Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt..."

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...11 Förvaltningsberättelse...12 Finansiella rapporter...16 Styrelse och koncernledning...61 Definition av nyckeltal...62 Årsstämma...62 Adresser...62

3 69 % Konsultverksamhet 31 % Telekomverksamhet Nettoomsättning 2012 Generic i korthet Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Koncernen omsatte 164 Mkr under 2012 och har drygt 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI och Remium Nordic AB är Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på

4 Förbättrad lönsamhet för Generic-koncernen Koncernens rörelseresultat ökade till 8,1 MSEK (2,1 MSEK) samtidigt som omsättningen uppgick till 164 MSEK (134 MSEK) var ett starkt år för telekomverksamheten med en fortsatt god efterfrågan på företagets produkter och tjänster samt med bra lönsamhet. För konsultverksamheten har 2012 varit ett konsolideringsår, men med ett bättre resultat än föregående år. Målsättningen är att stärka lönsamheten för konsultverksamheten ytterligare. Leverans av viktiga projekt till nyckelkunder och Ramavtal Nettoomsättningen för konsultverksamheten ökade med 33 procent till 116,4 MSEK (87,3). Under 2012 genomfördes en mindre omorganisation i konsultverksamheten, där vissa olönsamma delar avvecklades. För 2013 står lönsamheten i konsultverksamheten fortsatt högst på agendan. Under året har levererans skett till ett flertal kunder med huvudkunder som Försvarets Materialverk (FMV), Försvarsmakten, Saab, Telia och Näringsdepartementet samtidigt som nya Ramavtal har tecknats med bl.a. PTS och Regeringskansliet. Inom vårt område Kommunikations- & Sensorsystem har vi haft en fortsatt god ordervolym från Försvarets Materielverk och vi har stärkt vår leveransförmåga genom rekrytering och ett ökat antal underleverantörer. Under första kvartalet 2013 har Network Enabling System Partner AB (NESP), som är ett intressebolag och till 20 procent ägs av Generic, ingått ett ramavtal med FMV avseende systemarbets- och livscykelstöd för Försvarsmaktens ledningssystem. Avtalet omfattar tre år med möjlighet till förlängning, ytterligare två plus två år. Det potentiella värdet av ramavtalet uppskattas till cirka 350 MSEK. Genom konsultverksamhetens kunskaper, erfarenheter och track record finns det goda möjligheter att stärka vår position hos myndigheter och kommuner. På den privata marknaden riktar vi oss främst till företag som utvecklar produkter och som ställer höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet. Våra kunder finns här främst inom telekom och medicinteknik. Fortsatt god efterfrågan på produkter och tjänster inom Telekom Nettoomsättningen för Telekomverksamheten ökade med 2 procent till 52,6 MSEK (51,7). Rörelsemarginalen var fortsatt stark och ökade till 25,4 procent (21,8). Efterfrågan på produkter och tjänster inom området kritisk kommunikation var fortsatt god under året. Arbetet med att utveckla Minicall-tjänsten fortsätter och möjlighet att kryptera meddelanden erbjuds nu som tilläggstjänst. Nya mottagare, som både kan användas i krypteringslösningar och ge kvittens på mottagna meddelanden, har lanserats under året. Under hösten 2012 tog Generic över Tele2:s tjänst Uppringt Internet (Swipnet), dvs föregångaren till dagens bredbandstjänster. Telekomverksamheten är en komplett men specialiserad teleoperatör, varför det finns synergifördelar vid övertagande av tjänster från både andra operatörer och företag. Telekomverksamheten vann under året Svenska Spels offentliga upphandling för leverans av en Modempoolstjänst. Tjänsten säkerställer att av Svenska Spels lottombud runt om i landet, med hög tillgänglighet 2 Generic Årsredovisning 2012 vd har ordet

5 Rörelseresultat 8,1 msek Nettoomsättning 164 msek och kvalité, kan kommunicera med Svenska Spel. Generics tjänst att erbjuda fax-och SMS-tjänster via internet är fortsatt framgångsrik. Under året har Generic tagit över ytterligare ett antal tjänster från kunder och partners, vilka tidigare själva skötte förvaltning och drift.» Sammantaget för 2012 kan sägas att vi är nöjda med den förbättrade lönsamheten och att samtliga verksamhetsområden nu visar vinst.«fokus 2013 Fokus för 2013 för konsultverksamheten är att bibehålla hög kvalité i uppdragen och rekrytera duktiga medarbetare samt att förbättra lönsamheten. För telekomverksamheten är det vår målsättning att både behålla vår kostnadseffektiva företagsplattform med fortsatt hög kvalité samt att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster. Under de senaste tre åren, 2010, 2011 respektive 2012 har koncernen haft ett resultat om ca 20 MEK efter skatt, varför vår finansiella ställning har förbättrats. Båda våra verksamheter är inom områden där det existerar hård konkurrens om uppdrag, medarbetare, samarbetspartners etc, men med goda utvecklingsmöjligheter på sikt. Till sist vill jag tacka medarbetare, kunder och aktieägare för det förtroende de visar oss. Nacka den 24 april 2013 Fredrik Svedberg, vd och koncernchef Generic Årsredovisning 2012 vd har ordet 3

6 Året i korthet nettoomsättningen uppgick till 164,4 MSEK (134,4 MSEK). Omsättningen har ökat genom att konsultuppdrag i en större omfattning än tidigare utförts i samverkan med underkonsulter. Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (2,1 MSEK). Resultat efter skatt uppgick till 7,4 MSEK (1,6 MSEK). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 MSEK (1,1 MSEK). Under året fullföljde Konsultverksamheten leverans av två större avtal till Försvarets Materielverk. intressebolaget NESP vann FMV:s långsiktiga upphandling av konsult tjänster för systemarbete i ett ramavtal som sträcker sig 7 år framåt. Generic tog över Tele 2:s tjänst för Uppringt Internet (Swipnet). generic vann Svenska Spels offentliga upphandling för leverans av en Modempoolstjänst. 4 Generic Årsredovisning 2012 året i korthet

7 Koncernens utveckling i sammandrag Nettoomsättning, MSEK 164,4 134,4 Rörelseresultat, MSEK 8,1 2,1 Rörelsemarginal, % 4,9 1,5 Resultat före skatt, MSEK 7,7 1,5 Resultat efter skatt, MSEK 7,4 1,6 Resultat per aktie, SEK 0,71 0,13 Kassaflödet från den löpande verksamheten, MSEK 7,3 1,1 Antal medarbetare vid årets slut Telekomverksamheten Nettoomsättning, ksek Rörelseresultat, ksek Rörelsemarginal, % 25,4 21,8 Konsultverksamheten Nettoomsättning, ksek Rörelseresultat, ksek Rörelsemarginal, % 0,7 3,9 Generic Årsredovisning 2012 året i korthet 5

8 Konsultverksamheten Inom konsultverksamhet hjälper Generic kunder att utveckla sin verksamhet och sina IT-system. Generic verkar där kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet, säker och kritisk kommunikation är höga. Kunderna finns inom försvar, offentlig sektor, samhällssäkerhet och inom produktutvecklande industri (energi, telekommunikation, transport och medicinsk teknik). Bolaget möter kundernas behov inom tre kompetensområden; Verksamhetsutveckling, projektledning och arkitektur, Kommunikation, sensorteknik och IT-säkerhet samt Strategisk utveckling. Verksamhetsutveckling, projektledning och arkitektur Generic erbjuder stöd till företag och organisationer som brottas med komplexa verksamheter, komplicerad teknik och snabba omvärldsförändringar. Vare sig det handlar om att skapa nya produkter och tjänster, effektivisera verksamheten eller bättre utnyttja tekniska möjligheter kan Generic bidra med värdefullt stöd. Genom en kombination av engagemang, kompetens och långvarig erfarenhet hjälper Generic kunder att lyckas inom kritiska områden som: Verksamhetsutveckling Projektledning Processutveckling och informationsmodellering Livscykelhantering av strategiska resurser Förändringsledning Arkitekturarbete Tjänsteorientering Kommunikation, sensorteknik och IT-säkerhet Generic stödjer kunder med att utforma framtidens kommunikations- och sensorsystem för såväl militära som kommersiella ändamål. Målet är att kunden alltid ska ha tillgång till framtidens teknik. Generic erbjuder kvalificerade tjänster inom hela utvecklingscykeln till kunder inom såväl försvarssektorn som den civila sektorn. Exempel på tjänster som Generic erbjuder: Stöd till projektledning/samordning Kravanalys och kravspecificering Granskning och framtagning av tekniska specifikationer Studier och utredningar resulterande i beslutsunderlag för kunden Utvärdering av kravuppfyllnad och systemprestanda Strategisk utveckling Generic erbjuder utveckling av intelligenta produkter med innehåll av elektronik och programvara. Tyngdpunkten ligger på applikationsutveckling och utveckling av inbyggda system. Kärnan i erbjudandet är kravhantering och systemarkitektur under tidiga projektfaser, projektledning, systemutveckling och integration under projektets implementeringsfas samt testledning, test och validering i slutfasen. Generic har en gedigen erfarenhet av praktisk realisering av tekniska tillämpningar kombinerat med djup teoretisk kunskap om tekniken och jobbar ofta under rigorös kommersiell sekretess och försvarssekretess. Exempel på tjänster som Generic erbjuder: Systemdefinition och kravhantering Projektledning Mjukvaruutveckling Hårdvaruutveckling Testning och validering Året som gått Nettoomsättningen för konsultverksamheten uppgick till 116,4 MSEK (87,3 MSEK) för Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK ( 3,4 MSEK). Den högre omsättningen beror på en större andel underkonsulter i verksamheten under Generic har sin största leverans inom försvarssektorn med Försvarets Materielverk som huvudkund. Vår breda kompetens om försvarsdomänen och tekniken gör att vi tillfört kompetens i områden som modellering av ledningssystem, teknik och ledning inom interoperabilitet till systemutveckling av sjöövervakningssystem. Generic har under året levererat till ett flertal kunder där huvudkunderna har varit Försvarets Materielverk, Försvarsmakten, Saab, Telia och Näringsdepartementet. Nya kunder har tillkommit bl.a. Statens Fastighetsverk, Maquet, Stockholms Hamn, Migrationsverket, PTS, SL, Inera samt Vinnova. Under året har bolaget även knutit ramavtal med PTS och Regeringskansliet. Samverkan med andra aktörer i branschen har resulterat i tillgång till flera nya ramavtal som vi kan utnyttja bl.a. Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet Uppdragstjänster, Lindholmen Science Samhällssäkerhet, SMHI. Kundsegment inom konsultverksamheten procent 11% 9% 3% 3% 74% Försvar Industri Offentlig sektor Telekom Övrigt 6 Generic Årsredovisning 2012 verksamheten

9 Generic har direkt mot försvarsmakten fått möjlighet att arbeta med verksamhetsmodelleringsfrågor och slutförande av arbetet arkitekturramverket MODEM. Generic befäster sin starka ställning inom Radioområdet genom flera uppdrag på FMV inom allt från överlämningsprojekt för truppradio till rena forskningsuppdrag men har även utfört radiouppdrag för andra kunder såsom utredning om framtida användning av spectrum för civil och militär luftfart för PTS samt utredning om realtidskommunikation till bussar m.h.a radioteknik för SL. Vi har under året ökat vår leverans inom teknisk infrastruktur på Försvarsmaktens anläggningar och ledningsplatser. Generics domänkompetens inom försvar gör oss till en efterfrågad leverantör till försvarsindustrin där Saab utgör en viktig kund. Våra starka band till samhällssäkerhet har gett oss möjlighet att genomföra prestigeuppdrag avseende utredning inom samhällssäkerhet för Stockholms Hamn. Vi har genomfört viktiga projektlednings- och verksamhetsutvecklingsuppdrag inom offentlig sektor där man speciellt kan nämna förstudie och implementation av Nationell portal för öppen förvaltning för Näringsdepartementet och Vinnova, programansvar för Migrationsverkets e-förvaltningsprogram samt upphandlingsstöd av molntjänst. Inom systemutvecklingsområdet kan nämnas uppdrag som arbete med öppna data för SMHI, utveckling och förvaltning av e-recept, test av medicinska tillämpningar, projektledning, konfiguration och test av telefoni och CRM lösningar. I slutet av 2011 infördes inom EU regelverket LUFS, Lagen om upphandling på Försvars och Säkerhetsområdet (LUFS). Under 2012 har FMV påbörjat upphandling enligt denna lag. Krav på varaktighet och kompetens ökar på offertgivaren, vilket i sig uppmuntrar samarbete med partners och underleverantörer. Under första halvåret 2012 fullföljde bolaget leverans av konsulttjänster för systemarbete till Försvarets Materielverk i enlighet med det avtal som tog sin början i November Uppdraget genomfördes i samarbete med partners och underleverantörer hos bolagets intressebolag Network Enabling System Partner AB (NESP) fram till avtalets upphörande vid halvårsskiftet. Inför den fortsatta leveransen av konsulttjänster för systemarbete genomförde FMV under våren 2012 en upphandling av ett nytt ramavtal gällande systemarbete och då enligt regelverket LUFS. NESP lämnade in en offert med assistans från underleverantörer. Resultatet av upphandlingen blev överklagat men uppdraget i upphandlingen har i dom från Kammarrätten tilldelats NESP. Leveranser av konsulttjänster för systemarbete åt FMV har, som en följd utav detta, stannat av under andra halvåret 2012 och verksamheten i NESP har varit inriktat på avtalsförhandling och processen kring överklagande under andra halvåret, vilket åsamkat NESP en helårsförlust på 2 MSEK, varav Generic redovisar en förlust på 0,4 MSEK för sitt 20%-iga innehav i intressebolaget NESP. Utveckling framöver Försvarsmaktens samverkan nationellt och internationellt kräver ett säkert utbyte av information. Interoperabla och säkra kommunikationslösningar är en förutsättning för att kunna utbyta information på ett säkert sätt. Generic har lång erfarenhet av kunder inom försvarssektorn. Generics kunskap inom verksamhetsutveckling, projektledning, informationshantering och arkitektur samt modern teknik möjliggör en fortsatt stark position och utveckling inom segmentet. Generic har stärkt sin ställning inom kommunikationsområdet och kommer att sträva efter en position som försvarets kommunikationsexpert med en fullständig förståelse för försvarets kommunikationsbehov och implementering av lösningar för att möta dessa. Huvudfokus kommer att ligga inom områdena radiokommunikation och sensorteknik, interoperabla kommunikationslösningar samt fysisk infrastruktur och IT-säkerhet. E-förvaltning och Samhällssäkerhetsområdet växer i takt med det ökade kommunikationsbehovet. Samordning mellan olika aktörer blir central, både nationellt och internationellt. Generics kunskap om allt från regeringens intentioner för myndighetssamverkan ned till implementationen av den nationella portalen för öppna data (öppnadata.se), ger oss unika möjligheter att hjälpa myndigheter och kommuner i sina satsningar för samverkan och öppenhet. På den privata marknaden riktar sig Generic till företag som utvecklar produkter som ställer höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet. Typiska branscher är telekom och medicinteknik. NESPs leveranser av konsulttjänster inom det nya ramavtalet Ledningsarbete och Livscykelstöd för ledningssystem kommer att påbörjas under andra kvartalet Generic Årsredovisning 2012 verksamheten 7

10 Telekomverksamheten Generic är en specialiserad teleoperatör med eget radionät för kritisk kommunikation. Generic erbjuder ett komplett utbud av meddelandetjänster som kombinerar SMS, e-post, fax och personsökning till företag, myndigheter och organisationer med extremt höga krav på tillgänglighet, säkerhet och service. Produkterna marknadsförs under namnen Minicall och Messit. Bland kunderna finns Polisen, Räddningstjänsten, sjukhus, energibolag, bank- och försäkringsbolag samt privata larmföretag. Generic är även leverantör till telekomoperatörerna TeliaSonera, Telenor, Tele2 och 3. Grunden i Generics telekomverksamhet är det rikstäckande pagingnätet Minicall med cirka aktiva användare. Kunderna finns framförallt inom sjukvård, räddningstjänst, polis, försvar samt jour- och larmverksamheter. Med bakgrund inom kritisk kommunikation och meddelandehantering, är Generic en ledande leverantör av kommunikationslösningar med över företagskunder. Vid omfattande krissituationer har paging gång på gång visat sig vara den mest pålitliga kommunikationsformen. Händelserna i USA den 11:e september 2001, orkanen Katrina i New Orleans 2005 och bombdåden i Londons tunnelbana samma år är exempel på internationella kriser där utredningar bekräftat detta. Det har även visat sig att det hos verksamhetskritiska funktioner finns ett utbrett beroende av mobiltelefoni, vilken ofta överbelastas i en krissituation. Den enhälliga rekommendationen är att använda flera oberoende kommunikationsvägar för verksamhetskritiska funktioner och att paging är en grundsten i detta. Det finns mycket begränsad erfarenhet av större kriser i Sverige och därför är också medvetenheten om behovet av krisberedskap relativt liten bland svenska företag. Medvetenheten kommer med all säkerhet att öka även i Sverige och det innebär en stor möjlighet för Generic. Genom produktfamiljen och meddelandeplattformen Messit har Generic även ett komplett utbud av meddelandetjänster baserade på bland annat e-post, SMS, Fastnäts- SMS, Minicall och fax. Dessutom har Generic en komplett infrastruktur, driftorganisation och kundtjänst som kan leverera dessa meddelandetjänster med hög tillförlitlighet. Generics strategi att som liten och flexibel operatör med en komplett infrastruktur vidareutveckla och komplettera tjänsteutbudet har visat sig framgångsrik. Generic levererar idag meddelandetjänster till en mängd olika kunder, allt från stora sjukhus och sjukvårdsinrättningar till kärnkraftverk, energibolag och outsourcingpartners. Generic har en närmast unik förmåga att anpassa lösningar för kritisk meddelandehantering och är därmed ett konkurrenskraftigt alternativ till de stora teleoperatörerna. Generic har till exempel utvecklat tjänsten Fastnäts-SMS som gör att man kan skicka SMS till och från fasta telefoner och telefoner med fasta nummerprefix. Året som gått Nettoomsättningen för telekomverksamheten uppgick till 52,6 MSEK (51,7 MSEK) för Rörelseresultatet uppgick till 13,4 MSEK (11,3 MSEK), med en rörelsemarginal på 25,4 procent (21,8 procent). Generic har sedan fler år tillbaka haft tekniken och möjligheten att dirigera om SMS riktade till mobiltelefoners fastnätsnummer till deras mobilnummer. Mobiltelefoner med fastnätsnummer blir allt vanligare i nya telefonitjänster och kan ingå i lösningar baserade på t ex mobil växel, IP-växel, och softphones. Kärt barn har många namn och det kallas ofta One Phone Concept eller One Number Concept. Generic erbjuder med andra ord möjlighet för anknytningar som ingår i sådana lösningar att ta emot SMS i textformat på sitt fastnätsnummer. Det är dock först nu under 2012 som denna marknad har mognat och kunderna i allt högre grad visar intresse för denna möjlighet. Efterfrågan på produkter och tjänster inom området kritisk kommunikation var god under året. Arbetet med att utveckla Minicall-tjänsten fortsätter och möjlighet att kryptera med- Intäktsfördelning i telekomverksamheten procent 6% Minicall Messit Övrigt 41% 53% 8 Generic Årsredovisning 2012 verksamheten

11 delanden erbjuds nu som tilläggstjänst. Nya mottagare, som både kan användas i krypteringslösningar och ge kvittens på mottagna meddelanden, har lanserats under året. Under hösten tog Generic över Tele2:s tjänst för Uppringt Internet (Swipnet), dvs föregångaren till dagens bredbandstjänster. Generic vann under årets sista dagar, i konkurrens med flera stora telekombolag, Svenska Spels offentliga upphandling för levererans av en Modempoolstjänst. Tjänsten säkerställer att av Svenska Spels lottombud runt om i landet, med hög tillgänglighet och kvalité, kan kommunicera med Svenska Spel. Generics tjänst att erbjuda fax- och SMS-tjänster via internet (så kallad molntjänst) är fortsatt framgångsrik. Under året har Generic tagit över ytterligare ett antal tjänster från kunder och partners, som tidigare själva skötte förvaltning och drift. Generics molntjänster gör det möjligt för kunder att fokusera på kärnverksamheten samtidigt som de får en mycket driftsäker tjänst. Utveckling framöver Generics övertagande av Tele2s tjänst uppringt Internet är resultatet av en medveten strategi att föra diskussioner med de stora teleoperatörna för att hjälpa dem i deras konsolidering av produktportföljerna. Avtalet med Svenska Spel visar dessutom på möjligheten att bygga vidare på dessa affärer för att nå ytterligare tillväxt. Generic har under senare år aktivt byggt upp nätverk av framförallt outsourcingbolag som partners för företagets tjänster. Etablerade relationer finns idag med ett flertal partners som på ett tydligt sätt kunnat effektivisera både sin egen och sina kunders verksamhet med hjälp av Generics molnbaserade tjänster för fax och SMS. Fokus för vidare bearbetning av partners skjuts nu alltmer mot teleoperatörerna i syfte att stärka samarbete med dessa för återförsäljning av Generics produkter och tjänster. Generic ser stora möjligheter till ökad försäljning via dessa kanaler under Som enda leverantör av Fastnäts-SMS i Sverige finns unika möjligheter till fler produktpaketeringar. Framförallt riktade mot så kallade One Phone Concepts, där inte bara sedvanliga mobiler har fastnätsnummer utan även mjukvarubaserade IP-telefoner har det. De senare möjliggör att man tar emot samtal både i sin mobila enhet och i datorn vilket ställer termineringen av SMS på sin spets. Generic ser nu en snabbt stigande efterfrågan och bolaget har börjat inleda samarbeten med flera operatörer för återförsäljning. Även på konsumentmarknaden öppnas nya möjligheter då över 1,3 miljoner mobilanvändare idag skickar SMS till det fasta nätet. Bolagets fokus är fortsatt att säkra tillväxten och att stärka Generics roll som det självklara valet för kritisk kommunikation. Generic Årsredovisning 2012 verksamheten 9

12 Aktien Börshandel Generic-aktien är sedan den 7 februari 2011 listad på NASDAQ OMX First North Premier och har handelsbeteckningen GENI. Kursutveckling Noteringskursen var den sista december ,57 (3,00) SEK, vilket är en uppgång med 19% jämfört med 31 december Vid årsskiftet 2012/2013 uppgick marknads värdet till 43,9 (36,9) MSEK. Kursutveckling under perioden ,0 4,5 4, Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2012 till kr fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,80 kr per aktie. Endast ett aktieslag förekommer och varje aktie berättigar till en röst på årsstämman. 3, ,0 0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR Generic Omsatt antal aktier Omsatt antal aktier per dag i 1000-tal Aktien Nyckeltal Antal aktier, periodens utgång* Justerat eget kapital per aktie, SEK 3,43 2,72 2,59 2,61 4,97 Resultat per aktie, SEK 0,71 0,13 0,70 3,27 0,68 Utdelning per aktie, SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Omräknat efter nyemission under Största aktieägare per 31 december 2012 Namn Antal aktier och röster Ägar andel i procent Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag ,30% Martin Gren gm bolag och familj ,79% Alfred Berg Småbolagsform ,12% Försäkringsbolaget Avanza Pension ,88% Arne Lindberg ,62% Tobias Järvström ,14% Johan Rapp ,83% Peder Swenman ,45% Jan Lund-Jensen ,40% Nocroc Ventures, Peter Ragnarsson ,17% Superbus, Aktiebolag ,95% Göran Tuvstedt ,81% Övriga ägare ,54% Totalt per 31 december % 10 Generic Årsredovisning 2012 aktien

13 Femårsöversikt TSEK Resultaträkningar i sammandrag Rörelsens intäkter Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Rörelseresultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen Balansräkningar i sammandrag TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalyser i sammandrag Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Operativt kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Intäktstillväxt 22% 11% 23% 22% 9% EBITDA-marginal 6,3% 4,1% 9,1% 4,4% 2,1% EBIT-marginal 4,9% 1,5% 6,2% 14,9% 1,8% Nettomarginal 4,5% 1,2% 5,7% 14,9% 2,0% Avkastning på sysselsatt kapital 17,4% 5,0% 20,6% neg. neg. Avkastning på eget kapital 19,6% 5,0% 31,1% 87,6% 12,9% Sysselsatt kapital, TSEK Eget kapital Nettoskuld, TSEK Skuldsättningsgrad 0,11 0,37 0,35 1,06 0,79 Räntetäckningsgrad 24,0 3,2 8,6 neg. neg. Soliditet 50,7% 37,2% 37,9% 24,0% 32,8% Medelantal anställda medarbetare Rörelseintäkt per anställd EBIT per anställd, TSEK Definitioner av nyckeltal och begrepp finns på sidan 62. Generic Årsredovisning 2012 Femårsöversikt 11

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Generic Sweden AB (publ), org nr , får härmed avge följande årsredovisning och koncernredovisning för Information om verksamheten Generic levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med höga krav på kvalitet och behov av extra hög tillförlitlighet. Detta sker genom två samverkande delar, konsultverksamheten och telekomverksamheten. Moderbolaget Generic Sweden AB (publ) äger dotterbolagen Generic Systems Sweden AB (100%), Generic Mobile Systems Sweden AB (100%), Generic Solutions Sweden AB (100%) samt Generic Vaktis AB (100%). Moderbolagets aktie blev i november 2008 noterad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, och aktien är fr o m februari 2011 listad på First North Premium med handelsbeteckningen GENI. Under perioden oktober 2006 november 2008 var aktien noterad på NGM-Equity. Konsultverksamheten bedrivs i två bolag, Generic Systems Sweden AB och Generic Solutions Sweden AB och bolagen erbjuder specialistkompetens inom verksamhetsutveckling, projektledning och arkitektur, kommunikationsoch sensorteknik med IT-säkerhet samt teknisk systemutveckling. Generic verkar där kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet, säker och kritisk kommunikation är höga. Kunderna finns inom försvar, offentlig sektor, samhällssäkerhet och produktutvecklande industri (energi, telekommunikation, transport och medicinsk teknik). Telekomverksamheten utgör en specialiserad teleoperatör med eget radionät för kritisk kommunikation. Ett komplett utbud av meddelandetjänster erbjuds som kombinerar SMS, e-post, fax och personsökning till företag, myndigheter och organisationer med extremt höga krav på tillgänglighet, säkerhet och service. Produkterna marknadsförs under namnen Minicall och Messit. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Konsult Konsultverksamheten är uppdelad i två juridiska enheter men drivs löpande som en gemensam konsultverksamhet indelad i tre kompetensgrupper. Verksamheten drivs från kontor i Nacka och Uppsala men är inte begränsad till uppdrag inom Mälarregionen. Henrik Gavelli innehar rollen som VD i Generic Systems Sweden AB resp Generic Solutions Sweden AB, med ansvar för konsultverksamheten inom koncernen. Generic har under året levererat till ett flertal kunder där huvudkunderna har varit Försvarets Materielverk, Försvarsmakten, SAAB, Telia och Näringsdepartementet. Nya kunder har tillkommit bl.a. Statens Fastighetsverk, Maquet, Stockholms hamn, Migrationsverket, PTS, SL, Inera samt Vinnova. Under året har ramavtal knutits med PTS och Regeringskansliet. Samverkan med andra aktörer i branschen har resulterat i tillgång till flera nya ramavtal som vi kan utnyttja bl a Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet Uppdragstjänster, Lindholmen Science Samhällssäkerhet och SMHI. I slutet av 2011 infördes inom EU regelverket LUFS, Lagen om upphandling på Försvars och Säkerhetsområdet (LUFS). Under 2012 har FMV genomfört upphandlingar enligt denna lag. Krav på varaktighet och kompetens ökar på offertgivaren, vilket i sig uppmuntrar samarbete med partners och underleverantörer. Under första halvåret 2012 fullföljde bolaget leverans av konsulttjänster för systemarbete till Försvarets Materielverk i enlighet med det avtal som tog sin början i november Uppdraget genomfördes i samarbete med partners och underleverantörer hos bolagets intressebolag Network Enabling System Partners AB (NESP) fram till avtalets upphörande vid halvårsskiftet. Inför den fortsatta leveransen av konsulttjänster för systemarbete genomförde FMV under våren 2012 en upphandling av ett nytt ramavtal gällande systemarbete och då enligt regelverket i LUFS. NESP lämnade in en offert med assistans från underleverantörer. Resultatet av upphandlingen blev överklagat men uppdraget i upphandlingen har i dom från Kammarrätten i februari 2013 tilldelats NESP. Leveranser av konsulttjänster för systemarbete åt FMV har, som en följd utav detta, stannat av under andra halvåret 2012 och verksamheten i NESP har varit inriktat på avtalsförhandling och processen kring överklagande under andra halvåret, vilket åsamkat NESP en helårsförlust på 2 MSEK, varav Generic redovisar en förlust på 0,4 MSEK för sitt 20%-iga innehav i intressebolaget NESP. NESP:s leveranser av konsulttjänster inom det nya ramavtalet Ledningsarbete och Livscykelstöd för ledningssystem kommer att påbörjas under andra kvartalet Telekom Efterfrågan på produkter och tjänster inom området kritisk kommunikation var god under året. Arbetet med att utveckla Minicall-tjänsten fortsätter och möjlighet att kryptera meddelanden erbjuds nu som tilläggstjänst. Nya mottagare, som både kan användas i krypteringslösningar och ge kvittens på mottagna meddelanden, har lanserats under året. Under hösten tog Generic över Tele2:s tjänst Uppringt Internet (Swipnet), dvs föregångaren till dagens bredbandstjänster. Generic vann under årets sista dagar, i konkurrens med flera stora telekombolag, Svenska Spels offentliga upphandling för leverans av en Modempoolstjänst. Tjänsten säkerställer att av Svenska Spels lottombud runt om 12 Generic Årsredovisning 2012 förvaltningsberättelse

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) Org nr: 556859-4187 Säte: Stockholm Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Framtidens miljöriktiga energiförsörjning är här

Framtidens miljöriktiga energiförsörjning är här Framtidens miljöriktiga energiförsörjning är här Å r sr edov isn i ng 2013 INNEhåll 03 Verkställande direktören har ordet 04 Detta är Cortus Energy 06 Marknadsöversikt 08 Aktien och ägarförhållande 09

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41 Årsredovisning 2014 2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Risk- och känslighetsanalys 7 Fem år i sammandrag 9 Finansiella rapporter, koncernen 11 Finansiella rapporter, moderbolaget 16 Redovisningsprinciper

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4 ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Detta är FormPipe Software 3 Verksamhet, marknad och organisation 4 Affärsområde NetDesign 6 Historik 1997 Utvecklingen av systemplattformen

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Enea Data AB Årsredovisning 2003

Enea Data AB Årsredovisning 2003 Enea Data AB Årsredovisning Innehåll 4 6 7 8 1 12 14 15 16 17 18 2 21 23 24 26 27 28 3 35 Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare,

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse f ö r va lt n i n g s b e r ät t e l s e Förvaltningsberättelse ÅF AB (publ) Organisationsnummer 556120-6474 Styrelsen och verkställande direktören för ÅF AB (publ) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret.

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning Uniflex AB 2005

Årsredovisning Uniflex AB 2005 Årsredovisning Uniflex AB 2005 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ)

Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ) Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ) Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnetplattformen AB 3 Händelser under 2014 3 Flerårsöversikt och nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ)

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 NOTER Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive,

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den

Läs mer

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB innehåll 2012 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 I köparens och säljarens intresse 5 Tillgänglighet ökar köpkraften 6 Personbilar 7 Maskiner och tunga fordon

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer