Panaxia hur säkert som helst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Panaxia hur säkert som helst"

Transkript

1 Uppdragsanalys Panaxia hur säkert som helst Avyttrar dotterbolag - fokuserar på kärnverksamheten. Högre omsättning per anställd än konkurrenten Loomis. Överkapacitet bäddar för goda marginaler på nya uppdrag. Sammanfattning Panaxia erbjuder tjänster inom värdetransporter, kontanthantering, bevakning, övervakning, säkerhetsinstallationer och logistik, vilka delas upp i affärsområdena Värde, Bevakning samt Logistik. Koncernen sysselsätter över 900 anställda och är rikstäckande med kontor på 18 orter i Sverige. Från och med 2010 finns Panaxia även i Danmark och utvecklingen i grannlandet har varit stark. Panaxia växte kraftigt under perioden , bland annat genom ett antal förvärv av företag och verksamheter. Men tillväxt kostar, vilket också syntes på resultatet som vände och blev negativt i slutet av Ett omfattande effektiviseringsprogram inleddes därefter och bolaget har bland annat avyttrat två dotterbolag, sagt upp personal, sålt överflödig säkerhetsutrustning, omförhandlat avtal och rationaliserat transporter och kontantflöden. Besparingarna har ännu inte märkts av på resultatet som tyngs av fortsatt ansträngd likviditet och överkapacitet i lokaler. Panaxia genomfört just nu en nyemissionen för att förbättra balansräkningen och bädda för att nya avtal med goda marginaler ska kunna vända det negativa resultatet. På senare år har fokus riktats mot affärsområdet Värde, där lönsamheten bedöms vara bäst. I affärsområdet ingår bland annat skötsel av uttagsautomater och här pågår stora förändringar på marknaden. De fem största affärsbankerna har bildat ett gemensamt bolag med uppdraget att kontrollera bankernas samtliga uttagsautomater. Panaxia för diskussioner med det nya bolaget om hur uppdraget ska utföras. Resultatet kommuniceras inom kort och är en betydande trigger. I dagsläget driver Panaxia 15 procent av uttagsautomaterna i Sverige via Kontanten AB och intäkterna står för cirka 9 procent av koncernens totala omsättning. Varje innehavd aktie i Panaxia på avstämningsdagen den 20 maj berättigade till (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15 kr per aktie under perioden 25 maj - 20 juni. Vid fullteckning tillförs Panaxia 103 MSEK före emissionskostnader och aktiekapitalet ökar från till aktier. 1

2 Beskrivning av verksamheten Panaxiakoncernen erbjuder tjänster inom Värde, Bevakning samt Logistik och finns över hela Sverige. Synergin mellan dessa tre områden skapar möjligheter att skräddarsy heltäckande säkerhetslösningar för bolagets kunder. Värde Affärsområdet Värde utgörs av transport av sedlar och mynt till och från kunder (dagskassor) samt tillhörande kontanthantering i form av äkthetskontroll, uppräkning och insättning på kundens bankkonto. Därefter säljs kontanterna vidare via kontantdepåer till framförallt banker. I Sverige finns två riskbanksdepåer där inlämning av kontantöverskott samt destruering av uttjänta sedlar får göras tre gånger per år. Utöver det finns det ytterligare tretton kontantdepåer spridda över landet som drivs av de fem stora affärsbankerna via det gemensamma bolaget BAB Bankernas Automatbolag AB. Panaxia hanterar i dagsläget tre av dessa depåer. BAB Bankernas Automatbolag AB förbereder sig även för att ta över hela infrastrukturen för de fem bankernas uttagsautomater i Sverige. Panaxia för diskussioner med det nya bolaget om hur uppdraget ska utföras och resultatet bör kommuniceras inom kort. Antalet uttagsautomater i Sverige uppgår till drygt stycken och cirka 15 procent av dessa ägs av Kontanten AB som sköts av Panaxia. Uttagsautomaterna finns där kontanter behövs, framförallt i närheten större butiker och i köpcentrum. Uppdraget har haft en god utveckling och fortsatt tillväxt väntas. Förändringar är även att vänta på kontanthanteringsmarknaden i samband med att riksbanken inför nya sedlar Alla sedlar ska då hämtas och räknas upp, och sedan ska de nya sedlarna ska köras ut. Detta är ett kort men relativt stort uppdrag för samtliga aktörer på marknaden. Utöver värdetransporter och kontanthantering erbjuder bolaget informationshantering av digitala och analoga informationsbärare samt elektronisk hårdvara. Enheterna transporteras som värdetransportgods till en av Panaxias skyddade lokaler där informationen kan lagras, återskapas, återvinnas eller destrueras. Värde är Panaxias största affärsområde och svarar för knappt 40 procent av koncernens 2

3 intäkter. I och med avskalningarna inom Bevakning och Logistik kommer affärsområdet att bli allt viktigare för Panaxia i framtiden. Här är också marginalerna som högst. Panaxias marknadsandel på den svenska marknaden inom affärsområdet är knappt 20 procent. Inom området värdetransport har Securitasägda Loomis 50 procent, och danskbrittiska G4S och Panaxia har 25 procent var. Under 2010 uppgick omsättningen till 333,3 MSEK, en minskning med 2 procent jämfört med 2009 vilket beror på det avbrutna samarbetet med G4S. Näst intill samtliga nya avtal under första kvartalet tecknades inom affärsområdet Värde. Ett av de större avtalen tecknades med danska Jem & Fix A/S. Bevakning Det som återstår inom Bevakning efter avyttringen av Panaxia Bevakning AB är väktartjänster åt bank och handelssektorn, bevakning vid större evenemang, samt kompletta lösningar avseende säkerhetsteknisk utrustning via dotterbolaget PanAlarm AB. Affärsområdets omsättning under 2010 uppgick till 167 MSEK, en ökning med 16 procent från Nya avtal tecknades till ett värde av 94 MSEK. I och med att Panaxia skiftar fokus inom koncernen kommer affärsområdet i framtiden utgöra en allt mindre del av Panaxias totala omsättning. Logistik Verksamheten inom Logistik innefattar transport av andra stöldbegärliga varor än kontanter, bland annat mediciner, kreditkort, hemelektronik, laboratorieprover och fönsterglas åt byggindustrin. Där det är möjligt genomförs transporter i samverkan med vanliga värdetransporter för att effektivisera användandet av fordon och personal. Inom Logistik erbjuds även lager- och orderhantering av stöldbegärliga varor i Panaxias egna lokaler. Verksamhetsområdet har skalats av väsentligt på grund av problem med lönsamheten och koncentreras nu till ett fåtal större uppdrag. Panaxia utför t.ex. medicintransporter åt Oriola och uppdraget utgör cirka 15 procent av koncernens omsättning vilket gör det till Panaxias största i dagsläget. Panaxia är även verksamt på apoteksmarknaden och genomför tjänster åt Apoteket AB, Medstop AB samt Kronans Droghandel som tillsammans utgör 783 av Sveriges cirka 1300 apotek. Förutom transport av läkemedel och handelsvaror genomförs även upphämtning samt uppräkning av dagskassor åt apoteken. Att apoteksmarknaden valt att satsa på Panaxia är en god referens för bolaget. Omsättningen inom Logistik uppgick till 229,3 MSEK år 2010, en ökning med 19 procent jämfört med Under 2010 tecknades nya avtal med ett värde av hela 395 MSEK. Danmark Panaxia är sedan 2010 verksamt i Danmark och utvecklingen har varit god redan från 3

4 start. Samtidigt som Panaxia etablerade sig genomfördes ett större bolagsförvärv då Dansk Vaerdihåntering A/S köptes upp av norska jätten Nokas. Detta bäddar för hårdare konkurrens, men också nya affärsmöjligheter då den gamla branschstrukturen luckras upp. Avskalningar Panaxia har beslutat att avyttra de delar inom koncernen som inte hör till bolagets kärnverksamhet för att uppnå fokus och främja möjligheterna till effektivisering. Till följd har dotterbolagen Panaxia Bevakning AB och Hans Granlunds Åkeri AB (Logistik) har avyttrats i början av Köpesskillingen var 30 MSEK respektive 28 MSEK. Panaxia planerar även att avyttra majoriteten av verksamheten i Panaxia Logistik AB samt försälja innehavet i det litauiska bevakningsföretaget UAB Trikampis žiedas. När Panaxia gick in som huvudägare i det litauiska företaget var avsikten att på sikt expandera i fler baltiska länder och på sikt även bedriva samma heltäckande verksamhet som i Sverige. Ett fortsatt svagt ekonomiskt klimat samt den annorlunda struktur som finns i Baltikum rörande dessa tjänster gör att bolaget bedömer det alltför tidskrävande att uppnå positivt resultat. För 2010 påverkade UAB Trikampis žiedas resultatet med -0,9 MSEK. Säkerhet och miljö Värdetransporter sker med säkerhetssystem från SQS som är det enda som är godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen. Grundaren till systemet insåg att skydd av kontanter med pansar och vapen alltid skulle mötas med mer våldsamma attacker, med risk för människoliv. Företaget fokuserade därför på att utveckla en mer sofistikerad lösning som bygger på automatisk kontantförstörelse vid rånförsök i form av infärgning. Tekniken möjliggör en helt sluten hantering av kontanter vilket innebär att personal inte under några omständigheter har åtkomst till kontanterna. Panaxia var en av de första att använda detta system som numera används av alla svenska banker och värdetransportörer. Panaxia avser att i framtiden byta ut samtliga fordon till miljövänligare modeller som primärt drivs på biogas. Förutom att bolaget ligger i lä vad gäller eventuella miljökrav från myndigheter framöver, så är bytet en investering som är ekonomiskt försvarbar. Samhällsaktivitet Utöver den vardagliga och ganska oglamorösa verksamheten är det viktigt att Panaxia satsar på att utveckla ett starkt varumärke som har bred igenkänning på Svenska marknaden, något som bolaget verkar ha förstått och anammat väl. Detta är en av de mest långsiktiga investeringarna bolaget kan göra. Panaxia är bland annat huvudsponsor för AIK fotboll och syns med bred text på spelarnas ryggar. Panaxia har även sponsoravtal med BRIS, Cancerfonden och Stockholms Stadsmission. Nästan alla bolag i samtliga branscher har att göra med säkerhetsfrågor vilket är en av orsakerna till varför denna typ av sponsring kan integreras väl i verksamheten. Det är viktigt att påpeka att Panaxia inte 4

5 syns enbart via passiv reklam, utan i avtalet ingår exempelvis anordningar av aktiviteter tillsammans med Panaxia. För övrigt kan nämas att Panaxia var ett av tio nominerade företag till Sverige bästa säljorganisation Detta i sällskap med bland annat Husqvarna, Teliasonera och Swedish Match. Därtill utsågs Panaxia av tidningen Skydd & Säkerhet och Svenska Stöldskyddsföreningen till årets säkerhetsföretag Motiveringen löd: Ett säkerhetsföretag med starkt engagemang för samhället. I samarbete med Svenska Bostäder och Stockholm stad utbildas och anställs arbetslösa invandrare i Järvaområdet. Aktien Aktiens utveckling sedan noteringen 19 juli Ägarstruktur den 13 maj Antal aktieägare uppgick vid datumet till stycken. 5

6 Nyemission Varje innehavd aktie i Panaxia på avstämningsdagen den 20 maj berättigade till (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15 kr per aktie under perioden 25 maj - 20 juni. Panaxia värderas till 51,6 MSEK i emissionen. Vid fullteckning tillförs Panaxia 103 MSEK före emissionskostnader och aktiekapitalet ökar från till aktier. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till 53 procent av emissionsbeloppet. FOREX Bank AB har utställt en garanti för 43 procent av emissionsbeloppet, och Sparbanken 1826 har åtagit sig att vid behov teckna ytterligare aktier motsvarande högst cirka 4 procent av de emitterade aktierna. Totalt föreligger därmed åtaganden för hela emissionsbeloppet. Av de pengar som tillförs bolaget via emissionen kommer MSEK användas för återbetalning av lån och krediter och MSEK för lösen av leasingkontrakt för fordon och säkerhetsutrustning. Resterande belopp kommer att gå till investeringar i säkerhetsutrustning och IT. Styrelsen bedömer att den likviditet som tillförs bolaget är kommer vara tillräckligt för att driva bolaget under de kommande 12 månaderna. Ekonomi Panaxia är ett stort bolag men tyngs av ekonomiska problem, varför balans- och resultaträkningen blir viktig att genomlysa. Nedan redogör vi för några av bolagets nyckeltal samt vilka tendenser till förändringar som kan utläsas i bolagets senaste rapporter. Resultat 2010 Verksamhetsåret 2010 blev inte riktigt som Panaxia hade tänkt sig. Bolaget hade nog inte räknat med att de omfattande besparingsåtgärderna som inleddes 2009 och intensifierades under 2010 skulle leda till ett sämre resultat. Panaxia har sagt upp personal, minskat fordonsflottan, lagt ner kontor, avyttrat överflödig säkerhetsutrustning, optimerat kontantflöden och transportrutter samt omförhandlat en mängd avtal. Ett antal faktorer har emellertid varit avgörande för att årets förlust blev så svindlande hög som -85,8 MSEK efter skatt: Tvisten med G4S rörande obetalda fakturor till Panaxia om 37,8 MSEK netto. Reservering för osäkra fordringar med 43 MSEK. Investeringskostnader i samband med nya kunduppdrag var större än beräknat. Fortsatt överkapacitet gällande bolagets materiella tillgångar. Fortsatt ansträngd likviditet med höga finansiella kostnader till följd. Fortsatt prispress på bolagets tjänster. 6

7 Q Rörelseresultatet för första kvartalet blev drygt 1,1 MSEK. Resultatet tyngdes av finansiella nettokostnader om -8,8 MSEK samt realisationsförluster från försäljningarna av dotterbolagen på drygt -6,7 MSEK. Resultatet efter skatt hamnade på -14,4 MSEK. Eget kapital uppgick per balansdagen till 95 MSEK. Fordringar Panaxia har en tvist med G4S avseende obetalda fakturor till Panaxia uppgående till 46,8 MSEK. Nettofordran uppgår till 37,8 MSEK. Ärendet lämnades in till tingsrätten under maj månad. Sannolikheten är hög att Panaxia kommer erhålla betalning är ärendet har handlagts. Utöver fordran på G4S har Panaxia fordringar på Green Exit AB och GrandSecure Sweden AB vilka bedöms som osäkra, varför en reservering på -43 MSEK gjordes i bokslutet per den 31 december Skulder Panaxias balansomslutning uppgick i Q1-rapporten till 888,4 MSEK. Soliditeten var 10,7 procent, en kraftig minskning från 21,9 procent för 1 år sedan. Sedan årsskiftet har bolaget reducerat de räntebärande skulderna med 57 MSEK pga. avyttringen av Hans Granlunds Åkeri AB och Panaxia Bevakning AB. Den räntebärande nettoskulden uppgick per 31 mars till knappt 291 MSEK, vilket utgör. Trots att den räntebärande skuldbördan minskade, steg koncernens räntekostnader med 2 MSEK under första kvartalet vilket är en direkt följd av ett högre ränteläge jämfört med första kvartalet De kortfristiga skulderna har ökat över normal nivå till följd av större rörelsekapitalbehov i kontanthanteringsverksamheten. Till följd av för låg soliditet upphörde kreditavtalet med Svenska Handelsbanken den 31 december Efter de åtgärder som Panaxia har vidtagit under vintern 2010/2011, samt beslut om genomförande av förestående nyemission, har bolaget erhållit en så kallad waiver avseende kreditavtalet. Waivern gäller till den 30 juni 2011 då beslut om nya villkor skall tas. Den förbättrade soliditeten är av detta skäl en av de starkaste triggerna vi ser i Panaxia. Risker En bredare och mer komplett genomgång av bolagets risker återfinns i emissionsprospektet. Nedan följer de riskfaktorer Axier anser viktigast att kommentera. Den största operativa risken i Panaxias verksamhet är kopplad till yttre hot i form av rån och rånförsök i samband med värdetransporter och kontanthantering, samt databedrägerier avseende den tekniska utrustning som används i verksamheten. Under 2010 drabbades Panaxia av 6 rån och rånförsök av totalt 59 stycken i hela landet, vilket är lågt med tanke på att Panaxias andel på värdetransportmarknaden är 25 procent. Några siffror på Loomis rånstatistik kunde Axier inte hitta, vilket kan betyda att Loomis inte är 7

8 så stolta över den siffran. Stöldernas ekonomiska värde täcks generellt av försäkringar. Risken ligger främst i att styrkan i Panaxias varumärke kan naggas i kanten och att bolaget förlorar förtroende bland kunder. En minskad kontantmängd i samhället är självklart negativt för Panaxia. De senaste 3 åren har kontantmängden minskat med knappt 2 miljarder per år i genomsnitt, från drygt 109 MSEK vid slutet av 2007 ner till 104 MSEK vid utgången av En del av nedgången beror förmodligen på att kontanter förbjudits i kommunaltrafiken. Nästa steg är möjligen taxiverksamheten. Någon gång bör emellertid behovet att förbjuda kontanter av säkerhetsskäl begränsas, vilket kan leda till att kontantmängden börjar öka igen trots ökade kortbetalningar, vilket var fallet under tillväxtåren Det finns transaktioner där kontantbetalningar förmodligen alltid kommer att vara mer attraktivt än kortbetalningar. Panaxia verkar i en relativt konjunkturokänslig bransch. Säkerhet är inte det första ett företag skär ner på när det går dåligt. I en lågkonjunktur minskar dock detaljhandelns omsättning av varor och kontanter vilket påverkar Panaxias omsättning och resultat negativt. Inträdesbarriären i branschen är förhållandevis hög. Utöver de stora finansiella resurser som krävs för att starta upp en verksamhet krävs också ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att genomföra värdetransporter, kontanthantering och övervakning. Därför kommer sannolikt den nuvarande branschstrukturen att bestå. Framtid och möjligheter Säkerhetsmedvetandet i samhället ökar ständigt och alltfler handlare väljer att överlåta kontanthanteringen till värdetransportbolag. Än så länge är den svenska marknaden långt ifrån fullexploaterad och dessutom finns möjligheten att slå sig in utomlands som Panaxia redan börjat med i Danmark. Riskerna med att expandera utanför Sveriges gränser är dock höga, vilket exemplifieras av Panaxias inträde på den litauiska marknaden som blev fruktlöst. Priset väger tyngst vid val av leverantör vilket lett till hård prispress på de tjänster som Panaxia erbjuder. Panaxia kan skapa en viss konkurrensfördel genom att erbjuda kunderna mervärde i form av diverse tilläggstjänster, men att sticka ut på en relativt tråkig marknad är svårt och blir följden en ständigt pågående prispress på bolagets grundtjänster, och högt fokus på interna effektiviseringar för att skapa möjligheter för detta. En stor möjlighet i närtid för Panaxia är upphandlingen av det nya bolaget BAB Bankernas Automatbolag AB avseende en stor mängd uttagsautomater i Sverige. Avtalsvärdet kan bli stort och marginalerna för uppdraget kommer att vara höga. Panaxia har som målsättning att gå om G4S och bli nummer 2 på den svenska 8

9 säkerhetsmarknaden efter Loomis. Axiers bedömning Nytillsatte VD Björn Wallin kom senast från en VD-position i Nordic Growth Market NGM AB där Panaxia också är noterat. Att Björn Wallin arbetat på en av börsens listor är naturligtvis positivt och bäddar inte minst för ett väloljat informationsflöde till marknaden, något som kan behövas för att väcka aktien till liv igen; omsättningen har varit i det närmaste obefintlig under de senaste månaderna. Tidigare VD Thomas Gravius som var med och grundade bolaget 1993, är kvar inom bolaget som chef för affärsområdet Värde. I den typ av verksamhet som Panaxia bedriver där personalen utgör en stor del av kostnaderna, är omsättning minus personalkostnader dividerat på medelantalet anställda ett intressant jämförelsetal eftersom det indikerar hur effektivt bolaget klarar av att hantera sina uppdrag. Att ha anställda som genererar mycket pengar i förhållande till sin bruttolön är en viktig grund för att uppnå och bibehålla höga marginaler. Under Q1 landade den här siffran på 114 tkr per anställd i Panaxiakoncernen, vilket är 30 procent upp från första kvartalet föregående år. Konkurrenten Loomis väljer att mörka detta tal genom att redovisa kostnader som försäljnings- och administrationskostnader samt produktionskostnader; personalkostnaderna bakas in i båda posterna. Enbart i årsredovisningarna under not 10 kan Loomis personalkostnader hittas. Loomis omsättning under 2010 var MSEK, personalkostnaderna MSEK samt medelantalet anställda stycken. Detta ger i snitt 60 tkr/kvartal/anställd förra året. Som en parentes kan nämnas att Loomis lönekostnader per anställd under en längre tid legat i linje med Panaxias, men under 2010 och 2011 har Panaxia lyckats komma ner en aning i lönekostnader. Under första kvartalet kostade varje anställd i snitt kr per månad i Panaxia medan Loomis hade snittade kr per månad under Hur kan det då komma sig att Loomis redovisade ett nettoresultat på 133 MSEK för 2010, medan Panaxia fortsätter göra stora förluster? Loomis soliditet ligger på 42 procent vilket betyder att bolagets finansiella kostnader är betydligt lägre än Panaxias. Sett till de två bolagens Q1-rapporter har Loomis finansiella kostnader omkring 0,6 procent av omsättningen (-16 MSEK) medan Panaxia lägger hela 5,2 procent (-10 MSEK) av intäkterna på finansiella poster i dagsläget. Detta är naturligtvis en stor marginalbov. Den andra stora orsaken till att Panaxia länge haft överkapacitet i sina materiella tillgångar, medan Loomis har en mer slimmad organisation efter åratal av konsekvent uppvisade svarta siffror. Loomis förmåga att nå 8 procent i rörelsemarginal trots höga personalkostnader antyder att Panaxia har potential att nå en bra bit över det om bolaget klarar av att begränsa koncernens övriga utgifter. 114 tkr per kvartal bäddar för goda marginaler i framtiden när bolagets likvid förbättras och investeringar i materiella tillgångar utnyttjas till sin fulla 9

10 kapacitet. Den pågående nyemissionen kommer att påskynda denna process. Antal anställda inom koncernen var vid datumet för den senaste rapporten 867 personer, vilket kan jämföras med anställda för 1 år sedan. Om Panaxia klarar av att växa in i den i dagsläget något för stora kostymen har bolaget goda möjligheter att komma tillrätta med sina tilltufsade rörelsemarginaler. Siktet är i första hand inställt på att återvända till branschtypiska marginaler om cirka 8 procent som bland annat Loomis har, och som Panaxia hade innan förlusterna började komma. Panaxia har många starka kundavtal i ryggen från föregående år vilket bidrog till att omsättningen under första steg med 9,6 procent jämfört med samma period förra året, trots att värdet på nytecknade avtal var betydligt lägre än samma period förra året. Återteckningsgraden bland bolagets kunder är hög. I genomsnitt tecknas ett avtal på 2-3 år och förlängs 3-4 gånger. Det kommer nog att märkas i de kommande rapporterna om en vändning är på gång för bolaget. Ledningen i Panaxia har förmodligen lärt sig en hel del av de senaste årens kräftgång vilket talar för att bolaget bör ha förmågan att minimera riskerna och bibehålla en vinstdrivande verksamhet om, eller ska vi säga när, det väl vänder för bolaget. Det är viktigt att försäljningen tar fart och att bolaget fortsätter att leverera med hög kvalitet för att hålla kunderna kvar. *Axier Equities har av styrelsen i Panaxia anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys. Vare sig Axier Equity eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i Panaxia. Samtliga eventuella förändringar av innehav i Panaxia kommer att rapporteras löpande.. 10

11 Ansvarsbegränsning Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt. Disclaimer Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag. Intressekonflikter Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende. Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities: Annonsering via banners och utskick Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys RåvaruJournalen Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys. Axier Equities lämnar inte investeringsråd Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov. Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut. Källor Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias. Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se. Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras. Important notice The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan. The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the Securities Act ). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions. 11

Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011

Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011 Company Update 2011-02-20 Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011 Sammanfattning Rörelseresultatet landade på 7,1 Mkr i det fjärde kvartalet, vilket var en avsevärd förbättring mot kvartalet innan så samma

Läs mer

Värmlands Finans Levererar återigen

Värmlands Finans Levererar återigen Uppdragsanalys 2011-09-08 Värmlands Finans Levererar återigen Värmlands Finans visar i sin rapport för det andra kvartalet 2011 (fjärde i det brutna räkenskapsåret) att den senaste tidens goda nyheter

Läs mer

Värmlands Finans en bortglömd pengamaskin?

Värmlands Finans en bortglömd pengamaskin? Company Update 2011-06-13 Värmlands Finans en bortglömd pengamaskin? Snabbt ökande omsättning Tecknade avtal värd 240 MSEK/ÅR Konjunkturokänslig marknad Låg värdering Sammanfattning Värmlands finans affärsidé

Läs mer

BCS Ett helt nytt och stadigare bolag

BCS Ett helt nytt och stadigare bolag Uppdragsanalys 2012-03-15 BCS Ett helt nytt och stadigare bolag BCS är idag närapå en helhetsleverantör inom området affärssystem. Under 2011 förvärvades bland annat verksamheter inom redovisningskonsultation

Läs mer

FindAds den som söker skall finna.

FindAds den som söker skall finna. Uppdragsanalys 2009-10-13 FindAds den som söker skall finna. Budgeterad årsomsättningstakt 2011 25 Mkr Räknar med att redovisa en vinst om 10 Mkr inom två år Kassaflödespositivt redan vid förhållandevis

Läs mer

203 Web Group Flyg(ande)start för egen säljorganisation

203 Web Group Flyg(ande)start för egen säljorganisation Company Update 2011-11-07 203 Web Group Flyg(ande)start för egen säljorganisation Sammanfattning De flesta av er har förmodligen besökt någon av hemsidorna Hittarecept.se, Matklubben.se eller AllaAnnonser.se,

Läs mer

Vindico Security Låt expansionen börja

Vindico Security Låt expansionen börja Uppdragsanalys 2011-06-22 Vindico Security Låt expansionen börja Axier gör i samband med nyemissionen i Vindico Security en uppföljning på sin tidigare analys. Den pågående nyemissionen kommer maximalt

Läs mer

203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet

203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet 203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet Sammanfattning Uppdragsanalys 2012-03-19 I den fjärde kvartalsrapporten kunde 203 Web Group uppvisa vinst för andra kvartalet i rad, och även en 20 % ökad omsättning

Läs mer

BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder

BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder 2011-05-19 BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder Växer snabbt genom nya förvärv Snabbt växande marknad Har ett samarbete med Aggregate Fund V Synergieffekter att vänta från förvärven Prognostiserad

Läs mer

Swede Resources Från mygga till jätte?

Swede Resources Från mygga till jätte? Uppdragsanalys 2012-04-20 Swede Resources Från mygga till jätte? I och med förvärvet av flera leaseområden på Texas Gulfkust har Swede Resources sadlat om helt; från producerande bolag till leaseägare.

Läs mer

My Exchange Traderns trumfkort

My Exchange Traderns trumfkort My Exchange Traderns trumfkort 2011-05-16 Skalbar affärsmodell Stort intresse för courtageökande tjänster bland nätmäklare Driftsäker molnbaserad programvara Systemet kan appliceras på alla typer av tillgångsslag

Läs mer

Swede Resources Där satt den!

Swede Resources Där satt den! Swede Resources Där satt den! Uppdragsanalys 2012-02-27 Swede Resources hittade i december olja i sin första borrning på bolagets leaseområde i Texas. Brunnen producerade inledningsvis 80 fat olja per

Läs mer

LunchExpress på GOD väg

LunchExpress på GOD väg 2011-05-03 LunchExpress på GOD väg Ökat intresse för näringsrik mat Avtal om att leverera till bistrovagnarna på X2000 Levererar mat till Volvo Bussar och Capio Sjukhus Sammanfattning LunchExpress tillagar

Läs mer

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Uppdragsanalys 2011-12-22 G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Under året släppte analyshuset Gartner Group en rapport som visade på att omsättningen för app-butiker kommer att ha ökat med

Läs mer

MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden

MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden Uppdragsanalys 2010-06-04 MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden EBITDA ökar med 36,1 % trots minskad omsättning Annonsmarknad under återhämtning Ökat fokus på starka annonsmarknader

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Panaxia AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Panaxia AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Panaxia AB (publ) Nyemission 2011 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Panaxia på avstämningsdagen den 20 maj 2011 berättigar till

Läs mer

MedicWave, hittar cancern innan det är försent

MedicWave, hittar cancern innan det är försent Uppdragsanalys 2009-11-04 MedicWave, hittar cancern innan det är försent Bolaget går in i kommersiell fas Den potentiella marknaden för MBS uppgår till 18 miljarder USD Unik betalningsmodell ger MedicWave

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Enzymatica från torsk till vinnare

Enzymatica från torsk till vinnare Enzymatica från torsk till vinnare Uppdragsanalys 2012-03-07 Enzymatica utvecklar ett antal produkter baserat på ett trypsin (enzym) som utvinns ur nordhavstorsk. Trypsinet, patenterat under varumärket

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

203 Web Group En mediekoncern på offensiven

203 Web Group En mediekoncern på offensiven Uppdragsanalys 2011-12-15 203 Web Group En mediekoncern på offensiven Ägare av ett antal välkända svenska sajter. Starkt kassaflöde, vinst i kvartal tre. Stor goodwillpost döljer styrkan i verksamheten.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15 PostNord Januari-mars 213 213-5-15 Förändringar med större påverkan på rapporteringen Per den 1 januari 213 har skett en övergång till nya redovisningsregler i IAS19. Jämförelseperioder för koncernen har

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

G5 Entertainment Mycket kvar att hämta

G5 Entertainment Mycket kvar att hämta Uppdragsanalys 2010-10-14 G5 Entertainment Mycket kvar att hämta Spelutvecklaren G5 Entertainment har under 2010 satt trenden att konstant tvingas höja sina egna prognoser. Prognoserna har än så länge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Enzymatica ska få förkylningen att torska

Enzymatica ska få förkylningen att torska 2011-05-03 Enzymatica ska få förkylningen att torska Enorm marknad för bland annat förkylningsmedicin. Produkter redan lanserade, fortsätter studier parallellt. Första medicintekniska produkten registreras

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer