Utformning av årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utformning av årsredovisning"

Transkript

1 2002 Nordea under

2 Detta är Nordea Detta är en sammanfattning Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har över 10 miljoner kunder och bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,3 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. av Nordeas Annual Review 2002 Nordeas kommunikation med aktieägare och placerare sker i allt högre grad via Internet. All viktig information om Nordeakoncernen finns tillgänglig på koncernens webbplats. Under 2002 har över 1,2 miljoner personer besökt och laddat ned nästan finansiella rapporter och pressmeddelanden. Utformning av årsredovisning I år har Nordea producerat två skrifter som ersätter den sammanhållna årsredovisningen för Nordea årsredovisning 2002 är den formella och reviderade redovisningen med fullständigt bokslut och noter, styrelsens förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys. Nordea Annual Review 2002 innehåller en översikt av affärsutvecklingen i Nordeakoncernen under 2002, inklusive en genomgång av strategin och affärsområdena. Årsredovisningen och andra finansiella rapporter från Nordeakoncernen kan beställas via eller från Investor Relations. Investor Relations Stockholm Tel: Nordea AB Hamngatan Stockholm Layout: Group Identity and Communications Produktion: n3prenör Foto: Per Broogard Tryck: Alfa Print En sammanfattning produceras på engelska och de fyra nordiska språken. Sammanfattningen finns tillgänglig på Internet och på Nordeas bankkontor. I den här sammanfattningen av Annual Review avser Nordea Nordea AB (publ), Nordeakoncernen eller Nordeakoncernens verksamhet. Betydelsen i det enskilda fallet framgår av sammanhanget. 2 Nordeakoncernen 2002

3 Ett år med svåra marknadsförhållanden och ökat fokus I det rådande ekonomiska klimatet kommer lönsamhet och kapitaleffektivitet före tillväxt och en ökad kostnadseffektivitet har högsta prioritet. Konjunkturnedgången, den omfattande och långvariga turbulensen på aktiemarknaderna samt den geopolitiska osäkerheten har haft stor inverkan på hela finansbranschen de senaste åren. Självfallet har även Nordea påverkats av både nedgången och den ökade osäkerheten. Vårt unika utgångsläge, med stora verksamheter i fyra nordiska länder, utgör dock en stabil plattform för att fortsätta realisera synergier och öka intjäningen. Vår strategiska inriktning och vår vision ligger fast, men vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att åstadkomma snabba och kontinuerliga prestationsförbättringar med ökad kostnadseffektivitet som högsta prioritet. Resultatet 2002: acceptabelt, men fortfarande utrymme för förbättring Den underliggande intjäningen 2002 påverkades av sjunkande aktierelaterade intäkter och exceptionellt låga räntor, och därmed krympande insättningsmarginaler. På liknande sätt har de vikande aktiemarknaderna påverkat intäkterna från livförsäkringsverksamheten och kapitalavkastningen. Med tanke på de svåra marknadsförhållandena är vårt resultat för 2002 acceptabelt, men ändå inte tillfredsställande. Vi börjar dock se förbättringar som en konsekvens av att vi identifierat och fokuserat på våra prioriteringar på kort sikt. Vi har minskat volatiliteten i intjäningen och kvartalsintäkterna har varit stabila under året. Riskjusterade tillgångar och economic capital minskade under Även om kreditförlusterna ökade något mot slutet av året är kreditkvaliteten tillfredsställande. I det rådande ekonomiska klimatet kommer lönsamhet och kapitaleffektivitet före tillväxt och ökad kostnadseffektivitet blir vårt huvudsakliga fokus framöver. Den pågående integrationen och det kontinuerliga förbättringsarbetet i hela organisationen förväntas säkerställa att kostnaderna blir oförändrade under 2003 jämfört med Nordeaaktiens kursutveckling under 2002 var inte heller tillfredsställande, även om det skedde en viss återhämtning mot slutet av året. Oförändrad vision Vår vision att värderas som den ledande koncernen för finansiella tjänster i Norden och Östersjöregionen, med betydande tillväxtpotential, är oförändrad. Men i det rådande klimatet prioriteras lönsamhet och effektivare kapitalanvändning framför att aggressivt vinna marknadsandelar. Prioriteringar ska säkra prestationsförbättring I affärsområdenas strategi är prioriteringarna inriktade mot vårt mål att förbättra effektiviteten i verksamheten. Nordeakoncernen

4 Prioriteringarna är: att minska volatiliteten och säkerställa ökad intjäning att säkerställa en effektiv kapitalanvändning att bibehålla kvaliteten i kreditportföljen att påskynda integration och sammanslagning att förbättra kostnadseffektiviteten För att minska volatiliteten i intjäningen har vi avyttrat skadeförsäkringsverksamheten och minskat aktieexponeringen i pensionsstiftelserna och i koncernens Life & Pensions-enheter. Kapitalanvändningen har förbättrats genom att skadeförsäkringsverksamheten avyttrats, aktieexponeringen minskats och verksamheter utanför kärnområdena, såsom Contant Oy och Europay Norge AS, sålts. Den pågående implementeringen av en affärsmodell baserad på economic capital och economic profit optimerar kapitalanvändningen ytterligare. Vår ambition är att bibehålla en hög utdelningsnivå utan att äventyra vår kapitaltäckningsgrad. Det innebär att tillgångarnas storlek och kvalitet noga ska övervakas och att vår riskhantering måste vara proaktiv. De affärsmässiga argumenten för potentiella förvärv måste därför vara starka. Vi har en välbalanserad och diversifierad kreditportfölj, men för att bibehålla den stabila kreditkvaliteten övervakar vi kontinuerligt och proaktivt utvecklingen i portföljen. Bland de konkreta besparingsinitiativen finns ett tak för utvecklingskostnaderna inom IT på 80 procent av nivån för 2002, vilket motsvarar ett kostnadsreduceringsmål på cirka 90 miljoner euro Inom Retail Banking genomförs en rad strukturella förändringar i Sverige och Norge, bland annat samlas stabsfunktioner på en plats i syfte att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Till följd av en strategisk omvärdering stängdes under fjärde kvartalet Nordea Securities verksamheter i London och New York. Förbättringar av kostnadseffektiviteten kommer att ha högsta prioritet framöver. Den rätta balansen Vi har kommit en bra bit på vägen mot att integrera och ena organisationen i gränsöverskridande affärsområden och koncernfunktioner. Integrationsmetoderna har varit olika för olika områden inom organisationen. På vissa områden, till exempel wholesale banking, har vi valt att genomföra en fullständig och omedelbar integration, medan vi på andra områden, framför allt inom Retail Banking, har valt sammanslagning först eller lokala förbättringar först som den mest lämpliga metoden. Framöver kommer förändringsprocesserna att vara än mer fokuserade och snabba, baserade på strikt prioritering. Därför har en ny enhet, Group Processing and Technology, inrättats för att samordna och påskynda integration och förenklingar i hela koncernen. Reviderade finansiella mål För att anpassa oss efter de aktuella marknadsförhållandena har vi reviderat några av våra övergripande finansiella mål: Avkastningen på eget kapital ska från 2004 vara över 15 procent. Kostnaderna ska under 2003 och 2004 hållas på samma nivå som under Från och med 2005 ska kostnad/intäktsrelationen vara högst 55 procent, förutsatt att nuvarande affärssammansättning består. Om den antagna intjäningsökningen inte räcker för att uppfylla målet för K/I-talet kommer vi att vidta ytterligare åtgärder för att sänka kostnaderna. Alla övriga mål förblir oförändrade. 4 Nordeakoncernen 2002

5 Fokus, snabbhet och prestation I förbindelse med våra nya prioriteringar använder vi tre interna nyckelord för att understryka behovet av förbättringar och förändringar i organisationen: Fokus betyder att vi ska koncentrera oss på våra starka sidor. Det innebär att vi ska förändra, stänga eller avyttra verksamheter och aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten, som har en svag utveckling eller som är olönsamma. Snabbhet betyder att vi ska vara snabba och flexibla, att vi har smidiga och effektiva processer och att vi alltid anpassar oss efter marknadsförhållandena. Prestation betyder att vi ökar resultatorienteringen genom att jämföra oss och konkurrera med varandra och alltid sträva efter löpande förbättringar i allt vi gör. Prestera bättre i dag än i går. Vara bättre än konkurrenterna. Målet är att bli bättre Alla anställda i koncernen förtjänar ett tack för sitt bidrag till resultatet för 2002 och till den mycket starka plattform som utgör grunden för ytterligare löpande förbättringar. Vi har redan åstadkommit mycket och ska leverera i enlighet med våra löften till kunder och aktieägare trots svåra marknadsförhållanden. Hela organisationen inser behovet av ytterligare förbättringar. Genom att fokusera på våra starka sidor, vara snabba och flexibla, anpassa oss efter marknadsförhållandena och ständigt bli bättre, ska vi göra det möjligt. Med vänlig hälsning Lars G Nordström Nordea Group

6 Nordeas Corporate Statement Nordea strävar efter att skapa värde för aktieägarna som står i paritet med de fem främsta finansiella företagen i Europa. Mission Gör det möjligt. Genom att erbjuda ett brett urval lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar hjälper Nordea kunderna att uppnå sina mål, var än vi verkar. Vision Vi ska värderas som den ledande koncernen för finansiella tjänster i Norden och Östersjöregionen, med betydande tillväxtpotential. Vi ska vara bland de bästa eller uppvisa överlägsen lönsam tillväxt på alla marknader och inom alla produktområden där vi väljer att konkurrera. Vi ska ha den ledande flerkanalsdistributionen och rankas främst i världen när det gäller e-baserade finansiella lösningar. Mål Vi ska skapa värde för våra aktieägare som i termer av totalavkastning står i paritet med de fem främsta finansiella företagen i Europa. Vi ska öka värdet genom koncentration på kärnverksamheten, stabil och brett förankrad intäktsökning, verksamhetsmässig excellens och en optimal kapitalanvändning i kombination med ett väl avvägt risktagande. Vi ska rankas bland de bästa finansiella företagen i fråga om kundnöjdhet och varumärkeslojalitet. Vi ska locka till oss, utveckla och behålla högt motiverade, kompetenta och självständiga medarbetare. Mätningar av Nordeamedarbetares expertis och motivation ska kontinuerligt visa på hög personalnöjdhet. Vi strävar alltid efter att bli bättre, men påstår oss aldrig vara perfekta. Finansiella mål Totalavkastning Totalavkastning beräknas som värdeökningen på ett aktieinnehav under en given period, under antagandet att utdelningar vid utbetalningstillfället återinvesteras i nya aktier. Internt har economic profit bedömts vara det bästa enskilda måttet på skapande av aktieägarvärde. Nordea anser att styrning med sikte på varaktig ökning av economic profit skärper och stödjer ett kontinuerligt fokus på stabil intäktsökning, optimal drifts- och kostnadseffektivitet samt optimalt risktagande och kapitalutnyttjande. Avkastning på eget kapital Hög avkastning på eget kapital är ett viktigt mått på värdeskapande. Nordea prioriterar lönsamhet framför tillväxt och strävar efter att uppnå en hållbar avkastning på eget kapital, exklusive goodwillavskrivning, på mer än 15 procent från Kostnader och kostnad/ intäktsrelation I det svaga ekonomiska klimat som råder är högsta prioritet att säkerställa operativ effektivitet och kostnadseffektivitet. Nordea siktar därför på att ligga kvar på samma kostnadsnivå, i absoluta termer, under 2003 och 2004 som under Nordea ser K/I-talet primärt som ett viktigt verktyg i de löpande interna förbättringsprocesserna. På koncernnivå siktar Nordea på en kostnad/intäktsrelation på högst 55 procent från 2005, under antagandet att affärssammansättningen är oförändrad. Prestationsmått Totalavkastning, konkurrentranking Avkastning på eget kapital exkl. goodwillavskrivning, % 11,3 19,2 Kostnader, miljoner euro Kostnad/intäktsrelation, % Kreditförlustprocent, % 0,19 0,29 Utdelningsprocent, % Primärkapitalrelation, % 7,1 7,3 6

7 Operativ resultaträkning Viktiga händelser 2002 Svårt marknadsläge under 2002 Intäkterna minskade med 4 procent och kostnaderna ökade med 2 procent efter justering för Postgirot Bank Lägre kreditförluster, 261 miljoner euro eller 0,19 procent av utlåningen Vinst per aktie 0,30 euro (0,53) Avkastning på eget kapital (exkl. goodwill) 11,3 procent (19,2) Föreslagen utdelning 0,23 euro per aktie oförändrat från 2001 Uppnådda förbättringar mer att göra Minskad volatilitet i intjäningen lägre aktieexponering och försäljning av skadeförsäkring Förbättrad kapitaleffektivitet bibehållen finansiell styrka trots ökad utlåning och hög föreslagen utdelning Stabil kreditkvalitet låga kreditförluster och koncentration på nordiska kunder Vissa besparingsinitiativ vidtagna kostnadsförbättringar högsta prioritet under 2003 Rörelseresultat Rörelseresultatet för 2002 uppgick till miljoner euro (1 928), en minskning med 20 procent jämfört med Intäkterna ökade med 1 procent och kostnaderna ökade med 11 procent. Utvecklingen återspeglar förvärvet av Postgirot Bank och den underliggande tillväxten i affärsvolym i kombination med pressade marginaler till följd av fallande räntor under året och en nedgång i de aktierelaterade provisionsintäkterna. Intäkter Intäkterna var miljoner euro (5 605), en ökning med 1 procent jämfört med Räntenettot uppgick till miljoner euro, vilket var oförändrat jämfört med föregående år. Volymtillväxt, huvudsakligen inom inlåning och hypotekslån till privatkunder, har kompenserat för lägre inlåningsmarginaler till följd av lägre räntor. Utlåningsmarginalerna inom Retail Banking var stabila medan de ökade något för stora företagskunder. Under den senaste 12-månadersperioden har både utlåningen och inlåningen ökat med 6 procent. Provisionsintäkterna ökade med 7 procent, till miljoner euro (1 432), till följd av stark tillväxt i transaktionsvolymer. Vid årets slut hade antalet e-kunder ökat till 3,3 miljoner och i december registrerades ett nytt rekord i antalet betalningar via Internet och telefon. Trading-intäkterna, som främst utgörs av intäkter hänförliga till valuta- och derivathandel med kunder, låg kvar på en stabil nivå om 530 miljoner euro (543). Kostnader Kostnaderna uppgick till miljoner euro (3 389), en ökning med 11 procent, vilket återspeglar förvärvet av Postgirot Bank AB (publ) liksom den underliggande tillväxten i affärsvolym. Personalkostnaderna uppgick till miljoner euro (1 878). Övriga kostnader uppgick till miljoner euro (1 511), en ökning med 10 procent. IT-kostnaderna utgör 20 procent av de totala kostnaderna. Kostnad/intäktsrelationen var 64 procent (58). Postgirot Bank medförde en ökning med cirka 2 procentenheter. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till 261 miljoner euro (373). Minskningen beror huvudsakligen på den generella avsättning på 100 miljoner euro som gjordes Kapitalavkastning De svaga aktiemarknaderna under 2002 inverkade negativt på kapitalavkastningen inom bankverksamheten som sjönk till 122 miljoner euro, en minskning med 50 miljoner euro. Pensionsåtaganden Pensionsåtaganden som inte är upptagna i balansräkningen måste täckas av tillgångar i pensionsstiftelserna. Vid årsskiftet översteg de samlade tillgångarna i koncernens pensionsstiftelser de pensionsåtaganden som inte är upptagna i balansräkningen med 46 miljoner euro, vilket avspeglar ett överskott i Finland. Den volatilitet i Nordeas redovisning som förekom till följd av avsättningar till pensionsstiftelser under andra och tredje kvartalet 2002 var hänförlig till den svenska pensionsstiftelsen. Den totala avsättningen under 2002 uppgick till 255 miljoner euro. Vid slutet av fjärde kvartalet utgjorde aktieexponeringen i pensionsstiftelserna 22 procent av investeringarna, jämfört med 24 procent vid slutet av tredje kvartalet. Skatter Skatterna uppgick till 405 miljoner euro 2002 (360). Den låga skattesatsen 2001 förklaras främst av utnyttjandet av det balanserade underskottsavdraget från det tidigare Merita Real Estate Ab. Årets resultat Årets resultat uppgick till 887 miljoner euro (1 568), vilket motsvarar 0,30 euro per aktie (0,53). Avkastningen på eget kapital exklusive goodwillavskrivning var 11,3 procent (19,2). Nordeakoncernen

8 Finansiella nyckeltal Nordeakoncernen Operativ resultaträkning Förändring Miljoner euro % Räntenetto Provisionsintäkter Trading Övrigt Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet 2 17 Rörelseresultat, skadeförsäkringsverksamhet Goodwillavskrivning Rörelseresultat Avsättning till pensionsstiftelse 255 Skatter Minoritetsandel 0 0 Årets resultat Nyckeltal Vinst per aktie, euro 0,30 0,53 Aktiekurs 1, euro 4,20 5,97 Eget kapital per aktie 1, euro 4,06 4,00 Utestående aktier 1, 2 (miljoner) Avkastning på eget kapital, % 7,5 13,8 Avkastning på eget kapital exkl. goodwillavskrivning 3, % 11,3 19,2 Utlåning 1, miljarder euro Inlåning 1, miljarder euro Eget kapital 1, miljarder euro Balansomslutning 1, miljarder euro Kapital under förvaltning 1, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet 4 (%) Kostnad/intäktsrelation, exkl. kapitalavkastning (%) Primärkapitalrelation 1, % 7,1 7,3 Kapitaltäckningsgrad 1, % 9,9 9,1 Riskjusterade tillgångar 1, miljarder euro Vid periodens slut. 2 Genomsnittligt antal aktier jan-dec 2002, efter full konvertering fram till september, var miljoner. 3 Resultat före minoritetsandel och goodwillavskrivning i förhållande till genomsnittligt eget kapital (per kvartal). Genomsnittligt eget kapital innefattar minoritetsandel men inte återstående goodwill. 4 Rörelsekostnader före kreditförluster och goodwillavskrivning i förhållande till rörelseintäkter och resultatandelar i bolag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden liksom kapitalavkastning (bankverksamhet) enligt den operativa resultaträkningen. Rörelseresultat från försäkringsverksamhet ingår ej. 8 Nordeakoncernen 2002

9 Fokus på kunder, kvalitet och effektivitet Kari Jordan chef för Retail Banking Vi skapar värde för Nordeas aktieägare genom att leverera värde till våra kunder genom kostnadseffektiva processer. Vårt främsta mål inom Retail Banking är att öka economic profit genom ökade intäkter, förbättrad kostnadseffektivitet och noggrann riskhantering, säger Kari Jordan. Uppfylla kundernas behov Ökade intäkter åstadkommer vi genom att uppfylla våra 10 miljoner kunders behov och hjälpa dem förverkliga sina planer, och genom att värva nya lönsamma kunder. Vi gör detta genom att erbjuda: god rådgivning och kvalitetsprodukter som är direkt kopplade till kundens behov förmånliga priser och tillgång till mer rådgivning för kunder som gör fler affärer med oss smidiga transaktioner via Internet och telefon möjlighet för företagskunder att nå Nordeas hela globala nätverk via en enda ingång. Arbeta smartare Förbättrad kostnadseffektivitet har högsta prioritet i Retail Banking, och åstadkoms genom införande av operativa best practices i hela organisationen. Vi uppnår detta genom att: koncentrera oss på IT-projekt av samnordisk omfattning, inklusive en sammanhållen nästa generationens e-banklösning dra nytta av att manuella transaktioner automatiseras, centraliseras och överförs till Internet och telefon implementera en gemensam kundorienterad och kostnadseffektiv organisationsstruktur i kontorsnätet integrera och rationalisera supportfunktioner kontinuerligt uppmana cheferna att förbättra resultatet genom intern benchmarking och fastställande av individuella mål. Hantera risker Noggrann riskhantering åstadkommer vi genom att kontinuerligt bevaka storleken och kvaliteten på tillgångarna, och genom proaktiv riskhantering. Våra lån- och kreditprocesser ska förbättras genom: Credit Scoring för privatkunder och små företagskunder gemensamma limit- och dokumentationssystem och procedurer för företagskunder. Helåret kv4 kv3 kv2 kv1 2 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9,7 9,7 9,5 9,5 9,5 8,9 företagskunder, miljoner 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,6 Antal anställda (heltidstjänster) I enlighet med den nya organisation som infördes per 1 oktober Siffrorna har omräknats för att avspegla den nya organisationen. 2 Postgirot Bank inkluderat från första kvartalet Inklusive LG Petro Bank. Nordeakoncernen

10 Kursen ligger fast men kostnadsnivån är i fokus Christian Clausen Chef för Asset Management & Life Vi seglar på stormiga hav Vi kommer att rida ut stormen genom att hålla fast vid den strategi som vi tidigare definierat, medan kostnadsbasen anpassas till en nivå som är hållbar på lång sikt, säger Christian Clausen. Nordeas policy när det gäller långsiktigt sparande, där rådgivningen fokuseras på kundens samlade portfölj och riskprofil snarare än på enskilda produkter, är som skapt för dagens komplicerade marknadsvillkor. Avkastningen ska höjas Resultaten visar att vår strategi under de senaste två åren har varit korrekt och hållbar. Nordiska och internationella kunder har fortsatt att anförtro oss sina pengar, även om aktiemarknaden har varit mycket negativ, säger Christian Clausen. Även om den avkastning som vi kunnat erbjuda kunderna under det gångna året inte har varit tillfredsställande på alla områden, klarade vi oss hyfsat i jämförelse med våra största konkurrenter. Vi nöjer oss dock inte med det, utan arbetar just nu för att höja avkastningen i våra kärnprodukter och göra rådgivningen ännu bättre, tillägger Christian Clausen. De senaste månaderna har också medfört en förbättring jämfört med första halvåret Nordea placerar sig som nummer 22 och därmed före många av de stora internationella namnen på världsrankinglistan för Best Performing Fund Groups (de bästa fonderna), och fortsätter att ta emot mängder av nytt kapital att förvalta från internationella institutioner. Nyckeltal per kvartal Asset Management Helåret kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Intäkter Kostnader Distributionskostnader Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster) Nyckeltal per kvartal Life Helåret kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Premieintäkter (f.e.r.) Summa rörelseresultat varav allokerat till Retail Banking Kapitalavkastning, % 1 0,2 2,7 0,8 1,9 0,5 3,3 Antal anställda (heltidstjänster) Exklusive fondförsäkringar. 2 Ökningen i antalet anställda under tredje och fjärde kvartalen 2002 är ett resultat av uppdelningen av gemensamma funktioner som tidigare ingick i General Insurance. 10 Nordeakoncernen 2002

11 Ledande finansiell partner Vårt främsta mål är att ge Nordeas aktieägare en förbättrad total avkastning genom att varaktigt höja den economic profit som Corporate and Institutional Banking (CIB) genererar. För att lyckas med detta ska vi fokusera på en handfull områden av särskild betydelse, säger Tom Ruud. Kostnadseffektivitet är väsentligt för den fortsatta konkurrenskraften och det fortsatta finansiella resultatet, och CIB avser att sänka sina kostnader under 2003 jämfört med Detta är bara möjligt om var och en av oss bidrar och agerar på ett kostnadseffektivt sätt varje dag. Hålla sig till strategin Vi kommer i stora drag att hålla fast vid den nuvarande strategin att öka intäkterna utifrån en kapitalmarknadsapproach, öka kundnöjdheten och öka vår andel av de enskilda kundernas affärer, säger Tom Ruud. I detta ingår att: fortsätta satsa på att kraftigt förbättra vår ställning i Sverige stärka vår förmåga att utvidga våra affärer med finansiella institutioner försvara och förstärka vår ledande, globala ställning inom shipping och offshore utnyttja vår starka position på obligations- och derivatmarknaderna lansera nya nordiska likviditetsstyrningslösningar Corporate and Institutional Banking strävar efter att vara den främsta finansiella partnern för stora nordiska företag och institutioner fokusera starkt på att öka provisionsintäkterna lönsamhet före tillväxt inom investment banking. Högt kvalificerade yrkesmänniskor Tom Ruud säger att CIB:s strategi endast kan genomföras med en kundoch prestationsorienterad organisation där högt kvalificerade yrkesmänniskor arbetar i kundteam för att på bästa sätt tillgodose behoven hos CIB:s få men mycket viktiga kunder. Vi kommer att fortsätta investera i vår kärnkompetens. Ledarskapsutveckling för att underlätta samarbete över organisationsgränserna och att lägga en grund för vår affärskultur kommer även att stå högt uppe på dagordningen, säger han, och fortsätter: Jag tror att CIB har goda förutsättningar att generera högre economic profit och därigenom ge Nordeas aktieägare ett större värde. Tom Ruud Chef för Corporate and Institutional Banking Helåret kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster) I enlighet med den nya organisation som infördes per 1 oktober Siffrorna har omräknats för att avspegla den nya organisationen. Nordeakoncernen

12 År 2002 i korthet Den nya koncernledningen Efter utnämningen av Lars G Nordström till ny koncernchef ändrades sammansättningen av och ansvarsfördelningen inom Nordeas koncernledning från och med 1 oktober Markku Pohjola, tidigare chef för Corporate and Institutional Banking, utsågs till chef för den nya enheten Group Processing and Technology som består av Group IT, Electronic Banking, Global Operations Services samt Production & Productivity. Thomas Neckmar chef för Nordea i Polen och Baltikum LG Petro Bank Nordeas förvärv av LG Petro Bank i Polen slutfördes i oktober 2002, och integrationen av LG Petro Bank i Nordeas befintliga verksamhet i Polen fortskrider. Nordea hör nu till de 15 största finansiella institutionerna i Polen, med sammanlagt 50 bankkontor och 17 hypotekskontor, och närvaro i alla större polska städer. Från vänster: Kari Jordan, Tom Ruud, Carl-Johan Granvik, Christian Clausen, Lars G Nordström, Arne Liljedahl, Peter Schütze och Markku Pohjola. Kari Jordan, tidigare chef för Retail Banking Finland, och Peter Schütze, tidigare chef för Retail Banking Danmark, utsågs till nya medlemmar i koncernledningen; Kari Jordan som chef för Retail Banking och Peter Schütze som chef för Group Staffs. Tom Ruud, tidigare chef för Group Staffs, utsågs till chef för Corporate and Institutional Banking. Christian Clausen, Carl- Johan Granvik och Arne Liljedahl fortsatte på sina tidigare poster. För att stödja och påskynda implementeringen av koncernbeslut och samordna genomförandet av koncernstrategier och initiativ på de nationella marknaderna ska några medlemmar av koncernledningen även fungera som landschefer i vart och ett av de nordiska länderna: Danmark: Finland: Norge: Sverige: Peter Schütze Markku Pohjola Tom Ruud Arne Liljedahl 12 Nordeakoncernen 2002

13 Samgåendet med Postgirot fullbordat Köpet av svenska Postgirot Bank stärker Nordeas ställning på företagsmarknaden Postgirot har sedan 1925 varit störst på betalningstjänster i Sverige och har ett väl utvecklat system för internationella betalningar. Nordea förvärvade Postgirot Bank Postgirots stora kundbas med företagskunder, varav 80 procent inte tidigare är kunder i Nordea, och privatkunder ger stora möjligheter till ökad försäljning. Genom att kombinera Postgirots effektiva betalningssystem och högt utvecklade cash managementlösningar med Nordeas breda utbud av finansiella tjänster kan stora fördelar uppnås för kunderna, däribland snabbare överföringar av pengar och fler räntedagar till kunderna. Samtidigt har kunderna fortfarande full valfrihet mellan postgirooch bankgirosystemen. Det faktum att så gott som alla företag, organisationer och föreningar i Sverige har ett postgirokonto innebär fördelar även för Nordeas kunder i de övriga nordiska länderna. Dessa kan få hem sina pengar från Sverige två till tre dagar snabbare genom Nordeas internordiska betalningslösningar. Under 2002 genomfördes integrationen av det svenska Postgirot Bank in i Nordea och i december fusionerades de båda bankerna. Betydande samordningsvinster har tagits hem under året, framför allt tack vare minskade kostnader. På intäktssidan har betalningstjänsterna bidragit positivt till resultatet. Utmärkelser 2002 Nordea har tilldelats ett antal utmärkelser och nomineringar under Bästa bank I Europakategorin vann Nordea den brittiska tidskriften Global Finances pris World's Best Bank Award 2002 i Finland. Nordea utsågs till Bank of the Year 2002 i Danmark, Norge och Finland av den brittiska tidskriften The Banker. Nordea utsågs till Best Bank och Nordea Securities till Best Equity House i Finland av Euromoney, den ledande tidskriften om internationell bankverksamhet och kapitalmarknader. Webbranking 2002 I den undersökning av företags webbplatser som utfördes av IR-konsulten Hallvarsson & Halvarson rankades Nordea som nummer 1 i Finland och Danmark samt som nummer 6 i Sverige. Lipper Europa/Luxemburg Nordea 1, SICAV nominerades till Best European Equity Group i Lipper Leader Group of the Yearkategorin, och North American Value Fund utsågs till Best Fund North American Equities i Lipper Leader Fund of the Year-kategorin av Lipper tillsammans med Fund Market och Luxemburger Wort, Luxemburg. Best Foreign Exchange Bank I Skandinavienkategorin utsågs Nordea till Best Foreign Exchange Bank 2002 av den brittiska tidskriften Global Finance. Läs mer om dem på Nordeakoncernen

14 Nordisk och lokal Många kanaler ger hög tillgänglighet Nordea är Nordens största bank och Nordea Bank Sverige är en av Sveriges största banker med cirka 20 procent av privat- och företagsmarknaden. I och med köpet av Postgirot har positionen på företagsmarknaden stärkts. Nordea håller öppet för sina kunder via en rad olika kanaler. I Sverige finns cirka 250 bankkontor med full service och drygt serviceställen hos partners som Svensk Kassaservice, Axfood (med butiker som Hemköp och Vivo), Shell och Forex, där kunderna kan ta ut och sätta in pengar. Telefonservice finns dygnet runt, inte bara för Internetsupport, utan även för rådgivning, försäljning och annan service. Alltfler kunder väljer att ha kontakt med sin bank via Internet, och Nordea är världsledande bland Internetbanker med 3,3 miljoner e-kunder i koncernen, varav 1,4 miljoner i Sverige. Användningen av banktjänster via Internet inom Nordea, har expanderat snabbare i Sverige än i de övriga nordiska länderna. Först i Sverige med Pensionskredit Hösten 2002 lanserade Nordea Pensionskredit på den svenska marknaden efter ett koncept som framgångsrikt prövats i Danmark. Krediten ger möjlighet för pensionärer som har en fastighet med utrymme för belåning att få bättre ekonomi efter pensioneringen. Nordeas Pensionskredit innebär att kunden med bostaden som pant och mot en rörlig ränta, varje månad i upp till tio år, får ett fast belopp utbetalat till sitt Personkonto. På så sätt får kunden möjlighet att dryga ut sin pension utan att behöva sälja sin bostad. Det nya seniorlånet fick stor uppmärksamhet i pressen och tilldelades priset "Årets produkt" av affärstidningen Privata Affärer. Stort intresse för nya Ungdomskorten I september hade Nordea lördagsöppet på alla kontor runt om i Sverige en succé. Kontoren fylldes av kunder som uppskattade möjligheten att möta banken under avspända förhållanden och på tider då de flesta har ledigt. Huvudtemat var Barn och Ungdom och samtidigt lanserades de nya korten för ungdomar mellan 13 och 17 år. Intresset var mycket stort och många konton och kort såldes.

15 Första bank i Sverige med Kundombudsman Nordea är första bank i Sverige som tillsätter en kundombudsman. Syftet är att utveckla den nuvarande klagomålshanteringen, fånga upp synpunkter från kunderna och ge dem en röst i banken. Kundombudsmannen ska i första hand arbeta förebyggande genom att analysera klagomål, systematisera frågor och verka för att informationen är lättbegriplig. Genom att lyssna till kundernas synpunkter och ta dem tillvara stärker vi relationerna och blir en bättre finansiell partner. Postgirot Bank och Nordea nya fördelar för kunderna Under 2002 påbörjades integreringen av Postgirots och Nordeas tjänster och flera fördelar för kunderna i de bägge bankerna kunde presenteras. Företag med konton i de bägge bankerna fick snabbare överföring av pengar och sparar därmed räntedagar. Senare under året öppnades möjligheten för Nordeas företagskunder i de övriga nordiska länderna att få sina betalningar två till tre dagar snabbare från Sverige. Detta möjliggörs genom att de allra flesta företag i Sverige har postgirokonto och nu kan utnyttja Nordeas internordiska betalningslösningar. Lyckosam satsning på storföretag och finansiella institutioner Ett arbete med att väsentligt stärka Nordeas position bland svenska storföretag och finansiella institutioner inleddes våren Målet är att Nordea genom ett koordinerat, fokuserat och strategiskt kundarbete ska vara den ledande finansiella partnern för dessa kunder i Sverige. Arbetet har redan givit gott resultat vilket tydligt framgår av det kraftiga inflödet av nya affärsvolymer under 2002 och kundernas positiva reaktioner i oberoende kundundersökningar. Arbetet har varit inriktat på att bistå de största företagen och finansiella institutionerna i Sverige med strategisk rådgivning genom att använda Nordeas kompetens och kapital på ett mer fokuserat sätt. Under 2003 intensifieras arbetet med att vidareutveckla relationerna med dessa kunder. Arne Liljedahl Medlem av koncernledningen Landschef i Sverige Vi delar och utbyter nordiska idéer som skapar värde för våra kunder och därigenom för våra aktieägare. Vi är nordiska i vår verksamhet men personliga och lokala i vår kundbetjäning, och vi är nära kunderna i vårt beslutsfattande.

16 Bolagsstämma Nordea AB (publ) håller bolagsstämma torsdagen den 24 april 2003 kl svensk tid i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 10, Stockholm, med möjlighet att delta via telekommunikation kl finsk tid i Finlandiahuset, kongressflygeln, Mannerheimvägen 13e, Helsingfors, och kl dansk tid i Bella Center, Köpenhamn. Gemensam information till alla aktieägare Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman måste vara registrerade hos Värdepapperscentralen (VPC AB) senast den 14 april 2003 och måste meddela Nordea AB (publ) att de önskar delta vid stämman. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige, eller som innehar finska depåbevis i Finland, eller vars aktier är registrerade hos Værdipapircentralen i Danmark, måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara genomförd hos VPC AB i Sverige senast den 14 april Det innebär att aktieägaren, i god tid före detta datum, ska informera förvaltaren om detta. Aktieägare ombedes att i samband med anmälan meddela i vilken lokal de önskar delta i bolagsstämman. De aktieägare som har aktieinnehav registrerade i fler än ett land bör uppge detta i sin anmälan. Aktier registrerade hos VPC AB i Sverige Anmälan om deltagande ska lämnas senast den 16 april 2003 kl svensk tid till Nordea AB (publ), Koncernjuridik H 50, Stockholm, eller per telefon eller via telefax eller via Internet på Finska depåbevis i Finland Begäran om omregistrering av finska depåbevis och anmälan om deltagande ska göras senast den 11 april 2003 kl finsk tid till Nordea Bank Finland Abp, 2590 Emittenttjänster, FIN Nordea, eller per telefon eller eller via telefax , eller via Internet på Aktieägare som har sina aktier registrerade i eget namn hos VPC AB i Sverige kan också anmäla sitt deltagande vid bolagsstämman senare, dock senast den 16 april 2003 kl finsk tid och på samma sätt som ovan. Aktier registrerade hos Værdipapircentralen i Danmark Begäran om omregistrering av aktier registrerade hos Værdipapircentralen i Danmark och anmälan om deltagande ska göras senast den 11 april 2003 kl dansk tid till något av Nordea Bank Danmarks bankkontor, eller till Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, H.H., Postboks 850, 0900 Köpenhamn C, eller på telefon eller via telefax , eller via Internet på Aktieägare som har sina aktier registrerade i eget namn hos VPC AB i Sverige kan också anmäla sitt deltagande vid bolagsstämman senare, dock senast den 16 april kl dansk tid och på samma sätt som ovan. Utdelning och avstämningsdatum Styrelsen och koncernchefen föreslår bolagsstämman en utdelning om 0,23 euro per aktie och avstämningsdatum föreslås bli den 29 april Med detta avstämningsdatum beräknas utbetalning av utdelning utföras via VPC AB den 7 maj 2003.

Verksamheten under 2001

Verksamheten under 2001 Verksamheten under 2001 Detta är Nordea Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 Förbättrat resultat under fjärde kvartalet Rörelseresultatet upp 12 % Intäkterna ökade 4 %; högre ränte- och provisionsnetto

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

Nordeas verksamhet 2003

Nordeas verksamhet 2003 Nordeas verksamhet 2003 Detta är Nordea Ökat fokus och ökad snabbhet gav en förbättrad prestation Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden:

Läs mer

Rörelserapport för första kvartalet 2003

Rörelserapport för första kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 7 maj 2003 Rörelserapport för första kvartalet 2003 Resultatet påverkat av lägre räntenivåer Rörelseresultat 380 miljoner euro (446) Intäkterna minskade med 6 %

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2006

Delårsrapport för första kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2006 Delårsrapport för första kvartalet 2006 Fortsatt stark utveckling periodens resultat ökade 34 procent Periodens resultat steg 34 procent till 665 miljoner

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2002

Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 augusti 2002 Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Stabilt rörelseresultat exklusive kapitalavkastning Rörelseresultat före kapitalavkastning 409 miljoner euro,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt 2012 Aktia uppnådde ett gott resultat Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, mn euro 76,3 Försäljningen ökade kraftigt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm 23 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Starkt resultat under 2004 Årets resultat det högsta hittills, steg 28 % till 1 914 miljoner euro (1 490 miljoner euro 2003)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Operativ resultaträkning

Operativ resultaträkning Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Tillväxt i vinst och volym Rörelseresultat 677 miljoner euro, upp 22 % jämfört med första kvartalet. 1 232 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2001

Rörelserapport för tredje kvartalet 2001 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm den 30 oktober Rörelserapport för tredje kvartalet Stabila underliggande intäkter Resultat exkl kapitalavkastning jan-sep 1 530 miljoner euro (1 501) Rörelseresultat

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VD-översikt Året 2015 Aktia satsar på tillväxt Utsikter och planer inför 2016 2 Svag tillväxt i Finland framöver 0,6 0,9 3 Konkurrenskraften fortsättningsvis ett problem

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten Verksamhet 2004 Detta är Nordea Ökade ambitioner Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis Sammandrag 2005 Vi gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring Viktiga händelser 2005 Januari Nordea

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Rekordresultat 2005 Rörelseresultatet steg 25 procent på jämförbar basis* till 3 048 miljoner euro Intäkterna steg 7 procent

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Helåret 2014. Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014. Volymer. Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké. Jämfört med helåret 2013

Helåret 2014. Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014. Volymer. Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké. Jämfört med helåret 2013 Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké Helåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅRET 1/5 Stockholm den 3 februari 215 Helåret Jämfört med helåret Rörelseresultatet uppgick till 4 17 mnkr (3 522).

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer