Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North"

Transkript

1 ENZYMATICA AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. 1

2 Innehåll Riskfaktorer 3 Bakgrund och motiv 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 13 Historik 15 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 16 Utvald finansiell information 20 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 24 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden 27 Bolagsordning 29 Legala frågor och kompletterande information 30 Källor 32 Adresser 33 Information om aktien ISIN-kod aktie: SE Kortnamn aktie: ENZY Antal utestående aktier: Nuvarande marknadsplats: AktieTorget Första dag för handel på First North: 15 juni 2015 Sista dag för handel på AktieTorget: 12 juni 2015 Finansiell kalender Delårsrapport Q2: 21 juli 2015 Delårsrapport Q3: 20 oktober 2015 Bokslutskommuniké 2015: 16 februari 2016 Aktieägarkontakt För IR-relaterad information, kontakta: Johan Wennerholm, CFO: Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer: Vissa definitioner Med Enzymatica eller Bolaget avses Enzymatica AB (publ), org. nr First North avses Nasdaq First North. Med Bolagsbeskrivningen avses föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför Enzymaticas listning på First North. Med Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB avses Erik Penser Bankaktiebolag, org. nr Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, org. nr Hänvisning till SEK avser svenska kronor, hänvisning till EUR avser euro och hänvisning till USD avser amerikanska dollar. Med K avses tusen och med M avses miljoner. Viktig information till investerare Varje investerare bör noggrant överväga den information som lämnas i föreliggande Bolagsbeskrivning, i synnerhet de faktorer som sammanställts under avsnittet Riskfaktorer, som beskriver vissa risker som är förknippade med en investering i Enzymatica. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande listning av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listningen och inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen med anledning av listningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Framtidsinriktad information Bolagbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer sammanställs under avsnittet Riskfaktorer. Presentation av finansiell information Belopp som anges i Bolagsbeskrivningen har i vissa fall avrundats och därför summerar tabellerna i Bolagsbeskrivningen inte alltid nödvändigtvis exakt. Samtliga finansiella belopp presenteras i svenska kronor om inget annat anges. Information från tredje part Bolagsbeskrivningen innehåller viss marknads- och branschinformation som kommer från tredje part. Även om informationen har återgivits korrekt och Bolaget anser att källorna är tillförlitliga har Bolaget inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Enzymatica känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av dessa källor har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. På vissa ställen i Bolagsbeskrivningen beskrivs Bolagets ställning på marknaden. Dessa uppgifter baseras på Bolagets omsättning i förhållande till Enzymaticas bedömning av de aktuella marknadernas storlek respektive konkurrenternas omsättning. 2

3 Riskfaktorer En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Enzymaticas kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat- och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Avsnittet nedan gör inte anspråk på att vara fullständigt. Även andra risker och osäkerheter som för närvarande är okända för Bolaget eller som för närvarande inte betraktas som avgörande, kan också komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs. Ordningsföljden i riskbeskrivningen är inte sammanställd efter betydelse och den är inte avsedd att rangordna sannolikheten för att de olika omständigheterna skulle kunna inträffa och ger heller ingen indikation hur stor inverkan de skulle kunna ha på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs. Vid en bedömning av Enzymaticas framtida utveckling är det viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Enzymaticas uppmanas därför att, utöver den information som ges i bolagsbeskrivningen, göra sin egen bedömning av nämnda och potentiella tillkommande riskfaktorer och deras betydelse för den framtida utvecklingen. Verksamhets- och branschrelaterade risker Distributörer Enzymatica verkar genom direkt kontakt med apotek och hälsofackhandel på den skandinaviska marknadern. För marknader utanför Skandinavien är strategin att använda distributörer. Detta innebär att Enzymaticas framtida expansion är beroende av framgångsrika samarbeten med olika partners. Trots att Enzymatica har väl fungerande och omfattande avtalsrelationer med dessa samarbetspartners kan samarbeten sägas upp. Det finns ingen garanti för att samarbetsparnters tecknar nytt avtal med Enzymatica. Ett avbrutet samarbete med en större partner skulle ha en negativ inverkan på Enzymaticas tillväxt, omsättning och resultat. Leverantörer och tillverkare Det finns en risk för att Enzymaticas nuvarande eller framtida leverantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de krav som Bolaget ställer eller till fullo uppfyller sina åtaganden gentemot Bolaget. Vidare kan Bolagets leverantörer drabbas av leveransproblem, som kan ligga utanför Bolagets kontroll, eller av andra orsaker inte leverera, vilket kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det enzym som ingår i Enzymaticas produkter levereras av en leverantör som är ensam tillverkare av enzymet. Väsentliga leveransproblem kan innebära att ersättningssubstans behöver utvecklas och tillverkas, vilket kan antas vara tidskrävande och kostsamt och begränsa Bolagets möjlighet att kommersialisera produkter. Bolaget söker begränsa denna risk genom att upprätthålla substantiella lager av enzymet. Immateriella rättigheter Det enzym som ingår i Enzymaticas produkter omfattas av patent som innehas av tredje man. Enzymatica har genom avtal med licenstagaren till patentet, tillförsäkrats rätten att utveckla, marknadsföra och sälja vissa produkter baserat på enzymet. Patentskyddet upphör 2021, men är beroende av att relevanta patent upprätthålls och förnyas av patentinnehavaren. Om så inte skulle ske, kan detta leda till ökad konkurrens för Enzymaticas produkter, vilket kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Enzymatica strävar efter att skydda sina egna innovationer i samband med eget utvecklingsarbete för att säkerställa avkastning på de investeringar som Bolaget gör i produktutveckling, men det är inte säkert att Bolagets innovationer kan bli föremål för patentskydd eller att innovationerna inte gör intrång i andras immateriella rättigheter. Intrång och plagiat är risker som Bolaget kan bli utsatt för. Det finns även en risk att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter för Bolagets verksamhet betydelsefulla immateriella rättigheter. Tvist rörande intrång kan vara kostsamma och tidskrävande och kan därför påverka Bolagets verksamhet negativt. Beroende av nyckelpersoner, medarbetare och konsulter Enzymaticas nyckelpersoner, medarbetare och konsulter har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Produktutveckling Bolaget avser att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Avtalet med Bolagets leverantör av det enzym som ingår i Enzymaticas produkter, ger Enzymatica rätt att utveckla, marknadsföra och sälja vissa specificerade konsumentprodukter inom området hälsa och skönhet. Härutöver ges Bolaget på vissa villkor rätt att marknadsföra och sälja ytterligare konsumentprodukter, inom området hälsa och skönhet, förutsatt att leverantören ger sitt godkännande 3

4 RISKFAKTORER som inte oskäligen får innehållas. Om sådant godkännande inte skulle lämnas medför detta en risk för att Bolaget får finna alternativa utvecklingsvägar, vilket kan medföra mer kostnads- eller tidskrävande utveckling än planerat, eller kan begränsa Bolagets möjlighet att kommersialisera nya produkter. I Bolagets strategi ingår att registrera nya medicintekniska produkter. Det är inte säkert att pågående utvecklingsarbete kommer att leda till nya registreringar, vilket även detta kan begränsa Bolagets möjlighet att kommersialisera nya produkter. Produktansvar Beaktat verksamhetens art är det relevant att beakta Enzymaticas produktansvar, som uppstår då Bolaget utvecklar och kommersialiserar produkter. Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Bolaget kommer dock att inför varje ny marknadsintroduktion och planerad klinisk studie se över försäkringsskyddet eftersom det med stor sannolikhet kommer att finnas begränsningar i försäkringsskyddets omfattning och dess beloppsmässiga gränser. Det finns därför en risk att Bolagets försäkringsskydd inte till fullo kan täcka eventuella framtida rättsliga krav som kan uppstå, vilket skulle kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Konkurrens Bolaget arbetar med nya produkter på en etablerad marknad vilka konkurrerar med andra produkter. Bolagets verksamhetsområde kännetecknas av hård konkurrens. Om en konkurrent lyckas utveckla och lansera likartade eller effektivare produkter än Enzymatica kan det komma att medföra risker i form av försämrade försäljningsmöjligheter för Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. Kliniska studier Utveckling av medicintekniska produkter är generellt förknippat med risker avseende förseningar och resultat i kliniska studier. Utfall från prekliniska studier överensstämmer inte alltid med de resultat som uppnås vid kliniska studier. Resultat från tidiga kliniska studier överensstämmer inte heller alltid med resultat i mer omfattande studier. Det är inte säkert att Enzymaticas planerade kliniska studier kommer att indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att Bolaget efterföljande skall kunna erhålla attraktiva indikationer som svarar mot medicinska behov och som möjliggör försäljning av medicintekniska produkter. Om Enzymatica eller dess samarbetspartners inte, via kliniska studier, i tillräcklig utsträckning kan påvisa att en medicinteknisk produkt är säkert och effektivt kan Bolaget komma att påverkas negativt, vilket kan komma att föranleda uteblivna registreringar hos myndigheter och därmed utebliven kommersialisering samt reducerat eller uteblivet kassaflöde. Utvecklingsplaner och målsättningar som anges i detta prospekt avseende respektive projekt uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för prospektets avgivande. Dessa framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet då de kan komma att revideras på grund av förseningar och utfall i olika studier. Organisatoriska risker Enzymatica planerar för vidare expansion av verksamheten med tillväxt de kommande åren. Även om de underliggande fundamentala drivkrafterna på Bolagets marknad utvecklas som Bolaget förväntar sig, kan oförmåga att hantera stora organisatoriska förändringar skapa problem för Bolaget. Expansionsplanerna kräver att Bolaget lyckas lansera befintliga produkter på nya marknader samt ta fram nya produkter som kunderna efterfrågar. För att vara framgångsrikt behöver Bolaget gradvis utöka den befintliga organisationen. Om Enzymatica misslyckas med att utöka organisationen i takt med verksamhetens behov på alla områden finns risk för att vissa funktioner blir eftersatta vilket i förlängningen kan påverka kunderna negativt. Om detta skulle ske finns risk för att Bolagets affärsverksamhet påverkas vilket skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Politiska risker Enzymatica är i dagsläget huvudsakligen verksam på den nordiska marknaden men har för avsikt att successivt expandera verksamheten och bedriva global försäljning, direkt eller indirekt via dotterbolag och/eller via samarbetsparters, av medicintekniska produkter. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, förordningar, direktiv, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget kan även komma att påverkas av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Förändringar på marknaden för medicintekniska produkter Marknaden för medicintekniska produkter karaktäriseras av snabba förändringar inom teknologi och det sker regelbundet tekniska landvinningar och förbättring av industriell knowhow. Därför kommer framtida framgång till stor del bero på Bolagets förmåga att anpassa sig till korta produktlivscykler, föränderliga regelverk och övriga externa faktorer, vidare att 4

5 RISKFAKTORER diversifiera produktportföljen och utveckla nya konkurrenskraftigt prissatta produkter som möter marknadens krav. Om inte Bolaget kan få fram efterfrågade produkter samt få ut rätt pris för sina produkter kommer det att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Utvecklingskostnader Bolaget kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt terapiområde. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter inom nya och oprövade områden kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att den planerade produktutvecklingen kan bli mer kostnads- och tidskrävande än planerat. Biverkningar Även om risken bedöms som mycket ringa, föreligger alltid en risk för att försökspersoner eller patienter som antingen deltar i kliniska studier med Enzymaticas produkter, använder Bolagets produkter eller på annat sätt kommer i kontakt med Bolagets produkter kan drabbas av biverkningar. Konsekvenserna av sådana potentiella biverkningar kan försena eller stoppa den fortsatta produktutvecklingen samt begränsa eller förhindra produkternas kommersiella användning och därmed påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker relaterade till utveckling av nya produkter Enzymatica utvecklar nya produkter och kan komma att bedriva vissa kliniska studier i syfte att studera och utvärdera effekten av potentiella nya produkter. Resultaten av sådana studier kan vara oförutsedda och oönskade vilket innebär att Bolagets utveckling relaterade till sådana studier är förknippade med stor osäkerhet. Oförutsedda studieresultat kan därtill leda till att koncept, studier eller produkter måste omprövas eller omdesignas, vilket innebär att nya kompletterade studier kan komma att behöva utföras till betydande kostnader eller att studierna, koncept eller produkter helt läggs ned. Detta kan medföra försenade eller helt uteblivna lanseringar av nya produkter, vilket i så fall skulle inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Sekretess och sakkunskap Enzymatica är beroende av sekretess och sakkunskap i sin verksamhet. Det kan inte uteslutas att Enzymaticas anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer agerar i strid med sekretessåtaganden avseende konfidentiell information, eller att konfidentiell information avslöjas på annat sätt och utnyttjas av konkurrenter vilket kan påverka Enzymativa negativt. Förhållande till myndighet För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste registrering av den medicintekniska produkten ske hos berörd myndighet på respektive marknad. Enzymaticas strategi innefattar att registrera medicintekniska produkter. En registrering av berörd myndighet innebär inte att myndigheten godkänt produkterna. Myndigheten har möjlighet att fatta beslut om marknadsförbud för produkter som inte uppfyller gällande krav för medicintekniska produkter. I det fall Enzymatica inte lyckas erhålla nödvändiga registreringar hos myndigheter eller existerande registrering skulle falla kan Bolaget komma att påverkas negativt i form av reducerade eller uteblivna intäkter. Bolaget tillämpar idag ett kvalitetssäkringssystem för medicintekniska produkter baserat på, ISO och MDD (93/42/EEC), för att säkerställa att Bolagets tillverkare och leverantörer uppfyller de regulatoriska krav som ställs. Oaktat detta, finns det en risk att Enzymaticas nuvarande och/eller framtida leverantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget och/eller myndighet ställer. Globala ekonomiska förhållanden Enzymatica har för avsikt att successivt lansera sina produkter på den globala marknaden, En global kris eller en utdragen konjunkturnedgång med minskad konsumtion skulle kunna medföra betydande minskning av estimerade försäljningsvolymer för Enzymaticas produkter. Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg och högkonjunktur, inflation och ränteförändringar kan bland annat ha inverkan på rörelsekostnader och försäljningspriser. Enzymaticas kostnader och framtida intäkter kan komma att påverkas negativt av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll och kan således påverka Bolagets verksamhet negativt. Finansiella risker Eventuellt framtida finansieringsbehov Produktutveckling liksom lansering av medicintekniska produkter är normalt kapitalkrävande och Enzymatica kan även i framtiden komma att vara i behov av att finansiera sina projekt via ägareller externt kapital. Bolagets möjlighet att tillse eventuella framtida kapitalbehov är beroende av Bolagets förutsättningar att kunna uppta lånefinansiering och det allmänna marknadsläget för kapitaltillskott. Det är inte säkert att Enzymatica kommer att kunna anskaffa önskvärt kapital. Skulle inte Bolaget få tillgång till ytterligare finansiering, eller kunna få sådan finansiering på skäliga villkor, kan detta komma att ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 5

6 RISKFAKTORER Kreditrisker Bolagets kundfordringar är förknippade med kreditrisk. För det fall Bolagets kunder inte kan betala sina fakturor i tid, eller överhuvudtaget, riskerar Bolaget att drabbas av kreditförluster. Om kreditförlusterna skulle öka kan det få en negativ inverkan på Enzymaticas verksamhet, finansiella ställning och resultat. Valutarisker Enzymatica utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framförallt avseende inköp och försäljning av varor och tjänster. Enzymaticas övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning. Beräknat utifrån en valuta- eller prisförändring på 10 procent skulle Bolagets resultat 2014 påverkas med cirka 1,0 MSEK. Risker relaterade till aktien Ägare med betydande inflytande och framtida försäljning av större aktieposter Bolaget har ett fåtal större aktieägare. Dessa har genom sina respektive innehav i Bolaget möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget och kan komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma. En aktieägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare om dessa har andra intressen än Bolagets huvudägare. Större aktieägare kan även ha möjlighet att förhindra eller försvåra att Bolaget förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande om sådant erbjudande är förenligt med sedvanliga villkor av 90 procents acceptans. Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktieägare kan påverka aktiekursen på Bolagets aktie negativt. Aktierelaterade risker Nuvarande och/eller potentiella investerare i Enzymaticas aktie bör beakta att en investering i denna är förenad med risk. Aktiekursen i Enzymatica kan komma att uppvisa stor volatilitet på grund av ett antal faktorer. Dessa faktorer inkluderar bland annat övriga riskfaktorer beskrivna i detta Bolagsbeskrivningen, som konjunkturen, marknadsräntan, konkurrens, politisk osäkerhet samt underliggande marknadsutveckling. Påverkan av yttre faktorer innebär att även om Enzymaticas verksamhet och lönsamhet utvecklas positivt kan aktiepriset sjunka och att en investerare vid försäljning kan drabbas av en kapitalförlust. Likviditetsbrist i marknaden för Enzymatica-aktien Även om styrelsen har ansökt om notering på First North är det inte möjligt att förutse investerarnas framtida intresse för Bolagets aktie vid ett byte av handelsplats. Det kan samtidigt inte garanteras att en aktiv och likvid handel utvecklas vilket kan innebära svårigheter för aktieägare att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas negativt för säljaren. Det är inte säkert att Enzymatica i framtiden kan lämna utdelning Bolaget har hittills inte lämnat utdelning. Storleken på kommande utdelningar beror på Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och kassaflöden. Det finns därför en risk att utdelning i Bolaget inte kommer att föreslås eller beslutas om under ett visst år. Styrelsens avsikt är att utdelning skall spegla Bolagets långsiktiga resultatutveckling och kapitalbehov. Under de närmaste åren bedöms eventuella överskottsmedel behöva återinvesteras i verksamheten för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt. 6

7 Bakgrund och motiv Viktiga händelser Enzymatica är ett svenskt life science-bolag med målsättningen att kommersialisera enzymbaserade produkter mot infektionsrelaterade folksjukdomar på den globala marknaden. Bolagets förkylningsprodukt ColdZyme Munspray finns tillgänglig på apoteksoch hälsokedjor i Sverige, Norge och Danmark samt i Storbritannien. Med fokus på att bygga en stark skandinavisk hemmamarknad med egen försäljning och distributionsavtal för övriga marknader avser Bolaget expandera produkten till fler geografiska marknader. I Enzymaticas produktutveckling är enzym från djuphavsfisk en viktig delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och bakterier. Bolagets fokuserar för närvarande på övre luftvägsinfektioner men avsikten är att på sikt bredda verksamheten mot fler terapiområden. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa samt veterinärprodukter inom oral hälsa och dermatologi. Som ett led i Bolagets utveckling och ökade internationella närvaro har styrelsen för Enzymatica ansökt om, och erhållit, godkännande för upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är den 15 juni Aktierna har tidigare varit föremål för handel på AktieTorget och denna handel avslutas den 12 juni Aktieägare i Enzymatica behöver inte vidta några åtgärder i samband med listningen på Nasdaq First North. Listningen på Nasdaq First North förväntas öka intresset för Enzymatica från investerare, allmänhet och kunder, samt ge utrymme för större institutionellt ägande. Sammantaget bedöms listningen vara positiv för Enzymaticas framtida utveckling och expansion. Styrelsen för Enzymatica är ansvarig för den information som lämnas i denna Bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Bolagsbeskrivningen, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av Enzymatica som skapas genom Bolagsbeskrivningen. Lund den 9 juni 2015 Enzymatica AB (publ) Styrelsen 7

8 Verksamhetsbeskrivning Enzymatica är ett svenskt life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter. mot infektionsrelaterade folksjukdomar. Bolagets utveckling fokuserar på terapiområdena övre luftvägsinfektioner och oral hälsa. Därutöver har bolaget utvecklat veterinärprodukter för användning inom oral hälsa och dermatologi. Enzym från djuphavstorsk är en viktig delkomponent i produkterna. Affärsidé Enzymaticas affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På så sätt bidrar vi till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande, vilket i sin tur kan ge positiva hälsoekonomiska effekter. Vision Bolagets vision är att erbjuda människor ett aktivt liv fritt från vanliga folksjukdomar orsakade av virus eller bakterier. Mål Enzymaticas mål är att bli det ledande varumärket inom förkylningskategorin i Skandinavien, för att på sikt kunna bli ledande på fler marknader. Affärsmodell För förkylningsprodukten ColdZyme arbetar Bolaget med två olika affärmodeller anpassade efter möjlighet och risk. I båda fallen säljs produkten under eget varumärke till konsument via apoteks- och hälsokedjor. I Skandinavien säljer Enzymatica i egen regi med en branscherfaren säljkår. Modellen ger Enzymatica höga marginaler och kontroll, men också högre kostnader och risk då Bolaget ansvarar för marknadsinvesteringar. På marknader utanför Skandinaven har Enzymatica för avsikt att sälja via distributörer som bidrar till marknadsinvesteringen. Modellen ger lägre marginaler men innebär även lägre kostnader och risk. I Storbritannien tillämpas för närvarande en hybrid av de båda modellerna. Försäljningen sker till apotekskedjor, däribland Boots, via en kontraktsorganisation där Enzymatica står för marknadsinvesteringen. Modellen ger Enzymatica möjlighet att synas på en strategiskt viktig marknad tillsammans med ett starkt varumärke. Avtalet har betydelse för Enzymaticas fortsatta expansion till fler geografiska marknader. Vad gäller veterinärprodukter har Enzymatica för avsikt att sälja via distributörer som tar ansvar för marknadsinvesteringen. Modellen ger möjligheter till goda intäkter och har en låg till medelhög risk. För kommande produkter påverkas valet av affärsmodell av ett antal faktorer, däribland regulatorisk klassificering, prissättningsmodell och om produkten riktar sig till konsument eller sjukvård. Tillväxtstrategi Enzymaticas tillväxt sker genom kund- och marknadsfokus. Tillväxtstrategin omfattar tre fundament: att öka marknadsandelen på befintliga marknader, att expandera till fler geografiska marknader och att utveckla nya produkter. 1. Öka marknadsandelen på befintliga marknader Stärkt marknadsposition på befintliga marknader ska ske med bibehållen marginal. Under 2014 lanserade Enzymatica ColdZyme i egen regi i Norge och Danmark samt via kontraktsorganisation i Storbritannien. Under 2015 ligger Bolagets fokus på att stärka marknadspositionen i Skandinavien och Storbritannien. 2. Geografisk expansion Expansion till fler marknader med stor tillväxtpotential ska ske via partner. För att Enzymatica ska få lönsamhet i sin affär är både prisnivå och volym viktiga parametrar vid förhandlingar med distributörer. Under 2015 ligger tyngdpunkten på förberedande regulatoriskt arbete för övriga marknader och diskussioner med potentiella distributionspartners som ska ansvara för både lager, distribution och marknadsföring. 3. Unika produkter Tillväxt av Bolagets enzymbaserade produktportfölj ska ske genom egen innovativ forskning och utveckling. Strategin är att identifiera medicinska behov för vilket det inte finns någon behandling eller där behandling inte ger full effekt. Under 2014 färdigställdes två nya produkter: ColdZyme OneCold och veterinärprodukterna Kalvatin. I strategin framåt ingår att stärka Bolagets teknologiplattform med fler produkter samt att fortsätta forska i barriärteknologi. 8

9 VERKSAMHETSBESKRIVNING Värdekedja för Enzymatica Enzymatica kombinerar omfattande kompetens inom medicinteknisk produktutveckling med erfarenheter från global marknadsetablering och försäljning. Bolagets spetskompetens finns inom förkylningssjukdomar. Medicinteknisk utveckling Klinisk utveckling Produktregistrering Tillverkning Direktförsäljning Försäljning via distributör Enzymatica Partner (tillverkare respektive distributör) Medicintekniska produkter ColdZyme Munspray mot förkylning 20 ml motsvarande tre förkylningar ColdZyme Munspray OneCold mot förkylning 7 ml motsvarande en förkylning Veterinärprodukter Kalvatin TM Dental med avsikt att motverka tandköttsinflammation och plack hos hund och katt Kalvatin TM Dermal med avsikt att motverka eksem och irriterad hud hos hund och katt ColdZyme Munspray Med ColdZyme Munspray reducerar man virusmängden i svalget. Detta innebär att risken för att förkylning ska bryta ut minskar och att man kan förkorta sjukdomsförloppet om man redan har blivit förkyld. Bäst effekt har produkten när den används förebyggande eller i ett tidigt skede av infektionen. Barriär mot virus i svalget Förkylning är en infektionssjukdom i de övre luftvägarna, orsakad av virus som tar sig in i slemhinnans celler i munhåla, svalg och näsa. ColdZyme utövar sin effekt genom att skapa en skyddande barriär mot virus på slemhinnan i svalget. Barriären verkar lokalt i munhåla och svalg och består i huvudsak av glycerol och enzym. Glycerolet drar till sig virus och enzymet reducerar dess förmåga att binda sig till slemhinnans celler, vilket hjälper kroppen att bli av med virus på ett naturligt sätt. Detta skapar förutsättningar för en förkortad sjukdomstid, eller i bästa fall ingen sjukdom alls. Bekräftad verkan Verkan av ColdZyme bekräftas i den kliniska pilotstudien COLDPREV, som visar att produkten reducerar både virusmängd och antal förkylningsdagar jämfört med placebo (verkningslöst preparat). COLDPREV var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie som genomfördes på öron-, näs- och halskliniken på Skånes Universitetssjukhus under I studien infekterades 46 försökspersoner, både män och kvinnor i åldern år, med förkylningsvirus via näsan. Hälften av deltagarna behandlades med placebospray och den andra hälften med ColdZyme. Resultaten baseras på de personer som bekräftades ha infekterats av viruset alternativt uppvisade symtom. Studiens resultat visade att ColdZyme gav en statistiskt säkerställd 99-procentig minskning av virusmängden i svalget jämfört med placebo. Resultaten visade även en statistiskt säkerställd skillnad avseende reduktion av antalet förkylningsdagar med 54 procent, det vill säga mer än en halvering av förkylningen. Coldzymegruppen rapporterade tre förkylningsdagar och placebogruppen 6,5 förkylningsdagar. Bättre säsong för elitidrottare ColdZymes förebyggande effekt har även styrkts i observationsstudier. Den så kallade Skidskyttestudien genomfördes i Östersund 2012 och omfattande elva skidskyttar på elitnivå. Under 90 dagar använde idrottarna ColdZyme förebyggande; före och efter de utsatts för risk att exponeras för virus, bland annat vid vistelse i folktäta offentliga miljöer samt före och efter tävling. I studien jämfördes deltagarnas idrottsdagsböcker under de 90 dagarna avseende träning, diet och hälsa med föregående års anteckningar. Resultaten visade att genom att använda ColdZyme nära halverades respektive skidskytts antal förkylningsdagar under säsong, från i genomsnitt 6,5 till 3,5 dagar. 9

10 VERKSAMHETSBESKRIVNING Hög kundnöjdhet ColdZyme får höga poäng i undersökningar beträffande kvalitet och effekt och var under förkylningssäsongen den förkylningsartikel som sålde allra mest i kronor räknat på svenska apotek. I kundundersökningen som genomfördes i Sverige under november 2014 svarade 83 procent av de tillfrågade att de var nöjda med produkten. Undersökningen visade även att produkten fungerar särskilt bra om insatt tidigt under sjukdomsförloppet, redan i samband med de första symptomen i halsen. 90 procent av de tillfrågade uppgav att de kan tänka sig att köpa produkten igen. Mätningen av kundnöjdhet bygger på en målgruppsundersökning omfattande över användare av förkylningsprodukter, varav 110 användare av Cold- Zyme, som genomfördes online med konsumentpaneler. Undersökningen utfördes av marknadsundersökningsföretaget GFK och omfattade aspekter som målgruppsanalys av användaren, kundnöjdhet, önskan att köpa produkten igen samt uppskattade produktegenskaper. Samhällsekonomiska vinster Förkylning är den enskilt största orsaken till sjukfrånvaro, representerande drygt 30 procent av alla sjukskrivningar enligt hälsobolaget Previa. Enligt en undersökning utförd av Nordeg 1 på uppdrag av Enzymatica finns stora samhällsekonomiska vinster att göra genom att reducera antalet sjukdomsdagar på grund av förkylning. Rapporten visar bland annat att det årliga produktionsbortfallet blir nära 30 miljarder kronor när svenskarna är förkylda. Enbart till följd av en minskad sjukdomsdag skulle samhället spara 1,4 miljarder kronor om året beräknat på 10 procent av alla 4,7 miljoner heltidsarbetande personer. Produktutveckling Under 2014 fattade Bolaget beslut att i närtid fokusera på dokumentation och forskning på produktlinjen runt Cold- Zyme och påbörjade ett arbete med att renodla Bolagets forskningsportfölj. Enzymatica driver ett flertal enzymbaserade utvecklingsprojekt med målet att på sikt stärka sin produktportfölj. I nära samarbete med kliniska forskare utvecklar Enzymatica medicintekniska produkter inom terapiområdena övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt undersöker indikationer inom veterinärsegmentet. Dagens forsknings- och utvecklingsarbete inkluderar såväl fördjupade studier i syfte att bättre förstå och kunna dokumentera effekterna av Cold- Zyme, som kliniska studier inom nya områden. Virtuell forsknings- och utvecklingsorganisation Enzymaticas forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar utifrån en så kallad virtuell bolagsorganisation, vilket innebär att en stor del tjänster köps in från externa projektpartners. Modellen är kostnadseffektiv och utgår från stark kärnkompetens hos medarbetarna som agerar som projektledare. Den virtuella FoU-strategin ger Enzymatica tillgång till specifik kompetens och utrustning inom flera viktiga områden samtidigt som medarbetarstyrkan kan optimera sitt arbete. Plattformsteknologi med skalfördelar Forsknings- och utvecklingsarbetet baseras på samma validerade barriärteknologi som används i förkylningsprodukten ColdZyme. Genom att utnyttja erfarenheter från tidigare utvecklingsprojekt kan Bolaget nyttja sina resurser effektivt. Pågående insatser och projekt kopplas ihop så att det skapas synergieffekter där olika projekt och medverkande aktörer stärker varandra. Teknologin ger skalfördelar för såväl produktutvidgning som produkter inom nya indikationsområden. Den skapar dessutom förutsättningar för framtida skalfördelar inom produktion, distribution och logistik. Barriärteknologi Barriären i Enzymaticas produkter består av ett hypertoniskt ämne, i ColdZymes fall glycerol, och enzym. Den huvudsakliga verkningsmekanismen hos barriären beror på en osmotisk effekt som koncentrerar till exempel virus till barriärmatrisen och enzym som sedan minskar virusets förmåga att binda in till celler i svalget. Hypotesen med barriärfunktionen är att vid applicering i munhåla/svalg, som i ColdZymes fall, minska närvaro av virus och därmed underlätta en snabbare naturlig återhämtning från en vanlig förkylning. Enzym från djuphavsfisk I Enzymaticas produktutveckling är enzym från djuphavstorsk en viktig delkomponent för att skapa ovan nämnda effektiva barriärer. Enzym är ett protein som sätter igång kemiska reaktioner i kroppen hos djur och människor. Det fungerar som en katalysator, det vill säga det kan öka hastigheten i kemiska reaktioner. 10

11 VERKSAMHETSBESKRIVNING Enzymet från djuphavstorsk är ett köldanpassat enzym kallat trypsin, som evolutionärt har anpassat sig till att vara aktivt runt fyra grader. Köldanpassningen har medfört att denna typ av enzym blir extremt effektivt vid kontakt med högre temperaturer som kroppstemperatur och den katalytiska aktiviteten är över 40 gånger högre än hos motsvarande enzym hos människan. Hög specifik aktivitet och låg substrataffinitet vid låga och måttliga temperaturer i kombination med en attraktiv stabilitetsprofil gör enzymet väl lämpat för användning i medicintekniska och veterinära applikationer. 2 Enzymaticas QA- och regulatoriska arbete fokuserar på tre delar: Det löpande arbetet; att kontinuerligt förstärka dokumentationen för huvudprodukten ColdZyme Munspray. Denna dokumentation omfattar produktens kvalitet, säkerhet och kliniska effekter. Bygga en hållbar struktur för att underlätta ett långsiktigt, effektivt och strukturerat arbete. Ju fler länder produkterna finns i desto viktigare blir detta. Lägga upp registreringsstrategier tidigt i utvecklingsprojekten. På så sätt säkerställs att rätt dokumentation finns när projektet resulterar i en kommersialiserbar produkt. Kcat/KM (sec 1 mm 1 ) ,0 Cod trypsin Bovine trypsin Temperature ( C) Källa: Asgeirsson et al, European Journal of Biochemistry, vol. 180, no. 1, pp , 1989 Miljö Enzymatica bedriver ingen anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Det enzym som används i produkterna är utvunnet som en biprodukt vid fiskberedning och bidrar inte till utfiskning av torskbestånd. Produkternas emballage och övriga förpackningsmaterial består av återvinningsbart material. Kontraktstillverkaren Recipharm AB och flertalet av Enzymaticas försäljningskanaler, det vill säga apoteks- och hälsokedjor, är certifierade enligt miljöstandarden ISO Samtliga fraktpartners arbetar aktivt med miljöfrågor. Legal struktur Enzymatica är en koncern bestående av moderbolaget Enzymatica AB och de helägda dotterbolagen Enzymatica North America Inc. och Enzymatica Care AB. Veterinärprodukter exempel på plattformens potential Enzymaticas veterinärprodukter Kalvatin är ett bra exempel på plattformsteknologins möjligheter. Då djurpatogener och humana patogener är snarlika kan motsvarande barriärskapande system som utvecklats för humana indikationer även användas för behandling av djur. Under 2014 gick veterinärprodukterna Kalvatin in i slutfas i utvecklingsarbetet. Produkterna är avsedda att motverka infekterad hud respektive tandköttssjukdomar hos primärt hund och katt. De första studieprotokollen har indikerat positiva effekter. Regelverk för medicintekniska produkter Enzymatica befinner sig i en internationaliseringsfas med lanseringar i länder med omfattande krav på registrering och dokumentation. Funktionen för kvalitet (QA) och regulatoriskt arbete sammanställer den dokumentation som krävs för att registrera en produkt på en speciell marknad. Under 2014 har detta arbete blivit allt viktigare och vid inledningen av 2015 förstärktes organisationen med en EVP Quality Assurance och Regulatory Affairs (QRM). Medarbetare Enzymatiza har idag 15 heltidsanaställda samt ett nätverk av erfarna rådgivare, konsulter och specialister för att tillföra kompetens och kapacitet. FOU 21% QRM 14% Marknad/sälj 36% Andel medarbetare per arbetsområde Admin 29% Källhänvisningar, se sid

12 VERKSAMHETSBESKRIVNING Med siktet inställt mot OS 2018 En grupp användare som tidigt sett fördelarna med ColdZyme Munspray är idrottare. Bland elitidrottare som använder ColdZyme Munspray finns skidskyttar, längdskidåkare, golfspelare, cyklister samt bandy-, hockey- och handbollslag. ColdZyme hjälper skidskytten Torstein Stenersen hålla förkylningarna borta Skidskytten Torstein Stenersen lämnar ingenting åt slumpen när han satsar på en tätplats i OS Stenhård träning gör immunförsvaret känsligt, och då hjälper ColdZyme till att hålla infektionerna borta. Jag vill nå den absoluta världstoppen inom skidskytte, säger Torstein Stenersen, bördig från Nordnorge men numera svensk medborgare och Östersundsbo. Torsteins första mål är att etablera sig som världscupåkare. Efter det hägrar OS 2018 och VM på hemmaplan i Östersund När Torstein berättar hur dagarna ser ut för honom och hans träningskamrater låter det som något slags asketisk munkorden: träna, äta, sova i en evig upprepning. Fjärran är den tiden då skidskyttar utgjorde längdskidåkningens b-lag. För att hävda sig i toppen krävs fysisk träning på samma nivå som de egentliga längdåkarna. I praktiken innebär att varje dag på året kräver högsta fysiska och psykiska engagemang, oavsett vilka förutsättningar som livet och vädret bjuder på. Vi ligger hela tiden nära gränsen för vad kroppen klarar av, säger Torstein. Det är lätt att bli sliten, inte bara fysiskt utan även psykiskt. Ingen som följer längdåkning och skidskytte i medierna lär ha missat åkarnas stora ängslan för att drabbas av övre luftvägsinfektioner. Förkylningar är det värsta för oss eftersom vårt immunförsvar är så lågt, säger Torstein. Varje enskild förkylning utgör en stor störning i träningsprogrammet. Och slår den till i samband med ett mästerskap kan flera års förberedelser gå till spillo. Av den anledningen blev ColdZyme en vändning i Torsteins idrottsliv. Jag var väldigt mycket förkyld tidigare, säger Torstein och berättar att det kunde ta två veckor att bli av med envisa infektioner. Vändningen kom när han läste en artikel om ColdZyme i Runner s World och tog kontakt med Enzymatica. När han började pröva produkterna insåg han snabbt att de skulle utgöra en stor hjälp i hans karriär. Nu har jag använt dem i fyra år och hela mitt liv har förändrats. Jag får mycket färre förkylningar, och om jag skulle få en så tar det inte mer än tre dygn innan jag känner mig frisk igen. Vila med upp till 12 timmars sömn per dygn och kost är andra viktiga faktorer för återhämtning och infektionsskydd. Eftersom Torstein växte upp i en frilufts- och jaktintresserad familj i Målselv i Troms fylke är matsedeln nästan helt baserad på vilt och fisk Jag tycker om att laga mat. Det är lite av en hobby man har inte tid med så mycket annat, säger Torstein. 12

13 Marknadsöversikt Enzymatica är verksamt med sin förkylningsprodukt ColdZyme Munspray på marknaden för receptfria varor, den så kallade OTC-marknaden ( Over-the-Counter ). Produkten är avsedd för egenvård och finns tillgänglig via svenska apotek och hälsofackhandeln sedan Under 2014 lanserades produkten även i Norge, Danmark och Storbritannien. Större delen av försäljningen 2014 hänförs till apotek- och hälsokedjor i Sverige. OTC-marknaden domineras av globala bolag som investerar stora summor i forskning, utveckling och marknadsföring för att öka sina marknadsandelar. Starka varumärken och kundlojalitet är viktiga konkurrensmedel. Smärta, dermatologi (hud) och förkylning är några av de större terapiområdena.3 Den globala förkylningsmarknaden Även på konkurrensutsatta marknader dominerade av stora aktörer kan små specialiserade företag som Enzymatica tillföra värde. Detta kan ske genom att erbjuda nischprodukter med unika egenskaper framtagna för en global marknad. Enzymatica har påbörjat sin internationella expansion och har för avsikt att fortsätta nå ut med produkten ColdZyme på fler marknader. ColdZyme säljs för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Global trend mot ökad egenvård I takt med att människor blivit mer medvetna om vikten av att förebygga och bevara en god hälsa, har marknaden för receptfria varor och egenvårdsprodukter (OTC) vuxit. En annan faktor är den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning samt att allt fler utvecklingsländer har råd att köpa hälsoprodukter.3 Högre tillväxt för receptfria varor Marknaden för receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter (OTC) växer snabbare än för receptbelagda läkemedel. Bakom tillväxten finns en global trend mot ökad egenbehandling men även myndigheterna bidrar genom att fler läkemedel omklassificeras från receptbelagda till receptfria produkter förväntas den totala OTC-marknaden uppgå till 92,9 miljarder USD. Liksom de senaste åren förväntas utvecklingen vara fortsatt starkast i tillväxtekonomier i Asien och Latinamerika.3 Förkylning är den vanligast förekommande infektionssjukdomen globalt och är en vanlig orsak till frånvaro från arbete och skola samt besök i sjukvården. Årligen säljer apotek, hälsofackhandeln och dagligvaruhandeln receptfria förkylningsvaror för cirka 30 miljarder USD. USA är den största marknaden följt av Kina och Japan.4 Övriga länder 43% USA 23% Top fem EU 16% Sverige 1% Japan 8% Kina 9% Geografisk fördelning av receptfria produkter inom förkylningskategorin, 30 miljarder USD4 13

14 MARKNADSÖVERSIKT Egen försäljning i Skandinavien I Sverige, Norge och Danmark säljer Enzymatica ColdZyme i egen regi med säljare som har kunskap och lång erfarenhet från branschen. Försäljningen i Sverige sker sedan 2013 på samtliga apotekskedjor samt via hälsofackhandeln. Framgångarna på hemmamarknaden har öppnat upp för fler affärsmöjligheter och under hösten 2014 lanserades ColdZyme även i Norge och Danmark. I Norge finns produkten tillgänglig via två större apotekskedjor och i Danmark säljs produkten via de två största apotekskedjorna samt den rikstäckande hälsobutikkedjan Matas. För att skapa kännedom och nyfikenhet kring produkten genomför Enzymatica under förkylningssäsongen lanseringskampanjer på apotek och via media. På större arrangemang inom hälsa, livsstil och idrott medverkar Enzymatica genom monterutställningar. Viss sponsring sker även av elitidrottare i form av fri tillgång till ColdZyme. I gengäld delar idrottarna med sig av sina erfarenheter. Konkurrenssituation på svenska apotek I förkylningssegmentet, som huvudsakligen består av symtomdämpande läkemedel och naturläkemedel, är ColdZyme unik genom en verkningsmekanism som påverkar förkylningsvirusets förmåga att fastna på slemhinnan. På svenska apotek utgörs segmentet av cirka 170 artiklar där en stor del av de sålda produkterna är nässpray i olika förpackningsstorlekar och styrka för att lindra förkylningssymptom. I Sverige sker cirka 60 procent av den totala försäljningen via apotek, och övriga delen via hälsofack och detaljhandeln..4,5 Förkylningssäsongen 2014 betraktas som måttlig och apotekens försäljning av förkylningsvaror uppgick till 764 miljoner kronor, motsvarande en ökning på 1,7 procent. Baserat på värde var ColdZyme den förkylningsartikel som sålde allra bäst under förkylningssäsongen Under denna tid hade produkten en ledande position och en marknadsandel på 4,5 procent. 6 Baserat på befolkningsmängd gör Enzymatica bedömningen att de norska och danska marknaderna tillsammans motsvarar den svenska marknaden i storlek. Via partner på övriga geografiska marknader På marknader utanför Skandinavien har Enzymatica för avsikt att sälja ColdZyme via distributör. Storbritannien Under hösten 2014 lanserades ColdZyme på apotekskedjan Boots i Storbritannien. Distributionen sker genom en så kallad kontraktsförsäljningsstyrka AHA Sales and Marketing ansvarar för marknadsföring, försäljning och lagerhållning av ColdZyme. Inledningsvis har produkten introducerats på cirka 1200 Boots-apotek runtom i Storbritannien men avsikten är att expandera till fler apotek, inom både Boots och till övriga apotekskedjor. Värdet för den totala förkylningsmarknaden i Storbritannien uppgår till cirka 0,9 miljarder USD, varav Boots andel av försäljningen bedöms vara cirka 40 procent. 4,7 För att bygga upp kännedomen om varumärket i Storbritannien har Enzymatica investerat i en lanseringskampanj som sträckt sig över vintermånaderna I samband med lanseringen introducerades även produkten ColdZyme OneCold, som är en mindre förpackningsstorlek motsvarande behovet vid en förkylning. Produktdifferentieringen är anpassad efter marknadssituationen i Storbritannien där produkter under tio pund skapar snabbare intresse hos konsumenterna. ColdZyme OneCold stod för den större delen av försäljningen under lanseringen i Storbritannien, vilket bekräftar strategin med en mindre instegsprodukt för att få nya kunder att testa produkten. Övriga Europa En bearbetning av den europeiska marknaden pågår med ambitionen att få ytterligare något avtal på plats i tid inför hösten 2015 års förkylningssäsong. Diskussioner sker löpande med både små och stora aktörer som ser ColdZyme som en strategisk möjlighet och en passande produkt i befintlig OTC-produktportfölj. Som en del i det förberedande lanseringsarbetet på nya marknader ingår att säkerställa att produkten följer respektive lands juridiska och regulatoriska regelverk. I Europa följer marknadens värde till stor del respektive lands befolkningsmängd. De fem största marknaderna inom EU är Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien, vars marknader tillsammans motsvarar ett värde av cirka 4,9 miljarder USD. 2 Hur apoteksmarknaden är uppbyggd och reglerad varierar från land till land, likaså prisnivån för OTC-produkter. I till exempel Tyskland och Frankrike är apotekskedjor inte tillåtet medan den brittiska apoteksmarknaden till stora delar påminner om strukturen i Skandinavien med ett antal rikstäckande apotekskedjor. 14 Källhänvisningar, se sid 32.

15 Historik Historien Enzymatica börjar på Island. Det är 1970-tal och i de stora fiskrenserierna passerar tonvis med nyfångad torsk de skickliga rensarnas händer. Händer som märkligt nog är ovanligt hela och mjuka. Borde de inte istället vara uttorkade, spruckna och såriga med tanke på all denna fisk direkt från det kalla ishavet? Forskare på Island kom slutligen med förklaringen. Ett enzym i torsken blir superaktivt när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Forskarnas arbete ledde så småningom till ett patent på enzymet och 2007 tecknade Enzymatica avtal gällande utveckling och försäljning av produkter baserade på enzymet. Enzymatica har sedan dess utvecklat ett antal produkter där enzymet är en viktig delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och bakterier Norge, Danmark och UK första marknaderna utanför Sverige. Organisationen växer och Bolaget förbereds för verksamhet i noterad miljö och på internationella marknader. En nyemission genomförs för att kunna hålla en hög tillväxttakt. Veterinärprodukter färdigställs ColdZyme Munspray lanseras mot förkylning på apotek i Sverige. Avtal sluts med samtliga apotekskedjor. Den första kliniska pilotstudien, COLDPREV, genomförs och får ett positivt utfall Munsprayet och tuggummit* i ColdZyme-serien registreras som medicintekniska produkter, efter att deras säkerhet och prestanda har styrkts. Enzymatica knyter vetenskaliga rådgivare till sig Enzymatica listas på AktieTorget. Det globala avtalet med Zymetech förlängs till Första produktserien registreras som kosmetikaoch hygienprodukter och säljs i hälsofackhandeln under varumärket ColdZyme. Serien innefattade munspray mot virus och bakterier i munhåla/svalg, tuggummi för bättre munhygien och läppbalsam mot skadade läppar.* 2007 Enzymatica grundas. Samma år tecknas ett avtal med isländska Zymetech avseende globala rättigheter att utveckla och sälja produkter innehållande det patenterade enzymet. * 2014 utgick ColdZyme Tuggummi och Lipbalm ur Enzymaticas ordinarie produktsortiment. 15

16 Styrelse och revisorer LENNART NILSSON Styrelseordförande MARIANNE DICANDER ALEXANDERSSON Styrelseledamot JONAS E FORSBERG Styrelseledamot ANDERS JUNGBECK Styrelseledamot HANS PIHL Styrelseledamot NILS SIEGBAHN Styrelseledamot MONICA WALLTER Styrelseledamot Revisorer ERNST & YOUNG AKTIEBOLAG Torggatan 4, Malmö Bolagets revisor sedan 2012 Mandattid om fyra år och med Göran Neckmar som huvudansvarig revisor sedan Göran Neckmar är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisation för revisorer i Sverige. 16

17 Styrelse och revisorer LENNART NILSSON Styrelseordförande sedan Född: VD för Crafoordska stiftelsen. Tidigare befattningar inkluderar koncernchef i Cardo AB, Wilhelm Sonesson AB och Nife Jungner AB. Tidigare styrelseordförande i bland annat Lunds universitet och Gambro AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Erik Philip Sörenssons Stiftelse och Räftens Fastighets och Service AB. Styrelseledamot i Crafoord Invest Aktiebolag, Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB, Euro Football Invest AB och Malmö Cityfastigheter AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande EG Tacticus AB och Canadian Oil Company Sweden Aktiebolag. Styrelseledamot Cardo AB, Quattrovision Media Aktiebolag och Aktiebolaget Industrivärden, samt styrelsesuppleant i Wirums Säteri AB och Malmö Industrifinans AB. Utbildning: Ekon. dr. h. c., Civ. Ing. Innehav: 0 aktier. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. MARIANNE DICANDER ALEXANDERSSON Styrelseledamot sedan maj Född: Tidigare vd på Global Health Partner, Sjätte AP-fonden och Kronans Droghandel samt f.d. vvd Apoteket AB. Dessförinnan i ledande befattningar inom marknadsutveckling och kvalitet på Pharmacia, ICI AB och Volvo. Idag styrelseledamot och affärs- och ledarskapsrådgivare. Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör MDA Management AB. Styrelseledamot i Recipharm AB och West Atlantic. Ledamot i fullmäktige Skandia, tillträdande ordförande i Sahlgrenska Science Park. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Castellum AB, Mölnlycke AB, Svenskt Näringsliv, Chalmers tekniska högskola, Easy Lighting Scandinavia, WHO s Uppsala Monitoring Centre för Läkemedelsbiverkningar, Apoteksakademin AB och Bariatric och Diabetes center Ajman AB. Verkställande direktör Global Health Partner AB, Global Health Partner Swe AB och Sjätte AP-fonden. Vice verkställande direktör i Apoteket AB. Utbildning: Civilingenjör kemiteknik. Innehav: aktier. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. JONAS E FORSBERG Styrelseledamot sedan Född: Vice President/Global Online Sales and Marketing, Jabra (GN Netcom). Tidigare befattningar inkluderar Nordamerika-chef för GN Netcoms (Jabra) konsumentdivision samt produkt- och försäljningspositioner inom Sony Ericsson Mobile Communications och Ericsson. Övriga uppdrag: - Tidigare uppdrag de senaste fem åren - Utbildning: Executive MBA. Innehav: aktier. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. ANDERS JUNGBECK Styrelseledamot sedan Född: Vice President Respiratory Commercial, Actavis. Tidigare befattningar inkluderar Vice President Northern Europe för Actavis, Managing Director för Ratiopharm AB samt ledande befattningar på AstraZeneca. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Economic Technology International ETI AB. Bolagsman OMET Group Handelsbolag. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och verkställande direktör Actavis AB, Actavis Holding AB, Recept Pharma RP AB, Arrow Scandinavia AB och Mrahpoitar AB. Styrelseledamot Arrow Läkemedel Aktiebolag. Utbildning: Leg. Sjuksköterska. Innehav: aktier och personaloptioner. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. HANS PIHL Styrelseledamot sedan Född: VD i det egna bolaget Hans Pihl AB och har tidigare varit VD för Deloitte Sverige. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Skånska Ventilationsprodukter AB, Skorstensfejarmästarna Syd AB, Malmö Cityfastigheter AB och Malmö Cityfastigheter Högvakten AB. Styrelseledamot i Erling Pålsson Teknik & Fastighet AB, Forex Bank AB, Upplands Bilforum Holding AB, United Spaces Network Offices AB, Augmenta AB, Stora Hammar Exploatering AB samt Hans Pihl AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Sydsvenska Lagerbolag AB. Styrelseledamot och VD Grev Ture Revision Aktiebolag. Styrelseledamot i Serveones AB, IKC Holding AB, Groupbeconfi Dent Europe AB och Connect Sverige Ideell förening samt styrelsesuppleant i Elna Lembrér Åström AB. Revisor i Göteborgs Entreprenadbyggen AB GEAB, Danir Förvaltning AB, PNB Entreprenad AB, B & L Görander Aktiebolag, Skånska Ventilationsprodukter AB, AWD Personalutveckling Aktiebolag, Parkfast Aktiebolag, Danir Development AB, Imtech Ventilation Malmö AB, Ö.B. Eiendomsutvikling AB, Malmö Bra Bostad AB, BasEl I Sverige AB, Stenyxan Holding AB, Sydtotal AB, Stubbehagens Fastighets AB, Imtech Ventilation IT AB, Industrikraft i Sverige AB, Sagax Åptimera AB samt Just Communication JG AB. Revisorssuppleant i Knäckekärr Holding Aktiebolag och C-A Enefält Konsult AB. Utbildning: Civ. Ek., Auktoriserad revisor. Innehav: 0 aktier. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. NILS SIEGBAHN Styrelseledamot sedan Född: VD för Niconovum AB. Tidigare befattningar inkluderar VD för Alligator Bioscience AB, VD för Pernovo AB (Perstorp ABs affärsutvecklingsbolag), VD för Atos Medical AB, Director Special Projects i Perstorp AB och World-Wide Marketing Director för Nicorette. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ACH Konsult AB. Styrelseledamot i Celltrix AB samt styrelseledamot och VD i Niconovum AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och VD i Niconovum Market AB. Styrelseledamot i Glycorex Transplantation AB och Celltrix AB samt styrelsesuppleant i Glycoprobe AB. Utbildning: Civ. Ing., Civ. Ek., Tekn Dr i Tillämpad Biokemi med fokus på Enzymteknologi. Innehav: 0 aktier. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. MONICA WALLTER Styrelseledamot sedan Född: VD LIDDS AB. Tidigare befattningar inkluderar VD för Ellen AB och Probi AB samt ledande befattningar inom Pharmacia & Upjohn. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Parlanti Passion Europe AB och styrelseledamot i Top Rider Strömsholm AB. VD och styrelseledamot i First Corner AB samt VD i LIDDS AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD i Ellen AB. Utbildning: Marknadsekonom, leg. sjuksköterska. Innehav: 0 aktier. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. 17

18 Ledning FREDRIK LINDBERG VD JOHAN WENNERHOLM CFO ULF BLOM EVP Marketing & Operations MATS CLARSUND EVP Research & Development JÖRGEN REXÖ EVP Legal GUN RYDHÖG EVP Quality and Regulatory Management FREDRIK LINDBERG VD Tillträdde februari 2015.* Född: Fredrik har lång erfarenhet från life scienceindustrin samt tillväxtbolag med internationell verksamhet. Tidigare positioner inkluderar bland annat grundare och VD på Bone- Support AB, Nordic Medical Director på Searle Pharmaceuticals, samt Chefsöverläkare på Avd för Klinisk Farmakologi på Universitetssjukhuset i Lund. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Fiddevången Aktiebolag samt styrelsesuppleant Bone Support Incentive AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande och styrelseledamot i Enzymatica AB. Styrelseledamot i MedArt A/S. Verkställande direktör Bone Support AB. Utbildning: Legitimerad läkare. Docent i klinisk farmakologi. Innehav: aktier och personaloptioner. *I februari 2015 tillträdde Fredrik Lindberg som Enzymaticas VD och lämnade därmed sitt uppdrag som styrelseledamot. JOHAN WENNERHOLM CFO Anställd: Född: Johan har flera års erfarenhet av tillväxtbolag och relationer till kapitalmarknaden. Har haft ledande ekonomi- och finanspositioner inom CellaVision AB, NextLink AB och Doro-korncernen. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Exini Diagnostics AB, Nordic Infrastructure AB och Öresunds Ambulans AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och verkställande direktör Occlutech International AB. Styrelsesuppleant CellaVision International AB. Utbildning: Civilekonom. Innehav: aktier. ULF BLOM EVP MARKETING & OPERATIONS Anställd: Född: Medgrundare i Enzymatica. Ulf har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom marknadsföring och försäljning från läkemedelsindustrin, bland annat från Novo Nordisk, Astra Zeneca och ALK. Har omfattande erfarenhet från alla strategiska faser i global kommersialisering av läkemedel. Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör Medzyme Invest Öresund AB. Styrelseledamot Enzymatica Care AB och Idogen AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Enzymatica AB (publ). Utbildning: Civilekonom. Innehav: aktier och personaloptioner. 18

19 Ledning MATS CLARSUND EVP RESEARCH & DEVELOPMENT Anställd: Född: Mats har 20 års erfarenhet av forskning rörande enzymer samt lång erfarenhet från forskning och affärsutveckling inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Kommer närmast från Alligator Bioscience AB, där han haft befattningar som Vice President Scientific Business Development och Head of Discovery. Övriga uppdrag:- Tidigare uppdrag de senaste fem åren:- Utbildning: Doktor i enzymteknologi. Innehav: aktier och personaloptioner. JÖRGEN REXÖ EVP LEGAL Anställd: Född: Medgrundare i Enzymatica. Jörgen har lång erfarenhet av startup-bolag som rådgivare inom bolagsrätt och finansiering, bland annat inom ramen för Mobile Heights Business Center och Lund Life Science Incubator AB. Har mer än 25 års erfarenhet från juristverksamhet. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Enzymatica Care AB. Styrelseledamot Humea AB, Navexa Securities AB och Advokat Jörgen Rexö AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Enzymatica AB, Forskarpatent i Syd AB, CR Development AB och Vårdboendefonden Management AB. Styrelsesuppleant Rexö Brands AB. Likvidator Plastkonstruktioner Curt Christopherson Aktiebolag, Aditech Pharma AB, Added Power Invest i Sverige AB, Evolution & Development Rickard Carlsson AB, Fastighetsaktiebolaget Tona 2, Softplace AB. Utbildning: Jur kand examen. Innehav: aktier och personaloptioner. GUN RYDHÖG EVP QUALITY AND REGULATORY MANAGEMENT Tillträdde december Född: Gun har mer än 30 års erfarenhet från kvalitetssäkring och regulatoriskt arbete på medicintekniska bolag med internationell verksamhet. Har haft ledande befattningar inom bland annat Gambro och Hemocue. Bedriver egen konsultverksamhet inom QA och regulatoriska frågor. Övriga uppdrag: Styrelseledamot QRRM Assistans AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Bolagsman QRRM Assistans HB. Utbildning: Receptarie/Farmaceut. Innehav: aktier. Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare Det föreligger inte några familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Fredrik Lindberg var styrelseledamot i MedArt A/S när det försattes i rekonstruktion vars konkurs avslutades Jörgen Rexö var styrelsesuppleant i Rexö Brands AB vars konkurs avslutades Utöver uppräknade personer så har inga personer i styrelsen eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation under de senaste fem åren. Inte heller har någon anklagelse och/ eller sanktion utfärdats av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot någon av dem under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen som kan stå i strid med Enzymaticas intressen. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Enzymatica genom aktie- och eller optionsinnehav. 19

20 Utvald finansiell information Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014, upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), har hämtats ut Bolagets reviderade koncernräkenskaper, vilka har granskats av Bolagets revisorer. Uppgifter avseende 1 januari - 31 mars för åren 2015 och 2014 har hämtats ur Enzymaticas delårsrapport och har upprättats i enlighet med IFRS. Delårsrapporterna är varken översiktligt granskad eller reviderad av Bolagets revisor. Totalresultat i sammandrag januari december KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skattekostnader Årets resultat Övrigt totalresultat: Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014

ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014 ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014 1 ENZYMATICA ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Innehållsförteckning 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Enzymatica på två minuter 5 Marknadsöversikt 6 Trender och potential

Läs mer

BILAGA 1-3 DELÅRSRAPPORTER DELÅRSRAPPORT FÖR ENZYMATICA AB (publ) JANUARI MARS 2015 Fortsatt stark försäljningstillväxt Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,0 MSEK (2,5). Resultat efter skatt

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015 Lund den 21 april 2015 Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma 2015 VD:S ANFÖRANDE Vem är jag? Fredrik Lindberg VD för Enzymatica sedan den 16 februari 2015.

Läs mer

Nya marknader och stark försäljning 2014

Nya marknader och stark försäljning 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 FÖR ENZYMATICA AB (publ) Nya marknader och stark försäljning 2014 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade till 8,7 MSEK (6,0). Resultat efter skatt uppgick till -12,3 MSEK (-4,8).

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENZYMATICA AB (PUBL) 17 MARS 2 APRIL 2014

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENZYMATICA AB (PUBL) 17 MARS 2 APRIL 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 17 MARS 2 APRIL 2014 Besök våra investerarträffar MARS 20 MARS 24 MARS 25 Stockholm Klockan 18 20 Malmö Klockan 18 20 Göteborg Klockan 18 20 Erik Penser Bankaktiebolag

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer.

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Finansiell utveckling Första kvartalet Nettoomsättning: 1 837 (2 557) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 728 (-46) TSEK Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

Fortsatt stark försäljningstillväxt

Fortsatt stark försäljningstillväxt DELÅRSRAPPORT FÖR ENZYMATICA AB (publ) JANUARI MARS 2015 Fortsatt stark försäljningstillväxt Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,0 MSEK (2,5). Resultat efter skatt uppgick till -9,0 MSEK

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Ännu ett kvartal med stark försäljningstillväxt

Ännu ett kvartal med stark försäljningstillväxt DELÅRSRAPPORT FÖR ENZYMATICA AB (PUBL) JANUARI JUNI 2015 Ännu ett kvartal med stark försäljningstillväxt Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade till 3,1 MSEK (1,3). Resultat efter skatt uppgick till -10,5

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Enzymatica AB (publ)

ENZYMATICA AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Enzymatica AB (publ) ENZYMATICA AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Enzymatica AB (publ) Viktig information Vissa definitioner Med Enzymatica eller Bolaget avses, beroende på sammanhang, Enzymatica AB (publ), org.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 2 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Har mer att ge under 215 Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 för 2016

Kvartalsrapport Q1 för 2016 Kvartalsrapport Q1 för 2016 Invent Medic Sweden AB (publ) 556682-1046 Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för Q1 2016. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Kvartalsrapport för Enzymatica AB

Kvartalsrapport för Enzymatica AB Kvartalsrapport för Enzymatica AB 2012-04-01 till 2012-06-30 Q2-rapporten för Enzymatica i korthet: Nettoomsättningen uppgick till SEK 27 082 (22 786) Resultatet uppgick till SEK -3 761 167 (-1 477 893).

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) Omsättningen ökade till 4,4 MSEK (3,0) Periodens resultat efter finansnetto, -4,1 MSEK (-2,8) ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN) Omsättningen ökade med 67

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012

PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012 PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012 MOTIVERING TILL UTDELNING Fertilitet och Transplantation befinner sig i olika utvecklingsfaser Ett separat ägande ökar de strategiska möjligheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 ENZYMATICA NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 217-11-2 3,75 Hälsovård Rekordförsäljning Förbättrat resultat Strategiska rekryteringar Rekordförsäljning. en under Q3 uppgick till 24,8 MSEK (11,9) innebärande

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 118 (-868) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014 Framåtblick Finansiell utveckling Tredje kvartalet Juli September 2014 Nettoomsättning: 2 227 (1 879) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 493 (-1 734) TSEK Resultatet per aktie*: -0,52 (-0,66)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 402 (-1 118) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Emission av units inför planerad notering av aktierna och teckningsoptionerna i. Xintela AB (publ)

Emission av units inför planerad notering av aktierna och teckningsoptionerna i. Xintela AB (publ) Emission av units inför planerad notering av aktierna och teckningsoptionerna i Xintela AB (publ) PÅ NASDAQ FIRST NORTH I STOCKHOLM First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom

Läs mer

Kvartalsrapport Januari mars 2016 EQL Pharma AB

Kvartalsrapport Januari mars 2016 EQL Pharma AB Kvartalsrapport Januari mars 2016 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM 1 Innehållsförteckning Tillägg till Prospekt i anledning av notering av C-RAD AB (publ) på Nasdaq Stockholm... 3 Uppdateringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) 0 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna

Läs mer