A/S STOREBÆLTSFORBINDELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A/S STOREBÆLTSFORBINDELSEN"

Transkript

1 NOTERINGSDOKUMENT A/S STOREBÆLTSFORBINDELSEN Medium Term Note Program om 5 miljarder svenska kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut DANSKE BANK Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea Swedbank The Royal Bank of Scotland 1

2 Under 1970-talet ökade färjetrafiken mellan öarna Fyn och Själland dramatiskt, vilket så småningom resulterade i ett behov att sammanlänka Danmarks två största öar via en fast förbindelse för tåg- och fordonstrafik tillstyrkte Folketinget att en sådan fast förbindelse skulle byggas över Stora Bält och 12 år senare, den 14:e juni 1998, öppnades den 18 km långa förbindelsen för trafik. A/S Storebæltsforbindelsen ( Bolaget ) som via holdingbolaget Sund & Baelt Holding A/S till 100% är ägt av den danska staten bildades 1987 med uppgift att designa, konstruera samt ansvara för drift- och underhåll av projektet. Drift- och underhållsansvaret för tågförbindelsen övergick under 1997 till Danska Banestyrelsen och 1998 övergick det operationella ansvaret till holdingbolaget, Sund & Baelt Holding A/S samtidigt som finansfunktionen överfördes till Øresundsbro Konsortiet. År 2005 övergick åter det operativa ansvaret samt ansvar för drift, underhåll och reinvesteringar till Storebæltsforbindelsen A/S Storebæltsforbindelsen har tillstånd att med stöd av statliga garantier uppta lån både på den inhemska och den internationella kapitalmarknaden för att finansiera projektet. Biltullar samt avgifter från tågtrafiken kommer över tiden att bidra till en återbetalning av skulderna. A/S Storebæltsforbindelsen har med stöd av beslut i A/S Storebæltforbindelsens styrelse den 10 december 1999, träffat avtal den 3 februari 2000 med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( Ledarbanken ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), The Royal Bank of Scotland plc (tidigare ABN AMRO Bank N.V., Stockholm Branch), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) (tillsammans benämnda Emissionsinstituten ) om uppläggande av ett Medium Term Note Program ( MTNprogram ) under vilket Bolaget avser att på kapitalmarknaden uppta lån i svenska kronor och euro med en löptid om lägst ett och högst tjugo år. Lånen är icke säkerställda förpliktelser för Bolaget som i förmånsrättshänseende är jämställda med (pari passu) Bolagets övriga oprioriterade förpliktelser. För rätta fullgörandet av Bolagets förpliktelser för samtliga lån som ges ut under MTN-programmet har danska staten, genom Finansministeriet med bemyndigande till Danmarks Nationalbank ( Garantigivaren ), utfärdat en garanti ( Garantin ) såsom för egen skuld. Lån upptages genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes ( MTN ), inom ramen för ett högsta sammanlagt, vid var tid utestående, nominellt belopp om fem miljarder ( ) svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Lånen skall utgöra en del av Bolagets långfristiga finansiering. Lån kan löpa med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s.k. nollkupongkonstruktion). Bolaget har dessutom möjlighet att emittera lån där ränte- och/eller kapitalbelopp kan komma att fastställas på grundval av utvecklingen av visst svenskt eller utländskt index eller på annat sätt som överenskommes mellan Bolaget och Emissionsinstituten. För samtliga lån som ges ut under detta program skall härtill bilagda allmänna villkor gälla. Därjämte skall för varje lån gälla kompletterande lånevillkor i en för lånet särskild upprättad emissionsbilaga. Lån i svenska kronor tilldelas ett lånenummer av serie 100 och lån i euro tilldelas ett lånenummer av serie 200. Lån kommer, om så överenskommes, att inregistreras vid NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan reglerad marknad i samband med lånets upptagande. Lån emitteras i dematerialiserad form och ansluts till Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utges. Avgifter, kommission och andra kostnader för köp av lån fastställs vid köpet av lån. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Bolaget liksom de Lån som ges ut under MTN-programmet. Risker föreligger beträffande förhållanden som har anknytning till Bolaget och till de Lån som ges ut under MTN-programmet. Risker förenade med Bolagets verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisker, men det finns även andra risker såsom operationella risker och likviditetsrisker. 2

3 Kreditrisk avser huvudsakligen risken för att en motpart inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Marknadsrisken definieras som en risk för att förändringar av räntekurser, växelkurser och priset på Bolagets tillgångar och därför leder till en minskning av värdet av tillgångar och skulder. Likviditetsrisk avser risken att endast kunna fullgöra likviditetsåtaganden till ökad kostnad eller i värsta fall inte alls. Operationella risker avser vidare risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp och bristande beredskap inför störningar. Riskerna i Bolagets verksamhet är relevant för fordringshavare i Lån eftersom fordringshavare alltid har en kreditrisk på Bolaget, innebärande att Bolagets fortsatta ekonomiska välstånd är en förutsättning för att återbetalning av Lånets nominella belopp ska ske på förfallodagen. Risker förenade med lån har att göra med bland annat ränteförändringar eller den finansiella marknaden. Vissa av de förekommande riskerna är hänförliga till omständigheter utanför Bolagets kontroll såsom förekomsten av en effektiv sekundärmarknad, stabiliteten i det aktuella systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och utvecklingen av densamma i Norden och i omvärlden i stort. Fordringhavarna har ingen säkerhet i Bolagets tillgångar och skulle vara oprioriterade borgenärer i händelse av Bolagets konkurs. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i lån vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Lån under MTNprogrammet. Danska staten har åsatts den högsta kreditvärderingsbetyg av kreditvärderingsinstituten Moody s(aaa) och hos Standard and Poor s (AAA). Kreditvärderingsinstituten är etablerade inom EU och är registrerad enligt Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1060/2009, vilken ändrats genom (EG) nr 513/2011. Mer information om kreditvärderingsinstitutens verksamheter samt betygsskalor finns på deras respektive hemsidor och Ett kreditvärderingsbetyg innebär att oberoende kreditvärderingsinstitut betygsatt Danska staten möjlighet att fullfölja sina finansiella åtaganden. Danska staten kreditvärdighetsbetyg reflekterar inte alltid den risk som är förknippad med MTN. Ett kreditvärdighetsbetyg utgör inte en köp- eller säljrekommendation eller en rekommendation att behålla investeringen. Det är vars och ens skyldighet att inhämta information om aktuell kreditvärderingsbetyg då det kan vara föremål för ändring. Mer information om Bolaget samt tillgång till senast publicerade årsredovisning, delårsrapporter och annan finansiell information kan erhållas via Bolagets hemsida: För ytterligare information beträffande detta MTN-program samt erhållande av ytterligare noteringsdokument hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstituten. Försäkran beträffande noteringsdokumentet Vi har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i noteringsdokumentet, såvitt vi känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Köpenhamn den 3 december 2012 A/S Storebæltsforbindelsen Distribution av detta noteringsdokument och försäljning av MTN kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av noteringsdokument och/eller MTN måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner. 3

4 Allmänna Villkor för lån upptagna under A/S Storebæltsforbindelsens svenska MTN-program Följande allmänna villkor skall gälla för lån som A/S Storebæltsforbindelsen (org nr A/S ) ( Bolaget ) emitterar på kapitalmarknaden under detta MTN-program genom att utge obligationer med en löptid på lägst ett och högst tjugo år, s k Medium Term Notes (MTN). Det sammanlagda nominella beloppet av MTN som vid varje tid är utelöpande får ej överstiga FEM MILJARDER ( ) svenska kronor ( SEK ) eller motvärdet därav i euro ( EUR ). För rätta fullgörandet av Bolagets förpliktelser under varje MTN har danska staten, genom Finansministeriet med bemyndigande till Danmarks Nationalbank ( Garantigivaren ), utfärdat en garanti ( Garantin ) såsom för egen skuld. Garantin förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). För varje lån upprättas en särskild emissionsbilaga ( Emissionsbilaga se bilaga till dessa villkor för exempel), innehållande kompletterande lånevillkor, vilka tillsammans med dessa allmänna villkor utgör fullständiga lånevillkor för lånet. Referenserna nedan till dessa villkor skall således med avseende på ett visst lån anses inkludera bestämmelserna i aktuell Emissionsbilaga. 1. DEFINITIONER 1.1 Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Administrerande Institut enligt Emissionsbilagan, om Lån utgivits genom två eller flera Utgivande Institut, det Utgivande Institut som utsetts av Bolaget att ansvara för vissa administrativa uppgifter beträffande Lånet; Affärsdag dag då överenskommelse om placering av MTN träffats mellan Bolaget och Utgivande Institut; Bankdag Emissionsinstituten dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), The Royal Bank of Scotland plc 1, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) 2 samt varje annat emissionsinstitut som ansluter sig till detta MTNprogram 3 ; EURIBOR den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på Telerates sida 248 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej finns (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) motsvarar (a) genomsnittet av Europeiska Referensbankers 1 Tidigare ABN AMRO bank N.V. Stcokholm Branch 2 Firman ändrad den 8 september 2006 från FöreningsSparbanken AB (publ) till Swedbank AB (publ). 3 Genom tilläggsavtal den 16 november 2002 utträdde Nordea Bank Danmark A/S (tidigare UnibankA/S) som Emissionsinstitut under programmet. kvoterade utlåningsräntor till ledande affärsbanker i Europa inom marknaden för depositioner av EUR för aktuell period eller om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning av den ränta ledande affärsbanker i Europa erbjuder för utlåning av EUR för aktuell period på interbankmarknaden i Europa; Euroclear Euroclear Sweden AB 4 Europeiska Referensbanker Fordringshavare Kapitalbelopp Kontoförande Institut Lån Lånedatum fyra större affärsbanker som vid aktuell tidpunkt kvoterar EURIBOR och som utses av Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut); den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning under en MTN; enligt Emissionsbilagan, det belopp varmed Lån skall återbetalas; bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende MTN; varje lån av serie 100 för SEK och serie 200 för EUR omfattande en eller flera MTN som Bolaget upptar under detta MTN-program; enligt Emissionsbilagan, dag från vilken ränta (i förekommande fall) skall börja löpa; MTN ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lagen om 4 Tidigare VPC AB ( VPC ) 4

5 kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Bolaget under detta MTN-program; dag Kapitalbeloppet avseende Lån skall återbetalas. Rambelopp SEK FEM MILJARDER ( ) eller motvärdet därav i EUR utgörande det högsta sammanlagda nominella belopp av MTN som vid varje tid får vara utelöpande, varvid MTN i EUR skall omräknas till SEK enligt den kurs som på Affärsdagen publiceras på Reuters sida SEKFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan kurs inte publiceras omräknas aktuellt belopp till SEK enligt Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) avistakurs för SEK mot EUR på Affärsdagen, i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Bolaget och Emissionsinstituten enligt punkt 10.2; Referens banker Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ); STIBOR den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på Reuters sida SIDE (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej finns (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) motsvarar (a) genomsnittet av Referensbankernas kvoterade utlåningsräntor inom marknaden för depositioner av SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm eller om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Utgivande Instituts (i förekommande fall, Administrerande Instituts) bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder för utlåning av SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm; Utgivande Institut Valuta VP-konto Återbetalnings- enligt Emissionsbilagan, Emissionsinstitut varigenom Lån har utgivits; SEK eller EUR; avstämningskonto där respektive Fordringshavares innehav av MTN är registrerat; enligt Emissionsbilagan, dag då 1.2 Ytterligare definitioner såsom Räntekonstruktion, Räntesats, Räntebas, Räntebasmarginal, Räntebestämningsdag, Ränteförfallodag/-ar, Ränteperiod och Valörer återfinns (i förekommande fall) i Emissionsbilagan. 2. REGISTRERING AV MTN 2.1 MTN skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. 2.2 Begäran om viss registreringsåtgärd avseende MTN skall riktas till Kontoförande Institut. 2.3 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under en MTN skall låta registrera sin rätt för att erhålla betalning. 3. RÄNTEKONSTRUKTION 3.1 Emissionsbilagan anger relevant Räntekonstruktion, normalt enligt något av följande alternativ: a) Fast ränta Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen, om inte annat framgår av Emissionsbilagan. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360- dagarsbasis för MTN i SEK och faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR. b) Räntejustering Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntesatsen justeras periodvis och tillkännages på sätt som anges i Emissionsbilagan. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360- dagarsbasis för MTN i SEK och faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR, om inte annat framgår av Emissionsbilagan. c) FRN (Floating Rate Notes)Lånet löper med ränta från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntesatsen för respektive Ränteperiod beräknas av Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) på respektive Räntebestämningsdag och utgörs av Räntebasen med tillägg av Räntebasmarginalen för samma period. Kan räntesats inte beräknas på grund av sådant hinder som avses i punkt 13.1 skall Lånet fortsätta att löpa med den räntesats som gäller för den löpande Ränteperioden. Så snart hindret upphört skall Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) beräkna ny räntesats att gälla från den andra Bankdagen efter dagen för beräknandet till utgången av den då löpande Ränteperioden. 5

6 Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal dagar/360 för MTN i SEK och MTN i EUR i respektive Ränteperiod eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuell Räntebas. d) Nollkupong Lånet löper utan ränta. 3.2 För Lån som löper med ränta skall räntan beräknas på nominellt belopp, om inte annat framgår av Emissionsbilagan. 3.3 Bolaget kan avtala med Utgivande Institut om annan räntekonstruktion än sådan som angivits i punkt 3.1 ovan. 4. ÅTERBETALNING AV LÅN OCH (I FÖREKOMMANDE FALL) UTBETALNING AV RÄNTA M M 4.1 Lån förfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. Ränta erläggs på aktuell Ränteförfallodag enligt punkt Betalning av Kapitalbelopp och ränta skall ske i Lånets Valuta och betalas till den, som är Fordringshavare på femte Bankdagen före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden ( Avstämningsdagen ). 4.3 Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Kapitalbelopp respektive ränta skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom Euroclears försorg på respektive förfallodag. I annat fall översänder Euroclear beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos Euroclear på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodag på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet först följande Bankdag; ränta utgår härvid dock endast t o m förfallodagen. 4.4 Skulle Euroclear på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av Euroclear så snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare. 4.5 Om Bolaget ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom Euroclear enligt ovan på grund av hinder för Euroclear som avses i punkt 13.1, skall Bolaget ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen tills dess hindret har upphört. I sådant fall skall ränta utgå enligt punkt 5.2 nedan. 4.6 Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Bolaget och Euroclear likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Bolaget respektive Euroclear hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller inte varit normalt aktsam. 4.7 MTN medför lika rätt till betalning (pari passu) som Bolagets övriga icke säkerställda och icke efterställda betalningsförpliktelser om inte annat följer av lag. 4.8 Betalning avseende MTN skall ske utan avdrag för skatter eller avgifter av något slag förutsatt att Bolaget inte är skyldigt enligt dansk lag eller dansk myndighets beslut att verkställa sådant avdrag. Skulle Bolaget vara skyldigt att verkställa avdrag skall Bolaget till Fordringshavare betala sådant ytterligare belopp som erfordras för att tillse att Fordringshavare på förfallodagen sammanlagt erhåller ett belopp som motsvarar det belopp som skulle ha erhållits om inget avdrag hade verkställts. Sådant ytterligare belopp skall dock inte betalas till Fordringshavare som är föremål för skatt eller avgift på grund av anknytning till Danmark som inte enbart beror på innehavet av MTN. Skulle Bolaget på grund av ändrade förhållanden vara skyldigt att verkställa avdrag för skatter eller avgifter på grund av lag skall Bolaget äga rätt att i förtid återbetala varje Lån med dess Kapitalbelopp och eventuell upplupen ränta på en Bankdag som infaller tidigast 30 dagar men inte senare än 60 dagar efter begäran om förtida inlösenkommit Emissionsinstituten tillhanda. Återbetalning av Lån som löper utan ränta sker enligt punkt DRÖJSMÅLSRÄNTA 5.1 Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen t o m den dag då betalning erläggs efter en räntesats som motsvarar genomsnittet av en veckas STIBOR för MTN utgivna i SEK respektive EURIBOR för MTN utgivna i EUR under den tid dröjsmålet varar, med tillägg av två procentenheter. STIBOR respektive EURIBOR skall därvid avläsas den första Bankdagen i varje kalendervecka varunder dröjsmålet varar. Dröjsmålsränta enligt denna punkt, för Lån som löper med ränta, skall dock aldrig utgå efter lägre räntesats än som motsvarar den som gällde för aktuellt Lån på förfallodagen i fråga med tillägg av två procentenheter. Dröjsmålsränta kapitaliseras ej. 5.2 Beror dröjsmålet av sådant hinder för Emissionsinstituten respektive Euroclear som avses i punkt 13.1, skall dröjsmålsränta utgå efter en räntesats som motsvarar (a) för Lån som löper med ränta, den räntesats som gällde för aktuellt Lån på förfallodagen ifråga eller (b) för Lån som löper utan ränta, genomsnittet av en veckas STIBOR respektive EURIBOR under den tid dröjsmålet varar (varvid STIBOR respektive EURIBOR skall avläsas den första Bankdagen i varje kalendervecka varunder dröjsmålet varar). 6. PRESKRIPTION 6.1 Rätten till betalning av Kapitalbeloppet preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Bolaget. 6.2 Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om Kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om 6

7 verkan av preskriptionsavbrott. 7. UPPSÄGNING AV LÅN 7.1 Om Fordringshavare inte i rätt tid erhållit förfallet Kapital- eller räntebelopp för Lån skall Emissionsinstituten snarast efter att ha fått kännedom därom, för Fordringshavarnas räkning genom rekommenderat brev underrätta Garantigivaren och Bolaget därom. 7.2 Emissionsinstitut för Fordringshavarnas räkning och Fordringshavare får ej säga upp Lån till förtida betalning. Emissionsinstituten är dock berättigade att, för Fordringshavarnas räkning, förklara varje Lån jämte eventuell upplupen ränta förfallet till betalning omedelbart eller vid den tidpunkt Emissionsinstituten bestämmer om Bolaget (i) slutligt upplöses eller (ii) försätts i konkurs eller likvidation eller motsvarande eller (iii) ingår i fusion eller (iv) om Garantin helt eller delvis upphör att gälla för Lån. Om Emissionsinstitutens uppsägningsrätt föranleds av beslut av domstol, myndighet eller bolagsstämma erfordras inte att beslutet vunnit laga kraft eller att tiden för klandertalan utgått. 7.3 Emissionsinstituten äger ej rätt att förklara Lån förfallet till betalning i förtid för det fall Bolaget uppgår i annan juridisk person eller tillsammans med annan juridisk person bildar en ny juridisk person och den andra eller nya juridiska personen omgående förklarar att det/den övertar Bolagets samtliga förpliktelser gentemot Fordringshavarna och Emissionsinstituten och under vidare förutsättning att dessa förpliktelser åtnjuter garanti såsom för egen skuld från Garantigivaren. 7.4 Det åligger Bolaget att omedelbart underrätta Emissionsinstituten i fall en omständighet av det slag som anges under punkt 7.1 och/eller 7.2 ovan skulle inträffa. I brist på sådan underrättelse äger Emissionsinstituten utgå från att någon sådan omständighet inte har inträffat. Bolaget skall vidare lämna Emissionsinstituten de närmare upplysningar som Emissionsinstituten kan komma att begära rörande sådana omständigheter som behandlas i punkt 7.1 och 7.2 samt på begäran av Emissionsinstituten tillhandahålla alla de handlingar som kan vara av betydelse härvidlag. 7.5 Bolagets skyldigheter att lämna information enligt punkt 7.4 gäller under förutsättning att Bolaget inte därigenom överträder regler utfärdade av eller intagna i kontrakt med börs eller annars strider mot tillämplig lag eller myndighetsföreskrift. 7.6 Vid förtida återbetalning av Lån som löper utan ränta skall återbetalning ske till ett belopp som bestäms på uppsägningsdagen enligt följande formel nominellt belopp (1 + r) t r = den säljränta som Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) anger för lån, utgivet av svenska staten, med en återstående löptid som motsvarar den som gäller t = för aktuellt Lån. Vid avsaknad av säljränta skall istället köpränta användas, vilken skall reduceras med marknadsmässig skillnad mellan köpoch säljränta, uttryckt i procentenheter. Vid beräkningen skall stängningsnoteringen användas. återstående löptid för aktuellt Lån, uttryckt i antalet dagar dividerat med 360 (varvid varje månad anses innehålla 30 dagar) för MTN i SEK och faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR. Oavsett vad ovan angivits rörande det belopp som skall betalas vid återbetalning efter uppsägning av Lån, kan nämnda belopp komma att beräknas efter andra grunder vilket då framgår av Emissionsbilagan. 8. RÄTT ATT FÖRETRÄDA FORDRINGSHAVARNA 8.1 Även utan särskilt uppdrag från Fordringshavarna är Emissionsinstituten eller den/de Emissionsinstituten sätter i sitt ställe berättigad/- e att, såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet, företräda Fordringshavarna. 9. MEDDELANDEN 9.1 Meddelanden skall tillställas Fordringshavare i aktuellt Lån under dennes hos Euroclear registrerade adress. 10. ÄNDRING AV DESSA VILLKOR, RAMBELOPP M M 10.1 Bolaget och Emissionsinstituten äger avtala om ändring av dessa villkor under förutsättning att sådan ändring inte inskränker Bolagets förpliktelse att erlägga betalning, eller på annat sätt enligt Emissionsinstitutens bedömning, kan inverka negativt på Fordringshavarnas intressen i väsentligt hänseende. Ändring av villkoren skall av Bolaget snarast meddelas i enlighet med punkt Bolaget och Emissionsinstituten äger överenskomma om höjning eller sänkning av Rambeloppet Utökning eller minskning av antalet Emissionsinstitut samt utbyte av Emissionsinstitut mot annat institut kan ske Ändringar av dessa villkor får inte ske utan godkännande av Garantigivaren. 11. UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD 11.1 För Lån som skall upptagas till handel på reglerad marknad enligt Emissionsbilagan kommer Bolaget att ansöka om inregistrering vid NASDAQ OMX Stockholm AB 5 eller vid annan reglerad marknad och vidta de åtgärder som kan erfordras för att bibehålla registreringen så länge Lånet är utelöpande. 12. FÖRVALTARREGISTRERING 12.1 För MTN som är förvaltarregistrerad enligt lag om kontoföring av finansiella instrument skall vid 7

8 tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare. 13. BEGRÄNSNING AV ANSVAR M M 13.1 I fråga om de på Emissionsinstituten respektive Euroclear ankommande åtgärderna gäller beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lag-bud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emissionsinstitut om vederbörande varit normalt aktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada Föreligger hinder för Emissionsinstitut eller Euroclear på grund av sådan omständighet som angivits i punkt 13.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört. 14. TILLÄMPLIG LAG. JURISDIKTION 14.1 Svensk lag skall gälla vid tolkning och tillämpning av dessa villkor Tvist skall i första instans avgöras vid Stockholms tingsrätt om talan väcks i Sverige. Talan kan dock väckas vid behörig domstol i annat land. Härmed bekräftas att ovanstående Allmänna Villkor är för oss bindande. Stockholm den 3 februari 2000 A/S STOREBÆLTSFORBINDELSEN 5.Tidigare Stockholmsbörsen AB. 8

9 Bilaga Emissionsbilaga avseende lån nr / / under A/S Storebæltsforbindelsens svenska MTN-program med garanti utfärdad av danska staten, genom Finansministeriet med bemyndigande till Danmarks Nationalbank. För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 3 februari 2000, jämte nedan angivna kompletterande villkor. Kompletterande villkor Lån: /1XX/ /2XX/ Lånedatum: /den XX Månad ÅR / [(i) Likviddag:] [den XX Månad ÅR] [(ii) Startdag för ränteberäkning:] [den XX Månad ÅR] Kapitalbelopp: Pris: Valuta: /nominellt belopp (och i förekommande fall tillsammans med ett tilläggsbelopp fastställt på basis av utvecklingen av visst index el. dyl.)/ /xxx% av Valör /SEK/EUR/ Valör och multiplar därav: Återbetalningsdag: /den XX Månad ÅR / Räntekonstruktion: [Fast Ränta] [Räntesats:] [Ränteberäkningsmetod] [Ränteförfallodag(ar):] [Andra villkor relaterade till beräkning av fast ränta:] [Rörlig räntekonstruktion (FRN)] /Fast Ränta/, /Räntejustering/, /Rörlig räntekonstruktion (FRN), /Nollkupong/ [Tillämpligt/Ej tillämpligt] (Om ej tillämpligt, radera resterande underrubriker av denna paragraf) [ ] % p.a. [ (30/360 om SEK eller faktiskt antal dagar / faktiskt antal dagar om EUR eller specificera annan dagberäkning ] [Årligen den [ ], första gången den [ ] och sista gången den [ ], dock att om sådan dag inte är Bankdag skall så som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag. (OBS! Ovan förändras i händelse av förkortad eller förlängd Ränteperiod]) [Specificera detaljer] [Tillämpligt/Ej tillämpligt] (Om ej tillämpligt, radera resterande underrubriker av denna paragraf) [Räntebas:] [ ] 9

10 [Räntebasmarginal:] [+/-] [ ] % [Räntebestämningsdag:] [Två] Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den [ ] [Ränteberäkningsmetod:] [(faktiskt antal dagar /360) eller specificera annan dagberäkning ] [Ränteperiod:] [Ränteförfallodagar:] [Övriga Villkor relaterade till beräkning av FRN:] [Räntejustering:] [Villkor för Räntejustering:] [Nollkupong] [Villkor för Lån utan Ränta:] Övriga villkor relaterade till Räntekonstruktion Upptagande till handel på Reglerad Marknad: Utgivande Institut: Tiden från den [ ] till och med den [ ] (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca [ ] månader med slutdag på en Ränteförfallodag Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den [ ]och sista gången den [ ], dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag. [, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag.] [Ej tillämpligt/specificera detaljer] [(Specificeras ytterligare i bilaga)] [Tillämpligt/Ej tillämpligt] [/Specificera detaljer/] [Tillämpligt/Ej tillämpligt] [Ej tillämpligt/specificera detaljer] [(Specificeras ytterligare i bilaga)] [Ej tillämpligt/specificera detaljer] [(Specificeras ytterligare i bilaga)] [NASDAQ OMX Stockholm AB] [Specificera annan reglerad marknad] [Emissionsinstituten/Specificera] Administrerande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), The Royal Bank of Scotland plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) ISIN: SE[ ] Övriga villkor: [Specificera] 10

11 A/S Storebæltsforbindelsen bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp /och ränta/, samt att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande noteringsdokument som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om A/S Storebæltsforbindelsen har offentliggjorts. Köpenhamn den / / A/S STOREBÆLTSFORBINDELSEN 11

12 Garanti Den 3 februari 2000 har A/S Storebæltsforbindelsen, (org nr A/S ) ( Bolaget ) träffat avtal ( Avtalet ) med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ) The Royal Bank of Scotland plc 1, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( Ledarbanken ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ) 2 (gemensamt, tillsammans med Ledarbanken, kallade Emissionsinstituten ) 3 om uppläggande av ett svenskt Medium Term Note-program ( MTN-programmet ) under vilket Bolaget avser att uppta lån på kapitalmarknaden genom att utge obligationer svenska kronor ( SEK ) eller i euro ( EUR ) med en löptid av lägst ett och högst tjugo år, s k Medium Term Notes, inom ramen för ett högsta sammanlagt vid varje tid utestående nominellt belopp av SEK FEM MILJARDER ( ) eller motvärdet därav i EUR. Allmänna villkor, bilaga 1 till Avtalet ( Allmänna villkor ) och emissionsbilagan ( Emissionsbilagan ) skall gälla för varje MTN. I Avtalet och Allmänna villkor gjorda definitioner skall gälla i denna Garanti. 1 Danska staten, genom Finansministeriet med bemyndigande till Danmarks Nationalbank ( Garantigivaren ) garanterar härmed såsom för egen skuld det rätta fullgörandet av Bolagets samtliga förpliktelser under MTN och Allmänna villkor ( Garantin ). Garantiåtagandet gäller intill dess Bolaget slutligt fullgjort samtliga förpliktelser under varje MTN och påverkas inte av att Bolaget kan ha överskridit Rambeloppet. 2 Skulle Bolaget inte betala Kapital- eller räntebelopp på respektive förfallodag, skall Garantigivaren inte senare än på femte Bankdagen efter mottagande av skriftligt meddelande från Ledarbanken eller Fordringshavare betala det förfallna beloppet till Euroclear för vidarebefordran till Fordringshavarna. 3 Om Bolaget eller Ledarbanken har meddelat Garantigivaren att Bolaget inte kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser, eller har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser, på en förfallodag, skall Garantigivaren äga rätt att betala sådant förfallet belopp på förfallodagen eller senare. 4 Garantigivaren äger rätt att återkalla denna Garanti genom att skicka ett skriftligt meddelande till Bolaget, Emissionsinstituten och NASDAQ OMX Stockholm och till sådan annan börs där MTN är registrerad. Sådant meddelande skall ha mottagits senast trettio (30) Bankdagar före den dag återkallelsen skall gälla. Efter att sådan återkallelse har trätt i kraft, fortsätter Garantin att gälla för samtliga MTN som utgivits före sådan dag återkallelsen skall gälla. 5 Avtalet och Allmänna villkor får inte ändras utan skriftligt medgivande från Garantigivaren. 6 Varje meddelande som rör denna Garanti och som skickats i rekommenderat brev skall anses ha kommit mottagaren tillhanda senast på tredje Bankdagen efter avsändandet. Har meddelandet avsänts genom telefax skall meddelandet anses ha nått mottagaren när det faktiskt har mottagits. Om telefaxmeddelandet når mottagaren efter normal affärstid, skall meddelandet dock anses ha kommit mottagaren tillhanda i början av påföljande Bankdag. Meddelanden till Garantigivaren rörande denna Garanti skall skickas till Garantigivaren under adress Danmarks Nationalbank, Financial Markets Government Debt Management Havnegade 5, DK-1093 Copenhagen K, Denmark Telefax: Garantin skall förvaras av Ledarbanken för Fordringshavarnas räkning. 8 Svensk lag skall gälla för Garantin. Tvist skall i första instans avgöras vid Stockholms tingsrätt om talan väcks i Sverige. Talan kan dock väckas vid behörig domstol i annat land. 9 Garantigivaren har tagit del av och godkänt Avtalet och Allmänna villkor. Köpenhamn den 3 februari 2000 DANSKA STATEN, genom Finansministeriet med bemyndigande till Danmarks Nationalbank Texten i denna Garanti är en översättning från engelska och har inte undertecknats av Garantigivaren. I händelse av skillnader från den engelska texten eller om övriga oklarheter föreligger skall den engelska texten gälla. 1 Tidigare ABN Amro Bank N.V., Stockholm Branch 2 Firman ändrad den 8 september 2006 från FöreningsSparbanken AB (publ) till Swedbank AB (publ). 3 Genom tilläggsavtal den 16 november 2002 utträdde 3 Nordea Bank Danmark A/S (tidigare Unibank A/S) som Emissionsinstitut under programmet. 4 Adressen ändrad från Danmarks Nationalbank,Foreign Debt & Reserves, Havnegade 5, DK-1093 Copenhagen K, Telefax: (+45)

13 Adresser A/S Storebæltsforbindelsen c/o Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade 10, DK-1601 København V, Danmark Tel Fax SEB Merchant Banking, Capital Markets, KG3 SE Stockholm, Sverige Tel Fax För köp och försäljning Danske Bank Norrmalmstorg 1, Box 7523, Stockholm, Stockholm Köpenhamn +45(0) Handelsbanken Blasieholmstorg 11, Stockholm, Capital Markets Handelsbankens Penningmarknadsbord Stockholm Göteborg Malmö Gävle Linköping Regionbanken Stockholm Umeå Nordea Markets Smålandsgatan 17, Stockholm, Capital Markets, Stockholm The Royal Bank of Scotland plc 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR, United Kingdom. Financial Markets Euro Medium Term Note Desk SEB Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Merchant Banking, Capital Markets Swedbank Swedbank Large Corporates & Institutions, Regeringsgatan 13, Stockholm, MTN-Desk Penningmarknad Stockholm Göteborg Malmö

Stockholms stads MTN-program

Stockholms stads MTN-program NOTERINGSDOKUMENT DATERAT 11 NOVEMBER 2014 Stockholms stads MTN-program Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Medium

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 27 januari 2011 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Sundsvalls kommun

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Börsprospekt Program för Medium Term Notes Arrangör Swedbank Markets INNEHÅLL Detta börsprospekt för FöreningsSparbanken ABs, nedan kallad FöreningsSparbanken, MTNprogram om 40.000.000.000 svenska kronor

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 10 februari 2012 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank 1 Sundsvalls kommun

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000

Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000 Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Nordea Emissionsinstitut Nordea SEB Handelsbanken Capital Markets Issuing and Paying Agent Nordea Företagscertifikatprogram

Läs mer

Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor

Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT 4 mars 2016 Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB SEK Securities Swedbank Distribution av detta noteringsdokument

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Företagscertifikat SEK

Företagscertifikat SEK Företagscertifikat SEK 25.000.000.000 Villkor i sammandrag Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) har i enlighet med bemyndigandet i styrelsebeslutet av den 25 mars 2004 träffat avtal med

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 DECEMBER 2015 CASTELLUM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Bankcertifikat SEK 3.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Bankcertifikat SEK 3.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR NOTERINGSDOKUMENT 4 maj 2012 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bankcertifikat SEK 3.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Arrangör SEB Emissionsinstitut Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Bankcertifikat SEK 40.000.000.000

Bankcertifikat SEK 40.000.000.000 NOTERINGSDOKUMENT 7 mars 2013 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Bankcertifikat SEK 40.000.000.000 Arrangör SEB Emissionsinstitut Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Issuing

Läs mer

Kommuncertifikat. SEK 50 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Kommuncertifikat. SEK 50 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Noteringsdokument daterat den 5 maj 2011 Kommuninvest i Sverige AB (publ) garanterat av vissa svenska kommuner och landsting Kommuncertifikat SEK 50 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut

Läs mer

Swedavia AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Swedavia AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Swedavia AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Danske Bank Nordea SEB

Läs mer

Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000

Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 LEDARBANK Nordea EMISSIONSINSTITUT Nordea Danske Bank SEB Swedbank ISSUING AND PAYING AGENT Nordea Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 Ord som har definierats

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret.

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102 Låntagare Lånebelopp Försäljningssätt Räntesats Räntebelopp Svenska staten genom

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Ord och uttryck som anges med stor begynnelsebokstav i dessa allmänna

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Vattenfall Aktiebolag (publ) FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Arrangör Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Danske

Läs mer

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat Noteringsdokument daterat den 18 september 2014 Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag

Läs mer

KOMMUNCERTIFIKATPROGRAM om SEK 1 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

KOMMUNCERTIFIKATPROGRAM om SEK 1 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 18 FEBRUARI 2013 KOMMUNCERTIFIKATPROGRAM om SEK 1 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut SEB Swedbank Markets Issuing and Paying Agent Distribution

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 21 SEPTEMBER 2015 SSAB AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Ledarbank Emissionsinstitut Danske Bank DNB Nordea SEB

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 15 januari 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

Hemsö Fastighets AB Företagscertifikatprogram SEK 8 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent

Hemsö Fastighets AB Företagscertifikatprogram SEK 8 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent Informationsbroschyr Hemsö Fastighets AB Företagscertifikatprogram SEK 8 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent Villkor i sammandrag samt övrig information

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 Informationsbroschyr POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Ledarbank Nordea Emissionsinstitut Nordea Danske Bank Handelsbanken SEB Capital

Läs mer

Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat

Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat Noteringsdokument daterat den 18 september 2015 Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 16 DECEMBER 2014 WILLHEM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 Ledarbank Emissionsinstitut Danske Bank SEB Issuing and Paying Agent Distribution av denna

Läs mer

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR INFORMATIONSBROSCHYR 15 februari 2016 Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut Nordea Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.

ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000. Informationsbroschyr ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Läs mer

Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Nordea Handelsbanken Capital Markets DNB SEB Swedbank Issuing and

Läs mer

Bankcertifikat. SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK

Bankcertifikat. SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK Noteringsdokument daterat den 2 september 2014 Ålandsbanken Abp Bankcertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent Villkor i sammandrag

Läs mer

Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat

Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat Noteringsdokument daterat den 14 september 2016 Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Modern Times Group MTG AB (publ)

Modern Times Group MTG AB (publ) Informationsbroschyr Modern Times Group MTG AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 2 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent Villkor i sammandrag samt

Läs mer

Nordic Commercial Paper Programme SEK 8.000.000.000 eller motsvarande i EUR

Nordic Commercial Paper Programme SEK 8.000.000.000 eller motsvarande i EUR Daterat: 21 maj 2014 Nordic Commercial Paper Programme SEK 8.000.000.000 eller motsvarande i EUR Arrangör Emissionsinstitut Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea Swedbank Issuing and Paying

Läs mer

Hemsö Fastighets AB Företagscertifikatprogram SEK eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent

Hemsö Fastighets AB Företagscertifikatprogram SEK eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent Informationsbroschyr Hemsö Fastighets AB Företagscertifikatprogram SEK 5 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent Villkor i sammandrag samt övrig information

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Klövern AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 1 500 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut

Klövern AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 1 500 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Informationsbroschyr Klövern AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 1 500 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag samt övrig information Låntagare: Rambelopp:

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Swedbank Markets Emissionsinstitut Swedbank Markets Issuing and

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK MED MÖJLIGHET ATT EMITTERA I SEK OCH EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK MED MÖJLIGHET ATT EMITTERA I SEK OCH EUR FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 2 000 000 000 MED MÖJLIGHET ATT EMITTERA I SEK OCH EUR Arrangör SEB Emissionsinstitut Danske Bank Handelsbanken Capital Markets SEB Swedbank Issuing and paying-agent Handelsbanken

Läs mer

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK eller motvärdet därav i EUR

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK eller motvärdet därav i EUR INFORMATIONSBROSCHYR 27 mars 2013 Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 6.500.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut Nordea Handelsbanken Capital Markets SEB Swedbank

Läs mer

Specialfastigheter Sverige AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK

Specialfastigheter Sverige AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK INFORMATIONSBROSCHYR 13 september 2016 Specialfastigheter Sverige AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 4.000.000.000 Ledarbank SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea Swedbank

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 1 500 000 000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 1 500 000 000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Informationsbroschyr 23 oktober 2015 FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 1 500 000 000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 1 500 000

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Informationsbroschyr 19 november 2014 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 2.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut

Läs mer

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

Modern Times Group MTG AB (publ)

Modern Times Group MTG AB (publ) Informationsbroschyr daterad den 13 maj 2016 Modern Times Group MTG AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 3 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Företagscertifikat om SEK

Företagscertifikat om SEK 11 maj 2016 Trelleborg Treasury AB (publ) med borgen av Trelleborg AB (publ) Företagscertifikat om SEK 4.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör SEB Emissionsinstitut Danske Bank

Läs mer

LINKÖPINGS STADSHUS AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 2.000.000.000

LINKÖPINGS STADSHUS AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 2.000.000.000 Informationsbroschyr LINKÖPINGS STADSHUS AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 2.000.000.000 Arrangör Nordea Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Issuing and Paying Agent

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 28 november 2008 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information om Länsförsäkringar

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR AVSEENDE SKANDIABANKENS PROGRAM FÖR BANKCERTIFIKAT OM SEK TRE MILJARDER ARRANGÖR EMISSIONSINSTITUT ISSUING OCH PAYING AGENT SEB

INFORMATIONSBROSCHYR AVSEENDE SKANDIABANKENS PROGRAM FÖR BANKCERTIFIKAT OM SEK TRE MILJARDER ARRANGÖR EMISSIONSINSTITUT ISSUING OCH PAYING AGENT SEB 21 april 2017 INFORMATIONSBROSCHYR AVSEENDE SKANDIABANKENS PROGRAM FÖR BANKCERTIFIKAT OM SEK TRE MILJARDER ARRANGÖR SEB EMISSIONSINSTITUT Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank ISSUING

Läs mer

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 1. Definitioner I dessa Villkor har definierade termer följande betydelse: Avstämningsdag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

ALLMÄNNA VILLKOR. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. ALLMÄNNA VILLKOR för AB Stena Metall Finans (publ) obligationslån, 30 juni 2010-30 juni 2017, om SKr 400.000.000 Följande allmänna villkor skall gälla for det obligationslån som AB Stena Metall Finans

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Ambea AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK eller motvärdet därav i EUR. Ledarbank. DNB Bank ASA, filial Sverige.

Ambea AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK eller motvärdet därav i EUR. Ledarbank. DNB Bank ASA, filial Sverige. INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD [*] NOVEMBER 2017 Ambea AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank DNB Bank ASA, filial Sverige Emissionsinstitut Danske

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK eller motvärdet därav i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK eller motvärdet därav i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 2 JUNI 2017 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Nordic Commercial Paper Programme SEK eller motsvarande i EUR

Nordic Commercial Paper Programme SEK eller motsvarande i EUR Daterat: 17 maj 2013 Nordic Commercial Paper Programme SEK 8.000.000.000 eller motsvarande i EUR Arrangör Emissionsinstitut Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea Swedbank Issuing and Paying

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM

Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 19 december 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 17 december 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 5 miljarder svenska kronor

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104

VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104 VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104 Utbjuden volym: 500 000 000 kr Real räntesats: 3,5 % Räntebegynnelsedag: 1 december 1998 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 29 april 1999 Likviddag:

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Act ). The Securities are part of a continuous offering by the Kingdom of Sweden and may not be offered

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets godkännande: 21 december 2012 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Arrangör Swedbank Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Nordea Emissionsinstitut

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MTN-PROGRAM

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MTN-PROGRAM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MTN-PROGRAM daterade 27 maj 2015 ICA GRUPPEN AB (publ) Rambelopp: SEK 15.000.000.000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DEFINITIONER... 1 2. UPPTAGANDE AV LÅN... 4 3. REGISTRERING AV MTN... 4

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (PUBL)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (PUBL) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 7 januari 2011 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (PUBL) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information om Länsförsäkringar

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

MTN-PROGRAM. Arrangör: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Danske Bank DNB Handelsbanken Capital Markets Nordea Swedbank

MTN-PROGRAM. Arrangör: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Danske Bank DNB Handelsbanken Capital Markets Nordea Swedbank Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 7 mars 2013. Grundprospekt är offentliggjort på Sveaskogs hemsida den 7 mars 2013 och gäller i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM

Läs mer

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 26 juni 2013 SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 (16) VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MTN-PROGRAM

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MTN-PROGRAM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MTN-PROGRAM daterade 3 juni 2013 ICA GRUPPEN AB (publ) Rambelopp: SEK 10.000.000.000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DEFINITIONER... 1 2. UPPTAGANDE AV LÅN... 4 3. REGISTRERING AV MTN... 4

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 27 november 2015 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Ledarbank:

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 28 november 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Ledarbank:

Läs mer

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2014 och offentliggjort på Sparbanken Syds hemsida. Prospektet är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande. Program

Läs mer

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM]

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [MALL FÖR GARANTI FÖR VISS EMISSION UNDER SVENSKT PROGRAM] GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [Datum] Till: Fordringshavarna (enligt definition nedan) GARANTI utfärdad

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 februari 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida den 15 februari 2012 och gäller i 12 månader

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 14 december 2012 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

GRUNDPROSPEKT DATERAT 2 JANUARI

GRUNDPROSPEKT DATERAT 2 JANUARI GRUNDPROSPEKT DATERAT 2 JANUARI 2006 MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Merchant Banking Swedbank Markets I detta

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 31 maj 2016 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 15 augusti 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK

MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK Noteringsdokument MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 5 000 000 000 Ledarbank Nordea Emissionsinstitut Nordea Danske Bank Handelsbanken Capital Markets SEB Swedbank Distribution av detta noteringsdokument och

Läs mer

Program för Medium Term Notes om SEK EN MILJARD (SEK ) för Sparbanken Syd

Program för Medium Term Notes om SEK EN MILJARD (SEK ) för Sparbanken Syd Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 19 december 2012 och offentliggjort på Sparbanken Syds hemsida. Prospektet är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande. Program

Läs mer