Panaxia hur säkert som helst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Panaxia hur säkert som helst"

Transkript

1 Uppdragsanalys Panaxia hur säkert som helst Avyttrar dotterbolag - fokuserar på kärnverksamheten. Högre omsättning per anställd än konkurrenten Loomis. Överkapacitet bäddar för goda marginaler på nya uppdrag. Sammanfattning Panaxia erbjuder tjänster inom värdetransporter, kontanthantering, bevakning, övervakning, säkerhetsinstallationer och logistik, vilka delas upp i affärsområdena Värde, Bevakning samt Logistik. Koncernen sysselsätter över 900 anställda och är rikstäckande med kontor på 18 orter i Sverige. Från och med 2010 finns Panaxia även i Danmark och utvecklingen i grannlandet har varit stark. Panaxia växte kraftigt under perioden , bland annat genom ett antal förvärv av företag och verksamheter. Men tillväxt kostar, vilket också syntes på resultatet som vände och blev negativt i slutet av Ett omfattande effektiviseringsprogram inleddes därefter och bolaget har bland annat avyttrat två dotterbolag, sagt upp personal, sålt överflödig säkerhetsutrustning, omförhandlat avtal och rationaliserat transporter och kontantflöden. Besparingarna har ännu inte märkts av på resultatet som tyngs av fortsatt ansträngd likviditet och överkapacitet i lokaler. Panaxia genomfört just nu en nyemissionen för att förbättra balansräkningen och bädda för att nya avtal med goda marginaler ska kunna vända det negativa resultatet. På senare år har fokus riktats mot affärsområdet Värde, där lönsamheten bedöms vara bäst. I affärsområdet ingår bland annat skötsel av uttagsautomater och här pågår stora förändringar på marknaden. De fem största affärsbankerna har bildat ett gemensamt bolag med uppdraget att kontrollera bankernas samtliga uttagsautomater. Panaxia för diskussioner med det nya bolaget om hur uppdraget ska utföras. Resultatet kommuniceras inom kort och är en betydande trigger. I dagsläget driver Panaxia 15 procent av uttagsautomaterna i Sverige via Kontanten AB och intäkterna står för cirka 9 procent av koncernens totala omsättning. Varje innehavd aktie i Panaxia på avstämningsdagen den 20 maj berättigade till (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15 kr per aktie under perioden 25 maj - 20 juni. Vid fullteckning tillförs Panaxia 103 MSEK före emissionskostnader och aktiekapitalet ökar från till aktier. 1

2 Beskrivning av verksamheten Panaxiakoncernen erbjuder tjänster inom Värde, Bevakning samt Logistik och finns över hela Sverige. Synergin mellan dessa tre områden skapar möjligheter att skräddarsy heltäckande säkerhetslösningar för bolagets kunder. Värde Affärsområdet Värde utgörs av transport av sedlar och mynt till och från kunder (dagskassor) samt tillhörande kontanthantering i form av äkthetskontroll, uppräkning och insättning på kundens bankkonto. Därefter säljs kontanterna vidare via kontantdepåer till framförallt banker. I Sverige finns två riskbanksdepåer där inlämning av kontantöverskott samt destruering av uttjänta sedlar får göras tre gånger per år. Utöver det finns det ytterligare tretton kontantdepåer spridda över landet som drivs av de fem stora affärsbankerna via det gemensamma bolaget BAB Bankernas Automatbolag AB. Panaxia hanterar i dagsläget tre av dessa depåer. BAB Bankernas Automatbolag AB förbereder sig även för att ta över hela infrastrukturen för de fem bankernas uttagsautomater i Sverige. Panaxia för diskussioner med det nya bolaget om hur uppdraget ska utföras och resultatet bör kommuniceras inom kort. Antalet uttagsautomater i Sverige uppgår till drygt stycken och cirka 15 procent av dessa ägs av Kontanten AB som sköts av Panaxia. Uttagsautomaterna finns där kontanter behövs, framförallt i närheten större butiker och i köpcentrum. Uppdraget har haft en god utveckling och fortsatt tillväxt väntas. Förändringar är även att vänta på kontanthanteringsmarknaden i samband med att riksbanken inför nya sedlar Alla sedlar ska då hämtas och räknas upp, och sedan ska de nya sedlarna ska köras ut. Detta är ett kort men relativt stort uppdrag för samtliga aktörer på marknaden. Utöver värdetransporter och kontanthantering erbjuder bolaget informationshantering av digitala och analoga informationsbärare samt elektronisk hårdvara. Enheterna transporteras som värdetransportgods till en av Panaxias skyddade lokaler där informationen kan lagras, återskapas, återvinnas eller destrueras. Värde är Panaxias största affärsområde och svarar för knappt 40 procent av koncernens 2

3 intäkter. I och med avskalningarna inom Bevakning och Logistik kommer affärsområdet att bli allt viktigare för Panaxia i framtiden. Här är också marginalerna som högst. Panaxias marknadsandel på den svenska marknaden inom affärsområdet är knappt 20 procent. Inom området värdetransport har Securitasägda Loomis 50 procent, och danskbrittiska G4S och Panaxia har 25 procent var. Under 2010 uppgick omsättningen till 333,3 MSEK, en minskning med 2 procent jämfört med 2009 vilket beror på det avbrutna samarbetet med G4S. Näst intill samtliga nya avtal under första kvartalet tecknades inom affärsområdet Värde. Ett av de större avtalen tecknades med danska Jem & Fix A/S. Bevakning Det som återstår inom Bevakning efter avyttringen av Panaxia Bevakning AB är väktartjänster åt bank och handelssektorn, bevakning vid större evenemang, samt kompletta lösningar avseende säkerhetsteknisk utrustning via dotterbolaget PanAlarm AB. Affärsområdets omsättning under 2010 uppgick till 167 MSEK, en ökning med 16 procent från Nya avtal tecknades till ett värde av 94 MSEK. I och med att Panaxia skiftar fokus inom koncernen kommer affärsområdet i framtiden utgöra en allt mindre del av Panaxias totala omsättning. Logistik Verksamheten inom Logistik innefattar transport av andra stöldbegärliga varor än kontanter, bland annat mediciner, kreditkort, hemelektronik, laboratorieprover och fönsterglas åt byggindustrin. Där det är möjligt genomförs transporter i samverkan med vanliga värdetransporter för att effektivisera användandet av fordon och personal. Inom Logistik erbjuds även lager- och orderhantering av stöldbegärliga varor i Panaxias egna lokaler. Verksamhetsområdet har skalats av väsentligt på grund av problem med lönsamheten och koncentreras nu till ett fåtal större uppdrag. Panaxia utför t.ex. medicintransporter åt Oriola och uppdraget utgör cirka 15 procent av koncernens omsättning vilket gör det till Panaxias största i dagsläget. Panaxia är även verksamt på apoteksmarknaden och genomför tjänster åt Apoteket AB, Medstop AB samt Kronans Droghandel som tillsammans utgör 783 av Sveriges cirka 1300 apotek. Förutom transport av läkemedel och handelsvaror genomförs även upphämtning samt uppräkning av dagskassor åt apoteken. Att apoteksmarknaden valt att satsa på Panaxia är en god referens för bolaget. Omsättningen inom Logistik uppgick till 229,3 MSEK år 2010, en ökning med 19 procent jämfört med Under 2010 tecknades nya avtal med ett värde av hela 395 MSEK. Danmark Panaxia är sedan 2010 verksamt i Danmark och utvecklingen har varit god redan från 3

4 start. Samtidigt som Panaxia etablerade sig genomfördes ett större bolagsförvärv då Dansk Vaerdihåntering A/S köptes upp av norska jätten Nokas. Detta bäddar för hårdare konkurrens, men också nya affärsmöjligheter då den gamla branschstrukturen luckras upp. Avskalningar Panaxia har beslutat att avyttra de delar inom koncernen som inte hör till bolagets kärnverksamhet för att uppnå fokus och främja möjligheterna till effektivisering. Till följd har dotterbolagen Panaxia Bevakning AB och Hans Granlunds Åkeri AB (Logistik) har avyttrats i början av Köpesskillingen var 30 MSEK respektive 28 MSEK. Panaxia planerar även att avyttra majoriteten av verksamheten i Panaxia Logistik AB samt försälja innehavet i det litauiska bevakningsföretaget UAB Trikampis žiedas. När Panaxia gick in som huvudägare i det litauiska företaget var avsikten att på sikt expandera i fler baltiska länder och på sikt även bedriva samma heltäckande verksamhet som i Sverige. Ett fortsatt svagt ekonomiskt klimat samt den annorlunda struktur som finns i Baltikum rörande dessa tjänster gör att bolaget bedömer det alltför tidskrävande att uppnå positivt resultat. För 2010 påverkade UAB Trikampis žiedas resultatet med -0,9 MSEK. Säkerhet och miljö Värdetransporter sker med säkerhetssystem från SQS som är det enda som är godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen. Grundaren till systemet insåg att skydd av kontanter med pansar och vapen alltid skulle mötas med mer våldsamma attacker, med risk för människoliv. Företaget fokuserade därför på att utveckla en mer sofistikerad lösning som bygger på automatisk kontantförstörelse vid rånförsök i form av infärgning. Tekniken möjliggör en helt sluten hantering av kontanter vilket innebär att personal inte under några omständigheter har åtkomst till kontanterna. Panaxia var en av de första att använda detta system som numera används av alla svenska banker och värdetransportörer. Panaxia avser att i framtiden byta ut samtliga fordon till miljövänligare modeller som primärt drivs på biogas. Förutom att bolaget ligger i lä vad gäller eventuella miljökrav från myndigheter framöver, så är bytet en investering som är ekonomiskt försvarbar. Samhällsaktivitet Utöver den vardagliga och ganska oglamorösa verksamheten är det viktigt att Panaxia satsar på att utveckla ett starkt varumärke som har bred igenkänning på Svenska marknaden, något som bolaget verkar ha förstått och anammat väl. Detta är en av de mest långsiktiga investeringarna bolaget kan göra. Panaxia är bland annat huvudsponsor för AIK fotboll och syns med bred text på spelarnas ryggar. Panaxia har även sponsoravtal med BRIS, Cancerfonden och Stockholms Stadsmission. Nästan alla bolag i samtliga branscher har att göra med säkerhetsfrågor vilket är en av orsakerna till varför denna typ av sponsring kan integreras väl i verksamheten. Det är viktigt att påpeka att Panaxia inte 4

5 syns enbart via passiv reklam, utan i avtalet ingår exempelvis anordningar av aktiviteter tillsammans med Panaxia. För övrigt kan nämas att Panaxia var ett av tio nominerade företag till Sverige bästa säljorganisation Detta i sällskap med bland annat Husqvarna, Teliasonera och Swedish Match. Därtill utsågs Panaxia av tidningen Skydd & Säkerhet och Svenska Stöldskyddsföreningen till årets säkerhetsföretag Motiveringen löd: Ett säkerhetsföretag med starkt engagemang för samhället. I samarbete med Svenska Bostäder och Stockholm stad utbildas och anställs arbetslösa invandrare i Järvaområdet. Aktien Aktiens utveckling sedan noteringen 19 juli Ägarstruktur den 13 maj Antal aktieägare uppgick vid datumet till stycken. 5

6 Nyemission Varje innehavd aktie i Panaxia på avstämningsdagen den 20 maj berättigade till (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15 kr per aktie under perioden 25 maj - 20 juni. Panaxia värderas till 51,6 MSEK i emissionen. Vid fullteckning tillförs Panaxia 103 MSEK före emissionskostnader och aktiekapitalet ökar från till aktier. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till 53 procent av emissionsbeloppet. FOREX Bank AB har utställt en garanti för 43 procent av emissionsbeloppet, och Sparbanken 1826 har åtagit sig att vid behov teckna ytterligare aktier motsvarande högst cirka 4 procent av de emitterade aktierna. Totalt föreligger därmed åtaganden för hela emissionsbeloppet. Av de pengar som tillförs bolaget via emissionen kommer MSEK användas för återbetalning av lån och krediter och MSEK för lösen av leasingkontrakt för fordon och säkerhetsutrustning. Resterande belopp kommer att gå till investeringar i säkerhetsutrustning och IT. Styrelsen bedömer att den likviditet som tillförs bolaget är kommer vara tillräckligt för att driva bolaget under de kommande 12 månaderna. Ekonomi Panaxia är ett stort bolag men tyngs av ekonomiska problem, varför balans- och resultaträkningen blir viktig att genomlysa. Nedan redogör vi för några av bolagets nyckeltal samt vilka tendenser till förändringar som kan utläsas i bolagets senaste rapporter. Resultat 2010 Verksamhetsåret 2010 blev inte riktigt som Panaxia hade tänkt sig. Bolaget hade nog inte räknat med att de omfattande besparingsåtgärderna som inleddes 2009 och intensifierades under 2010 skulle leda till ett sämre resultat. Panaxia har sagt upp personal, minskat fordonsflottan, lagt ner kontor, avyttrat överflödig säkerhetsutrustning, optimerat kontantflöden och transportrutter samt omförhandlat en mängd avtal. Ett antal faktorer har emellertid varit avgörande för att årets förlust blev så svindlande hög som -85,8 MSEK efter skatt: Tvisten med G4S rörande obetalda fakturor till Panaxia om 37,8 MSEK netto. Reservering för osäkra fordringar med 43 MSEK. Investeringskostnader i samband med nya kunduppdrag var större än beräknat. Fortsatt överkapacitet gällande bolagets materiella tillgångar. Fortsatt ansträngd likviditet med höga finansiella kostnader till följd. Fortsatt prispress på bolagets tjänster. 6

7 Q Rörelseresultatet för första kvartalet blev drygt 1,1 MSEK. Resultatet tyngdes av finansiella nettokostnader om -8,8 MSEK samt realisationsförluster från försäljningarna av dotterbolagen på drygt -6,7 MSEK. Resultatet efter skatt hamnade på -14,4 MSEK. Eget kapital uppgick per balansdagen till 95 MSEK. Fordringar Panaxia har en tvist med G4S avseende obetalda fakturor till Panaxia uppgående till 46,8 MSEK. Nettofordran uppgår till 37,8 MSEK. Ärendet lämnades in till tingsrätten under maj månad. Sannolikheten är hög att Panaxia kommer erhålla betalning är ärendet har handlagts. Utöver fordran på G4S har Panaxia fordringar på Green Exit AB och GrandSecure Sweden AB vilka bedöms som osäkra, varför en reservering på -43 MSEK gjordes i bokslutet per den 31 december Skulder Panaxias balansomslutning uppgick i Q1-rapporten till 888,4 MSEK. Soliditeten var 10,7 procent, en kraftig minskning från 21,9 procent för 1 år sedan. Sedan årsskiftet har bolaget reducerat de räntebärande skulderna med 57 MSEK pga. avyttringen av Hans Granlunds Åkeri AB och Panaxia Bevakning AB. Den räntebärande nettoskulden uppgick per 31 mars till knappt 291 MSEK, vilket utgör. Trots att den räntebärande skuldbördan minskade, steg koncernens räntekostnader med 2 MSEK under första kvartalet vilket är en direkt följd av ett högre ränteläge jämfört med första kvartalet De kortfristiga skulderna har ökat över normal nivå till följd av större rörelsekapitalbehov i kontanthanteringsverksamheten. Till följd av för låg soliditet upphörde kreditavtalet med Svenska Handelsbanken den 31 december Efter de åtgärder som Panaxia har vidtagit under vintern 2010/2011, samt beslut om genomförande av förestående nyemission, har bolaget erhållit en så kallad waiver avseende kreditavtalet. Waivern gäller till den 30 juni 2011 då beslut om nya villkor skall tas. Den förbättrade soliditeten är av detta skäl en av de starkaste triggerna vi ser i Panaxia. Risker En bredare och mer komplett genomgång av bolagets risker återfinns i emissionsprospektet. Nedan följer de riskfaktorer Axier anser viktigast att kommentera. Den största operativa risken i Panaxias verksamhet är kopplad till yttre hot i form av rån och rånförsök i samband med värdetransporter och kontanthantering, samt databedrägerier avseende den tekniska utrustning som används i verksamheten. Under 2010 drabbades Panaxia av 6 rån och rånförsök av totalt 59 stycken i hela landet, vilket är lågt med tanke på att Panaxias andel på värdetransportmarknaden är 25 procent. Några siffror på Loomis rånstatistik kunde Axier inte hitta, vilket kan betyda att Loomis inte är 7

8 så stolta över den siffran. Stöldernas ekonomiska värde täcks generellt av försäkringar. Risken ligger främst i att styrkan i Panaxias varumärke kan naggas i kanten och att bolaget förlorar förtroende bland kunder. En minskad kontantmängd i samhället är självklart negativt för Panaxia. De senaste 3 åren har kontantmängden minskat med knappt 2 miljarder per år i genomsnitt, från drygt 109 MSEK vid slutet av 2007 ner till 104 MSEK vid utgången av En del av nedgången beror förmodligen på att kontanter förbjudits i kommunaltrafiken. Nästa steg är möjligen taxiverksamheten. Någon gång bör emellertid behovet att förbjuda kontanter av säkerhetsskäl begränsas, vilket kan leda till att kontantmängden börjar öka igen trots ökade kortbetalningar, vilket var fallet under tillväxtåren Det finns transaktioner där kontantbetalningar förmodligen alltid kommer att vara mer attraktivt än kortbetalningar. Panaxia verkar i en relativt konjunkturokänslig bransch. Säkerhet är inte det första ett företag skär ner på när det går dåligt. I en lågkonjunktur minskar dock detaljhandelns omsättning av varor och kontanter vilket påverkar Panaxias omsättning och resultat negativt. Inträdesbarriären i branschen är förhållandevis hög. Utöver de stora finansiella resurser som krävs för att starta upp en verksamhet krävs också ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att genomföra värdetransporter, kontanthantering och övervakning. Därför kommer sannolikt den nuvarande branschstrukturen att bestå. Framtid och möjligheter Säkerhetsmedvetandet i samhället ökar ständigt och alltfler handlare väljer att överlåta kontanthanteringen till värdetransportbolag. Än så länge är den svenska marknaden långt ifrån fullexploaterad och dessutom finns möjligheten att slå sig in utomlands som Panaxia redan börjat med i Danmark. Riskerna med att expandera utanför Sveriges gränser är dock höga, vilket exemplifieras av Panaxias inträde på den litauiska marknaden som blev fruktlöst. Priset väger tyngst vid val av leverantör vilket lett till hård prispress på de tjänster som Panaxia erbjuder. Panaxia kan skapa en viss konkurrensfördel genom att erbjuda kunderna mervärde i form av diverse tilläggstjänster, men att sticka ut på en relativt tråkig marknad är svårt och blir följden en ständigt pågående prispress på bolagets grundtjänster, och högt fokus på interna effektiviseringar för att skapa möjligheter för detta. En stor möjlighet i närtid för Panaxia är upphandlingen av det nya bolaget BAB Bankernas Automatbolag AB avseende en stor mängd uttagsautomater i Sverige. Avtalsvärdet kan bli stort och marginalerna för uppdraget kommer att vara höga. Panaxia har som målsättning att gå om G4S och bli nummer 2 på den svenska 8

9 säkerhetsmarknaden efter Loomis. Axiers bedömning Nytillsatte VD Björn Wallin kom senast från en VD-position i Nordic Growth Market NGM AB där Panaxia också är noterat. Att Björn Wallin arbetat på en av börsens listor är naturligtvis positivt och bäddar inte minst för ett väloljat informationsflöde till marknaden, något som kan behövas för att väcka aktien till liv igen; omsättningen har varit i det närmaste obefintlig under de senaste månaderna. Tidigare VD Thomas Gravius som var med och grundade bolaget 1993, är kvar inom bolaget som chef för affärsområdet Värde. I den typ av verksamhet som Panaxia bedriver där personalen utgör en stor del av kostnaderna, är omsättning minus personalkostnader dividerat på medelantalet anställda ett intressant jämförelsetal eftersom det indikerar hur effektivt bolaget klarar av att hantera sina uppdrag. Att ha anställda som genererar mycket pengar i förhållande till sin bruttolön är en viktig grund för att uppnå och bibehålla höga marginaler. Under Q1 landade den här siffran på 114 tkr per anställd i Panaxiakoncernen, vilket är 30 procent upp från första kvartalet föregående år. Konkurrenten Loomis väljer att mörka detta tal genom att redovisa kostnader som försäljnings- och administrationskostnader samt produktionskostnader; personalkostnaderna bakas in i båda posterna. Enbart i årsredovisningarna under not 10 kan Loomis personalkostnader hittas. Loomis omsättning under 2010 var MSEK, personalkostnaderna MSEK samt medelantalet anställda stycken. Detta ger i snitt 60 tkr/kvartal/anställd förra året. Som en parentes kan nämnas att Loomis lönekostnader per anställd under en längre tid legat i linje med Panaxias, men under 2010 och 2011 har Panaxia lyckats komma ner en aning i lönekostnader. Under första kvartalet kostade varje anställd i snitt kr per månad i Panaxia medan Loomis hade snittade kr per månad under Hur kan det då komma sig att Loomis redovisade ett nettoresultat på 133 MSEK för 2010, medan Panaxia fortsätter göra stora förluster? Loomis soliditet ligger på 42 procent vilket betyder att bolagets finansiella kostnader är betydligt lägre än Panaxias. Sett till de två bolagens Q1-rapporter har Loomis finansiella kostnader omkring 0,6 procent av omsättningen (-16 MSEK) medan Panaxia lägger hela 5,2 procent (-10 MSEK) av intäkterna på finansiella poster i dagsläget. Detta är naturligtvis en stor marginalbov. Den andra stora orsaken till att Panaxia länge haft överkapacitet i sina materiella tillgångar, medan Loomis har en mer slimmad organisation efter åratal av konsekvent uppvisade svarta siffror. Loomis förmåga att nå 8 procent i rörelsemarginal trots höga personalkostnader antyder att Panaxia har potential att nå en bra bit över det om bolaget klarar av att begränsa koncernens övriga utgifter. 114 tkr per kvartal bäddar för goda marginaler i framtiden när bolagets likvid förbättras och investeringar i materiella tillgångar utnyttjas till sin fulla 9

10 kapacitet. Den pågående nyemissionen kommer att påskynda denna process. Antal anställda inom koncernen var vid datumet för den senaste rapporten 867 personer, vilket kan jämföras med anställda för 1 år sedan. Om Panaxia klarar av att växa in i den i dagsläget något för stora kostymen har bolaget goda möjligheter att komma tillrätta med sina tilltufsade rörelsemarginaler. Siktet är i första hand inställt på att återvända till branschtypiska marginaler om cirka 8 procent som bland annat Loomis har, och som Panaxia hade innan förlusterna började komma. Panaxia har många starka kundavtal i ryggen från föregående år vilket bidrog till att omsättningen under första steg med 9,6 procent jämfört med samma period förra året, trots att värdet på nytecknade avtal var betydligt lägre än samma period förra året. Återteckningsgraden bland bolagets kunder är hög. I genomsnitt tecknas ett avtal på 2-3 år och förlängs 3-4 gånger. Det kommer nog att märkas i de kommande rapporterna om en vändning är på gång för bolaget. Ledningen i Panaxia har förmodligen lärt sig en hel del av de senaste årens kräftgång vilket talar för att bolaget bör ha förmågan att minimera riskerna och bibehålla en vinstdrivande verksamhet om, eller ska vi säga när, det väl vänder för bolaget. Det är viktigt att försäljningen tar fart och att bolaget fortsätter att leverera med hög kvalitet för att hålla kunderna kvar. *Axier Equities har av styrelsen i Panaxia anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys. Vare sig Axier Equity eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i Panaxia. Samtliga eventuella förändringar av innehav i Panaxia kommer att rapporteras löpande.. 10

11 Ansvarsbegränsning Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt. Disclaimer Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag. Intressekonflikter Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende. Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities: Annonsering via banners och utskick Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys RåvaruJournalen Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys. Axier Equities lämnar inte investeringsråd Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov. Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut. Källor Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias. Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se. Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras. Important notice The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan. The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the Securities Act ). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions. 11

203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet

203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet 203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet Sammanfattning Uppdragsanalys 2012-03-19 I den fjärde kvartalsrapporten kunde 203 Web Group uppvisa vinst för andra kvartalet i rad, och även en 20 % ökad omsättning

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Swede Resources Där satt den!

Swede Resources Där satt den! Swede Resources Där satt den! Uppdragsanalys 2012-02-27 Swede Resources hittade i december olja i sin första borrning på bolagets leaseområde i Texas. Brunnen producerade inledningsvis 80 fat olja per

Läs mer

203 Web Group En mediekoncern på offensiven

203 Web Group En mediekoncern på offensiven Uppdragsanalys 2011-12-15 203 Web Group En mediekoncern på offensiven Ägare av ett antal välkända svenska sajter. Starkt kassaflöde, vinst i kvartal tre. Stor goodwillpost döljer styrkan i verksamheten.

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder

BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder 2011-05-19 BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder Växer snabbt genom nya förvärv Snabbt växande marknad Har ett samarbete med Aggregate Fund V Synergieffekter att vänta från förvärven Prognostiserad

Läs mer

MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden

MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden Uppdragsanalys 2010-06-04 MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden EBITDA ökar med 36,1 % trots minskad omsättning Annonsmarknad under återhämtning Ökat fokus på starka annonsmarknader

Läs mer

Genesis IT solen lyser över molntjänster

Genesis IT solen lyser över molntjänster Uppdragsanalys 2010-11-04 Genesis IT solen lyser över molntjänster Marknaden för IP-bevakning beräknas växa med 27 procent per år enligt Gartner Genesis värderas till P/E 10, långt under konkurrenterna

Läs mer

Pallas Group Stor potential vid vändning på shippingmarknaden

Pallas Group Stor potential vid vändning på shippingmarknaden Uppdragsanalys 2010-11-15 Pallas Group Stor potential vid vändning på shippingmarknaden Pallas Group genomför i nuläget en ägarspridning till kursen 5,8 SEK vilket innebär en rabatt på ca 6,5% mot senaste

Läs mer

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Uppdragsanalys 2011-12-22 G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Under året släppte analyshuset Gartner Group en rapport som visade på att omsättningen för app-butiker kommer att ha ökat med

Läs mer

Swede Resources - vinsterna kan öka snabbt

Swede Resources - vinsterna kan öka snabbt Swede Resources - vinsterna kan öka snabbt Uppdragsanalys 2010-07-15 Två producerande brunnar i Penészlek Wiener #3H i USA visade sig kommersiellt utvinningsbar Värderas under tillgångarna trots aggressiv

Läs mer

Enzymatica ska få förkylningen att torska

Enzymatica ska få förkylningen att torska 2011-05-03 Enzymatica ska få förkylningen att torska Enorm marknad för bland annat förkylningsmedicin. Produkter redan lanserade, fortsätter studier parallellt. Första medicintekniska produkten registreras

Läs mer

MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling

MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling Uppdragsanalys 2011-03-28 MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling Full fokus på försäljning av Medimi. Stort samhällsproblem - Medimi kan göra stor skillnad. Avsiktsförklaring med Emtele

Läs mer

Enzymatica från torsk till vinnare

Enzymatica från torsk till vinnare Enzymatica från torsk till vinnare Uppdragsanalys 2012-03-07 Enzymatica utvecklar ett antal produkter baserat på ett trypsin (enzym) som utvinns ur nordhavstorsk. Trypsinet, patenterat under varumärket

Läs mer

Årsredovisning 2008 Panaxia Security AB (publ)

Årsredovisning 2008 Panaxia Security AB (publ) Årsredovisning 2008 Panaxia Security AB (publ) Innehållsförteckning Året i korthet...3 VD har ordet...4 Affärsidé, mål och strategi...5 Marknadsbeskrivning...6 Verksamheten...7 Organisation och personal...10

Läs mer

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services www.axier.se 08-12-05 Uppdragsanalys Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services Mobispine tecknar avtal

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Bahnhof 23 mars 2009. Bahnhof Som på räls. Sponsorbevakning Köp Risk: Medel. Analys. Internetpionjär som levererar och överträffar prognoser

Bahnhof 23 mars 2009. Bahnhof Som på räls. Sponsorbevakning Köp Risk: Medel. Analys. Internetpionjär som levererar och överträffar prognoser Analys Bahnhof 23 mars 2009 Bahnhof Som på räls Sponsorbevakning Köp Risk: Medel Internetpionjär som levererar och överträffar prognoser Stark organisk tillväxt till låg kurs Drar fördel av lågkonjunkturen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Riskfaktorer... 5 Bakgrund och motiv... 12 Villkor och anvisningar... 14 VD har ordet... 15 Marknadsbeskrivning...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Nyemission 2008 Villkor för nyemissionen i sammandrag Teckning med företrädesrätt: Innehav av tre (3) aktier berättigar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer