Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North"

Transkript

1 ENZYMATICA AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. 1

2 Innehåll Riskfaktorer 3 Bakgrund och motiv 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 13 Historik 15 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 16 Utvald finansiell information 20 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 24 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden 27 Bolagsordning 29 Legala frågor och kompletterande information 30 Källor 32 Adresser 33 Information om aktien ISIN-kod aktie: SE Kortnamn aktie: ENZY Antal utestående aktier: Nuvarande marknadsplats: AktieTorget Första dag för handel på First North: 15 juni 2015 Sista dag för handel på AktieTorget: 12 juni 2015 Finansiell kalender Delårsrapport Q2: 21 juli 2015 Delårsrapport Q3: 20 oktober 2015 Bokslutskommuniké 2015: 16 februari 2016 Aktieägarkontakt För IR-relaterad information, kontakta: Johan Wennerholm, CFO: Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer: Vissa definitioner Med Enzymatica eller Bolaget avses Enzymatica AB (publ), org. nr First North avses Nasdaq First North. Med Bolagsbeskrivningen avses föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför Enzymaticas listning på First North. Med Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB avses Erik Penser Bankaktiebolag, org. nr Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, org. nr Hänvisning till SEK avser svenska kronor, hänvisning till EUR avser euro och hänvisning till USD avser amerikanska dollar. Med K avses tusen och med M avses miljoner. Viktig information till investerare Varje investerare bör noggrant överväga den information som lämnas i föreliggande Bolagsbeskrivning, i synnerhet de faktorer som sammanställts under avsnittet Riskfaktorer, som beskriver vissa risker som är förknippade med en investering i Enzymatica. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande listning av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listningen och inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen med anledning av listningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Framtidsinriktad information Bolagbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer sammanställs under avsnittet Riskfaktorer. Presentation av finansiell information Belopp som anges i Bolagsbeskrivningen har i vissa fall avrundats och därför summerar tabellerna i Bolagsbeskrivningen inte alltid nödvändigtvis exakt. Samtliga finansiella belopp presenteras i svenska kronor om inget annat anges. Information från tredje part Bolagsbeskrivningen innehåller viss marknads- och branschinformation som kommer från tredje part. Även om informationen har återgivits korrekt och Bolaget anser att källorna är tillförlitliga har Bolaget inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Enzymatica känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av dessa källor har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. På vissa ställen i Bolagsbeskrivningen beskrivs Bolagets ställning på marknaden. Dessa uppgifter baseras på Bolagets omsättning i förhållande till Enzymaticas bedömning av de aktuella marknadernas storlek respektive konkurrenternas omsättning. 2

3 Riskfaktorer En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Enzymaticas kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat- och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Avsnittet nedan gör inte anspråk på att vara fullständigt. Även andra risker och osäkerheter som för närvarande är okända för Bolaget eller som för närvarande inte betraktas som avgörande, kan också komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs. Ordningsföljden i riskbeskrivningen är inte sammanställd efter betydelse och den är inte avsedd att rangordna sannolikheten för att de olika omständigheterna skulle kunna inträffa och ger heller ingen indikation hur stor inverkan de skulle kunna ha på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs. Vid en bedömning av Enzymaticas framtida utveckling är det viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Enzymaticas uppmanas därför att, utöver den information som ges i bolagsbeskrivningen, göra sin egen bedömning av nämnda och potentiella tillkommande riskfaktorer och deras betydelse för den framtida utvecklingen. Verksamhets- och branschrelaterade risker Distributörer Enzymatica verkar genom direkt kontakt med apotek och hälsofackhandel på den skandinaviska marknadern. För marknader utanför Skandinavien är strategin att använda distributörer. Detta innebär att Enzymaticas framtida expansion är beroende av framgångsrika samarbeten med olika partners. Trots att Enzymatica har väl fungerande och omfattande avtalsrelationer med dessa samarbetspartners kan samarbeten sägas upp. Det finns ingen garanti för att samarbetsparnters tecknar nytt avtal med Enzymatica. Ett avbrutet samarbete med en större partner skulle ha en negativ inverkan på Enzymaticas tillväxt, omsättning och resultat. Leverantörer och tillverkare Det finns en risk för att Enzymaticas nuvarande eller framtida leverantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de krav som Bolaget ställer eller till fullo uppfyller sina åtaganden gentemot Bolaget. Vidare kan Bolagets leverantörer drabbas av leveransproblem, som kan ligga utanför Bolagets kontroll, eller av andra orsaker inte leverera, vilket kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det enzym som ingår i Enzymaticas produkter levereras av en leverantör som är ensam tillverkare av enzymet. Väsentliga leveransproblem kan innebära att ersättningssubstans behöver utvecklas och tillverkas, vilket kan antas vara tidskrävande och kostsamt och begränsa Bolagets möjlighet att kommersialisera produkter. Bolaget söker begränsa denna risk genom att upprätthålla substantiella lager av enzymet. Immateriella rättigheter Det enzym som ingår i Enzymaticas produkter omfattas av patent som innehas av tredje man. Enzymatica har genom avtal med licenstagaren till patentet, tillförsäkrats rätten att utveckla, marknadsföra och sälja vissa produkter baserat på enzymet. Patentskyddet upphör 2021, men är beroende av att relevanta patent upprätthålls och förnyas av patentinnehavaren. Om så inte skulle ske, kan detta leda till ökad konkurrens för Enzymaticas produkter, vilket kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Enzymatica strävar efter att skydda sina egna innovationer i samband med eget utvecklingsarbete för att säkerställa avkastning på de investeringar som Bolaget gör i produktutveckling, men det är inte säkert att Bolagets innovationer kan bli föremål för patentskydd eller att innovationerna inte gör intrång i andras immateriella rättigheter. Intrång och plagiat är risker som Bolaget kan bli utsatt för. Det finns även en risk att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter för Bolagets verksamhet betydelsefulla immateriella rättigheter. Tvist rörande intrång kan vara kostsamma och tidskrävande och kan därför påverka Bolagets verksamhet negativt. Beroende av nyckelpersoner, medarbetare och konsulter Enzymaticas nyckelpersoner, medarbetare och konsulter har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Produktutveckling Bolaget avser att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Avtalet med Bolagets leverantör av det enzym som ingår i Enzymaticas produkter, ger Enzymatica rätt att utveckla, marknadsföra och sälja vissa specificerade konsumentprodukter inom området hälsa och skönhet. Härutöver ges Bolaget på vissa villkor rätt att marknadsföra och sälja ytterligare konsumentprodukter, inom området hälsa och skönhet, förutsatt att leverantören ger sitt godkännande 3

4 RISKFAKTORER som inte oskäligen får innehållas. Om sådant godkännande inte skulle lämnas medför detta en risk för att Bolaget får finna alternativa utvecklingsvägar, vilket kan medföra mer kostnads- eller tidskrävande utveckling än planerat, eller kan begränsa Bolagets möjlighet att kommersialisera nya produkter. I Bolagets strategi ingår att registrera nya medicintekniska produkter. Det är inte säkert att pågående utvecklingsarbete kommer att leda till nya registreringar, vilket även detta kan begränsa Bolagets möjlighet att kommersialisera nya produkter. Produktansvar Beaktat verksamhetens art är det relevant att beakta Enzymaticas produktansvar, som uppstår då Bolaget utvecklar och kommersialiserar produkter. Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Bolaget kommer dock att inför varje ny marknadsintroduktion och planerad klinisk studie se över försäkringsskyddet eftersom det med stor sannolikhet kommer att finnas begränsningar i försäkringsskyddets omfattning och dess beloppsmässiga gränser. Det finns därför en risk att Bolagets försäkringsskydd inte till fullo kan täcka eventuella framtida rättsliga krav som kan uppstå, vilket skulle kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Konkurrens Bolaget arbetar med nya produkter på en etablerad marknad vilka konkurrerar med andra produkter. Bolagets verksamhetsområde kännetecknas av hård konkurrens. Om en konkurrent lyckas utveckla och lansera likartade eller effektivare produkter än Enzymatica kan det komma att medföra risker i form av försämrade försäljningsmöjligheter för Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. Kliniska studier Utveckling av medicintekniska produkter är generellt förknippat med risker avseende förseningar och resultat i kliniska studier. Utfall från prekliniska studier överensstämmer inte alltid med de resultat som uppnås vid kliniska studier. Resultat från tidiga kliniska studier överensstämmer inte heller alltid med resultat i mer omfattande studier. Det är inte säkert att Enzymaticas planerade kliniska studier kommer att indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att Bolaget efterföljande skall kunna erhålla attraktiva indikationer som svarar mot medicinska behov och som möjliggör försäljning av medicintekniska produkter. Om Enzymatica eller dess samarbetspartners inte, via kliniska studier, i tillräcklig utsträckning kan påvisa att en medicinteknisk produkt är säkert och effektivt kan Bolaget komma att påverkas negativt, vilket kan komma att föranleda uteblivna registreringar hos myndigheter och därmed utebliven kommersialisering samt reducerat eller uteblivet kassaflöde. Utvecklingsplaner och målsättningar som anges i detta prospekt avseende respektive projekt uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för prospektets avgivande. Dessa framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet då de kan komma att revideras på grund av förseningar och utfall i olika studier. Organisatoriska risker Enzymatica planerar för vidare expansion av verksamheten med tillväxt de kommande åren. Även om de underliggande fundamentala drivkrafterna på Bolagets marknad utvecklas som Bolaget förväntar sig, kan oförmåga att hantera stora organisatoriska förändringar skapa problem för Bolaget. Expansionsplanerna kräver att Bolaget lyckas lansera befintliga produkter på nya marknader samt ta fram nya produkter som kunderna efterfrågar. För att vara framgångsrikt behöver Bolaget gradvis utöka den befintliga organisationen. Om Enzymatica misslyckas med att utöka organisationen i takt med verksamhetens behov på alla områden finns risk för att vissa funktioner blir eftersatta vilket i förlängningen kan påverka kunderna negativt. Om detta skulle ske finns risk för att Bolagets affärsverksamhet påverkas vilket skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Politiska risker Enzymatica är i dagsläget huvudsakligen verksam på den nordiska marknaden men har för avsikt att successivt expandera verksamheten och bedriva global försäljning, direkt eller indirekt via dotterbolag och/eller via samarbetsparters, av medicintekniska produkter. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, förordningar, direktiv, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget kan även komma att påverkas av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Förändringar på marknaden för medicintekniska produkter Marknaden för medicintekniska produkter karaktäriseras av snabba förändringar inom teknologi och det sker regelbundet tekniska landvinningar och förbättring av industriell knowhow. Därför kommer framtida framgång till stor del bero på Bolagets förmåga att anpassa sig till korta produktlivscykler, föränderliga regelverk och övriga externa faktorer, vidare att 4

5 RISKFAKTORER diversifiera produktportföljen och utveckla nya konkurrenskraftigt prissatta produkter som möter marknadens krav. Om inte Bolaget kan få fram efterfrågade produkter samt få ut rätt pris för sina produkter kommer det att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Utvecklingskostnader Bolaget kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt terapiområde. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter inom nya och oprövade områden kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att den planerade produktutvecklingen kan bli mer kostnads- och tidskrävande än planerat. Biverkningar Även om risken bedöms som mycket ringa, föreligger alltid en risk för att försökspersoner eller patienter som antingen deltar i kliniska studier med Enzymaticas produkter, använder Bolagets produkter eller på annat sätt kommer i kontakt med Bolagets produkter kan drabbas av biverkningar. Konsekvenserna av sådana potentiella biverkningar kan försena eller stoppa den fortsatta produktutvecklingen samt begränsa eller förhindra produkternas kommersiella användning och därmed påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker relaterade till utveckling av nya produkter Enzymatica utvecklar nya produkter och kan komma att bedriva vissa kliniska studier i syfte att studera och utvärdera effekten av potentiella nya produkter. Resultaten av sådana studier kan vara oförutsedda och oönskade vilket innebär att Bolagets utveckling relaterade till sådana studier är förknippade med stor osäkerhet. Oförutsedda studieresultat kan därtill leda till att koncept, studier eller produkter måste omprövas eller omdesignas, vilket innebär att nya kompletterade studier kan komma att behöva utföras till betydande kostnader eller att studierna, koncept eller produkter helt läggs ned. Detta kan medföra försenade eller helt uteblivna lanseringar av nya produkter, vilket i så fall skulle inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Sekretess och sakkunskap Enzymatica är beroende av sekretess och sakkunskap i sin verksamhet. Det kan inte uteslutas att Enzymaticas anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer agerar i strid med sekretessåtaganden avseende konfidentiell information, eller att konfidentiell information avslöjas på annat sätt och utnyttjas av konkurrenter vilket kan påverka Enzymativa negativt. Förhållande till myndighet För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste registrering av den medicintekniska produkten ske hos berörd myndighet på respektive marknad. Enzymaticas strategi innefattar att registrera medicintekniska produkter. En registrering av berörd myndighet innebär inte att myndigheten godkänt produkterna. Myndigheten har möjlighet att fatta beslut om marknadsförbud för produkter som inte uppfyller gällande krav för medicintekniska produkter. I det fall Enzymatica inte lyckas erhålla nödvändiga registreringar hos myndigheter eller existerande registrering skulle falla kan Bolaget komma att påverkas negativt i form av reducerade eller uteblivna intäkter. Bolaget tillämpar idag ett kvalitetssäkringssystem för medicintekniska produkter baserat på, ISO och MDD (93/42/EEC), för att säkerställa att Bolagets tillverkare och leverantörer uppfyller de regulatoriska krav som ställs. Oaktat detta, finns det en risk att Enzymaticas nuvarande och/eller framtida leverantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget och/eller myndighet ställer. Globala ekonomiska förhållanden Enzymatica har för avsikt att successivt lansera sina produkter på den globala marknaden, En global kris eller en utdragen konjunkturnedgång med minskad konsumtion skulle kunna medföra betydande minskning av estimerade försäljningsvolymer för Enzymaticas produkter. Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg och högkonjunktur, inflation och ränteförändringar kan bland annat ha inverkan på rörelsekostnader och försäljningspriser. Enzymaticas kostnader och framtida intäkter kan komma att påverkas negativt av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll och kan således påverka Bolagets verksamhet negativt. Finansiella risker Eventuellt framtida finansieringsbehov Produktutveckling liksom lansering av medicintekniska produkter är normalt kapitalkrävande och Enzymatica kan även i framtiden komma att vara i behov av att finansiera sina projekt via ägareller externt kapital. Bolagets möjlighet att tillse eventuella framtida kapitalbehov är beroende av Bolagets förutsättningar att kunna uppta lånefinansiering och det allmänna marknadsläget för kapitaltillskott. Det är inte säkert att Enzymatica kommer att kunna anskaffa önskvärt kapital. Skulle inte Bolaget få tillgång till ytterligare finansiering, eller kunna få sådan finansiering på skäliga villkor, kan detta komma att ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 5

6 RISKFAKTORER Kreditrisker Bolagets kundfordringar är förknippade med kreditrisk. För det fall Bolagets kunder inte kan betala sina fakturor i tid, eller överhuvudtaget, riskerar Bolaget att drabbas av kreditförluster. Om kreditförlusterna skulle öka kan det få en negativ inverkan på Enzymaticas verksamhet, finansiella ställning och resultat. Valutarisker Enzymatica utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framförallt avseende inköp och försäljning av varor och tjänster. Enzymaticas övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning. Beräknat utifrån en valuta- eller prisförändring på 10 procent skulle Bolagets resultat 2014 påverkas med cirka 1,0 MSEK. Risker relaterade till aktien Ägare med betydande inflytande och framtida försäljning av större aktieposter Bolaget har ett fåtal större aktieägare. Dessa har genom sina respektive innehav i Bolaget möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget och kan komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma. En aktieägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare om dessa har andra intressen än Bolagets huvudägare. Större aktieägare kan även ha möjlighet att förhindra eller försvåra att Bolaget förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande om sådant erbjudande är förenligt med sedvanliga villkor av 90 procents acceptans. Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktieägare kan påverka aktiekursen på Bolagets aktie negativt. Aktierelaterade risker Nuvarande och/eller potentiella investerare i Enzymaticas aktie bör beakta att en investering i denna är förenad med risk. Aktiekursen i Enzymatica kan komma att uppvisa stor volatilitet på grund av ett antal faktorer. Dessa faktorer inkluderar bland annat övriga riskfaktorer beskrivna i detta Bolagsbeskrivningen, som konjunkturen, marknadsräntan, konkurrens, politisk osäkerhet samt underliggande marknadsutveckling. Påverkan av yttre faktorer innebär att även om Enzymaticas verksamhet och lönsamhet utvecklas positivt kan aktiepriset sjunka och att en investerare vid försäljning kan drabbas av en kapitalförlust. Likviditetsbrist i marknaden för Enzymatica-aktien Även om styrelsen har ansökt om notering på First North är det inte möjligt att förutse investerarnas framtida intresse för Bolagets aktie vid ett byte av handelsplats. Det kan samtidigt inte garanteras att en aktiv och likvid handel utvecklas vilket kan innebära svårigheter för aktieägare att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas negativt för säljaren. Det är inte säkert att Enzymatica i framtiden kan lämna utdelning Bolaget har hittills inte lämnat utdelning. Storleken på kommande utdelningar beror på Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och kassaflöden. Det finns därför en risk att utdelning i Bolaget inte kommer att föreslås eller beslutas om under ett visst år. Styrelsens avsikt är att utdelning skall spegla Bolagets långsiktiga resultatutveckling och kapitalbehov. Under de närmaste åren bedöms eventuella överskottsmedel behöva återinvesteras i verksamheten för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt. 6

7 Bakgrund och motiv Viktiga händelser Enzymatica är ett svenskt life science-bolag med målsättningen att kommersialisera enzymbaserade produkter mot infektionsrelaterade folksjukdomar på den globala marknaden. Bolagets förkylningsprodukt ColdZyme Munspray finns tillgänglig på apoteksoch hälsokedjor i Sverige, Norge och Danmark samt i Storbritannien. Med fokus på att bygga en stark skandinavisk hemmamarknad med egen försäljning och distributionsavtal för övriga marknader avser Bolaget expandera produkten till fler geografiska marknader. I Enzymaticas produktutveckling är enzym från djuphavsfisk en viktig delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och bakterier. Bolagets fokuserar för närvarande på övre luftvägsinfektioner men avsikten är att på sikt bredda verksamheten mot fler terapiområden. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa samt veterinärprodukter inom oral hälsa och dermatologi. Som ett led i Bolagets utveckling och ökade internationella närvaro har styrelsen för Enzymatica ansökt om, och erhållit, godkännande för upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är den 15 juni Aktierna har tidigare varit föremål för handel på AktieTorget och denna handel avslutas den 12 juni Aktieägare i Enzymatica behöver inte vidta några åtgärder i samband med listningen på Nasdaq First North. Listningen på Nasdaq First North förväntas öka intresset för Enzymatica från investerare, allmänhet och kunder, samt ge utrymme för större institutionellt ägande. Sammantaget bedöms listningen vara positiv för Enzymaticas framtida utveckling och expansion. Styrelsen för Enzymatica är ansvarig för den information som lämnas i denna Bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Bolagsbeskrivningen, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av Enzymatica som skapas genom Bolagsbeskrivningen. Lund den 9 juni 2015 Enzymatica AB (publ) Styrelsen 7

8 Verksamhetsbeskrivning Enzymatica är ett svenskt life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter. mot infektionsrelaterade folksjukdomar. Bolagets utveckling fokuserar på terapiområdena övre luftvägsinfektioner och oral hälsa. Därutöver har bolaget utvecklat veterinärprodukter för användning inom oral hälsa och dermatologi. Enzym från djuphavstorsk är en viktig delkomponent i produkterna. Affärsidé Enzymaticas affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På så sätt bidrar vi till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande, vilket i sin tur kan ge positiva hälsoekonomiska effekter. Vision Bolagets vision är att erbjuda människor ett aktivt liv fritt från vanliga folksjukdomar orsakade av virus eller bakterier. Mål Enzymaticas mål är att bli det ledande varumärket inom förkylningskategorin i Skandinavien, för att på sikt kunna bli ledande på fler marknader. Affärsmodell För förkylningsprodukten ColdZyme arbetar Bolaget med två olika affärmodeller anpassade efter möjlighet och risk. I båda fallen säljs produkten under eget varumärke till konsument via apoteks- och hälsokedjor. I Skandinavien säljer Enzymatica i egen regi med en branscherfaren säljkår. Modellen ger Enzymatica höga marginaler och kontroll, men också högre kostnader och risk då Bolaget ansvarar för marknadsinvesteringar. På marknader utanför Skandinaven har Enzymatica för avsikt att sälja via distributörer som bidrar till marknadsinvesteringen. Modellen ger lägre marginaler men innebär även lägre kostnader och risk. I Storbritannien tillämpas för närvarande en hybrid av de båda modellerna. Försäljningen sker till apotekskedjor, däribland Boots, via en kontraktsorganisation där Enzymatica står för marknadsinvesteringen. Modellen ger Enzymatica möjlighet att synas på en strategiskt viktig marknad tillsammans med ett starkt varumärke. Avtalet har betydelse för Enzymaticas fortsatta expansion till fler geografiska marknader. Vad gäller veterinärprodukter har Enzymatica för avsikt att sälja via distributörer som tar ansvar för marknadsinvesteringen. Modellen ger möjligheter till goda intäkter och har en låg till medelhög risk. För kommande produkter påverkas valet av affärsmodell av ett antal faktorer, däribland regulatorisk klassificering, prissättningsmodell och om produkten riktar sig till konsument eller sjukvård. Tillväxtstrategi Enzymaticas tillväxt sker genom kund- och marknadsfokus. Tillväxtstrategin omfattar tre fundament: att öka marknadsandelen på befintliga marknader, att expandera till fler geografiska marknader och att utveckla nya produkter. 1. Öka marknadsandelen på befintliga marknader Stärkt marknadsposition på befintliga marknader ska ske med bibehållen marginal. Under 2014 lanserade Enzymatica ColdZyme i egen regi i Norge och Danmark samt via kontraktsorganisation i Storbritannien. Under 2015 ligger Bolagets fokus på att stärka marknadspositionen i Skandinavien och Storbritannien. 2. Geografisk expansion Expansion till fler marknader med stor tillväxtpotential ska ske via partner. För att Enzymatica ska få lönsamhet i sin affär är både prisnivå och volym viktiga parametrar vid förhandlingar med distributörer. Under 2015 ligger tyngdpunkten på förberedande regulatoriskt arbete för övriga marknader och diskussioner med potentiella distributionspartners som ska ansvara för både lager, distribution och marknadsföring. 3. Unika produkter Tillväxt av Bolagets enzymbaserade produktportfölj ska ske genom egen innovativ forskning och utveckling. Strategin är att identifiera medicinska behov för vilket det inte finns någon behandling eller där behandling inte ger full effekt. Under 2014 färdigställdes två nya produkter: ColdZyme OneCold och veterinärprodukterna Kalvatin. I strategin framåt ingår att stärka Bolagets teknologiplattform med fler produkter samt att fortsätta forska i barriärteknologi. 8

9 VERKSAMHETSBESKRIVNING Värdekedja för Enzymatica Enzymatica kombinerar omfattande kompetens inom medicinteknisk produktutveckling med erfarenheter från global marknadsetablering och försäljning. Bolagets spetskompetens finns inom förkylningssjukdomar. Medicinteknisk utveckling Klinisk utveckling Produktregistrering Tillverkning Direktförsäljning Försäljning via distributör Enzymatica Partner (tillverkare respektive distributör) Medicintekniska produkter ColdZyme Munspray mot förkylning 20 ml motsvarande tre förkylningar ColdZyme Munspray OneCold mot förkylning 7 ml motsvarande en förkylning Veterinärprodukter Kalvatin TM Dental med avsikt att motverka tandköttsinflammation och plack hos hund och katt Kalvatin TM Dermal med avsikt att motverka eksem och irriterad hud hos hund och katt ColdZyme Munspray Med ColdZyme Munspray reducerar man virusmängden i svalget. Detta innebär att risken för att förkylning ska bryta ut minskar och att man kan förkorta sjukdomsförloppet om man redan har blivit förkyld. Bäst effekt har produkten när den används förebyggande eller i ett tidigt skede av infektionen. Barriär mot virus i svalget Förkylning är en infektionssjukdom i de övre luftvägarna, orsakad av virus som tar sig in i slemhinnans celler i munhåla, svalg och näsa. ColdZyme utövar sin effekt genom att skapa en skyddande barriär mot virus på slemhinnan i svalget. Barriären verkar lokalt i munhåla och svalg och består i huvudsak av glycerol och enzym. Glycerolet drar till sig virus och enzymet reducerar dess förmåga att binda sig till slemhinnans celler, vilket hjälper kroppen att bli av med virus på ett naturligt sätt. Detta skapar förutsättningar för en förkortad sjukdomstid, eller i bästa fall ingen sjukdom alls. Bekräftad verkan Verkan av ColdZyme bekräftas i den kliniska pilotstudien COLDPREV, som visar att produkten reducerar både virusmängd och antal förkylningsdagar jämfört med placebo (verkningslöst preparat). COLDPREV var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie som genomfördes på öron-, näs- och halskliniken på Skånes Universitetssjukhus under I studien infekterades 46 försökspersoner, både män och kvinnor i åldern år, med förkylningsvirus via näsan. Hälften av deltagarna behandlades med placebospray och den andra hälften med ColdZyme. Resultaten baseras på de personer som bekräftades ha infekterats av viruset alternativt uppvisade symtom. Studiens resultat visade att ColdZyme gav en statistiskt säkerställd 99-procentig minskning av virusmängden i svalget jämfört med placebo. Resultaten visade även en statistiskt säkerställd skillnad avseende reduktion av antalet förkylningsdagar med 54 procent, det vill säga mer än en halvering av förkylningen. Coldzymegruppen rapporterade tre förkylningsdagar och placebogruppen 6,5 förkylningsdagar. Bättre säsong för elitidrottare ColdZymes förebyggande effekt har även styrkts i observationsstudier. Den så kallade Skidskyttestudien genomfördes i Östersund 2012 och omfattande elva skidskyttar på elitnivå. Under 90 dagar använde idrottarna ColdZyme förebyggande; före och efter de utsatts för risk att exponeras för virus, bland annat vid vistelse i folktäta offentliga miljöer samt före och efter tävling. I studien jämfördes deltagarnas idrottsdagsböcker under de 90 dagarna avseende träning, diet och hälsa med föregående års anteckningar. Resultaten visade att genom att använda ColdZyme nära halverades respektive skidskytts antal förkylningsdagar under säsong, från i genomsnitt 6,5 till 3,5 dagar. 9

10 VERKSAMHETSBESKRIVNING Hög kundnöjdhet ColdZyme får höga poäng i undersökningar beträffande kvalitet och effekt och var under förkylningssäsongen den förkylningsartikel som sålde allra mest i kronor räknat på svenska apotek. I kundundersökningen som genomfördes i Sverige under november 2014 svarade 83 procent av de tillfrågade att de var nöjda med produkten. Undersökningen visade även att produkten fungerar särskilt bra om insatt tidigt under sjukdomsförloppet, redan i samband med de första symptomen i halsen. 90 procent av de tillfrågade uppgav att de kan tänka sig att köpa produkten igen. Mätningen av kundnöjdhet bygger på en målgruppsundersökning omfattande över användare av förkylningsprodukter, varav 110 användare av Cold- Zyme, som genomfördes online med konsumentpaneler. Undersökningen utfördes av marknadsundersökningsföretaget GFK och omfattade aspekter som målgruppsanalys av användaren, kundnöjdhet, önskan att köpa produkten igen samt uppskattade produktegenskaper. Samhällsekonomiska vinster Förkylning är den enskilt största orsaken till sjukfrånvaro, representerande drygt 30 procent av alla sjukskrivningar enligt hälsobolaget Previa. Enligt en undersökning utförd av Nordeg 1 på uppdrag av Enzymatica finns stora samhällsekonomiska vinster att göra genom att reducera antalet sjukdomsdagar på grund av förkylning. Rapporten visar bland annat att det årliga produktionsbortfallet blir nära 30 miljarder kronor när svenskarna är förkylda. Enbart till följd av en minskad sjukdomsdag skulle samhället spara 1,4 miljarder kronor om året beräknat på 10 procent av alla 4,7 miljoner heltidsarbetande personer. Produktutveckling Under 2014 fattade Bolaget beslut att i närtid fokusera på dokumentation och forskning på produktlinjen runt Cold- Zyme och påbörjade ett arbete med att renodla Bolagets forskningsportfölj. Enzymatica driver ett flertal enzymbaserade utvecklingsprojekt med målet att på sikt stärka sin produktportfölj. I nära samarbete med kliniska forskare utvecklar Enzymatica medicintekniska produkter inom terapiområdena övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt undersöker indikationer inom veterinärsegmentet. Dagens forsknings- och utvecklingsarbete inkluderar såväl fördjupade studier i syfte att bättre förstå och kunna dokumentera effekterna av Cold- Zyme, som kliniska studier inom nya områden. Virtuell forsknings- och utvecklingsorganisation Enzymaticas forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar utifrån en så kallad virtuell bolagsorganisation, vilket innebär att en stor del tjänster köps in från externa projektpartners. Modellen är kostnadseffektiv och utgår från stark kärnkompetens hos medarbetarna som agerar som projektledare. Den virtuella FoU-strategin ger Enzymatica tillgång till specifik kompetens och utrustning inom flera viktiga områden samtidigt som medarbetarstyrkan kan optimera sitt arbete. Plattformsteknologi med skalfördelar Forsknings- och utvecklingsarbetet baseras på samma validerade barriärteknologi som används i förkylningsprodukten ColdZyme. Genom att utnyttja erfarenheter från tidigare utvecklingsprojekt kan Bolaget nyttja sina resurser effektivt. Pågående insatser och projekt kopplas ihop så att det skapas synergieffekter där olika projekt och medverkande aktörer stärker varandra. Teknologin ger skalfördelar för såväl produktutvidgning som produkter inom nya indikationsområden. Den skapar dessutom förutsättningar för framtida skalfördelar inom produktion, distribution och logistik. Barriärteknologi Barriären i Enzymaticas produkter består av ett hypertoniskt ämne, i ColdZymes fall glycerol, och enzym. Den huvudsakliga verkningsmekanismen hos barriären beror på en osmotisk effekt som koncentrerar till exempel virus till barriärmatrisen och enzym som sedan minskar virusets förmåga att binda in till celler i svalget. Hypotesen med barriärfunktionen är att vid applicering i munhåla/svalg, som i ColdZymes fall, minska närvaro av virus och därmed underlätta en snabbare naturlig återhämtning från en vanlig förkylning. Enzym från djuphavsfisk I Enzymaticas produktutveckling är enzym från djuphavstorsk en viktig delkomponent för att skapa ovan nämnda effektiva barriärer. Enzym är ett protein som sätter igång kemiska reaktioner i kroppen hos djur och människor. Det fungerar som en katalysator, det vill säga det kan öka hastigheten i kemiska reaktioner. 10

11 VERKSAMHETSBESKRIVNING Enzymet från djuphavstorsk är ett köldanpassat enzym kallat trypsin, som evolutionärt har anpassat sig till att vara aktivt runt fyra grader. Köldanpassningen har medfört att denna typ av enzym blir extremt effektivt vid kontakt med högre temperaturer som kroppstemperatur och den katalytiska aktiviteten är över 40 gånger högre än hos motsvarande enzym hos människan. Hög specifik aktivitet och låg substrataffinitet vid låga och måttliga temperaturer i kombination med en attraktiv stabilitetsprofil gör enzymet väl lämpat för användning i medicintekniska och veterinära applikationer. 2 Enzymaticas QA- och regulatoriska arbete fokuserar på tre delar: Det löpande arbetet; att kontinuerligt förstärka dokumentationen för huvudprodukten ColdZyme Munspray. Denna dokumentation omfattar produktens kvalitet, säkerhet och kliniska effekter. Bygga en hållbar struktur för att underlätta ett långsiktigt, effektivt och strukturerat arbete. Ju fler länder produkterna finns i desto viktigare blir detta. Lägga upp registreringsstrategier tidigt i utvecklingsprojekten. På så sätt säkerställs att rätt dokumentation finns när projektet resulterar i en kommersialiserbar produkt. Kcat/KM (sec 1 mm 1 ) ,0 Cod trypsin Bovine trypsin Temperature ( C) Källa: Asgeirsson et al, European Journal of Biochemistry, vol. 180, no. 1, pp , 1989 Miljö Enzymatica bedriver ingen anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Det enzym som används i produkterna är utvunnet som en biprodukt vid fiskberedning och bidrar inte till utfiskning av torskbestånd. Produkternas emballage och övriga förpackningsmaterial består av återvinningsbart material. Kontraktstillverkaren Recipharm AB och flertalet av Enzymaticas försäljningskanaler, det vill säga apoteks- och hälsokedjor, är certifierade enligt miljöstandarden ISO Samtliga fraktpartners arbetar aktivt med miljöfrågor. Legal struktur Enzymatica är en koncern bestående av moderbolaget Enzymatica AB och de helägda dotterbolagen Enzymatica North America Inc. och Enzymatica Care AB. Veterinärprodukter exempel på plattformens potential Enzymaticas veterinärprodukter Kalvatin är ett bra exempel på plattformsteknologins möjligheter. Då djurpatogener och humana patogener är snarlika kan motsvarande barriärskapande system som utvecklats för humana indikationer även användas för behandling av djur. Under 2014 gick veterinärprodukterna Kalvatin in i slutfas i utvecklingsarbetet. Produkterna är avsedda att motverka infekterad hud respektive tandköttssjukdomar hos primärt hund och katt. De första studieprotokollen har indikerat positiva effekter. Regelverk för medicintekniska produkter Enzymatica befinner sig i en internationaliseringsfas med lanseringar i länder med omfattande krav på registrering och dokumentation. Funktionen för kvalitet (QA) och regulatoriskt arbete sammanställer den dokumentation som krävs för att registrera en produkt på en speciell marknad. Under 2014 har detta arbete blivit allt viktigare och vid inledningen av 2015 förstärktes organisationen med en EVP Quality Assurance och Regulatory Affairs (QRM). Medarbetare Enzymatiza har idag 15 heltidsanaställda samt ett nätverk av erfarna rådgivare, konsulter och specialister för att tillföra kompetens och kapacitet. FOU 21% QRM 14% Marknad/sälj 36% Andel medarbetare per arbetsområde Admin 29% Källhänvisningar, se sid

12 VERKSAMHETSBESKRIVNING Med siktet inställt mot OS 2018 En grupp användare som tidigt sett fördelarna med ColdZyme Munspray är idrottare. Bland elitidrottare som använder ColdZyme Munspray finns skidskyttar, längdskidåkare, golfspelare, cyklister samt bandy-, hockey- och handbollslag. ColdZyme hjälper skidskytten Torstein Stenersen hålla förkylningarna borta Skidskytten Torstein Stenersen lämnar ingenting åt slumpen när han satsar på en tätplats i OS Stenhård träning gör immunförsvaret känsligt, och då hjälper ColdZyme till att hålla infektionerna borta. Jag vill nå den absoluta världstoppen inom skidskytte, säger Torstein Stenersen, bördig från Nordnorge men numera svensk medborgare och Östersundsbo. Torsteins första mål är att etablera sig som världscupåkare. Efter det hägrar OS 2018 och VM på hemmaplan i Östersund När Torstein berättar hur dagarna ser ut för honom och hans träningskamrater låter det som något slags asketisk munkorden: träna, äta, sova i en evig upprepning. Fjärran är den tiden då skidskyttar utgjorde längdskidåkningens b-lag. För att hävda sig i toppen krävs fysisk träning på samma nivå som de egentliga längdåkarna. I praktiken innebär att varje dag på året kräver högsta fysiska och psykiska engagemang, oavsett vilka förutsättningar som livet och vädret bjuder på. Vi ligger hela tiden nära gränsen för vad kroppen klarar av, säger Torstein. Det är lätt att bli sliten, inte bara fysiskt utan även psykiskt. Ingen som följer längdåkning och skidskytte i medierna lär ha missat åkarnas stora ängslan för att drabbas av övre luftvägsinfektioner. Förkylningar är det värsta för oss eftersom vårt immunförsvar är så lågt, säger Torstein. Varje enskild förkylning utgör en stor störning i träningsprogrammet. Och slår den till i samband med ett mästerskap kan flera års förberedelser gå till spillo. Av den anledningen blev ColdZyme en vändning i Torsteins idrottsliv. Jag var väldigt mycket förkyld tidigare, säger Torstein och berättar att det kunde ta två veckor att bli av med envisa infektioner. Vändningen kom när han läste en artikel om ColdZyme i Runner s World och tog kontakt med Enzymatica. När han började pröva produkterna insåg han snabbt att de skulle utgöra en stor hjälp i hans karriär. Nu har jag använt dem i fyra år och hela mitt liv har förändrats. Jag får mycket färre förkylningar, och om jag skulle få en så tar det inte mer än tre dygn innan jag känner mig frisk igen. Vila med upp till 12 timmars sömn per dygn och kost är andra viktiga faktorer för återhämtning och infektionsskydd. Eftersom Torstein växte upp i en frilufts- och jaktintresserad familj i Målselv i Troms fylke är matsedeln nästan helt baserad på vilt och fisk Jag tycker om att laga mat. Det är lite av en hobby man har inte tid med så mycket annat, säger Torstein. 12

13 Marknadsöversikt Enzymatica är verksamt med sin förkylningsprodukt ColdZyme Munspray på marknaden för receptfria varor, den så kallade OTC-marknaden ( Over-the-Counter ). Produkten är avsedd för egenvård och finns tillgänglig via svenska apotek och hälsofackhandeln sedan Under 2014 lanserades produkten även i Norge, Danmark och Storbritannien. Större delen av försäljningen 2014 hänförs till apotek- och hälsokedjor i Sverige. OTC-marknaden domineras av globala bolag som investerar stora summor i forskning, utveckling och marknadsföring för att öka sina marknadsandelar. Starka varumärken och kundlojalitet är viktiga konkurrensmedel. Smärta, dermatologi (hud) och förkylning är några av de större terapiområdena.3 Den globala förkylningsmarknaden Även på konkurrensutsatta marknader dominerade av stora aktörer kan små specialiserade företag som Enzymatica tillföra värde. Detta kan ske genom att erbjuda nischprodukter med unika egenskaper framtagna för en global marknad. Enzymatica har påbörjat sin internationella expansion och har för avsikt att fortsätta nå ut med produkten ColdZyme på fler marknader. ColdZyme säljs för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Global trend mot ökad egenvård I takt med att människor blivit mer medvetna om vikten av att förebygga och bevara en god hälsa, har marknaden för receptfria varor och egenvårdsprodukter (OTC) vuxit. En annan faktor är den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning samt att allt fler utvecklingsländer har råd att köpa hälsoprodukter.3 Högre tillväxt för receptfria varor Marknaden för receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter (OTC) växer snabbare än för receptbelagda läkemedel. Bakom tillväxten finns en global trend mot ökad egenbehandling men även myndigheterna bidrar genom att fler läkemedel omklassificeras från receptbelagda till receptfria produkter förväntas den totala OTC-marknaden uppgå till 92,9 miljarder USD. Liksom de senaste åren förväntas utvecklingen vara fortsatt starkast i tillväxtekonomier i Asien och Latinamerika.3 Förkylning är den vanligast förekommande infektionssjukdomen globalt och är en vanlig orsak till frånvaro från arbete och skola samt besök i sjukvården. Årligen säljer apotek, hälsofackhandeln och dagligvaruhandeln receptfria förkylningsvaror för cirka 30 miljarder USD. USA är den största marknaden följt av Kina och Japan.4 Övriga länder 43% USA 23% Top fem EU 16% Sverige 1% Japan 8% Kina 9% Geografisk fördelning av receptfria produkter inom förkylningskategorin, 30 miljarder USD4 13

14 MARKNADSÖVERSIKT Egen försäljning i Skandinavien I Sverige, Norge och Danmark säljer Enzymatica ColdZyme i egen regi med säljare som har kunskap och lång erfarenhet från branschen. Försäljningen i Sverige sker sedan 2013 på samtliga apotekskedjor samt via hälsofackhandeln. Framgångarna på hemmamarknaden har öppnat upp för fler affärsmöjligheter och under hösten 2014 lanserades ColdZyme även i Norge och Danmark. I Norge finns produkten tillgänglig via två större apotekskedjor och i Danmark säljs produkten via de två största apotekskedjorna samt den rikstäckande hälsobutikkedjan Matas. För att skapa kännedom och nyfikenhet kring produkten genomför Enzymatica under förkylningssäsongen lanseringskampanjer på apotek och via media. På större arrangemang inom hälsa, livsstil och idrott medverkar Enzymatica genom monterutställningar. Viss sponsring sker även av elitidrottare i form av fri tillgång till ColdZyme. I gengäld delar idrottarna med sig av sina erfarenheter. Konkurrenssituation på svenska apotek I förkylningssegmentet, som huvudsakligen består av symtomdämpande läkemedel och naturläkemedel, är ColdZyme unik genom en verkningsmekanism som påverkar förkylningsvirusets förmåga att fastna på slemhinnan. På svenska apotek utgörs segmentet av cirka 170 artiklar där en stor del av de sålda produkterna är nässpray i olika förpackningsstorlekar och styrka för att lindra förkylningssymptom. I Sverige sker cirka 60 procent av den totala försäljningen via apotek, och övriga delen via hälsofack och detaljhandeln..4,5 Förkylningssäsongen 2014 betraktas som måttlig och apotekens försäljning av förkylningsvaror uppgick till 764 miljoner kronor, motsvarande en ökning på 1,7 procent. Baserat på värde var ColdZyme den förkylningsartikel som sålde allra bäst under förkylningssäsongen Under denna tid hade produkten en ledande position och en marknadsandel på 4,5 procent. 6 Baserat på befolkningsmängd gör Enzymatica bedömningen att de norska och danska marknaderna tillsammans motsvarar den svenska marknaden i storlek. Via partner på övriga geografiska marknader På marknader utanför Skandinavien har Enzymatica för avsikt att sälja ColdZyme via distributör. Storbritannien Under hösten 2014 lanserades ColdZyme på apotekskedjan Boots i Storbritannien. Distributionen sker genom en så kallad kontraktsförsäljningsstyrka AHA Sales and Marketing ansvarar för marknadsföring, försäljning och lagerhållning av ColdZyme. Inledningsvis har produkten introducerats på cirka 1200 Boots-apotek runtom i Storbritannien men avsikten är att expandera till fler apotek, inom både Boots och till övriga apotekskedjor. Värdet för den totala förkylningsmarknaden i Storbritannien uppgår till cirka 0,9 miljarder USD, varav Boots andel av försäljningen bedöms vara cirka 40 procent. 4,7 För att bygga upp kännedomen om varumärket i Storbritannien har Enzymatica investerat i en lanseringskampanj som sträckt sig över vintermånaderna I samband med lanseringen introducerades även produkten ColdZyme OneCold, som är en mindre förpackningsstorlek motsvarande behovet vid en förkylning. Produktdifferentieringen är anpassad efter marknadssituationen i Storbritannien där produkter under tio pund skapar snabbare intresse hos konsumenterna. ColdZyme OneCold stod för den större delen av försäljningen under lanseringen i Storbritannien, vilket bekräftar strategin med en mindre instegsprodukt för att få nya kunder att testa produkten. Övriga Europa En bearbetning av den europeiska marknaden pågår med ambitionen att få ytterligare något avtal på plats i tid inför hösten 2015 års förkylningssäsong. Diskussioner sker löpande med både små och stora aktörer som ser ColdZyme som en strategisk möjlighet och en passande produkt i befintlig OTC-produktportfölj. Som en del i det förberedande lanseringsarbetet på nya marknader ingår att säkerställa att produkten följer respektive lands juridiska och regulatoriska regelverk. I Europa följer marknadens värde till stor del respektive lands befolkningsmängd. De fem största marknaderna inom EU är Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien, vars marknader tillsammans motsvarar ett värde av cirka 4,9 miljarder USD. 2 Hur apoteksmarknaden är uppbyggd och reglerad varierar från land till land, likaså prisnivån för OTC-produkter. I till exempel Tyskland och Frankrike är apotekskedjor inte tillåtet medan den brittiska apoteksmarknaden till stora delar påminner om strukturen i Skandinavien med ett antal rikstäckande apotekskedjor. 14 Källhänvisningar, se sid 32.

15 Historik Historien Enzymatica börjar på Island. Det är 1970-tal och i de stora fiskrenserierna passerar tonvis med nyfångad torsk de skickliga rensarnas händer. Händer som märkligt nog är ovanligt hela och mjuka. Borde de inte istället vara uttorkade, spruckna och såriga med tanke på all denna fisk direkt från det kalla ishavet? Forskare på Island kom slutligen med förklaringen. Ett enzym i torsken blir superaktivt när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Forskarnas arbete ledde så småningom till ett patent på enzymet och 2007 tecknade Enzymatica avtal gällande utveckling och försäljning av produkter baserade på enzymet. Enzymatica har sedan dess utvecklat ett antal produkter där enzymet är en viktig delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och bakterier Norge, Danmark och UK första marknaderna utanför Sverige. Organisationen växer och Bolaget förbereds för verksamhet i noterad miljö och på internationella marknader. En nyemission genomförs för att kunna hålla en hög tillväxttakt. Veterinärprodukter färdigställs ColdZyme Munspray lanseras mot förkylning på apotek i Sverige. Avtal sluts med samtliga apotekskedjor. Den första kliniska pilotstudien, COLDPREV, genomförs och får ett positivt utfall Munsprayet och tuggummit* i ColdZyme-serien registreras som medicintekniska produkter, efter att deras säkerhet och prestanda har styrkts. Enzymatica knyter vetenskaliga rådgivare till sig Enzymatica listas på AktieTorget. Det globala avtalet med Zymetech förlängs till Första produktserien registreras som kosmetikaoch hygienprodukter och säljs i hälsofackhandeln under varumärket ColdZyme. Serien innefattade munspray mot virus och bakterier i munhåla/svalg, tuggummi för bättre munhygien och läppbalsam mot skadade läppar.* 2007 Enzymatica grundas. Samma år tecknas ett avtal med isländska Zymetech avseende globala rättigheter att utveckla och sälja produkter innehållande det patenterade enzymet. * 2014 utgick ColdZyme Tuggummi och Lipbalm ur Enzymaticas ordinarie produktsortiment. 15

16 Styrelse och revisorer LENNART NILSSON Styrelseordförande MARIANNE DICANDER ALEXANDERSSON Styrelseledamot JONAS E FORSBERG Styrelseledamot ANDERS JUNGBECK Styrelseledamot HANS PIHL Styrelseledamot NILS SIEGBAHN Styrelseledamot MONICA WALLTER Styrelseledamot Revisorer ERNST & YOUNG AKTIEBOLAG Torggatan 4, Malmö Bolagets revisor sedan 2012 Mandattid om fyra år och med Göran Neckmar som huvudansvarig revisor sedan Göran Neckmar är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisation för revisorer i Sverige. 16

17 Styrelse och revisorer LENNART NILSSON Styrelseordförande sedan Född: VD för Crafoordska stiftelsen. Tidigare befattningar inkluderar koncernchef i Cardo AB, Wilhelm Sonesson AB och Nife Jungner AB. Tidigare styrelseordförande i bland annat Lunds universitet och Gambro AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Erik Philip Sörenssons Stiftelse och Räftens Fastighets och Service AB. Styrelseledamot i Crafoord Invest Aktiebolag, Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB, Euro Football Invest AB och Malmö Cityfastigheter AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande EG Tacticus AB och Canadian Oil Company Sweden Aktiebolag. Styrelseledamot Cardo AB, Quattrovision Media Aktiebolag och Aktiebolaget Industrivärden, samt styrelsesuppleant i Wirums Säteri AB och Malmö Industrifinans AB. Utbildning: Ekon. dr. h. c., Civ. Ing. Innehav: 0 aktier. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. MARIANNE DICANDER ALEXANDERSSON Styrelseledamot sedan maj Född: Tidigare vd på Global Health Partner, Sjätte AP-fonden och Kronans Droghandel samt f.d. vvd Apoteket AB. Dessförinnan i ledande befattningar inom marknadsutveckling och kvalitet på Pharmacia, ICI AB och Volvo. Idag styrelseledamot och affärs- och ledarskapsrådgivare. Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör MDA Management AB. Styrelseledamot i Recipharm AB och West Atlantic. Ledamot i fullmäktige Skandia, tillträdande ordförande i Sahlgrenska Science Park. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Castellum AB, Mölnlycke AB, Svenskt Näringsliv, Chalmers tekniska högskola, Easy Lighting Scandinavia, WHO s Uppsala Monitoring Centre för Läkemedelsbiverkningar, Apoteksakademin AB och Bariatric och Diabetes center Ajman AB. Verkställande direktör Global Health Partner AB, Global Health Partner Swe AB och Sjätte AP-fonden. Vice verkställande direktör i Apoteket AB. Utbildning: Civilingenjör kemiteknik. Innehav: aktier. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. JONAS E FORSBERG Styrelseledamot sedan Född: Vice President/Global Online Sales and Marketing, Jabra (GN Netcom). Tidigare befattningar inkluderar Nordamerika-chef för GN Netcoms (Jabra) konsumentdivision samt produkt- och försäljningspositioner inom Sony Ericsson Mobile Communications och Ericsson. Övriga uppdrag: - Tidigare uppdrag de senaste fem åren - Utbildning: Executive MBA. Innehav: aktier. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. ANDERS JUNGBECK Styrelseledamot sedan Född: Vice President Respiratory Commercial, Actavis. Tidigare befattningar inkluderar Vice President Northern Europe för Actavis, Managing Director för Ratiopharm AB samt ledande befattningar på AstraZeneca. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Economic Technology International ETI AB. Bolagsman OMET Group Handelsbolag. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och verkställande direktör Actavis AB, Actavis Holding AB, Recept Pharma RP AB, Arrow Scandinavia AB och Mrahpoitar AB. Styrelseledamot Arrow Läkemedel Aktiebolag. Utbildning: Leg. Sjuksköterska. Innehav: aktier och personaloptioner. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. HANS PIHL Styrelseledamot sedan Född: VD i det egna bolaget Hans Pihl AB och har tidigare varit VD för Deloitte Sverige. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Skånska Ventilationsprodukter AB, Skorstensfejarmästarna Syd AB, Malmö Cityfastigheter AB och Malmö Cityfastigheter Högvakten AB. Styrelseledamot i Erling Pålsson Teknik & Fastighet AB, Forex Bank AB, Upplands Bilforum Holding AB, United Spaces Network Offices AB, Augmenta AB, Stora Hammar Exploatering AB samt Hans Pihl AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Sydsvenska Lagerbolag AB. Styrelseledamot och VD Grev Ture Revision Aktiebolag. Styrelseledamot i Serveones AB, IKC Holding AB, Groupbeconfi Dent Europe AB och Connect Sverige Ideell förening samt styrelsesuppleant i Elna Lembrér Åström AB. Revisor i Göteborgs Entreprenadbyggen AB GEAB, Danir Förvaltning AB, PNB Entreprenad AB, B & L Görander Aktiebolag, Skånska Ventilationsprodukter AB, AWD Personalutveckling Aktiebolag, Parkfast Aktiebolag, Danir Development AB, Imtech Ventilation Malmö AB, Ö.B. Eiendomsutvikling AB, Malmö Bra Bostad AB, BasEl I Sverige AB, Stenyxan Holding AB, Sydtotal AB, Stubbehagens Fastighets AB, Imtech Ventilation IT AB, Industrikraft i Sverige AB, Sagax Åptimera AB samt Just Communication JG AB. Revisorssuppleant i Knäckekärr Holding Aktiebolag och C-A Enefält Konsult AB. Utbildning: Civ. Ek., Auktoriserad revisor. Innehav: 0 aktier. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. NILS SIEGBAHN Styrelseledamot sedan Född: VD för Niconovum AB. Tidigare befattningar inkluderar VD för Alligator Bioscience AB, VD för Pernovo AB (Perstorp ABs affärsutvecklingsbolag), VD för Atos Medical AB, Director Special Projects i Perstorp AB och World-Wide Marketing Director för Nicorette. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ACH Konsult AB. Styrelseledamot i Celltrix AB samt styrelseledamot och VD i Niconovum AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och VD i Niconovum Market AB. Styrelseledamot i Glycorex Transplantation AB och Celltrix AB samt styrelsesuppleant i Glycoprobe AB. Utbildning: Civ. Ing., Civ. Ek., Tekn Dr i Tillämpad Biokemi med fokus på Enzymteknologi. Innehav: 0 aktier. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. MONICA WALLTER Styrelseledamot sedan Född: VD LIDDS AB. Tidigare befattningar inkluderar VD för Ellen AB och Probi AB samt ledande befattningar inom Pharmacia & Upjohn. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Parlanti Passion Europe AB och styrelseledamot i Top Rider Strömsholm AB. VD och styrelseledamot i First Corner AB samt VD i LIDDS AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD i Ellen AB. Utbildning: Marknadsekonom, leg. sjuksköterska. Innehav: 0 aktier. Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. 17

18 Ledning FREDRIK LINDBERG VD JOHAN WENNERHOLM CFO ULF BLOM EVP Marketing & Operations MATS CLARSUND EVP Research & Development JÖRGEN REXÖ EVP Legal GUN RYDHÖG EVP Quality and Regulatory Management FREDRIK LINDBERG VD Tillträdde februari 2015.* Född: Fredrik har lång erfarenhet från life scienceindustrin samt tillväxtbolag med internationell verksamhet. Tidigare positioner inkluderar bland annat grundare och VD på Bone- Support AB, Nordic Medical Director på Searle Pharmaceuticals, samt Chefsöverläkare på Avd för Klinisk Farmakologi på Universitetssjukhuset i Lund. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Fiddevången Aktiebolag samt styrelsesuppleant Bone Support Incentive AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande och styrelseledamot i Enzymatica AB. Styrelseledamot i MedArt A/S. Verkställande direktör Bone Support AB. Utbildning: Legitimerad läkare. Docent i klinisk farmakologi. Innehav: aktier och personaloptioner. *I februari 2015 tillträdde Fredrik Lindberg som Enzymaticas VD och lämnade därmed sitt uppdrag som styrelseledamot. JOHAN WENNERHOLM CFO Anställd: Född: Johan har flera års erfarenhet av tillväxtbolag och relationer till kapitalmarknaden. Har haft ledande ekonomi- och finanspositioner inom CellaVision AB, NextLink AB och Doro-korncernen. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Exini Diagnostics AB, Nordic Infrastructure AB och Öresunds Ambulans AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och verkställande direktör Occlutech International AB. Styrelsesuppleant CellaVision International AB. Utbildning: Civilekonom. Innehav: aktier. ULF BLOM EVP MARKETING & OPERATIONS Anställd: Född: Medgrundare i Enzymatica. Ulf har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom marknadsföring och försäljning från läkemedelsindustrin, bland annat från Novo Nordisk, Astra Zeneca och ALK. Har omfattande erfarenhet från alla strategiska faser i global kommersialisering av läkemedel. Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör Medzyme Invest Öresund AB. Styrelseledamot Enzymatica Care AB och Idogen AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Enzymatica AB (publ). Utbildning: Civilekonom. Innehav: aktier och personaloptioner. 18

19 Ledning MATS CLARSUND EVP RESEARCH & DEVELOPMENT Anställd: Född: Mats har 20 års erfarenhet av forskning rörande enzymer samt lång erfarenhet från forskning och affärsutveckling inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Kommer närmast från Alligator Bioscience AB, där han haft befattningar som Vice President Scientific Business Development och Head of Discovery. Övriga uppdrag:- Tidigare uppdrag de senaste fem åren:- Utbildning: Doktor i enzymteknologi. Innehav: aktier och personaloptioner. JÖRGEN REXÖ EVP LEGAL Anställd: Född: Medgrundare i Enzymatica. Jörgen har lång erfarenhet av startup-bolag som rådgivare inom bolagsrätt och finansiering, bland annat inom ramen för Mobile Heights Business Center och Lund Life Science Incubator AB. Har mer än 25 års erfarenhet från juristverksamhet. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Enzymatica Care AB. Styrelseledamot Humea AB, Navexa Securities AB och Advokat Jörgen Rexö AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Enzymatica AB, Forskarpatent i Syd AB, CR Development AB och Vårdboendefonden Management AB. Styrelsesuppleant Rexö Brands AB. Likvidator Plastkonstruktioner Curt Christopherson Aktiebolag, Aditech Pharma AB, Added Power Invest i Sverige AB, Evolution & Development Rickard Carlsson AB, Fastighetsaktiebolaget Tona 2, Softplace AB. Utbildning: Jur kand examen. Innehav: aktier och personaloptioner. GUN RYDHÖG EVP QUALITY AND REGULATORY MANAGEMENT Tillträdde december Född: Gun har mer än 30 års erfarenhet från kvalitetssäkring och regulatoriskt arbete på medicintekniska bolag med internationell verksamhet. Har haft ledande befattningar inom bland annat Gambro och Hemocue. Bedriver egen konsultverksamhet inom QA och regulatoriska frågor. Övriga uppdrag: Styrelseledamot QRRM Assistans AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Bolagsman QRRM Assistans HB. Utbildning: Receptarie/Farmaceut. Innehav: aktier. Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare Det föreligger inte några familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Fredrik Lindberg var styrelseledamot i MedArt A/S när det försattes i rekonstruktion vars konkurs avslutades Jörgen Rexö var styrelsesuppleant i Rexö Brands AB vars konkurs avslutades Utöver uppräknade personer så har inga personer i styrelsen eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation under de senaste fem åren. Inte heller har någon anklagelse och/ eller sanktion utfärdats av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot någon av dem under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen som kan stå i strid med Enzymaticas intressen. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Enzymatica genom aktie- och eller optionsinnehav. 19

20 Utvald finansiell information Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014, upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), har hämtats ut Bolagets reviderade koncernräkenskaper, vilka har granskats av Bolagets revisorer. Uppgifter avseende 1 januari - 31 mars för åren 2015 och 2014 har hämtats ur Enzymaticas delårsrapport och har upprättats i enlighet med IFRS. Delårsrapporterna är varken översiktligt granskad eller reviderad av Bolagets revisor. Totalresultat i sammandrag januari december KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skattekostnader Årets resultat Övrigt totalresultat: Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET

ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014

ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014 ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014 1 ENZYMATICA ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Innehållsförteckning 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Enzymatica på två minuter 5 Marknadsöversikt 6 Trender och potential

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Företrädesemission 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: NeuroVive eller Bolaget NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538.

Läs mer

Upprättande och registrering av prospekt Framtidsinriktad information Information från tredje part Finansiell rådgivare Tvist

Upprättande och registrering av prospekt Framtidsinriktad information Information från tredje part Finansiell rådgivare Tvist Inbjudan till teckning av aktier i PledPharma AB (publ) Juni 2011 Upprättande och registrering av prospekt Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i Knowledge in every breath Inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Viktig information Prospektet har upprättats av Aerocrine i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Karessa Pharma Holding AB (publ)

Karessa Pharma Holding AB (publ) Karessa Pharma Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North Februari 2015 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 VD har ordet 5 Marknadsöversikt 6 Karessas

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) 0 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ)

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) Försäljningsombud Finansiell rådgivare Information till investerare Detta prospekt riktar sig till investerare. Innehållet skall uppfattas som information

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Inbjudan till teckning av units

Inbjudan till teckning av units Inbjudan till teckning av units I BAYN EUROPE AB (PUBL) inför Bolagets planerade listning på NASDAQ OMX First North SEPTEMBER/OKTOBER 2014 FONDKOMMISSION INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...4 Bayn i

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

teckning av aktier I AB (publ)

teckning av aktier I AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier I AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Innehålls förteckning Emissionsbelopp (högst): 10 730 651,80 SEK Kurs: 1,10 SEK Teckningstid: 8 april

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på First North, vid Nasdaq Stockholm

Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på First North, vid Nasdaq Stockholm Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på First North, vid Nasdaq Stockholm NOVEMBER 2014 F O N D K O M M I S S I O N Med anledning av den kommande/planerade noteringen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

Inbjudan till teckning av

Inbjudan till teckning av Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ) Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015 Karo Bio Prospekt 2015 1 VIKTIG INFORMATION DEFINITIONER Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Läs mer

RISKFAKTORER... 4 BAKGRUND OCH MOTIV... 7 VD HAR ORDET... 8 MARKNADSÖVERSIKT... 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 12 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG...

RISKFAKTORER... 4 BAKGRUND OCH MOTIV... 7 VD HAR ORDET... 8 MARKNADSÖVERSIKT... 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 12 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG... INNEHÅLLSFÖRTECKNING RISKFAKTORER... 4 BAKGRUND OCH MOTIV... 7 VD HAR ORDET... 8 MARKNADSÖVERSIKT... 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 12 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG... 21 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer 556264-3022, inklusive

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AVTECH Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AVTECH Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AVTECH Sweden AB (publ) Vissa definitioner Med AVTECH eller Bolaget avses, beroende på sammanhang, AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, den koncern som AVTECH

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer