Hanteringen av eventuella hälsorisker vid utbyggnaden av 3G-systemet i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hanteringen av eventuella hälsorisker vid utbyggnaden av 3G-systemet i Sverige"

Transkript

1 TRITA-INFRA EX ISSN ISRN KTH/INFRA/EX--05/036--SE EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX Hanteringen av eventuella hälsorisker vid utbyggnaden av 3G-systemet i Sverige Sara Andersson Anneli Welander Examinator: Handledare: Thomas Kalbro Carl-Erik Sölscher STOCKHOLM 2005

2 Förord Detta examensarbete utfördes vid institutionen för Infrastruktur, avdelningen för fastighetsvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten omfattar 20 poäng och har genomförts på heltid under perioden september 2004 till januari Initiativtagare till arbetet var Lantmäteriverket i Gävle. Vi vill först tacka vår handledare Carl-Erik Sölscher på Lantmäteriverket, som även har tagit fram förslaget till vårt arbete. Han har alltid ställt upp och kommit med värdefulla kommentarer, råd och stöd. Vi vill även tacka vår examinator Thomas Kalbro. Sedan vill vi tacka alla på Lantmäterikontoret i Liljeholmen för den tid vi fick vara hos dem. Vi vill framför allt tacka Sören Kågedahl och Eva Öhlund, på Lantmäterikontoret i Liljeholmen, för deras hjälp och rådgivning. Vi vill även passa på och tacka de personer som vi har intervjuat och i övrigt haft kontakt med under arbetets gång. Stockholm februari 2005 Sara Andersson Anneli Welander 2

3 Sammanfattning Titel Författare Institution Handledare Examinator Hanteringen av eventuella hälsorisker vid utbyggnaden av 3G-systemet i Sverige Sara Andersson Anneli Welander Institutionen för infrastruktur Avdelningen för fastighetsvetenskap Kungliga tekniska högskolan Stockholm Carl-Erik Sölscher Thomas Kalbro Syftet med detta examensarbete är att undersöka om och i sådana fall var prövningen av eventuella hälsorisker görs vid utbygganden av tredje generationens mobilsystem. Arbetet har i huvudsak utförts genom intervjuer med berörda parter samt studier av aktuellt material beslutade Europaparlamentet och det Europeiska rådet att alla medlemsländer gemensamt skulle bereda väg och möjlighet för ett nytt och effektivare mobiltelefoninät. Sverige beslutade vara klar med utbyggnaden vid årsskiftet 2003/04, medan andra länder intog en mer avvaktande ställning till utbyggnaden. De fyra licenserna, för att få bygga ut nätet, delades ut av Post- och Telestyrelsen genom en så kallad skönhetstävlan. De större forskningsöversikter som gjorts internationellt och nationellt beträffande eventuella hälsoeffekter har kommit fram till liknande slutsatser. Slutsatserna har generellt indikerat att det inte förekommer några hälsorisker vid strålning från basstationer, vilket även Statens strålskyddsinstitut anser. Statens strålskyddsinstitut är den svenska myndigheten som bär huvudansvaret för att skydda medborgare från skadlig strålning. Forskarna anser dock att det krävs mer forskning inom området. Av intervjuundersökningen framgick att av de studerande kommunerna endast är Södertälje kommun som har gjort en större övergripande planering för utbyggnaden av 3G genom att införa lågstrålande zoner. De övriga kommunerna har endast gjort mindre planändringar för att anpassa planerna till de ändrade förhållandena. Bygglovshandläggarna följer strikt plan- och bygglagen, i och med det görs ingen hälsoriskprövning för strålningen från antenner. De ser endast masten som ett byggnadsverk och tar inte hänsyn till vad som ska placeras i den. Vid ansökan om ledningsrätt utgår lantmätaren från att hälsoriskprövningen skett vid bygglovsprövningen av masten. Sakägare ges dock möjlighet att diskutera ingreppets omfattning vid sammanträdet. Operatören följer alltid de av SSI rekommenderade gränsvärdena och ser därmed inte basstationen som någon hälsorisk. Ytterst sällan söks det ledningsrätt för basstation av operatören, de föredrar att på frivillig väg komma överens. 3

4 Abstract Title The handle of potentional health risks of third generations mobile systems in Sweden Author Sara Andersson Anneli Welander Department Department of Infrastructure of Technology, Real Estate Planning & Land Law, Royal Institute of Technology, Stockholm Supervisor Carl-Erik Sölscher Examinator Thomas Kalbro The aim of this Master of Science Thesis is to examine if and where this kind of reconsideration of health risks are made. The report is based mainly on interviews with parties that are involved and studies of current materials a decision was made by the European Parliament and the European Council that every member states should prepare a possibility to build a new and more efficient mobile telephone system. Sweden decided to be finished with the development on the 31:st of December 2003, while other countries adopted a wait-andsee policy. The Swedish Post- och Telestyrelsen (PTS) split the four licenses out by so called beauty contest. The main reviews on research findings, that have been made both international and national, has come up with the same conclusions. These conclusions have generally indicated that no health risks are occurring, this statement is also shared by the Swedish Svenska strålskydds institutet (SSI). SSI is the Swedish authority with the main responsibility to protect citizens from harmful radiation. By the examined local authorities Södertälje was the only one who had made a comprehensive planning and by doing so they have introduced radiation free zones. The other municipalities have only made smaller changes of their plans. The building permits dealers follow straight the Planning and Building Law (PBL) and the consequences therefore are that no health risks examination is done when it is up to radiation from the antennas. They only see the mast as a building and take no considerations to what is going to be placed on it. When the surveyor receives an application of utility easement he assumes that the health risks examination already has been done by the building permits dealers. At the meeting the involved parties gives an opportunity to discuss the extent of the operation. The operators always follow the recommendations made by SSI and therefore regards that base stations are not harmful for the human. It is very rare that operators apply for utility easement, they prefer to make voluntary agreements. 4

5 1 Inledning Bakgrund Syfte Avgränsning Metod Disposition Tredje generationens mobiltelefonisystem Vad är 3G? Hur fungerar ett mobiltelefonisystem Strålning från en basstation Radiovågor och elektromagnetiska fält Ickejoniserande- och joniserande strålning Lagstiftning som berör 3G-utbyggnaden Plan- och bygglagen Inledning Plansystemet Bygglov för radio- eller telemaster och torn Miljöbalken Balkens syfte Hänsynsreglerna i 2 kap. MB Miljöfarlig verksamhet Ledningsrättslagen Syfte Ledningsrätt Lagen om elektronisk kommunikation Syfte Lagens tillämpningsområde och innehåll Strålskyddslagen Mål och syfte Verksamheten samt skyldigheter Ordningslagen Inledning Jordabalken Debatt om utbyggnad av 3G-systemet Debatt i riksdagen Bakgrund Delbetänkande av 2002 års ledningsrättsutredning Regeringens proposition 2003/04: Motioner med anledning av prop. 2003/04: Bostadsutskottets betänkande 2003/04:BoU Övriga motioner med anledning av 3G-utbyggnaden Debatten i massmedia Post- och telestyrelsen

6 5.1 Hantering hos PTS Tidplan Tillsynsmyndighetens uppgifter Hälsorisker och riktlinjer Svenska riktlinjer Statens strålskyddsinstitut Svenska forskningsöversikter RALF FAS Vetenskapsrådet Svenska myndigheter och intresseorganisationer Arbetsmiljöverket Boverket Elsäkerhetsverket Post och telestyrelsen Socialstyrelsen Svenska kommunförbundet Lantbrukarnas riksförbund Elöverkänsligas riksförbund Internationella organisationer, riktlinjer och rapportöversikter ICNIRP WHO EU NRPB Några debatterade forskningsresultat Inledning Zwamborn m.fl Santini m.fl Motsvarande problem och diskussioner för starkströmsledningar Hanteringen hos riksdag, myndigheter och operatörer Resonemang till bostadsutskottets betänkande 2003/04:BoU Tillvägagångssätt Intervju med kommunerna Huddinge kommun Lidingö kommun Nacka kommun Södertälje kommun Värmdö kommun Intervju med länsstyrelsen Lantmäterikontor Statliga Lantmäteriet i Stockholm Statliga Lantmäteriet i Malmö Statliga Lantmäteriet i Uppsala län Statliga Lantmäteriet i Västra Götalands län (Lidköpings kontoret) Operatörer GIS Svenska UMTS-nät AB Sammanställning av empirisk studie

7 9.1 Sammanställning av intervjuer med kommuner Planläggning Bygglovshantering Sammanställning av intervjuer med statliga Lantmäteriet Sammanställning av operatörernas intervjuer Markägares synpunkter Tillvägagångssätt Intervjuer med markägare och deras ombud Skogsbolag LRF konsulter Kommuner Slutsatser Referenser: Bilagor Bilaga

8 Förkortningar AGNIR Advisory Group on Non Ionizing Radiation AL Anläggningslagen AV Arbetsmiljöverket BoU Bostadsutskottets betänkanden EG Europeiska gemenskapen EkomL Lagen om elektronisk kommunikation EMF Electro Magnetic Fields EU Europeiska Unionen FAS Forskningsrådet för Arbetslivsforskning 3G Tredje generationens mobiltelefoninät 3GIS 3G Infrastruktur Services AB GSM Global System for Mobile Communication ICNIRP International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection IEGMP Independent Expert Group on Mobile Phones JB Jordabalken LL Ledningsrättslagen LRF Lantbrukarnas Riksförbund MB Miljöbalken NMT Nordisk Mobil Telefoni NRPB National Radiological Protection Board PBL Plan- och bygglagen PTS Post och telestyrelsen RALF Rådet för Arbetslivsforskning RF-strålning Radiofrekvent strålning SSI Statens Strålskyddsinstitut SULAB Svenska UMTS-licens AB SUNAB Svenska UMTS-nät AB UMTS Universal Mobile Telecommunications System WHO Worlds Health Organisation Världshälsoorganisationen (FN-organ) 8

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund 1999 beslutade Europaparlamentet och Europeiska rådet att alla medlemsländerna gemensamt skulle bereda väg och möjlighet för ett nytt och effektivare mobiltelefoninät. Efterföljaren till NMT - och GSM-systemet fick benämningen UMTS eller den tredje generationens mobiltelefonisystem, 3G, som den i vanligt tal kallas för i Sverige. Denna utveckling står för ett snabbare sätt att föra över information till mobiltelefoner och andra mobila terminaler än vad dagens telefoni gör. Systemet ger möjlighet att förutom det dagens mobilnät kan erbjuda även skicka och ta emot grafik, stillbilder och rörliga bilder samt andra typer av avancerade informationstjänster, exempelvis positioneringsbaserade tjänster. För att allt detta skall vara genomförbart kräver UTMS-näten fler basstationer än GSM-näten på grund av att högre frekvensband används. Frekvensbanden och dess bandbredd medger även högre datahastigheter, medan räckvidden för basstationerna blir kortare. Sverige beslutade att vara klar med utbyggnaden av 3G till den 31 december 2003, medan de flesta andra medlemsländerna valde att inta en mer avvaktande ställning till utbyggnaden. När Sveriges riksdag fattade beslut om införandet av lagändringarna hade redan Post- och telestyrelsen (PTS) genom en så kallad skönhetstävlan utsett de fyra operatörerna som skulle erhålla tillstånden för utbyggnaden. Orsaken till ändringarna i den svenska lagstiftningen var de direktiv som EG kom med Syftet med direktiven var att modernisera gemenskapens lagstiftning på området. I och med att 3G-utbyggnaden och dess behov av ett flertal nya master och antenner blev känd hos allmänheten uppstod en hel del protester. Allmänheten protesterade dels mot en ökad strålning från antenner samt de fula inslag i stads- och landskapsbilden som masterna ansågs ge upphov till. När ändringarna i ledningsrättslagen gjordes år 2004, vilket gav operatörerna rätt att med tvång ta mark i anspråk för masterna med ledningsrätt, bröt en stor debatt ut i massmedia. Folk var rädda för att de nu skulle bli påtvingade en mast mot deras vilja. 1.2 Syfte Rapportens huvudsakliga syfte är att undersöka hur hanteringen av eventuella hälsorisker har genomförts vid utbyggnaden av UMTS-nätet. Hur har lantmäterimyndigheten, kommunen och operatören behandlat dessa svåra frågor? Vad säger lagstiftningen? Hur har markägarnas synpunkter hanterats och hur känner de sig behandlade? I undersökningen ska vi även se om bostadsutskottets betänkande, 2003/04:BoU13, haft något inflytande på kommunen eller lantmätarens sätt att pröva bygglov respektive ledningsrätt. Kan ett betänkande för ändring av en lag ge hänvisning till skyldigheter för åtgärder i annan lagstiftning? 9

10 Vi ska även bilda oss en uppfattning om vad forskningen kommit fram till när det gäller hälsorisker för strålning från basstationer för mobiltelefoni. 1.3 Avgränsning Utbyggnaden av 3G sker i hela Sverige men vi har valt att begränsa oss till Stockholms län då det gäller intervjuer med kommuner. Detta län innehåller såväl landsbygd som storstäder och tätort vilket ger en blandad bild av de olika förutsättningarna. I Stockholms län finns det endast ett statligt lantmäterikontor. Eftersom de kommunala lantmäterikontoren inte har åtagit sig dessa förrättningar blev vi för att få en större bredd tvungna att utöka undersökningen. 1.4 Metod Undersökningen avser fem kommuner med blandad storlek beträffande yta och befolkning samt olika politiska majoriteter i Stockholms län. Intervjuer har hållits på plats hos fyra av kommunerna och en via mail. För utbyggnaden av 3G står två nätbyggare, dessa har vi intervjuat. En nätbyggare har vi personligen träffat och den andra har besvarat frågorna via mail. Fyra statliga lantmäterikontor har intervjuats, tre via telefon och en på plats. Ett flertal markägare har telefonintervjuats. Informationsinhämtning har även skett via telefon och mail med olika berörda parter samt via Internet och litteratur. Alla intervjufrågor återfinns i bilagan. 1.5 Disposition Rapporten är indelad i fyra övergripande delar. Del ett avser de tre första kapitlen och ger en allmän information om bakgrunden till utbyggnaden av 3G-systemet i Sverige och hur tekniken fungerar samt en sammanfattning av den lagstiftning som berörs. Del två avser kapitel fyra till sju och behandlar debatten och PTS:s tillståndsprövning av 3G-utbyggnaden samt en genomgång av aktuella forskningsresultat och rapporter om eventuella hälsorisker. Del tre innehåller vår empiriska studie och dess sammanfattning. I sista delen redovisas våra slutsatser. 10

11 2 Tredje generationens mobiltelefonisystem 2.1 Vad är 3G? Den tredje generationens mobiltelefonsystem kallas i vanligt tal för 3G eller UMTS. Detta nya system som för närvarande byggs ut kommer att innebära en snabbare informationsöverföring till mobiltelefoner än vad dagens GSM-nät ger möjlighet till. Förutom att skicka ljud och ta emot stillbilder kommer det nya systemet ge möjlighet att skicka eller ta emot rörliga bilder, grafik och andra mer avancerade tjänster Hur fungerar ett mobiltelefonisystem När man ringer från en mobiltelefon sänder den ut radiovågor som fångas upp av en basstation som i sin tur leder signalen till en mobilväxel. Mobilväxeln skickar samtalet till det fasta telenätet om mottagaren har en vanlig telefon, eller till en annan basstation om mottagaren har en mobiltelefon. Från antennen på basstationen överförs samtalet via radiovågor till mottagarens mobiltelefon. En basstadion tar alltså både emot och sänder ut radiovågor. 2 Radiotrafiken från telefon till basstation kallas upplänk, och radiotrafik från basstation till mobil kallas för nedlänk. Varje basstation har en begränsad räckvidd vilket gör att de måste vara jämnt utplacerade i ett regelbundet mönster för att systemet ska fungera. Ett mobiltelefonisystem består av ett antal celler, där varje cell är ett geografiskt område som täcks av en basstationsantenn. 3 När man rör sig mellan två celler följer samtalet automatiskt med till den basstation som betjänar den nya cellen. Basstationsantennen är oftast placerad högt på en mast eller en byggnad, för att kontakten med mobiltelefonen ska bli god. 4 Figur 1. Den principiella uppbyggnaden av ett mobiltelefonsystem 1 Informationsbroschyr från sex myndigheter, Strålning från mobilsystem 2 Ericsson, 2000, Basstationer och radiovågor 3 Statensstrålskyddsinstitut, 2001:09, Exponering för radiofrekventa fält och mobiltelefoni 4 Ericsson, 2000, Basstationer och radiovågor 11

12 För att kunna täcka upp den ökande användningen och nya mer avancerade tjänster för mobiltelefoner behövs det fler basstationer. UMTS-nätet utnyttjar radiovågor med frekvensen 2,1 GHz 5 vilket räknas till medelhög frekvens. Radiovågornas höga frekvens leder till kortare utbredning som i sin tur medför att de får svårare att tränga igenom olika fysiska hinder såsom byggnader, träd m.m. Detta faktum gör att basstationerna måste placeras allt tätare. Ju fler basstationer som placeras ut, desto lägre styrka (effekt) behöver mobiltelefoner och basstationer sända med. 6 Vanligen benämner man hela installationen inkluderat antennen och masten som basstation Strålning från en basstation Basstationer sänder ut samma typ av vågor som sändare för tv och radio. Det som skiljer dem åt är främst effekten. Basstationer kan sända ut med effektnivåer från ett par watt upp till 100 watt eller mer, beroende på storleken på området eller cellen som de ska täcka. 8 Figur 2. Överst anges exempel på huvudlobens riktning i horisontell (vänster) och vertikal riktning. Nederst anges en konsekvens av dettas, att det maximala exponeringen i markytan inträffar på ett visst avstånd från antennen när strålgången (huvudloben) når marken, inte rakt under antennen. Ju längre bort man befinner sig från en basstationsantenn desto större effekt måste den sända med för att få kontakt. Antennen som sänder ut radiovågor har vanligtvis en väldigt smal vertikal spridning men en relativt bred horisontell, detta medför att radiovågornas styrka på marken nära en mast är låg eftersom antennen är riktad ut från masten. Om avståndet från antennen fördubblas blir radiovågorna 5 jämfört med GSM som använder radiovågor med frekvenser runt 900 och 1800 MHz 6 Informationsbroschyr från sex myndigheter, Strålning från mobilsystem 7 S M Mann mfl, 2000, Exposure to Radio Waves near Mobile Phone Base Stations 8 Informationsblad från nrpb, Mobile Telephony and Health 12

13 fyra gånger svagare, det vill säga styrkan avtar med kvadraten på avståndet. 9 En TV-sändare kan ha upp till 4000 gånger högre effekt än vad en utomhusmonterad basstation har. TV-sändare (UHF) TV- och radiosändare (VHF) Basstation i glesbyggd Basstation i tätbebyggt område Basstation inomhus W W 40 W 10 W 0,5 W Figur 3. Tabellen visar normala effekter från olika radiovågskällor Radiovågor och elektromagnetiska fält All kommunikation i mobilsystemet sker i luften med hjälp av radiovågor. Dessa gör det möjligt att utan ledningar eller nedgrävda kablar överföra information. Strålningen från basstationer och mobiltelefoner är radiovågor som utgörs av elektromagnetiska fält. Fälten breder ut sig med ljusets hastighet i luften. Elektromagnetiska fälts egenskaper och användningsområden beror på frekvensen, det vill säga antalet svängningar per sekund. Bilden i figur 4 visar att frekvensen för radiovågor ligger mellan 1 MHz till 300 MHz. Kommer man över 300 MHz kallas radiovågorna för mikrovågor. De frekvensområden som radiovågor för basstationer och mobiltelefoni använder ligger mellan 450 MHz - 2,2 GHz. Figur 4. Det elektromagnetiska fältet. Radiovågor används inte enbart i mobiltelefonisystem utan har en mängd olika användningsområden som exempelvis TV- och radioutsändningar; radar, satellitkommunikation; radiokommunikation för båtar och i flygplan; mikrovågsugnar; trådlösa datanät med fler. Alla de olika användningsområdena använder sig av skilda frekvenser för att de olika apparaterna inte ska störa varandra. De kan även sända med olika effekt. Valet av frekvens bestäms genom internationella avtal Statensstrålskyddsinstitut, 2001:09, Exponering för radiofrekventa fält och mobiltelefoni 10 Ericsson, 2000, Basstationer och radiovågor 11 Informationsbroschyr från sex myndigheter, Strålning från mobilsystem 13

14 2.2.3 Ickejoniserande- och joniserande strålning Det existerar olika typer av strålning. De har alla olika egenskaper. Radiovågor från basstationer och mobiltelefoner tillhör en typ av strålning som kallas för ickejoniserande strålning. Eftersom radiovågornas energiinnehåll inte är tillräckligt hög förmår den inte att slå sönder atomer och molekyler. Den joniserande strålningen har däremot ett mycket högt energiinnerhåll och kan på så sätt slå loss elektroner ur atomer och molekyler och därmed bilda joner. På oss människor kan detta leda till skador i t.ex. arvsmassan i kroppens celler. Röntgenstrålning och gammastrålning hör till denna typ av strålning. Röntgenstrålning skapas på konstgjord väg genom elektricitet medan gammastrålning kommer från atomkärnar i radioaktiva ämnen Informationsbroschyr från sex myndigheter, Strålning från mobilsystem 14

15 3 Lagstiftning som berör 3G-utbyggnaden 3.1 Plan- och bygglagen Inledning I mer utvecklade samhällen är det nödvändigt med en närmare reglering av markanvändningen och bebyggelsen. Det är påkallat av hänsyn inte bara till befolkningens krav på goda levnadsförhållanden och en god miljö utan även till bland annat behovet att tillgodose viktiga samhällsintressen. I 1 kap. 1 inleds plan- och bygglagen (PBL) med en så kallad portalparagraf som anger de grundläggande värderingar som ligger bakom lagstiftningen. Bestämmelsen syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden, för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. I 5 och 6 finner man bestämmelser av grundläggande innebörd om förhållandet mellan allmänna och enskilda intressen. Sist i kapitlet anges de myndigheter som i första hand tillämpar lagen eller har tillsyn över dess tillämpning. Bestämmelser om de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse finner man i 2 kap. Här finner man även kopplingar till miljöbalken (MB). När prövningen av 2 kap. är avklarad blir bestämmelserna i tredje tillämpliga. Dessa bestämmelser handlar om krav på byggnader och anläggningar och deras placering och utformning Plansystemet I PBL:s plansystem ingår; översiktsplan, detaljplan och regionplan samt fastighetsplan. Fastighetsplanen har till uppgift att underlätta genomförandet av en detaljplan. Till plansystemet läggs även områdesbestämmelser även om en sådan inte utgör en plan i vanlig bemärkelse. En översiktsplan är en obligatorisk plan som man finner bestämmelser om i 4 kap. PBL. Det vill säga alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens område. I planen ska de allmänna intressena enligt 2 kap. samt de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användning av mark- och vattenområden redovisas. Av planen bör det alltså framgå: - grunddragen i frågan om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, - kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras, - hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt MB. En översiktsplan har ingen bindande verkan för myndigheter och enskilda ( 1 kap. 3 ), utan utgör endast ett underlag för de bedömningar som skall göras vid efterföljande beslut. I 5 kap. PBL behandlas detaljplanen, vilket är det instrument som man använder för att inom ett visst begränsat område närmare kunna reglera rättigheter och skyldigheter inte bara mellan markägare och samhället utan även markägare emellan. En detaljplan kan sägas ha två huvudsyften. Den ena är att reglera förändring- 15

16 ar av markanvändningen och bebyggelsen. Det andra är att mer varaktigt reglera bevarandet av vissa byggnader eller bebyggelsemiljöer eller reglera förutsättningar för förnyelse och ombyggnad av befintliga bebyggelseområden. En detaljplan är bindande för myndigheter och enskilda vilket gör att en ansökan om bygglov som stämmer in med vad planen säger i princip inte kan vägras. Planen kan alltså ge fastighetsägarna bland annat en byggrätt Strålningsfria zoner Möjligheten att i översiktsplanen markera strålningsfria eller lågstrålande zoner är ännu inte närmare utredd. Ett fåtal kommuner i Sverige håller däremot på att försöka genomdriva det nu. Om det finns skäl kan skyddsavstånd för olika störningar läggas in i detaljplaner i anslutning till bostäder, skolor och förskolor enligt förarbeten till PBL. Detta avstånd skall dock kunna motiveras och utgöra ett påtagligt allmänt intresse (PBL 5 kap 7 pkt 11). Enligt förarbeten kan man i en detaljplan ange de gränsvärden för störningar som kan godtas (PBL 2 kap 3 och 4 samt 3 kap 2 ) 14. Områdesbestämmelser finner man också i femte kapitlet. I likhet med detaljplanen har områdesbestämmelser också en bindande verkan och kan användas bland annat för att inom begränsade områden säkerställa att syftet med översiktsplanen uppnås Bygglov för radio- eller telemaster och torn I 8 kap. PBL behandlas regler om bygglov. När det gäller tillstånd för andra anläggningar än byggnader som till exempel att uppföra en mast, blir 8 kap. 2 PBL aktuell. Enligt punkt 5 krävs bygglov för att uppföra radio- eller telemaster eller torn. Det ligger på byggnadsnämnden att efter ansökan ta ställning till frågan om bygglov. Nämnden ska då kontrollera att kraven i 2 och 3 kapitlet efterlevs. Det ankommer sedan på byggherren att se till så att byggprojektet uppfyller de tekniska kraven. Vid handläggning skall all markanvändning prövas så att den är lämplig för det sökta ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om bygglov eller förhandsbesked (1 kap. 6 PBL). Lokaliseringen skall göras på ett bra sätt så att inte stads- eller landskapsbilden förfulas. En mast utgör ofta ett framträdande inslag i stads- eller landskapsbilden vilket man måste ta hänsyn till. Vid bygglovsprövningen ska den kommunala nämnden även pröva om den sökta åtgärden uppfyller de övriga krav på byggnader som räknas upp i 3 kap. PBL. I 3 kap. 2 PBL ges kommunen möjlighet att redan vid bygglovstillfället ställa sådana krav på byggnader och anläggningar samt placering som motiveras av den avsedda verksamheten, dvs. en anläggning ska placeras och utformas så att den avsedda användningen inte medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen. De olägenheter som åsyftas kan bestå av luftföroreningar, buller, skakningar, ljus eller andra liknande störningar som inte är helt tillfälliga 15. Ett ställningstagande 13 L. Didón mfl, 1997, Plan- och bygglagens grunder med naturresurslagen 14 Svenska kommunförbundet, 2002, Mastiga frågor 15 L. Didón mfl, 1987, Plan- och bygglagen, en kommentar 16

17 till om åtgärden uppfyller kraven på planenlighet enligt 8 kap. 11 PBL skall kommunen även göra. Bygglov till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplan eller fastighetsplan får lämnas, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Vid bygglovsprövning av åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan ska kommunen med tillämpning av 8 kap. 12 första stycket PBL ta ställning till bland annat om marken är lämplig för den sökta åtgärden. Vid bedömningen skall bland annat de boendes och andras hälsa beaktas. Vidare skall prövas om åtgärden förutsätter detaljplaneläggning eller om den strider mot områdesbestämmelser Förhållandet mellan PBL och MB Reglerna i MB är endast i begränsad utsträckning tillämpliga vid handläggning och prövning enligt PBL. I sammanhanget blir bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i 3-4 kap. MB viktigast när ansökan om lov för åtgärd utanför detaljplan skall tillämpas. I ärenden om bygglov är däremot varken förfarandereglerna eller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB tillämpliga. Det är därför inte möjligt att ställa krav på en miljökonsekvensbeskrivning i ett bygglovsärende med stöd av reglerna i MB och inte heller att lägga den så kallade försiktighetsprincipen enligt MB till grund för lovprövning Strålningsrisker i bygglovsprövning Det är i första hand en uppgift för ansvariga statliga myndigheter att ge en samlad bild av eventuella risker med radio- respektive elektromagnetiska fält från apparater, master och nät. Vid bygglovsprövning ska risker för strålning beaktas om värdena tangerar de givna gränsvärdena som SSI redovisar ( 3 kap 2 och 3 PBL 18 ). Även om lovplikten gäller för uppförande av själva masten så skall således vid bedömning av påverkan på omgivningen även mastens avsedda användning beaktas Miljöbalken Balkens syfte MB är en sammansmältning av regler från 15 tidigare miljölagar. Den trädde i kraft den 1 januari 1999 och blev en samlad och mer utarbetad lagstiftning än tidigare. Bestämmelserna syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. MB skall tillämpas på alla verksamheter eller åtgärder som inte är av försumbar betydelse för balkens mål. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet Hänsynsreglerna i 2 kap. MB I miljöbalkens andra kapitel finns ett antal allmänna hänsynsregler som ger uttryck för bland annat försiktighetsprincipen, principen att det är förorenaren som /04:BoU13 s.8 17 Svenska kommunförbundet, Cirkulär 2003:84 18 Svenska kommunförbundet, 2002, Mastiga frågor broschyr 19 Svenska kommunförbundet, Cirkulär 2003:84 17

Andrahandsupplåtelse av ledningsrätt. Charlotte Gustafsson Anna Clara Konradsson

Andrahandsupplåtelse av ledningsrätt. Charlotte Gustafsson Anna Clara Konradsson Andrahandsupplåtelse av ledningsrätt Charlotte Gustafsson Anna Clara Konradsson Charlotte Gustafsson och Anna Clara Konradsson 2012 Båda författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet. Fastighetsvetenskap

Läs mer

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder Länsstyrelser Landstingens miljömedicinska enheter Juni 2008 Elektromagnetiska fält från mobilbasstationer och annan trådlös teknik Meddelandebladet

Läs mer

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER EU-parlamentet och Rådet har fattat beslut om att alla medlemsstater ska möjliggöra ett samordnat och gradvist införande av UMTS-tjänsterna.

Läs mer

för mobiltelefonisystem

för mobiltelefonisystem Hälsokonsekvensbedömning av infrastruktur för mobiltelefonisystem Utbyggnad av tredje generationens mobiltelefoni (3G) Hälsokonsekvensbedömning av infrastruktur för mobiltelefonisystem Utbyggnad av tredje

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING

VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING Rättsutredning omfattande miljöbalken (1998:808) samt plan- och bygglagen (2010:900) Diana Zetterberg Rogers samt Annika Andersson SAMMANFATTNING Rättsutredningen

Läs mer

Bredband Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen?

Bredband Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 131 Samhällsbyggnad Masternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Bredband Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen? Författare: Johanna

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Fastighetsbestämningar

Fastighetsbestämningar Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 305 Samhällsbyggnad Masternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Fastighetsbestämningar En undersökning av förekomst och användning under åren

Läs mer

Regeringsuppdrag (10) Elektroniska kommunikationer i planeringen

Regeringsuppdrag (10) Elektroniska kommunikationer i planeringen Regeringsuppdrag (10) M2009/4802/A (DELVIS) Elektroniska kommunikationer i planeringen Elektroniska kommunikationer i planeringen Boverket december 2010 2 Elektroniska kommunikationer i planeringen Titel:

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Otto Martler och Mårten Nilsson

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Ansvarsfrågor vid bygglov

Ansvarsfrågor vid bygglov Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Ansvarsfrågor vid bygglov -fel, trots formellt riktiga beslut Författare: Mattias Heldesjö Handledare: Kjell Adolfsson

Läs mer

Luftledning eller markkabel -Hur ska framtidens regionnät byggas?

Luftledning eller markkabel -Hur ska framtidens regionnät byggas? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Thomas Svensson Luftledning eller markkabel -Hur ska framtidens regionnät byggas? Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Annika Nilsson Ämnesområde Miljörätt

Läs mer

Hantering av gamla gemensamhetsanläggningar

Hantering av gamla gemensamhetsanläggningar EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-08-182 Hantering av gamla gemensamhetsanläggningar för centralantenn eller kabel-tv Alice Johannesson och Kicki Man Examinator: Peter Ekbäck Handledare: Carl-Erik Sölscher,

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 167 Samhällsbyggnadsprogrammet Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys

Läs mer

Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden

Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden DATUM 2001-04-06 Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden Information till kommunerna om UMTS-utbyggnaden Sammanfattning Syftet med skriften är bl.a. att informera ansvariga personer i den kommunala

Läs mer

Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande

Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 256 Samhällsbyggnad Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Effektivisering av planprocessen

Effektivisering av planprocessen - med utgångspunkt i plan- och bygglagstiftningen Elin Djus Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola, Lunds Universitet Examensarbete, 30 hp ISRN/LUTVDG/TVLM/14/5315

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för parkering. Emma Ramde

Gemensamhetsanläggningar för parkering. Emma Ramde Gemensamhetsanläggningar för parkering Emma Ramde Emma Ramde 2011 Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5238 SE 2 Gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Bygglovsärenden - tillämpning av mindre avvikelse från detaljplan

Bygglovsärenden - tillämpning av mindre avvikelse från detaljplan JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Matell Bygglovsärenden - tillämpning av mindre avvikelse från detaljplan Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Annika Nilsson Ämnesområde Miljörätt Höstterminen

Läs mer

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring?

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? få VT 2006 Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad Samtyckeskravet Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? Handledare: Peter Gerhard Författare: Lina Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm?

Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? TRITA-INFRA EX 05-010 ISSN 1651-0194 ISRN KTH/INFRA/EX--05/010--SE EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-05-144 Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? Olof Graner Examinator: Handledare: Thomas

Läs mer

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av EXAMENSARBETE Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av energytowertyp Ingemar Andersson Anita Wahlberg 2014 Filosofie

Läs mer