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Totala kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Totalt resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Uppskjuten skatt Total skatt Periodens resultat Resultat per aktie, kr Per genomsnittligt antal aktier -0,00-0,00-0,01 Efter utspädning -0,00-0,00-0,01

14 13 Balansräkning, Moderbolaget Belopp i kr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Webbplatser för försäljning av tjänster Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Kassa och bank Andra likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 14 Balansräkning, Moderbolaget Belopp i kr Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

16 15 Kassaflödesanalys, Moderbolaget Belopp i kr jan-mars jan-mars jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterföretag* Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner* Upptagna lån* Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut * I ovan angivna nyemissioner och upptagna lån under 2007 ingår ej belopp som har direkt samband med kostnaden för förvärvet av Public Eye AB. Sådana belopp består av emissioner av aktier till ett värde om 22,7 Mkr och konvertibla skuldebrev till ett värde om 2,5 Mkr. Det kan noteras att förvärvet således inte påverkat moderbolagets kassaflöde.

17 16 Förändringar i eget kapital, koncernen Då inga minoritetsintressen föreligger är samtliga belopp är hänförliga till moderbolagets aktieägare. Balanserat Aktie Övrigt tillskjutet samt periodens Totalt eget Belopp i kr -kapital kapital resultat kapital Eget kapital Resultat januari-mars Eget kapital Enligt årsstämma Resultat april-december Eget kapital Resultat januari-mars Utgående eget kapital Enligt årsstämma Nyemission beslutad * Resultat april-december Utgående eget kapital Resultat januari-mars Eget kapital Förändringar i eget kapital, moderbolaget Balanserat Aktie- Reserv- Överkurs- o periodens Totalt eget Belopp i kr kapital fond fond resultat kapital Eget kapital Resultat januari-mars Eget kapital Enligt årsstämma Resultat april-december Eget kapital Resultat januari-mars Eget kapital Enligt årsstämma Nyemission beslutad * Resultat april-december Utgående eget kapital Resultat januari-mars Eget kapital * Vid nyemission beslutad den 19 november 2007 emitterades aktier till en kurs om 0,15 kr.

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010 Omsättningen andra kvartalet uppgick till 3 244 Tkr (11 220) Rörelseresultatet andra kvartalet uppgick till -3 175 Tkr (2 901) och resultatet per

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer