Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt..."

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...11 Förvaltningsberättelse...12 Finansiella rapporter...16 Styrelse och koncernledning...61 Definition av nyckeltal...62 Årsstämma...62 Adresser...62

3 69 % Konsultverksamhet 31 % Telekomverksamhet Nettoomsättning 2012 Generic i korthet Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Koncernen omsatte 164 Mkr under 2012 och har drygt 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI och Remium Nordic AB är Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på

4 Förbättrad lönsamhet för Generic-koncernen Koncernens rörelseresultat ökade till 8,1 MSEK (2,1 MSEK) samtidigt som omsättningen uppgick till 164 MSEK (134 MSEK) var ett starkt år för telekomverksamheten med en fortsatt god efterfrågan på företagets produkter och tjänster samt med bra lönsamhet. För konsultverksamheten har 2012 varit ett konsolideringsår, men med ett bättre resultat än föregående år. Målsättningen är att stärka lönsamheten för konsultverksamheten ytterligare. Leverans av viktiga projekt till nyckelkunder och Ramavtal Nettoomsättningen för konsultverksamheten ökade med 33 procent till 116,4 MSEK (87,3). Under 2012 genomfördes en mindre omorganisation i konsultverksamheten, där vissa olönsamma delar avvecklades. För 2013 står lönsamheten i konsultverksamheten fortsatt högst på agendan. Under året har levererans skett till ett flertal kunder med huvudkunder som Försvarets Materialverk (FMV), Försvarsmakten, Saab, Telia och Näringsdepartementet samtidigt som nya Ramavtal har tecknats med bl.a. PTS och Regeringskansliet. Inom vårt område Kommunikations- & Sensorsystem har vi haft en fortsatt god ordervolym från Försvarets Materielverk och vi har stärkt vår leveransförmåga genom rekrytering och ett ökat antal underleverantörer. Under första kvartalet 2013 har Network Enabling System Partner AB (NESP), som är ett intressebolag och till 20 procent ägs av Generic, ingått ett ramavtal med FMV avseende systemarbets- och livscykelstöd för Försvarsmaktens ledningssystem. Avtalet omfattar tre år med möjlighet till förlängning, ytterligare två plus två år. Det potentiella värdet av ramavtalet uppskattas till cirka 350 MSEK. Genom konsultverksamhetens kunskaper, erfarenheter och track record finns det goda möjligheter att stärka vår position hos myndigheter och kommuner. På den privata marknaden riktar vi oss främst till företag som utvecklar produkter och som ställer höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet. Våra kunder finns här främst inom telekom och medicinteknik. Fortsatt god efterfrågan på produkter och tjänster inom Telekom Nettoomsättningen för Telekomverksamheten ökade med 2 procent till 52,6 MSEK (51,7). Rörelsemarginalen var fortsatt stark och ökade till 25,4 procent (21,8). Efterfrågan på produkter och tjänster inom området kritisk kommunikation var fortsatt god under året. Arbetet med att utveckla Minicall-tjänsten fortsätter och möjlighet att kryptera meddelanden erbjuds nu som tilläggstjänst. Nya mottagare, som både kan användas i krypteringslösningar och ge kvittens på mottagna meddelanden, har lanserats under året. Under hösten 2012 tog Generic över Tele2:s tjänst Uppringt Internet (Swipnet), dvs föregångaren till dagens bredbandstjänster. Telekomverksamheten är en komplett men specialiserad teleoperatör, varför det finns synergifördelar vid övertagande av tjänster från både andra operatörer och företag. Telekomverksamheten vann under året Svenska Spels offentliga upphandling för leverans av en Modempoolstjänst. Tjänsten säkerställer att av Svenska Spels lottombud runt om i landet, med hög tillgänglighet 2 Generic Årsredovisning 2012 vd har ordet

5 Rörelseresultat 8,1 msek Nettoomsättning 164 msek och kvalité, kan kommunicera med Svenska Spel. Generics tjänst att erbjuda fax-och SMS-tjänster via internet är fortsatt framgångsrik. Under året har Generic tagit över ytterligare ett antal tjänster från kunder och partners, vilka tidigare själva skötte förvaltning och drift.» Sammantaget för 2012 kan sägas att vi är nöjda med den förbättrade lönsamheten och att samtliga verksamhetsområden nu visar vinst.«fokus 2013 Fokus för 2013 för konsultverksamheten är att bibehålla hög kvalité i uppdragen och rekrytera duktiga medarbetare samt att förbättra lönsamheten. För telekomverksamheten är det vår målsättning att både behålla vår kostnadseffektiva företagsplattform med fortsatt hög kvalité samt att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster. Under de senaste tre åren, 2010, 2011 respektive 2012 har koncernen haft ett resultat om ca 20 MEK efter skatt, varför vår finansiella ställning har förbättrats. Båda våra verksamheter är inom områden där det existerar hård konkurrens om uppdrag, medarbetare, samarbetspartners etc, men med goda utvecklingsmöjligheter på sikt. Till sist vill jag tacka medarbetare, kunder och aktieägare för det förtroende de visar oss. Nacka den 24 april 2013 Fredrik Svedberg, vd och koncernchef Generic Årsredovisning 2012 vd har ordet 3

6 Året i korthet nettoomsättningen uppgick till 164,4 MSEK (134,4 MSEK). Omsättningen har ökat genom att konsultuppdrag i en större omfattning än tidigare utförts i samverkan med underkonsulter. Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (2,1 MSEK). Resultat efter skatt uppgick till 7,4 MSEK (1,6 MSEK). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 MSEK (1,1 MSEK). Under året fullföljde Konsultverksamheten leverans av två större avtal till Försvarets Materielverk. intressebolaget NESP vann FMV:s långsiktiga upphandling av konsult tjänster för systemarbete i ett ramavtal som sträcker sig 7 år framåt. Generic tog över Tele 2:s tjänst för Uppringt Internet (Swipnet). generic vann Svenska Spels offentliga upphandling för leverans av en Modempoolstjänst. 4 Generic Årsredovisning 2012 året i korthet

7 Koncernens utveckling i sammandrag Nettoomsättning, MSEK 164,4 134,4 Rörelseresultat, MSEK 8,1 2,1 Rörelsemarginal, % 4,9 1,5 Resultat före skatt, MSEK 7,7 1,5 Resultat efter skatt, MSEK 7,4 1,6 Resultat per aktie, SEK 0,71 0,13 Kassaflödet från den löpande verksamheten, MSEK 7,3 1,1 Antal medarbetare vid årets slut Telekomverksamheten Nettoomsättning, ksek Rörelseresultat, ksek Rörelsemarginal, % 25,4 21,8 Konsultverksamheten Nettoomsättning, ksek Rörelseresultat, ksek Rörelsemarginal, % 0,7 3,9 Generic Årsredovisning 2012 året i korthet 5

8 Konsultverksamheten Inom konsultverksamhet hjälper Generic kunder att utveckla sin verksamhet och sina IT-system. Generic verkar där kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet, säker och kritisk kommunikation är höga. Kunderna finns inom försvar, offentlig sektor, samhällssäkerhet och inom produktutvecklande industri (energi, telekommunikation, transport och medicinsk teknik). Bolaget möter kundernas behov inom tre kompetensområden; Verksamhetsutveckling, projektledning och arkitektur, Kommunikation, sensorteknik och IT-säkerhet samt Strategisk utveckling. Verksamhetsutveckling, projektledning och arkitektur Generic erbjuder stöd till företag och organisationer som brottas med komplexa verksamheter, komplicerad teknik och snabba omvärldsförändringar. Vare sig det handlar om att skapa nya produkter och tjänster, effektivisera verksamheten eller bättre utnyttja tekniska möjligheter kan Generic bidra med värdefullt stöd. Genom en kombination av engagemang, kompetens och långvarig erfarenhet hjälper Generic kunder att lyckas inom kritiska områden som: Verksamhetsutveckling Projektledning Processutveckling och informationsmodellering Livscykelhantering av strategiska resurser Förändringsledning Arkitekturarbete Tjänsteorientering Kommunikation, sensorteknik och IT-säkerhet Generic stödjer kunder med att utforma framtidens kommunikations- och sensorsystem för såväl militära som kommersiella ändamål. Målet är att kunden alltid ska ha tillgång till framtidens teknik. Generic erbjuder kvalificerade tjänster inom hela utvecklingscykeln till kunder inom såväl försvarssektorn som den civila sektorn. Exempel på tjänster som Generic erbjuder: Stöd till projektledning/samordning Kravanalys och kravspecificering Granskning och framtagning av tekniska specifikationer Studier och utredningar resulterande i beslutsunderlag för kunden Utvärdering av kravuppfyllnad och systemprestanda Strategisk utveckling Generic erbjuder utveckling av intelligenta produkter med innehåll av elektronik och programvara. Tyngdpunkten ligger på applikationsutveckling och utveckling av inbyggda system. Kärnan i erbjudandet är kravhantering och systemarkitektur under tidiga projektfaser, projektledning, systemutveckling och integration under projektets implementeringsfas samt testledning, test och validering i slutfasen. Generic har en gedigen erfarenhet av praktisk realisering av tekniska tillämpningar kombinerat med djup teoretisk kunskap om tekniken och jobbar ofta under rigorös kommersiell sekretess och försvarssekretess. Exempel på tjänster som Generic erbjuder: Systemdefinition och kravhantering Projektledning Mjukvaruutveckling Hårdvaruutveckling Testning och validering Året som gått Nettoomsättningen för konsultverksamheten uppgick till 116,4 MSEK (87,3 MSEK) för Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK ( 3,4 MSEK). Den högre omsättningen beror på en större andel underkonsulter i verksamheten under Generic har sin största leverans inom försvarssektorn med Försvarets Materielverk som huvudkund. Vår breda kompetens om försvarsdomänen och tekniken gör att vi tillfört kompetens i områden som modellering av ledningssystem, teknik och ledning inom interoperabilitet till systemutveckling av sjöövervakningssystem. Generic har under året levererat till ett flertal kunder där huvudkunderna har varit Försvarets Materielverk, Försvarsmakten, Saab, Telia och Näringsdepartementet. Nya kunder har tillkommit bl.a. Statens Fastighetsverk, Maquet, Stockholms Hamn, Migrationsverket, PTS, SL, Inera samt Vinnova. Under året har bolaget även knutit ramavtal med PTS och Regeringskansliet. Samverkan med andra aktörer i branschen har resulterat i tillgång till flera nya ramavtal som vi kan utnyttja bl.a. Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet Uppdragstjänster, Lindholmen Science Samhällssäkerhet, SMHI. Kundsegment inom konsultverksamheten procent 11% 9% 3% 3% 74% Försvar Industri Offentlig sektor Telekom Övrigt 6 Generic Årsredovisning 2012 verksamheten

9 Generic har direkt mot försvarsmakten fått möjlighet att arbeta med verksamhetsmodelleringsfrågor och slutförande av arbetet arkitekturramverket MODEM. Generic befäster sin starka ställning inom Radioområdet genom flera uppdrag på FMV inom allt från överlämningsprojekt för truppradio till rena forskningsuppdrag men har även utfört radiouppdrag för andra kunder såsom utredning om framtida användning av spectrum för civil och militär luftfart för PTS samt utredning om realtidskommunikation till bussar m.h.a radioteknik för SL. Vi har under året ökat vår leverans inom teknisk infrastruktur på Försvarsmaktens anläggningar och ledningsplatser. Generics domänkompetens inom försvar gör oss till en efterfrågad leverantör till försvarsindustrin där Saab utgör en viktig kund. Våra starka band till samhällssäkerhet har gett oss möjlighet att genomföra prestigeuppdrag avseende utredning inom samhällssäkerhet för Stockholms Hamn. Vi har genomfört viktiga projektlednings- och verksamhetsutvecklingsuppdrag inom offentlig sektor där man speciellt kan nämna förstudie och implementation av Nationell portal för öppen förvaltning för Näringsdepartementet och Vinnova, programansvar för Migrationsverkets e-förvaltningsprogram samt upphandlingsstöd av molntjänst. Inom systemutvecklingsområdet kan nämnas uppdrag som arbete med öppna data för SMHI, utveckling och förvaltning av e-recept, test av medicinska tillämpningar, projektledning, konfiguration och test av telefoni och CRM lösningar. I slutet av 2011 infördes inom EU regelverket LUFS, Lagen om upphandling på Försvars och Säkerhetsområdet (LUFS). Under 2012 har FMV påbörjat upphandling enligt denna lag. Krav på varaktighet och kompetens ökar på offertgivaren, vilket i sig uppmuntrar samarbete med partners och underleverantörer. Under första halvåret 2012 fullföljde bolaget leverans av konsulttjänster för systemarbete till Försvarets Materielverk i enlighet med det avtal som tog sin början i November Uppdraget genomfördes i samarbete med partners och underleverantörer hos bolagets intressebolag Network Enabling System Partner AB (NESP) fram till avtalets upphörande vid halvårsskiftet. Inför den fortsatta leveransen av konsulttjänster för systemarbete genomförde FMV under våren 2012 en upphandling av ett nytt ramavtal gällande systemarbete och då enligt regelverket LUFS. NESP lämnade in en offert med assistans från underleverantörer. Resultatet av upphandlingen blev överklagat men uppdraget i upphandlingen har i dom från Kammarrätten tilldelats NESP. Leveranser av konsulttjänster för systemarbete åt FMV har, som en följd utav detta, stannat av under andra halvåret 2012 och verksamheten i NESP har varit inriktat på avtalsförhandling och processen kring överklagande under andra halvåret, vilket åsamkat NESP en helårsförlust på 2 MSEK, varav Generic redovisar en förlust på 0,4 MSEK för sitt 20%-iga innehav i intressebolaget NESP. Utveckling framöver Försvarsmaktens samverkan nationellt och internationellt kräver ett säkert utbyte av information. Interoperabla och säkra kommunikationslösningar är en förutsättning för att kunna utbyta information på ett säkert sätt. Generic har lång erfarenhet av kunder inom försvarssektorn. Generics kunskap inom verksamhetsutveckling, projektledning, informationshantering och arkitektur samt modern teknik möjliggör en fortsatt stark position och utveckling inom segmentet. Generic har stärkt sin ställning inom kommunikationsområdet och kommer att sträva efter en position som försvarets kommunikationsexpert med en fullständig förståelse för försvarets kommunikationsbehov och implementering av lösningar för att möta dessa. Huvudfokus kommer att ligga inom områdena radiokommunikation och sensorteknik, interoperabla kommunikationslösningar samt fysisk infrastruktur och IT-säkerhet. E-förvaltning och Samhällssäkerhetsområdet växer i takt med det ökade kommunikationsbehovet. Samordning mellan olika aktörer blir central, både nationellt och internationellt. Generics kunskap om allt från regeringens intentioner för myndighetssamverkan ned till implementationen av den nationella portalen för öppna data (öppnadata.se), ger oss unika möjligheter att hjälpa myndigheter och kommuner i sina satsningar för samverkan och öppenhet. På den privata marknaden riktar sig Generic till företag som utvecklar produkter som ställer höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet. Typiska branscher är telekom och medicinteknik. NESPs leveranser av konsulttjänster inom det nya ramavtalet Ledningsarbete och Livscykelstöd för ledningssystem kommer att påbörjas under andra kvartalet Generic Årsredovisning 2012 verksamheten 7

10 Telekomverksamheten Generic är en specialiserad teleoperatör med eget radionät för kritisk kommunikation. Generic erbjuder ett komplett utbud av meddelandetjänster som kombinerar SMS, e-post, fax och personsökning till företag, myndigheter och organisationer med extremt höga krav på tillgänglighet, säkerhet och service. Produkterna marknadsförs under namnen Minicall och Messit. Bland kunderna finns Polisen, Räddningstjänsten, sjukhus, energibolag, bank- och försäkringsbolag samt privata larmföretag. Generic är även leverantör till telekomoperatörerna TeliaSonera, Telenor, Tele2 och 3. Grunden i Generics telekomverksamhet är det rikstäckande pagingnätet Minicall med cirka aktiva användare. Kunderna finns framförallt inom sjukvård, räddningstjänst, polis, försvar samt jour- och larmverksamheter. Med bakgrund inom kritisk kommunikation och meddelandehantering, är Generic en ledande leverantör av kommunikationslösningar med över företagskunder. Vid omfattande krissituationer har paging gång på gång visat sig vara den mest pålitliga kommunikationsformen. Händelserna i USA den 11:e september 2001, orkanen Katrina i New Orleans 2005 och bombdåden i Londons tunnelbana samma år är exempel på internationella kriser där utredningar bekräftat detta. Det har även visat sig att det hos verksamhetskritiska funktioner finns ett utbrett beroende av mobiltelefoni, vilken ofta överbelastas i en krissituation. Den enhälliga rekommendationen är att använda flera oberoende kommunikationsvägar för verksamhetskritiska funktioner och att paging är en grundsten i detta. Det finns mycket begränsad erfarenhet av större kriser i Sverige och därför är också medvetenheten om behovet av krisberedskap relativt liten bland svenska företag. Medvetenheten kommer med all säkerhet att öka även i Sverige och det innebär en stor möjlighet för Generic. Genom produktfamiljen och meddelandeplattformen Messit har Generic även ett komplett utbud av meddelandetjänster baserade på bland annat e-post, SMS, Fastnäts- SMS, Minicall och fax. Dessutom har Generic en komplett infrastruktur, driftorganisation och kundtjänst som kan leverera dessa meddelandetjänster med hög tillförlitlighet. Generics strategi att som liten och flexibel operatör med en komplett infrastruktur vidareutveckla och komplettera tjänsteutbudet har visat sig framgångsrik. Generic levererar idag meddelandetjänster till en mängd olika kunder, allt från stora sjukhus och sjukvårdsinrättningar till kärnkraftverk, energibolag och outsourcingpartners. Generic har en närmast unik förmåga att anpassa lösningar för kritisk meddelandehantering och är därmed ett konkurrenskraftigt alternativ till de stora teleoperatörerna. Generic har till exempel utvecklat tjänsten Fastnäts-SMS som gör att man kan skicka SMS till och från fasta telefoner och telefoner med fasta nummerprefix. Året som gått Nettoomsättningen för telekomverksamheten uppgick till 52,6 MSEK (51,7 MSEK) för Rörelseresultatet uppgick till 13,4 MSEK (11,3 MSEK), med en rörelsemarginal på 25,4 procent (21,8 procent). Generic har sedan fler år tillbaka haft tekniken och möjligheten att dirigera om SMS riktade till mobiltelefoners fastnätsnummer till deras mobilnummer. Mobiltelefoner med fastnätsnummer blir allt vanligare i nya telefonitjänster och kan ingå i lösningar baserade på t ex mobil växel, IP-växel, och softphones. Kärt barn har många namn och det kallas ofta One Phone Concept eller One Number Concept. Generic erbjuder med andra ord möjlighet för anknytningar som ingår i sådana lösningar att ta emot SMS i textformat på sitt fastnätsnummer. Det är dock först nu under 2012 som denna marknad har mognat och kunderna i allt högre grad visar intresse för denna möjlighet. Efterfrågan på produkter och tjänster inom området kritisk kommunikation var god under året. Arbetet med att utveckla Minicall-tjänsten fortsätter och möjlighet att kryptera med- Intäktsfördelning i telekomverksamheten procent 6% Minicall Messit Övrigt 41% 53% 8 Generic Årsredovisning 2012 verksamheten

11 delanden erbjuds nu som tilläggstjänst. Nya mottagare, som både kan användas i krypteringslösningar och ge kvittens på mottagna meddelanden, har lanserats under året. Under hösten tog Generic över Tele2:s tjänst för Uppringt Internet (Swipnet), dvs föregångaren till dagens bredbandstjänster. Generic vann under årets sista dagar, i konkurrens med flera stora telekombolag, Svenska Spels offentliga upphandling för levererans av en Modempoolstjänst. Tjänsten säkerställer att av Svenska Spels lottombud runt om i landet, med hög tillgänglighet och kvalité, kan kommunicera med Svenska Spel. Generics tjänst att erbjuda fax- och SMS-tjänster via internet (så kallad molntjänst) är fortsatt framgångsrik. Under året har Generic tagit över ytterligare ett antal tjänster från kunder och partners, som tidigare själva skötte förvaltning och drift. Generics molntjänster gör det möjligt för kunder att fokusera på kärnverksamheten samtidigt som de får en mycket driftsäker tjänst. Utveckling framöver Generics övertagande av Tele2s tjänst uppringt Internet är resultatet av en medveten strategi att föra diskussioner med de stora teleoperatörna för att hjälpa dem i deras konsolidering av produktportföljerna. Avtalet med Svenska Spel visar dessutom på möjligheten att bygga vidare på dessa affärer för att nå ytterligare tillväxt. Generic har under senare år aktivt byggt upp nätverk av framförallt outsourcingbolag som partners för företagets tjänster. Etablerade relationer finns idag med ett flertal partners som på ett tydligt sätt kunnat effektivisera både sin egen och sina kunders verksamhet med hjälp av Generics molnbaserade tjänster för fax och SMS. Fokus för vidare bearbetning av partners skjuts nu alltmer mot teleoperatörerna i syfte att stärka samarbete med dessa för återförsäljning av Generics produkter och tjänster. Generic ser stora möjligheter till ökad försäljning via dessa kanaler under Som enda leverantör av Fastnäts-SMS i Sverige finns unika möjligheter till fler produktpaketeringar. Framförallt riktade mot så kallade One Phone Concepts, där inte bara sedvanliga mobiler har fastnätsnummer utan även mjukvarubaserade IP-telefoner har det. De senare möjliggör att man tar emot samtal både i sin mobila enhet och i datorn vilket ställer termineringen av SMS på sin spets. Generic ser nu en snabbt stigande efterfrågan och bolaget har börjat inleda samarbeten med flera operatörer för återförsäljning. Även på konsumentmarknaden öppnas nya möjligheter då över 1,3 miljoner mobilanvändare idag skickar SMS till det fasta nätet. Bolagets fokus är fortsatt att säkra tillväxten och att stärka Generics roll som det självklara valet för kritisk kommunikation. Generic Årsredovisning 2012 verksamheten 9

12 Aktien Börshandel Generic-aktien är sedan den 7 februari 2011 listad på NASDAQ OMX First North Premier och har handelsbeteckningen GENI. Kursutveckling Noteringskursen var den sista december ,57 (3,00) SEK, vilket är en uppgång med 19% jämfört med 31 december Vid årsskiftet 2012/2013 uppgick marknads värdet till 43,9 (36,9) MSEK. Kursutveckling under perioden ,0 4,5 4, Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2012 till kr fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,80 kr per aktie. Endast ett aktieslag förekommer och varje aktie berättigar till en röst på årsstämman. 3, ,0 0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR Generic Omsatt antal aktier Omsatt antal aktier per dag i 1000-tal Aktien Nyckeltal Antal aktier, periodens utgång* Justerat eget kapital per aktie, SEK 3,43 2,72 2,59 2,61 4,97 Resultat per aktie, SEK 0,71 0,13 0,70 3,27 0,68 Utdelning per aktie, SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Omräknat efter nyemission under Största aktieägare per 31 december 2012 Namn Antal aktier och röster Ägar andel i procent Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag ,30% Martin Gren gm bolag och familj ,79% Alfred Berg Småbolagsform ,12% Försäkringsbolaget Avanza Pension ,88% Arne Lindberg ,62% Tobias Järvström ,14% Johan Rapp ,83% Peder Swenman ,45% Jan Lund-Jensen ,40% Nocroc Ventures, Peter Ragnarsson ,17% Superbus, Aktiebolag ,95% Göran Tuvstedt ,81% Övriga ägare ,54% Totalt per 31 december % 10 Generic Årsredovisning 2012 aktien

13 Femårsöversikt TSEK Resultaträkningar i sammandrag Rörelsens intäkter Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Rörelseresultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen Balansräkningar i sammandrag TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalyser i sammandrag Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Operativt kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Intäktstillväxt 22% 11% 23% 22% 9% EBITDA-marginal 6,3% 4,1% 9,1% 4,4% 2,1% EBIT-marginal 4,9% 1,5% 6,2% 14,9% 1,8% Nettomarginal 4,5% 1,2% 5,7% 14,9% 2,0% Avkastning på sysselsatt kapital 17,4% 5,0% 20,6% neg. neg. Avkastning på eget kapital 19,6% 5,0% 31,1% 87,6% 12,9% Sysselsatt kapital, TSEK Eget kapital Nettoskuld, TSEK Skuldsättningsgrad 0,11 0,37 0,35 1,06 0,79 Räntetäckningsgrad 24,0 3,2 8,6 neg. neg. Soliditet 50,7% 37,2% 37,9% 24,0% 32,8% Medelantal anställda medarbetare Rörelseintäkt per anställd EBIT per anställd, TSEK Definitioner av nyckeltal och begrepp finns på sidan 62. Generic Årsredovisning 2012 Femårsöversikt 11

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Generic Sweden AB (publ), org nr , får härmed avge följande årsredovisning och koncernredovisning för Information om verksamheten Generic levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med höga krav på kvalitet och behov av extra hög tillförlitlighet. Detta sker genom två samverkande delar, konsultverksamheten och telekomverksamheten. Moderbolaget Generic Sweden AB (publ) äger dotterbolagen Generic Systems Sweden AB (100%), Generic Mobile Systems Sweden AB (100%), Generic Solutions Sweden AB (100%) samt Generic Vaktis AB (100%). Moderbolagets aktie blev i november 2008 noterad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, och aktien är fr o m februari 2011 listad på First North Premium med handelsbeteckningen GENI. Under perioden oktober 2006 november 2008 var aktien noterad på NGM-Equity. Konsultverksamheten bedrivs i två bolag, Generic Systems Sweden AB och Generic Solutions Sweden AB och bolagen erbjuder specialistkompetens inom verksamhetsutveckling, projektledning och arkitektur, kommunikationsoch sensorteknik med IT-säkerhet samt teknisk systemutveckling. Generic verkar där kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet, säker och kritisk kommunikation är höga. Kunderna finns inom försvar, offentlig sektor, samhällssäkerhet och produktutvecklande industri (energi, telekommunikation, transport och medicinsk teknik). Telekomverksamheten utgör en specialiserad teleoperatör med eget radionät för kritisk kommunikation. Ett komplett utbud av meddelandetjänster erbjuds som kombinerar SMS, e-post, fax och personsökning till företag, myndigheter och organisationer med extremt höga krav på tillgänglighet, säkerhet och service. Produkterna marknadsförs under namnen Minicall och Messit. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Konsult Konsultverksamheten är uppdelad i två juridiska enheter men drivs löpande som en gemensam konsultverksamhet indelad i tre kompetensgrupper. Verksamheten drivs från kontor i Nacka och Uppsala men är inte begränsad till uppdrag inom Mälarregionen. Henrik Gavelli innehar rollen som VD i Generic Systems Sweden AB resp Generic Solutions Sweden AB, med ansvar för konsultverksamheten inom koncernen. Generic har under året levererat till ett flertal kunder där huvudkunderna har varit Försvarets Materielverk, Försvarsmakten, SAAB, Telia och Näringsdepartementet. Nya kunder har tillkommit bl.a. Statens Fastighetsverk, Maquet, Stockholms hamn, Migrationsverket, PTS, SL, Inera samt Vinnova. Under året har ramavtal knutits med PTS och Regeringskansliet. Samverkan med andra aktörer i branschen har resulterat i tillgång till flera nya ramavtal som vi kan utnyttja bl a Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet Uppdragstjänster, Lindholmen Science Samhällssäkerhet och SMHI. I slutet av 2011 infördes inom EU regelverket LUFS, Lagen om upphandling på Försvars och Säkerhetsområdet (LUFS). Under 2012 har FMV genomfört upphandlingar enligt denna lag. Krav på varaktighet och kompetens ökar på offertgivaren, vilket i sig uppmuntrar samarbete med partners och underleverantörer. Under första halvåret 2012 fullföljde bolaget leverans av konsulttjänster för systemarbete till Försvarets Materielverk i enlighet med det avtal som tog sin början i november Uppdraget genomfördes i samarbete med partners och underleverantörer hos bolagets intressebolag Network Enabling System Partners AB (NESP) fram till avtalets upphörande vid halvårsskiftet. Inför den fortsatta leveransen av konsulttjänster för systemarbete genomförde FMV under våren 2012 en upphandling av ett nytt ramavtal gällande systemarbete och då enligt regelverket i LUFS. NESP lämnade in en offert med assistans från underleverantörer. Resultatet av upphandlingen blev överklagat men uppdraget i upphandlingen har i dom från Kammarrätten i februari 2013 tilldelats NESP. Leveranser av konsulttjänster för systemarbete åt FMV har, som en följd utav detta, stannat av under andra halvåret 2012 och verksamheten i NESP har varit inriktat på avtalsförhandling och processen kring överklagande under andra halvåret, vilket åsamkat NESP en helårsförlust på 2 MSEK, varav Generic redovisar en förlust på 0,4 MSEK för sitt 20%-iga innehav i intressebolaget NESP. NESP:s leveranser av konsulttjänster inom det nya ramavtalet Ledningsarbete och Livscykelstöd för ledningssystem kommer att påbörjas under andra kvartalet Telekom Efterfrågan på produkter och tjänster inom området kritisk kommunikation var god under året. Arbetet med att utveckla Minicall-tjänsten fortsätter och möjlighet att kryptera meddelanden erbjuds nu som tilläggstjänst. Nya mottagare, som både kan användas i krypteringslösningar och ge kvittens på mottagna meddelanden, har lanserats under året. Under hösten tog Generic över Tele2:s tjänst Uppringt Internet (Swipnet), dvs föregångaren till dagens bredbandstjänster. Generic vann under årets sista dagar, i konkurrens med flera stora telekombolag, Svenska Spels offentliga upphandling för leverans av en Modempoolstjänst. Tjänsten säkerställer att av Svenska Spels lottombud runt om 12 Generic Årsredovisning 2012 förvaltningsberättelse

15 i landet, med hög tillgänglighet och kvalité, kan kommunicera med Svenska Spel. Generics tjänst att erbjuda fax- och SMS-tjänster via internet (så kallad molntjänst) är fortsatt framgångsrik. Under året har Generic tagit över ytterligare ett antal tjänster från kunder och partners som tidigare själva skötte förvaltning och drift. Intäkter och resultat Koncernens intäkter för räkenskapsåret uppgick till 164,4 (134,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (2,1) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 4,9 (1,5) %. För telekomverksamheten uppgick intäkterna till 52,6 (51,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 13,4 (11,3) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 25,4 (21,8) %. För konsultverksamheten uppgick intäkterna till 116,4 (87,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 0,8 ( 3,4) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 0,7( 3,9) %. Omsättningsökningen beror på en ökad användning av underkonsulter. Kostnaden för underkonsulter ingår i personalkostnader. Finansiell ställning per 31 december 2012 Koncernens likvida medel per den 31 december 2012 uppgick till 482 (865) TSEK. Utöver detta förfogar koncernen över checkkrediter med en limit om 20 MSEK. Vid utgången av året var checkkrediterna utnyttjad med 4,1(11,0) MSEK. Kortfristig räntebärande skuld avseende finansiell leasing uppgick till 0,5 (1,3) MSEK och motsvarande långfristig räntebärande skuld uppgick till 0,0 (0,2) MSEK. Soliditeten uppgick den 31 december 2012 till 50,7 (37,2) %. Moderbolaget Under året uppgick faktureringen till 6,9 (8,3) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 6,1 ( 5,9) MSEK. Moderbolaget erhöll koncernbidrag från dotterbolagen om samman taget 14,8 (8,4) MSEK. Medarbetare Det genomsnittliga antalet medarbetare (omräknat till heltidstjänster) uppgick under perioden januari december till 71 (75). Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 71 (86). Koncernens huvudkontor är beläget i Nacka. Kon cernen har dessutom verksamhet förlagd till Luleå, Malmö, Uppsala och Örebro. Styrelsens arbete under året Moderbolagets styrelse består av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Verkställande direktören är ordinarie ledamot av styrelsen. Andra tjänstemän i koncernens bolag deltar vid behov i styrelsens sammanträden som föredragande eller sakkunniga i särskilda ärenden. Styrelsen har under året genomfört 5 protokollförda möten. Styrelsen har en fastställd arbetsordning för sitt arbete samt en skriftlig arbetsfördelning mellan styrelsen och den verkställande direktören. Dessutom finns en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Revisorn har deltagit vid ett sammanträde och redogjort för sina iakttagelser. VD och styrelsesammansättning Ledamöter i styrelsen under räkenskapsåret har varit Hans Krantz, ordförande; Kenth-Åke Jönsson; Peter Ragnarsson; Erik Gabrielsson och Fredrik Svedberg. VD och koncernchef under räkenskapsåret har varit Fredrik Svedberg. Finansiella nyckeltal Rörelsens intäkter, MSEK 164,4 134,5 150,3 195,8 250,4 Rörelseresultat, MSEK 8,1 2,1 9,3 29,1 4,6 Rörelsemarginal, % 4,9% 1,5% 6,2% 14,9% 1,8% Resultat före skatt, MSEK 7,7 1,5 8,3 30,3 6,7 Årets resultat, MSEK 7,4 1,6 8,5 29,2 5,0 Resultat per aktie, SEK* 0,71 0,13 0,70 3,27 0,68 Genomsnittligt antal anställda Rörelseresultat/anställd, TSEK Soliditet, % 50,7% 37,2% 37,9% 24,0% 32,8% *Omräkning har skett retroaktivt med hänsyn till nyemission. Generic Årsredovisning 2012 förvaltningsberättelse 13

16 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna vid årsstämman 2011 Ersättningsnivåerna skall vara maknadsmässiga. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt incitamentsprogram erbjudas. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 12 månadslöner för respektive befattningshavare. Rörlig ersättning, som inte för överstiga 30% av den fasta lönen, skall bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för befattningshavarens ansvarsområden uppnås. Utfallande ersättning utbetalas i form av lön eller pensionsavsättning. Styrelsen skall äga rätt att frångå linjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Börshandel Moderbolagets aktie blev i november 2008 noterad på First North, som drivs av Nasdaq OMX, och aktien är fr o m februari 2011 noterad på First North Premium med handelsbeteckningen GENI. Kursutveckling Generic utnyttjar en likviditetsgaranti från Remium Nordic AB som också är bolagets Certified Advisor. Vid ingången av 2012 var aktiekursen 3,0 kr och vid årets utgången var aktiekursen 3,57 kr vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde om 43,9 (36,9) MSEK. Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2012 till kr fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,80 kr per aktie. Utdelningspolicy Vid beslut om utdelning följer styrelsen de restriktioner som följer av avtal, lagar och myndighetskrav för utbetalning av utdelning till aktieägarna. Vinstmedel kommer i första hand att återinvesteras i verksamheten. Utdelningen kommer därför att utgå med maximalt 30 procent av nettoresultatet under förutsättning att detta inte äventyrar finansieringen av verksamheten. För räkenskapsåret 2012 föreslår styrelsen att ingen utdelning sker. Risker och osäkerhetsfaktorer hänförliga till Generics verksamhet Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Generics framtida utveckling. Risker är ett naturligt inslag i affärsverksamhet och företagande. Egendoms- och ansvarsrisker samt avbrottsrisker täcks av försäkringar med hittills små inträffade skador. Avseende finansiella risker hänvisas till not 29 i denna årsredovisning. Största aktieägare per 31 december 2012 Namn Antal aktier och röster Ägarandel i procent Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag ,30% Martin Gren gm bolag och familj ,79% Alfred Berg Småbolagsfond ,12% Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,88% Arne Lindberg ,62% Tobias Järvström ,14% Johan Rapp ,83% Peder Swenman ,45% Jan Lund-Jensen ,40% Nocroc Ventures, Peter Ragnarsson ,17% Superbus Aktiebolag ,95% Göran Tuvstedt ,81% Övriga aktieägare ,54% Totalt per 31 december % Konjunkturspåverkan Generics verksamhet är exponerad för konjunkturssvängningar i kundledet, vilka kan vara olika för konsult- och telekomrörelsen. Bolagets kunder inom konsultrörelsen spänner över hela vidden från offentliga myndigheter inklusive Försvaret till större publika bolag. Kundbasen inom telekomrörelsen består av s.k. blåljusmyndigheter och andra myndigheter och företag med krav på säker och driftssäker kommunikation. Generic har ett naturligt reducerat konjunktursberoende genom den dubbla verksamheten konsult- och telekomrörelse. Konsultrörelsen är mer exponerad för konjunkturrörelser och förändringar i olika myndigheters anslag av medel än telekomrörelsen. Den senare genererar relativt stabilt löpande intäkter oberoende av fas i konjunkturscykeln. Genom att försvar, myndigheter och företag berörs på olika sätt av konjukturssvängningar och i olika cykler, har konsultverksamheten i sig en tålighet mot konjunkturssvängningar. Telekommarknaden i förändring Generic verkar inom telekombranschen inom ett flertal områden genom både konsult- och telekomverksamhet. Telekombranschen står inför ett antal teknikskiften bl.a. påskyndande av successivt ökande integration av IT och telekom samt ökade krav på mobilitet och överföringskapacitet. För operatörer med verksamheter inom befintliga tekniker innebär detta att marknadsförutsättningarna kan påverkas i takt med att nya tekniker får genomslag samtidigt som detta skapar möjligheter för aktörer som Generic Mobile. 14 Generic Årsredovisning 2012 förvaltningsberättelse

17 Försvarssektorn Försvarssektorn är en betydelsefull kund för Generic, såväl ur ett ekonomiskt som utvecklingsmässigt perspektiv. Bolaget har därför ett stort beroende av leveranser till olika beställare inom Försvaret där politiska beslut påverkar såväl verksamhetsinriktning som budgetramar. Generic eftersträvar en balanserad exponering mot försvarssektorn relativt andra kunder och söker systematiskt en breddning till det civila samhället. Myndighetsbeslut Post- och telestyrelsen, PTS, fattar beslut om bl. a. frekvenstillstånd och licenser för mobiltelefoni. Generic är med några års intervall återkommande beroende av förlängning av tillstånd för de olika verksamheterna inom Generic Mobile. I normalfallet är dock förlängningarna en formalitet om licensen nyttjas och licenskraven i övrigt uppfylls. Verksamheten innebär en stor samhällsnytta genom sin höga tillgänglighet och är dessutom kommersiellt intressant. Generic är därmed en etablerad aktör med trovärdighet gentemot såväl samarbetspartners som PTS. För Minicall är befintliga frekvenstillstånd förlängda hos PTS till år Skador i produktionssystem Telekomverksamheten är beroende av hög tillgänglighet i sina produktionssystem. En utslagning av centrala system skulle innebära stora problem för verksamheten. Systemen är dock byggda för hög tillgänglighet där alla vitala delar är dubblerade. Generic har också ett reservdelslager och ett reservsystem vilket reducerar risken för allvarlig och långvarig driftsstörning. Beroende av kompetens Det är helt centralt för Generics verksamhet att ha mycket kvalificerad och tekniskt kompetent personal. Koncernen behöver rekrytera personal med uppdaterade kunskaper samt vidareutbilda och behålla befintlig personal. Det finns alltid en risk att Generic förlorar enskilda specialister eller specifika kompetensgrupper. Det är viktigt för Generic att vara en intressant arbetsgivare med stimulerande intellektuellt klimat och att visa sin kapacitet att attrahera och behålla intressanta personer med kvalificerad kompetens. Bolaget verkar därför för att skapa en arbetsmiljö som främjar detta. Framtida utveckling Konsult Försvarsmaktens transformation från försvar till insatser inkluderar internationell samverkan och säkert utbyte av information. Interoperabla och säkra kommunikationslösningar är en förutsättning för att kunna utbyta information och det krävs gemensamma regelverk för informationsutbyte. Generic har lång erfarenhet av kunder inom försvarssektorn och av transformationen och de behov som uppstår. Generics kunskap inom verksamhetsutveckling, Enterprise Architecture och ledande ramverk samt djupa insikt i modern teknik möjliggör en fortsatt stark position och utveckling inom detta segment. Generics ansträngningar inriktar sig på att stödja framtidens insatsorganisation. eförvaltning och Samhällssäkerhetsområdet växer i takt med det ökade kommunikationsbehovet. Samordning mellan olika aktörer blir central, både nationellt och internationellt. Generics kunskap om olika typer av ramverk och betydelsen av information både ur styrnings- och användningsperspektiv gör att bolaget har möjlighet att bli en central aktör med att stödja det övergripande arbetet för att få ihop samordningen och implementera tillförlitliga infrastrukturer. Telekom Generic kommer under 2013 att fortsätta förstärka försäljningen via integratörer och andra partners. Etablerade relationer finns idag med ett flertal partners som på ett tydligt sätt kunnat effektivisera både sin egen och sina kunders verksamhet med hjälp av Generics molnbaserade tjänster för fax och SMS. Den befintliga telekomplattformen skapar goda förutsättningar för tillväxt under Tjänster kommer att lanseras under året och justeringar görs i plattformen för Fastnäts SMS för att möta tillväxten. Sammanfattningsvis är fokus för Telekomverksamheten under 2013 att fortsatt säkra tillväxt och att stärka Generics roll som ledande leverantör av meddelandetjänster och verksamhetskritisk kommunikation. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Överkursfond 290 Balanserad vinst Årets vinst TSEK Styrelsen föreslår att det fria egna kapitalet med den fördelning som framgår ovan i sin helhet balanseras i ny räkning. Beträffande företagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt rapport över totalresultatet med tillhörande bokslutskommentarer. Generic Årsredovisning 2012 förvaltningsberättelse 15

18 Finansiella rapporter Koncernen Rapporter över totalresultatet...17 Balansräkning...18 Rapport över förändringar i eget kapital...19 Rapport över kassaflöden...20 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen...21 Moderbolaget Resultaträkning...22 Balansräkning...23 Rapport över förändringar i eget kapital...24 Kassaflödesanalys...25 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen...26 Noter, gemensamma för moderbolaget och koncernen...27 Styrelsens underskrifter...59 Revisionsberättelse...60 Styrelse och koncernledning...61 Definition av nyckeltal...62 Årsstämma Generic Årsredovisning 2012 finansiella rapporter

19 Rapport över totalresultatet koncernen Belopp i TSEK NOT Nettoomsättning 2, Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader 5, Personalkostnader 4, 21, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningskostnader Rörelsens kostnader Andel i resultat från intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt 10, Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Generic Årsredovisning 2012 Finansiella rapporter 17

20 Balansräkning koncernen Belopp i TSEK NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 11 Licenser, dataprogram och varumärken Goodwill Kundrelationer Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Övriga anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Räntebärande skulder 203 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter och eventualförpliktelser/ ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Generic Årsredovisning 2012 Finansiella rapporter

Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...

Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt... Årsredovisning 2012 Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...11 Förvaltningsberättelse...12 Finansiella

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer