Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström Britt Olsson, sekreterare Gilbert Carlsson 39 Jonas Hjalmarsson 43 Malin Albertsson 43 Utses att justera Tid för justering Torben Lundholm Tommy Ejnarsson Kommunhuset måndag 30 april 2012 kl 9.00 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Fredrik Eirasson.. Torben Lundholm Tommy Ejnarsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (25) KF 36/2012 Meddelanden 1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: Till kommunfullmäktiges förfogande: Anslag från årets början Anslaget 2012 Återstår :- 0: :- Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål (löneökningar med mera) Anslag från Anslaget 2012 Återstår årets början :- 0: :- 2. Inbjudan till årsstämma för Hultsfreds Kommunala Industri AB 3. Ordförande påminner om trygghetsundersökningen som sänts ut till kommunfullmäktige.

3 Sammanträdesprotokoll 3 (25) Kommunstyrelsen KF 37/2012 Dnr 2012/ Motion från Göran Berglund om att reducera anslutningsavgift för VA vid ny- eller tillbyggnad av företagslokaler Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Fullmäktigeledamot Göran Berglund har lämnat in en motion om att reducera anslutningsavgiften för VA vid ny- eller tillbyggnad av företagslokaler.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (25) KF 38/2012 Dnr 2012/ Motion angående trevligare återvinningsstationer Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Fullmäktigeledamot Monica Bergh, KD, har lämnat en motion om trevligare återvinningsstationer. I motionen föreslås att uppdrag ges till kommunstyrelsen och ansvarig förvaltning om att bygga in kommunens återvinningsstationer för allas trevnad. Som alternativ föreslås att undersöka möjligheten att flytta återvinningsstationen i Virserum.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (25) Samtliga förvaltningar Revisionen KF 39/2012 Dnr 2012/ Årsredovisning för Hultsfreds kommun 2011 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2011 samt fastställer resultatet till 3,7 mnkr. Styrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. Ekonomikontoret har sammanställt och utarbetat en årsredovisning för Hultsfreds kommun och kommunkoncernen för år Årets resultat uppgår till 3,7 mnkr. Av driftredovisningen framgår att verksamheternas nettokostnader visar att budgeten överskridits med 4,6 mnkr jämfört med budget Nettoinvesteringarna uppgick till 23,8 mnkr efter försäljning av inventarier till Östra Smålands Kommunalteknikförbund med 4,9 mnkr. Vid fullmäktiges möte föreligger revisorernas berättelse. Yrkanden Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 72/2012 Kommunstyrelsen 28/2012

6 Sammanträdesprotokoll 6 (25) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Högsby kommun Revisionen KF 40/2012 Dnr 2012/ Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2011 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) samt beviljar ansvarsfrihet för sin del för verksamhetsåret Årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund har sammanställts. Det redovisade resultatet blev tkr. I revisionsberättelsen, daterad , framgår att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Beredning Revisionsberättelse Kommunstyrelsen 41/2012

7 Sammanträdesprotokoll 7 (25) Ekonomikontoret Östra Smålands Kommunalteknikförbund Revisionen KF 41/2012 Dnr 2012/ Bokslut för VA-verksamheten 2011 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av bokslutet för VA-verksamheten I bokslutet för VA-verksamheten (vatten och avlopp) 2011 framgår att årets resultat blev 421,7 tkr. Beredning Kommunstyrelsen 42/2012

8 Sammanträdesprotokoll 8 (25) Samtliga förvaltningar Revisionen KF 42/2012 Dnr 2012/ Ombudgetering 2012 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ombudgetering för år Vidare får kommunens styrelse och nämnder i uppdrag att tillvarata alla möjligheter till besparingar, för att vid årets slut redovisa nettokostnader med överskott mot budget. Vidare beslutar kommunfullmäktige att stor återhållsamhet ska iakttas vid såväl tillsättning av nya tjänster som vid återbesättande av inrättade tjänster. Slutligen beslutas att endast absolut nödvändiga investeringar genomförs övriga ska inte genomföras eller senareläggas samt att detaljerat förslag till investeringar 2012 fastställs. Förändring från budgetens resultat till den i resultaträkningen benämnda beräknade budgetens resultat. Efter att budgeten fastställts i juni 2011 genomfördes under hösten ett arbete för att konkretisera det ofördelade besparingskravet på tkr. Förändrade förutsättningar gjorde att kravet ökades till tkr. Vidare hade inför 2012 premierna för avtalsförsäkringar sänkts vilket sänkte kostnaderna med tkr. Minskade investeringar minskade avskrivningarna med 875 tkr. Skatteväxling med landstinget minskade skatteintäkterna med tkr och minskade samtidigt driftskostnaderna. Förbättrad finansiering och något lägre ränteantagande sänkte räntekostnaderna med 600 tkr. Detta tillsammans medförde att budgeterat resultat efter höstens besparingsarbete blev tkr. I ombudgeteringen och med utgångspunkt från ovan beräknas skatter statsbidrag bli 287 tkr mindre. Verksamhetens nettokostnader föreslås öka med tkr. Pensionsutbetalningarna beräknas bli tkr större medan avskrivningarna blir 551 tkr mindre. Stöd för ny livsmedelsaffär i Vena och återstående arbeten från 2011 avseende byte av fönster på Lindblomskolan ökar kostnaderna med tkr respektive 500 tkr. Nettoinvesteringarna föreslås öka med tkr till tkr. Kapitalkostnader är omräknade efter 2011 års utfall års

9 Sammanträdesprotokoll 9 (25) kapitalkostnader är ,2 tkr, vilket är 218,8 tkr större än Dessa kostnader påverkar inte kommunens resultat. Förslagsvis får detta komplettera ombudgeteringen och de fördelade nya kapitalkostnaderna får ersätta de gamla. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 73/2012 Kommunstyrelsen 29/2012

10 Sammanträdesprotokoll 10 (25) Utvecklingskontoret IT-kontoret Informationsstrategen KF 43/2012 Dnr 2012/ Modernisering av kommunens hemsida "Ny 2012" Kommunfullmäktige godkänner genomförandet av projektet Ny 2012, i syfte att under 2012 modernisera och utveckla kommunens hemsida. Finansiering av projektkostnader upp till 300 tkr finansieras ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov. Hultsfreds kommun ska enligt Tillväxt- och näringslivsprogrammet bland annat arbeta för fler arbetstillfällen, företag och ökad inflyttning. Hemsidan är i allt högre grad kommunens viktigaste kontaktyta mot omvärlden och en viktig del av att ge professionell service i god lots-anda. Den är ett konkurrensmedel för att kommunicera ut vårt varumärke Du syns och hörs till såväl invånare, företag som besökare. Hemsidan är ett sätt att knyta ihop och tydliggöra vår organisation utifrån våra kunders behov. Kommunens nuvarande publika hemsida utvecklades under 2005, och lanserades i februari Sju år är en hög ålder i IT-sammanhang, och under de senaste åren har alltfler begränsningar gjort sig påminda. Istället för att endast uppgradera bakomliggande program, vilket är helt nödvändigt, kommer projektet parallellt att kvalitetssäkra information och tillföra ny funktionalitet. En närmare beskrivning av detta finns under Förväntade effekter. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings undersökning av webbplatser 2011 hittas 82 % av eftersökt information på vår hemsida inom två minuter. Medeltal för alla landets kommuner var 75 %. Statistik visar att de flesta besöken på vår hemsida idag berör sökfunktion, turism och fritidsaktiviteter. En stor del av besöken görs av anställda. De mobila användarna blir allt fler, vilket avspeglas i en ökning med 500 % i besök på kommunens hemsida via smartphone. Vi ser även en ökning i antal lämnade synpunkter via hemsidan.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (25) Mål Målet med projektet är att vår hemsida ska fungera tillfredsställande oavsett om användaren använder smartphone, surfplatta eller dator, och oavsett vilken målgrupp användaren tillhör. Vår hemsida ska vara lätt att använda i vardagen för många. Målet är på sikt även att belastningen på växel, reception och kommunens tjänstemän ska minska, vilket bör öka effektivitet och spara resurser. Målen kommer att brytas ner i ett antal mätbara effektmål, till exempel - Hultsfred ska hamna på samma placering eller högre i SKL:s undersökning av webbplatser - En hög andel av användarna ska uppleva att det är enkelt att besöka hemsidan från smartphone eller surfplatta - Hultsfreds nöjd-kund-index för information ska höjas - Antal e-tjänster utvecklade på olika förvaltningar Målgrupper De olika målgrupper vi främst ser är invånare, företag, besökare och anställda. Målgrupper är även de som har någon form av funktionsnedsättning av syn eller hörsel. Våra egna webbredaktörer är en speciell målgrupp. Dessa målgrupper har olika behov och vissa av dem besöker hemsidan mer frekvent eller under vissa tider på året. Enkäter kommer att göras för att tydliggöra målgruppernas behov ytterligare. Förväntade effekter - Kvalitetssäkrad information: en viktig del av lots-arbetet Som kommun behöver vi förmedla information för att tydliggöra både myndighetskrav och information som är mer av servicekaraktär. Oavsett vilken typ av information det gäller så är det av största vikt med ett enkelt och tydligt språk. En långsiktig kvalitetssäkring av informationsinnehåll och språk kräver dessutom att organisationen av och antalet webbredaktörer ses över. Därför kommer projektet parallellt med den tekniska utvecklingen arbeta med utbildning och genomlysning av textmassa och informationsstruktur med webbredaktörerna. - Ökad tillgänglighet: responsiv hemsida och sökfunktion Alltfler förväntar sig kunna köpa, betala och boka tjänster via vår hemsida. En anpassningsbar, eller responsiv hemsida gör att vår hemsida fungerar tillfredsställande oavsett om användaren använder smartphone, surfplatta eller dator. Det ska även vara möjligt att lyssna på information. Sökfunktionen ska förbättras, och nya sätt att hitta rätt på hemsidan förstärker enkelheten för användaren. Den tekniska plattformen planeras att bytas ut mot Wordpress, vilket innebär sänkta årliga licenskostnader jämfört med den nuvarande plattformen Episerver. Wordpress gör det möjligt att ta del av andras redan

12 Sammanträdesprotokoll 12 (25) utförda utvecklingsarbete på olika sätt. Detta gör att vi själva i ökad utsträckning kan skräddarsy vår hemsida och dess funktion och utseende. För att långsiktigt få en hållbar hemsida behöver den även kunna fungera i olika webbläsare. Under projektet kommer arbetsgruppen att med egna och externa utvecklingsresurser programmera och strukturera den nya hemsidan. Ökad dialog: möjlighet till e-tjänster En ökad dialog med användarna är en viktig del i en hemsidas syfte idag. Alltfler uträttar ärenden via sin smartphone eller surfplatta. Projektet inkluderar skapandet av en inloggningsportal som möjliggör individualiserade tjänster; så kallade e-tjänster. Exempel på e-tjänster är intresseanmälan/bokning/uppsägning av förskoleplats, möjlighet att följa insatserna i hemtjänsten eller ansökan och uppföljning av ditt ärendes handläggning. Införandet av de e-tjänster som nämns ingår inte i detta projekt, men inloggningsportalen är första steget mot framtida e-tjänster. Den nya hemsidan blir även möjlig att koppla till sociala medier, till exempel Facebook, och underlättar ytterligare för dem som vill använda sin smartphone för att lämna synpunkter. Avgränsningar Projektet avgränsas till modernisering av den publika hemsidan. Utveckling eller anskaffande av verksamheternas e-tjänster bör löpa som parallella projekt, och nya tjänster kan med fördel introduceras samtidigt som den nya webben lanseras. Kostnader I kostnadskalkylen för projektet, totalt 300 tkr, har vi räknat med utvecklingskostnader, licens- och teknikkostnader samt utbildning av tekniker och redaktörer. Dessutom kommer en kvalitetsgranskning av information och informationsstruktur att ingå. Tidplan Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel till projektet i april 2012, så kommer den nya hemsidan att vara klar för publicering 1 februari Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 80/2012 Kommunstyrelsen 30/2012

13 Sammanträdesprotokoll 13 (25) Motionären KF 44/2012 Dnr 2012/9 019 Motion från Göran Berglund om premie till nyfödda Kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Göran Berglund reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen. Ledamot Göran Berglund har lämnat in en motion om kommunala premier till nyfödda i kommunen. Berglund föreslår att kommunen inför en premie på kronor per nyfödd för att stimulera födelsetalet i kommunen. Arbetsutskottet remitterade motionen till kommunchef Lars-Erik Rönnlund för yttrande 40/ och som nu lämnats enligt nedan: lämnades ett fullödigt yttrande i liknande ärende från samma motionär. Yttrandet bifogas till detta yttrande. Inget nytt har tillförts sakfrågan sedan det svaret så vitt undertecknad kan se. Till det tidigare yttrande bör dock tillföras: Motionären anför att det inte torde strida mot likställighetsprincipen i kommunallagen: Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Vilka sakliga skäl som anförs är oklart. Motionären anför förvisso att det inte är en olikhetshantering. Bidraget får nog anses komma ges till barnets moder. Vilket i så fall skulle kunna anses vara kretsen som ska likabehandlas. Utan att ge sig in i för långa resonemang om hur barn kommer till världen eller får en moder så bör man då fundera på hur man gör med de som adopterar p.g.a. svårigheter att få egna barn eller sexuell läggning. Eller för den delen har för avsikt att föda barn men att något går fel på vägen. Vidare är det tveksamt om ett slags babylotteri är förenligt med den kommunala kompetensen. Dessutom betalar staten redan ut en ersättning i form av barnbidrag. Det bör noggrant beaktas risken med att belöna människor för att föda barn. Barn som kommer till världen bör göra det av

14 Sammanträdesprotokoll 14 (25) andra incitament än någon annans önskan om att kapitalisera på det. Yrkanden Göran Berglund yrkar på att motionen ska bifallas med tillägget och nyadopterade barn. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen dels på Göran Berglunds yrkande om bifall med tillägget och nyadopterade barn och finner att motionen ska avslås. Beredning Kommunfullmäktige 3/2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott 40/2012, 67/2012 Kommunstyrelsen 34/2012

15 Sammanträdesprotokoll 15 (25) Motionären KF 45/2012 Dnr 2011/ "Bygg minirondell vid Lilla Torget, anslut hela Oskarsgatan!", motion från Göran Berglund Kommunfullmäktige beslutar att då det finns pengar avsatta i investeringsbudget år 2015 till cirkulationsplats, dock utan anslutning av Oskarsgatan söderut, anse motionen vara besvarad. Fullmäktigeledamot Göran Berglund har lämnat in en motion om att bygga en minirondell vid Lilla Torget i Hultsfred för att få till en bättre korsning mellan Oskarsgatan och Västra Långgatan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 307/ att remittera motionen till Östra Smålands Kommunalteknikförbund för yttrande. Gatuavdelningen har lämnat följande yttrande: Olika förslag till lösning av trafiksituationen vid Lilla Torget har studerats och en lösning med cirkulationsplats för anslutande vägar, Västra och Östra Långgatan och Norra Oskarsgatan förordas. Förslaget innebär att Oskarsgatan söderut inte ska anslutas till planerad cirkulationsplats. Projektet har kostnadsberäknats och år 2015 finns en miljon kronor upptagna i kommunens investeringsbudget. Yrkande Göran Berglund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunfullmäktige 107/2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott 307/2011 Kommunstyrelsen 34/2012

16 Sammanträdesprotokoll 16 (25) Kommunkansliet KF 46/2012 Dnr 2012/ Motioner under beredning Redovisningen av motioner under beredning godkänns av kommunfullmäktige. Redovisning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige har kommunkansliet upprättat en redovisning per av inlämnade motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen upptar 16 motioner för genomgång. Dnr 2010/98 Motion från centerpartiet om attraktivt boende i Hultsfreds kommun. Arbetsutskottet gav stadsarkitekten i uppdrag att arbeta vidare med dessa frågor ksau 139/ Motionen behandlas enligt lägesrapport från honom inom arbetet med Strandlyckan. Dnr 2011/139 Motion från socialdemokratiska fullmäktigegruppen om att en attraktiv arbetsgivare erbjuder sina anställda att hyra en miljövänlig bil. Arbetsutskottet gav inköpschef Michael Leijonhud i uppdrag att undersöka om det finns intresse i länets kommuner att hyra en miljövänlig bil ksau 68/ Dnr 2011/158 Motion från vänsterpartiets fullmäktigegrupp om förbättrad integration av flyktingar/invandrare. Remitterad till socialnämnden för beredning ksau 275/ Dnr 2011/166 Motion från Göran Berglund om naturcamping i Virserum. Remitterad till kultur- och fritidschefen i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund och miljö- och byggnadskontoret för beredning ksau 274/ Dnr 2011/167 Motion från Göran Berglund om välkomstskyltar. Remitterad till utvecklingskontoret för beredning ksau 273/ Utvecklingskontoret har begärt offerter på såväl digitala skyltar som enklare modeller. Dnr 2011/177 Motion från Göran Berglund om minirondell vid Lilla torget. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad, då pengar finns avsedda för ändamålet i investeringsbudgeten för 2015 ksau 62/ Behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.

17 Sammanträdesprotokoll 17 (25) Dnr 2011/184 Motion från Ove Karlsson (s), Susanne Sjöblom (m) och Lars Rosander (c) om att göra kommunfullmäktige mer intressant för ledamöter, medborgare m. fl. Remitterad till arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning ksau 306/ Dnr 2011/209 Motion från Tomas Söreling (s) och Tommy Rälg (s) om översyn av den politiska organisationen. Arbetsutskottet gav budgetberedningen i uppdrag att bereda motionen ksau 49/ Dnr 2011/210 Motion från Ove Karlsson (s) om riktlinjer för kommunens internetuppkoppling och spelevents. Remitterad till IT-chefen för beredning ksau 328/ Dnr 2012/2 Motion från Per-Inge Pettersson (c) om förbättrad vägbelysning och halkbekämpning i Mörlunda. Remitterad till Östra Smålands Kommunalteknikförbund för beredning ksau 41/ Dnr 2012/9 Motion från Göran Berglund om premie till nyfödda. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås ksau 67/ Behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde. Dnr 2012/20 Motion från Torbjörn Wirsenius (fp) om medborgarhus. Remitterad till turism- och landsbygdsutvecklare Göran Ehn för yttrande ksau 61/ Dnr 2012/23 Motion från Ove Karlsson (s) om strategi för befolkningstillväxt. Remitterad till kommunchef för yttrande ksau 60/ Dnr 2012/24 Motion från Mattias Wärnsberg (s) om upphandling och investering i vindkraftverk. Remitterad till energistrateg Jens Karlsson och utvecklingschef Lars Gjörloff för yttrande ksau 59/ Dnr 2012/37 Nyinkommen motion från Håkan Hermansson (fp) om projekt- och nätägare för bredbandsutbyggnad. Till kommunfullmäktige Dnr 2012/39 Nyinkommen motion från Håkan Hermansson (fp) om folkhälsan i kommunen. Till kommunfullmäktige (remitterad till kommunstyrelsen av fullmäktige ) Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 82/2012 Kommunstyrelsen 33/2012

18 Sammanträdesprotokoll 18 (25) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KF 47/2012 Dnr 2012/ Fastighetsreglering för Hultsfred 3:13 och Hultsfred 3:1 med flera Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering Genom fastighetsbildning ska från fastigheten Hultsfred 3:13 överföras ett markområde, enligt markering på bilagd karta till överenskommelsen, till fastigheten Hultsfred 3:1. Från fastigheterna Hultsfred 3:1, Hultsfred 3:10 och Hultsfred 3:40 skall en areal överföras till fastigheten Hultsfred 3:15 enligt annan markering på bilagda kartan till överenskommelsen. Hultsfreds kommun som är ägare till Hultsfred 3:1, Hultsfred 3:10 samt Hultsfred 3:40 betalar en mellangift på kronor till ägarna av Hultsfred 3:13. Köpeskilling betalas med kronor kontant vid kontraktets undertecknande som handpenning och med kronor på tillträdesdagen, Tillträdesdag är den dag kommande fastighetsbildningsförrättning vinner laga kraft. Yrkande Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 74/2012 Kommunstyrelsen 31/2012

19 Sammanträdesprotokoll 19 (25) Socialnämnden Kommunkansliet Ekonomikontoret Revisionen KF 48/2012 Dnr 2012/ Flytt av tjänst för alkohollagshandläggning från kommunstyrelsen till socialnämnden Kommunfullmäktige beslutar att tjänsten för alkohollagshandläggning flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden. Kanslichef Magnus Blomberg går i pension i april och hans tjänst kommer inte att återbesättas. Istället kommer kommunchef Lars-Erik Rönnlund att fungera som chef för kansliet. Alkohollagshandläggartjänsten är idag organiserad direkt under kanslichefen. Tjänsten är idag fördelad enligt följande: - 0,4 Hultsfreds kommun - 0,5 utlånad till Oskarshamns kommun t.o.m ,1 utlånad till Högsby kommun t.o.m I och med att tjänsten för alkohollagshandläggning innehas av person som är ordförande i Hultsfreds arbetarekommun, ledamot i fullmäktige samt ledamot i barn- och utbildningsnämnden är det olämpligt att tjänsten organiseras direkt under kommunens högsta tjänsteman. Det föreslås därför att tjänsten för alkohollagshandläggning flyttas till socialnämndens förvaltning i samband med kanslichefens pension. Förslaget har tagits fram i samråd med socialchefen. Förslaget har MBL-förhandlats och inget fanns att erinra. Socialnämnden har även haft ärendet för behandling 42/ där nämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag att flytta tjänsten för alkohollagshandläggning från kommunstyrelsen till socialnämnden. Det rör sig alltså om att flytta tjänsten rent organisatoriskt, själva beslutsfattande sker fortfarande inom kommunstyrelsens hägn. Det bör även noteras att samtal förs med Högsby, Oskarshamn och Mönsterås kommuner om en utökad samverkan. Hultsfreds kommuns avtal om utlåning av tjänst till Oskarshamn och Högsby löper ut Samtal förs därför om möjligheterna till att bilda en gemensam tjänstemannaorganisation för de fyra kommunerna. Detta i likhet med det

20 Sammanträdesprotokoll 20 (25) sätt som de fyra idag samverkar kring överförmynderifrågor. Kommunchefen avser att återkomma i ärendet så snart underlag till förslag finns. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 85/2012 Kommunstyrelsen 37/2012 Socialnämnden 42/2012 MBL

21 Sammanträdesprotokoll 21 (25) Brottsförebyggande Rådet Polismyndigheten i Kalmar län KF 49/2012 Dnr 2012/ Överenskommelse mellan Polisen och Hultsfreds kommun Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Polismyndigheten i Kalmar län och Hultsfreds kommun. Vidare får kommunala förvaltningar och bolag i uppdrag att medverka till att programmet kompletteras med konkreta insatser. Brottsförebyggande Rådet i Hultsfreds kommun är styrgrupp för det fortsatta arbetet. Under 2010 och 2011 har kommunen haft en överenskommelse med polisen där man gemensamt prioriterar områden för gemensamma insatser. Vårt lokala brottsförebyggande råd har tillsammans med berörda förvaltningar reviderat överenskommelsen. Överenskommelsen innehåller bland annat följande punkter: - Minska eller helt få bort droghandeln - Minska eller helt få bort olika former av hot, kränkningar och hatbrott - Trygghet, minska antalet inbrott - Trafiksäkerhet, minska buskörningar i den lokala trafikmiljön Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 77/2012 Kommunstyrelsen 36/2012

22 Sammanträdesprotokoll 22 (25) Kommunkansliet Informationsstrategen KF 50/2012 Dnr 2012/ Översyn av styrdokument Kommunfullmäktige godkänner förslaget till åtgärder utifrån den översyn som gjorts. Kommunkansliet har i uppdrag att se över hur aktuella styrdokumenten är. På kommunens hemsida 910.aspx finns kommunens styrdokument. I uppdraget finns också att se till att nya styrdokument är utformade utifrån de riktlinjer för begrepp på styrande dokument i Hultsfreds kommun som antogs av kommunstyrelsen 66/ Efter översynen föreslås följande: Inaktuella som föreslås bli borttagna: - Allmänna lokala trafikföreskrifter samråd med Staffan Svensson ÖSK - Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram beslut från barn- och utbildningsnämnden - Biblioteksplan samråd med bibliotekschef Yvonne Åremalm, ev revidering kommer att ske men är ej ännu bestämt, planen bör tas bort tills vidare - Övergripande mål- och riktlinjer (kultur- och fritidsförvaltningen) - samråd med kultur- o fritidschef Christina Brandt (nu gäller styrmodellen) - Mål 2010 (socialnämnden) efter samråd med socialchef Ann-Gret Sillén - Handlingsprogram för arbetet med landsbygdsutveckling ingår numera i tillväxt- och näringslivsprogrammet Övrigt: - Regler för medfinansiering av kommunal verksamhet med hjälp av sponsring (godkända av kommunstyrelsen 78/2000, språkligt reviderat ) Uppdaterad som föreslås få tilläggsnotering på kommunens hemsida om att översyn skett. - Trygghetsplanen föreslås ersättas med verksamhetsbeskrivning för Brottsförebyggande rådet.

23 Sammanträdesprotokoll 23 (25) - Service- och försörjningsplan är gjord i samråd med länsstyrelsen. Den ligger till grund för ersättning från staten. Kommer sannolikt att uppdateras snart. - Handlingsprogram för förebyggande arbete och räddningstjänst , revidering är på gång. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 83/2012 Kommunstyrelsen 32/2012

24 Sammanträdesprotokoll 24 (25) NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande Ja Nej Ja Nej Ja Nej 1 Lars Rosander, C x 2 Mattias Wärnsberg, S x 3 Susanne Sjöblom, M Conny Daag, M x 4 Åke Nilsson, KD x 5 Per-Inge Pettersson, C x 6 Carola Nilsson, S Ingegerd Alatalo, S x 7 Lennart Beijer, V x 8 Gunilla Aronsson, C x Jonny Bengtsson, S x 10 Åke Bergh, M x 11 Lennart Davidsson, KD x 12 Gunilla Abrahamsson, S x 13 Ulf Larsson, C x 14 Konny Bogren, S x 15 Sievert Andersson, M x 16 Pia Rydh, V x 17 Carina Littorin, MP x 18 Tomas Söreling, S x 19 Anders Andersson, KD Lars Eriksson, KD x 20 Torbjörn Wirsenius, FP x 21 Ove Karlsson, S x 22 Pär Edgren, M x 23 Agneta Bergman, S x 24 Mats Fransson, C Dennis Larsson, S Sylve Rydén, S x

25 Sammanträdesprotokoll 25 (25) NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande Ja Nej Ja Nej Ja Nej 26 Monica Bergh, KD x 27 Tommy Ejnarsson, V x 28 Sofie Lagergren, C Lennart Odengrund, C x 29 Agneta Malmqvist. S x 30 Gunvor Nilsson, M Anita Bergh, M x 31 Lars Lundgren, C Ann-Charlott Andersson,C x 32 Tommy Rälg, S Edgar Hofvergård, S x 33 Runa Petersson, KD x 34 Torben Lundholm, MP x 35 Fredrik Eirasson, C x 36 Lars Thorstensson, M x 37 Rosie Folkesson, S x 38 Jonny Sigvardsson, C x 39 Patrik Hag, S x 40 Börje Karlsson, C x 41 Eva Svedberg, S x 42 Stig Andersson, S x 43 Göran Berglund, SD x 44 Magnus Rydlund, V x 45 Tommy Johansson, C x Närvarande 44/45

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer