Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström Britt Olsson, sekreterare Gilbert Carlsson 39 Jonas Hjalmarsson 43 Malin Albertsson 43 Utses att justera Tid för justering Torben Lundholm Tommy Ejnarsson Kommunhuset måndag 30 april 2012 kl 9.00 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Fredrik Eirasson.. Torben Lundholm Tommy Ejnarsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (25) KF 36/2012 Meddelanden 1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: Till kommunfullmäktiges förfogande: Anslag från årets början Anslaget 2012 Återstår :- 0: :- Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål (löneökningar med mera) Anslag från Anslaget 2012 Återstår årets början :- 0: :- 2. Inbjudan till årsstämma för Hultsfreds Kommunala Industri AB 3. Ordförande påminner om trygghetsundersökningen som sänts ut till kommunfullmäktige.

3 Sammanträdesprotokoll 3 (25) Kommunstyrelsen KF 37/2012 Dnr 2012/ Motion från Göran Berglund om att reducera anslutningsavgift för VA vid ny- eller tillbyggnad av företagslokaler Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Fullmäktigeledamot Göran Berglund har lämnat in en motion om att reducera anslutningsavgiften för VA vid ny- eller tillbyggnad av företagslokaler.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (25) KF 38/2012 Dnr 2012/ Motion angående trevligare återvinningsstationer Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Fullmäktigeledamot Monica Bergh, KD, har lämnat en motion om trevligare återvinningsstationer. I motionen föreslås att uppdrag ges till kommunstyrelsen och ansvarig förvaltning om att bygga in kommunens återvinningsstationer för allas trevnad. Som alternativ föreslås att undersöka möjligheten att flytta återvinningsstationen i Virserum.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (25) Samtliga förvaltningar Revisionen KF 39/2012 Dnr 2012/ Årsredovisning för Hultsfreds kommun 2011 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2011 samt fastställer resultatet till 3,7 mnkr. Styrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. Ekonomikontoret har sammanställt och utarbetat en årsredovisning för Hultsfreds kommun och kommunkoncernen för år Årets resultat uppgår till 3,7 mnkr. Av driftredovisningen framgår att verksamheternas nettokostnader visar att budgeten överskridits med 4,6 mnkr jämfört med budget Nettoinvesteringarna uppgick till 23,8 mnkr efter försäljning av inventarier till Östra Smålands Kommunalteknikförbund med 4,9 mnkr. Vid fullmäktiges möte föreligger revisorernas berättelse. Yrkanden Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 72/2012 Kommunstyrelsen 28/2012

6 Sammanträdesprotokoll 6 (25) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Högsby kommun Revisionen KF 40/2012 Dnr 2012/ Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2011 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) samt beviljar ansvarsfrihet för sin del för verksamhetsåret Årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund har sammanställts. Det redovisade resultatet blev tkr. I revisionsberättelsen, daterad , framgår att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Beredning Revisionsberättelse Kommunstyrelsen 41/2012

7 Sammanträdesprotokoll 7 (25) Ekonomikontoret Östra Smålands Kommunalteknikförbund Revisionen KF 41/2012 Dnr 2012/ Bokslut för VA-verksamheten 2011 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av bokslutet för VA-verksamheten I bokslutet för VA-verksamheten (vatten och avlopp) 2011 framgår att årets resultat blev 421,7 tkr. Beredning Kommunstyrelsen 42/2012

8 Sammanträdesprotokoll 8 (25) Samtliga förvaltningar Revisionen KF 42/2012 Dnr 2012/ Ombudgetering 2012 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ombudgetering för år Vidare får kommunens styrelse och nämnder i uppdrag att tillvarata alla möjligheter till besparingar, för att vid årets slut redovisa nettokostnader med överskott mot budget. Vidare beslutar kommunfullmäktige att stor återhållsamhet ska iakttas vid såväl tillsättning av nya tjänster som vid återbesättande av inrättade tjänster. Slutligen beslutas att endast absolut nödvändiga investeringar genomförs övriga ska inte genomföras eller senareläggas samt att detaljerat förslag till investeringar 2012 fastställs. Förändring från budgetens resultat till den i resultaträkningen benämnda beräknade budgetens resultat. Efter att budgeten fastställts i juni 2011 genomfördes under hösten ett arbete för att konkretisera det ofördelade besparingskravet på tkr. Förändrade förutsättningar gjorde att kravet ökades till tkr. Vidare hade inför 2012 premierna för avtalsförsäkringar sänkts vilket sänkte kostnaderna med tkr. Minskade investeringar minskade avskrivningarna med 875 tkr. Skatteväxling med landstinget minskade skatteintäkterna med tkr och minskade samtidigt driftskostnaderna. Förbättrad finansiering och något lägre ränteantagande sänkte räntekostnaderna med 600 tkr. Detta tillsammans medförde att budgeterat resultat efter höstens besparingsarbete blev tkr. I ombudgeteringen och med utgångspunkt från ovan beräknas skatter statsbidrag bli 287 tkr mindre. Verksamhetens nettokostnader föreslås öka med tkr. Pensionsutbetalningarna beräknas bli tkr större medan avskrivningarna blir 551 tkr mindre. Stöd för ny livsmedelsaffär i Vena och återstående arbeten från 2011 avseende byte av fönster på Lindblomskolan ökar kostnaderna med tkr respektive 500 tkr. Nettoinvesteringarna föreslås öka med tkr till tkr. Kapitalkostnader är omräknade efter 2011 års utfall års

9 Sammanträdesprotokoll 9 (25) kapitalkostnader är ,2 tkr, vilket är 218,8 tkr större än Dessa kostnader påverkar inte kommunens resultat. Förslagsvis får detta komplettera ombudgeteringen och de fördelade nya kapitalkostnaderna får ersätta de gamla. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 73/2012 Kommunstyrelsen 29/2012

10 Sammanträdesprotokoll 10 (25) Utvecklingskontoret IT-kontoret Informationsstrategen KF 43/2012 Dnr 2012/ Modernisering av kommunens hemsida "Ny 2012" Kommunfullmäktige godkänner genomförandet av projektet Ny 2012, i syfte att under 2012 modernisera och utveckla kommunens hemsida. Finansiering av projektkostnader upp till 300 tkr finansieras ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov. Hultsfreds kommun ska enligt Tillväxt- och näringslivsprogrammet bland annat arbeta för fler arbetstillfällen, företag och ökad inflyttning. Hemsidan är i allt högre grad kommunens viktigaste kontaktyta mot omvärlden och en viktig del av att ge professionell service i god lots-anda. Den är ett konkurrensmedel för att kommunicera ut vårt varumärke Du syns och hörs till såväl invånare, företag som besökare. Hemsidan är ett sätt att knyta ihop och tydliggöra vår organisation utifrån våra kunders behov. Kommunens nuvarande publika hemsida utvecklades under 2005, och lanserades i februari Sju år är en hög ålder i IT-sammanhang, och under de senaste åren har alltfler begränsningar gjort sig påminda. Istället för att endast uppgradera bakomliggande program, vilket är helt nödvändigt, kommer projektet parallellt att kvalitetssäkra information och tillföra ny funktionalitet. En närmare beskrivning av detta finns under Förväntade effekter. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings undersökning av webbplatser 2011 hittas 82 % av eftersökt information på vår hemsida inom två minuter. Medeltal för alla landets kommuner var 75 %. Statistik visar att de flesta besöken på vår hemsida idag berör sökfunktion, turism och fritidsaktiviteter. En stor del av besöken görs av anställda. De mobila användarna blir allt fler, vilket avspeglas i en ökning med 500 % i besök på kommunens hemsida via smartphone. Vi ser även en ökning i antal lämnade synpunkter via hemsidan.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (25) Mål Målet med projektet är att vår hemsida ska fungera tillfredsställande oavsett om användaren använder smartphone, surfplatta eller dator, och oavsett vilken målgrupp användaren tillhör. Vår hemsida ska vara lätt att använda i vardagen för många. Målet är på sikt även att belastningen på växel, reception och kommunens tjänstemän ska minska, vilket bör öka effektivitet och spara resurser. Målen kommer att brytas ner i ett antal mätbara effektmål, till exempel - Hultsfred ska hamna på samma placering eller högre i SKL:s undersökning av webbplatser - En hög andel av användarna ska uppleva att det är enkelt att besöka hemsidan från smartphone eller surfplatta - Hultsfreds nöjd-kund-index för information ska höjas - Antal e-tjänster utvecklade på olika förvaltningar Målgrupper De olika målgrupper vi främst ser är invånare, företag, besökare och anställda. Målgrupper är även de som har någon form av funktionsnedsättning av syn eller hörsel. Våra egna webbredaktörer är en speciell målgrupp. Dessa målgrupper har olika behov och vissa av dem besöker hemsidan mer frekvent eller under vissa tider på året. Enkäter kommer att göras för att tydliggöra målgruppernas behov ytterligare. Förväntade effekter - Kvalitetssäkrad information: en viktig del av lots-arbetet Som kommun behöver vi förmedla information för att tydliggöra både myndighetskrav och information som är mer av servicekaraktär. Oavsett vilken typ av information det gäller så är det av största vikt med ett enkelt och tydligt språk. En långsiktig kvalitetssäkring av informationsinnehåll och språk kräver dessutom att organisationen av och antalet webbredaktörer ses över. Därför kommer projektet parallellt med den tekniska utvecklingen arbeta med utbildning och genomlysning av textmassa och informationsstruktur med webbredaktörerna. - Ökad tillgänglighet: responsiv hemsida och sökfunktion Alltfler förväntar sig kunna köpa, betala och boka tjänster via vår hemsida. En anpassningsbar, eller responsiv hemsida gör att vår hemsida fungerar tillfredsställande oavsett om användaren använder smartphone, surfplatta eller dator. Det ska även vara möjligt att lyssna på information. Sökfunktionen ska förbättras, och nya sätt att hitta rätt på hemsidan förstärker enkelheten för användaren. Den tekniska plattformen planeras att bytas ut mot Wordpress, vilket innebär sänkta årliga licenskostnader jämfört med den nuvarande plattformen Episerver. Wordpress gör det möjligt att ta del av andras redan

12 Sammanträdesprotokoll 12 (25) utförda utvecklingsarbete på olika sätt. Detta gör att vi själva i ökad utsträckning kan skräddarsy vår hemsida och dess funktion och utseende. För att långsiktigt få en hållbar hemsida behöver den även kunna fungera i olika webbläsare. Under projektet kommer arbetsgruppen att med egna och externa utvecklingsresurser programmera och strukturera den nya hemsidan. Ökad dialog: möjlighet till e-tjänster En ökad dialog med användarna är en viktig del i en hemsidas syfte idag. Alltfler uträttar ärenden via sin smartphone eller surfplatta. Projektet inkluderar skapandet av en inloggningsportal som möjliggör individualiserade tjänster; så kallade e-tjänster. Exempel på e-tjänster är intresseanmälan/bokning/uppsägning av förskoleplats, möjlighet att följa insatserna i hemtjänsten eller ansökan och uppföljning av ditt ärendes handläggning. Införandet av de e-tjänster som nämns ingår inte i detta projekt, men inloggningsportalen är första steget mot framtida e-tjänster. Den nya hemsidan blir även möjlig att koppla till sociala medier, till exempel Facebook, och underlättar ytterligare för dem som vill använda sin smartphone för att lämna synpunkter. Avgränsningar Projektet avgränsas till modernisering av den publika hemsidan. Utveckling eller anskaffande av verksamheternas e-tjänster bör löpa som parallella projekt, och nya tjänster kan med fördel introduceras samtidigt som den nya webben lanseras. Kostnader I kostnadskalkylen för projektet, totalt 300 tkr, har vi räknat med utvecklingskostnader, licens- och teknikkostnader samt utbildning av tekniker och redaktörer. Dessutom kommer en kvalitetsgranskning av information och informationsstruktur att ingå. Tidplan Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel till projektet i april 2012, så kommer den nya hemsidan att vara klar för publicering 1 februari Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 80/2012 Kommunstyrelsen 30/2012

13 Sammanträdesprotokoll 13 (25) Motionären KF 44/2012 Dnr 2012/9 019 Motion från Göran Berglund om premie till nyfödda Kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Göran Berglund reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen. Ledamot Göran Berglund har lämnat in en motion om kommunala premier till nyfödda i kommunen. Berglund föreslår att kommunen inför en premie på kronor per nyfödd för att stimulera födelsetalet i kommunen. Arbetsutskottet remitterade motionen till kommunchef Lars-Erik Rönnlund för yttrande 40/ och som nu lämnats enligt nedan: lämnades ett fullödigt yttrande i liknande ärende från samma motionär. Yttrandet bifogas till detta yttrande. Inget nytt har tillförts sakfrågan sedan det svaret så vitt undertecknad kan se. Till det tidigare yttrande bör dock tillföras: Motionären anför att det inte torde strida mot likställighetsprincipen i kommunallagen: Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Vilka sakliga skäl som anförs är oklart. Motionären anför förvisso att det inte är en olikhetshantering. Bidraget får nog anses komma ges till barnets moder. Vilket i så fall skulle kunna anses vara kretsen som ska likabehandlas. Utan att ge sig in i för långa resonemang om hur barn kommer till världen eller får en moder så bör man då fundera på hur man gör med de som adopterar p.g.a. svårigheter att få egna barn eller sexuell läggning. Eller för den delen har för avsikt att föda barn men att något går fel på vägen. Vidare är det tveksamt om ett slags babylotteri är förenligt med den kommunala kompetensen. Dessutom betalar staten redan ut en ersättning i form av barnbidrag. Det bör noggrant beaktas risken med att belöna människor för att föda barn. Barn som kommer till världen bör göra det av

14 Sammanträdesprotokoll 14 (25) andra incitament än någon annans önskan om att kapitalisera på det. Yrkanden Göran Berglund yrkar på att motionen ska bifallas med tillägget och nyadopterade barn. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen dels på Göran Berglunds yrkande om bifall med tillägget och nyadopterade barn och finner att motionen ska avslås. Beredning Kommunfullmäktige 3/2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott 40/2012, 67/2012 Kommunstyrelsen 34/2012

15 Sammanträdesprotokoll 15 (25) Motionären KF 45/2012 Dnr 2011/ "Bygg minirondell vid Lilla Torget, anslut hela Oskarsgatan!", motion från Göran Berglund Kommunfullmäktige beslutar att då det finns pengar avsatta i investeringsbudget år 2015 till cirkulationsplats, dock utan anslutning av Oskarsgatan söderut, anse motionen vara besvarad. Fullmäktigeledamot Göran Berglund har lämnat in en motion om att bygga en minirondell vid Lilla Torget i Hultsfred för att få till en bättre korsning mellan Oskarsgatan och Västra Långgatan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 307/ att remittera motionen till Östra Smålands Kommunalteknikförbund för yttrande. Gatuavdelningen har lämnat följande yttrande: Olika förslag till lösning av trafiksituationen vid Lilla Torget har studerats och en lösning med cirkulationsplats för anslutande vägar, Västra och Östra Långgatan och Norra Oskarsgatan förordas. Förslaget innebär att Oskarsgatan söderut inte ska anslutas till planerad cirkulationsplats. Projektet har kostnadsberäknats och år 2015 finns en miljon kronor upptagna i kommunens investeringsbudget. Yrkande Göran Berglund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunfullmäktige 107/2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott 307/2011 Kommunstyrelsen 34/2012

16 Sammanträdesprotokoll 16 (25) Kommunkansliet KF 46/2012 Dnr 2012/ Motioner under beredning Redovisningen av motioner under beredning godkänns av kommunfullmäktige. Redovisning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige har kommunkansliet upprättat en redovisning per av inlämnade motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen upptar 16 motioner för genomgång. Dnr 2010/98 Motion från centerpartiet om attraktivt boende i Hultsfreds kommun. Arbetsutskottet gav stadsarkitekten i uppdrag att arbeta vidare med dessa frågor ksau 139/ Motionen behandlas enligt lägesrapport från honom inom arbetet med Strandlyckan. Dnr 2011/139 Motion från socialdemokratiska fullmäktigegruppen om att en attraktiv arbetsgivare erbjuder sina anställda att hyra en miljövänlig bil. Arbetsutskottet gav inköpschef Michael Leijonhud i uppdrag att undersöka om det finns intresse i länets kommuner att hyra en miljövänlig bil ksau 68/ Dnr 2011/158 Motion från vänsterpartiets fullmäktigegrupp om förbättrad integration av flyktingar/invandrare. Remitterad till socialnämnden för beredning ksau 275/ Dnr 2011/166 Motion från Göran Berglund om naturcamping i Virserum. Remitterad till kultur- och fritidschefen i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund och miljö- och byggnadskontoret för beredning ksau 274/ Dnr 2011/167 Motion från Göran Berglund om välkomstskyltar. Remitterad till utvecklingskontoret för beredning ksau 273/ Utvecklingskontoret har begärt offerter på såväl digitala skyltar som enklare modeller. Dnr 2011/177 Motion från Göran Berglund om minirondell vid Lilla torget. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad, då pengar finns avsedda för ändamålet i investeringsbudgeten för 2015 ksau 62/ Behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.

17 Sammanträdesprotokoll 17 (25) Dnr 2011/184 Motion från Ove Karlsson (s), Susanne Sjöblom (m) och Lars Rosander (c) om att göra kommunfullmäktige mer intressant för ledamöter, medborgare m. fl. Remitterad till arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning ksau 306/ Dnr 2011/209 Motion från Tomas Söreling (s) och Tommy Rälg (s) om översyn av den politiska organisationen. Arbetsutskottet gav budgetberedningen i uppdrag att bereda motionen ksau 49/ Dnr 2011/210 Motion från Ove Karlsson (s) om riktlinjer för kommunens internetuppkoppling och spelevents. Remitterad till IT-chefen för beredning ksau 328/ Dnr 2012/2 Motion från Per-Inge Pettersson (c) om förbättrad vägbelysning och halkbekämpning i Mörlunda. Remitterad till Östra Smålands Kommunalteknikförbund för beredning ksau 41/ Dnr 2012/9 Motion från Göran Berglund om premie till nyfödda. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås ksau 67/ Behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde. Dnr 2012/20 Motion från Torbjörn Wirsenius (fp) om medborgarhus. Remitterad till turism- och landsbygdsutvecklare Göran Ehn för yttrande ksau 61/ Dnr 2012/23 Motion från Ove Karlsson (s) om strategi för befolkningstillväxt. Remitterad till kommunchef för yttrande ksau 60/ Dnr 2012/24 Motion från Mattias Wärnsberg (s) om upphandling och investering i vindkraftverk. Remitterad till energistrateg Jens Karlsson och utvecklingschef Lars Gjörloff för yttrande ksau 59/ Dnr 2012/37 Nyinkommen motion från Håkan Hermansson (fp) om projekt- och nätägare för bredbandsutbyggnad. Till kommunfullmäktige Dnr 2012/39 Nyinkommen motion från Håkan Hermansson (fp) om folkhälsan i kommunen. Till kommunfullmäktige (remitterad till kommunstyrelsen av fullmäktige ) Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 82/2012 Kommunstyrelsen 33/2012

18 Sammanträdesprotokoll 18 (25) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KF 47/2012 Dnr 2012/ Fastighetsreglering för Hultsfred 3:13 och Hultsfred 3:1 med flera Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering Genom fastighetsbildning ska från fastigheten Hultsfred 3:13 överföras ett markområde, enligt markering på bilagd karta till överenskommelsen, till fastigheten Hultsfred 3:1. Från fastigheterna Hultsfred 3:1, Hultsfred 3:10 och Hultsfred 3:40 skall en areal överföras till fastigheten Hultsfred 3:15 enligt annan markering på bilagda kartan till överenskommelsen. Hultsfreds kommun som är ägare till Hultsfred 3:1, Hultsfred 3:10 samt Hultsfred 3:40 betalar en mellangift på kronor till ägarna av Hultsfred 3:13. Köpeskilling betalas med kronor kontant vid kontraktets undertecknande som handpenning och med kronor på tillträdesdagen, Tillträdesdag är den dag kommande fastighetsbildningsförrättning vinner laga kraft. Yrkande Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 74/2012 Kommunstyrelsen 31/2012

19 Sammanträdesprotokoll 19 (25) Socialnämnden Kommunkansliet Ekonomikontoret Revisionen KF 48/2012 Dnr 2012/ Flytt av tjänst för alkohollagshandläggning från kommunstyrelsen till socialnämnden Kommunfullmäktige beslutar att tjänsten för alkohollagshandläggning flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden. Kanslichef Magnus Blomberg går i pension i april och hans tjänst kommer inte att återbesättas. Istället kommer kommunchef Lars-Erik Rönnlund att fungera som chef för kansliet. Alkohollagshandläggartjänsten är idag organiserad direkt under kanslichefen. Tjänsten är idag fördelad enligt följande: - 0,4 Hultsfreds kommun - 0,5 utlånad till Oskarshamns kommun t.o.m ,1 utlånad till Högsby kommun t.o.m I och med att tjänsten för alkohollagshandläggning innehas av person som är ordförande i Hultsfreds arbetarekommun, ledamot i fullmäktige samt ledamot i barn- och utbildningsnämnden är det olämpligt att tjänsten organiseras direkt under kommunens högsta tjänsteman. Det föreslås därför att tjänsten för alkohollagshandläggning flyttas till socialnämndens förvaltning i samband med kanslichefens pension. Förslaget har tagits fram i samråd med socialchefen. Förslaget har MBL-förhandlats och inget fanns att erinra. Socialnämnden har även haft ärendet för behandling 42/ där nämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag att flytta tjänsten för alkohollagshandläggning från kommunstyrelsen till socialnämnden. Det rör sig alltså om att flytta tjänsten rent organisatoriskt, själva beslutsfattande sker fortfarande inom kommunstyrelsens hägn. Det bör även noteras att samtal förs med Högsby, Oskarshamn och Mönsterås kommuner om en utökad samverkan. Hultsfreds kommuns avtal om utlåning av tjänst till Oskarshamn och Högsby löper ut Samtal förs därför om möjligheterna till att bilda en gemensam tjänstemannaorganisation för de fyra kommunerna. Detta i likhet med det

20 Sammanträdesprotokoll 20 (25) sätt som de fyra idag samverkar kring överförmynderifrågor. Kommunchefen avser att återkomma i ärendet så snart underlag till förslag finns. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 85/2012 Kommunstyrelsen 37/2012 Socialnämnden 42/2012 MBL

21 Sammanträdesprotokoll 21 (25) Brottsförebyggande Rådet Polismyndigheten i Kalmar län KF 49/2012 Dnr 2012/ Överenskommelse mellan Polisen och Hultsfreds kommun Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Polismyndigheten i Kalmar län och Hultsfreds kommun. Vidare får kommunala förvaltningar och bolag i uppdrag att medverka till att programmet kompletteras med konkreta insatser. Brottsförebyggande Rådet i Hultsfreds kommun är styrgrupp för det fortsatta arbetet. Under 2010 och 2011 har kommunen haft en överenskommelse med polisen där man gemensamt prioriterar områden för gemensamma insatser. Vårt lokala brottsförebyggande råd har tillsammans med berörda förvaltningar reviderat överenskommelsen. Överenskommelsen innehåller bland annat följande punkter: - Minska eller helt få bort droghandeln - Minska eller helt få bort olika former av hot, kränkningar och hatbrott - Trygghet, minska antalet inbrott - Trafiksäkerhet, minska buskörningar i den lokala trafikmiljön Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 77/2012 Kommunstyrelsen 36/2012

22 Sammanträdesprotokoll 22 (25) Kommunkansliet Informationsstrategen KF 50/2012 Dnr 2012/ Översyn av styrdokument Kommunfullmäktige godkänner förslaget till åtgärder utifrån den översyn som gjorts. Kommunkansliet har i uppdrag att se över hur aktuella styrdokumenten är. På kommunens hemsida 910.aspx finns kommunens styrdokument. I uppdraget finns också att se till att nya styrdokument är utformade utifrån de riktlinjer för begrepp på styrande dokument i Hultsfreds kommun som antogs av kommunstyrelsen 66/ Efter översynen föreslås följande: Inaktuella som föreslås bli borttagna: - Allmänna lokala trafikföreskrifter samråd med Staffan Svensson ÖSK - Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram beslut från barn- och utbildningsnämnden - Biblioteksplan samråd med bibliotekschef Yvonne Åremalm, ev revidering kommer att ske men är ej ännu bestämt, planen bör tas bort tills vidare - Övergripande mål- och riktlinjer (kultur- och fritidsförvaltningen) - samråd med kultur- o fritidschef Christina Brandt (nu gäller styrmodellen) - Mål 2010 (socialnämnden) efter samråd med socialchef Ann-Gret Sillén - Handlingsprogram för arbetet med landsbygdsutveckling ingår numera i tillväxt- och näringslivsprogrammet Övrigt: - Regler för medfinansiering av kommunal verksamhet med hjälp av sponsring (godkända av kommunstyrelsen 78/2000, språkligt reviderat ) Uppdaterad som föreslås få tilläggsnotering på kommunens hemsida om att översyn skett. - Trygghetsplanen föreslås ersättas med verksamhetsbeskrivning för Brottsförebyggande rådet.

23 Sammanträdesprotokoll 23 (25) - Service- och försörjningsplan är gjord i samråd med länsstyrelsen. Den ligger till grund för ersättning från staten. Kommer sannolikt att uppdateras snart. - Handlingsprogram för förebyggande arbete och räddningstjänst , revidering är på gång. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 83/2012 Kommunstyrelsen 32/2012

24 Sammanträdesprotokoll 24 (25) NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande Ja Nej Ja Nej Ja Nej 1 Lars Rosander, C x 2 Mattias Wärnsberg, S x 3 Susanne Sjöblom, M Conny Daag, M x 4 Åke Nilsson, KD x 5 Per-Inge Pettersson, C x 6 Carola Nilsson, S Ingegerd Alatalo, S x 7 Lennart Beijer, V x 8 Gunilla Aronsson, C x Jonny Bengtsson, S x 10 Åke Bergh, M x 11 Lennart Davidsson, KD x 12 Gunilla Abrahamsson, S x 13 Ulf Larsson, C x 14 Konny Bogren, S x 15 Sievert Andersson, M x 16 Pia Rydh, V x 17 Carina Littorin, MP x 18 Tomas Söreling, S x 19 Anders Andersson, KD Lars Eriksson, KD x 20 Torbjörn Wirsenius, FP x 21 Ove Karlsson, S x 22 Pär Edgren, M x 23 Agneta Bergman, S x 24 Mats Fransson, C Dennis Larsson, S Sylve Rydén, S x

25 Sammanträdesprotokoll 25 (25) NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande Ja Nej Ja Nej Ja Nej 26 Monica Bergh, KD x 27 Tommy Ejnarsson, V x 28 Sofie Lagergren, C Lennart Odengrund, C x 29 Agneta Malmqvist. S x 30 Gunvor Nilsson, M Anita Bergh, M x 31 Lars Lundgren, C Ann-Charlott Andersson,C x 32 Tommy Rälg, S Edgar Hofvergård, S x 33 Runa Petersson, KD x 34 Torben Lundholm, MP x 35 Fredrik Eirasson, C x 36 Lars Thorstensson, M x 37 Rosie Folkesson, S x 38 Jonny Sigvardsson, C x 39 Patrik Hag, S x 40 Börje Karlsson, C x 41 Eva Svedberg, S x 42 Stig Andersson, S x 43 Göran Berglund, SD x 44 Magnus Rydlund, V x 45 Tommy Johansson, C x Närvarande 44/45

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, Rosenfors den 27 oktober 2003 klockan. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista sid 9-10 Övriga deltagande Magnus Blomberg

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Hans Andersson 115. Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer.

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Hans Andersson 115. Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08.30-12.40 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14:00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Lennart Beijer, V Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Lennart Beijer, V Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 25 augusti 2015 kl. 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Lars-Erik

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-11-18 kl. 08.30-12.20. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 305 Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, Hultsfred 2014-11-18 kl. 08.30-12.20. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 305 Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.20 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 305 Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Ove Engkvist, s Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunhuset, Sessionssalen 2014-11-12 kl 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Sessionssalen 2014-11-12 kl 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 13.00-16.45 ande Ann Persson, s Göte Eklund, c Lars Rundgren, s, kl 14.00-16.45 Roger Lindström, kd Gun-Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer