Utformning av årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utformning av årsredovisning"

Transkript

1 2002 Nordea under

2 Detta är Nordea Detta är en sammanfattning Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har över 10 miljoner kunder och bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,3 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. av Nordeas Annual Review 2002 Nordeas kommunikation med aktieägare och placerare sker i allt högre grad via Internet. All viktig information om Nordeakoncernen finns tillgänglig på koncernens webbplats. Under 2002 har över 1,2 miljoner personer besökt och laddat ned nästan finansiella rapporter och pressmeddelanden. Utformning av årsredovisning I år har Nordea producerat två skrifter som ersätter den sammanhållna årsredovisningen för Nordea årsredovisning 2002 är den formella och reviderade redovisningen med fullständigt bokslut och noter, styrelsens förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys. Nordea Annual Review 2002 innehåller en översikt av affärsutvecklingen i Nordeakoncernen under 2002, inklusive en genomgång av strategin och affärsområdena. Årsredovisningen och andra finansiella rapporter från Nordeakoncernen kan beställas via eller från Investor Relations. Investor Relations Stockholm Tel: Nordea AB Hamngatan Stockholm Layout: Group Identity and Communications Produktion: n3prenör Foto: Per Broogard Tryck: Alfa Print En sammanfattning produceras på engelska och de fyra nordiska språken. Sammanfattningen finns tillgänglig på Internet och på Nordeas bankkontor. I den här sammanfattningen av Annual Review avser Nordea Nordea AB (publ), Nordeakoncernen eller Nordeakoncernens verksamhet. Betydelsen i det enskilda fallet framgår av sammanhanget. 2 Nordeakoncernen 2002

3 Ett år med svåra marknadsförhållanden och ökat fokus I det rådande ekonomiska klimatet kommer lönsamhet och kapitaleffektivitet före tillväxt och en ökad kostnadseffektivitet har högsta prioritet. Konjunkturnedgången, den omfattande och långvariga turbulensen på aktiemarknaderna samt den geopolitiska osäkerheten har haft stor inverkan på hela finansbranschen de senaste åren. Självfallet har även Nordea påverkats av både nedgången och den ökade osäkerheten. Vårt unika utgångsläge, med stora verksamheter i fyra nordiska länder, utgör dock en stabil plattform för att fortsätta realisera synergier och öka intjäningen. Vår strategiska inriktning och vår vision ligger fast, men vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att åstadkomma snabba och kontinuerliga prestationsförbättringar med ökad kostnadseffektivitet som högsta prioritet. Resultatet 2002: acceptabelt, men fortfarande utrymme för förbättring Den underliggande intjäningen 2002 påverkades av sjunkande aktierelaterade intäkter och exceptionellt låga räntor, och därmed krympande insättningsmarginaler. På liknande sätt har de vikande aktiemarknaderna påverkat intäkterna från livförsäkringsverksamheten och kapitalavkastningen. Med tanke på de svåra marknadsförhållandena är vårt resultat för 2002 acceptabelt, men ändå inte tillfredsställande. Vi börjar dock se förbättringar som en konsekvens av att vi identifierat och fokuserat på våra prioriteringar på kort sikt. Vi har minskat volatiliteten i intjäningen och kvartalsintäkterna har varit stabila under året. Riskjusterade tillgångar och economic capital minskade under Även om kreditförlusterna ökade något mot slutet av året är kreditkvaliteten tillfredsställande. I det rådande ekonomiska klimatet kommer lönsamhet och kapitaleffektivitet före tillväxt och ökad kostnadseffektivitet blir vårt huvudsakliga fokus framöver. Den pågående integrationen och det kontinuerliga förbättringsarbetet i hela organisationen förväntas säkerställa att kostnaderna blir oförändrade under 2003 jämfört med Nordeaaktiens kursutveckling under 2002 var inte heller tillfredsställande, även om det skedde en viss återhämtning mot slutet av året. Oförändrad vision Vår vision att värderas som den ledande koncernen för finansiella tjänster i Norden och Östersjöregionen, med betydande tillväxtpotential, är oförändrad. Men i det rådande klimatet prioriteras lönsamhet och effektivare kapitalanvändning framför att aggressivt vinna marknadsandelar. Prioriteringar ska säkra prestationsförbättring I affärsområdenas strategi är prioriteringarna inriktade mot vårt mål att förbättra effektiviteten i verksamheten. Nordeakoncernen

4 Prioriteringarna är: att minska volatiliteten och säkerställa ökad intjäning att säkerställa en effektiv kapitalanvändning att bibehålla kvaliteten i kreditportföljen att påskynda integration och sammanslagning att förbättra kostnadseffektiviteten För att minska volatiliteten i intjäningen har vi avyttrat skadeförsäkringsverksamheten och minskat aktieexponeringen i pensionsstiftelserna och i koncernens Life & Pensions-enheter. Kapitalanvändningen har förbättrats genom att skadeförsäkringsverksamheten avyttrats, aktieexponeringen minskats och verksamheter utanför kärnområdena, såsom Contant Oy och Europay Norge AS, sålts. Den pågående implementeringen av en affärsmodell baserad på economic capital och economic profit optimerar kapitalanvändningen ytterligare. Vår ambition är att bibehålla en hög utdelningsnivå utan att äventyra vår kapitaltäckningsgrad. Det innebär att tillgångarnas storlek och kvalitet noga ska övervakas och att vår riskhantering måste vara proaktiv. De affärsmässiga argumenten för potentiella förvärv måste därför vara starka. Vi har en välbalanserad och diversifierad kreditportfölj, men för att bibehålla den stabila kreditkvaliteten övervakar vi kontinuerligt och proaktivt utvecklingen i portföljen. Bland de konkreta besparingsinitiativen finns ett tak för utvecklingskostnaderna inom IT på 80 procent av nivån för 2002, vilket motsvarar ett kostnadsreduceringsmål på cirka 90 miljoner euro Inom Retail Banking genomförs en rad strukturella förändringar i Sverige och Norge, bland annat samlas stabsfunktioner på en plats i syfte att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Till följd av en strategisk omvärdering stängdes under fjärde kvartalet Nordea Securities verksamheter i London och New York. Förbättringar av kostnadseffektiviteten kommer att ha högsta prioritet framöver. Den rätta balansen Vi har kommit en bra bit på vägen mot att integrera och ena organisationen i gränsöverskridande affärsområden och koncernfunktioner. Integrationsmetoderna har varit olika för olika områden inom organisationen. På vissa områden, till exempel wholesale banking, har vi valt att genomföra en fullständig och omedelbar integration, medan vi på andra områden, framför allt inom Retail Banking, har valt sammanslagning först eller lokala förbättringar först som den mest lämpliga metoden. Framöver kommer förändringsprocesserna att vara än mer fokuserade och snabba, baserade på strikt prioritering. Därför har en ny enhet, Group Processing and Technology, inrättats för att samordna och påskynda integration och förenklingar i hela koncernen. Reviderade finansiella mål För att anpassa oss efter de aktuella marknadsförhållandena har vi reviderat några av våra övergripande finansiella mål: Avkastningen på eget kapital ska från 2004 vara över 15 procent. Kostnaderna ska under 2003 och 2004 hållas på samma nivå som under Från och med 2005 ska kostnad/intäktsrelationen vara högst 55 procent, förutsatt att nuvarande affärssammansättning består. Om den antagna intjäningsökningen inte räcker för att uppfylla målet för K/I-talet kommer vi att vidta ytterligare åtgärder för att sänka kostnaderna. Alla övriga mål förblir oförändrade. 4 Nordeakoncernen 2002

5 Fokus, snabbhet och prestation I förbindelse med våra nya prioriteringar använder vi tre interna nyckelord för att understryka behovet av förbättringar och förändringar i organisationen: Fokus betyder att vi ska koncentrera oss på våra starka sidor. Det innebär att vi ska förändra, stänga eller avyttra verksamheter och aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten, som har en svag utveckling eller som är olönsamma. Snabbhet betyder att vi ska vara snabba och flexibla, att vi har smidiga och effektiva processer och att vi alltid anpassar oss efter marknadsförhållandena. Prestation betyder att vi ökar resultatorienteringen genom att jämföra oss och konkurrera med varandra och alltid sträva efter löpande förbättringar i allt vi gör. Prestera bättre i dag än i går. Vara bättre än konkurrenterna. Målet är att bli bättre Alla anställda i koncernen förtjänar ett tack för sitt bidrag till resultatet för 2002 och till den mycket starka plattform som utgör grunden för ytterligare löpande förbättringar. Vi har redan åstadkommit mycket och ska leverera i enlighet med våra löften till kunder och aktieägare trots svåra marknadsförhållanden. Hela organisationen inser behovet av ytterligare förbättringar. Genom att fokusera på våra starka sidor, vara snabba och flexibla, anpassa oss efter marknadsförhållandena och ständigt bli bättre, ska vi göra det möjligt. Med vänlig hälsning Lars G Nordström Nordea Group

6 Nordeas Corporate Statement Nordea strävar efter att skapa värde för aktieägarna som står i paritet med de fem främsta finansiella företagen i Europa. Mission Gör det möjligt. Genom att erbjuda ett brett urval lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar hjälper Nordea kunderna att uppnå sina mål, var än vi verkar. Vision Vi ska värderas som den ledande koncernen för finansiella tjänster i Norden och Östersjöregionen, med betydande tillväxtpotential. Vi ska vara bland de bästa eller uppvisa överlägsen lönsam tillväxt på alla marknader och inom alla produktområden där vi väljer att konkurrera. Vi ska ha den ledande flerkanalsdistributionen och rankas främst i världen när det gäller e-baserade finansiella lösningar. Mål Vi ska skapa värde för våra aktieägare som i termer av totalavkastning står i paritet med de fem främsta finansiella företagen i Europa. Vi ska öka värdet genom koncentration på kärnverksamheten, stabil och brett förankrad intäktsökning, verksamhetsmässig excellens och en optimal kapitalanvändning i kombination med ett väl avvägt risktagande. Vi ska rankas bland de bästa finansiella företagen i fråga om kundnöjdhet och varumärkeslojalitet. Vi ska locka till oss, utveckla och behålla högt motiverade, kompetenta och självständiga medarbetare. Mätningar av Nordeamedarbetares expertis och motivation ska kontinuerligt visa på hög personalnöjdhet. Vi strävar alltid efter att bli bättre, men påstår oss aldrig vara perfekta. Finansiella mål Totalavkastning Totalavkastning beräknas som värdeökningen på ett aktieinnehav under en given period, under antagandet att utdelningar vid utbetalningstillfället återinvesteras i nya aktier. Internt har economic profit bedömts vara det bästa enskilda måttet på skapande av aktieägarvärde. Nordea anser att styrning med sikte på varaktig ökning av economic profit skärper och stödjer ett kontinuerligt fokus på stabil intäktsökning, optimal drifts- och kostnadseffektivitet samt optimalt risktagande och kapitalutnyttjande. Avkastning på eget kapital Hög avkastning på eget kapital är ett viktigt mått på värdeskapande. Nordea prioriterar lönsamhet framför tillväxt och strävar efter att uppnå en hållbar avkastning på eget kapital, exklusive goodwillavskrivning, på mer än 15 procent från Kostnader och kostnad/ intäktsrelation I det svaga ekonomiska klimat som råder är högsta prioritet att säkerställa operativ effektivitet och kostnadseffektivitet. Nordea siktar därför på att ligga kvar på samma kostnadsnivå, i absoluta termer, under 2003 och 2004 som under Nordea ser K/I-talet primärt som ett viktigt verktyg i de löpande interna förbättringsprocesserna. På koncernnivå siktar Nordea på en kostnad/intäktsrelation på högst 55 procent från 2005, under antagandet att affärssammansättningen är oförändrad. Prestationsmått Totalavkastning, konkurrentranking Avkastning på eget kapital exkl. goodwillavskrivning, % 11,3 19,2 Kostnader, miljoner euro Kostnad/intäktsrelation, % Kreditförlustprocent, % 0,19 0,29 Utdelningsprocent, % Primärkapitalrelation, % 7,1 7,3 6

7 Operativ resultaträkning Viktiga händelser 2002 Svårt marknadsläge under 2002 Intäkterna minskade med 4 procent och kostnaderna ökade med 2 procent efter justering för Postgirot Bank Lägre kreditförluster, 261 miljoner euro eller 0,19 procent av utlåningen Vinst per aktie 0,30 euro (0,53) Avkastning på eget kapital (exkl. goodwill) 11,3 procent (19,2) Föreslagen utdelning 0,23 euro per aktie oförändrat från 2001 Uppnådda förbättringar mer att göra Minskad volatilitet i intjäningen lägre aktieexponering och försäljning av skadeförsäkring Förbättrad kapitaleffektivitet bibehållen finansiell styrka trots ökad utlåning och hög föreslagen utdelning Stabil kreditkvalitet låga kreditförluster och koncentration på nordiska kunder Vissa besparingsinitiativ vidtagna kostnadsförbättringar högsta prioritet under 2003 Rörelseresultat Rörelseresultatet för 2002 uppgick till miljoner euro (1 928), en minskning med 20 procent jämfört med Intäkterna ökade med 1 procent och kostnaderna ökade med 11 procent. Utvecklingen återspeglar förvärvet av Postgirot Bank och den underliggande tillväxten i affärsvolym i kombination med pressade marginaler till följd av fallande räntor under året och en nedgång i de aktierelaterade provisionsintäkterna. Intäkter Intäkterna var miljoner euro (5 605), en ökning med 1 procent jämfört med Räntenettot uppgick till miljoner euro, vilket var oförändrat jämfört med föregående år. Volymtillväxt, huvudsakligen inom inlåning och hypotekslån till privatkunder, har kompenserat för lägre inlåningsmarginaler till följd av lägre räntor. Utlåningsmarginalerna inom Retail Banking var stabila medan de ökade något för stora företagskunder. Under den senaste 12-månadersperioden har både utlåningen och inlåningen ökat med 6 procent. Provisionsintäkterna ökade med 7 procent, till miljoner euro (1 432), till följd av stark tillväxt i transaktionsvolymer. Vid årets slut hade antalet e-kunder ökat till 3,3 miljoner och i december registrerades ett nytt rekord i antalet betalningar via Internet och telefon. Trading-intäkterna, som främst utgörs av intäkter hänförliga till valuta- och derivathandel med kunder, låg kvar på en stabil nivå om 530 miljoner euro (543). Kostnader Kostnaderna uppgick till miljoner euro (3 389), en ökning med 11 procent, vilket återspeglar förvärvet av Postgirot Bank AB (publ) liksom den underliggande tillväxten i affärsvolym. Personalkostnaderna uppgick till miljoner euro (1 878). Övriga kostnader uppgick till miljoner euro (1 511), en ökning med 10 procent. IT-kostnaderna utgör 20 procent av de totala kostnaderna. Kostnad/intäktsrelationen var 64 procent (58). Postgirot Bank medförde en ökning med cirka 2 procentenheter. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till 261 miljoner euro (373). Minskningen beror huvudsakligen på den generella avsättning på 100 miljoner euro som gjordes Kapitalavkastning De svaga aktiemarknaderna under 2002 inverkade negativt på kapitalavkastningen inom bankverksamheten som sjönk till 122 miljoner euro, en minskning med 50 miljoner euro. Pensionsåtaganden Pensionsåtaganden som inte är upptagna i balansräkningen måste täckas av tillgångar i pensionsstiftelserna. Vid årsskiftet översteg de samlade tillgångarna i koncernens pensionsstiftelser de pensionsåtaganden som inte är upptagna i balansräkningen med 46 miljoner euro, vilket avspeglar ett överskott i Finland. Den volatilitet i Nordeas redovisning som förekom till följd av avsättningar till pensionsstiftelser under andra och tredje kvartalet 2002 var hänförlig till den svenska pensionsstiftelsen. Den totala avsättningen under 2002 uppgick till 255 miljoner euro. Vid slutet av fjärde kvartalet utgjorde aktieexponeringen i pensionsstiftelserna 22 procent av investeringarna, jämfört med 24 procent vid slutet av tredje kvartalet. Skatter Skatterna uppgick till 405 miljoner euro 2002 (360). Den låga skattesatsen 2001 förklaras främst av utnyttjandet av det balanserade underskottsavdraget från det tidigare Merita Real Estate Ab. Årets resultat Årets resultat uppgick till 887 miljoner euro (1 568), vilket motsvarar 0,30 euro per aktie (0,53). Avkastningen på eget kapital exklusive goodwillavskrivning var 11,3 procent (19,2). Nordeakoncernen

8 Finansiella nyckeltal Nordeakoncernen Operativ resultaträkning Förändring Miljoner euro % Räntenetto Provisionsintäkter Trading Övrigt Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet 2 17 Rörelseresultat, skadeförsäkringsverksamhet Goodwillavskrivning Rörelseresultat Avsättning till pensionsstiftelse 255 Skatter Minoritetsandel 0 0 Årets resultat Nyckeltal Vinst per aktie, euro 0,30 0,53 Aktiekurs 1, euro 4,20 5,97 Eget kapital per aktie 1, euro 4,06 4,00 Utestående aktier 1, 2 (miljoner) Avkastning på eget kapital, % 7,5 13,8 Avkastning på eget kapital exkl. goodwillavskrivning 3, % 11,3 19,2 Utlåning 1, miljarder euro Inlåning 1, miljarder euro Eget kapital 1, miljarder euro Balansomslutning 1, miljarder euro Kapital under förvaltning 1, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet 4 (%) Kostnad/intäktsrelation, exkl. kapitalavkastning (%) Primärkapitalrelation 1, % 7,1 7,3 Kapitaltäckningsgrad 1, % 9,9 9,1 Riskjusterade tillgångar 1, miljarder euro Vid periodens slut. 2 Genomsnittligt antal aktier jan-dec 2002, efter full konvertering fram till september, var miljoner. 3 Resultat före minoritetsandel och goodwillavskrivning i förhållande till genomsnittligt eget kapital (per kvartal). Genomsnittligt eget kapital innefattar minoritetsandel men inte återstående goodwill. 4 Rörelsekostnader före kreditförluster och goodwillavskrivning i förhållande till rörelseintäkter och resultatandelar i bolag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden liksom kapitalavkastning (bankverksamhet) enligt den operativa resultaträkningen. Rörelseresultat från försäkringsverksamhet ingår ej. 8 Nordeakoncernen 2002

9 Fokus på kunder, kvalitet och effektivitet Kari Jordan chef för Retail Banking Vi skapar värde för Nordeas aktieägare genom att leverera värde till våra kunder genom kostnadseffektiva processer. Vårt främsta mål inom Retail Banking är att öka economic profit genom ökade intäkter, förbättrad kostnadseffektivitet och noggrann riskhantering, säger Kari Jordan. Uppfylla kundernas behov Ökade intäkter åstadkommer vi genom att uppfylla våra 10 miljoner kunders behov och hjälpa dem förverkliga sina planer, och genom att värva nya lönsamma kunder. Vi gör detta genom att erbjuda: god rådgivning och kvalitetsprodukter som är direkt kopplade till kundens behov förmånliga priser och tillgång till mer rådgivning för kunder som gör fler affärer med oss smidiga transaktioner via Internet och telefon möjlighet för företagskunder att nå Nordeas hela globala nätverk via en enda ingång. Arbeta smartare Förbättrad kostnadseffektivitet har högsta prioritet i Retail Banking, och åstadkoms genom införande av operativa best practices i hela organisationen. Vi uppnår detta genom att: koncentrera oss på IT-projekt av samnordisk omfattning, inklusive en sammanhållen nästa generationens e-banklösning dra nytta av att manuella transaktioner automatiseras, centraliseras och överförs till Internet och telefon implementera en gemensam kundorienterad och kostnadseffektiv organisationsstruktur i kontorsnätet integrera och rationalisera supportfunktioner kontinuerligt uppmana cheferna att förbättra resultatet genom intern benchmarking och fastställande av individuella mål. Hantera risker Noggrann riskhantering åstadkommer vi genom att kontinuerligt bevaka storleken och kvaliteten på tillgångarna, och genom proaktiv riskhantering. Våra lån- och kreditprocesser ska förbättras genom: Credit Scoring för privatkunder och små företagskunder gemensamma limit- och dokumentationssystem och procedurer för företagskunder. Helåret kv4 kv3 kv2 kv1 2 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9,7 9,7 9,5 9,5 9,5 8,9 företagskunder, miljoner 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,6 Antal anställda (heltidstjänster) I enlighet med den nya organisation som infördes per 1 oktober Siffrorna har omräknats för att avspegla den nya organisationen. 2 Postgirot Bank inkluderat från första kvartalet Inklusive LG Petro Bank. Nordeakoncernen

10 Kursen ligger fast men kostnadsnivån är i fokus Christian Clausen Chef för Asset Management & Life Vi seglar på stormiga hav Vi kommer att rida ut stormen genom att hålla fast vid den strategi som vi tidigare definierat, medan kostnadsbasen anpassas till en nivå som är hållbar på lång sikt, säger Christian Clausen. Nordeas policy när det gäller långsiktigt sparande, där rådgivningen fokuseras på kundens samlade portfölj och riskprofil snarare än på enskilda produkter, är som skapt för dagens komplicerade marknadsvillkor. Avkastningen ska höjas Resultaten visar att vår strategi under de senaste två åren har varit korrekt och hållbar. Nordiska och internationella kunder har fortsatt att anförtro oss sina pengar, även om aktiemarknaden har varit mycket negativ, säger Christian Clausen. Även om den avkastning som vi kunnat erbjuda kunderna under det gångna året inte har varit tillfredsställande på alla områden, klarade vi oss hyfsat i jämförelse med våra största konkurrenter. Vi nöjer oss dock inte med det, utan arbetar just nu för att höja avkastningen i våra kärnprodukter och göra rådgivningen ännu bättre, tillägger Christian Clausen. De senaste månaderna har också medfört en förbättring jämfört med första halvåret Nordea placerar sig som nummer 22 och därmed före många av de stora internationella namnen på världsrankinglistan för Best Performing Fund Groups (de bästa fonderna), och fortsätter att ta emot mängder av nytt kapital att förvalta från internationella institutioner. Nyckeltal per kvartal Asset Management Helåret kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Intäkter Kostnader Distributionskostnader Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster) Nyckeltal per kvartal Life Helåret kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Premieintäkter (f.e.r.) Summa rörelseresultat varav allokerat till Retail Banking Kapitalavkastning, % 1 0,2 2,7 0,8 1,9 0,5 3,3 Antal anställda (heltidstjänster) Exklusive fondförsäkringar. 2 Ökningen i antalet anställda under tredje och fjärde kvartalen 2002 är ett resultat av uppdelningen av gemensamma funktioner som tidigare ingick i General Insurance. 10 Nordeakoncernen 2002

11 Ledande finansiell partner Vårt främsta mål är att ge Nordeas aktieägare en förbättrad total avkastning genom att varaktigt höja den economic profit som Corporate and Institutional Banking (CIB) genererar. För att lyckas med detta ska vi fokusera på en handfull områden av särskild betydelse, säger Tom Ruud. Kostnadseffektivitet är väsentligt för den fortsatta konkurrenskraften och det fortsatta finansiella resultatet, och CIB avser att sänka sina kostnader under 2003 jämfört med Detta är bara möjligt om var och en av oss bidrar och agerar på ett kostnadseffektivt sätt varje dag. Hålla sig till strategin Vi kommer i stora drag att hålla fast vid den nuvarande strategin att öka intäkterna utifrån en kapitalmarknadsapproach, öka kundnöjdheten och öka vår andel av de enskilda kundernas affärer, säger Tom Ruud. I detta ingår att: fortsätta satsa på att kraftigt förbättra vår ställning i Sverige stärka vår förmåga att utvidga våra affärer med finansiella institutioner försvara och förstärka vår ledande, globala ställning inom shipping och offshore utnyttja vår starka position på obligations- och derivatmarknaderna lansera nya nordiska likviditetsstyrningslösningar Corporate and Institutional Banking strävar efter att vara den främsta finansiella partnern för stora nordiska företag och institutioner fokusera starkt på att öka provisionsintäkterna lönsamhet före tillväxt inom investment banking. Högt kvalificerade yrkesmänniskor Tom Ruud säger att CIB:s strategi endast kan genomföras med en kundoch prestationsorienterad organisation där högt kvalificerade yrkesmänniskor arbetar i kundteam för att på bästa sätt tillgodose behoven hos CIB:s få men mycket viktiga kunder. Vi kommer att fortsätta investera i vår kärnkompetens. Ledarskapsutveckling för att underlätta samarbete över organisationsgränserna och att lägga en grund för vår affärskultur kommer även att stå högt uppe på dagordningen, säger han, och fortsätter: Jag tror att CIB har goda förutsättningar att generera högre economic profit och därigenom ge Nordeas aktieägare ett större värde. Tom Ruud Chef för Corporate and Institutional Banking Helåret kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster) I enlighet med den nya organisation som infördes per 1 oktober Siffrorna har omräknats för att avspegla den nya organisationen. Nordeakoncernen

12 År 2002 i korthet Den nya koncernledningen Efter utnämningen av Lars G Nordström till ny koncernchef ändrades sammansättningen av och ansvarsfördelningen inom Nordeas koncernledning från och med 1 oktober Markku Pohjola, tidigare chef för Corporate and Institutional Banking, utsågs till chef för den nya enheten Group Processing and Technology som består av Group IT, Electronic Banking, Global Operations Services samt Production & Productivity. Thomas Neckmar chef för Nordea i Polen och Baltikum LG Petro Bank Nordeas förvärv av LG Petro Bank i Polen slutfördes i oktober 2002, och integrationen av LG Petro Bank i Nordeas befintliga verksamhet i Polen fortskrider. Nordea hör nu till de 15 största finansiella institutionerna i Polen, med sammanlagt 50 bankkontor och 17 hypotekskontor, och närvaro i alla större polska städer. Från vänster: Kari Jordan, Tom Ruud, Carl-Johan Granvik, Christian Clausen, Lars G Nordström, Arne Liljedahl, Peter Schütze och Markku Pohjola. Kari Jordan, tidigare chef för Retail Banking Finland, och Peter Schütze, tidigare chef för Retail Banking Danmark, utsågs till nya medlemmar i koncernledningen; Kari Jordan som chef för Retail Banking och Peter Schütze som chef för Group Staffs. Tom Ruud, tidigare chef för Group Staffs, utsågs till chef för Corporate and Institutional Banking. Christian Clausen, Carl- Johan Granvik och Arne Liljedahl fortsatte på sina tidigare poster. För att stödja och påskynda implementeringen av koncernbeslut och samordna genomförandet av koncernstrategier och initiativ på de nationella marknaderna ska några medlemmar av koncernledningen även fungera som landschefer i vart och ett av de nordiska länderna: Danmark: Finland: Norge: Sverige: Peter Schütze Markku Pohjola Tom Ruud Arne Liljedahl 12 Nordeakoncernen 2002

13 Samgåendet med Postgirot fullbordat Köpet av svenska Postgirot Bank stärker Nordeas ställning på företagsmarknaden Postgirot har sedan 1925 varit störst på betalningstjänster i Sverige och har ett väl utvecklat system för internationella betalningar. Nordea förvärvade Postgirot Bank Postgirots stora kundbas med företagskunder, varav 80 procent inte tidigare är kunder i Nordea, och privatkunder ger stora möjligheter till ökad försäljning. Genom att kombinera Postgirots effektiva betalningssystem och högt utvecklade cash managementlösningar med Nordeas breda utbud av finansiella tjänster kan stora fördelar uppnås för kunderna, däribland snabbare överföringar av pengar och fler räntedagar till kunderna. Samtidigt har kunderna fortfarande full valfrihet mellan postgirooch bankgirosystemen. Det faktum att så gott som alla företag, organisationer och föreningar i Sverige har ett postgirokonto innebär fördelar även för Nordeas kunder i de övriga nordiska länderna. Dessa kan få hem sina pengar från Sverige två till tre dagar snabbare genom Nordeas internordiska betalningslösningar. Under 2002 genomfördes integrationen av det svenska Postgirot Bank in i Nordea och i december fusionerades de båda bankerna. Betydande samordningsvinster har tagits hem under året, framför allt tack vare minskade kostnader. På intäktssidan har betalningstjänsterna bidragit positivt till resultatet. Utmärkelser 2002 Nordea har tilldelats ett antal utmärkelser och nomineringar under Bästa bank I Europakategorin vann Nordea den brittiska tidskriften Global Finances pris World's Best Bank Award 2002 i Finland. Nordea utsågs till Bank of the Year 2002 i Danmark, Norge och Finland av den brittiska tidskriften The Banker. Nordea utsågs till Best Bank och Nordea Securities till Best Equity House i Finland av Euromoney, den ledande tidskriften om internationell bankverksamhet och kapitalmarknader. Webbranking 2002 I den undersökning av företags webbplatser som utfördes av IR-konsulten Hallvarsson & Halvarson rankades Nordea som nummer 1 i Finland och Danmark samt som nummer 6 i Sverige. Lipper Europa/Luxemburg Nordea 1, SICAV nominerades till Best European Equity Group i Lipper Leader Group of the Yearkategorin, och North American Value Fund utsågs till Best Fund North American Equities i Lipper Leader Fund of the Year-kategorin av Lipper tillsammans med Fund Market och Luxemburger Wort, Luxemburg. Best Foreign Exchange Bank I Skandinavienkategorin utsågs Nordea till Best Foreign Exchange Bank 2002 av den brittiska tidskriften Global Finance. Läs mer om dem på Nordeakoncernen

Verksamheten under 2001

Verksamheten under 2001 Verksamheten under 2001 Detta är Nordea Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya Sammandrag 2011 VD-ord Vårt mål är att skapa positiva kundupplevelser även under de nya regelverken. Vi är fast beslutna att öka vår kostnads-, kapital-, upplånings- och likviditetseffektivitet, för att

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate Årsredovisning 2000 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management,

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562)

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72) Räntabilitet på eget

Läs mer

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning Årsredovisning 2007 Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72)

Läs mer

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2015 Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Första kvartalet präglades av en ökad kundaktivitet

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Bilaga 2. Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010

Bilaga 2. Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 1 Bilaga 2 Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 Bolagsstämman hålls klockan 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm.

Läs mer

Carnegie i korthet. Innehåll

Carnegie i korthet. Innehåll Årsredovisning 2005 Innehåll Koncernchefens kommentar... 2 Detta är Carnegie... 7 Om vår strategi... 8 Om våra anställda... 10 Om att skapa värde för våra kunder... 12 Om att leverera resultat... 14 Våra

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank en överblick 2 VD har ordet 4 Omvärld och marknad 6 Strategi 7 Prioriteringar 2014 8 Mål och utfall 10 Våra medarbetare 12 Så skapas vårt resultat Förvaltningsberättelse

Läs mer