Årsredovisning. BRF Grinden 98

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. BRF Grinden 98"

Transkript

1 Årsredovisning för BRF Grinden Räkenskapsåret 2014

2 1 (15) Styrelsen för BRF Grinden 98 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning samt uthyrning av lokal tillhörig föreningen. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades Fakta om fastigheten Föreningen äger fastigheten Grinden 20 i Stockholms kommun. Föreningen bildades 1998 och förvärvade fastigheten den 8 december 2009 genom köp från Familjebostäder. Fastigheten innehas med äganderätt. Lägenhetsförråd finns i källare och på vinden. Uppvärmning: Vattenburen värme från fjärrvärmecentral. Ventilation: Mekanisk till och frånluftsventilation i bostäder och lokaler. Värmeväxlare och förvärmning av tilluften. Bostadsrättsföreningen Grinden 98 beskattas som ett så kallat oäkta bostadsföretag. Byggnadsår och ytor Fastigheten byggdes 1901 till 1902 och ligger i vinkel på Sankt Eriksgatan 40 och Fleminggatan 83, Stockholm. Fastigheten består av fem våningar samt vind. Byggnadernas totalyta uppgår enligt taxeringsbeskedet till kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör bostadsrättsyta, 111 kvm utgör hyresrättsyta och 640 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 22 lägenheter varav 2 hyresrätter samt 4 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok

3 2 (15) I lokalerna bedrevs följande verksamheter Verksamhet Yta Löptid t.o.m Fabrique Stockholm II AB Hokaido AB Forex Bank SLL, Blodcentralen Coop Daglivs skyltplats Clear Channel skyltplats Tele2, basstation och antenn Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Byggnadernas tekniska status Planlösningen ändrades i samband med totalrenovering av fastigheten. I samband med det renoverades byggnaden med nya avloppsstammar, vattenstammar, radiatorer, fönster i lägenheterna, ventilationsanläggning, uppvärmningsanläggning, hissar samt elstigare och elektriska installationer. Hissarnas styrsystem byttes Fönstermålning Energideklaration Spolning av stammar Tak och gesimsrännor 2010/2011. Fasadrenovering mot gata 2010/2011. Fönstermålning gatsidor samt nya tätningslister Obligatorisk ventilationskontroll OVK Renovering av gårdsbjälkslag 2011 Ny fjärrvärmeanläggning Fasadrenovering mot gård Fönstermålning mot gård Spolning av stammar Nytt låssystem 2014 Elslingor i takrännor och stuprännor 2014 I den underhållsplan, utifrån fastighetens besiktning av Valvet AB i mars 2015, finns beskrivning av reparationsbehoven. Förvaltning Följande uppdrag har skötts av Botema Fastighets AB: - Ekonomisk förvaltning - Lägenhetsförteckning Teknisk förvaltning utförs av Valvet AB sedan 15:e juli 2013.

4 3 (15) Övriga avtal Ett nytt avtal har träffats med Fabrique Stockholm II AB som tar över kafélokalen på Fleminggatan 83. Nytt städavtal har träffats med SIMH städning som tar tagit över städningen av trapphus från Avtal har slutits med sedan tidigare: - Fastighetsägarna, ventilation och fjärrvärmecentral. - ManKan hiss, reparation och skötsel av hissar - Ångpanneföreningen för besiktning av hissar. - Jonaessons plåt och tak AB, snöskottning på tak. Försäkring Fastigheten var fullvärdes försäkrad genom försäkringsbolaget Brandkontoret. Ansvarsförsäkring för styrelsen har ingått. TV, bredband och telefoni Föreningen har ett gruppavtal med ComHem, rörande bredband, tv och telefoni, vilket ingår i månadsavgiften. Avtalet gäller tom Comhem kabelnät gäller tom Stokab fiber gäller tom De två sistnämnda avtalen är tecknade av Familjebostäder AB och ingick vid köpet av fastigheten. Sopor Hushållssopor och källsortering finns i anvisat soprum på gården. Under 2013 har tömningsfrekvensen för bland annat plast utökats samt att batteriinlämning förekommer. Medlemsinformation Antalet medlemslägenheter i föreningen är 20 st. Av föreningens medlemslägenheter har en överlåtits under året. Göran Blomberg till Joakim Westberg och Ulrika Westberg. Föreningens policy för andrahandsupplåtelse är: - Föreningen följer bostadsrättslagen 7 kap. - Medlem kan upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. - Samtycke för andrahandsupplåtelse ges t ex för studier, militärtjänst, arbete på annan ort eller för att pröva samboende med annan person. - Andrahandsupplåtelsen är en tillfällig lösning och tidsbegränsad Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras säljaren en överlåtelseavgift och eventuell pantsättningsavgift debiteras köparen. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar.

5 4 (15) Styrelsen Styrelsen har under år 2014 haft följande sammansättning: Namn Post Övrigt Anders Vikhult Ledamot Ordförande Magnus Tidblom Ledamot Vice ordförande Patricia Wahlgren Ledamot Sekreterare Jonas Vis Ledamot Kassör Joakim Westerberg Ledamot Lisa Wahlström Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Jonas Vis och Lisa Wahlström. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelsens ledamöter i föreningen. Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda styrelsemöten. Revisor Jörgen Schumacher Auktoriserad revisor Valberedning Valberedningen har bestått av Birgitta Kamrén och Per Nilsson. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 27 maj Utförda investeringar och underhållsarbeten Genomförd åtgärd År Rörstambyte 1980 Elstambyte 1980 Energi- och ljudisolerade fönster 1980 Renovering av trapphusen 1997 Ommålning av taket 2011 Nya gesimsrännor på taket 2011 Putsning/målning av fasad, mot gata 2011 Installation av fjärrvärme 1980, utbytt 2011 Putsning/målning av fasad, mot gård 2012 Iordningställande av gården 2013

6 5 (15) Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret En omfattande vattenskada inträffade under våren på våning 1 och 2 på St Eriksgatan 40. Arbete med att installera nya koddosor i trapphusen slutfördes under våren Hissarna i båda trapphusen har haft stora problem under året vilket har lett till omfattande och kostsamma reperationer. Skada på fasaden vid Hokkaido som åtgärdades under våren OVK utfördes i samtliga lägenheter. Värmeslingor installerades i hängrännor och stuprör Takbesiktning konstaterade att taken är i gott skick. Valvet har tagit fram en uppdaterad underhållsplan. Föreningen har numer elektronisk fakturahantering via vår förvaltare Botema. Egenkontroll Fastigheter med bostäder och kontorslokaler kan påverka människors hälsa och/eller miljön om de inte sköts rätt. Fastighetsägaren, dvs. föreningen, ska därför enligt miljöbalken utföra egenkontroll, där även energianvändningen ingår. Riskområden som fastighetsägaren förväntas ha kontroll över är bl.a. ventilation, radon, fukt/mögel, buller, avfall, inomhustemperatur, vattentemperatur och energianvändning. Fastighetsägaren ska utföra regelbundna kontroller och ha en väl genomtänkt dokumentation. Miljöförvaltningen utövar regelbunden tillsyn. Åtgärder inom egenkontroll och energieffektivisering Åtgärder som vidtagits inom ramen för egenkontroll är byte till lågenergilampor, justering av ventilationen för energieffektivisering samt tidigare även ny utrustning i föreningens tvättstugor och nya tätningslister i fönster och dörrar mot gata. Ny version av underhållsplan I underhållsplanen, utifrån fastighetens besiktning av Valvet AB i mars 2015, finns beskrivning av reparationsbehoven. Kostnadseffektivitet Kostnadseffektiviteten är i ständig fokus. Styrelsen arbetar förebyggande för att undvika framtida kostnader. Föreningens leverantörer väljs med omsorg. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten Planering av bostadsrättsföreningens säkerhetslösningar såsom nya koddosor, larm och nya säkerhetsgrindar kommer att ske under våren 2015.

7 6 (15) Årets resultat Årets resultat visar ett underskott. Årsavgifter Avgifterna för föreningens bostäder var oförändrade under året Skatter och avgifter Enligt gällande regler är det den som äger fastigheten vid ingången av året som är skyldig att betala fastighetsskatt/fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt betalas för lokaler med 1 % av lokalernas taxeringsvärde. För bostäderna betalas en kommunal fastighetsavgift om SEK per bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Föreningen är skattemässigt att betrakta som en oäkta bostadsrättsförening, vilket för föreningens del medför att statlig inkomstskatt (22 %) betalas på eventuella kapitalintäkter, utan avdrag för kapitalkostnader. Huruvida föreningen är att betrakta som en äkta eller oäkta bostadsrättsförening avgörs vid utgången av varje kalenderår. Minst 60 % av föreningens bostadsrätters bruksvärde ska ha en s.k. kvalificerad användning för att föreningen ska betraktas som äkta. Denna bedömning görs genom att hyresintäkter för hyreslägenheter och hyresintäkter för lokaler ställs i förhållande till summan av en schablonberäknad marknadshyra (bruksvärde) för de bostäder som är bostadsrätter. Lån Handelsbanken rörlig ränta SWEDBANK ränta 2,69 bundet till SWEDBANK rörlig ränta taget SWEDBANK rörlig ränta taget Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) Årsavgift per kvm bostadsrättsyta Lån per kvm bostadsrättsyta Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust årets förlust behandlas så att Avsättning till yttre fond enligt stadgarna i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

8 Resultaträkning Not (15) Nettoomsättning Årsavgifter Övriga intäkter Rörelsekostnader Fastighetskostnader Driftskostnader Övriga förvaltnings- och externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

9 8 (15) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 9 (15) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Ansamlad förlust Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Förutbetalda avgifter och hyror Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 10 (15) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag. Årsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Avskrivningstid och avskrivningsprocent avseende byggnad har ändrats från 0,2% till 1% av byggnadens anskaffningsvärde. Föreningens fond för yttre underhåll klassificeras som bundet eget kapital. Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll. Intäktsredovisning sker i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:3, intäkter). Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod enligt en linjär avskrivningsplan. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 1,00 Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

12 11 (15) Noter Not 1 Årsavgifter Avgift Not 2 Övriga intäkter Överlåtelseavgift och pant.avg Övr ersättningar och intäkter Värmetillägg m moms Hyra Hyra lokal ej moms Hyra lokal m moms Fast.skatt m moms Fast.skatt ej moms Not 3 Fastighetskostnader Övriga reparationer Markytor, trädgård El Värme Vatten och avlopp Sophämtning/Renhållning Not 4 Driftskostnader Städning Obl besiktningskost OVK,hiss Hisservice Övriga fastighetskostnader Funktionskontroll fjärrvärme Funktionskontroll ventilation Fastighetsförsäkring Kabel-tv Bredband F-skötsel Fastighetsskatt Snöröjning

13 12 (15) Not 5 Övriga förvaltnings- och externa kostnader Stokab Telefon Fastighetsförvaltning Möteskostnader Rådgivning Bankkostnader Revisionsarvoden Föreningsavg Not 6 Personalkostnader Styrelsearvoden Lagstadgade sociala avgifter Not 7 Avskrivningar Byggnader

14 13 (15) Not 8 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början - byggnad Vid årets början - mark Nyanskaffningar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Byggnad Mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Lokaler Planenligt restvärde vid årets slut byggnader och mark Byggnader och mark

15 14 (15) Not 9 Förändring av eget kapital Belopp vid Disp av Förändring Belopp vid årets ingång föreg års res under året årets utgång Inbetalda insatser Fond för yttre UH Balanserat resultat Årets resultat Totalt Not 10 Skulder till kreditinstitut Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp Lånebelopp Swedbank 1, Swedbank 2, Swedbank 1, SHB 1, SBAB SBAB

16

17

18

Årsredovisning. BRF Lövsmygen 1

Årsredovisning. BRF Lövsmygen 1 , Årsredovisning för BRF Lövsmygen 1 769604-0687 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 9-18 Org.nr 769604-0687 1 (18)

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINDORMEN 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINDORMEN 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINDORMEN 4

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer