Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström Britt Olsson, sekreterare Gilbert Carlsson 39 Jonas Hjalmarsson 43 Malin Albertsson 43 Utses att justera Tid för justering Torben Lundholm Tommy Ejnarsson Kommunhuset måndag 30 april 2012 kl 9.00 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Fredrik Eirasson.. Torben Lundholm Tommy Ejnarsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (25) KF 36/2012 Meddelanden 1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: Till kommunfullmäktiges förfogande: Anslag från årets början Anslaget 2012 Återstår :- 0: :- Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål (löneökningar med mera) Anslag från Anslaget 2012 Återstår årets början :- 0: :- 2. Inbjudan till årsstämma för Hultsfreds Kommunala Industri AB 3. Ordförande påminner om trygghetsundersökningen som sänts ut till kommunfullmäktige.

3 Sammanträdesprotokoll 3 (25) Kommunstyrelsen KF 37/2012 Dnr 2012/ Motion från Göran Berglund om att reducera anslutningsavgift för VA vid ny- eller tillbyggnad av företagslokaler Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Fullmäktigeledamot Göran Berglund har lämnat in en motion om att reducera anslutningsavgiften för VA vid ny- eller tillbyggnad av företagslokaler.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (25) KF 38/2012 Dnr 2012/ Motion angående trevligare återvinningsstationer Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Fullmäktigeledamot Monica Bergh, KD, har lämnat en motion om trevligare återvinningsstationer. I motionen föreslås att uppdrag ges till kommunstyrelsen och ansvarig förvaltning om att bygga in kommunens återvinningsstationer för allas trevnad. Som alternativ föreslås att undersöka möjligheten att flytta återvinningsstationen i Virserum.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (25) Samtliga förvaltningar Revisionen KF 39/2012 Dnr 2012/ Årsredovisning för Hultsfreds kommun 2011 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2011 samt fastställer resultatet till 3,7 mnkr. Styrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. Ekonomikontoret har sammanställt och utarbetat en årsredovisning för Hultsfreds kommun och kommunkoncernen för år Årets resultat uppgår till 3,7 mnkr. Av driftredovisningen framgår att verksamheternas nettokostnader visar att budgeten överskridits med 4,6 mnkr jämfört med budget Nettoinvesteringarna uppgick till 23,8 mnkr efter försäljning av inventarier till Östra Smålands Kommunalteknikförbund med 4,9 mnkr. Vid fullmäktiges möte föreligger revisorernas berättelse. Yrkanden Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 72/2012 Kommunstyrelsen 28/2012

6 Sammanträdesprotokoll 6 (25) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Högsby kommun Revisionen KF 40/2012 Dnr 2012/ Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2011 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) samt beviljar ansvarsfrihet för sin del för verksamhetsåret Årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund har sammanställts. Det redovisade resultatet blev tkr. I revisionsberättelsen, daterad , framgår att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Beredning Revisionsberättelse Kommunstyrelsen 41/2012

7 Sammanträdesprotokoll 7 (25) Ekonomikontoret Östra Smålands Kommunalteknikförbund Revisionen KF 41/2012 Dnr 2012/ Bokslut för VA-verksamheten 2011 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av bokslutet för VA-verksamheten I bokslutet för VA-verksamheten (vatten och avlopp) 2011 framgår att årets resultat blev 421,7 tkr. Beredning Kommunstyrelsen 42/2012

8 Sammanträdesprotokoll 8 (25) Samtliga förvaltningar Revisionen KF 42/2012 Dnr 2012/ Ombudgetering 2012 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ombudgetering för år Vidare får kommunens styrelse och nämnder i uppdrag att tillvarata alla möjligheter till besparingar, för att vid årets slut redovisa nettokostnader med överskott mot budget. Vidare beslutar kommunfullmäktige att stor återhållsamhet ska iakttas vid såväl tillsättning av nya tjänster som vid återbesättande av inrättade tjänster. Slutligen beslutas att endast absolut nödvändiga investeringar genomförs övriga ska inte genomföras eller senareläggas samt att detaljerat förslag till investeringar 2012 fastställs. Förändring från budgetens resultat till den i resultaträkningen benämnda beräknade budgetens resultat. Efter att budgeten fastställts i juni 2011 genomfördes under hösten ett arbete för att konkretisera det ofördelade besparingskravet på tkr. Förändrade förutsättningar gjorde att kravet ökades till tkr. Vidare hade inför 2012 premierna för avtalsförsäkringar sänkts vilket sänkte kostnaderna med tkr. Minskade investeringar minskade avskrivningarna med 875 tkr. Skatteväxling med landstinget minskade skatteintäkterna med tkr och minskade samtidigt driftskostnaderna. Förbättrad finansiering och något lägre ränteantagande sänkte räntekostnaderna med 600 tkr. Detta tillsammans medförde att budgeterat resultat efter höstens besparingsarbete blev tkr. I ombudgeteringen och med utgångspunkt från ovan beräknas skatter statsbidrag bli 287 tkr mindre. Verksamhetens nettokostnader föreslås öka med tkr. Pensionsutbetalningarna beräknas bli tkr större medan avskrivningarna blir 551 tkr mindre. Stöd för ny livsmedelsaffär i Vena och återstående arbeten från 2011 avseende byte av fönster på Lindblomskolan ökar kostnaderna med tkr respektive 500 tkr. Nettoinvesteringarna föreslås öka med tkr till tkr. Kapitalkostnader är omräknade efter 2011 års utfall års

9 Sammanträdesprotokoll 9 (25) kapitalkostnader är ,2 tkr, vilket är 218,8 tkr större än Dessa kostnader påverkar inte kommunens resultat. Förslagsvis får detta komplettera ombudgeteringen och de fördelade nya kapitalkostnaderna får ersätta de gamla. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 73/2012 Kommunstyrelsen 29/2012

10 Sammanträdesprotokoll 10 (25) Utvecklingskontoret IT-kontoret Informationsstrategen KF 43/2012 Dnr 2012/ Modernisering av kommunens hemsida "Ny 2012" Kommunfullmäktige godkänner genomförandet av projektet Ny 2012, i syfte att under 2012 modernisera och utveckla kommunens hemsida. Finansiering av projektkostnader upp till 300 tkr finansieras ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov. Hultsfreds kommun ska enligt Tillväxt- och näringslivsprogrammet bland annat arbeta för fler arbetstillfällen, företag och ökad inflyttning. Hemsidan är i allt högre grad kommunens viktigaste kontaktyta mot omvärlden och en viktig del av att ge professionell service i god lots-anda. Den är ett konkurrensmedel för att kommunicera ut vårt varumärke Du syns och hörs till såväl invånare, företag som besökare. Hemsidan är ett sätt att knyta ihop och tydliggöra vår organisation utifrån våra kunders behov. Kommunens nuvarande publika hemsida utvecklades under 2005, och lanserades i februari Sju år är en hög ålder i IT-sammanhang, och under de senaste åren har alltfler begränsningar gjort sig påminda. Istället för att endast uppgradera bakomliggande program, vilket är helt nödvändigt, kommer projektet parallellt att kvalitetssäkra information och tillföra ny funktionalitet. En närmare beskrivning av detta finns under Förväntade effekter. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings undersökning av webbplatser 2011 hittas 82 % av eftersökt information på vår hemsida inom två minuter. Medeltal för alla landets kommuner var 75 %. Statistik visar att de flesta besöken på vår hemsida idag berör sökfunktion, turism och fritidsaktiviteter. En stor del av besöken görs av anställda. De mobila användarna blir allt fler, vilket avspeglas i en ökning med 500 % i besök på kommunens hemsida via smartphone. Vi ser även en ökning i antal lämnade synpunkter via hemsidan.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (25) Mål Målet med projektet är att vår hemsida ska fungera tillfredsställande oavsett om användaren använder smartphone, surfplatta eller dator, och oavsett vilken målgrupp användaren tillhör. Vår hemsida ska vara lätt att använda i vardagen för många. Målet är på sikt även att belastningen på växel, reception och kommunens tjänstemän ska minska, vilket bör öka effektivitet och spara resurser. Målen kommer att brytas ner i ett antal mätbara effektmål, till exempel - Hultsfred ska hamna på samma placering eller högre i SKL:s undersökning av webbplatser - En hög andel av användarna ska uppleva att det är enkelt att besöka hemsidan från smartphone eller surfplatta - Hultsfreds nöjd-kund-index för information ska höjas - Antal e-tjänster utvecklade på olika förvaltningar Målgrupper De olika målgrupper vi främst ser är invånare, företag, besökare och anställda. Målgrupper är även de som har någon form av funktionsnedsättning av syn eller hörsel. Våra egna webbredaktörer är en speciell målgrupp. Dessa målgrupper har olika behov och vissa av dem besöker hemsidan mer frekvent eller under vissa tider på året. Enkäter kommer att göras för att tydliggöra målgruppernas behov ytterligare. Förväntade effekter - Kvalitetssäkrad information: en viktig del av lots-arbetet Som kommun behöver vi förmedla information för att tydliggöra både myndighetskrav och information som är mer av servicekaraktär. Oavsett vilken typ av information det gäller så är det av största vikt med ett enkelt och tydligt språk. En långsiktig kvalitetssäkring av informationsinnehåll och språk kräver dessutom att organisationen av och antalet webbredaktörer ses över. Därför kommer projektet parallellt med den tekniska utvecklingen arbeta med utbildning och genomlysning av textmassa och informationsstruktur med webbredaktörerna. - Ökad tillgänglighet: responsiv hemsida och sökfunktion Alltfler förväntar sig kunna köpa, betala och boka tjänster via vår hemsida. En anpassningsbar, eller responsiv hemsida gör att vår hemsida fungerar tillfredsställande oavsett om användaren använder smartphone, surfplatta eller dator. Det ska även vara möjligt att lyssna på information. Sökfunktionen ska förbättras, och nya sätt att hitta rätt på hemsidan förstärker enkelheten för användaren. Den tekniska plattformen planeras att bytas ut mot Wordpress, vilket innebär sänkta årliga licenskostnader jämfört med den nuvarande plattformen Episerver. Wordpress gör det möjligt att ta del av andras redan

12 Sammanträdesprotokoll 12 (25) utförda utvecklingsarbete på olika sätt. Detta gör att vi själva i ökad utsträckning kan skräddarsy vår hemsida och dess funktion och utseende. För att långsiktigt få en hållbar hemsida behöver den även kunna fungera i olika webbläsare. Under projektet kommer arbetsgruppen att med egna och externa utvecklingsresurser programmera och strukturera den nya hemsidan. Ökad dialog: möjlighet till e-tjänster En ökad dialog med användarna är en viktig del i en hemsidas syfte idag. Alltfler uträttar ärenden via sin smartphone eller surfplatta. Projektet inkluderar skapandet av en inloggningsportal som möjliggör individualiserade tjänster; så kallade e-tjänster. Exempel på e-tjänster är intresseanmälan/bokning/uppsägning av förskoleplats, möjlighet att följa insatserna i hemtjänsten eller ansökan och uppföljning av ditt ärendes handläggning. Införandet av de e-tjänster som nämns ingår inte i detta projekt, men inloggningsportalen är första steget mot framtida e-tjänster. Den nya hemsidan blir även möjlig att koppla till sociala medier, till exempel Facebook, och underlättar ytterligare för dem som vill använda sin smartphone för att lämna synpunkter. Avgränsningar Projektet avgränsas till modernisering av den publika hemsidan. Utveckling eller anskaffande av verksamheternas e-tjänster bör löpa som parallella projekt, och nya tjänster kan med fördel introduceras samtidigt som den nya webben lanseras. Kostnader I kostnadskalkylen för projektet, totalt 300 tkr, har vi räknat med utvecklingskostnader, licens- och teknikkostnader samt utbildning av tekniker och redaktörer. Dessutom kommer en kvalitetsgranskning av information och informationsstruktur att ingå. Tidplan Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel till projektet i april 2012, så kommer den nya hemsidan att vara klar för publicering 1 februari Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 80/2012 Kommunstyrelsen 30/2012

13 Sammanträdesprotokoll 13 (25) Motionären KF 44/2012 Dnr 2012/9 019 Motion från Göran Berglund om premie till nyfödda Kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Göran Berglund reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen. Ledamot Göran Berglund har lämnat in en motion om kommunala premier till nyfödda i kommunen. Berglund föreslår att kommunen inför en premie på kronor per nyfödd för att stimulera födelsetalet i kommunen. Arbetsutskottet remitterade motionen till kommunchef Lars-Erik Rönnlund för yttrande 40/ och som nu lämnats enligt nedan: lämnades ett fullödigt yttrande i liknande ärende från samma motionär. Yttrandet bifogas till detta yttrande. Inget nytt har tillförts sakfrågan sedan det svaret så vitt undertecknad kan se. Till det tidigare yttrande bör dock tillföras: Motionären anför att det inte torde strida mot likställighetsprincipen i kommunallagen: Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Vilka sakliga skäl som anförs är oklart. Motionären anför förvisso att det inte är en olikhetshantering. Bidraget får nog anses komma ges till barnets moder. Vilket i så fall skulle kunna anses vara kretsen som ska likabehandlas. Utan att ge sig in i för långa resonemang om hur barn kommer till världen eller får en moder så bör man då fundera på hur man gör med de som adopterar p.g.a. svårigheter att få egna barn eller sexuell läggning. Eller för den delen har för avsikt att föda barn men att något går fel på vägen. Vidare är det tveksamt om ett slags babylotteri är förenligt med den kommunala kompetensen. Dessutom betalar staten redan ut en ersättning i form av barnbidrag. Det bör noggrant beaktas risken med att belöna människor för att föda barn. Barn som kommer till världen bör göra det av

14 Sammanträdesprotokoll 14 (25) andra incitament än någon annans önskan om att kapitalisera på det. Yrkanden Göran Berglund yrkar på att motionen ska bifallas med tillägget och nyadopterade barn. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen dels på Göran Berglunds yrkande om bifall med tillägget och nyadopterade barn och finner att motionen ska avslås. Beredning Kommunfullmäktige 3/2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott 40/2012, 67/2012 Kommunstyrelsen 34/2012

15 Sammanträdesprotokoll 15 (25) Motionären KF 45/2012 Dnr 2011/ "Bygg minirondell vid Lilla Torget, anslut hela Oskarsgatan!", motion från Göran Berglund Kommunfullmäktige beslutar att då det finns pengar avsatta i investeringsbudget år 2015 till cirkulationsplats, dock utan anslutning av Oskarsgatan söderut, anse motionen vara besvarad. Fullmäktigeledamot Göran Berglund har lämnat in en motion om att bygga en minirondell vid Lilla Torget i Hultsfred för att få till en bättre korsning mellan Oskarsgatan och Västra Långgatan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 307/ att remittera motionen till Östra Smålands Kommunalteknikförbund för yttrande. Gatuavdelningen har lämnat följande yttrande: Olika förslag till lösning av trafiksituationen vid Lilla Torget har studerats och en lösning med cirkulationsplats för anslutande vägar, Västra och Östra Långgatan och Norra Oskarsgatan förordas. Förslaget innebär att Oskarsgatan söderut inte ska anslutas till planerad cirkulationsplats. Projektet har kostnadsberäknats och år 2015 finns en miljon kronor upptagna i kommunens investeringsbudget. Yrkande Göran Berglund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunfullmäktige 107/2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott 307/2011 Kommunstyrelsen 34/2012

16 Sammanträdesprotokoll 16 (25) Kommunkansliet KF 46/2012 Dnr 2012/ Motioner under beredning Redovisningen av motioner under beredning godkänns av kommunfullmäktige. Redovisning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige har kommunkansliet upprättat en redovisning per av inlämnade motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen upptar 16 motioner för genomgång. Dnr 2010/98 Motion från centerpartiet om attraktivt boende i Hultsfreds kommun. Arbetsutskottet gav stadsarkitekten i uppdrag att arbeta vidare med dessa frågor ksau 139/ Motionen behandlas enligt lägesrapport från honom inom arbetet med Strandlyckan. Dnr 2011/139 Motion från socialdemokratiska fullmäktigegruppen om att en attraktiv arbetsgivare erbjuder sina anställda att hyra en miljövänlig bil. Arbetsutskottet gav inköpschef Michael Leijonhud i uppdrag att undersöka om det finns intresse i länets kommuner att hyra en miljövänlig bil ksau 68/ Dnr 2011/158 Motion från vänsterpartiets fullmäktigegrupp om förbättrad integration av flyktingar/invandrare. Remitterad till socialnämnden för beredning ksau 275/ Dnr 2011/166 Motion från Göran Berglund om naturcamping i Virserum. Remitterad till kultur- och fritidschefen i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund och miljö- och byggnadskontoret för beredning ksau 274/ Dnr 2011/167 Motion från Göran Berglund om välkomstskyltar. Remitterad till utvecklingskontoret för beredning ksau 273/ Utvecklingskontoret har begärt offerter på såväl digitala skyltar som enklare modeller. Dnr 2011/177 Motion från Göran Berglund om minirondell vid Lilla torget. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad, då pengar finns avsedda för ändamålet i investeringsbudgeten för 2015 ksau 62/ Behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.

17 Sammanträdesprotokoll 17 (25) Dnr 2011/184 Motion från Ove Karlsson (s), Susanne Sjöblom (m) och Lars Rosander (c) om att göra kommunfullmäktige mer intressant för ledamöter, medborgare m. fl. Remitterad till arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning ksau 306/ Dnr 2011/209 Motion från Tomas Söreling (s) och Tommy Rälg (s) om översyn av den politiska organisationen. Arbetsutskottet gav budgetberedningen i uppdrag att bereda motionen ksau 49/ Dnr 2011/210 Motion från Ove Karlsson (s) om riktlinjer för kommunens internetuppkoppling och spelevents. Remitterad till IT-chefen för beredning ksau 328/ Dnr 2012/2 Motion från Per-Inge Pettersson (c) om förbättrad vägbelysning och halkbekämpning i Mörlunda. Remitterad till Östra Smålands Kommunalteknikförbund för beredning ksau 41/ Dnr 2012/9 Motion från Göran Berglund om premie till nyfödda. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås ksau 67/ Behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde. Dnr 2012/20 Motion från Torbjörn Wirsenius (fp) om medborgarhus. Remitterad till turism- och landsbygdsutvecklare Göran Ehn för yttrande ksau 61/ Dnr 2012/23 Motion från Ove Karlsson (s) om strategi för befolkningstillväxt. Remitterad till kommunchef för yttrande ksau 60/ Dnr 2012/24 Motion från Mattias Wärnsberg (s) om upphandling och investering i vindkraftverk. Remitterad till energistrateg Jens Karlsson och utvecklingschef Lars Gjörloff för yttrande ksau 59/ Dnr 2012/37 Nyinkommen motion från Håkan Hermansson (fp) om projekt- och nätägare för bredbandsutbyggnad. Till kommunfullmäktige Dnr 2012/39 Nyinkommen motion från Håkan Hermansson (fp) om folkhälsan i kommunen. Till kommunfullmäktige (remitterad till kommunstyrelsen av fullmäktige ) Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 82/2012 Kommunstyrelsen 33/2012

18 Sammanträdesprotokoll 18 (25) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KF 47/2012 Dnr 2012/ Fastighetsreglering för Hultsfred 3:13 och Hultsfred 3:1 med flera Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering Genom fastighetsbildning ska från fastigheten Hultsfred 3:13 överföras ett markområde, enligt markering på bilagd karta till överenskommelsen, till fastigheten Hultsfred 3:1. Från fastigheterna Hultsfred 3:1, Hultsfred 3:10 och Hultsfred 3:40 skall en areal överföras till fastigheten Hultsfred 3:15 enligt annan markering på bilagda kartan till överenskommelsen. Hultsfreds kommun som är ägare till Hultsfred 3:1, Hultsfred 3:10 samt Hultsfred 3:40 betalar en mellangift på kronor till ägarna av Hultsfred 3:13. Köpeskilling betalas med kronor kontant vid kontraktets undertecknande som handpenning och med kronor på tillträdesdagen, Tillträdesdag är den dag kommande fastighetsbildningsförrättning vinner laga kraft. Yrkande Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 74/2012 Kommunstyrelsen 31/2012

19 Sammanträdesprotokoll 19 (25) Socialnämnden Kommunkansliet Ekonomikontoret Revisionen KF 48/2012 Dnr 2012/ Flytt av tjänst för alkohollagshandläggning från kommunstyrelsen till socialnämnden Kommunfullmäktige beslutar att tjänsten för alkohollagshandläggning flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden. Kanslichef Magnus Blomberg går i pension i april och hans tjänst kommer inte att återbesättas. Istället kommer kommunchef Lars-Erik Rönnlund att fungera som chef för kansliet. Alkohollagshandläggartjänsten är idag organiserad direkt under kanslichefen. Tjänsten är idag fördelad enligt följande: - 0,4 Hultsfreds kommun - 0,5 utlånad till Oskarshamns kommun t.o.m ,1 utlånad till Högsby kommun t.o.m I och med att tjänsten för alkohollagshandläggning innehas av person som är ordförande i Hultsfreds arbetarekommun, ledamot i fullmäktige samt ledamot i barn- och utbildningsnämnden är det olämpligt att tjänsten organiseras direkt under kommunens högsta tjänsteman. Det föreslås därför att tjänsten för alkohollagshandläggning flyttas till socialnämndens förvaltning i samband med kanslichefens pension. Förslaget har tagits fram i samråd med socialchefen. Förslaget har MBL-förhandlats och inget fanns att erinra. Socialnämnden har även haft ärendet för behandling 42/ där nämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag att flytta tjänsten för alkohollagshandläggning från kommunstyrelsen till socialnämnden. Det rör sig alltså om att flytta tjänsten rent organisatoriskt, själva beslutsfattande sker fortfarande inom kommunstyrelsens hägn. Det bör även noteras att samtal förs med Högsby, Oskarshamn och Mönsterås kommuner om en utökad samverkan. Hultsfreds kommuns avtal om utlåning av tjänst till Oskarshamn och Högsby löper ut Samtal förs därför om möjligheterna till att bilda en gemensam tjänstemannaorganisation för de fyra kommunerna. Detta i likhet med det

20 Sammanträdesprotokoll 20 (25) sätt som de fyra idag samverkar kring överförmynderifrågor. Kommunchefen avser att återkomma i ärendet så snart underlag till förslag finns. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 85/2012 Kommunstyrelsen 37/2012 Socialnämnden 42/2012 MBL

21 Sammanträdesprotokoll 21 (25) Brottsförebyggande Rådet Polismyndigheten i Kalmar län KF 49/2012 Dnr 2012/ Överenskommelse mellan Polisen och Hultsfreds kommun Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Polismyndigheten i Kalmar län och Hultsfreds kommun. Vidare får kommunala förvaltningar och bolag i uppdrag att medverka till att programmet kompletteras med konkreta insatser. Brottsförebyggande Rådet i Hultsfreds kommun är styrgrupp för det fortsatta arbetet. Under 2010 och 2011 har kommunen haft en överenskommelse med polisen där man gemensamt prioriterar områden för gemensamma insatser. Vårt lokala brottsförebyggande råd har tillsammans med berörda förvaltningar reviderat överenskommelsen. Överenskommelsen innehåller bland annat följande punkter: - Minska eller helt få bort droghandeln - Minska eller helt få bort olika former av hot, kränkningar och hatbrott - Trygghet, minska antalet inbrott - Trafiksäkerhet, minska buskörningar i den lokala trafikmiljön Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 77/2012 Kommunstyrelsen 36/2012

22 Sammanträdesprotokoll 22 (25) Kommunkansliet Informationsstrategen KF 50/2012 Dnr 2012/ Översyn av styrdokument Kommunfullmäktige godkänner förslaget till åtgärder utifrån den översyn som gjorts. Kommunkansliet har i uppdrag att se över hur aktuella styrdokumenten är. På kommunens hemsida 910.aspx finns kommunens styrdokument. I uppdraget finns också att se till att nya styrdokument är utformade utifrån de riktlinjer för begrepp på styrande dokument i Hultsfreds kommun som antogs av kommunstyrelsen 66/ Efter översynen föreslås följande: Inaktuella som föreslås bli borttagna: - Allmänna lokala trafikföreskrifter samråd med Staffan Svensson ÖSK - Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram beslut från barn- och utbildningsnämnden - Biblioteksplan samråd med bibliotekschef Yvonne Åremalm, ev revidering kommer att ske men är ej ännu bestämt, planen bör tas bort tills vidare - Övergripande mål- och riktlinjer (kultur- och fritidsförvaltningen) - samråd med kultur- o fritidschef Christina Brandt (nu gäller styrmodellen) - Mål 2010 (socialnämnden) efter samråd med socialchef Ann-Gret Sillén - Handlingsprogram för arbetet med landsbygdsutveckling ingår numera i tillväxt- och näringslivsprogrammet Övrigt: - Regler för medfinansiering av kommunal verksamhet med hjälp av sponsring (godkända av kommunstyrelsen 78/2000, språkligt reviderat ) Uppdaterad som föreslås få tilläggsnotering på kommunens hemsida om att översyn skett. - Trygghetsplanen föreslås ersättas med verksamhetsbeskrivning för Brottsförebyggande rådet.

23 Sammanträdesprotokoll 23 (25) - Service- och försörjningsplan är gjord i samråd med länsstyrelsen. Den ligger till grund för ersättning från staten. Kommer sannolikt att uppdateras snart. - Handlingsprogram för förebyggande arbete och räddningstjänst , revidering är på gång. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 83/2012 Kommunstyrelsen 32/2012

24 Sammanträdesprotokoll 24 (25) NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande Ja Nej Ja Nej Ja Nej 1 Lars Rosander, C x 2 Mattias Wärnsberg, S x 3 Susanne Sjöblom, M Conny Daag, M x 4 Åke Nilsson, KD x 5 Per-Inge Pettersson, C x 6 Carola Nilsson, S Ingegerd Alatalo, S x 7 Lennart Beijer, V x 8 Gunilla Aronsson, C x Jonny Bengtsson, S x 10 Åke Bergh, M x 11 Lennart Davidsson, KD x 12 Gunilla Abrahamsson, S x 13 Ulf Larsson, C x 14 Konny Bogren, S x 15 Sievert Andersson, M x 16 Pia Rydh, V x 17 Carina Littorin, MP x 18 Tomas Söreling, S x 19 Anders Andersson, KD Lars Eriksson, KD x 20 Torbjörn Wirsenius, FP x 21 Ove Karlsson, S x 22 Pär Edgren, M x 23 Agneta Bergman, S x 24 Mats Fransson, C Dennis Larsson, S Sylve Rydén, S x

25 Sammanträdesprotokoll 25 (25) NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande Ja Nej Ja Nej Ja Nej 26 Monica Bergh, KD x 27 Tommy Ejnarsson, V x 28 Sofie Lagergren, C Lennart Odengrund, C x 29 Agneta Malmqvist. S x 30 Gunvor Nilsson, M Anita Bergh, M x 31 Lars Lundgren, C Ann-Charlott Andersson,C x 32 Tommy Rälg, S Edgar Hofvergård, S x 33 Runa Petersson, KD x 34 Torben Lundholm, MP x 35 Fredrik Eirasson, C x 36 Lars Thorstensson, M x 37 Rosie Folkesson, S x 38 Jonny Sigvardsson, C x 39 Patrik Hag, S x 40 Börje Karlsson, C x 41 Eva Svedberg, S x 42 Stig Andersson, S x 43 Göran Berglund, SD x 44 Magnus Rydlund, V x 45 Tommy Johansson, C x Närvarande 44/45

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare Utses

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Margaretha Helander, Birgitta Sigfridsson, Erik Sandberg. Stig Andersson Ivan Gunnarsson

Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Margaretha Helander, Birgitta Sigfridsson, Erik Sandberg. Stig Andersson Ivan Gunnarsson 1(12) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Margaretha Helander, Birgitta

Läs mer

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer......

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer...... Plats och tid Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Anders Andersson, KD Britt Idensjö, sekreterare Carl-Johan

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuet i kl. 08.30-10.40 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v ej 173 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se särskild närvarolista. Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se särskild närvarolista. Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare 1(24) Plats och tid sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Utses att justera Stig Andersson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2013-04-02 kl. 08.30-12.10

Sessionssalen, Hultsfred 2013-04-02 kl. 08.30-12.10 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl Se särskild närvarolista. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Johan Sandell, sekreterare

Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl Se särskild närvarolista. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Johan Sandell, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 17.00-18.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Johan Sandell, sekreterare

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, Rosenfors den 27 oktober 2003 klockan. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista sid 9-10 Övriga deltagande Magnus Blomberg

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef Lars Gjörloff 82 Britt Idensjö, sekreterare Stefan Fredriksson 82 Henric Svensson 85

Lars Rönnlund, kommunchef Lars Gjörloff 82 Britt Idensjö, sekreterare Stefan Fredriksson 82 Henric Svensson 85 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 19 april 2016 kl. 08:30-13 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-01-21 kl. 08:30-13.15. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-01-21 kl. 08:30-13.15. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08:30-13.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Tommy Ejnarsson, v Konny Bogren, s Lennart Beijer, v Åke Bergh, m Torbjörn Wirsenius,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen i kommunhuset, Hultsfred 26 april 2016 kl. 08:30-12.40 Beslutande Lars Rosander, C ej 88 Åke Nilsson, KD ej 88 Åke Bergh, M ej 88 Tommy Rälg, S Lena Hasting, S Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-11.30 Beslutande Kira Berg, s 92 Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Arne Fäldt, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesdatum Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl Se särskild närvarolista

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesdatum Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl Se särskild närvarolista Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Cynthia

Läs mer

Bo Bergman, s Ove Engkvist, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 164-176 Tommy Ejnarsson, v

Bo Bergman, s Ove Engkvist, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 164-176 Tommy Ejnarsson, v 1(18) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Ove Engkvist, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 164-176 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-13 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-13 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset 31 januari 2017 kl. 08:30-13:30 ande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.20 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14:00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Åke Bergh. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Åke Bergh. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-13.50 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c 21-22, 24 Carola Nilsson, s Åke Bergh, m Övriga

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 7.30-12.00 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Lennart Beijer Lars Lundgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Beijer Lars Lundgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Utses att justera Lennart

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 1 december 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Lennart Beijer, V Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Lennart Beijer, V Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-30 kl. 08.30-11.00. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-30 kl. 08.30-11.00. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-15.20 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Sivert

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Mattias Wärnsberg. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mattias Wärnsberg. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD 231-243 Åke Bergh, M 231-233 Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Hans Andersson 115. Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer.

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Hans Andersson 115. Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08.30-12.40 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Carola Nilsson, s Åke Nilsson, kd Övriga

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-03-30 kl. 08.30-12.00. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-03-30 kl. 08.30-12.00. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Kira Berg, s Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v 1(14) Plats och tid Revelj, Hultsfred kl. 08:30-16.35 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.25 Beslutande Sivert Bergström Jonny Bengtsson Gun-Yvonne Fahlström Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.50-16.40 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Gunilla Nilsson, c Arne Fäldt, s Lennart Eklund, c Carola Nilsson, s Eréne

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2002-08-28 kl 14.00-17.30 Beslutande Bengt Nilsson, s Åke Nilsson, kd Arne Jonsson, s Lars Eriksson, kd Mattias Wärnsberg,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Lars Ekvall Lars Rosander Göran Berglund Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Bo Bergman, s Allan Seger, s Conny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic, v

Bo Bergman, s Allan Seger, s Conny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic, v 1(15) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman, s Allan Seger, s Conny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1111 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 15.45 ande Bengt Nilsson, s Eva Johansson Rosso, kd Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Stig Andersson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP. Tommy Svensson Pöder 135-136

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP. Tommy Svensson Pöder 135-136 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-15.35 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Helena Grybäck Svensson 121 Peter Olson 122

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Helena Grybäck Svensson 121 Peter Olson 122 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Per-Inge Pettersson, C Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Eva Svedberg, s Conny Daag, m Britt Wireland Sorpola, s Jonny Bengtsson, s Lizette

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-10-07 kl. 08.00-12.45. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-10-07 kl. 08.00-12.45. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.00-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 256 Mattias Wärnsberg, S Carola Nilsson, S Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Revelj onsdag kl 14.00 17.35. ande Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Gunilla Larsson, s Ingela Gustavsson, m Maria Knutsson, s Marianne Leijon, c Stig Andersson, s Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 6 oktober 2015 kl. 08.30-12.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl Se särskild närvarolista

Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl Se särskild närvarolista Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-19.55 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Johan Sandell, sekreterare Britt Olsson,

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Ingrid Rosén, v. Per-Inge Pettersson Bo Bergman 306-314 315-318

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Ingrid Rosén, v. Per-Inge Pettersson Bo Bergman 306-314 315-318 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.00, 13.30-16.00 Beslutande Bo Bergman, s 315-318 Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Ingrid Rosén, v Övriga deltagande Sven

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Plats och tid Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer