Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt..."

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...11 Förvaltningsberättelse...12 Finansiella rapporter...16 Styrelse och koncernledning...61 Definition av nyckeltal...62 Årsstämma...62 Adresser...62

3 69 % Konsultverksamhet 31 % Telekomverksamhet Nettoomsättning 2012 Generic i korthet Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Koncernen omsatte 164 Mkr under 2012 och har drygt 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI och Remium Nordic AB är Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på

4 Förbättrad lönsamhet för Generic-koncernen Koncernens rörelseresultat ökade till 8,1 MSEK (2,1 MSEK) samtidigt som omsättningen uppgick till 164 MSEK (134 MSEK) var ett starkt år för telekomverksamheten med en fortsatt god efterfrågan på företagets produkter och tjänster samt med bra lönsamhet. För konsultverksamheten har 2012 varit ett konsolideringsår, men med ett bättre resultat än föregående år. Målsättningen är att stärka lönsamheten för konsultverksamheten ytterligare. Leverans av viktiga projekt till nyckelkunder och Ramavtal Nettoomsättningen för konsultverksamheten ökade med 33 procent till 116,4 MSEK (87,3). Under 2012 genomfördes en mindre omorganisation i konsultverksamheten, där vissa olönsamma delar avvecklades. För 2013 står lönsamheten i konsultverksamheten fortsatt högst på agendan. Under året har levererans skett till ett flertal kunder med huvudkunder som Försvarets Materialverk (FMV), Försvarsmakten, Saab, Telia och Näringsdepartementet samtidigt som nya Ramavtal har tecknats med bl.a. PTS och Regeringskansliet. Inom vårt område Kommunikations- & Sensorsystem har vi haft en fortsatt god ordervolym från Försvarets Materielverk och vi har stärkt vår leveransförmåga genom rekrytering och ett ökat antal underleverantörer. Under första kvartalet 2013 har Network Enabling System Partner AB (NESP), som är ett intressebolag och till 20 procent ägs av Generic, ingått ett ramavtal med FMV avseende systemarbets- och livscykelstöd för Försvarsmaktens ledningssystem. Avtalet omfattar tre år med möjlighet till förlängning, ytterligare två plus två år. Det potentiella värdet av ramavtalet uppskattas till cirka 350 MSEK. Genom konsultverksamhetens kunskaper, erfarenheter och track record finns det goda möjligheter att stärka vår position hos myndigheter och kommuner. På den privata marknaden riktar vi oss främst till företag som utvecklar produkter och som ställer höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet. Våra kunder finns här främst inom telekom och medicinteknik. Fortsatt god efterfrågan på produkter och tjänster inom Telekom Nettoomsättningen för Telekomverksamheten ökade med 2 procent till 52,6 MSEK (51,7). Rörelsemarginalen var fortsatt stark och ökade till 25,4 procent (21,8). Efterfrågan på produkter och tjänster inom området kritisk kommunikation var fortsatt god under året. Arbetet med att utveckla Minicall-tjänsten fortsätter och möjlighet att kryptera meddelanden erbjuds nu som tilläggstjänst. Nya mottagare, som både kan användas i krypteringslösningar och ge kvittens på mottagna meddelanden, har lanserats under året. Under hösten 2012 tog Generic över Tele2:s tjänst Uppringt Internet (Swipnet), dvs föregångaren till dagens bredbandstjänster. Telekomverksamheten är en komplett men specialiserad teleoperatör, varför det finns synergifördelar vid övertagande av tjänster från både andra operatörer och företag. Telekomverksamheten vann under året Svenska Spels offentliga upphandling för leverans av en Modempoolstjänst. Tjänsten säkerställer att av Svenska Spels lottombud runt om i landet, med hög tillgänglighet 2 Generic Årsredovisning 2012 vd har ordet

5 Rörelseresultat 8,1 msek Nettoomsättning 164 msek och kvalité, kan kommunicera med Svenska Spel. Generics tjänst att erbjuda fax-och SMS-tjänster via internet är fortsatt framgångsrik. Under året har Generic tagit över ytterligare ett antal tjänster från kunder och partners, vilka tidigare själva skötte förvaltning och drift.» Sammantaget för 2012 kan sägas att vi är nöjda med den förbättrade lönsamheten och att samtliga verksamhetsområden nu visar vinst.«fokus 2013 Fokus för 2013 för konsultverksamheten är att bibehålla hög kvalité i uppdragen och rekrytera duktiga medarbetare samt att förbättra lönsamheten. För telekomverksamheten är det vår målsättning att både behålla vår kostnadseffektiva företagsplattform med fortsatt hög kvalité samt att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster. Under de senaste tre åren, 2010, 2011 respektive 2012 har koncernen haft ett resultat om ca 20 MEK efter skatt, varför vår finansiella ställning har förbättrats. Båda våra verksamheter är inom områden där det existerar hård konkurrens om uppdrag, medarbetare, samarbetspartners etc, men med goda utvecklingsmöjligheter på sikt. Till sist vill jag tacka medarbetare, kunder och aktieägare för det förtroende de visar oss. Nacka den 24 april 2013 Fredrik Svedberg, vd och koncernchef Generic Årsredovisning 2012 vd har ordet 3

6 Året i korthet nettoomsättningen uppgick till 164,4 MSEK (134,4 MSEK). Omsättningen har ökat genom att konsultuppdrag i en större omfattning än tidigare utförts i samverkan med underkonsulter. Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (2,1 MSEK). Resultat efter skatt uppgick till 7,4 MSEK (1,6 MSEK). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 MSEK (1,1 MSEK). Under året fullföljde Konsultverksamheten leverans av två större avtal till Försvarets Materielverk. intressebolaget NESP vann FMV:s långsiktiga upphandling av konsult tjänster för systemarbete i ett ramavtal som sträcker sig 7 år framåt. Generic tog över Tele 2:s tjänst för Uppringt Internet (Swipnet). generic vann Svenska Spels offentliga upphandling för leverans av en Modempoolstjänst. 4 Generic Årsredovisning 2012 året i korthet

7 Koncernens utveckling i sammandrag Nettoomsättning, MSEK 164,4 134,4 Rörelseresultat, MSEK 8,1 2,1 Rörelsemarginal, % 4,9 1,5 Resultat före skatt, MSEK 7,7 1,5 Resultat efter skatt, MSEK 7,4 1,6 Resultat per aktie, SEK 0,71 0,13 Kassaflödet från den löpande verksamheten, MSEK 7,3 1,1 Antal medarbetare vid årets slut Telekomverksamheten Nettoomsättning, ksek Rörelseresultat, ksek Rörelsemarginal, % 25,4 21,8 Konsultverksamheten Nettoomsättning, ksek Rörelseresultat, ksek Rörelsemarginal, % 0,7 3,9 Generic Årsredovisning 2012 året i korthet 5

8 Konsultverksamheten Inom konsultverksamhet hjälper Generic kunder att utveckla sin verksamhet och sina IT-system. Generic verkar där kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet, säker och kritisk kommunikation är höga. Kunderna finns inom försvar, offentlig sektor, samhällssäkerhet och inom produktutvecklande industri (energi, telekommunikation, transport och medicinsk teknik). Bolaget möter kundernas behov inom tre kompetensområden; Verksamhetsutveckling, projektledning och arkitektur, Kommunikation, sensorteknik och IT-säkerhet samt Strategisk utveckling. Verksamhetsutveckling, projektledning och arkitektur Generic erbjuder stöd till företag och organisationer som brottas med komplexa verksamheter, komplicerad teknik och snabba omvärldsförändringar. Vare sig det handlar om att skapa nya produkter och tjänster, effektivisera verksamheten eller bättre utnyttja tekniska möjligheter kan Generic bidra med värdefullt stöd. Genom en kombination av engagemang, kompetens och långvarig erfarenhet hjälper Generic kunder att lyckas inom kritiska områden som: Verksamhetsutveckling Projektledning Processutveckling och informationsmodellering Livscykelhantering av strategiska resurser Förändringsledning Arkitekturarbete Tjänsteorientering Kommunikation, sensorteknik och IT-säkerhet Generic stödjer kunder med att utforma framtidens kommunikations- och sensorsystem för såväl militära som kommersiella ändamål. Målet är att kunden alltid ska ha tillgång till framtidens teknik. Generic erbjuder kvalificerade tjänster inom hela utvecklingscykeln till kunder inom såväl försvarssektorn som den civila sektorn. Exempel på tjänster som Generic erbjuder: Stöd till projektledning/samordning Kravanalys och kravspecificering Granskning och framtagning av tekniska specifikationer Studier och utredningar resulterande i beslutsunderlag för kunden Utvärdering av kravuppfyllnad och systemprestanda Strategisk utveckling Generic erbjuder utveckling av intelligenta produkter med innehåll av elektronik och programvara. Tyngdpunkten ligger på applikationsutveckling och utveckling av inbyggda system. Kärnan i erbjudandet är kravhantering och systemarkitektur under tidiga projektfaser, projektledning, systemutveckling och integration under projektets implementeringsfas samt testledning, test och validering i slutfasen. Generic har en gedigen erfarenhet av praktisk realisering av tekniska tillämpningar kombinerat med djup teoretisk kunskap om tekniken och jobbar ofta under rigorös kommersiell sekretess och försvarssekretess. Exempel på tjänster som Generic erbjuder: Systemdefinition och kravhantering Projektledning Mjukvaruutveckling Hårdvaruutveckling Testning och validering Året som gått Nettoomsättningen för konsultverksamheten uppgick till 116,4 MSEK (87,3 MSEK) för Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK ( 3,4 MSEK). Den högre omsättningen beror på en större andel underkonsulter i verksamheten under Generic har sin största leverans inom försvarssektorn med Försvarets Materielverk som huvudkund. Vår breda kompetens om försvarsdomänen och tekniken gör att vi tillfört kompetens i områden som modellering av ledningssystem, teknik och ledning inom interoperabilitet till systemutveckling av sjöövervakningssystem. Generic har under året levererat till ett flertal kunder där huvudkunderna har varit Försvarets Materielverk, Försvarsmakten, Saab, Telia och Näringsdepartementet. Nya kunder har tillkommit bl.a. Statens Fastighetsverk, Maquet, Stockholms Hamn, Migrationsverket, PTS, SL, Inera samt Vinnova. Under året har bolaget även knutit ramavtal med PTS och Regeringskansliet. Samverkan med andra aktörer i branschen har resulterat i tillgång till flera nya ramavtal som vi kan utnyttja bl.a. Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet Uppdragstjänster, Lindholmen Science Samhällssäkerhet, SMHI. Kundsegment inom konsultverksamheten procent 11% 9% 3% 3% 74% Försvar Industri Offentlig sektor Telekom Övrigt 6 Generic Årsredovisning 2012 verksamheten

9 Generic har direkt mot försvarsmakten fått möjlighet att arbeta med verksamhetsmodelleringsfrågor och slutförande av arbetet arkitekturramverket MODEM. Generic befäster sin starka ställning inom Radioområdet genom flera uppdrag på FMV inom allt från överlämningsprojekt för truppradio till rena forskningsuppdrag men har även utfört radiouppdrag för andra kunder såsom utredning om framtida användning av spectrum för civil och militär luftfart för PTS samt utredning om realtidskommunikation till bussar m.h.a radioteknik för SL. Vi har under året ökat vår leverans inom teknisk infrastruktur på Försvarsmaktens anläggningar och ledningsplatser. Generics domänkompetens inom försvar gör oss till en efterfrågad leverantör till försvarsindustrin där Saab utgör en viktig kund. Våra starka band till samhällssäkerhet har gett oss möjlighet att genomföra prestigeuppdrag avseende utredning inom samhällssäkerhet för Stockholms Hamn. Vi har genomfört viktiga projektlednings- och verksamhetsutvecklingsuppdrag inom offentlig sektor där man speciellt kan nämna förstudie och implementation av Nationell portal för öppen förvaltning för Näringsdepartementet och Vinnova, programansvar för Migrationsverkets e-förvaltningsprogram samt upphandlingsstöd av molntjänst. Inom systemutvecklingsområdet kan nämnas uppdrag som arbete med öppna data för SMHI, utveckling och förvaltning av e-recept, test av medicinska tillämpningar, projektledning, konfiguration och test av telefoni och CRM lösningar. I slutet av 2011 infördes inom EU regelverket LUFS, Lagen om upphandling på Försvars och Säkerhetsområdet (LUFS). Under 2012 har FMV påbörjat upphandling enligt denna lag. Krav på varaktighet och kompetens ökar på offertgivaren, vilket i sig uppmuntrar samarbete med partners och underleverantörer. Under första halvåret 2012 fullföljde bolaget leverans av konsulttjänster för systemarbete till Försvarets Materielverk i enlighet med det avtal som tog sin början i November Uppdraget genomfördes i samarbete med partners och underleverantörer hos bolagets intressebolag Network Enabling System Partner AB (NESP) fram till avtalets upphörande vid halvårsskiftet. Inför den fortsatta leveransen av konsulttjänster för systemarbete genomförde FMV under våren 2012 en upphandling av ett nytt ramavtal gällande systemarbete och då enligt regelverket LUFS. NESP lämnade in en offert med assistans från underleverantörer. Resultatet av upphandlingen blev överklagat men uppdraget i upphandlingen har i dom från Kammarrätten tilldelats NESP. Leveranser av konsulttjänster för systemarbete åt FMV har, som en följd utav detta, stannat av under andra halvåret 2012 och verksamheten i NESP har varit inriktat på avtalsförhandling och processen kring överklagande under andra halvåret, vilket åsamkat NESP en helårsförlust på 2 MSEK, varav Generic redovisar en förlust på 0,4 MSEK för sitt 20%-iga innehav i intressebolaget NESP. Utveckling framöver Försvarsmaktens samverkan nationellt och internationellt kräver ett säkert utbyte av information. Interoperabla och säkra kommunikationslösningar är en förutsättning för att kunna utbyta information på ett säkert sätt. Generic har lång erfarenhet av kunder inom försvarssektorn. Generics kunskap inom verksamhetsutveckling, projektledning, informationshantering och arkitektur samt modern teknik möjliggör en fortsatt stark position och utveckling inom segmentet. Generic har stärkt sin ställning inom kommunikationsområdet och kommer att sträva efter en position som försvarets kommunikationsexpert med en fullständig förståelse för försvarets kommunikationsbehov och implementering av lösningar för att möta dessa. Huvudfokus kommer att ligga inom områdena radiokommunikation och sensorteknik, interoperabla kommunikationslösningar samt fysisk infrastruktur och IT-säkerhet. E-förvaltning och Samhällssäkerhetsområdet växer i takt med det ökade kommunikationsbehovet. Samordning mellan olika aktörer blir central, både nationellt och internationellt. Generics kunskap om allt från regeringens intentioner för myndighetssamverkan ned till implementationen av den nationella portalen för öppna data (öppnadata.se), ger oss unika möjligheter att hjälpa myndigheter och kommuner i sina satsningar för samverkan och öppenhet. På den privata marknaden riktar sig Generic till företag som utvecklar produkter som ställer höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet. Typiska branscher är telekom och medicinteknik. NESPs leveranser av konsulttjänster inom det nya ramavtalet Ledningsarbete och Livscykelstöd för ledningssystem kommer att påbörjas under andra kvartalet Generic Årsredovisning 2012 verksamheten 7

10 Telekomverksamheten Generic är en specialiserad teleoperatör med eget radionät för kritisk kommunikation. Generic erbjuder ett komplett utbud av meddelandetjänster som kombinerar SMS, e-post, fax och personsökning till företag, myndigheter och organisationer med extremt höga krav på tillgänglighet, säkerhet och service. Produkterna marknadsförs under namnen Minicall och Messit. Bland kunderna finns Polisen, Räddningstjänsten, sjukhus, energibolag, bank- och försäkringsbolag samt privata larmföretag. Generic är även leverantör till telekomoperatörerna TeliaSonera, Telenor, Tele2 och 3. Grunden i Generics telekomverksamhet är det rikstäckande pagingnätet Minicall med cirka aktiva användare. Kunderna finns framförallt inom sjukvård, räddningstjänst, polis, försvar samt jour- och larmverksamheter. Med bakgrund inom kritisk kommunikation och meddelandehantering, är Generic en ledande leverantör av kommunikationslösningar med över företagskunder. Vid omfattande krissituationer har paging gång på gång visat sig vara den mest pålitliga kommunikationsformen. Händelserna i USA den 11:e september 2001, orkanen Katrina i New Orleans 2005 och bombdåden i Londons tunnelbana samma år är exempel på internationella kriser där utredningar bekräftat detta. Det har även visat sig att det hos verksamhetskritiska funktioner finns ett utbrett beroende av mobiltelefoni, vilken ofta överbelastas i en krissituation. Den enhälliga rekommendationen är att använda flera oberoende kommunikationsvägar för verksamhetskritiska funktioner och att paging är en grundsten i detta. Det finns mycket begränsad erfarenhet av större kriser i Sverige och därför är också medvetenheten om behovet av krisberedskap relativt liten bland svenska företag. Medvetenheten kommer med all säkerhet att öka även i Sverige och det innebär en stor möjlighet för Generic. Genom produktfamiljen och meddelandeplattformen Messit har Generic även ett komplett utbud av meddelandetjänster baserade på bland annat e-post, SMS, Fastnäts- SMS, Minicall och fax. Dessutom har Generic en komplett infrastruktur, driftorganisation och kundtjänst som kan leverera dessa meddelandetjänster med hög tillförlitlighet. Generics strategi att som liten och flexibel operatör med en komplett infrastruktur vidareutveckla och komplettera tjänsteutbudet har visat sig framgångsrik. Generic levererar idag meddelandetjänster till en mängd olika kunder, allt från stora sjukhus och sjukvårdsinrättningar till kärnkraftverk, energibolag och outsourcingpartners. Generic har en närmast unik förmåga att anpassa lösningar för kritisk meddelandehantering och är därmed ett konkurrenskraftigt alternativ till de stora teleoperatörerna. Generic har till exempel utvecklat tjänsten Fastnäts-SMS som gör att man kan skicka SMS till och från fasta telefoner och telefoner med fasta nummerprefix. Året som gått Nettoomsättningen för telekomverksamheten uppgick till 52,6 MSEK (51,7 MSEK) för Rörelseresultatet uppgick till 13,4 MSEK (11,3 MSEK), med en rörelsemarginal på 25,4 procent (21,8 procent). Generic har sedan fler år tillbaka haft tekniken och möjligheten att dirigera om SMS riktade till mobiltelefoners fastnätsnummer till deras mobilnummer. Mobiltelefoner med fastnätsnummer blir allt vanligare i nya telefonitjänster och kan ingå i lösningar baserade på t ex mobil växel, IP-växel, och softphones. Kärt barn har många namn och det kallas ofta One Phone Concept eller One Number Concept. Generic erbjuder med andra ord möjlighet för anknytningar som ingår i sådana lösningar att ta emot SMS i textformat på sitt fastnätsnummer. Det är dock först nu under 2012 som denna marknad har mognat och kunderna i allt högre grad visar intresse för denna möjlighet. Efterfrågan på produkter och tjänster inom området kritisk kommunikation var god under året. Arbetet med att utveckla Minicall-tjänsten fortsätter och möjlighet att kryptera med- Intäktsfördelning i telekomverksamheten procent 6% Minicall Messit Övrigt 41% 53% 8 Generic Årsredovisning 2012 verksamheten

11 delanden erbjuds nu som tilläggstjänst. Nya mottagare, som både kan användas i krypteringslösningar och ge kvittens på mottagna meddelanden, har lanserats under året. Under hösten tog Generic över Tele2:s tjänst för Uppringt Internet (Swipnet), dvs föregångaren till dagens bredbandstjänster. Generic vann under årets sista dagar, i konkurrens med flera stora telekombolag, Svenska Spels offentliga upphandling för levererans av en Modempoolstjänst. Tjänsten säkerställer att av Svenska Spels lottombud runt om i landet, med hög tillgänglighet och kvalité, kan kommunicera med Svenska Spel. Generics tjänst att erbjuda fax- och SMS-tjänster via internet (så kallad molntjänst) är fortsatt framgångsrik. Under året har Generic tagit över ytterligare ett antal tjänster från kunder och partners, som tidigare själva skötte förvaltning och drift. Generics molntjänster gör det möjligt för kunder att fokusera på kärnverksamheten samtidigt som de får en mycket driftsäker tjänst. Utveckling framöver Generics övertagande av Tele2s tjänst uppringt Internet är resultatet av en medveten strategi att föra diskussioner med de stora teleoperatörna för att hjälpa dem i deras konsolidering av produktportföljerna. Avtalet med Svenska Spel visar dessutom på möjligheten att bygga vidare på dessa affärer för att nå ytterligare tillväxt. Generic har under senare år aktivt byggt upp nätverk av framförallt outsourcingbolag som partners för företagets tjänster. Etablerade relationer finns idag med ett flertal partners som på ett tydligt sätt kunnat effektivisera både sin egen och sina kunders verksamhet med hjälp av Generics molnbaserade tjänster för fax och SMS. Fokus för vidare bearbetning av partners skjuts nu alltmer mot teleoperatörerna i syfte att stärka samarbete med dessa för återförsäljning av Generics produkter och tjänster. Generic ser stora möjligheter till ökad försäljning via dessa kanaler under Som enda leverantör av Fastnäts-SMS i Sverige finns unika möjligheter till fler produktpaketeringar. Framförallt riktade mot så kallade One Phone Concepts, där inte bara sedvanliga mobiler har fastnätsnummer utan även mjukvarubaserade IP-telefoner har det. De senare möjliggör att man tar emot samtal både i sin mobila enhet och i datorn vilket ställer termineringen av SMS på sin spets. Generic ser nu en snabbt stigande efterfrågan och bolaget har börjat inleda samarbeten med flera operatörer för återförsäljning. Även på konsumentmarknaden öppnas nya möjligheter då över 1,3 miljoner mobilanvändare idag skickar SMS till det fasta nätet. Bolagets fokus är fortsatt att säkra tillväxten och att stärka Generics roll som det självklara valet för kritisk kommunikation. Generic Årsredovisning 2012 verksamheten 9

12 Aktien Börshandel Generic-aktien är sedan den 7 februari 2011 listad på NASDAQ OMX First North Premier och har handelsbeteckningen GENI. Kursutveckling Noteringskursen var den sista december ,57 (3,00) SEK, vilket är en uppgång med 19% jämfört med 31 december Vid årsskiftet 2012/2013 uppgick marknads värdet till 43,9 (36,9) MSEK. Kursutveckling under perioden ,0 4,5 4, Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2012 till kr fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,80 kr per aktie. Endast ett aktieslag förekommer och varje aktie berättigar till en röst på årsstämman. 3, ,0 0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR Generic Omsatt antal aktier Omsatt antal aktier per dag i 1000-tal Aktien Nyckeltal Antal aktier, periodens utgång* Justerat eget kapital per aktie, SEK 3,43 2,72 2,59 2,61 4,97 Resultat per aktie, SEK 0,71 0,13 0,70 3,27 0,68 Utdelning per aktie, SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Omräknat efter nyemission under Största aktieägare per 31 december 2012 Namn Antal aktier och röster Ägar andel i procent Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag ,30% Martin Gren gm bolag och familj ,79% Alfred Berg Småbolagsform ,12% Försäkringsbolaget Avanza Pension ,88% Arne Lindberg ,62% Tobias Järvström ,14% Johan Rapp ,83% Peder Swenman ,45% Jan Lund-Jensen ,40% Nocroc Ventures, Peter Ragnarsson ,17% Superbus, Aktiebolag ,95% Göran Tuvstedt ,81% Övriga ägare ,54% Totalt per 31 december % 10 Generic Årsredovisning 2012 aktien

13 Femårsöversikt TSEK Resultaträkningar i sammandrag Rörelsens intäkter Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Rörelseresultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen Balansräkningar i sammandrag TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalyser i sammandrag Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Operativt kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Intäktstillväxt 22% 11% 23% 22% 9% EBITDA-marginal 6,3% 4,1% 9,1% 4,4% 2,1% EBIT-marginal 4,9% 1,5% 6,2% 14,9% 1,8% Nettomarginal 4,5% 1,2% 5,7% 14,9% 2,0% Avkastning på sysselsatt kapital 17,4% 5,0% 20,6% neg. neg. Avkastning på eget kapital 19,6% 5,0% 31,1% 87,6% 12,9% Sysselsatt kapital, TSEK Eget kapital Nettoskuld, TSEK Skuldsättningsgrad 0,11 0,37 0,35 1,06 0,79 Räntetäckningsgrad 24,0 3,2 8,6 neg. neg. Soliditet 50,7% 37,2% 37,9% 24,0% 32,8% Medelantal anställda medarbetare Rörelseintäkt per anställd EBIT per anställd, TSEK Definitioner av nyckeltal och begrepp finns på sidan 62. Generic Årsredovisning 2012 Femårsöversikt 11

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Generic Sweden AB (publ), org nr , får härmed avge följande årsredovisning och koncernredovisning för Information om verksamheten Generic levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med höga krav på kvalitet och behov av extra hög tillförlitlighet. Detta sker genom två samverkande delar, konsultverksamheten och telekomverksamheten. Moderbolaget Generic Sweden AB (publ) äger dotterbolagen Generic Systems Sweden AB (100%), Generic Mobile Systems Sweden AB (100%), Generic Solutions Sweden AB (100%) samt Generic Vaktis AB (100%). Moderbolagets aktie blev i november 2008 noterad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, och aktien är fr o m februari 2011 listad på First North Premium med handelsbeteckningen GENI. Under perioden oktober 2006 november 2008 var aktien noterad på NGM-Equity. Konsultverksamheten bedrivs i två bolag, Generic Systems Sweden AB och Generic Solutions Sweden AB och bolagen erbjuder specialistkompetens inom verksamhetsutveckling, projektledning och arkitektur, kommunikationsoch sensorteknik med IT-säkerhet samt teknisk systemutveckling. Generic verkar där kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet, säker och kritisk kommunikation är höga. Kunderna finns inom försvar, offentlig sektor, samhällssäkerhet och produktutvecklande industri (energi, telekommunikation, transport och medicinsk teknik). Telekomverksamheten utgör en specialiserad teleoperatör med eget radionät för kritisk kommunikation. Ett komplett utbud av meddelandetjänster erbjuds som kombinerar SMS, e-post, fax och personsökning till företag, myndigheter och organisationer med extremt höga krav på tillgänglighet, säkerhet och service. Produkterna marknadsförs under namnen Minicall och Messit. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Konsult Konsultverksamheten är uppdelad i två juridiska enheter men drivs löpande som en gemensam konsultverksamhet indelad i tre kompetensgrupper. Verksamheten drivs från kontor i Nacka och Uppsala men är inte begränsad till uppdrag inom Mälarregionen. Henrik Gavelli innehar rollen som VD i Generic Systems Sweden AB resp Generic Solutions Sweden AB, med ansvar för konsultverksamheten inom koncernen. Generic har under året levererat till ett flertal kunder där huvudkunderna har varit Försvarets Materielverk, Försvarsmakten, SAAB, Telia och Näringsdepartementet. Nya kunder har tillkommit bl.a. Statens Fastighetsverk, Maquet, Stockholms hamn, Migrationsverket, PTS, SL, Inera samt Vinnova. Under året har ramavtal knutits med PTS och Regeringskansliet. Samverkan med andra aktörer i branschen har resulterat i tillgång till flera nya ramavtal som vi kan utnyttja bl a Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet Uppdragstjänster, Lindholmen Science Samhällssäkerhet och SMHI. I slutet av 2011 infördes inom EU regelverket LUFS, Lagen om upphandling på Försvars och Säkerhetsområdet (LUFS). Under 2012 har FMV genomfört upphandlingar enligt denna lag. Krav på varaktighet och kompetens ökar på offertgivaren, vilket i sig uppmuntrar samarbete med partners och underleverantörer. Under första halvåret 2012 fullföljde bolaget leverans av konsulttjänster för systemarbete till Försvarets Materielverk i enlighet med det avtal som tog sin början i november Uppdraget genomfördes i samarbete med partners och underleverantörer hos bolagets intressebolag Network Enabling System Partners AB (NESP) fram till avtalets upphörande vid halvårsskiftet. Inför den fortsatta leveransen av konsulttjänster för systemarbete genomförde FMV under våren 2012 en upphandling av ett nytt ramavtal gällande systemarbete och då enligt regelverket i LUFS. NESP lämnade in en offert med assistans från underleverantörer. Resultatet av upphandlingen blev överklagat men uppdraget i upphandlingen har i dom från Kammarrätten i februari 2013 tilldelats NESP. Leveranser av konsulttjänster för systemarbete åt FMV har, som en följd utav detta, stannat av under andra halvåret 2012 och verksamheten i NESP har varit inriktat på avtalsförhandling och processen kring överklagande under andra halvåret, vilket åsamkat NESP en helårsförlust på 2 MSEK, varav Generic redovisar en förlust på 0,4 MSEK för sitt 20%-iga innehav i intressebolaget NESP. NESP:s leveranser av konsulttjänster inom det nya ramavtalet Ledningsarbete och Livscykelstöd för ledningssystem kommer att påbörjas under andra kvartalet Telekom Efterfrågan på produkter och tjänster inom området kritisk kommunikation var god under året. Arbetet med att utveckla Minicall-tjänsten fortsätter och möjlighet att kryptera meddelanden erbjuds nu som tilläggstjänst. Nya mottagare, som både kan användas i krypteringslösningar och ge kvittens på mottagna meddelanden, har lanserats under året. Under hösten tog Generic över Tele2:s tjänst Uppringt Internet (Swipnet), dvs föregångaren till dagens bredbandstjänster. Generic vann under årets sista dagar, i konkurrens med flera stora telekombolag, Svenska Spels offentliga upphandling för leverans av en Modempoolstjänst. Tjänsten säkerställer att av Svenska Spels lottombud runt om 12 Generic Årsredovisning 2012 förvaltningsberättelse

15 i landet, med hög tillgänglighet och kvalité, kan kommunicera med Svenska Spel. Generics tjänst att erbjuda fax- och SMS-tjänster via internet (så kallad molntjänst) är fortsatt framgångsrik. Under året har Generic tagit över ytterligare ett antal tjänster från kunder och partners som tidigare själva skötte förvaltning och drift. Intäkter och resultat Koncernens intäkter för räkenskapsåret uppgick till 164,4 (134,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (2,1) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 4,9 (1,5) %. För telekomverksamheten uppgick intäkterna till 52,6 (51,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 13,4 (11,3) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 25,4 (21,8) %. För konsultverksamheten uppgick intäkterna till 116,4 (87,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 0,8 ( 3,4) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 0,7( 3,9) %. Omsättningsökningen beror på en ökad användning av underkonsulter. Kostnaden för underkonsulter ingår i personalkostnader. Finansiell ställning per 31 december 2012 Koncernens likvida medel per den 31 december 2012 uppgick till 482 (865) TSEK. Utöver detta förfogar koncernen över checkkrediter med en limit om 20 MSEK. Vid utgången av året var checkkrediterna utnyttjad med 4,1(11,0) MSEK. Kortfristig räntebärande skuld avseende finansiell leasing uppgick till 0,5 (1,3) MSEK och motsvarande långfristig räntebärande skuld uppgick till 0,0 (0,2) MSEK. Soliditeten uppgick den 31 december 2012 till 50,7 (37,2) %. Moderbolaget Under året uppgick faktureringen till 6,9 (8,3) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 6,1 ( 5,9) MSEK. Moderbolaget erhöll koncernbidrag från dotterbolagen om samman taget 14,8 (8,4) MSEK. Medarbetare Det genomsnittliga antalet medarbetare (omräknat till heltidstjänster) uppgick under perioden januari december till 71 (75). Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 71 (86). Koncernens huvudkontor är beläget i Nacka. Kon cernen har dessutom verksamhet förlagd till Luleå, Malmö, Uppsala och Örebro. Styrelsens arbete under året Moderbolagets styrelse består av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Verkställande direktören är ordinarie ledamot av styrelsen. Andra tjänstemän i koncernens bolag deltar vid behov i styrelsens sammanträden som föredragande eller sakkunniga i särskilda ärenden. Styrelsen har under året genomfört 5 protokollförda möten. Styrelsen har en fastställd arbetsordning för sitt arbete samt en skriftlig arbetsfördelning mellan styrelsen och den verkställande direktören. Dessutom finns en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Revisorn har deltagit vid ett sammanträde och redogjort för sina iakttagelser. VD och styrelsesammansättning Ledamöter i styrelsen under räkenskapsåret har varit Hans Krantz, ordförande; Kenth-Åke Jönsson; Peter Ragnarsson; Erik Gabrielsson och Fredrik Svedberg. VD och koncernchef under räkenskapsåret har varit Fredrik Svedberg. Finansiella nyckeltal Rörelsens intäkter, MSEK 164,4 134,5 150,3 195,8 250,4 Rörelseresultat, MSEK 8,1 2,1 9,3 29,1 4,6 Rörelsemarginal, % 4,9% 1,5% 6,2% 14,9% 1,8% Resultat före skatt, MSEK 7,7 1,5 8,3 30,3 6,7 Årets resultat, MSEK 7,4 1,6 8,5 29,2 5,0 Resultat per aktie, SEK* 0,71 0,13 0,70 3,27 0,68 Genomsnittligt antal anställda Rörelseresultat/anställd, TSEK Soliditet, % 50,7% 37,2% 37,9% 24,0% 32,8% *Omräkning har skett retroaktivt med hänsyn till nyemission. Generic Årsredovisning 2012 förvaltningsberättelse 13

16 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna vid årsstämman 2011 Ersättningsnivåerna skall vara maknadsmässiga. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt incitamentsprogram erbjudas. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 12 månadslöner för respektive befattningshavare. Rörlig ersättning, som inte för överstiga 30% av den fasta lönen, skall bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för befattningshavarens ansvarsområden uppnås. Utfallande ersättning utbetalas i form av lön eller pensionsavsättning. Styrelsen skall äga rätt att frångå linjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Börshandel Moderbolagets aktie blev i november 2008 noterad på First North, som drivs av Nasdaq OMX, och aktien är fr o m februari 2011 noterad på First North Premium med handelsbeteckningen GENI. Kursutveckling Generic utnyttjar en likviditetsgaranti från Remium Nordic AB som också är bolagets Certified Advisor. Vid ingången av 2012 var aktiekursen 3,0 kr och vid årets utgången var aktiekursen 3,57 kr vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde om 43,9 (36,9) MSEK. Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2012 till kr fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,80 kr per aktie. Utdelningspolicy Vid beslut om utdelning följer styrelsen de restriktioner som följer av avtal, lagar och myndighetskrav för utbetalning av utdelning till aktieägarna. Vinstmedel kommer i första hand att återinvesteras i verksamheten. Utdelningen kommer därför att utgå med maximalt 30 procent av nettoresultatet under förutsättning att detta inte äventyrar finansieringen av verksamheten. För räkenskapsåret 2012 föreslår styrelsen att ingen utdelning sker. Risker och osäkerhetsfaktorer hänförliga till Generics verksamhet Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Generics framtida utveckling. Risker är ett naturligt inslag i affärsverksamhet och företagande. Egendoms- och ansvarsrisker samt avbrottsrisker täcks av försäkringar med hittills små inträffade skador. Avseende finansiella risker hänvisas till not 29 i denna årsredovisning. Största aktieägare per 31 december 2012 Namn Antal aktier och röster Ägarandel i procent Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag ,30% Martin Gren gm bolag och familj ,79% Alfred Berg Småbolagsfond ,12% Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,88% Arne Lindberg ,62% Tobias Järvström ,14% Johan Rapp ,83% Peder Swenman ,45% Jan Lund-Jensen ,40% Nocroc Ventures, Peter Ragnarsson ,17% Superbus Aktiebolag ,95% Göran Tuvstedt ,81% Övriga aktieägare ,54% Totalt per 31 december % Konjunkturspåverkan Generics verksamhet är exponerad för konjunkturssvängningar i kundledet, vilka kan vara olika för konsult- och telekomrörelsen. Bolagets kunder inom konsultrörelsen spänner över hela vidden från offentliga myndigheter inklusive Försvaret till större publika bolag. Kundbasen inom telekomrörelsen består av s.k. blåljusmyndigheter och andra myndigheter och företag med krav på säker och driftssäker kommunikation. Generic har ett naturligt reducerat konjunktursberoende genom den dubbla verksamheten konsult- och telekomrörelse. Konsultrörelsen är mer exponerad för konjunkturrörelser och förändringar i olika myndigheters anslag av medel än telekomrörelsen. Den senare genererar relativt stabilt löpande intäkter oberoende av fas i konjunkturscykeln. Genom att försvar, myndigheter och företag berörs på olika sätt av konjukturssvängningar och i olika cykler, har konsultverksamheten i sig en tålighet mot konjunkturssvängningar. Telekommarknaden i förändring Generic verkar inom telekombranschen inom ett flertal områden genom både konsult- och telekomverksamhet. Telekombranschen står inför ett antal teknikskiften bl.a. påskyndande av successivt ökande integration av IT och telekom samt ökade krav på mobilitet och överföringskapacitet. För operatörer med verksamheter inom befintliga tekniker innebär detta att marknadsförutsättningarna kan påverkas i takt med att nya tekniker får genomslag samtidigt som detta skapar möjligheter för aktörer som Generic Mobile. 14 Generic Årsredovisning 2012 förvaltningsberättelse

17 Försvarssektorn Försvarssektorn är en betydelsefull kund för Generic, såväl ur ett ekonomiskt som utvecklingsmässigt perspektiv. Bolaget har därför ett stort beroende av leveranser till olika beställare inom Försvaret där politiska beslut påverkar såväl verksamhetsinriktning som budgetramar. Generic eftersträvar en balanserad exponering mot försvarssektorn relativt andra kunder och söker systematiskt en breddning till det civila samhället. Myndighetsbeslut Post- och telestyrelsen, PTS, fattar beslut om bl. a. frekvenstillstånd och licenser för mobiltelefoni. Generic är med några års intervall återkommande beroende av förlängning av tillstånd för de olika verksamheterna inom Generic Mobile. I normalfallet är dock förlängningarna en formalitet om licensen nyttjas och licenskraven i övrigt uppfylls. Verksamheten innebär en stor samhällsnytta genom sin höga tillgänglighet och är dessutom kommersiellt intressant. Generic är därmed en etablerad aktör med trovärdighet gentemot såväl samarbetspartners som PTS. För Minicall är befintliga frekvenstillstånd förlängda hos PTS till år Skador i produktionssystem Telekomverksamheten är beroende av hög tillgänglighet i sina produktionssystem. En utslagning av centrala system skulle innebära stora problem för verksamheten. Systemen är dock byggda för hög tillgänglighet där alla vitala delar är dubblerade. Generic har också ett reservdelslager och ett reservsystem vilket reducerar risken för allvarlig och långvarig driftsstörning. Beroende av kompetens Det är helt centralt för Generics verksamhet att ha mycket kvalificerad och tekniskt kompetent personal. Koncernen behöver rekrytera personal med uppdaterade kunskaper samt vidareutbilda och behålla befintlig personal. Det finns alltid en risk att Generic förlorar enskilda specialister eller specifika kompetensgrupper. Det är viktigt för Generic att vara en intressant arbetsgivare med stimulerande intellektuellt klimat och att visa sin kapacitet att attrahera och behålla intressanta personer med kvalificerad kompetens. Bolaget verkar därför för att skapa en arbetsmiljö som främjar detta. Framtida utveckling Konsult Försvarsmaktens transformation från försvar till insatser inkluderar internationell samverkan och säkert utbyte av information. Interoperabla och säkra kommunikationslösningar är en förutsättning för att kunna utbyta information och det krävs gemensamma regelverk för informationsutbyte. Generic har lång erfarenhet av kunder inom försvarssektorn och av transformationen och de behov som uppstår. Generics kunskap inom verksamhetsutveckling, Enterprise Architecture och ledande ramverk samt djupa insikt i modern teknik möjliggör en fortsatt stark position och utveckling inom detta segment. Generics ansträngningar inriktar sig på att stödja framtidens insatsorganisation. eförvaltning och Samhällssäkerhetsområdet växer i takt med det ökade kommunikationsbehovet. Samordning mellan olika aktörer blir central, både nationellt och internationellt. Generics kunskap om olika typer av ramverk och betydelsen av information både ur styrnings- och användningsperspektiv gör att bolaget har möjlighet att bli en central aktör med att stödja det övergripande arbetet för att få ihop samordningen och implementera tillförlitliga infrastrukturer. Telekom Generic kommer under 2013 att fortsätta förstärka försäljningen via integratörer och andra partners. Etablerade relationer finns idag med ett flertal partners som på ett tydligt sätt kunnat effektivisera både sin egen och sina kunders verksamhet med hjälp av Generics molnbaserade tjänster för fax och SMS. Den befintliga telekomplattformen skapar goda förutsättningar för tillväxt under Tjänster kommer att lanseras under året och justeringar görs i plattformen för Fastnäts SMS för att möta tillväxten. Sammanfattningsvis är fokus för Telekomverksamheten under 2013 att fortsatt säkra tillväxt och att stärka Generics roll som ledande leverantör av meddelandetjänster och verksamhetskritisk kommunikation. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Överkursfond 290 Balanserad vinst Årets vinst TSEK Styrelsen föreslår att det fria egna kapitalet med den fördelning som framgår ovan i sin helhet balanseras i ny räkning. Beträffande företagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt rapport över totalresultatet med tillhörande bokslutskommentarer. Generic Årsredovisning 2012 förvaltningsberättelse 15

18 Finansiella rapporter Koncernen Rapporter över totalresultatet...17 Balansräkning...18 Rapport över förändringar i eget kapital...19 Rapport över kassaflöden...20 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen...21 Moderbolaget Resultaträkning...22 Balansräkning...23 Rapport över förändringar i eget kapital...24 Kassaflödesanalys...25 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen...26 Noter, gemensamma för moderbolaget och koncernen...27 Styrelsens underskrifter...59 Revisionsberättelse...60 Styrelse och koncernledning...61 Definition av nyckeltal...62 Årsstämma Generic Årsredovisning 2012 finansiella rapporter

19 Rapport över totalresultatet koncernen Belopp i TSEK NOT Nettoomsättning 2, Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader 5, Personalkostnader 4, 21, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningskostnader Rörelsens kostnader Andel i resultat från intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt 10, Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Generic Årsredovisning 2012 Finansiella rapporter 17

20 Balansräkning koncernen Belopp i TSEK NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 11 Licenser, dataprogram och varumärken Goodwill Kundrelationer Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Övriga anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Räntebärande skulder 203 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter och eventualförpliktelser/ ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Generic Årsredovisning 2012 Finansiella rapporter

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Tredje kvartalet 2016 Nettoomsättningen uppgick till 22,8 MSEK (23,7 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 2,0 MSEK (1,8 MSEK). Resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (1,4

Läs mer

Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...

Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt... Årsredovisning 2012 Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...11 Förvaltningsberättelse...12 Finansiella

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer